Skip to main content

Full text of "Acta Sanctorum"

See other formats


ll^i^0?^ ■<CC<LCftt(fCC<C 
'^CCCCCC CrtCCc^' 

<-<(Cccc c«<:< 

' ''•■C';*uc, «^-,<« 

' ' C'<«"C(. c 'XCC< 
^ C'« '(c I (C ((((f, 
■ C'0 i( . ^«,.( 

C «i' c 
■ C^ C'< Ci 

':.;5^fC(''C'C( 
v(Ccccc(^c« 
^ ''/^CCc ccccc (( 
CTCCc^ (Ccr (( 

■crc(t.cc(c u 

r. rc'<C(c- „ 

^.€cc'CC(c.:-.. 
' • rc* cc'f^ : 

^ .C(f. .C('C(. „. 

* ' C(C" >C-C(..„ .,.,, 

^C5^ -ci'(.i.( „^ 

mi('<^(,(,.(^...\ 
" ^<flj(i<.< ^vvv'(ik,vVV,V(«i 

g ^3|;|coc3C?cc ( .': ((omml 

'3C«€'C.C&'C"C 

«..<C(C(.CCCC(' 

"■^"^'<i.CCCC'f< 
'< <("<(! (CCCCC- 

' ""<c<(C(<[g:c<7„^„ 

<C'i'C-cCC<|S^rr,*-„.^>.. VIUAMOVA COLLEGE LBRABY 

Villmiova, Pennsylvonia This book was donoted 
, .^-4-49 SulllvE.n,, O.S.A. crr (s ^-,.b;^> . ; 3 l^m^ j',' • •'««c«:;<7^l«;i;«fe 
'lf;!';<"5^5^;;f (i.<;;s"ss«i«^;;v' 

T^ ' ■' " '^ * 

i'«'<:ccc'(3^V.cu«r < 
f^fc<ccas^ccc.^ 

:.5 ' «^f C' «loCC qTC B^'mB^ 


T'Cr ^' ^^f 

^^^morSS^:SS5S^ c;l,:^ S'^x<:k::3 ;,5^:5<^-cccc« 


';cr:.(^cc«. tccccc ;iMsi:3S.i^ 


..ifli p#:«''illt#lfa 
:-iilMI^:ir ) '^'<r"<..oc,,; ' '^^^"f'CC:..'..Cc. 

' ^<r (. ...cc: , '''<'■«&■ ' cc 

■<.C .c. ..rr- , ■■ ■<:"!:' C'( Cr'. 

'<<f'C' c ."', " ' '■''-' <"i<S'"-( .C' 

■<C';c r, S- )' " <?«? 'C.ccc.i.€r.( 

■■^^■^C'(,c.';i; <'*'C.cc<.>- 

^'^^^^(E^15 ftfr^cc.c << .^- ^^^ -.^ ^ -^^O' C<' ,.((> c c<ctcc 

im|'"«:-'CcccccC" c (,c<' rrcc<?'i 
fCcCccCCfctc cc(.«cccf' 
CC.C<iCC<C'CC'CLCC(' c, cCurccC'^' <^^ ^^'''''^^'^^■Ccc-Ctci 

j'^.c::^j:'::^l^';^^'c«, 
-c/.^::^c(^;;f^-^-'^' 

j |f:f^^&\ 

c,-., .,. ^^'^^^'CCC.CCCCM rc^cCcCCCCCcc <''CC(v<rcC'riCCC.« '^X^-fC? 

,- ....^CccrcC(C'C<''C''C<< ''«^((«rfrucr*^ r*?^-,*? cc c^i^^.s^ccc. 

|»^c4^c '^mim^i&^.^^ S; gg^cg 

fC<«r<^,CC<I.crcC<C'MCCC(c<r<cCOC« CCCcrc, \V< ^l^ r^, 

c^5r.'.<r ccr.CccC.c. «<cc<K'C«J<(r<C' c<rcc . ,* ^o^,^^ fC 55 r<<j, ^<r,, <£ ,. C(<'cC«< ' CCC(C(r<rCC-CCvC CCO C 

/c cr < rc cC(3 ^ ccrc<c<. <c<cr<K''c<g<«^cC' ccc c 
"y^X-"^ <c<! cc.C(cc"C(CCc;'Ccc'C cr<" 

J;' Ci c< (Cc c^CcCC(<C(CCc;'CCOCC 'CC' 
,.,' <C((.. CCc;, rC(CCCC<(C^C(Cf*^^''^ ■^^" -V V "0(1 c«.'i<,<iLCC(.<^(<(CCc;'CJK5 OCC 'ccc c 'v ^v" (,CCC^"'< C 

CC(( . . ccc;, rc^CCCCccCCsiCCCcC C 0'< « . ■< cc<cccc^«C'" c < 
C( . '(<« CccCCCCcC<3(t<CC«?<^ C. «<:.<«. . .( c<^(cc«^tgjc c 
■C<(.. c.«,..< cc<cccccc ccCCcr < cc.oC' •<■ ' ■ c<::<. '<cac. r «: 
•C(;((<fe CCCCCCCCCCCTc.CC C ■ CCc < <'acr<: .<cC<C "<• C< 

■ C'(i(c «c,«c cfi^ccccccti orc^c.c c c < c«crc <■< vc- <.' (crcir. .<< r^ c.c.CC'CCc<CC^ 

CC'CC rcf <CC^ 

^■v.<.,(,CCCC"'< CO.CCC 

'■ CC<CCCC«3C«C'' ' C CC '< c: c C' 

( ccccccacac' c cc 'cr c"'- 

■ c<:<^ '«ar^, r c( .- alL, \. ' ^/ C'<<c ('«■ ccc<cccc< ceC"" << c < crccc<r «%y «c^<. <.( <<. 

^,:CC<fcC'C C(CC(CIcc«'C rrCj '.' c<- C'Crr c<c <r«.' «c«Cf ' < <« 

^:Cc<<rC('' c«cC(a2ccccrcc^ .. ccC'«<C" ccccc^c^c^C-c ■Cf" 

C.(.CC"C<'-( ( Ci(rc(tr(cr(^(:o'^, ^rrc. *?i. rCdrc<(^<ftir . <.C<<<.< ACTA 

SANCTORUM 
Pakisiis lv Roal-e.apvd Yictorkm Palmk. M.DCCC l \\ Digitized by tiie Internet Arciiive 

in 2002 witii funding from 

Lyrasis IVIembers and Sloan Foundation http://www.arGhive.org/details/actasanctorum09unse ACTA 

SAACTOUIM 

quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur 

QU.E EX LATINIS ET GH.ECIS, .\LI.ARUM1JUE GENTIUM .4NTIQU1S MONUMENTIS 
JoANiSES BOLLANDUS, SoCIETATIS JeSU, 

GoDEPRiDus HENSCHENIUS et d.vmel PAPEBROCHIUS, AUVEUUNT, DIGESSERUNT ET ILLUSTRAIIUNT MARTII TOMUS TERTIUS 

COUPLECTENS DIES Xlll POSTERIOHES A XIX AD FINEU 
PARISIIS ET EOM^ 

APUD VICTOREM PALME, BIBLIOPOLAM. 


EMINENTISSIMO PRINCIPI 

ANTONIO BICHIO 

TITULI S. AUGUSTINI 

S. R. E. CARDINALI 

EPISCOPO AUXHIANO 

AD URBINATES LEGATO APOSTOLICO 

Cum Fabio Chisio, Neritonensi Episcopo, Amwculo Tuo, dum ad 
partes Riieni Nuntius Apostoiicus Colonia;, et. pacis inter 
Clu'istianos Principes sanciendse arbiter Monaslerii Westplialia! resi- 
deret, conlraxisse amicitiam, contractanique nuiiiio litleraiuni et 
officiorHm commercio diligentcr excoluisse, fuil tanto niajor Boliaiulo 
felicitas; quanto ille, ad alliorem poslea eveclus Apicem et vero 
nomine Alexander dictus, majorern liabuit racultaleni adjuvandi 
operis, quod de Sanctorum omnium Actis, ab Heriberlo Rcs«eydo 
cogitatum, ipse faciendum in se susceperat, et nos collatis cum eo 
studiis jussi promovere, post([uam ille ad siios, ut confidimiis, 
Sanctos abiit, debilibus nimiuiii liumeris coi;iinur tciUim susliiiere. 
Ergo vel pari vel majori laborantes sub onere, tani idoncuni Palro- 
cinium ei possemus invidere, nisi Dei cuncta suaviter disponentis 
providentia voluisset, simili Tecum nos vinculo, Puinceps Eminentis- 
SIME, colligari ex eo tempoi'e, quo noslro in Belgio pro Scde Aposto- 
lica Internunlius, non tantum ca'pisti iiobis cogiiitus esse per 
lilleras, sed etiam familiariori usu etalloquio experiendain friiciKlam- 
(|ue (ledisti munificentissimi pectoris Tui liumanilatem : quani ('aiiKlem 
perrexisti quoque erga nos denionstrare, poslquam a pitenominato 
Sanctissimse menioriEe Avunculo Tuo S. R. E. Cardinalibus aggre- 
galus, tantum supra parvitatem nostram cminuisti. 

Quantum lenta solent inter viburna cuprcssi. Ex tali Eminenm 
Tu.c crga nos affeclu, liaud levlora iiobis accesserunt commoda, 
ad prosequendes Bolhuidi (•(iiialiis; (piaiii liic ab ilio suo ter Opliino 
Maximoque Patrono sese percc|)isse merilo potuit gloriari. Quod 
autcm sanctaj illius quam supra mcmoraviiiius amiciliie fructus prffi- 
cipuos, ipsi Patri Bollando paratos, si quidein Roniani accedere per 
setatem et vires exliaustas valuisset, nos messuerimus; numquid 
non ferre debemus acceptum gratise et cominendationi Tvs ? Cerle 
„, ,r, 1 non 

Martn T. 11!. / V ^ ^ non eontenUis officiis iis,qiiibiis Auximo transeuntcs, TLOyiTdigna- 
tos hospitio rccreasti paritcr et iionorasti, Ipse ail omnia Ecciesise 
et Urbis Tuji sanotuaria dux faetus noiiis, Ipse ad vicinam Viri{inis 
LaurctatiiC domum viap conies monstratorfiuc futurus, iiisi cKdeni, 
qu:c rliedis impeimeabiles vias cffcccrant pluvioe, fuissent remoratas 
pio accinctuiii itineri : liis iiuiuam amoris ac benevolentise lestimo- 
niis, in taiita dignitate Tla iicipiaquam vulgaribus, non contentus, 
prosccutus nos es commendatiliis lillcris ad Eminentissimum Co- 
GiNATUM Tlim, Sanctissinio Patruo suo in Urbis orbisque universali 
rei;imiiie proxime assislcntem, datis; roi;ans ut Tli respectu nos 
consilio aiivilioqiie opportuno juvarct, atque iiiduceret ad sacros 
Palris Apiislolici pcdis, iibi cl fatigationem diulurni poneremus iti- 
iiciis, et ad dinlurniorcs iii Urbe laborcs, vires aniinosque ex illius 
iiutu l)ciiif,'iio sumeromus. Proinde quidquid anno isto, qui nobis 
saiic fclicissimus ct frucluosissimus fuit, vel a Pontifice Maximo 
AvuNcuLo Tuo, vel ab ejusdcm niasno Ncpote Cognato Tuo, reluli- 
nius commodi, aut islic comnioraiiles aut indc liuc revertentcs, be- 
iicliciis eiiaiii Tuis adniinierenius oporlet. Id vero ne verbis dumtaxat 
prolileaiiinr, afferiiiiiis eece ad EsiiNENTUM TuAM, Martii ex illo tem- 
porc per iios elaborali Tomiim lertium, in quo et iiostrum Tibi dc- 
votissiimiiii ancelum lei;as, ct corum insuper Sanctoruin Acta, pro 
quibiis, nisi Tu succurrisses, paucas iiilra lincas noster arctatus 
fiiissct eoiiatus : Sanctorum sciliccl Beiivcnuli, Auximani Episcopi 
Dcecssoris Tui, et Tliomassi Camaldulensis, prope Collcm-staccia- 
riiini Eremiuc; (pioruin bic ad \\v Mailii, isle ad dicm wii annua 
vciieratioiie celebris, iioslro in opere veiiicbat eoinmcmorandus. Cum 
enim intellcxisscs 15. Tliomassi antiqua miracula, Latine conscripla 
olim, a iiobis desidcrari ex ijiso loco, intra Lcgalionis Tu.i! limites 
coiisliUito; ipsam iiobis aHcrnum mcniorabilem esse fecisli, iisdem 
a Costacciariensi Maijislratu iinpclralis. Saiicti autcm Benvcnuli no- 
iioliliaiii ut omneni eam lialierenuis, qua; poterat ex Auximanse 
Ecclcsia^ arcliiv io ct aliis qiiibusciniiqiic ve.stijiiis colligi ; rerum gnaros 
ci indiisirios \iios consliluisti, (pioruiii diligentia iiiliil jiraiteriniUerct, 
qiioil iii reiii noslram fa('eic videicuir. llaqne"(iuaiido Tonuiin liuiic 
TiK olTeriiniis E.MiNKNTi.E, iion arbilramur nos aliquid nostruin exlii- 
lierc, scil icilliilierc Ti i M Tiiii, idqiie nos faccre debere eo submissins, 
tpio niaitis iiilV;i (liij;iiii;ilciii Tu diiiiilicre videbaris, isliusmodi curando 
el curaiii oflirii.sissiiiiis lillerislcslaii(lo, si ali(pia lanla esse dignilas 
iiossil, qua> Saiicldiniii augciuhegldiia' iioii recle lolam sc impenderct. 
l-.rfj.Miua Saiieids vcncraris relii;i„sissinia meiile, excipe hisee Acta; 
"I 'l""l^'"' >psorum atipic de ipsis suiil, (miiii acccplionc dignissima ; 
"t anieiii sludus iK.stris lalioribus(|uc ulcumque illustrata nitescunt, 

exile exile pro meritis Tuis nostrisque obligationibus niunus, nisi Tua 
dignatio ilKul supra conditionem suam evehat suscipiendo, et eum 
rel.quis quibus nominis Tui eminentiam impertiris rebus, supra 
vulgi iestimationem facias eminere probando. Utruraque porro, dum 
ab experta totics benevolentia minimc dubitanter speramus, et ad 
coppfa prosequcnda novos per Te animos aspirandos eonfidimus, 
finem liic faciemus prsefandi ; Dcum Sanctosque rite precati, utvitara 
longam feliccmque Tim ct Tuis ad publicum Rei Christiaiia; commo- 
dum largiantur, quo possis eliam plures operi huic Sanctos dare, 
non tantum veteres faeicndo nobis cognitos esse, sed novos ctiara 
adscnbendo veteribus, auctorilate ea, qua Avunculus Tuus infra 
Divinam maxima, non una vice auxit catalogum lcgitime inter 
Sanctos numerandorum : ut in lioc quoque felicitas nosU-a, cum ea 
cujus in principio meminimus Bollandi felicitale, maneat compara- 
bilis. Ita vovebamus Antuerpire vi Idus Novembris, anno Dominicte 
Incarnationis Ji dclxvii. EMINENTIiE TUjE Dcrullssiuii dintlcs GoDEF»iDi> HENSCHENIUS. 

Daniel papebrochius. FACILTAS SIPERIORUM 
ET SIMMA PRIVILEGII C.^^SAREI. 

Cun, Ao>n Snnclorun. n.cnsis Martii, a Joanne Holl..n(lo S. J. •■olligi fcliciler cocpla; 
.„„,„ norro, ,li?csla el illustrala a Godcfrido Henscl.cnio el Daniele PapebroclMO, 
ejusden. SocielMis Jesu, Ires diet.-c Socielalis Theologi legcrint, opusque labono- 
,un. el erudilu.n ac luee publiea .lignuu. judicarinl. Ego infrascriptus Socetalis 
nrTfala. per Flandro-Bclgiean. Pncposilus Provincialis, potestnte ad id mili, facla ab 
Admodun, Rcvercndo Patie Nostro Joanne Paulo Oliva Pra.posilo Gcnerah, eoncedo 
Jflcobo Meursio, Tvponrapho Antuerpiensi, facultalem eadem Acta cxcudendi. 

Cumque sacra- Ca-saVea^ Majeslalis decrcto eaulum sil, nc qui libri a Societate Jesu 
conscripii, in provinciis Romano Imperio subjeclis, escudanlur aul venales proponanlui- 
absquc ejusdem Societalis eonsensu; hisce declaro cuinden, Typographum isto pnvilcgio 
legitime frui. In quorum fidem hisce ollicii mci sigillo n,unilis manu mea subscnpsi. 

Bruxellis sxvii, Oclobris cniDCixv,,. , d i 

/Eilidius vaiuler Beke. APPRORATIO CENSORIS. 

Intrascriplus lidcm facio me legissc Ada Sanctorum mensis Martii, a R. P. Joanne 
Bollando S. J. colligi fcliciter ca>pta, el a RR. PP. Godefrido Henschenio el Da- 
niele Papebrochio Societalis ejusdem aucla, digcsla el illuslrala, opus Iribus lomis 
comprchensun,, olim per Summos Pontifices a primis Ecclesiic ineunabulis desideralum, 
alque Apostolicis Notariis demandalum, el Iraetu len.poris variis hiBrelicorum nebulis 
seu tempeslatibus obscuratum, Alex.indhi vi, P. M. fclicis recordationis insigni eiicomio 
approbatuin, Eminentissimorun, Cardinalium, Illuslrissimorum ae Reverendissimorum 
Arehicpiscoporum, Episcoporum, omniumque ferc 0,-dinum Generalium, ae doclissimo- 
rum Virorum applausu commendalum ; in quo prudenserudilio anliqua reducil, el sim- 
plex verilas obscura rcvelal; lypis dignissinram censeo : quia nihil quod fidei orlhodoxoc 
adversetur, sed mulla scilu nccessaria deducil el revelal. In (pioruni fidem hisce sub- 
seripsi. Anluerpia; v,i Seplembris. Anno Domini s,dclxv,i. 

Aubcrlm Yundm Ecde I. V. L. Proloimt. Aposlolirus, 
Cmwv. et Archidioc. Anhterp. Lihrorum Ccnsor. SUMMA PRIVILEGII REGII. 

C 11111, iis Dei grulia llispaiiiaruiii, Indiarumquc. ctc. Rex Catliolicus, Archidiiv 
Aiisiria', Dux Biirgiindiir, BrabaiitiEc, eic. Serenissimus Belgarum Prineeps, di- 
plnn.ale suo sanxit, ne quis Aela Sancforum mensis Marlii, auctoribus Joanne 
Bollando, Godefrido Henschenio, cl Daniele Papebrocliio Soeietalis Jesu Sacerdolihus 
edita, priPlcr voluntalem Jacobi Meursii proximis novem annis ullo modo imprimal, 
aul alibi terrarum impressa in has nostra? GermaniK Inferioris diliones importel , 
venaliave habeal : ipii sccus faxil, confiscalione libroriim et alia gravi poena miilta- 
liitur, uli laiius patpi iii liucris dalis Bruxella! v Octobris anni mdclxvii. 

Signal 

Loijens. IN TOMUM TERTIUM 

DE ACTIS SANCTORUM 

MENSIS MARTII 

AD AMPLISSMUM ET ADMODU.M RE\ ERENDl M DOMIMIM AC PATREM 

MACARIUMSIMEOMO 

CELEBERRIM.E ECCLESLE 

S. MICHAELIS 

CANON. ORD. PR./EMONSTRAT. ANTUERPl^ 

ABBATEM 
EJUSQUE RELIGIOSISSIMUM CONVENTUM. 

Si Sanctisslmi Norberli sanclus socius discipulusqufi B. Evermodus, Uaceburgensis 
Episcopus, in tonio lerlioFebruarii primum occupansdieni, satis idonea caussa fuit 
ad patrocinium sperandum oblincndumque eidem volumini, inio operi loti, a Tuo 
laudatissim^e memoria? decessore Norberlo van Couwerven, ac per eum al) Ordine Prjp- 
monslralensi universo in comitiis Generalibus adunalo (ul probant lucntenlo Icstimonio 
lillcrw ipsius Gapiluli sigillo munilse expedilseque anno mdcix die vii Maii) multo majori 
jure expeclal hic tomus, ul cum aliis ejusdem Martii mensis lomis duobus slmili cxcl- 
plalur favore, commendatus a tribus parller Candldi Ordinis vcstrl Bealis Heroibus, 
poslremam Marlii decadeni exornanlibus, Bealo vldelicel Eclkone Linukama, Lldlo- 
mensi Alibatc ; Bcato Ludolpbo Raccburgcnsi Episcopo, cenlum quinquaginla oclo 
annis post Evermodum ; cl B. Dodone de Hascha, illustrlsslmx sanellmonia} Solilario : 
quorum prlores duo ad xxii ct xxix Marlli Pra^monsti-ytcnsibus fastis adseripli, inlei'na- 
riim eandnrem virtulum, exlcrno speclabllem habilu, glorlosi Martyrli purpura exorna- 
runl ; poslremus xxx dlcni oecupans mensis pr<edicti, ne non ellam ipse censerelnr inler 
eos, qui dealbaverunt slolam suam in sanguine Agni, quinque ejusdem vulnera in ma- 
nibus pedibusque ae lalere exprcssa conservavit post obllum, non prorsus Incruenla su- 
blatus morle, quando collabentis lecli ruinam exccpil. His lrlbus(nam quartum Fride- 
ricum Horti-B. Mari,T in Frisla Abbatem praMermllllmus memorare, proplerea quod, 
licel ad hunc mcnsem, ad alium lamen perllneal tomum, die iii Marlii solenniiis solllus 
cclebrari) Hls, inquam, Irlbus Concillalorem majorem confidimus huic oblatloni acccssii- 
ram graliam, quam ca!ca genlllitas sperare solebal a fabulosa ncxarum inler se Chari- 
tum trlade, quarum Thalia florem numquam mapcescenlis dccoris perpeluum, Aglaia 
splendidic semper honeslatis luccm suavissimam, llberalem hilarls exporrecl.Tquc 
fronlis screnilalempollicebalur Euphrosjnc. Sed et ha?c cl 111» polliccbanlur lantum 
niiun'ne suo, cum pebus vacua essenl nomina : asl B. Eelko, prolendens m:iuicas vcr- 

nanlibus PR.EFATIO IN VITAS SS. TOMI III MARTII 
l„„il,„. rosis implelas divinilus, nun, quid nnn prnnmiit florilnrarn scmper, quan, ipse 
oneri noslro oonuderil gratiam? Aul ol.seurari pati..|nr Lndolplms oblivios, lempons 
involntam cali?inc, cui insula! sua- laurccque splcndorcm coinniumeaveril, nl non scm- 
pcr amn.na in luoe niteal? Jneundins dcnique qnid esse possit, qnam ex Dodone, 
Dominicisplagiseonvuineraio, velnt ex salulifero fonle, haurire cum gaudio yirlntum 
excmplacaqueOrdiniCandidopropinare; hoc etiam avidius recipienda, quod Inc tuo 

AmP.,ISS1ME ATQne ADMODUM RtVEKENUE DoM.NEpWSig'"'"'"'- "«"""■= ^ 1"'PI"' ''".', "T 

viriulibus omnihus,unde trcs illi l.ie laudali lcgenlur, nosea..is cxhib,.isse et cxli.bere Te 
amabilem monaslerio Tuo, Anlnerpicnsi civilali vcnerabilem, admirabilem Brabant.ic 
nostrK Ordinihus. Etertim patcrnun. facileinipie ci.ga snbdilos animum, qual.s B. Eelko- 

nis fnil, ct adcxigcndam ccenobilica. disciplin.,' "bs.T^ i:,n. mansucludine magis qnam 

severitate,exemplo quam iinperio clT.cacen,, n„;i ;„ r-,. , ,,..i,..um habcrenl oelcbcrr.m. 
hujus monaslcrii Canonici; nullius eor,im ,li--r„i„„i,. .i.lTragio, conco.'d.bus omn.um 
volis poslulalns in Abbatem es; el Superis bene faventibus impetratus, sic regere eos 
pergis, ul quanlum in hac amplissima dignitate libi procclit lemporis, tantiim Tua erga 
singulos caritas sese explicet magis. Sensum airectuosa; erga ti'es divinos domi forisque 
Iractandas pietalis, qua- fuit B. Dodonis laus priccipua, in religiosissimo Tuo convcntu 
sic probal cl vencralur Anluerpia, ut illnm a capile in memhra lluere ae Tuo spirilu 
vegetari non dubil,'!. I,l,i,>iics \,to. ,•,,., v,'nicnlil>us in nnum palriae nostra- Ordinihus, 

ip.se ad senlcntia.n f,',,'„il„„ ,f,lis; ;iL'„,,si'ii iii ic Bclgium B. Ludolfi generosum ani- 

niu.n, prudenti ciir,i„.sp,'iii,„ic cl oviiiii,, o,i..sili,i.-u.n nialuritale ornatnm, ad tuendam 
Eoclesiasticam liberlatem, ad Regis ct Pro\inoiarum Regiarun. (lublica oommoda defen- 
denda, ad asscrenda inonastcrii Tui jura ; itaque agnoscit cl odniiratur, ul intra se non 
contineat nascentem cxinde nominis tui oclcberrimam famain, scd ad remntissimas 
quoque dilTundat regiones. Alque hscc caussa fuit, cur arbitrutn Te, componendis in 
Austria Bohciniaquc monasteriorum velustissimorum amplissimorumquc conlroversiis, 
designari in Capilulo Gencrali, poslulari ab Abbatihus pcrtajsis liliu.n, a pacifioo Ca>sare 
oum u.ulla ppomptissimi auxilii atquc- favnris pollicitatione ad snas diliones invilari oonti- 
gcril. Tot ergo lilulis gr.itiosam futuram P.',Tmonslralensi Ordini Martii hujus nostri 
partcm, quot cjiis in ea Beati rcccnscntur; Tibi eorun.dcin Beatorum imitatori sollioito 
liiirilor ac felici, Ampl.ssime ac Reve.,ende ads.odbm Domine, offcrri oporluit ; ut per Te 
liilus ,M:irlius oomn.cndatus, acocssnin ad cclora Ordinis norcntissin.i n.onastcria faci- 
|io.-om haboat. Id porro a Tc nuno et spcranius el posliilan.us ndcnlins, q.iod , ut h.inc 
n.o..sc... ni;it..ri..scmillercmusin luocm, \elieinenlcr nos animalos inoilalosqne fateamup 
aill.o.-latiunibus Tuis ; ct.ni vasto huio ins..danlcs labori, quocu.nque posslbili n.odo 
fovercs ac .■eoreares, hcnignus pariler alquc n.unifious; quin elexe.npla subditos omnes 
in magnam .Tstimalioncm cxpcotationomqve movcres eoriim Inmorun., q..os lantopere 
To \cllc perfcctos vidcre lam exaggcratis verbis proli'Stiibaris idcntidcin. Vi auteni eru- 
,lil;,,-,.ni iiovilatum studiosi liunc quoque toinuin insiiioiaut lcganlque libe.iti.is, prffn.it- 
lin.i.s cide.n Iraotationcs duas sanc cnriosas, occasionc acocpta aduohusSanctis, quorum 
.ncnsc Ma.lio illuslravi..ius ros gcslas; Thcopbanis, inqua.ii, Magni-agri in Sigriana 
)logunie..i Ciiufosso.asquc, ot Gnnil.rainni Francorum Regis : quorum Acla quia non 
vidobanlur prolixiori iligrcssionc aiigcnila, ipsam de indnsl.'ia ad hnnc locum reserva- 
vcian.us. Etouim de S. Thophanc ct pulchcrrimo illius agenles opere, quod Cl.rono- 
prapbiau. inso.ipsit, non potuimus non observarc rationcs, scoiindum qnas ipsum cssei 
oomniunibus i'hronologorum aplandum oalculis ; ct manifeslie suppositionis reas esse 
oonvicinuis tabulas, quas imperiti alicujns lihrarii audacia, velut lacinias ineptissima^ 
aure;c vcsli, attexuii. PrKterca Porisicnsi, pulcherrima; quamvis, cditioni incsse nienda 
chronologica non pa..ca ohservavimus, qna, ipsi impulata auclori, summam ejiis in sori- 
l.ondis annalihus aocuratio.icm suspeotam taccre quadamlenus posscnl lectori minus talia 
d.socrncnti ; adcoque operic prctium fore putavimus ipso loca et corum correotioncs 
sub unum paritcr aspeotu.n po.icre, ul cuivis Theophonem lcge.'c volenti od inan.im 
s.nt : appareatque evidentcr non ipsins ista scd librario.'um csse errala. Ad S. Gun- 
traniuum quod atlinet, quamvis ,;jus morlem ad annum Christi dxc„. pe.tinore dc- monslravcr AD ABBATEM S. MICIIAELIS „, 

monslravorinius manireslissimc, lumad i Februarii diem in Commcnlarioad Aela S. Si- 
gebcrl, pnevio, lum in Dialriba de Iribus Dagobcrlis Franeorum Rcgibus ; fuerunl la- 
mcn adbue poslea nonnulii, qui eum celera noslra eirca Regcs Dagoberlos invenla recle 
eaperenl vebcmenlcrqne probarcnl, non lamen salis videnlur inlelligerc poluisse, quo- 
modo ex illo quem obilui Gunlramni assignavimus anno, lola Franeorum Rcgum per 
tres Dagobertos ducla proeedat bisloria. Alii vero, licel hoc quoque inlelligcrent proba- 
renlque, pnonbus lamcn ea dc re traelalibus deesse exislimarunt rcgia; illius slirprs 
genealogjcum schcma, quo per unius folii planiliem expanso, lota successionum ac lem- 
porum scrics a primo Dagoberlo usquc ad Carolum Magnum sub unum simul poneretur 
aspeclum. Utrisquc igilur blc fccimus salis, el hanc cxegesim, una cum priori, ipso in 
bmine bujus tomi lcgend.-mi exhibemus viris in Tuo monasterio rerum historicarum 
scienlissimis pariler ac cupidissimis, lum quia gratissimum boc eis confidimus fore, lum 
quia pnccipuam cxindc capicnl ulililalem. Haljcnt qiiippe liisloriic Byzanlinffi auclores 
(ul vocanlur) omncs, magnificenlia plane rcgia cxcusos Parisiis, el in his Theopbanem 
pra; eeleris dignissimnm nlilissimumque, Tuo coemplos nulu, eosque et miigni faciunl 
ct lcgunt diligenler. De Rcgia aulem Francorum hisloria, occasione Sanclorum eodem 
speclanlium, egregic examinala, correcla, illustralaquc ila senliunt, crebris luis ea de 
re sermonibus ad hoc inducli, ul inter pulcherrima hujus cullissimi seculi invenla so- 
leant numerare Regcm unum, ingrala mille anuorum oblivione sepultuni, velut ab 
infens rcslituluin regno, cui pcr annos ferc scplemdecim prffifuisse, mullaque illuslria 
bcllo ac pace gessisse tam indubitala manet demonslralum auctoritale, quam aliquid 
unquam fuil in re hislorica definilum. Lege igitur Tuisquc commenda el hicc cl illa qutc 
scquunlur Sanclorum Acta : el, quod facis, amare alque fovere perge, el nos el studia 
noslra ; nos quidem, ut filios Societalis Jesu Tibi Tuisque addiclissima!; Candido auleni 
Ordini privalimdevolissimos : studia.vero noslra, ut augenda; Dei Sanelorunique gloria;, 
cujus zelanlissinius cs, unice addicla ; inlerim dum ad Aprilem mensem transiiiius, el 
omncs pariler Sanctos precamur, ut Tc Tuumque religiosissirnum Convenlum co,'lesliuni 
bonorum cumulent abundanlia, vcrnsque suaruni virlulum iniitalores per ipsoruin inlcr- 
cessioncm clTeelos, facianl eliain gloi-i:c su:u' in omnem i-clernilalein consorles. EXEGESIS PR^LIMTNARIS I 

Cliroiiograpliia S. Tlieopliaiiis illustrata. 

CAPur PRISIUM 
HepiKlinnlKr talniile clmnicx, snllein iiuoad annos et nerinn riiiinipie Pnlrinrrliriliin -w-^ osfqiium prioribus tomis diiolius per totidem 


bi^lL.iMii 


■ ^ tractatus pruilusiuuis, (|Uonini ulter ad ope- 


Dia,oin( 


1 ris liijjus vasli cogiiitiuiiGui clariiirern clan- 


toi-ibii-. 


JL dam lectoribus Tdcere poterat plurimum, 


giila-.ii..- 


exposilis fum vita auctorls primi, occasioue, oousi- 


Theui.li . 


lio, niediis et sucres^u tanta> iuoiitionis. nec non iis 


i;ti(i/(ft( 


omnibus. hull' ]init;ies^iiiii illius promoveriinthacto- 


maui i. l 


nus vel r.' II ].,::iiii. ! iiii ^icnrum eruditorum et ia 


mon.i,:. ■ 


omniur.,1,1 .i. iiiliciisi alter vcro totam 


ruciih. . 


Mart^iul.._ ...:.. , : , iiuiimrplurimum, lecuo- 


pei liij . 


miam exlul,LiiL ,„ (,1^-. cW|iiuil unice in publicara 


n hi!, ,iu 


iucein po.--luliiri putcriii, Bcd* upusiulum genuinum 


3 Qu. 


alque ab aliurum additamcntis secretiira protiilit: 


Theopha i diu deliberandum nobis fuit quid hui 

)) tomo pr^mitteremus, ne quid acetertsminus h;tli> - 

ret. Etenim lilros nostros legentibus apparet, piu- 

^ cipuura fere operi huic prajsidium a cIirunolugiLi.- 

■ " calculis peti, qiiibus rite subductis, solidissime al 

Acta Sanctorum examinaiida illustrundaque proce- 

ditur; et fidessingulis atque auctoritas crescit, dura 

apparet quam apteex historiareliqua, seculari sque 

ac ecclesiastica. pendearit omniaquae sunt a coa-vis 

auctoribus scripta; et quomodo ad eam debeat revo- 

oari. si quid in iiiiis erratum est, eorum vel incnrla 

vel imperili.i, qui ipsis Sanctis po.-teriores, eorum 

res gestas vel autea descriptas suo deiiide st}'Io or- 

iiaruiil uuserunlve; vel niajurum neglectas incuria 

ex tradila ad posteros faina iiliisque monumentis prtK 


'■'■?"" .npilu' a.prehe uluri quando horu 'ji. .■■!...■-, u- 111. h i\ in..-, Talia autem 
,a --iiiit duu illa e-st?, qu;e jam designa- 
i Tlieophanem, Regesque Francorum ; 
I fere anni.j pleraque Acta reperiiinlur 
I Sanctoruni, qui inulti in Italia, Gul- 
sque tloruerunt : ille autem nunc uni~ 
onograplius est, qui res Erclesi^e atque 
Orientalis a Diocletiano ad »ua usque 
deduxit tempora, ea complexus secula per quie 
plerique omnes Orienlis Sancti, quorum e^t in hoc 
opere raentio, suis virtutibus Divorum honores pro- 
mernpnint. 

2 Haiu-.igitunVrn,^.. ..M, ...|„„- h.,|>r..t.|..l 

Orient.dium atijue n.., .!.,.■ .:..,,:, . ■■ : . -■■, v 
Utqueab eo ordi.i!i,i,: , - ,,,, .■. ,.,,., 

utilitas, quo phira t. iiri.l, I [.iiii . . i..i,.i,i.- ..,,. ii<. 
res; a Thenph^ne. iiiquam ; atne Miunia dmmus 
duhitari non pnsse, quin is. quiin nperis sui exor- 
dioaliura litulum iion siinipsit. quani Q-z<,ifittvaui 7w 
«papro?.&u {iit latetur egregius illustrator ejus aique 
inlerpre^ J.icobiib Goar Ord. Praedicatorum Con- Hctiit (ibsem 
SrdUm.Roma: ih-o 
sotijmonm Ajh/i/icc 
tf.mpora fyrcijio i/ii/c, 

temptira scriDi-iulo, i 
totara poteral iid projmilm 

pluribus liortiihis, ul gre-;; i S. Ludf.' i Via i aU pag, 1 nutis) idem certo flt qiiein 
Magni-agri in Sigriaiia Hpgumenum egregiiimque 
sub Leuiie Arraenu Cunfc&s-rem feMive qitotaiinis 
colunt Gr*ci die xu Martii. Hujits eiiim veritatis 
habenius testem omni exceplioiie majorem, ipsum 
Theoplianis antiquissimum iuterpretem ac pene 
coiBvum, AnastasiumBibliothecarium. Interpretem, 
inquara : quia ex Chronographia primum Georgii, 
deinde Theophanis decerpturum se profiletur, et 
vero pleiumque decerpsit verboteuus, quidquid ad 
Martii T. lll graphia lh.-uiih 
collatione qiiinqi 
Pe)'reziaiii, Uarb 
constat partihiis 
aurea omniqnH 
exhibetper anin' 
meretur, consi>ii 
nia vocat Goarj ' 
annus Muudi. tu ris Roniani, proxiine Rt?t;i? I 
Arabiim.rerum post Persav .1, i 
c ordiiio qniiiqiif 1 | DE S. THEOPHANIS CHRONOGRAPHIA 

;ml Diicis mumqueexplevil : cum interira i: 1 Patri Alu; «rsuadere, ab , opnsque propru ijulque Ab/o* 
rlx luiijundx 
adverianlur. tani. Hierosoljniitani. 

ordo et anni coiitinentur. Tabulai,:! 

cum diversitate non lautuni prKfi-xa 

sed etiam niendnnis^inip conKcripta 

mii. hiare locuii'-, . j. i:i'i'-: |' 

pnesertim Paln..! , 

ctim ipsemet G" ■: - - . . 

aotipsum, aut (|iii ] :i: '. ' ■ ^ i-^ 

lucem Combefisiuiii. polui.^&e t-tU 

anctore Theophano esse 

trnliax ft iiumeros ieculux 

urgente pertecuUoiiis nemsitatc non retcnsuen 

Aj^kp exigcre a lectoie suo pomt. «t qni dorin 

Homerum patituv, Thoophanem quoquc lapsui 

corrioatquc: cum mmuum mcccdmcs ct ad 

colnrrente^ numrros in u-quwrc^ iransponit o/ii 

eliam conjunclos annos m dissita canonia d 

transferl. aut eidem viror.ui 

dn-eiM canomis assignat ann 

paticiores anm plnra oceupuut cauoma: aui ciim 

quiepiam sclatis xqnales Ivcuhn sive canoniaqu 

emit^sis non accepil : vd tieniquc cum numera 

anni repelilo coitfusio mfnlurnou mediocrii. 

5 Verum si hffic tam multa tam gravia \ 
Theophani imputare, verendum est, iie plura 
viora occurrant quam quibus lector" 
benigni. leiiitas possit ignostere. N; 
quBcircaS. Cyrilli Hierusol}m"' ' 
ejus ac successorum chronotaxi 
demonslravimus; fmeti<Ittlijmfm sniifrat omncni, in- 
qoit ipse Goar, /''"" "■■■■"' ^r ' ' '■'''• ■■•"""t<'c- 
quenlius omistuiii. < ■ -■ -*''- ■ ■ '"'"* 

ij?iio/o ; quod uii • \ ■ 1 ■■■lua- 

nifeste iiobis cnn-i.u. ii . !■ it . -. i;i .jI.. ■ r.iiri;ir- 
chis depreliendereiiius, >■! dc fonnn sui/u-^ssiuiiibus 
at^ue iBtatibus pari nobis ratione constaret. Neque 
dixeris vitiosos catalogos praj oculis habenteiu Theo- 
phiinem atque ex iis aniios supputantem in istorura 
errorumpartera non minimam prolabi pi.tuisse : ubi- 
ciimquo enim in ipsa histuria Pontificis Ucmaiii oc- 
cunit menlio. non alium quara par eral uoniiiiavit 
uspiam : quomodo igitur ignotam potuit eorum &e- 
riem Betatemque h.ibero? aut quffi potest tanta con- 
cipi ullius scTiptoris oscitantia, ut annales ordinans, 
eosque in capite Imperaiorum et Pontiticum annis 
prait.ignans, noniQn aliquod scribat diversissiraum 
ab co, de quo in ipsa historia acturus est : aut s<.I- 
tom, uum de aliquo egerit noraiaatim, non cogltet 
alium buiic et^seab illo,quem iii fronte expresserat? 
Sic ad anoum x et xi Constantii narrantur Acla in- 
lur Athaiiasiiiui et Julium Papam, qui iu anno Con- 
stantii XV et ipse Puntificatus sui xv auDum ulti- 


Constanlii. Libeiium faciat succedere (Arareucbem 
inducit in iroi 
conforraiter a quoad numero; 
eriijat quandoque et r ,„M plurn 
fjusdein viri l umiltam t? Wuis- 
u Vran 1 credat t lieoplianeni continuutorem 
tabulas ipse conscrip.^is- haliuisset relictura sibi a Georgi.i Cata'oyuiii : uc 
deindepro Urarane v Arsabeluiii, pro Saraasiio Pec- 
masaphum fuisse scripturura, nominibus loU Gtior- 
giimae seriei iguotis? 

7 Siraili ratione liuebu ab iis .u^iumentari Pa- , 

Iriarchis, quos ultimo "icTi- -in ■< -'■ ■iiliiieclit ^ 

Geurgius, ut abiisdera eX"i . ... in 1 iii'..|iliaiiis ' 

tabulae, a primo Diocleti.nn .01 .^ i .... .iii..., , li^et 

de illo auno. utpote j;ini .^jnr nr, ri|i(u, nihii scri- 
bendura sibi esoeTliF^nnli ino 


ouuil ;i : vet hocipso 
on conscribi i dc-i)ii; J/tt . Eu. H,,, iUiu . Caiu: illum 1 dem et Theonas pi 
scopatu annuin : C^iillus. aiino Alrtxandrinao ^ 
ccLxjv creatus, annura egisset xiv, Hinien;i'us 
ultimura,nisi (quodest verosimileMi.as.librarii 
vilio factura ut duodecira annls scriberelur sed 
cui passim alibi anni plusquam xx a.ssignantur, 
8 Interim Tabula. Chronograpliiie exhincaT 
phune cunlinuatae priefixa. hujusmudi Canoniuu 
hibet Ipso ia liraine : Epi- F Aiiiius 


Aniius 


Rom. Imp. 


Rex Psrs. 


Roraas 


Hierosol. 


Alex.andr. 
coiiditi 
orbis 


Inciiniat. 
divinse 


Diodo- 
tiunus 


.■VrarGutlies 
aunis 17. 


Episeopus 
Caius 


Episcopus 
Hjnieniuus 


Kpisropus 
Tlieonas 


Episcopus 
T.yi-anuus 


annis20. 
auois 15 


annis 2i. 


auuis 19. 


auuis 13. 


5777 


277 


1 


1B 


7 


13 


11 


2 


S77S 
8779 
578U 


278 
279 

2S11 


2 


16 


8 


1.4 


12 


3 


3 


17 


9 


15 


13 


4 


4 \Vara,mm\ 


10 


10 


li 


b EXECESIS PR.ELIMmms I 

A Noii quierimiisiitrarum taltiil r I,,, i,| ,'.;,- i ■ . ; ,,,i,, , , 

tatera propiiis ancedant, et ii,i ', ,",. ,.. ,. , 

bemla noa sit Eiisebio, i,iv,n , ', ,, ,, ,' ,', , , 

Episcopos sic oniinaiiti, Kt r,,| i j,. ,,,,,, .,. ,- ,, ^ , , .^., ,, 

pipute t)ioclu4iaiio. ecerilin E|ii. n|ciiu «u, a 

•V, Hymen.-ens xre, Theiinas iv. Tyrannus non 

pnst annos oclo snccesserit Cyrillo. eirc, Pi.,cletiani 10 Tabiih. ' ' ~ ' ' ' ■'■it.ife. non ailmoilnm correctos se- 

'' niimriuamtamensicesthallucinalns 

" ' '"!"'. e"jnsa'lannum.(EraiAle.tandri- 

'' ' ' ■'^•'' "i''mtnll) quin revera eo aiit proximn 
aiino is Poiitiffx Ilomanaj Cathedraj priesederit, cu- 
jus fac^um aliqund in historia explicafur. gium legerit? nedura is qui omnia, quai siW ille ad 
toxendain chrnnojogiam eonquisiver.it instroraenta. 
ba-reditavit. 

CAPUT II. 
Qvomnda tabvlx cnnfcclse videantur : qua 
Aira Ttmplmncs utm sil : qnam. recte nb 
anm ejusdem i clw» exorsus sil? Quale 
sil Chronimn quod Haderus Alexandrinum 
dixitf Cu, . Adel npudens fuerit ali- 
. 'liii-. u- Tli..,,pl,ani afflngerel tabiilas. de qnibus co- 
i,ii',iv..|.i( niim iiiam? Nnn hoc diciraus ; sed omnino 
iirbilraniur. i-Jiismi.di laliiilas ab eo noii tantum ex- 
cogil-atas fuisse (ut cominodiores ad usiim lcetoris, 
quam inndus ille qiiein tenuitGeorpius, aiino mundi 
Chrisliqiic el Iiii|ip|.,iti,ris R.ini.ini prieflgens histo- 
riie ail iu.t,, t , .1 . i,| . ,,. m vr,, ,,ti]usque anni 
liim PrEesiiles Slllltl Then. Satis ergo hab'iit oraissa tantisper cura pertexen- 
daj accnrafius seriei. in ipsn quandoqiie historire 
contextn nonnullos Episcnporum eo annosedentiiim 

cnenifa iiis-rib,trf lociilis ad id prasparatis : nnde eos 

ilwiil, nno VI «x.r, . II ,,,, ;„ ,, ,,„ \'/.', neliant mannseripto. sursum aseendens per annorum 
spatia, recte aut pcrperam deBnita; nihil pensi ha- 
bendo qiiot qnique mmses ,Iies„i,e pliircs aut pau- 

ciores sederint qii.it ,,,,, t, .r.irum numerus 

adjunctus signili ,■ !■ , , , H.ti debuit, ut nmu/. i™- 
ejusmodi suppuinl,. ,, ,, „|,;, , , ,„, m,,.,„doqua "">'"«»« 
i.i MS.numerorum i,„„, .iiiiisinres reddi.i. n„„ niodn ""Zr""" 
a veritate recedorent plurimnm, sed nec cum Theo- 
phanis historia sequente neque cura praecedente 
Georgii supputatione possent coineidere. Ut autem 
Anastasii versione movemur ad credendum, neqna- 
quam Theophanera velscmpervel ah inilio insrrip- „ 
sisse tabnlis Episcoporura qua; diximus noraina : sic 
eadem moti auctoritate persuademur, non singiilis 
annis prajsignaium fuisse a Theophane mnndanic .sc 
Christianie ^rte nuraerum; sed ifem ut Anastasius 
facit. ad initia dumtaxat Imperaforum, et qiiando- 
que alias ; alibi vero solum signatum Imperii an ""'""""* 
num. quod eo fere solo consuessent historici publica 'doqiJalmt 
scripfa signare ; Hinc porro fieri non dilReiilterpo. 'mp^otonm. 
tui'. ut dura ad annos Miindi subinde revociintur 
anni Imperaforum. aliqua difficullate incidente, non 
semper faofa fuerit unirormis progressio, quemad- 
raodum infra docturi sumus. ostensnrique non tam 
ipsiiis Tlipnphanis errnre i,I fa-dim. qiiam receptffi 
i„ r 'i.,l, ,.,-,,;„ 11, ,„■„,„ ,,., , -„ -M„x,,„Hrina. Ec- 
' ■ ■ ■ ' ' " ■ '".t-ir ilebuorit. 

" ' , :' ,1,1. Theiiplianis 

'.''"' ' - ! ■ - '. ,„■, .;,ptaliiris.hanc '' 1'"' '•■r':nn'. i^ip,,]:- v„| eiiaiu rei dilfi,.ullale 

.•ilistefriliiii, (,„, >ii|. ,.i qnnmndn Episropales ca- 
talii^i in design:iii,h. ni,iu-™jus,|iie Pontilicatus tem- 
porevel infcr s» vel ciim niitis rertirribus piigna- 
rent. et siimina :iiiiii.,,iiii initi descensu ascensuque 
faniendo nuiiiqiiain i.tl.- flniretur) II errlpsiasficn. -dCr citra-dnbium ullim 
qnido apparet Al. 

Chnsfiaiia- ann.,. llu el Chr '/■rrfn/^iiiiitamis . er JnnniteK Alpj^niidriiius 
Aalulii... H.i.i. eiiini aliaqiic similia. in 
.|iiiilein n ,ii alin.dum r:ira. in Theopha- 
>>\iu vix unqiiain reperienda. unde acee- 
3, si hic ea iii ilictis I.TUlis non signassetl 
n eiim crpdimiis iii rniliii- sibi cognitis ur- 
'ii' '■'■ ;*,',• .1, ,■!,: ,I:Ii„entius fre- nograpliiam a Georgio Sjncelto iisque ad Diocletiani J^'^ 
perdiictam initia pnrro pertexturus. primum dicti eiii 
Imperatoris annum composuit cum anno Chrisli ^'''^ 
ccLxxvii. qui nobis, oetennio addifn est rci.xxxv ; '*' 
atquQ ita tacitecorrexit errnrem auctoris sui, aiiniim 
ccLxxviii jEne Alexandrinie prinium Diocletinni (a- 
cienlis. Elenim hir Al,.x;inilrini Mamm:.:i. .iniios piiri silii |.r.ipin|ii.nr:iin..|.leinhisloriadiligentissi- vem diebus ultra Irederim aiinns iegiias,.e, .ifque ."^,^ 
me expressit : et quamvis in antiquioribus aberra- adeo pridie Nonas Marlias acclamatum, ipsis Idibus Iw^™ DE S. THEOPHANIS CHRONOGRAPHU 
>.e : ut cnn.ptiiiens si( primum Masimini an- unimi fiiisse, noliis affimt 
1 slatiii debuissc ccxxvn. et reliquos deineeps prjefipitur fhr.it,-. !. . , . 
js a Georgio numer.itos. lali erroi-e semel po- rfss \)d,a,3r- 
exrrest^ere supi"a niimerum justum .inno uno. 
1 Tlieopli.ines quorl Georgin- PrvtOftlasloiv^ ,,mmp.ir..stli....K.li 
Cum enim Gnecorijm anrms 
suniat exordium ; et tum e' 
tum ex Cltronifo . qiiod vn 
habeamus, Diocteliamm Imper 
Octobvii Clialcedone renutiiinlin. 
tehix Niromfdiam piirpuriilum ii ■ttii 
] , Theopliaui anm 

iii[i abeoin imperiii 
nusaSept 1 detr aliis auctoribus 
ant. Al^xanilrino 
forem xv Kakndas 
, V Kalendas Oc- 
nti'/*;it', p/ KiilfTidis 
i.irns e-t nullam 
..-Miiin p(>rtinriisse. simillimnm. Ast P 
uitiir gnome Ile- 
iiiinm ab Adnmo 
i> mmma coliigen- 
Deo Scriplnrm et 
siivrir '"-'/' .'■ . /■ '■ <iii}ue in Ecflesia 

Cn!h. ;' ' ' '.tv Item de Agiio 

t)'l''-"' V I.-. - :■ .■■;■■■-. ir. >s.^os rationibus cuv ab aUls 

IreijiKiiU; .1;-,-^:-;: : .M-.^^.,!;. :: lui autem Episcopi Fasli Siculi 
scilur nuinus fais^e. iil iletinitis .iccurate solis ac lu- ""«"ya""" i 
nae cyclis, Paschatoti orbi Christiano, quo rlieesset 
celebr.ndinii. Ji.rlicTiret. Qni.iaTitem fum. si eo non fixa, ELisebiuiu 
torem proK' iliique fecerunt, qui dic ii]itoris alterius 
1 1 et libro pric- 

- -ssetgnomeauc- 

! haud paullo rertiiis Panvi- Ilud 1 Clu 

'X Aii^nslann MS. PetaMii^ ■, ■■( ■■■■.■■! 
rum V.ip -■■■(> ri^-i.^-' 1 

veteraln. nt ait, (.■hrnni 
rat. Eosdem autem prors 
"^?""^ 8Ulatu« DiOi-lotinni ctim 

hoc 1 I I I icAn U^xiiDdrlao 


nominf riironiciii M.->;in.iriiiiirii v.. 


riiliii'. ex opi- 
tinei[ueeilen- 


perptram 
iticto. 


nioneRaderi nostri. eosdem Gripce L 
tis ; qiiani et nos appellalionein (iit i 


eccptc servia- 
niusu^ui)Iibentius usiirpamus. Salisr> 


inipssp pnfest 
erudilum Ipcini-pm Iiic monui.^sc. qi 


■td rhronioon 
illml revera nibil miniis qurim Ab-xa 


i.irinum sit : 
quippe qiind nibi! !t,'ilic;il rnm Alf\.ii 


!r-innrum ra- 
tionibus commiiin' N^n m. M-i-i^ii, ur 


1 diei'um no- 
mina, quaj AI-'\ i 


■■r.nnt omnia. 


C 


dirnnico anteiii li i '■ 


:irtim Lafina 


BUnt, nt Kalend.r /./-<■. .■!<■ N,.- in.i. 


m aniii, quod 
Aiexandriiiis sumitiir :i nifn^-i- Tln.ih. 


fiijus primus 
dies respondct xxix diei innnsls Augi 


^ii : in chro- 
nico aulem a Kuleiidi-i Jannnrii R.ntm 


n mnre dnci- 
tur. Non anni titulum; qut-m :T'^-\ 


Imperatoribusve siimfbanf, rhrMnicm 


aiilrrn ^"iiiijit 
a Consulibus ex mure Iloirir N.n . 


:.;itn Clinqi 
quamqualcm iisnrprinnt Mr\.^,(i.li nti 


i 1111 M.lnnii-; 
('hronicon aulem | r : i- 


I^„ 


nini ttit 


Gnecorum mon' j. i i 


!■! 


fUeril Coii- 
*Mn(i)ioeD(l- 


publiris consign.ii i 

ju.= E.-.|psi3.'USiini.Ie^crip(-ifiK'riiil)„tMSS,rodicihu9 
nomen fiat a loco in quo reperli siint, vel ab eo rjui 
illos prnpriosinsua possidet bibliotheca. 

CAPUT m. 

De miw Constantii el Gakrii corre(}nnntium 
efqiiinfn Phnop.in T/ieophanis chronnrira- 
phia pr/pterilia. ac demnm poatplurium 
annnnnn fienoiii ad laciinam explen- 
daiii. Jaliniiii cl Copronymo sitpra justum 
tciiipus eorum adjectis. 

j oslquamab infini(i«propemodum erroribus, quos 
vitiosiKsimse tabulieTheophaniimpingGbant.diligen- , 
tissirai auctoris nomen vindicavimus, et pnirsus in- . 
dignas esse ostendimus. qiire cum chronographia ' 
ejus rirnimferantnr; non hoc agendam nohis pii(a- 
mus, ut singula ejus capita revoeemus ad exanien ; 
et quandoque exerranleni, qnod humanum est, ex 
aliis certioribns quam quse ipse vidit monumentis 
ac (emporis signandi cbaracteribus. revocemus in 
viam. Pni's(i(it Iioc magnostudioet lahoreinterpres 
ejus prajnominatus Goar; cujus egregio fiutui post 
auctoris mortem in lucem prodiicendo intentusCon- 
hpfistus. Nr.tas addidit pt.^tenor.-^. Haqiip omissis 
ii^qiin^- ip^iobsprv,'irijnret rr.i-i-.^ri.-.rimt -n TI:r.ophane 

frrnril.llv, ,.l liiffi.^ul,;,),!,^.; .. .; , ■■ ,, . . |,;,,.ter- ex veteri Roma illuc tradiieta simurciim' Imnerii 
Sede; non itmin reliqna nr;pn,'i, ,TL;-,(ini.s nnmini- ' ibidem scripsisso auctorem. sedet' ex"stlidms '■'■■■■' ! ■■'■ 'I I- . .-(uas iio^ expurieiido (tdoi-ti, qiiod 
■II '■' II -^ 11'ibis privatim comparaveramus re- 

^.:f i..i!ii ..ifi.t.^rin puliliciim hlc conr.^rimus, Est 

tecta, et siatmi- - '■ ■n ■;;; ■; ..■;,■ i.^inr^..-, I ..-..^itur 
lector, eo qunil nr ■ '! , i ■.■■'■.■,! iviani 

Imperatnris ex.T.ii.i ilii\;i ■] ., n^. ■-.■'■) iiinrirum 

diflerentiam inter vul':arpin .■Eiv.m /Eramque Ale- 
xandrinam esse concipiendam, ut suis qureque ap- 
tenturtemporibus : etrursum ali anno Phoca^quarto 
usque ad Constantini Copronymi mortem : cumaliaB 
communiter. sicut antea dictum est. soli octo anni 
adjici debeant ad numerum jEr» Alexandrin», ut \uIgaiicnnipojia1i 
remap oxerrattoni EXEGESIS PR ELIMIN \RIS I 

r Utrnmque nilem lantn fa xandr.nis cccxviv mra.nebat Indidio, n 

certins mtendere po.Mmus ni.., .,w« censeri, adeoque<cirepotu,tc, 

> rulpam neqmquam penes. dix,t rei q,n ,llam prscedebint Indtcl 

e sed commnne tonc p»«,m nno a <^e anticpar, rt ■innum ccswas 

ndrinaXrautenlibus ut innos debu «e ut haberet rtitem quam .ep =„,„„ 

10 quara par eral paucores eo batur Iiid clio Malnit t imen poMtos seniel calcilos 

I et «lc immm ilo., cum vcra prosej ii toto ,el quoOon^tantiniet suCLeswnsCon 

' '^ '"' ' ' stanlii tempore atque ut hiatum unius ,«lius nnm 

TU acc, liniiem ^uppleret Juliani Impi pene sohdos 
17 Hicun xpleMt) pei l regressuii Theopha 
niino Mexandllnae ollji i 


HpriLlii teinpurd 


Voram ^i 


a fioarp ainnnd^ 


ficai f ut 


confPdllls ejus r 


adenriue 


finemnon lollicit 


alia «^pec 


refcrit ad clirr r ■ ncturnt nndiio hthpt Postfimm Alevanffnn» ^riD anm 
NiiLmht Indim nr \i rccts s i T\ri 
Miui tium fili sqiif ! == t p I yErcP Ale- da Maitii 
tiu« Clilni H.quil 
s Const 11 pater quod ips ira raant- 
fesle r tenditse ^ent le cum nit Jnno Impe n un~ 
decwiu tita luricinvi quem annn cclxxxv dixerat 
CBesirpm ci^e inititutum 

16 'Itqui nou fantum Alexandnnum Chmmcon 
rticif qnodCouvtantius Crnstantirn magni Iilipera 
C tnrib palcr cimi anno-^ xiiimppras-^et Mta ce^sit 
et ipMUi Constauiini annum pi miim cimponit (.nm 
]nitioOi>mpndis cclxxii sed etiara ex Tibtis CoTi 
"'ularibiis c iistat priterilhim annum q lo, reden 
"" tibus Imper. so eiis Augnsti dedardti sunt Gale 
nu-iatriueCoiiaaiiiijs etiam anno «^eiuenti Cnnsu 
latus in^^ionii ges&isse Constantium I-uit igitur 
Con^il-intii Iniperiiim uiiiUh anni et qmtuor mpn- 
lurn [nst quoimoiluo pafre die Mii Kdlendis Au 
gu ti I li]uum quidem tempus qn | Grfficisdum- 
fa\Tt iiniu r eiisisusqup m jnniaui finem supererat 
ntii I u t apiid eoi primum Con^^tnntini annum 
effieerc |ftuit tanien eorum posteins ambin^uoa 
redd rc I at norum aupputitir apud quoi jdhiic quinqu. 
Const I s capile in X Indi tionem cadunt reliqui 111161 
PliocflD u(i etprieceleiitps qiialnor sic 
ralione crlifPiLnt ut interjici illis pi 

18 Qiiid lutem coegenl Alevandrinosa 
diss miilatiim prTtenic m in f** tc 1 
tiim Chromconal inmim Iir | I 

muni hi-sce \erbib 4 x ptnn 
(ltawnn\\\ uiqiic ait xm J n 
saipiim etl vi pillicn laliiih-> l\ 
XIV ijusdtm Iniiiclionii ejusdm m 1 t t 
leliqmim Itmfms anm mque od Decembni 
plelum p'* ad jTnuariiimiiumpraturo'; 1 o^perat 
imperare Quidquid it et quorumque cae 
rarint qui Theoplianierroiis dederunt ah 

potuit ipi^e eirorem agno cere atqi sHei debeljL II 1 qui tdlerii ItiiRbant urdiii j lemquepri- 

Jislractug 

tatuendt 

iotu= Pho 

li.ceisGfuit 

mia Heraclii comgere. cum ad truculentam illam famem desci-i- 
bendam pervenit. quae septima indiclione imminenle 
Orientera afflixit, quamque ex semel posita rerum 
per annum unum anticipatione retulit ad annura 
cccxxrv. Si enim tunc, cum hahila est Nicena Sy- 
nodus, Alexandrinus solom agebatur annus cccxti 
etlndictio xii ; quie post sestatem anni iisdem Ale- gtfsta ad unum annum antici 
pari, magis quam yEra Alexandrina integre nume- 
rata n&ssa fuisset : quod deincaps usqu*; in Palo/sti- 
nara vjdebimusvaluisse, etiamcircafinemnoniseculi, uno anm 
scilicet in ecclesiaslivis scripturis, qute seso .'Era> aniuipaniur 
AlexandriniB oplabant; quam Theophanes utpote '"""*"• 
monachus sequens, et tandem exorhitantiam i^itam 
vel animadverteus primum vel corrigere volens in nnpie ad DE S THEOPHA>-IS CHRONOGRAPHIA 
.o.r.pl.ia. Cons(antiniCopr.nymUnnum nrcLXXsv,... Indi-H.. 
,ni distraxilin du • " ' " 
■, iiisi>iiii» Copr-nyi 

firii e>^p Hicit pMtq 110 («iiiem anno Alfxan- 

rrs St'^'"!"'^- '«''''■'"""' 

Ti nft oftif" pfl"» ""J"'" t^mrms mortisvirii 
carfenti. quod alii < fjiiinta Indictio an- ] 
'II signet. et Ininc ipsum proliet 
ssimum Pascliali. inssmiVIartii 
: propinriuis annis luilli conve- 


annos reliqtiii ; quoniam in anno Alexan-inno 
DCCXXXTii. piopt^r rernm et Iiidiclionnm aimcpa- 
tionemiam dirl«.... constiti.erat princ.p...m Impeni 
ah eo snscepti, mcnsis Jumi dt,- xxvii ad in^cqnnilem 
IiulictionemJi pfrHimt^, nimin^eiiiens. dicl.imdiem 
Indclio numerari tantuin dpbiiisset ix, nisi per In- dictionps. primo H 

niim ^ra Alexand 

iy Hrec aiitem . 

tant, utelara sint i geminataii. u ritii morte.r amviB ita solide dcd.icta s.ib^ii 

'.im(|ue terminum cont^iderant 
Dus- aiiiiuui o.ji.vo. PhocEB primura et Copronyn 
ullimnm : lubet tamen eliam exemplis ex ipso Tlieo- ed.tum cura er 
pl.ane comprobare. toto illo annorum ci.xsiii spatio nolngics Noli. 
hebdomada' ferias, cum ceriis mensis ali.-ujus diebus tendatur Hera 
8ic coinparari. nl. nisi ad annum ab eo nnmeratum annnm vuig^ ■ CAPirr IV. 

Ileractii Iniperatoris clironotajjis. duobus 
annis in unum conflatis cl altcra in duos 
distracln intricahi. evolvilur, indictfomtm 
sub eodem ratio expticatur, 

F''«"'" '■ ■ ■ .' ''.■■\KMn'- 

vnlgari iiTlieopI.anes://oc 
U) jnvme Aprili (lie iv so- 
ilrmprrr^-xil : qui charac- 
s X I.idiitione cadentis, 
DCxxii signet, clarum est vulearis mur, prorsnsque confirraatur ex morte, quam post 
"^el in alio Imperii annns triginta et menses alil»"*/'*''^^^ ''; 
nno igitur lum. feqie TheophanesacNicephorusscnbunt.Obnt n Heracliiis". ut aitille. nienseMartio Indictione I 
XIV. adeo-i.ie anno dcxli : qui Alexandrino dcxxxiii 
re^^ponderet.nisi huic JErx. ea qua diximusratioTie, 
annus unus fuisset ablatus. Nec aliter quam ab isto 
principionumerari solitos annos Heraclii, proban 
Ptiam pote^t "X S. Anasta<.ii Persfe Actis, ad xxii 
.1-i!i>nni r-\ TcdT^tainterpretatione Latina editis.ubi 

, ■ ■ iassusdiciturflmiorfi-ctJn/) oclavo Im- ^ 
r // . rn^^simiTmperaiori^ el (lecimo sexloCoti' -^ 
.<,,.'■ ' :i Nnm siizominati^^intrannnmannum ' ,'. hierit ? 
idque ut. lallsilie!! et fcria c&d.inr in 


.-..,,„. qunpa.^u^ est Anavt.sins, qi.emiop r-x ipsiusmet 

'.ilgfiriR ^raj Heraclii Epistola Constantinopolim scnptade rebus 

m sua XIV In- a se contra Chosroem et cum Syroe gestis, constit 

riofnil.quam- festuin Pentecostes xv Maii retulisse. et m Aprilis 

habuisse Dominicara in Albis adeoque fuisse vulgaris 

xxviii; bic, inquam, annus debuisset Hera- C cbfi; 'Mpla. putae 'oltdAra- 
ubi appa- -.•'2 ii, 1 ; ini.-ThPophanes. inquies.et ejus inter 
\. L ' liis res omnes inter Chosroem et Sy- 
; .1 j 1 ■! Imperatoris victorias post I Indictio- 
jii iii:(iPi:ii bfontas. in annum Heraclii xvii compe- 
gerunt. Mroriue exemplo movere eura. qui S. Anas- 
tasii Acta politiori «tylo ornavit, nt enmdem annum 
efiam ipso dicto Martyrio assignarct? Hoc nempe est 
quod ad Acta prfedicta diximus, aimos xvii et xviu 
Heraclii confiisos ab auctoribusespe. Quod satisqui- 
rtem intellexit cruditissimus Petavius cum dixit, re- 
hitam <]f U.izrifi- P.'['sariim ductnre Yictoriam aniio 
,Mii /-,,,, ■■: . ' -iio nmi Ttidiciione : nonta'men Theophanem : qua cipiti 1 ;-st(i appareat ip^-iu? rnlcul 
11 Alexandri- geret. El Ddupli( pntiiJBiiet siribero 
orbo condito ipso Theophi 

:>nfiiiiilpnte. lux nobis aliqua afful- 
no Heraclii xvi narransvastos Chos- 
exercitu conat.is. facileostenditto- 
m- tum eum annum, rebus quae ibi describuntur conlra 
•si, Saim gestis fuisse occnpatum, adeoque Turcorum ex 
ili- Perside regressum et cum Imperatnrio exercitu con- 
am juuctionem, aut incidisse in Autumnura eum, unde 
Tio- proxime sequens Grsecorum annus ducit initium ; aut 
tis, forte etiam multo serins contigisse ; interim dum alter 
*8et Persicarura copiarum ductor Sarberus, continuata 
non etiam per hieraera obsidione, Chalcedonera premit. 
ab In quo repellendoet hoste persequendo opus est in- 
^na .»«..»..„, f..;.,=» ^„^A «-»« poterat ex hyeme reli- 1'impiit.indi 
i.ijnbiiBSab:! 'in ojipetUnaa miiiu au 111 quy rujimieiiuu Cl. I 

a ChriRti Incamatione snmptum fuisse quod EXEGESIS Plt^l-UMINARIS I 
A quum. HincfessismiUtibusdataquies, et ulnnKiue subiiectens gpsta die xiv Gorpia 
1'ibus incubuerepar- manisesi.Septeinljer. .■\t.r.--i' c 

(iiligentia tanta, ut iii. Ex quo pissel . . i. . . :, 

-nse Seplembri, an- pter emergetites e\ | (,. 
iiiinclioante.inh.is- tates. reduclas fiii". ,, ; ,.., 'x.\extv( I Tiieopl: ; qua.s. ijiiia duoi 
nflaverat, ad xvir Heraclii anaum et Indictiorem xv omnes est 


cffiperit interpsalleiidun 


coacliis referre. 


lifbdomaile Liiitclioitc iv 


SS Vf-nnH -iuTii pennenses singulos progrediens, 


tiu Martii (Pasclui ■ 


tii!i.].iti ;i ! ,11 -,',, ,,; D,',imbns pervenit, 91/0 ipse hn- 


incepta erat nov;i In :; 


/:r',iui niu, .i':ii,-,i,,-s,liemPersarum duclorem offen- 


ues du» in Nuuni ..n^. . 


<lu. vinmiiw J),t ,-iime ct Dei Genitricis auxilio pro- 


scriptori.'* mendo iv i^r. 


slravtl : ipse sinmi errorem indicat, et pariter facem 


certe ^.uadent anu..r.i:i. j 


iiobis rursum effert. dicens : Si^bbali tlicmfiiisHf. Hoc 
enim non quadrat in xv Indiclionem. nisi ipsain a 


rentialndictinneni. >['. . 


Jaiiuan..iri .Ijiruanum ducjis; ^ed iu IiidR-tiuuem l, 


2G HoM.Ml.r [„,... . , 


II '""^l" "■';■,';■ 'l'';';;';';"^;""-';'!"''^'^"^^^^- 


COlTecIn.in.. .[.,-, ,. .,. 


'''■'■ - ' ' . . ■ "'-.V,1(a^^Me 


dlZ o!>-;i.„i,,:„. 
Certe prit-ier ].iiii .ncui 
es^e suspicjmur, niliil )> Ciiosroae Sjroisque tr,.- . 


!!■ ' . 


troque de foederibus m. .,,,.,, 
Maii Indictioiiis 1. iju,, i. ;.,,■, ■,,,.|., ,, ,1, ,.-,, 


l!i:,T .: 


suggestuiii.sui.h ,11, !-. ;;,, _ , „ , l.,,u,.ea!aa 


ui6laL' 


Iniperatori.s ;,i .■ , ■ :, , , .,, (■i„.,sro;e et 


esset in 


iuauguratiM!,, ,■ - ■ ^ ; ■^^, ,,rdinem 


bat, se 


at4uecoiidih..i,. ,,:,,,.;, ;,;,.. ,,.■,,,., j„„ adulta. 


manife> 


la;tissimus ex('epit rnlitus neraclu, Crucem Domi- 


Indictio 


nicam reportantis, cura jam nova Indicliocum anno 


alilere; 


communi Grjecorum coeptaesset. 


vo;. Igi 


24 Atque ita nunc clare videntur elucidata, quae 


ivzGTafjL 


nlim dumtaxat in transitu perstringere licuit : et om- 


dum lat 


nia cum Alexandrino, ut vocant, Chronico, jnnis 


bulaliotie 


paullo post^eeutis scripto, couveniunt upliiue. Xuiic 


y III III •■III 


libet ex eodem Chroiii. .. ..1. .i^;.!,. . ■ , ],, |,,ii:u- 


111 M ii- m recteintellligas, r(i; 
m legendum) reddeii- 
•lao tcreseu pHma ;ta- 
>rbal<- ab iTrtvs^u /ia'lt- 1 Septi beretur, ii.itium quidem hidii.tioii 

aliud tempus translatum fuarit, 

Cyclus uno anno acceleratus : quia nempe secundus 

Heraelii annus ihit. luit signatus Indictione 1, quod CAPUT V. licipate expletus pos- Qusedam chronolngica menda per Ubra 1 fuit. Jtid. isequenter auno 
Hcractii Augusti 
1 Ja- -■ ^:.'i.;.. ...t, Ut3 

('i/.ss(w(, unno iii, post Consnla- 
t Flavii f/eraclii Junioris Coiis- 
i fiUi ejus, atttio primo, scmpcr socorUium T/ieophani urlspersa, et 
ab aliis non iih$n'vala. Annorum Mnuri- 
tii ImpmUoris duplex e/}orfta. Re 25 Vei emus tran.slatum 
Heraclii Impera- ■ Ltd quod tempus 
iN.lRliouum initium? Tlicuph; 
ioutatumh;.bila ratione, etaii 
oris et Iiidictiones a Septemb 
e mauifeste indicat. cum anno Heraclii secundurr 
alculum ejus lertio. sed secuiiduni verilatem et pu- 
.li.-am ^cribendi f...rmu;..m adhuc secundo, narral 
iir";. :■:■ i..'ii. rY;j''i .i.i.f i .^'Ti^io Patriarclia fac- 
;ii" ' " . I ; ■''(>' i; et eoderndein- .i:.. ! a.lliuc relinquens, 
iiiiariamprotrahere: deiu- 

idem anuorum Imperii et pungenii 

;m, ideoqusanoopostCon- jectum, i 

. 11 lodictione coiyuncto, est 1/ iltustrare, hanc qu..ijiie ij.-i 
manum habeat. 

Priiuu aunusAIe\andrinu*<i n. ,,,. iilatum Heraclii J ludi- 
rfiita Ititliriiviie, jtiv 

IV. Ita inlerprea : 
i.lieiorequii-as, quis 
C}'cto luna; 17 solis 

iiu noscio uude ad- 
ruddes : Coruiialu* 
quo loquendimodo DE S THEOPHANIS CHRONOGRAPHIA 

c> id est Jie nuis earura cullura propuenaret edixit, 
die vri vieiltit Jiiiiiuirii. Iiuliclioiie xiu. Feiiii liiUe- 
maJism : sed cum tuuc litteraD..rainicdisfuerit A, 
apparet diem mei 
ari tempora spect 
squuiitur. . ..ibilestfamiliariusGraicisde Paschate ageutilms. 

II. Annususxxvjilaincipit. "'" "T !"''""{}i. 

vtuiitris *cx'» ftie> liciiilomadi^ /""'"' IvO'«"'«>'^^ '*= 

Lr ut est iu Graico : nou igilur erudilo .nterprct. 

viUo vertatur. quod lil.rarii prascip.tantia Lat.ne 

tiouem s. anni dxi. or<lo .ervatus invenietur. 

ni. Anno dxlii port medium.^JMMiifVonim ^jw- 
s(o/oru(n cowffTfldo /bf(fl 'licitur CP. /'<^<' '«'■""* " 
xxviir tflui ferin.uhi inC.rieoaiqiieacLatnif.tcxtu 
yi(»n« mfn«^ essat substitiiendus pro /»/'0. utCy- 
clo solis 27. littera Dominicali li. dies mens.s et 
hebdomadis feria recte conveniant j Bibli<itl]e( n.i iii r wfat i legit et mensis Julii die > Ethsecquatui 
ntprajnolatte anticipationis : quas 
iriiun servant utriusque Mcai dif- 
ilicet annorum. 

1 Alexandrinos, 
fugit Coustanti- 
; sed JI183U matrls 
,nr.hensu. ab amids. reJucitur in urbem 
lcsis ejMsdem dic xv : quo loco errorein 
) ex comparatione utrlusque diei colli- 
-^nda. el pro memis Jnlii die Nvii leg ^.. Anno DCCLXXXIX. secund 
Jmn mnisis die xvil. Indictione ' 
i.npoU Iinpfrator Constantinu 
Irenes c( 
SMmlho p.litione tj^iKJ 
t Christi XLvi bli. LatiuiilextuNiir.'plisa(h 
cipit, et signatur IndicU' CP. levix molus accitlisse dicit'! 
cimo quin'o, u, Imnpoie tlluref,: 
dtci /ml meLtiam noelem lege die 

denininn. i, (luiaC.vlo solis 2, in- adscribitdiei > 1 ycih t.„jmiE^ch ■lum supplen- 
ma quarl<}, t3'. 
■n-ndiis in iirbe 
.sti yliigwiti de- 
iiim Dominirx 

^sifi so\ummodo 

liUeraDominicaliE. 

. incidebal. 

:i(( Cousuinlinoiiolilana Imperatore Niceplioro, 
pecuni* parle venit i» 
jr,l,ruariuliidtciioimiin 
apud Anast-isium lciji Dftcxcvn, dies 
s;.ljbatumfuit. Anastasius Bi- 
l„'j. verteus ubi de fuga agit 

f : pro quo an. xvii Aug. 
y^i^ Labbe nescimiis ■ certe 
< a Constantini esca;cationem 
u;e siuiilitei- sabbatum fuit. 
Leo, Armeniacorum Dux sub 

cum magnj exercitus atque 

(ir(a; (i/i-cima; fliKir/jrperperam 

lor. ) Siibboto prinio iliiadr, ..'Inlu : 1^1. .. s8 1it 
s adeoquedictui 
I : ul itiiiiir nt 
.. quopotuit scr uAnasfasius ita scriptum reperii)e 
unam, Jnsumiup Tlieophanem ( ■at pais Oricnlatior, coHiibfii'i'i'' ■ '"■ '""■' '■■■'""■ ' ■'■ 
tnlerriividrcidishe\v%i\\n-, .!/■ 
(/omiK/wr /crlio ; ubi dieni 'm 

ut I.'ga.'i vel ilii-m /(»'/-./..■"(■■..).■/■.'■■■' '"■ ]■ '■■ ' 1 
DomiiiicalisE Cy.'l'.' ^olis 13. Pi-.i'plan.-l aiiti^m 
' numcrabilibus facili ( Sdb- ; quit litle ., qua 

. AniioDcxxinqiii propterdomonstratamsupe- 
iniusanDiAlexandriniexpunctioneroJanuarium 27 HaiC sunt, quibus observalis einendatisque, 
inoQeiiso ferme pede decurri poterit ab Orienialis 
historiK studiosistota Tlieophanis rhronologia : nam 
si qua sublnde pli sunt geri i ) conju 3 lesai.tiT 'i lectureni potenint, ul propterea o\ Pontificu 
qiiandoqu 
rrigenda e ea iiofi ipsi 
im pulanda. beiisu Latii 
domadis ler 
exacta autem ad nt 
lilteram Dominicalem 
sunt intpgritati dubiUi 

qui fuil XMii Jiilii »ii'ii 

rauoii..rum Kcpia ino 

Jifi fxlo ApriU 

geudain iii'.ii ■■ ■ 

quod etiuiii i ■ .un 

•L. AnnoDCcxMUM 
sanclas imagii i, p,uiNosp€pt(j>i-/,-El bapti- 
■njio Paliiimlia, Indicltonc 

. \l''x;indrinis dcxxvi, 
I . i II. III. ab Imperatnri: Tcu 'louXtou itr,v6i : qua3 niliilo s; 
reddnntur, ijm priinonii\ qui /"iii cLxxx, Maviie primi Sa- 
^ribitiir /(idictioiii primx 
■■"<! Imlictionem e.sse le- 

1 lu.lictionotatafuerit : stiidio laboravit S. Nicephoius, satis correctos li; 
buil, nl alibi et maxime in S. CynlU. Hierosoljn 
tano Episcupo § 3, ad xviii Martii probavii denique _,_.5 potuitsecutus optimos, 

s characteram ab iis vel perperan 

him pr.TOCulis haliuit, diind;! e>tv junxisselque 'Evi 
tanus, d..- pagestas transii 
iti[perdtorducturus 
yijia, fjarasanijai 

'1 /iro. s fuenl Mauritio Iinpei 
ie3 tiumque putes ooii . . ■. ;i i ;,,i-, bistO' 

,-..ii,a'..ini.s>ssct,et 
tonis arm!> Oriente ad 
is dixisset, quod eo die, 
ixercitum.vere iueunte, 

iiriam et semis vsque in 
tolus ent obsciiratus, sub- 

id Theoplianes, a-que , 
sLritinus Jacobus Pon- ■' 
ii.lk*xit. Hoc porro si ' 
i. , .MTavilbane.utmox \ 
tuiii ust enira, quod iste 
ii decimus. Si auctorem 
mnum t^; (SaotXEi?; Im- EXEGESIS PR.ELIMINARIS I. A perii, sec ttJ; Liiriarlia« Consulatus nonum. (ut scri- 


lonim 38, parallaxim m 


iimlonim 60, qiix uil uiciJeii- 


D 


ptiim fort.issi* niit.- se rej>ererat) numeravisse ; 


tiam ecli/itica: fuit mnml 


arum 48, adi-oque liim appa- 
^^''" ■''"''■ '■'■''" ■'■'i''-|'li.H,r~ e.ri'. ; ni;iji:isob- 


riicril solf iiifniorminut 


islO, utvere vixteMiapars 
M"^ ■ ■■ ■ . ■ ■ ::! ..!t''rumet 


solis conspici ;i Frauc 
Fpp.l^pariu? Kcrlpsit. 


:is poCuerit, quemadmoduin 
'-'.) Ei^uin.ii |wii,. ,.,.^,um;, inii> wi iUi luil, quod 


■M> n„n;,tiriir^ P.iini 


iiiM!^ lili. 3 Fastorum. annis 


prxter diclas 


aiiiiij duinliixat seaindL. Impeni sui Coriteul Mauri- 


M,:.-.... I. ,, : ,■ . , 


,ii-^ tfTtiainppocliaiEsta- 
tius appellalus sit solus obsque Collega r pvimvs 


!■■.■, : ■ ■.....! 


iMii. quo, ut ait, il/uHn'- 


Epoehas 


quippe illius aninia CimsuHliii!. cnruit, nlqiie e.c com- 


atia lertia. 


viufii homiinni, -.■(/.■., /(■« ■.,».;,,',(,„ f,sf, Pos( CoH.TK/u(iMn 


tlHflll Us>jlll'llil,.hwilt; r:: 


■''.■■ ■.■■.■' ,', r /'.:.. ,' (,' ■,- 
diw/fa- mrn,i'< , T: .■■. r ,. „;nii aniw qmtto; uli 


cis el libw MalfeioiK ui 


in dironicu .\l. , ■!!■!. .!!■ . .[ . .'-se dicitur. Hiiic au- 


appi>llftt, quo'* aliiji :-i 


,:,, ,!-.■... I; .1. :-||.: 
tein iiataeNl:.!, ..■nin, M .i ,!,.j,lex ppnclia, allera 


Ciir.ini.nt, AI.->x-aii.i ,- ■ 


:. ■■ ■ . , .,!,,, !,is 
Impprii, altera O.n^ilatu-^. Ita^jiie qui annus Impe- 


( ;■!, ',,.|,,.^ :,. : i,i ■ , ,. 


■■■■■■■:■■ .rl.!ir:.murj 
r;intis fiiit .lecimiis. ejiisdem novies Consvlis ihceha- 
tur. vei etiniM(ntrlirnnicoii Alexandrinum numeral) 


!.■ 1,- .:,.... ■ : , ., 


. ., ,. .,1 uH>iii..r.intar m OrUihnum 


n hnc 


■ epistola I 


nanifestuni 


1 esf 


]endiir 


n in eo. qiiot 


1 vel Tiliei 


■•""*. mnni/t»(fl ^'"''""'i'"' ^ "' ■i'i- -'■-'■;'^ 1'^' II. uucfasesse in Thra- igitur lcrn.. !. , iminiscendie fiiiida- ' 

f -i^i. ■ ■■;■! ■-.!, ■II ■.' r i'i.i' .■^■■uii. piimuraexeocol- mentum ■"■;■■ i ■■, ■ ■■■ .'X co, qnod paulio post I 

lir'"ir. 'iu... :' !,M i,- .^.■■r.nr, .nnno, sncnndom alte;;,it, !:.■•_ I ..,, S r,,-e^..rii lil, Oln- 

Alex:indni ■:.: :■ !,, , '■..-.!.!,.,.-,,■.;■! .\ .-: ,^, ,i, , , . ^.^ [,":,...,, j,. ,,,ni 

idem demi.>i! ■( ,.:._:...■- .',,' . , ; /, ^ 

Maunlii imperaT.ii^ .ii; .. '■..', .■. i-..|.us tunc 31 Verum uti ii 

gi.^n^. Cuii-tiit eiiiiii ■.■-. ■ '■ iilis, quod oscitantis librarii mi 

ei'!,ji:-i> solaris. '.|Ua' .i,ii,^ b\. : :■■■■< w Au- \\\ Mar- pro Tlieodosio 8cri]i; 

tii, CMnstanlinopoli vix aul iie ■vix quii.Iera potuerit Imperii conj-orteni .,,!■■ ■■ ■ ■ ,■ .\,i !,,.. 

conspici ; prout in nostri gratiam observavenint unius Iinperatoris i...;., ,, , ,,■■ , ' , .,,,,■ , 

viri Astrononiicarum rerum perilissimi duo, Micbael et, in iluas persnna- l ,; ', ,,,;, i,:, .,,,„- 

Seneschal S. I. etDavid vanden Nieuwenborcht An- tihus Amjiislis,^ru l'i:^ ■ /' ■ .i; ■ ,mi/,. j li,, no 

tuerpiensis Presbjler. At vero anno dxcii die xix Aitguxlo : sk- pdtuiri,!^ .■,,,!-■ ^:, ,,(,niero Con- 

Martii magna illa eciipsis accidit, i[uara Petavius suljtusad lungumpr, i .,!■ ■■,,i,'., t,, ,.t,ttqunrura 

n.:,sl..-rllb. a .le jL.olriua fempurum p;iL-. 853 docet descnl.end.., et ul,i - :., ■. .:: 1 nl.i del.ue- 

L.'i.. 'M; . ■■'■ '■ ; ■!■!,■, h^. Utdu- Simililerr,.!. ,■ .■;■ ■■■■.■ \'. ■, -.■■•,■ ,;.- 

^■11 ,. . ■, ■ ■ Iqisis sit, plicatio .M,- ,' /' '>,■■ ■.'.! 

rlu:5, .li.-e,i> : qu..d <i iiiiuie u.s-juf iii iiu-iliatn diem ila Quai hic (]■ ■ , , ; i, , M ■■:,.! i.> 

vbn-inalus ^il sol, ut lcrlia pors ex ipso vixapparciet. Consulat,,-, ■',■.■■.! ■■■,;' ;, ■ ' ,,- 

luinii' mm ex observalione apiid Francos facla, sed sulibus -.11 i ■ ^. .■ , ,,; , ■ .,,,■;.■! .',._,-!.;, ni 

ex alicujus GrKci auctoris relatu ipsius eclipseos sumus de Uui.ii.KLi;.. h^.^Mu, ,.■.■, lilai!. [H-.f^ii L'/>,sa 

durationem inuotnisse Fredegario, ex tempore per anno unu eclipbi defiiiieu.ia, bac quoque ex parte 

eumdem designatoapparet : nam (nisi forte mediam maneant inconcussa; utque Thenplianem legens, ea 

Aiem dici putes prn /f/cni die) illasolis obscurutio in qua; ipse ud annura Alexaudrino! Mroi dlxxxii, 

Gallia coepit conspici, ut Petavius observavit circa velut unoeodemiiueannogestacnnjungil, pron]a|ori 

, horam 7 Matulinam, et non duravit usque ad nie- parte sciat ad anniiui dlxsxiii pjiisdem Mc^ perti- F 

dium nonre, fuitque secundum eumdera Petavium nere ■ ot qua? liuic anno uuacum eciipsi imputantur 

noii multo plu<i quam digitorum sex; secundnm cal- coiijungi debere liisturiEe aniii seqiienlis, quo resera 

cutos Davidis praicitati digitnrum omiiino oclo ; cum eclipsis accidit, et exerL-itunx in Tbraciam Imperalor 

iKia, inquithic, liabuertt lalitiidinem Borealem minu- duxit. EXEGESIS PRvELlMIN.4RTS II 

DE GENEALOGICO S1 EMMATE 

REGUM FRANCORUM PUIM.li STIRPIS 
PER TRES DAGOBEUTOS DEDUCENDO. H^ i pr.-efigimus argumcnti ipnorarunt Hiiu.- crr.iivm pn^^tqnam iiobif contigit 

I .■;,!;:i ,-.r\n't fjiciHori bruarii. n, -, ■, ■ ■ - ■. ; ■ ' ■. l'.i'.l,.'i de tribus 

!,, ,i,.i;i, cji- fii,..endorum Dagobcrli- !..;,■ ■ii,^ !.■ .! 1 . ■'!,'^.;i. ■,■.•, magno 

„,|!rr;,.'. Ki,,.>m jiiferant cum eru'lii.i,i,i uiimu, ;. ■;■ in.\ ,-, ■..ii.i Franciam 

nata raciet videri ma- applaui^u; facu ■iuciesMi aiiila.^iures tenl.ivimus. an 

! ante nos tractaverunt ab invento jam Dagoberto 11, non multo commodiua 

os familiai Rpgi.»-, eam deducerentur reliqui in ea familia Regcs, qiiam a 

vi^am rpgna.^^ic cogno- Dagoberto lil, quein multis argumentis cogebamur 

,.l,.-lem insolis Cblo- credere prius obiisse, quam aitatem liberisprocrean- 

,.1' ,m : Sanclo autem dis idoufam attigisset. Hoc autem an fuerimus a^^se- 

iiiusios regnanti vel cuti, benigni lectorisjudicio expcndendum relinqui- STEMMA STEIIMA GENEALOGICLIM 

POSTEP.IORUM REGIM STIRPIS MEROVlNGICiE. . DAGOBERTUS I . 

mortuus x.x Januani, anno Chrisli vc xl,v, a duo procrcat, fuerunt Ex Nanlhilde 

2 CHLODOVEUS II 

, pacm Rri h. AVmiim ,1 Durnunilia : 
o (i02. poat iivftn tttjniivere [illi 
Ex S. Ualliilde 
pnr.>w/.w ali 
a ,i!)3aii;.ifoio« 

MAJORES DOMUS, 

ex quibus Rcgcs secunda; stirpis, 
B. P1PIMNUSDELAND1.S1 

ab a.i»o .■icilcr GM oil CtC, 21 Ftbi 

cx B. Itla sivc Iduhcga 

OKIMOALDUS 
o6 i)a./o/iiT.iini 2 fl//-UW" CUILDHBERTUS n.ii7."'oil an.71 1 
hnjm titmi fnil 

8|L 

DAGOBERTUS 

III 
S. Bepga 

,,„,lii,MJi,.»/)«n, 

V AiittdfltiEp. 

I. !. «,„>, «(i.-.l 098. 

i«(iliir iTDet. 

|3 

PIPPINUS 

IlMMallius 

itfl.i. 087 oil 71.4. 

liht eJM ExRai^nclrude S. SIGEBERTUS III b 

oJ nmio 038 fl.'.r iii Ausl.fll.ii to.isl.l..!..» . 

. otiul oi.ltOOS Htijit^ filttts luisse demoMln 

E.\ Iinl.icl.ilde, DAGOBBRTUS JUNIOR 

II 

rte patrin per Grimoaldnm Majorem-domvs in Hilfi 

obtegaltis, intrtm in ejus lotnm Clitldeberto /ilio Giin 

^aldi. Bts ilejectis el Cltilderico Ret^e ctmsiittao, reverttltir 

Htbertua cirea anntim 670. reijnat in proviiicits Adrlienan 

deia 0... 080 in reltqna Auiliasia, motlitus 687. ftlll 
' Ex Mathilde, auf, siqua alia fuit, secuudausore Ex Alpaide ICAUIII.USMART, B.oj;o Dux 

71U*.i(iWi.|jr: Co.i.;i.ineiis.5 .(ic.us 
eite olion.737. iliorl.(.(S auai; ZMltnria Piijia \ ,. 
(ficl,.- on. 7S0. ..I.C- P"'""; '"'''» f"-'" 
liiofiacduii Coi GLOTHAR THEODORIO S. Dagobcrtus ICHILDERICUS 

Martjr. ultimus 

Cotitur Salanaci\Regum Meroving 
iOtiepl. on. /iliiii ossi.ra.743 oMic. 
Tlteodorictf 751 , odil 7S4. 
tilt 
Theodoricus 
m monat^t. Fon- 
tanetls attanniLi GEKEIIATIO PR.ETERIT Ex Plectrude 
Grinioaldus 
tnle morlem palrii 
THEODALDUS ADVERTAT LECTOR, EXEGESIS PR^LIMINARIS II CA{>rT I. 

S. Gruntramnus an. dxcim obiisseosteitditur: 
discrimen unius anni inter Gregorium Tu- 
ron. et fredegarium expUcajur. Coss- Vespaiiano Aiigiisto D D. dkitur, qui serundit; 
pt Tilo fJHfi filio iusl^ms. Eiidem »terf,iip dil 
prncedit iii iiiimerandisanni'^ iit^i ' •■i-i:;: \ . 
viit kaleiid. Julii. Tili filli /-'./ v ' 
tiani XIVAfl'CH(I. Oclolilk t\t{ltU ::. \ !. 

mortLo VI Kulnidas Fetruani. uU .u r.i..wo 
ronio primus Trajani annus cen?etur. 
3 Simili prorsus modo egisse Gregoriu' 

os iliversinuide uterqui 'flgoberli hoc nomine intcrFrancoriim Reges pri 
mi simulque monarchEe filius fuit S. Sigpbertus 
Fr.incoritm Anstrasiorum Kex, puter !illeriii!> Dago- 
berti, quem uos, ab annis fere mi1Ie ignoratum tres ejus (qL. 

Hisloricis. Secundum diximus. Ad illius Ac(a'i Fe- rat) cajiiisse regnare currenle anno dlxi : itii 
bruarii datatolam Francorum Regum chronr-logiam Fredegarius, oh mensea pnst imtns Chlcitharii c 
explicuimiis. eamque in Dagoberti i avo Cbilperico tem residLios primum hunc regni ipsonim ani 
ejusque fratribus confirraavimus ex solis luna-que esse cenbuerit, juxta eam tjuam Petavins tenuit 
eclipsibus, Cyclo Paschali atque hebdomip feriis, 
cum accuratiorum bujus temporis in Francia chro- 
Dologorum consensu. Pari auctoritatis clarissimEe 
soliditate ibidem doculmus et nisi nos nostra in exa- 
minandis temporum characteribus diuturiia fallat 
experientia. demonstrative probavimusS. Gunthram- 
num (qui unus ex Chilperici fl-atribus et Burgundio- 
num atque Franctirum Aurelianensi in regno Rex fuit Chi 
fui.)anno Dxcme vivis abiisse: uectaraen ,quod rai- Gunthr 
ramur, feqiie omnps habiiimus assentientes. Igitur rium vi 
' quie ad cljr.' .i',ix.-. - tin'ii~ nostraa expositiunem anno G (it,,i. tiom-m; 


Gregorius vero annum dlxii, mi 


jnsibiis is- 


tis dissii 


mulatis. numeraverit primuin eori 


imdem, ut 


Baroniu 


I.S dfiiide in Imperstoribus feri 


l. Et^nim 


Chilperi 


ci Regis ca;dem, qiiEe certo cor 


.tigit anno 


DLXXXIV 


■, refert Gregoriiis in annum ipsin 


is et Gun- 


thramni 
mumqi 


ivigesimum lertium. cum Fredega 


riifvigesi- dubttm nal 


""■ c..iifirni,d...v. 


■i-rnnt addiemejus na- 


rio hb. 10 cap. 10 et 24 est Gunthr:.mni 


iebet' 


lalem \\\ii; y. . 


'1 ■.t.^nmus : ut scrupulo. 


XXIX et XXX iipud Fredegariiim est ejns.li^ 
qiieiii CdUir l--ii[i.. : 


.i.|. L.rilas ingerere posset. 


thramni annus xsx et xxxi. Qw.i- aliai|u.> hi 
demediof.clo, -M Dag 


iiherlos pri-grediamur .^ecu- 


neris exempla fosius dedui*:i \ ; . :. ' ,i, 
rius, eorumdem et Regu 


m ex iis descendentium aita- 


geberti Vitara pag. 919 et in.; 
tem alque successiones 


ob oculos posituri. 


in Annalibus Eeclesiastict:. 1 . ; :.. i 


intellwta 


2 De tempore qiio mr 


^rluii* Ouniramni.sestdubi- 


Cointe ad annum 584 num ^->l \ - ,. 


differenlia 


tandi occasinnemd.-,t,i 


■ .I...1 ili-r..i„i Frnncoruraa 


Gregorius Turonensis qiiam Frcdcgarius ; 


inter calcii, 


'"* S. Gi'egorio Tnroii.-iiM 


'1 ■; :■■' -.jiii' [lerducta 


Domini videntur inchoasse, aut saltem Uoin; 


FredegarU 


nonsit, sed ex Fiv^l, . , 


...'■,. ..;i-:j(ie aucto- 


re a Kaler.dis Janiiarii ; necdtim recepta cn 
ribus sitppleri deb^[i[ . 


i,..f ..11(^11, iiuiiiiiuam recte 


dine, quce d.'inde pa^dlatim per omnes Fm i ubsepvet cla- ditiones proiiagata e 
iorum Chlotha- computandi . i Paschate ad Pa.sclia a in hlirij 13 '^" 1'octrina (emponim nlr 
qiioque hic exeinphs e primo Christi 
sumptis probatum, simile de Gregorio ac Fredega- 
rio assertum faciet credibiUus atque intelligibilius. 
Ea .sic se habent, Augusto Imperatore vita functo 
Sex. Pompeio et Sex. Apuleio Coss. xix Augiisii, 
Tiberius cocpit imperare. Hujus ergo primum an- 
num Petavius detinit quatuor mensibus ac diebus 
duodecim, ex eo qiiem diximus anno restantibus : se- ejiis Re^.im 
ium ac Fi-e- 


4His.,ei.,- 


e ,,rca Ro- 


eoqi„.l 1. 


,-, lesiaslico- 


sit, li,i|.i-. 


„1 Petavi„m 


jacletq.i.' Ii 
toritatem .^ji 


serulo de- 


do aiinum x Giinthr: ■oimlogo: l ef. dis FUi 1 qui Coss illius i 
t Baroniii: 


Aprilix, tJim exiguai 

ute 

snri ipsius. At riirsum, qiiia Chiudiu 

Oclobm, a Baronio, an 

et sequenti durataxat 

bente, dissentit Petavius, et ires illos 

infegrns menses pro ejusdem Neronis anno prin: 


runt et obiisse anno solarem eclipsim suliseciitn, 
cum ex Gregorii Turon. calculo consequens sit an- 
nos Molum xxxil regnasse Gitntramnuni adenqua eo 
ipso anno, quo defectnm sol pnssits flst exjnrasse. 
Fallitur sane ipsemet graviter, et ideo falliiur. quod 
praemonstratam a nobis dissulvendi isliiisniodi ncdi 
rationem,excertoprobatauniusanni interutrumque 
ruso CjEsa- auctorem differentia. nnn expeiiderit agnoveritquo. 
t Baronius Dicimus ergo cum Fredfgario, quod Gunlramnus 
i.imvis de- anno xxxili regni (qui lamen in Gregorii calculo nu- 
n numerat merandns tantum fuisset y.^s.wi) morH\ir \ kulendis 
r. Tiberio ylprilis, et quod hic fuit Cliristianfe Mm annus 
I Baronius Dxciii : quo anno cum niilla fuerit solaris eclipsis in' 
riusexces- nostro hemisphsrio conspicua, ut in Dagobertinis 
I Kiileiidas astronomiceo>tensum est, lioc etiam addimus, rerte 
occupavit, fecisse Fredegariura quod magnam illam eclipsnn a ^ 
re succes- mam mqmail mediam, id est plenam ac i-huatn <{iem i 
iit ni Idus qua ila oHcumlnx est sol nt tertxa pnrs ex ipso vu «/,- 
nemligente jmret, pohuerit anno immediate prajredonti mi.rlem 
ronis scri- Gunthramni : vere enim talem unam post miidium 
msque non septimse m:ititlinai usquc ad medium ferine nmie iupputat. Idem utriqui 
, ejiisqu. Juli ndit i conspicua fuis iii Francia dio xix Marlii (iem.'i ■ kalendis JiiUi 
primus ejus annus Petavio cum 
mensibus absolvitur, Baronio non 
exactos eos inchoatur : et Vespa; Nerone, iv Idus slrat Petavius lib. 8 de doctrin:i temp. p.tg. 8B4 de 

iimum Ves- eaque ad nonum Mauritii Consulatum, anniim vero 

■atus : unde ejusdem in Imperto decimum referenda jam egimus 

ex restantibus in fine praecedenlis exegeseos. 
isi post iniegre 5 Verum de hoc Um certo a cffilis signo et Fre- 

ni primus huic degarii adeo proba^i scriptoris auctoritate laboran- \ durn sibi non pulavil, quem Jixit, Ra 
carum scriptor. lib. 15 pag. 4M. utpol« qui sibi 
prorsus persuasissel nianlfesti piraclin.nismi reum 
tencri Frede-arium; quia. inquit. Orfnmui Tino- 
„iiu Epua,pu, pM Oimlhmm,<i imrlm nliqMV„li<i 
vixil. sc miot «iitm comimml ; .<ii;i"i<™i DE GENEALOOIA REGUM DAGOnFRTINORUM 
Franci- Burpun.li"iium posl Cuntlii libfo de fratie, priliii ■..Uiiu post obiliim 


cirliiliius S. Marliiii smUl. CliMi 
yhriomsimi Giiiilliiuiiiiii .-lurel^ams vciiw 
comilalu cjM /iiior . ^'««i Orcjmim diicde 
Sigeberli wim riiroiiif.r recloiii- Epincopiit 
lulus, cl uigesimo primo Siiccrilitii onuo implelo 
ceail. Si erfio oiiiio Sij.krli et Guutlinmniduodi 
inam rralrca limiil refmire cmperuM) Episcopatua 
Uregorius: ?llo rolioii» folail iioii »l»i'o o.l lcr Tlieuder 
ncxlii exlinctus, 
■egni diie rcgna rcliquit Clilolhario ejus 
foonli • trarani ex tratre Cliilperico nepoti I Regi, anno novi regni 
uxcvi e vivis sublato, fi- 
Auster et Tlieudericuin in J 
lorum iste priclio violusa ; 
dein vitain amisit anno ( 
ini Sigeberto aliisqtie filiis t 
lua Auslrasiai et Burpuii- 
,s u, Gun- I jam 1 


jam 1 liijr.i 


I pen 


pOlt CJUS T [ Itbros cderc Guntliramm ciim vigcsiinns 
ilum re^pandcat anno 
;d insifinitcr caicuti- 

. morluura fatebatur 

anno Sacerdotii vigesimo primo imiileto. annura 
vigesimum, non pninum sod secundura, sumen- 
dum sibi fuisse pro ullimo, alquo liuiio cum aniiis 
Guntliramni compoiicndum ; ciijii» (luntrarani (nisi 
mortuus ante Gregoriiim osset) annus xxxill m Gre- 
jj gorii calciilo nomiiiiindus fuissi 1 regno Suessionensi : qui proiiide 
tucici nominis monarclia, non aiite l 
I vitam corarautavil cum morle. In ' 
nobiscum pariler conseiiliunt Fran- 
omnes (Sigeberto Gerablacensi igno- 
aiitiquitatiim Francicarum non salis ile- ullo e ierit i ves nec paucos) 

da operosius, m 

8 A CWothai 

Dagoberti prira 

Cli.inl,.:, --.,,:. tt ptit ejiu iii calculo veri 

i debuissel. 

6 Lubet hoc plonius explicare .■equendo charac 
tercs temporum a Oregorio post Guuthramni mor 
I tem signatos lib. 4 de mirarulisS. Mnrlini (i tur ist nobis eacliri.notaxis proban- 

e cuni alibi id factum sit. 

orte numerantur anni filii ejus fa.ta. illilibrotilulu^esl) 

iupri ip STscripsissetverba sumque 
siibjui ■ -"- XilV ; eti|Uilll>ro 10 llisti 


incc fra 


ncorum li- 


sLM-iii(.oseiiiiiiierni)ste^tal 


ii8i.'riitse 


■eosliliros. 


i;c Bcilicot, 1« i^nm ordnn, 
/(cr Afrj/^suisf ; uiili?f[U:iin 


initliranii 


X vigcsimo 
jnm 05teii- 


=f. sedii()Novi*iTitjnni;uini 


SL'i]iionli! 


i ijerveiiit. illiUi llii-am.ii iii-L' ■-! . 

teiripiir;i scrilifii.in .ii';:: 


1 ■ - '". -si qiiidein Iiaic 


nim respectu. 


quaiii (lixiiiiuf^ L'aii.'-s;iiii 
M^L-uluiii Glliilr:iriini mui 
tassi^. si de eo ogis^ot, 
ber(i) ideui Pre<1i^g!iriii..i 


: i>l) ijiijiiii aiiiiiiin |iro.xiiiio 
■tem, {(luem Gregorius for- 
uomiuas^et pi-iraura Chil-le- 
iimninavit oju^deliV Cliilde- 


nomeii (lair .1 
Lischbhtm Ti'. 
debens, qiia-i 
flllHriim ejii-il jra vidiniii- 1' ■ .' ■■ ■ i ' ''" ■"'Cfiiit 
tnfidum, veluti e\ trilju> mi^;.^ hiI-i h..' i uii^unclis, / 
: re.-^pei-tu tria regna, AiisIrasiEe vidulicet Burgundia; et Neus- ^ 
liiem Ju- triu? in unum coacta imperium tlesignare volens. Ab ^ 
Alta vno hujtismodi aulom sceptri forma pauUatim m unius 
ir cekhra- ■virgie siiiiilitudinem magis magisque reducti, sic ut 
11 inMar- denique modica in summitate regalis virgai tnum 
lem jiiilem capitumcommimi nexorum vincnlodivisio appareret, 
prunl tun- pautlatim fluxis^.^e poluit seculis subsecutis, cum tes- 
1 ,■ , i,ir,.Mi .si;r:injriiL'..Titilitiai"um usus fffipit, ut trifidum Kran- 
III 1:- i-i. 1 ■<■.■[. ii 1 capul quandam similitudinem haberet 

„ ,.„', ■,.! 11. ii-,-, qii.iiii /i'i(i«m vocantbolanici, alii (■a/rste ^ 

Uiuin, ijia.iiulum nonniilli, quia herba cui innascitur i 

loiigis acuminatisque foHis gladios proxime expri- 

mit. Hiec aut^m lierba quia Teutonilms Lisch dici- 

tur, ipsnm florem iidem Lischblnm nuncupant. Ete- 

nim cum Dos liic partim folia sursurn erigat, partim 

exlateribus repanda flertat, pronum fuit ut Irifidi , 

sceptri, qualem diximus, apex. vel pm ipso hoc ' 

flore acciperetur ; vel flos ipse. propter dictam cnra 

tritiili scepiri apice similitudinem, studio destinnto- 

que consilio aptissimus judiraretur regiaj tesserai 

Tius con^tituendae ; et quidem in cajnileu campo, vel si- 

hic gniticare volentibus a ccelocsse Fraiicici regni oii- 

un- ginem et increrncuta; vel siniplicius ipsarum aqua- 

quibus ejusniodi flores colore luteo 

i.iscuiitur. Alqu.? Uuic proliat ipsuin 

/.■■■ r"r,. Iir ■-. ■ \ II. il. i('.:ii [■Irlll quod 

. ■, : I ...,!■ nrigini ngintt berti secundum ; ultimumlieg^sdecefesorisetprii 
successoris aunos niore suo conjungens. 

CAPUT 11. 

Dagoberlinorum series, in Biivomdia fere glaienf. Ceteruin .juia hiijus (.'mp.jris iisu invaluit, i 
utsolumposterius nomen appellandae Iridi tam hor- 
tensi quam palustri vulgus adhibeat, priori autera 
intelligat sola lilia atba siyejunonia (quomodogene- 
icipitur. Nemlriaque regmntium. per Clilodoveum quie, foliisparilerassurgentibuspariterquerep; 

W ad Diujobertum postremum descendens. Bullamhabentcum Francico liliosimilitudinem, ma- 

R. . ,. , xin^am cumcalatho) ideomalucruntaliqui hBecquani 

efutanriis oonim erroribus, in qiios consequenter ista Francico scuto inserla oredere. quamvis el 

lap.si suntquicumqueOunthramni obitum alteri quam forma et color reclamaret. Atque hac coniectura dc 

nos anno assignarunt. non vacat immorari. ad pro- trifldo sceptro, trium regnorum conjunctionem re- 

positum huic exegeM Bcopumfestinantibus. Satis sit pra:sentante, deque arrepta hinn occasione l.Iiorurr 

hic indicasso, Childoberto Sigeberti Austrasii filio, flores regiis tesseris adaptandi (quod aute xii secu- 

luni EXEGESIS PR^LIMINARIS II 1'ito coDsetitiiint t 


serariie scientia; periti) hsec, inquam conjectura, 
post plurimas maximeque discrepantes ea de reopi- 
niones. quamvis novissima, verosimilliraa tamen es- 
se videtur ; quam antiquitatum suarum am-mtes 
Frcinfi plurilius fortasse novis indiciis studebunt 
coTitirriinre, adversus eos qui penefortuitoet absque 
ullo m\ aiitiquitatem respectu aHSunipta iii lesseram 
ntluiit. Qui autem de prKdicto I Dcxxxvm? Quo autem id auctor 
nisi quod Hermannus Contrairtu: 
etauctor Chronici Mosiacensis ai 
accedant propius, diira Clilodov 
cum anno ChristianEe yEraj dcxl 
mannus autem putissimum ei ^ ililii 'olet raulta argute collectavi- atque ita intelli^ cum asseruit D.igobertuin mortuum c 
deeimo sexlo quideni, (utet nos ex legil 
toribus supradixiinus) sed posi patrU n 3? Nullo prorsus : 
seculi XI scriptor 
ipsiiis sonieniiam 

componunt : Her- 
idetur preelusisse, regni stti dere^ Ipgat Francica Goropii Becani, ab ipso (si Su- 
peris placet} Nijacho Francici lilii originem, per in- 
geniosa magis quam verosimiiia commenta, dedu- 

9 Dagobertum porro Monachus S. Dionysii. qui 
gesta ejus scripsit. utque Aimoinus, tradunt anno 
regni siii xvi, tefjnm ad basHicum S. Dionynii dela^ 
tnm, ac ilcin nlins Inimanis esemptnm \iy Kalendas ■nJiim dedi 
regnasse, qiiod psun obitum ! 

Herirmnnum nempe etChronici dicti aucture 
cepit, quod Fredegarius post uarratam Clilotari 
mortem, anno xlv regui obitara, res inter filios spa 
tio sex annorum gestas, circa consuetam silti anno 
rum singulorum distinctionein in unurin'itri(ruln;ns 
immediate post subjunyat : D/fj-i-r.i'.'. . ■.,■(,■ > ,,': ■inu S. Si'4ebe .Hic : Ragnetrude regm 

lidi.bi tS. Audoeii ■iii Riigis nuper Referendariiis: qi 
Elif;ii srripsisset. 86 atqiie ElJgiu 

-. ' ■ /,' ■■)■'.(((-( alebrabui 
' ■■• -1 m ctviiate RatomaQen'. 

,;; ,.■■ ni. '^'Mr.,^ .'T-r^(,' ([iniutscilicet ament 

Ghhdovei juiiencuU Reijis (ne 
dumtaxat ageutis) dtc Dom. 

r calervas popidi, inler agmiiia 

pariter Episcopi, ego Rotomago, 

n tot .•li:ir.nrterihiis insignem, ise redegit, 

pe ligi de a 
ico cessi(qm firmari impune? Si enii 
qua?quaE! manuscripta, i 
bahent: qu.sm temerari 
derc? Lncas Dacherius athices,sisseiialr.^^ :: ■ . ; ,^,ns 

eturaliquamonan.li:..' ]mii ■ |. . , A-,.^- 

trasia. Sed non observarunt, si m^ inii'llii:,Litrr Fr^e- 

degarius. uon tantiim eis regionibus, qinu Uapoberto 

ex paterno imperio potiores obtigeruiit, exutnm 

fingiClilotbariumspontaneacessione, sedrfgiiispror- 

sus omDibus. Nam et Chariberto alteri filin debcret 

fingi cuntulisse regnum Bdliitc viveus : eteiiim eo- 

deiu inodo loquens de Chariberlo Fredegarius. prius- 

quam incipiat loqui de ingressu Dagoberti in Bur- 

auno VII regui, dixerat. (\\ioA post anmnn ler- 

11 regmre carpisset, Vasconiam siiie ditioni 

a'.u/uanliiliimqiie largioiem fectt re iii siii 

Quiid si hiclouus nacdebetnec ijoti^.st inlel- 

bi agitur de regno quod Da^olierttis, 
qui mortiio patre occupaverat omnia, conce^sit rnitii 
misericordia inaius et consiltis sapienlum) nibilo inugis 
potest locus immediate post sequens deanno vii Da- 
goberti sumi cum respectu ad regnum, quud vivente 
terihiis insignem, tau- patre fingeretur adininistrasse : sed lam iiiinus hic 
i^ i]*' :u-1n tarii jpsl au- vii qiiam iste lll numerari debent ab obitu piilris. 

1 ii'-Lj|.-. iiiu liaberi, ut rem pro fiindamento ponens Rerum Framararum 
adversatur) alibi eum historiopraphii.> novus, asumma, quulis in pra^citalo 
die mensis, iJominica S. Audoeni lucu conlinetur, hlstoricarum iiuliu-um 
Chlodovei ; alibi velut certitudine discedit, etpergit succedeiitiuni Re^um 
>i ut irifnisuni a librM- res gest;is teniporibiis minime apfo 'li!-pi).>.rti^ inrroc- 

^,111-MMJi- i.'-iiii -11- tereatque inlerturbare. et Chl...l.. ■..-■■ Ii ,■■■.■■■ i liliu 

■:r '■■ I ■!. ' ,M:'i- annos dumtaxat sedecim rt^gin . . ■! i !■■:■■■ r:i- 
r..i: .■. ■■.[ meu monachusSuii-Uionysiaiiii- . |ii ■■,-(], 

auctores suppIementiadFredcL li 11 iij ) • m i '.; .iinni 

Mossiasense et Besoense aliiiiiiw inagii;e vetustatia 

scriptores unanimi consensu dicunt regnasse aonis 

XVIII. Chlodoveo Iiiiic uxor i 

Januarii anobis commemorai 

peperit ; sucresi 

Reges : videlii- 

atqueTheocIoric 1 et plurimaet vetustissiina 
ullo prorsus dissentiente, sie 

tom. bS;.i.-r. \' •,■. " ■., luir xtali uic uxor S. Bathildis fitit, xxvi cuJm cum 

ammemorala, et viro tres filios fralrilnu 

i in Neustria atque Burgundia ^Sflriw 

Chlotbarium iii, Cliildericum ii nontiedM 

111, Ex his Chlothariumannosso- annlt resinasi, 

(!|itiiNi I--r^batur in gestis Fran- ''"'">"*''''"»'' 
-ii:i oompilatis, et(sive 
inadver- 
iiquit lib. prfeci saltem alicubi inveniri in 
bium moveretur; plura autem 
senleutiaHH prubaliili saltem ipsius coi 
il Nihil horum facit Francicorum 
eumlib. 19, pag. 140 fateatur simul e 
tos Sanctos, quo td factum sittempore 
tantum S. Audoenum Regis Chlodo 
paullo ante Clericum factum dicit : ai 
fidem invehiat postea, ubi decenuio dumtaxat 
gnasse Dagobertum credi volens, filiui 
patris quinquennem, statuit ip^ locum tentia dt^n.n im 

ratvel 21. pag. 'iii'-2p\ 

fe\du- cicarum seriptores. Intrepide tamen eidem ablatos 

definitiva ferretur decem annos restituimus, etplerosque uptela? 
icriptor, sfli 

on requirii met diplomatis et Sanctorum coDevorum Actis eodem 
aeculo scriptis tam evidenter deinonslravimus, ut 
postea nemiiiein babuerimus contra sentientem. De- 
monstrationem autein praelo dediraus eo tempore 
quo dc iisdcm dubium movere incipiens P. Philip- 
pus Labbe, Miscellanea curiosa edidit. qua9 vellemus 
prius habuis^e, variis diplomatis ignoratis a nobis 

obitu confirmatura doctrinam nostram. 

anno i3 Cblotharii porro hujus filium credifum fuisse 
Chlodoveura DE GENEALOGIA BEGUM DAGOBERTINORUM ChW».eiia. quemdan,, a^ue anno dclix.x Regera IS Parvdus „o H,cel.a ..r C.t.jbPrli'- ' J^ ^^ ^^ ^^,,^^^^^,, 

■ pMtChildericimorlemassumpluraabAustrasiisad mm.s iii : qu.;... - - ^ . ,^^^^^^^,^_^ ,„„. b,„.»^ 

L„»m tuisse. et Lrevi visissB tarapore, sequeiit. '"1°™'»"''' ',:,, ,. , ,,, ,,,... ge- '"""'"^ 

capile»lenderaus;ubietdeipsoCl.ildericoagen,us, »sem appellat. ; '- , ^ ,,, ^,J^__ 

mi'ris-ua!opora in reBOum Austnisiorum culra nealog.aMb i,.,i. ■•■' ■ ,' ,;,,.:„„,,^,„,„.„„.,, ._,,. 

Grimoaldi lyraiinidem sublimato. H. "icimusCl.n- -^^^^'^Xlm^c xvnXo°dum puer uo. fuisse 

j::ir'Nr.rr=^rurd.dSrc.,iS:ri; ;Tt':;uTraLixd„mpube.,ce„te^„or.uuiu.qui 

tr:.iXiz::^:^o,.... .o... subr. ^«ji^^^x ™';™^::i:;"x::'::: 

f;^=r,,JiS=-^::^ ^"-^;^ 

:;:r"„pi::r':tirrSriutr,:teriXo Z. •^^XbertL ilidem re,peetu prirai,u ~ „. 

Tie.donco. Childencus tum primogenitus, Kex moremie„u^* = 5 n^^^hlrimn *..^«fl nui nhil- «« non 

N.u.lri^ Burgondi^que proclamatur a,mo dclxxvi, sunt unum eumdemque ^^^^J , " " ^^;;- ^^^^^ ^^^r 

iz.fWici «ucce^u : teJtio uamque nov;E monarchi^ deberto patn puer ^"f «^««.^^* ^"'" 1^^^^^^ " g" t 

aimo Chrisli dclxx.x cum pleris.,ue liberis ex Bili- obierat = et qu. genu.t pr^d.ctum T'>««^«^'«7 J^^ 

clnMe su.cepti3 occisus est, et regnis restitutus tamen communis luc error «"^"™-J^"' '^''^^J''* 

T]ie.)di.riciis- Qui poM anriura uclxxxvii. mortuoDa- compilarunt, quos inter Hugo Flaviniacensis Abbas, 

Xtol" ore s'sigeberti filio. inter bella cum sub initium seculi x,i sci-ibens. Ctuldebem^nc^.t 

p!plo Herstallio monarchiam lenuit annis sex. R.ge defumtn, D.njobnius film cjus succedu adUuc 

„ «n r.rvrii,. /;rj,/?<jt-i(. utaitauctorhistori» pucr. ct rcgmvU iinvis qumque cl morlutts esi ajim JUB! (■hildebrandici»nsiTipta3(secundum\ 
nem Ciulitiis MS. qui olim Petavii fuit, nunc 
.•renissimae Christinae Sueci» Rpginie) anttu 
fi morte Chlotliarii fratris primogenili nume- 
;. Tnm Chlodovenm filium rjus pari/utim elcge- 
regnum : non posl multos vera aiiiioa prxdtci ,<rdil Dn I C(c Rcj Vhludaveus xgi Teguavit 1 
Oiiliiehrnus fraler ejus in rrjfnim TCsedit. 

riiii . i ti i..'iit riiildebertum div 1 piv 


. , liis sui obitu : alii 
ji iih II ii"~ riiimen tenuis!^e creduot ; 
ctiiri iiiiliii iiiiuiiturfiindamento, lum so- 
nvineiiMliM' erras!>e e\ eo, quod nullum 
] utriii.s'|Ui- iroiiiiiieprokitum diplnmasit, 
iioiiiiuc Chlodovei qiiasi in s"la Auslra- 
is exjiMlituni : scd Itene in Neusliia jain 
5 Tlifci^dorici ei quidi^n ab utruque seor- 
;. qui^d Iperius in Chro- regnasse in regno autem 1 icus qui t'l Chiliienciis, 

u .inu^ii:. ,. . > I siiccpdilei Theodo- 

'. liii^.it Dagobertum 

■' '. .':i' - ; ■.■ :..,^Pippi' 
/■ ..madre- 

LiitLin i^:imrava. Iiiter'iin Theodo- 
mpuberi patre nalus concedatur, 
vel VII apere potuisset, cum re- 

1,. . \ .iii'r^ iiini quo mortuus est 

, ,■ ; , ,. , ir^ jrbarba vir, prout 3MS. ipsum consj-ir ' 

plomatis San In ;. ■ n - '■ 

expressas editasque it<?rato Parisiis aii. 1036. 

,_ ,^„,„ „ ,„ 16 Etverosifilius uliquospostreraus hic Dagober- 

iy refert, qu<> Clilodoveus tus genuissel. non utique hoc morienle Franci, ipsis 
nl, li. Bcrtino coiifimat pra^terilis, Diiniekm quemdttm Clericum , cssune capi- 
smribus siiis coticcssa, dw liscrescente,cle>jissni[ aKjue Chilpcricumnuncupassent, 
11,0 iniiu Mii. Kt. iiicipit si dictum Caleii^rein. qtiia <:' Calr> mniiasterio, qu<id S. 

.. ./>..,i; |,rr,.^,|„OSi- Bathiltlis Cln.l..^.. .1 . .. »d quam hlc locus spertabat, et quidem : fuitajam tln.i liabat, eilu 
s Chilperici I I habetur. Unde 
-eadr Mtscellaneis curiusis pag. A'i\ leguntiir diplomata Ht ipsum 
ulriiisqiie nomine el successive signata in Austrasia, tura ad a 
prinium quidem acccptum ex antiquitaiibiis Tricas- Theodori 
sinis Caniuzali, daliim Rhcms mcnsis Feliruurii die sum in C 
XV, anno 11 glorioi.i Domini nostri Chtodovei Regis, tein a ir 
quod 8U0 super eadem re privilegio inserens verbote- 
nii!- Bertoenus Episcopus Catalaunensis, procedere 
HL- :irl ,ul ,o;ialiim chr.r mn„or,.r Clod,m-i /i','</r« (•( Pi- mulante tniiKiMr Plect 
et subscriptai ib Hai ei, , 

'lieg.',,... 
Ins aulem. qui fratri udh 
ctt-s^-it, nec nisi trudecim 
gnavit, ad 
liajredem 11 
ii. 'iHi alit«r quam 
a'[;itis reliqui^se. < frptam 
r,-l>rna- juveiiis (ibiit:se debuit filluraque 

magna; (quod tamen fingere tenentur 

iuccessoribus statuunt) ita. probabile 
;ntur, clani dela- 
vatura fuis^e, et ' 
it jubenle, atton- 
sura in Clericum, vivere esse perraissum. Vixit au- 
tein a morte patiis annis omnino quadragiiita, e 
quibus annis quinque regnavit et nullos ex se libe- 
ros reliquit, fortassis nec studuit procreare, devotffi 
Deo castitatis memor. Ex hac aiitera lelate iltius co- 
gnoscas, qnara rainime islius sevi sit rudis iUa deli- 
neatio, qua prorsuf juvenls atque imberbis Noviomi, 
ubi sepultus est, reperitur expressus ; qualem pra;- 
norainatus Jacobus de Bie inler Regum effigies re- 
prxsentat, a siio commentatore persuasus, ipsius 
Dagoberli fralrem fuisse Chilpericum atque adeo 1 
prorsus juvenem dei-essisse. Exlincta in eo est igi ' 
tur anno dccxx universa illa Fi-ancnrura stirps, qufe 
per Clilodoveura 11 ducta communera cum S. Sige- 
beni pusteris origiuera habebat. 

17 Quod autem deChilperici genere dixlrausetsi 
satis maneat certum ex iis quai in Dagobertiiiis alle- 
gata diploraata suut : placet tamen etiam hic confir- EXEGESIS PR/EHMINARIL 
Corbeiensi Abbatia ad nos tem sunL ut m A mate diplomate 

transmrsso, sed iis mutilato verliis, qiije transcri- 
benti videbantiir niliil facere ad rcm nostrum. Es 
autem tale : Chilpericus Rex Francorum. fir itttis 
fer- Si facla }iiirenliim noslronim conieitamtis, reginn 
consueludvtem exercnitus,... Ideoque venerabilis vi\ 
ChiUerdui, Abbas de Basilica peculiaris Palroni itoslr 

Domni Dionysd Mttrttjris eo tjuad bonxmemoria 

proavus nostcr Ditgobertus quondam Rex per bua aucto- 
riliile manu siia roborata, vaccas cento SoUlm 
in itiferenila de pago Cinomaneco in (itci ditionibus po- 
Hebttlur, ad ipsam sanciam bosilieam annts singulis dov Uniie el Cfssionis ipsius 
s ab\ avo nostro Chhdoveo et honx- w 
noslro CliUderico vei avunaib noslro Tlieodorico, 
coitsobrinis nostris Chtodoveo, Cltildeberlo et Da- 
I qtiondam Rr.gibus, coriim manibns roburalas, 
sicutprx manibuB liabere confirmat.. lU hsec auctoriloi 
firmior habeaiur ei per tempora conservelur, manut 
nostrx subscriplioniiius subler eam decrevimus roborare. tem sunt, ut merito dici de iis possit, qiiod ipse SJ- 1 

geberto Geinblacensi impingit, lib. ti pag. 3!5, niliH 

. &si in lemporunt iiaialioue eonfusius esse. Numquid lioc 

itttis- satis clare ipsemet agnnscit. quando, quod ibi a&se- 

giiim ritur. Dagnherlum in Spinoijilo iiunluum x-ijnu.w mi- 

tosln <\\i\(\e:m monarchnm in toiis iiil i: ,,.. 

loriss jicit, utei solosdecem annos ui I •-,1' 

ucto- Mitto innumera ineptaj istins iMh, ,, , ,,n ,, 1,,. n,,,,,, 
qtiod da, contentus iis, qufe circa ipsum S. Si^eLi.M (.uiii 
se potest cnnvinci. Nam hunc a't|ue Clil,!- 
uterinos e.^ Nantbilde fratres fmsse (iii- 


Chilpericus Bex 

t Mense Martio, die \ anno i Reij. CAPUT 111. 

Austrasiorum [ieywn serics a Dagoberto 

ad DagoOerlum 11 : /nifus reslitutio novis isti notare \firmationis, gunt : quorum priorem Dagoberto nonum annum 
i-egnanti n.itum cx Anstrasia puella, noraine Ragen 
truda, sua babet Vita, consentilque non tanUim 
Fredegarius sed etiara ipse, qui libro Gestorum nos 
vult credere. Fr;incicaruni rerum Historiograph.ts. 
20 Teneamus igilur S. Sigebertum, quod ait VitM 
auctor. annorum iuitium a Paschate duoens, inur- mor, 
tuum es^^e anno ab Incarnalione Domini se.ccen!i-nmo "" 
sexagesimo secunJo, nobis tertto. eique ignoscnmus 
quod annos Dagoberli (ut alias in Chronico) non 
recte supputans, natum anno patpis nono (iiupra 
probamus esse Cliristi dcxxxiv) dii-at ieUtis sua an- 
Dum fere xxxi, regni xxviii implesse : vel si boc E 
quidem ex antiquis monumentis 6deliter descripsis- 


lolebai . Chnsti ( 
ocalculov argumentis confirmata. jr\.uslrasia Francici Imperii pars potior, quam sibi 
niagni Chlodovei primogenitus Theodoricus in pa- 
teruarum ditionum divi.^ione vindicavit, Regera a 
patris morte anno dxxxiii babere cctpit TlieLideber- 
tiim : TJieodeberto filius successit Theodebaldus 
anno itxLvin, et regnnm tenuit usque ad annum 
Ctiristi DLv, quando hujus propafruus Clothacarius 
sive Clilotharius, filiorum magni Cblodovei quartus, 
regiium ejus obtinuit; ac demum eiiam (mortuo, qui 
siilus supererat ex tribus ejus fratribus, Chilileberto) 
ainin nLviii monarchiam.Quaepostobitumejusrursum 
anno dlxi divisa quadrifariam est, Sigeberto .'^u^tra- 
■, eamque inorte sua vacuam transmit- edicamus; saneetiam ad annum DCLivvivendo ' 
pertigisse S. Sigebertum, quando huic rei nulla 
prorsus cerla ivpngn.^it aiictnrltas, neijue aliiinde L obiL tenfe ad 
nus patr suK. quod Maj<Mi.^->l.^mus GrimoaMi filium CdiUir 
bertam regni Austrasiorum hseredera delegarit (; 
tamem delegavit ct manifesta usurpati regni injii! 
titia non fuit hoc coramento palliat^i) li.ic. pnim inn. 
vola ergafiilelsm eateous niiiii-nnr,, v,,'i,ii( ,(.■ ,i|.i 
nihil lucratus est.quam utp-^f iii ; . . l', 
nativitatem delapsus homo a >[.■ 1 ,-11, .ii ir 1. , 1 , 1 Childebertum : quem etiam Guntram- attigit, filium ejus tura forte outeunem daceniiei adoplatmn, Burgundici regni hapreden 
ist se reli.iiiit, amm ut dictum Dxcni. Sed hujus 

"1 ■'■'■■■! ■'ii''i '-' 'luamvis duos haheret 

I '■■ ■■■■: ■" '. ■:.i~ia, Theodericum in 

I -'I I -rMlefuncto, etliberis 

• '^:'. !;■ !i :!■■ .■■■■ ■::.i^ii-: hujus filii omncs 

im pnedicti^ Bi un<fdiilde oocisi sunt, et monarchia 
ivoluta est adClotharium 11, Chilperici Suessionen- 
i filium; ab hoc autem ad Dagobertura, eo quo su- fecerit in Hibern 

monachum, morluipin es&e menlilu 

bertum suum cur.^i^.i ,1 I; .-i.. i.i 

injuriam familia' l^ji I 1 ■ 1 1 

childis; ad S. R.M, ::,!<■ 

filiis, tamquam IiaMed, , 11: ' [ 1 

genitum Childericum .\u.'lra.siis p 

petravit, et Neuatriorum opera fii 

Grimoaldiira. utmulti scribuiit, ad 

Parisios pertrahendura curavit: t 

Childerico, suppositilio Rege, quid AuMl 


nm ajquali partitione inter 

us jam inde ab anno Christi dicit. 

IV, deciaratus a parente suo 21 Childerico ergr 

lodoveus in Rnrgundiam Neu- regn;mte, arlolesceb, post striamque succedens. salis est explicatum a nobis tus i[. et 
ante illius Acta § 4. Eumdem Sigcbcrtum Chb>do- aperiret 
veo fratri supervixisse, § 10 satis flare probavimus niam ver 
<ix Vita S. Hathildis (quam cum tribus liberis vi- racensen 
duam reliquerat Chlodoveus) nec ante annum Chrlsti tus, prin 
nrLXii mortuum dici posse, probavimus ex Sancto- contulissi 
iiim Remacli atque Trudonis Actis. Occurrit recon- tente ms 
tii.rrprum Franii<':irumScriplr.r in FrajfationeTora. rhenanie 
iJ et ait, omiii:s 'jc.^ta Fiuniurum, ante nongenios ai 
vi-jwin onnos coiiki i/ila, si^nilos credidisse ei prodiditse, 
nun unlf fralrfin Cliludoirum decessisse. Verura quan- 
ta* h£ec Gesta sint auctoritatis ipse nos doceat lib. 
'iO pag: 179, dicens : Gesla Francorum ex variii 
auelonbus a monachis collecia esse, qualia in sni quis- :ircumqu;i' 
I patriani 1 

noidita.jii nqur isse; ubi S. 
is bospitalis qtie 


. Talia Wilfrido patria p 

obsequii. Argentoratensera obdili' 

vellet a|)ud se remanere : ac dcniqii' "<_■ 'iso Cliilde- 

vico, nullosque, ut credebatnr, pos; s.> liborns ex 

Bilichilde conjuge, vivos relinqiiente. Ebroiniis, ut 

est in S. Leodegarii Vi(a, resnnm. <\mA ad fratrem 

Childerici Tbeodoricum devo'vi dcbfbat. detulit pue- DE GrNBALOGIA REGUM DAGOBERTINORUM puerum t 'n veleri suo qtiotiam optimwque iiotaa Aiistrasiis mortuum ( e Clilotliarii j Tlieodi 

I 6li«m. Hoc iuitem breve notattimqi 

„ teropus estinclo. oslendimus Dagoberlurn 

Austrasiorum conseiisu circa .innum naxxx inte- 
grum Austrasiffi regnum obtinuisse; pro eo<tue tURn- tijue transfribe- adversus" Theodoricum patruelem siium. 
cuiirtaqu* fratris Childerici fuerant sibi nitentem 
arrogare. gessi^seliella. m-innasqiie mnnasteriis cnm 
aliis^^lum S(abu]:ti et.MalmunHarii fecisse doimtio- 

Acia S. Sigeberli et de.iirftins M- '2 lil.r" nmtrite 
Dapnbertinae, asserti nosin \.rf ' i:, iini iii;iiites que 


■iit c igiiorassent 
lispiam Fran- 

is Argentora- respnndit et addidit 
igentes : quos secuti 
neque liacteiius ii ^n hpr f Hli^jiiirl. Jimuai-ii 1007. I 
obtuiitlenle, quod » 71 an. iUtlG apml Sehasliainmi Cnim 
Iticlirrclits des Mnafiuyi-s de Fiw 
oiie Cons. en la Cowites Moniioyei : idario, gratulabtindus obtullt, 
remus. hortatus est : sed negaviraus opns esse iran- 
scripio, cum jam aliunde h;ibere ecgraphura osten- 
deremtis in catalngo viatorio nostro : gaudere tamen 
nos diximus, altero exemplari viso. cujus libenter 
ei-semus nienlionem facturi vel in re''nsa, quod sua- 
deb.it ipse. Diatriba Dagobertina, vel in Martio 
mense pi-oxinie elaborando. Fiitebamnr enim non 
tantum hunc I"fum de novo offerre seve. {qtiod ili re 
adeo jam denionstratji parum fuisset) sed varias prte- 
terea observationes novas nobis oftunisse. quib;is 
tolaRpgiim priniee stirpis historia non mpdineriter 
posset illustrari. 

94 Hoc memoria retinens Herov.nllius cum aniio ^Ul''^j' 
1666 processum pro CanoiiizattoneVenerahilis Ma- 
riajde Mnillacorogatusanobis essel. xi Novembris, 
diihione se qiiin ohenumc- 
em D. niirsiiis ,wm 1GG3. 
de /aiidilni!. BciTitfiarn ivii'r':;-.fvar . hwinii e.r T'ifn S. 
Mnnmii- miem iiixe iwbis coiam in ^ho iisleiideri 
geiidari SlgeberUti itfiarn imjir''--,-frai, 
quem ipxe nubis coiam ii 
et postea eidem Domino c 1 locuni 


ea^sjiectare i 
miscramus. Trnctatus 

ifte pxhibetiir capite. 
hanc materiam, qoor 
cum laudp;!)". n' M 

sa^pius petiinin- (|' i 


ne furtebis jatniiniiiv^ 
interiin amici desideric 
satis. subjungimus dic . Ha'( ille, «lieni inventi riiinime invidus 
i hac parte similis fuit. ejiisdem So- 
3 ac paris erudionis vir, P. Jo:<nnes 
Adhuncenim ci.m ex Italta rediices CIOt.lflS 

de Buis: 

Liif;dunuin.diverleren 

nobis ingenueliiteras 

amico, dotetile. quod 

tuor parlibus Latine editurus, ignora!;set quanti 

ad eam rem conficiendam prsesidii habere potueri 

ex Sunctoruni Februiirii Aclis, et spet^iatira ex sin datasab d''' ">' -"■ 
rjua- /«(i.v 0//H. 


gulari de tribus Dagoberlis Dia idlant. 
■ igno- 


B Juliu Cistorci isis Gpi- 

<tl-iUsil qui pnst hiiiji 


'"'"■'■" ('/""^ «t. 

/ fld propria re- 
ijna) i;i meiisr ijuinio. ni ijunita die minm, seciinda vi- 
(jilia iiociis. Nurfuii) ilpiiiiie miraculo scaturiontis ex 
I S. Memmii sepulcro fonlis, et corporis hoc indicio 
quffiaiti inventione, noniiuUisque eam inlra sex men- 
ses secutis a^grorum curationibus prodigiosis. cum 
dixisset visum non esse, quiti longum eas por ordi- 
nem texere, sic conrluRurus subjunxit ; Verum en 
quwvtdimus, hsc scripsiiim ernoiTflmiui. Mensedein- 
de Augusti PHrisios a.ivectos primo ab advontu di Bruschius. S. Arbcgasli ;emt( 
li relulerit lempora, ipstira tainen huc perti- 
ic servahnntur nere . idonea confirmavimus auctoritate ; nnmina 
tiira alia Acta autem Sigeberti et Machtildis matris, quse in MS. p 
qualiu hacte- S. Arbogasti Actis non reperiuntur, aliuode ipbum i> 
bona fide crMimus nccepisse. '' 

aji Ktimrieni Sigcbentim eum esso putnmus, qui 
in antifiiiior'eS.AIdegundis Vitatora. :2Jan«nrii pag. 
1040, Rex appelliUur, sub quo et S. Aldetiude Ab- 
batissa corpus S. Aldegiindis translatnm es^e Malbo- 
diumdicitiirtetproSigebertojudlcaviiniis legendum 
fortaase Theodoriciim esse ; atquehanc conjecturam 
secuti deinrle sumus ante Arta S. Aldetrudis num. 5 
die XXX Februarii. Verum nunc re m.rliua expensa, 
prorsus verosimile esse exiatimamus. non lanlum 
Dagnberto n Rliuiii aliquem Sigebertuni fuisse; sptl 
eumdein vel post ChiUerici mortem atfiue siippositi- 
tii Chlodovei dejectionem.unacum patrecoronatum 
esse Regem (quemadmodum po?tea cum Pipino co- 
ronati suut Carulus et CarolnmannuB) eodemque 
quo pator terapora ac forsan prailio occuhuisse ; vel 
tempore eidem superstitein rcgnavisse.Certe excipiena Pbilippus Labbe noster.duxitad inuignom de titulo regio Sigeberti hnjus vix possumus duhi 
omnis antiquitatis amatorem D. Antonium de Vyon tare, cum non tantura S. Aldegundis Vita dicat hu A jus tranalationem factara ess 
berto ntipte l>t'<ili.^'htia Virgiitit 

}Ii ■' i; i ,.i'ii ( liildibrandi EXEGESIS PRjELIMINARISII u 

) o Rrge tndtjto Stge- p.jlens Martellus non pularet curandum sibi, ut c 
Altletrufle : sed etiam Rcgia stirpe exallaretur snccessor sub cnjns nomin 
cripta non unum, sed ipsc imperarel) possessio tamon siia in Satlianiac 
Austrasia collocet, ita fuerit el nomen Rei aliquis, ciiin i|i 11 ,,■. |i ~i ,|i~ijrii regnans? De mor- 
tuis porn. si I uraMt Pj|ii.iniis substifucre alium vel 
Ipsius Dagoberli filium, vcl cx fllio nepotem, nul- 
lum ea res succesSHra hitbnit, victis actisq-ie in fu- 
gam Pippino atque Manino, ut eadera liistoria rae- 
morat. 

CAPUT IV. 

Petjiiim mmen jnsteris Dntjolicrll Anslmsii 

qutidanilemts cmiseiTnliim usqiie ad coro- 

mlionem Pippini. Maiores-domus ex qixi- 

bus secunda negtim ftimilia. M ortuo Piiipino Hersfallio sub proximos. quantumvis a;tate 
nomen regium : adversns quam non fuisset Chil- 
pericus mortuo Dagoberto nr educlus e monasterio, 
si qualera voli.nt aliqni cau.^^sam hahuisset Theodo- 
ricus, ut pi-M ipso Rex nuncuparefur. Nuncupatus 
est flutem mortiio Chilperico, totius Cloilovjeaoie 
stii-pis ultinin; ut qui ex Sipebertinis descendens, 
proximnses>etjurereprEesenIalionis.obgenusapn- 
■) Dagolierto Clndovieiatque Sigeberti communipa- a>mmissis invicem Prin- qiiam eiadquem haereditariojure rejrniim spectaret; 
'■Pipimo.advejsiisTheo- gloriosior aulem titulus Martyris demde ohtigerit. 

■ riumturadbeUiim.Qai- taaiquam violenta morte sublato, fortasais in ejus 
- Iturtusn, et fiMusejiis gratiam si non et ejusdem instinctu, qui Francico 

regno possessor incubabat, nuUo jure, sed mngno 
favore et potentia subnixus. Atque hfec licet nutlis 
eertis confirniala argumentis, sed soli innixa vero- 
similitudini, fundatJB in iradiiionibus Salhanacensia 
Eccles^ise, quie hactenus nulli certiori auctoritati 
monstrantur repugnare. et lioc modo sat congrue 
cum reliqua Frani;orum conciliantar historia) nemo 
vigilands aomnia eisse dical, nisi qui paratus est de 
S. Dagoberto Marl^ru certiura nos et verosimiliora 
docere : qood ciim fiel, in ejns non lilienfer senten- 
tiuni ibimus ad diem, quo colitur x Septembrig. 

28 Porro Theodorico sic. ut diximiis. m<>rtuo. et 
nemine ex liheris ejus ad regnum ovecto, sed singu- 
ccsiv, auc- lis privatam vitam in aliquo paternorum fundorum, 
uoverca difficultnte», Ca- quorum eis relinquebatur dominium, viverejussis a 
Alpaide filius, vidensquc Murtello; perrexit ipse sine Rege Francis atqiie 

■ iiii? Kege. ut pater fe- Burgundisuniversissummacumpofestit^iimperare. 
Miyuiidionibusqiielegiti- imperavifque quoad vlxit. id ei>t. ad anniim u^qne 

DCcxi,!. Huic succedentes filii Pippiniis ei Carolo- 
mnnnus, nonnuIhi*.qiie in pi-iucipio regni regio caren- 
tis titulo experti difficulfates, circa annara dccxuu, 
Regem proclamavere Theodorici prsedicli filium Ghil- 
detioum, hojus nominis ultimum; qui vanam regii 
nominis umbram tenuit, nsque dura conspirantibus 
in Ptppinum Regem cfinsecrandum Francorum om- 
Dium Proceribus, ipse in Sithivense monasterium 
est, et dedecori suo parvo admodum fem- 
CLlv. Filius quo- Dccxviii. (dt Kiiliieiuses iiiinaJes rererunt) Chlollia- 
rium (utique Dagoberfi filium) Regera caiistituil, no- 
miiie non pntntate : ipsique, aecundum auctorera Ap- 
pendici^ ad Fri^degarium, eodem quo Hex constitutus 
erat anno raorienti, substituit Theodnriciim n; quera 
nequaquam fuisse Dagoberfi piieri fratrem, multo- 
que miuus fihum, jam supra ex £etate iii sigillo ex- 

pressa indicavimus, et manifeste probat eonstans pore superstes, e vivis ahi 
Francorum consuerudo, hteredes defuncti que ejusdem Theodoriiu; CMperieiin 


: rftgn: B saltera . ab ; ad 1 clericuni et Fontanellis in monasterio 
collocatus, sicut ex Chronico Fontanellensi docui- 
mna : qualem antem deinde habuerit vitaa exilum 
vel quando, nos haclenus latet. Hiec porro. qua; di- 
xiraus de Kegibus ultimis raemoratis, tamquam a 
Djgoberto n genus ducentibus, proponimus docto- 
rum virorum jiidiciis expendendn, et certiorihus ' 
fortasse monumentis, quse necdiim reperta sunt, ali- 
qiiando j^roductis, vel confirmanda validius vel so- 
)ide reprobanda. Nec obesse aliquis putet diploma 
inler Ijelgica diplomata edJtum ab Autberto JSfiraso 
lib. 1 ciip. 6, ubi Theodoricus n. inter »uos proge- ■ 
nitore- enumorat Chlodovjeum proavum, Theodn- 
ricum et Childebertum avos, qnasi uni eidemque esse 
possent duo avi palerni, ei Childebertus Theodorici 
filius non fuerit : imo famquiim tres avi fiiissent, 
posleu duubiis illi Hiihncitnr Chilper fuis ibi- recensuimus, fralremfuisse. re 


s ipsaloquifur: quare 


dem di.--ii;i_i' ■!.■; • i..i]"'nciis. velut pjus, cujua 


cum AdonisMarfyroIogium, 


qiiod in Leodiensi S. 


est d:i>!niJ. ;, ! '., ■; -ubrinus, quem Childe- 


Laurenlii monaslerio auctum 


probari potest futsse 


rici tiliiiiu lu.^oc .ii.Mi.,u^. 


anteseculumxnconscriptum.f 


odem quoceferacha- 


29 Vdrum tanU lerumconrusio manifestum facit 


ractere hsc habeat die xxii 


Decemb. Eodm die 


ejusmodi diploma ininimesim-erum esse: sed ab ali- 


passio S. Dagaberli Retjix Fvtin 


■ornm. qui qnadnm die 


quo, qui regice genealogife se peritum existimabat. 


peigenx veiiatinn i'i sallu Wa 


rienai, pkniis Spiritu 


ineptissime fuisse interpolatum, tum cum veteri In- 


Honcto, in loca. i/ui dtcitur Scorl 


as. iribus miliibiis dis- 


strumento absumpto vel alias deperdito, transcrip- 


tante- a fisco Sataiiiaco, in i/uo ipse moiabalur, a filiolo 


tum novura exeroplar est; qnod olim frequentissime 


M«., iw„ini.- J.ni>!>i,:xKul.J.n 


iiiiii mariijrizaliis est. 


factum novinms, et librariorum audacem temerifa- 


,/„'■ .[■:,!.- ■:..■ , ■:■.,. ,„/.V .. 


' :t ■ i,.t h.nm Mar- 


tem agnoscimus in tr-iiuiii Mjlisrnpijunihus, annis 


(■, :i ■ ■ , 1 ■... ;. ■ .;, 


; . Mntque ut 


Christi, aliisque mujiIiI.;!-. ]..T|iriM)(i vt^teri textui 


;:;;;;;;;X ,;■";, ,,,„;,;;:„; 


' : . .)..ij. Satana- 


inaerendis. Neque hiii;.'^ -,;i^i-n-i,.|,i .-xpmpla sunt : 
capitenamqueiniiii.^di^it.' j|mi,1 .ii.-tiiiu Mirieumprae- 


merito >-u^piC(.''ur ahquis Thf 


.'dorici filium primo 


cedeiite legitur Privilegium immunitalis Abbatioe 


genitom fuisiie Dagobertum ist 


um,in qno avi nomen 


Vedaatinaeconcessum Kalendis Maii anno vii, Tlieo- 


reviviscere patersuus ex more 


fecerit, cuique (licet 


dorici Regis seu Chri.>(ti dclxxxvi, a S. Viudiciano 


Uex coronatus non fuerit, cu 


ra nempejam per se 


Cainoracensi Episcopo, ista ordinante, ut pnefertur DE GKNEALOGIA UEGUM DAGOBERTINORUM . . . „ 

"" .. ■ i.„„ dusenim in VitaS. Ludgc-i dacesswis sui, cujus u 

A ■» «n.«.l«t»».™j../i«i» E;,i.M;«.ii.». A«do,m. Au<lrj- o g „„5 fue.-at. num. I B, Gregon. nepo- 

„„/,, A„^n,a.:. E,,,n. Fa»,,U "'?"; f.—f' ' « .""Jvo' , A,bri< an,, avito ulique nomine diclnra, u 

, „„ ,«u„.-,«m A»»/«,» llandr,gml^. PM,^r„. Br- ^^J^;"^ M,rt„ , „. Atqne hic de D.igobert. 

addnntnr ..utarn,.'!. ■ Ini.-r .,. ."i.^tal Au.tregi. J^,;^,^^,,;^, ,„ppj,u,„, quibus probemns, aluis us- 

silam Arcbieiiis. I "' ■"''~'''' '' ' . „;,,„ „llosnobilisbuiuspi-opaginissurcul..sexlitisse. 

alins, quamBitun.' : ■ ' ,„ ,,,:. ;,l ; qn.imm . ,,,jrius pateant orania, ad Gene»log....ra 

eotem^ore u,u.o ,1,,.. '>"■'''-":"' -^Z hL m D«g„berlin„.-uma.ldimus explicationiscanssa 

sc«pi ti.ulo usus iuven,;,l„r ,„ -ui.s.;. ,pt,..u,bus Co. - "^7„„.J,,,^„j„„,„s, ,„ hornm Regnra plnr.busque 
ciliorum) anno dcsxiv farto fum.t.,n, ; II .Biura Ro- ' . , (1« nominatos, ut prorsus ue- 

viomensem (cujus Vitam S. Audoenns bic .-elatus ^""c'»™^^" __^^.^.^ ^.^^ ^^^^^ ,„,„,„_ , ,„ b„s 

scripsit regnante Cbilderico .l,ce-s„re Tbeo. 1., c j^^^_.^_ Mero-viug.c.s abd,- 

anDO DCLXXv; Larabertum 1 1 .. , ■ " ^ ..„.., , 

in exilio septennali tunc v.v; ;"^i"s '° j^' Primus B. Pippimis de Landis fuit, de quc, s.^w^ 

locum inlruso, jam inde ;,'. ' ' ' '" '^ gub annnm dcxlvi mortuo, plene actum a nob.s est ^ajra-doi, 

levioradeprehonilunturvit);;.,. \' I .1,1. ,.; i;;ier- „,,,„,„„,.,1 Successit ei in dictomunereGrimoal- 

fuisse et siibscripsisse fl„gui,tu,. ,ioro„„l,.,8 : nam „uomod,.. ob Cliildebertum filium loco 

S. Wandregisilum Fontanellensem nnno Dcaxxii, ?,'';• J";,, .'^""""snm, dignit.-.te fuerit acvitapriva- 

excessisse ex hoc raundn, ai-curalissime proi.a» ,mus "»6"" ,u„erius insinuatum est ; qua; autcm 

,x Febr. ad Vilam S. Ansherli, aiquo Ablatis Fon- ""■•'^^^'"J" ,„',^5 familiam nobilem involnerunt, 

tanelleusis : Pbilibertum vero Gemmeticensem, exu- <''" ■ ,' yuberga, Pippiui vidua, expli- 

lemtuncapudEpiscopumPictavicnsemeBissc les. ^"^™^'^^ ,„ „^^11,^1 vilam filia. eoiura S. 

a nobis perourri. vel absque acri judicio assumi in >^ "■ ' ' p, , „, . „„x in S. Gerlrudis Vita 

ir?::rr^:s'itri,. »,1^^,.^..^^ ---^x:;^r;^^^ — 

'■ «'"•rf^-^tra^un;"::^::"™:!^^^- S':£^3::;:\;:n\r::re,eva,a,iia,sed 

„, m,nantal,qui, comraun, qu,J.merr,.re ad U..g..l,er t „,aj;is sublimatu est vinbus opi- 

3°" ,,::,: ,i. ^ 1 , ..... ,-ap. 12. Ilanc esse vo- Pleclnidis, ex c;„i..' HI„ .^r, :,l,h,, ^^«^J^^S^^- "„,.,„„„ 

riiirtisi- I 1 -rv. ut ejus Acta varia isle paullo ant \ ■ , . ■ -t.^upere .1 e 
""'"-'■ '-; I •" , . ^ - 1 I Ti I 1 I ii 1,1 -iiiiiililiiil m;irito 

tMduiiL. '.i.-.;,.i' 1 " . i" liii^;wiiil.ivitalefaruerat, GnmoiiMo II 
fuisse douulam !■■.. ■'. ' •'■■^•"" ln^. d--' f|i''Ij lib alia s nohh e-1 .^ 1: iiiN 1.1 I .111 T>iii) itluslribus Plectruilna:ivia.nuTmiu;LNiaP.p|imorepudial3,sicut 

lib. 3, in Dagobeninis osLeiisum est, sed ad 

raariti siii in publicis Actis signaudis imitrim s nobib. e-i .- 1iuin,,i , ,ii) i;iin illusiriDus exirenium niaui.i ^..i ... i- ■- --- „ '-■ „ 

arguraeuti, piol.av,,,,,,» . s.. ,.,. „ l,;,f ..berlo p,„Bi,a- so,-ia, Veijim praivaluit tandem Carolus Jlartel 
, libro i sa.pe uorain.Ha, IJ,air,l,a.acap.C usque ex .Mpai.lepellice Pippiuo na|... "r, ,„,belli v„ ad 14, 
texce ; supcrflnum sit cu liic vcl summatim re- licet puero «ir armls strenuus; et Fra quam Keges, aliis , . ,je..e,„,.,,. ,, l,„., , I I M..-U- jororanib„s)|.„.i.., R-„., p.rnm absque eo 

' dorc.i,,!,,,,, ,;,!,, ,,, ', .,',,,„l|.a rexitabann ■ ' , - , nli, mense ucw- 

,„,^^^1 ,,,,,,,, , 1, ,,,,.,. ex bri ■ ciyiis n • ' . '."^* damnationis 

wl!,., •,",„■ ,,„,' l„i,; , ,;. „',!,' ,, ,.,.„„„s a,ten,ie,d6q„;,i..., ,!.,■.' . i;,.„„,em S. Euche- 

M,„l,,„i,„, , ,,ll ,, , , , I ■ ,!, ,. M.l.a- ,.io Episcopo Ai,|.olii,i,c„s, l;,Ll:,m constltisse fiiixe- 

lis-; ,. , - in 1 ranlaliqui, vinilinaviraus xx Februarii, ad Vitam 

qu,„hi .,„,,, ,.,-j ,, IJ; ...,i„it, illiusSancli, §3, 4, etS. 

i„.|. ,,„, ,„l,,„, \ 1 ,,,„■ ,,,,,,„,,, 33 M;,rtell..p,.ii-isuccpdc.nlesfllii, PippinusBre- 

31 lb„l..,„ |.;,^. li" |„, (. , „„,- i ,„,,1,.,., „..s- vis el Carolm,,, "- r.iii, n.lcr se provincias ' 

Irllll.a,,, ru,~M- ..\.1..|.., ., ,,,; ! r,,l;,iio- suut 1 sed Uic r.., „ ,, I , ,,,,„. .1.. pertiesus, mo- ^ 

1„„, .li.„l,:.l!.,. I„.,|,.- T,,; , !,, '„■,., I.i.|uct nachumCas-,,.;.,. s I :..„,!„ I, ;,.,.n,isterio induit. 

Iiu.. ,.., . ,. ',■„,,,,,,, , : ,, ,. ,,„,, xil Pippinumdeiud.--l.",-;,„c,;L.ioiiu»l'i„cere8impulenint, 

Tl,., „: : i, - . . . I !, , , !, i..m- iit exauctorato, qui nomine soi". tunc regnabat Rege 

p..i!^ > ■ !■ . ,„„isso Childerico, regiura ipse n„men susciperet ; quod 

Al:,,, : ■■ ' . 1:, 11- ;,„ r,,. l;i,lui,i .-s... .lixlini,- in D;,t..,t.ei-liiii,s, ct „l„- ,.:,' „' „,!;;„mn„mera„lP!ppl,„l;,.g;s 

;„... v,xj:,i„ „„,pi;.;s ,i„l„lamus, iiuin va,.ia vari 
epoclia lianc ,nduxeniit di;crep;\ntiam : dun EXFGESIS PR.ELIMINAKIS 11 . scilicet alii aniiosPippiiii ordiiintiir alj aiin'i dccl, 
(]uo liluIiisRe^is eidem a Romano Prmtifii-e est de- 
latus, quem proinde in signandis diplomatis ipsemet 
prinilirn anniim dix-TJt ■ qmndn vcili.'i't lcp.ili, qiii iui A- 'iiidux Arfhiifrnhjtey D Francoi-um pror-pritnts, el ijn! ' i ; ■ . ^ i- 

tis, perjftafuisse videatur. •■\ . . ■ 

monastei-iumretniso Cliildenc- ■■l':.!. .u:. i> a.i. 
factumessehabetantiquissimuin (.'hroiiiijuiinosirum. 
ab bis temporibus vix ultra annum DLCCLxirductum. 
Hoc ergo respectu, ii, qiii ex more apud Gregtirium 
usurpato, epochas Regnm ab :inno pleno ordieban- 
tur, ipsuraque annumDCCLi adhiic fribueliant Chil- 
derico, coeperunt annum D(-.clii nominare primum 
Pippini Regis, nt hoc modn dupl-^x epoL-ha Pippini 
habeatnr, ii(raque vera. utraque aniiquis^imis auc- 
tnribus probata. 

34 Id his autem qui posteriorera Epocham seqiii 
apudaiicfoiem maluenint. fuit scnptor prorsn^ ciwv.is. et pancis 

nonachumin tuit ex parte te^tis nniladis i,, ■■ ,■ !■■ , ,,| S 
'^- '""'"""' BDionysiummon.chusubilM,,:., ,■-. :„ .us haiic coronatk 


memetinunclionema 


nuoChristiDccuv 


omnes consen! 


tiunt ; sed aniif. jna 


1 ad XXVIII Julii 


provecto ; qua 


ire idera monaclius. i 


5ui annum dcclii 


priraiim nuin^ 


■raverat Pipini. ann 


um DCLV primuni 


liumerat fili..r 


ura. e.imdem utrobiq 


II» rationem ser- 


yans. Di.timi 


p.)|.rote^liNU.iiiumin. 


...■iiiiiiiis in i-odice 


perqnaiii :..;t 
l|,...| ill .1. 1,10- 


terei--; r : 
',' ''. 'i,,'7'rii 


. Tiir..ii..i.. 1 


... . \ .. j. .. . 


,'.. ,,:|,. ,. .. .le 


Gloi-iar........ 


. 1 ...11 ,|ii,.i ii, ., 


. ,1 1 ,,],.„. ',. ;....- 


poli 


: llbroi 


tro M..,. .1 


,.ii,, .1,1, ,,.,1111 |, 
V" 


•""f ^* 


redpmiiti.i- . 


ii,...t ., .. .., !■ 1' 


..■r,. ,..;, l.-..t . 1- APPENDIX APOF.Or.ETICA 

pro Dintrtba de frHinti DatioOerlis Francorum 
negibtis. 

Jtlactenus Genealogise Regijc ordinera ac chrono- 
taxim paraveramprjelo.t.icitoferme ublque Hadriani , 
Vitlesii nomine, ne immodestaj illius ad (oinum 9 Ke- i 
rum Francicarum prnfnitii.>ni coj^erer resp^indere. 

islam ipsi Dialnl, , 1' ,_ ' ■ ^ ■ . ■■ ■ [ rnii. 

fessus, velle anit-:,, i- . ; ■ ■'■■!■■ . uiq 

hominibus, qu"- r ,. ; :. ■.;'.' i , nnn 

existimabam n'ii- 1 ; . . I ,,. ■ ■:,, .■!(..■■ ,-,inili)- 

ejus npufl ermlil"- 1' i.^ ■ ;,'.;.■,..--.■, iii.qiie leguntur seqiientia tnra in reliijiiaparte dicta; colum- 
rse. Inra in columna altera nc dcinde in priraa iilti- 
mi folii parte. eodem charactere et atramento, quo 

, toti praecedentes libri ac subsequentes eodem io 

' codice VitK. 

3S Si iiosfp i>is. Lfrhr. (]tiiliii<i fiic liMlns Ifmpnri- 

bllS ri<lr:.!i!r ,-<:.■.■ r-"i-.rvi!:fir- , rt ul ■:r,r'T,vi:i!: \f.iTt:,r'.m 

COrdnU'"! 


CUm pr:i ,. 


Heiie. i(u 


Pnn n 


;>,.»/i 


9»o . MfO 
iim.N.u 


pipiiMu nt 


Pitipinus 


, Hrr ;.i nid bertns; ni.i ut vd hor, iini>-! .^ii--;ilMm. ti.-rel ; vel 
ex multis errnrihus, quos ei reiexivse poterat Dia- 
trib:i sedatius lenla, aliqni retr.ictareiitur? io visn a Valesio non fiiisse deposiiuin : sed 
slegi prioribus similia sic jactanlem : Primus 

mimiicxi.vii /■(■ M>ilmrshuviniM i'i S. Sal'il'i-rqiB rj pi-xfua liixi, DiniaOeili 
:s,-d'iiiem'hinl'iiiiilli>iaii niili-a in regni tolio t.ubli-nalu$ e$t. Postca prr rnnm 
eJUKclem Slepliaiii Poutificts, dte iiiio in benlnnnn pru 
dictorum Martyrum Dioiujsii, Huilici, et Eleutkei a qiioqunm, iiljam sxpr aini:i, 
pi xvenirftnr , nlqiu' posleii m. DE GENEALOOIA REGUM DAGOBEUTINORUM loplexerat Incem regno XXlV 

L 38Ha'fiIeg*'iis,.)iii,iiiHuP. 

- nnnhabui. Qui.if A.i. i m, . 

' lesium.ulaniiwni^.: 
pr«!fationeet cai> i.i 
tejuere impiignata. j 1 r ! ■■■■■'• 
pfisset pro ventale eaileiii 
fiuam accipere e 

Regisprwdicti afferre; indicart-t ullni.quodl 
qiiidein inspicere ac legere eamciirarit, publicecon- 
fitendo solum illum de S. Memmio auetorem eateiius 
esse reperturo a se, qnem priopibus dnobus adjun- 
geret tertium? Quis vero exislimaret adeo Ipsi vilera 
futuram amiciiiam, ultro (luajsitam ab eo recenter- 

' queafcepta injuriosie temeritftlis indulgentia couli- 
tam, ut eam vellet tam cito rescindera. injustii-simam 
illam de suisobservationibu* sibisubductisquepelam 
sic repetendo, quati vivcrfit nemo qui posset intelli- 
gere, eumdem utique nbipsoargui criminis iiujusce 
reum, quem sui Tomi 9 pag. 421 dixerat. occuUo lil- mi cbronicon ad dicti Chlotbarii tera- 
(ie>,liictnm. sed cap. 90 ad annum iv Gliloi 41 His difficultas restabat ut 
Chlotharii apte insererentur Francorura , 
Regum chronologiBe. ideonue excutienda fuerunt . 
monumenta omnia typis edita et in membranis an- ' 
tiquis exarata diplomata, sive anterioriim sivosuc- 
cedentium eadem in stirpe Regiim ; e ique diiigentia 
manifesto comperi, inter Dagobertum primum et 
ultimum unura eese interponendura, qui tempore 
Chlotbarii, Cliilderici et Thpodopici fratrum pegnarit 
in Al>aii;.. Ali i^n^ p-rro nccensus ppincipiis, Sta- 
huleii- '! ' .i-monasteriiantiquissima tab.il 


dicisic Dngobe} I. et perauaden. I)«gi , tura. quam tpse de Malmesbi 
tionem susciperet. 

39 Utergo satisfaciam nonnullis anipli 
gnitatis viris, pridera queslis apud nc 
impunilam dimitti insultationem adeo insuii^am 
lut si auctores expositos commuiii luci nemo 
Valesium inspicere potuBrit; utque magistri .■iifentije jara constitutse 

.1- adiiitentibus irapetra- 

111' in Diainli.i pr-r.fessus sum. Eodem plane 

Imnichildera notavi fui^>se S. Sigeberti 

et genitricemDagoliPrtijara retccti; cujus 

Austr.isia regnum indicarunt railii 

Acta S. Irminae ettestamentum Adelte filiarum ejus, 

ipsiusque Dagoberti diploma patre-D Sigeliertuni 

agnoscentis; atqueila inveni vera esse quae antea 

isim» di- legei-ara de Dagnberti reditu ex Hibernia in S. Wil- 

;. prorsus fridi Actis deque belHs gestis cum Theodorico pa- 

Isam, ve- truele in Vila S. Salabergse : q-i» duo pnstrema 

emo anta testiinonia. ut sola notantur in dedicatoria Epislola, 

ita sola mihi fuisse argumento ad asserendum vit» firr ipsum di~ haben 

' .' .M /i/.Hiw etc? rira. ul 

' I iiliHu audivisset tempor 

I.L.riuiii illurn alt*!ri long? deinde in 
plurilius in Helsio indica- 
legendo cogita- u™iio lacassiti JBstimationpm a tnm infami liberem et regno D^nbertum ii, non dixisset Valesi 

8U8picione;nongravabor, Hadnane. exlractatude totam Diainbam legere voluisset; 

S. Servalio quem prijjm adversus tuura de illo pr» iisqiia» istic a me per suos singula 
Sancto in duas pcpfonas distrahendo dedu- idem auctor conscnpi 

sensus, raoxautem praivalcnte ing>>ijil. 

randis lemulis facilitatesupiuv p i 

dam. unde cognoscas fitiaf 

crarabeniliam.nesciocujosli^ i 
amirum aceto conditara. Ili in'. m li 
ubi querelarum tuaium memiiiil Fal 
nfganHvim noii fnse, qvin iii Duilriba i 
observatn, qux aiite nm 
opere nostro. ubi nactu» 
" dicturum confldo ; certo imraentura cuntur demunstranturque. admodura pauca et pror- 

iot injijriffl sus confusa esse quaecumque cognuvit hactenus et 

bi In tole- vulgavit ipse de illo Dagoberto. 
„11 r|ij;e- 42 Ita poppo, ut dixi, repertam conquisitamque ^ 

I \.ii3 maximo labore snienliara, non statim protPU^i in , 

I I I i.utrm lucem publicam.novEB iiivenlionislaiidem appelens ; > 

■ iiii CM |ij(.u, neque veritus ne alicui plagiario innotesceret, ab- ' 

IWiir Valosius ditara prorsus sub modio habui : sed proprio non 

\sia mulia sint omnia fidens judicio, etgnarustemporer 

irit. Idem de toto cuncla. moram indulsi ipsimilii iisque quorum 

logoro dignabitur, tentias exquirebara amicis. Fuenint aulem hi 

niluruin, eos essa tuno in Belgio multi, variietiam longiui nos. qui noliinus alienis pliimis .spectandi aut verius bus cogitationes meas indicavi per btteras 
irridendi^pnidire; tied qui snleamus quajcumque ab homine autem Gallo ad usque teinpiis vulgat?e forte didicimussingutis singularefct 
Igo ingenue et liberaliter, ut multis ii 
ideamur. 40 Asserit ille di 
UDf.xi-VJictr/JcnV// (//i . 

citius. etquidem ^i. . 
CoUcgara Qollaniluii 

sumpsissem raibi statim a prim ipi<j lioruui lueorum 
atudiorura parandum prailo Februarium, inlerim 
dum Jaiiuariura ipse conficeivt, cumque ineo vide- 
rem SS. Sigoberti Regii?,\Pippiui Ducis. Vedasti. 
Araandi, Ansberti, Eucherii, Eleutlierii. Episcopo- 
rum Acja occurrero, de , iia autoni statiii niliil certi 
posse nisi cognitaRegum primorum apud Francns 
. et uniuscujusqiie eurum iti regno u'tate; eaccepta. tribae nonfuit mihideDagfibertoquaestio. ntsiciim P. 
hoc nimii Henrico Ignatio Gudefroy. R^^ctore Societatis Jesu 
Rotomagi, ex quo anno mdcliv didici. certum esse 
[/ ali mno qiiod alibi pridera legeram de Rotomagensi Dago- 
. ■•i.ihvsijini borti sepuUura. Quid Valesius de eo cogitaret esset- 

' [li qua scnpturus nec ego curavi ex aliquo qufcrere, 

I. iiM' et neque jdiquis medocere laboravit, libris autera ejus 

iuuiiuis, nocduraoditis nbn potni dlvinare. ut, quod postulat, 

ui iueorura eumdem rv aiquo rnciyerej^ in p/trtem coaiortionemque 

u, inlerim ejns rei.-quaii quia nemini acceptaio debebam nec 

alicui apti^me ^ciebftm incidisse, totam mihi asserui ; 

libenter Valesio permissurus, ut quod suo sa acqu i- 

sivisse dicit atudio. totum sibi vindicet; imo nec 

amicorura. quos dixi, cuipiara indignaturus, si per 

atiquein eorum faclum est, qund fieri faciltirae pn- 

tuit, ut conalus meus Valesio innotuerit. 

43 Noliin interim Iimineimpegerimiuillum MiilmPsburiensisfamo.sum eliam Cantaralli Fabri demortui noniine, quasi is , 

deDagolienolonun, liiim.|ue per omnia me sollicite nibilo minus, quam ipse in Dagoberto, fuisset admi- i 

^'^,''^"'\' '' ' ' '" ''iiiiioc et in aliis plorisquo ratiis in Chlothario, quod annos illins xiv in Diatri- ' 

^'""'" '' ' ■ ""M^luriraura a veroaber- ba meainvenisset cunctis iis rationibus auct)ritiiti- ' 

'"^'^'' " ' i'iiii"ties) primum obsorvavj busque fiillos. quibus ipse eosdem cognoverat et 

difdui. II. 1.,.. 1« 1 1 UK uuinappellatum, qiiod alios co^nitos Valesio coramunicaverat. Qui meas ipsius- 

passim pu^st sc iraxii auctoros ut CUlotliurii iii re- que apud Valesium auctoritates confei-et inter se, 

facilo EXErESIS PRELIMINARIS II A fa le ognos t n n om easiiern 
et d u [ue p a-lu se ut 

vel n h 1 n aj, ope e eferre e\ gue su 


pe 


oqne p or 


usjui 


co Iq lo 


pun to lo 


qu tur 


el 


b nonaulla 


tc 


proferat 


documenta 


qu bus 


san 


ad mpam 


entent 


am fi 


minl m t 


volu s 


em 


s ideo 


sero 


en sset 


1 raanus ul 


D atr ba n 


eajam er 


nles 


b pr-clo 


n s tnm 


pu que 


defuer t totas 


llos tom s cc 


rat se ol Qu n et i Ca larell n fidenter delsseu 
• 1 tte as s n C n dp I on bus II I slor s s 
per Genealo domu Lotba g cse ab llo vulgat 
anno 1649 ullum tal s novitat s et am ub I b o 
an madve » cst g um reper s em Eten m B 1 
la d m nter et C ntarellura no nulla extibat ofR o 
rum ep s ol r m jue comraun o et 1 a un una u 
perestadhuc, qusepossitoranibus manifeslumfiicere, 
quantum vir ille tle se bumiliter. de studiis nostris 
' sentiret subliiniter; ut parum verosimile videatur 
conqueri illum Valesio voluisse de me; longe autem 
veru-iiiiiliris, Bollandum, qui suorum sludiorum 
subsi-li;i et arcana, magis quam forte expediebat 
liberaliter, cnmmunicabat cum amicis, inventi mei 
coiiatuv(]ue notitiam ipsi Cantarello, et hunc Vale-iio 
im[iertivisse: qnod sicut nec huic, nec illJ, nec 
alteii cuiquam vitio vertendiim existimo (cum fatea- 
tur Valesius a quo acceperit; et Cantarellus, modo 
foret in vivis, non incunctanter auctorem pmferret, 
si prreter seipsum babuit aliquem) Ita mihi non jiuto 
obe:-se debere, si eodem quo ego meas annorura 
multorum meditationes vulgavi tempore, etiam ali- 
quid endera in re studio suo (nec enim hoc negare 
velim) df texerit Valesius. Sed utrum quod invenisse 
se dixit etiam potuerit ad perfectum adduopre, fiino 
patebit. eum. quod ego feci in Cln ■;<■ I .-■■ - rn.lM,- 
ad Diatribam, annos, quibus inni' ■■ ; !■ !;■ ■ ■ ■ 
gnare ccepit ac desiit, aiidebit ni ■ , 

quje in suis Francicarum rpciiin ("■■■■i- i'i'i-i. .i i 
atque-inpxpiicalareliquit plurira;!, iIis[inctppn.iriTr-(, 
sio u( a principiis et assertionibus propriis non de- 
i recedere. et perperam con- Cantarelli epistolam videamus, 

quEB lucem videat ex Gallico fideliter 

XI vni, m die Maii / 
// pvfi 

46 H ctenus tum Cindrellu! 4b Nui 
perepisio- dlgnam si 
jnpoitulaste Latine reddita, qualem 
anio firmare SCripsit. DtfHnU resp 
i.ie( tenlen- nicxxvi Martiidigwn 
ini tuam, „,,g /,/,^0 ^tfo dc conp r tradu( 


I per >!<.< ^fan Aifoiiiiim Daminicii, qui le sn-piu.': nHeijdi. SatiP divina 
fiicliim pnwidentia exisfivio ut R. P. Thicrsault mifii 
tind.rer linclam et elegantem epistolam tuam eo ipso 
iiioniruto timporis, quo renpondebam citidam hco advcr- 
sarii niei, posl allrgalovt auctoritatcm tuam exjirobran- 
tis, a se contra me. ntare viros omnes doclos : qiiia scili' 
cel Ires quatuorvc. titterati, qmnm consiliii labortbwque 
fiildtur, ipsius lenent opinionem. Elenim nomen tunm 
vsquc adeo celebre et Hlustre ent, ut iW solum sufflciat 
ad demomtrandim viros magnos a meo conalu non 
abkorrere. Ttaque impelli me sentio vehrmenter, ul 
tuum de me testimonium, nisi tu nolix, in publicam 
Iticem dare velim. Non equide. 
vamtaliab alitjuibus propier e. 
tribuit Reverentia vestra: ven 
a.nmoperes ignoro imputandnm id 
mias laudes, quas miki 
1 tamen respertus veri- 
1 pio, prudenti Ep tola tum 
D atr I ae a to n o q em d x de S Serv t 
neq quam n duo d Jendo (r<i tilu ju bus dde 
re coronidis loco qufedara monita Valesio velim, i 
primum, ut ipse qiii toto passira opere suo raulta '' 
de Sanctis tractat, nnn ila contemptim habeat po- 
situm in eorura Actis ehicidandis laborem, ut, 
nisi nutta a notis el cummentariis edantttr, recipere ea 
nolil. Si enim ipse, of> paticitatem antiqiix liistorix 
periloriim, qu^rit, (;u(»/(i.s'/'un'jiir /i/ii-cs a .vc scriplos 

tWolHllirUS Itil, quolll-'!' I ;"■ ^ri' ■ r .i, ,■:■:> ".'.'■',■.?.', ■■,!>, e[iam.niiccob.icurnii. : ..' ^ : in'.. 
id potiori jure iM"'!.- .| \ - -■ n, 
si notiset comm.-nr ■ . .■■.■■■:■■■, ...'.im 
ttit obsoleta verbaiiii ■ ' ■ ' ■■" ■■ ■ '■..■.i:i- 
tur raiillipliui barli.ii !■ '■ r ■.-. ! ■ , .1 lii- 
cillimaiHn quibu-. i'.i i. ......'. ^. ; .. ,.:■ ^ ;.i-;i 
deraurtuae re&usfit.i[ii.iii'. i|Uii- ..^-JbAi ,ili>jui, ..jjiiuo- 
niim suarura vanitate turgenles, uigro calculo ob- 
ductiiri sunt promisciie omnes. nisi ete sictradentur. 
uf rpjectis r;il-i-. sl;ilii!i;iDlur vera, certaque a dubiis 
1" \ 1,. ,;;.. 11 )in\m, qiiod p^itis Sanclonimquali- 


qiiod eulpet 


. ; : : --"ii:, evum in verba religiosejurare 
,, ,', .,,(/.. ,, ;i..ii i'i ni^ iibjiciat quam niiera nosti'j ipsa 


crele probarU, 


I,.geiii. idqiir- jure nobis oliji' i [■■ ■-■ .■.■.;ii"r-i'!i 


rellglose- 


Coufidimusenim velipsojiiili'-.' . , 

levitate, hiudeinque rehtturns, •;: i' ' - 

bisconredunt.quodinSinctciNiiiii \. [:-. \ uui:. i.i.lis, 
secernendiBque, et. sj quando opii-< ^-st rejicji^ndis, 
omnGm earaposuerimusdiligentiam qufflpeneiib ho- 
mine possit spemri. Qriod si gr.ive ipsi est nostra 
legereaccuralius, nonprascipitetdecursis obiterpagi- 
nis sententiam, prout fecit, cum DiatribfE auciorem 
arguit vi(jilaii/em somniasse temereque etliiliisseDfigo- 
bertumRegemacMartyremSatanacensemunuraeum- 
demque videri; propterea quod argiimenta, qiiibus 
id aliquibusprobari videtur, ipse retulerit : id enimsic 
retulit, ut(quod rairum est paucas post lineras contra- 
dicentem priori censura- -.na.' scnhere p..tiii-.sp Vale- 

«w.inquibusMartvrili -^ i; ' i:- 

Celeraquieacoaevis [i: ^ :'^ i melioribus 


et facundo oblalum ealamo, coget mlUl pensi liabere i. posita, 

quam repugnant, cur non suscipiaraus rcligiose? 
Utinam ipse, qui in dicla superius Prjjfatione a/fir- 
mat. Historinm a se seriptam posse esse Gregorio Tu~ 
ronrnsi, vel potius Gregoiium atque etiam Fredegarium 
legentibus hauflobtcuri commeniarii loco, in araborum 
vel prioris saltem verba jurarat reIigio8iu.s : non to- 
ties ea 6%. sua interpretatus phantasia detorsisset in 
sensum a sensu auctoris sui prorsus alienum, quan - A (lixjue et contrarium 

terit exemplis non p£ 

48 Advei*sus vini 

f- libris pjrrsiis clarum DE GENEALOGIA REGUM DAGOBERTiNORUM 
ind alibi, si necess^B sit, po- ilionirixjue Acla snbstiluei 
i n:onstrari. mu« nobi-f, ut tam naiico 1 cruilifum et plunbns editis 
sed ex V-itesii mnvitio tli' n-i- 
eademsuapraefatimie. Umun. 
viiim, niti i/ui in lilleris ac in 
hisloria noxlra evnlvcnda roiisfmierit , de meix scripli.'< 
rrcfe judicore tirminem iioy*e : nec a qiiolibet femnr el 
Ritjc caufxri arijui rnm (iporlere, qni Frnneoruvi piiimla- 
riHvt f,norum patrixqtw glnrix assidmm per nnnOK 
xxiii oprram et majorcm SBtnlis pariem ijrafis imprnde- 
rit. Quid enim iniqutus, imma vcro qni'l oburdins r<.l, 
quam ca improbarc alque damnare qux tioii mteJligas? 
Viflcat Valpsiiis ne pro nobis alius C|iiiipiam istaad- 
Tervuiii se intori]uen(la putet. paiicula immiitans 
verba, et pro Francis eorumque historia Sanclos quaspluri; 
ipsum gloi 
secundt. stituens. Nos tantum non snrai- 
paiicos exisfimemus de rebus 
e ; doctis paritf»r et indnctis de- 
uirisque signavere Sancti qufe 
estigia : eaque in ipsorum pestis 
iia, sed temporura injnriis pene 
ntendinius; et ne niedioeriter 
:a eadera palpabundi nberrenl, 
le illustrare. Cujus rei caussa 

tri quidtjuam existimamus in- 
I miramur abSancforum Vitis, 
rvi a se fieri ostendit, qusei^ere 
sua unius industria Dagoberti 
IJiDEX SANCTORUM AD TREDECLM ILTIMOS DIES MARTII. 24 Abatas M. in Mauritania. Sx MroU 
31 Aliila.^ M. in Africa. Ex MnU. 
36 Abebas M. in Gothia ad Danubiuin 

617 

25 Abel justu£ ob figuram Cliristi crucifixi relatus 
540 

27 Abibus M. in Perside. Ex Aclis SS. Jonic n 
BtirachuU 688 

31 Acacius Ep. Conf. MelitenEe in Armenia minore 
898. Acta disputationis ex MSS. it Mmibrilw. 
899 

30 Acbaicus M. Tbassalonicaj. Ex Mroll. 824 

29 Achatia M. Antiochiie aut alibi. Ex MroU. 767 
27 AcutusM. in Africa.£3-il/ro/J. 688 
27 Adalrierlus Ep. Tridenti M. ExPijrrhoPinciiiet 

Uitltello. 704 

19 Adeitrudis Winlershovii et Gandavi 35 Vita in 

Actts S. LanihaliU^G Adventus Roma in Belgium 

37 Sepullura 37 Elovatio 38 f 
19 Adrianus M. Wintershovii in Belgio 35. Vita 

1» Actii S. LandoaUi 36. Martyrium, Scpultura 

38 apparitio 37 

23 jEdelwaldus Presb. anacliorela in Anglia. § i. 
Gesta in Vita : miracula 460. § 2. Corpuris 
translatio : meraoria in fastis 462 

22 Afrodisius Ep. Bilerrensis in Gallia Ex Aetu S. 
Pauli Nartionensii et aliis, el varix [ahnlm rejects 
374 

24 S. Agapitusin Phrvgia. AnMartyrnum Episco- 
pus Synada! Ex MroU. et Barouio 478 

24 Agapius M. Ca-sare» Palieatinaj. Ex Eiisebio, 
Menxia, MroU. 476 

30 Agalhonia M. Ex Mrolt, 825 
19 Alemundus M. in Anplia. Exvariu. Faniilia re- 

pia. Terapla DarhiK et Salopiae 47 

24 Aldemarius Presb. et monachus Casinensis. 
Bucciani iu Aprutio 4S7. Vita anclore Ptlro Diu- 
eono Catineim Ex. MSS. 487. Cap. 1 . Educatio ; 
monacliatus Casinensis. habitatio CapuEe et 
Doviani. Miracula 488. Cap. 2. Vita in Aprutio 
489. Cap, 3. Corpus 36. Vita ra Aclis S, LanioaUi 86. cop. I. Ad- 
ventus Roma in Belginm 37 e. eap. 2. Sepullnra, 
elevalio 38 c 38 f. Translatio Gaudavum 41 e 
21 Amalor M AlM:uidii»'. ij: Mio«. 288 

20 Ambrn ;ij ^ .n .. I . i - iii li. Prsedicatorum Se- 
nis iii l^ . :"" V;ii nuetoritins Gislierlo, 

flm;.. . ; ■ .<. .Uttobranilino Papa- 

>TOliJ. rl ll'..''.; ' ' /;; -;!. ■i;;.;,i Oril. Pranticat , Ex. 
MS. 181. Cap. l.iN'al:iles,iufantia,pueritial81, 
Cap, 2. Adolescentiaoperibus caritatis exercita: 
cistitas frustraimpugnata 183. Cap. 3 lugressus 
in OrdinemPr{edicatorum:stndia, praedicationes 
et lectiones publicai. 185. Cap. 4 Germanorum 
dissidiapac.ita: ba^reticisubacli: paxSenensibus 
impetrata 186. Cap. 5 Labores in publiciim rei 
Christiana. conimodum. 188 Cap. 6 Eximiaejus 
humilitas 189. Cap. 7 Praidicationum cfficacia, 
mirarula et ceteraj virlutes 191. Cap. 8 Mi.rs 
miracula, sepultura, translatio. 193. Cop. 9i\li- 
racula post transitum sancti viri ejus meritis 
divina virtute perpetrata 194. Cofi. 10 Varia in- 
flrmitatuin geuera rnrata 196. Cap. 1 1 Energu- Burcianum Ininslal 
20 Alexandra -M. Ani Miracula 
Ex Menotl. 489 ! J/fll.T Alexianus Diac. Ex MSS. MroU. 377 

Alexander M. Caisareai Palaistina?. E.r Eiisebio, 
Mrnxis, MroU, 476 

. Alexander alius M. Cajsareffi Paiajstinje. Ex 
eisdem, 476 

1 Alexander M. NicaeiE. Ex MroU 553 

Alexander M. in Africa. Ex Mroll, G88 

Alexandcr M. in Panuonia. Ex MroU. 685 

1 Alcxander M. CiCsareK In Patoslina. Ex MroU. 19 Amantius Dia MS. Senensi. Prologusiiosler 209 Cop, ' Origo, 
t sapientia B. Ambrosii 209. 
rbi, devotio et oratio 211. factu 214. islatio e Cop. 2 EfBcacia ve 
Cap. 3 Operatio miranulornm et 
Cap. 4 Revelatio cuidam Virgii 
Cap, 5 Miracula post mortem ani 
patrata 215. Ciip. 6 Miracula in d 
sepulliir.l> facta 217 Cap. 7 Tra 
secuta niiraiula. prKcipue mense Maio 218. 
Cap. 8 Miracula mensibus .Iiinio el .l.ili.i : il.in 
in castro Bolseni facta 220. Cap. 9 E|.il..psi:i et 
febres saiiatas 221. Ciip. 10 Inflrmis desporatia 
el in morlis articulo couslitiilis sanilas ciilliita 
223. Cap. II M.irtui sussitali 2SI4. Cop. 12 Cu- 
rali a diversis ilolorihus 225, Cip. 13 Alii dnlo- 
res ai: tuinoros sanati 227. Cap. 14 Apostemata 
sublata 228. Ca;i. 15 Contracti et paralytici sa- 
nali229. Ciif. 16 Usi 


230. 17 Relii]iiorum 
isa3 : puerperai membrorum cnrationes mir 
adjiit.-e 232. Ci/i. 18 Inlei 
affliclinnes sublata. 233. Cap. 19 Vcxati a die- 
mone, liberati 234. C'a;i 20 Laisi nb hoiuino aut 
casu, sanati 236. Cap. 21 Alia benoficia Iiomt- 
nibus ajgris et in horuin gratiam brulis praj.stita 
238. Appendix cx Italico .lulii Sansedonii 239. 
Gloria p.isthunin Et mimumenlis Jiilii Ep. Groi- 
setoni. § 1 Sacellum supra rorpus crcclum 240. 
§ 2 Festuin Seuis solenno 241 . § 3 Ofllcium pro- 
prium pro toto Ordine Pricdicatorum 243. g 4 
Ludi et repraisentationes festiviB B. Arabrosio 
institula! 244. § SEIogium Necrolngin Senonsi, 
nomen Marljrol. Rom. insortiira 246. § 6 Re- 
liqiiiai, imago et graliae reconsiores 248 

I Amedens Sabaudiffi Dux Vercellis in Pcdemonlio 
871 INDEX SANCTORnM TOMI III MARTII 871.Acta \it« Galtico Samitrlui Gtitchenon S7l. 
Virtiiles ac miracula ex Italico Petri Frane. 
Moleli cop. t Pia juvenlus, eximife mansuetllT 
diuisolfortilmiinis laus. 873 «p. 2 Comitas et 
liberalilas erga panperes. rigor vitae. liberi, pia 
mors874. eop. 3 Beneficia sanitatura impetr.lta 
berniosis, febricitantibus, diarrhietifis et aliis 
87(i. cap. 4 CulTiti pbreuetiei. tibiisque et crn- 
ribns male sffecti 873. eap. o Epileptici, alii 
jeprl et moribuiKii sanati 879. cap. 6 Auxilium 
gnividis, puerperis, caplivis et aliter miscris 
lalum 881 „ip.7Can't«m Iradili" lic sari.-fil.rle 
qusinr..'..., ,:.:■,,.. -,', :,!., ^^:; ,,,, S-„ 

884° .'.|,;.:.: . . 1.'-^ ! I !■ I ..... 

tran.1,1 ,.■ , i . ■,■ I I; \ ,„,!,„ ,^,si, j -.' \, i,i 

pror.iiKini/,.iii.,ri,. R.S-, g :t ..\cta potlremaj \i-i- 

lalionis saielli ac Holiquiarum 889 

21 An inonins M. Alexnndriae. Et. MroU. 258 

26 Amraonius Lector M. in Pentapoli Libja*. Ex 
Mroll. 61 5 

49 Ammonus M. in Africa. Ei Mroll. 2G 

»2 Ammonus M. Sebastia;. Er Mroll. .377 

31 Anros Pi.oplrela Tbcrne in Pahr.stina 894 

27 Ampbilocliius Dnx M. in lllyrico. Ex Mciucis 

m 

20 Anastasius ex xx Miirlj.ril,u», mouacbus Laura; 
S. S.ilra) a paii. IGS ad 179. Ejuspatrocinio col- 
l.ita Presbjftero Syro notitia linguse Graecte 17ti. 
< Jrffice paff. ' 1 ad ' 1 4. 

20 Analolius M. iri ^/etit H. Plioiiax. 80 

19 Andrea-s de lialleranis Senis in Hetriiria. g 1 
Antii]nus cnllus. Vilascripla 49. § 2 Gallerana 
(iimilia : Misoricordia! sorietas Senis instituta 
50, § 3 Honor corpori hahitus ; altare, imago, 
sod.rlilas sub pjns nomine erecta 32. Vita ex 
MS. Sraeon aip. I S.vnopsis virtulum el totins 
vit;a 53. cap. 2 Miraculn post mortem : diversi 
lanpuores sanali 55. cap. 3 Alia miraculaad ejus 
invrcutionem pnlrat.i »i[, 

31 Anesus M. in Africa. ExMrall. 900 

20 Animais M. in Gotbia ad Danubinm. Bx Mmau 
617 

26 AnnaM. in Uolbia .-id Ilauubium. Er Meaaa 
017 

19 ApolloniosM, in Africn.in Episcopus?ffxJf™«. 
26. An Episcopns Viceotiie aut Bracbari? 
28i/e 

24 Aprilis M. in Africa. ExMrall. 477 

20 Ai|riila Praisos M. apud Gr»os. Ex MeiixU:. 23 Ai|uila M. Apnd Gr; . Ex Sijmxot 30 Aijuilina V. M. Ex Mroll. 82b 

29 Arghiuimris MasculinusseuMascula Archimimus 

M. in Africa. Ex Mroll. el riclarr Vticriiii 

779 
20 Archippris Commilito S. Pauli, an Diac. Presb. 

aul E|iiscopris? Ex i,.arii«. «5 

22 Arioil M. hcbastiar. Bx Mroll. 377 

29 Armogastes Conros M. in Africa. ExMroll. et 

yietm Uticrni. 7^,, 

20 Arpylas M. in Golbia ad Dannhiura. Ex Meiimii. 472 617 
24 Arleraon Ep. Seleucia. in Pisidia. Ex Mea^i, 

.Sjimjario. ^ 

31 Alhena.ns M. apud Grasoos. Ex MS. Gn^ 

28 Aodacta M. Ctesarea,. Ex Mrall. ™ 

689. Aota .,««,■« M i,„ de MiiMii,. 680 

24Anlus.„emnsM.inAfrica.feil/r./,. W7 Balbina Virgo Romte. § I Cultus sacer. Res ges- 
ta' ez ^elii S.Alexoiidri Papa: 895. § 2 Eccle- 
si*'etlieliquiie ejus 890. § 3 Ab aliquibus Mar- 
lyr babita. ' 896 

Bafacbisins mdnachus M. in Perside 767, Acla 
marlyrii anclare Enaia Equite liegia Persainm. 
Yide Jonas M. pns. 707, ?I seqq. 

Biiris M. in Gothia ad Danubium. Ex Menxit. 017 r . !■. n,.i I Raptu. 5i),s, cap. 2 Inlr..iIiiLli,. S, l:,.|r..iili in coelum. 
Defensio a S. Petrosuscepta. Eleemosynie praas- 
criptie 369. cip. 3 Reductio e ccelo. T,.rmoiita 
inferorum cnispecla. Reilitus ad corpus. Admo- 
nitio ad pcBnilenliam. 370 

9 Basilia M. in Africa. Ex Mrall. 26 

2 Rasilissa M. in Galatia. Ex Menologiis et Mroll . 
376 

2 Basilius P,'esb. M. Anojrm in Gnlatia S77. Acta 
ez MS. Gnreo. Cap. I Orthodoxam lidera eons- 
tanter p,-ieilical ; tui.quelur sub PrjBside Salur- 
nino 378. Ca^.2 Jiiliani jiissi, frustra snlicitatus, 
prajsenlem confundit. viclor tc.rmenloi.nnr 379. 
Cap. 3 Candentibus subulis excarnilicalus nro- 
ritur 380. Vita Gra-ce est r<in ■ I M .■/ <,■,;.,. 

B Basilius Junior, anacboret.ii . . !iiirl'i. 

Vita aMC/o,'u Gregorio (/,,.. 1/... 1/ s f,'. <■,,. 

Ca/,. ! Captivita.s,tormeut;i. ! ! . no 

in urbe, miracula 005 cn/. J . ,l. 

clades, a S. Basilio priedi. ; . . ..' : ■; ,.,, 

data Saronita; genero Inij.i.i !- 

dita. Acta in Palatio, et . rnii Mni. , l^iri- 
pihus 668.™;,. 4Notilia ciim l.lregorio scrrplui-e 
Vilffi : pseudomonialis ccrrepta 071. cop. 5 
Miracula in ipso et coram ipso scriplure patrata 
073. cap. 6 VeneOciis scriptor liberatus : visio 
S. Basilio ohlata 674. ra/,. 7 Pia raors, sepultura, 
rairacula 677. Epiloijus 678 Vita Crrace a paa. '" 
24 od ■ 39 

9 Kassus scn Ba.ssius M in Africa. Ex Mroll. 
20 

) Barthusis Presb. M. in Gothia ad Danubiura. Ex 
Meiixis. 617 

! Beneilictus Ab. Pundator Ordinis sui, Casini in 
Italia. Comment. pmi,u.% 1 Cullussacer.Ordo 
propngaliis 273. § 2 AcU a variis scripta 274. 
§ 3 Tempusvita!el obitus : illustregeiins. 275. 
Vita fl„c/ori' S. Gregorio Maijiio. cap. 1 Ortus, 
educatiir: vita in specu Sublacensi acla : regimen 
monasterii reliclum 270, cop 2 MniKivlena xii 
extrucla, dffiraon fiigatns. l.n . !. ..u., .1,,^ 
miraeula:discebsnsSublai..r -,'7^ ,.-! 

Praisiigiie itomonum sulila- . ,. , , , i:, 
et futura prajfata , etiara inT.ili!:. !„ „u 27'J. ,„f . 4 
Oognita futura, absentia, aicana cordis : appa- 
ritio abscntibus facta ; contumaces puniti 281. 
cap. S Miracula varia, etiam morliii re-u^cil.iti 
283.c„p.0Ci.lIoquiumcumS :; 1. :,.,il, ,„,|.„,, 
Hujus pt S. Germani ani,ii;i ,,_ 

lum. Obitus S. Benedicti -Jn:, ! | , ,, 

Corporis S. Benedicti, ex -1, .. . r,.:,: „ ,„, 
Petra Diocono CaHnean. Ex ,1/.V. <ii;,. I I,i\eiilio 
rairaculia illustrata, raptores rerura monasterii 
punili 287. cap. 2 Varia rairacula : a-gri et mo- 
rihundi adjuti ; lampades servatie 289. cap 3 
Alia miraoula : malevoli puniti : moribundi adjuti 
291. ca;,. 4 Varii iegri el moribundi adjuti : 
captivi captivi liberati 294. Appendix Ex ckr 
uemi Leonis Ep. Osliemis, el Petri D 

I Gall INDEX SANCTORUM TOMI IH MARTII. i Translalioue corporls 

raoiiasterium § 1 Couti p.-r 

sacra ossa adservata. 297. § 2 Translationis 
bistoria scripta ; memoria in sacris fastis 298. 
§ 3 Historia miraculorum, quee Floriaci conti- 
(jerutit avariis flcripta.300. HistoriaTranslatio- 
uisauctoreAdalbenomonadioFloriacensi.ExMSS. 
Cnp. I Occasio S. Aigulphi eL aliorum missorum 
in Italiam : iter Romam et Casinura 300. cap. 2 
COTporaSS. Benedicti et Scholasticae accepta, 
et in Gallias delata 301. cap. Z Contentio de 
corpore S. Scholasticas : hoc delatum Cenoma- 
niini. Curpus S. Ei;iie(Iii;.(i depositum Floriaci 24 B 
?.uj. Mu,, 1,:,, > T'.. I ■■! . n. Libei Casi' 354. § 3. Tanslatio corporis in novam capsara. 

Casi- Variie alibi reliquiae. 3H4 

29b 21 Benediitus Presbyter Luc« in Etruria. Ex epU- 

ad Floriacum lola Francisci Mans Flarentinii etalHs. 339 

proposita. Casini 23 Benedictus raonaclius in Campania Romana. Ex 

Dialogis S. Gregorii. et MroU. 4C0 

31 Benjamin Diaconus M. iu Perside. Ex Theodo~ 

reto et Menxii 901 

22 Benveimtus Ep. Auxirai in Piceno. g 1 Episco- 

palis Sedes Auximo restituta. Vitse epitome ; 

cultussacer 390. § 2 Arta frustra requisita : 

loca pia sub ejua invocatione erecta 392 

24 Bernutfus Ep. A^len^^ M. Montis-Regalis Pa- 

tronus. ni I'..i.' m .:: . L.-nria 485. Aola mar- 

tyrii, "'(r.- / . t H.j misere pereunt : j>i ■'■■ 
cap. 2 Pisces obtiMiii 
judiceset fures pum(, -JfJO. 
iiuctore teste oculatu scripta 308. cap. 4 In Noi^ 
mannica irruptione Floriacum vastatum : Reli- 
quiie BXportatae et relala; 310. cap. S Varia mi- 
racula patrata 312. Appendix aiiclore Jdelerio. 
Z\Z.Liber\\, auclore Aimoina monacho Ftonacensi 
ex MSS et Joimrie Bosco. 314. Cap. 1 Nor- 
maiiuicairruptio. Rex aS. Benedicto morte pu- 

festum S. l'enedicti : I .■..i,'_ ,i,..iiisVallumbrosaniEin 

. „ :,.>..,nu. Lou^ullo el Pelraccio hH 

MSS. el ^'1 1 I i! '1-^ Prior Generalis Ordinis S. 

, .Ihistoria Trans- ■ ! rarmelo. Ex variU. Patria. 

J Miiauulx. cap. 1 1' "i '■ ' ' > -iila iu vita et port mortem 787 

■;l.M|,., iluriacuni 21 Kervllii.s Eiiisc. Catanffi in Sicilia. .Bi Jlfenotojiw 

111 304. Marlyrologiis et Oclavio Cajetano 256 

,11. . mali 21 BionM. Alexandriae. Ex Mroll. 258 c MrolL 19 C;i 

22 Callinica seu Cjlliiii^us M. iu Gala 

nologtis el Mroll. 
26 Ca&sianus M. nui 

in Africat Ex MroU. 
28 Castor seu Castorius M. Tarsi. ExMroU. 
25 Caslula M. Nicwae. Ex MroU. u Romaa an Episc. Celerneiisi %\^. cop. 2 Miracuia ; lesirum lj. i cucuii^li . *.u v^uoiu.i* — • -■■ 

Direplurcs reium Floriacensium raisere raortui 26 Castulus M. Romae. Vita w d/SJ. 610, alia 
317. cap. 3 Inceudium sublatum. alia miracula Aclis S. Sebastuim on ^ a 319. ciip. 4 Victoriai ubtentae : ali 

raciila : moiiachatus Aimoini scrtptoris 320. Li- 
ber 111, auclore. eodem Avnoino. Cap. 1 Sub Hu- 
gone Capeto Rege incendium sopitura : contrac- 
tus bis sanatus 322. cap. 2 Castrum Caput-cer- 
viura ob paralysin curatam S. Benedicto obla- 
tum, occupatum fraude. recuperatur 323. cfl;j.3 
Equu:* a submersione liberatur. Pasti pane S. 
Cenedicti in priBlio prffivalent. Injurius eimale 
perit 32G. cap. 4 Periculum submersionis ^ub- 
motum. Mors reo inflicta : corpus S. Pauli 
Lei.nunsis Floriacum delatum 327. cap. 5 Inju- 
rit S. Benedicto morte puniti. ^gri adjuti. 
Cer«; et luierna accen^a 329. cap. G Clauda, 
cnntracta, caeci sanati, incendJum extinctum 
330. L,bcr iv. Ex Andrex monaclu bisloria, car- 
nnnc edims a Radiilpho Torlario. Ex MS. 332. 
Ldcr V nnctore eodnn Roihi-lpho. Cop. 1 Puuiti brula 334. ildata. Wv^ ;ii[)eratus nni ^ ,1 ,■ I ■.11, II I'ei'1'eum ligamen 
; ;: . i r''-tis sublata ope SS. 
M . I I M ,; ■ \ 11- : liujus alia raira- 
. :. !'[■...] ,1). .■, III prajlio victi: ftebres 
1,'ainis L'uiitrai-ta curata 342. cap. 
amotum. Sanati ctecs, energumenus, 
isus et amens 344. cap. 7 Puniti fes- 
iles. Ope SS. Benedicti et Possetini 
s;ui.'itu3, pragdones morte puniti 345. 
lUiciaci .nanantur contracli. mutus, 
■iis : altare ab igne illaesuni 348. cap. 
!!■ .-vuspeiisus et a daBmoiiibus rapti : 
< ,Hitr.-icti ; puniunlur raalevoli 350. 
1 ,'.T MS. 351. Appendix ». § 1 Con- 
njiuris in direplione Calvinistica 353. 
:am ligneam r. ni. 


24 Catharina Suecica, filia S. pM-.n.r, Vi-^-i' -■ in 
Suecia. § 1 Dies festus, ciil"' ,■■.!■ ■ .i 
inMartjrologii8501.g2Ari I ; ■ 

502. Vita auctorc Viphonc lu- - ^ 1 , ' ■ > . 
Cnp. 1 Educalio, virgineum matrimuniiini. iii- 
signis Imrailitas 503. cap. 2 Iter Romanum : 
mandatum ut matri socia adhaareat raarito raor- 
tuo : tentatio de reditu superata 505. «i;i. 3 
Varia impugnatio circa castitatem : hujus solli- 
citatutela507. cap. 4 Virtutes humilitalis. ora- 
tionis, caritatis, paupertatis, mansuetudinis 508. 
cap. 5 Corpus S. Birgittaj matris in Sueciara 
translatum. Prffifectura monasterii Vastenensis 
510. tap. 6 Iter Romanum et labores impenBi 
pro impetranda raatriscanonizatione 512. ca/'. 7 
Pia mors, sepultura, et miracula514. Jppendix. 
Miracula sanitatum infirmis concessarum 516. 
Miracula a Comnmsariis Episcopaiibns jwdice exr 
cepta. Cup. 1 Tenor litlerK commissionis Epi- 
, scopi Ljncopensis 517. cap. 2 Mortui quatuor in 
vitam revocati 518. cap. 3 Miracula anno ucdlxi 
facta 520. cup. 4 Mimcula anni ucDi-xxi 622. 
cap 5 Miracula anno iiCDi.xxii facta 624. cap. 6 
Miracula anni mcolxxiii 625. cap. 7 Reliqua 
pars niiraculorum. et Commissariorura obsig- 
nato 527. Cultus a Sede Apostolica indultus. 
• 43 in Appendice 
24 Catula M. in Africa. ExMrolL 477 

19 Catulinus M. Ex MroU. 28 

27 Cerycus seu Cyricus in Apro castello Thraciae. 
ExMeu.TU. 7«4 

20 Claudia M. Ami-i. Ex MeiwU. et Menxu 8J 
20 Claudius M. iu Syria. Ex Mroll. 83 
30 Clinius raonnchus Caaiueasis apud Aqumnm. 

Ex MtoIL litm. et Fcrrario 840 

24 Coliondola M. in Africa. Ex MroU. 477 

28 Conon seu Conus monacbus Ord. S. Basilii. Nesi 
in Sicilia 731. Vila ex MS. Gr:«co 731. Mira- 

v cula INDEX SANCTORUM TOMI III MARTII. cula ab Oi'tavio CaeUno collecla "31 

S6 ConsUins M. in Gotlua ad Danubium. Eiilinini 617 139 900 81 Coriielia M. in Africa. Ei Mnll. 

20 Cosnws e xsx Mai-lvribus. inonacliis Laura> S. 
Saba. n fas- '05 "^'179- Ejus a Martvrio appa- 
ritio facta 170, et Ora;re n ji. ' 2 oii ' 12. 

21 Cotianus seu Golhinus M. Alexandiiie. Ex Mnll. 
2b» 

23 Crescentius Presb. M. in Africa. Ei Vimre 
mctnsiclMroll. «9 

27 Croni.les Commentariensis M. in Illjrico. Ei 
Heuxi, CSi 

30 Crusis M. Ei ilnll. 845 

20 S. Culliberlus Ep. Lindisfarnen. in Anglia. Cffm- 
mmlaiins prxvim. § 1 Regnunl Nordauhvnibro- 
rum ; in eo diojcesis Lindi.-farnensis. Alia loca 
donaUi S. Cutliberto ; huJLis ajtas 93. §2 Acta 
triplicia : auctores mon.ichus Lindi^f.iriien-is. et 
S. Beda. PrieBxa apud Capgraviom, ut fabulosa 
rejecta. Qutepatria ejiis 94. § 3 Veneratio sa- 
cra. Regula suis praiscripta 90. Vita auaim 
Btda cm MSS. collulii 97. Ciip. f Acta in pue- 
ritia et juvenlute. Aiigeli patrocinium : vis pre- 
cum 98. ca^i. 2 Occasio vitK religiosae : iogres- I Mail I Alli,'! loruin ; esca divinitu.s collata 100. cap. 3 Dis- 
cessns ad mouasterium Riponense ; regressus 
ail M:iiIrosense ; Anfrelus hospitio susceptus. 
Peste liberatus S. Cullibertns, inortuus S. Boi- 
siln» 101 . c-i;i, 4Pra!positi Mailroselisis offlciura; 
verbum Dei pi'a.'dii;atura : esra divinitus obtenta: 
infeiidiura restinctum 102. cap. b Praipositi Lin- 
disfarnensis munus : miracula. energuinena li- 
berata ; vigilia;, oratioiies, vestes 104. cop. 6 
Vita solitiiria in Farne insula : ager excultus. 
Benelicia aviuin et Oceani 105. aip. 7 S. EMeda) 
collala siuiil;!'; , diilo ci.Ilnr|uio varia prieilicta. 
Epi»ci.|ai.i- I. ii.li I iiii, ii-i, 107. cap. 8 Reve- 
lata c.ii, ■ I - , ■ iiivtructio Hereberti 

i 109. cap. 9 20 Cvriaca M. soror S. PhotinK. Iii liajiu Actin. 80 
29 S' Cyrillus Diaconus M. in Sjria sub Juliano. 
771 Martjrium 773 

20 CjriUos M. in Sjria. Ex Mroll. S3 

23 Cjrinus seu Quirinus M. Romai. § 1 Maityria, 
Acta et tempus S42. § 2 Corpus ad Tegernsea- 
num Bavari» raonasterium translatum E>42. Acta 
a mmachis Tei/ermeajiii iransmissa. Lib. I Res 
gestie et traiislatio corporis Cap. 1 Parentes, 
vita et martyriura M4. cap. 2 Tr.ansIatio cor- 
poris 54S. cap. 3 Fundatio monasterii in Te- 
gernsee b46. Li6.ii Miracula S. Quirini Cap. 1 
Varii morbi depulsi : raalevoli ptiniti ; alia mi- 
racula 547. cap. 2 Energ.iiii,; i -' , i|'i,^i ^l"-- 
rati, leprosi etalii a.'i;ri ,-aii i , 'li- ;,.- .1- 
sedata, malevoli puiiiti ols - i,. 

raonasterii Advocatus. ahi p ', ,! ,iiii,iiii' ;:1 .- 

tum puniti 550. cap. 4 Ob vota nou prtestita 
pojua secuta : alii malevoli puniti ; sanitates 
varia; collataj 551. I Lagolaplius M. Ca!sareaj. Ei Mivll. 709 

Daniel Venetiis apud CamalduIenses.iJirflnis 91 3 

i Dativus M. Ei Mioll. 823 

Decronus M. Sebastea;. ExMrall. 377 

Dcogratias Ep. Ciirtluiginensis. Ex Viclare Uli- 
ceiili el MnU. Rom. 382 

DerphutaetsororMM. .ffiiVeno/. ctRom.Miir- iral. 83 I Desideratus Eremita Pistorii in Hetruria 505. 
Vita ex MS. 506 

Diodolus M. in Africa. Ei Mroll. 900 

Dionysius M, Caesarea) Palsestin». Ex Emebio, 
Meiiaiix, Mroll. 476 

Dionjsius alius M. Csesares Palffistinte. £x eis- 


Mir 476 llll 10 1 liclo Episcupatu. ii';jii - ii- 111 li.i.i.iii iiisulani: 

morbus ultimus : .li-j„-ii., .,,|,, ,., ||l ,,„p. 

II Cltima raoniti.. ....13, .-. j,.iliiii;i. uuracula 

113. ctp. 12 Corp<.il- ii.cornijiti elevatio : mi- 
racula. Successores 114. Aiipenitix. Sublata 
paralysis et languor oculi 110. Alia Vita aiiclore 
monaclioLindisfarnemi cotevo cx MSS. 1 i 7. Z.iii. 1 
Vita onte iugressum in monasterium acta 117. 
lib. II Vita monastica, varia praidicta, iiiiracula 
118. lib. 111 Vita anaiboretica: beneficia ccelitus 
acc"|)ta, varia pricdicta 120. lib. iv Episcopatus 
Lindisrariiensis : iiiors sepultura, elevatio : rai- 
nic.ila aiite et post obituni 121. 

Translatio corp..n». S 1 Dunelmuin Sedes Episco- 
palis ; diuj.B-i>, palriiiioiiiumS. Cullibcrti. llis- 
toria Diiiielmeusis Turgoto vinJicnta : liistoria 
translationis S. Cuthberli. 124, §2 S.ileiinitas 
;i'ipta; doiii.lioiicstuiicet 
v.istalio .i.iiia Dii- 
i. S. Cuth- Irimslatioiiis fa- 
anto Liiiili-r.n 

123.A.'l.i.,i.i.l,ii,.„i. ,,'.„.v 
nclnu-nsi Tniii'. i. i\,,, | i',;ii,.,|, 

tuli27''r|;isTi'an!i,ai;:!::,.;;,,:i:;,;-,i:i,;;;,;^ 

impoilita m. ca;i. 3 Curpus Crecani etCunia- 
ce.tram Iriinslatum 129. cap. 4 Corpus ad Ripo- 

nnn-o,,, «,.,.!.. ,,„|,. i)i,„p|n,m,j dolatum 1 31 . 

inii i'iiiiiii ; :id eum coufugien- 


134 TraiiJ'"'''' '""" "' "'" ■' ""'"""^ sMlt» 
(OK/ r'""."^ r.'" ',T ''""~ '" ""^3'n lunibam anno 
1054 fucta. Li MSS. 130. Cap. l Corpus uocte 1 Dodo de Hascba Ord. Prsraonstrat. in Frisia 
830. VitarailfS. 847 

1 Dola M. Nicomedia!. Ex Mroll. 766 

. Domangartus Ep. in Hibernia. Acta Ei Vita 
S. Palricii. Cullus Ex temptis cl fastis 481 

1 Dometius M. ex Phrjgia. Ex Mcnologio Busilii 
Imp. 457 

Domninus Romanus Martyr in Italia. Ex MSS. 
Sijiiaxariis a Menologm 257 

Domninus M. Tliessalonicae. Ex Mroll. 824 
1 Doranus M. in Sjria. Ex Mrolt. 83 

Donatus M. in Africa. Ei Mroll, 685 

1 Dorotheus M. i;a!sareai. Ei Mroll. 709 

I Dorotheus M. Tarsi. Ex Mrolt. 709 

1 Dula ancilla M. NicomediiB. Ei Mroll. 352 22 Eelko Liaukama Abbas Lidl.iraensis iii Frisia 
Ord. Pramoiistrateosis 393. Vita auaore Si- 
brando Lcoiiio 394 

21 Elias Ep. Sedunensis, obit Hortaj in dicecesi 
Novariensi 355 

27 Elias M. in Perside. ExAais SS. Jonii ct Bara- 
chisii 588 

26 Eramanuel M. m Orieute, an Asia ininore? £x 
Menxia g|Q 

21 Eiideiis Ab. Araniensis in Hibernia 266. Vita 
ex MS. Cap. 1 Natales S. Endei et conversio 
267. rfl;i. 2 Peregrinatio ejus, et ad euni S. 
Fanchea! sororis profeclio, et pia mors 208. cap. 
3 Reditus S. Eudei, decem monasteria extructa 
270. 270. np. 4 Miraciila, propliefia de S. Kierano 

et mors 971. Appendix 972 

) Eparchius M. apiid Grajcos. E^ Sjiio.tnrM a 

! Ei.;i.ihr,,,litiis Pp TaracinKinItalia. £i«;ii5lo(u 

- /■','. 1/. " ri,,m.ftnlm 367 

' ' ' ' " P.intaleonis Nicoraeiliae. Ei. INDEX S.tNCTORUM TOMI III MARTII. I Eulali: 

I Eiiplie 

I Euplir 

i Eiipliri ; u 10«. f( Mri 895 

s 83 

( .Vfiia-is 83 § 1 Pom,i.,<,T n,..nn.i,.r,:,„„ „ 
Guiloin. Si. ,..;., \ , , , , . 
OulCu< , ,; ,. i;,-, 1 

Vita „„,/,;,, „; „;„ J' „ 

907. C,;.. I Shiiliu, vii.i „ 
Ahbatialis. miracula 907 ra;. 
translatio, miracula 909. Ali, 
ri,7i,w'. cap. 1 Vit.T secular„ 
> 910 cap. 2. Vita eius, ; 1 B. Pelro. 
;|.'a90bS2 iciila ■ i.i "! \i;ii- /.; Mfmll. 

a M. Nic.-ea., E., M„ll. 

i^ Ep. Neapolitanus Ex vnriis. Cultus et 
vener.itioReliquiarum 705 

) Eustasius Abhas Luxoviensis Ord. S. Columhani 
78 1 . Vitai prffifatio aKcfore amiiijwo ei MSS. 782 
Vita anctoiY Jana moaaclio coxvo cx MSS. Cap. 1 
SS. Burgundofora, Salaherga et Agilius sanati. 
Evangelium variis pra^dicatum 783. cap. 2 Ca- 
lumnia; Ordini ah Agrestiuo impostore illalijj, a 
S. Eustasio refutatie 784. cn/i. 3 ViiidictaAgres- 
tinn iltata, Monasteria constructa. Ohitus S. 
Eiistasii 7Sr, '29 Eiislalliins Cunf, Ep. Ciel J/™, I Bitbyni! 20 Eiiljchius Subiliac. M. Alexandriie. Ex S 
Athaiiam cl Miull. Rom. 6U 

20 Einperins M. in Sj-ria. Ex Mroll. 8S 

Eynardus Eremila Altenffi in Marchia Westph lica. Ex I 584 is Mart.vr in Britannia. Viile Fingar. 

) Giiilielmns Ep. Pictavorum in Galliis. Bx vurm 
789 

) Gundla-usReguIusCaraliria, Australis in IBritan- 
nia 780. Vila ex MS. el Capflramo. 

! Giintliraninus Rex Francirum, Cahilonei 
gunilia. % 1 Oullus sacer, res ejns gesl! 
scripla! : tempus regni 71S. § 2 Monastei 
vioneiise et Cabilonense dotata. Donationes .^ 
Syniido prnliata; 716 § 3 Concilia jussu ejus ha. 
hita. Prajceplio de die Dominiconbservando 717, 
Acta ex Hist. Ecc. Oregorii Turon, Pars i Qe- 781 Di- 787 718. Pa 
filioUis defensi 
tie ; pauperes 2 Fivil.. 

r sj-n 721. s 4 liella cum Gulhis. AcU cum 
Childeberlo Rege ejusqiie filiis 723. Pnn 5 Piicta 
cum Childelierto : alia prn-clare gesta 724. Pars 
6 Virlutcs et miracula : Chlotarins dc fonte 
susceptus 720. Appendix. Et Cliroiiico Frrilr- 
'jnni. 727 20 Felicitas Deo devota Petavii. Ex Mroll. a Scnr- 1 1- i;- M 1,1 ,\iiiiri. Ex Mroll. 447 

1 Fiiigar. sive liiiigiierius; Martyr in Brilannia 

453 Acta iiiirroi.|, Anselma 454 Cap. \ Ejectus in 

exiliiim ad Dei sese famulatum applicatoralorio 

extructo 454. cap. 2 Repu.iiala hsereditafe. in 

Britanniara navigat et miraculis illuslratur 455. 

Cii;i. 3 Marlyriiim. 456 

) Fisciimus M. iii Africa. Ex MroU. 26 

) Florentius M. Ex Mrall. 27. An Surrenli in 

Italia? 28 

1 Forlunatns M. Iii Africa, Ex Mnll. MS. 260 

l Frumentius Mercator M. Carthagine. cx f^ictorc 

Ulicensi et Mroll. 458 

I Prumentius atius mercator. M. Carthajine Ex 

iisdem 488 447 26 Hopna» M. iii Ootlii.i ad DanubMim. ErMeiiai 
478 017 

900 96 Hcgalriis M. in Gotliia ad Danubium. Ex M, 
■ap. l iia-is. . 61 

m S. 90 Herebertus Presb. an.achiir6la in Anglia. .Ej; /1, 
lis S. Cullilierti. 14 

22 HerlindisctRenildisseu Reinula Ahbal 
saci iii elgio 383. Vila rt MS. Piologus Jii Ma- «li auim 
Cnp. 1 Orl 


lio pialiaruni Virgini 
nioiiasleriuiu jiro iis exlructum : obitus paren- 
tum 384 cnp. 2 Vilu caruni nioiiastica 385. co;,. 
3 Miracula in vita ; felix ulriiis(|iie ohitus 380. 
cap. 4 Miraciila post inortein 387. .\lialecta de 
vario cultu Reliijuiaruni, earunuiue in urbera 
Masecanam translatione. 389 

25 Hermel.indus Ah. Antreusis in Oallia 579. Vita 
ex M.SS. 573 Cnp. I Ortus, stiidia, vita aulica, 
dein nionastica. Sacerrlotiuiu 574. cap. 2 Ahle- 
gatio Fontanella Namnetiim ad novi nionasterii 
ereclioneni 575. fo;i. 3 Antruin insiila inspecla . 
monasterium extructiim. Anima S. Maurontii 
visa in ccelum deferri, 576. cnp. 4 Signo Criici» 
vinilm ter iiiicliini cl l;iiii|i;is acci.nsa Fures im- i Gahriel Archangehis ; § i Celebritas apud Grse- 
cos postridic Annuntiationis OOS. S 2 Cullus et 
nfiii iiim iii Hispaniis 18 Marlii 606. S 3 Item 
inO.illiis 607.§4 Encoraia 608 

1 Ge..|.|..iiisThaum,iturgusCnnstantinopoli. ExMe- 

G.ithinus seu Cotianus M. Alexandriaj. ExMroll. 
258 
I Gratiis Foro-Livii. ExactisS. Mercarialis Ep. 
85 
Guido Abbas Pomposianus, Spyne in Germania. logus 581. /l;;;„.|li/,,r. Miiaculum anuii I 117 l(n- 

tomagi patratiim. 585 

26 Hescous M. in Golliia ad Danuhiuni. Bx Menxit. 

017 
28 Hesychius Presb. HicrOJol.vm. Ex Meiiot Bnsilii 

Imp. ActisS. Eulliyiiiii Tlieophaiie et aliis. 7(0 
28 Hilarion Junior, Alibas raonasterii Pelecetos 

apud Gnecos. Oda. Bx Meaani. 728 

24 Hildelitlia, Ahbatissa Berkingeiisis in Anglia $ 1 Institlitio S. ElI'eiI)Urga} ; iininiis Abliat..,,-.^ 
^ratia apud S. Aldelmnm 482. § 3 Institutio S. 
CotliburgiE. Xolitia — ■- '^ o— :r— '- " n S. Boniracio. Ven 25 Humbertus Fuiidator monasterii Maricoleusis in 
Hannonia 537. Diploma donalionis ftr MS. 358. 
Vita auclore mimnchti Mariceknsi ex MS. Cap. i 
Ortus, educatio, Sacerdotium. Iter Romanum 
uum S. Amando el Nicasio Elnonensi 559. ap. 
2 Secundura iter Ronianum. Acressus ad S. 
Araandum. Maricolense monasterium extruclum 
560 cap. 3 Cum S. Aldegunde colloquiiim Mor- 
bus, 0bitus,5epultiira561. cap. 4 Translatio cor- 
poris. Monachi in ccenobiura Maricolense in- 
ducti. 5G2 eap. 5 Corpus in Flandriam et Came- 
racuni delalum et Maricolas relatum. 563 nia 533. Acla 95 Irentras Ep. M. Sirmii in P, 

cx MS. 554 eadem Griece. ' ti 

26 Ireiiaius Diac. M. in Peutapoli Libae. Ex Mnill 

6IS 
23 Is.aac a patre immolalus oh figurani Cliristi cru 21 Jacobus junior Episc. et Conf. snb ironnmachia 
§ 1 Enoomia ex S. Thcodoro Sliidila et Menajis 
cultus hoc die 330 5 2 Cultus S. Jacobi 24 Mar 
tii : eju3 Episcopatus an Catanensiii? 9>;' 

25 Jcsu Cbristi CruciHxi 
gnatiis a pluribus Pass 
tii 538. § 2 Varii flgi 
intantes. relat moria passionis ab aliquihus ad nlios dies reluta 

27 Jesu Cbristi rosurgcntis sacra momoria cr Mroll 
084 

20 S. Joachimiis pater S. Marim Doiprira! § 1 Mo- 
moria Orioois Utinisque fastis inscripta 77. § 2 
Palria ojus et gonus. 78. J 3 Eloginm, sepulorum 
reliquiffi. 

30 Joad Propheta in Pala?8tina. Er Mi 
Sijiittjarits Grxcig. 

21 Joanues M. in Africa. Ex Mnll, MS z„u 
19 Joannes Ab. Paranonsis juxla Spoletum. Vilacj 

MSS. cl Mntnlintin n. 

30 Joanue.flin,.,..,,. M,!,-,- ? incii-montisSina 831 

, Vila .„.1 /. „ ■ ,.„.,„»882. Cap 1. 

""'''"'"' ' '• '" '' ' '' ^"litaria, Tirtulum INDEX 8ANCT0RUM TOMI III MARTII 

in Oneciam ad procurandam tinionem 60. cap. 3 
Reditus e Grscia. Privilegia Ordini impetrata 
6i. cap. 4 Abdicatio a Generalatu 63. cop. 3 
Judicia contra eum et socios exercita 64. cap 6 
Revelala divinitus circa eum : reliqua vita et 
obitus Camerini. 65 

24 Joannettus puer in dioecesi Coloniensi a Judasis 
necatus, auctore jEijidio Gelenio. 500 

29 Jonas ot Barachisius monachi Mart. in Perside 
767. Acta auctore Eqitite Rcgis Persantm Cap. l 
Persecutio mota. Novem Martjres auimati ; hi 
duo comprehensi 768. fu;i. 2 Singuli seor.sim 
quffistioni subjecti, et varia tonnenta passi 768. 
cfl;j. 3 GeneroSa mors utriusque. Corpora abla- 
ta : Acta conscripta. 769 

19 S. Joseph sponsus Deipara; Virginis. Er rariis 
S 1 Acta vit» ex Evangelistis M.atthajo et Luca 
et honorum tituli in liis fundati 4. § 2 Ciillus et 
festum inter Gro?cos et alias Orientis Ecclesias 
6. § 3 Festum et Officia propria iii Ecclesia La- 
tina 7. § 4 Josephi et Mariajraatrimonium, quo 
in gradu consanguinitatis contractum? 10 § 3 
Josephi Geiiealogia duplex apud Malthajum elLu- 
cara ct Christi c\ utra.)iip processio 1 1 . (j C Ke- 
promi>siones divin.Tj a Salomonidis ad Nalhani- 
tas translatse ; ex his Christi parentes secuudum 
utramque line,ira cum steinmale Genealogico 12. 
§ 7 Sanctorum Christi parentura desponsatio et 
continentia? votum 14, § 8 Annulus Sponsalitius 
S. Josephi. Reliquim aliai 16 § 9 Templa, ora- 
toria, sodalitia S. Josepho dedirata 17. J 10 Be- 
ncficia in aide Facontina Aiituerpia; invocanti- 
bus exhihila 19. J II Beneficia iii Galliis praj- 
stila9l.§12Beneflciasanitatum Lugduni exhi- 
bitarum et alia 23. S 13 Favores |ira>cipuis qui- 
busdam cultoribus atque imprirais S. Teresiai 
impensi. 54 

seu Jose M. filius S. Photinie M. 80 
M. Antiochias. Ex Mroll. 82 

M. Alexandriai. Ex Mroll. 258 

M. in Africa. Ex Mritll. 477 

seu Josippus M. in Africa. Ex Mroll. a S 1 Asi Cbrist 
Martii 840. S 3 Mo. 20 Josephu, 

20 Josephu 

21 Josephu, 
24 Josephu 
19 Jossorua 26 

79 26 Jovinus M. num 

»' cl 20 Juliana M. Ami 

794 29 Juliaiia seu Juli 

706 613 ^mK^ExMroll. 

Ex Memll. cl Meiixis. 83 

is M. Nicomediie. Ex MroU. a aliii "ni ; .Sanctus obitus 833. 

07 ," '''"SoiiiitaSi/iir/irano. 834 

3/ Joaiinos ercmila juxta LvcApolim in Miivntn 
68a Vila ex /'.»,/,«,».,.,.;„ /L,.,',,™ 600 K'» 
obcdicnt» cjus oxempla. Bz'Joaa. CM«'a„0,005 
) Juauno» Hegumenlarcha exxx Martvribus Lau- 
rK i,. Sabai prope Ilie,losolvmam passi sub Ara- 
bibus Saracouis 105. Aclal^Martyril oiiclure S,„. 
pton» t„»„or(,„ Sahaila IO6. Orudelitor rapt.,tur 
""» «lil» saffocnhir 172. Bt Orxee a Appendix l7l.rumoc 19 Julianus Wiuthershovii in BeIgio3S. /„ Yila S. 

Luilitoaldi. gg 

23 JulianuB M. Ca.sarea; aut alibi. Ex Mroll. 447 
29, JuhanusM. Antiochia!. Ex Mroll. 767 

23 Julius M. Ca.8area! aut alihi. Ex Mroll. 447 
21 Jiistiaiius seii Justininnus Ep. Vorcellis. Ex v,- 

'■'"' 261 ! et Clainfertensi 30 Joannesin Puteo ereraita in Arraouia828. Vila 
"(.. CuMJuventus. fug,, iu piiteum . cibi 
11—'"™''°''''," f "■ ™f^ * Teutationes 

OcH? M ■^'"■'""""'' ™ Mi"islcr Geiieralis 
a;d.u,s M,„oru,n 58. Vita ex Annalibus Lu™ 
■^Vaddmg, Cup. 1 Eleclio el v.rtulcs iii Oeu era 
'«"!■» ca,. 2 HebusinOrdiuodispositisi.,. 19, Lactiuus Ab. Achadurensi 

Vita i,;r MS. miililit. ^^ 

n Lnndoaldiis Archipresbyler Wintershovii et 
Oandavi 35. Vila jussu Nodgeri Ep. Leodiensis 
scriplaabHarigero 36. /,,'(,., Cap. 1 Viri Aposlo- 
llcisubFrancis inBelgio. Adventns S. Landoaldi 
37. c»,. 2 Translationea Wintershovii facta, 
38. cap. 3 Miracula ihidem patrata 39. Lii. 2 
Translatio Gandaviim 40. Appendix. Repct 
Keliquiarum translatio 41 . Historia translatio 

Sio w"";"?'"'""'""''"^**-'^'"'' * Ti'an,s- 
lato Wmtcrshovio Gandavum 43. cap. 2Reli- 
qu larura depositio et solennis olevatio. 4S 

Latiiiu, Ep. Brixiensis. 473. Vitn cx Italico M- 

25 TZ^°."'"r7' ■"3 

a i..itio cum Ch,'isto cruciHxus. Ex Mnll el Ar 

1« ». Porpliijri,. ^^, 

27 27 Lazarus M. in Persii 

Baracbisii. 

22 Leavidua, mater sanctimoniaHiira, Romae 381. 
e S. Hteronymo. 383 

n Afriea? An Surrenti, Apollo- 
Vicentiie aut Brachari? ^.r INDEX SANCTORUM TOMI III MARTII. 
Ex ActisSS. Jonx el 30 Marcellinus M, ex ialis. 19 Leontius Ep. an 
niffi, Senonibus 
Mvoll. et aliis. 

23 Liberatus MeJicus 
caisi el MroU. 

29 Liminieus M. Ciar 
giiinusV 

20 LollioM. aputiOrr. 

20 Lncn- \\ ^)-,fi .■', 

25 Lu.-olli M \ 
19 Lu<>:i. 

21 Lufiii. M ^'..^.n,. 

26 Lutig(!i-us Ep. Mi 8S 
1 Romie? an Episc.Heracieae? 26 MarcianusM. 

Ex Mrrol. 

19 Marcus M. Snrrenti in Italia exMroU. 27 

28 24 Marcus M. Roiuae. £x cpislola Pii i Papx et 

M. in Africa. Ex Victorc Uii- Mrol. Rom. 475 

4S9 29 Marcus Conf. Arethusiorum Episcopus § 1 Tor- 

)monte, analiusabeo S. Lin- meutorum immanitas 771. gaCultiis apud Grae- 

705 cos 773 § 3 Ab hiereticorum partibus sejunctum 

g^ fuisse S. Marcum,' quaudo pro Christi religione 

82 est passus 774 

552 29 Marcus Alheuiensis eremita in Ljbia 775. Vita 

26 ex MS. Grn-co Cap- i Rovelatur Abliaf i Serapio- 

gressio 776. cap. 2 Ordo vitae S. Marci, raors, 
sepultura 777. Vita Graice pa<j. • 36 vt ^eqq. 
19 B. Murcus S. Mariae in Gaiio ex Ord. Minorum 
de Observantia § 1 Cuitus sacer vitse et rerum 
gestarum epitoine71. §2Acta rhythmicescripta . ^. MroU. 
.'■ MioU. 

■ / ' MvoU. 26 

! ..■- K.C MioU. 258 

garJefoniensis in Westpha- 
lia, Saxonura Apostoius § 1 Episcopatus Minii- 
gardelornensis , nunc Monasteriensis. Primiis 
Episcopus S. Ludgerus : hujus patria624. § 2 
Vita a quibus scripta. et qualis edatur 626. § 3 
Chronologia a uativitate usque ad Dccxxcm an- 
num 628. § 4 Chronologia usque ad Episcopa- 
tum. Extriictum raonasterium Werthiuense : 
variBB donationes ex MSS. 630. § 5 Episcop;itus, 
et donationes 633. § 6 Hildegrimi fratris Epi- 
■patu^ Helrnensta.liiim uHjs per S. Ludgerum 634. spii- riaepi- .',!■.■ .■ ■ . ,.. ■- ^wiliprti 635 et 
637';'.IM .I,..',,;.,-, ..t^,,!!,,- i;:'.'.i Vitaa^ctore 
Altfrido Episf. ,-x 3 MSS. Oil Lib. i Cop. I 
Prosapia illustris 641. cap. 2 Nativitas. studia, 
Diaconatus, ecclesiaDaventriaerejedifljuta : cor- 
pus S. Lebvini iiiventum 642. cap. 3 Sacerdo- 
tium : iabores Apostolici in Frisia : Secessus in 
Italiara 644. cap. 4 Episcopatus, conversa Fose- 
tesiandia 644 Ub. n Cn/J.-I Caecus illuminatus : 
praevisjB Nnrraannoruiu irruptiones 645. cap. 2 
S. Ludgeri zelus, acriptaj vittesanctitas. obitu?, 
sepuitura 646. cap. 3 Varisoinfirraitates ad ejus 
sepulcrumsanalaD647.fap. 4Aiiamiraculapr»- 
sertimin ciecisetda;moniaciiCurandis 649.Ana- 
iecta. § 1 Kaquibusvitaetmorsestbonestu, auc- 
toreanonymoexitfS. Ftildensia Browero etltto 650. 
§ 2 Miracuia postmortem ex lib. 2 ejmiiem 6S3. 
§ 3 Miracula ix secuio patrata ex .^ppendiceejus- 
dem 654, § 4 Uffingi carmen ex MS. 656. § 5 
Tr."a miracuia e.t MS. 657 § 6 Mir.icula poem.ite 
rhj-tlimico icripta ex MS. 657. § 7 Miracula !2 
seculo patrata ex MSS. 659. § 8 Miracula rx 
Joanne Cindnnio. 662 

29 Ludolphus M. Ep. Raceburgensis Ord. PriB- 
monstrat. Ex Kranlzio el MroU. 789 

21 Lupicinus Ab. Jurensis monasterii in Burgun- 
dia 261. Vita auctore monacho co.vt'o ex J/.*^. 
Cap. 1 S. Lupicini arduus vivcndi modus. Triti- 
cum non immiuutum : ^anitasaegro reddita. 262 
cap. 2 Mouachi a fuga concepta, aut etiam per- 
acta, servati 263. m/i. 3 Oppres^i defensi : 
alius e carcere iiberatus 264. cap. 4 Monacho- 
rum S. Ltipicini perfectio : liujus obitus et se- 
puitura 265 

27 Lydia M. in Hlyrico. Ex Menm» MSS. ei aUis 684. 27 MacedoM. M 28 Malchus M . Caesareai in Pal^.-^tina. Ex MroH. et 

Eusehto. 708 

26 Mamyca M. in Gotbia ad Danubium. cj; Menxin 27 Mares M. in Perside. Ex AcUs SS. lome i MariEC Virginis Annuntiatio, et Incarnatio filii 
Dei § 1 Antiqua hujus festi celebritas apud Pa- 
tres GriEcos 532 § 2 Solennitas in MeniPi.s Graj- 
cis et Odis inJicata ; item apud ^Ejryptios et alios 
Orient^iles 533. § 3 Memnria hujus mv^terii itpud 
Latinos xxv Marlii ef aliis diebus S36 § 4 Par- 
ticularis veneratio invariis Ecclesiisct loci>i.S37 
t Maria M. Cyssareie ex Mvol. 709 

1 MariadeMailliacit.Domina deSeilieyo-Guilielmi, 
Turonibus in Gallia 733.Vita auctore Marlino de 
Basco GiiaUeri Cnnfessario. cap. I In pueritia 
et conjugio virginali virtutes 734. eap. 2 Virtu- 
tum exercitia iu viduitate 736. cap. 3 Extrema 
paupertas ct meudicato quaesita iiabitatiti 737. 
cap. 4 Exercitia pietatis, aestimatio apud Miig- 
nates : futura pnevisa, loca sacra ornata 739. cap. 5 Meditatio 
patieiitia, efiicsc 
5 Auxilium captiv 
tibus irapensum : mis, contemptus huraani 
inpli ftt preeum 741. cap. 
(is, parlurientibus, infan- 
mors 742. Processus in- formativus pro CmoniKatione cx MS. 744. Cap. 

1 Summariuin eorum, qute Procuratores proba- 

re intendunt 744. mp. 2. 3, 4. DepoMllio testium 

745. cap. 5 De variis Ciiristi et Sincl<iiuin ap- 

paritioni ei factis 753. cap. 6 Alii testes auiliti 

auditi 750. cnp. 7 iiegina SiciiiaJetaliEe muiierea 

testes auvlita^ 758. cap. 8 Dejfositiones uno post 

obilum anno exceptte. 760 

27 Marius M. Romanus Antuerpia;. 688 

27 Marotbas M. in Perside. Ex Actis SS. lonx e.l 

Barachmi. 688 

24 Martinus Tbebieus apud Graecos. £x Mcnxis 

481 

20 Martinus Duraiensis, Archiop. Bracarensis § 1 
Veneratio. Betas, Episcopatus, Concilia Ii ibila, 
testamentum 86. *( 2 Libriconscripti. Eucumium 

de 60 S. Honorati : monasterium 88, § 3 Curpu.s 
recouditum elevatuni et Bracaram transiiiiiim.OO 

21 Martyres Atexandriffi sub Constantio loip. pa^^si . 
Er MroU. 25!) 

22 Martyrura aliquot miilia in Afr-ica cum S. Octa- 
viano relala. Bx Gre.j. Turonemi et MroH. 382 

26 Martyres varii in Syria sub Juliano <^ i Cjj- 
dium multitudc. Tormenta sacris Virginibu* il- 
laU 771. §2 SS. Virginum ianiena, om.ii.im 
cultus apud Gfiec^s. 073 

30 Martyres Constantinopolitani sub ^lareili-nio 

hEeresiarcha. Ex vita S. Pattli Arcfii./i. CP . 

Socrale, Sozomenv, Sutda e.t Mrol. Roni. i^'27 

3i 31 Marljres sorii 
MSS. Men&u. 
23 Mart)'res diio fralres Aquis INDEX SANCTORUM TOMI III MARTII. 
S. Theophili apnd GriECOS. Bx 26 Moiilaniis Prrslj. M, Mroll. 
, Tambacic 30 Moricii; 
..1 Afrifa. Ex Viclore Ulicensi el Mivll. 4S8 ex variiR. 
33 Marlvres iv iii Afriea. uxor ct duo filii S. Lihc- 
rali ei alius piicr. Ex Viclore VUcmii el Mroll. C 1 fil t d 61 a; d 27 N 22 M 


Ij 


If 


II 


1 M 


tl 


M 


) 


1/ 


II 


20 M 


} 


24 M 


3 


28 M 
19 M 


t 


2b 
M 


'i Ix L 


M II 705 


N 


1 1 


m SS L II t 
20 


t 


s : r 6; 
; 11 
009 


C ( 


1 1 t t 1 1 


S S t 


Af E 
i 6 


r 1 


t 397 p M 
t 1 p b d t 1 


t It 


1 M II 27 


m 


) 400 /) 3 E 


S D 


S 1 lic J? 
p 1 1 11 t t 
377 


1 


It 404 ; 41 d 


ca V 


II Glb 
p* tl ra 


t 


M 1 4 8 


II 


q 407 ;< bVI 1 t 


Af 


M II 710 
Ij t* B 1 g D p 


mS 

\ 


B E M 11 


MO 


/1 6A b t f 

t 412 ; 7M 1 
111 m t 
1 10 p 8 <; tl 

1 bl 1 


1 


I L 
y 11 t p 


160 p 


2 Co Ij t I 


t 


22 ; lOVt j 
L it 


24 


, 111 1 ra I g 


b b 
tl 1 


t tl 1 t 


4 J 


s e P i 


420 , 12P 1 


Hfc 


t 171 

t l m 


d 


31 ; 1 

1 4J3 ; 14 \l dm 1 


t 1 174 p 7 A|p 


t tm 


1 1 li 1 (. 1 P 


1 8 Ed 


A t ( p 2 1 12 


3M 


\f t V II 4 7 


24 M 


111 (,a> aj P te 1 


B \t Ij 


«II, 47) 


30 M 


( 1 1 d E M 1 li 


' t 1 


G 8 


M 


S P i 1/ H fl 


21 M 


t \ f i 


1/ 


blb 


2J M \) 


ra 1 S N D E| p 


1 tM d 


t 1 1 A 1 t 440 d 


4 01 m 


ll 1 t m4" A l 


( l"! 


i 2 


2 M 


' / bb2 


27 \1 1 


/ b8b 


20 M 1 


/ 1/ 83 


27 \l \1 


\ 1 \1 l m 


31 M 1 


\ 1 1 M J 1 i 905 1 </lJ 

L M II 

M Al E V 11 \f £ G s T 

382 

4 g ^eap 1 1 

otBcio et Lccliunibus propnis 400 M II 
•'0 » \ 11 g 1 P d t ra 23 Otl 

Javarim 2b0. Vita .a A/S. ca;). 1. Pia adolos- 403. Vi 

ccntia. ingressus in roligionem 2S1. cap. 2 
Iteligiosjc virtutM 252. «;i. 3SanctiUis in vita 
et post mortem miraculis tostata. 2.13 

26 MiLxiina M. conjiix S. Montani M. Firmii 

Paiiiionia er Mroll. 
2b MiluliiM Jccb HexetSucordosobfigurain Cllristi 
,, '■';''■""'• 338 20 Par 

31 JilenrinJer M. apud OroiMs. ^.r MS. Sijiinario. 80 

30 Pastor.an aliisliujus dlei Marlyribusjungendus, 
s S. Aureliani, an Auretiani depositus. 30 Palatilius M. Thessalonicie. Ex Mroll. 
014 19 P^ncbarius M. Nicomedia!. Acta inartyr 82.i 29 r S. Photime. In hnjns Aclis, 28 Menelarapus M. Tarsi ex Mroll. 
27 MisiaM. inAfrica. ra,l/roll. 26 Mocbellocus Kelloi 

623 

28 Modestus M. Caisareie. Ex Mroll. 
20 Moico M. in Gotliia ad Danubiura 08S Ilibernia. Bz Mioll. an E]iiscopus ac Confessor. et quidcm Paiatinu! 
Num Valontinus aut Paloutinus in Hispania 700 29 Pastor M. Nicomedia;. Ex Mroll. 7 

r Meiixis. 30 Patto Ep. Verdensis in Saxonia inferiore 
MS. Clironico. Kroiil-.io ct (mlu. g INDEX SANCTORUM TOMI III MARTII 
20 Patricius es \\ Martjribiis munacliii 

S. Sabajn png. 1G3 nil 179, carilas et m; 

172 Grajcea p.'2ad* 11 
20 Paulus M. in Sjria. e.c Mmll. 
23 Paulus M. Cajsareaj aiit.alibi. rx Mroll. narjo edita 081 

31 Porlus M. in Africa. ajVroH. 900 

28 Priscus M. CKsareas in Patestina. Ex Mnll. ct 22 Paulus Episcoims Narljonensis in Gallia§ 1 vc- 
neratio sacra. Elogia ex Martyrologiis 369. § 2 
Tempus vitffl et obitus a Bosqueto indicatum 
370. § 3 Acta anliqua 371. § 4 An lux fidei a 
S. Paulo sit Hispaniis illata, ubi varia fabula; Bjus, et SS. I- 
448. § 2 A, la 
veutio. Ex //,.(: rejiciuntur. 372 27 Paulus Ep. Corinthi in Grajcia. ei Aclk fralris 
S. 1'etri Ep. Argimrnm et Mertxis 703 

24 Pausis, Paesis aut Pausides, aliis Publius, M. 
Cajsarea; Palffistiiiaj. ex Ensebio, Menxis, Mroll 
470 23 Pelagia M 


. apud 


Grscos. 


ex Sifnaxam t 


Mena^is. 


4S' 


25 Pelagius Ep, 


.Laodici 


;a; in Sjria 


. Fides orthodox; 


propugnata. 


Exiliun 


1 toleralura 


85! 


26 Pelrus M. n 


um Ron 


nre, an Ep 


lisc. Sehastenus 


ei Mroll. 


611 


23 Petriis Onl. 


Emiiili 


irain S. Ai 


igustini Eugiiliii 


ex H,;r. .■ 
' ii.^,leJud.eis 46! 


30 Pelrii^ i:. 
: ... Fl-, 


Minornm de Ob 
ia. 850. Vitae. 26 Qnadratus Ep. M. in Oriente, an Asia minore? 

Ex Menol. BusiliiTmp. el Mensets 616 

19 Quartilla M. Surrenli in Italia. Ex Mroll. 27 
19 QuintillusvelQuinlillaM. Surrenti in Iialia. Ej: 

Mroll. 27 

19 Quintus M. Surienli in Italia. Ex Mroll. 27 
25 Quirinus M. Roraie vijc Cvrinus. a v. 542 ad 

552 
30 Quirinus Tribuniis M. RomK. § 1 Terapus mar- 

tjiii, cullus sacer 807. § 2 .A.cta eonversionis et 

martjTii 808. § 3 Corpus Novesium translatum. 

Honor illi exhibitus. Miracula 809. § 4 Variai 

ejus Reliquiajet veneratio in Gerraania, Belgio et Ilalia R 811 reformm 30 RigulusEpiscopusSilvaneotisinGaIlia.§l.Ciil- 
tiis sacer. Acta varia 813. 5 2 Tempus .iii!.sioiiis 
in G.-illias. Varii ejus socij -ii!,|' ,:.';ii,,; ,.-i 
814. Vitaf.r WS. Arnto)»,,,,, sl, \i,\ ,,,r 
phritus USS. Cap. II:,... l Coii. 


i-ii;). 5 Hi ujus s8l7. 
alii bapli; vita patratis declaralK 

857. cop. 6 Spiritus propheticus et raors B. Re- cap. 3 Fons i-I; 

galati : eaiii scula .saniialura aliijuot beneticia 

859. t.u/. 7 I: :.|,, ,,,.i ,..,.ila legitime excepta 

probal::.;;;. '•i,,i -- \i , , iciila alia ct fere ex- 

tra Jur;^ :-;,..;,, ., , |,; 1 si/>. cop. 9 Corporis 
. ineorrupii iti iiiaiiiiurciiiu niausolseura translatio 

864. Relatio pro i^anonizatione per Auditores 

Rotai ad Urbanum viii 864. g 1 . De fama eora- 

raunique opiiiione sanclilatis, ae veneratione se- 

pulcri ac reliquiarura Regalati 865. § 2 De mi- Vil;. o. 

raculis 867. § 3 Ue validitate Processus ac le- 20 Rlii.,1; 

gitirao testium exaniine 870 26 Rli.v;i 

21 1'hilemoa Romanus Marljr in Ilalia. ExMSS. 25 Riijiir 

Sijnaxariis et Menologiis 257 Passio 

27 PhilelusM. iuU]yrico.ExMen.-eis MSS. guli. 820. ro;).-4 Corpus S. Reguli corani Clilo- 

deveo Regeostensura. Miracula822. cap. 5 /Egri 

et filia Caroli Calvi Regis sanali 823 

22 Renildis seu Reinula Virgo Abbatissa M;i>aci iii 

Belgio. Veneratio, Actaeadem, quie S. ni-rliinlis 

a pag. 383 oJ 390 

E|,i-;-. Emurileiis.s m Hi-pania Wi. 31 Renova .l/r« :/«6l7 
s588. 26 Philj^asM. inGothiaad Danubium. £x Mxnc 

017 
30 PliilippolusM. .ffx jV/'oH. 
21 Philocalus M. Alexandriai. Ex Mi 
21 PhilocarpusseuPoljcarpus, M. AlexandriiB. Ex 

Mroll. 258 

30 Philopiilus M. Thessalonicas. .E.r jl/ro«. 824 
20 Pholina M. 1'orio ,/,.k-.;.<,o. 

e:i. qua- Chl-islUNi .;.i |.;;:, 

SO 1'liotis M. sor.irS i: , 

2U Pli,,lio. „.ii Plir.oi,, M 

23 Piala soror S. Fiiigaris Marljr in Britanni: Passio aitcurc Itobcilo Gayuiiio 

24 Rogatus M. in Africa. Ex Urolt. 477 

28 Rogatus M. Ca-sarea;. Ex MroU. 709 

24 Romuliis M. Ca'sarea! Patostina!. Ex Euseliia, 

Memeis. Mroll. 476 

825 27 Romuhis M. in Africa. £xil//-o«. 685 

258 27 Rudbertusseu RnpertusBiorum Aposlolus. Ep. 

Sahsburgensis. S 1 /Elas, patria. Acta 096, %i 

Cultus, successorcs, Trauslalio 698. Vita ex MS. 

el Canisio Cap. 1 Episcopatus Wormatiensis, ad 

Boios raissio, et novaj Sedis orectio 690. ro;i. 2 

Monasteria condita : raors : miracula 700. Vita 

alia ex MS. Cap. 1 S. Rupertus ad Boios fidei 

prieco profectus, RatisboDffi et Laureaci eccle- 

siam ordinat701. cap. 2 Sanctiraoniales instituit 

sub S. Erendruda : nlriusque pia raors. 702 

453 i-itana, et Presb, M. RoraBe. Fx MtoII. Acla 
■l.-:.v:if:i 479 ■ ■ M \l'i;ca. ExMroll. 

;, li , , .-liia!. £.r il/i-ol/. 707 rocAiiii 

;; , \i , V'n.:;i. ix.V/oH. 26 23 Sabinus M. 

iiiiis Alj, s. Andreai prope Avenioncm 079. 26 Sabinus.M, i 
J a Jiscipulo sci-ipta ex MSS. 680, alia a Me- nrit MSS. 085 27 Sabbas M. in PersiJe. Ex Aclis SS. Joiix et Ba- xssTi INDEi SANCTORUM TOMI III MABTII. 

2i Salilor seu SaluUris, M. in Africa, Ei Mrdl. Ei MSS. Ca,,. I .ludiei iecxie pueri Cliristiam 
477 delilieroot : capitur Simon 493. Cdp. 2 Crudclis 
Lingi in carnificina in eum exercita 495. cap. 3 De rabie 
483 Judteorum inChrisUanoset iilorum patrono caa- 
ationis tipato 495. Acta post marlyrium ri Itdtco. Cap. 
Vil.^ I Iniuisitio facla in amissuni pueruni ; Judxo- 
301 runi ad facinus occultandum vani conatus 496. 
825 caj). 2 Supplicium de Judreis sumptum post accu- 
aC ral.ini caussa* discussionem 497. cap. 3 Ileligio- 
477 sus cultus S. Simoni decretus, institutus : mira- 
477 cula nonnnlla 408 

AMcn. Ex Mroll. C15 

Africa. Er .Vnll. 083 

n M.-ini, /fr Mroll. 478 21 Sanclimonialium a Dauis 

^uplia Commemoialio 
2i Sanfu a \bbitisiaPrtpig ti \ Congi 

B "ipera de I I gulaS I!ene licti 361 US 30 ■ ■M r Vr II at s u i I 

27 S 11 M 

26 S tu M 

29 Satur M 

30 'Satuiniu V L 

29 b turas Procura 
Violl et Uctort 

20 Sel a tiani s Dux 
■tersus Marljimm 

24 Secundolus seu Scciindi 
MroU. 

30 Secundus. M. Asla- in I 
cultus79i ';'J \i III. 11 liolili n 

r \I II 
V II 
I Mt oll. 

\r II 

I \l oll 

M II 

u ; 

i 1/ oll M Afrc 370 2G SoiulorM. 

478 27 Solulor M 

085 24 Sorecles M 

015 28 Spes Al.li. 
700 Acta n D> 

825 26 Slephanus J 
El ,1x1, ultUS ! rVlS 
715 ■ 11.-, \ tlore M ad fidi , M. 779 20 Stephanus Xjlenites. Ej- Menxu MSS. I 

:on- 27 Successa M. in Africa. Ex Mrall. ( 

80 27 Succcssus M. in Africa. Ex Mroll. I 

Mauritania. Ex 26 Suerilas M. in Gotbia ad Dauubium. Ex Mea 478 017 1 Gothia ad Danubiu : Menxis i Theodola M. num Romle! Ex Mrall. ■;l Acta.nobilitas, 20 SuiniblasM. inGothiaad D.anubinm.£.i:ilftB 

, .cpultura, Trans- 61 7 

lationos, iili! ■ ■'iii '; 3 Acta mar- 20 Svlas M. 

I.vriirj: .1 .1/.^ ' i ad fidem. Iler 617. 

.\sla Del't I ' \|. Ii I rMNii IJUS llic b.iptis- 

inus 707.™;/. i UnliliisS. Secuiidi Dertonara 

ad S. Marcianum : hujus martynum 798. ra;i. 3 20 Tliecla s 

TonnenUD«ri™!oS. Serunilo inflicl.i : iterAil- 613 

Aslie 20 TheocteristusexxxMartjTibusmonachisS. Sabse 
i nia- a pag. 165 nrf 179. Grjecea pai/. • 2 iid H 

19 Thcodorus Episc. an in Africa? Ex Mrall. 28 

19 Theodorus Presb. M. Ciesares in Cappadocia. 

ExMroll. 26 

23 Theodorus seu Theodulns Presb. M. Antiorhi». 

Ex MtoII. 447 gelico dn. 
illata ; m 
nifestatii. nl Elc- cujus corpus M,'. Confessc i'. .!/.'.. 470 27 ; . Ex j^clis SS. Joate 20 Tlieodoru! 

Mroll. 
29 TheodoiU! Epis M. ichorum 258. 33 Tlieodosia M. apud Gri . Libja. 259 

xMroll. 


26 Theodos 

Marlyribus nionachis, Laurai 31 Theophilus M. apud G 
"" ■ ■"" Grtecea pag. • 2 900 lia,ark„„ 

20 S.Tapion M. 

21 Sei;,pi.,i. i„. 
•; I An !'.(.. 
§2AiiC.ii,li 

20 Serapioii ietl 

015 
20 Sergius ex 

S. Sabic. apoj. 105 ai/ 179 

ail- U. Ejuscaput 
24 Scvcrns Ep. Catauir. Ex Caj, 

Oirmo /ia'l,'.„,.(„'„ 
19 B. Sibyllina Papieiisis, soror 

S. Dominici. VitHicr.t.i|ii inlii.ii. 

cello appciia. 67. Vii . 

iMlii. Ex MS. Pri.f.ii / 

Cap. 1 Csecitas adoleM..ji.:.il.. , 

68. cup. 2 Reclusio, pujiitlciilia 

c'p. 3 Spiritus propbcticus : secreta et futura 26 Tliomasi 

indicata 09. cap. i Colloquia da divinis rebus et Pentapoli hihyx. Ex 
615 
Presbj-ter M. Antiocbia'. Ex Mroll. M. Aniisi. Ex Menoll. Orieate, au Asia n 171 

Pyniia el 
483 


28 Thcopre]iius M. in Illjrico Ex Meiixis MSS. et 

ahi, 684 

26 Tliermas M. in Gothia ad Danubium. Ex Meiixis 


% 


'2'i 'i i.i iiiii- M. in Syria. Ex Mroll. 83 

'-'■ 1 ' M. Cajsarea! PalKstiiia:. £x ^iiscWo, 

.'.' i...l/..„H. 476 

•l^ 1 111.. .; Ii. us M. Romffi. Ex ppistola Pit l Papix. et 475 s ubitus 70 26 Sicarins Episc. Lu. dunon. J?i J?aiiiii«iio. Saus 

,aio el aliis (,23 

26 Sigetzas M. Oothus ad Danuhium. Ex Meiuei, 

017 
28 Sixtus uiPapa. § 1 Iliercses Nestorianaet Pe- 

lagiaua oppugnata: 711. § 2 Caluinnia depulsa. 

S. Petrus Chrjsologus Episcopus conslitutus. 

Subdoli Pelagiani prolligati 712. § 3 Basiliciu 

erectai et ditals. Obitus : cultus sacer 713 
24 SimeonpuerTrideuli nocatus n Judajis 493. Acla 

martjrii, aiiclore /»,„i,ie JVall/iin Tiberiiioimlica eremita Ord. Camaldulensis apud 
Collem-Stacciarinm in Umbria 592. Vita 693. 
Cap. I Ortus.adolescentia, sanetitas ex Italico 
ItaiUi 593. cap. 2 Miraculaante obitum patrata 
ex MS. 594. cap. 3 Mors et translatio, ipsamque 
sccula miracula. Ex InslrumvntapiMico 598. co;i. 
4 Seciinda collectio miraculorum Ex MSS. 397 
cap. 5 Tertia collectio miraculorura ex MSS. 
600. cap. 6 Posterior cultus. Translatio ct iii- 
spoctiocorporisduplex. ExRaisioel Instrunienlis 
autlienticis U 001 21 UgolinusOrdinisErcmitai^uraS. Augustini Cor- INDEX SANCTORUM TOMI III MARTII. xixvn tonse in Etruria. Patria : corpus incorruptum : 

liiiaex corde enata : imago, veneralio 363 

20 Urbicius Episc. Metensis, Ex Mroll. el Meurissio. 

Cultus sacer ; tempus Sedis : sepultura, inventio 

et translatio corporis 8G 

24 Utus sive AuctusM. in Africa. Ej: Mroll. 477 20 Valentinus M. in Syria. Ex Mroll. 83 

31 Vaieria M. in Africa. Ex MroU. 900 

19 Venciana Wintershovii et Gandavi 33. Vita in 
Aclii S. Latidoaldi 36. Adventus Roma in Bel- 
gium 37 sepultora 38 elevatio 38 f flpparitio 39 
dTranslatio Gandavum 41 f 

26 Vercas Presb. M. in Gotliiaad Danubium. Ex 
Menxis 617 

30 Veronus Lembecae etMonfibus Hannoni» 841. 
Historia Inventionis, Translationis et Miraculo- 
riim; auctoreOlbcrtoAbl). GlembUicensi 842. Cap. 
I Inventi corporis occasio et modus 849. cap 2 
Sanati caeci. mutus et surdus. contracti. Alia 
beneficia pr3estita843. cap. 3 Varii segri sanati. 
Corpus Montes Hannoniaetranslatura. 845 

24 Verulus M. in Mauritania. ex MroU. 472 

20 Victor Martyr filius S. PhotiD», Prafectus mi- 
litiaa contra Avares in Galiia-a, an recte aliis 
Italia aut Italica. Acta corrupta 80 

26 Victor M. in Africa. Ex Mroll. 615 

30 Victor M. Ex Mroll. 825 

23 Victorianus Proconsul Carthagii 
Uticensi et Mroll. Constanti 
vis tormenta toleranda 

20 Victoricus M. in Sjria. Ex Mroll. 83 

24 Victorinus M. in Africa. Ex MrolL 477 
2b Victorinus M. NicaeEe. £x MroU. 552 
29 Victorinus seu VictorM. NicomediEB. ExMroH. I Volusus, M. Alexandriie. Ex : Victore 766 

iG Virco M. ad Danubium sub Jnngericho Rege 
Gotborum, in ecclesia cum aliis combnsta. Ex 
Mtnxiset MS. Syuixano 617 21 Volutianus : 
Mroll. 

19 Vonecta M. Ex Mroll. 28 

20 Vulfrannus Episc. Senonensis Fontanellfeet Ab- 
baviUie. § i Cultus sacer, diei natalis ettransla- 
tionis primae. Vita scripta : alia interpolata 142. 
§ 2 Series rerura gestarum distincta per tem- 
pora 143. Vita auctore Jona, monacho Fonta- 
nellensi ex MS. 143. Appendix de obitu Radbodi 
Ducis Frisiorum ex7 MSS. 146. Historia Inven- 
tionis ex Spictfegiis Lucx Bacherii. Ii7. Mira- 
cula varia ex 2 MSS. Cap. i Submersi aut a peri- 
culo submersionisservati : alii adjati 149. cap 3 
.(Egri sanati ; energumeni et captivi liberati, rea 
perdit« recuperata 153. cap. 3 Tempestas seda- 
ta : deperdita recuperata : incendium extinctum : 
morbi hominum et brutorum sublati 157. Trans- 
latio corporis Fontaneila Abbavillam. § i An 
idem corpus fuerit Gaiidavi? Solennis ibi vene- 
ratio 160. g 2 Duae ejus ecclesite AbbavQIffl, 
corpus eo delatum, nuper ostensnm : veneratio 
sacra 161. Miracula AbbaviUae patrata. Ex 
MSS. i62 

25 ■Willielmus puerM. aJudaeis occisus Norwici in 
Anglia, 586. Actaei Joaiine Capgravio B87 24 Zacharias monachus reclnsus apud Grfecos. Ex 
Menmis et Maximo Cytkxreo 480 

27 Zanitas M. in Perside. Ex Jctis SS. Jons et 
Barachisii 688 

30 Zosimus Episc. Syracusanus 834. Vitafaia-forc 
Siculocoxvo. 833. Ca;j. i Ortus, educatio, vita 
monastica et cniitodia sepalcri S. Luciaa 836, 
cap. 2 Abbatis, Saeerdotis et Episcopi cura di- 
gne administrata 837. cap. 3 Acta in Episcopa- 
tu, virtutes, eleemosynae, templum inuovatum, 
aversio a Judieis 838. cap. 4 Morbus, obitus : 
varia miracula. 839. INDEX 

crrooNOLOGicus 

IN TOMUM III MARTll. 

Cir. 255 S. Liraineus M. Claromonte in Gallia. 99 

I SECCLUM A CHRISTO N.\TO. M«rl„. 768 
An. 203 S. CjTinus seu Qumnus M. Romae. 25 

/niuumAra^C/im/iaiii. Annunlialio B. MariieV. ct Mnrlii. . . 

Incarnalio Filii Dci 25 Marlit. 532. Ante quod Sec 3 S. Acacius Episc. Conf. Melilena. m Arme- 

tempuF mortuus tradilur. nia, 31 ilfni/ii. 898 

S. Joachimus pater UeiparK Virginis Maria;. £. Eubule mater S. Pantaleon.s. 30.Vo.lu. 827 

iOMarlii. " Cir. 286 S. CastnlusM. Roma; 26 3/iiMn. 611 

Anlc an 30 S. Josephus Sponsu! DeiparK Virginis Cir. Im/ienum Dmkliimi. An S. Regulus Ep. vene- 

est moituus. 19 -Wwlii. 6 rit in Gallia»? 814 

Cir.au. 34 Jesu Christi cruciHxi sacra inemoria. 

25il/i.rlii.638, clejusdemre8urgenti8 27;l/jr. IV SECULIM. 
684 

Sanclus Latro cum Chrislo crucifixus. 25 3/or. An. 302 SanctusPanchariusM. Nicomedia!, capite 

541 plectilur. 19 A/iirtti. 29 

Po«l 07 S. Photina. el SS. Joscphus el Viclor fiiii, Aii. 303 SS. Timolaus, Dionysius, Pausis. Koniu- 

Scbastianus Dux. Anatolius, Photius seu Pho- Jus. Alexander. alius Alexander, Agapius et 

to, Photis. Parasceve Cyriaca, sorores S. Dionjsius CEesareK in Pal»stina. 24 3/flTfii. 

Pliolina. MM. 20 Marlii. 80 476 

Sec iS Archippus Comniililo S. Pauli. 20 il/ar. SuJDiM/eliono S. Irenteus Ep. M. Sirmiiin Panno- 

8a nia. 25 Jl/omi. 553 

S Arlenion Ep. Seleucia! in Pisidia. 24 Mar. ixxvni Martyres in Cappadocia passi. 30 Marlii. 

479 827 

S. Beryllus Ep. Catanso in Sicilia 21 Mar. 256 SS. Alexandra, Claudia, Euphrasia, Matrona, 

S. EpaphroJilu» Episc. Tarracina! in Ilalia, 22 Juliana, Eupliemia, Theodosia MM. 20 Jl/orlii 

Mml. 367. Amisi ad Pontum Euxinum. 83 

Aii. 326 SS. Zanitas, Lazarus, Marothas, Nerzes, 

II SECULUM. Elias, Mares, Abibas, Sembeethes et Sahbas 

MM. in Perside. 27 Marlii. 688 

Sec. 2 Sanclus Latinus Episc Brixiensis in Ilalia. SS. Jonas et Barachisis MM. sub Saporc R. Per- 

24A/oilii. 473 sarum. 767 

yJn. 119 S, SecundusM, Asttcinllalia, 30il/»rlii, Siib Comlanlim. An S, Regrius Ep, Silvanectis 

794 mortnus ! 30 i\/oiI.i, 8)5 

An. 130 S, Quirinus Tribunus R.maj M.irljr. 30 An. 342 Martjres Alexandriai sub Constantio Imp. 

A/o.lii. 807 p.assi. 91 Marlii 259 

j4n. 130 S. Balbina Virgo etforsan MartjT Romaj. An. 351 Martyres Constantinopoli sub Macedonio 

31 ;lforlii. 89.'! hieresiarcha passi. 30 Mar. 897 

SiiS Ai/no™ SS. Philelus, Ljdias, Macedo, Theo- yln. 350 S. Eulhychius Subdiaconus M. AlexandriK 

]ircpius, Cronidcs el Amphilochius MM. in II- 96 Marlii. 618 

IjTico. 27 Worl.i. 684 Aii. 362 S. Cyrillus Diacon. ct alii MM. in Syria 

*cc. 2 SS. Marcu! el Timolheus MM. Romo!. 24 sub Juliano. 29 il/or. 771 

Murtii. 475 s. Marcus Confess. Episc. Arethusiorura. 99 

S«. 2 0111 3 S. Eustasius Episc. Neapolitanus. 29 Martii. 771 

'''"""■ 763. .4». 363S. DometiusexPhryhiaM 93 jl/or. 457 
S. Biisilius Presb. M. Ancvrai in Galatia. 22 

III SECULUM. Marlii. 377 
, „,. „ Cir. 3711 PS I ,.:,,.;. ■ v,.rr;« Presb, etalii xi 

//n. 21 1 Severus Iroperalor obit, 37) nomii,..: I, , ilii« 26 Mor 617 

An secula dein qniele Erclosiie, venoi'inl in Src. 4 S. 1 I \ .ionensis sub Maxi- 

b.ilhas S. Paulus Ep. Narbonensis. Dinnjsius miiinn .1 , , , , .„ :, , In pace qnievil "Z 

Parisiensis et alii. discutilur ad obitum S. Mar ' ' '448 

, If';. ^ i'°'''".- 3C9 S. Marcus Atbeniensis eremita in Libya. 29 

S. Afrodisius Ep. H.lerren.iis a S. Paulo Narbo- Marlii 77« 

nen.,constitulu,.22il/arlii. 373 ^». 386 S. Felix crealur Ep. Trevirensis. 620 

Gilaii» 55 M , '"'■ "' "''"i*»»""- i" An. 393 S. Joannes eremita juxla Lycopolim in 

A« »50 S Nicofcn'™ >,■ M . '" ^*^»'!"» "''''■ 5' ""■■ 689 

■ S:ryi:r ■ "-'- -z ^"' ^;::^:^,^:''- ^^- — -^ 

^l^::'"" "" '""'' ^"'"'"''' '" S''-'"!"- Ci'- 400 S. Felix Episc. Trevirensis obit. 20 ,Vo, 

An S^Trophinius missus Arelalum. ibidem primus SS. 'G.-atus Diac. et Marcellus Subdiao. Poro' INDEX CHRONOLOCilCUS TOMI III MARTII, r S. Joannes in Puteo e Cirm 420. Sanctus Urbicius Episcopus Metensis 
20 Mailii. 8i 

Cir. 425 S. Si i Episc. Lugdunensi 
rtYi 
. 43-4 S. HesychiusPresb. Hierosolvn 
710 An. 623 iW 628 S. Rndbertus scu Rupcrtus Boio- 
nitn Aposlolus. Episc. Salisburgen. obit. 27 
Mar. 5(|g 

An. 628 S. EustasiusAb. Luxoviensis, Ord. S. Co- 
luuibani. 20 M(trt. 78| 

Cir. 633 S. Renovalus Episc. Emeritensis obit. 3i Marlii Cir. 6S0 S. Mochellocus seu Kellenus Kellociie in 
Hibernia. 26 j¥ail. 623 

iMar. Pmlim. 680 Nasoitur S. Vulfrannus, deinEpiso. X«. 4 10 S. Sixtus ui Papa obit. 28 Martii. 7H 
Cir. 4S0 SS. Fingar sive Guignerius, Piala Virgo, 

et socii Martyres in Britanula. 23 Martii. 45.3 
Cir. 483 S. Deogratias creatur Episc, Carthagincn- 

sis. 382 

Cir. 4S6 S. Deogratias Episc. Carthaginensis mori- 

tur 22 Murlii 382 

Sec. 8 Justianusseu JustiniauusEpisc. Vercellensis. 

21 Manii. 201 

S. Benjamin Diac. M. in Perside. 31 Marlii. 901 

Cir. 480 S. Liipicinus Ab. raonastcrii Jurensis in 

BnrBundia obit, 21 /Wor. 861 

Cir. 480 S. Benedictus dein Ab. Casinensis nasci- An. 651 SS. Landoaldiis, Amantiiis, Vi 
trudis Roma in Belgiiim veniunt 
dem seculo obieriint. 19 Mart. 

Sec. 7 S. Leontius Episc. Santonensis ,. Adel- Gallia. 1!) 
34 

Cir. 660 S. Zosimus Episc. Syracusanus obit. 30 
834 
Abbas Pelecefes ?lifr iroiwmaclnsS. Hitari 
Coiil. 28 Marl. 
S. Nicetus Coiif. Episc. ApoUoniadis. 20 Murt. 731 tiir. 
^n. 484 SS.Vicloi Fruiii 275 
nusProconsuICarthaginis.duo 
,'ipnsps, Fnimentius et alter 
.1- !.■ , Mirtyres Carthaj>ine Conf. Episc. Ciensis in Billijmia 
7lli 

ricilins Archiep. Mediolanen. obit 
90! 
S.Hura -l/.n lor. et duo filii 
Presb. Marlyres pluribiis ali 
Canibriie sMartvrii 

38: 

Australis SS. Libf-r.' \! 
etalius 1,1!, ' „! 
iu Africa. 23 .1/. 
Cir. 484 S, Ort!ivian! 
Africa 22 .Vart. 
Cir. SOO 8, Ctuiidleus Regul! 
29iV/,iiiii, 

VI SECULUM, 

AiiiioSIS Sanctus Spes Abbasapud Nursiainobi 

.Viirlii. 
^ii. 629 S. Beneilictiis Casinum venit. 
Cir. 540 S. Endeus Ablias Araniensis in Hibei 

21 .Wiirl. 
An. 843 S. Benedictus, Fundator Ordinis. obit 

die primi Paschae seii Dominicae Passionis 

Mar. 
An. 861 Chlothario 

Gunthraninus e 
S Martinus Dum 1 Rege mortuo, succedunt S, 
3 fratres. 718 

ensis interest Concilio Braca- An. 568 S , Martinus Duraiensis .\rchiep. Bracarensi, 
praeest 2 Cnncilio Brararensi, 87 

Sec. 6 S, Beneilictus raonachus in clibano anlante 
illaesus, 23 Mart. 460 

S, Joannes Ab, Paranensis prope Spoletum, 19 165 

. Eiislathii 

29 Mart. 
Cir. 670 S, M 

31 Mari. 
Ari. 676 i-uudatur Maricolense coenobiui 

berto, 5S8 

Cir, 680 S Humbertiis Fundator mon.isterii Mari- 

colensis obif. 25 Mart. 557 

Cir. 684 Visio mira S. Baronti rapti'in extasim 

conligit. ■ 868 

An. 685S. Cuthbertllsordinatur Episc. Lindisfar- 

nensis in Anglia. 94 

An. 687 S. Culhbertus Ep. Lindisfarnensis in An- 

glia obit. 20 Marl. 93 

S. Hereberttis Presb. Anachoreta in Anglia, eo- 

demdie. 20 il/iin. 142 

Cir. 093 S. Vulfraniiuscreatur EpiscopusSenonen- 

sis 143 

An. 698 Corpus S. Cuthberti incorruptum elevatiir. 

94 

ereinita Pistorii in Etruria 

b. et anacboreta in Angl 

* abit in Frisiam pra;di Cir. 700 S. Barontii! 

oliiit 25jl/oil. 
S. .EdeKvaldus Pn 

23 Mart. 
Ari. 700 S. Vulfranu! 565 460 144 Foiiti 145 Mar. 
An. 580S. Martinu 

obit. 20 Marl. 
Cir. an. 589 Casineusemonastcriu 

gobardis. 
Aii. 593 S Gunthramiius Rex Fri Archiep. Brj obit. : i il/"i 5u* /inem tec S. Jo! i Clir onini Ciibiloiie 

715 

i Ab. Monlis- VIII SKCULUM. 

Cirrii 720 S.anctils Herinelandus Ab. Antr 

nallia 25 Martii. 
Pmt 720 S. Volfriinnus e Frisia 

nellam. 
An. 738CorpnraSS Landoaldi, Amanlii, Adrinni, 

VinciauK et aliorum elevantur Winlersliovii a 

S. Fli.rebeno Ep. Leoiliensi. 35 

An. 741 S. Vullraiinus Episc, Senonensis obitFon- 

tanell,e, 20 J/orl. (42 

Cir 744 S. Ludgerus in Frisia nascitur. 029 

An. 740 C.rniis S. Qiiirini Roma defertur in T«- pBa. iriK loium. 

1 Benedictina valde multiplic 543 VII SECULUM. 

Anno 607 Sanclus Tliomas creatur 23 Januarii Pa- 
triarchaCoiistantinopol. 91 

An. 610 S. Tliomas PatriarchaConstantinopoI. obtt 
20 Mailii. 91 

An. 02j S. Lactinus Ab. Acbadurensis in Hibernia. 
19 Mar. 32 Sec. 8 Monasl 

273. 274 
Aii. 754 S, Uonifncius orciditur. 
Aii. 760 S. Lu.lgerus fit Clericui 
An. 707 S. Liidgertis creatiir Diaconus 629 i 

An. 778 S. Ludgenis ordinalur Sacerdo». 630 a l 
Sec. 8SS. Herlindis et Relindis seu lieinula Abba. 

tissaj Miisaci in Belgio. 22 Marl. 
An. 797M;irlyresximouachi Laurae S. Sabie, J. 

nes, Sergius. Patricius, Cosnias, Anastai 
Thcocti 629» :i83 INDEX CHRONOLOGICCS TOMI 111 MARTII. Thenctistusetalii ab Arabiliusoccisi. 90Miir(M. 
165 
AiKcSOO Cultus S. Josephiin fastis Latinis etOra!- 

Cir. 800 S. Scverus Ei 
An. 800 S. Alcmundu! 
Martii. Cii-a S02 Sanclus Ludgerus consecratur Episcopus. 

633 
Av. 809 S. Luiisenis Ep. Mimegarderordensis scu 

Monasteriensis in Westphalia obit. 26 Mart. 

624 
Cir. 833 Corpus S. Humberti apud Maricolenses in- 

corruptum invenitur. 562 

Sk. 9 S. Patto Episc. Verdensis in Snxonia infe- 

riorc. 30 Mart. 840 

S. Veronus Lembecse et Montibus Hannoniae. 30 

Mirl. 841 

Sic. 9 S, Bernulfus Ep. Astensis M. HMarl. 485 Jn. t 
Cir. 880 S. Paulus Episcop. Corinthi inOrscia. 27 Cir. 1 120 S. Othn solitarius Arianiin regno Neapo. 

litano. 23 M«rlii. 
An. H44S. Willielmu 

Norwici in Anglia 
Jn. H79S. Richardu! 

Parisiis. 25 Mart. »0» 

Jn. 1181 S. Adalpretus Episc. Tridentinus M.^27 

Jlforf. 
Cir. 1 1 88 S. Berlholdus 

Carmelo. 29 Marl. s puer M. a Judaeis 

. 95 Marl. 

s puer M. a JudEeis < I Prior Generalis in Monte- XIII SECULUM. 
Anniil20S Corpus S. Vulfranni reponiturAbbayills. 161 , Othonis solitarii transfertur Cir. 1230 Corpui 

Beuevenlum. 4t>b 

An. 1236 B. Moricus Ord. Cruciferorum et Mino- 

rumobil. 30Miir(. 649 

S. Conon monacbus S. Basilii Nesi in Sicilia. 

iSMarl. 731 • 

B. Dodo de Hascha Ord. Prajmonstrat. Frisia obit. 847 J/arl 703 ichoreta Cni An. 1237 B. Arabrosius Sansedonius ingrediturOr- 

flinem Pr*dicatorum. 186 

X SECULUM An. 1247 B. Jnannes Parmensis eligitur Minister 

Oeneralis OrJ. Minornm 59 

An. 1249 B. Joannes Parmensis Generalis Ord, Mi- 
norum raittitUr in GrEaciam ad procurandam 
unionem. 60 

An. 1250 S. Ludolpbus Ep. Raceburgensis Ord. 
Prajmonstrat. Marlyr ohit. 29 Marl. 789 

Wintorshovio Oandavum Ah. 1281 R. Andreas de Galieranis, Senisin Etru- 
ria. 19 M«rl. 49 

1287 B. Ambrosius Sansedonius Ord. Praedi- 
cat, Senis in Helruria. 20 Mart. 179 

1289 B. Joannes Parmen. 7 Minister Genera- 
lis Ord.MinorumCameriniinUrabria. \^Marl. Circa952 Sanctus Basilius 

stantinopoU. 26MorIii, 664 

An, 363Martyresxxxv,Cte3are8BinPala?8tinapassi. 

24 Marl. 479 

S. Pigmenius Presb. M. Roma!. 24 Marl. 479 
An. 980 Transferuntu 

corpora SS. Landoaldi, Aniantii, Vinciana» et 

aliorum. 35e 

An. 982 Elevantur a Lindulpho Ep. Noviomensi cor- 

pora SS. Landoaldi ct sociornra. 35 1 47 

Jn. 998 Corpus S, Cutbberli E|iisc. Lindisfarncn. 

Dunelmum Iransfertur et dedicatur ecclesia. 125 ill< XI SEOUHIM. 
sc. CorpusS, Veroni inveniturl, 
laturgusConstanti 642 Cir. KC. 1 1 S. Georgiu 

poli. 23 Marlii. 463 

An. 1015 Monachi introducuntiir in monasterium 

Maricolense 562 el Altimontense. 563 

An. IOI8CorporaSS. Baronti et Desidorii Irans- 

ferunlnr Pistnrii. 567 

An. 1 026 S , Guido Abbas Pomposianus in 1 talia obit 

31 Mm. 905 

An. 1027 Corpus S. VuIfrannielevaturFontanollai. 

160 
Ah. 1047 CorpusS. GuidonisexItnliaSpiramtrans- 

ferlur. 907 a 

An. 1050 Corpus S. Quirini Tribuni Roma Neve- 

sium Iransfortur. 809/ 

S. Alfwoldus Kpisc. Schireburnensis in Anglia. 

25 A/.irl, 585 

Sec. 11 S, AlilemariusPresb. monachus Casinensis, 

Bucriani in Aprntio. 24 Mart. 487 

An. 1054 Corpus S. Cuthberti Ep. Lindiafarn. in 

novani tumbam Dunelmi transfortur. 130 

Ati. 1066 Corpus S. Benedicti Abb. a Desiderio Ab- 

bate Casini reperitur. 287 

An. 1088 S, Pontius Ab. adS. Andreaeprope Ave- . 26 Mart. Aiinoll04TumuIusS. Culbberli Epis 
nen. aperitur. 079 An. 1197 S. Guilielmus Episc. Pictavorum obit.29 
Jlfurl 789 

Sec. 13 anl 14 B, Petrus Ord. Eremitarum S. Au- 
gustini. Eugubii in Umliria 33 Marl. 468 

XIV SECULUM. 

Annel305 Beata Rantuccia Ahbatissa. Propagatrix 

Congregationis B, Sperandei sub Regula S. 

Benedicli. 21 Marlii. 361 

Afl. 1328 Decretum Senensiiim de solenni festo B. 

Ambrosii Sansedonii. 941 

An. 1 336 B. Mauritius Hungarus Ord. Praidicalo- 

rom Javariiii. 20 Marl. 260 

An. 1 367 B. Sibyllina Papiensis. Soror de Poeni- 

tentiaS. Doniiniciobit. 19 Afurl. 67 

An. 1381 S. Catharina Suecica, Slia S. Birgitt». 

24 Mart. 601 

XV SECULUM. Annol339FranciscaniassumuntcultnmS, Josephi.8 
A». 1411 B. Daniel Venetiis a latronibus occidi- 

tur. 31 Martii. 913 

An. 1414 Maria de Mailliaco, Domina de Seilleyo- 

Guiltelmi Turonibus sancteobit. 28 Murl, 7"33 

Prncessus informativus pro Canonizatione ccep- 

tus 11 Aprilii. 744 

An. 1417 Nascitur Nicolaus de Rupe in Helvetia. 

397 
Ati. 1421 Petrus Villacrecius Regularis Observan- 

tiae apud Minores Hispanos restaurator obit 

850 b , 
An. 1431 Petrus de Santoyo ex priinis Minoribus INDEX CHRONOLOGICUS TOMI III MARTII. RegularisObservantias inHispaiiia obit. 855 bc 
A». 1433 Ulpho monachus scriptor Vitse S. Catba- 

rince SueciEe pie obit. ^OZ 

An. 143b B, Amedeus Dux Sabaudiaa nascitur. 873 
An. 1443 FestumB. Ambrosii Sansedonii celebran- 

diper provinciam Roraanam facultas conceditur 

ab Eugenio rv. 243 

An. 1455 B Amedeus, mortuo patre, Dux Sabau- 

diae, regimen init. 871 f 

An. 1436 B. Petrus Regalatus Ord. FF. Minorum 

de Observantia, Aquileriae in Hispania obit 30 

Maiiii. 850 

An. 1464 Corpus S. Latini Ep. Brixiensis 


igitur Perusii An. 1470 Mons-Pietatis primus 

Italia. 72 

Circa 1470 B. Ugolinus Ord. Eremitarum. S. Au- 

gustini Cortonae 21 MarC. 363 

Jn. 1471 CorpusS. Secundi M. Astae manifesta- 

tum 801 802 

A»i. 1472 B. AmedeusDux SabaudicseobitSO A/ar(. 

871 
An. 1475 S. Simon puer Tridenti a Judaeis necatus 

24 Mart. ^ 493 

An. 1485 Mons-Pietatis auctore B. Marco-Minorita 

erigitur Vicentise. 73 b 

An. 1487 Nicolaus de Rupe moritur sancte post in- 

ediam XX annorum. 419 b 

An. 1490 OIEcium Ecnlesiasticum de S. Josepho in- 

sertum Breviario Romano. 9 

An. 1492 InveniunturVeronsecorporaSS. Proculi, 

Atjapii. Euprepii et Circini Epp. 450 

An 1492Corpu3 B. Petri Regalati transfertur in 
8G4 474 ^in. 1510 Refossum corpus Nicolai de Rupe trans- 

fertur in novum mausolseum. 421 

An. 1518 Corpus B. Amedei Ducis Sabaudise eleva- 

tur. 886 c 

An. 1530 Corpus B. MarciOrd. Minorum transfer- 

tur Vicentiam. 71 f 

An. 1550 Corpus B. Tomassi Camaldulensis ad 

majus altare defertur. 601 

An. 1671 Corpora SS. Herlindis et Relindis trans- 

feruntur Masacum. 390 

Jn. 1590 Processus formatus de Canonizatione Ni- 

colai de Rupe. 422 

An. 1598Corpus B. Ugolini secundo tcansfertur. 364 XVII SECULUM. An. 1608 Corpus B. Amedei Ducis Sabaudiae in sa- 

cellum transfertur. 887 a 

Jn. 1609 Processus informativi facti sunt pro Ca- 

nonizatione B. Amedei. 887 f 

An. 1613 Caussa Canonizationis commissa est Au- 

ditoribus Rotfe. 887 f 

An. 1623 Facultas celebrandi festum B. Ambrosii 

Senensis per totum Ordinem Praedicatorum 

conceditur a Gregorio xv Papa 243 

Jn. 1632 Inspectio facta Eraeritaa Reliquiarum S. 

Renovati Ep. et aliorum. 903 c 

An. 1640 Corpus S. Tomassi Camaldulensis inspici- 

tur ac transfertur, 602 

An. 1662Capsa reliquiarum S. Vulfranni aperitur. 

161 
An. 1666Corpus B. Petri Ordinis Eremitarum S. 

Auguatini trausfertur. 469 

An. 1666 Canonizatio B. Amedei denuo urgetur. XVI SECULUM. An. ISOSCorpusB. Ugolic PROTESTATIO. QimncliKiiiidcm liencvnlis i>ru(lili<i|ii(> Locloribns pni-dalc cl ingcnuc s.Tpins deniin- 
li;niniiis niqiic adco inculcaviiniis, si qii.c ipsis sinceciora quani qna- liabuiinus 
Sanclonini Acta monumenlaque alia occurrcnl, aul si in ipso noslro opere quid- 
piani rcpcricnl, ulii quod vpriiin rcctnmqiie cral haud siinus assecuti, doque liis admo- 
ncrc nos dignabuntiir; nos illis maximas liabiluros esse grallas, et qua? perperam scrip- 
scranius enicndaluros ; inulto sane :cquins cst, nos Sanctfe Aposloliea! Sedis judicio ac 
dccrelis ohlcnipcrare. Nani Cn^litcs nmnes Dcumque ipsiim sancle teslamiir, nos eani- 
dein sacrosanctam Sedeni, ul Vcrilatis (qua; unicc proposila esse liisloriani scribenlibus 
debct) Magistram revcreri : ncquc ab ejus scitis jussisque vel lalum ungiiem declinare 
velle. 

Ouarc (quod cst alias Urbani viii Pont. Max. ileralis Constitutionibus vetitum) nulli, 
qiianlum quidcm pcr imbccillitalem huniani judicii providcri a nobis potuil, Sancti aut 
Beati appellalioncm adscripsimus, eui non eani vel Sedis cjiisdcm scntentia, vcl majo- 
rum rcligio, vcl vcterum Scriplorum auctoritas contuleril. Ncque itcm ciijusquam, qui 
non videatur, per conimmem Ecdesiai cortscvsmn vel immcinordtiHcm tcmporis cursum,aut 
pcr Patrum virorunK/uc sunctorum sci-ipla, vet tonijissimi tcmporis scicntiii ac tolcrantia 
Setlis Aposlolica; vct Ordivurii, veneralionem oblincrc,commemoravimus mipacula,prce- 
dictiones, arcanorum manifcstationes. Sl tamen vidcamur uspiam lioc in genere halluci- 
nati, admoncal nos quivis amalor Vcritalis, alqiie illicn corrigemus : et mullo quidem 
libenliu.s mulloque sludiosiiis hicc, quain si qua; crrala, pertincntia ad Clironologiam, 
Topographiani, Aclaquc ipsa, iin|irudcntibus excidcrint : qu:r lainen ipsa moniti conti- 
niio rclraelabimus. 

Etenim boscc Coinincntarios niilliMii hidicrc mfMiicnliini vniiimus, nisi Histoiiiae Ho- 
MANiE, ah hominibus errori ohnoxiis toiiiposil:c ; iiisi si ipia c\ r)ivin:c Scripliir.e lihris 
descripla, aut Ecclcsii' Calliolic:c Conciliis, Pontificiisquc Bullis Canonizalionuni, qui- 
hus sua sacrosancla conslarc dchet auctorilas, acccpla sint. DE ACTIS SANCTORUM MARTII TOMUS TERTIUS anio tid fiucm meutils propins Umto ma/fis accctlimm ud mijsleria in lota 
rtif/ione Christiaiia prwcipna, Dco henc propitio, ciijus InrartiatiOf mors 
t lesiirrectio exlremam MartH partcin pulantnr consecravissp. Uunc iffilnr 
a S. Joscp/io inchoaiiiusy firginis inatris sponso et patruo, pucri Jcsu non milri- 
tio faiitum scd ctiuni icf/ali Patre ac iinducc benediciionnm avitaruw^ ifute craiit 
in ^fcssia tcrminandte : tafitfuc occasionc capitales tilitfuas in Chrisll f)o 
ncaloffia controversias evofvimusj nt funtfamcnlo rcctc fiositOf cetera Dei f f/e- historiaf tota fere ad tertium h 
possil. licfji auteni a devictis cum moric infcris f/forii 
tissimorum miliinm c.v oinni sc.vii, (ctate, ordinc a 
amictus slofis, ifuns Jt/ni sa^iijuis dcaffnivil, ornavit 
jirfctc.vla /lur/inretiy vel splcndor virtulnin eximiar 
Sanciornm fvsta ne Dominicte I*assioni intemjieslive 
dicsffuc transfata. Sed si projitcrca his tfui su/icrsun 
sint/nfis Sanctorum nnmcrus, jifurifnis ffuam afias in iomuin sjicclans, j)crdiici tid fn ulcin vcf toferati 
idcm , feerit for- 
coinitatns 
arUjvii 
llorum 
7ne>ises um. ^nnt t/u 
occnrrcrcnt, , 
l dicfius trcdccim minor est 
nnum tomum concurreiitibus du- 

Ihi 


kus, „ 
s, que. 


ihil h 


le a prni,resi 
Slterala Dei 


ori 


liue si 


ihsetiu 


eulur : mnri 


lls.. 


, loluh 


II opus ifualjloei/us 


"■'1 


ms rei 


rum 11 


■stimaloril/af 


tra 


etamh 


V, tos 


exaralis ma elerifm s duohns fitdicfntminus: itaf/nc nohis concfudctnrJilav- 
rtilia Lcclorvmffue adsfiivcl fuvor, lefii/vi mcnscs cx 
f/uidcm forlttsse inajori tfutim i/ratvm crit Iltiyio/ihi- 
fcsiicntihns exjifclnm vidcre .' sed minori tnnfto, f/nam 
cril ercdihife jiossc snjjicere ttim co/nosa: materife jter- 
u aut jirtefo cusis omni in fint/na etrefjionc auctoribus 

nt <is cvofveiitiisftanio deiiit/uc ffihori cxantfandn t/uanlum rct/u 
commenttirii et annolationcs, ncccssariic atf lioCf vt a /nimnrum accuralionc mcn- 
sium /losleriorum sli/fus non ffct/cnerci , scd cxpf^-at /lolius tfuod iffis videbilur 
tiefuissc. Inteiim fiis fruere, Leetory el usui deinvcfis fulura monumenla, si t/ua 
Tibi Tui.Kve sufifielnnt, hcnii/ne ct /iromjilc sufmiinistia, ntin ovcuftatnris ingrato 
sifcntio eos, per ffuos ad/uli instrticliqne fncrimus. XIX MARTll. 

SANCTl QUI XIV KALENDAS ArUlLlS COLUNTUU. SANCTus josEPHus sponsus DeipavEe Virgi- 
S. Tlieodorus Presbyter, Martyr Ca;sa- 
rea; in Cappadocia. 
S. Bassus seu Bassius, alii 

viginti, I 

S. Lucellus, i 

S. Fiscianus, | 

S. Pomeims, ( Marlyres 

S. .Inserus seu Josippus, / in Africa. 
S. Apollonius, \ 

S. Aminonus, I 

S. Saturninu.s 

S. Ua^illa et alii vn, ' 

itarU, T. 111. S. Quintus, 

S. QninlillusseuQuintilla, "JJUS. Mai'lyres 
Surrenti 
in Italia. Martyrcs S. CHluliniis, 

S. l'lorcntius, \ 

S. Vonccla, 1 

S. Pancliarius, Maryr Nicomediae. 

S. JoanncsAbbasParanensis,propeSpolelum 

in Uinbria. 
S. Lactinu» Fiind.ctAbbasdcAchadhurin Ilib. 

I S. Leoiitiiu S. Leontius Ep. Sanlonensis in Gallia. 

S. l.andoal(iu$ Arcliiprcs- , 

bytcr. i 

S. .\mantius Diaoonus, | Winlershovii 

S. Adrianus Martyr, , cl Gandavi 

S.Julianus. ' ( in Bcigio. 
S. Vinciana, 
S. Adcltrudis, S. AlcmundusMart. Darbiffiel Salopia; inAng. 
I! /InilnTis do (lallcrani"! Sonis in llctruria. 

!;, .Im., !,!„■. r,,M,i,'i,-i., ijii ■(, , i:,^ii,'ralisvii 

., ■ . i; i ■■ ■ ■ I inbria. 

I; - I ; ■ l',,'nilentia B. .Manus S. .Maiia; in (j.UIo Ordiuis .Minorum 
de Obscrvanlia, Ticini in Ifalia. PRvETERMISSI ET IN ALIOS DIES REJECTI. SatirtiisLucianus Episcopus, .Martyres 
S, Maximiaiius Presb^tor, memoyaiitur 

S. Julianus Diaconus, \ in MS. 

Marlijrol. Casinemi. Sunl hi Setlovact tn 
Galliis pasxi vni Januarii. 

Adiilplius IDpiscopus, nulla scdit addila mentione.re- 
Inlw m MS. Fhrario. Quin fuerit difficile nt con- 
jiriiirc. Fonan Adolphus EpiscopiisOsnabrugensis 
m n'i-^liihaUa, qui coUlur xi Feliruar. 

S. Gri?t;nni ufdinalio. MS. Tamlaclense . At in sikntio 
alionim, non li'iuet. quis istius nominis Sarictus iii- 
tellifjattir. Grcgorii Magni ordinalia inscnpla est 
Marlijrohgio Romano m Seplemb. de eo cgimus 
ui Mai-tii. 

Lucania, iBrda ej-euius. Ex tns Lacama vidctur 

Ingeniua, ( Luciaiius em; nini Liicania pro 

Rogatn, / Campania simaiwr, tit fecit liabanus, 

Timotlieus. j el Ingenius, atiis Ingenua, et am 

RogatR atiiique r''/('™nfHr in Campaiiia />ni*(, tili 

Timotbeus cum aliis in Maurltania, dvquibus acium 

ftl xvjii Martii. 

Aprilis, iinscripti MS. Tamlacleim. Suni Martij- 

Servuliij., i rcsNicomedieusfs, el colunlnr wmUart. 

S. Ali-x;iiiJer EpitiC. Marlyr inscriplus est Brmario 

MS. Ejun Jcta iledimvs et tilteri Catatoijo MS. 

xviii Miirtii. 

MS. Tamtactense 
aniiiiuumin/Ji- Anxilius, 

Cntb-rllll S. Cynllus/KwfS. Joseph 
ptusestMS.Maritjrol 
««CyrillusEpisc<tii mann. Lennliiis, rtinm Calulogo Gfncrali Sanctorum 
Ferrarii insciiptun rxl, et Apollouius Ctilaloijo Ept- 
scoporum ficentiuorum apud Uglielliim :quidubitat, 
num iii renm natiira rxtileiit atler Leontius Con- 
fissor. Iiifia ad SS. Tdeodorum Episcopura, 
Gaium ct socion lixc lale referimus. 

Le(.i)(iu8, jEpscr.pi Bracbareii.-^es in Lusilania, 

Apolli-niiis. ( Morlijrol. /Ji,spim'cum et Lniitani- 
cum. idquc ob Clironica Juliani el Maximi. Hrtiqua 
iufra lertor videbit 

Leontiu» Episcopus Apnllonije. Equilinus el Galesi- 
nius. Pro quo S. Apullouium liabciU alii : de ulro- 
qtie iiifra agimus. 

Joannes Episcopus «(//'«(^/1« Leontio etApoIlonio in 
Marlijrol. MS. tcctmx Bruxellcims. Iiifra arbi- 

EpiHopnm appelliitnm, aul cjus Ivvo subslttuendum 
Theod<jrum. 
Soreiilu.s M;irl)T rrferiurcum aliix in Irihut coilicibtis 
Manyrotojii S. Hu-ronijmi. ci iii iiliis trilus MSS. 

pro ,/»<■ ctium Pnfi|i.,us et Ori..-ii(iiuj.s in atiis 

-1/^^ /'/'- // ,■■ ■■ ■■■/■■■, >in-,.nli /<.«/. Mansuetu.s Kpi,«copuP Britaniiorum nubscripsil Conci- 
tio Tiijonico l sub Ihicm avni 4G1 tiabiia, quando 
Aiiijlo Sa.ioiieH im'.:%n-uv! invr: '-uv ili,ih'< BrUan- 

, nixe rcgioiic Galli-n,:-:: .< . ■.'.., ,,',,/„,,, g-^,-, 
icopus iitisdiiionibns in , . ...-..,.. i,l,iiirilatus 

muen milli 5,'!i .Vi"n'/1 '.''' ,■ Thom .'"/jl-.yl!l',',m^«m 
Snti.r iiltnhiii, ns.-.ercii.-i Episnipum in JrgaUia 
A»m.. rl iul liim- dian Mniolo.ju, ^colico luscripsil. 
Cum Dn„t>.tero Fnnum.. .-.nn i-iuun irlulil : sed 
ibi cnm se,l,m'mo.i,. ,,.!,,, ,,,/,,,,, ,.„ nim ha- 'Ivquo S. Auxilius, yribus, sed fer 1 Afru llieo,l„ins npiscopas Ciesaroio in Cappailocia nfcr- 
I»r pi mm. AfSS. ub „„mwr Umiinli amlit iii 
MSS. Mmlijiol. S. Cijriari ,■( aliis. E„ i, Tlieo- 
dorus Preslijler a m/„. /,„,: J,„ ,.,.(,,„„ „„„ T|,e„. 
cloro EpiM;.,|,o, ml ulibi pam. AMimar liiiic vii 
Bocii, 1/1,1 a,l Ma|.|y|.os AtrOi iptclanl. 

TIjcoiIoi-u» Episc.pu» lloraclolo meiimaliir a /V,,«. 

v,:,„!i!!!! ,"''!'!'';"° '^"'""'". i>"'< ■•« »««• 

"'^ ■ ■ , ' i ■1'"'' '•itmplus Hl Mmolaiio 
jl,^, '■ ' '""■Votoo. juiifcProsbj-lero 

Lcntiu., |l'pi,cup, Vicentini et Coiifessores 

Apolloniu», I Barliara i„ //,.,„.,, ,,,„„,,„ 

occa>mca„,mpla,,uod lrga,il.,r iii Mar„jrol. Ka. "".'"C" 

"J. Arr,, fal. 

.,,.l,.s^Epi, 


iifihisBri- 
52 /.•jiin- 

:c..p..rum, 
( .;/.: circa 
::. Sccm- 


..:. .S:,,': 


'<",nijm,m 
: Aiinalrs 
'/': 1(1(1 : IB 
'■"' " "■'■" 


i Ji.^m Aojc, 


lio ll.bcl- imi, 


z. 


Cohia 


• Aa 


'Ui' 


. .\l,-l,l 


Ma 


rlijr 


oloijiig uhi Mellam hoc dit- coli 
i<s sciltcct : hic lumen. 

rhm pise lt\a RefTina cum lilulo Baafjc vi^niUir Catalogo 
^inctnum a rertano ppijeuim Canmitm citanle 
pro Molano, att et Cnitipnlio etiam nedtdii fm^se 
Hungiriae Reginam, quv Poloiiur ftiil Mtctslni 
turai, mntii Ctwniiti, Regum Coipun qiiod ipui m 
Bianifciaio mmw t ni a mapuhis ^hk Rknn "ii.ii ilu^ > Ale^^mdn 
; rhiidn. 

i EiiphraMa 

> Mitrona 
) Jultnna, 

; I iiphemia, 

i The.dosia, 

; Depphuta Martjres Ami- 
I siinPaphla- niim limiih ii-^piiiqit 
(sic etitm atisct tfiilu) ) e 
chtepiseopi Coloniensu 

mrdia ni "I, i/tvdJf R Lhe/e Regin 
fintiu Ilennanm, ilem Ar- 
imagines ium dindemale de- 

I is tiite- 

1 llocatnr 

I 1 Lau- leodn In Martyrol. Rom. 
XX Mirt 
SS Pafrum a Saracenis i: Meu 


11 


tr Itle quie i 

1090 wpitn 
lOGJxn 

bella eni! monacltos et Canontr Laiira S. Sabbie oeciso- 

Menotoffio Basilii Imji.-r. 

et Menaii, MSS. al> nliis xx Martii. 

S Martinus Epihcopus Dumiensis loiigo nicomw ce- 

Ubiaiui 1« Meitologio Beneciictvto Buceliiit. Vilam 

d<imu& XX Martii. 

B Ajnbrosms Snnsedonius Ord. Praedicatorum Fat- 

liA Agi ippinemilnts Gelenii adscriptus est loco diei 

scqueiilts xxMartii. 

/ / Liitduts S Thomas Patrtarcha Constantinopolitamis inscriptus 

<i mvacu- est MSS Menxis bibHothecse Ambrosianx. De eo 

' qux ti aijemus xx Martii. 

I iitotum Theodorus Epi^copu^ A.i..|.i.r n ]': :.,■:.• MS 

>S An sed hic est aut itl, .^ i/,.,, 

Iialitim tijiibiis aut 1hevi\ :i ■ I' ■ ]■ - ' ;,.r 

j acciile- Antiothiaa {nam En-..-i- '::... um iq^.im.i, ci 

n^ts toltigitiii cohtur xMii Martii. 

im de coipoie, S Secundiis MirtyrAstierf/iTftir o Ga/«iwtrt. Viiam 

, auiio dtmum tlabtmiis xxx Martii. 

aiiiin 10b7 tel Alethae ad Clarim-Vallera translatio rf/Vrdir iii Ca- 

ijhimbeata- tendano Ctsteiciensi. Bivioue anno 1617 excuso. 

^ U olfhelmt Esl hxcmalei S. Bernardi, cujus translalio memo- 

II I Mii Calen latm a Saussato 19 Aprilis : al migralioex hacvita 

iiif litit qtiod IV Apnlis 

is lcstis tpse SS Hugonis et Aj-cadri reliquiarum Translatio apud 
«II7W Obsa ipsa Gemmeticuni inscripla est MS. Martijrologio ejns- 
I Normauiiia. E.r liis Hugo Archiepiscopus 
lagen^iis colUtir ix Aprilis et Ajcadrus, sive 
lus Abbas Gemmeticensts xv Septemb, 
?rus Marlyr Brixiffi a SS. F.iustino et. Jo- I iiilhijtndum, qitam 
1 1 nifn n opci culum hg- 
coopei ti ns 

n<-is, qut a S Domtntco 

indiitui Oidtnem tlhim 

atui cttm tiluto SanLtl 

) Scotico Nm mimtnit ejits 

atie^ Pixdicatom talem n( 

I Hiniiguet,et Buceltnt cum ihh vita airii 
miai I I rab 1/.. ' dtit Tlie -i iien Samtt 
1 Hugo de LeontlUS Li I <_ \\i> ^^L-iiniieiiMS msc 
taito Suucionim, e-xjam supra dic 
S Leo, altis Leonius, Episcopu; 
colttur 

S Laiidrad^e Virginis elevatio n /. . ' 
S Laitdmldt occasione cujn.' > 
ttoteu Tianslatiojamdicta. vr, . 

Bcnediclinis. Habci , . 


[Julii inurdiiv ninnT iin^ ^ ill ir i in Hj ihinlia mn^tiff ctim 
opintoiu saniltlati^ iixtl in txsli-nvi ^api lupttts, rt 
sptiilii ptrpheiuo rlnrus tiinm moitat m exutl nnno 
1234 Fju^ gestn hitbemiii, in MS Clnontco Villa- 
ttenyi it tiide collfrjetunt Fi^ni m Ftoiibus Ecch itx 
Leodun ii Rms us in Auctcrio ad Motanum, Dor- 
qaniv., Cbtii^.oilomus Henrtquez tt Bucelinu.' qui 
Beati tilnio h I lai Iiil i Pui rottwai Sausnaitis 
Stahquain f i rcclnia^ltca caltala Mein 

nuH *i/Ht u 1 110 iixti, rt nc qui Ctjlln S MaiiiP MagdalenEB Translatio apud Vizeliacnra 
monasternim celrbratur a Beltvio, Maurohjco, Ga- 
lewiin. Fniaiio, fVilfordo. Moluno, el referlur in 
vant-i MSS etiam Usuardi monasterii S. Germani 
dePialis de ea agemus xxii Julii. 

S Rpmatlns ex Episcopo monachus, memoratura 
Witfordo [« Marttjrol. Angctice edito. FuilisEpi- 
scopus Trajeclensis el cotilur iii Sfcpterab. 

S Chryfanthus, iMartyres cetebrem veneralionem 1/ ud Gn .1/.< . dem tn ( 1 


/» /?ii 1 tcapitulntione 


Ida Spar 1 


cap 27 / 


1 tatr vtros settiU XIIi 


facla, 2 T 


tndtcal, ejui vi mi 


11/ 


noldtis n'to 


ranrmcus a Oalisle 


Jiiif;7u/ari au.,lrriorts ulx exem- 


confundens. 


plo tri Casletla floi 


rutt circa an 1550 nou tamen 


rtferendt 


sohus Fiannscani 


MaUytalogti auclorttate mter 


iusptciotttm 


Beatos referendus 
Wtone 22 ;., ,!•■■>, 11,: ■■,„,! Ar. 

S. Elisahthn' pedisKr/]ua 
■turo dedit ipsam hoc dte 
qut prtori erTori alteram seque fatsam 
junxil : quasi ipsa esiet qux ab eodem 
Decembris referttir ex prxdicto Trithe- mio ; sed Imnc si imptxisset, legisSrt S. Jullam Co- 

milisSpanheimemism-orem iiiorlMam essea» . im. 

Pliira de Comilissa ad diem quo soror ejns S. Mar 

gareta colihn' 
S. Modesta ^'irgo apnrt Treviri 

MSS. ad Greven. Colilur 
Jot(a ntve Gufla S. EHmbelhm Th 

obiil hocdie ati. !252 

quam post morlemcla Octob. 
Ila Addiliones 

IV Novemb. Latinis 

inijicx peilisseqita S. Claud 
muUit sigiiis lam in vita S. Hilari 
■])erhibelHr,inquil viCli y Hirsttugiemi Tiilhmiiu, et sanctse Vi 
titulo eam ornat : qtiam propterea Bealis Arturus in svo Marlyrologio et Gynecxo : de cujus 
ntllu spedali qnia nihildiim cogjiovimits, expeclandns 
fst diea quo Domina ipsius colilur xix Novembris. 
S. Diodorus Preshvler. (Martyres memoraTilur a 
S. Marianus Diaconus, | Grxcis in Menseis : a 
Lalinis I Decemb. 

\HartyrBS celebranlur a Gne- 
Hilaria j'^0"J"ees \ ^,-^ ,„ MenMogio et Mm- 
Jason (,,,.. ( vxis,etipsiconjugescliam 

Maurus P'" 1 a Galesinio. A Latinis 

citm Marltjrologio Romano m Decemb. DE SANCTO JOSEPHO 

SPONSO DEIPARf VIRGINIS Conimeniapius Lisloricus. § I. Acla vitazexFAmwjdistis Matth^oetLuca: 
etlionorum tituli inhis fundati. 

iris siix marihim utio verbo abitnde G' quam convenireiit, ipi\ 
Spiritu sancto. Josepli 
tus. et nollet eam tradii 
eam. Hsecautem »<■■■■■: 
apparuit insomiii^i n ' 
timere accipere M u i i 
in eanatum est. ■!-- "i'i 
filium, et vocabis iiutiK.' 
Tum facietpopiilum ^uii 
gens autem Josejili .i s 
Angelus Duniini. et ac. 
cogiiovit eam. donpc \ 
nitum; et voc;t\it iuiit 
, autem in aiel)u.s illis. 
gusto, ut desiriberetui I u;i l...,j.l,. .11,1.- 

1 iil^ni liali..iis <ie 
sjuscumessetjus- 
f nccultedimittere 

■' Anfjclus Domini 
; '' !ili David, noli 

■ ■■' . !\'iriet autem i)iit'"i tnim Hal- 
.. lixur- 

: et non 'olvit, et rerlinavit 'ril fllium suum primoge- 
ejns Jesum. Factum est 
iit edirtum a Ciesare Au- 
itiversus orbis... et ibant 
proHlorfiil.tir siiij^iili in sujini civi(n(i3m. 
Asceiidit autem et .lnse[iii a (;.'iliI;i-;(, tie civjlato 
Nazaretli, in Jud;eani civit;i(Hiii Davi,i, ijuffi \yc;itiir 
Bethlchem : eo quntl fsst-t deilotiin et lUmilia Dnvid 
ut profiterotur cum Maria, det-poiisala sibi u\oro, 
prajgnante. Factum cst autem ciim essent ibi, im- 
pleti sunt dies ut pareret, Et poperit lili 
primogenitum, et pannis ... 

eum in prajsepio : quia non erat eis locus in diver- 
sorio.,. JWoj- aulem rfs iinJti Mmia ailmonici pastores, 
3111 erant in eadem rcgiono vigilaiitea et cuslodientes 
vigilias noctis supor gregcm suum... ut discesse- 
runt abeis Angeli in ctelum... vonerunt festinan- 
tes, ct inveneruntMariam el Josoph et infantera po- 
situm in pnesepio, 

2 Posquam vero irapleti suntdios purgationis ejus 
Marix videlicel, eecundum legem Mi>ysi tulerunt il- 
lum in Jerusalem. ut sistcreiit eumDomino, sieut 
scriptumestin legeDomini. Quia omae masculinum 
adaperiens vulvam sanctum Domino vocabitur -. et 
utdaienthostiam, secundum quod dictumest in lege 
Domini, par turturum aut liuospulios columbarum. 
Et cum inducerent puerum Jesum purontes ejus ut 
facerent secundiim connuetudinem legis pro eo ipse 
iSimeon} accepit eum in ulnas suas, et bonedixit 
Deum. Et eratpaterojusetmatermirantea super bis, quaj dicebantur de illo : et benedixit illis Si- 
meon... Et, ut perfecerunt omnia secundum legem 
Domini, reversi sunt iu Galilffiam, in civilatem 
suam Nazareth. Cum ergonatusesset JesusinBeth- adoratura 
lehem Juda in diebus Herodis Regis, ecce Magi ab *'"?« 
Oriente venerunt Hierosolymam, dicentes: Ubi est, g 
qui nntus est Rex Judaeorum?... Audiens autem 
Herodes Rex turbatus est, et congregans omnea 
Priiicipes Sacerdotum et Scribas populi, sciscitaba- 
fiir ,ili i?i- iilii Christus nasceretur. At illi dixerunt 
lIIi, !ij I; ililHliHm Judse... Tunc Herodes, clara vo- 
riii-; Mi-i~ (liligenter didicit ab eis tempus steltEe 
cjiia^ ,'ili|i.iniit eis, et mlttens illos in Bethlehem, di- 
xit : Ile et interrogate diligenter de puero, et cum 
inveneritis renuntiate mihi, ut et ego veniens ado- 
rem eum. Qui cum audissent Regem, abierunt; et 
ecce stella quam viderant in Oriente antecedebat 
eos, usque dum veniens staret supra ubi erat puer. . . 
et intrantes domum invenerunt puerum cum Maria 
raatre ejus : et procidentes adoraverunt eura. . . 

3 Qui cum abissent, ecce Angelus Domini appa- ,„gmB„oi 
ruit in sommis Joseph, dicens : Surge et accipe pue- iramferiur 
rum et matrem ejus, et fuge in j^gyptum, et esto ^gypium, 
ibi usque dum dicara tibi : futurum est enim, ut He- 
rodes quierat puerum ad perdendum eum. Qui con- 
surgens accepit puerura et matrem ejus noctu, et 
secessit in jEgyptum. Tunc Herodes, videns quia 
illusus esset a Magis, iratus est valde, et mittens 
occidit onines pueros, qui erant in Bethlehem et in 
omnibiis flnibus ejus, a biraatu et infra, secundum 
tempus quod exquisierat a Magis... Defunctoautem 
Herode, ecce Angelus Doraini apparuit in soranis p 
Josepli in jEgyptum, dicens : Surge et accipe pue- reducUurii 
rum et matrera ejus, etvade in terram Israel : de- Nazareih, 
functi sunt enira qui quierebant animam pueri. Qui 
consurgens accepit puerum et matrem ejus, et veiiit 
in terram Israel. Audiens autem quod Arcbelaus 
regnaret in Judaea pro Herode palre suo, timuit illo 
ire ; et admonitus in somnis secesait in partes Gali- 
Ie£e : et veniens hahitavit in civitate quje vocatur 
Nazareth. Puer autem crescebat et confortabatur 
plenus sapientia. et gratia Dei erat in illo. Etibant amtaiiuru 
parentes ejus per omnes annos in Jerusalem in die '""P">' 
solenni PascbEe. Et cum factus esset annorum duo- 
decira, ascendentibus iltis Jerosolymam secundum 
consuetudinera diei festi, consummatisque diebus 
cura redirent, reraansit puer Jesus in Jerusalem; et 
et «on cognoverunt parentes ejus. Existimantes 
autem illum esse in comitatu, venerunt iter diei. 
et requirebant eum intor cognatos, et notos : et noa 
mvenientes. regressi sunt in Jerusalem requirentes 
eum. Et factum est post triduura invenerunt illum inierdoclor^ 
in templo sedentem in raedio Doctorum, audientem '«veniiura 
lUos et iuterrogantem eos... El videntes iUum admi- ''*'"'''"'■ A rati buiit. et ilixit inater ejiis arl illum : Fili, qtiid 
fecisti nobis sic? Ecc« pater tuus et ego dolentes 
quasrebamus te. Et ait ad illos : Quid est quod me 
quserebatis? nesciebatis quia in his, quas patris mei ?Etii et 1 I N:i i illis 4 Hail<'iii. s ' / '.T,(/i,si's EvaHgelistantm 

MtttOixi rt !. . . !:■■-, ,■■ lUi : ijiix expnidens Ma- 

Extliclis ^'^^*'' P^*''"''''"J"'''^»ti (niioilc Aillijaco) Epi.-copus 

i-zsurguni 12 Cameracensiscrffl/iwaM/JOMcccxcvui el sequciilis seculi 

itiutt honorvm anno sj Cardinalitio lionore aticltis, morltiiis aulein 

S Joiephi. anno uccccxvi secnmhm Poviltoiiiim. at secuntium 

Parisiense Necrohgium apudSanmarllianos Mccccxxv ; 

sumpto themate ex viii capitulo Esther. Hoc honoi-e 

dignus est qiiem Rex voluerit honorare, ponit duo- 

decim honores Josepli Saiicti, veri Mardochei. tam- 

qiiam fluodei.im stellas in ejus corona regali. Ita 

exposiiioa j\/5. UUrtijectinum, de quo iiifrti, posl Lcgendam S. tLillyaiQ JuM-i sancti spiraiuiite incarnatum est. Nec ei solum I 
Incaroationis mjt^sterium ; sed etiam per eum huma- 
nse salutis mjsterium Angelus intimavit. Et pariet, 
inquit filium et vocabis nomen ejus Jesum ; caus- 
sam nominis subjungens : Ipse enim salvumfaciet 
populum a peccatis eorum. Septimua S. Josephi , 
honor est qiiod justus Evangelico testimonio com- ( 
probatur : Joseph, inquit, vir ejus cum essetjus- ■* 
tus : hoc est cum esset fide. spe et caritate et om- 
iiium bonorum morum etcunctarum virtutum ho- 
nestate probatus : nam in Scripturis sub justitiie 
nominevirtuosjB vitie sanctitasgeneraliter accipitur. 
Quare Joseph etiam justus, quia fide justificatus, 
sicut pater ejus Abraham. Credidit Abraham Deo et 
reputatum est ei adjustitiam : Credidit et Joseph 
quod Messias nasceretur non ex virili semine, aed 
ex mystico spiramine, et de fcemina Virgine ex se- i 
mine David : qua fide justificatus vere justus est ' 
vocatus. Ejus octavum honorem testatur Evange- ^ nio sivB traclalus inter opera ejits lium, quia hoc nomen Jesus a Deo Kternaliter 
■ edita : ex qiio ipsos duodecim positum, ab Angelo temporaliter revelatiim. ab suum nrepil Brcriarinm 

spiir&im de S. Joseph Evangelica Scriptura comme 
morat, invenimus eum profecto magnis laudum prse 
ponlis commendatum ; propter qua; sancta Matei 
Ecclesia festivisgaudiis merito duodecini ejus hono 
res recitat. Namque primo e\ n i iii im.i -i f-'\: 
stirpe propagatur, testante Ev i:i_ n 

Jesu Christi filii David ab Abi il. , ' i ■ 

minat quod Jacob genuit Jo>i'|'li 'itiii ' I i: ■ , -li 
quanatus est Jesus qui vocatur CJin-fu^. Seciimit 
Mariaj A^irginis Maths et Jesuejus filii verus coii- 
sanguineus appel[:itur : quia o Vocabis 
ambigi- 
ut cir- 
s Jesus, 
L utero ' .^ digressionibua el explicatione S. Joseph hominibus solenniter prfed 
•itdicliMS.adusumCoUcgiala nomen ejus Jesum : quod factum 
comptlator, eosdeinqiie iisdem mus : Postquam consummati sunt dies 
brevitnle Carmditiciis Ordo m cumcideretur puer, vocatum est nomet 
m per novem lceliones hoc, quL quod vocatum est ab Angelo, anteqi 
conciperetur. 

6 Seplima.' Leclionis loco indicatur Fvangeliiim; 
Cum esset desponsata mater Jesu etc. ul in Vigilia 
Nalivilalis Domini. Nonus honor justi Joseph atten- 
ditur ex hocquod illo prsesente multa magna nostrae 
fidei mysteria declaranlur. Pra-sens eratdum Chris- 
tus nasceretur; et dum a pastoribus mira de ipso 
dicebantur : nam, ut Evangelista Lucas refert, in- 
venerunt Mariam et Joseph et infantem positum in 
prjesepio : et mirati sunt de his quae dicta sunt a 
s filii verus coii- pastoribus ad illos. Pra?sens erat dum Christus 
ex aemiiie David circumcidebatur, et sanguinis innocentis primitiaa 
iiasci, lesnmonio bcnpiurje comprobatur. Nam fundebantur : et tunc propter nos Christi passio, et 
missus est Angelus Gabriel a Deo ad Virginera des- propter Christum Josephi compassio inchoabatur. 
ponsatamviro,cuinomeneratjoseph,de domoDavid Priesens eratquando a Magis adorabatur : prKsens 
erat dum Christus conferebatur in templo, quando 
ipse cum Maria tulerunt Jesum in Hierusaiem ut J 
sisterent eum Domino. Sed et honor Josephdecimua ' 
fuit, quod non solum veterum sed novorum Pro- 
quentcr cnmniemi>r;iiii, j i. ,i[.i;ii ^"ir^niiem viro, phetarum oraculis de his edoctus est quae in Christo 
'■'II i i::!i . : ( .1 .i.-.iih viium Mari.T?. erant ventura : nam Simeom senex benedixit eis, 

N I ! ' , I ' [iiilatus, sed virtuoso et prophetans deChristipassione. dixit ad Mariara 

'I ' 1 - Seil quarfus honor matrem ejus : Tuam ipsius anim.im pertransibit 

uratur titulo. Sane gladius, id est, passio illius. S. Jo-iepbi honor unde- , 
cimus est, quod non solum pmphetica allocutione, 
sed etiam Angehca saepe et familiuriter consolatur, , 
Quater ex revelatione Angelica uudivimus verba ' 
consolatiouis Anfelicaj suis iosonuisse auribus. Pri- ' 
mo cum deimpraignatione uteri virginalis haisitaret, 
ait ei Angelus : Joseph, noli timere accipere Mariam 
conjugem tuam. Demum cum Herodis persecutio 
immineret, apparuit ei Angelus in somnis dicens : 
Joseph, accipe puerum et matrem ejus, et fuge 
vEgyptum ; futurum e 
puerum ad perdcndui 
rursum apparuit ei A 
accipe puerum et mati 
Israel. Postmodum cu 
Archelaum regnanteni 
nitus ab Angelo quod non tantum ad Joseph refertur. 


secletiamadVir- 


ginem eidesponsatani. .\'i h- ii..r.iii 


>■■ ilit S. Josephi 


tertium.quodsacrali-- v 


i . Dei matri- 


monialiterdesponsaliK 


:i-<'Iist3efre- C despnnsata er;it Maria Juseph quando 

ad eam Gabriel ; qui cura dixisset : Ecce con- 
cipies et paries filium, respondisse legitur : Quo- 
modo fiet istud quoniam virum non cognosco, id 
est, numquam cognoscere propono. Sponsa igitur 
eratet Virgo, et consentiente sponso perpetuae vir- 
ginitatis propositum observabat. Honoralur quinto 
B. Jos'=ph, dum non solum ad Virginis Matris, sed 
'' etiata :u\ fjus Filii obsequiasingulariter deputatur; 
nam ullra generales caussas ojus desponsationia. 
qua.'il;iin speciales a Sanctis dicuntur : videlicet, ut 
diabolo Virginis partus celaretur, ut Joseph ejus 
teslis caslilatis esset, defiMideiis eam ab infamia 
suspicionis, ne iit adultera juxta legcm damnaretur ; 
postremn ut ab ipso mater cum filio suatentaretur 
et ejus foveretur ubsequio. 

5 Hoaor aextus est, quod ei tamquam secretario 
ccelesti secretum Incaruationis m;ysterium a Deo 
per Angelum revelatur, apparentem in somnis ac 
dici-ntt^in trepidanti : Jo.seph fili David, noU timere 
arcijjpro Mariam conjugem tuam : quod euim in ea 
iiatiiiii nst, de Spiritii sancto est : non humano sed 
divitio opore, non virili semine sed mystico Spiritus Herodes quaerat 
1 eum. Et raortuo Herode, 
igelus et dixit : Exurge, et 
sra ejus, et vade in terram 
n venisset in Israel timuit 
pro patre : et tunc admo- 
t in partes Galileae. Duode- ' 
cimus hoDor B. Jesephi est. quod non solum Dei ^ 
mater. coelorum Regina ac.Domina Angelorum ; sed h 
et Dei Filius, Rex Regum, cui omne genu fiectitur 
ccelestium, t^rrestrium et iDfernorum, ei fuisse 
subditus, sacra Scriptura et Evangelica historia tes- 
tantur. Nam de Matre Dei quis dubitat, cuin vir tfit 
caput mulieris, sponsaque :>ub(Iita sponso et siib po- 
testate K*tale em exi^talf De filio (luoiiue adsfruit ETan- meminrnnt rf Aamra' 
■ pelista quod erat suhditus iHis. Qiiibus illisl ulique diccnlyue: Nonne hi 
Mariffl et Joseph. mira et stupenda novitas ! o 
Diira et miranda humililas ! subdilur servo dominus, 
liuiniliUiiur homini Deus. 

7 Qiii mnnei S. Josephi honores cum friielus fverint 
virginalis coitjufiii. merilo Comifiltlanus ei Onlo ap- 
phndem, liaiic in priviu Vet/iens ail Magnificat atitt- 
fkonam gralulatirir.m accinit .' 

Felix niatrininniijin, fide. sacramento. 

Negue in-ole v.icunni, sed flore relento : 

Vice-p.iier, Virgo parens. hic et illa lahe corens, 

Cum bonMre vir-ginah. cura sibi conjugali 

Mutui>-sub:erviiint, et dulcem eiiulriunt DE SANCTO JOSEPHO 

de Chfi.-^ti dvclrifia mnuhnndi D 
; est faber flltus MariBe, frater 
Jacohi et Joseph et Juda- et Simoni=*? nonne et So- »"-. 6. 8 
rores ejus hic nobiscum sunt^ palrem Josrphtm. si 
viiisset . non fuinsntt piteleriluri : el alibi rursutn ma- 
ter oc fratres, nunquam jmter memoratnr. Neque vero 
coiivviiiebal , ut qui operibiis tam admiiandis Dci se 
fHtiim jirobatiirvs erat, ejiis et lege el iiomitie patersub 
hominum oculis vcrsarelur. § II. Cultuset feshm S. Josepfu inler Grxcos 
et alias Orientis Ecctcstas. hja, r Deini Paii Quoi 1 mjsi uniDeuset antiquum 
Perficitconsilium. 
Hxc ibiposlqiiam ipsius S. Joscphi laudcs suavi^simo 
Injmno in iiidrm Vesperis erpos-tir furranl, qurm nmi 
quoque liymnum ad usum tataliumque coritm. quivir- 
ginfo sponso pte devoli sunt, diiximus adiiectendum, el 
est taUs : 

Cidlaudemus toto corde Dci sripifinliam. 
, Virgini qui junitt sorto Jo^.epb rlilif];entiam, 
Quinascentis sinesorde alerel iiifiiniijiu. 

Q>ieminviula(*ma(ri.,i.',.<'rititi(-gn(as. 
I,.su,„l>i-l.„,v.i,Mn ,!„., u,„n;. . : 
Hosiiliii- ■'.■ . ■etosculls Josej.hp ri.M -.,' r, ,■ ,( ] 

Dum Il-f-l^ y.n ■ !...<! ii :.[ti,i.n-- iiiinnhc-uiis, 

JosepliliuriL-, rjii.;,n vir-Hl;ic(n(.Miblfahitpericuli9, 

Puer in ./Egjptum ductns Josepb ministerio, 
Ab eodem post reductns Patris esl imperio : 
Maturescitico-li fni.ilus fit, eiucis inysterio. 

Gloria summu Parenti, lau» at(|ualis Genito, 
Ab utroque procedenti par decus I'araclito 
Qui nos solvet prffipotenti Sani^ti Jnsepb merito. 

8 Poiro ul omiila, qute tntit ex Evangeliis in prin- 
cipio deducla, ccrtissima sunl, ila et qua: subjunximtt 
et j-lHhjaro its consonu exlra miniftn fahiralis suspi I dfbe.iil piVi wiiie pr. \ulli cj' ttpocnjphii qmhmdiim Ori Virgo Man,i .d> y.uM.i / ', , ,- ■ .■ „ ,.,■' ,■ ■■ /,■ ,.,,i 

firgx de rodtce ,/< , j 

digio factiudiiahiii ,;,''■ ■■ ■ ).■■ .■.■■,' ,';, .■ /■',.',)■ 

flornit : qUX eadfUI lUm iit.:h m.. ir: I :.. ni :,:-. j.. ^c.i- 

tioiiemqutJostpUilraiisii.<.iel. diHn n.t i-era.^^io li.nilio- 
nem (iguriitom quasi pro rcfacta accipwndi, rt ai-idam 
virgam Iribueiidi Josrpha, qux diviiia Spinfus tavcti 
viiittle virueril. f^istim etiam oliquUiUs est simili ali- 
quo figiio opus fuiue, ul alieim a nuptns carnalilm! 
Josephit iixorem i.ibi vettet ageitccre. fted wo» i 
ostensuii sumus divina disprntdttont lactum futss 
salva leijis obfervanlia nnilri lice.ret suhterfugne 
trimoiiium, adeoque nuUum liic vel torli vel liberx 
ffiiiij aut Socerdolum affiimmve eli-ctioni locum fi 
I post rrprrlum rrrftirli , qux poluit ! 
quam FiUum suiim mundo et Jiidxis manifeitaret, "cuUumi 
putaticium illius palrem Jvsephum tollercl e.r hac vita; veUri 
vidctur ciiam inter ptures alias posse alfegari, ob quam ^^'^l^^. 
D. Jotephi. non leqiie ac Virginis Deiparai cultus, 
una cum Christiana fxde fueril toto orbe propagatus 
pe.r Apoilotos ; vel sallem ah Jjwtoloruin suceessoribus 
aqueocSantorum Murtijrvm,inslilutus. Nempe pe- 
riculosum vidr.batur, riidibus ad fidei mystena iimtibns 
eum magnopere prxdieare, cujus commendalw fiequens 
virginri /wc/iw fidcm vu!,.-if[ ulcumque labcfactarc : et 
ttd vvlu^i I- ■.i.f:f:iii.i.i in iiiiinY ridebtttur JoEephii :, pro ciijus defen- 
•iwiiebantur honornndi. adcxc.tlamtJiliiiii lii. 

Iionore etinm ad iv. 
tiilum prsluxcre r 
est i-alionicmgrinit Bvnngeiium defiuirii ! 
Iem,qitam Domtnua ft.n 
bus Chvisti progeniloribiii ' i'.(jnnvwisante 
. .-1 fainfestivHa- , 
.,' •::j':ncdenti,omni- ' 
.jiLr relcris Teslanienli 
t Jtistis commtinem celebrant, singiilorum 
nomina recolenteicum untus distielii encomio; proximam 
abhacDominicam.quaeiiifraOctnvni e^ . ii.i.mi (•■i^^^pm- ' 

priam votiierunt Josepho, spon" i' i ■■■;■' . /"''- 

vidi liegi el Jacaho Fralri I' ■■■■■'■^ 1 ;ji;r ; npi>ii. diilii hiibeul iiaril. S. JoKi-ph 11 ijinnogrnphus : quonim hijmnorum 

jr ('*( liliilvs ex singularum strophariim lilteris inilia- 
\bus fuHigendus : 

Te canto Christi .«ti^ennum defensorem. Joseph. 
10 f/uic scilicel Sancio Poelx servabatnr , nt pa- 


MoTiuut Jtsum duodennem. Joscph tuperv probabili 

^ qiitarm conjectiira dici pnrci^e polrtl : nisi qiiod pro- Scri,ilu' . 

- pemodum artum tit, et a pleritque habeatur iitdubi- passnu 1. 1 

tiilitm, priut mortuum este quam te muitdo manifestare ciendi.tii /■ 

Jeitis tnciperet: cum niuquam illius ampliiis Evangelisla! parebil, pol i.-ri. ::!'•■' i:i,'l':'.,ii. rrlebroret; i» quibus praHev^cetera nymnogr: 
! ,,- ■ ( ,., ■■■'■'. III .iratnlttlur, quod simul et virgini- composilisr 
i,ifF,iii [, ■.■,.-. .l.rit . .it pater nati filii dictus sit. Tii? 
Traotirvto; './f/r,y.aTr,caixai natrip rou rixropewoy rwtoo; 
xexXvisat : quod Aaron frondente quodam virga, ip- 
sum. simili signo cognitum virginis sponsum, prae- 
figurarit : quod denique spiritu roboratus ornatusque 
virtutihiis, in maxima .lenectute ad patres suos glo- ' 
riose desc('nderit:et nnnc fe.stivilasejusoAinesterraa 
fines pTOVocet ad laudom Dei, qui ipsum glorificavit 
Ct patreni liJibfTP diLniatiis est. /n quibtis illiid de 
virga fr.iuil: iii. 11,11 .< .'ii,,r,t, nt&i a sijmbolico sensu. 
ifra admniri: ■ . ■■ ,, ,■ . ,■ , I-I.icet autemimprimis illud 
e, ui df wn/iKi .. r ., . :. ;ji I .■.iiiiurum Paintm totiusque ^,, ^^^,^1 
wm- Ecclpsi.r Uiifiriiiulis .^riiMii-accommodum, licel Grxci Jo^ephi 
Vir~ qiiidam vidrunlur credtdisse eos, qui in Evangctio m- '^"''""J^ 
.it.se. minantiir Domiiti fralres, ipsiiis Josephiex priori thoro 
plo filios fvi.M : quod rl ratio rrfugit, ne von omniiio puras "Jtt, fHii XIX MARTII. - 7 

. S h i I n tf lif , p l j I q L V n Ij , t H 

J b d , x t J II J I t i fh -1 \ 

' C/ ( I i m cm pl dc l ! , q V 11 f l Apo I I , , 

J r' ' I I l> I mful I l mJ di q J dtB ,1 /, 

I -^ J l I 7 I I II , p , n V ,J I , J ,1 m 

^ 1 II i ,1 r r ^ q pw i I b I 

'.', I ,' • m „ , plum , » 

,'■'''' , I la », II j I 

', ^ ' ' I L \ I , I I 

fl I I , ' Ll I II' I f b I I A I l II I D I 

' I -" ' d J c, d I 

11 I us l pl l I I B Ij L, I l I) 

I 

, t § III S Joscpla feslum et 0/fti. a proi" a in 
I I M £ lesa L Ina 

b I t p d ,, " f D 

;' U II d I I l I bl Jl I d ^ !b Ei , Eq I Ib Z p 

m J 209 I b I I l, J ,1 I '••'■'■ . 

1 II ' ' ' ' ' " / ' ' < I q 1 t, K „°tZZ' 

OriiMtr.O ll I I II I J dRbpbtlll iptum, 

M,licrmf l I I II II fc. 1) C ll h 

111 i I II It pt p rtmJll 

II U I i V IOflD*trt;IldApl 

S UdiJplplipJ 1 Ut t n 1 1 litl dl 

U L I I i j t bS \I j I g q I 

I , , I b J S V 1 d 

//' I II t X L l p p d ! t 

«viM l.i ( // , q i S J I I iV 

apoalpha ;/] a,ra,LIJJ j /( 

I o. II 1 J I I q t I I II j 1 I I ll 

U t l 1 I / I I ,1 I 

C / Jl I I I I I I I ,1 II I I II J ll I II ,1 

i t I J jl p t / I I I I Ai 

i I 1 u J b M P I I A 

I \ U I d p A t \ I b I V I I ! I I ' 

iD i J pl m I b b I f f m !a 
B tl I S J 1 1 N I t D «'•""""' d, I II I 

I f I ljHt.pt 1 
I Ij P I 

» / 
li i / I II I 11 I b , jlj ul 

II I II U A / /1/ U d ,! b pl nb 

J pl t 1 J / t, ad g I fa 1 

apb t n II ( / , / J p 1 £ / II. I s K I d 

II lai q icd I « j " ; ' < ' 

pdd Idt I p d 6 I fp , b I bi;l is J p! d } t 

I t p M 1 1 l I L I f I I i tl 

f m t 1 d I j i / ' 

1 lu at q j t ' ' 

t q f t I D jJ am p I f II 

b b m b pl 1 lt«- /jm ( ' 

um ajqjtJjhj Mcct p j I 

DJt«t p I B d Iwp A 

Ig f auit m p ftu I II I 

t Or, ! II q q 1 lia L t u, I l l I L ii g DE SANCTO 

iHlra Hudam ammemorationem. qualt-m dixtmus, ste- 
tisie videtuur taque dum Chri^iianorHm rebux m Onenle 
ccUabenlibut CnmtlHana Rtligtc. »ecuU> undmmo el 
duodecimo feUciUr sub uno capite ... qMamdam Europxt 
motiachatus fortnam coalila, tandrm ettam ijm vt hu- 
ropam migravit, ubi Hiei-osolymitartx Ecckna: nlus ei s utebanllir, iit Lottiix fifurgix olqiir imimo 
(i™«ji*, formam pauHalim commutar 
puit quibvsdam antiqi 


Ordiitit Palronorum feMis : 

.,.,*. qns credibile e»t hoc ipsum S. Joscplii fuisse, 
tramlalumgue od diem quo Latiiiis fastis initniebatur 
adscriptus. 

i 5 Eteiiim in Ecclesiastico Offirio ad hoitorem b . Jo- 
sephi ordinaiido pvimos fiiMe et cum Ecclems aliis tum 
ipii Romanjr pr«tvitte exemplo Ordmet meudteanlet, 
ex ipsorum Breviariis comlat : quiiiam aulem prtoiei, 
crtdipouunt qitam gui in Oriente jam pridem consuevfraiil illttd 
tjviiiium annue celebraref Sero tamen composilum est Olftcium, 
tradux!suin ^ ^^ Bieviarti relormaiiancm usus Ordo, ut 

Evropam. ^^^^^ /^ lertionihiu a Pclro de Aiihjaco acccptis. et 
hymitis, qua: Baptislx Manlwnu tuafHalem ft eiegan- 
liam sapiuttt. Quin tavien jam oiitrquam ipse sacros 
failos consrnl-eifl, id est sitb inilim seculi xvi. cele- 
P biis S. Jonephi exset in Ordine cultus, dubilari non pa- 
tiuntur hi versns ex libri 3 carmine 4 ; 
Sancte Pater, veiiiensab Hebraei sanguiiie Regis 
Ucet Oflicio Qui fuerat Pastor, tua siint natalia nostris 

vroprioutLa Addita (sicsUtuit Patrum prudentia) fastis.... 
tom^M. p^^^ deciraam lux noii,i tua est, tua templa Sa- 

cerdos 
Velat, etad nuraerura tibi tinnula verberat sera : 
Verrit liumura, legit areolis nova gramina tonsis, 
Et postos vornare facit, frondere coluranas, 
Albentes splendere aras, rGdolere sacellum; 
Tliura creraat, lentoque super myjrham infriat 
(igiii. 
Quz ae de aliit fasiis qnnm Carmrlifias, nlio sacelh 
quam Mantuanicotni-ulw- r> 'inin nifrHi :n-r, fiinf 'ihoil , Generolls. eotnposM 


u fiml JOSEPHO 

credulitate dicat. signo divino mirabili. prs ceteris D 
juvenibus de domo David herilibus. tpsi desponsata 
Maria faiise. Docebat B. Alberius Magnus Colontx 
circa aiinum mccl, ct discipuluvt istic S. Thomam Aqui- 
nnlem habuit. vwrtuiis deinde Ralisponensis Episcopus 
M( , 1 ix\ ' ")<"■ l"'»c sermonem etse, ut von ausimus 
, n"\ ita ncc negare velimits: quamvis 
. .,-:rns scripiiK styltis, ulpole conciius el 
j , „ , , , ,, ,.,tny fere Ecclmasticorum hymnonm: 
ncmpc Lcctwxes pro ehoro, nm semo pro pulpiloscn- ^^ 
bendus erat. Quod autem D. Alberti essel pottrn quam ord, 
allenits hmonymi, tlomestUa forte tradilione 

Palres Colonieitses. Quia tamrn wn consM rt.,^ 

ab Oitline aiiquando fnis^e (s/n). . /.,n /» " j"", 
et Isidortts de Isolanis aiino \y.. ■ ' ■^ "■'>'^' 

tux dedonis S.Joseplti tui)""''' ": ' ''■■■^^"^ 

oi-dinationem, ut ait, Revi-rcjni. .Ma^;.^iii ui^iimis 
Fr. Thomaj de Caieta, mhii cum i*n.s Lecnontbus 
cemmune habens; securiii» erit in^tituti apiid Pra-dica- 
tores Ofjicii, saltem proprii, iiiiiium dijfn 'v ad Cajctant 
Oeiieralatum : ^ui ffiiHO uii\rii ''■■'. . '■" '".■'^"' *'« 
LearulerAiberltis.ip&oqiioUH ' : ' '" "'"° 

MDxvii creatujs Cardinalis, /rn . ■ . ' .'■ ' ' '/'"• 
Garsias dc Loyasa erealus csf M ■ '••■■■•'■ 

17 J singuloribus quoqw / s Jo.e- 

pht cultum esse receplum, pin ;:■ .'uum y^ 

illiim omnibus peitnisisset, < i .i/ ^ ' -'- • '> t<i Ei^cle 

sio! S, Salvatoris aniedtio iccuid L.,.u.d. .-//^-.iwkj. uiiraj/c 
in qiio rcperiliir Legenda. S. Josepli, virtziaei spoiisi 
Virginis Matris. omissisapijciypliisex dictis Sancto- 
rum collecta : scd non sic pura ac solida. ut operx 
pretium sit htc profene : incipil aiitejn ■ Joteph filius 
Jacob, sponsus Virg. Mai-iie, Nutntius Filii Dei 
D. N. .1. C. fuit perpetuffi virginitatis ab iiR-iiiitd 
a;tate nsque ad mortem custos integerrimtis, seiun- 
dura Hieronymun. contra Helvidium. Li'ii--iida- sui'- 
junnitiir Epilogiis VitJB seu potitLs cncomiarMcus snnw, 
cl iiicipit: Josepli filius Jacob, homo viigineiis et 
Virgins Matris spnnsus, non solum fignratur iii Jo- 
seph secundum BernanJum. sed tstiara in ipso Jacob 
secunduni Aiigustinum. Ft posl nmnnlh, cum dir'tm 
e^sel eumdem bcnr flinm in Mnrdocha.-o fitfnraitm, ^^^ ^^^_^^ 
SUbjmunlur excc/itn ri /'.-■'.' i!r M.''iiiir,i, q\ix § 1 de- oc Belgio, S. Josiphi, a('U NoB quoque sub tanto nunc glorificatus alumno 

Respice. ct optatam memor irapertiresalutem 

Itiilia^ toti, no!>trisque penatibus esto. 

16 Ad Franciscaiios qiml attinet, Arturus a monas- 

terio in suo Maiiyrologio allegat dea-etim CapituH Ge- 

"' neraiis, aiitio Mcccjcciit Assisii sedentts : quo staiuitur 

ui S. Josephi fcstum celebraretur sitb Offxcio Coitfessoris 

C, novem iectioitum : alia deinde aliorum Capitulorum ge~ 

neralium circa hanc rcm decreta inlra quadroginla pos- 

Iremos seciili seqiienlis annos coiicepta iudicat, quibus 

aucliis est festa litiic honor. Ordo vero Pvxdicatoritm 

pridem ante tecuii xv finein simile qtiid ridetur vei rece~ 

pisse vel cogilasse : exiat enim in secmda parte Legen- 

dte {nam Hittoria Lombardica pars prima censetur\ 

Colonix exciisa anno 148S. et btennio post Lovanii re- 

ciisa. Sermo Alberti Mngni do S. Jusepho. ni»i hoc 

lieonti prxloquio. Ad nostri Salvatoris honorem et glnriara 

ilbtrius seiupiternain, qui dal aflluenter snpieutiam simul 

•^ eloquentiamque omnibus (levoto postulantibus.... de 

Si» ^oseph viro Banclissimo et gloriosaj semper Vir- 

ginis Mariaa sponso caslissimo, prece motus humiU 

aupplicantium, ipsuraque Josepli affeetu cordis inti- 

rai veiierantiuro, loco Matutinulium Lectionum, ego 

cunctorura miniraus Clericorum, ac infiraus Sacer- 

dotura Albertus, Fratcr Ordinis Pra-dicatorum, di- 

vma mihi sHWurrente gratia, quje.lum siib coiiipen- 

difi reritare ruiMvi : ine meaqu« dicUi. si nua: vide- 


.■^tu.lfes ijm Ecciesia Ulim: . 

cttjits usui ista si-nt: ■■■/■r '. .■.'■'( "/ 'liu'. GiiUix Bei- 
giive EcclesHs nonnntli^ iviic umws munmum ccl. Si- 
quidem probabiie /i/ occasioiie iwviter instilutic solcnni' 
latit traclalum illnm a prsedicto Doctore, necdum for- 
tassis Episcopo, ftiisse conscriplum atqtie vulgatum : cui „ 
ipse finem hac e.iegnnli oratione imponit : Domine Jesu 
Christe. aiternaliter Deus de Deo, et inefiabili hu- 
militate lemporaliter homo factus de Virgine. qui 
Sanctnm JosepUB. MarijB matri tnaj, Virginem Vir- 
gini, desponsari et humilem humili sociari voluisti, 
et eum de parvo magnum, de humili excelsum, mul- 
tis virtutibus ct magnis honoribus auginentatum, 
rairahiliter sublimasti : da nobis quBesumus ejus 
exemplo, meritis et precibus, cum cordis et curporis 
munditia, veram humilitatis virtutem; nnbie^que in 
humilitate fundatis dafidei.spei etcaritatisoninium- 
que virtutum augmentum : uti per virtuosa merita, 
gloriosa secum prajmiaconsequi valeamus. Qui cum 
Patre etc. 

18 Pliilippiis quoqtie Spirensis Jntistes sitte diisce^ 
seos Beneficiatis coucessit. vt sitb festo dnplici legere el ,^^ („ 
ceiebrare possint feslum de S. Joseplio : quod Officitim Hccltiii 
tam'es Kv;iiit;elii» qn.un appiuliafis Sanctorura *" "■■■""■ irtiiigum lianc 
•ne Deus, qui cum Offlcio 
ptoprio. XIX MARTII. g 

A releTareturetpiovidentia el i»ere d gnalus es lii vmut ej4. mriiiit %il nler eitiiia t d I l 

b.e qi,aesumus „os m ejus lestn.tate spiutal, cbo l,n pnmuinUM „mU,rmus m,„„,Vr.JaL'.'™I 

rel^ci etsuis ipudte p.ecbus perpetuam tu. cus I«i.ni»( Bi ,„bu. am,equen, vulelnr nm ,„M 

od,am etgrat,am qua salvemur impetrare ^d pe, emplcne ,„.,u«tam eue,,^dm«m Olfieu„nm pr^ , 

na li^e MediQlaneiisu Ecclu,a ad dtem \n Deirmbni [m nolaUr ,m mulalmiiem i ne t um iiftmh I 

r m Qtadragettmae Umioieulla Anneuimn fislaix- receplnm tdcaijne 1 I B iiano'"x ' 

lel n uidnmL,tnrqt^Amb,manaLi,lmn piopnam Concilt, Ti ulinlm 

ra ( s /o ;iAo Prxfalionem m h, nc madun, Vere /rae alqne jmime 

d,tiiu,n Htjistura est nos tib, sempei «t ub,q„e im/olur oia»»»,», i , j. D B i gritias agere per Christiim D N cuju 
Incaniationis B Joseph alumnus et altor e 
rui, et ab eo laborum 
peice|„t Cuiua a| ultc i 

genitu tut 111» tii» u Coiife, Idel soleni P 
Mn al I V Den,qiic Pat, 

i spiai» /oa»Tiis 
anno udu Mu, 
iguh, m tolam ptopnam et s, 
I Domini loquetur 
*■ icto ejus qu,a mir,fiLa\,t 

i ^""' ' ' ' lli ■V,rgin,sMitns(^]in^lispon 

sum /j Kalendai,o luo ftslum nolalu, ,n sex cipp,s 
(?»i solt nilat mnima) ctlebianduin 

i\) Quo a n n j isdrctasMe hvlanentem acTolela- 
nam Fccluus jestum inueaum s,l, noniacat ,limnaie 
loc conslat aiilc aiiiios , litioni dtctnum Mtssaltum 
illul wb ntu duplic, eelebtantnii i tsP I 

II ,11 a 1, 
I1i/u( , I ) , 
( Pn lant i alai Po ti/icis pod d nide obsen a 
■tiim postiuam Uiboiius v„, fesl'"» D Josepl,, ''J^'' 
01,11 ,ol,i,lobs iva,, s,cnlaltafest,t t,Ec Ertiann^ 

saco 0,tl,ne P,sed,catorum p,u , , t n 
M Imc snpi, ,1 s,iil I I s 

^uintnam iledtcoiel L 
de eadem matcna t st 

luctoium opinationtbiis ^ r iiiore 

d,ue Benediittno scjta, t jo,ctili 

tomptlant oiino «dcm, Vo»iiri i , i,l ja 

ubusab Rapl,aelu,Sakla,,i ce!otcoii,b,s tllistritnm 
&,mtlem fcid rai» Slenqelio sntbendt fonnam sed l,n 
q ,a (t Iteaeln,] ,c ,in ,nm loco,„m appaiatn, t 
< iriln I 'I I I oq ,omenlo les Cltamps E 
K I I I nioDiaciemsotlt^^i 

' ^ ^' ' J I I I J sej h gemma mundi 
li( (1 ; «( orli , li, 10 , ojiotiqnfiis S Josepln 
^itamonincm Cuiolis q loqie a S Paih Birnujd, 
loram qnc reuUlanlewoc ,nt Abbas et Sujie, w, Ge- 
l j (lalhas Pa,,s,is aiiio MDCwjx iiljniit 
Ir II co tabnlas ,m,„e„t,im S Jos pht q ,ali ihi I , 
I ol lu. 


lliaChn las I ai bal anttj I o„as respo„s,or,a coj I l, 
os fiim hac oialione Conce le quK umus omn, 
s Deus ut intercessione B Joseph, Conlessoris 
u rai 1 U uioti I I ( Iiristi in tei ra vo 
1 1 lovse semperque tj altst la taitax qiioque cnlo 
Itsio I tii /otiensi tiaa 
n idcm adlitic post 
/lobntumjam mo 
apuiilius qtix se- 
I jiiiiitio et Oiiqiiie 
ntCoiifessoiisnon ■tl cqnif qutb\ts ahqwii Laiuu-r 

s itubjungtmt s 

2i Dicitim supra Uilnai 

"tiam a pkbe S Josepln fe&fo 

qut ejilra Itaham ri-ceptitm t 

ttlud dimum tub Imiocetilto \ 

mtis Uibanusfuilin to feslo a 

/( i I d>. eli l I It dmnx psalmodiE ,0 ,jl 

te flo, 


o/i(l 

C pIl t 1 '\ iJut,tUJ> « Ju eph \i III 

i[fiieiiliainiuu )uljet M lum tradrjoieph 

n ibu iit irapleietui divini disfensatio 

2iJ Jjiiui <u I lu »u» anny 

caaa " '"'" * <"" ' "" fue Veiieliti teciideietui solts reten- 

'>r.eiiUalo lisl.uu ibu.s 1 1101 s Offi H iniioiala siint omnia, Injm 

111} e ^ajpli (.fl m Iro eUgantioies coiidilt et anltphonx 

d 4 mi U er Et angeho nc 1 1 nthtl tn uti isque non ex 

om 11 I i le seciirum esset Iiac aul m concinntor oralio 

cl iutsitlitla piion Deus quifideli&simoPatmrchae 

ij li iiicomparabilem (hesaurura tiisp genitnci*! B „w ,s, >,^^ jJjunxit ut Goiioeptiunis, Oblationis beati 

|ue columbsB Virgini^ Deipirae SS A.nn^e Josephi et 1 1 Manae semper virgmis servaridum tradid)i.ti tuique rtui s» dits 

piospecialmm praarogati>a meiitorum lemetipiiura pituiquam 

iil um tradidisti ipsiub nol is tnbue mentts et pre- nunlialumej 

cibu!, teriena despicere, et coida nostn tibi casta Bolemta /i 

tabernaculapiffipaiare Dentque bunnto potl, neseio muudaio C^ 

qua excaima notxedtlioms ad usum Francisa nt Or uIiils leint 

n qui iem 0}]iaum eio /uie Bre G i n inia a \ l!.t.c)esia celebrai i jnssit sed n 
Itmiis S riancncum festo etiam in pr jmlo ol st. van lo 
ctitum n n posiitmiis Itic ahud inteUigcr qiiami}isum 
consltlHtsit lUOffictumd lo per u itvei sam Ccdisiam 
ftei t qualt dirtmtis dnplex Proinoiu idat porio fide- 
hum eija Itiine Siinctiim deiotionis ejiegium affeclum 
ex Hibpanta, ttbi pei S Tl eresia assecl n m tqniis eral 
apudomnes seciim in Betqttm d fei e is t ludalmtmx 
mtinonae Piincepshal Ui I I i I s tieiit- 

plo Mai 1 II! . V/i ',s Statuumqttc Im^uam fetlum Pahoi 
nti U) Con^^ervatons pa is Ittten^ e 
( ial t. iiileil xntus It tu \\ lu // 10 DE SANCTO JOSEPHO 

Pngcha xncidebat in il\em stpht aii Matix genealogiam, adeoqua ipsius Jesu 
Josephi cortnnenwrnlio lebal : Umpu» uttque 
/«((.'(#, iir pmplerea 
mirain it pott Patchn A /i>? Srmpe 
Mavtii xx^n 

•poit Daminicam PatMonis 
parum idoneum iwvoe ret-enli» fes 
conrenietiliut fueiit illud in Dit, 
amplissima pompa celebrandum trantfern. 

% IV. Joseplu et Marix Matrimonium, exLegc 
necesaanum, quo ingradti cojisangainitalis 
contractum ? '.. inspergere res credendas 
ans oblentum veJum nilens pene 
tijnava vietoria pixmium aufe- 
tempore nali ex divtna promis- 
■Jme. in ejus geneahgiii lieet cer- 
. /ibrahami aemvie et Davidis 
i eral passim el ubiqne pisedic- 
asubsisJerel ivriias iimmaxime 


potutt, quavi si vel 
{ijiiod cogitare ve.- 
■n»} vel hxe iliius 
•,>i/t-mcumqiu! eniin 
nii ant pliires per- 
I iiihil perlinenles. ijpiritut s 
/l3Srf""" diibtlamli caiissiji, ul i 

ChHstaUtaira traiisque aedultlas vd 
funeta ral. Id cum in luco a 

ncrc : qnem qnidem i 

slirpe desccnsurum no, 

tio;sed hitict/uomodos 

obteurum fecerunt KvanijrHslx Lucas alque Matlhxus, 

cum expama generationitm serte el quasi lnhiilantm 

fide. eamdem videOanlur clare demonslralam voluisse 

propotierc. Nan prteterquiim quod aller natiiralem. 
U legalm aller genealogiam lexat, eum umu 
esl gensalegia Jofephum descendtl prr Snhmon 
aJottpho ad caput redueit per Nuiluiiiun 

'"' genus nobis Josepht erplice.nl? 

hendo a lege et ;tra;fwn.' fiprclal 

erga Cltrintum. solnis Maria- fih 

viiiieusad priviiiintm. Qunm a 

proaroiqne vitricontm nuUo piort aliitm cogmilioin-- ^i. .■■'■■■■'■■'/■■■■-■ ^v ■"(" 

sonas indiices. ad geiieahijinm Clirish 

qui 710)1 exJosepho sed ex sola vlrgine carneni liaxit 

Ex quo jitslissime conficit PosfinuH.Sanclos Patres ea 

quam diximus, respoiisinne sibi prarivisse ad dicendim. 

B. Malriam ex Josepki fralre nalam este, eUi id neni 

explic vet a Lu Matth. r .1/" illiph lolius operis in- 
videticet Jesu Chrisli, 

facturm onniiiw nthil : adevqne occasionem prsbert ad- 
versanif vniatu aiil Evivigeiistas mendacii aut fidem 
notlrnm falMlatin argiieiidi. Occitriere quidem pandm 
Paires iina ferme oialioae omnes; ei eadem Iriba Ma- 
riam tum Joseplio fuine, indequc eonstare commuuem 
este geneelogiam amborum : a jiistitia enim laudart Jo- 
scphim, qmm minime lcnuissei u cunira pnvcepliim 
legis. aliiinde quam e Iribii p'iti r, ■.;,)((,.(, m .i„ ,i.s\,'i. 
liic aulem tisn alia Irx pulr^t " ■ , , i ,,,,1. 

tione filiarum Salpliaod lata .', ,^ , .„li.s 

puellis, liwreditates patenm in ..iui.i.m Liin.uiUuii, el 
rfi^iproce ad eus solos se virosexiciiutl, qni luUOus piiellts dtieliis, 94 Sane ex attenta raeditatione Scripturariira i 
(vcrba Possini sunt toinm dLsputationem concludentis) J 
et antiquBB politi» Judnici populi, comperisse milii 
vidcor, fuisse iii usu HebriBOriiiH genus quoddara 
singulare tutelaj legitimae aut adoptionis conjugalis ; 
qua (tfficii cujusdani. aestiraatione communi consti- 
tuti, vinculo adstringebatur ()uisiiue palruus, pupil- 
lam neptem, praematura mortepatris orbara relictara» 
doraiim suara decere, sibique autfiliosuo desponde- 
re; inferim dum aduUa postmodum retate celebrah 
possent nnplifo. Liinge repeti moris hujus exempla 
aDavidead poterant, inde usque ab Abrahamo, HebrEeorum ge- 1 
;, alius generaliones nerisaiictore, fratreque ejus Nadiore ; qui pupillas 
qitid est Iwc quod virgines. a fratre ipsorum Arane relictas, Jercham, 
n Jose.phut. abslra- alio nomine Sarai, et Melcham, curandas suscepe- 
tit Maiise sponsus; runt. Verum liabemusrecentius efllcaciusque argu- 
1. habuerit sc»e sicul mentura simul et exemplum instituti bujus, libro Es- 
vtem cerlum est. avos theris perscriptum cap. Xi his verbis : Erat vir Ju- e 
ius modo ad geneahgias diciis iii Susan civiUite, vocabuloMardocbieus... qui ^ 
iim wi« debet eo», qiii fuit nutritius filiaj fr.ilris suk EdissEe. quai altero 
■aventur soliiis Josephi, nomine vocabatur Esther, et utrumque parentera 
ad id quod ipso tilulo amiserat, pulchra niniis et decora facie ; mortuisque 
patre ejus ac matre, Mardochaeus eam sibiadoptuvit 
in filiam : quod ex HebrEeoacceptum verbotenus. ^ed 
a Rabbiiiis in nostro inteliectumetexplicaLuin .senaii, 
LXxii Interpretes venerabilis ac sacrosaneta; aucto- 
ritatis sic Grsece reddiderunt : iv di -w ^ET^'/.).oi3ii 

defunctis autem ejus parentibus, erudivit eara sibi in 1 agiiatione jungebantnr : ul ex ScriplHra. 
hitloriis pluiibiis manifesliim cst. 

93 Quare niliit ea retpoiisione Sancli Pntres effn 
cere,nisivetut res ex veteritrailitioneccria liabnetnr 
cmim legis prsediclw inB.Mtiria contiijisse : qiiie xinic 
Joachiini prolesolqiii-. lixienhhitafiierilJvsepho, agnato quam pi 
tampniinii.pw. Ht lilim omiiino enset, ei esse inuUigc- forioMi- 
reiiii; J/^nij !■ / J„..,'i.lti 'ini-ahgiamtexere. Quaan- pole-^l, 
tem raiMw i inu- H.,.- v.,„, t nnquam vuigotuncnolim, gitam ni S5 i 


'Jlexi 


mia plw 


ic ac singulari raiion 


e.sic 


■ul Eslher 
Marise. 


qux 


ali hm 


xano conjugio ad dit 


linas 


tradticia 


obiUmle 


nuplias 
1 el lilici 


•latem generi stto coin 


Utllt 


UlaMar- 


caHilatis 


doehxiu 


i figu: 


mfmnl 


Josephi, qui «o« ii. 


ist d 


uplict ne- 
cessimi 


■ alqu 


«officw. 


iHin obeilieiitiJi liui 


n cai 


'■italis ail- 
dueliis. 


vijn aUiilil quamdam couceplo pri 


tisai 


•.lehgione voti firmalo proposilo, vinjinitotis uil ejliemiim f.piii- 
tum non sotitm servaiidx, sed eliamprofitcndx; ealeiius 
tcilicel, itl yirginem in domiim suam liUkiiniTcl ampc- 
re, sponsaliuque et nuplias ciim ea celehrfiir ; lui cunjnc- [■' 
malem, nisi exprcKsim jitbcrel Dnm, jium- 
cessuia.s. obMinile B. rirgiim voliim. ndcm 
foriiiMr d'inn ■:!-:, r l-.',, u flicicerte nHlll ptau.-iilnliHS 

}>ole--l. •' ' loto pof.terius iXCiisaiidnm. 

qitam iii . I ! ...,, I. , -I! ■,.(( nccasiias iuciderit tm- 

provisa < uuji..j,i i.iniii,U, .,n..' r.i: xquo iilrumque obstrnt- „„p,^ ^^^.j, 
geret, si icijem veltent, utprofcclovolebaiit.observatam. uirmque 
Endem ralio majorem Josephi, eatenus cwlibis xtatem, nfceaarlx, 
iib o'nui ni-dil'im auliijuiuili-, pmnl crtra fiispicionem Josephnm non aii. 
unde Palres leuii, ntlaclieo Theogeneutogico 'chht 
't in MaltlimumCarenam ; 

"-■'i.s p.-ri.eiiiiisque, conclu- seph, non tamguam gener u ji 
Irisdomi reperliis, eosdemqttr 
riis majorc^, qnos ei adtcriben 

2(i (Jua: in nlioriim seiiletilii.s non ilu se liitbenf. I\'am 
qui ijrufis Ildi Hclwcliim esse volunl. et ulntinvis iilem e posttus I, A ciim Joudnmi mmuie, huiic mtem Jacobi Fralrem, ut 
quorum e.r iis progtiati npotm patnielesinler sefuerint : Uijnrm- 

%/icu'in"^ ""M»e fonm, Josepho a&signent patrem, extvanenm 
stnltntm xinum in Christi genealogiam inducml : pliirrs aufem 

tliorum si altim nos vlinl o.wndrre, ul nd communem coiism- 

ff"»"''"".-^ '■"*'"■■'■.'- '■■■'■'■■■.'■'■ '■ '■■■.■'.■■■.'■. u Lapidesu- 

P"' -''•«■""'■ ■■■■ .■■■■■■ "■■■■'/, >.i Josephi 

palrem.,1 ,■ , ■ ;,/ ,■ ', -..:uo, fecerit : 

nem seciilus, in ipso primipio pra ^io filiave posueril 
generum : sic inaim jactantiz merito argueretnr Mal- 
Ihsus qui vaitam regiorum nominum pompnm, pj qua 
Ckristo nihil juris ad regium Davidis stemma esset, 
protvferil Judxis, Me^siam Davidicarum bniediclio- 
tmm hxredem, sectindum legitimam siicceiswncm ex- 
peclantibiis et poslttlatnris . Quis enim ignoral Judai- 
cas mulieres, quas , nisi paternx h,Treditatis essent 
sitie fratre ha^redes, nullz lex vetobat tn ahcnam fami 
liam enttbere, omni prorsus jtire potet no en ipso cedere 
qnosic t;in/',-bnvr' AHro iit Anna niipta Joachimo, orto 
ti ' ' ' <' > '<'"', non regta, Hon pntiieritnatam 

' 111 patrtssm nifei rr familiam, nisi 

<■' ' ' ■ !• tmiisa : ad quod fauendnm nulla 

Aii/(( . •nioii iipo,ie)fi, lcc cogebal : nam qud' polest pro~ 
fern lex, qnx pupUlas hxredes proxmo ex parte ma- 
tris consanguineo obltget? cum inde mantfesla posset- 
sionim confiisio debuent enasci, qtiam vitatam ovini ra- 
tione leges volebant. 

S V. Josephi Geneabgia duplex apud Mat- 
thsEum et Litcam, et Christi ex utraque 
processio. ■lAtt.111. , 11 

lihriRiithcap. 5,aiuiimuspalam m concioneprofitenlem; 
Testes vos estis hodie qurid Rutb Moabitidem, uxo- 
rem Mahalnn, in conjugem sumpserim, ut suscita- 
tarem nom«ii defunoti in hffireditate sua, ne voca- 
bulura ejus de familiaet fratribuset populo deleatur. 
Obed ergo ex eo conjugio prognatus Mahaloni impu- 
tandiis fttisset secundum legem. rjiji natnrx ordiTiem 
tenumet Lticas, et tam vere Josephum filiim Heli dice- 
revolttmet. qnam vere Obed fuit Booii, quamvis lega- 
Itter filius Maluilon : nec polest atius ullus gradus as- 
signari, in quo legis nan naturm ralionem habuerit 

29 Econtra vero Evangelista Matthxus, ubicumque 
series noturalis deficil, jiiris sequitur snccessionem • et 
crebiis polest exemptis ostendi, ri genuit ab eo vel 
simplici(ervelmetaphoriceaccipi,utsi'tidfmqiiod,ha.hu'\t 
in Davidicae f.imiliae principatu, et benedictionilius, 
in ordine ad Messiam Davidi atqueanteipsum Abra- 
hamo datis, suecessorem. ffoc enim videtur iimuere 
soleniiis illa proposiiio : Liher penerationis Jesu 
Chnsti, filii David, filii Abraham. Qua de re vide ac- 
ciiraie dUputantem Possinnm, cap. 10, ubi ostettdit, 
videri concessuni Abrahamo jushabendi unum sem- 
per in terris usque ad Christum natum qui se 
reppffisentaret. repramissionis de Messia ex se nas- 
ciliiro lisres. Quiqutdm universm is fiierit. qtii erat 
ititer fraires ordne nascendi primus (nisi revelatio par- 
ticularis inlerventret ; nt in Jacobo, Juda, Davide, et 
Salomone accidit) tdemque recta {inea pcr naturalem 
generalionem propngalus; usqtte dum Salomonis et Sa- 
lomonidarum peccalis exigenlibus factum esl, ut hic ab 

finem per vi. 
Dei propoi i. Iter hic nodiL^, est. a jam dtcto Possino m 

ijeclnra wlutits : cui quidein plurimi Saiici^ , „ 

im Inlerpreltmqucprxivere, dicentes. ab Evangelis 
im aliero carnalis generationis sert 

<;v legnlnsncceiisionis lationem habtri. Sed plenq 


\,ab ejtis qux » alteri ! qnx legn eteiiim Malthxvm, quiJudxis JF/ebn 
iiia jttra ex tetjts prss.aipto metientihus, xquitts erat 
hocfacere quam Lucam.ciijus Evangelium Grxc^ cow 
j scripCum. nd ijentex poiiuf. inxlrnrndas dirigebatiir . Ju- 
dawarum ceremoninriim leijumqne non adeoairiosas, aiit 
pror.siis uininas. Vemm „e SrirHui sawlo prmcribcre 
huc in pnrte vtdeamur, polius quid factum sit, quam 
quid fieri convenerit inquiramits; titrimque autem com- 
modeassequemtir. utriusquesmeigeneraliones cum Pos- 
sino expendenles, easquecum irrefragibiti Scripturarum 

'iH (iuid igitur LucasT Ciim in principio seriei sux 
a Chnsto sursumasceiisurus fiiium eum dixisnetjosrph, 
e.rpre!ise addtdu. ut pnt.abatur, tie naluratem quis ge- 
neraiionem sw.picnrelur. Putabalur auiem, propter 
conjuijium Josephi cum Maria : qitod efsei nepiis cum 
painw sno, rrlnt viilijo notum supponeiis, nlque ideo ni- 
htl ,hihit.ir, ,/„n, /,„n,t avus fsset, qiii palcr itUus geue- 
"'^' ''■''' 1 r;,. nUadeiiide reilrictione sie porro 
aO , , I : ■ , : : : ■ ■ ' .ifnsendos absoliite progreditur ; 
t|U' '■' ' 1'- i . j" 'Ni M.ithat : atqtte ita de reliquis. 
Aui emm fn cainnhler fuerunt ex invlcem procreali, 
tillra Chrisium exlendas oportel ittud, w^ ivofii^tro; et 
porro eodem pedr concipias Evimgelistam pergere, quo' 
ties aiicui majorum Christi duplex est pater, tegalis 
alius.aliustintuialis. Hocautemnon facU Lucas.sedom- legalis succeM-tonis obtinente, primano 
promissionis fide, ut iii sequenlibus de- 
clarabiltir. Exquibiut hocquoque consequeturaul Evaa- 
gelistarum neminem naturalem prorsus leuere ordii]em, 
quodeslabsnrdum; aut letterc Luram : qui prolerea 
ad jidanmm usque provebatur, cum in Abrahamo sistat 
Matlhatis, ut primocapile repromiHsioiiisdivinx.secuit- 
dum qiiam natus Meshias praidicabiitur Judxis, parim 
curanlibus Abrahami antecessores. qui ipsis erant cum 
mullis aliis genlibiis, ac demum cum omnibns homini- 

30 Ad probandiim porro id qiiod jam diTimu.i ile ouendilur 
Matlhxo, ipsum scilicet serie naturali defiiiente. ad itEzecfiia. 
legatem recurrere; primo quidem demonslrat Possiiins, 
sanclissimum Regem Ezechiam non fimse inipn.i.umi 
Achaz naturalnn filium ; demAnslrae iuqnnm rvnlrn- 


chiam, n, , .■ 


.„ , , ;,_,^, 


petltlaUtl .Ull- ' (■.',(,'. ;y; hh/ ,..,. , 


" 'i""''-'" [■">n.r,'',„ : 


quis enim illi ^laluU- l,;j,tuih 


iim iu:urem uinsertl '* 


j4chaio aufem rrgnanii non nisi 


unictm fuisse fihum. 


eumdemqne per sacrilegum furo\ 


''em in honorcm idoli 


Molofh holocansto con.iuinj'liim e 
titris haud difficuller eul! ■i,i' ,■ i 


1 ! '.■(.'.,,' „■(,■...' /.„..,,„ 


cap. 14 merito lajl.-i; , 1 

percussoris siii. 0.six^uuu.,i. ^jiu.j i:,.„u.-. Jud^» 
primiis tcrptrat Philislhicos aflUgtre el eujus uiincpag- 
teritas in Achaz defidebat. Sed eam lietitiam temperal 
Propheta : quia de radice colubri egrediens regulus. 
id est. de eadem stirpe regia, ex qua Osias proeessit, 
vetul coluber per terram repeas, et in destruenilis «- 
tniendixque munilionit/us omnem vicioriarum frvctum 
•sserm i-xl E:echiah ; qui velut alatut 
"■■ : ■■'! ; I. ■',,!,• taleque perniciem spar- 
' ■ 's Ipsefnim. ut di- 

"^ I ■ ' i'liilisthffio3 usque ad 
- '''■ •■'iin, a turre custodum . Cuju, l flllUS? Id DE SANCTO JOSEPHO rr tlvdut pnpvli t I tcripluva mtiicat, 
rclo in regniim, plU' 

prttte et pratler mortm poptUaris favoris sacrx memi- 
nistenl liislorirfSin au'fm altius adscendfndum, Jota- 
phaium sattem omniiio couslat alios sexfilioi. nomiiialm 
2. Paralip. 21 exprems, gemisse. Demum undecum- 
que nalUB, si filiiu non fuil Achaz. quod non fiiisse os~ 
tenditur : dubilari non debct quin jure successionts, 
parte regiie stipis extincla. succaserit Ezechiax, per 
cogiiationum gtadju sceptro viciaior : qmd salis esl ad 

31 Allerim legalis siiecmioim a Mattbxo relatai 

% in Jtdvmia exemplam, sed natiiralt a^lmiilum, habemus versu i f , 

^o/ttr «ii rfiftfur : Josias autem genuit JecliDiiiam et fra- 

^^ tres ejus in fransiniprfltione Babylonis : nempeJoa- 

ckimo, Jotim pcr mortcm Jokanan primogemlo, lia- 

bijhae esdintto, fxltus ejus Jechonias in cernenda avi 

Jestae harediiate, patrais siiis Sedecix et Sellum fieliat 

seqiiali» : qui proinde hic fratres Jechonise videntur 

did : tiini l'i!!iis mimru fralnim accivere malis pro pro- 

fuonm Ttmtsiiiiiin. ■!,: ,, ■ 'n ■1:^11 aio Josia consangiitneis, 

quiomri'- w vero Baby\on\s ertiit- 

ciisiitii. !,.■■.■' •■■ni abiucli, parlim, dum 

n "bducnrvhr ,. ■■, /■ ; S. .1, ,,.r. qiii fneral fralri suo 

ocei&iswitin RebMm. Post traTi-jiiiLTntinri^m vero 
Bab^'lonis id cxt, pMlqiiaiiiJani omm.^pnjiuliLicnm J'nn- 
cipibas suis ubiliicim emet tn Bal<,jU„u-m. ibidcm Jecho- 
nias geuuit Salalbiel. 

32 Quomodo aulem genuili Rei quidem Evilme.ro- 
% in Sotaihiele '^'^'' ^^^° """'* 1"° ^^S^^^^ coppit captivuTil Regem 
tolmUgati levavjt de capcere. et posuit Ibroiium ejus super 
fUipJechenlM tbronum Re(.'uin qui erant cum eo : quis tamen «e- 
gare audeal mplclim tcrribitm islam Dei comminalio- 
nem de Jrclioiiia Jlieremiai 22 pronunliatnmf Hffic 
dicit Dominus : Scribe virum istura slenlBm : non 
quia millos gatnenl filitin (paiih eiiim superiiis propa- 
gati ab eo teminia el i» coptivitalc moriluri fxi menlio) 
Md^uiJiioneritdoseniineejusvir, qui sedeat super 
BOlium David, etpotestatem Imbeal ultri iu Juda : 
quod profeeto mitiime fuissct implelim, si Jcclionix ex 
/1/(0 non tantim nepos fuitset Zorobabel, diulurnus et 
felix genlis Judaicir, intedes pntiias restiluta:, Prin- 
ceps : sedpcr hitnc eliam Christus ipte. aijus re^ni non 
eril finis, omnium ptioiim promtssionum eplalissimum 
complemenlum. ex Jechonix semiiie per naturalis gene~ 
ralionis seriem fiiisi^et pivpagalus, ut voluni ii, qiii Mat- 
tAaum faciunt lali serict auclorem. 

C § VI. nepmnissioncs limrwB a Saloimiidis 
ail iV(( than ilus translatx : ex his Christi por 
rentcs secundum utramqiie lineam. E« r liltn — -• - diclum e$t Jfclionia, Salom»- 

MtanUa, Bah/lme capl,n, paulc aalcmortem tuam runu,Mt„. 
'!' 'T'!!' ■*"''""'""» ""T" ""ui', tt. qumadmo- 
dum S. irijilw rtmlatum fnil, ntin esl completa in 
balomone |.iomi5sioi ird o4 ,Uiu, po,teri, Ipomiir ad 
Jtoitcro, Iratri, ,ju, Sathau, eitadem Bellmbra uali 
PM .5«(™.„,i„ ..„,„„ .Wa,k,„rcar„oli., ,e„erationi. 
Ii,icam ttd Sulttlltirtftu „^.;.r.. ,/,-,, ,; ,,„ ,„ ,„ ^,^^^ , 
-■conriiiile J/im*,.|.ii„, . , , 'i . Iraa/m tiu David 


dumlojo 

illam Pri„c,})a 
&'«.»' «'»F»"ii.-i»»r.il„ (1« ,i«.ri,i„.„ „ „ iar„hfac,a 
lra„,lol,. r«„i,„,ii„i„„„„ ,„i,„„Wi„r tltploro, ■ po.t- 
«""i iM »,»,„i/i„ r„tul,„ei, Miserlrordiiu David 
fldeles. ;,« „,, C„„ii,i „»,„,„„ „ („.„„„j„„„ ,^ ^ 

in Salomoiiem lro,l„«,r, „,c ,m ptcuuutm, p„i,r»« indignalionis flaqella, filiis pr.ccaulibu& intentala , usque D 

ad commuialiaiiem Christiprocetsnra; riirsum sibi facia 

jttramenia repelit : et qua» non obserrassei Deiim de 

te Davide uno dixisse Misericordiam autera meam non 

rlifpergam ab eo; sed eam in aliquo filiorum rjii.i im- 

plebo, niilli nominatim obitrietus, et pro cujusque me^ 

ritis erga siugulos me tiabitui^vs; ila dolcnter eiclamal: 

Tu vero repuUstl et deapexisti, regiam scilicet sttr- rhri.ii 

pem eatenus a Salomone Aeductam, Distulisti Christum commuiaiio- 

tuum, sive alio tramlutisti. Deinde celera perseqiiens, uemprxdi- 

qumsunt t« urbis excidio et Salomonidariim interilu la- ^™ ' 

menlabilia : Ubi sunt, inquit, misericordiEe tuse an- 

tiquae Domine?. . Memor esto opprobrii servorum 

tuorum... quod exprobaverunt inimici tui... cora- 

mutalionem Cbristi tui. 

34 Grntiles videlicet insullabant posl Tnoiiem Je- 
choiHix Jtidfeis, eateiiiis arbitralis spem snam in SalO' HaJticobi 
montdis complelum tri, nunc eam demum apparerc jot^J'^""' 
vaiiam ; ted mtnime vanam futsss, quamvis aliler atque 
ipsi crcdiderant accipiendam, et in Natlianidarum suc- 
cessione complendam agnoscit, divins voluntatt in fine 
psalmi aequiescens Propliela, dicendo : Fiat, fiat. 
Extnde tamen difficilior fuil Judxis ccrta illa atque in- 
fallibilis Messise ex Davide expeclatio : quse difficullas „ 
obscurifasque lunc etiam crevil, quando in morle Ja- 
cobi, qiii S. Joseplio atque adeo etiam Maria; f^irginis 
paler legalis assignatur, defecil principalts illa per Abiud 
ducla Zorobabelidarum propago ; el, ut ad veros repro- 
missionis hteredet perveniretur, per carnalea geiiera- 
tiones a Reza, altero Zorobabelis filio, descendendum 
fuit ad posteriiatem Heli : idqtie pramortno Joachimo, 
utprotndeea omissopost Jacob immcdiate fueril Joseph ^otephi 
nomtnandus, vir Maria, non qualacumque; sed, atM- '^'"■"'"' /'«''. 
tici dicunt, imiJtKa^dpswor, eognalionis proxtmae jure 
snmptus ex prsscriplo Legit: quo sensu viii nomen vi- 
deri non potett a geiiealogia tiUenum ; ulpole gradum 
nnum conslituere idoneum. Eo enim fiebat, ut vicepa- 
tris Christo Joscphus essel, in eumque, etiamsi nuHum 
cnm Viriiine nialre fuissel matiimonium, soliia agna- 
lionisjiire, tamquam in legalem filium. omne jus sibi 
acquisitum refunderel. Quia Ckrtslus, mediantc matre 
ex Sptritu sanclo fcecuiidata, adeoque niliil peregnni 
tangmnts in genus suum inferente, tam vere finl filius 
legiilix Josephi, qiiam vere medianie eodem matre et animadt. 
Joachimo eanialis erat filius et hmres Heii. communis "p-*» 
MarixelJosephogeiiitorU:quem represcnlando, Chris- 
tiis ftebat idoneus adeiindi citjusvis Juris, revotuti m 
i>(/iw Jieli demorlui caput per obtlum filit Josephi, 
nitUa sobale ex se propagata morientis. 

35 Adeo ut niiptix cum Maria conlractx, non fne- F 
nnt iiecessarix ulilesve imerendo in successionem rcgni '"drpendenter 
Judaici Christo : nulla enm nuptialtsiexprivigmm fa- "Jl^lf, 
ciebalvUrict sm h«redem neccssariim; nec quia per 
xUam uxorit coipus transit t» mariti potestatem, ideo 
omnequodex ea quomodocumquenatam ftierit, viarito 
impiilaii debel aul putest; ui palel in spunu. Fuerunt 
tamen esedem niiplix ob altas urgeiites caussas ordmatx 
aDeo; quarum capitales dux hs ; ut exira suspiao- 
nem fonitcarise copitlx vtrginei conceptus my^ienum 
ponerelur, imerim dum miracula comprohaTenl Da /i- 
tiu.m Messiam citra vtritem concubitum el poliit.sse gnjni 
et reapieabsqueeogenitumfuisse.Deinde ul nervaretur aliis de cauins 
lexde conjugiis zm mpiKXr.piTiiiav paternas hxredilales P"^'^'' 
mjo/irfi,i7i adennlium, qualis erat Joachimo Maria. 
Quam tegem nsqiie ad comcietiiiam valuisse, ac ejus 
riegleclum culpx mputandum, satts tndicanl, ex libro 
Tobixcap.;ij,ulai.x\Inler])reliim edilumem Grxcam 
ilta seplmum vidux el adhucvirginuSara verba • Uni' 
geniU sum patri raeo, filium prstor me nou habentl 
qui possit ei succeUere ; neque fratrem aut ex fratre 
natum nepotem, cui me uxorBm R<ipvom „. , 

i,.t. - , ., uxoiemservem . quast sub- 

vifeieit. ciitpx sxbi verti non posse, quod nullum ejus- 
modi habens, aliis nubere consensuset; adeoque nec im- 
puiandam •nm csedem, ijuasi propter legis prognalis 


Sb Poiio itt mde dujressn e\t eoteverlntui oratia, 
fimdaviLnlum filtalwnis istms Ugalts Chu*.ti ad Joae- 
phtim adstniendx est jus quoildam, ut locaiit, Jipix- 
sentattonis, in Jvdaiia republica conslitulum, et elium 
nunc tnter dispeimnis leliquta^ petseterans, ob qmd 
Hebiaxci Jurtsperiti, commum effato scu axiomate hc- 
gant fieii posse, ut in sua gente aliqiiis obsque eei- 
to htcrede mortalur quia fiert non potmt, qmn siir~ 
sim ti^rend 11 U len iinn, niuor, a •'mdnm nnx 13 
fii proinde Zorobnbel fUuis legolis '. 
t : ciijusmodi successionex, quat&ims nd siipplendum 
•alis seriei defectum fuernnt assimptx a MaUheOt 
e votuimus'" asteriscis : ceteros rifcta 1 lineola SCHEMA GENEALOGICUM 

JOSEPH FILII DAVID. ET JESU CIIRISTI 

FILII DAVID 

secundum ordinem 
LEGIS NATUIL« 

<'.r MiiltluTo. e.T Luca. 

DAVID FILIUS ABRAHAM niat ahquem quadam i 


l„al 


priFsenti casu fuit Cl M 


1 Joich 


m avendi ns od Hrh, commw m Ji s./ / 1 


et Jooc/i 


patvem. 
37 Et lioc est cur dical Josephus. libro 


adve.rsi ris Appmiem, Jiidxos tam diligentes religiososque fuisse 

T-ilofftarum f,ac in parle, qnod iion Sacerdotibus quibusliliet per 
g vapialoca etfana dispersis, ut ^gyptii Chaldfeique; 
sed uni peneri, uni templo, defixo Hierosolymis, mi- 
niatranlibus Aaronis posteris, ipsique adeo principi 
eorura, summo Pontifici curam singularera divino 
instituto praescripserunt, custodiendae in arcanislit- 
teris meraoriae renim tura publice gestarum, tum 
privalas quidem familias ac personas attinentiura, 
sed quarum siiccessiones nosse interesset publice. 
Qux ne everso a C/ialtlwis lemplo interime quis existi- 
met, I Esdrse caput 1 1 legat, ubi Sacerdoium qnorum- 
dam, qiiontm de genere dubitabatur, geneaiogia quaesitn. 
dicitur {uiiqiie. lu xrnrioaul charlopliijlacio saero, Baby- 
lonem niin reliqua caplivitate traduc:o, indeque remi- 
granlibus Jiidxis relato) eaque »on iiiventa, ejecti sunt 
de sacerdotio, argumento inqiiit Possiiius, raanifesto, 
omnium familiarum censum ibi diligentem esse so- 
jallem Saceritotalium et Regiarum : eamdemque adlntc dttn ditigenti novunt omnes, qtit gentem 
nfideprobaturusMatihxus, uriuhi. ^ dirigente observans. Ideoqut 
six, Joasi el Amasix Regu 
serit, quia in dictis labuUs e tgn, 


lomina Episcoporu 
graviori notnfi fuissent, e sacri 
quod etiam m Joakimo Jeclio; 
nohnuHis valuerit. Cur antem 
xqiie acmagis iiitpin.^ cruxernil 
solideque dtsciihi /' .i . i. 

ma a Davidc <>■>. '.' 

Salomone, imi.' -.-■- ■. ' r;' 

donec . vi.r diibilumu.s, quin Ocho- 
I nomina, ideo prxtermi- 
desiderabanlur, per quam- 

r iisdem sacerdotali e.Tfmncta judicio 
quomodo deinde est inEcclesia usur- mortnorum, qui macula 
dipttjchis e-xpungendi . 
ix patre. et aliis forte 
islos potius quam alios 

f.islis Sticcrdotes, docte III Zulatliiek ■uOobele con- 

currens alque ab his ruv^um divisa, ad invicem redeat. 
Natn qui vohintdnox prxuominalos, Zalathielem inquam 
et Zorobabelem, alias apud Malihantm esse quam qui 
sunl apiid Luram, nullo id probant argumento : necdu- 
bilamus quin ZorobaM natura fitius Zatalhielis fuerit, 
licetx Paralip. 3 dicntttr filnis Phadaiie. patrui forfas- 
sis sui aut fralvis nalu majorts, absqtie hxredibiis ex se Salamon 

I 

Rolmam 

Abias 
I Josaphat 

I 

Joram 

1 

t Ocliosias 

I 

t Joas 

I 

t Amasias 

I 

Osias 

I 

Joathan 

I 
Actias Ezechias 

I 
Manasses 

I 

Amon 

I 
Josias 

I 

t Joal<in 

I 
Jechonias Nallian 

I 
Mathathas 

I 
Mcnnas 

I 
Meleas 

I 
Eliakim 

I 
Josepli 

I 
Judas 

I 

Simeon 

I 
Levi 

I 
Mathat 

I 
Joram 

I 
Eiiozer 

I 

Jesus 

I 

Hcr 

I Addi 

I 
Mclchi Azor Jl on»o primo rfdtuti per Zoroba- JosCpl) 

he!an e Babylojte popiiU hraelitid us- \ 

que ad Cliristnm numeranlttr pasiim Sediel 

anno dxxxvi : quibus cum non suffidant \ 
generationes tiovem. quot apud ^ur- MatliathJaS 

Ihaium dumlaxat tiumeranlur ; conse- \ 

qaem etl, ut inler-medii aliqitol (ineer- Mahaln 

tum quot e quo loco inserendi, el forle \ 

non omiies nalurali terie prognati) ex MaggC 

lacris fempti libris expuncti fuerinl, ob \ 

similm cavssam ob quam signali \ su- HC:?Ii 

perius Ri-get ires ac denique Joakin Je- \ 

ctionix patrr fueriinl ex iii^dm erasi. Nahum 

idcoque a Matthao toloi Ulos respicienle \ 

in recensendit Chritti progenitoribus AmOS 

Mathathios 

I I 

Sadoc Josepn 

I I 

Achim Janncs 

I I 

Eliud Itelchi DE SANCTO JOSEPHO 
Judas dictimu succe. 

\ Mathat 

I 

Heh' Joaclili 
I tres in Scrtplui 

cumque perlinuis 
miliam David, cu 
a Deo. hi hac e 
studione arbitram 
denilis Bethlehen s dtciuUiir. fuis^e Christi ioinanguinens 
ivix, el vel iid Aaronicam tribum. vel 
[ siiom Iribum niiplas ad aliam quani' ^ 
ise; neqiuiquam vero ad domtim ct fa- , 
li priucipafns in Juda ftteral con*tiltitits 
'.mni finiditus e-rciuilenda iion minus 
lur versatum Herodem, quam in occi- 
s infanlibux : qitia nisi lioc frrisxrl. 
satis erat casu naltim BelhUliemi Salvnloicm imlr ma- 
lure abduci, vec opiis fnisset usqtic ad Hfrodia oOitum 
in jHgyplo Chrisli famiHam exulare : minu.' autem erat 
ab Jrchelao meiueiidiim, nisi timeri potuissel ne is pn- 
tenio exemplo Davidtac slirpis surculos, uhcumiiiie la- 
litanlej:. jimjcM qiucrrre conteiendos. Si qiii porro 
cruddem }!■'■' '(■- ■hh^i, nfl.im {ugc.ru.nl. eos f^espasiantis 
Ensrliir:^ i-'lleresluduit,eh-ieap<Ena 

pleivs'11'^ ' i.iiaiiaaliquajactationeno- biUlah> dau t aho Duvidicx fumiUx rumu fnn- 41 Neqne duas, qtiod per repvx 
plicatam, qiiomditt Jud^i erunt ex Juda carnaliler l 
propagnli. Iumdiu necessario inveuiendus sH aliquis, qui ' 
(I Jitilxis, Cliristi liesurreclionem et pei-peluilalem in 
ea ftindatam notentibtis credeie, hiibealtir Dux el capul 
in familia Juda : et Duvidis, quamvis prornus extincli, 
eodem jiire haTes sit, quo Chnslus Salomonis : quta 
semine David, adeoqiie non eoilem cum Clm u-lliqrndae^ JliSUS familvi !■'! ■ Ihindis 
■■ aUiliji, C quii, nmmodo »ucct'j 
curnalts el prozim.r !' ■ ! Diiillaciico. qiiai 

• lj"ium legal i/iii innwneras } 
; ■ ■■""'■V, parlim hnic dactrinae > 

-,, , , -- -. -."■'- vidcre volet, parlim reltguam i 

!,!'l!!.:!l51"AT.^''I^';"''!''_''' ^'"•"" Ofneahgiam speclanles : tle qnibus agt potent 
'" ( Oclolms. quo Sanrtissimiis Pairiurclia , ipmmet i t tectindiim legem 
\ facilem Judxis, 
aminandum reli- tngmiitlatisjura nrc nmet tahulU, Abrahnm 
iid Christtim stemmmi ie Juda. et „-„„„/„,, , iitendusest. 


'I posltertiam _^;,.j 

"• eliampvst- j4nnales Atari 

'^Noiimiinnix quo Regii 
i Romanum ■''■ I ■'■■ . !' ■ ;■-' ■ ■'■'■'■ '■( in syiiopsim 
n,i,,l. Cmcelh.ius iwsWr, S. D. N. 
■ Caiifessionibux , in apparatu ad sitos poimlta Itrges oc P\ 
regeretur, ex quacu 'iiicipes liabtitt, 
mque demum trihu 
i essenl. f/onm 


assitmpli vet intrtu 
ftiil ylrchelaits, stai 
Romanis dimidia parle remt .mv.l 'i,,-.,, .1 ■,,, > . ; 

polittam, "' ^^''^irclltas SectUm etl qi,iul,,[,nu:m ,7 rrln-l„ , 

exlTa sorleia Judta Romanis Prietuhbiu j , «,ri jfd 
ANniADv. 40 Non ablotus est elinm. ut jam oslcnmn eti t 

Itlm ifa'um *"' "'' """*'" ^'"'"» Dux de temore Juda, trf t 
domttllcvm in "''"* " '^'"^'^ drductae caput irwut a juaa arducta: caput; et quidem lale annd „/r ■ 7 -•'-'"^v= \w 
Davidem descendcnt posi: serei^^^^^rtZ ^ ' f*^_^"^P?- P^ S VII. Sanctontm Christi parentum desponsa- 
tio et continentix votum. 

r 

\J[eor(iius Coli'rne,tu.<. fim-iw Tlwohgix Doctor et 
Vii„:-r'.iuii,s Dii.irr,,:,- C,ina-n,i,w.-.. a,ite annos circiter '. 
tiiiii,it,i kul,-n,i„n,un ^ii, iwi^s,,,,;,- /'nginis Marix t 
r,l,,Ul. „1 ,,„„ ,;,. /;■,.[„ iur.pneie DrspunsatiQnis adxxm ( 
J-cb,Uiirn ((it/Kiiuc boc modo : Non invenio antiquio- 
i-em aiinis duccntis mentionem in EcclesiaOccidon- 
tali iiujus festivitatis {Orienlali, ttl credimus, atlliuc 
' ' insliiuenda multum la- boravit Joanues Gersoi s Academia! Pa- p d «p 

P 
Oft d 
P d XIX MARTII. 
p ^ i>t C m 

d Offl D p 

r b ( C 

S b 
M d p m 

m te b 

> il ta mp fl Offi A P 

P d 

C d 


j; £3 nbva ng 16 DE SANCTO JOSEPHO 

votum vtfrqnc dire voluntati Dei : ideo c Mi. D , spansi, uulliis diibtto, <Jtitn pniis emixium votu 

rttwvaniil, eujus tonlojam erat magis heroka dignila* Hxc ibi. 
qutuito diffidlior, fliMira ante. rtddebalur materia voti. 

etmajorilm ttc proprioribus bonitipst se videbantur pivp- Jj N iH 
ter hei amorem, et vtrginitaiis. vulgo tam parvi lunc 

jtstimaix. euUum spoliare. Qua! siila fveiinl, auxim as- TVr .... . -■ 

smn Deum humana nulla liberatitalf vincendum, m il unc ad se uos vocal vtrginalis conjiujtt obses aunu- ^„„„;„ 

hujusams prxmium ad ipsum admirobtli et inetfahiti tus. cujus P^^^^^^fj^l^f^Jl^^'^^^^^^^^ '"''""^"' 

modo utrique decreviitse, cujus spem lam generose ab- '" " '"' "' "'■■" '^-'"™ " ■'■■•»""'" «' •" -*" " «•'"m/ini Annulns sponsalitius S. Josephi 
reliquiSE alix. ditarant. 

iS Ad hwc porro, qitx diximus con^i-manda egregie 
faciunt S. Birgitlx revplaliones. in quibus Hbi-o 7 
cap. 25, ita Maler Dei famulae sttx locula legitur : Pro 
certissimo scire delies, quod Joseph ante(]uam de- 
sponsavit me. intellexit in Spiritu sancto me vovisse 
irginitatem meo Deo, immaculalaraque esse cogita- tione, verbo et opere : qui ea intentione liesponsavit dilla litigoni 
tae, ut serviret milii, haliendo me pro domina sua. nato) Rainerii 
Ego etiam in Spiritu sancto scivi certissime, f]uod 
virginitas mea perpetuo pernianeret illsa^a, licet ex 
Occulta Dei (lispeDsatione viro desponsabar. Qttid au- 
lein poslijuam ulcro Det Filtum concepH? :Y oblinet loto o 

us siil/smila revelatio, revftalionnn tllius 

■acufa el soltda; in popnlo ;itc/afi.v friictua 

magis probant, quam eorumpergnos esl irttuslalus fules. 

Nam qui primiu ip/ium in Ilaliam allulit, lempore Hu- 

gonis ComUis, defuncU seculi si anno primo, qiiidam ciusIuip 

ab Ilierosotymis geinmarius fiiit. Iiic Clusino cuidam d^^^- 

(ad rariora in liocgenere cimflia Ronix coemenda a Ju- 

: uxore lalium deliciarum citriosa, dejili- 

< nomine, cilra prelium oblulil, nohih- aiic- 

pelleclilis prcliosx. qnamvis cr sanhnyclie 

netlnjslo lornalitm; imlicans qiialis essel. Do- 

'eriiis, celi-ris gemmis ez fule ad Comilissain 

id delalis. decennio inlegro ueijlectnm occuluit; ciim uni- perpUiime jnodo e ipsa lib. G ciip. u9, ubi narralo suo ad cognalam Elisa- 
j belham accasu, sic proseqitilur : Post Jia-c autcin cne- 
pit crigitatio quaedam pulsi cus ei liliolus morilur. alqne m D. Miislhiobe xde 
taliis ad tuinitliim tantisper revivimt, dum qiia. 
calpam eripialurpatri, quanii prelii thesaurns opud i 1 devote habereni me post taiitam gra- laieal. coram omnibus exposueril ; I placrde s componil ad mortem. pastqiiam anmitum piolatum a pa- 
tre, sera panitenle, obliilissel Curioni. ct accimrnlem „t,(i,(ur 
ad sonum piiltatarum nullo irakente campanarum mul- 
tiludiiiem arceiidam monuissel. 

51 Crevit sacro pi-jnori revcrenlia, qtiaiido liaud ita tlmiraculis 
t, ipse et tecum mullo jmt /Faldrada, sanr}uini& Regti mnlier. lemere cl^f^eKii, 
■go, quia ipse dabit tibi loqui, digito itlud suo inseritit, eiimque incurabiliter aicfncliim 
m lecuin potentcr el sapieii- rediixit. Cujus excmplo superiori seculo caiitior alius, tium milii factam : quid etiam respondt 
rerer, quomoilo concepi aut qui« pater filti nascituri ; 
aut ne fortfi Joseph instigante adversario aliena sus- 
pic-aretur contra me! Ecce sic mihi cogitanti Ange- 
lus non dissimilis ab eo, quem prius videram.adstitit 
dicens '. Deus nosl 

ipse perficict opui 


ter. Joseph vero, cui comraendata fueram; videns cui arai ad ejus custodiam confecla commitlebalnr repur 

uterum meum Spiritus Sancti virtute inlumesiere, ganda, Coiitulus de Contulis, profanas ab eo inanus 

expavit veliementer (verba sunt rurium ex prxcitato linutt. et Sacerdotem exoravit, qni sacro itnnulum i 

capile 25 Ub. 7) non suspicatus contra nie aiiquid pil calice; nec ausus, rngalus quamvis, iligile e.Tpli 

sinistrum : sed recordatus dicta Prophetarum, prte- niagnitudineni orbicuH, figiiraui tpwi/v p}oi>iii ";.>'?/ 

nuntiautium Filium Dei nasciturum de Virgine. re- excipere : quam deiiide ceruiii n ■ ..,.,'.,. 

putabat 66 indignum Uili scrvire Mutri, et (ti( nd in- Conlulus numqitam non exp,-iii. . . . , ', 

terrupta rapitis S9 verba n'in;flomi(t) milii cobabitare qiia erihro l.ibfirabnt. (/./n //",.. , s , 

anxiabalur, nesciens quid ageret. Cui Angelus in utilei'-ini! ,, ,< .-,■ u,,, ,,y,,,;. ,. , , , 

&(imni8 dixit : Non recedas a Virgine commeiidata argeuici. . / 

tibi; quia sicutaudiviftti ab ea sic verissimum est: denuwn , /., 

concepit eiiim do Spiritu Dei et pariet Filium Sal- etiamilw>. m ,,,-,- /,<, i.u ..h,,, ..,,,., .i.^,,,,,,,, ■.. ,,.,( 

vatorem mundi. Ergo servi ei fideliter, et osto pudi- Jordanunum A-dibus imm.lw ,vn,i>iis ioh uuiiimi 

citiffi ejns cuiilos et testis. Deinde ah illo die Joteph viotata ab igiic : educium vero e 

servivit mihi quasi domiiiai suk, et ego etiara rae fanis adhiberelur itsibtis, ignis 

ina liiimiliabam. sxpiiiKrulc iidu.^fiL ad opera s 

49 Pergil dcinde suos uc sponsi cattissimi i 
hunc nioihim etplicare Deipara : Post hoc continua 
eram in oratione : raro videri el videro volens, et »2 , i ad f.'« quoque et Lectionibus, quLr ,i ^ > l ' . hi.s 

logebuutur, inlenta fui, hjilir , ,, ; ! . ,.| i.t- 

boresmanuum; et discrela im .. i :■ p : ,, | , u\ jui- 
turameaferrepoterat. in Df!iser\iiin. |)l;t vnro.quffi 
superfuorunt nobis victualia, dediinuB pauperibus, 
contenti de his quaj bubebamus. Joseph vero sic ser- 
vivit iniUi, qiiod numquam audiebatur in ore ejus 
verbum scurrile, numquam murraurosum. nuniquain 
iracundum. Nam ipso pniientiasiraus ernt in paupet^ vigiiui 
tate, sollicitus in labore ubi iiecee ' ■ 
tiBsimus ad objui'{;;inios, (.l.*idieiit Mii pitlo vftierabundo Annultm exhtbitiirus, ex aurea cate- 
nula iiendulum ; poslquam ex Oflkio rile perfiinctus est, 
sitnulnvit se reconderc in arcam /InnuUm, qiient fiir- 
live III mitnicam dimiltebat. Sed Clani fliivio superalo. 
tanla circmnfitsus caligine est, ut islic ei pennanemlum 
fuerit, nisi capto in arena consilio Itimen ab e.roraia 
Virgiiie impelra. i oflnd. n\ (lerogantes 
rubilium Dei. vam et videam adimph 
rarissime venit ad con(| 
rum consilia, quia tolum desidi . utcoiiLuiuediceret : Utii tatnm vfilebat. 

bundo cwti sercnilaic.u. ijnii.u 
ifi jiw Senntm Populiqiie Pe.riu 
modoimpunilalemfacri.sedetpn 
ut ui- facite eontempiil Cluninorum iii 
edulus suos neque per S.-u, „ „.„■ s, . 
'estitnlionem pci:\ii,i . , .. . ■id- irauscripsism, non ^ 
a obtinuit, pr.v qu ibus 
s. Qiii iibi neque per 

.11 ihulores petilam ■oluntatem Dei. Nam quam de re 
;i fiiit ol.(!- . -uvy.- diiplir XIX MARTH. 


ite p an 
q p« s 
n, Stus I 


Unb H 
Ronaa 


1 
» quilala ,1 e 


m gn U b 
qanub n a 


mRja , 


M t e lab Pa c 


13 ■?,* <^ J Ba La usPe un 

l' q d Rm^exc sum a o 162) 

n rf Le rum quo pe e natur 

ap d Pe us os Annui 1 u onge la eque ncl es 

ampl fi are r ab jed la P a d gn orem n lo 

c m Pat e transferen um pnsuer n non tam 

xdficao n spon e sua quam ho ta u 13 Uer ard n a Monte 

n Tu^ui ^'^ ^ " ' ^^*- ^^ " eo terapore Eccle ast» qu 

um Ann I st u d gn a em magn s extul sset 1 u 

d r oliser ant am n ulto fla 

locu sset d ct s mox. obse 

ent qua muro p cturato ac 
u um qud Terrp s p I s et c a 
■** t bu on h n n o sumptu extruendum c a 
ru t In sumn o huj has at pr pugnacul ducti 
c cum fas a h extant descr pt ver us 
H c oc a a suo c tur Reg na mar to 
ht fac justs ac p t au e p eces 

H csacer ntactemat sja et Hnn lus sede 
Qui dedit, estcustos munens ille sui. 
Instituta insuper S. Josephi iiuncupatione secula- 
rium hominum societas est, quse una cum Lauren- 
tiano Clero perpetuum faraulatum annulari sacello 
exhiberet. Sanctissirao item Patri ad arse dexteram 
dedicata statua, qu» die Martii undevigesima, an- 
nua cura supplicatione producatur in fonim. 
illuc iranifer- ^** Quibus sic constitutis, inchoata est decretffi 
turecuria, translationis pompa. Episcopo {fiiit is lutic, Fcrdt- 
iianilo IJghello tesle. AuQminvs Spinola Saioniensis) 
deferente thecam auream. pendente ab aiirea catena 
Annulo specfahilem... qiiae Troilo Baleono Archi- 
presbytei'0 ceterisque Syramystis. utcustodibus, tra- 
dita et clau.stro munita ac multiplicibus clavibus 
obvervata. in perfnsso extructi sacelli pariete su- 
hlimiuscollocataoblitesceret. Praetereaadaugendum 
vpneraruiiiis cultum, quoties populo spectanda exhi- 

populu "* cr^himellai binje ex altari consurgerent ; quae 

niousirandus odffium magnitudine superarent, depromptam vero 

gwiamii. ^ ex arra Kdiciilam, pensili cimelio priedivitem, per 

manus Angelorum, dextra laevaque accensoa cereos 

gestantium, evolulis sensim funibus diraitterent; 

arseque, pictiiratis instrata velaminibus. iinpone- 

rent : psallentibus Interea nabliis, tympanis, tubis 

et musice canentium alternis choris, populoque in 

genua procumbente, et complosione pectoris leque 

aninii poBnitentiam atque hilaritatem profitente. 

tnBurgwidta ^""' '"""'" ^' "'" '^''*' ^nntili. qiiibtis majottim Iradi- 

' tio similem kuic lionorem conaliavil : nam uf Ferreolus 

Locnus ait lib. H eap. 31 Pronubus B. Virginis an- 

nulus. quo Semiraurensis apud Mandubios in Bur- 

gundia prioratus. Gerardi Rustiloni Comitis Hhera- 

litate, nobilitatur, ibi nomen ab octingentis et sep- 

tuaginta sepfera annis obtinuit, et poit nonnutla : Sed 

ti Si( - ®* Aquicinctini monasterii Ascefse alium B. Virginis 

' '"'■ annulum habere se pr^Jicant et demonstrant. efl5gie 

quadara exigua in pala ornatam. Rarura id Virginis 

ginis, si ejus sit, monumentupij vel ex eo, quod 

puerperii ruolestias acrius patienti pra-sens statim 

solvat, idque exeraplts probatum est. Jixc Locrius 

et tx eo Carolus Slengelius. 

Afariii. T. 211. \atal isC 
iCo Mng o Paa n a aba)\ an mi et co por S 
ccel 8 & r e t r o o ? Leg n 

Ge s rmo e d n a Mar r m a corpora 
San tor m resu ex e et en se sinctam c 
tatem et pparu s e mul s Rpc e tet or p s an 
m s s u t s Jose nus e I pu andus est, 
qui apparuerit carissirafe sponsfe, eamque consola- 
tus est. 

S IX. Templa. oratoria sudalHia S. Josepho 
(iedicala. 

^Juid-iuidsif ile npinimii- pr.vtacla, ,]ii.r S. Jnsrji/ivm 

pie credit jam mnic pti-nr.m i,wus q,i..,ue corporis hea- g!"!^ 

liludinem possidn-e in calin: exlra omnem ,v'orms con- uberer.iu 

trovermm esse debet. quad S. Brigilix dtrisse Dcipa- '""P"*-" 

est : viagnn anlem no» in aelis lantum, sed etiinn m 

terris, iiostijjiam tot ci lempla, orniorio rt allaria ;jcc 

omuem Enropum erecla snnt, ul cariiin inire tiiimerum 

difficile sit : inqnirerc aulem }>rorsns sn,ierftuim, cum 

initi.iqnisqiie leclimim po^sit rx rj-s qi,x siia in urbe, sua 

I» ,mria viiiet. .vsiimare ile cetnis. Tliiqiie ex infimtis 

rrfrremns hic ,muruhi. qiur vrl antiquilale commnidan- 

dn iunt maqis vel cognitioni imlrx jiioprim adjacent. 

Primo if,iiur loco referendim est.qiwd in a-de S. Agii- ? 

cols, Principnli propter vetmialem dicla, ^vrnione et patmcfaio^ 

visitur, cirnnn.>rn„ln,., in.si./n,i.^ (;r.;j.:ni xi ; qunn ,bi- 1'<J"'^I^ 

^l II, j,, ,,,„,., I ... I ;, ' /. Kucinere S7 Simili modo conjuijalorum virorum sodalilia varia 
sub tutela Deiparee f^irginiseldireclione Societatis no$- eunjugali, 
tra in prascipuia urbibus Belgii collecia. fidei et amoris 
conjugalis purissimiim exemplar imilaadnin sibi propo- 
iuere, D. Josephnm in secnndarium Palronnm assu- 
mendo. Et quoniam idcm f.iveinl.i' re,jend:eque Domi- 
nicsi pueritix deleclin n D'- \ '. i < n.i,- .m.nns illud 
curamque implevit . 'H i;: r ,, ^jusdein 

Selgii,q»iprimaLai,',> ''""■''''"'"'"'■ etpucrit 

tis Je/itt Patribus doceniiK , -■ , /' , , i,-,,, ^,i,i tum- 
dem adscivere. Romx autem /'iriuuscrum. quam vocant 
3 Congregatio 18 Drsirlrri A Canaregalio. anno MnxLviir. n 
^_ S. Mari.r ad Marlijrfs sirr T. 
M. fi-M locis pie visilatis n-diid . <■ 

nbiis, ,^rc/ti(cc/M. Plumayir' ■ 

idseaiu ar^tlicibuicollfeta, s "■ 

sibi conslituil cam allari Aiys 

vbi el panperibtts piiellis dotet 

triiuuat : guem hoc intuitu exi 

coli, quod eiiom ipse. ut Evawjelhm dacet, fubntia 

iractarit; unde fabri-filius appellari Cliristus, dedigna- tus n r Dactoret pU , fm. DE SANCTO JOSEPHO 

pnst uxorem ftliumque eidem honoris locum iribuere.ha- 
bere advocalim el intertesforem pro sms necessilatibus 
ordinarium : per quem cum mulla Deum orasse se di- 
eeret, numquam memineral tnlisse repulsam, et cetera 
qux plurtbus ipsamet prosequtliir capite 6 Vit^ sux, 
omnes adUortuns. masime si qui orare nesciunt, tit qux- 
cumque Dei munera, et polissimim oralionis donum, 
hoc mediante. credanl se posse adiptsd. 

61 Eodem lempore qun CnrmeUlis irfnrmandis S. ^ 
Theresia ccepiiset intenderc • -■ '■■-:' ■•■■f-""r'r"'l'.<: m < 
Hispania S. Francixci cour. ■■■■■■ ■'/""''- ' 

vantix inducendie operam i'"' / ' ■■iiuilis 

ttcmox Fr. Pelrus de Alonro.i. i;..r,;'. !in;>nm a ab illis Pal\ 58 At qualis fabrit Jd 

' l7HtDmilriumc7p[\{iiiMallh^iim hononbm ab Ecclesia decer , -- 

mx alquc aliarum refonnalariim matri 
tellatuv S. Josephim ascivere Palrom caput G Marci. el S. Jmbroxtum libro 6 m Lucan 
sed D. Thomx nequaqmm probiinlur . dieenli in cn 
13 Matlhxi, id minime verosmile videri. Pro en-me 
tariit citatur D. Auguslim sermo 5 dc Nalivitatr : a 
eliam aurtficem fuisse e.tistimarunt, inqiiit Gousalv ■ Cas- Durantes, Epiirop 
58 IUiri 6 Revelali. 
CommuDi^ taiiien 
gnarium, tesle 1' 
citatD. Chysavt.) 
» tor operis iinperff Fn- A'.i, 1 super cap. iiilia 32, I auctoritateatqueantiquitale Jiistiniis Martyr in diii- 
logocum Trjplione, ulii asserutt D-jmintim nostrura 
exercuiaseartemlignariamfpfl/fraam xUique el a Josc- 
pho acceptam) et juga bouin fecisse et aratra, voiens 
his operibus exteniis propalare mundo obeilientiam 
et mortificationem, qnam horainas erat edocturus. 
Jtquc huic opinioni connensit etiam Ludolfus de Vtla fi2 
Chrisli i parle cap. iG. qui de hac re 7nedilari volen- Anlu< 
libut multa pie ac religiose tradit : plura eliam de his fundn 
habent Irciixut lib. l ctmtra hseretes cap. 17 ; multa l'OC H' 
ibidem Fevardentius volat, el fusius hanc qu.Tstionem moiiu 
Iractat Franciscus Suarez in Commmlariif ad 3 par- studium ejnsdem fervore singulari prnpagaritit. 
No.Ktra qmqite Jesu Societas. non salis Jesu fuluram se 
credens nisi eliam Niitiilio ejus forel devola, inparlem 
sancli studii venil. et sedttlam ubique navavit operam, ut , 
S. Josc-plii promoverct ve.neralioncm : maxime autem in ■ 

li_ Hispania, GalHa, Belgioque, in singtilis dcmicilia non- 

allpgato nulla ac templa habens liuic Sanclo dicata; majorem 
ini A'ic- aulem basilicam niillam (in qua quidem plura allaria ac 
sacella sint) ubi non aliqiiod altare sub ejus nomine erec- 
tum ornalumque conspicialur : sed imprimis et conmen- 
davit domos terlix post absoluta studia probationi desli- 
nalas, ubi interioris hominis culliirx el hnmiliialis la- 
tere cupienlu sfudio potisstmum intendttur ; quoniam 
ea III parle prxcipue se admirahilem reddit mayiti liitjns 
Saiicli eTcellniHa. 9 antestans , iqua^sl. 3, dispiit. 17 sccl. 3. 
ii in Urbe Romatia fuhri, ul liabet 
«. Regioim i ecclmam 42 S. Josc- 

■nle- <.,/;,■ \ Ma- 
iS.Ai<g(,stini 


't ojier pra illam qux S. l*etri in > 
vidttarm S. Luca: et S. Ma 
curarunt, alqiie ex indulto 
festo S. Joseph 
vinculis ciimun 
orphanas paupereiq\ Coll.ii 


S. Joscphi die : quando eliam 
lignarionim filias, collota slipe, s Ordinibiis dicamf Car- 
'T ]irimus, quantum gui- eliqueriiH : qttinr nnr 

rix Facotitiaa (qnx Ordinis Cai 
hic Aiituerpix paiihenon cst , u 
reitique rondideral.elalleramsororemsacris Virginibiis 

n.Urnplnm hnl;-hiii\ noviim n finnlavienlis excitavit sa- | 

,, ','.(■',', /'. h'-'. lihjuc viiivniiirihi^ pr-iwmm, magnilu- ' 

.' ,,, .(.;.(,' m, riiuriili !liu!inttilil'Unf illSpiciClldum, 1« ' 

,.("//iC ^iIh fl niris.-iiiii,c UTori Cnllinyinx HaecxprXr. 
mnyhia: iinmumenlum : cni novii idrnltdem ornamenlii 
omnique sacri oppnratus supellectile locupletando sedulo 
Soror superstes incumbit, adjula liberari munificentia 
germani fratris Gaspari de liomer.in Neapolilana urbe 
prinii nominis opulentixque mercatoris, eoquc ad ptttni 
opus propensioris, quod noveril, Lttdovicum fralrem ipsa 
in mortc interrogalum, quid ail molitionem adeo sump- 
tuosam tali loco suscipiendam animum tpsius priminn 
impulerit. respondisse, loctim illiim coelesli in visione 
prasmonstralum fnisse cnidiim notx sibi sanctilalis pcr- 
sonx, cx cujus dignissimo fide {eslimonin didicis.-iet di- 

i\Z IIoc saceUum cnm niu, •■■ ■ >i, .■■.\\ ,pso 
niagiii Juscplu fen li.liiiin propagui rein cultumquf i(i;'ri('(iii , i 

Carmtlttr '"" ""'^ *V'" tf'"ipoia EtcU-s 

DUcalceaii eumdem recepisscnt, ej immjii 

lulfS. Teretia. |/(o„, resenatom fiiM*c iliv 

ohcuntmque eateiius S. j 

fidelibut inciperet iniioli-scer, 

esse. Multum profeeio i,i,a , 

»ii/n.m flc Patrem iw<i.,- si idiil,jciilia.iil,UrhaiwMU 
ttccessoribus aulem ejus 
; compositus cstaPoelts 
■iiis plausus : cujus speci- 
to Beata virgo ad pxteri 
■pho nuptias, huju.tquc ex ue in pielio et dcliciis posse i 
<iitulit. soliia liunc Do- \itt[ 

piiinum iiiicr Celiies Sanct i superum t«(la dignitate jugali 

uex, si non ca-lato e raarmore, qnaleni XIX MARTII. 

Tara di\ DiMiiOb u ulus quei 
Nec Pater aspiciet : Damtiati -Notis i 
Fecisti facie qm t piolm nUo 
I, klMi uu qnai Piikbei V 1 I 

Tiliserat, meaqu 

Ne te poeiiiteHt 11 

Mij,iium aliquid 

\ii^inita^ ctBlo i[ 

Mi ithtbeK 

H c e^o doiium ingens creli, 

(Dob ea nos(iafuit) feci 

Felix itle dies, felicior hora diei 

IUa fuit. qua ducta tibi nova uupta ms 

Conjuyis in leges, atque lin^c in fa?der 

Occiderat Titaii. ctrhi:; .!■,.■ i.II ,11. 1 r 

Functi epulis, et lan ■ 1 : 

Exierant tectis non ii:_. :■ 1 ' . pignu> -tmoMs 
i&que Ti nantis 
duobus. Tura 

Coelic.J;i. : ■.■■,..,-.-.: ■'..|v"i,t iinquai 
ftfier.: ;., -, ,, !■ ■ , ,, ■,,.::,. inaneret? 

Jura petas, salvo non exsolvenda pudore : 

Me tibi ego, modo ne Veneris coramercia norim, 

Cetera victui-am coraitem sponsamque futuram. 

67 Talia cantintem circuinstant undique Diva 
Aligeri juvenes ; nec coelum detinet illos. 
Illa refert. quae inulta suo veiitura Josepho 
Praedidioit nionstrante Deo ; iiam quidquid ubiqiie es 
Qiiidquit eritseinper, novit Deus omnia solus;" 
Multa hoiniues Superosque docens, sed plurima M 
[tren 
Quippe siiaillum inter. dilectiqne inter Jesu 
Brachia, ceu molli solvaiitur membra sopore 
Sic facit exspirare : hortos tum ducit in illos, 
Eljsios hurtus, quibus ipse Abrainiis et omnes 
i farta, quiescunt : Abramidas, cojlu dum 
Ut Majorumunosjucundoc 
Rex David. Rex idci 
Excipiat venientoiii, 
Deducat felicem a:,,: 
Mulla super Jesii r 
Tum qu.L- j:mi -.-i- ; 
As|Hc.„:n-,^, , . 
PostL-ni :■ 
Tetein;,,: . :: ■ 
Hancl^.r-1,:-.,,1.,:^, .-itesqneTonautis 

■■■ :,itusingens Nulla silii. ^pniisr^qiiL! ^uopueroijiie futura. 
Prsemiaque addicit, deueat quio addicere Matrem 
./Eterni Regis, deceat quie exsolvere natum, 
Aniiuite cunis Iiifans, et luminatdausit. 

S X. Beneficia per S. Joscpham in xde sua 
fanconlina Anliierpix invocaJUibus exbi- 
bita. fle Suadet amor, tacitn ,,,, ,■ , .(n.^i servo, Va:>seii 

Nondum etiampatii, :. ■, ■ ■^■iiita matri. tegro .■ 

Credere. sponse, tii,. , ,; ■ , ;,:.,Lium. festo S 

Quae libi coniiubiu ^i:,:,.;. ■ ::,, ■(.:,i.r., \irgo, ut neqi 

Atterius sum nupta ; tiiiin;n iie cijiitrabe frontera : Mart[u, 

Non me hominum quisquam (neque enim te carior mana ^ 

Aut prior estquisquam) captam in sua retia traxit; tio, aii 

Sed Pater omuipotens, cui ccelum et sideraparent, preces 
Ille Deus nostris cantatus Patribus olim, l.bi. Nutri- 
iiin pias . Huic po'- UIIu; 


tcbn, vocavit : fuiidit, subilo iimgiia 
guatia sentiens, egredi festinavit; atque ad red- 
dendam urinam secedens, una ciim illa duos qua- 
drangularis forniaj lapillos eniisit, ea magnitiidineut 
digiti aiiricularis articulum unum ada?quarent: ne- 
riuti quidquam e\ eo tempore molehtiEe sensit, sedin quoque sponsus ha- 
[bebit. 
-ellnquet. hodie Rect.ii 


Is mihi servabit sauram, intactamqi 

Ist;i mihi Deus ipse : Deo contendere noli. 

Talia me dicente oculis lacrjmantibus nstra 

Suspiois, extullensque manus cum voce prufaris : 

Hoc erat, Sup?rum Kector, quod me tua dudum 

Somnia(nam tua erant isthsec tani sancta) monebant. 

Namque ubi membra thoro posiii, eepiquo quielera. 

Me circuin florere rosas et lilia vidi. 

Ut vidi, exihi, manibusque prehendere certans 

Virgineos flores, auras atque aera carpsi. 

Ter violare manu sggi-essus, ter cedere seni>i. 

Fugere ex ocuMs una floresque soporque : 

Mani^it odor. qiialcm in teiris flos nun Iiabet ullus, 

For.^.an, si ca-lu flores orirentur, habereitt; ;jsiiisju- 
fili.i ad- stitit calciil . .-■-■■i'.'!:r/, H. vN M, ir:r:: a:lducebat tes- 
tiraonia; qui afllictuin niiseie llenricum. aute pro- 
digiosffi iliius sanalionis benelieium, cognoverant. 

69 Elisabeth Sillevoorts. decimo saxtosetatis sua; 
aniio I-'acunlinarum associata coetui, jnm quailrage- 
siraum secundumattigerat; extremistribua totidem- 
que mensibus usque adeo gravata concrcto intra ve- 
sicnm calculo, ut nrinam eo prfepediente emlttere 
numquam nisi per cruciatus extremos po*set; toto 
rorpoi-o tremens ac sudans dum se exoneraro niti- 
tur, saf))eetiani febres e tormento tali tantoque pa- 
tiens : quare depulandu; duie ad obsequium ejus so- 
rores fuere, qua; corporis agitationera nimiam eo m 
articulo «OwflM/C. 30 

A articulo pivhiberent. miseliam hincinde siistinemlo. 
Interim Isesis tam insolila violentia meatibns, jam 
toto sesquianno retentivnm omiserat fiicultatera ; et 
quidqwid ei defiuehat postremis tribus, quibii? sic 
affecta mansit, septimanis, piire fu:t._Mjli>^Lin(i liiibi- 
dum, vilium exulcerata* iml' ,. .,ii \.-. . It.i tum 

ad extremum febres &c-- i ' -. et 

exhausiis viribii^ prorsiis il' . : . .',inn- chn 1 de eju (]iianiloquidem ncque ciiirutgna Milli.eiv pcitrr 
in^trmnenta ad cxcmpfinnein lapidis tani enormi 
gr.indiii. qiiHnlum esj^e monstrabant indicii 
medirinae. ad pjuh dissolultonem p«r se>q 

.idhiUtae. neque alise solis dcloribus mitigandis al- 
tero sesquianno praeparatje, quidquam proficorent. 
Omniigitur liumnno sulisidiu ilesiitutiim so TJdens, 
meliorem in cffilo sibi mcdi nra qtiajsivit, tot-iinqiie 
spem suam in S. Josephi merita ropo.suit, prid<-m 


fiduehm in 


erpa eumdem amrinter aflpct:!. Ut auleiii iiuxiliiini 


cotiaeant. 


ejus et intercessioin.'Mj il.Mu.^it.Tctur, iioctu diuque 
gestare institiiii .■ih-tinii -'iI' nii ^ iiivui:aliono be- 
nedictum; cuni.|i.. i nrgerel dolor, 
. laboraDti pain ij i i .■>; Superiorum 
consensuquidquid \. 1 ! < r ■ ■■■ ■n-;! v.-I luriire 
per alios pDteml. pioiiJiu ■!..■., , ■., 1 1... i..niin, 

intcndisset qniii 


mUlit 
lapUUm 

gnndem, 


deciDiodie.luni 
fusa IfUTyinis, tncoluinis, .si quw) aha, totis septem Sacrifii DE SANCTO JOSEPHO 

versa circa religionem scDlire: evidenfer tamen T 
cnnvinci ut crederet, ejusmodi sanationem (conside- 
ratis meatuum, per quos transeut>duni lapidi fuit, 
angustiis et circumstantiis aliis) omneraprorsus na- 
lune facultalem excedere. Ad alia transeo. 

71 Anno mdcijv matronai cuidam filioUis erat p 
quadrimus, et ipse ab arenosa concretione extreme guat. 
afflieliis ; cui priemissa explnratione consueta, sec- ■'""' 
tionem meditabatur chirurgus. tenlandam intradiea ■'" 
paucos. Verum cum inlerea intellexisset ipsa quam 
pmiter mirabiiem sese S. Joseplius comprobassct inejiciendo 
neque il!o, quemjam <liximus, lapide: plena fiduciaj ejus 
innum accessit sacellum. precihiisqtie ibidem pro sanitate 
filii anlenterelfu^is, domumrediens; puerum, qnem 
intercruciatus dimiserat, vitBe mortisqiie sperandaa 
vel raetuendK ambiguum, prorsiis sanuin reperit, 
protit ex ipsius narratione acceptum hic descripsi. 

72 Anno mdclx vir perquam honestus sextam 
hebdomailom lecto aflixus decumbebat, etnihil pro- 
fici<'iili'iu'> rreilii-iiJi^ iiiter mortuos penejam nume- 
rabiiiin, !■[ ii-i iii,|' (.ijtiam solvenda; urinae: qui 
deiiiiM' ~ ■I>-ephiim, in valle Facoh- 
tiua II.' ii animumque; calcuUtm 
egp.--ii rii il.. . I.'.. ■ NiiL'tii ; et quod animo propo- 
suerat opt'r(..exe(;ulus, pleiiam habuit sanitfitera, ut 
ipse et ujior ejus testantur. ^ 

73 Koiiem anno mulier qufedam pravissimos e „„,, 
calculo dolores patiens, 3nm>t pr'>p.^-^"-T! '(.vlira- 
vitConfesFario, quo constitii- ;.i- -^ ' ■ ;■! ;,itn'ci- 
niuin in val!e Faeontina U' ; I .iinl.?m 
conatus est ad aliura aliquii.i > .i.^ ri.m i\ri-!,-re de- 

flectuni, et votionem ipsius, et illius eitlem n-liqiii:i^ lr;iilidit. 

oruni per- Veruni illa citn! coiitemptum cujusquani, scrupulo 

csetsusti- sibi ducens aliura pne Josepho haliere, quantumvis 

III ituafjiiie niagiii nomtnis ac virtutis Sanctum, perseveravit in 

.'!'■ iiliio eo solo, ut proposueral, invoi-ando: et intrn breve 

II . ..iiiaj lempus omnidolorese liberamsensit, diiobus emissis 

'I ||"- calculis: quorum alter pisiim. alter amj-gdalam ma- 

I , . ui gnitudine acquabant : pro qun beiieficio gratam se 

I ■ iiiiis curatori siio religiose exbibuit. 

' 1 iii- 74 Annodenique MDci,xii.piieIIa miserabiliteraf- 

■ i- ^.uj.-lo fixalectopropterMlcuIi co!ica.qijL- rommiMos dolu- '"" 

phi Missie libi lapidei 
i, Brgo 1 Sancti ufie- 
.uldnmfit. in TeiitOHiro libfllo. d^ qm filuni-., ,. ; /.,, 
opmnoalro imerrttda, eiidiw mr uu^ii,u..-.i- 
paucu jml n-mgi-mm lieklomaitis : uti d ;>/ii, 
itim, iiiias brevilai 'Vdo (1 liMli a el hiicel alin qmv iv 
xorum aliqiiis Medic 
eunid<':ii Lipiilriii n.i suavem8oporeml.i,i^i.|.:.n ■.■, , i.Tjuie^il ; ih-inde 

experrecta magnaiu aiviiiiiiini vim i'gessi(, iinlium 
prorsusdolorera persentiscens, etreverlcMilia Missa 
matri liilariler exliibuit depulsam dolonim suurum 
raiipsam ; Dnd «jusque NutrJcin, cujus inontis se sa- 
iiiii ■'!. 1 1 i:i . iiinH-morabat, debitas reddens gratia- F 
<"»! ,iHi' II. , vufjetaque deinde, citra ullum tor- 
"' I''' |>i.i uiiit iestigium, perseverans. 

7b A.Jalieriiisgeneris necessilatesvarias. S. Jo- ^, 
>ephi op« sublevatas. trans^eo. Mulier quudam diio- conjvgio 
decimum annnm in matrimonio sterilis. Bru.\ellis, foies 
ubi liabitationem hiibebal, advecla Autuerpiam et S. ''<''"***'' 
Josephi sacollum visilan^-; cuni ex intirao cordis af- 
fcctu per intercessionera illius prolem a Deo posce- 
rnt.iiisolito modo sensit commoveri viscera, iiecdiu 
postsomineoonceptogravida. legitimotempore eni- 
xa est filium ; qucm ut patrono suo grata sisteret, 
rursus Antuerpiam cum infantulo venit. 

70 Viio perquam honesto filius erat dissimilis 

<^"j''s dissoluti niores nihil mitius quam F*"'"' 

molestias, fmniliffi deducus pol- '"''"«'cfflli* 
nullis nijus- corrwii: 
aWuci posse, ''ic/ii lt/'c(lo parentibus iiigy 

1 holerodo- licebantur. Mater autem fllL_ 

iios iiliquot quam admonitionibus in rectani vi iiijiielibernlain 
f-o quidem di- ad S. Josephi confugit auxilium, novemdialera'devo- 
t lonem asBumens in eacello illius obeundam : qua ex- 
pleta, conlinuo in alium hominem mutari filius, et 
inohias pes^simao viiBe consuetudincs in pios castos- 
que mores cttpit coiiverlere, itaque deinde magno A raatri solatio et ; 
gratias referri a XIX MARTII 
cilio fuit, prfifiteiiti nullas satis lione crq, destin, instruxer; 
ciijiis ■ lulli, societate vehemeuter difficile n-itu c gumeiitis metnereut, votiim pro 
preces coramuniter in Doiiiinici 
tulere, si forte niisertuseoriim 
rila navini in portuni veliet sal' 
xit aiitem, sed non ahsqui 
ximis liiferis tGstaliatnr n era ohlatiim. 
78 Nobiliscujusdam ^ !rcibus in Hispanian 

ea fecore domini, et 

ci Nutrifii sacello ob- 

Deus, perhujus me- 

.■am adducere. Addu- 

miraculo: uti enim pro- 

varcliiis, horrenda tem- 

I-' io.iiK.ns spatio aversa 91 

inilgalo primum anno !G39, D 
truso. Duobus ex capitibus 
impossiMle est coltigere S.Jjcpho 


Paulus. ex multis profei 
in spiritu directione usi, 
irsa experientia scirem, vix ulli 
tem cius ad uoliilem aliquani de 
pe- dam, quam S. Joseplii pa( f(f,rr 


ifndo sduraalli; pristinajfanitaii si 
ma fide ad probata 
pexit paler: f|uare ■■'-liinamfir- qui i '■■li' ''-i'!!! appendit fequis auii 

1.1 lali>^!laiii argenteam, die ordinati ni 

iMH A|in[js iiiijii MncM. Siiniliter puella qua^dam orationise 

^au]u;iuit;i. a i,ied(,'is judicaia incuraljilem iu ma- absque ex 

iiilla LTinLT.i nam jil.-re, quaj crucialus ei pariebat qnibiis om 

ntolptalii|p3; lacrj^iii.ns eum precibns ibidcm fudit, advocasse. 

'OiKqne quotidiano inlernae pietalis culln remiine- 83 Fuit 

-are benefactnrem suiim, si ejus interventu obtine- intra conl 

■et sanilatem. Quo lacto, profestata est, nullura se Sed onm d 

'X eo raomento amplius sonsiFse dolorem, suumque tiens in ho 
psfimoniura, efiam hoc diexxiii Maii anni udclx amicis lioc m geiiera u&uvene- 
i impoEsibile vidcbatur ita rpfrce- 

iiiiirdaciIiiisdiL'(ei'ii8,afoiiteiitio- jrcitiurn raeiitis altentione priva i 
tssibus periciijosis aninia; cnri 
bus reinedio riiit S. Josephun 79 Plur.i alia pra;terimiis quia necdum nobis i 
|iiequaqiie coguita : iit qiiod vir quidam illusfris o: 
libus corporiK racmliris apoplcrtinis. expedituni < propfei 

gotion: 
phizani referre, capiebat ''iiili-, i.. •■ -j.,.' , li:il,rli;, 

'■"''■■'"'■ ' ]■- ■. ';ii''l ■ ■! 1'ij.s baiiilati, adeo seef- verandi iii Misi.-fpto Keligiojn- I 

'"■ '■■■ '■ ■■ ■ '■ ' '■- I ■ ' '■ ?:n.'elIum.Itemquod fuit ut noveindialem ad Sunciiiirj ■ 

!'■''- ■! ' I '1' n-iatrum difficullati- tueret, adquam :dia; quoqu'; KrliL 

'"' i' ' . ' ' ii 1 II 1 :.! [ I jLis a.qunmque intenta- ferebantafTlict* : hacauleni liiii(.i 

(is ; pi st ijj^.i^ijc frr^jttliJiliiiis nionumcntum Sancto mo rectius co-pit habere puella, el 

devoium, rati-inibus prorsus admirandis fuerit ex- sus libera extitit ab istiusmodi ten 

pedif;i, ctasuis.idversariis absoiula. 82 Sed ut auii.iaj^um >\c ;.mi, 

80 IJarlriim N. Otnazuriinis, in liOeUo Teuloiiico coiiditio si(, iuih i in .u < ■ ,.,, 

de S. Joxepho cjusquf Jntuerpix, cullu, ibidem edito 'i"i:is pjdh, , ^rt •rlh Fa ,xii, qitinio air nger N.jvi nostrffi Religio .,n.'i respectii I uliquos 3U0S rogavjt 
instituerentsacrificiorum Ccm- 
orem S. Jo>ephi, eo (tne ut Deui 
eju.« proxinium j^iium coirij.'.lum 
sacris ecciesitB rainis.teriis addictum, ab iii.riSijut; 
vita; licentia revoparet, in qua quartumjam quiii- 
ma- fumveannum volutabaiur, nulliscujusqiiam nioniti.' 
puttt ad sui statiis decorem revocnbilis. Valuit aui 
onis, i-ognati ijollicitudoperditoilli ad sa^utom .-du: (jasparis 
r /■'piscopi 

jJ exnci- 

vii ad sa- 


S XI. Bevcficia animis corporibusquc eurandis 
a S- Joscp/io ex/iiOita in Galliis. H. •teniit rUi Fat ■fa- propria: qui segvunlii 
voict in van:s unimi ac corpoits ineommodis toHendit 
Saitcti fiiijus cuilorilus prxshti [neqne enim. uti necpro- 
diiclos lioc paragrap/w. miracula auiiemus appellare, ilo- 
nec lioc eis nomen furrit Ecclmx judicio publico vindi- 
catum) nt iis, qui pium lionorandijosephiexerciliumin 
sc aliisque cupiuni promovere, ad manum esse pouint, 
excerpsimus ex IracMu P. Pauli de Barni de dvvo- 

■OIJJUIJ, negotio quodam, qund tura Par 
agebatur : in quo etiara nun 
urgeudo afrenue perseveral, ii 
auoque characteri congruie ler end;u luipeudere in 
siis maximi momenti 
ad finem optatum ss 

84 Jiivenis quiiinm 
deditiis pjetati ut divi 
cipare per tngTessum 
Hic cum & parentibus 
se in prfipo^ito vidit. DE SANCTO JOSEPHO 
[iie arJeo erat referens formo&i octodec'm annori 
(. ] r iini nian- flavo longoqiie capillilio ornati, et c 
. : iit-i-et. dentem gestantis : ex altera gloric 
I 1 1 flitum S. Joseplius. lucenti inslar solis vu 
i.ivnre, plusijiiam humana consiiir-uus. cet s Pater meus 
, et raajest.ite Ilf ]n: itipdoenini Ciiii<.'!..i.iii ;..lj;iJ.i, l.i^u D..n- 
silium capiunt iuvocandi in auMliuro .S. Ji^s-plii : et 
ecce vii coeperant, rum infra triiluum revertit ilo- 
raum perditus illp. iMiL-tonini i>a?niteus; peliiaque 

etimpetmfa a ij-hii m'.ii -ii \- nii erratorum.eam 

ninpno illoi^inri .... r-Tgil, et perget 

(leinceps, iitr r. .!,;]■: i^ i; , ~ . i . . ui commendatus 

S5 ibiilem Lugdiini in ecclesia nostra, Sanctis- 
simii Doniini nutritio dicala, tahella cernilur es piae 
mulreris vnli. iiffixa, fjuie moderandis mariti sui ex- 
' res^iibus aliiid nullnm remedium inveniens pluribus 
^uslra tentali)!. S. Josepho noii frmitra sc obstrinxit 
per votum. Hic enim viri illius animum tam puten- 
wv mulavit. iit sucl- deinc^ps uxori fidelis, nunijuam 
amplius ad imprrdica- vilje consueluditiem reverterit, 
n'itu^ antca jmljliciisijne adultei-. Qiiaedam insuper 
pfr-M-iia inlellrfTc-u-* nre hunc libellum meditaii. pro 
ea fjuam erpa nie li.iliebat (iducia, iiigeniie per litte- 
ras fuss:i i^st. iproil rniii in m;iliTia frriwt et vntum 
»rnim concenifnle Inriid l.?vitL'rd.-li<juissi-l. iridircere 
aunmini iii.n |,..imTil nt perc;ilnin CVinfe^Nione ex- 
pini'i( l'ihn pi( j|.[i. liiiili.ns importuni i'el)eIlionem 

Oi;rt'-,; . >- :,. .■■■,, ivi-jtara : quo facto expedi- 
t;iiii -.■.., ; ; . , . :.,_,-ini.iTii «ifl.ita cum integri- 

lai''. 1^' '' ..i';'! ■'■■'11- ].i-i.posito Confes- 

s*"" .■ ii. |;.; I r-iii.T pcnes se re- 

tiiii'rv .;.■!.. h] ,,■• 0- -.,;..!] ]. ..iii.](i. «tiam noctu 
ad%..-r=uMi.i[„n.i.vumnr,-i v;irrlur;.m ; quod sibi mul- 
tai-uin divinarum gratiarum occasio et principium 
fiiisse proflletiir. 

HU Sed ha-c, ut (iiximus, quamvis frequentia, 
snnttamen ejrismodi ut ad noslram notitiam. niai 
forie arctissimo obligatam silentio, raro perveniant. 
Corporilius infirmis allafa auxilia facilius patiuntur 
homine." iii lurem venire : r]iiin in». absrf,ndi-r-c .':,, 

nesint etvi<]pnntur ingnilr. .■ii ■.■!:..■ ].,];] .■'.: .|.:- 

cunt. Ergo ex his nonniri;,i -, ,,■,, , : ,,,■,, , . 

tiora sunt celeris, vel ,j - . :, :,] ;,- 

gesta, vel quia collatn alii.% ,|ii.,i, ,f^.. i,,imiJi,,i lu-i cu- 
gnnvi in hac urbe Lugdiineiisi ; ubi nostri, absoliitis 
stuiiiis ante solennem Professionem terlio anno pi-o- 
biindi. domum habcul et lemplum quoddixi S. Jose- 
phi nuncupaliim. 

«7 Son.r Joanna do Angelis, Ursulinarum Lau- 
' " * "'tali pleuriiido in praj- deKtramqne manum imponere lateri, af^jue illud 
inunpere oleo seu liquore quodam ; ex quo et latus lissimas atlecti lateris, iitinnque \ 
iiibus sic exLausta viribus, ut m nd.lrr. .u,„. Oii. iiqueral, ..*oii5ptNit cx angnlo sibi i.iiTurrentem in 
habitii Religio.so. hilari vultu snhridenlem : quam 
sic sanam valentemque cernens h.Tsit priraum ali- 
quamdiu attonitus, tandemque professus nihil esse 
quod Deo impossibile sit, confusus rei'essit. 

87 Ex Iioc miraciilo coiisecutnm est aliud, vide- 
licet quod intenila Itnea. qiia; L'(clestem ex afl^ecto '''"' '""'''"' 
lalere combibit unctionem, iron soUim constantep ' 

servat fragrantlam admiraliilem (cujus ipsemet tes- 
(is fui.tunc eam expertus cura illa religiosa Lug- 
duno transiret) sed eliam curandorum in aliis mor- 
horum virlutem : ipsamque eliam communicat rosa- 
riis, numismatis, imagunculis charlacei^ sibi cum 
invocatione S. Josephi applicatis. Ita paucis pnst hoc'rtialia 
patratinn, quod dixi, preiligiiim hebdomadis, cum qusvis, 
Uomiuam de Laubardemont, quartum mensiem gra- P^^f^Pfxa 
vidam, invasisset pleuritis, nec frustra adliibita re- ^gp^ii^ 
media auderent iterare qualuor, qui eam curabant, 
medici, ne ntatri simul etfoitui mortem accelera- 
rent : iiispiravil iufirm^Emarito Deus, ut allats nu- 
per a S. Josepho medicinae virtutem vellent cura 
fide expcriri. Milliint itaque Lauduuum, qiii isto in 
pi.Tn-ii.i.. [ii]i -iM]] ]■] ,.li.-itiiii nb Ursulanis poscant, 
a>'''' I 1. ' ■1 ',*uod illacummaximo exci- 
pi'''i- . ' ;.. lateri fidenter admovens. 

|"'ri. .1... ]im:ij uijiijiiiit ^atiilalem; atque intra 
' I ' ' , iiixa eal fcetiim, jara ante mensem, ^ 

' ' ii'lii;ivci'e, extinctum in utero. 

.''^i I I,' 1 . i.ijinine riaudius, Labergemenli. quod 
iii...ci;.. rastellura est. commorans, gravem etpror- ^'jj^Xo. 
SU9 insolitam coxa? unins inflatmnera patiebatur, 
quip ad ip.sos usque reiios peitingens, ardentem fe- 
brim gi'iifT:iliai iiilinno, et metum expertis ne vel 
cl;iii.l,i i.n, ] ,!.( |,.i, 1- pe|. relinquam vilam, vel 

'''^■''" ■ I" tiimor, propter Jmmorura 

^''"" ' ' 'I '|iiodadferretincommodum. 

"i""' ■' ui'iiin. non aliter nisi prono in 

^'"'' ' ■"■i'e valenteni, ingens illius 

' I ' ' .:.■., s,.,| avuni-ulum maxime So- , ut e mihi 
edica- 


magna; cujusdam et .■ainli,;.,. .,,ii.:. :.,■ 
una partu sedehat Any.,|us iin.us l-ii'si'„.>^ '' liniioi-Hii MkvsjL- ^:i,Ti(i.-m. iiilinriruri de miis peccatis 
confessum, Dominico Corpore refecit. Deiu eius 
chartai quai prKdictam unctiunem attigerat modicas 
carpens particulas, alterara puero deglutiendam de- 
'lit, altoram parti utlkta: applrcuit : relevatumque XIX I 

L mox piierura eodem die febris reliquif, inflattMpar- 

tibiis ita deturoescentibus. ut infra Ires qiiatuorve 

dies promptus fuerit et exjieditus ad septeni ieuca- 

rum iter emetiendum in equo. 

S Xll, Beneficia sanitatum Liigduni reddita- 
rum. et alia mmiulla. 

tJ>,rcT Margarita Rigaud, Luijduni in nionnsterio 
S. EiisabethBB Professa. ex altiori cwnacnlo in infi- 
mum domus pavimentum decrdit; ijon absriue prre- 
senli vitaj di^crimine. propter gravem capitis contu- 
sionem, qiiam indicabat sanguinis copiosa effusio, 
etiam per aures et omnium exferiorum sensnum usus 
adempfus. Huic quamvis mors dilata sit, adbibitis 
congruis malo remediis, ipsa tamen ita debili re- 
mansit capile cuncfisque in eo residentibus faCiilta- 
tibus. ut nec requiescere posset. nec caput ad cervi- 
cal inclinare per plures deinde menses; intellectu 
autem operari niliil nisi maxima cum difficuitate. 
Itaque cbirurgi medicique ad consuitandum accer- 
siti, concordi in hoc omnes ivere senfentia, brevi 
morituram, nisi raaturc adhiberetur remedium per 
ipstii^ .Tnnii rjjMTiimiPm V^-t-nm cura infirma velie- 
""■"'■ i"riiM'! !'ir,( n.Tsaretur sectionem 


t longe raitius /icibus Coi 

sanitate perS. Josepliu a adir 


alteraS. Jnsei^lii 1 obtinenda. Pturibus 
radii persiitere dolo- 
- ■'!■■ '['■ i^iiiiiquante. ■ !■•■ i >:;, Nuu tulit id 
;id jpiuuique niajori cum 
fervore accedens, rogavit eum, ne alio transferri 
sineret honorem sibi debitnm ; et ut iec;ra; succiirre- 
ret, per quidqiiid in cii-li- ■■■■'■L-tfni-: '■nnini |Tt-' i.,.--:i- 
deret. deprecata esl; '' ' ' i , 

certarum devolionum ;<■■ '■ . . .. 

dem se perMiInliirain , -r ■■■mh i|. :■■ \: ■<.,-;■ , ^..y, r. 

Miiii !■■■' ■! il.ii-^ids et aniicas fjiierelas ilicta 

iiii I : ■ ■ ■' . ' t jam postremfe Communio- 

ui- ! : r ! :'iitn persanata aitera continere 
^'■ii"||'i'. '|iiii !■' iin.i.' ac pene mentis impotensper 

raculum ; s;ina sum meritis S. jHs-phi. Et fuisse, 
res ipsa cnniprobavit ; (ni;(niloqiiHk-m ab illo die 
cboro cffiperif interesae cum ceteris, qiio ne accede- 
C bat quidi;m antea, non fereutibus auribus psaimodias 
cantum aut alios ullos graviores sonos. Reliqua au- 
tem omnia domestica ofRcia, seque acsi nihil passa 
foret, obire perrexit, non corpoHs sanitatem dum- 
taxat S. Josepho acceptam referens, sed favores 
etiam singulares alios, quibus ad profectum suum 
dii^ponitur aiiimiis. qiiosque prie iila merito prudens 
quisqiie (MM. a^stimare. 

90 ELi(lr>iti in ninnasterio circa annum circiter 

, Mnrxxx, Ii<^t)L:ii.sa recens professa tanto capitis do- 
lnre cppivss.i fun. iit ipsam quietem gravibus crucia- 

t tibus senipfr Iiaberet intprpnl.iLam, orationi autem 
inteiidern niillatoints poftset. Iluic Superior sua con- 1 dedit 1 feri 

trta ' 1 quoque 3. Josephi festum an- 
nua revoiutione adduxi^set, et de laudibus ejus 
aacer oralor verba in ipsarum oratorio faceret ; du- 
plicari priores orones dolorcs sensit tanto cum ex- 
cesiu, iit nequfl conlinere ipsa se in loco. nisi maxima 
cum difficullate posset, neque plene ubinain esset tus essetJuseiihus; ef pariierab omni dolore libera, 
nihil deincpps ejusmodi passa est. 

91 Congregationis Verbi Incarnati Praefecta,gravi 
oculorura infirraitate annis abhinc aliquot affecta. '"'''"<">* 
itaut iiidem obtenebratis, legere nihiljam amplius debiiuau 
posset; cum malum immedicabilejudicaient experti, 
votum potenliori medko fecit de Otficio ipsiusparvo 

per anni circulum quotidie recitando : et persanatis 
subito oculis. ream se voti suiagnovit. Porro si ce- 
tera adrairandarum curationum genera, quarum 
conscius sum, et testes in templo nostro videmus ta- 
bellas, recensere hic vellem, tongius me provehi ne- 
cesse foret, quam instituei'im. Nnvi enim complures, 
quos S. Josephus itivoratus cruciafibus magnis, pe- 
riculosis febribus, fluxu sanguinis mulesto atque nliis 
incomraodis voto facto exauditos liberavit ; nequeo 
taraen prorsus praeterire eorum aliquos, qui hac po- 
strema pestilentia plurimi a contagioso morbo sunt lagduni 
liberati. Nempe, quia Avenioneasrs civitas ante de- tempore 
cennium ab extreraa, quam contagium minabatur, wii/en/t», 
desolatione liberatara se gi-atulata est, postquam de 
observando S. Josephi festo factum esset publicitus 
votum ; valuit apud rauitos Lugdunenses exeinplum, 
ut simili in necessitate ad ipsum recurrerent. et 
apud ipsum Sanctum valuere pisedeprecantium pre- 
cos; quod paucis hisce exemplis declaro. 

92 Dominus Augerii, in curia pariamenti Delphi- 
natensis Advocatus, anno Mncxxxviii die xv Julii vi- iatui^Tpuer 
dens filium suum Theodorum, tunc agentem ,'r.tatis '^f^'*'*^-' 
suwannumseptimura, peste afflatura; indicium nudi 
priEbente glande in destro inguine enata cum febri 
veliementi; et posterodie considerans raorbum car- 
biinciilo manifef^to aucfum ; obsfrinxit se voto ad no- 

V'-TTi h.ili^m m r\n-~ templo devotionem, audito qiinfi- 
■■i'^ ■|ii" ad altare oblatis cum tabella 
rilmm et familiamsalvam sunctus 
l''i .\ii-;.':i;- :i i"^--te praistaret. Interim itivisiint 
a?griii]i delpjrati chirurgi, eumque utcerto intra ho- 
ras duas moriturum auferri jubent ad S. I-atirentii, 
destinatam pesle infectis domura : quo ubi pervenit, 
jianafus subito puer est : familia vero reliqua, novera 
ciiiiiplexa personas, indemnis remansit. Quapropter 
voti reus pater, agnovit bcitefactorera, et tabulam 
oblulit, qU(0 suam, uxoris et filiorum Cl1igie.it repraj- 
sentans, grati animi testareturiiffecfum. quo etiam p 
ductus, haac omnia manu sua mihi scripto tradidit 
huic loco inserenda. 

93 Pater Melchior du Faug, nostra; Societatis 
Heligtosus, postquam se addixisset obsequio eorum, Sac*idoi§ 
qui de contagio suspecti ad dies quadragmta a 
tur a convictu ceterorum; vix mensem in eo minia- 
tertoegerat, cum ipsemetcorreptuspeste, breviextra 
spem vitfe fuit. triduoque integro cum morle lucta- 
tus est. Huicquidamamicorumcompatiens.etipseex 
nostrajesu Societate.vovit. invitare infirraum, si pe- 
riculum cvaderet, ad novem Sacra in KcclesiaS. Josd- 
phi sub ejus invocatione celebranda, quibus ipse vo- 
vens ministraret : et eadem hora, qua emissum est 
Totum. loquendi facultatem recepit seger, uc brevi 
etiam sic convaluit ut extra mortis periculum fuerit. 

91 Stcphanettus, bonus senex, exparocbiaS, Lau- 
rentii d"An}'er urbi Lugdunensi propinqua, correptua v 
pestilentia requisivit yicarium, nullumne modum 
no»set quo isto ex discrimine posi^et evadere. Noo 
alius, inquit ille, quam si ad S. Josephum recurras, 
voturaque facias celebrandi annue ejus festi, etin- 
slituendi novcmdiftlem devolionem, qua post sacra 
Jesu, Maria; et Josephi nomina septies quotidie Pater 
et , Sjcielale recites. Fecit quod suggerebatur sene 
is iiiirari [loCuit ita siiMto persanatum 
ni apjiarentibus tumoris et carbunculi ve DE SANCTO JOSEPHO 
pagisv" ■ nu.qu 

nOM inilinis. 

95 Martinus dti Bau quadrimus inrans, ipsi 
gei;a pesfeui confraxit, unde vita cjus 
habebarur, tum luclii malri» iiici'nsoIatiili 
juggereret aliquis, ut lilium S. Jiisepbo devo 
Recte. inquit, jnones : niini ot in die illius fe: 
iu. rst. C.«i>it igi! blt;!,.. ~ ..; . .■ ■.;,,.' V.I 

meliusculeli;.!.';'' ■ ■ ;', 

pWMvddlll;- ■ . ■ ,• ,,' , .■ 
vpluit.riulldnjatj :,--^i,, ,,.[ ,j,„.. n,,,, ,,_ 
Tulgata vico. tui Gujlluteria: iioiii(.'ii, omi 
porem etfiduciam iii Sanclum rollocand; 
Parc-olGS vere voti meraores attulere tabeJIi 
Ecclesi.^iij, cuin iningine pueri et patris ipsius ; nam 
etiam hic .i .■^imili morbo fuerat simililer Jilieiatus, 
mfiiliidiL- parli liombacium applican.s, qnod ei de qua 
, supra eginitis prodigiosEe uiictioni luerat appli- 

^G BentiliclUN Gfjulelle, hortulanus in eo Inco, 
qui S. J'ispplii tcmplo proximus adjacel, ex septem- 
dei ira .luol in suo familia numeiabat capitilius eoIus 
inibicum famiilo crat super; uxore rum liberis et 
rclii|no famnlilio vel ad inrectoium vcl iidpurgiimio- 
rurn rt-Ktiptacula abduclis, et nuvfni aiit decem jara 

defunciis. (Juarc nibil.. meiinr i,,.*. sibi prornitte- 

-' * ■•■'■'I ■(■''■I-"" "x ::■■ tJ'is Religiosusei tis similis 
adjungi. 

98 Denique ut paucis multa perslringain malri- rtiatriwonili 
moniis favens. mercafori huju.s urbis cuidam. post «"•"/ianrfw^ 
desperafis eleemosjnam aureonim centiim iii ejus bj>norem de- 
Totam. amorem conciliavit desiderata; puellie ; 
quamvisilla nec menfionem quidora ejusmodi nuptia- 
rum coram se fieri anfea paterelui-. Miilierum prie- 
Iiini eiqiie p.'ir- gnantium exauditpreces, ut testatiir votiva tahella, 
loiuinus horas, quam raatrona oblulit. a despcrato iiiortui fcetus 
iidicia qua^dam enisu ad ejus invocationem saiiat. Similem opem - 
■nv; quKetipsa prfficedenti anno refulit mulier Trevaucensis, post pericitianii- 
■ \-''>-e (juenila irritos tridui labores per.^^uasa. cum proposito susci- ''"», 
M, ' :it,'iit, et piendomm in Sancti Iionorem Sacramentorum, de- 
: ,11 > poft glutiremodicum ejuscbartse, qua^s.acram Laudunen- 
:;rgere sem unclionem attigerat. Castitati aulem periclitanti 
,. ir'^ iA'j iiiux nihilo sGgnius opitulans Divns. puella) honestffi. cui 
omrie:iad stu- magoriim carminiliiis ada»ti daeiiiones importunius elvexotx 
rapuit. instabant, quietera reddidit sfalim ut illa se S. Jose- ™'"""'- 
phoeomraeudans.expraedictacbarfasiimpsitaliquid. - 
Item alteri, quje paribus fpntationibus obnoxia, vovit 
per nuvem dies ipsiusgestare imagineiii, et, ut mihi 
fassa est ipsa, mox opem experta et,t. § XIII. Favores a S. Joscpho pr;edpuis suis K 
giiibusdam culloribus. alque itnprimis S. 
Teresias itnpensi. JCi''" 1 deS. Jokiyho o}iuscutum ni 
ludam apparabat, exonlinr Cor Puulus <le Barry 
ranaa pislo snlji- per.MiaM 

(quniiia, 
agelalui ciiiego ijise vitlgavil opus, quod 
Iriimplianlis ad 

auiiiiiilius. iUudqx \Ulaiu 


i'n. ['«Uvno dcdicaliim vol.iis, ainpfam prx- 
I- iii-m : m qua yoUqvam diseih atqiie eru- 
Ir rplii rxcurnt (audfs, ct illius in vaiios 
L,. camium heiicftmiiium mnmemoravil; 
quti, In unica .'ancta M itre nostraTere- 
Hpene.qua; ile.>ideraripossenr, gratianira 
sempla : ba;c enim ViV' suae cap. vi refert 
^iiialam se a vehcmentissimis ac peri- ' 
ni"rliis, quibus annis tribus cum dimi- I 
' I atijue a medicis desperafa jaouerat. 
aiitum gravissinii, sed etiain pluri ! labt tttboranlibtJi 
flrf emvenio- 
ntm bnTlmn- liinie.s : ,.| ,(. 
Patram d.,ni 

volumuuiu.s8nci'iflcii.nbo 

quaque hobdomade faciendi 
exiiide habuit, qu;uitam opi- 
etiamuliiitcrab jis.qui b:i,l, 
cumbuatJoM-phussanctisMi,,, 
in Canadfl Palrcs iinno muc^ \ 
a sebaptizatoj, ,.,.),!,; ,., ,,„,, 
caussa. Sicel ii,,i., i , -' ' ,.. :y .inun 


ulpol.>,lu...rumn 


ovem aut decem per se singuli suf- 


r '■ ~ 'la 


flcerenl, utei m 


ortem adfeiTent. 


.' ' ' ''■■•"':!•!- 


lOOCapifexx 


ui a divinaMajestato sihi .vcribit in- 


"■"■ ""t' 


junclum, ut prirr 


i sui Monasterii Abuleubis erectio- 
ua potet-al festinalioiie iirgeret : 


/'' ■■'■'■■ ,I.TI^ 


futuium enim, ii 


i.I fehcilerad exilumperduceretur. 


"*"' i 


ac beae sibi in i 


to sorvirelur : ad hiuc D. Jutephi 


; ■ " ''■■■■' (' ■ r,n,..re 


iiomen coiiveiiti 


' ''■"' ^' '' '•' '■\ ''0 


portie latus el I 


1,, . ', ' .',',,',' „|""|^.^ ""'"° 


''','' "■''!" -ni l,.ri.,se 


lutcustodes fidi 


'"' ■ ,■ ii.i.ii.siiro.s, Can' 


i: Liitjdiini-iisia ilkiruin 


C0Il'hii,n"!".1^ 


■' ' i: j' ■ L ■ ,-ii.i iiecessitate 
■■ ■ ,■■■ ■] : ■! .i^.trem vel un- 


raiis |Jors(mariim. pi.st 
bus Saccrdoiihus uiia- 


^-^-.--f ■ 

S. J„-.ii, ., ,,. 


'■''■' "■■ ■■ ■ ' Ni iiersolverem; fulun 


■ '' ' ' '-''plaiitatioiiia 
culturanupjus a.l . i i . ,,i, '" '"'"* "•"Sfrti 

liuana. Americaj ine'.i,,i„„.i'. " '''''"' ''" ''"^' , - "'frai.iieoliulumquiderainproniptu 

babens. Dominu» pori-o iis mihi raodis ,le pecunia 
oei^essaria providil. ut quicumque audireiit, summo- 
pere obskjpescei-ent. 

101 Quin el eodem capite paulo post subjungit : ;entffifnrailia;bapti2alai, 'dempenetemporelnfeslo videlicet Assumpt» ! 
iJeipar» in Doimnicanorum templo .ngerem vi- 
'lebaralba quadam et valde splendida veste indui 
liiitio non videbam quis mihi illam injicerot : at pol 
stea ad lalus meum dextrum vidi adslantem Sanc- mdarent s i Mi am et ad s n st ani pit em q e t^ tud n 1 I b tos el mn | 
jsephuro q hanc m h vestem donato grala ter o cunt prol e 
ul fl lue ra h dabatur ntell g sac o nct Conc I Tr dent n rd m u d tjte ntas N 

1 De pa a crata ss 

t em n h c D 

nfes f u et < lo u des gnata est d na lo( 
suffi eb t po tquara pe fe ta i 
tl:e Dosf a e les pem uam 
T eph n [p et et an anleq an 'xalapsut, II t m onceperam pe le lum r Ai 
q q D n n m Je u et se una c m sp 
J epl raax me coiendo Hactenus d( 

^ ita sua S. Teresia. 

102 Nequealia, 
ceteri de Vifa rjiis n feln a 
105/r. a thent cura shui Yr^ppz lib. desunt, quM 
edium protu- 
Is^e suftecerif. Re- 
Mropus, Didacus de 
ip. 27 : 5r t ep u qu dan Ititu- 
1 d lap us m acuto e per 
tse er tu t e\tatquo 
oma Joan Malde , An- 
ra x\ Ma ann Domi- 

I Ordinem iHentis! subni Uin, D. J0S( iho ipsius appa- 

, liberatam : nam cum ad fundationera 

1 honorem ejusdem Sancti inchoandam 

sancla Maler curru veheretur, et auriga, relictavia 

P regia, per ardua ac inaccessa prajcipitia iter arripf quamdai aFr. Elia collectisdrcnsuuT, 
et sanclam ejm Pefoiinatncem, vidramiis 
Pauh (le Barni qnibus modisS.Josepho devali, favores ',"1 
ejus emeriicrunl : vaiios ipse cap. 6 proponU el primo 
exemplum sxpc jnm diclx Teresix, docenlis imaginem 
Imjiis Sancli penes se aiit in cubiaih semper liabere ac 
religiose lenerari : quod iiuam vtile sit Isidoms de i.-&- 
laiiis liac probat historia : Didicimus, inquit, a viro 
venerabiliininclytaVenetiarumurbeltaliaj.nobilera -, 
virum querapiam consuetura fuisse per singulos dies m 
ante imaginem S. Joseph, in ecrlesi^ nonnullius pa- "" 
pictam, genua flectere Sanctumque Joseph K Post long 

ipr obse corde 
inem.lerto , quse Ilii.v, atitera. ev..c;ito S:.uer<lotf, C.nfes.iorem raore 
Catholico peregit, sicque obdormivit in Domino, 
prseseiitia Sanclissimi Josephi ud superos, ut pie 
credilur. invitatus. 

106 A/(erff induslria a laudalo auctore proposila est, 
alicuiexmijsteriis dcvita S. Joscphi peculiariier affict : > 
quemadmodum pius ille in Monti=-siTrati ocenobin ' 
Religiosus, de quo Didaciis df Ar.n..! , ,, r : ,', .^'„„1 . 3 est allocuta : Eia Filia? et precibus venerari. 

amantissima; SororeB. hoc solum habemus residui, sin^ero et nobili falji 

utoculnsnostrosadDomiDumhumililerconvertamus, ili'..il.! ii, :,i i\; nj i 

Sanfli^5imique Josephi patrocinium deprecemur. >. . ■ .. ■ |ii. i 

at'jue in hoc tanto periciilo illius auxilium implore- t ■ 

miis. Necmura, eprofundissima voragineaudita vox m--- i.. i.. . .iiii i; ..i.. 

hiimona est, hunc lere in modumexclaraans : Sistile, Illiivi atitera. ev..c;itc. 
neque ulierius progrediamini, alioqui in prsecipiti 
oranefi timul peritur,e abitis. Cumque ille lujus > 
percipiebatur, ab eis uitraquid faciendum esset i 
garetur; jussit oranes versus partem 
quidera non minus videbatur periculosa 
pere. Cum ergojam se prKcipitio ereptai 
atque hominem inquirerent, nt debita.i 

silio gratias agerent; sancta Mater divinum agnos- prje ceteris relig 

censbeneficiuraetlacrymisperfusa.Kanctimonialibus jEgjptura cum piiero ac matr* fn n , i', , .,i 
sane ipsiutile. Sancto gratum fni ■■ 1 ili ,:, i ;,ii .\it 
eventus. Peregre forte redibat ad monastenum in- 
gruenfe vespera, atque a. recta deflectens via per 
asperas illas cautes oberrare inceperat, ut jam noc-- 
tem sibi agendam sub din, nonabsque metu ferarum 

nt. crederet: cum ecce virum conspicit, qui nobilem 

103 R. P. Franciscus Ribera e Sociefate Jesu matronam, fdiura ulnis amplexam asinoque insiden- 

Doctor Theologus lib. 3 Vifie sanct» Mafris cap. 9 tem. Aworp videbafnr. Hoc orcur.su rpcreatiis bnnus 

ait D. Josephi interventu Teresiam, ab ictu rota; ill'\ ].)■'■■ ••'ii'it r'.n»:.,ii'iMni'! aecepit. cum de via vir 

cujusdam ad ferram violenter postratam, non sine iU, i,,. .n .;"i !■ f; ilurturum se ad lo- 

rairaculo illaesam permansisse. Eodem librocap. 14 i, ■ ■■ ■ l'i i ^ i niiMliraj suavitafiscollo- 

Burgensem conveiitnm mirabili quadam ratione ipso .ji ■ i . n . | i..ii.i. '\ 

D. Josephi festo ei obtigisse testatur, tametsi diu gauilium ejns rno m Hupon 

frustra ea in re essef. allaboratum, etperexigua spes pareulibus uspiam iis, quo 

affulgeret illius obtinendi. Alii denique alia qux a habuerat; neque aliud subiit 

Josepho Teresia consecuta est beneficia fusissime Divum siiura patronum fuiss 

prosequuntnr : verum lectorem nos ad plena de Iiis et comitatu apparen», grati 

couscripta voluraina ablegamus. et vel uuum hoc qiiiumhaud vanoindiciodeclarasset.5ii»ii7«nAHic/m 

soliim (quod tamen est ohservatione dignissimura, xim suggfrere potest id, quodxn altera B. Catharin. suisasseruit. fnistraaban 


rigis virura illura quaeri : 


Fuitenim, iii'|u;i, ?iii. ;, ■ 


iMi Pater meus Joseph, 


qui nos hisji. I v 


■ ijiiud et ipse rei pro- 


baviteveniu^ 


-iiiisusqueprofundum 


descendereiH. \r' .j:.- i:..., i 


.-III ii'-.iue hominis vesti- intenderat iter; ilbi 

viae duces comitesqne 
Qiraum cogitare, quam 
quihoc ei inscheinatd 
1 pjus se habere obse- i Vita r ( Mart 


imare deberet) adjicimu 
totidein nimirum velut piscinas probaticas ad infi; 
mitates corporum curandas, totidem propitiatoria ; 
obtinenda quaecumque animarum beneficia, 
petuum Teresianorum hKredum patrimoniu 
menlissimo Deo assignata viden, quot apud 
data; sunt ecclesiae. quot erecfffi sunt araj. 

104 Oraissis aliis, ex.erapIo sit conventu; 
Antuerpianus:quaramuItaiIlicmo1-bisatqueafflictio- immatun 
nibiis obtineri soleant remedia non facile dictu Bononiensi 

gui favore a S. Josepho 

sludio leitorem remitlimus. 

107 Terlia praxis sil Officium ejus, quarla liianias 
ex eloijiis ipsiiut contexlas retilare, quat apud eumdem ejut U 
Banii alphabeticoordinedispositat. vide : Praxishujus '^"'"' 
os fun- utiliiafeni docebunf UrsuIinsB Virgines, qu» cura in ^""'' 

Lambesci Provincia sedem slatuere sperarent, allec- 

noster tte piorum quorumdam speciosis promissis ; adeo istic 

prarter opinionem imparata inve- 

domum in quam diverterent pretio L'iquanturid vota, quajad Sanctiimaginera quotidie candam aliquis exhibere vellet : quare redeundum 

deferuntur; testentur qui se ab infirmitatibus aliis- sibiAquas-soxtiasessevixulIadubitabat.Priustamen 

Martii. T. II. 4 quara Sg DE SANCTO JOSEPIIO 

, quam friistrat.Tr^nif-aronf, adetim. queniexpedHmni (inus qiiolibet s 

sufe jMt;. ; ii 1 .1-.; ,],!. S. Jospi)hum novemrliali labatpauporein, 

pen^, ~ , I .^t litanias fjuspost Mis- tem filium 

saiu j. ; \ liim nomis illuxer.it dies. ginem cun 

cum 1j i;' ■ ;- !';■ ^^. ■ ijiii Erelosiam S. Teresiaj quod in m 

sacram, [iropf ips.ira urbem condi curaverat. Supe- recepistini 

riorem Ursnlfmariim acmlit, ecoI<*siani et domum nosln. 
suam eidem adnexam offert, rum certis posspsMoni- 109 Pli 

bus eo quoque spectantibtis. Ita invocati patrorinii possunl, pr 
apparuit efficacia, cum bon» illas Virgim 1 dviam^ 

etgandia 

rteoltnus. s receptas vi.leriint, qu.f inter D. Josepho a S. Jos.eplii> devotas singularitef meruit ejus titia dici. relatmi tilulux 

i08 Milto alia pix <Uvotiorns nimntn. ut ad illud hactnua ilh ud man 

veniammjnsawctor ipse Saiiclus fuii duobus ex ordine tno<lr flhw vi nnmn 

S. Francisci naufyagis, et jam triduiira ititer procel- huf. ei '■ii^n-.nn i-ir ^i 

las, iit apud Joannem Fano iegitiir, siipor una tabu- Iml.^uu.'. <ih i" i'//i 

larum fluctuanlibiis : ^iirin* suum auxilium invocan- eriiammna.-.iiiiiimfii 

tibus, juvenili in specie habituque appareiis, dux ad adimplrlu 
littus securum fuitet suum abiisdemrogati NativUatis Domini iuvi- 
aliquam niulit^rem liaben- 
parvuhim, qiii reprjesentabant sibi Vir- 
filio et Joseph : de quo fnit revelatnm, 
irfe apparuerunt sibi et dixerunt : Quia 
s in domo tua, ideo rccipiemus te in domo 

rfl ajmd prtrdiclttm Paulum de Batrii legi ^ 
rirrlim fj Historia Urmlaiiarum Laudu- i 
'ulto Dci juditio a d^rmone possessavuni, et '. 
thihtcr adjulaivm : mde etiam illi 
i d« gloria S. Josephi. Scd quia nlulua 


tibus paragraplia. dotorei illi, qutt gauilia iint ; quiaexp 
et Evansplii verbii facile est supputa\ 
recemcre. Fanl liue eliam qiiodinm 
DfmiiiiD.riticeiiliusFprrcriusreferl:Uen!itorYn\en qiwdlsidoru!,deholaimvelulhocse- 
culo iifl/iriHflHi/opnei/ml.Spiritussanctusnondeficiet i 
amnvendis cordibus tidelium. donecorane imperium ' 
rainianlis Ecclesia; divinum Josephum nova prose- \ 
quatur veneratione, condat coenobia, ecclesiasac al- i 
taria in ejiis erigat honorem; fesla Celebrabuntur, 
et ei vota vovebunt cuncti. Aperiet Dominus aures '. 
pra?cordiorum intellectus, et viri magni scrutabun- 
tur inleriora Dei dona abscondifa in S. J(-sepho. et 
hic emiftimus invenieut thesaiirum optimiim, qualem apudsanctos 
nedeitttlivilale Patres veteris Testamenti non invenerunt. DE S THEODORO PRESBYTFRO 

MART^iUr C\SAR£E IN CAPPADOUA D T do Cp op 
C ppad a H Cd aj n Capp do a 
1 Ih d P e bj e e 
em \I j e Af udu HE SANCTIS MARTTniBUS 

BAsso si:r hassio i:t ai.iis xx. i.rcELLO, fisciano, 

POMENO, JOSSL 110 Si: 11 ,I0SSII>0, apollomo vmmo- 
ISO, SATLRNINO, HASILIA, ET ALIIS VII MmtimAfrhn daas mlnilur iimi cl„i!„. i„jua A.ij)o-Sn/.M, 

'>™.i ,r»r ilii.mu (n |ier<,ic«lio»i(.ii.i oiii Africii Das«i i-r il, 

.IM, m locU p«m. IM„,„ s. TI,mU„o /,j„i„r„. ,„ Jtf.vy , 

,-„ .i-'^™''»"''''''''''"" '•9"'"». '"'■'■iid.liirmir iii nimmrmi /i, W v 

ilS. Martynlcjio S. Hirrmijmi. ,110,/ rlmraclrir „,,. ,„„p,.,, ;;, ,',ci, m 1 II XIX MAKIII 27 

A uln iiliires leUgan s mt, tsta coiijwignnlui llieo- ,le /ih mfi i ,i iuu»-. lr,t V i ileiis i.^t/His Basiha f^( D 
don Bassii et dliorum x^ L ii Bassius afiis B issus I 1 T 1 1 ius> ineUtis Bassus sci t- 

2 Asl /jK omissis Mailyiohifium S Huionijmi i , pmenda mmielatus 

Paui.iisixciisum lelatoT/iiudtiio. Marltjrespp-.leiinni i ln ;i,/»vCpibCopu!. llt^JH^pal"' 

claam ila ptupoiitl In Africa Liicelli Bassi Fis- m i ' M i ' instiun appdlandui 

ciani Pomeni Joseri Apolloni Amraoni Saturnini ; 'in^imit- 

Bi-sili e et aliorumiioiem Quj: in MurliiiolognsBlii i ' \ ui Ipsj 

nndiii I LiiiLii I iii\diiii S IIii Kiiiimi vii\i aimdem 1 ■• lu ^ ' n L 1, [jjrum Iii 

Tl ) i ; 1 li BiibSi coduH UiUiu 1 an iu.aiiiiu Id21 AiJulkniii utt poit- 

I ' 1 iii Sa- modtimdescnfiui Molanus in Addttiomlms ad Usuai dtim, 

tun ' I ir y ni moialo qitim aiidiial Billuius Qitx liadui iio eliam Mai tijro- 

V ^ '-II liiisBasso loqto Romano instila sunl, annotalqite Baromtii debis 

" ' ' \i Miii pKmeni vetus.MartjiulogiuinRomanum scilu^tt BelUnt eiqu& 

J I I I I I t ih ruin \u adstipuldii M inu cripta niillibitamen cujusEccle- 

si<eEpiscopi fueiiut bdberi expressum Eos duos tla 
junctos liabel [fsuafdiis ad usum Ecclesia! Colonttnsis 
auaiis 1.1 anno 1400 exaistts et Usmulits MS bihtio- 
lliecx Alffmpsiann tn Angha aiicUis At MS Pia- 
geimtlaliab l 1[ j ilic \,|iull. mn tLciiiilii r|iisu.iii 

iltV^iedil u s ; i i 1 i 1 J 


,nih,ull,HHultem 
1 1 111 \ii\iln Poemii Joseplil 


llll , ] 1 1 


1 liitumMi it aliis tntiiposilts 


\l llll \ll 1 


111 ^iiiiniim Pio/j(ci Basbum btu 


Li iiiui 1 \ 


1 iinillimu-' aliuin Bisaum slu 


Bi.um LtitHll. 


i9 iilins Liii.elliib it LucilUib esl 


n&uanub tiiiti 


n Fissianus <( Vi ciaiius \ciipliis, 


Pomeiiub addild 


dipliiont}o Pomnptius ii Pnemius 


JoseiUS Josfjlll 


,1 1 ,,in \f !l 11,1 Ap M iin 


tf \ppollonii ^ 
i.lB<isilld /' 1 


, 1/ \ii imus n/j/'(/((i(iir Lpiscopus LifmdtS Leon 
I 1 1 iii) ag mi(s if ite vaiia Sidi. FpiACopah a 

\i !•, illi a\)>iijnala mo de \polIouio lum uleuiui 
alu^ liailatui hpiscopus VRentinus in Ilalu ab 

4 Biai-biiensis in Lubitania quB, ttctoi ibidem DE .SS QUINTO, QUINTILLO, VEL QUINTILLA, QUAK- 

TILLA MAKCO ET ALIIS IX. MAHTYIUBUS SUKUENTI " " 
ii\ ITALIA. 

^N. uirenliim. Ci«fM luopiw»», « JoOpEvro». Ita- renti Sanctoriim MartjTum Quincti , Quinclilto , 

^J I» SoiTeiilii tiilry urbci Cttmpain.r pamm collo- QuartillK el Marci cura aliis llovem. Qiio tliiim moiio „„,,„^,„,j, 

/'^r„liir, Piiv»liii,ii«ra o/im mrlriiiiiilit, Evangelii illa liomim liprcuil Dimd ItomieM. Pn^liijlrr Slir- a,J.eH,il«>. 

kw' liue, \el ,>li i]iM, ,\i,ii-i,,l, ,11111! Pnnrij.e Pelro, rciiliniis , in CmaUiijo Sanclurum rcijiii ^'rujw/iliiiii 

aut ab liuju< ui , i|,uli.s illu .ir.Hii. r,i ,l,irrt JlVnii- foi;. .400; at dc cornm certamim ne tirrliiim </«iJ,'»i, 

miiiliis UJh.ilu. h'>n,i ii [i<ih.r :,^,i r n> rrifinuioaiite iil cliam attvertit Fcrrariiis itt Catiiloijo Siiiicliintm 

.•<i.n;.,ii,i,;. A ,,<,,,■,■,.,, , .,:,',/,■.,„ ,'.,.. \iv KaleniJ. Itttliii; xibi ile iltis aijit. 

_\|, , I, ; ,,, : ,: nii Saiic- •i Bariiiiiiis iii Notis ad Martijrohijiiim liomaniim 

.1,,:: , ,, ., , :,i : . ,„, V8mqii6 oHrjnt, Beilain. fsuardura. Adoiiem ot alios, ijiii 

,,,.,,: ,„:,:::::, ,, ,,1::,,:: , : , .■ ..M .(iniantur de iisileiu liac (lic sguut. fn/rr ^llOd siiiit Aoi/iciw, 

niarl.vri.i iii liac riviuit,. n.roiiali , .iii.,ruiu liiemillit Bclliaus , Maurotijrm, apiid qms omiiis ila leiittir : ^,, g„i„,i,i^ 

Marlyrologium Romaiium, eoruinque licclcsia prBe- Eoiiem rlie SS. Quinti, Quintilli . Quarlilla; , Marci .Htiiaiilla 

terito seculn u Carmelitis restitula e»t. Haic iH,- el cura oliis novem. CW «liuw 7ii«m/i/i.ri.n,. MS.V. i.i wrf^rt 

ipsis iiomiailms per amoinicmis iiim almiuc vitio de- i/iionim «/.?«i/i.iit, /oco Quinlilli./r^i/iirQuinlili, Quin- 

jcriplis. /iijl/.../i,ro/or,io«oi..ouor«ila(i.}«nlor:Sui-- t.lis, r[ Quinlilli, r/ 'oco Quartilta ia MSS. Valli- n DE S. QUINTO, QUINTILLO ET SOCUS 
QuintillEe. ut til Awrf Quintus, AHfici Theodori, Bas.M. Baselia, Leontii Cunfessoris', D Sorenti, Marci, Florenli. 
el Calaloga S. Udalrici ita scribuiUuy 
'lis verbis : LeoliiConfessoris, Sorenn In .\t. A ctllcuio ei 

Quintillus, Quintilla. Marcus. At Qu: 
tilla nomijiaiilur in Martijrologio Jiom 
Ramii. Contriitit MS. Dacherianm 
Surrentum, Quincti. Quinlillx, Quartill:L> , cniixo 
Marco cum sociis. Contra codtcfi tre>> aniiqui Martyro- 
logii S. Hieronymi Quintillum et Qiiartilkm cum 
reliquis fiabent. GaleMnius adjwigit Klorentitiin liis 
verbis : Surrenti in Italia sanctnrum MartjTum 
Quinti. Quintilli, Quartilla;, Marci. Florentii et scopi, M 
sociorum Dovem, annoralijue se addidisse Florentium 
ejt libris manu exaratis. In diclis codicibus Matigro- 
lcgii S. Hieronymi ■post Marcum et alios novem, 
adduiitur Florentius el Vfjnecla fir«Vonocta. Et in 
uno codia iiiterponitnr anle Marcum, Sanctns Grego- 
riiis. In Beda excusa post novem alios, additur Lu- 
caniic, Ingenii et Rogatee et Timolliei : quos non 
auderernus ideo hitce adjungere. Ex his Timotlieus 
speclot ad MSrtijres in Maurilaiiia occisos rt die prx- 
eedenlt mcmorato* : quo iliilcm die m dictis cvdicibus 
Mnrtijrohgii S. Ih •■■■■■.n.i h, 1/, ■'/'.( reitrunliir : 
1 N,i . Quaptilla!, 
- . ! (11, Victoris et iliis IX. ;h.1/.S. J'alriciano, quod 
Neapoli apud Clericos RegnlarcK adservatur, hax te- 
guntvr : In Africa S. Bas.-^i Depositio. S. Leonlii 

Ejjiscnpi. ili'(L-iiliiii ciiiii ali;^, uuverii. Fu qui jmori- e». Ajii-i.u.'!;i, i;u.-.;.i, ^' il:.U ui, Luiiiilii hjiiM.:(»pi, 
Lucas Dacheniis iit ludiu- Martyiulogii S. Hieroivjmi 
a se cditi Sorentum qttoqnc Saiiclis hujns diet annn- In Campania Qm 
Rogalie, Luciaiii, 
Mauri : ad quo\ <iii/, . i /. ■ 
referendi: et pro Lrcaiii.i-. f»i 
dum et IngenusB loco Ingenii : Intaiiis 3 Alia diffUuUat exorilur quod Sorentus videalu. 

Uarlyrologiii constilui inlef sanctm Marlijres. uoii Siliivntum rifi- 
m^nrs"" '"*' ■^"' "''"^''* '/"'"""'■ Marlijwloijii S. Ilinoiimi pas 
Sortwus,' Marlyres varins. fnrsaii Afim omnes , adduiit : Di;po- legati 
Episc.pi, Sorenti. Quinti . Quinlilli aliugue. .Quartillsc, Marci cum aliis novem. Flori^nti t 
neclBO. In iino codice ut iUximiu inleiponitur , Sancti 
Gregorii. lidem omnes sunl in Marlyrologio MS. 7am~ 
laetensi, sed ad sequenlem diem et Marco juuginitur 
septera alii, Florentio novem. Sed loco Leonti et So- 
rejiti,/t'i/ifHrLeotiui etSoretini. MS. Labbcatmm ita 4 Hxr maliiimiis lecfori jiroponerc, qiiam inter lam 
illustres Marlyrologos e nosna conjeclura dijudicare. ^„5 Leonlius 
Orcurrebnt S. Leontium Episcopum Surrentinura dicmdut Epi- 
posie slatiii. cum [fgtieHus arbitrelur primis illis Cliris- 'repujSurren- 
tiaiijp salutis seculisplures a Romanis Pontiflcibns g"' 
Surrenlo pra-fectos, qui Ecclesiam iilHm, desievien- 
tibus Christiani nominis perseculionibus. regerent , 
et informarent ad saluteni. quoruni nominum usque 
ad Renatum, qui vixit annn ccccxxv, nulla extat 
iveret hiiic opinioui, qiiod loco Sorenti 
Sorelinus el OrieQtiniis, quasi Sorenti- 
ntinus, Venim diim antiqua i/ta Mar- Vo- tyrologia (lervulv 

'anclis pra:poni. Nos 
biqiie Sorentu, quem 
fercndis arbitratnur, 
'icloiitalem, posse om. '.vrrttmits nomina locoruvi ipsis 
jorsitn de iis ogimiis, ontjsso 
iffl Sunclis hic relatis, et tnox 
prsedictorum Maiiyrologiorutn 
f alteri loco adsaibi. DE SANCTIS MARTYllIBHS 

THEODORO ET LEONTIO EPISCOPIS, CAIO, CATLLINO, 
FLORElXTIO, VONECTA. Rflatk S. Thcodoro, Frp&hijleyv Crmceiui irj 
Caiipadocia, el tunis .Mmliinl.i... Af,,.., ,1. 
quilius mpya ocltim fU . ,i.. .„i.j..i,... i...,.i„. ,„ 
Manijfolotjio S. //,.■,. '„,,.,.! !■ 

_ TJieotiori lipiscopi. Gagi. r.ii.lul.i.i , ..| .1, |., id,, s. 
; Leollli Kpiscopi. Soreiili, QiiiuU, giiLiitili. gLi:ii-iiila' 
Marci cum alii, iiovein. Horoiiti et \ oiiocle. £.„lem. 
■ leil eiiiwo iiomu,,. Gagi . Iialicnlw iii ciijici- Z.ii,ciui . 
fl alliro , 5110,1 ,»■„,■,, ,„« ,■,,(. /„ /,„. „„,,. Marju^ 
iii(cr/mi,,',:L . ,„.„ ,;, ,,,„,„ ,,', L, „,„;„,. Catulilius 
"l)".""ll ■ ,, , , / QiMriilla, Ploreiilius. Vl.iipcIh. od scqii. .U,v /, Alri, ,„i,j,., js cl Leuntius 

elati. Theodo- 

i Ctosareto in Cap- in .Africa, a^, 
11 /icr,i,'Cn/iw„itiM (illl-«.ULlL/L,L,,V,, „„„„,.„,, „,„„, 

2 Diio rcf.T,„ii,.r E,i,m,ii Tlif 
el ml iimmpliirimii in Marlijroh 

as( sint nun rus in oliijnitiiis tloluilnr Episcopt 

.Uarlyribu padocia, «ril per erron-m. a S. Tlleoiioro Presbytoo, 
i> .- 11/ /»,,- qiiem il.idem Miirtijrio coronalmt suprn dedimus , noii 
(/«. „„l.li- solii dislinclns. Ferrarius m Culaloijo i/eneraii,- S. 
■imlmilalc Theodoruiii Episcopuiu Heracleji slaliiit. cilalo Me- 
'•■■■•' y,<i- nologto OiKomni. i„ quo eum nan reyerto. Tlionm 
.1 Denipnens tn Menclogio Scolico niitt oi/icriiil U. 
.•;.„- Theodoruui Arcliiepiscopura. uiiclori/ule nixiis Mo- 
-••••.,,„,„ laiii. ,„i „/„,„ TlioLLilnriiio Pr,„.l,ytL.,„i„ nc Marty- Ttieodorw et 
Afrlf Afn n Afris .tfoi/|/r,7,i„ illitilii. ...., „..,, ,, „,,„ „„„ 

quos AlcK.e „,,,., ,-,/,c,r. /„,■, ci 

ronii Maityroli.qiis colieicnlu, 

curu m «/„1 fijjcn uftoni supra diximus. h MS 

Tonhaenm od Imc diem rcfcrnntiir , Theodorus positiii i„-L .1... „,,,, /,.,;„, , i„ ,■,(,.,„., jj. 

-p I j ^l^l-i^^ol^ottoutessoriselS.QuinU. 

iiodem die iialtilis Ibeodori Epistopi. /„ MS. Car- 
mel, Coloiiicnsisin co„>,,„ja„i„r : lp,„ jie sauclorum 
tpiscoporuiii TheoJori et Leoutii , ot B. Appollouii 
Confessoris "" mn„u,„h,,;<n> nheoiitio 
' ' ■■■'■■ ■'■'■ (■ Wrirsi adscri- 

■ ' ' 1 ■ . ■ ■ \ ■ ■ ■ijjiinguul 

■ ' ■ -.'i^r H Al- 

i;.-. ;-i Airi, ■,■■■„,,« fl Lab- 

■npnhlamnn Cln;o-nu,i Re,j„- 
Marlijves Afros laliui liicla 

>. Theodonis dicU\ir Episco- 


Clinsii seculi vixmf. Deiu i'g/i,-llus no. 
tium 11 Catnlngo tnscrere, sed quintum 
lonium, eii^ne iie.tlum subatUmt Heiir. 
solum conjertura aliorum de Leonlio i 
reriim natura fiierit diclus LnnntMi'. 
forent a}ifiqnxvnieiaf.ioRissoti,tw},: .., 

reimbiis iu Liuiitaniu : cum nil,v .. 


'11 ' "iiloijicap.iZ^imm. 
1 ; j N^ Appollonii eotlem 
■!*' dormivit. £■/ Qa- 


qii^ramus nisi veneralionem Sanclmu 
cum auilorilaie, promoverc. 

S Qiiia ergo dicti Lcontius et Ainillo 
Saromi verha. u' l>f.)i,> ,ln;-licla, vi,l,l„i,. 


I' .ipnlUmia 


posseEcrto;., „ii ,■ :,, .1/,;;,,., ' ,,.. // 
Salazar^,,,,,,: . .. , 


>■!- }/.■>.„,,■'.■■■■„,„ Jionia- 


SUl, ,)I',UI:,, . ,■ ■ / , ,1/ ,., 7 N,,tul,oiu!'us allu/niu,; ,iv,i .salis ruNSulcrate 
uscnpia ex siipra dictis colliiiiinr. In MS. Fla- 
uiuclurum alia Sedex iisKignatur liis vrrbii : Ipso 
ulloiiii ct Lpuncii, Episcopi Si.'noneiisis. Fio- 
'' ' l-n ','■. '■.: .sViiowfiHAiJs S. Leo , aliquibu& 
' li'iiiigejto subscripsil Coiicilio 
' . ' ,/ilus Martyrolof/io Rumatio ad 

'•Jumihm Lconlium Vicnuinis vindicat Ferrarius 
}h<jo od hnnc diem islis verbis : Vicentife S. 

i Ei.i.c.ri el Coiife..s.„.is. uuuota,.,„c. ex Ta- 

:"!■■--■ V,, :,-;;,„ ,j,, , ■:!:,:,, \, . ,!,,colit. et et aniio prxcedeiUi i 
fuisse Leoiitiuni Br 

Sifnodo Rumaux /,,' 
apposiloa,i,i,< i ' , , . l hoi ■M.. . Ku< cum Apolionio. licet Baronius in Notatiouibiis ejus- 
dem Marlyrol. cujns loci Ejiiscopns fiierit, nescii-i 
scribat. i/a-c ibi. Fcrdiiiaii.l,,,. rj.ihcllw^: t.-nio 5 Ilalim 
tuppeihtanle muiiii .■nl . Ir.in- I-. ■ l,-..,ia; uo- 143 IradUitr 
Con^taiitiiioi hili 

Trissiiin. Catlif ■rili.^ Ai-> ■ Bn tanus Philosoplin 
1« Sede Toletaiui 
riiiiis, iu Taraconeusi Beneili.^tu 
.■iia; uo- S. Melr.hiodes, papa Ronianus ai 
Aloysio Oilur epistola illa Marino, Benedic 
. mouu- caiieris Hispanianim ar il!i« in p 
,,;:nlinoS LpiiCopis, liulla ulliu.^ .'^. .V ,(, ;,■, ■ Cliroi 
charen^i . m ;i mitur cujiis (ivtuui^ Epi^^copus fuuriL : lu tuljLiiii, 
Vicenlinis pro Viceulino Episcopo recensetur. Alii 
post hunc etiam recensent S. Leoiitiuni, de quo 
Mact.vrol. Rnm. eodeiu die xix Martii. Franciscus 
B'ivburanm lib. \ Ristoris Eccicsiaslicx Vicenttuxde 
hi>,ugit,ei,-ap. 19ii'eS. LeuntioEpiscopoMartyreaniiu 
cLXvn ;ui, Marco Aurelio interempto. Posteu cap. 84, 
paucii, aijil de S. Apollonio Episcopo, qiicm asserU 
viln juuc.tiim (iniio CCCCXXI, illiqne cap. S^subjungU S. 
Leoiilium mortuum annum di.xsx, ac miatur prvburcil- 
lui rosdem Marfijrologialivmunoadscriptosesse. Verum 
illosipsossaiisoslendimtisaiUiqiiiscodieibusMarlyrologii 
S. Hieronymi inscriptos, ac necessaiio primts quafuer P DE S. PAIVCHARIO MARTYRE 

MCOMEDI^ IN BiTHYNlA. 

edilo : iu qua isfa l martijr 


■iiS. Piiml 


iiini eloijia ei. 


tC M\ 


Minlii, 11 


XXV Maii, U 
■f,.IXIti II IX 


pud Maxi- Ii 
r Acla rt- I' 
1 liiulemm 


ifmaria iii- ii 


■1 .V 


..:.k.,jw Gr, 
/1 iil, nmn 


■c. CaLio M A iieiiurbatifTie, prflcclai DE S. PANCHARIO MARTYRE 
'stimoniis fidem coiifesMis, senserim niagnopere vereor et paveo, ne fiilmen e 
j.^,-.,,i^ t-niciamentis pal- caeln libi-ttiam me perdat. Proinde absit. uti deinreps 
' '■ iin txpominlur Christum meum cjurem aut negem, quamvis hodie , i Natiu dicitur i» elegio ad diem xxv Maii, i 
urbe KoiDana, sed, vlad liiinc itiem explicatin; oriu Imperii Sucellai pu* : tliam chartuiaiius. qn" ', 
Magister essei .■•■i,i,. 
De illislioc exlal i/ , . 
3 UiocIetian<j^l,\l;. 
rantibus. universus te 
cultu et errore ins 
Chrisluin profitobatur, 
genere suppliciurum exc^ 
'■ tur. Quo tempure qiiidaiii 
Uzanorura proviriciaBilap 
tianisqiK.- |>:(reiililii)> iMtu^ 

charius iiigriili.uii ] . i 
ravit. Hinc Inijn-f i i li 
vectigaliuiii pr<i\-tiii. i . | 
tjin II iRomaimpe- uerviscaedelatiir. 

6 Dein Senatu dimisso, et coram. se adstante , 
(lixit Imperator : Intellexistis, quod noster Sacella- ■ 
rius '.'I Siriiiiui-ius Iinperii Galila^orum Religionem 
].i 1. -n- ;[ ' (Juid mihi auctored estis. ut faciam? 
I ' i! ,1 . <t, iiiKlutuni per theatrum traduci, et 

.1 1 . ii:K[ue ca.'sum mitte Nicomediam ad 
Ti.i \r, iriij. iil ;i!j illo puuiatur, iie nos quoque hic 
illiii^ :i u- laiitu]iere dilecti sanguinis rei fiamus. 
Placuit sententia Imperatori. et quod illum vehe- 
menter diligeret, noluit illius supplicio spectator 
interesse. Productus inde in tlieatrum, et crudeli- [ 
torcicsus, traditus cuai Cajsarismandatismilitibus, / 
deduclus cst ^Mcomediam ad Praesidem provinciaa, ' 
illique coiiunissus : a quo variis supplieiis cscruciatus 
necaretur. Ubi Sauctus Nicoraediara venit, et Prie- 
est representatus; cum rogaretur, ut ad propo- ebal. Contra, quicumque sitas quajstinnes responderet, dixit : Ex Iinperaloris 

mnibiis boiiks exiilub. uirtni decreto, nostis qiiis sim, proinde, quae tibi videntur 

:arinii. .iiii- .; \,i.i |.. 1Ie'I):i- in me diligeiiler et libero exprome. 

n, i.i. .' , ix 7 Et Pi-ajses ;Ecquod, inqiiit, esl 

Msrtyr, Pancbaiius aiidio, Chrisl 

raajoribtis ineis eram : sed artibui 

Hile abductus, cuin ipso OBpi si 

que suadere : sed a matre et sc 

in viam reductus, ad Chrislun 

pro quo et mori jam propero, ut raaculam ex Ciiristi 

negaiione cuntractam deleam. Et Prw^ses : Mitte^ 

inquit. qu» dicis, et Iinpenitoris raandato obterape- 

tam iiisigni forraa e(. flore corporis : tibi noraen? et 
Janus ab uwque 
i Imperatoris a , 
ire, et mala quo- 
re proposilo Deo da in u- 
Quibu^ pulle; 4 Quibus mater ct son ■\ rolaxatiouum tradidit. 
( aiur, ut Panchariuin in quit. 
tiloiii ct obnoxium habe- sed r 
lulen 
■ copnilis, per epi>lolara I tui Et Sunctus ; Mors, ii 
liievis est et temporalis tDei 1 iduii daninuliono pei-duiidi sinl, qui (hvjnil, 
negarent. Demum adjiciebant : Si quis umluuniinconspectuhoi 
jcunduni maguuni uii^ tia dimoveri non possevidir, 
illuni prnnuntiavit. Sancli.- 
I-^ancharius xiv Kalendas Apr 
pcrcussus, in cceluia evolavit. 
8 .■Jliwl clvgium iubnixio ac 
MS. S,iii<,.„iri- Gr.rro }',ni,te i M;„ 1 V JVfaii rdaliim 
eoUegii Clayomt 

:. .iiict.ietgIor tum niius : qiii pliine buinnus, huiiuribus cohonestatus a 
nefandissimis et omni honoreindignislmperatoribus, 
ooruin fiiiniliaris et domeaticus factus est : et a rec- 
taviadenexit, Iraperaturis superstitioiiera amplexus, 
a (iuod..natis lituiis prafulgebat. QueravitiP cinsiim 
ubi malerintellexit, litteras maternis monitisplenas 
ad eum i.iisit, ut i.lol„nim culium relinquerel. et Quaj nbilraiipiai 
gellis el p(j.'nis 
quara plurimas ii intiiiiius tributatium 
Ms, spirilum in mam DE S. JOANNE ABBATE 

PARANENSI PROPE SPOLETUM IIV UMBRIA. ■iHa G I c Vo / l go •^ mig ge na I i ^, 

I 1. I m , o( , n 

i Af c b II j „ 

■ "f » fr' « rnnenen , p> , l 

1 r Ma j ol j noT, sm Ap d P nn n pn 

S J ann s n t I s R I m „ „ 

' »1 b) a I 
VS ullor 

I innn P 

' * r i, \ 

i ' t/ n;e//i« ;« / 

' ' S/o/ oa/Bm o« / ; «, 

' «1 » S/ « , y / Vo j p narens s a| pellatns al e ter M rlyrolog st s ex 

' -"o gno a t a V c p lelat t ra gnot quam gnob I 
m!io Lumden ta e art E cles m oj olet» na n \ erl nere 
I P " onv tur e A t s n ]u bu ment o flt Jo n s 

n Ar I ep oj Sp lel Qu d e \ t 1 1 Spo 

I rta I ta cum T ne i ud <!i I f I 

eto apu 1 P nn I 

1 1 q ilra nta llu Si I 
1 us I tl le i Ar I 

1 A , I l X \ , 

' ^ ^P I 1 ule , II 

^ ^" "i " B « " qu le Sj a l I An 1 elel ar 

or u dus perven t id Ital a et A gel D on , , 

ron e al ead n u he I fe m I d 1 / a jald "' 

monta IB ed eta ena bu Ijen en| e lo ,1 °p t^fu , e 1 uTo 

s b rbore fol vest ta rep tus elpe I |a Spol 1 a tr I n II bu pa s um I l, ten eu ^ 
mam populo com nendatu monaster um statu t Par a non e erat un vero u Pe b o n 

.erl" ''°n'"'S'y^ '"'''""'"'''""'' "'"■" ' "I «^'■exttgurolumadi, radcem und. 

ser o n De Pate exl t e pa q e en et P s I tus t Pyru au era lla ad nost a 

quotdansn ao 1 s cl u eltul t D ,1 , et terapo eMal t e taretq „ s a ru l o 

Mgun tx p s A s 1 Ad I ■,„ piodam fuisset e.cisa. radra deiito Perclui «m 

" ,'/ , " I ' I P d ,1 III , md I 1 / J/i , „ 

P a ii 1 i p d I j i B II H J I II I ( , Iji 

' ^ '' ' ' 1 d l Sp i J I ! /lo S J AU «•( / 

' ' 1 t , / t l B J C r <I / E, , <l, I I « m 

,, 1 P « ^ d S I r d Sj ) t,/„ )/,/ ] 

m t h I t l b r^ / / ) t C I n s 

'< W "l ,',•"' ",'"'/ 

' ' ' I I S I. r „ ' I ' ' J I J bll d,d,. 

n mD dm t ' ' ' ' ' «A, I 

' -SH.Ep I . ', / " 'V, '• 

' / J bll II q d _ 
1 p t d 38 DE S. JOANNE ABRATE 

g Tfithrmiiis !ib. 3 de Viris illmliibus Ord. S. cedebal oum, et liiim vei 
Brnfriiciiaip. 283 lioc eum ehgio e.roniol : Joannfts gelus : Sede hio. serve 
Abbas monasterii Pennatensis. vir doptus et san- pra>cepit Dorainus perm; 
ritatis et pietjitis iii pauperes plicuit enm sub arbore, : tibi Et I pnecipua hiuile [ 
etexemplomagtii ady, xMart Oiv/iViM S. Be«,: 

censel. Wionr.m >• 
celintn, aliiquf 


anliqm Coniulnl leclorra, qu.i 
Episropi Perusini, qui 
dilur, diximus od prtt 

VITA 

lix variis MSS. cl AfnmOritio. 

Jr actum est in ilielius illis cum B. Joannes i-egre- 
(leretur (Je provinciaS_vria, uravil ud Dominuin.di- 
cens : DoraineDeus ca-li ei te 
, et Deus Isnac et Deus Jact b, Deus Patrum nostro- 
rum : tjui fecisti ctelum et lerram cum onmi ornatu 
Buo .- qui .suspendisii mare n fiermone jussionis tuas : 
qui cliuisi>ti flbvssiira et a signasli desuper gloriosa : 
et a [lolcnli iioiiiino tuo omnia vcrentur, ct contre- 
mi^cunt a facie virtutis luje : le deprecor, qur es 
lumen verum, illuminaspcrantem in le, prosperum 
que facias iter meum, iti quo nuiic dirigor : ut lioc 
mibi si^niim sit, ut ubicumqitc ambulavero, et p^al- 
terium ine^m dedero, li et ipsa die illud milii uon 
restituitur; ibime facias jjormanere. 

9 Unde et factum esl, iit veniret in Italia.Ti lirca 
c Civitatein molropolim, iter plus rtiinii. tiiiiii.Mii 
quinto in fundo Agello, ct invenit d iln '|ii.i:i. i :. > 
anciilum Dei secundum orutionem suaTn ■ • ir ,■ 

pialtWHDl SUum anrillli' ll..i. Kl in.sl lnm iv-iLii- 

Deit Mane bodi<>, i'i n v \.\<U}. Et dum 

multa loquereiitiir. <l>-iniiiii iii.n lla nocle : ot 

mansit in eodeni lin'i>. Ki iiicinnraiiis vsl B. Joamies 

orationem, quam iuderat ad Domiiium : et dixit in 

corde suo : Vcre liic est obsecralio inca, et Iiic per- 

maiielio. 

3 M(ine autem facto, rccepto psaliorio suo, per- 

, rejiit indo nou longe plux niiiius, (iiiarii sagitlas qua- 

^ tuor. Et ccce Angelus Domini appariiit illi, et ante- dixit ; Hic babebis con- 
verbo cregationom roagnara, etreqniem. Tunc S, Joannes 
•ujus fes- Confessor Cbrisli ibi sub arbore sedit. 
Trilhemio 4 IIa:c igitur mense Decebre actasunt : in illo 
^nnctoriim autem leinpore. secundum consuetiidinem mensis, 
Ipographi- pras nimin frlp'nre gelavit fortiter, et omnis terra 
'iere beiie illaaii^la f ' > - ' n. r .iKtem. sub qiia B. Joan- ■ 
rdus,Bii- ncsfjii. .' ! ■ i' .:nitlilium. Eodem vero 

tiim tnal' temi-ni. . ■ n.ttorpsper locum illum, 

iPDrobaii. inveii'-n:i.t 1. i'i riii :■ .loiinnem servum Dei sub 
mavenint eumexploratorem 
im dicenfes. Unde buc ve- 

Tunc admirati suntomiies, 
umquam viderant. Et dixit 

ile tilioli, nolite milii mo- 
iiim Dominimei Jcsu Chri- arhoi-esPdi'i,t.M.i.etre.>,t 
esse : et iiiterr"gabant « 
nisti? Tunc D. Joannes 
dnin Italiamadveniaset G Atteiidentes autem ad arbr.rem (arbor v B. Joanni Episcopo Spolplara; civitatis. Et dum hoc ■ 
audisset B. Joannes Episcopus, replettis est g.iudio 
magnn : ft extirgens perrexit ad locum, nbi B, Joan- 
ncs .'■ervu'- D.'i Diniiitinm deprecabatur. Et dum vi- 
dissetif ,^.' ini-.-iri, j.i.i j Liidio Iacr}'raas fuderunt 
iid Dmjiii I ;■ r ,ili eo B. Joannesdeom- t egeriint gratias Deo, 
collecta mullitudo po- 
riura, et babilavit ibi iinikiiiliir, et fiiitit ilii ijiviiia uHiciiL iisque in prse- 
mtein diem, pnestante Domino Jesu Christo, qui 
vitet regnat in secula Anien. — cMalroM(flc»i(i DE S. LACTINO ABBATE M IN UIBERMA. s SflHcfos, i]Hi liniclwrmm momslerii a 

S. ^I'l>«l' Cemgalh frrcli princiiiiti ilhillrmiiil, 

I iiidniiir iid iiimm ratoniomiteiiiiceniiain niusi.iri f n- 

.o.™tou. ,. . '■Pirlimim/grr.lmiMiimmliliilimugis- 

IroiliM-i/./iN.f mniitisiicr formiini piiiiiaijiiruiit, ,S. /,,if(i. 

m- fiiil Ai*oi(/„ir,,i.i, i„ o.„riii »ii.n«,(n-,i /■„„,(«„., 

/1..., '''•""'■■ !•' C(»„n.f,.rl.ii.„ i„ /„j™i„ Ma,.J,i.aa iwod 

AdutdnrtiuU ^"''Oiili^oriiisMolmHO^diiciputiivmrtcioqiio rirrraiilis 

calnmi inlio CalgoHHS impiii ) »„[,■,„„„, „„„,,.((„,. 

f«.r„, ii,,„„„, „,„,yir.,„„, „ , s. Dojono diu 

VOslra lirirdiel„m;,.roi,l i„ V„„ ,5, ,W»(,.«. .i,„ i„„irfij 

«.f.. /«jnx, ..„„,(„ (,„ ,,,.,.,,„ ,„„„„. .A|i,„„„,i„ 

s. Molva «(,„11 „,1 i,. I)„g„„,|„, Al.taem salulan- 

'!ZT«:, '' "•'"''■"'I!'"'' »»"""• SOI..IX Molv, S. Da- 

r«M J *"'"'"• 1"" «"'«' in '«™ »110 post «o( ot iinrdisil 

pr„phe„„ S. D,g™u. dicen, -.'d. LaCenui srfebit 

m Sede lua post t«. ethoc placuit S. Molv». Epi- xcopali (juoqtie ckari qiie M.S. n>< 


Jd.i. l Tamlac- Caiiisiu, Hnlnmt : lii H rm:i .S. |. 

et.Coafossorifi :qms seqintur DempsU 
gio suo etiam Laetinum scribcus. 

9 Ejundem. prxtfr Mariatii Goni 
iftise Maiiyrologia, etiam Calendarinm Cassehnsc me- 
minit, ot^KcLactocum nominal : S. autetn JSiigussius 
toiisueluIIibernisadditione}Ao]j3LCtoctim.Culiiim illtiu 
inier Hibmios tolennem proftant qua' sttb fintm profe- 
remiis ex Culgmio : f^itam ejtisdem satis prolixatn ex- 
ttimse aliquaudo ex eo potest initto (onstate, quod cx 
MS. imtroDublinicnsi, quoi srmper Lacrinum .•^crMt, 
profcremus : qtiamvis eo vix alia quam pucri tiivnisque 
miracula llastologlit XIX MARTII 33 /in .hiru qaindecim uiu 
ihim wlductitii. 
Congallo, Vth 
Malvx I» fotlc 

vtlo. fnu pr^u bFmt igiturannonaProvincix.in quaS.Lactinus : 
nutnelmtur, aliquando vitiata et in tantam amaritu- ' 
dinem versa, ut omnes ex ea gustant«s statim in- ' 
lirmavpntup, et tamquam si medicinaleni potionem 
ail inn-riora ventris purganda sumerent, vomere 
■■-■■(■!"„■ : sclus Lactiniis. adhuctenerinfantulus, 
I ■'■' ii antudiuis raolestiam non sentiebat, quia 
i H.il i-i N,...:.|)at. Quo comperto farinula victui Lac- 
um de[.ntaia communiter per omnes. quos pestis 
heserat. est divisa; dequa modicum uniuscujusque 
blado cum est admixtum, panis terr^ dulci sapori 
redditus est, etamaritudo cessavit. Alio quoque tem- 
pore matns ejus uber iniimuit, et ex illo tumore 
vulnus acerrimum erupit : quad adeo venenatum 
fuit. ut ex eo putredo pe.^tifera profluens, pehe to- 
uni L^eiisnm^ivl, : s^-d di- inr;niri? manu signo Cru- Oe .1 fiiit judiiium, (jiu.d vini s.aii> (m, \\.-\'.. , 
iub roiigalli Abbatis reguJa iii l;. i,> ]ii,i ., 
te degenii, Anpejus apparuit, liuju.^ \iii 
11 post quindecim annos futuram priedi: 
modum necdum exis 


iserat I quoque I cujusmodi oraculiim sai 
extiiiaravit. De eo nam 
ris.'>rit, donec S. Lactii 

tus de regioiM- .Muu-hi 
regioCorca;^i,i 
Torphurus /'.].. 

vocabatur : \w: ..i. .[. \~ 

Nani cumadhlic in ulei 
rieiidi pra>ludi.i sentirel 
expressum vultuque c 1 et destir ■'■■■' ^ " '■■ ' ' i'iii>i .-(r.iji-- itiii armentorum, ut e„ 
.li\iiit.Ub pdti|jerefi, eiex locuplelihus tierent indi- 
geutes : vacca nuoque candida corpore, sed capite 
rufa, cnjus lacte S. Lactinus alebatur. eodem mur- 
bo iiiftnit ; i.ed saucto puero in sinu matris ad eam 

'■'■ '' I''"' ■ ■■ ■-■^it, et lacte ejus ceteris vaccis 

-iM(- H»c sunt opera quibus 

'' !'■■■■-■ ;^'^-^ 'r"iir jeIatissu;t.annoS. Lac- 
tuius iib An-.-lo a.Jiiionitus Coiigallum Bencliurien- 
teniporis opinio Rs- 
reverat, adiit docen- 
eius custodiaa sem- Paler S. Lactiiii sia urbis Abbat* 

iii-r ejus Senecha liyionis per totara Hibei 

^ suffi primordiis, dus. Erat enim Unel A 

;nis clariiil signis. per a Deo deputatus, et itet mater tantum pa- indivisus, adcuju illuu seju etc IV it i dispoiiebat: 
1111 Abbatem i-a-cus ille adi 
arum pelat'ique spatiis re- 
am iiiiraciiloso fulgore ra- 
ida Conditoris opeia, (]ui 
1^0 taniam gratiam contu- 
liin tanta signorum plnria :i-par; ■at et 


4 Saiictus. iyilur LiiCiinus 
quia gemma lucida longe latere 

i-a(ulicl;iritalepnriiuni lerulsit. S. Moliemetb, Dc-u f,'r.i 
baptizavit : pnstmoduni ■ ' > .;■■ i. MiiL' ccepit psaln „. 

- I i ! 'li- (aiem observabat modiim : 

'''■ '"*■'" '■^"'■'. II ' ' ■■ ■..! Ti ..■ . ■'.\'- legebat. Secundum in tribus 
' ■ ' '"'"■ ' ' '' '' '">"" siniiiiter in tribus diebus 

- ' ' ' ■' ''■'"' ' ' ' ■" ■ ' ''■ ''"110 modum sine aliquo negli- 

g.-iUKL' liiifivailM legens, et cum omni diligentia 
IX ut natus est. studium exequens, trigesimo setatis anno scien- 
n potuit, talis mi- tia; culmen attigit, ut in omnibus Scripturis peri- "■jneth, qui caicus 
ili.srecuperaveri^t, 
"niptu aqnam nnn ' Pra Bem- sub U. Congiilloca'].. 
rique ambitu per circ i; cuniiileto S. Lactinus ab ali- plenum.jan, lu, : 
vit : quapr<.|.:i . . ,.: 
bans Sa.-r;Mu.Mifiiu 
et semel bapii/atun 
Multavei-odeinr.int 
plitndine vir Domi 
>cius. imposterum pnid 
banl infantem, domuin 
Marlii T. Jll. r) rebapti- quaqne 

inagratia vigilias in |. 

m ij agny- Dei laudiun 

avil. prii- diabolicis ir 

n debere, dam nocte : ^"■"" "I !['■■-'= b.coni.u a^sui-l.urumctab 

I . I '!' "11' jure diu posaes-sorum liabi- 

I' "'' : scd pasior bonus, pastor 

, iii^it .1 (_ijiipalliis, qualifer istos repel- 
r-^gfin siiiiiii serv.uret incolumein non igno- 
lerum dclinitum ex Fralribu.s inslituit ad 
istodiendum. Triginta itaque Fratres una- prop.^ Elptie auditis qiiifere- ret : u bab;ii ■■ ■'■.I'. ■'■ ■■-: ,'.,iNr.Qua- 
■M" " ,1- -r- \y.v xigiliaj . 

friim sofios ]j,'ibebat ipse 
: tanta dilectionis alternffl 

II singuli suum reputabant 

mmodum per coropassionem 

•*! ia 34 DE S. LACTINO ABBATE 

- - 1 -4 » *,.««cco ,i;vi«iim c1 sir omnem uis Krrh-.itd. vi Btbtv>t/u-ca Fattcaiia exislenti-. d,- \ 

' rrJ ™ S e^^Uinf ^u^T." „..,.... /«.•™- ^.-"P" - ^*'*". ■""' « f • ; 
viirt; sinf Luiauiii ij „,.„-, ™ni>fHiitii fui»»f ri'»iixcilatum : aeinaf «iim«h- 

■ r„n? iili™ : ssd s' L:,di„n,, qui in.er ro. erat de »perialibu, pr..roga.,v,. « ^ v,rtuhta,ju. junior, Bolus muri custociiam suscepit, et aliis ot: 
domiendique licentiam cfincessil : ipse autern 
murum perresit. el ibi suam crucem, quam dixii 
aurpnm in muro lixam et suo cnllobio vclutam 
liiiuil, et ad domura remeans illa n"Cte cum so 
permansit; sed mano surgons murum int^grun 
in nullo Isesum invenit. dain ex prscipuis HiberniEE Saiictis indicat, ipsam 
ad strenuum extitisse |»ropupniitoiem Mumoniensiiim , 
lus in qiiibusdam di.^siidits ortis interipsos et alios quo3- 
re- dam Hibeniiae Principes ; virumque continuis vitri- 
<iifl liis et rarffi carnis castigationi assuetum. In moro, 
I et imiuit, habuitS. Lactinusslrennuspugil; Oiuod noii Csiera detiihratitur. fuit pxipun 
vigilii r jtvx.- ■iiliii (oliKjimMH i'x rita .V. 
Postea S. Lacteantis Ab- 
i Mocliiiddtt; ct luonacliis 

rr i:i-i- ail ^■ivitatem llii- 

■w-au :itisiondit 

■ ■■; :i iiuijiie dolore , 

■., ,,.■ ,u! Piiln Mn- ' quii' . Tuii jussit, et beiiei 
quasi nupcr mulbuii. 
Lacteitnus vero siie, 
behedixilillud. et ii( 
uil, lai^ poslulavi , h;vc dictii et U> i.M.ii 


bat. S. Lact'' . . - 

t«r Cartliagiis bonus niouin'ii'1 ■ '. ■ ■ ■ ■■ ■•'•i-i-.i 
ejus non facient liic de a(|iiii ; ,1,^ ■i.|ii,^ M.i.i u ■> Ims- 
pilum, dii' S. Mncliui]da>, ijiiirt iiuii iii.iriiliaMlio in 
hoc loco, nisi eleemosyinam , quam tuli fralnbus 
istius luci. Kuscipict. Et prnmisit S. Carllingii» il- 
lam fluscipere. Timc dis^cipuli S. L;iilei:itii vacc.is 
cum celeris S Mocliudflas iii,>i, , i. , i.., i ,, ,' , , r 

S. Mocliiidda adS. Lacli'. ■■■' ■■ n I.. . , 

quiiin vacras in hoc bico i< , , . : , , , i 

ab Ii;m' ,!■■■ ,i.,i,i.| ,,.( ,,-'..■ ■■..■..■ 


liunc usquediem in i 
quemdam fiinteni dic 
prope lociiiii. i-ioMi,i 'lis miraculis et virtutibujf 

s ; sed et post mortem ad 
•sjs locis, et prasiTtiin apud 
is Casseliensis ipsi Eaerijm. . ad Ir dictam Ecdesiam de Achaiih-ur, 
riensi, et aliam de Belach-abrat, 
sia Lisdachtin ex ««ju^ iHiiniiie a 
Ardfertensis in Mnii; ''■•■^. i;-' "l 
ccenobiu quarto per milb- ii vi< MuliitanleK invicem, (^ratuniiliitem iii- 

i't in riitiiro firraaverunt. 

ibi : Culgiinui milcm cx com{iiiitlionf Joan ■ M DE S. LEONIIO 

EPISCOPO SANTONIiNSI IN GALLIA. nilMvKi,l™,]a».\pr;iisre>tumLeo,i- 
■ J r,(u S- Mficlon, .!„.,• ,i;,ir/,„/l , Saneii Uiuht 


re. .hnnw Clinni, Clawlw U 
'.'.' ".".'. "] ,''' 


fratribii*. m Caiuli>gi» £/«.,„,„. 
Sancti litiihahtHiii lionmitu- 1! 
lijroliigio Oallirano fjonial ,sv. 
nen^esS. Leonlii Ki.iacopi. S ! 


■ ■ ■ ■ . l/,.r- 
IMl.iilii Mici-esMins , 


trmpKie VitxS L. 
Syiioih Ittfmcini .■.■ 


■ ■ ■ ■ ■,■■<■■■ (■(". 4 Dimn- 


0/Pr'u», Kf. 


Sanctoriim amiciiid et nniiati, 
egre^-iis inoribus CliMuminronn 
stfuctnrls exoriia^MH. l-i^i-.viu . 

ins.'mit;o, s:-.liiii-, .:, , ..,:, 

ppriia Raudiii -1 i 

mmoriafilinE.i s : ... 

Pictaviiiu ofticinu M.. , n. .m ..>,. i 


uiio cltiri : ijiii cHii, 
as^ct.t.?inplaL>Mmii8 
.iiiiri!.. vita; exeiiiplis 
II .1 Kis divos ad su- 
' .irbm fjuttlm 
. ' 'u;i(ii Breviario. 


1. I,..ir , ,' . ■, ,' 
iie-^lxy.v 1 ■ ■ .■ , 
flceiii r.i .,1. 
eetfni i ■_'ri .i -■. i 
tibu^ in< ■ . 1- 1, > 1 
/.e</„<,„ . „ l ,„ , 

1 E.,.U-Iii.,.ru]n 


1 'ancoram aip. omn 

"n.iia. Ueus qui 

' 1 ■ ,(,'1,1 luiifti aique Punti- 

^i.i 'iicurasli, et in coalis 

';,iis quMsumus hullrajjan 

■ ' ii 1 ipini le comineudetur, J/t 

uj,u<IXuiictoiiasvirtutumoiiiniuin 
integritate XIX MARTII. 
. inteijrilale consjiicui fuere Macutus et Leontirjs, 
Xanfniiicae civitatis Pastor, majorum sfemmate iii- 
sigiii:^ ; fiile, pietate et caritate iosignior : quod ir 
Episi-opalii pjijsgestu tesUintiir. 

2 Hic agiioscens virtutes, qitibus apud suos ce- 
lebris erat Macutus ; ei villam quamdam non parvi 
proventus ad inhabitandnm, et fructus qiiibus cuir 
sui-s crenobitis aleretur, liberaliter donavit. 

3 nonaveritntque pidem Macuto ejus viilEe et pagi 
incola; a^ciriim, qtio ad Hgna vehendain suum usiini 
uteretur : quem cuni lupus incautum deprehendis- 
set a" vorasstit, jiissus est vorax lupus iu aselli offl- 
cium clitellatus ac cingnlis subcinctus succedere ; 
quod Iiipus \olens et mansuetus qiiamdiu vixit pr£e- ubertim ac vicatlm visitare : paruit Macutus Leon- D 
tio. Cumque visitando venisset in villam, cui noinMi 
Brja, Macuti precibus puer duodennis a morte su*- respiciunt. 

6 Tum demum Leontius, postquam suo 
perquam str^niie satisfpcit, multis annis plei 4 Poste; ;upplic 


EpiscLipo Macuto, 
sim parrocbiatim , , corpusque ejus in ccensbio Di- DE SS. LANDOALDO ARCHIPREBYTERO, AMANTIO DIA- 
CONO, ADRIANO MARTYRE, JULIANO, VINCIANA ET 
ADELTRliDE, WINTERSHOVII ET GANDAVII IN BELGIO. 

Commentarius prsevius. D verbu : celehru l 
iife-sso- Htcemb. 

n Epi- 1/ : . De, eisdem tino Papa ail prjedicandum Evangel; 
tis post obitum sunt illustrati mirai 
hnijiim linh-t elugium Saussaitis in Marlyrdogio Gal- 
liaiiia. Molanm in Aildilioiiibns ad Usmrdum plura 
jumilt noeiiis liis verbis : In poria Ganda depositio S. 
Lando.ildi Coiifessoris et Archipresbyteri. Hic 13 
L;iiubertum Episcopum in pueritia nutrivit, etsacrif 
litteris erudivit. Itera natale sanctorum 
eju.s Amjintii Diaconi, Adriani Internunl quoi , qui cii 

;'-losia S. B:. ■ ■■ (j.Hj ,'t (Iradfi?. A^|j-!.!i M. ■ ■' \\'\ >u\ : quum MaiUjro- 

Ii!i Pres- hgio Gnllh..': ■ ■ -■ ■ ,„n.s. At celeheirima 

'r.mnrin omniumcUuii: ■ .. ■ . ■■ i nm. qiiodie MS.Mnr- 

'S. Lan- lijrol. Tonuu; n ■,■ s M.,:i.„i ista trailit : Gnndayo • 

S. Mar- castro elevalio corporis S. Landoaldi Confessoris : 

isi, mul- addit Molanus et sociorura ejus, sciliret («// apud Ca- Landradce, Qn' 'r) Am Adri . Vin<;i iiideiises elevatio hxt 

•■••kbratur. 

iihal anliquus libel- !. SS. ta-Aii , A.Il.'Iu > .liil III M.^nKii^s III JVatalibusSaiic- 

tonuii i:.'l.i.i, cl .■■iiitiul..i .1111 . Ii',/,iuii fx Aclis putim- 
mi.m „.ij„ii<i,i. ^i S. Lim.loaldiiin u.Wi/, qiiia Itoma- 
n;i' Kci:le-i:e Archipreibjier fuit, Cardiniilein, ut 
SL>let S. Hierunymus Presbyter, ex vulgari judicio 
pingi. S. Adrianum inter Martyres Christi hoiiorari 
et pingi cum bdculo rurali et litteris in manibua 
tainquam nuutium. Prxterea monel S. Adeltrudem 
abaliquibusasseri essefiliam S. Bavonis. qiiam m 
hujiu Vita ad Kaleiidas Octobiis elucidanda, tradit 
Tlieudeiicus Abbas ad summaj perfectionis fastigia 
elevatam. Be tmc ista habcntur in MS. Flvrano ad 
diem xxv Febrnani : Natale S. Anglelrudis Virgi- 
nis, tiliffi S. Bavonis Confessoris. /n Vita metnca 
S. Bavonis ajipeltalur Angletrudis. At S. Vinciana. 
Soror S. Landoaldt pecutiarem eliam cuUum habetdie 
undecima Septembns : uti S. Landrada Virgo, cujus 
taria ossa simul Gandavum Iransiata snnl, colitur vm 
^""/(1. I/ujia Acta tuuc edentar. probata, atqu. HejfHgenim, ut bupi 
Heyngerus, et supra H: 
mtum in Getta Pontip 

geri Epncopi. inscripsit 

adiervalo, additurquc eu ' I ■ ' ■ (I monacho Gandensi 

iML' Siinrlis i'(jr.tm Epi.scopo fuisse 
} jubente collecta, acperDominum n 

Ms !, 1'iajeclen- 
.in Nod. 

Maitiiium ■eum Dun modo S. Kemacli ve- 

im illius Sedis Pontificum tera- 

poraet gesta, quaB undecumque pntiiere corradi,coI- 

legisse. Minrus etiam in Scholiis ad Sigebcrium Gem- 

blacensem de Scnpions EccUstasttcis cap. 137 astertt 

eumdem DE S. LANDOALDO ET SOCIIS A eumilfm Harigerum Vitam S. LaiidDal.li ejusqtie 
ti-aiislatioDem duobus libi-is scripsisse. non Nndge- 
runi Episcopum. ciii eosadscribit Molanus. Morluvs 
csl Harigenis Abbas Lobiemis aiino nvir. 

4 Sejungimus a tecundo libro .■Jppeiidicem, til nos 
ibidem annolamiig, ^iiia ea ex Ifistoria Ttamlalionix, 

"^- Reperi, 

el alfero MS canobii Corxembnicani prn/ir Timiliov- 
lum Brabaiitix oppidum. niibrmus prioifm hi^lortam 
dicto MS. Gatiden\i Mibnejaiii hac pliia^i: AimoUitio 


TariMeompfn- relatione essenl narrata. h\ MS. codice Rubex-Fallia 
di»- erani solum dtio priora capita citm Appendice, tUi ibi- 

dtm ohervamus. Hahnnns el hantm omnium compendia 
MSS. salis copiosa ex codicibvs Corsenduncano, Rubex- 
vallis et quoilam lcniu, cujiis nomen nini (uil iippmitnni . 
AHa eliam eompeniin f-tint liipi.^ ercuf.n pcr Zacchariam 

Lippeloum, Fran.,..,n. )l , n,iriliolomxum 

Fisen Laiine, />'r '- If - ■■ Hoswe^dtim,- 

B QallicepcrJaculmiu i>.- ■■ . '. mum Gazelium 
el alios. Sed pr^ <i/n '..■^in.,hiu / ..-i \llud, quod in 
Officio EcclesiaJilico iijnul GnMih-m-f rccilari tolet. nisi 
aliqtui vteiida essent infarla. 

S Characlercs temporum. iiuibus (loruerunl, disciissi~ 
mus VI Februarii ad Vitam S. Amaiiili, jwttxsimum 
hinium' § *^' l"'^- ^^^- "^" ^''■"ioiitlrttvimus S. Amandum 
Sanaarum in tcriium iter Romaimm sttscepisse aiino dc.i. ad S. Mar- 
Btlgivmuvno tinum Papam . qiianda infra in Acln dicitiir ileralo 
™'» {idivigse Romam, Ivfir ■m"" <..-f}"--iii.- ,.ni;-ly<!li-. vnvh'- VITA 

Jussii Nodgeri Episcopi Leodiensls ab Hari- 

gcro scripta. 

Ex variis ^fSS. e( Surio. 

PHOLOGUS 

ilodgerus, (iitem, etsi indigriiim S. Marias Saiicti- 

que Laraberti mariciiiinm, prxdiranttamen Episco- 

piiiii. a Woniar\) veiierabili in Cliristi' Patii et I'ra- u 

tribtis Gandenfihus, omnibusque fidelibiis quocum- 

qtie locoium positis, hasc oculo non oMiquo lecturis, Acia antiqua 

perpeluilatem vitae calestis. Poslulafe. imoexhor- periennt: 

tari racultatuhm nostrK modicitatis, Patres rcve- 

rendissinii. iM.r. ,!iil,ifasti. /.. tit ex mifaljililms. se- f, 

difhu-. 1 ■■ 

S. Lumin.,i,lj Arcl.,pix-^LUL-u a .,-."_i„jiii.i eja^ leve- 
latis, quia es imslra elati dioBcesi, vestro, praeurdi- 
nante Deo, cesserunt juri; debeamus, quantura ad 
nosuMjiie. Tima viilL';i!itp, p,iliiif, perCerri, omnium 

imo \i-n.r ,,' i-i". ..■!-■ i.r'iliiMMl .Tii~i;i qiiidern peti- 


iL>et 


tdefutu- auJiv giisn cJam . Veru ' defunctio- eosmitil 5. Mivi:. 

Post compendiuKi I r . \i 

Rubete-Valliscmuni., . ,,../■■,■ 

nis, Translationis lU El--v,it,i 

horum Sanctorum, ac prinio loco isla Irgutiiur: Depo- 

sitio S. Landoaldi Vice Pi-ajsulis, Arcbi.tpresbvteri 

sancta) RomaniE Ecclesite ('nnlinalis npud pi-irdic- 

tam villam Wintreshove sepnlti anno Duinini dcnlvt. 

Qux inde excerpta reeilantiir in Lecliimibtis 0/}irii 

Ecciesiaslici aptid Oauilemen. Vrrim m iinnn aillinc 10 relt- qutarum a t //- ,.T/.- In r. /,V;i. ■'■■'" libentius occcptai 

KlevaiM» i.i;,,|..iii ,\iii,iaitio, Amunlii, Adriani 
et aliurum S.irirt,ii iiin ;. S. Floreborto Trajectensi 
fapiscopo m ecciesia D. Putri ile Winlroshove in 
Kalendis Decembris soli-nniKala aniio mxxKXv Se- 
iraiulaHo '''' S. Florebtrius ab anno Drxxxvir iii.nue ad annum 
JiTo"' D?'*"' " """"■ ""'" '^'"■'''*- Advcntim sanclarnm 
Jieliquiatvm ad urbnn Qandensein et moiiastcriiim S 
Savonu, eontigisse anno 1)CC(.ti.xxx die xxv Mar. 
fii, carumqiie ibidem elfvatii>nan factam csse anno 
ncccci.xxxu d,c xin /„„„. „ ,u,„ Translal.onn cerlo \.'['A.' ■: ■,i.<- .fl!,Li,: noslra tenet 
memoria, rugatis aiTipto loainlaiiila, ne itidem et 
nos damnemrir a posteritate subserutura. Positis ad 
ha^r in anrtpitt. qitiit pra?-;ulatum apud nos oranium 

' . ' ' :'■ I ' iHiHlqne poeticum animum 

■ I ■ ■■ - i ' ' !'■ Ii^'iia feras, parnni qnid 

jUXta S... I , ;■, j.i. . i„.ii_ 

namque ant'.' nu^ dit.tum. vire?, quas imperitia de- 
negat, carit.is siibmiiiistraL : et qiiia incepto tantura 
opus est, cotora res expediet. Igitur adorsi suraua, 
ne vfistram aucloritatem defugere videremur. Prae- hxeunde 
suraenti enim nucti^ritas datur, cum credit, queni '«**"""<*• 
postulat, prfestare posseqnnd petttur: et scienti econ- 
tiM p;irL'n? ajquatis «.-^f. gbiri i cum imperante. Si quis 
,i!)i.ii; r..[.. f.diiiu- ..'.ir...t:itor, obliqiio haec oculo 
' ' " ' ' ' ' 1' "■ ' ' iidio obscuro morsuque 

I' ' ■!■- ■:i''jii3satisraclionemJesura ^ 

' ' - III ' - ^ii* I - "111 . jiniiciumque futurum tes- 
tamur, iios p;irum liir aliuJ posuisse, qiiam quae aut 
a Preshytero Saraberto (id sancte jurante. a vobis- 
qiie, ut ipSG retulit, fortiier ethorum merita S;inc- 
torum oblesUto) audivimus, aut in scriptn vestro 
nobis delato, fideliter mandanta reperinius : exceptis 
dumtaxat iis, quiB ex Episcopatu. nostro dncerpta, 
huic schednlrp prn fempnris ratione videbantur con- 

BJucnlL^r |.i.r| ,M, V.,I,.t^. Datum tertiodecim 

Kaieiiii .1.. ,:..... [i i.i.dnve Incamationis noii- 
gentL--i„i _ , 

Doinini. ih:..:,.. ,, .. 
Episcopiitus nostri j 


, imperante t fuo lfnipor« Alc apptllmiT ottuvtu. qxa Inmen vivo patre fuciol a Ponll/lce Ko- -*•""' "ronfi LIBER I. 

S. Landoaldi et Sociorum gesta, Iranslatio- 

ncs. miracula ■Wintershovii facta. 

CAPUT \. 

Vn'i AposloUcisub Francts in Belgio. Adven- 
tus S Landoaldi et sociorum. 1 a regnum a sui principio semper infa 
tigibile, tunt prap ceteri'; sibi cnllimitaneis visum est 
flnerp rum iu?n l> Doniinirie fidci collapavsiim est lAFvTII. 37 

jara, idest, VasconiamctDanubiuraultrapertenfans) '. 

verburaDomiiii dniiuntiavil, donec viressuasadopus ' 

tani arflunin videns non suffii-ere. Romam delberavit ' 

;t RoiiKUiiim iiniver^alpm Poiitificatum MarHnus ^ 

Papa tuiQ adiuitiistrabat. Cui bealus Amandus votura ] 

siLum, cujiis obteiitu veuerat, aperuit : el, ut sibi ad -■ 

id iiprs peiayemjiim suppetije mitlerentur. « popos- '^ 

cit. Destiiiati suut ei plures, quorum noraina exci- ' 

derunt, adjutoies inter quos S Landoaldns Archi- l 
presb^ier Amnntius Diaconus quo= etiam c 
sunt smctje fuerain* ■Vmtiana et Adeltrudis i. Mnrlino 
. Laniioal- ■jKppil in 


[TeiiiPiiliti 


11 et nftiium sub eo sancta Dei 


i. de n-t 
r!.t"lMl",e 


. qinn-i^ 


1 ( hlotlui lus Ue\, lustx succes- 
mnnarchiam vnigulai iter trium 
Gt cum quadragesiraum ageb it 
Pm / H-T 


i lius Aiigu^tus santtt' Crucis 


reKtoi qu 


ti sMpln 


mum Htr sreptrn sun nullius 


qnidiiuiilpi 


NPt.illia 


ett- 1 tii ifii t Kfpiim 1 1 gentium Hic fil 
suum in( 1} tum Dagobertura e Austr isiis praslecerat, 
[ ejuMjue doniinio &ermania; regnuni conjunxeral 
Quorum felicisiimo tempore intantum exuberivit 
rhn<;tianilatis titulus ubique ut pene rara aut nulla 
citia hnttimos invenialur hodieque Ecclesia quaj 
non aluujus Sancti ejus terapnns nobis praetendat 
patrocinii Sed ut sileamus intenm de innumens, 
sancti viri f Eligius et Audoenus Palatinis mcepta- 
bant insudare curis B g \rnulphus tum Romanco 
jam tunc intereiant regalibus consiliis Samtu^ au mcendeie quod ahis mhs et muhenbus septem Per idem fere tem- 
MaMmuraautem puj, g ^ Jnannes, Tuugrensium et Tr..jPLtenbium 
fehi Hei ipcpus P nfiti itiim mi)rtem occubnit p 
D 1 I [1 defunt to rerum po- 

ii I Vmandum evoca- 

V 1 I lijeprdLSiderefecit 

*'i L ? a vprlmm vitEe an- 

nutiti iid , III unit sp 1 uil *;e prohtere cernens, 
"^®" Saceidotes insiiper ft Levttis insultare sibi dolens, 
ad alia deinceps luca demigravit Intnmperlura est 
deiude, quanta tempons intei capedine plebs Tnjec- 
tensium fueiit usquc i^ ad B Reraaclum sme pa»to- 
rali benectione, nisi quod fama ad nos usque perfe- i 
renfp h.p|.i|[ui> P L uid tldiim ilh rpuiiUMbse. r piunmoi tem Amandus Aquitaniam natn itatis suaj illustr ibat habitandi -itiiiiHiM . Pr [.1. I qind pt illustris \ii A[>ei. 
jjusdem puen pater, pnpdiura \ocdbulo s ^\inters- 
Aiclia fluMum posituin. ejdem iid in- • .^sset, patriam paren- 
ulvtm, ad Occidentem 
ivit. Illic a Fratribiis auspicns. Qui dum pueracl 

te-sque reliquit, Ogiainque 

maris Oceani positsim, es 

spirilualibus cum magno s 

sacras litteras didicerat, iii Dei quotidie servitio 

Post ha>c fetate quidem adul- 
iTin ferveiitior, apud Turones :t ecclesiam construendam perpetuo jure ' jori fervebat desidi 

S, M nicessit, et eumdein puerum, diviuis dogmatibm 

imbuendum, rum eo manere constituit. Ubi dum ar- , 

tifices operi iusistunt, et aquam, utpote de palndi- ' 

et quia bus (urbidara, fastiiiiunt, B. Landoaldus cura puero ' 

Laraberto, invocato Cliristi nomine, cum Crucis 

protensione fontem limpiiiissimum bactili impressione 

omntnra usibus fecitebullire. qiii fidem dictis prxbet 

/ 111,11 i.i'|un ejus interven- usque hodie. 

-ivitiae apponi ex- 5 Alio itidem tempore cum usui necessario ignis 
:- 1 Hcrinationi totius deesse videretur, accitus a viro sancto puer, ignem 
,,, , .i,,,..,)e,.e cursum. Ab jnferre jubetur. Coepit idem imperio reniti, et cur 
I- ri.mam sibi abscindi fecit, statim jubenti mn satisfecerit, palam faterl. Vas, 
-lem. omnem in Clero gra- jnqiiit, Domine, quo ignis opportiine importetur, de- I 
--11, transcendit per ordinem esse vides, etquohunc modo inferrijubes? Promp- • 
B. Auslrigisilo ejus- tiis quidem tibi gbtemperare milii est animus : sed ] 
utvotis tuis contraire videar, ipse vasis cogit def<;c- 1 
tus. At pius Paier, ubi h;esitautis pueri animum 
perseusit ; Placetne. iuquit, fili paternic jussioni mo- 
ram fieri, cum ea, qua tegeris, veste ignis satis com- 
mode qneat inferi-i ? Qua puer mntus increpatione, 
ciim prjetera obedientije exemplo cogeretur, imperio 
■at, est Patris sane obtemperat , paulloque progressus , 
ignem requirere properat. Quo tandem invento, nil 
adesse videns.quoeumopportunius ferret. gremium /(. LlUi:, .- >:...:.,; 

qui? AirliiiJi.icoiio S. Sulpitio 
; tus. in cella a se sedificata per quindecim anno: 
aiTtissitnie vitie se addixit. 

2 Deinde Romam quoque regressus, et a B. Petrc 
per visura monitus, ut Gallias prajdicationis cau.ssi 
re|>edaret : tandem coactus a Rege ac Sacerdotibus, 
E]>iscopuR ad prBedicandura, ut tunc 1 
ordiniitiis. Cirenmquaque etenim Paganorum erron 
atihiir imiieiidente, necesse erat tam religiosis Prin- cipibiis qiiam Domini Sacerdotibus, alios ad verbura pninis ardentibus laxat, 
Doinini annnntiandum, baptixandumque popuiura et fra collocat. et ita veste illajsa ad Pafrem usque 
cr.nfirmandum ordinare. Qund ut nemini furte vi- deportat. Tunc vir sanctusnovitatem miraculi aecum 
deaturambiguum. testis e.stiTax:tndria, postmullos altius considerare. felicisquH puori ineritum perfec- 
htnc annos a B. A: Lamberto tdolorum cultuns stir- torum etiam non dubitat virlulibus coraparare : quo 
piliis liberata. Braclibantura quoque. miiitis errori- quidem ardens elementum naturam snam vel osten- 
busgentilium irrefitum ; abej'us succcssore /S. Hu- ,Jere timuit vel omniiio coactum est occultare. At 
berto ex parte correctum, Germania etiam pene tota, ubi ad populares aures recens adhuc miraoulum ac- 

" ; puer extollitur. tum ctiam 

I obedientis merito, jubentis noviter non solum cotiversa, sed etiam novis Kpi- 
scopiis etecclcsiis illustrata pariter et ditata. Ex iis 
alios novimus prajdicationi usque ad obitura insti- 
, aliosvocantibus Episcopii.s aut Ahbatiis postea fe, alio s Eccle: res divinitus gesta 

imperio ascribitur. It.iqne ex utriusque sanctitate, 
virtus cadem acfa creditur. Operabatur et alia multa 
ner eorum merilura illii; Christus miracula. !itu)sse m. Beatus vero Amandus otficium sus 
1 strenue implevit et circumcirca positis (Va ■ep- tolhario 1 tl ChilderUo. 

ni CIO otrlm, /bcdu ett 
j r/ 40 CAfcXAiirll rarfun 

J Epiitopi ordtiinlt 1 1 i CAI'UT II. 

Varix Translationes WintershovH facliB. R-gci Eccl 


Siu. .|lllll,l 


;,-. . ■ [„ 
1 ,.l 


ii. iioiiuie U. 


Petr 


por Cali Ti 


j.i , 


fi^al. DecessU 
n ijiifirtd !i 


■ in ,■ ; 
■ijlllll 


. Sed el comi- 


le« 


T^iv-i.iii.ili 


III. ,.,l... 


iij, 


t li.-l 


iininati, Hiiis, 


prnu 


ci.i ■ :. 
liu 


ab bac luce evocali. 


cin. 
11 , 1.1. 111 


.■cl 


Niu 1 


inulati. SdIus 


bcai 


■" '■ 


I 11 ,..11 . .\ 


n.ii 


iusb 


aciiuis in ra- 


lilm 


le Uliiis ei 


litorut, si. 
lll lll 


iM-i.ii, lii,,,. 


7 


Plurimis 


ehiile eltij 


1 li 


S. Floro'iertU8 


lei-tii> lor. 


|„, 


V 1 
pen- 


Tnijectcii 


vel 1.00. 
■ E,,is 


ii.nuiii, LiuJito 


illii- 


MllUilllllil, 


siBlioruin 


,110 


IIIUS 


iiritoi' rcspoii- ■\'ITA S. LANDOALDI ET SOCIORUM 
inti ttl — I- inUrmfdii* eoilein FiMngero coramemorabat mullis atl«Lintilius 

• "'"",''''""'.'" *"^^l^ se audisse, et libelltim de vita euruin pariter vidiese 

> -rjni (quem quia anliquaria manu comineinorat scriptuni, 

' ■''.',i!,?sl. etaslillicidioceraj peneinfusum, leclorem non igno- 

i > vo- ramiisfui^se perraruin)at vero qii» hactenus paucis 

■ i ',„Zia perstriuximus verbis, illiiic se deliliasse, iiuperrime 

; . ' .!" .rrf veroincuraione /"Hungrorura, prf.ptt^r int-uriam cus- 

' '!'""^ todura.cumaliis rebuseumdem Iibellum deflai;ras?e: 

if,'ii <■! Sed liKC liactenus. 

■■■■' '' ' •"■"^''^^ 8 Post Nortmannicam :ii;("[ii i .■|i-il-'iiii"iii , pri- 

((i'.r,/iu mus quidam noraine Tietl" ; ■ iuun, 

' ''""™ ubi corpora Suiictorum i-i < i i i nnnle 

, „ , '.[.„i.,"("an- Flandrensi, Abbatiam g ^iHi' ': i ■■■iii'--i i- Oliristi 

' I' '" "''^'""1 Bavonis tenente, accepit jure leiii;lii.ii ; post eum 
, ., ,i', /.,',,',',„'1,',' po't't Adelgandus. Qui potius eogitantes quae Kunt miindi 

"'•i'"">^. quani quaa BUntDomini, aliquem revereuti^e cultum 

!,,,, ,1,,, ' . ";'"'25 Sanclorum pjirvipenderunt reliquum esse honori : 
"' '"'" quocircapaullatim habericoepit conteraptui. Utvero 
''",'i',,',ld Aper, nos(i-a;a;tati finiLiiMis, cum filiislucum ipstim 
, , r-.fiir. precario sortitus est, jam ipsiut Dei timore poslpo- 
.■nillmu sito, ecclesia ipsa iion tautura Sancti honore conde- 
■•''/''"1- bito, verum auo omnino vacuata est ornaraento. 
/, „(,';m- Wanboldus deinceps iii doniinio eju^dem successit 

I ' ' ■ '"* villic, ubi et accepit locum sepullurK : pro cujus 

'/,„'/„'„;. tumulatione, filius deinde ejus li Lambertus . cordis i 

■, ,'. '.((/- tactus est devotione, ut locum hunc deberet exco- 
, ,„ ^^ riii,iii,jiia Jere, pariterque miraculorum, qu!E illic flebant, sus- 
I. ,„,,,.■. .1 ii,r%- pensusadmoni(ini.p. N.ith.|Mp l)imiiiiopr»diumipsum 
ionenuvu. sibi tunc vendiL:iii'" ■ * ■ ri. | i . 'Ntitibus iuimici- i 

tiis quibusdam, il; i ;i - i,. ii-ms viliaj telas ' 

et alias veste^. ^"i i- ■ < ■u >> ■.■^i\in\ faciens, su- 

per Sanctorum iuihIkis alijccit. Preyliyter ecoiitra 

Sarabertus exinde ea deturbavit. Sed iis iterum a 

Rox, liinc b Sedem familia reportatis ibidein , et Presbytero deterrito, 

Mi', niiiijiurirtiiiiie, iie iilterius resisleret eiu, nox superveuit, et familia 

,| 1 .(, 'ii s, ,| i|iia- ipsa dormitum se circumloravit.Mane experi;eracti, 

M .iil vident insperato et sinesualssione telas et qux de- 

I I ilira poaiierant, ambusta esse. 

■ ■■■■. '•X 9 Est pneterea phylacterium. quod vere diriuir 
! 11 1 -iNis S. Landoaldi fuisse proprium. in quo qui perjurare ', 
II , lu praisumit, non impunitus abscedit. Familia plus ^ 
I i' ; !■ iiiiii-in duodecim virorum ac mulierum, Witgeri et Lam- y. 
berti Fratnim sacramonto, ne aufugereiit, in eo 
phjlactflrio est obslricla ; quod irritum diicens, in- 
supQr ct theaaurura in eadem ecclesia dominorum 
sufirum reconditum violando aufereus, aufugit : sed 
munecircumcireaapersequenlibus fiustra requi^ita, 
et a revertentibus sub arbore prope ecclesiam dur- 
dormioDs, salvo thesauro est reinventa. Alms qui- 
dam, quodani flagitio vere impelitus, in eodem per- ^ 
juravit; eademque nocte cum domo et unico tilio 
iuisiT diiflugravit. Alia quu^iue niirarula illic fieri 
conligit. quc iiuric dicere supersedeo. 

10 Quapropter idem Lantso venerabilom virum 
antecessorem iiostrum, Dominum scilicetEuraclum, l 
Biipplex adiit rogan.s, ut aut per se. aut pcr Vica- ^ 
rios Kuos Sanclorum corpom ti;uir.-ir(Mitur. et uiide 
anto Nurtmannicam dcpu;iii ir,i;;i nif.-' i':.iin-'m, 
rBloverantur. Snjpius posiul .1 ; , , i;,n- 

dem impeiravit ; et Hotin \( i; i m .lu.>- 

bus Archiprc.j-b}'teris, ii.l,.|.l„i- i,,,:;,. ..,,, , T|„.-t- tTung liluc PTO^'U 

byt«r, quem propri; il<lL'hr;iiidus qnoiiiip Pres- l'iis ii.'i.;lij,'eiit.^r inmis SLHialuUant. exlulerunt. Iiive- 
ncrniit auteiu plures lliec;is : sed una erat, in qua 
S. Landoaldus Archipresbjter et Diaconus 8uus pa- 
rilerlegebantur Amaulius. Aderatet iapis ad capita 
eonim, nominibus ipsorum insculptus. Aliae conti- 
nebaut SS. Aldetrudem et Vincianam. quod indica- , ■ us%.n"." sCrTuTusTA- """"' ^^' ''■"'^''^"''^ ^"^''*™ •^''e«"t««. Pectori S. Viuci 
.a.u.Vi/htnu.'rit^r,':>; l?™^- ^^« -J-^^» P«^t^r et relaiis. t hiec, quiE pricmisimus, ab Sanctorum sula qii^Jam per fenestrani feretro SaiictoiLni 
psa. simul et imporluiie alif|uoties pis-, qui htiic 
■io intererant, immcrsa, jdiqnofies iii defossuin 
olans, quo corpora Sanctorum erant elala. 
(ibiis adstantibiis et Im-c videntibui miraciitum offido. ' 

H E;idem die rasoa qua?{lam de villa Hasbina, 
(jna; erat in vicinia, vulgante fania, «iijod Siiticlorum 
etTerrentui' coi-pom, accurrit celeritercnni camlela. 
liiduura deinile su^tinens, et Sanctornra patrocinia 
imiosiilenter e.\pjscens, tertia die reces^it liare 

12 Sequenti igilur anno uxor jani dicti Lantso- 
'< nis, noiniiie Sigeburgis, morbo sic intercutis labora- 

bat, cruraque ejiis cnm peiiiLiii^ ila inliniiiierant. ut 

XJ sellageslaloria eveliei'iMu. , ;.i-..\;n 

necconvivioparlicipat;! -II ,.■■.., ■ ■ i, .■ : ! ■;..{h'Mi. 
putuin escepta aqna uiii\L.iUi:i c:.t^raM :^il. ll.ix 
iiitempesta; ciijusdain iiucli.> visiijne sabila aemivi- 
gil.uis corripilur, atque iu ha;c verba raonetur : Cum . llle pr; I qu'.': - OpM rra extuleris, cur 

tescere sinis? Ego 
MarljT et Julianus 


Mirac 

j.liud quoque 
mirac^ihim mi 
'stupenda :-iii . 
quippeLaiii-M 


CAPUT lil. 
ula Winlersliiivii pnlruta. 


la. Hanc vibionem 
kfpus aut anctori- 
tiiruin invitaretur, 
elevalione cetero- 


in nieiuojabili Saactorum rlaiificatiqne 

iiiiiie reiiiiic ^il^iidum, quud poriiidb 
,.>.,!,■,■..■ .■ :; ■ ;' m,i-nilic.im. Prmfiito 


i ha;c videatur aniuum. Pott dies allquot, 
apiiarente iternm oadem vibione, ab eadem qua prius 
sani.timo!iiaIi sacuiulum efliyiem de negligeiitia cor- 
ripitur, de coiiteinptu coiifuiiiJitur. Et qu», inquit, 
tot et tanta in medicos expeiidisU . neo curari me- 
ruisti. si iio-, ex lulo efforres. jam aanari meruisses. 
Et ubi, inquit illu, vms inveniemus? Sella tua, qua 
ad eu.rh II g.^t.i viros liJeles. ilane itaqut quiJauptr his facto opus 
' csset deliberanti, adest quaidam ex g^na-ceo ejus 
puella, cum eadera visione referens se raonitam per 
ha:c eadcm signa, ea nunc iu villa Guodenghove ba- 
bitab;it. Sigeburgis aiitem Domina eju.'=, cui haec de- 
nionstiftbanlur, a cujnsqiie orejnranlishffic et obtea- adbui 


i festi- iiai lu.i;. L- !']■.■ l.ucros. qui hBCcexplerent, ac- cmihv-h ''i' ''1 <■;' ■■■"■''■■■'■'■- ■ ' ■■ :; 'i ■ ■ 

cersire; intcrim ip^-api^o obtentu recuperanda; sulutis precuin cjntinuaijs Lii.r., , /,■ ;, '.n , . 'in ritrsns 

Jion pas.-^a quieFCnre, fecit ne ferri ad ecclesiain, et die frustralur. ut pti. imi- tolius 

interim a loco denominato pnulatim egerere terram. Iiebdoniadas diebus rpini.l . . i n i- cmj-imi* 

Et vix semipedem terraj erueriint, et ecce Saucto- lissequiiur liiiiinaris (.!>-( n i;li j-; I i; U/k; ergo, 

rum cisterna! jn ipsn pene superficiR apparebant. quia minus iucrcsserat, oilava iiiil.^ni liicis aurora. 

Adveniunt el Presbyteri quiciimrjufi fuerant evocati alia non cunclatus uj^gredilur via. Licet onim tot 

et retectis Sanctorum sepulcris, repererunt nomina anten fusis nequaquam profeciveet oialionibu^, lunc 

(■"rum exprnmpiuin liisviculis. Etdumqu*quedi- omni virlutis conamine praecordialiu aci-umnlaiis 

paatranslationeadimplentproposse, ipsajamdictft vota, plnrimiiqne spondons ob;.eqiiia, ileleguvit ad 

iiiatrona, quar operl inti.^tebat attenlius, iubito con- ipsam quielis eorum basilicara, iionjiin Inigum sua- 

ver-a, rivos veneni et putredinis saniem ad 5e.\tnrii rura portionem, quia decimara alteriu» conslarat 


Ect-le^ia;. Ki vero loco, t 
epta sospitate hilarior rcddita, do- ferre satagebat fructum, n^m i. I alii. 40 VITA S. LANDOALpl ET SOCIORUM 

iiionim impensis, ha;i-editaiis suse largitus est pos- r t n r r t r 

£es.<ioiiem. Sicque tandem Sanctonim obteulu. L l u i. k i i . 

l,tfnigQuni miseTiconlis Dei rnen.it rcspectum. voii- TranslaliO Rcliquiarum Gandavum. fffa^i/>ru Que compos ac spe potitus optabili, vilipendit "|> . ^ . . ■ , .- -, 

H.ndiiru pristin» difficultaris di^pendia. masi.ifica Domini |\el.tun mira Domini cunctipotent.s opera qu bus ,^„,„„„ 

"«■'»'""' ' Iniseratione adeptus desiderii sui lucra. dileclUQ. sui nomin.s Confessorem B. L.ndoaldum 'M,s 

14 Subenmenha nomen est fuiidi, unde (luidam, sociosque ejus nostns in lemporibus m.ntice digna- ^^^ ■ 

S'>n..ur MMumius nomine. contractns mnni nervorum vir- tus est propulare. dignum remur nec superfluum 

contncau. j^p nec manum gratia cibi sumendi poterat ad 08 memorabilem triinflationis eorunulem faanctonim 

ducere. nec nisi alio subveliente ;.d necessaha saltem pr;i-mittere jticunditatera, per quam et ipsMrum sig- 

natui-a; procedere. Is carpento fjuidem ad Sancto- norum enit.iei-unt ntmnulla. et locus vesler \el le- 

rum pairocinia est provfclu» ; sed eis salut^m pJe- gio dignationis eornm lueruit felicitcr insigiiin piie- 

nus Iu m:1 i' I ■ 1 ^,1 HuV,-' I .iN i.iiii. .n.. ,ili i>l;r;il'tlis :i'M ninri;ilis ila exigeret determinatio. 

Lel"ii'T.M I i. -. . .l.i..i' .i .i, iii' iii.:-i '■■•'l\ i'i:i'r.jiii- illii^Mi-. l.:iiit-u, determinatus videlicet 

vocaliiil'. -.'ii ]■ ■■ ■'< i. i'!'i.' .;,! ii.i^Mi, ■|U.il ilj- ]ir;i^iiietiir>f;iii j.ii^.^i.-.-nr f.indi. cunctis viventilius 

rum Dei ca-nolna. t.cilrcH SS. lierva..^ti. L;imi.L'iti, nem - in ' ■ i ,-■..- \ i .! : - i ■■■■'■ Mi;r. liii- 

Trudonis, Gerlrudis, cum n.isr|uam posset curari, periiil (i.iiiia 

prffiseutatur j:im defpprjilji eo lnci; (|uiaSanclo.«no- ((|ii;^ I.iNii.i'' .j ■:■ ■. ■ '■ i. ■■ ■ . ■■ ■[■'■ '■ ' . .i i>''ii>'- 

viter mirificando.s s|iect;ilial dn Ims.e plenior laus volLim iinlii\ii :ii'ij.ji^ i. ■■■ ■..iriiiu ii.i itiilii<aibus 

triumplii. Quit- in cupii f.iiito k-HL-dicto redumlaute impcndio pnisint .'i> . li;' iu i - ". nbbtnie r.?fra- 

depf-siU. inc.x nomen H. Lar.doaldi terribiiiter galioni.s ob-itaciti' , ^ ■ ■.■■■ , - i : .- ivleg.ita cessit ^^ 

ccepiti.iclamare. et ni.-ifMitjm al) orpmi.scaruni exa- dilioni . PrJL'l..(.ii iiin iL.t - m. liinrm pr.telecti 

I men emitlere : qum mcdiatitc liebJomada pa.vcbali, Cliristi inilih- cL-fi-j.n rMiifo^oris Bavonis. 
meruit erauiidari. 2 I;:iiiii [iiu.i -;ipji n-. M^mper agit supienter, ves- iramfcrm 

IS Mulier alia, S. Bavonis ancilla, Andresbiirgi Iro nsiiiMi.nii i<ih • i-an iit?rlu8trantes industria, ir^nrMii, 

eatpnus npiiiiinir:ila. prn lii-Klfctn (.er ;iiJiins iy-ij^u, aliiuri lui.-Ili^M '>■ ii.Milin, liniiurabile dcpositum et .wt'pt;ir'.'^'ivilr si.sprlale. tjriodi-vri^ri. 1111. 1-. . 1 . ■. 1 ', , _. ■. .. ,-^, .1 i:.i,i JkT agendum, dunn 

explcvit, jii plauslro illo se deduci jimji.Lh ii .■( If-i i.^ ; ■ .■ : . Llirji (■eiebrai-ulur exec. 

poslnuaiij .siinitiilom reriijioravil,, a Dommi: -u.. IIH- ^ m. .1... |... ■, iii;r per noji modicain a.iditoruin comperit hiec 
L>r'iiiidiiiis ilepressa pon- ,. , .rgrn sulhlv 

diebus jam y,^aletiil : 
t. Sed cum vil. I'i.' l.u,., V ,, ,1,,., 
dam i.jn..i.ii.i,- 1.: i| 


.:'..:.::■,■,,:,:;,„,',;"■.:;,:: 


.■,.11,11 


p<"'j"i™ 


^i::;:,::,;::::,.,:'",:;::::,::: 


;:,:' 


««»"■■■-..' 1 


:,;.:.;:;:;;.: ,1:.;;::;;.;;:::.; 


;;:;.': 


aiutttablatut 17 Si. .:-.., |.i. ., 


'.', ' 1 ' . ' 111 inentii Do- 


diri^ tiir beneticiii, 
i»t'i cluinli-iiil 
per silentiuii 
prio iiidi^en 
lii''''::.'::':'' 
capnt dffit In m, Hubetf-V 
ina irii LCUWD oupldiini iJri 


il>tirilkr iii coit/IiitL) 

I.IOJIOH (((*(0(. Apud itliici;batcom- ^ 
iiiis jticundiB j 
milari, Ecce ' pi-ivatee substituenda Roihen, paupereula, Adalmudis yooitata. dum ei ' 

.sque moroso peiseiisit infirmitate iiimia facta fuisset csca, audita Sancto- ' 

faraa, ad eorum desiderabat pervenire patroci- 1 

i i:;i'Lii'iljus vix reperet. ct a prsB pauii.' interstitio. Ultroneus naniqueel inexorabilis electo- 
rura Dei avulsus ininisterio, non modo deliberaUe 
non profuit utilitati. imo dignam non sponte passus 

est redarguti.inem. Uiscedens itaqiie noii spatiosa desperai 

pei-a^Tat itiiiera, iie(|ue desiderata expetit spatia : se sopoi i i: , 

vei-uin nieiitis alienatus inlegritate, pristino quoque bitu spl.-ji.li ,i 

meiubrorum fru^tralus vigore. vix proxirare sibique cognovit : ev„ 

citius oblatse viciiii:e sepem cum gressibus offendcns adesse sibi pel 

commigrat, ibiqiie stupidus dejicilur. Quin etiam cessisse didic 

supei-antem nibilominus instantis diei particulam, certa, de ivli 

totuiuque sequentis nottis excurf.um debitai impen- aliis adri]ii,,i 

dens ultioiii, ha^rebat attonitus. Attritus ergo :\M- vit invisn , 

tioiiis verbere, tandemque pio savitimiHiM. , 

snderetobtentu, benigno mise- Junii, i|ua.-iiiti 
spectu, ipse rcatus sui medul- 
: igitiir ut feuestratum 


set, et hac 
' nocte superveniente 
- I I liim et Vincianani ha- 

' ! ' .- ivreis adstantes sibi 
is, reintegrationem lotius corporis 
sit. dolorera totius infirmitatis re- 
n crastinum de illuininatione jara 
'■nriiiiV iiou dubia, per se cum 

'■ ■ii''3 pro posse non ces- 

-I. II 1)11, idest, quarto Calend. , 

LMuiua 1'ivtliunara, et ipsa cseca, 

i orationis gratia, caussa salutis 

Petendaj. adibat : sed in ipsa via necdum illuc 

1 " " ' "'=«' transegit pienitentia, pervenerat. et ecce pristina sanitate recepta ince- 

u jiauiti' .urijon desides reviguere vires -. dens gaudebat. 

lUMiuepristinieintentionismordacibuscuris. 9 Sequenti demum die sancto Penteco.^tes quod 

baoctorum, pndem neglecto, nunc inhian- estfsecundo Calend. Junii quidam Theodoricus, uer- 
iMii^ iili.s.quio, emensa retrorsura fe&tinis vis tolius corporis per annos raiiItoscontractus,'muI- ' 
I .M II,: itiiiera, ut tandem Isetabundus tis veridicis tes^tibus coramadstandbus, omnino sos- ■ 
' i r.fsentiae. Cujus nimirum re- pitatem estadeptus. Deinde tertioNonas Julii, feria ' 
" !"'Ms. verwque conversio pceni- quinta ejusdem hebdomadte, miilipr crrca ex pago g 
■>' i ' 1 ,■■'■ iiyi;;] reddiderant : nec requift- Brachbantensi, Sanctos cum nii\rt--i*':'-:i inv.^.M^^^.-.f, 
fi' vuii ^iouipusoptabilis.gloriosaSanctorura et himinare dererendum eis rn. j, , , , - ,.: ,,ni'j 
i^ihler consequeretnr nierita. coramque ip- niora extilit, et lumen oculoniin i . • h i, ,ii 
ulloriim frequenliacxpertaminseprotesta- pago extitit et altera miilier, jjim i,,u,i i.mihm :if- 
■a^tiL'.'i(i.,i:,-Mn r( .-l,-.iu,-'i)ti,im. fecta dolore, per unius ferme anui sp.itiuiu ad iiul- 

•^ ■'"' ' ■ ■ ' ■ ' ivo Calendas Aprilis lius, ut jpsa fatebatur, officii commoditatera valuit 
""!■'' . ' inii reliquiis eisdem exurgere. Hkc ubi Sanctorum pignora delata didi- 

''"'" "'. ■' Leucivin noraine, cit, et per ea illic niiri upeiari rdtjiinvit. (■aiid.'lam 

'.''■'I ' ' i'ii l'..l'n~ Aprilis, pro readipiscenda &.ilii;.- ,;.'^-\ii, ni -ni m t,li,(,i i! 

■''■■'■''■■ ■ !ii--Puella dolore miserereniur. ..■ . ,i , ■, , -.ai 

■ ' ■' '' ■■,,'. nomine pristintE reddita, cai.,; , ,.- ,. ;,-, 

bus cele- cinctorinm simul pn.iuiu, [;:u Ui.lrjji.i ii,._..;ii;i,iiait; 
nec vias gratiusDeo perSancloruni menta immensas retulit. iriiudlius tustiiien^. rediit clar 
hicem ulterius qua>rens. * 

li In ip^a villa fuit et altera. intra annos infantiaj 
ta debilii;ifa, ut ante annura nec pedibns incedere, 
lec .'altem a lecto quiverit surgere. Hanc iiiater. . — li/3 •s DC. , afbit c 


i excita, primo mane inter bra- 
chi:i ^ul. .li\u hii<iii|it, pro ejus recuperatione votiiin 
^'""'■- '■'■"■ '■■!:' ■r illo se cum sobole venturam, 
"''' I ' ' !■ v.iara secum delaturara. Quod 

'" ' ; ' ' : '' ' ' 'il'(ira subrigenssesein pedes, 
^f''"'. '";.il'i,', :iii,ii!il,tre ccepit, et abiif. Ibidera 
exiuil eL alin, Leii\i<h vocitata, itidem omni corpo- 
; ris virtute invalida, ea cum jam pene desperasset de 
y'\tR. audita signorum, quae illic fiebant, fama, ce- 
reiira Sanctorura luminariis devovit. Mox ut illuc imm in,; 
desiinavit. valentia lotius corporisstatiin reiiitegrari iiu , 
nieiuil. .1 ^\'echtre nomen villje est, Riberta erat .i-, 
illic miilier iiuncupata, variis passionibus detenta et ii;. ,:.. . .. 

1''^''"' ""I" -■uilir.iruin ufficio destituta : ad horura n;iiii iliei' 

""■"""' I''\"i I a.-,'e.ssii, aliquantis diebus demo- ejusmerii 

'■^";: '!','■'""• ' ■'"■"' C""secuta recessit. pra! raagi 

/ -Miilicr |.r;i-i.cei qiKcdain xju Calend. Maii pro que ad Oi 
filio rnf^atuia venit. Huic filius doini relictus erat, quajadliu, 
nomine Adelgerus, noii solum iumine oculorura des- ejus tol fii 
tilutus. sed et capitis el corporis rlieuraatis raotu 
gibbosHs totus. Mater pi-o ejus recuperalione oravit, 
vonmi fecii : liinore filii, quem desperaium reiiquit, 
ciiins rcdiit : ut domum remeavit, filium videntem 
repprit. et cerLi incolumitato gaudeiitem iieta rece- 
pit. Post h;ec sub die septimodecimo Calend. Junii, 
advfnit aiicilla, Egeriii vocata, aibediuem vel lippi- 
ludinem in oculJs per aimos mullos perpessa ; qiiaj 
Saiirtoniiii raeritis sospitatem indepta, 
gau.iL-iis ui exullans remeuvita.1 propr APPENDIX 

Ftepctita Tramlatio reliq\ 

Utile creditur, ad 
occulta Sani'fnnnn r tandas torpontium mentes, 
ula ?ii[ novara nsqne audien- :nulie !.■;.;,).■.■ ■..;.■ , ■:..!.!, N.-iuj prffiter ea, 

ejus tolfii-ri virtutes. ,1 s^ Quai 

cunclis notissiinse, a|,u . \^ , i iiul-ii ma- 

gis i-elebres habentur i,. ,) , ,l ....i.i. ; (iivulgata, 

11 Cum igilur surdi et cluudi, et iil genus male , 
habenliura circumquaqiiB San.rti roerita falerentur, \ 
incoiigruura putabatur, Sancti Iteliquias huniili Ec- i 
cle:iiadetineri,raroadhuclionorevenerari, offiniura- * 
qiie divinum parvo Fresbyterorum conveiitn agi. 
ductoro b Quae omnia animo.H fratrum in Gandensi ccenolijo 
eocoQcitaverunt. utiiuicrederent etisepericuli. Ile- de villa liquia^i diu negiectas, r adhuc honore > l2Accito WlBUrihOViO, 12 Arrif--- ergo Wonmrrt ALbate. qnid a^odui 
piitet. iiuanimes exoratit : ipsuinque -" ^--""1« isferpndai fAcile orassnnt, nisi quod qusedam impedi- locuj 
_ negotio obstiterunt. Nam qiiid; 

cus Ottonis junioris. qui c Francis Imperatoj^prie 
fiiit. prjBHictam S. Bavonis villf pnesumpsit, eamque d' 

maluit. Cui injustitiaB Imperator contraire moiiitus, 
ultro consensit, eo scilicet devotior, qnia noviter in 
fraternitatem Fratrum susceptus, eorum etiam or.v 
tionibus coramunicavit. Ita exclusaClerici prasump- 
tioiie.S. Bavosuarecepit.Tunc Imperator ad tians 
ferendas Reliquias operam dare exoratus, privilegi VITA S. LANDOALDI RT SOCIORUM 

nec ecclesiis Sanctisque parcunt, lios secum etiam 
ferendos loco praedicU» aureriint. UaiuqUH ad iiunc 
i perveniunt, rigescente 
gressu tolflque immobiles corpore, ultra progredi 
neqneunt : ubi videnl illicito operi uulluni cedere 
juri addicere effectum. seipsos detestantnr, injustum increpant 
negotiuf 'xtituunt : deinde Sanctia humiliter exoratis, malurabant discedere, 
alio qunntocyus tendere, ne vindicta sui conimrss 
traherentur membra, ociih damnarentur caligine, 
Hkc ohm ita peracta dum nunc populus in merao- 
riam revocat, vi>um est eis, Sanctos ob sirailetn rei 
eventum ini^laraare, ut ulruin reportari mallent, 
Bui nominis loium ,.i-<us'ad"'li'ono1-em SrBavonis d quam transferri, aliquo dignarentur indicio revc- 
dehberare. dein ad exequenda Fratrum desideria lare. Defix.s in te.ram vnltibns ali, pecton. fe.-- 
pari devotione ccepit sestuare, Ita accepto eju; :plui privilegio. data insuper a Papa Joanne auctoritate, 
pars Fratrum non modica ad Wintersliovum usque 
proficiscitur, et quid opus facto sit, ex arbitrio pru- 
I pensatui 13 Eriit in eodpm procinctu Presbj-ter quidam, ciunt ahi lafrymas fundere 
vius erat Sanctorum praehentia 
ruut gemere. Exacta igitur o 
iter cititnm volebant, eundi i 
tollique Reliquias, easque pfliT quibus gra- 
iri, altius cmpe- 
no, Fratres, qui 
m increpabant, 

perabant Subji- ; huni cciuulunl 
Pres^lmtm, tnleitigmi 
RtUquiamm 


:■ prEBsentiui ■at, Saniber- nullus labor c u:utu . e<)ilm HiCLinnjiii expertus.quo en= vi-ri-Tt'''^''^ .•trf..ni(ii*- inirn- rm.sso 

legatorogant ail'' ■ -■ ■ ■- ■> ■( r|i,,,. 

magnaputantur. ut tidcrn .ixi-ciiaritainlri-iiiiiijii, ihm 

quod &.iDa fldes nihil impos-sibile creditapud Deum. 

Nam ad corroliorandam virtutum seriem certa ad- 

Bunt experimenta, infirmorum baculi, repcnlium 

scalwlla. Sed qnia convenistis eas, quaj apud nos 

sunt, reUijuias cognosicere, en tria in publico scri- 

nia : quEO a me audire cupitis, vos ipsi potius visu 

teste perpendite. Si tanien oa, qute ab antecessori- 

bus comperta habeo, dolectat in medium proriucere, 

illo in scrinio, quod attiuo ^minet, D. Landoaldi 

Archipresbyteri integrum corpus curii 

Diacono suo, claudi scitote. In secun 

contiguo continetur soror ejus, B. Vinciana Virgo, 

ab ineunte xvo iDtegerrima , quu! blaadimenta do galute e 

iDundi respuens, a Roma hunc usque locura dilecti tracinH >-ri 

IralrissecutaeH vcstigia. Iltud antein pautlu remo- auditiiin. < 

tjus Bcrinium, Snnctam coutinct Laudradam, quse ve Ik> < i 

immortali sponsi) cupulata, 

virgir intulit. No; procul a :ii' n 
.(L'-r-.'iit (ilii i|iiippe priniam ni-n 

yv i^ liMti iiii), qui utilitatis cai 

i.it. <>b\i,tiii vciiit, pturirausqne E 
coitutirMi:^ iliver.-.a Sanctis donarii 
quibus luetalli copia aut pretiosx 
defuere, cereos autsuinptiim laloii cinctum oblule- 
runt : alii, quibus nec horura ropia erat, seipsos in 
contritionem cordis detifirnnt. Qui vero opulfii.tiores 
videbantur, cx hoc quod abundavit illis miheie ; ni- 
hilominus eos ajquiparautes. qui iicet modicuio da- 
derint, niliil lainen sibi detiniiere. Visum est interea 
nece^sarium in agetlo eodem moram fieri. tum prop- 
ter ndventantiuin donaria. lum quia res exigebat 
B. Araantio pra?dicari in populo verbum Dei.Cumque ad audien- 
eidemque tiam prasentium et nomina Sauctorum et merita ' omnes qui habebant iufirrac 
cunctati, adduxerunt. Vider 

imiiiiiiri ra^os, .'■urJo.s tam recipe: hil Ne- ligne, i raajori ai^ 


transmidi.niliim. 


caute ape- 


17 Factum est ai 


ilem ut unus, q 


ni cum ceteris 


L-ognoBcere. 


circa locum ganctun: 


1 discurrebat. pi 


lerulus cnpidi- S"^**" 


dignis>imi 


tate sednctiis, cand-^i 
ilfli- riiiri ina- vetatuf 


38imo mar- 


gna devotione !■ 
,,d ■r-; (Ma '^^""tur. U I Confossoris, al ca^ut ipsnn i 
more diligenter descriptuni; quod tanieH per c 

perlegere nequiverant, proplcr incendium Pagaiio- posseasus, ac iiUiu-- ■ ■ ■< i ;.i; :^ |.ii>,(i, l,uJe 

rum olim factura, quod idflo videbatur ox partocon- parentesejusilein imei i cimi li^iii iim.n. poiniicnliam 

Iractumfuihse. IgilurB Landoaiilum viluniqm- ejus agonte». et .um pufiro .id loiura accedentes, atqne 

brevi Epitaphiorecoltigunt,cetora^queDeuditecta8 furtuin re^titiientes, iiitegorrimara por Sanrtorum 

liiiibus niTpiidunt. Tunc con- merita iinpetraverunt sanilatem. Sed !i®c plenius 

f .p ' :iiiii 1'ret-byterum deacribenda itlis conmiilto, qui et partes rc-liqiiia- 

"ii . et quomodo nini babere meruerunt, el in qiiorum agetli confinio 

' ■ ' iiin prudeiitia ipsaetaliamultarairacula, DorainoauxUiante, facta Virginea proprii 

sullo opus essp ;r-.:'ii-v t.-. ,|;,. '. :i,||| 

ali('squo hnic i.|.. ■ ; ' . ,,ii 

honestiue SauMi ■ , i : , ■ ,. ,.,, 

pertractaiit. Diiii. . . :, ,. .. , ,,,1 

rendum Kelii|uiii.'<,circiiii;tii . 

hunieroH subjiciunt. hil!irn|ii . ; , 

gementlbus, ad viciDiiim >,i. i , , 

efferunt. Qiio in locn diim i: !i ,i, i [,,. 

in mediuin rovocarentnr, liuc iiiniil pl, 

cetobre putabatur, quod nunc ita. ut accidit,"6volvere 

locuR ipse adbortatur. Itaque eveutura i-ol paucis 18 His itaque peractis, i 
ad monnsteriuni S. Trudoni: 
nou sotum tiirba, venim ptia um rctiquias suRceptns 
festin.ireiit lifcportare, 
n palliatri mnnachonim ^•■qiiii niagis Sanctis II 
dalaque l. bis absoham. 

IS Erant quidam vcsanio mcutis. omnem c...» u«^a„u« 

reg^nem ferro .gneque v«stante«.incertiloco. c«,di. Reliqu . 

tenipe- kon diciiut. pi. ii 

" ' Sigebur^«m 1 liumuno sangui 
rantes; qui depopulatis aliquot civium asdiltciis, dum . qnnda. Sanctorum diu in precariam tenebat, adeiint pluri- 
maque cum ea tum de Saoctis tum de sua utilitate 
coiiferunt. Tum illa : Ego, incjuit, quce de istis sum 
experta in me, breviter tentabo evolvere. si taraen 
Tobis est animus breviter dicenda atteiidere. Nam 
in priori elevatione S. Landoaldi, cum me minus 
voiuntai-iamexhibuissem, febribus corre|ita. per ali- 
qiiot dies lanpni, inorboque indies invalescente, of- 
p.Ti rM j. !l!r- :5, (i <jiiani pericuium moptis exti- 

n... ' ■ 1 in elevatione B. Landradaa 

ri' : . :■'.'.!» ipsiVirginioSlciosamred- 

<^i''i '■■■■ 'ji'' ■■.;!' i::'iitibusmeritis,samtatem, qiiam 
nierito penlideram, recepi. 

19 Vix ea verba finierat, cum ecce quidam ipsius 
matrona? miles a ripa Thili fluminis. Fratres ita al- 
lo^jui prcjperat : Ad landem Sanctorum horum ido- 
neiis testis accedo. eornmque iii me beneficia quoad 
vivara tacere nequeo. Nam quodam sinistro eventu 
cum iram domini mei Lnntsonis ejusque conjugis 
Sigeburgis incurrissem, quid sgerera, quara in par- 
tem me verterem. ignorabam.Cumqueanxius ad hoc 

t de ipsa patria fugere deliberassem : 
b^Vterura Sarabertura , nimia 
ollicitudinc fi)usmudi curffi flucluans, et cum eo quid 
lihi jam de-pprahj esset agendum consulendo, et 
dhtic semt-l miseriarum mearura querimoniam fa- 
ieiido. pert<?ufarfi curavi. llle vero nihil haesitans, 
(lere jtibet. alque pretiura unius eerei praeparare 
ortatur, ut hoc S. Landoaldo deportetur. Cuntinuo 
is consiliis diligenter acquievi, et devotissime sicut 
jysprat explevi. Mira inde res, et mihi multura pro- 
Liuira : inm ut ad beatara S. Landualdi 
■ ■(■i-s.-i. et Uunc pm angustiis meis mt' 

pptii. erce doniinus meus pr.-edictus 

■■n-.i:,. i'!..L.vtret. Sed 
. S. l,;Midi.MMo interve- 
1 omnino niihi locutus 
;iim. sicut prius, agere 
pr;i-i'(.'iiit : nam pinfprita iliius dudumfueram. Sic ab 
illo lii.? uvquo nunc seritnis de prseterita angustia 
consi^to. TaliL.tjs ergo et his siiiiilibus indiciiset rai- 
r;iciilis piT enm oslensis. certum est apud me, illum 
esse in numero Beatorum. 

20 His ab eo diclis, Fratres inter alia immani 
onerati lucro egrediebdntur, et in nnvjm intrantes. 
cum magna prosperitate, Domini pr^eeunte virtute, 
iude cum gaiidio magno profecti sunt. Post htec nau- 
tis studiose navignntilus, cum jsm quievis.'ient, et 
in uno loro resedissent, accidit ut feretrum. in quo 
S. Landrada continebatur, saltum cunctis cernenti- 
bus daret. a<^ se a S. Landoaldo removeret. prsebens 
mirabiliter tanto Sacerdoti reverentiam ot competen- 
tem honorpm. 

21 lMif'1 ^i!^- ''-iricnlura, quod non multo post i 
r. . ' ■ ■. .'...■■;( de quodam nauta.necnon e XIX MARTII. 

verso Ecciesiastico ornatu et infinito agmine ui 
eonfluentiura populorum obviam de longe psa 
venientes, easdem sanctissimas reliquias ov 
in humeros suos susceperunt. et in basilicai 
exultatione magna introduxerunt, anno ab Iiii 
tione Domine nongentesimo, octogesirao, qui . 
nor et gloriain secula seculorum, Amen. Lant^o pn^t iii. 
Eus est iii-|'. ' 
spectum cjn- 
iMenie. accidit 


: etenim ii 


e'^t iiiili. sed ir 


liniateriuni 


aSanctorum ipCT il ■ : I ■■ . : ■'■ ■ ; ■ \u-r propler 

u>-, ,„'. - jT. ■ .n: -iMiM,-,.M -i' .. -■.)-.nssimoDo- 
minii';i- Aitiiuiiii.iiioiiibarqiie liic^irnatioiiisdieperve- 
nerunt, Deo volente, ad S. Bavoniii monasteriura, 
quod rectissime vocatur Gandense cc»nobium. Et 
cum fideles quiqiie ad beatas reliquias undique cura 
: exultatione uimia confluerent, qua;dam mulier alio- 
rum manibus adducta, continuo est per eorum merita 
illuminata. Fralres vero devotissimi merito in ad- 
ventiim Sanctorum gaudio raagno prae ceteris sunt 
repleti, ac proinde soleoni more vestiti, cura uni- Galilca detivrer, signlflcat In manus dare aut rcddcrc. 

HISTORIA TRANSLATIONIS 

REl.IQUIARUM GANDAVL'M, 

ct Earumdem Elovatio. 

Auctore momcho Gandcnsi coxvo. ex MSS. 

Gandensi et Corsenduncano. 

CAPUT I. 

Travslatio retiquiarum Winlersliom 

GumlavHin. 

J\egnanteinperpetuum Doraino nostro JesuChris- 
to, ac secula cuncta moderante, anno utique sacra- 
tissimEO ipsius Incarnationis nongentesimo octoge- 
simo, Indictione viii, temporibus quoque domni 
Ottonis junioris illustrissimi Imperatoris ; cum niulta 
loco nostro antiquitus a perfidis ablata anirao beni- 
gnissimo resfiiiiisse(, ac pruinde prn fraleriiitate 

potenti iniperio restiluebut. Du^inde Fi^aties tiiiaiii- 
raes cum de S. Landoaldi Archisacerdotis nc sncio- 
rum ejus reliquiis comperis.semus, assidnis coipiuius 
rogitare precibus Dominura Ahbatem, tuiic aiitem 
Praepositum etsatis soIHcitura loci nostri procurato- 
rem, ne diu differret, quin corpora Sanctorum prsa- 
libatorQm. qui ealenus in negligentia ac sine debito 
Preabyterorura obsequio erant eo loci constituti, ad lo. 
cum mistrura cum honoredebito Iraiisferre satageret. 
Cum autein hocpost plurimas obi-ccraticmes Deo fa- , 
vente obtinuissemus, misit sunt a Domno Abbate < 
nostro Voniiiro Fratres cum Donmo Prjeposito, ' 
Domnus scilicet Decanus Trudgaudus ad prajdietum 
locum, et alii duo Fnitres Robertus et Folioldus, 
auctoritate dign^ memori» Domini Apost,olici d 
Joannis simulque privilegio Domni Ottonis Impera- 
toris junioris, qui tunc temporis visus est obtinera 
nostrae consortium fraternitatis. Cumque ad locura 
quo tenderant pervenirent, cceperunt invicem soili- 
cit* pertractare, quoraodo caute ac prudenter per- 
agerent sanctum, quod fuerat ab oranibus Fratribu3 
injunctum, negotium. Deinde etiam cceperunt Btu- 
diose quicrere ac sollicitius investigare, quid inve- 
nire ibi quivissent de veris reliquiis. invenerunt 
autem ibi tria scrinia decenter in sublime posita, et 
a Ponlificibus ac Sacerdotibus rorpora Sanctorum 
elevata atque sigillis cautissiroe mtinita, 
2 Tunc post orationem accedentes, < 
Rr.rlniis, disruptis signaculis, aperientes, 

sima B. Landoaldi Archisacerdotis membra, , 
: Beato Amantio Diacono suo. Aderat ad caput 
ejus epitaphium dignissimi Confessoris, in pretio- 
sissimo roarmore diligenter descriptum : quod tamea 
per omnia legere nequiverant prnpler incflDdiura 
olim faclura Paganorum, quod ideo videbatur fuisse 44 TRANSLATIO S. LANDOALDI ET SOCIORUM 

nili modo et aliutl tes virtutem. in eodem loco stratis t titius. iubente 
»P'™"'!f.'"''"'™";iT::"^.S!Tl"es d™ dice„dn%„ut. Ibi ,uippe circa manente, v,r, almam S, Laiidoaldi, Deo. , 

coa(e«bant int.r se -/«''^sP^^^^^^^^ ^n Vnn ente clen,en.i«. superna quoqne ibi «on 

,ie his iUis foret potius f;.c.end«m. Sed q"'» n«^"™ defuerunt miracula. Nam multi fideliter acceden.es 
plene merita Sanctorum noverant. :. jro hoc rnoi^- ^^^^l,^^-^,, ,„„t christo propitio li- 
co?les- berati : nec non et cerei divinitus accensi, a.que 
"uminati. Unde et circumquaque habi- ita Sanctorum noverant, ac pro boc 

uris Kstuabant, provocante eos qundam ibi a dr 
Fratre nostro, cui maxima ad perferendi 
tem thesauriim inerat voluntas. miserunt poat fide- 
lissimum Sarabertum Presbjlerum. ut per omnia 
prudenU consilio, sicut oportebat, uti valerent. Qui 
cum festinanler venisset, ac gloriosa menta alque 
mulUi miracula Sanctorum, proul oplime jioverat, 
retuiisset; paribus in sancto desiderin succendi simt tatifes populi caudelas et alias diversas oblatione» 
ad eamdem Cmcem ob reverenliam Sanctorum de- corporibus. _ 

3 Ergo raptim quae ad hoc necessana videbantur 
paratis, et quce sanctitate prKcipuii ad Sanctos per- 
tioebant adsumptis. ac feretriB reliquiis Sancforum 
impositis, de loco illo eum paucis ejusdem viHre ho- 
miuibiis promoti sunt. Qui cum haud procul ad ter- 
minum videliret dominii ejusdom fundi, pervenirent: 
cum ingonti fletu et mcerore illorum 
consistebant bominum, ibidem Domi nunt., nec ultenus usquam progredi valebant. Si- qnorum 

quidcm tiebiliWs lalia proclamant vocibus : S. Lan- 

SSlm/io- doalde, Sacerdos Domini Dei heate, ostende et nunc 

Miim quKsumus. virtutcm tuam : nam dura te pridem 

rtmtitii, jjjQ infideles asportarc voluissent, in hoceodem loco 

subsisferunt, neque ulterius progredi qualibet ra- suporiii.s tulerunt. 

6 Factum est autem quadam die, ut unus, qui 

cum ceteris circa locum sanctuiu discurrebat pueru- 

rra^nsfeVendis" Sanctorum lus. cupiditate seductus, candelas et alia quae fideles 

cum magna devotione contulerant. furando auferret. 

Qua de re sine mora ab antiquo hoste miserabiliter 

est possessus, ac integro sensu penitus privatus. 

Inde parentes ejusdem pueri cura fletu nimio poeni- 

tentiam agentes, eodemque cum puero ad locura 

accedentes, atque furtum restituentes, integerri- 

mara per merita Saoctorum recipere ilji meruit sa- 

qui ibi nitatera. Sedhascplenius 

I- qui et partes rcliquiarur ;.,Fifinit-i le.scribendaillis coramitto, 
habere meruerunt, et iu 
1 et alia multa rairacula, . ii', ac sublatis inde cura 
'i-'M>^ reliquiis, ad primam 
: iterium S. Trudonis, sicut 
■ propinquabant. Quod Fra- ] 
tione vahierunt.^Cumquo bis et aliis^multimodis tres ejusdem cronoliii agnoscentes, cum cereis ac- 
contradictionibus in eundo moras agerent; motua censis. cum teitubus Evangehorum, cum Crucibns 
tandem Domnus Decanus his lamentationibus, pru- ac omni competenti honore obviam Sanctis unani- 
denter ipsos dirimit, jubcndo violenter creherrimis miter pergunt, impositaque a Praecentore de Sanctis 
>8sinnibus. depositum scilicct onus attolli, atque antiphona. cum veneratione maxima intra monaste- 
in viam suam pn>vclii, Tiiiir Pi.iiiirii comitante cle- riura in loco celebri deposuerunt. Deinde quanta 
ter agere, tiinccaritate, qiiavebenignitate Fratres nosirossus- 
ibi quippe coperint. et quEeque corporis necessaria hilari corde 
(ribucrint, non est qui digne valeat serraonibus mentia, mira ilili! 
et ad monastpniii; 
priinam haberi' rn 
4 Et ecce y-l 
reliqui.qtii n'iii li^ 
et facta esl piik'li 
Qund cum hiiR- ii nantem. Undectquidamnostrorum 
tatione cordis proclamahat: 0, iiiquit, te fel; 
Domine, fortunatum ac a.'li.>nia) vii;i' j.iui iji 
quia tantum bonum exciipil:i n n .|u:i ^ i. n 
h<jc do Sanctis pprficere inri . : i . 
pirai^ Dpo, tacrymaruiii \i\n '. ^ 
quantum gaudii BpiriluMiMn. n [.i ..^,ii, ■ n 
disortus quisqiiam verbis (.■xplirjtrn tii'nuil.<il 
, qunmvis jiortontissimus, tiint! : iiiiiiit Irntros uostri enarrare. CaritasquippeDei, quseexsuperat ooinem 

^sinilililalisproffictierant, sonsum, diffusaerat plenissirae per Spiritum sanc- 

cura Saiictis Dei turmula. tum inviscoribus illorum. Verum mane f.icto; con- 

li fama vulfiaiito comperis- gregata denuo in ccclesia populi mulliludmt?. dala 

i |.;irli' vii-i •:\. f.i'iiiiii:>', so- insuper sacro in loco de reliquiis optatissiina hene- 

I. |.i.i|.. I,-. m!. i.iii, itim dictione, Domino iter illorum prosperanle, in viam 

' ' ! |.iii- ealufis profecti sunt. 

' 1 : :i. I..S 8 Cum itaque Saneti Dei, prout Deo volente dis- 

. iijilo posuerant, prospero cunsu a prarfata mansioue ad 

; , 11. s- anteriora deveherontur. perveneruiitnaviler ad vil- 

!: I I ■ || \, iii>- l(im, qua; ( Andelbrucken iiomine dicilur. Ibi tunc 

;,|it 'II |,..|.ir II f, .hliilj fortfl in proprio fundo nobilis mHfrona g Sigebiirgis 

raanehat, qum eorumdem locum Sanctorum diu in 

liaoxul- precariam tenebat. Quod cum Dominus Abbas, tunc 

lainen Prajposifua quique, ut prMmisimus, propter i auditis, niullum extitit pro- quai 1 laude Domini iqiora Sanctorui 
iiisseinquolibcl luier 

i Saiicloruiu obstupo; lum, corpora Sancton 
lioi, sumptis quibuM 
iiis- pnedictam loqni 

vi.'l liquiis DomnoT 
{\.\m Docano. At veri 
Quis bua et caussis i 

U8- pter Sanctos in Domi 
ma- magnalia, do Saiictis sermocinando retulisset, etiam 
hoc unum novissirae uddidit sibi raetuendum. cum 
itum dicerut raaximam inflrmitatera diutissime a ne sub 
■' iili, viro suo passam, ettameninelevationeS. Landradse 
iuto- mirabiliter sanat&m pnc nulla alia re certissime in- 
. di- currisse, nisi quia in priori elevatione S. Landoaldi 
forte vidolicet Archisacerdotis, nuUam Uabuerit oninino 
s^tati voluntatem. 

lUis autem ibidem aliquanluluni inler verba ista 
reniorantihus, veuit otiam quidam niiles ipsius nia- infirmiUU ob 
iliaia. XIX MARTII. 

A tronBB, et inde progredieiis stetit supra ripam h est necesse isto in 1 

h Thili fliiminis, ubi erant in proximo sanctissimre, alias diiigentiirs sint 

qua> ad alia festinabant. reiiquiae. At ille ab imo lon- nt simpliciter propte 

ea trahens suspiria, flehinc lacrymis ita fatur obor- ita rite peractis, iii i 

tis : quaro panim, inquit, accepta excogitatis, vel niintiationis afqne 

quid sit iiuod habetis, quanlique pretii ac ccelestls Deo volente .id 

talentiim thesauri, quoJ a finibus istis aiiferre sala- sime voc;itur Ganda 
gitis. PoiTO fidenter dico, ac vera vobis (ad Decanum ^ ^,,^ ,_,^,, , , 

autera loquebatur) consequenter deimntio ; quod nisi i.'i s.iiinr.i,, '„...■'! 

fortepossibilefaisset.utipsum pretiosissinium S. Pe- ^'['■'■■^ »"'•]"■ ■ i 

tri Apostoli corpusculum.qui merito jubeuteDomino h\ i . ■/ 

Priucipatum obtinet inter Sanctos, vobiscum ferre- *^''' " ' ' ' ' ' 

tis, majores nullo modo haberereliquias poteratis, /ci, i.n:, .;./ i . 

quam nunc quo'|ue, Deo propitio facto vobis, in nnvi ^""' '"'" '' '"'' " 

habetis. His Dominus memoratus Detianus gratanter — r V. i.-i'" . 

audilis. Isetissimus redditur, et qualiter hoc ipse -^i"'' -' ^ ' 

qucdibet experimento scire valeat percuncfatur. At ,:ui '/. , , 

pi^cma ille coiislaiitissime, quod in se de S. Landoaldo mi- """" 

iliclM. rai.-uli iiMSHrat, it;i pi-ofifebrttur : Ego, inquit, culpis ,V'sl'„'' ,^' .",'/.■'',■■," ,." 

mei.-' i.-.M-''iJ^li.i-. "i'''ii-i..ii''[ii 1' iiiiiiii raei Landsonis I Clirislj pniM': ■ - : _ ■•• i[icurri, intantum 

iit a-ji- ■.! ■■ .:;..i'uiii liii' ji-.iiii il.ire miiiime aude- 
rem. Qiiid eriro agerem. qirim in partem n^e verte- 
B rem ignorabam. Nara nullius hominis, quamvis di- 
)tlatocereo, vitis, intercessionem acquirere potui, qui me in 
'miiienum pi^istinam restituere gratiam valeret. Cumqua an- 
iMnei, xius ad hocjam pervenissem, nt de ipsa patria fu- 

gero deliberassem ; inde quadara die Presbyterum 
Sarabertum,nimia soilicitudine hujusmodi cura>fluc- 
tuans, et cum eo quid mihi jam desperato esset 
agendum consulendo, et adhuc semel miseriarum 
mearum querimoniam faciendo, pertentare curavi, 
Ille vero nihil hiesitans, fidere jubet, atque pretium 
unius cerei prKparare hortabatur, ut hoc S. Lan- 
doaldo deportaretur. Tunc peniiciter obsequendo 
his consiliis parere volui, et devotissime, sicut jiis- 
serat, explevi, Mira inde res, et raihi raultum pro- 
futuraest. Continuo namque ut beatam S. Lanrioaldi 
memoriara accessi, et hunc pro angiistiis meis fide- 
liter interventorem esse petii ; ecce Dominus meus 
prtedictus Land/i- ii .-! \,:<- v-iil.-u-.. e;iindem et ipse 
oraturus intr.ii:!i ■■ ; ■ i*.' li;isilicam. Ccepi 

vero mox ad a-^j.. ■ , : ■ iTeatque nimiura 

trepidare, ne nnin .-i:!i'' :i [■..:.!: .-t .iim videret inte- 
ritum. Sed longe aliter alqii.* existimavi, S. Lan- 
doaldo pro me interveniente, accidit. Etenim nihil 
omnino milii locutus est mali, sed minislerium 
meum, sicut pndem, agere prjecepit : nam pincerna 
illius dudura fueram. Sic ab illo die usquenunc. in 
CI Saiicti sui reconciliatione secunis de prseteriia an- 
gustia consisto. Talibus ergo et his similibus indi- 
ciis et rairacuHs per eura osfensis, certum apud mo 
constat, illura esse in numero Sanctorura inter 
primos. 

10 His ab illo dictis; ecce Domnus Prffipositus 
i cum Fratribus suis i immani honoratus lucro egre- 

diebatur; et ita navim intrantes eum magna pro- 

treirum sperltate, Domini prajeuntevirtute, inde quoque eum 

'i> revcua B^^^^^ magno profecti sunt. Post hffic quadam die 

otm erga nautis perniriter navigantibus, cum jnm quievissent, 

>. lAndoaldum et in unum locum resedissent; accidit ut feretris 

• Sanctonim, qui in navi pariter et satis prope erant 

aFratribus decenter positi, feretrum. in quo S. Lan- 

drada continebalur, saltum cunctis cernentibus da- 

ret, ac se a S. Landoaldo penitus removeret, praj- 

bens mirabiliter lanto Sacerdoti reverentiam et 

competentem honorem. 

11 Ulud sane mirarulum quod non multo post 
'm^ia''^''^ 'Pso itinere de nauta quod;un fuit factum, nec non et 

illud qiiod de illo horaiue per merita Sanctorum con- 
tipit, qui cor perditum et raentera vel sensura plan- 
xit. sed post raisericorditer sanitati restitutum, non CAPUT H. 

lieliquiarum depositio et soiennis posteaeleva- 

lio facla. 

l^itm fideles quique ad beatas reliquias undique a 

cum exultatione niinia confluerent, niutier qiia>dam Posl lanaiam 

aliornm manibus adducta continuo est per raerita ''"'""■™' 

Sanctorura sanata. Fratres vero devotissimi merito 

in adventu Sanctorum gaudio raagno prs ceteris 

sunt repleti, ac proinde cuncti sulenni more Albis eoUnnipompa 

vestiti.cunithuribiilisincensorum atqueclarolunune '"'"'"1«'«- 

quatuor candelabrorum argenfeorum, iiisuper cum Swro"''"" 

Crucibus et Evangeliis sacris obviani dc longe rum 

infinito agmine undique confluentium populorum 

psallendo venientes, easdem sanctissiraas reliqiiias 

in hnraeris suis ovantes susceperunt, et iu basili- 

cara cum exultatione ra.igna introduxerunt, agentes 

noii mediocriter diem solennem diipliciter. Hiec 

itaque sunt, Fratres carissimi. hujus diei solennia, 

hac raagua hodierna} fei-Iivitatis gaiidia. in qua siis- 

cipere tantos ac lales meniimus.Domino largiente, 

Patronos afque idoneos pro nnstris reatibus inter- 

cessores. Et licet breviter ista simpliciterque pmp- 

tereos, qiii non tunc affuerunt, persrrinximus. vo- 

lumus quoque et cetera eadem simplicitate, quaj de 

Saiictis gesta suut, prout Deui annueril, pnrtim 

replicare : iie res tanla eL omni memoria digna pe- 

nitus oblivionj tradatur. Neque nos evenlus for'.uitu 

ista dicenles, stoinachando quisquarn repreheii- 

dat : nam vera dicere nou est detraheudo susur- p 

13 Tanta itaquea Deo collata jamque compeu- frusira 
dianti pra-Iibata gaudio, quidani malignf>rum, at si oliq<itbus 
diciliceatinvidorum. tunca;greferentes,haud pro- "'■*'""•'"'"'■"■ 
cul eo tempore in emineutioribus stelerunt locis, 
obliquo cernentes intuitu taiituni populum in sus- 
coptione Sanctorum exultantem devntissime. illud 
cura perfidis Judieis Evangelio indignando procia- 
mabant : Ecce. inquiunt. mundus totus post eos " 
jara abire coppit. Deinde famam velocem pur rumi- 
gerulossuos volare fecerunt. quasi non Sanctorum 
Reliquiae. sed malorum derunctorura ossa ad nos 
fuissent inaniter perlata : quidam etiam et nequiori 
impleti ve.saniacorpora Sanclorum dijudlcabuat per 
ignem fure in camino probanda. 0, inqiiam, morra- 
liuin perfidissime. qui ista in Sanctos derogando 
evoiDueras convicia, vel sero perpende, quid nonest 
consilium, non e.^t liumana sapientia contra Deum. 
Nunne multi Sanctorum per ignem combuiti ad si- 
derea regna pervenerunt? Numquid. stolidis.Mme ac 
livore inferte, non audisti. quia corpus S. Joanris 
Baptistse. cum a Paganis sit propter invidiam coro- 
bustum ac per agros dispersum; attamen, attes- 
tao te 

; TRANSLATIO S. LANDOALDI ET SOCIORUM 

nleipsaVeriUte, mter nalos rD.ilioruai non sur- secum mscriptis. de miraculis noyiter per Sancto- D 

i.it major Joan>.e B«ptista ? An ideo ejus corpus- rum patrocm.a patrat.s auctontatem '■■'■«'^^^6-^^^^^^^ 

.lum non erit vanclissimum. ouia hoc de illo mtr- et testin.ODium Sacerdoli.m plurimorum attuleriint, 

.t..r factuml Patet p.-ofec.o qi.onian.. si facultas necnun verbis Ptiam op.n.onem falsam de Sanct.s 

ie.set, hm eadem e? de Sanctis no.tris rilu Pa- coram Summo P.nt.flce pen, us de truxerunt S.- 

morum facere voluisses. cajca fraus nibil videns dem venerabil.s Archipifesul h.s test.mo.nis ^is.s 

'niiiriosa est aetenii solis c)-irilas ■ sed et in plcniss.ma Synodo sua audids, venlati dedit 

■lt;aTDomino Deo u..ive.-sorum agim.is quia mam.s cumaliis Episcopis-septem, .scriptaque delata ,, „„,,^^ 

,an.o studiosius lideli.simi devoiionem populi a etian. s„a auctor.tate et al.orum Ep.scoporum ac .»2'. 

inctis tolli voh.i.li,tanto mafc-is ».qucquac,uc ho- Sacerdotum multorum roborav.t, et nt dign.ss.me ""'«'«- 

,rem aninlificasti Hinc criro ab probra tibi non infra Sancta sancto.-um sustollerentur, coram uni- 

Yil.ri rf'l'iii.iiis u)la Om.iia enim. sicut legitur, vei-sis Synodalibus suis collaudavit Ecce en.m liic 

,',f,', i'„ ' , , ,.„„ u . u,Iuit feclt. Sed et nos pacis gratia Domini Kmulatorum machi..amenta cecide- 

,,1 , ; ,,. vohiimus, neininem hic runt, et Sancti nostri Deo favente gloriosi coi.tra 

,,.,!: ' ^iifficit ut tixoUe pcrversi- voluin lividorum permauseruiit. 

< ,', 1 ,,. riiibeal. Nam si irascitur. 17 Deinde missi nostri. ipsis SanctJs pafroci- 

,„ ..„. s fuerit ipso fatebitur : cura nantibus. victores contra malevolum blasphemi» 

i de alio quolibct extraneo forte taliu scn.sBrimu8. -virus glorianter. eiTecti, veloc.usque inde .ter arri- 

Dominiis enim Sanctos suos (fluiificwc decrevit. et pientes, bonaa indolis juvenem. ac nuper infula Pon- 

quis polcrit velle suum infirmare? 1'^"»'' iiisig"it"in d Lindulphum, Noviomse civitatis d 

14 Proiniie fraluberri.ne, Deo volente ac Dcmino Episcopum, adierunt : lum summissis precibus roga- 

Al.bate jubf^ntfl, inventum est, ut pr£efatoriim Sanc- vcrunt ut quantocyus ad Gandavi nobile ccenobium 

t.>rum Rfliiiuu' semota in loco mediocn', quo micat pergeret : quatenus Sanctas Reliquias de obscuro. 

ar.i .'^ub linnore S. Mariu', iii iT>iita ponprentur; in quo positae fuerant. loco ex sua auctoritate et i^ndulphm 

doncr n-riiii.s srin: ])oliiisscM,t, f]iiiil ile iis facere per s('i]iMiin susfolleret, et ul competebat ad subli- v'^(,T^,jjj 

liostiHdiliiJti jiiiliii^.^-fint. Irit(-rea Dnirunij^nnslcr S;inc- niiora infra canccllus exaltaret. Quibus ille precibus 'mvUMus, ' 
IibL>ntissimc assensura prxbuit, nec non et diem illis 1'' 
quandu cfrtisbime ad u<>s veniret denuntiavit. Rem 

glfiriflcare. i r 1,11 , 1 . , ! ni.iligni a.ssere- sane de Sanctis gloriose pestam breviter quidem 

b.iiil, -edviii ^ Mi , ■ lirent, tunclis siin|iliciterqtie perstrinximus : quam recentioribus • 

.i,,uiiri,-.(.m' ,',.i(i; ,1 1! : :|:,i li.iiil .'tiinuento carisque allopbjlis nostris, ad nielioraproficientibus 

"!rscu'ir*"' 1'" ' ■ " ' - ' ' '' iiiira- balubcrrimamin hoc forejudicavimus, ne resdignas 

tiniirju, .,: ,'ir .,, i. ,,,|,:. ' . iMTiiii- penituH obliviuni tradereiit, sed potius memoriam 

.Miii.,jM •~i\.'-\\. ,,.,,;; lunc eorum devotius obsequendo exornarent. Cuncta 

du:'. II II U5 !■ i-ijiii |(. . |i i,i I ,-ilus. quippe qua» hosti.s Iiumani geiieris adversuin Sanc- 

hi.N ;;ii,l.ti-. !■[ \isii, (■uiu I •■;. ■ , ■. ji, , .l: ii i.,inliu3 tos parabat ad deatructionera, econtra semper Epi- 

ex oiitiu jijirie voneruiii, .1 ■■•< a i I l i ,i,l[j, ipsis sopus noster eniinentiorem vertit in decorem, unde 

RLlii|iiiisiiii'('s-.jnter ri'ii.l.j ..j. Pj ,i,.u .|Uimjiij8 illi sit sine fine gratiarura actio, laus et exultatio. 

p^ 'i^i'''' : ''!'■ -i mI.-., Kiq. r, ,,. .1 [il.i |,i„iuiL Luii- Nam judente Domino Abbate, licet in materia 

t'" ■' 1' ! Id' .-'1' i-x-glonaSanc- iuipai-i. ob devotionem multam, quam crga Sanctos '^^"gj^jj, 

''^'■' ■' 1- III M i III Christd. Pcr- hiibuimus, tres novas urnus. auro puro argentoque /■„(!, 

»*r'''' '' ','iiii<:( t.1'1 niM'iiiit ad iiiclj't4 coopertas. ile iiblatiimiliiis Clirislianissimi tjui con- mt/m:ret, 

Ib Ai *i'f,i D.iiniims Abbus, laiitis bcnoflciisvisis, crini ' ■ '. ■ ; ■ .; u.u ]irjes- 

{^r.>iia. iiNiiiiiiulenfi Dforepeiidit :noc.nulto post, t.ilu:i. , ■ . ■. ■ ,; ..u .■lim et 

"a-Cuad ';;:,'■'■"■'*■ '""'''"M"-'ai,fela^f,.turonm....tquod a.l,,.. j. ,.■;.. n.l. i ii ' i.. .huul., ' w.d.uiamque 

L.Umem, II ■ .. 11 ..ii ,.,,., 11 ,,,j„„n Clfli-icorum ot Presbjterorum suorum comitatu, advenil: 

'' ' ' *'| "1 1 II [110- alque haud procul ab oratorio ipso sacro. in hos- 

C '*'" ■ .:''ii.ii.- .:..,;ii,, S.iiii.'(u- pitin sibj .■uiu .'-."Itiiiliiibne prfeparato, mansionem F 

'"_''"'" ' '!J'' 'i"''i'i'' ''i'i>' l"->' ' 1. nr.is ^uii;, ,ti'iui- iiiTri.ii ■'^.1 1; rii|.. Deatorum suffragantibus 

. '' ■ ' '' '"■ ^'''i ■i'i''it il'- iis i.iiiitilui.s r.>iiiiiii.i;inl jir.iu, ; 1 . ..1 ■ ■ , -i_vbiquamvisruslicano.de- 

tun'r-''t''v''"' """"" ''''""'"'' '''^'-'■"'1'';' '■"iii|>l<;- |iri.ii.. 1. .,. i.u. -.in .111 utli modo crastino peractam 

ooiQirora fai-''''-'|' ,'!''''' '|''^i '""""""■■ iH ""^ audicraiit et IS Pu^t iiaijue tempus antelucanum pulsa est 

wir„'ia "*^ Mifiiuu I ,. s .,., i.- iM- Miii':icida ure coii- quies e soporalis artubus. scgnibustiue relii-tis .'.tra- 

<"/.aM. ,,„,, (.uili-rn .'Mi |',,|i(it„ '■ < ■■'""";"- "•'■ •'-.-"' ^^'■i""M.iianirai(er cucur.-imus aidem : sum- dieUlmt- 

lIcriKrrinii' a',!-^-"' 1 " " ' ' '' '' '•■'■'■■ .''■■-■■ . • ■-iiie quo nemo meretur lumine lumen. 

br(^vitcriiiiiil,.iu''",i'i"!'' ' , " ' ' ;■ 1 ' 1 n \.l ., .[■o.^eo clari sub tegmine solis pau- 

iiiuna ile-i',iiiLn' .,.,.„ '.,'- ij^ 'i-^n*.' :-. ,■- :-.i.i.'. i'' ' ■.:iiimt Fraires cnrmina Christo ovanter, 

auctorifMur iJ-ii'"^ ■"" ' '•''■i!-'* Hiis''"!'. sunt ot jiivat icimium senipcr laudare potenlem. His si- 

muiMtaaiau.Ik.mLAnT'''^ "', '"'jr^*'''''* ''"''**"" "^'™'* ^'^« dispositis. digresBa extemplo 

O^A^,^^:S^!^ aoon>n.busrrat,-ibu« matulini. ciaritati. nu.-ora. dimotis humectantibus 

„ . K: p.„,„ ,. "".1"''^ ■"■ I.'..'"" i'.-.i(i^ r(.re madentibusJamjam- 

!"Z l...'u,.,-,., , . ' ' 1' ■'■-"""".' wpenus q„,|,i,.,i,„ ..,:■,< .ilarissirais i-etexit orbera 

'.../i'.,..„,-,r n.,.li,„ -,,■;,, I, ■ ■■..■teneiunquam ra,l„ ,,;,,,,, , , I, l„,ii,tis Jies refulsit orbi. 

;;„■'"■;■;'"■ e«>:.,i..- .^, ;„,,„„ ,„„■ ■■ l^^^*"™ "> ^-0- n..,,, ,„„, ..■„,,,ereelebranduselbaben- 

', ■ ■ Arc,|i„,,„,„„|,„ [(^,,„„,„1^ ^■■.■cl„',', ''^"'r' ''"''■'""'■""""■•'■ -""''i SMerioUssolliciti.ac sacris 

sunt. Se,i. ut in hisquoou» ,»rtibu'< Doln'!,'!!;'?*,""' '" f''"'"'"'""""' '""■"l''". ae""'" feo immaonlatum 

snos p„i„i„ei n,aEniacur„ n ,1 '"'' ^""'"^ Sanctorum immolaverunt. pias sic aures 

nostro illuc usque prudem'es iu v..,.|! , °.'°'""'''"'° ""■"'"' f "^'^'P'''"'' P"lsantes, no contra forte fraus 

.eujore», ciui maligna taatum decorem futurum posset Sanctis 

XIX MARTII. 


nobisqiie mnnnurainlo adiniere. S<jd nequc Trustra asf:ist>:-n'; 


vel inanitep prK^cavernIo. annueptf? Domino, per- l''.':i!i-^i 


egefint. Nanuiiiesud i[i?;nfLi)rn;eli 


ris tempore cum ti;. 


jam ^eqtii mJveneral Antistes Di>[ii|ii, ad procedeii- n 


dum pr.ppriraret ; ecce deniio adi^st;, 


in rependo debi- It ■ 


litatus coluber, licet squamea g^ 


staret colk con- )>!■.!■; p 


quassLita, diiplr;iter nisiis tandemt^ 


rtioeii.^ium caput Ii> . ■ , ..■, 


erigere, ac in Sanrtos Dei vtrus E 


equitiae sure la- m - i,. ■ 


tenter effundere. Quod tnmen r 


velante Diimino -!■■, 


Sarerdds Dei prudenler cavendo n lij 


luidverlit -iund- ^ i i, ■ 


que lelifenim haiislum ab iiifid;] 


1,,,. |,r.-,|:,„..,n„ ,::, .. 


caute declmavit, sprevii ac sLbsannando iicisit, |. ■ 


IieiiibusiiUt? proterendo detrivil.'! 


Jeiiique procul c i"' Tiplcndas fore eflpxs c«rlissinie de- 
e r[iioque in obsfiquii. ■ ijanlorum Sancto- 
1 paratissimum atque devotis 1 s/ra ainodo nsque 
mpiternum futurum cum siferpmnibus procla- 10 TiiiMnueaPrioribusnoslri IsWn summa exul- 


Iiu! , -. :,.. :, .:„;,. , 


tati-iMv ■>:'■ <■' li,'' npiis con ^iJre videbanlur, 


ini.' , !,■-, , ,,,,■, ,.„ 


r.^Iin!.i ! . ,!■■■ -, .i.is^iiit pos 'PriDiam Antistes 


jii;.. Cr ■.■,.■! ■ 


■lll !■, '■ ■! , 1 ■■■ ■ ' 


1. i-.,|. 


cuiii .\', ii' ,, , < ' : II i- atque ( p'olissimis niona- 


t,i;, .,,-..( - ,■ ..■ .1 


,, 1 1 !■.,:■ 


1 ■ iiii' 


chiji ail ciiiMr^ -i i>>.a pii Patri:^ 'Landoaldi Archi- 


V. ■!■-,. , ri ■,, ],,: ,■ 


^^ sacerdotis ac sociorum ejus. H extemplo ruere 


'■■.-i-latio. 


cerneres pene innumerabiies visi 'os, r[uos fama et 


fi,. ,,,;., ,, ,, . ; , 
- Vnirelis 


clari Patroni iioinen ex..ita\ei rnmpleverunt 


|., 1 


1 . 1. ! 
locaagmina; tumque iiiiii^<, ,,l . . , ; .,,,. ,|,,: m^- 


, .Mum 


nam cum Litaniisceu di ,• ; ] - 


■ i'i;t.>niJM 


qiie ad ceterorum pr.i u , i , ; 


'i'|.'liiim 


Pontificali inlula iiisi-M., : .,■,■ , . ■ ,\ imh 


l„,^.,;| ,M|.,^ 


de bacile qui. [.■ii,-i: idi;^ . i ■: ,■ ■ ■■■ilathis 


tngPMmu > ;■ ! 
,. '|u.,que 


reposuit id ai-Ln, ■■■ ;' ■.. ■. i- Nunc 


annoad m,- .. !■,;,- 


clarefulgentluii,;...;;... ■;; ;_■:; ;- iiiliixa; 


nostrorum. L - . - 
Ir. .- 'eilO- 


odorque suavitali^ iiiiiiiri.^u.- Ii.il..<,'.^ ,.ru ..runialum. 


ruin sumrnu, <^i vn. 
iin Diimi- 


nares replet circumstaiitiuio circa sacra vero ci-r- 


Mus Sanctuni sriuiTi 


1 .111 ■; ■,. ,, , , j 


1 .|ii.iliter 


pora reboabat ccelestis murmur cantilenaj. Hoc 


glorificat cum beatif 
'■ -ic hu- 


tandem ex ordine misso officio panduntur cryplae 


milialnm c<>nvjciis 


|.[1 !■■■.,, \ , , 


ii.ii.ibilis 


januai, et cafervamonacliorura cedens ingenti comi- 


atque centupliciler 1 


,1!., , , |,, ■ , • 
tante populorum tumultu tendit per reliquos ruere 


nobis licet indignis g 


,if ,.: ), . 
aditus. Nam Sacerdotes et LevitK Pontificis sui 


pessimorum sive voli 


iir.i', ■ 
nutu trinos sustulerunt calathos, quos extra tecta et 


acnobiliter, miraciil 


S ■^ ,| ■■;, ,,. , ■ ,!■ 
sub divo vehunt suis tilnis Gandensps in landibus 


dignis^imis oh^^equii 


, U<-lifliii,i. |i.v><lij;i 


..s aiij^e- 


Dei et hjmnis : quibus incedentlbus canoris frago- 


quieni suampenlucer 


e etiain eorporaliter 


st digua- 


ribus consonat a-ther, et voces canentium per lit- 


tus. Ergo, Frutres <• 


irissimi, atrite hunc 


dipm iKti 


tora volitant viiin.T Cnm*itip vix ernimpentes e 


in laude Dommi .■»,' 


s»,"-'..,-',", fl > 


iri oinni 


turba. portas c.-i' , l njoordinepeterent, 


competenti v,- ■-, 
^.'iii^cum 


praeveniens m t , 1 ,i'.;a : ubi oratione 


paritere! n, ' , 
1 vium ■^u- 


finita imponit in. >.■■■: , i..- |,.[i-.,>riuin, aptissirae 


peniorum. l'i i-; ,■, 


\' .[.■■iii';ii !■( 


, .|ui .■um 


in Sanclorum landinus rompn.-sitnm. Quo siquidein 


Deo Patra t-t Spiiitu 


^;iin-|., vivil. e! r.',mia 


Dens iri- 


C exhauto. in ipso choro piciis tapetibus decorato, 


nuyet unuseinnnce 


per intinitaseculas 


culorum. 


rursus celsa voee hyninus canitur Angelicus. 


Amen. 


20 Int..rea qui .^acriim ihesaurum divinitus «.[- 


,,■',,('''"'"'" ''■"'■'" "',: "' 


■%"'"'."."''"."" j. ~. . 


/i«"'.^- R obsequio, ipse ante 8 irtjirotugM. IfgcOaiur DE S. ALCMUNDO MAI^TYRE 

DARB.^ ET SALOPl^ IN ANGLIA. 

Commentai'ius prjcvius. egnum Nordanhumbrorum pnMrrion^ xccuU 
oclavi jiarlc iarii.s suoritm Rcgnm tnincatitm 
fuit rn/^ff./its, ctmnniseiatioiie et rerum lempo- 
rutnqnc imtignitate rcfi^rtis. Vixerant aiite 
snncti /?.'i/i'ii Ceolvulphu^. i!;ii*(;i((' ^ufcrss(ii'KgberIus, 
amh rcliclo regm apud Lindisfanieiiscs vilam moiiat- •u-am an&picali, Ceolviilphus, anno nrctxxvii. Egber- 
:usannoDCCLvm. //uiV/iiHr /!iirc^.<«/filiu.-.08ulfus, tjui 
iiino uno reKHurn tenuit, Pini**!!, perdidit, nequiler 
\ sua familia nccisus ix Kalendas Augusti. Anno 
'.ygo sft{ueii'c ucciJx Ethelwaldus, qiii et Mollo dic- 
;us. r^-giiare cBpit Nouis Au(ru*ti. Verum anno 48 DE S. ALCMUNDO MARTYRE ^ ' 
ElheKvaldus regnum Norlhumbroram ami- Hardocnuti el r^giavil super Ebor»»™;^,"'»;,;,';,^ si( III K;ilendas Novemb. oii Alcredus, prosapia Idffi 

pnini Atyiw jcilw Regis exortiis, iit quiilam dicunt, ci 

itorim snccessitin regnuni. etanno dccxi.mii AI.Tedns Rex k 

Hj r^ier a,.ee|,it Reginani Osgearnara ; c» vun j/.niuV Osrednni. p< 
*;^('»° J"» /?■■»'"'. « Alcmiindum. * r..y(i< inarljii», nu(a- 

— ■ - ■ u- llioiBbue^lafjendiim.IlorHmrnj'/ llft- jJiKjlimim .< Alrredus Rex I raiiiilii ijfcniin mi'. 3 jllimiim lt':l<m yonlmlmilim-um 
liiil MclrrJuiJijoniio iiccicvioccuiim. ciijui maii- 
■o rhrrdiix Hrr j^irr .S. Alekmuiiili futrul iiilirfec- [ithmuniii tus ac rcf{no ]iri\..:ii , 'I ■ n > i ^, i : mi ■. . • i.,- 

'W, (ate. et po,^('i:i :i'' ■■ :: ■'■ ":::■ '■■,:':"::,]„■■:■ 

Sriilitlielrcdii. ;.l"'\ I;l','i ,1111,,. ;i";'.:„i I.. .'^;i. 

waldi Regis. Oclf ot (Jelfwiuo. ab Eborarii civitatc 
abstniiji, et de ecclesia principali per prouiissa fal- 
Incia; iibducti. miserabiliter sunt perempti. Uti uiiuo 
MUjurulr O.^redlis iiilte Rex. fraler S. yjlcfimuiidija- 
luM '"'"''^ '*''H'' ^'1'e'redo ocrisiis est, xvik Katond. Oc- 

1703. (iil.i;.. /:'l iii monasteriii (jiiuicisiad ostium Tinni liu;acri'ii;cipiin;csl 
et de re^no expiiln "„:i;:i,- ;,u:;,.i'.' lnallet :plo- 
NoMiiaiiimuroiiim pene fami- 
le. Ista cessante rectore per 
i illa risni et pralila! flnitimis 
, xxxiii ai.nis lianc regionem 
Mi, ']> ;.;.'Lc lucaruatiotiis 

' \, riluuliumbrontm eal, Eardulfus aii 1 riccc reQwilinl. 

4 Jlih jiiii.ilix,\jiiiieu/u, ijii.r restant iiiter lot Daiio- 
riim i;ni;'/(.;».'.. U;irilr<ji,i ile .S. Alelimiuiilo eolHgi- ; 
mun : .;. /;;;;;... .^ 'r,,./. Ijuiielmeum ad diclltm aunum ' 
Dci i';,; /;..;/.i .il";ii ;;;iuo Alclimuiid lilius Alcra- '■ 
di R.'(;iv. III il; (jit .i.ji.Iaiii, a tutoriblis Eardiilti . 
l;.'t;sr-( api.ri jnsus, ejusque jussiiini- cum suis 
i : l.if;is intrrcni iia est. Oli.r l(.i )/;il.cls llijiiruieu- 
.. i',Uieal. Allmu /idn» filius Allircdi kcgis Nortliira- 
'i".:i;ii r.ci.bdir : nl.,».' o»(r i/.J ««.i»»i DCCl,xv./c 
,''/;' ("/// /;;. (''././. / M"ll.i. I'..l'..;;ui NordiailhtlU- 
l'i'";';;;;i .lui.hii, .■; ,Ml^;'^'l;i' llluis Eanwiui suo- / 
'''■■■:l. .|;ii 1;::' 11:; ul,..; .111, .| ;l 11;.!».. qni filit conspiratione fuct.'i iib i 
gi«. 'Wada Dux boUum 
plttrinii! ititci'f.','t:« M b'rti>ribu» Kllielrodi Ko- 
rat. et ex utrariue parto 
> Illix >'Uln sni. in fugnm «((, Hcx N'.>r/I;iiiliuitil.i';,riiin ox Ii.ic vila iransiens, 
Athrlredum liabuit snrcossorem, ^crnm in cxitinm 
aliiixse supra oxteiuum tit. DeiieuS. Attlmuttdi ista 
liabet idem Wmmoiiaslerieiisi^ ad aiiiiiim nccc. Quo 
etiitni anno Alcraundns tilius Ealdredi li^gis a tuto- . 
ribus Eardulfi Hegis Northaiihumbrorum apprehen- ejU8f|ue jussione c U,„, J:,]l,r. U-mfii- ic« A(c(t.»uH/(«rji /t/i«iH faeit Elhrl- 
ratreiH ejun Osrednm oeciium ttixi 
iluem A/rrii«jH apiieliarat. Noit ei-ij, 
:«« Eaidulli Itrijit apprdinililu, e 
« liliui Altredi Retjis et Itgitimu, 
'iterfectliiH arliilrumttr. 
e ejusislambjicit llarpsfeldius : Cu 
ju XIX MARHI. 49 

aona e um J d apud W on en a Dux ■« co anu ura^V n n D 
u eo nrars s bus a e d con a e ra Lomra ssoque g a p k 
p op e m acu a b eo o mu eii e ex s e de u araboque Du 
^^ <> I V g ce o „e n o am e o "« t n en ea 

r 1* '' a Bs: b (ilni Da um mei (m qu 

npo e n A a t} a aba it 
m ita p a il a v adS A 
qit ai d a q a ei. a Tt g ub po n dun e ura n 
op m d que ub S \ V anS Id ad 
a: de Al d l,, 

P X V aJTa „ a- 1> aLaJx 

" S C b a B a a./Ma d A ha, a 

7 yjlqua: dt p'.elio ff ohraaidicuiilnr, iln atl an- '" "' ' rw viir siiul omma. 

Jium DCCC Vffeiuntui- u /l''ii)oriiieiisi : F.oti^m anno ^ ' 'iinit (IHHO dcclxxiv e 

contigit Dueem ^thelraunduin de Mercia cuni suis '' 1 ' '" xxvi ajiHW jmlea 

exiit.se, vaduraque quod lingua Aiiglorum Kiuleres- ' / , ' ' / " , , / c , /, i/, i inijtiila uriiiontm, ia- 

forJ uommatur, transiisse, cujns ajvaiitu cognito, 'i'ivra;./»,s ,■,«. 

DE B. ANDREA DE GALLERANIS 

SEMS IN HETRURIA 

Commentarius praevius. mpT"' 

$lAntiqiiuscHltus. Vitaasupparisxvi '''/'PPido S Cnniuiani ct Seuisavno mcxxxxmpu- 

auclore scripta. ''^"" '""T T ' '"'"V '"T"" """"' "' """' 

tj . . . '■■^ eo captte, quotl proximam hmc Domimcx tecundam 

Senetisis m Helniria civita.i pc-ranliqm. eadmque feriam, usqite ad Pii v lcmpora, Senenm populus so- 

faianida Saticlorum patria. t-t Deiparx rirtjmis liius fuerit fvHtivam B. Andrej: vencrattoni habcre, 

qun saticlilalis auclorem mundo protuli!, specia- quasi continuo cansequens sit Imtc depositionis diem 

iis pairocinii prxiogalivis non conieinnendis di- fiiisse. istinii vero bealx mortm. Sed ul anno Hlo mul- „ 

{inaiit ; cnnlmuis duolius Itoc mense diebun duos ejusdem tisqiie prxgressis, ac subseculis Pascha numquam fuit 

vinimis citllores c.rimios cadodedil : B. Jtjdream vide- xxvi Mariii. Uu qti.r piurmsit Pnlman.ni Dimiiiicn 

Itcel ,1 Jt A„iliy.<^„.m. iiirumqtie a poliia Seneiuis iu w: .■..,..:.■„, „. „ ,,■<,.,' ,.-,- t. ,■ /■■,,' .i„itlfpi xix 

'"".''"""■■■ '""■ ■■'■■■■■',■. iiiriitnqiie miraculis inchjtum, M ■ m, , i ■ /■■ ,■■ /' ,iiiii,oili A. 

'■''"' ' ■ ^' '■■■■ i'i'i-'lica:orum lemplosiib propria ?,•■.. .'■ ... ,i. . . , ,,, , , „,„ ,(,■,/,■,.,.; 

''""" '■ ■" ;■■■■■,.'. Privr dieriim ordine Andreas J\. !: ■jnc .lilati in ''^'^0"^' 

i'ni. 'ju.-m,i.iiiio.ii,m ,■[ morieiido prxcessit jiixla Mar- It. . .. .- ■ ■ ■, ,,,/, oporlel 

gntulnn nuiam aniiquo originali pergamtno, divcna / ' ■ , - ■■.", rrrosimtlc- 

qiadnn, viteri tamen tnann adjeclam, in fnrc verba : i :■.■.- ■ ', '/ ., !„,„ maitsnsf. 

fVte-itu a.!('[.fiis evl liic Sanctus reverentur mu- u'n ■ ■ !/■■■'■ ■■■ '■'" .'■■■" "" ■■" '■'inu. quonla 

'" ' : i , ' 'I'it'r S. Ambrosius de Senis &rcedftis nalitrs. riia non rctiilisselT ) non omriino in- 

■''"1" ' ' ' ^ ' ■' ' .'iiiiiis xxsvi et die uno. credilile tiolis videlur, qitod n'ebresce»lU>us ad B. Ati- 

'■'"' : inu ,'x ipso coiitfxlu VHx. Do- dicx iiivocationem miracuHs. corpits cjtts laU dic solcn- f°'''" P^*"" 

'""" ' "lortrm ipsius itotabilem fa- niter fiieril de lerra elevatutn poi.1 antios aliquot, et eatn e'^Zf^'^ 

"" ' ■ ' /'"»■' Vitatn eadetn maiiu clau- quam proferimut niam jam eonscriplam: qua deiiide 

""'" ■'"■ i' M I L[ jn Quadragesimn, in die celebnta-f annuevisa Itteritrenovanda. 

II' 111 iiiLj jL , i \ i;,j;oij^, ad Dominum transmigra- 3 Fliu^isse ab Andrese morte anno.% non admodum 
multosad illius festi inslitttlionem authcnlica docemur 

2 Eam Dominicam Palmnrum fuisse pertuasit tibi tettimonia Indultjentiarum, potl aniios xxiii proposita- 

w. qiii CT Lalino Italitam fitam fecitcl iUuHravit P. rum,<lefoqiietttjampluriesactoloqiicnfium. fpsitmexSe- 

F. /{tiijmitmlus Barbi . Dominicame Reliponis Prior nensis conventus arcltivio Jiaijmundus profert. ei nos ex 

Murtii. T. III. 7 50 DE B. ANDREA DE GALLERANIS 

A ,. »../™,»r,i ,„.»,«,„ r,W-™ Bcau *„J„. ;,...,„.«-™- '''"•''" '"'Z^ZljZ' ZZmr " 

, « „, f., ,n,(„r /Miii/AHiorfi ■ Bpr- lam in geneve miracuhrum mulltUuliiKTit tticat auaor 

cul,ume^r,,u f.„/i,™,« ^ ilil",; L,r,"t Ep!^ »«" ^ d> .i.guli, .pm.ta «xe,„l,la vi.a et llde 

nai^NS i),Mni "'':|'" '" '. , ^^,|j,^ ^,|p,,,^;.. ,„„ di,„a reblione audita noii jn.nierilo apponenda vt- 

S"pe:civiuL. Sen»«e„. e. d,„ ceMn. .onst,- .„i.*,„. ,./.|.'™™»,,. .,c,| «,..„ V- ^;^;^;;;^ 

tu,is,ad ,u„,liltera.prK.e„te»advenerint, a.lernan, m,m ,,»., me,-,rm ,,.,r.,„ ,,«,.„, <e.( .„ <!- .Mm 

Bnn, 14.10 cum beuedictionesalutem. Quo„ian,,utaitApo>tolus. ,„s,w„ ,,r;rM„,-, ,J< r« ..,.,,.,, ,,,r'r ''™™"-™J"S 

^ omnes stabimus ante tribun»! CI,riMi, raliouem de vi.a; laudab.l,, „o„ solura qu. cum eo versall sunt 

propriis actibus redd.turi. sive bonum egerimu^ siva test.mo„,u,.l pr,l„l,ci,t, ven.m e„„n q..J! .,..le .ll.us 

malum; oportcl nos .iiem exlre..,..e missiouis mise- ob„om el p.,sl fre,i|,enl(..Y^ '-■ ■ ' ' " ' '.!%'_- 

qUMdflceUluT ciiristo Tiro'= reii^iosns Fratre^ et Conventuiii Or- ritii altebtiiJiliir. ///fnn/wv,; ■ ^; ■ ■uii .■uii- ^^^^^^ 

feuoanmo. ^.^.^ Pr^ji,,,,,,,,,,, .!^ S.-,. .- ii.uii, Ordihom in versi.ii i,-^,r,u:>.u,r /-./„■ ■ ,' "''nm 

Christi visren' i: ■ '■■■ ■ ■' ip^is in Deo, ob vin D- ' .' ■' ■' ,"■.'■ - ■■.■'■n,(rs 

eoruni beiielivi i .' ■ ■ ■■' i. .if-^iaB nostrie ex- slrui^--^ ■■' ' ' ■ ■ ' ■■ '' ' ■'■ '""■"»« 

Libila, et (\u:x- .'Mi n!"i T'" ■■"' ■ ^"""s admodum fusii^jTM ■! ..r... ■ ,i, i- ... :.l,i li;ec 

obligati ; voiuiNUs et tl..'hMi.-niii,u- liuc quod mente pniii...i.^: 1 ■' ■ ■' ' '"■"yi 

geriniusperfioere stu.liMgriitii.-s.i. Hniceht quodfsi- simjnl.i ,. ■iw >■ "'"■'' '-■' '-■'■''■ '''■■"'"'( 

cut per ip.-ios Fralresnoliis extitit iiitimutum, et una fulr uihri',i'.n,i' ,,..,:,■:'■■ ,■: ■/,:■:■■:■■■■ '/""■. •uino 

ipsi pluries vidimus) iiileiii Fratreaiiec non tota Se- iidwm "'■i ^■■.^■■i. ""'■ ,■'■■ ' ;"" " "^"" '"'■/■". f-nts- 

nensis civitas. ob revereiitiam et devotionem viri s>- efH vm-^imil,' : si r,im,'n .ul dl<„i «Myii^ htniJ.n >«- 

■abiiis AndreiP. olim uobilis concivis et fratris perfun- nnslri. rujiis curpus apud ipsor 


iini Fratrum eccle- 


G Meltor mnnl.rai 


lei coilieii) fortuna fnit, in qnodcs- 


siam requie-cit, de rujus Miiiel 


: (rjnsitu apud do- 


cn}'tu mta cnnlitirhili 


ir : ii„m qinvnvi^ hi,' •jiuiqur vu- 


mesticos et peii-i.'i ki ■ i ,i. ; .i.i ■ 


1 iiiiionium perhi- 


peirime pci ity^c i>:::i!. 


'."■ ■'■■' '■ ' ■"" ''■■ ■''J"'' '■' '■■ ■^''- ^'- 


B betur, prima']i. i'. ■ ; 


1 .ilitinrum.liono- 


Fr. AntomnoA 


,1. 1 "" ■"' """ "" lOtili 


ribusetsolenni'.!' .: ■ 


:■ iiimi noii imme- 


Priore Cournuu ^ 


/'..'"' .■-.-,,,. ,,. ..; 1, ■; re- 


rito peracniit m i ■. 


< i.>i(i flt lionorem. 


quiiUus uil Paliui,! , 


■ ■■ , .' ,':■ l.n.t:,n::. ,i ,1, inUm 


iJndulgenUts Nns ("rc.-.l^^iin,' "■ '. ■ '^i ' ■. 


111 iiianutenere, 


reprrliis est. ex ei„jiir 


tni,is,i,ixsai:rprlil>i Vila. subkfic, 


luu. veniiM ' ' < . ■ ■ , 


, iiit ruiii adjieero 


m nequitur. fidei forn 


lub : llxc extracta sunt tideU- 


CIHiIm,'. , ,':..,.' 


< : :i-ti et neatissi- 


W exq liiiii C..illr 


f>, KiTipto in tliarta pergainena 


ma) V.ii^iiir. M.iii.f .M.lii. .'j,.-- 


i,<x iion Gl sani'tii- 


p.r Fr C..rr'.n'Mni 


1,1 111 qiio Mint LegendajB.Do- 


rura Martjruui Creaietitii. Aii 


suiii, Savini aiquo 
■ \ ir^-iniseiMartyris, B. Petri 


Victoris patrociuiis coiifidenlea 


,, ..mnibu^ (lui ad 


M«r'^l , ^ ! ■ < 


\ luino. R. Andrefp Senen- 


prirdictum lorum ili('t:i ilie i':iu'=.; 


n dGV.itiiini- a.-i-e?.- 


'!.. s !'■ .'. , . !; 


. ,<■ nunt,'arin-. ctB. Mar-arii 


serint. otibidi'111 .;.' '■"nl. ll^i ., 


!!■■ ■ ].'.. "■ii< 1, I.- 


i;. 1, ,:, ," ;. 1... , 


< .', : <v. n-ii- S Domi- 


querint, dumrin,! ' ; • 


. , ' ' ,■ *" '.<.i<i fi- 

4 Bernitriii 


perCemardum 
BpUc. 


/(lfl,r. r'f ,1,1 S. iillo tumo 3/((i- cb' i.t ■ ! /.''■: ^■it i 

ll:ll)dillUS Oppel- Vllo, ,(„ ni, ,i m,,-. ".,,, ,//.;'■. '.y, ; ;."' ,; lnn,f.lil~ l 

'"((. '( ,!itiio ita impressam iecutum ne profilelur Siltanits Bazzi, 

,1. ,i,:;,i.l„.M,,im. parleideSiniciis et Btalis Tuscanis anno iiua : ct;leea 

1" "'/■" foullo inslrumcnla, auctoresqiie dc B. Andreii ulcumque Iti- 

■'■■: !■ i'iri'po- cittos, oduumerat prxcitatus Rotjmundus ad ctilcem Vi- 

I ..■liliim, txaiitPittioris lupplemeiilumatiquod elornamentum. I l.hilirU,,.^ § !l. Gallerana li. Andres'. familia : Misericor- 
dix Socielas ab eodein inchoala. 

nniiiii.ju.. vilii- privulie .vibi i"J(ijonini Mriem et familiarutn ill\iAlria cotjnomina, 

lus Kul.irocuMtenipsbSfl. Ex quiwelut imma sprevernm. dum viverent . Saiictt. ne l'JZTdxtu 

fe viliL- lialicx auclor Iiaimun~ post mortemqniilcinreddcnda ipiis puliivil inmplicilas apairia, 

dus forlOMis iioii i(iroiMnyiirii(.-r prvfert alterum indi- aiileriorum Keculoiitiii , ul qiiiliiis amni tiobililutr piittor 

cium quod iiim multis. uldiJiniu^ j<..x[ vhtum l;;iit vtn i\wl. >.tiiu-litnii>.liU\him vK.merita viitu>, ■ uUliusautcm 

anuiscoimriplalixcrttasi, .,.:.: n.:.u..i „..,. r.i ,■,. ui ■;. . :h.. ,. ,■ hlinst.trxempltminlcHioeren- 

mmio«lFr. AinbroMi i„.< ., < .,, , <, ,,,,], ,„,, ,,, „ ,.. a yalrta connomenloab aliis 

cantis;«jam.,»fefll.-m,',<, , .s , , . :,,rr,i,nr. Ita.ine eii„ tittilo 

fiiUannomxxxM.pcroui,,.^,.,,,..,,: ,;„,,;„,,,„ ,-,j ,, i „., n. a.;.1ii.u.. b.n.iiis .limpUcitcr nominalur • 

perilurncmoatilalenomcn fu.-rii. iit.si B. Amb,v.stu. et uUi., (.■,;■ Smiciu^aui UmHiis Andreas. Quia tamen 

Sansedoi,m:quimitmcadh.ic fui.set m vtvis cum qvatitumcimour puf>lici jiiri. fncii, mn de^imtnt pro- 

i«(i*eniiTeri(ur, fuisnel liauH .tnhii- reverenlii,s compcl- pius ad imilalionfm umerr eos. qui commune ciim ith 

lotiis, quamioquidrm a nmlr nia viiUice nruerii t,t «.» *nviiii ,,. ..„« ™;. , -» „ -ji . . , j- 

n . ' . . /"""" rtrpeni. ut sis soi itu grnus, uon mmui rorum iHwstrantur laudi- 

oea us cv I. iiM.a .i,.,..,„iu „ Snlr i.uisa,,, et ad solen- bus. qiiam bcllicis faciiwribus majorum suomm : idco 

lur « fji,r^,vMi,r.ii.do; i / ■ Andrea-inpuhlins.htis g<'"((fifii(fji de Galleranis 

«H.(iisj(ii,in/iii*4t litorum aiiuorum. qui a morle Benti di>queappor,h,:, , ■ ' .. . ,.,„,,,/ 

flusere. cat..logos, Religiosorum uomina e.zhibentes : 6 Antiqu.r ,:, . ,■; U,im Callera 

quod ut non iiegamMs. xta ad conlii-maudam scripii hu- mrum. non Ob,'::. /,-. ..„ ,, ,,:., ,„, ulJJae' latidm D B q d n sus Campigliam tetenderuat. grjiidu eudeni damna 
infereiites : quori curo Senis esset intellectiim, oli- 
viam hostibus itum est, commisaque pugna Di-iminus 
Amlreas Galleranus, nobilis Seneniis. iuterfecit Do- 
rainnm AndreamMartinetli, praacipuum Urbevetano- 
rum Ducera : qui de victoria desperantes, retro abie 

9 Pari aniim fortiluilitie, sed Chmtianam manstie- 
fudinem necdiim edocti dvfpan m causha ustis credilur 
guaiido cxdem com lommi-^it ob quam et palna viliire 

}„nju,jusd.bu<l tl m D.im.,ius[fULiUriuc,dU Nam 

'' " ' " '""• P'"- 

' m motam 3 B And 
K D n qu apu p n p m f hu Cht t a.plu perpetnum servaretur .- ad glonam Dei ot honorem 
iptiius, qui ex hac vita transiit annn mccli : quibtts 
coni.on>itepigrapke,sut>jecta imngint tpsiua Beali, qua- 
Us spectatur in aula mojoii Curuv, dicta Mappa-mundi 
ab exposila islic tahula geogropbica; et est lnlis : 
Hic fuit Andreas Sanctus Galetanus, egenus 

Patricius, fautor subsidiumque bonis ; 

Pauperibu-iquoniamcunctis extruxit azjlum ^ 

Artes dij,cit ubi Gymnici tuiba sacras 

12 Vtt lamen ad Acta S Toannts de Deo piobatum 

a iiobise^l ,nll ,„ . >ll,n., ,i,„d.m m,s,ri<-o,dixc,ga "^ 

ejusp,,pu, , 

habut^se qiianuiiu i„ inuiiutB AnJreas 

enim alibi •iepultuiam elegustl quam m eiecto a se vel 

sacello vt! lemplo? Post moilem tgitu) ejus soUtcita 

Ciula', i„ 'ii.blaloiipiii': i>uuiuIo,e ip-^uin qii,'qiie,,iuod 


fumiha poiAtdiise diciltti iaile'la I'inai t£ nuiitu 

10 ffacli-nvs Haymundus i« pauca contiacius, lisc 

l^ tiluiiatiaUcla colltgens e-x scnplo autmtmaria tradttu 

documenlULtoh anliquo aiaiore jn slenla, utpaium ad 

Samtam, qux siitbnida iial, vitam factemia Illud 

nolahilius quvd lani iji\, ipwni qui eiim prxcesf.u Jo 

C Bapt iV«u 'M ( r / ! Vndieom tnslilittorem 

fiuiaiil eju^ Mi^.ruorduB nomuie 

Siiii'. fl iiiii,, ,1 ^i|| quando ■tublati^ itdditui. iipph 


ud, pu adapiatui 

omum udliuc seivaatui htUiununia dutuiu Ivtum con 

cernenlta piubuulgue in\tiluluin t*I(C fufise ho\pita(e 

Fialie^que paiptii/u et iii(i,mi<^ disnutuio^ ■.•ih 'in- 

mina Oblato>,< , F, , , , . M ^ , 

Chrtilt, cin, I V 

tet Qui asMi \' 

dicabal Nou %p,thilaiil ilii iiuiUm ad flunniiuaiium 
M7'rr'«'i *^'"'^""^'''' "' Qutdam lesttmavere, proptrrea quod oltm 
madmtuam V""9"* '"'" 1» co rratits ejusmodi cotoris pallto ute- 
rentur; ab to lamm ml vpinium \ptruuuUum bonorum 
cemmumLai, , j r Siephanum Bi- 

seiilinum, oii m, decrelumque ait- 

no Mccj.cn \ \ /jtniui. quojubentur 

Frattes Pr^.i.u.».- a lu <.,,uui, cujusque diclonim f i<i,ui.uin',iiim Guaiduiiio,,! Rtiton ipu 
jff^ es\elcoaco,dibiti, sulfiagiis cnes stj: det 
I ifuos coiitiaclus ijmrumqu, ik bonis tpst 
■• Ugitme relehi lui ' < i, , w quv te c "i/irmaio I/ boiwi uinqiie stabilinm possidendoi iim coiifi} nialiu jam 
anli tcitictlob EpiKopis Seiien\jl>us ilatii ela Denmdo 
Fi,i'.ioi,o conftimala Febiuano vunsL anni mcclvxvii 
r ' iin {nomdidnum moietchaiartei vi Indiciio- 

I I I I hnstuinxanno adjtctus etalteriitnnumeto 
i I ,, '.pwwt lonvinnt) qua de re extat m aiclavto 

^ ^ ' vi\t'jms Bulla, quam ex Lattno 

I ' 'iiundus Baibi cap ^i, dircctam 

■I I III HiUiebrandi, Reilonm et gu- 

I s Mdnse de mtsencordm et paupe- 

I jiisque sociis qutnquaginta sep- 
1 1 atque adeo succesnve per vtcet 
i'11-.iranttbus mter quos Peliui 
^ 1 ' / I im diiobus exocto soctts, tn Vila 

tjiit. ciim iilulo Beiiti Decembn men*e proferenda nomt- 
notts m qua eliam bulla sigtllaltm expnmunlui omnta " 
bona tmmabilia, dictx domut aptts fidelibus coitcetsa ad ' 
eum diem, et tam ipsa quam prsedicli Fralres omnipo- „ 
lcstatis sccuUiris juriidicttonideelarantur exemptt, alque 
a iubeundis quibusvts in commune oneribus immunet. 

M Anle omnia autem ipsorum socieias legtlime m 

formam veri colUgii erecla declaralur : qum deinde 

Episcopus 82 DE B. ANDREA DE GALLERANIS. 

K Episcopiu Pium vocat ac religiosom OnJinem, quem eam piitetliber accessus, mandMvit fien indicta cap- 

prr iiuott yromotum ad posleros velit : sictit in priiicipio saduns claves, etcontinuoclausam retineri, nec faci- 

profetsia fm-at, muneris tui me Ecclesiastici attiitii le aperiri. aut cnrpus illudB. Andi-eae facileostendi. 

opem m impenitre, qtii vitam eligunt religiosam. Qnod airareestiliorum deGalleranis, etest dotatum. 

Qiiod «Kwii tm ita accipiendum quasisimtil otnnes ufto et habet onus deoantandi Missam secunda feria post 

siib lecto, unitisque Superioris per omnia obedientia Deo Pascham Resurretfi"iii<, '|Ufr1 ailimplpre dixertint. 

servirent, am trium solenmiim votorum profesmne : Decrererat ii ., T ^ - f' ,ww Passiottis 

scil eorvm singuli sprelin seculi vatiilatibus, in stia qui- commemorait« '" ' ''■, cujiui- 

qtie domo et amdilione ac opificio matienies, paupcntm quam Samii '■ '>'']ui' ea 

minitterio vaeabanl per vices, prout ex dicta S- Pelri caiissa ftu pro Christi amore mundum contempserant, nci, oi- _i>l.,^aa, w 
teri rei quam oratiouibus et misericordiae operibus dieli altaris 
vacabant. Diebus festivis singulis quinq"" "^ ■'' nmnh, «/ / quodin hodiemum iliftn serrnliii-. 

17 Anno post dictam Visitationem qtiinto, Christi 

Capitaneiis Jittius G-iHeranus marvioreum [ 

faciendum locavil : qua t 
qttx ibi ditt sleteral ipsuis B. Andre. vacabant. Diebus festivis singulis quinque ex tis amola esl , q\tx ibi Aiu sleteral ipsuis B . Andre« depicla 

congrpg.ibantur in hospitali, deliberantcs quo modo mago, circa anmtm mcccxxvii eleganli Antonii Lau- 

et rationo sequentihebdomade pauperumindigentiffi rati penieillo elaborata, quam circumdabani variontm 

subvenirent ; quorum quatuor biiii inter se ministe- miraculot^tm eTpressie liislorix quamqu^ ab efjigie ad vi- lubvenirent; quorum quatuor u.... ...l^. .,■, ...........r. ~, , ,„_, .„.^ 

"a partiti obibant sub unius quintl directione, inte- vum expressa sumptam volunt alujiii : collolaqiie est 

nm dum alii quatuor contemplationi cum Magdelena per altare quod Pilriiccir — " - — '■ — -'■ - 

eadem spptimana vacabant. mamil ad annum vsquc 
tx genlii B. Aml>rosii in 

5 111. Ilmor corpori habilus ; altare. imagines, iix ex hco «W minc cst s 

Sodalitas mb nomine B. Andrex erecta in*i 
Senis. parte sacristix; vii 
nlo nllurt- prxdio~ E( • Corpui in 
Prxduaienim Xf f" Audreat mrpus in xdc Fr 
(imte lumiilatum conslal. Eral ea liim lemporis anli- 
qiiaS. Grcgorii parocliia, Ordini Dominicaiiocoiicessn, 
mulloque qiiam niinc viinus occupahal loct, anleqiuim 
vi-miam ecclaiam B. Ambmiiis Suiisedonius,pro lem- 
pore Prior, tolo aequatidam locarel, ut twva el ampliot 
erigerelur: qiix atina mcclxxxji cre;)/a, el brcvi, quan- 
tum ad usum talis met, promota. tiib annum dmum 
«ccccxLix exltemum arci-pil romplrmenltm. Ergo. in- 
qiiit Ragmundm Barbi cap. 2i , nescrtur in qua vete- 
ris terapli piirteprirao sepultum fiieritsacrum cop- 
puH : creditur autem faisse inhuraatum usquedum 
subflequentium miraciilOrum claritas illius elevalio- 
nem suasit : quam nos cavssam csse conjecitntis fesli- 
vilalis annuae (eria il liebdomadas sanctioi 
ca-pta : ttllumqtte de ea in Vila siknlium pr., ^.,j,„„r„ 
accepimws nntiqttitttlis magnx isiius Fitx. ipsiusqi 
Bvalt lemiwibii^ proxivia:. Alioqui uecc^sario B. Andreie i . 
oblitmtlacum,ipsi, in qiit> /'"iinun '.;.•, i.n. •\!mn p,-o- 
rimiim; ubi, quemadmodim ei ahlii scmper, frcqiieitti 
candelarim litmiiie etiain hodie colioneslalur. Stipra 
ipsum aliare nova cjiis imago visitur, anno udcxxx 
picla a Slcpbanu Volpi, procuraitle nol/ili Fenturioritm 
familia. qiix Giillernvx per adoptionem Domini JulU, 
siix slirpis pcr lineam masciUinam ultimi. feliriter suc~ 
crssit. If.vc liibuln B. Aiidieam exhibrt coram Beata 
Viii}i'i- ;,',',, ,;;, u ijicnlemque feHcis iransitus sui 
"""'" ■'■:''" in rUa num. i%Visuntur 

el «ii ' 'i''i< Senensisloca sancti htyus 

'■''" " ■ '/'■'■■ /■■i'i"i'iiulus cap. 28 recciiset, tiecopiis 

CSI ynuj,:l,i^ amnnnmirair. 
i8 Vam vel elevaium fueri 
1 novam translalum eccle- 
nitaexpfirteetdedicata vrlul ad Sodalitalem sub 
rex iiistiiutatn, el aiuvenire soHlam inoralorium, quod 
tb dormilorio convenltis Fratrum Prxdicaiorum est. 
•lebrare EapTinapinm habuit aniio mccxuv Kalaidis Maii, ut 
leslatiir collectio autiqiia Capitulorum in membranis 
exarata, et apud diclos sodalei (if.^^nTuln. Probuo aulem 
itmgni ac prxdpiio pi. 


8uperaltai-equ.id(J;mi, cuj 
gens Galleraua suscepit; 
, tio addita : 16 Eo it 
yF.yi,in Bm i collocata fult eipio dictorum Capituhntm s 
s paullo post patronntura sudalitatem . c inscrip. ■ Concellarius Ora 
tiaD. N. JesuCliristi. 
Matris Virpiiiis Maria : Ini prxfaiam 
I pvxfato lioc exordio •'-[ per Tiisciam ,'l/"'^,',./,, ,■, x, 
bra Visitiitioniini Uosvii ,|, ..,„„, ,,^^ 
existfinle in Curia ArcliiepiscopHli Senarum anna 
rot) v.Mtavit altare suh titulo B. Andrea; Oalleraiii 
Sene.,s,s, r,uod est alU.-o latorhium. caoner um 
mensa lignea. et habebat tres tobalios cmn X 1 
cra, quara mandavit ajquari et Inftoi ,i;«t« "'*''''" 
Aderant duo candelabrn octonea, et palliura ex serico 
albo Da,nasco, et pmdellaiignea nova et dece..rsr 
pra ,uod allare aderat icona iraaj.inis B Alldre^ 

nfaclisintabulisporpull 
ade- i6xi, et suse sanctissima) 

!c non heati Domini S. 

AniirciP, luruinque iiovutn similinm conslilulioiium U- 

briim XIII Mitrtii anno MDXviii, quando Sodales cen- 

tiim vigiiiti tvtsse insitffragia inveniunlur, ila exorsus 

""'n« estsciiptar : In iiomine sanctissi.naj Trinitatis indi- 

' ';""" v.dua? atque gloriosn. Virginis Mari» et B. Andre.e 

■ '"or de flalleranis. Alibi veiv in ii.dcm CapiluUs eum ho- 

. m u- norain cnm tiiulo Beali Patris nostri ; eumque sux sc 

M- B4 aatitatis Patronum .ic protecto.em ngnoscutU : jubent 

dc pmitari cullu eidem exliibendo edoceonlur 

'. ri irn,;,i,uisPaicrelAveposli tl SancluM 
c Bcalum i lOra 


deaurata, ii 
B. AndreBB. a depictis subtili nicibui, qiiibin i, 
cujus rei, loco tti, 
qua adliac supen qua mt ,ep„,i,„„, , / e^'^ M» 1 .. bq...l us «i i„ ,epulcr« Disciplinalorura 
El au.. d,cl« e.p,a er»t aperta. e ad SZ "' ■^"'^""' """» »"■•»''. ■l«'''i'' «««« A plo SapietUne siihjectox. ei 

litstrium Sodalii:w ■:", 
pro utroqitf sf.ni ^ 
tro xin in perpetuiir: 
f el m>itrissiimT„,, i; 
A^cani, Picu.t.^ii: 
pinms Tancr^di / . .. 
rjm Bai-otium ,ilu ./.■„■ 
Illiistriasima Gcvmiuiio, 
diciix lioneslaliis : qui om 
em dignitatm, si iiomiii 

iO Eadim Soilalilas i nalos, Iranslatum 
■0 n nohilitate il- 
's fervor: multis 
i^^fue a Gregorio 
'« honoialmque; ne, monbus et Itonestate praiclai 
Galleranorum prosapia traxit ori'i 
laiiHabilis non solum quicura eo su 
tiraonium perhibent tidedignura; ^ 
iLe ipsius obitura et post frequei t conversnti tes- ' 
mm etiam quse i 
s claruere mira- 


1. ytxta piam urbis Sciien- 

iironUvl tisconi.ueludtiiem. aitiio Udi.\vii ivduclam, ad instnen- 

^'"!iib!i '''"" ^''""""■'' "' '*"''* supplicationem, qiia Deo agttn- 

ote.yioiie f">' 'jraU.r pro oralioaitm qitom anno (actorumsucccssu, 

I. 1M9, sorle ,'3iis!^ft prtor anno MDCII. dctibcrareturqtte, ecqtta 

et aipi.^ Saricli velimago vel reliquia sacraistain pompa 

ctrniwferrena-; auclor fnit Eques Ugo Benztns, « So- 

daHiate sinnit-^^simi Rosarii ad eum cmlum depulalus 

vl B. Andiex Gallerani corpus, vel lolum vel partetn 

ejus, rlfeiYiiilam deceinerenl : quod commtmi exceplum 

gutlulatione . el pcrmitletth- liiTeirinlissinn, Bnrzel- 

B linn . Vtcaiio geiterali r,,, ,.,„./, y.,,,., „ j,,-. I Senn ii.ta- l,iineslM.-/pi-,li-s;..ccef 
capite. Quod deiiide iiiogna n-ltiitiiiuir iciuium iidA^dem 
Patrum Vominicamrum, tolo oclidiio sub insigni co- 
nopwo, medio in templo exposilummansitpultliciBcivium 
venerationi. Qiiod ite,-um simili magtnfkeniia et rilu 
faclum onno mdcxxxvh; prssenlc, dum prxcedenli Vo- 
minicam Sabbato 'e capsa socrum levarelur cranium et 
eleganli tabernaculo imponeretur, prxler illuitrissimos 
pluret viros. ipso quem diximtts Archiepiscopo Jscanio. 
Ipsiim aulem cranium notto deiiide die, popiilo iiinumc- 
rabiti concurreiite et pielate sua proli.Tiorem ciim aclitm 
facieiite. in capsam siiam, gux et ipsa meditim in lem- 
plum eial delata repositum cst, ac pariter super allare 
suuin. pra-lucente magno numero ccreorum relalum. 
j;.V. .^i'""^.y"'*V*?""', '^^'^"Hvebatur anUguum MS. quos A(c lc de benignilaU b orde. Df nparaiione auditus. 
De rtforuialione loqude. 
Dc [nipelralione grcssus. 
De conlractionis libcrallonc. 
De recupcralione usua ralionls. 
De libcralione a dajnionilius, 
De liberatioae a carcere. 
Dc IraDquilliUlc Hijcluantium. 

De quadam jd 

Dc quodam n 

liberalu. 


itatis B. AndreEe. 

De quadam muliere contracla in somnio Uberata. 

Dc cuslode sepulcri ejus. 

De quodam Tolcntc oITerre in cjus fcsto. 

VITA 

Pcr supparis lEvi scriptorem, 

«c MS. conventus S. Dominici in Camporegio 

Senis. 

CAPUT I. 

Vilx totius virlutwnque stjnopsis. 

M. uit in civitate Senensi vir nobiiis. Andreas nurai- cula, et jugitercoruscarenon desinunt. sanctitatis 
eximia; raerita attestantur. Hic cum a Potestate Se- 
npnsiyx perpetrato homicidio pobliceexnlaret.quasi .^rfeuaOi 
nocturno tempore cum a fratre suo de Maritimave- cxul 
niens, vidlt nubem de sub quodam inolendino subito ** 

exeuntem, quie ipsura cum equo, nii insidebat, a 
fratris aspectu subtrahens, triuni fere miUiariortim 
spatioper aerem detulil; ipso germano sequente, et 
tantam perditinnem dolorosis et anxiis gemitibua 
adc-lamaiite. Sed vir Dei mox salutatione Virginia se 
munivit, eam nullatenus desinens devotissime salu- 
tare; ita ut ejus meritis taudem ad terram fuerit 
incolumis restitutus. 

2 Et quia diligentibus Deum omiiia cooperantur 

in bonum. in hoc vir sancius, suie intellexit voca- sLS 
tionis exordium, utscilicet animum suuro abstrahe- renunaan 
ret a terrenis, et ad contemplandum coeiestia se 
transfei-ret: ipsi devote serviens, qui eura de tene- 
bris hujus mundi vocavit in admirabile lumen suum. 
Quod utique provida, et simplici aviditate complevit : B 
ex tunc enim ir.undo. et pompis ejus renuiilians, f**'"'<9"« 
Christo se totaliter dedicavit, virtubusclaruit, qui- lui^ere 
bus seipsum repens et Christianorum utihtati inlen- inapii. 
dens, ad Deum se feliciter ordiuavit ; mortem fugiens 
vitam aitiens, viam vitte ingredi non expavit. Hic 
namque fuit pietate compatiens, benignitate subve- 
niens, oratione assidnus, dilectione prsecipuus, sanc- 
titale perfectus, humilitate dejeutus. 

3 Fuit ergo vir sanctus valde compatiens, et su- 

per afilictos pia gestans viscera; ita ut eum magis Aifiaii 
cruciaret afflictn miserorum, quam ipsos miseros i^tnpatt^i 
afflictio siii. Unde et serael cuidam pauperi obviavit, 
qui crus habebatlumidum, etjam quasi totaliterpu- 
trefactum, nec inveniebat propter inopiam pecuniaa 
recisorem. Quod vir Dei intelligens, emplastrum 
quoddam ex siiasiroplicitate apposuit, et statim fuit cnspuirit 
plenarie liberatus. Ubi Deus manifeste ostendit, ' 

quod etst pateretur dolurem aftlicti, patinoluitaftlic- 
tionemdil^^cti, qui erat tantumrefugiura afflictorum. 
Hic inlirmos et afflictos diligeiitius perquirebat, eos 
visiians et consulans, admonens ad patientiam et oLleliimi 
exhortans. Unde et quadam die dum rediret de Co- 
mitalu, inveniens fLeminam solitariam parientem, 
pietate raotus, sibi loco adstitit obstetricis, et per- 
fecte in oraiiibus rainistravit. 

4 Accidit etiam ut frater suus ex indignatione [? 
quamd;im clavem in fenestram projiceret. ubi erant ampullai 
ampulla>, quibiis vir sanctus b sciruppos diversi inedictua 
generis deferebat infirmis : ex qua projectione am- fj^^"'"' 
pullse sunt penilus comminutae. Qund vir sanctus '(, 
intelligens, nihilo est mutatus : sed pergens ad fe- 
nestram invenit eas aropullas siue aliqua laesione. 

Ubi Deus manifesteoslenditquantumac(.'eptabat suEe 

studia pietatis. Cum enim beatus vir operibus mise- ,ero rtdeui 

ricordia? huniiliter et devotp insisteret quantum pos- domum, 

set, contigit frequenter quod in pauperum servitiis 

occupatiis, ad domum propriam i-edire non posset 

ante tertium sonum campana^. Qua de caus^a iudi- 

gn:iti sunt omnes de prupria domo. et ei sic tarde 

redeunti aperire nolebant : quodille ut veredevotua uHropafete 

et patiens, huroiliter substinebat, et ut ejus famula /""**■ 

retulit tantum se in oratJone prosternenN, januis 

clausis, postmodum Salvatons exemplo reperiebat , 

apertaif. Et quia lunc est vera compassio pietatis ,iumpio»ipi 

quando ad sublevandum miseriam per opera se os- 

tendit ; ideo adprimum secundum sequilurcongruen- 

ter. scilicetiiubvenientis benignilas. 

5 Secundo fuit benignitafe subveniens : nam ip- •14 VITA B. ANDRE^ DS GALLERANIS 

A siusstudiumhocerateoLtiiiuum.opemferreraiseris ret. Ef fjuia in oratione iHuminafur intellectus, ad D 

«■ et M)bventre cgeDis. Umle et (iiiuiiarn sero unum cujus apprehensionem- inflammatur affectus; ideo Smcere 

"" farinfe sexlarium ad doraum pro pauperJbuB appor- convenientersefiuiturquarlum, scilicetdilectlocari- ' """* 

tavit, et caleracta a<)ua in me^ia nocte vocavit famu- ta1i<t. 

lam, ne penleret Matulin.-ts. Quw cum surrexrsset, gSecjuitnrergo qnartum, scilicetdilectiocaritatis, 

et paneni faccret, et vir Dei reponeret ot ordinaret, qua Deiim, et proximuni affectionis sinceritiite dile- 

c |<a,-.ia n..ii deficiebal. cum alias tot panes pruducti xit : quanto enim affectu proximum diligebat, qui se ^«^™ « 

1 extnlijjsexlariisnllateniis non fuissent : exqiiare in priiximorum obsequium totaliter impendeliat? 

miilitT-f tHligatji, qnffirensetsciensab eo quod uniis Suadubat omnibus monita sanctitatis, in cunctis -se 

fann-e fui.-^et sestarius, intellexit hoc ex vin Dei exhibens speculuin honestatis. quanta puritate 

merilis processisse. Vinum etiam. (jiiod pro infirmiB Deum amabat, qiiem pra^ter Dei memoriam nil aliud 

fec<»ratspeciale, dum vellet ut solitus erat mittere, delectabat! Hujusmodi divino amore langueacit, 

famula itiventt ipsum penitus defeL-isse. quod B. An- cujus deKiderio unlmus inardescit ; dum enim Deo 

ftreas audiens ivit ad e vegetein. ct facto signo Cru- amore conjungitur, ab ipso praeter D.fum nil diligi- 

cis hausit aliiinde, vpgete repleta (iivinitiis, iinde tiir. Et quia conveniens eat. ut dilectus suum visitet 

loiigo K-mpore de ip»o pauperes su^lentnvit. IIoc et dilectorem; semel Christus ad euni venit specie pe- 

de pane pluries accidil; quia dum essel scrinium reprini, instanter petentis in liospilium introduci : '^'"■^"«'n 

vacunm. ct famula non iuveniret quid daret egrni», quera fialre reoitenle et ex boc plurimamiDdignato. '^"^"'^ 

ipso ittuc ciinle.iivinilus rfiiilf^batur. in propiain caraeram firraato bene ostio collocavit. per^grinU 

G y)ia't;im eiiara dii!, dum esset hora prandii et lu mane autem cum vellet eum educere, aperiens 

teni[Hi'..'-s.t pliniiy t-i nMil.ns irriCJlmii, vir Uei fa- cameram neminem adinvenit; exquo intellexitillura 

nniL.i, ' i; : f I :■ '. , 1 ( ._•,,,!.,,!-- ,ji. f,iin f fuisse, quidixit : Siquisdiligit rae serinonein meum 

I'' ■' ! ) .1 I, ' . iiiiran- servabit. et ad eura veniemus, et mansionem apud •'o- If 23 

ti''||- ' ' ■: ' '■' ■ ','■ ,'■... iiiplele eum farieraus. "^ 

'1 paia -. M- j.,' i(, - ■, 1 1, 1,1 - , I t ji - i!. w-iinienta 10 Quadam etiam iJie, dura sibi eunti ad Matuti- 

sija niliilo Kia.lefricla, jnt«il.'M'ruiii -ip-.uni lam cito nas a quibusdam, ut eum morti traderent, insidia '^^'"''diU 

reversum, et illa^sum a ptuvia Angelum deduxisse. tenderentiir; ipsura per medium eorum transitura rrortem 

Simile etiam pliiries accidit, quando endom caus.sa facientem aggrediendi penitus defecit audacia, illo 

iliat ad g Monlem-Cellesium, et ad Io<'a alia diviniMis qui erat in scelere prJncipalis exhortanle crudeliter 

in-<piralus :oxquibiisomnibusDeii8iiotificare voluit adaggressum. Quod cernens B. Andreas ad pedes 

qnaiitum sua? misericordise f'pera arceplarot, Et quia illiushumiliterse prostravit dicens,utinse, quidquid 

per activam vitam ad contomplativnm venitur, con- vellet ratfre, lileic cxerceret : ad cujus verba non 

gni^.spqiiitur ferliiim, «cilifet orationisinRtantia. in solnm . ,,,!.,.]f , i. .|i)iiia seretraxit, verum etiara JS^ 

<|ua ad api.Tm n.iit.inplationis de campo uctinitia df I' ' ' ! • : - . :.i.ihi huraihter postulavit. Ex lUelaiiur. 

eju^^nnimn-. Ininvv..lal.:it. ■ qii,, : . :-', qtiodDeuspati non potuit, 

/ Si^qiiiiur .TpM (.'rKiiiri, sciJirol 'iruHiitjin insl/in- un.r > i. , |,:, \i:,,isl:t'deretur,quitant.-Bpietatis, 

'■' '■'■^' ■■■■'■■■-'■ ■■■ ■ ''("(.'^ i-K. .,■. I 1 1 Miiii ,1,-,-- ■■( , .,1.- ,' _i,it|,,ni iii pn-.ximo.s effundeliat. Quadam 

'','"''' " ■" "■'' '' ' ''"' ' ' "■'■■'- '■■!.. 111 .Ih- ,'IIii)c exulans, dura inlrasset clandestine 

£;;;:,;;,,;,_ ■„,■,■„,;;■,;'„,:;, ■; /-;;,■ -;■•■;■■;--•• "m.-- 

i" ■-''■'"" '■ " ■ ■ ' .1, ;.,'u l.crililiuiio W- . . •• 

miiiam [^e,i. ',•,.,, ,1, :, i : ii,,- iion Gx amore tilju- .1 . ni. , 

Fat|.|i,M|uiiiii ,,i: : ,,,.,, ,, , sorabiles gomi- ebt i,-i ,,,•,,, i n.,, 

l^ui.tni.1111,.1,,1 r ,.::■ . • ,„iii,„ii„ao„,|„rum asMsii-iitiinis 111101,11,, 

''j''; ' ' ' II 1 iuin loooiinfie hunceiectionis minislrum, « , ^,... 

° ;,', ,1,,.,, ",; ; ' ; ' ■""■madida, acM »imum Conrossoreni. Etquia sanctus Sanctorutn so- 

jj,^^^;; ; ' .1, i.ili , I iiilo ct fiic semi- lus a Sanclo diligitiir, propter quod ipse dicit, 

innil,,,'," ""■'"""■ '1'""' l"'''"ii"iliim iti exiillalloiio Sancti eslote, quoniam ego Sanctus suni; ideo bene 

Zto P,wTlrl?T I"i'"' r™,?' '"""""^ "'"'''■ "'l'''""' l"'""""' '"■'«' ='J"« i!«nctital,s fastigium. 
cobt M 1.111,1 '■, TT '''""" ''""" ■'■- " «^l"'""- ""1'"' l"'""""' -"i'"' '■J"' »"rti- 

rerum siner.,| 1,, ' „ ■„!,'■' " ^ "'■""" '''"'- '""* ''"'"'^""" ' fanclus enim fuil, quia divino ob- ', 

Kt ut iiiis^ct -III. , '■',' ;"'■""•' •..:••;.:,- .,,,„1, '• t, iT. r adilicatus : Sanctus, quia iii legeDei < 

cuiilam lii„i,.„i, , , '" ' '" '■' "'l'!"^» : Sanctusquiaabomni immundi- ' 

j„.,„iiii, :,lj,|,, ,, , •-.:„. ,1. , • ,„iii|jitus Ad Deum enim tanta se recti- 

« .- , ,• , ', ;', ^""""|.'.' ui.l, i::,i,,ii, „i i„ omnibus diviiio Tolito se 1 lurri It moraretu 


ir occulte. ^ 


\\iiu stalim ad ejui 


s compre- 


isit ; quibus clavei 


n petenti- ( 


' Hiie clavi aliqua 


apcrtum iiemeliat 


nte vir Uei exier 


is, coram pericuU 


:>it k ; piaividerat e 


iniraDeus «'P"'"«'*'- .(;„„,„,,, " ",""." ™l""' '" l>»tl-ia, verum nulln, a.l,crMt:iti,.ii, ,.,., 

b™.ur,p,uries,v„uZ^i:„ni;E;;-,:°™: iziir:^^^;^: sua opera ter- 
roboratup, ut s|ilendore debant lociim. 

clarescere ; qmid ftx uumiiatit.iu. R \ . ,i.., r , 

referenlcs, e,' qu:,.rc„,es i,d quid ."' ,;.":' '■'"-■.-.'""''" .' ^ ?"!""' ""c"'»» est ab immundilia iibon 

tum lumen 1 dirlii ram,,,:, se 1,,,, 't perfecla i„ imiiiiiculata inunditia; perfectum 
cm unumquodque est. quando finem ulliraum jam 
, , ' ; ■; " ;''"'""■", """'ei'; i,l«oVirgo beala virum sanctilateperfo 
"""" J,'"'! *"" "''" '■«"«■■''t conjungendura in Ecclesia 

. ,„,i |„| ;, , ,, '"'"""» =■ '^'"■'"lopl'ori. Dum onim quadam die in S. Cbris- 

1,11, ,,„„„. ..'.J'"^"™ "'^'«"■oanteallareB. Blasiiclausisjauuisdevotius [ 

dit ! litiam^ adm~ar rdTelbrtrfi " "' n '" ""' "°"' '" "'"'" ' 
hoc alicui nullalenu» en.rcT' . ","'"''"'' >''" "«'■' '"lloqu.um audieb.int. Et 
"il«lenu.en.rra- exeuntes, ut suspicerent. ad loquentem, viderant 
Domiuam A Dommam niinit. splemlor 
disparuit. nntle vir Dei 
bre am!>iUir. et advocan 
n die U 1 ful-e ,d.io 


tfe- cooperi- 

esperis fuLuruni 

prtedixit, sit'uti ei Virgo heatissima i-evelavit; qiiod 
rei postinotliim probavit eventus. Dignuin namque 
fuit, ut tam certum suae sanctitatis ncbis nobi» daret 
indicium, quo fania virtutum claresceret, et ex lioc 
in pra'senti devotione 

poitimmum gj g,,atiam. et i 
ftliSflW mur. Etquia •{ 
jjwdinm. tanto occasus |i 

nascente siiperl 

grue sequitur s 
13 Snquil ir)ideucoi 

icilicet huinilitatis dejectic ;et liiimilitatis i 
, per qunm ceterai conservanlur. prie 
ceteris claruit. Mundura et mundanas despiciens 
penitus vanitutes, iiiilluinpr»terquam seipsuni sper- 
nebat, hoc etiam despicicns si ab aliis l spernereiur. 
Undeiiperibiis, qufL-despectui et vjliTatipatebant. in- 
sislebatavidius;non iniiiislraridesiderans, sedpotius 
niinistrare. Et hoc iileo, quia erat in liuniililate fun- 
d;ttus, suiacqubnsyeslitjiaSalvatoris, qui humiliavit 
jj semetipsum ; nec non et Virgmis gl<iriosa3, in qiia, 
sicnt dicitBeruardus, humilitas plus quam vir^initas 
placuit Creiitori. Corpus suuni quantum pt.terat 
humiliabat jejuuiis, vilia el despecta induens vesti- a GriOrclum n oUqut t farla) cilur Traiisflxorum li 


'li,i<jp,„mhis ,al - 


videproUgom niim. ^ 
mtet pubncx /v,/,.rn/i 
deiii remtMue. — L liaym 
cap. Ib legll negaliwcm : 


lioc tleaiiiclcns si ; I ss 

ivit Dtiirinus Sanctum suum, etjugiter ex:illiire D 

ieserit; lingua enarrare defi^^it, nianus stjlo esms, sbmn. 

uriaB commendare non sufRcit. Sed de multis 'o,',',niaa:a 

i videamus per ordinem. Et [|uamvis per cir- pou lepitliu- 

tantias referendnm nraTOlium diligentins et cla- rampalranlur 

;xanimatur ; venim qiiiadit-tortjra prolixitas iion 

n audientiuro. sed .^tiam legentium animos ng- 

at et fiitigat, liaic siib brevjiate perslringam, 

m d.-clar.uioiiem relm.iuens libciln, ubi haic *^f *"■'"'"' ■ 

II. 'laudis gresKum. contractis 
iii' [ilihus rationisjudicium, dea- 

|jrii;sidium. incarceratis egres- 
lianqiiillum reriigium, morluis 

i^iilacxempla viia, et fide djgna 

: :i'i' ,i-ii(inantiir.Quidam, ^ 

:. : '.■■■1 fiiinuam.etduram [ ■ . II, )... m voto H Domiiia ' 
M^" ■' ■" :■ ■.■.■;i-..-'. moxejusmeritisplena- 

con;: ■ .•i.iis ciim apostemate; facto 

v.j|<> .1 III iii'- 1' .\ :.'<,<:<■, slatim ex.puit aposteina.et 
a felire eJit plenane ltl.'eratu¥. Qiiidam eliHrii puer, 
nomin» Alliriziiius, dum propter rebrem cnntinuam 
lahor:iret iii cxtremis, etquasi crederetur raortuu&, 
r.i-fr. V..' :i niatrc B. AndreEe. snnitati est integre 

'^i.tilam etiaui, noinine Renveniila, (lum ; 
; ,: I . ; : I iiitna, cum semel sentirnt sn calefiori, 
I i..\..'.-\: Auilrea-.statimrecessitfebris.eamdimit- 
:. 11- intej^rc liberatani. Qua;dam iiomine Biliii, pa- ' 
ii.lutur quartaiiamperseptem menses.et votoetiam 
I Mi-st) B. Andreas. est plenarie liherata. Quiedam 
- (i;iin. nomine ttOlliente, dum laboraret diu apobte- 
mate in miimilla, converso tandem in fi.stulum, des- 
tituta est auxilio niedicorum : sed voto einisso B. ' 
Antlreae, liberata est, et pars b saginalis, quie ibi ' 
piopter medicamenta reiuanaerat, continuo exili- '.•ir ad 17 Quiedam, i 1 Boccabella, tumefactiouem 
: menses, et ex lior. viribus 
isn voto B. Andreac, integre 
!. febresquotidi; cliioilei iptii 

. ejiis tumulu 


r.riii, han CAPUT II. 

^firarula posl mwlem B. Andrex : diversi 
languores curali. 

JliLquta ore Veritalis dicitur, quod qui se humiliat fccit, cujus m 
exaliabitur : congruum valde fuit, ut qui tanium se saniUiem. 0-; 
humiliavit in vita, dignis et novis prodigiis exaltare- guinispero? ^r 
tur in raorte. Umie non siiie modica udmiratione 
refertur, quod in eadem htjra reddito divino spiiitu 
qua prffldixit, invenui est ejus facies sicut nix can- 
dida. et redolentibus flonbus cn.iperl.'-. Ulii Deus 
maiiifeste ostendit quomudo eum in ndoris suavi- 
tatem dilexit, quod se exhihuil odorem laudabilis 
. famae dum vixit. Corpusetiara ejus, dura .id locura 
Fratrum Prffidicalorum in Carapo-regio, uhiex dc- 
vorione sepulturara elegtrat, portaretur; quidam 
Miles ex cujus oculis humores diu et jugit^r deSue- 
luo quamdam fene.stram ahpiciens, dolorem intoll'.;rabileiii ji I': ■.■■Tiiisso 

voto B. Andrese. inle(.T, :■.' -ti. Qu:e- 

d.im nomineSohiliar. [i.T , ,|.,i!>d..I..re 

arUicta, etaliis infirmitaiilius in toto .Mqinn.'. quihus 
medicorum judicio pariljtica dicehatur. iu despera- 
tif.no laborans. Viro Dci Andre.-e hurailiter votum 


Amir eju! palatio s 

itisplena 

15 Alia vero i e libei-j 


.,i,,,,,, , ■ I ,-i,i. Qui..'dam n^mine Lom- 

ban!.., 11, ..!■(. irii .i.iii.^imi patiens jam annuin, voto 
emi.-.s.. 'ainto vir.i. est plenarioliberata. 

18 F. t.)liveriu3Conver3UsOrdinisPriedictttonim, 
ante quamintraret Ordinom, custodiens viriDei se- 
puliTuiu, casu impegitinclavum, qui pedem ejusin 
loco nervoso a parie inreriori supcriu» perforavit : 
qui super hoc precibus se Jiu;iiiliaus Viro Dei, iii eo- 
dem sero plenane liberatur. Quiedam nomine Cla- 
rissiraa, invite et coacte agitabat caput, quae facU) 
voto j[g VITA B. ANDRE.E 

. voto SancloDei. liberatam ejus merilis se cognovit. 

Quiedain uomiiie Gemma cibum sumpserat venena- 


: boc 


facto voto B. Andrea?, contiuuo !il»aratur. QuiJnm 
nomiue Frauriscus, quasi intolerabili iliaco dolnre 
affliclus. facto volo ab avia suaB. Andrese. plenara 
coiifiecutus est saniutera. Quidara puerulus ex levi- 
tate iufantili quoddam frustum vasis terrei in os 
suura miserut, quod sic faucibus adberebat. ut pr» 
anxietntis dolore siue reinedio aliquo jara spiritura 
eroitiere penituscreJeretur. QuodvidensmaterPar- 
rofina ;td terrani cecidit seiniviva : sed mulieres vi- 
tiNH- h.iM'- H Aniln';(; vovei-unt, et staiim emisit 
fru^niiii. 'M' '-i::iii': <[i iii iitinHi restitutus. 

\-\ , I ,; ', iiiiilinttus, per durtdecim dies 

• .ioiui,' .'.ii',j' .1. .'■ . , luqiKid iiec liiqui poterat DE GALLEKANIS 

miter gibbosus viri eanrti sepulcrum visitans, et ibi 
pro renarationesui devoteassist«ns, a tali enormitate : 
plenarie liberatur. Quaedam nomine Adalascia in 
bi-achiis contorta, faclo voto B. Andrffia. consecuta 
est iiitegram sanitalem. Nepos cujiisdam nomine 
Marchifiiares. contractus erat inbracliiis, cruribns, 
et pedibus : sed voto cmisso ab amita B. AndreiE, 
est sanilflti inlegre resiiiutus. QuKdam nomineBer- 
ta, infatuata est, qiia; ad turaliam veiiiens Sancti Dei, 
mox ctBpit convalescere. et tandem plenarie libera- 
tur. Quidam noraine GuiJo amens penitns eflectus 
ost : sed facto in sero volo B. Andreie, mane con- 
valescere incepit, consecutus denique plenarie sani- . Qiii noniiu B. Ai.a 
runn:i.iirric.iii 
nJlali. Qua.h.i ila quod oculuin sibi erutum vidit in terrnm dojec- 
tum; (lui fttcto voto B. Andreffi, mox iu capite ut 
primitus collocatur r, Quajdam Mulier «udien» in 
jiraidicatioiie Fralris Amlrosii, niiracuh viri Dei, 
filium. quom fractura diu in lccto diniiherat, vovit 
B. Andrea]. ot rediom* invauit ipnuiii plenarie libc- '20 QuidiiiT 
saiictilati, vi> 
' tiui pwnitens, 
drea; liuinili^i 
beiielkium i>l 
nameutti, li'i: e Ghibertus. viri Dei detraliens C.\PUT III. 1 

Ad invocationem B, AiidreiB mira^ulaalia. 

(Jufedam nomine niltadina, crudftliter a daenionio ^ 
vpxata. ante sepulcrum viri Dei lihera ost dimissa. 
Qtiidara etiam n dajmonio vexatus viri Dei sepulcro ^ 
devntius assistebat, s«d dsemon iiivittis recedens di- a 
xil., iiiiuil ^Li[li'ni caiii|i:iii:i: iii >'iu.s ru<'e»su null,iteiiu3 

nii|s...i, ..iiir I ■,. i.li.di ,iM- iiiii niili; «oqiiod abipso 

rL.,,-'i.'. . .■■:iius frangeretur, 

qnn.l , : ■■ ■ ,,."l..iut, nam ipsum 

dj.s.vji'. „.. I I ■-■:,,■ i,fi,. diLtiim stangam in 

fu,,, ,1 ,, ! 1,1 ' 'liiit lii.nuiie Petrus Baroni, 

fH],ii,- ... . .. .i|'<.il b Montf^m-Alcinium, pro 

viditqiKHniUiii v<.'niciilcin adeiim, quiipsumceperat, 
et quKVOntem utnim rid carcerem duceret : quo res- 
pondenlo, Etiara: dixit sibi, quod nullo modolioc 
faceret, et sic captivum emisit. credens et cog- 
noscens suum liboralorom fuisse penitus sanctum 
viium. Quidura nomine Uguccione de I^cliia, dum 
esset in carcere votura faciens viro Dei, mox aJin- 
M>tiii. rbiviim, cum quo carccrem dissipabat : sed 

I I' M,]'i,- .-.set quietum, ut noii &eutirelur, roga- 

i , . :\,ni.- inqiiieto; et faetum est tempus pro- 
i:,i qiiod nullocustode sentientu omncsde 

^i'i t^tiidHin ex inaris fluctibus procellosis in de- 
speraliono positus. recolens miracula et ineriLi viri D.M 


ilcuju :i ^ .j ii._>s ejus auxilium flebiliter 

n , . 1 .111 vinii.i liei in arlioris ca- 

'ii!..:i-' ■, ■ i>' ■ iMi',.i.i.'iii iii manu cereum 

" ' , .1. ',!■>; : ".i. iiM-f>savittempestas, 

' : ■.' i.i-. i.i. ['...■ i,,. 1.1 :.. 1,1 ,,1,1 ii.,i'ie quadringenta 
iiiiiliiiiia ii.nit;.uiiiii. M-iMt-mi-5 iid jiortum plurimura 
pei'u)iutuiu : peil cuui redirent, nuvis iii c albagia 
posilHuboctogttlei» piratanim invaditur; et omnes, . iiiim- Maul 
Iiabcbat, 1,1 qui' 


XIX iURTII, 
soporatos, quos omnes occideruiit, liona eorum cum 
galeis pleiiarie obtinentes d. 

•2\ Qiiidam noniine BaroncelluF, diem clauserat 
t;xtr.-iiuim. seil (actovotuB. Ar.dreas a Lauda uxore 57 

mniahat ejus meritis mox recepit. Quid^.., j,»^, „,„3 jau, sen 

suni et motum perdiderat, et mortuus penitus vide 

batur : sed facto voto B. Andrefe a matre, nomin 

Imelda, continuo apernit r.culos et evomuit vermer 

longum et rufum, habentem duo capita : quo evo 

mito c-cepit surgere, et fiiit plenarie liberatns. Qui 

dam Juvenisab equo, in furore currpnte, atrociter honoi 

coiicuk-atur, ita quod mortuus credebatur vel citn inimif 

penitus morituius; sed facto voto B. Andre» 

ips^ Cijnculcatione ab aliquo hoc vidente, vita; e 

nitati est penitus restifutus. 

23 Nobilis quajdam Doniina fuit in civitate 
ucnsi, qiijeB. Andreaaprecibus magnum benefic 
est adepla. Ha?c in noete Dominicaj in ramis nal 
rum tale snmnium sehabuisse narravit 
enim, quod filia sua parvula de fenesti 
dimius praicipitium pateretur. Haec cu... 
evigilasset timore perterrita, filiam snam B. .A 
devotissime commendavit : ipsa verodie in qi 
tissimi Confessoris Andreje festnm a fidelibu 
veneratione incipitur venerari. dum filia prfediclfe 
Dymiuaj esset in quadam altissima 
ipsam per fenestram ejusdem domu 
terrain deniprgi, somnio ad etfectum perducto. Dum 
sic pra-cipitaretur, qua»dam n. " " 

niergi. lacrjinabiliter, et aita 
B. Andrea patrocinium invo 
Sancte Andrea, adjuva ilbtn 
Puellapervenissetadterram, tam leviterettam; 
viler cncidit, quod nullum nocumentum in ejus ( 
poreamedico et ah aliqno alio potiient repei ejus, qui tres pueros in camino ignis ardentis sua 
potenria servavit iIlEesos. 

^ 28 Ad hoc accedit quod cuidam militi, nomine 
r,ne]{o, fralri ejus ciijus B. Andreas fuerat hortii- 
cida, evenisse probatum est. Hic fortitci- fnerat in- 
■: -' '■•:■■. iHir.d eorpus B. Andrese esset in ecclesia 
i ■ :: ^"rsdicatorum cum veneratione sepultum, 

iiii tam manifeste homicidium perpetrarat. 
H ' " 'l'i:nafione inlense graVatus , divino timore 
correptus est : nam ad ecclesiam Fratrum venit. et 
propria corrigia collo ejus circumdala. nec non et 
discalceatis pedibus genibtisque super terrara nnda- 
tis. a choro Fratrum u.-^que ad septilcrum sancti 
vin procedens, tanlam humilitatem et reverenfiam 
ei exhibuit, quod mirSbilem stuporem devotionia in 
idsfantiura cordibus excitavit. ad ejus gloriam et 
qui ad pacem convertit suorura fidelium 29 Ftcmina quiedam fuit. qute B. Andreai meri- 

tis magnum sanitatis beniflciura in jemetipsa mira- 

biliter e^^t experta. Haec quidem cum esset in mani- ■ 

bus pedibusque fortiter contraiJla. a quadam mulie- ' 

re hortaliatur, ut beati Confessoris Andrere patroci- 

nia flagitaret : quae ad consliiim ejus eidem devote 

- _. se vovit. Dormipndo autem vidit in somnio B. An- 

iJujusdam dreara, indutum cappa viridi. de proprio exire se- 

a snmno pulcro: et ad se venire, ipsamque ipsius cappa c^r,- 

*^^" — -:- -^ .- ^ mverotalil videret H. Andream 
dormiens claraare, dicens : Ipse 
dit. Dum sic clamaret, excitata 

sntigit liberatam. 

et jid 30 Senese. custos sepulci 
imaginesin honor* somniando 
CfKpit nihilnminus 
recedit, ipse rece- idendo de- sanctitatera 
Sancte Andrea ■■ prr beati viri, cum obla- 
I B. Andreae, pjusdem 'epX"i 
^''tanf«s , siipra ejus 
iii alto: nede lapso . Unde divina dispensatione factum est, qnod 
ille taliter accidisset ad B. Andreje teslin 
saurtitatis : ut qui fuerat iraitafo 
meritum, etiam esset imitatur pe: 

ginm; .-id ojusplon.im et honore gOL'1 liiliter f stri pervit» 
culi suffra- 
Archi.syna- in Conventu 
'■'I de Seiiis, qui ab humani 
■ii'Iis (entationihus urgebatur, 
p^nitus disponebat. Hic quan- 
pulverem de sepulcro. snper 

haliebat. , ubi documqiie :icre]itu 

qiiod steterat capsj., ^„, 

in quadam pptia diligenter lig.ntiim apnd 

devote aspiceret, omnis infestatio iiiimici ettentatio junctura confringi, turbaft 

Ordinem exeundi protinus discedebat : qui precibua intolerabilem dulorera sentii 

glorioMConfe.s^ori'- Aiii!iv;f divina miseratione re- dolorp, mir.-ibilis .■nmpassio 

sppctus, etiii fir.iir. ■ , ..-,,,„.'„., in ipso suo novl- 'i-n,-, ,-„■,!, i.n. ,„,,",,-,t ■«„ 

tial» meruit >>],. , ; : , , nrporea; liberari, 

adejuslaudc, , : '.-ntari non pafitur 

8upr.tposse. b..] ,: 1,- .: ,i,_ ,-nfnm, facit eos vi- 

rihter tentationriiii irrt-unina super.ire. 

27 Quidam Faber fuilincivitateSenensi in f Ter- 
8erio S. Martini, qui de sanctitate B. Andres om- 

nino mcredulua existebat : hic volens ejus testimo- anmviuiiem &a[ii:iiuiiis ij; 
nuimsummjpsanctitatis.quoddamfrustumveslimenti fidelium, ad laudera etgli 
* "* -; ;— .T, contigisset aflam- bilia magna sohis ; qui tri contigiteju I ,,, ' , rlavo a part« inferio- 

resiipenus |„ ,[,„.,,, ,,„, , ,„,„„ voto_ ccepit inbre- 
rendosepulen, |.i^,l,ius dormiiare Ipsi verodonnien- 
ti, apparuit B. Andreas, exhortans eum, ut paiipe- 
rum curam diligenter haheret. et ejus manui signura 
sanctae Crucis iinpressit. Ipseveropostmodum exci- 
tatus inventt se penilu.s liberatum.nulla in ejus ma- 
nu deformitate manente ; ad ejus gloriam, et hono- 
rera , qiii manum lepi-osi, tactu suae roundissimw 
manuB niiraculosecuravit. 

31 Homo (juirlam venit ad Ecclesiam Fratrum 
Prsedicaforum in festo B. Andreae, cum devolione "''™ 
sua munnsrula oblaturus : ipsa vero die, magna po- '^'"''r''""'" 
puli multitudine ad sepulcrum ejus devotissime con- 
currente, praedictus homo, fimens a populo compri- p 
rai, manura in longnm protensam opposutt raultitn- 
dini ante tumuhim venienti. Dura vero taliter vellet 
defendere. contigit raanum ejus in 

!sime impellento. Qui '^'""'fiiam ejus m ignem projecit. 

manim iiicei.di 

viri n.tllatenus amplius hssitaret. Mii 
vuibus huc ipRiim fecit, et frustum si, 
matisit. ac si numquam carbones ignii 
Crediditincreduliis finnifer ! 
dictum raira.ulum pluribus 
Martu. T. III. dolorp, mir.-ibilis .■r.mpassionis viscera in assisten- 
ti'iir> , Mi^,!,!,,!- I,!, i':ivir : qui in se rediens , emisso 
V"'' I ' '■'•■ i'im posfulando : mox ut votum 

c^^ti'! ' ' , i^ est restitnta pristinBB sospi- 

':''' ' " "I ' ; ''t'! et alia tam in vita gloriosi 
Sanrfj li.ijii , 'jii m post obitura ejus venerabilem j 
perpetrata inn..fiiere miracula, qua styli non sunt • 
officio designata : hiec breviter adnotata sunt ad ad- 
struofionem sanctitatis ipsiu», et ad aedificationem 

p . .,_ — js Deus vivit et 

beati regnatper infinita secnla Peculorum. Amen. 

res ! tribus Anno Domini 1251. in quadrage.sima in die Do- 

illsBsumper- minico post Vesperas, ad Dominum transmigravit. 

I ejtis, et praB- »P«1< InlelllgUtir iransverium iapra campanam ilgnum, ei qiio - 
ad iionorem 'ItcilrrXTJZ^il^r^tltri^^^^^^^^ VITA B. ANDRE^ DE GALLEREMS 

-, ZQpassiiiim miUibut Sna ad £Hro-Afrlcum ; ^f^*'^^^""J^^"ff";.,f'i : AndrcssBlosii Uernanluccii, e DE B. JOANNE PARMENSI 

MINISTRO GENEKALI VII ORD. MINORUM CAMERINI IN UMBRIA. I usilft(a quillini pruitciilt iflu Fr 
fmcfUas relaberelnr , si\ t I-alnarchx Urhmi MH Uearlum. i>ro Inj.limr'. crns 

(ume probareHtur, drca culinm relit/uiariim aiil Bea- 

lornmt ftiam noii pitblicf Caiionizalorum. Igiliir quam- 

vis nmiitiam scriplum invcniamm, quomodoeorpusjoan- 

nit in veleri ecclvhia habitumsit utque ad seciili prsece- 

dentis iiiilia, qiiibns jubente Alexandro vi alio Fratres 

mijfravfre .' quia Inme» constat in nwam xdem Irans- 

euiitilfus Fralribus corpun B. Pelri de Moliuno annis E 

tliimtasat Undccim yxiiw qnam hxc Iraiislatio ficrct vila '^xlramlatlt. 

fmcti, proceaxionati poinpa fiiissc totcniiiler traiisfiorta- 

m omiii populo, Clero 

sanrlilas cjiis prabala 

Camerineimi Conven- ■ j nwir. fi' liiiji'!- in ijiiierahtH prm vicariim , 
■"i iiriiiili- iiiirr>Miinn IMinm multtmodi* concus- 
M~ sus, i>roiiii-r imlii.-ium ab i-o laj-JiliattcmRcgnUT. 
el alwrum ni(i'""i 'V' "''"''''*""'""" -«''i"'''"" '<""''*- 
bilnn in rariem i;mlniri,im iii^um ; iimi ila potuit Iratt- 
. . ut non in easdem 
■niim Ilelix abiHca- 
lutl, Fr. Crescen- 
tii, quimorluo I/aytnoni succrxserat. Quibm mulis ut 
remeditim uliqnod adfe.rrel Pontifrx Innaceutiiis iv, 

Capitttlum generale coravi se Aveiiione habrndum in- liim; in qiia novo mirnculo t 
dutit, in qno Cremnlius {rolrns un riifiliis iiiquiranl privwribusquc Camerinensiii 
atii) ob Officio almhtus. el I/rltrr )ii'nnri.ti. miatibits fuitse memoratur a Gomarja 
■ ituTus obviam, rollaii>.amqur disniilinam ie!.liiuralurus tuK dewiptione : el qnia idn 
Joannrs Pnrini-itsts, crrntus eal Minjtster Grncialin. t« P"« nunc inlrn eiimdem arcai 
Oriliiir srptimus. pivplrr Joituiirm 1'iirrntcme.l Alber- servari ditUcimus, ez Gamei 
tum Pmntim llrli.v ulru.iiir r„ r ^uHirtos ; llf plrnius 
ha-c lcji /ch.tuiit III /in»/''(t(i^,Mmi* .Srraphici Ordinis 
iiijhum compositis, ntlnttprobalusi . Joan, ■I Clm 2 I/iijtis Aci 
sectindtim auclai 
aut PoiiHficiorn bus Bulla I. 
fastis oh Er siu mn fliii/tnm ponderia ba 
bentitr luinc voeem, ifuar iali 
m «Enclioii moilerni \um st 

usitrpare polumc. 
3 /<( a-lesti S. Fr, rescriplo : atquo ulrnmque simul accedcntibus processio- 
naliler Moliani indigenis reserata arca solerc momlrari, 
non absque praliicentium lumitium tplendore , uHoque 
apparatu in exhibitione approbatorum eanomcr reliquiu- 
rum solito adhiberi : non possumus conteqtienicr dubita- . iiuin 


sad . yiii/u. 1 aiifii;i(oi>Hiii moiiti 
^iiaj »iiivf(^»/(» iim .(ivimtiiii patrator 
timii aiir.torilitlf ciirports Imtorinm et fidem continenlia, 
niilla i'.r(iirc mirimus ; lii-c teinpore probari nvquit cer- 
lius, quam tj- 1(1 s(ii(i(. n, ,^„o veiieratu/nis ejus grodnn 
ac nwdtim rrpaei;' Ponlificit Figitatores quorim in hoi 
opere facta iwn miiel «( menlioet pro.nme ad acia B 
Andrcie de Criitleranit. Ita uuiem reperisse c.c eo colli 
gtmiis, quod nihil obotendum antiquawUmque ctnsue 
rini ; eonim autem sententiam confirmarit subsequen l.i inilhnihi.i. r,uhi:i'-: "■ ..■.,..;...■ ''•nniisad \'i MartU i 

. p.iii.iiU^ wii- Enr-, ,11.1 >i!n'. .ii.iiii !■ iriioies similicumancloi-itate g'"" 

!■: /n'i('i'ii forct H Pii s"ccrssiiri(m dr^liiiatos, fuisseliujus conjunctionis juhci 

iliiotandttm, cj: auctorcs : cum Gansaga dicat per dictam Iranslalionem 

'ii:o ; cum ipsi Pelri quiilem corpus honorifice reconditum fnisscin ara 

II,* tret polis.\i- Conceplionis Immaculalx; Joanni verolapideuvi sepul- 

'reiieralaUis et cnm juila arani Crucifixi, ipsa uicitmque eminenlius , 

i:>s revocentitr fuisse colhcatiim. Pronum cnim est cogitare, quod de- 

ilificio, singit- fectum antiqHitalis in ea, qux Petro exhihebatur vciic- p 

(■iitjjoniiii.-iin- ratione, miraculis lame.n et Epiicopali assensu probnta, 

wuem. Potiiis voluerint roborare, adjungendo illi tanto velustioris tem- 

'lis Sanctorum poris cj^ le^ilima prxtcriptione Beatum, kunc videlicet 

iiqutdcmpri- Joanncm : et ulrumque simtU magi* honora 

(■'.v/Kc lutlnv arum cotlocnri jubendo arcam. Vclsi Itn-c poxi 

'i'imr cum iicc liqniariim utrarnmqne traiupositio constiiuiiDut-m f/r- 

'iii.im 'iilfria- baniaiiain propins pritcetserit aut subsccula sii : tum 

'I.;, (i(rrj(( ; ii[ eiiimvero credere cogcmur tub ipsis Bomaiix Scdis ocu- 

.'."(. ..(/Md- lis, eo Viinpore attentissune iuvigitantis ne quii uspiam 

'" !■''"• novus cultnspapnlariconseiuione indueeirtur, nibil om- 

, .' .!,iiiir. nino laclitm esse absqiie spcciati Sedis ipsius dcsuper 

.; n..iuy;a>,M' et consttltx et rognl.v indulgenlia. 

tt Neqiie aiiquem moveat, quod Bartholomteus Pisa- 
' '''■/■«'«. "'« i'i Itbro Confomitatum a Capituh Generali Assisii . 


elevalique legi- approbato die n Aiisiisli ati.it mcccxcix lib. t fructu. 8 <''y""'« 

' p(ir(c 9 GeneralcA Ordinis ministros recensens Beati "* 

(i/i;)e//a(ioticm Joattuis nomiiii nou pra-figal : itto enim 
ioco ejmmoili tituHs sacratioribns absiinet eliam cttm Or- 
dinis iii((i(tt(oiifm Fimciscum ftSerapbicum Doctorrm 
Boimventiiram notninat : tale tamen elogium Joanni 
texit, qiiod Guitietmo Fi/sengrenio. anle annos centum 
conicribenli Testes Catholica! vcrttatis, occasiotiem de- 
dit absolute Saiictuni eiim vocandi : Gonzagx vero , A Marco riijsippotinisi. Waddiiigo ct cclcris ejiisdfm 
Ordiiiis hvc pustrcmo scsquisenih scriptoribus nuiicn- 
paiidieum absque hxsilatione Beatum ; sic enim scriii- 
sii loco prxcihiio : Joannes de Partna vir doctrina et 
sanclitatd praecipuus, cunctis Patribus annuentibus 
SpiriluSimcto cooperanlc (.;'^iifiM|.'iii ,i,., L-n.ifnr, ar 
que cl;irus niiraculiss[iiiuiiiji Alii--iiii<i i'..i[, !..[,(. !'/ 
mcnto Aiiiiriis II Moiiinlm,' ;„■ m^,. .1/),. .',/,,./,.,;„, /.■,„„. 
ciicuiio (ftir (j/ia.s ahsqur j-itd-.aiv,.u tii/;,ii UiiUinn iutt>- 
re »011 audcmiis) primum ei li^ciim dcdcni posl saiictis- 
siins rivijinis spoiisum Josephum cum hoc encomio : 
Camerini B. Joannis Parmensis Conressoris, qul ob 
emint^nteni scientiam ac religionem Generalis Minis- 
ter tolius Orciini.s Franci.^^cimi elecfus ; tumiiue a 
Summo Pontifice Innooentio iv Leg.itus pro reduc- 
tione Graicorum ad unitatem ortliodoxte fidei in 
Orienlem missus, cum raulta priectare obivisset. ad 
pra-mia reterna evolavit, gloria miraeulorum cele- 

VITA 

Ex Annalibus Lurce Waddinyi. 
y CAPUT I. 

Electio Joannis et virtutcs in Generalatu. 

i\nno ab Incamatione Domini millesimo durente- 
, simo quadragesimo septimo, Innocenlius Papa ejus 
V, noraiuis quartus, f|uartnm itidem Pontificatus sni 
annum agens, ilUus devotiouis afiectu , quem pife 
consideralionis intultu ad Ordinem gerebat Franci- 
scamim, per litleras vi Idus Maii ad Ministrum Ge- 
iieralem Ordinis Fratrum Minorum datas, aliasque 
eodem lenore ad universos Ministros Provinciale.s , 
Custodes et Fratres ejusdem Ordinis in Genei-ali Ca- 
pitulo congreganil<is. professus excilari etinduei se, 
ut eo propenbiori cura ipsius Ordinis profectibus in- 
temleret, quo attention desiderio eum inter ceteros 
Ordines speci;ilis favoris et grati» benefiuiis cupie- 
bat ampliari ; censuit universilatiFratrum dicti 0:'- 
dinis multipliciter expedire, vt generale Capitiilum 
i.st.is diebus in sua przesentia celebrarelur, illudque 
in in Idus Julii (quibus ipse menso Junio creatus 
quintum annum Pontificatus .jam furet ingressus) S9 
irent, potissimum beati Pa- 
s. wEgidius ut eum priinura 
inquit. Pater : sed tarde : 
', qu» renipdium non Labe- 
ti! r'*vtaiiraudie paci ac dis- paterne est 

laudavit ; 

ad propriam ■ospiceret. oppor- fj /."'^^'?' 
iN l,liliii> Augusti fralribus signata, qu 

deLatere.a.r i ■;..;.•:.. i,,^ .. . i.i,,.|-„tu mterarum '''*'""'""""™ 

Pontificiaruiii, de Fr.itfibn^ assuniere valeat aliquos 

ad sua seu Ecclesire negotia prociiranda vel secum 

nianendum. nisi quos ipse Generalis vel Provincialis 

Minisler eorum tamquam idoneos et discretos sibi 

duxerit assignandos : quos et subj;icere voluit Ordi- 

nib disciplinffi. Alitid deinde Lireve, ibidem xiv Ka- 

Icnd:is SeptfnibrJs exHit.iin, ad suppliL-.-itionem r, M.i quibus alias, , 
lica;spect:iiiii 
velint) de au' ; iidul- ^■"•^^int nec ad temporalia. indixit e III, dt^l iquoti ,empin'uni perturbatio i.lTici dere. commut ue, aliuiiarL-. iraclure, expendere, vel 
permutare. ac in usuni Fratrutn converlere valeant, 

secundiim rlispo'itirmem insorum pro necessitatibus 

vfl '■'.niTK.fli .■.■>rTi;;-r|.^Tii, ■iTif iirolocoet tempore 
vi-l^ ' I .1 ■ ■■■y !■■■ -I ■ .■li.Liii sic constitutos 

atih M . ■: ■_ , I ., !,■- viderint npportu- 

tiiihi .1,1,,- 1 , \ |.,.i. I I .... ri-- ibiilem Lugduni, 

suD.ii, 11. 1 , ,,,ii,,.-H- ,■ ili. (.■Iiiiiur. ut volentes ^y] 

liiil'i'iiiii Lp-I _ i.ipii- M inii .1 -iiinere, ibidem reci- Orii 

p..Tr III I-'i-;iiiT- ji, --iiii, ii.i\;iMii[e provinciascousti- "''" 

tiiprf ir Minivlm offpfi- ■i-f ■ c nrp<i<;i npm p' \ '""' 

modi, qua iniendei-at bonorera et utilitatem Ordiuis 
jjrocurare, benigne revocavit; edoctus ab Joanne, 
quod tlla coulra intentionem suam iii ejusdem Ordi- 
nis detrimentum reduudarct. 

5 (irdinem auTein universum Joannes tribus pri- 
rais aniiis visilavit ped&s, uno interdum, duobus ad ^ laque I bu- 

qua ex caussa se etiam mi !,:.,.■ i . i .n \ ■■ „ nuper 
Lugdmnl,abi(o:am:iii.l,r.,' ' ■. ■ n ,: i i;'; u.',M|i,e lam 

Coiirilii.ii, ii„,n:i I .i.„:^,'m:.. \ . :,:,„, sMtni Fr Bo- 

['-''^'■i'- iifni et discretum. 

Cr' -1 ' !;i-^ placet, deme- 

'iii- |T ' I , ,' :- Pst vel. ut illi 

'li'-|'i''. ■n^ '!■ :■.. ■■ !■■ ■■ .■v,..pit. Non enim 
'"''''"■■'■. 1 ,■■ I, . I, . . , iii. et inulilembo- 
■■■ '■■■■ ... i: ...... .1 .1 : :u;rtalisetnegli- 

.^euli.:.'. ,;., ,. j,i,.,j,ii,^,. ^,. „,j,ii> ,.L i.ialMnira non tantum 
t^leranliavunimeliam itiduclii-ne. Porro absolulus 
a.b officio vixit deinceps iu primo hurailitatis voca- 
lione. Klectum b ferunt Episcopum Assisiatem : sed 
in-ilaai rnctani elecliimem ab Innocputio , qui ei 
nibstituerit Cnnfe-isnritim suum Fr. Nicolaum Bri- 

3 Dfposito Cre^centin. succesMt communi suffra- 
pio Fr. Joannes Parmensis provinciae Bonoiiia>, qui 
Parisiis scliolis Tiieologicis praeerat, vir sanctus el 
disciplinae regnlaris ardens propugnator et seetalor : 
cujus eleclio pacem Ordini reslituit, tantaque de ea 
fuit uranium exultatio, ut Beali Patris Francisoi niilisincedebftt, ut multis iii convenlibus per plures i 
dies ignotus. vitara et conversationem Fratruui intus ' 
Gt extra, secure et sine su-iaciniii- explucaret; tum 
seipsum prodebat, cuin niinl UF.nK- .|ii,iiii i Jenera- niebat castigatione au 
liaudquaquam dis:>inn. antequam st.ii.n.i i , i nn, i|. ■ j.... •. :i- Imi -,■( ■.•xper- 

tus. Hora-'. L': •. ■|"... "...i ■ ,1 i c.- .siL^pe , 

lassus, bealiini l'.ti...... .ii,.i,.;u . .-i..f.i- inidi.que i 

capite persnlveiiiil. Nuliiini adiiiiviL clliiinim delec- 
tum, sed. iit vernm decet pauperein, uiliil in deliciis 
habensquidquiil primum ojlerebatur. cum grati;i ■eferebat. iauiscribii. <l 
is, quicumtii ■ Ma- 60 . ris totadie deviasse, atc 
vis ingruentem nocteni 

periculo et laboreenin admonuerunt. seu potius an- 
lie inleriYJgaruiit. quid essetfaciendum. Respondit VITA B. JOANNIS PARM. GENER. MINORUM 

? in deserto meiliisque sil- tiiis, ab Innocenlio Pontlfice, reducendi scliismatJi 
ad Kcclesiae unitatem perquam studioso, missi 
ani ud 0\ . ad div de ad Kcclesiae unitatem perquam studioso, missus Le- 

,n- gatus per Gncciam, Ico&ium, 

omnes, tam in regiio C^pri quuui iii Patriarcbalibns 
Antiocheno et lerosoljmitano; arl Marouilas iteni, 
Ne^Iorianos et .lacobitas a : quo cceplo negotiiim 
itrenue perurgenle, proniimque in concordiain tam secure conliderenl. Deiira numquam in se speranti- 
bus defuisse : implorandam esse Virginem ac bea- 

tum Patrem Franciscum. Primus ergo incepit anti- Imperatons quam Patriarcliffi 
pbonam. Benedicla tu : respondentibus soeiis, pro- significante id eflectiim ' 
secutus est ti-es psalmos primi Nocturni Oflicii B. 
Virginis. et Versiculi loco subjecit ; Ave Maria 
gratia plena etc. mox orationem Dominicam, Abso- 
lutionera et reliiiua, ni-^ii quod Lectionum loco recita' 
yerit illa : S. Maria Virgo Virginum etc. snbinde, 
et Ave I<i'gina ccelorum. His Te Deum budamu! 
finitis ad B. P. F 
psjilmuin ]A\M ; V ipsum Oeneralem Mi 

suum ordinaret inGrfficiam pcrficitjnd^ uiiionis crgo : 
scriptis taiu ad Imperat^u-eui Trapezuntinnin .luan- 
nem m. quaraad Manuelein i[ Patriarcliam litfei-is, 
quibus Angeli p.icis iiomine Joanuem commendavit. Joaunem ii 
(iblegai ; 13, pra;cinuit peregre tralienila, justam videtur habuisse o ad Dominui 


a clain;ivi 


H- Pater. ve 


rsu et ora 


Itenedicamu 


;s Domino ■ ■Jl"" 


. TIju ; l.raj- li qui proniiJtt: ri'i-i-|" i .!.■ li i' ■■ ■!■.■ .j ■. . 
lavant pedestex"!!'' Mii' ^^ mh. j i j ]i j 

et sternunt leutui. , '■/ .1 /r (i.lui h. . 

videbatur, magna iil<ii.i lUie. 1'm^i. piiuidiii 

qua nocte ad Ufllrium divinum convdcaiitur inona- 
clii. ad cliorum niiji i]>sl- i.oincuil ; rclictis sociis, 

qui somno et futif^^i!! ii'^ ■I..1111111 

8 OfRcinm iru |' ; . , :,iiu>, nec con- 

, «uetausu8e.tiv, .. ■■ ■! , , ,1.., versiculo, 

( Domine labia : '■j'i1 .il,r mi.iim .■' . lun lurbatione in- 

'■«. cepit ab illo ver.Mi iisaliui xxxv, Ihi ceciderunt qui 

operantur iniqiiitntem. Respondit Cliorns : Expulsi 

suntnecpotuerunt staro TtTlioidipsumrepelilum : ..].■.. ( r, ..■iJiii .II- Vita B. P. F 
Li i,.l I ),..!., ,ui .Jitexuerat, quuiconversationisipsius 
KiiiLiueiii iii.iiiifiislat c; maiidavit ut inslitutam nur- 
rutioimm periiceret : itatiue adjectus est sccundus 
tractatus, qui narralionem cuntinet miraculoruiu, 
qu» per intercessionen; ser^vi sui Deus uliiijUL' f.mie- 
bat, Preeterea quia, ut srj-iliit Vv !'-r'i.i.'"- •' il,^ 

I)es..su. nonnijlIiFiMlr(>srjMN( : ; 1 .1- 

v<.tioni« imagir quod I F. .lo. , Pj-;i 

atque nuda Jiumu jjivenil Uenerali 
reli(iuam tioctem UMi|ue ad iturorm 


c 


bat. vigiles duxmi:n, ft siiif^cui,.' 
convent.um Onliji;- |., 1 ■..■n.-i i,ii[ 


undt OfficMm 


Generalis enMl.- . 1 . 1 i. , 


BtarJictM 


ah antipliona api"' 1 , 


ni wm. 


Ordinemdivulgavii „1 1,.,,, ,, 
nis ; pra!cepit'iuu. ul iiwUn-- h u , 
toriuiu 111 clioropi)r»r>lvoivii( 1 im 
Lxvi Deus misereutur umn. 1 j 1 
num retiuuitnmiienBenedi, iLL. ,■ 
tmltne mnUis in lncis persolvilur. 
n Anim I2ir. iidnrriiia ft-lrfeHciiHi, elpr Jiibet coKi-Tibt 
S, Pranetsci, kiiiiL il r.ii,-.,,^iii- ,!,riNi-^ 


■ Fi^afribusMinistro, 


todibu.ri (Hi.nliuii- II, 1 


u .i:iie pruvincia cnn; 


tisFr. .1...: ■.■ !■,.■.,., 


'irdinis Fralrujii li 


VUVn r. :,. . , M,;,, 1, ■ , 1 . 


-.'ivus, .salutemet pa 
[ .'■gnovi, nonnulli 


(, !, . . '■".■- ■ .i,,, ,■,, ■!., 


...i (lu Regula nn^lrj 


,|;|j|^'""'j ".■'"'; '"^ '■'';■ 


.rii;.ii;.>EiTlL"-i;i.CL-Iel 


maxime variure praisumuii 
in gloria sua ponunt mn.-i 
dimittunta Sanctis Patril 


ru^- •■■'.\'A .■! >..Ti. , ,1, 


appriibalu, etuliuna dubiii c 


rerti^ \>ii,\n->\^ iji-ei^e 


mendicare percgriiia cuin p 


udore iioLaliiliUT ci.j 


cuiitui' 1 idcijvo discretioni 


i vestrjf. qiii taliu il 


"'"'■""'" ^"^''i'''''" '" 


■■•, .ii-ffiw.-iluxipra 


i'..' rv ■;■" ■;:",:." 


. :■- IV. Ayn vol aliis tiuibuslibet (U. 
post Coinpletoriiim diver 
H OiliiMo U. I .\i,lujiii. ,,, ''■\'y II. ''"aPoirocautum^ 

;^iT bienmxm disimitis Jo- nim quoiuodolil,>;t vt 
tam mittitur ad procuran- notam non socuii.iu., 
suetuilinempoj'^:! !,■ 

ersabatur boc temporo in Orionlo I-V 1 ..„..,. ^'"''''"'"' ^' '"'"' 

'v.in. 11. L.auien-. ub ejusmodi novil.ir,'. Uehns in (hdim 
aimcs iii Ura. 
dum unionem XIX MARTII K litia vero Sanctorum sjiecialia, juxta Ordinarii tra- 
diticinem secunduni regiones iliversas diversiiiiode 

■ ceiebranda. juxta morem et Bieviarium nostrum 
Sancforum rommune tantummodo, aliuiide niliil ad- 
dendo, fociatis celebrari : ita tamen quod solennifa- 
tem et modum semiduplicls OfBnii apud nos fesla 
ejiismodi non exoedant, quantumciimque ab aliis 
solenniajudicentur. Proviso, utexclusaprorsus quo- 
rumlibet Sanctonira, excepta g B. Francisci. Trans- 
latiout; niimquam pro aliqiio Sancto, de qiio in 
patria vel vilia, ubi Fratres morantur, commuiiiter 
festa non finnt, Officium aut Snlennitas superindu- 
catur ab aliquo, neque usquam a Fi-atribus cele- 

13 In Missarum etiamcelebrationeunirormitatem 
docealis a cunctis Fratribus, quanium fieri polerrt, 

L ob^ervjiri: utvidelicet Hoatiam a sinistra Sacei-doti 
h et califem ad dextram. juxta ritum Sanctaj Roma- 
n;e EcclKsia; ex Iransverso altaris componant. Cor- 
poralia ctp;illam ((pia^ p.T .'■e i divisim debet calici 
superpoiii)(li-i...;ia:,f, iiM i>..ii h.^^tiam fraiigant et 
sufn.iiil, ^iriil ii, 1,,' . 1- M. ,i[i.. quod Jiabemus 
a Ciiria, cMiiiii:...,. I'. ( . ■. i.-iiii denique conven- 
tualeni psalinu,-, l,-.i,.!,it.' Ii ii.inum omnes gentes, 

[ in refei-torio a cuuclis Fratribus decantari, et prie- 
sentein paginara in Capittilo legi manJetis sine dila- 
tione perloca singulu, et transcribi; ut nemo In 
tenebris ignorantia; locuin inveniiit se occullandi, 
mandatura meum in Lac parte toUiIiter cum diligen- 
tia inipleluri; quod vos de soUicitudine. sine qiia 
claudicatdeforniiterprEelatura,vaIeamcommendare: 
iiec iterato corapellar Fraterniuaem vestram acrioii 
verbo curripere donnilantera, ac declinantero a 
priemissis baculo erigere disciplinie. Valcte iu Do- 
mino elc. 

U Ilis «lii.ciue c.instniMi . h,,i,-i,i,n...,- -.,i,.i„. 

tibivit. ut. t«ste An''el..n ,,.-,, ■ ; ,,,.. cnlniiisfiit ut mib ii tegrum fiptet nlelienf-B 
PraUi vntsf-iceie 1« ntp] ^ ta^el t Ila even I 
Muitiidenniita.etRaib3cl Nalab-: nrbix ,„qm 
(Ijienib retiileruiit miriculi in tar diim ibidem 
•^miul navigireinus IntPi m i ei, (lum union s eo 
U'.qu pioniovit sdnctu-f Generat iit Gi-a.ci ttni 
Iraperator quim P tnaKlnlis d \pr i ni e iici us liia btlpnnei eoncede i 
tam q PontU t. 

lia ; e\pec[ tioiem lians j,endje vcrentia, lant:i 

. ulquempiam antiqii 


1 Pat.i qui? Chrisli di>cipulum se intueri putarent. Socios 
liabiiit viros sanetos et doctos, quorum unus Fr. / 
Gerardus inter alia sanctitatis arguraenta proplielico 
spiritu prasdttus fuit. Eadem namque liora qua 
anno mccl, sanctusHexLudovicus in manuspervenit 
hostiiim, Fr. Gerardiis babens concionera ad popu- 
biin in foro Constantinopolitano et Verbura Dei in 
fervore spii-ilu.« prn^erulus, factus e^t in excessu 
raentis : postraoilum autein in se reversus cuiii tii-tii 
etejuktu, Modo. inquir. i|.- i l,,.| , .■,,,;.,,--.; ^n-.nki 

; Hopulo attonilo et su,.|„.„' ■, :,. ;,, , , - .,.„1 

iiuniine aquila,' de-ign:in 
inquit, a Saraceni.s vir I 
vicus Kex Francorura ci 
Notarunf pra-sentcs die 

IJoininus Episcopus m „.. ,..„ . 

tiim) tuin prKsens, qui liajc ipsa F. Clare 
testatur, sa?pius retulit : et revelationis verilatem 
probaliis diligenti ob.serva[ione rei eventus confir- , Lud..- , horara. pra; reliquis 
■ ■ : (ifa 


< H<ii iim .-,.11-. .-.,,;,..,.,, t ,.,,, iijf* propitio vento ci 

tenentfs iii /. Iialiniii '^eslinabant, atque obliti 
■ ventionis, periculuni et damnuin allegabant » 

plicantes virum Doi dejwnerent. Ille autem im 

orationein confugiens, impelravit contrarium 

tu:n ; quare vel coacti prouiissum observarunt, et Generalis 

injectuui scapbffi deduxeruut ad portum : qui con- turex BuIIa, 
;e, inquit, ad navarcbum, ta. qua ipsiu 
fqiialur ; ventus Dei nutu tatibuset imi CAPLTlll. 

Heversus Joannes. varia Ordini , 
impetral. 

Vuatiim tempnris fuoiil h 

ribil, neque quo ai 

laincn ii ; IcKatio I K:ii<>iidai '.ilis rogatii caviil Pon 
ibiisOidinih,indu]gei 55 VITA B. JOANNIS PARM. GENER. MINORUM 

■ j- ■ ™„»..i„,. npp p.litim a se aiilea Fr. Huinberlus erat) dislricte inliibens, nc ipsn aut D 

::iSl': ,r : ve?aT:t'ex'e'4.'!,-n- suornn, i„i,ui uiterius. ut aiitea s.pe, F,.a,|.e. Mi 

Sr/eSfrl— ": ■;^..c\as. P...me.^^^^^ : irn.m decU.a.s 

ip.os ageretur. rite possent coram locorum Ordiua- quidq...decontranofiencon ,n,.r.t IpM vcM.utn v 

riisconveniri;elilliquoadL"csuamiji ipsosjuns- queOrdimsOenenil.-. ■ ni.h-^ ,„ ,1,, ■ - 

dictioiiem exercere. Anno deiiide sequenti volens tiusetiamadstringM ,:, . ■ ';- .u. 

Pontifex Sor.i>i,i.u„. OrJi.u.m. quera testiiDonio serc ep.stolam r'-'" — ■ ' / ' ; ' -' •■-;■■'- /J, 

,. :\\:v siieculum et waluli- dam et Fi^atribus •i\u>^^x: lai..:. wi.^.j,:f! '...yA ju- _^^^ 

.„.i ji.[ieliat. de bono ia dam : qua primitiram ulnusiiue L.unatem ^ervan hon 

,, 1 latres. si eos in Ei)i- iiiviolal;im et qna!cum'iue advers.mtia removeri 

,, ,.,MiHi-.-ret ut (iit -K/pe prajciijiunt. enicacissiiuis verbis bnjus nnionis ne- 

,, |„,.h,h;, .,,, ,1.. .. \.<\M cessitatem et observantiain exnlicantes siiadentes- 

,.,,^ ,1 , , , M- que : quam profecto epivtolam integriim in Annali- 

|.y,Iiti- . .:,, i - "-, bus legei-e opene pictium erit. 

„,,„■ I , , ,, , ,:„ 20 N,.ari(>liAn;i-nim.iCun;M'r.mront;fice paullo perquiii ltingeli:..je ipsius be-l.-, i,..M 

minisln.ir,,,, 

Sedi.s^i-,.. • . - 

modiinhibiliuuuiii 
niilibus in Ordim^ 
stolicarn Scd--i(i i;t err^^mdmm „it,u.^ placituii ' tenti.s se fui^hu ii> 

18 PostliaiC i.f 

nium Juliuniqiic I'< ^'itncticmot 
itciyiant. trabatur. 
19 Iiinocentio iv Aloxandor itidt 

aimo MCCCIVXXlDcwinbn> i>ic;iliis : 

degc-nte primo sm l',.;i,iii,-,,iii. ,,,,,,, 

PontificibuH pri\il,7, , ,1;; , , ,, , 

Breve pridie Kiil.ii.i,, m ,,, ., ,, [ 

Juniicavere v..l,.ir. i,l,.,„ ]■ i„, . 

iiiinicaiiiOrdinlMii,,.,.,,,,,!,,,. ^, , ,1 
labefactandu;, ui i.li\i,ii,i ii,.[,(r -, , 
truiu Generalem Uiiliuis l'i'a-,l,.:ii aliiiuibii.s de- ad d.'fer. ium.ii A gatione ipsorum ordinandor 

verentur. Et \i 

Novembris ('11 
et cjntingeret. Fi 
"" ferri, erjdein 'ii. XIX MARTII. 
i promo 63 


eHifici (ecclesiis dumtaxitt e 
pnramenta, eademqui 
piitatos vendere, ipsoi 
QU0e se transferunt loi ■iiiii in.i'. I i.iifi qui8 dimitlunt 
soejitis) (iiiam libros calices et 
i per procuratores ad hoc de- 
r-umque pretiiini in aliorum ad 
rum sdificationem seu alias 
eorumdem utilitates convertere. 

ay Denique Roraam regressus Papa Alexander, 
in Palatio Lateranensi decretum Nonis Decembris 
i-n condidit, quo pra-scribit, ut tjuicumque ex Fratri- 
bus ad Episropatns aut alias essent dignitates pro- 
'/,„• raoti aut deinceps proniovendi, libros et alia qnai- 
cumrjue ipsos temporo sure promotionis h.ibuis3e vel 
liahere coiitigisset vel deinceps contingeret. tene- 
rentur Generali vel Ministris snis Provinci:i!ibiis 
resignare; ntpciteipise ad eos, riuibus propriura lia- 
bere ;ut(e prnmritiriiicm nnii lirprpt .lut licuisset, nec 
pertiii'i''iit iM .■ |i-r!iniM--rHi. lCt li;ec quidem, quo- 

ruiii i^ l'"ii!ifii;" r ■u'i-ti-i> iiifi ■Mreperitur. procu- 

i-aiiN' .Iniiiiii" lieiii-iMli itKliilt 1 .-"iioessaque reperiun- 

tur : iiiter qiia^ minitne exetdit, sed studio in hunc 

D locum ri^servatum est unum iv Nnnas Octobris anno 

hnjits Ponliticis primo .\nagniffi impetratum : quo 

non tanlum statuitur, ut Generales Ministri deinceps 

sucresstiri, postquam secundum Uegulam electi fue- 

riut, eo ifi^^o plene halieant ac libere gerant curam 

'0 aiiiniarum totius Ordinis. ipsosqne anctoritate pro- 

pri:i ligare ac solvere valeant : sed etiam ut tam 

■' ipse Joannes quara successores siii a Provinciali- 

hus Ministris et Custodibus in Capitulo generali 

congregalis oflicio possent amoveri. 

24 Quod puncturo cura in Regula liabeatur ex- 
pressura, et in Fr. Helia serael iterumque, nec ita 
pridem in Joannis decessore Crescentio fuisset exe- 
ciitioni mandatum : pronum est judicare nonnullos 
distiplina) conservandfe zelo ductos, aliquid in con- 
trariitm lunliri ccepisse : eo quod non obscure pro- 
spicerent futurum.ut hac via snbduceretur illius re- 
tinemUespes certissima, quara contra raarhinas la- 
xitateni raajorem affectantium habebant in Joanne 
constitutura : ipsum vero ut erat humillimus et aman- 
tissimus quietis, pr?ecavere hac coustilutionis pra;- 
f dieta; iiinovatinne voluisse, ne sibi pr?ecluderetur 
via ab oflicii molestiis aliquando exeundi. Id autem 
quMrnudo indultum ei haud diu postslt, jam aggre- C diu CAPUT IV. 
Jiiannes Generalalu se ahtUcal. X er onine id tempus, quod post suum e Grtecia 
ri^dilum usque .id annum seculi lvi Joannes egerat 
in Generalalu, nihil magis curaverat. quara tepen- 
tem in mullis prirajevum Ordinis fervorem crebrae 
exhortationis flabello iterum excitare in flararaas, 
et pristinum nitorem niodis omnibus reatituere. Vidit 
enim, se in remotis partibus Orientis agente, quae- 
dam irrepsisse observantise regulari non adeo con- 
sona : quw dum tollere voliiit, conatus omnes adje- 
cit; raodo verbis modofactis instilit, nulH parcens 
cul|>abili, ef serimduni culpa) mensuram nddens plaga- 
ruiii mnduiri, Et virisquiilem religiosis.quibuscordi 
fi it Oidini^ liniiura, valde placebat reslaurandBe ob- 
^'■rvanliir /.dus : aliis vero, qui laxiorera apprehen- 


ula dir nis erant non pauci pni 
auctorilule abuu-ntes, oj 
gebant. Voluit ille omni, errantes castigare , mala irapunifa non relinquere, 

atque ita efficere ut quorumdara malum exemplum " ^'"" 

non fieret aliis in laqueum et in scandalum. Hinc "'""" 

secretum murraur.frequentia conciliahula, deinde ,, ^„„, . 

constans in homitiem conspiratin. quaj eousque pro- m iJL 
rupit ut de inultis accusarent virum prohum apud 
Ponttficem. 

26 Capita accusationis notavit Bernardus a Bessa 

Bonaventiira- socius. Primo. In.,iiif. d<^nuntiarunt «'^T'! 

-- id ohloqui sf.Iehat rr.t,! , ;i,t, ,|., .r;i,„., et con- tnlerprt fundebat ei 
factasvel aPontificib 
pelebant, yv iiiiabant, vpI alia 

Testamentum : dicens pra-ter li-.r, n<\ percipiendum 
summe inteliigibile , nulla alia declaralione opus 
esse. Secundo quod inducebat Fratres ad Testamenli 
observantiam , asserens unain eamdemque esse rem ^'^■"^'''ffl"'" 
Testamentum et Regulam , et proptetea in summa re'"/*"'*"' 
illud habendum reverentia : prKsertim cum illud '^^" "*' 
dictaveritS. Franoiscus plagis Domini jara decora- jmphetm 
tns, neqiie Spiritus Dei quidqnam hic aspiraverit ifTiiint 
Regnl* contrariura Tertio quod . veluti si inesset S^"l^' 
spiritus propbetiEe, Fratribus pra?dixerit. in duo ho- a Ordir 1 divi 1 pun 


Ohservatores, atque in eos qui privile 

rationes procurarent : sed prascessur: 

hanc duplex cerfamen verborum : postea vero ori- 

turam pauperum congregationem, rore cceli et Dei 

benedictinne impingnandara. qua; perferfe regularis 

tereret semitas observantiEe b. f> 

27 Quarto, quod gravinserat, dixerunt in qui- 
busdam non adeo recte sensisse circa Christianam 'joT'mT 
doctrinam. nimium tribuentem Joachimo Abbati , Ab.ttoctrln» 
quem defendebat etiam in iis qua; scripsit cnnfra /'"""»'• 
Pefnin- Lonibafdum. Quinlo confirmabant maliim 
biirir i;, .1 ;,,. ,•;!..;. -,. ,.--,,;, ,.-, scriptis sociorum e|ii .: 1, ■ .■.!,. ■ 


! .nhis, in uno vel al- 
trt,. . 1,,, ■■, , ■ . 


1 ' ''M modumet insulse 
triiiam : .'^ecuniliis \ 
mus. in altero sei 


■'■ '" '■ "' 'iTiiversam ejus doc- 

■ero GerarJiis. de quo alias dixi- 
rmone indiixit omnia Joachimi 
verba c, qu» ad S. 


Francisci ejusve instituti com- 


t 


mendalioneni facer 


e ; universa etiam quae mutatio- 
nem.corruplionem, 
indicare vidfibanlur 
Ordini* Recfnres. 


resfaurationemejusdem sodalilii 
': sugillans in raultis prtecipuos 

b^n': aniraos Alexander, et prae- 
el":'', ■ ..^ ^MM^ 


n\ horainem conspirasse, neque 
! ■'•-■.e, ad generalein convenlum 


Pontifex 
Cap:tatutn 


CM,. ., ■. t,,^,,^ ■■ 1 


■iif. (luorum suffragiis rosessent 
1; ,! -M, , , -.Mi-e coiisultandum. 


mmi; 


?!..■■ ■ ■■ ' 


iiiiino, neque. si illi 
■ iibiis in gradii con- 

■ ,M,|'i.' Fr.ti-ibusindie Purifi- 

lis VJI II Ara cccli, prffisentoetpr.Tdicanteipso Pontifice. Joannes , 
allf'gafa impofentiasua.tsedio.wtate. abdicavitdigni- 
tatera, inclaraantibus multis non ilebere renuntiatio- ' 
nem adraitti : ille porro institit ut absolverctur ab 
onere; rogans ut de reeligendo non pensitarent. Ni- 
bilorainus dum lateret, quod Pontifex antea cum 
horaine traotavit, per integros duos dies hffi.ierunt 
circa eumdem reassumendum ; donee Pontifex de- 
crevit, ut ad eleclionem alterius procederetur. Ita s(/Boi iqui nter- fuit. mediator ftiam fuit, ipso narrante, inter Mi- 
nistros et Joannem, excepitque omnia ex ore ejus. 
29 Alia tamen est S. Antonini in ha>c verba nar- 
r.itio : r Idem Joannes Generalis cum omnimoda 
ii,,| 'iiiMMTis in^tantia, allegata impotetitia. a Mi- t 
I ' tt. r<iU se absolvi ohlinuit, et de reavsu- ' 

' '! 1',, nec Capitulo gener^IIi vehementer io- ^ 
-■ii,',, ;j - iillis vel SuttimiPontificisvelCardinalium ! 64 VITA B. JOANiNIS PARM. GENER. MINORUM 

, suasioniltip aotiuieRcere ' 
ped impoieiitiam jiJ ofllcii 
assienaiis. humilliiRC cessil, .U- flllpf nihiloiniiiiis reverenter fidriii-i> 
Aiigclus Cliirenus Marcns ni}MiT' 

r Kodiili>hiis.Duniit.'jqueageBduni cr; 

' tore, viri tiinwiali et prfccipui electores i 
rog.nerunt. ul [ rimnni ille ferret sufTrag 
rctque que»! pni:ii-<-'t IdiJiieum potioremye 
i-em. Non fuit ci diu cogilandum, qui qu:i ehun e.liui .imiilL'1 


runt donec ipse Iianc in se curaiu assunipsit. Evo- 
catum Parisiis Bonaventuram stalim etiam munue- 
runt. iiiquirendum esse in Parraensem et socios, . 
quos male in lide sensisse urgebant. Difficillus Iiajc '• 
admisit aut credidit pius vir : sed tandem importunls ' 
instantiis vicerunt, ut procedcretur contra socios : 
innimiter quos prtestitojuramento, ut refert Angehis Clarenus 
m. dice- illius temporis auctor, adstrinxerunt, ut ad interro- 
iuccesso- gata quseque fideliter et sincere respondereiit. Pro- 
splurataa diicli fuere mulli articuli, ex traclatulis c qiiibusdam 
i-regicn^s virtiites, eoriim collecti ; sed prudenter discussis omnibus in 
pri.piisuit; et facile nihilo fldem laesisse compertum est. 
i elegerunt lunc Pa- 32 Tandum ventum est ad accusationum umnium , 
quarto Ktatis »\ix, caput praicipunra.et interrogatura qiiid sentirent de i 
Joachimo Albate ejusve doctrina. Hic tenaciores • 
II imiir M v> perstileruiit Joachlinuni laudanle'^, nflque D . i.rcR-s inde dilaliei)t'-ni f <|ii,i- 

qii.,\.i>i i .i:iiii.im, Joacliimi in oiiiiiil.u^ ililV-n- 

il(.iil<:iii. et mlenugaiilem quid ipsi credi-n-m. aut 
(lici vellent in hac qua-stione; objeceruntei verba illa 
Concilii d : Nns coiifitemiir cum Petro (Lombardo 
viilelicet) el diQinamus libelliim Jnacbimi : sed Ge- 
rardus sl4itim Hubjuiixit : Et Ego coufiteoi- cum Ec- 
clesia et Petro .\postnIo oirni:» qiia; de praefala qufes- 
Tione atquH omnibus aliis saci'i Doctores et sancta 
ilefiiiiunt Concilia. 

33 Dciiiiiue cum jadices viderent obstinatos eos 
in defendcndo Juiichimo et refellendo potius Lom- '. 
bunlo. licct in lioc subobscurius se seniper detexe- < 
riiii. i'i,ini..iriri:inint i'os ad cafferes perpetuos, t;im- ' 

., ■: iiti M-lla;safide. Ibantilligaiidenf..'.s, 

■ ' .. i ■ I- !i iiMii', inqiiit Gcrardus, iii lofo pas- 
. i.,.' ,i.i iiM- . . ;;... .ivit. In eo autem per octodeciia 
aiinii!i iiiL".i( i.;ili«oit(?r absque qucrela, donec sub sui 
regiminis fiiie cum liberavit Bonavenlura .- Lconar- 
dus vero iii illa custodia decessit. Ita bxc rcfergiit 
tres ociilati v.-l miIIi^ui cna^vi te&les. Buuuventiirffi \i.QTaUu PoliliffX iifTri tPbtis. b(iflaiiti(i\is Ci(..f,n': 
libus, ailjunxomt prima; : 
gestofum ejusdoili Saiii^li 
quo pOBtea egtruut cuin n ( ciimpunrtum c ibluiBoiia 
nslerium . 


convoniro jussit lnjininps pnidfiiles. disrreio» et 
gravos, qui reui omnem examinarent. Datus est 
otiain a Pontificc Joaiines Cajetanus Ursinus, Dia- 
roniis Cardinalis S. Nicohii in carcere Tulliano, 
Mattbiui Uubei Uomani fiUus, quipostea creatus est 
Ordinis Protector et Summus Pontifex Nicolaus iii. ^ 
Exaiuine facto, non ost inventa in eo iniquitas, nisi < 
quori iiiiiiiiim |ir<'|ieiii!trril iu dnctrinani et lutelam 
.' 1 liinii, r,]ii h .. 1. L iiiiiniliter coraraCardinale 
'I '' I ' " I I I ■ ' I libuntBessanus Bona- 

^'|'''|'' '. ' ' i , i Tundo etS. Antoninus. 
,\i.ldii. \'.'U' ij ihi^ hiiu--. ri^-onus. increpantibns et 
aspcre ugeiitibus liuuuiteiu pouca et leuia verba 
respondisse; quai commotas mentes, uti fit, magis 
irritarunt. 

3S Fuit, qui tainquam hajreticum perpeiuo car- XIS: MARTII, 
ceri mancipandum judicaret. ^grius ille ferem 
aliquid h»rflicum sibi impingi, in pedes erectus e 
vuliu in coehim elato, altiori voce ccepit dicere 

Credo in Deiim Patrem omnipotentem, et qua} iiltra Mariai: 

continenlur in symbolo Apostolico. Hocmale habuit rem vo 

asspssi)r6s:qu;ire postmultasinterrogationesserias- bliiiii- 

qui5 (lihceplationes, statuebant, consentiente Cardi- Pi. . ■ 

naleprajside.vinimdiuturnatradere custodiai : etre (Ji'!; i, 

ver;t teci^sent. ni-i stipcM'venis>erit Mp[".|-tijtielittei'if ]'.ii.: ■ 

seria.-Ottoni-F.-!.i ':.,,.,. i,-;.,T,, , .,,.;.[,, ■., ,a ir.^d,. ,..,,, \ 


. Bin sitque i 


n ulrisquf' uitra :t 


liii Iki.c verl 


.a exaiaviti Dn- 


Icnler ; 


audivi 


processuni 


contra Joa 


nnem de Parma 


Ordmi! 


i Generalem, eun 


ique Bemulatorie de lia?resi 


acus.ii 


ri- Ek 


ejus fiden 


1 pariter cur 


n sanctitate jam 


diiilina 


ex[)er 


(ussurn, el 


iam antequa 


imassumererad 


Cjrdm 


alatun 


s, neque sa 


nctiorem at 


it liJcliorem co- 


gnovi ! 


i,miii 
.1 diihitaver 


iin di..ei.e, qii..d 


iidfs ej 


uslid. 
e teni 


''7:t:uZ 


rilis fi. 


■n, in 


III.. r.. ,. : . 
dabit : 


pei-sc 


nia Hjiis 1» 


r«ona inca , 


■sl 1 lii qtiilnis- 


cumque eum 


conderana\ 


'eritis, mee 


tiam condenina- paupertatis et humilitiu gmti quatuor Generaliura. lisdem pene verbis utitur 
*' eumque praeterea virtuosum praidicato- volo. Movit ppistolaCardinaleni 


beroi^; saltem .|i,. , , ^i i. , ,. , , , x,.||,. ,.,,,, i,,!, ,.( 

licuit. reducei'e v[ilii.-fiiit. h<^ ni^n vero Parmensi 
propter sinistrara quam passus est famam /( necessa- 
riiim duxi prjeter ea. qua> jupra de eodem diximiis, 

boiioruin aucUiruiii renMii.T-; .siihjnngere. Anselus 

Ciaiviii, ■ ■■ i; ,1. (;ir^ praecipuum vo- Iinii 1 


i.> i'.h.. -ii|iei-slites laitatijs 


r.^lVi: .... 


' iid i-leneraiatum. al.iue 

! 1 iijira relata, dixisse, S. Fraii- 


Cl.r.i::,^ , 


i.'^inTexis8e, niissumque silii 
■ * ii KjiN, :id rectilicandum et illumi- 


nandum c-o,d. 


m 111 ■■emilis mandatorum Dei. 


37 Tunica i 


iina seu habitu rtidis sagi ad terminum 


usque vitie cfv 
eqiiiUitus usun 


ntentum :scribit.' nunquamiilio genere 
1, adeo despe..tum liumij^^nnnie inces- 


Fratribus in r 


[niltisrar.ii:,-'i 1 ■ 1,1 , :, .. :. u: M,- 


nisterCeneral; 
Canunicas ade 


is possee.^-i' j ■ ■ ,: i -i.: 1! , .i-, ii.|iiir, 
■0 devote j.. i .>. ■..■ .■ ,,!l,i'.'iiii-- 


sederet, recur 


nberet. p:in. 'i ..'..; ■ .■..i.ut 


cooperiret dun 


1 pensnni .^^ 1, ; : 1' ... .ij-i.o- um Ljtiiia ecclesia prajter ea, quie jam diximus, 
robavii eveiitus in Concilio k Lugdiuiensi. qui po- 
[«■^ini.i juiv ei eliam tribuendus erat, tanquamelfi- 
^^■^■■siino pacis actori. 

38 Tanta uiriusque Ordinis, ecclesiastici et se- 
iilaris, er|:.a eurainter Oraecosreverentia fuif, tanla janrtilatis et di\ 
^e pularent hom 
dituia Wdere. sed ex 
bus unum sive aliqiiei 


CAPUT VL 
Znomodn prsedicla ojnnia ilivinitus fuerinl, 
cum elitjereiur Joatmes, revelala : reWjua 
cjus vila et sanctus obitus Cainerini. 

ITIoIestiara vero quam per smulos sustinuif, ce«- 66 pioiiein ab oflici" et BoraventiiiTD subrogationem 
mirabiliUTviait. Peo revel;.ntP. in ipso limiiie Ce- 
nernlatiis Tt. n Jnrohns de Ma^>a. Ostensa ei estar- 
bor piilcheiTima et n|i VITA B. JOANNIS PARM. GENER. MINORUM 

ecii \i'Cum et in illo tugiiriolo per triginta dm 

isdelituit securuiii amplexus stiiituilinis rece 

et liuiiijlrlarisoptinuint refuciuni. vil.-mi ducei 

potiii.'* AliBelicain qii.uii huin:in;im, loKis iiitenli multi. ' Mii 


(him nu- 


opuM-ula i'di(iil, qi 


idem Im- 


omnibn<< kui intien 


cia dosi- 


iiefinisCrfliilom, . 


-iiasunt, 


ventu M.-iliulai.en- 


uiis Fia- 


couver.sLi V.r\. 


. meritis 


tiim cui iiiiiir-. -.' 


cleclum 


cum doiiiii.M ,M :, ■ siiiiiptiiF^, Tlieuliigiaiu li 
' litterarum et pietatis riMpie, \'r-\-' .1 . 1 . 
. .!...■ ..l.i, 


■(.■;;. 1- .11, -1. j; 1, !.■ I'., ... ., C rliii, 


ili/- ; 


Vqua- 


qiii.noii M.,..i... , 


! '.1 1 1 ■ 1 ; 1 . . ■■ , . . ■ , l 


,l;.[jn 


iiiotie 


ijuiduiii [i.N '■■ ' . 


1 !.. 1 M .'..■: . . . !.■■ , r. ■. .■11 


tcs il 


1 ade 


pieiitcs f,'' iij..l!jijj !i -■: 
1 .1 .111- . ....■it.Ll, jr, 


jil .-,, 1 ■■1, 1 ',.:,- 1 -. Ii, :ii..:. . . : . 
m in- 


tensioneiii. 


viljii'.-!. K-il il-i.|iii' (.■iiiii PoiiMi. . . . i 


... r. 1 


■..[.]i- 


40 Altior omiiibus 


Parm 


eimn. \(:U\t (> siibliiiii 


nalis: cui iiiled f;ratuiii fuil d'- i 


Kppi-ula coiitemiJkiis. 
binein in nil.ixpri, niu 


magnui 


11 viditel.tiigimiuotui^ 


propemodum de>perafa,cnpi(aii i 
miraiidum quod octogiiiliijani in 
. .1. 


descemlif im' 'ii'"' m 
III, II. i.ii.. vcMsurus. 


posila eremitorii Greciensis qiin ' i 


Transladi |. r 
. .. ■■ . i|iii)Joun- 
1 . ' il.iiiniiegunt 
ne<<desi'.'i>.i. ' l 
vellcl :id eosdem priificisri. Aii|'iiiMr ■ ,i 
1 Mri 


ei iin(.'ii.'- 1. ■ . 1 ■ 
.M.ili,<iia iLidentium 


voto, Kciensplurinuim apud Gr:viris ejii> 


. valil 


uram 


piliis: (|iii II 
.1.1, iiTuero v.ileliat iii 


aucloritalem. cujus pietaltim flLdoctniiai 


n alia 


s ex- 


Fr. Joiiiiii.i.i i 
iiiiinie ad Dominum, 


perti probavcrant. 

4'i Jam ille se nccinxeral prnlixo et 


perir 


UI....0 


deret. Deinlt' Jirliorcin 


lllllln 


.■.■h.i.--.il, -..rni.r^iMit- 


lerrremansqiio itiiici., M-ir;.;.r- 1(<| im 
.. I,... '. ab i,|>ll.... ..■liBio, 45 iiii iMiiii. Iltilluritico honori/ice 42 J„iiiiiics iinriii jnxia rnrtam «ilii licenlinni, uti |ii,T,'> 
liximus, Imliitiiciiluin eligeiKli.abiitin (Icvotissiniuni * iiiii, iiiiiiiiirii utcuuKiue oiiiint 
■iirrit ; ciiqiiK inti't'niin per^piiiiur, cl nm DE B. SIBYLLINA PAPIENSI 

SORORE DE PCENITENTIA S. DOMINICl, TICINI IN ITALIA. Ri iiilam Loiifjnlardoriim iiiOis dejeclam pi\rdicli Pri 

Diqiip iwijrsiiitPtn solatiis niuvujiie epiloiin-ti in 

jwr Goli-iiztumVirp-comilrm hiijiisno- appnif^um : i'i 

Domiiium Mediolatie.iisem : quiel taa- tu m. i,i.'n-- '< 

avosuo incliooliim alisalvit, et cifitalrm ;- ■ l 

-difiriis, el prxter alia ndjrcla com- /■: ' ' loiinii 11'Klriii ,: '. ■ iilfmqne muTiinf in tsrutio: iil<i qunmpU i . ■ 

i,unr. I. ■■..■ ,!uoqiie Bratorxm Ordinis po„i .-.,■■■.■■..',..■■ ■- ■ ..;■■■ " '. . <• . .' - 

-V.H ... ' l: r rn„,„», i(i\QJ,„c. ontalUri-lo- ^ul, n..r. r,,: ,u. : , . ■ 

91" Smi... >.i-.' , ['.i.:.- ir-n,'nn.lev()tioneClins- q,,o,i iii Ual... , .■■- ■'■• ;■ ■..:..,.t.Uu. 

tiani pojiuli <-. : ■ ■ ■ ■ ■nin Virgo prteclaris- au' (onm nc ..'l.iu- r. ..' ■ ■ ■; fi^niiuin 

Binife sanclii ii;- . . ha mirarrila, qiise solo ahliiiciit - iu I-l' !■:"■ ■ •_■■,■'■ -.■,,■ „„j,-i 

per eam Dniniiri- ,.|.,'r.iiii- r-r, illustriorem reddi- tasat modrmnnH (ckii.'- • u'i .. >' . ■'•■i': in-. lau 

ilerunt. toll'i«, cim vid.jo comwtnii.i. suH.-in .■.Tlniisrcus 

2 Nos iin. MDCLXII illiic Irauxeiniles. Itistialis ei-leris pnhlico niduaiitiir : Dcvolas luilaiioii vocabulo ji 

ejiis urbis sauctuariis, adivimus clium D. Tlionne ecclc- pamtf, Bealns f/ispnni. 

siani. qiin islliic idcm Ordo halirt. ct a R. P M. Pc- 4 C..iiii:'iiil'inn Ijf.r. cnjii..^ fiiprn fnimus m iji-ii . . ::.■ .■.,.: ; ' ■ ■ ■ 1'iiric. per dum vita-. '^■■! :■'■ ' ' ■ ' ■■ ■ ' '■' ' ''■''''■! H. Do- 

m.:: . '. I. n; .,ii..' .■iiiis ;igitur i>riiiia ULiniinicapost sese altentiif- .i.j ji/;j i ;■ ■ ' ' ■. . '■ '..- Qiiathjni 

; r.i .1 1 ! 1- <|uia talJdieDomiuusnr.ster, autem vice, cum |'r.. ^ ; ' : ,. :. ! .jii.i victum 

l"i I ,1; tri>, mullis ejus devotis magnas sibi manilius lahor;ui.l. > ..; ; ', l.-rventius 

t'i.ii 1 II' 'i :t \arii,s iiifirmitatibusliberans: Dt.minuni vx.ir-iss''! '! *i' ■; i in .li' ret-lu- 

ut inl Doiuitii'^ Laqii..: df Florentiola in fine Vit^e ex ^..r... ^n ... i .. ■■ ' ■^■■■' "■" '' .'1-1 a B.^ Do- 

Lalino a se Iialici: redditx anno Mnscix ct dedicnlse n.i . i" 'I ' i ■ . Iniii assiJuis 

IUu>.tril>iis ihabus sororibus himbardis, Pauln Batii- in i ! i i i 'r " ' '' '"' ' "" "'isciiraet 

ghellfe^t Lconnra: Siilcnix,co,tit videtur. lilulo.quod linii.Fi.l, ; i . ■ ! ,■ i ,.i lu.-uiifla . 

ab anliqua el illustri liotlighcllonim fatntlia,aiienrum siili-inii.l;!. | ■ ! i '' ' ; ' i iiriia- 

aftcra iniiiij)*eral, irdificMtutti essel allare pr.vdiclum, gra-itia f>^f--- ' . ■; 

sacro huic coipnri alnsque plurilnis reliquiis deceiilius la is^ta ii 'i. ' ■ ■ ■ "" 

colliicandis : qiunn eamdem sic Italicam f^iti " ' ' ' i?ffi;ii« in parlein 2 ojyeris sui de Fitis Sanc 


torum 


Ueo et B, Domini.v. r'.tr 


■nlM. MIU (11 


iniiin^n.s ynifLia 


agi^n-^. Anno vnro a-tatia 


su.-e d or ir 


no quinto reclu- 


3 Qur ftierint qratix Hlx ^ire miracula, nc, 


c ipse 


soriiim iiilravit, de 'Hio ii 
)isdumtaxatexi- 


Donatus dicit, neque nos poluimtis Itinc cognoiccr 
vit; in quo seiitem anni; 


9 ab iu^re: 


^su pcenitentiam A niagis admirabUem. quam imi: 
deinceps tcmperans corpusculi 
tuniis vigiliis, oratioBibus, lacryi 

ejusgenii.M :; i ,m l'ITA B. SYBILLIN^ PAPIENSIS 
ibiiem fecit ; tam edocta fueraf fninl liif .l.r ..iiadam devot;i Ma- D super tabii:.!!.' 

mentales sihhpi 

dolorilms fatigf 

proplietico. (lu 

dens. Tandem : 

reclusorii. a^tJitis vcro surf anno oct'igi-»»imn noti 

completo, feria vi, mensis Martii die xix mccclxvii, 

Virgo Dumini pfT.vcv.?r,ins bi.nis np?ribus plena. 

siium a'I sponsum migravit Doininum Clirislum, clu- tiflcabat diu- trona pro II r;- ' in ii i i-.i;iiis amem suxanno 

disciplinis us- duodflcim ■ ■- ! ■ i <■ i' M-'im, utin spintuaii- 

crebro congelantera busclariii- ^ ! ' I' ' .: , . . Uuteratcmpus. cum 

nonutensinIi;-eme, dol.^ret qinM ^-um ■uo--rAt. ex ea solummodo 

... . f^fig.itamembra caussa dolebat, (iniix vii.tum sibi aciiuirere non pote- 

pcr utebatur rat propriis laborando manibus. ut optabat : quod 11 jiaiis: consolationes fllandotentaverat. sed inde 
i^ servorum Dei, lic«t filum cjeca nimis ineptum nebat. 
Claruit autem spiritu 'i Quare desiderio vehementi rccuperandi poterat; quia i secreta, iiuicdam futura pau- 
sesagesimo quarto ab ingrcssu VITA 

Auclorc Fr. Tlinma dc llozolaslo 
Ex MS. Fr. Ainbrosii Tacgii Mediolanensis. 

Pil^FATIO TAEGY. 
Xleala Sib}'llina Papienais Soror de Pcunitentia B. grum aJ!iii..' 
S.Tb.>m.L.ia.U 
catorum. Ilaju; , ^enlu pra>clara Vcnurabiliii 
Pater Fr. Tliomas de o Buzolasto, Ordinis Prtedi- 
caturum, dume.-ilico iiuidoni ac plano stylo, compi- 

tolligili 
-■- 1(1. 

'tmdfac: 
Ut/JtiUloiib U a dliHngmm»* In capUa paii- 1 Dc primorillDll pmrcciu cjus c 
r Do Ingrcflsii pJiib In rcHiisnrlum , aasiduis precibus t B. Domi- 
Patronum, ut visura 
iI.iHraret. Quod cum 
MrTisibus et instanter; niiita fide viilendi I mcitKDtfniiihiia infirmatafiile sjiem iT-i.-l.iMr (,i \r-.^,„r.Lrn : qua de- 
Tnum tota die traiisact:i, el \ideiidi (,'iatia non ob- 
Umta, ail patronum suum U. Duminicum ausa est 
pieconqueri dicens: Ergone sic, B. Dominice, d ba- 
rasti me? Numquid non illusisti milii, ineo iiuod ex 
lam justa caussa satis ferventcr ista tanta cum fide 
petebam? Restitue mibi orationes meas et kudes, 
;jIi.iiliiH (jua! tilii obtuli frusira. 

i I'' i liu;c in visu apparuit ei idera B. Domini- 

, 1 ! ! ri liisori" eam trabens in aerem versusCa- 

!' :\] L'cclesiam, non multum inde distantem: 

.1 l i' \ iit r o;>tendit quiedam tam horrenda et obs- 

ciira jiiimri, postmudiim cx parte alia quxdam ju- 

cunda lucesplcndeiitia, tampulfliraatque Isela tam- 

que incxplicabiti nmcsiiitate fragantia. quod cx sibi 

in illa visione monstratis, cuncta ista caduca visibilia 

parvipendens, desiderium videndi amptius ipsa ca- 

n duca a so penilus retulit evolasse : sicque gratias 

°, agens immeiisas Deo et Piitrono suo ; eidem (ut ila 

dixcrim) reconcitiata est, tamquam melius per eum 

in his quffi viderat exnudita. 

Q Post duodccimum ituque annum, ut dictum est, 
visu ].ii\iita corj'nrL'o. ia'|iil attentius prasbcre aures 
l'i...n, ,ii iiil u -1(1. !i-, I' I' rnL'dicalcrumfrequen- 

I 1 ' ,' I i'i l'apiaj tune temporis 

','. ii'' \ I' ' ■■ ' , '■xcinplaris admodum UttiT SoroTU I Dc spif, 

II V>VKm 1. quaniloqiio ■1 ftvl.llliili' nii(lioTi(ll illvluncloqula. 
tiii Du ii»iui clotiuonUii, qua illKrcla In prolcrcntllB Bccrclls 

cl cinc«K In convcrlciiilii pcvcatorlbun oiipsiull. 
K Dc liencflcil», (iuk adliuc Ylvcni aulB bonctactorllus divl- 

nllui impclravit. 
I Dc cJUB (clicl transitu nd cmlcslcn) ciirlDm. ol lionornlilll 

acpullura : ol de quodnm ITa^iHalto a malo calcull od 

laclum corporis ojus iion tepulti lUieriilo. 

CAPUT l. 
Ciecilm adnlesceiiluke SlbyUitia' ct pidulis H. de niscii- -1,1.. , ; , ,,,iiine 

Verio. i,Tn'. '.. , . ■ .,.!,i„iis 

Sibjllina Au:, , I ,, . .,,, s.l.v 

velat Sibvih. i,n.i>li. i ■ ■,!,, ,,^ 

prsdixii, prout iuli.i | , ; ,, 

b Uberto et Hnni.r.. k;,i:, ■,,.,,,,, 
uberlim pri.'ducere Inu.iu.- iiuuuti.-. t- 
nie octoginta vel circa ikju cessavit 

9 lu puerili letate constituta pro 
' numprum quemdain Pnter m^stor intormiltore^ 1 fructuum avide 
3rea praefatit Do - 6 Qiiiiii jiijstiiti.ihini oijiit g\ amore meditari re- 
giilaritor, discurrendo per piincta singula pccnarum Domini 
et opprobriorum. quie Dyminus pertulit. Keddebat, Paafonem 
,l,noi(. sinirnliv pn.iiis Diuuini corapatiens, singulas ^^''^„r- 
'■""ih.i,:, [.,..,s, ft. ut cuidam Religioso sub 
1 I 1' iiis apcruit, cum .sic meditando 
I' ' I - ' ' I ' 1 ' -iiiM. quo Dominus exutus fuerat, 
'' ' I i ' ■ 1'! |u,' canti ejns sanclissiiiuc. fla- 
1 icratse, quasi liquefiobat anima 
i '—ioneacsuavipsimadevotione: .> sep.i gluti- habuit quajrubiii, \ n 
ut quamquam iii 1 a Honont dc Vezii opiid inlerprelmi J 

rim etyinon, quod vtlfrei Loii^«f-;yrii 
euyg-bart soripsiatent. ilomti.'t>ni,. n., „, 

Inineare ejcpcrlendo didMmiis, i,i, 
Bsrare Iticponaltfr pro eo quod t, /< , - - , rlius, ii) msnu habens pomum piilrhenimiim. dixit. 
qund vocabafur Zelolypus Dei : tiiii requisitiis ab 
eadem si pomiim stbi dimare veltet. respondit grate, 
quod sic. et sic dicendo pomum B. Sybillinffi pro- CAPUT II, 
lierlusio, pmnitentix et visioim B. SibHUnx. 

IJt ergo prasfertiir, edocta de prEedictis et aliis op- 
portunis. transacto dicto trieniiin, fncta annorum 
quindecim, inclusoriura. satis prope dictam FF. Prai- 
dicatorum ecclesiam a situatum, intravit una Rncia 
comitata : qua post triennium defuncta. B. Sihillyna 
multis annis in dicto reclusorio sola pennan-^it : de 
quo soluramodo bis exivit in vita sua, semel pro sa- , riiiOti>^ apparcbant b. 

ISCiim solitae 
lemSpiritus p;ir.!rl 

quadam aliijiiri'!' ' 
pnmodi>Pr,ii i CUJU! in festo Pentecost^s «pecia 8 Septem prin ' ■ , , : , 

magts admiral'il.'hr .,■] <,u ,,,i,;.i'.ii ■, ,> ii-, ,■. r- 

fcwuiwii nasaulem, in qujlms 'iii;;iil;irfiii .'Xijcniljaiur dul-^e- 

mtr dinem. quotidie recipiebat durissini;is, ui lusqiie ad ian- 

tra:, tam sanguinis eflusionem, 'juoi.J ?a>pp sangiiis u^que 

ad genna, terram ad nndum tangentia. dei-urrebat. 

p. Unde in hyeme quandoque. ciim surgeret a tli?ci- 

plina, genua sua volens attollere. mediante sanguine 

itt priv frigdre congelata rum term reperiehat, quod 

inde divelli non poteront nisi cum violentia, manibus 

9 Kt qiiia ipne non utebatur in hyeme, neque ves- 
tibiis aliis quam jestate, calefieri solebat snln labore 

jm'"'"' orandi, cum prostrationibns ,--^ ^pr>.;flr-i. r;i',iis i:um 
fervore spiritus iteratis. E\ , ■, ,,11.1 ma- 

nus non calefiebant, eas -i mm 1 , . . ■ riinitifi- 
catasseu quodammodo piJfr''l,i, ii- [■[■>. !;■ L.'..r'> li;ibe- 
bat, qiidd de eis quandoque sanies, dimi panera 
durum franperet, effliiebat. 

10 Pii.st iliutina-s tandem vigilias, qiiibus in disci- 
tmem f''"'^- '"'fatinnibu?^, prostrationibus. lacrvmis et hu- 
n mitifsai ju^modi pernoctabat, fatigata membrasuper tabulam 
rUorum brevem ligneam, qua semper uteliatur pro lecto, bre- 
"■ vissiii.o somno recreabat. Sane post Jeptennium, 

quod transegil, macerata nir^iium et debilitata; spi- 
ritiim plus, et minus carnem ex tunc exercere pro- 
potiens, corporalem teniperavit po8nitenti;iin ; et ex 
hoc socias ac familiares .tuas caiitas reildeb.it, ut 
magis inJenderent caritati in spiritu qiiam flagella- 

^Hw iibi ' ' Pi'ima visio, brevi narranda sermone, non 

'ojny brevigaudio mentera B. Sibyllinffi replevit : cui se- 

frwrw noel apparuit Clirislus in figiira pueri admodum 

^, parvi, supra moduin tamen pulclierrimi : qui inexjdi- 

cabili candore nitens, undique candidissimie lucis 

radios emittebat. Quem cum niterelurcomplecti, non 

valebat : nam statiin, quo nesciebat niodo, de mani- 

bi;8 ejus exibat. Sed nec desperabat propterea, sed 

magis ac magis complecti exspectabat alliciens s^ 

desiderium; frustrando tamen semper conatus ejus, 

ad huc multoties iteratos. I£x quo divino ac dulci 

tripudio tantani concepit l*Utiam, qutid nnraquam 

poterat hujiis apparitionis reiiiini'ci, quia .temper, 

a(:.si de nuvo appaieret , n - _• 1 Ii ■ miI ivlur. 

Unde memoria haic sem[" I 1,, . : i, ,, , mgu- 

lare siia> pGBnitentia? et snlnn ■ - ini. 

12Necsilentiopraetereuii.li;;,i. •■, .^. ■ : , uii, vica 

ynvttiofie 'li'adam mulierem quamdiilu ad 1 eia-a s.ilii iltTercnda 

""■ nii-isvel, interim juxtafeneslram reclusorii, ex qua 

venientibus re.^^pondebat. sedens sani't:c meditationi 

i^e dedit. Et ecce de conlra hupi^r tabulam ligneam, 

a terra aliquantulum elevatim, siipm quam jacere 

solebat, apparuerunt ei tres venerabiles valde Reli- 

posi, qui interrogali per ipsam quinara esscnt, re- 

spouderunf, se es>e Fratres Majores. Quorum me- ■ ' 1 ' ■ ■ . ..i'i el desolata, cum 
, !■ :.,-.tram snam, inter 
.\.i,,ir,, .■r \", --[,,;■ i- . ir.iri-i\rr .jiiidam pulsans et di- 


it.b Vffperam 


cens, Iiiceu-lat v(.s !";iii-. ill.-, ijiii liodie in exspeclan- 


votiiompotliU 


tes venit Apostolos. Pulo enim quod, c si bene re- 


e 


colo, tuiicesset sociala; ita quod ad dictam traiis- 
eunfi? vocem. taiii i|isa quam soeia, cffiperunt statim 
per Mi . . |.t.. n. :,,^;,.ri(iissancti ad optatam gratiam 


E 


Ti ' ; '.; .: la vice. cura in consimili ex- 


s])rL(,.;;..iK lii, --..■: ,.,utius, usque ad ullimum diera 


nl/asdieoelava 


Ociavarum Peiitecosles .- ipsa die octava apparuit 
quidam vocans eam : qui cum fenestram apeniisset. 
visum est sibi quod ille ignem portatum eidem of- 
ferret : qui in fjiciem ejus tanlura immisit ardorem. 
ut subitu querulos clangores ederet. Post qua? con- 
tinuo, novo accepto spirilu, majus atqne suavius ar- 
doris iitreniliiiin in ejus mente, quam iu facie ejus 

C.\PUT III. 
De spiritu prophel/co. quo quandoque 1 
quandoque futura jn-cPdixit. 

Vjum spirilus propbetici sit :rquc .sefreta c 
l.r.-csentia. ac futura contingentia |ii.,.. 1, :■ 
iSj-billa, pmili. 


1 Missi squir et seculares Sacerdotes, ipsam ie\.-i 
in altari quodam infra reclusoriu 
quamquam visu non nteretur corjioi 
men Corpus Doniini elevabatiir, st 
inissa sibi quadam tpirituali dulcedir X Ifiiemo 1 celn-brabant, 
; quando ta- 

prae^entiam 
^entiebat dum idem Corpus , 
Dominicum ad infirmos coramunicandura per pro- 
pinquara vicininra portabatur. 

Iti Unde constat contigisse, eum quidara Sacer- 
dos Curatus, requisitus ut ad quemdam infirmum fj^J..^^^ 
parochianuin suura Eucharisfiam ferret, non habens tUficienlt, 
hosliara consecratam, perversitate nefarla hostiam 
non consecralam illi deferre potius eltjgit, quara de 
dicta negligentift reprehendi. Ipso itaqiie transeunte, 
B Sibyllinaad carapanulie signum adoravJtex more 
devoto : sed cum suavltatem spiritus soUtara non tiret. adni pit et . K.di- po^t . huir . Qui inciderat ad Iriinsitum e 
tremnre licet raagno. pe 

qun; verba ille stupens, , 


VITA B. SIBYLLIN.E PAPIENSIS 
n, qiian(»m'|ue pniilniitisf disponeret et pr.fp i deliqiiisset ngnovit per ipsr 

preliensus. *"'"■• 4""" "■' 

17 Atiud guoque cidem revelatom est serrclum, Qtii infirmalus anfi 

diviiiM ML'iin [..;.. ■-■ileiiti ailiiingpmlum : coin eilim ei iteraUt Iim- veilm 

daluM. f' - ■ ii I ■ i^ii ■I'' lignoS. Crucisverai. terrainalffi. Loqii.l 

anto.]ii.iii . i'M. posiiita-Icorsiium. onere, juxla pr..i'li 

.K, nntiljiti sibi f^steiidere naltatiqnod per i 

ciiiLi^ DuniinicJO lignum essot: conti^'isse conslal 

u; rair.iliili niotii ail reverentjam Praidicalnrum. 
rl cor ejus : quo cerUficaia signo, g p,ii„f Thndiri. nnn 

etlipnum adoravit intrepiiJe. et exaiiditi Dominum fip»*! roliminrinm f 

benedixtt eK corde. ,/,,, _,.,.„■. - / . , 

iS .\nipliusaliuil, siaufiire noii (ajdet. qiiod vidii ' 
secreiuni referam, licft ail jociim videatur. MatiMii I ', '' ' , devofH |„ 
dignaieu 
staliinqtii &.piit o^erii] 
fuisset praase 
dem ad se vi 19 Nn mini Galcnzii. dintiii 
faitn prujfnto Pnin i 
lijinum Pnpat.T V, l,-.. 
ttjr. Cutii iiniii^ ,■ - (:\i'LT M 

Sihyllin;}' dcrebna tiivinis cnlloijiiiavt sanctus 

ohilus. D. interni-i 
Prior 

giistini. n.re autem Imbebat U. Silijliina, ciim ad ip- 
isitandan» quispiam Reliyio-us vel persona 


defmTi. 


■'■'" '■ 


'■'■*■'■ ^"'" 1 11- 


aegritnilinL'. qua^ 


ULl.sl 


^■'» l'^tlf,;.„. gl,,n,Kse 


pietalis LTdi , M 


21 Venenibilis viri 
Laude. 0..1ii.is Prr.n! 

pra^vMK :,■■■ ■. ■ ,,i., ,], 


, Fratri. 


■- Petri Zuri((ali de 
"1'iiiim loiige ynie 


i]l»,e l.U|il, |. ;iu .1 
ipsa si'L'itn.liti,. 


' ' '"1" Mcdiolaiio 


hcret divinitu» a 


"1 oim Papiam 


rore, uo tantum 1 Iteligiosus 
ex quadam inultum 
Larent. et monita fuit a pr»dicia So- , 
,ir. propler passioiiemquam ' 
oppor- habebat : cui di.ut n. Sibvllina : Vis tu ut dimitt^.m XIX MARTII 7, 

A animie consolationem propler norporis passionem? aulem mensuram ol.lati vini non ,ol„m du-.lioaf.m, D 
n quo pensare po.ssnmus,uanI„m divinis delectaba- sed e.iam longo plns qnam .perare- pTe °ial,i """" 

tnr ver!,,s. a quAns col„l,e„ non poterat passioni- 21) I..ilur anuo vita. s,ne octo °esi,„l!,o , tmlto ""'"'"■'" 
bu,qn,bus..„mque ab ingressu rednsorii anno rxS I „t T , ^ " "" , 

24 M,ranHnm autcu e,t atqne mulla veneratinnc in ter„[„.re nr„, „w l,i„„ >i,,, '"hV T.ul.Z Ji^c^^/m r,/f™r S.i„.li |., 


™'""';":,.;'".' '"'':"';'",';":■':;';., 


iii, Pi-a'i»o>^injra / 
Uitis Fnpiensis, 
i,sif;tiiiliim .4cce ■ 
- 1 1 (arptiir .ib iTfixi^Ai 


" ■ ' II' ! 1. , ■! 1. 'i. .1(11111 rcciesiic I 


i'i.i.''.ra-iiir: "'''"' 
■raln.m Pra,li- 


■1 ' ■ 1'' '■ ■■■ i.^' i-ii^, arl saiTiiiii t 
i'"' ; ' : ^' ii.'i- '..' '•• i'lo e;i devdtior 


ie.l".-il'0luilre- ,, 
i, Uemii n.a-ii.i- '' irjiiiii ulituliL brfjifiis ilii;is : i-eccpit DE B. MARrO S. MART/E TN GATJX) 

EX ORD. MliNORLiM DE OBSEUVANTIA, VICENTLE IN 1TAI,IA. S I B. ;I/a?'Ci' cnltiis sacer : Vil;r. ct, reruiii '" 

iiesl(irii.m epilome ex WMldiniia et aliis. '",' 

r-^.i.a v,„,..„i,„„. u.„ ,„■„.;.,„„.,.„,„„,,„„„ ':,, 

' Ht'ii.-re /■,■„;,■,., ,U;„,.,,,. ,i „„., ;„.,■, ,./,.„■, ,„„. , , 

,"■" /■,■"«»■„».,■ /,'r;,"'.r ...;, - !■ „,- ,... 

, Bl.i.i, .■,.■:,„,... 11.,.,,. ,„■ i,i:„. ,,,, JlL;; iiiny ii'ti,jm., i„sni„i,„i,is i,ii^,,),ix i„ tlli) loci,, iiit,r (■!,,,,..,,,.■,, ,,, ■ , .. '■. 

J^l^fiimai s„xa l„m ilr>,rl„ „1, l,„,„i,„K iMiit. qiinm e\i:,.( ) 

*,r««r5|.,„j,a,«„i „„^l,i,„,„ ,•„.,„,,;;,. ,,„„.,;,„(,,„ ,.,■;,- ,!,,■ ■ ., ' ; ! , ■ ■ . ,„ - 

qiu;.i„l Bral, l'a,r.'^ B,. „,.,...,. S. ....... ,;,.;■,, ,,■■,■,, ' ,■ ,., e„- 

<l' ilanl„„,,'lj„a„u.'sl'.. , ■ - i-oucio- 

mid..a B. .Va,',„ l,a.,.l „., ■ .,■,,■,: 1 ■ . ■ ■, ,„,„me 

li,ir,'W,-<,. l,rr,„i„„J. ,..,... .,.,.. ,,■.,,,,,„,„,- .,,,„,, .,, ,,, , ,, ,;, ,j.,.s;,„!e 

- ' ■. ■ ^ '. /,',o,« II'*;,;,,,^.,» «,( o»„rai c,i!as'sui,> i„ '.,:,,,:.,., I ,;„ , ,.,,u„„lis 

I""", . i„ii. ri: M„r,„ UtipifiV)- diluculo r^s,, ... . ■ i , ■ i, :■.,:,„, uc- „,o. 

"''■".'■'' ' " ' ";..,■,,.„,;,„.• I1l,i,t !„,„ „nno tavam antii,:: ■.■u l.,!.,ii:„. .i.ll,,.,..:. .; ,,i., eravari '"' 

*'■'■■" "- ■■'■■ ■ , '. , iT ,:..,,i I !■ Doc- cuipit; otcretciulciiiuiislumorv, c.,rainii,J.,ta„lili„s 

[?' • ' .' . . .;! me- dixit. SB pioxima die Sabbali mr,ritui'„m. InSrma- 

!""' '"'"■ , I : , ,.,: .;..,... lon- tun in civilate* apud Hatre- Conveutuales rogavit 

juxp.in 1,,;,, i,„,.„.i,,, i,,(„i,..i,, i^^l ,,,.,,j .^^,^^^l„i,ig ^,,^ y(,i mr.rerelur, transferri corpu.v aj .idem 

S. liliisii 73 BE B. MARCO ORD. 

. S. Blasii consocialiiini Ol.servantum ab urbe i-eiDi 
tam, et absque ulla snlennioris funeris porapamo, 
alioi-um Fratmm sepeliri. 

4 Acfpptis rite Sncramentis (Ipprec.ilus est socii iiono inSabljato. in quc 
Hactentis /foddimjm ips 
tjiur ili-itin-i". er iiso fniit iiicidit rcsUim S. Ji>se|<lii. 
firi- Marci Vltjsip. vi-rbis. MINORUM OBSEtlVANT. 
I- morearum, qiia: hinr vide elegaulcm snlis lalernlis unius 
'0 allaris tabiilam ad dexlemm ehon latus imln-lufil, 
ffwam valvulam offaOre (nclam : qtia reducla corporis 
is socri locitlus post nltare decciiler nrondilus palnil. per 
l. quetn, modicc ct ad mensiiram diimlOMit iHctie tmlmilx 
ri rcf.eratmi. solius capilis aspeclns offi-rebaltir vcneran- 

- lium ocvdi*. Alitid, qmd de ipso nobis rcquirentilius 

- scriplo eihiberent. niliil fitil. Eral ad alterutn rjusdem 
,- altarii taf.n sivmd lorntt i-fiislolj- pri<Ti similis valmla, . 


decGriinro. Tufn m - • 
orta est, volenti!>i< . 


„ al-.-nt.l:n:l 


peiire; Guardinn' 
quod ogeb.it, olituji.iL. 
cum coteris Fraliibij^ i. 


» S. UlaM 


:,:.:.::,.,;,::■:;, 


: ;::;::;;,:„ 


terio sepelirctur corpus, 
loque plevafi"ri ; f|iio(I i 


. scd in lo 
•t r:ictiim ( 


co separatolumu 


- ralem. idem 
srttiU litijta 


])ulUi 1 (I.. , ■ ■ ' "'.' 

.,110 .T.,! .!■:. 
■ ■ ■'■■' ^ '•■■ ■ 
. M.-.i est. 11, M M. I .: ...Ni I I .:...r, , ■. , ;.,; ;.:.., 

pellaillM,!. :,.■.':! .:.,...:.,...■,. 

oblahnnil ., .'.. ... . . . 1 ' ..,.-.:..,,, 

traforuiii. ijui Jiiiic L'i.'uIo ^e Mtasijue iiufut-iiiatui 
religiose commfndaut. A.lilit l'raiieiu-iis Biirhimniui 
de Mironis in //i>f. errle.^. Viceiiliiir hl: 2 enp. 7H i:t 

(juaihlll fhvulr- f':,-,-i:'n: :i ! i:,. jn..; :;ir!i 1.;.. |, [■: ■ ■I quoiiw,h per Fr. ■ 
MCCCCLXX nlSllllUUS 

aiixilio Fr. Forlii- m ^iiim Doc- 
is ad Serenissi- 
isemu rterjotium Ma,.,-. „„»,„... 

Et V,eei,tii„,s . 
Oliiit II. M,, 
Post li;,,c, „„,„„ , 
corpu» lieatui,, j:, 
tis atque votivi:, 
B. Murci inturfi 
profituntium, Oe.s 

bic reliquia i M„i le Bealus 
oiKlitor u|.be 
.., neatc, 
■1 iiuc... »„ti/icf ,7ii/i» I 
liiine qmlnor i ultfii qiiulcr lialifrc, , oituiii B.iri»ii..i u,ll,„ . //., UCCMXCVI C«„,i„iVnMii« tii AMilmiibui «,l li, 

Ji,„i,,,r,i,„,s, f;„el|„ni i„ ,,u„ FanelKi Smlli, e,.iil»m i/iitiila.rai sf„i„,„,i, t,i, 

' 't'"" ','"' ,.i'i,',i ;i,,,it,„,n,a. mcrat : iiii!c ijm siitin amjila siitiimo cjil. .4 

' "'""', l"l''l |„,.,;is, igiliir lanu- rci Martijrohiiit Frnnciscaili aiicli 

■■"''"'"'''""■ '""'',"1" iiiJo.V„iio«lci.|»tiifr,i„(il,a/i„,no5„ciH,i,sdrt 

"" . ' "' >",i."'al- emrauvil e/„j,io ; Vieenliic B. M,ir • " •■ 

„«,„,„,„, .„.,.n...,„ ,",'i' '"""'"' ""'l'li"». ilim.que ressoris.concionatorisesiinii , „„ 

Adi cupanl. ibiiUi Kutiito HUCLX prxdicltm teiup 
•1(1(1 iim, qiiw de familin vnUjo 
ydiatto, li. />. /■>. I^ii,,„^ /,„,„ ■ ArtK- 

irn tali 

S. Mana Con- 

enidiiioite, virtu- 

- -"'" ciiiw...», prophctiw dono 

, ranili.s etiam eflulsit, 

8 Stmitibus Deati tiujux viri operibiis merito adnu- 

meraitda vetiireni Fal/riaiiensi: xeJiodochimi et Mons- \ 

ptetalit eodem iit oppido U-vandx pnupe.rim nnligenfix '■ 

eTvclus, de, ,]Hibi,s ad annum mcccclxx Wuddinitiis : 

35 XIX MARTH. 

EOiii Deaii 1 an i^ .'m.i, i , > y] ^ri.i' lu Gallo, erectum C .'' *■ 

,Tt!1«17 / ' " ^"'"^' ^ ' ° 'i"°t ^^^«'■^^s juvenum direxUti ad DomJ. 

mce, joannis r",>:-..i!i i ,;,,,,,, ,,„ ,u.rave, derivuto) f^_,^ 

faiuosuraou(i'm xeno(lnchiiiui in iionorem suncttssi- Qiii in Ordiii 

mae Mariae de Jesu in^-taute bealo patr Ja b d b mma 

* « te p e C ba 78 n florent u a et liiiui fictai.Ueo 
prophetias $ il Acla n. Marci ryUimice descripla ab 
auctore coxvo. 

\^uam de B. Marco narrattoncni concluile»s ff^uddin- 

rf ?"*. Circumfertur , inqint , bj-mnus rythmtcus in 

ejiis laudem, Acta et plurim.-i .■nnlinetis ..-k.tjia. ad- 

juiicta in fine ecctesiastici n[,ir - ,,■■, ,^,,/,,,,c ,„g_ 

mml Gounujo, ubiprimam .■;■: , ,/,.,,,„5 

dicit eam esse explnrimis qn.,' , , , j-,,,„„„i 

ctirmiuiOus. Ipsiim ab a,ic(i'i. ,:,,,,,,■.,„,, .;,,„, ^.^.jg 
poti:l lufu ex aliis pliinbus locis tnm niajunc .■j: coquod 
SHfrrsittnn cliam tunc B. Marci uxoicm inducat m 
scrmoiiem : lotiimautcm hicinwgred-imus ex Bartholo- 
mxo CmiareUi vol. 2 CUromcx Minorilicx lib. 2 
cap. 36. 
sidus nuper emicans e paradisi sedibus : 
Ojubar clarura etrutilans cunctis exortum gen- 
[tibus; 
Quo peccator oberi-itans, inrelix, miser, reprobus, 
Te coliortante, Doniinumconseqiieretur superans. 
In ^ancto Severino Virgo tibi revebvit. 
Populo Clii-istiano ciuae prjedicari voluit : 
Et mandato divino anima tua paniit, 
Qija^ platei.s et in templo jam revelata docuit. 
Kcfiiiirens cunctos jugiter immensa pandis pra). 

Cunctos vocabas pariter ad Paradisi gaudia. 
Hortaris nos, al.acriter iit relinquamus omnia, 
Quje ipnentnos mortaliter, et ducunt ad inania. 
Tbesaurizemus tideliter qu<-e sunt in superna plo- 

Clirisli Crucis celeriter magna petamus munera. 
10 fornax, caritatis perfecto flagrans munere 
Qua spleiidebas. probans euiictis (juam opus est 
[suo sidere. 
Alme praaco pielatis quam pio colis pertore. 
Fulgent Montes pep te ciaris urbibus Iiaiiie. 
Quain lustrabas dolens uri Judseorum fcenore, 
Montes struis pietatis pro juvando paupere. 
lu Seraphim flammigerum videris audieiitibus, 
Inflammans corda liominum : infiindens ignem raen- 
[tibus, 
Kefers arcana Superum ; nii est te vebementius, 
Te cordft alioquenlium opfabant iiii ardentius. 
PlaL-asti mentes civium, quibus nitiil incensius : 
ProsequiturimncDominiim per le quisque ferventius. 
Magnum erat tibi inccndium moriendi pro Jesu, 
Ardens quoque desiderium saiutis auimarum. 
Martii. T. III. i et Bononiffi haiisisti bonus artes : 

mlpili [ir.,f,-ciii uiiiuct, eraiit o!jatii|iesreQtes , Malui.sLi aitifiKiciJiii (.■inicis in^.lei 
Post defuactum patrem darum, l 1 reiigionem elegis iin agil [culis. Tii .-nl ceiLe.-i.Ks Kegis aulam evolasticum Angeiis, 
Ubi digmuu nunc coronam accepisii meritis. 

13 Tu jara pridem cognovisti diem et borain obi- 
[tus, 

Sa:-pe populo iMi, ; iui trailain inuntis ; 

P.uvi,^. ,,,:.,., !,;,,„, ,, ,111,,:, lirrymiiNlibus. Poit ,aiiibu^ i I dabas ixtiUse , Tuin tensis ir 

Auiliebas ab Angeiis loijuentibus tuse aQimse : 
Veni, serve fidelis, veni, veui, propera 
Nobisi-iim cielic.iiis, Jesu et dulci \irglne, 
Unde ubi iiiclinato capite emisil Jesus spiritum, 
Tu paruinper aperto ore migrasti ad Dniuinum. 
15 quam nobilis triumphus fuit ilie, Pater 
[alme ! 
10 O 74 DE B. MARCO ORD. es cceli harmuniae 
, Pater, tecum ire i quam felix et jucundu 
Quando intonabant auavi 
HdC Deus ostendit clarii 
Ad te claniabat socius : 
O piissinie Diimiiie, noli ino liic iloerere. 
Uniie statim per urbem currit rumor divinilus 
Sanctum illum liominem solulura e,<s6 morlalilius 
Et statim ad ho^pitium coiicurrilur ab omnihus. 
Culiilis pulsant ostium, bealum optantes corpus. 
Nulli adhoc sooiorum tu vidobaris mortuus. 
Sed laslus supra modum fulpelias et jucundus. 
IC Ubi ad le |iprvpii-i- n.i l"i V.centiili, 

Qiiisqiie nititur iii'- im ri .'i viri. 

Cordas et sigiia ilii i ■ ' ■ l""'idij 

Et aliaabslulere |ii'i " I ' i"""' 

lUi corpus custodire ne i-i.iitvo i.l rji«irent, 
Bi illis declarare quam praviter delinquerent : 
Divi» omnes displicere qui jam illud a.-ciperenl. 
Fralribus tunc permisere ut te ad se BU.'Ciperent. 
Quod ila Fratril.us, t« legasse tui sncii referrent. 
mirabilis concor.^us alq.je ferv.ir VicentiDual 
Quando tolu» popolus sequebnlur ciim ptoclibus. 
Sicut Dei Apo*t..lu MINORUM OBSERVANT. 

Quod pradicando plurics promiserat incolumis. 
■ celebris Vicentia Deo ddecta niinis, 

Quod possides in ecclesia est thesaums inajslima- 
' [bilis. 

priedicator cwlice, reforroatorque cordium, 

Candor vitai Aiigelica. cunctorum culmen Cffili- 

Virlutum splendor eximie, Minorura decus maxi- 

Picenlum lionor ultime, acer remotor hieresum, 
Quem in regno vitie.teternai canunt Angeli glorio- 

Voto, Martjr Seraphice, ora pro nobis Dominum : 
Beale M..rce inclyte, felicem posce exitum. 
A cunilis malis eripe nos nuno et imposterum, 
Ut te juvaiite continue mundi vitemus scopulum, 
El protepente Virgine Christum pelamus oplimum. 
Sit Eeo Patri gloria ct Filio unigeiiito, 
Spirilui paraclito in seculorum secula. Araen. 

18 Piisl hxc a prxtlicto Banholomieo Ciinarcilopo- Etil ep..- . Nondum scpull 
..Egroti statim 

Tact.1 bealo cori.ur'-- t"^ '■ i "" " " n'" t;''""'» 
Al sacr..rum pio huiioi.t p.rtracn.) |iiii eratia, 
Patres urbis non tulere ut coiidereriN terra : 
Locum aptiim clegere ilignum tua priesenlia 
17 Exultot nunc Vicentia dives, polens, 

Qiiam Dei providentia donis ornavit maximi; 
Felici cuiu pra!!>entia lauti beati corporis. 


s ^nlipliova 
[ i;jsjus hym» V. Oi', 
Mai.i. i Ora 
m posteronm tieiilisentit 

'ts ad amandum ipsum 
R. Ut digni efficiamui 
ti.vTlo. Deus qui per B indalo 
i.untiasti, ut tui 
amore ^agrarent ; qussumus. ut bis vir 
per ]irie.Iiti. glorioai servi lui. quem r 
signis ext..llis, precibus et meritis in cii 
nei.ei.sitatibus adjuvemur. Per Christui 
nt.strum. Ameo. 
XX MARTII. 

SANCTI QUI XIII KALENDAS APRILIS COLUNTUR. SANCTUS J( 
ginis. 
S. Victor, I ' 
S. Scbcislianus Du.\, 
S. Aiialolius, 
S. Pliolius seu Photoo, 
S. Photis, 
S. Parasccve, 
S. Cyriaca, 
S. Archippu: 
S. Jcsephus, MiMiis, pater Deiparse Vir- ; Marlyies. Conimilito S. Pauli Aposloli. 
( Marlyies 
1 Aiiliocliise. S. Paulus, 
S. Cviillus, 
S. Eiigonius, 
S. Serapion, 
S. Tigrinus, 
S. Claudius. 
S. Exiiperius, 
S. Vicloncus, 
S. Valcnfinus, 
S. Domnus, 
S. Alcxandra, 
S. Claudia, 
S, Euphrasia, 
S. Matrona, 
S. Juliana, 
S. Euphemia, 
S. Theodosia, Martyrcs in 
Syria. Martyres Amis 
in Ponto. ■. Derphula, ct Soror ; „ , 
hujus, ( Marlyrcs. 

;. liliodianus Marlyrapud Gra?cos. 

;. Aqiiila Pra?ses, Martyrapud Grascos. 

!. Lolio Mariyr apurt Gricoos. 

l. Gralus Diaconus, i Florolivii in 

i. MarcellusSubdiaconus,! Italia. 

i. Urbicius Episcopus Melensis ad Mosel- 

lam. 
1. Martinus Dumiensis, Airhiepiscopus Bra- 

carensis. 
1. Thomas Patriarcha Constantinopolitanus. 
'. Cullibertus Episcopus Lindisfarncnsis in 

Anglia. 

. Herehertus presb., anachoreta in Anglia. 
. Vulfrannus Archiepiscopus Senonensis, 

Fontaneliaj et Abbavillie in Gallia. 
. Nicelas Confcssor, Episcopus Apoilonia- 

dis. Marlyresinnna- 
chi in Laura 
I Aiiasiasius ( ''^- ^^'™ P™P'^ 

;i Theochstus, \ llierosolymam. 

ct alii XIV, ' 

1. AiMliiosius Sansednnius Ordinis Pra;diea- 

torum Senis in llalia. 
1. .Maurilius lluiigarus Ordinis Pra.>dicato- 
i'um, Januarii in llungaria. PRiETERiMISSI ET m ALIOS DIES REJECTI. N lis sanctorum Marlyrura C_>Ti;tci. Primi, 
Theogenis etS.ViUilis mcmotulur in antiquo 
MS. Marlyrol. Cosiiiensi, charartere Longo- 
bartlko fxarato. Ilonim tres jirimon, licft pro 
edam Cjrinus et Cyricus legaim; retutimus ctiam motlo arbilrnmur S. Vilalei S. HadelugaVirgo dicilur in ejiix encomio ohlissfl iiit 
Kal«ntfas Aprilis. D^dimus Htud et aliam ntam 
ejivi iiFebruarii. 

S. Gprlandi Episcnpj Agrigentini translalio (ada est 
hoc die anno U59. et insc-ipta Marlt/rol. Suiih 
Cnjetani et Catalogo Ferrani. De ea egimw ad Vi- 
tam xxv Feb. 

S. Gerasirai memoria recolitur tiocdie in magnis Me- 
iitevs Gixcariim el apud Maximum Cifthersnm . al 
majon iolennitate celelfrant eum Gnrci iv Marlii, 
Latinivero. quandoet nos Vitam dedimus v Martii. CoiniQodi, 

Fisfiani, 

PomGri, 

Policroni, 

Parmeni, 

Chrisothei, 

Heia, ;f Martyrum memoria eslinscripla Mar- 
tyrol. antiijuo Tamlacteiisi in Hiher- 
nia .' quorum alibi [orsan in aliis fas- 
tis meniio. Addebantur alii varii. de 
quU/us egtmus tux Martii. Thcndnrijs Martyr Capp/idocia;, insci-iptus MS. Mar- 
tyrol. Tr<-virrim S. Martiiii. £st is Presbijtcr Cx- 
sorex nitfremjitita, ile quo eiiimus xix Martii. 

Rixffi fl/ii> Riohpzie. Rfginae Hipngaria», neptis S. 
Annonis I* piscopi obitus Coluniae ad Grndus : cu- 
jus non canoiiizatfe corpus patet in mapnis festis 
Moluniis in j^uctario Unuirdi, almque tituh Beatee. 
Nihil de eo legittir ajiiid Grevenum et in Martyro- 
h<.ii-> Culiiimr 14!I0 '■.rcr/vrt, n ujui- a)Mid Canisinm in 
M.i,fu,.'i.,n.' <,.■„, :',,■■■ !,■.; .■i,m alleget Ferra- 

n, i> .„■ ■. i- 'i.mus xixM^.rtii. 

L.n II i . i I I, . I ffi Hibernia. Ila 

Ms /■■ . -..M, ,.,.,■ ,,..,..1 / ,. ,, ,,■,.,„ flempMeriisetFer- 

ruriun. Vitam iledmio, xix Martii. 

Corraanns fiveCoriioniis, primus Apostolu^ Nnrda- 

nimbrorum. ut Sanctus memoratur a Davide Ca-' 

merario in Menologio. rilala ad marginem /Iceiore 

Boetliio, qui lib. 9 Hitt. Scotix eum eontemnit, 

^udKt superbo verborum strepitu ingessissetsublt- 

mia Dei ar-ana ac curiosa, ad rnultnj lectionis 

ostentationom pottus, quam ad Cliristi oves eru- 

diendas. 

./Edaous de Cluain-moelain, nec ipsiqui sint, nec 

Conarius filiiis Cnrrae. ( qmbus cotuntuT lo. 

Cathchiinus de Rath-derUiighe,! cis scire possumus: 

Elimia seu Felimia, l lantum in Tam- 

Murcinus, ' lactensi et Marir 

ano eot hoc die inler Sanctos relatos reperimut. Tacet ogvr de iis Cclgatm hoc loco 
• 3* Jamiarii. nbi de phrihvf j€da\ 
t ad Tripa\ : t»:u'idi 


l S»M ffeiirifjuezet BuciHint ritom S. Patrieii lib\ 2 AnloniiisX Gerardi II toh Tavilacletifi e 


tiuni.liS. Pw 
ultimr Mariaiius dumlaxal meminit. 
Benignus Diaconos Alibas FontaneHensis et Flavi- 
censis decessit xin Kalpnd. Aprilis. lla Clironicon 
Fonlanellenie, in qiio geHa rjtis d/^anibimltir, abiqne 
vtlo liluh Beati aul Sancti. veiiue ulla eju» in Fas- 
lis Ecelefiaxtirix vet mnnaxlicis memorin rejierilnr. 
Soium Choilulario Mugno seu KaUnihiio Foiila- 
ueltensi nomrn etl inscnpttm. cl circiim ambHum 
chori ctm aliqunt aliis. lamijmm exmin pietalp vi- 
ris, vidimut eim in ecclesia Fontnnrllensi, ct assi;- 
riirrtint itobU rrneraiuU mnnticliialiim illitm olii>^.iue 
plure.i tion habere vcneralionem. Intciim Siutctum 
appelltinl Claudius Roliertiu el Saimariliani in Gul- 
lia Chrisliana el ^rttirut rfii Monslier in Neustria 
pia, qui asserit morluim anno nccxxil aut tequcnte. 
Quod Li.CT tnIU.Ua nhlur u Fnu.a^.o ^f.nh Flo- nttm 1569 m 
s lixrelicix ittterempti, ifarlyri- 
Monaslerio adscrtbmlur hacdie: deliK S. lli.- Fontenella mona«lerin rlepoBilio Sancli Vulframni 
Episcr.pi. et Benigni AbbatiB. De S. Vulframio lioc 
dif agimtis. 
CJaudius Bpiscopus Altissiodorensis. Arademiro Pa- 
ri*iensis fundatop. \it Sanctus i>i«rn/iiiiA etl hoc die 
Aclix Siturlnrum flihfynira Cnliianu eilitia, rl Me- \\b. 3 U< convetitiis FF. }•' 
■■ !' . '■'■■/' imagine 


ejiis pra'posito li. 


r , ' / ; 


■ ■ 1 '■:i<!ii otleii' 


dunl : idroque a J 


i<,,l;ll. ,. 


i"ii.' n,i ' [i.-uioi Um- 


brix ad htinc dtnii 


. ah iiliis 1 


iil XX Mait. Aliam nul- 


lam ejus ut Beitti 


i memoriii 


im islic iiivi-nimiis : i»io wc noimnolur quidcm inter viros tanclilale iit^ignei 
in indicc, qui lolius Orilinis auclotilatf subjuiicius 
esl Romnno Maitijrologio, ad iitum ittius Ordinis 
aecommeilalo. 

Urbicius EpisrnpHs MoguntinUH inscripliis Cutabgo 
Genernii Fertarii pro F.piscapo Metetni, de qtio aiji- 
mus hor die el errorem detegimw, 

Ebepliardus vir pfTquam iiluslrit cr Comile Montensi 


I Mir Gallia a Colr 

Beotis aiitcm 

Andreas de Plano i« Thuscia quojure id (t 

Jnnnnes-AndreAs Reaie iti Umbria 1 cerit, facil 

Laurentius Taurinian. \6i9 deftinclus^^ i.raliissimi 

Mnria Sanctia Vinjo Tertiaria Lorex\ lilnu. esl jit 

^ytni^hiiOrd.Mmim. Panormi lti84' dicarc. 

Nir.ilaus Eremita Saxi in UeUetinmemoratiir a Fer 

rario iit (Matogo geiierali. cilalo Maiiyrohgio Ca- 

nitii, in qito referlur ilie quoobiil xxi Marlii 

S. Emmanuel pla<iioriesus rcfeilur m Mni,ri^ Gi:a-^ 

conm, et adrlitiir ditlir.hon, qiu)'^ iierum rcpi-filitr 

qunndocum aliis eUottgioriem-"nv"rf.hh<r ^ vrj \! ,rt. Sabi!i Fnbiai I MS. Florai .i/v /■■■■ ' Appia nriL.lis F;ibiani Episrnpi Martvri^. t 
telligeitda tunl de S. Fabiano Papa, via Jp/iia se- 
pullo, Hliad ejtts Vitam dirimns xx .laiiiiarii, 

Jl Pollio Mjirtyr in Hungariafo/idir xxviii April. 
Alm Pollio eura Crispolo et Cyrillo sociis xxix Theodi Ka- Episcopns Papiensis micriptus 
leiidiiria anliqui Muxalis Ambrosiani, et nonnullis 
aliis. Colitiir a Papieiisibus el Martyrol. Rom. 
xxMaii. 
S. Landelinus Abbas et fundator monasterii Crispi- 
niensis et aliorum in Belgio, inscriplus esl Mar~ 
tijiol. Anglicano fFilfordi. Dies ejus nalalit cst 

S. Cudljertus seii Gundebertus Sacerdos in Germa- 
nia memorotnr in Marlijroll. MSS. Romaiio Car- 
dmalis Barberini, et Neapolilano Jntonii Canic- 
cioli ^K/e(i(r«scS.Gumpertus electus Episcnpus 
Herbipolensis, qui a multis rffertnrxi Marlii, a.st 
colitur in Ecclesia Herbipolmsi xv Julii. 

S. Mai-iffi Magdulenae Translatio el hoc die, c.t eum 
pluribus aliis referlnrin Auclario (hvveni ad Usuar- 
dum. De ea agcndum xxiiJuHi. 

Landulfus Confessor memoratur in MS. Florario. 
Qitit sit necdtm assequimur, forsancst Landulphus 
aliis Laudulphus Episcopus Ebroicensis, ?iiico/i(iir 

S. Andoeni Episcopi It&tomagensis elevatio inscripla 
est Matlyrologio Galticnno Saussaii : di- ea agmdiim 
'■'■'f XXIV Aiigusti. (iaiM/(il(ijii('m lioe dic refert 
ppinfiisibiis , ei Tluwlonit 
nh,s Jtilia, Cliviie, Mon- 
rvllont. Addil Qelenint 
'iiiMviBse xxn Junii. sed 
1'innmit XXII Miiii, quo die 
. St nliquid cfrti de 1 S. VI.//1,, 
iis ex Chroi I S- Pci diemejus V.tom dart. 
Thoroas monachus VUlarii i dicitur Gericus avunculus B. Ebbonis eximii Con- 
fosaoris, aeposlmodtimdicitnrS. Kbbo obiisse anno 
i)CCL. Chjits celeliris cullits esl. Gericus, «i cerlius 
aliqnid i\anciscamur de ejiis vemralione, adjungi illi 
JMlerit XXVII Augusti. 
Hugo Abbas NuceritD in Sicilia memoralur cum titulo 
Reiiti in Menologio Cisleraeiisi Ckrijsoslomi Henri- 
quei, citalo in Nolis Octavio Cajelano, qnem aeeura- 
(iiis legmint Menardus et FeiTarius et cum eo refe- 
runt, quiindo vcneratio examinabitur xvil Novemb. . poterimus ad tticium Josoph Patriarcba filius Jacob. Ita MS. Flor 

npflK«nfJ« ■ , ^' '■'■^'■'■'"'' " P'»"'t'" Latinit xi Decemb. 

urabantia cum mdo et a Orivcis n _.u 

11 u utacts xis Decemb. DES.JOACHIMO 

PATRE B. VIRGINIS iimjE. 

Commentarius hisloricus. S I. S. Joachimi memoria iJrxcis Ladnisque 
sutis inscripta. 

Qunmquam B. Pelri Dnmhmi censura, nvrmone 
^ de Ntthvitatr B. Virgtms, sriidmm siipep- 
diiae ciiriositalis re.jm-liendat in ii.s, qui r|uod 
Evangpiista narrarp superflnuiii duMt iiiniis 
inutililerqiidenint, inquirentes qoi'^ pater \el qiiae 
maler Bfativsimae M iriae fuermt . uinuiique lamen 
Ecdesix Palram Jr>acliimumt/ Aninmccic/jKfHlidm, 
concuistuduhtns faal ul de nomtmlm^ mn admodum 
aiixe dnbttemiis veiane itnl, an salnm accvpta ex 
quadam etijmoloqtx Hebiatcx congi uentm, quaJoL 
chim praepdrdtio Domini, Anna gratu titterp^eta- 
hn, ut est apud Ftilbiilum Carnotinsem Episcopum, 
iw sei-mone 6uper Nalalnn Vvqim-i, qnem entlum et 
B MS S VKioits Franmciis Comlnfii vulgaiil. Bi~ 
blwlli Cfmctanntortv tom 8 fol 119 Etenim ut dtt- 
6ix pior^u-. Iidit sfwf omina, qua: de ulroque vel Gixci 
"f Paliei ij-\fimioqiiodavi de oi'tu Viigmis hbplb Ja- 
cobo r&j 6'a[5 y(pM perp^iam ndnciipio, attiqeuml, vel 
Seleurus impostoi sub tpitu^ Ex'anq, lista- Maitli^i no- 
mine esi emenliius, nomiullam teii hiibtnlm spectem 
quantittum tamen fioc est, stip^aisaltim pafeiituvisanC' 
tisitmx Dei Genititrn nomtiia Eichux tradttto i (itnde ntliil vel pan lii'^ fOfcelelranl Sanctonm 
I' fesfivis pro^equunlin lio 
I \imul uliumque solenm 

m MfHwt^ esi, S SaJ/s Ttj~ 
5 a-qiie ac tpsa Men^a aucio 
admodum de fe<!ti antiqnilatt Canto parentes jirovide, Virgn, tuos. 
sed niisi]uam nomen adnolntur auctons; iit j 
dibile videatur non tantiim anliauisiiinum 
fui.se usmnu,. I Om 0,'ficio 
iht;(iuitsin'o itigtner nalivttatis dtem tn honoiemSanc- 
tornm Mait£ piogentlonim celebiandt ^ed ipws qito- 
qne Caiwiies tel ab ipi,o S Sabla, printo (ut m prole- 
gomeni-.^ad Maiianam GnECoium ptelalem piobat St- 
mon ifanqnneLkiu-i iioslii) Men.voium cottedore, lel 
(I SS Cltaritoiie. Euthymto. Theoclxsloie, a qutbiis 
ipse acceptt plcraque, /itijsf compositoi cum ceten post 
additt alicut ceito aucloii soleant adscnbi, tmo ss-pe 
tpstim nomen post aciosticlion e^tiibeit pei tnittales ul- 
tnmiiim sirapltaiiim ttlteias Pntinent aulcm Santlt 
M(i fid qnaitum JEi r Clmnttanx secnhtm E 

^Non adeo anliquaei^t Jonclitim veneiolto apiid La 
tmo\, qiiibns i\ Septemlns 'iiib solo nomtite Afffivf/nfr* *■ •''"c''"'»' 
Maiiuii^ fi<ilnii'! .11 ,l<!i iit ■..eniwinbus ad poputiim receiitior 
h li II h II n I I n! j I r iiiiiu nwintiom commeii- veneratio dalii II I , t ( 
iUniih r, > 
a/le lul. I R i Polm I Poii ■- ple, 15 

Octiibits cotlvcalm 
nnlla facta obiliti 
dtim solum moinl 
Ofltctnm totnm / 
Usnaidi Mn l 
ceinbrii liabm i 
Calom luii dies obtliit > Joaclitmt xv Kat 

Vtneta autem anm 1B22 ediUo, 

menltone tn Kaleiidano ad eumdem 

ap 1 1 Muwns iilu ilnpltcis minoris 

Qua-damaticnoia \7Serlemb. De- ■nde i 


it 9 Dectmb. •iiiidnm 


ai A^vci; jiibeiui dtclo die /i 
■ hlurgi,e nido tn piioii pia 
) eliam Oflini, quod amplni 
H dtem ubi post hnnc iei4ii HS , ^Oo ti;p. ina genitorun 
bscuulantin Hinc autem celebraiiius proptei Na 
tivitatera ianctiot.imaB Doniinae nostrre Dei Matns 
quia isli facti suiit concitiatores silulis foti orlii 
partK per castissimam filiam buam alias enira ipso- 
rum consiimmatio die XXV Julii celebiaiida cognos- 3 Kf.i, 1 solam S. j4mtw dor- 
qnas diximns lijpica : et 
ranlica, propter commii- 
•a(, riilelur juitiji uxori 
gnoran mortuntis dies. 
Ilui desti- illitit , yiio m-tur. Tiaq\ 

i Od;e ad ulram- 
itrtiiue gralulnntei 
sterHiiatis mote- 
abunde solalur. T(« I» liistoria SS Joachim 
i ejttsdim Mailyioloifii edi~ 
i dulnm diem ix Deiembiit lip- cu^o ti ino I 1-2^ II I iMum ,h, m I , p, I ti r Of/inum totitm 
piopriiim de Saiicto sub hac tnbrica Julius Pipa se < 
cundiis in-.fituit festiim sanctii-^inii Patnarchae ' 
Joachim, patris ^loriosBB Virginii Mana", etaMDn- 
mmi nclri Jeiii Chnsti, x\ die Martii deinceps 
cflebran •«ub ntu majnn« duplins Eudem tpna veiba 
teste Poho habentur in edtlione Pamiemt jam nlala. 
a Sedil Jutius isle ab anito niii ad nxni, rt usiue ad 
Di. irf.-T7i Officium sic esaistim in Brenarjo Romnno '' 
inveniri. testutur Bariliatomscus Gavanlus in ntbricas 
Dreviarii seci. 7 cap. U. Pinm vero Quintam iltiid 
mniasse : dieere debuernt prorsiis snsiulisse: nam tn 
Brcviario aiini iSl^inon modo Officiiimmillum. sedtiee 
nomen qiiidem S. Joacliimi invenias in Katendario. 
Offenderanl videlicel lectiones novem, iisque conformes 
kymni et antipliome ex apornjphis desumpla scriptig. 
de qiiibusjam pridem ante annos tciticet sexcrntos Pul- 
beriiit Camoteniis in festo f^trgtnese Naliinlaiis : Hac 
itaque die peculiariter in Ecclesia recitaodus videtur 
ille 78 DE S. JOA-^HIMO PATRE S. MAKLE 

A illf liber. qiii Ae ortu ejiis ct vita scriptus invenieba- giam Cbrhli seaindum Ugrm et fnclnm Painbiu pro. 

tup;si nonjiidicjssenteum Patres inter apocry|»ha mi^wnem ordinun&, non Joachimnm ^ed {yairem cju. 

numeranduin. At quoniain maainis ac sapientibus Jotephum. Jacobi, poliorem ZorobabeManm ramnn 

virisita visumest: nosalia qua-dara. setl m.n alie- terminantU. fHium faciot, h-ijnlem videlicel; - -•' 
na, leireines, EccU-siasticum morem debitis 
exeqiiemur. •okn& Gentilibus ejusdem Cliristi ftcundum 
eaniem genealogiam expandere, salis fiabuerit putatii 
diimtaxal patris proavo$ texere : quod iidem sciliecl 
§ II. S. JoarhUni palrkl ei iji-mis. omnes etiam Marix proavi efsenl, qiiam vulgo coiista- Xjmissi» iin. qn.T judirabanliir apocniplia, p.-rijil Fiil- \, , ,,,„ , ' 

bfrtu» Carnolensis in laudfm magn^r Viiginis in lucrm , // 

hanc venifniis ejciirrere, xed anieqiiam ad posterior-j ,.. / . . 

natatibus encomia, pairalaque in Basilio et Thfophito ,,,,, ,. ,. 

' miracula veniat ;Natii e>t, inquil, Beatissima Virgo ,„.,y,„. /,/„,, 

Paire Na?.arnno, matrc Bethleemitica : boc ipsum ex 0», qnoliy w, /. 

iUo. qucm apocryplium dixeral, libelln assumcns, ab aul lirriiini". .. J. .. :./ , ,,, 

aliis qnoqiie Patiibiis qiiandoqiie ilissimulaium poliiis, omnino iieiui.,in /.iui.;tii:.!>iii.iii >ai-ul 

quam ccrio ex argumento asferlum : eleniin ex Evan- nealogiam lexuuse: non MuUlij;um, »a;j 

geho, ciim legilur od rdictuin Augiisli CteiarU Jnaetik cienlem. ut esl oslensitm; nou elium Lu 

e Natarelh profertnm in Belhleem civitjitem suam coiilraiio mbis semu i^lalim ab ipio lin, 

cum Maria ilesponsata sibi uxnre pr;rgrnnte, eo geuerum kubsliluens ioco (ilit. 
quoil esset dfi domo ftt rainili.i DavJd ; intelligi videtur 9 SancU Joannis Damasceni singular 

von taulum Joneplii, sed ipsius qiioqiie Mariir mtoles „,i gcnealogia cju^qite aim Joseplia < 

ad lietlileenii.m fuh.sr rrf.inidm : iwn pcr malrem ftiuc f.,;,h;iliam iwu oIU.juhiis. qnid l,<,ic /.■.' ■i«l , -Jf ' 
: . .,/,..., 
■>i .1/ /,/,,. ; 
. ' '' 


■ um LiKi 

,., iiiiod ei 


<ts Levi facii 

■ eo consef)ni 


II r,ii. 


"Pl"" 1 / 


i per foiiji- 
[,■ V.r,p,„ 


::S 


.1 i-.!fiiitimns Jo- 
n.r ,„s„h-. quiilis 


lml.mMlapl,„f«, 

oi>uin']Ui' linbuit e.r 

!■■ ■ ■ ■ 


'<"•'•' 


ftatrem fuisi 

7 Quod t 

dumqiie uiin 

suaui BelhU em Dnviil <leMml> 
huic antem pluns 

. <-reth-re. qiiam //rt '■''■'"""( ,11 uc i,li,u:n,.:. L.nium .i,;,H.-r,! Malh.d. qui Da- 

.l„du,:r ,„„,,,.„„ i,,,p.',vni .\f,l,l„ .-.i.ri P,i>u/,<;rm ; sed Ma- 

V lrfiu.\ iliiii cugiwmcnto Paullin-ciii. fiijua ;iliwi ideo siinUUer 

I fiibriii cogiuminatus sit Panther se-u PonVie.ras; ab aliis vero 

miis ttu- iKiiK, ui a pntre di^linijiiereiit, Darpaiilhei; id esl, 

""■ "' '" ■'*''■ '■■"*■ ''■ " ■' '■' i/;inther iliversi dicendi 

''!"'""'' •■ '.iii II .1,' // ■ ,■)-,■ mallemus hos duos 

'''"'■ ''' ("'"■•'' '''■'"'' ■'■ ■ '■■■■■ .',/■'■ ■ i''.uj,ri>geiiilores, qnaleniis 

.ielilii'ie aTiim pnl.'r cnniiilts J/ili cns .>iusrepisse poluit ex pa~ 

iijiis (je- frnelin sui Hnrpnnllieris abxque libcris mortui luore vi- 

uitiethr, ,i,ia, .Vcc tnim nfert, quod ita Jose.pho plurcs patret 

iu.\ lili.i l,;i„irs ,l,iiYinii.\ dii;-rsn respcctu : Pantherem, qnalenus 

'" ■ '''■ ! ■' ' ■; ' "■' '■ Tiiius cum Joarhimo Itxres ; ipsum 
" s filia ejiis unica cj: ttige ducta, 
" iiiem, ac denique Jarabnm rolioiie 


■:-'ii-s <in„s. fiHMCNl nlt- j„j[a ,ll,.,i J„M,v-.<-»MrWrn/;, 

, ' ' " " "' *' ' "" niciis haffes est. i/tc anlem pol. 

'','''' ' ' '" fiani vel Joachimus vel Paiithei 

^'"_"'^'l"? Tissimn i/ M',i„. , , '" ""'"«''■■ quialn nilnl od iutenl\ 

S,Joscplw%^2:'iiu.,:'.! , „, , ■ „ '; J'^"J'>"""i. Quod deniqiie attiuel juniori tcilicel (rn 


Daviasceni s. 

Sulonionides, exqua Jacobim siiHulerit JosepUi fiiiiim, 
qiiomque viro orbalam postea rfiixenf Natlwmd.s Mel- 
cln m-e Matltal. cl fiUti,n ex ea sustuleril //eli ; a.Jus 
liberts funcli uxorem ex lege debuent Jacobus 8 D,^i.. „i„„ „„„„, „., «„„,,,„_ ,,„„„„. t^Zi^^^rJZ:^::^:"^ 'Z^. XX MARTII. 

■1 ndca^ct, vr! iriro vrmim yrohar-i anhimn: l III. S. Joachimi elogium, sepulchrum, 
rdiqvix. t videre, (juUl Oiieittalis Fcclesia f ipn de eodrm arfiu- Polius 
Sanctonim Vinjinis prole s tamen vigori gratiae nriinus responderet. Sed etAn- 
iia Dei nmans ; soliria f]iiidein ac ca^ta, sed sferrlis ; 

honorem uiiutn :!■.■ i- n ■■■■:■ ■ - .. ,: ,, ', , ,-:■.'.., 
sterilitatis acul.^; , i,- , ,; , ,, i ,, ,' , , nt 


la tenerenlu 


r, f|uod de 


esset 


li,i 


res. haoen 


iis quidem 


haiid 
xiinxere; ambo autem 


pro- 


jbi-il.iiii 
men orabjii 


it.... 


mt contenti-^nem , 


qiiam voti 


cmn- 


. Et vf 


•rn evaserur 


it illius cnmpo- 


.; .!..... 


MV, .lo.,, ,-,,= 


!p dutor dti 


misii 


''ii''. 


■'."' ■ju,,''. 


noii lardat. 


vi?- 


iiiicquibiis 


pro- len,|,ai-e,-et, viiei a.ljccit... jNmrjne exiillcenrndis surit J..,j rnr.u>,.b-., ,„ I .; , , . ■ .:i ,i, l, .'i,, 

arentibusqiie, taniquamcxhumorevegetiiiarbwibus, qiioi-um allero , ciun.l , . , , ,li,iiianilo 

genorosiis nobis truotus, Vireo lisc immaculatissi- corpus S. Annaj mat, i : , ,,, :,n,„ilatiim 

ma germinavit Quorl autem ex sterili matre fuit, in altero vero ail iii ,. ,,, ,„ -5 Joacliim 

^ produsset, ex ciijus vnlva proiiiit immortalitalis spi- patris ejusdem Virginis. E.-l altora pai tc e i-egiono p 

> ca, cam parentes tn templum adductam Dno oblule- hujus sacelli. allerum esl 1). Joseph sp.iii.o Virginis 

runl : iinm xMU rjm lerlw, «1 cmmmm Etclfsix Mariio dictum. ubi ejusdem est sepulcrum in simi- 

lindMi, h.ikl . cx ,i„a eliam hliel nuficaii aeeeplum , lem altaris formain. Privata sunt ista Mau<otea sa- 

'"'"'"'' ' ' "«"iimleeeiimmorlmsempa- cri.spign,.ribus ,■ illa tamen vcncranlur tideles sacri- 

'""' „ m amia lilr aclastaima, An- Bciis ct oi^ationibijs, prKsenim in illnruni solennitn 

"""' ' ^'.../linia «crilrtiis a /'«(riSii! tibiis ; quod ramasil illorum Sanctorumsarracorpora 

ejaij.i,i..u ,uli-. 1.1 icn,i,tiiiile faiit , poliitn qitnm in iis fuissc tumulatn, ipsoruinque reliquiis sanctiU- 

Lcieiti ititiraltu, lala ex apocryphis, itl apparet, ac^ cata. 
'^'"'""^ J6 Eji*liinal Quaresmiiis lemphm istiitt iion ablTe- 

M Mniontm lepitlcris in Bellileem illaliim fttim lena Conilanliiii matie, •.rd leiiipare /;pi»copi Jtivena- «••"«•'*»• 

Jaaehmitm faeile pertiiadereiniir. sieiim lamspeelaliilem lis vel paiilla anle itriiiripia leeiili v, i,ii.rii(o Vir.jinw 'nZmu 

fecittrnl fmiunx bana qiiam tanguinis tlignim merelia- sepulcro, primiim fiiisse u fiJelibiu crctuin . iMijiu' aim ' ' ' 

Ini- : led « Ittve obsntra luliiil iiiler puiiperculir caiidi- j„m priiis ccelesia essel in lioiiorem .S. Jnri.r Uiciosolu- 

tionit tenebras : ila difficuller indiicimur, ul credamiis mis dc,i,co,,i. req,„sil„ , / ej calle Jr,.,„i,l,„i l„,r iruuslala 

^libiesse seputtum.qitiimubi tpiiititin l,ealuinemisit,el („, ,, ,, ,, !;.i„,t ■ qua 

liobuerattloincilium.Nazarcthiaulemlialiuisseextocol- J,,„, ,/ .< ,,. .V. 'ln- 

l'gimut,qued^'a:cirelltaiiijactiirinlapudseesse Fralres „,, ,, , ,, 7 , ,, , , ,,. , ' ,„d api- 

et Sorures Domini, kinc enimfit probabile vel ulrumque ni,j ..,.', ;,,;.',,. .,„„.„,.,,„ „(,„, t,a„.,:„t,i, l,t,,.,c nam et 

vel allerulrum Maritr parenlem ejutlocifuisseindigenam. Bonoitix leprrtit aliqitas ad .S Jiuulum de oiservanlia 

ied esi hac prababile tantum : cttr en,m ul Zacliacia. prtrlrr varia allarm nlqiie imagine, Savcl, ibtdem cC 'i™"iZ 

•'^'inaoclham, S. /^tinxvel tteptemvcl corjnaram.deiluxit bres, affirmat Aiilonius 1'auli Matini : etcraniumCo- 

ai Montana Jwler, sie Betlileemim aut etium Hiero- hnix m templo Machabxorum Oiterviiri tnt^tur Gele- K nius. Inquisivimus ameriplorum nwtiinm-nlo) utn ali- 
quid tie eo istie reperirflur. fl quo in ilatu ipsim ibi 
etset : scripioitm haclenns mhl rcpertum. ml posterio- 
rem quxstvmis partem D. Gnordw Busck sacne 
Theologix Licentialus elail SS. Macliobeot Confi^sa- 
riitf, XIV Novemb. anni hdclxv in hax verba re^fiomlit : 
Craniutn S. Jciaclitnii iiistar liumani cajiitia in occk'- 
sia SS. MachabiBorum {sictit ipse vi')i et quisriue 
videre potest) asseivatur perquam liononfire. jirg^^n- 
to inrlusum et pretiosis lapillis circunululuni (iDf.J- 
lam ex niarparitis subalbidis appellnl P. Jacidui 
Kritiradt noster, xxv prxjiicii iiovembris illud i/iMim 
venerattis ul scrihit) Fulcitur tribusargentuis peiJihus 
afiabre factts, ipsumque per argeiiteain capltiii efji- 
giem superne apertam itffertur conspiciendum In- 
ferne Jn circulu iIf-atj['a!o lia-r i(f^ni)jtiij aureis litle- DE S. JOACHIMO PATRE S. MARI^ 
tttvtiumcntoium ali- 17 His >la digeslis < Hm 


nuiio Brevi 


aiu 


> dffcriptiis a Polio 


Bljm 


niis, l"fi 


mm 


S. JlKCllit 


mi 


nvocativncm contmnn 


i, sub 


hac *""' 


°0| 


patersumni 


liH. 


Joai-liim, puellae. 


Qu 


* Deom cli 


:iu&i 


• peiHiit purlore. 


Pl< 


Miove nost 


C;. 


Domino querelas, 

slaque vi.ti, 


Sci 


s quot liic : 


t.;ev 


is ajiitemiir uiidis, 
fxv 


Tri 


sle quos mi 
i mare def^ti(!at ; 


Sci 


s quut adnt 


;i-(e 


t satlianas carove 


Pra-Ii^ nobis. 


Jan 


1 sacrisjiinctu 


s sujieriim calervis. 


I iitlno. nE SA^XTIS MAUTVUIBl S 

PIIOTOA, .FOSRPIIO I:T \ ICTOHI: ITLIIS; skrastiano 
DUCE, ANATOIJO, PIIOTIO Si:r IMIOTOO, IMIOTIDE, 
PAHASCEVE, CVHIACA, SOIiOIillM S PIIOTLX/E. 

Coninicnlariiis liisloricus. 


I ile lime Saii, T XX Morlii imcna Murtijrolojfio Rmaiio liis _ __ 

verhiit referuntur : Kodem dio Sanclorum PlK.tin.-e Purisiii, 

Samarilanie, Juseph ct VicloriN flliorum itomtiue aililere 

Stlnuliani Ducis, An.it„lii. Plinlii, Pl,„i„ll,. I>.„.|„. ii,„„ «', 

confessi, niurl,vri„iti . ■ , . . /. / .,.,„,,,, , v , , 

Iniaironi»,. aV-n ,:• . ', M ,'_... - , 

ferrequeeuuideui lui ... ,i,„l..i,„. .>.„„,., iiu„.„„ ,\,. ii.„,; ,., 

quaJoaniii. Evuugi.liuiu. ea|i. 1. i/rm deeadomagi SS P.i 

in veton Mnnjrol, Ca.sinonsi, oamdcmquo fuiss» uf- Arrica' 

flrmari. rrrlm Meitiihiiii n Siiirlo Ir,iii\l„li ..„1,1 i.i., ■ v;.,i.... ;i7efo.« /,.j7uufHr , dium dilaceravit. Rcijqui demum capite plexi sunt : 
iil lidrm pomm at Pliolina in carcere finora vivendi f cil 

3 Aliutl horum Miirliinm rloiiiiim ri.1 m MS. .ftj. Cliritti Bdem , martyrii palnm 3 AliutletlMS. MeMloiitim Grminmjuiiuaa 
nlti Juittorts Imiirratoris Coitstaiilinoiiolilaiii Btile an 
iiiini ljccccr.xxxiv to.iimfluni, in ,110 l„a /|„J„„,„. 
Et eertanien S. Pliotina) Samarilaum ol 8„|.i,inim 
S. Pllotiua Sainarituna , quuiii Il,,„„„i.^ v„...... ,„, 

teiini allocutus est, orat l.ui, !, n , , . 

popt inarlj.rium sunclorum \|, , , 1 , 
Pauli eral cura filio Buo Jos,- i„ ,, , ,,, 
giiieCLiwiu,,, |„.|i..li,.„„. \, „1 , \„.,,r,„' 

PricKi.i '", ,'.".',""' ".'.',',,„',;, ',',„" ,*'^ "; '■' 

sed ii„iiu ,1, ...^; „„ ,|„,,^, ,',j |,,','.„,||^|,^|,J;'""' 

perlinereiit, el Sebastiauo parsuaderot in Chrisiim; 
credere, compreliensus est, ot ^""«""> 1 oculos efTodit, alios carceri iiicluvit al" 
in liguo anspendit : aliouoruui ,i,it „„ii..*. j . '"!" 

au.viri,i. mpii,avi.:"p:;;:irj;i :s; 

".cllnati» alligavit, easque dissolvou, ipsam por «. >ecu.i amplot i 
nliduclii 
illos div vom illos nim 
< ad Cliristiim, 
itquo iiitfr Ims 
: liilom Cliristi 

.'Vliiliitiis, Ilio , , um longo 
s Deo gratiis, credere, comjireliensus est,"ot vincVuVcum"'."l'ii'"'l"' * ""' '"' '"* ""'" ""'" P""'"»™ i'a.'»/«r. 
duclu5,ot praisen» Imporatorl exhiliilu. Hi.; aliiiu„ t" "■' 1!"! '" '"''""' """"■''•» " i" Martyroloijio 
rum oculosefrudil, ali„s carceri iiiclu.if »1;™ i"! "" " " "■'■'■"">".r. t,li moz Hieemtu. Uita ,,ilogio liomatlocelelr 
'.m.i, 1« relalo Syiii A pellatur Al a est co trove n a de } 
a\eo e on anaS i 1 
ege at t a A a e / 
cal ap d T ma n 
A a leg t ap l l 


-/■ « Itm 

d 

1 ue 
I apl (1 


la P 
t 

1 X n 
p ss « 
\ lo 


te I e quan [ lu ra!E et cop 0!.<e t 
H> perbore s reg o bus hab tanteb 
c puie quttuo omn o u f C tl 
p 1 t \\ naal I 1 
nt b s t ajpct D 1 


1 ge 
ins Danub um 
nter q as pra; 
■5 t,o'l Ge 

II mpe 


" 1 

r t 

cl ume 


fi ant edc G f 1 
I nt b d ct A 


lemun 
1 „do 


Hj-c b 

d 1 81 

rox^n /( Ix lal 

188 Sebastanus quem V to con ert t Ila 
factus Chr t anu post marljr um 
al m rebru r El um J91 
nt Pl n Du\ II 1 a; c V tat s 

1 t Plot 

' I Clau 

I ten al I sobte tan S Vc " 5 ' ; ( ( / r n p I ulo (0 

Itlalr e (3«iF*M I a) = o pa ,),-,, f, , M Aa 

n « Ab Impe at re Prasfe tus ra 1 1 k n It, I am nte t Ib 2 ap 

m It lur I B » Ja Ira) 7; a f i i I I 

, 1|3«0 a» A , p ,„„n ' qu aJ u u be li C) t ue dedere 

I facto R n n f r e cul s propter ej s confess onem 

r perduce entur I len ma tj o coro al I rea n 

/ j I ■e n agon s pcr epcr nt ele nam Hxc T a a ti 

I lii m Ma « Aloausd Q unale as I b o lc S lu 

bsc dacssllspal ss dcto \ cla en Selm 

Me vsleq I a m I l x l> nd c / 1 t apag 220 A ta na 

> sanl lol a Ij lale I s bt 

Rdolil Im 7 Ju la I lotasaseto s les rxAt 

a, lon P X pla e ils I a Palta clasclu al oCo sa t b \ t , 

fectus id urbem ilal 

t url nl ieg r; ( I S II , ,, 

S qud lla I islor a p t M xislabt pla 
e r posset esset stt q ol S Plo o ajp l 
I l I Ll l/ un loul sest d fid 'I iei ae aloail t i / I , \ o nCl i»^ 

' //w; a f> fcl al qu tu os no et hos Ma Ijres sun e la Plo 

I fcla Itia. Mtalc m t nam n i nq » s soro h s (/a V rir/c 

/u ds Tana elat o ul a )jU5s t nau GU n suum Cub culu n il Juc ep 

/ / llam t liJ lo emes e l temque aureos olbs cum mensa a[ po et fil am /Uia 

P tato q analleqaira is us li a ts Co euam Doran nau ad llas cum ce t m ped »sequ s ^ oniicum 
" a o ad D r Cl o co pog IH b V ct r ngred et cun llsc/.noiu etversar alf rr et am fnlr^l 
ti tt t rllalcan (D \exerc tus Iral vsoppeUalur nngnam v n aur ornatum aureum mundum mu 

' It I cenbcs Gent loi liapt zantur I eb e i reuu Qax al u e cum tn u adon anlur 

h Co e d lein B a is Iti cam Dmt se aj l T na um I Iwc co v unt u raque Acta quod 

urbem haud longe ab Hispali liic itilelligt. Qux uf Domnina, ciitn iuu peduirquu mor fueril ad fidem 

certius fidcm conciliaretit, Advenariis. tnb mmine Ju- Ckristi convena. a S. Pholina baplizala, ei Anlhuaa 
Mart,,. T. III. 11 a,>]>'-Uata. A appellata. E.ti DE S. PHOTINA ET SOCIIS MART. 
elDoiniiintef/Antliu- fessx Societalm Je. Acta t . El „1 vatiyiitm repfi 

Aic qmuqiie l'ho<vu^ ^mes habfntur. solum I 
' Menohgio SiTleli. et Mart<irol. Rom. stoKnnil 

omnifni/: Anatoliusrs'. ijin m A/.-<..ma ./if('"r Ai-: 
apud TamaiJim Aiiatolia : cxjiis jneiiwnii non Iwm 
in Meiia-u nilo disliclio. 

8 hiler socras reliquias. (/koa i«"pni indicalus 
ncs Bor.iia a Rudolpho tt Im].eialore occeplan. tn 
lit amoU\M xxxvi, Ulmom-m etdm.ml Domi ■missos el in alios dir- ) ' 

i,,ul S.PIi''ti'i-v ad^ervin l: ■ ■ .' / > l'-nt- 
iiiaiiiichi.^ Cuf.iiiensil/tt.'! triiduin B^uoimt^ <ul Mur- 
loiti. el Ofiaviis Pancirolmin Tlmauro abscon- , 
■h,s lYijioiic u eccletvi 14. Al Bonvniw am ali- 
eiaiiuiu' iiarliculas puici. ail quem C/irisliis ciim 
'.tana eijit, atUervafi in fcclesiU S. Joanuis »i 
•( S. hiii.r, obsen<at aH hiinc diem Mannnis m DE SANCTO AllClIIPPO 

COMMILITONE S. PAULI APOSTOLI B,;la hi ijcninno Marliirohijio cn 
X C.<i>ih.T,um Eimco,.nm, c.jiis 
ri whia oriiltiine scrifsU itifra n n 
i,.m. I!r.l..- ailjuiuil Fhrvs isln 
dnpiM ,.n,m,nlHon,s PiUiIi Ai.osl-.li : ,,«; 
guntiir m MS. MiirKjrol. Lmliciisnuhm 
[ et in MSS. plurivm Jihiiis, iiii.v Itosw, 
pendicm rejecit. hi MSS. /'alicatioS. J 
licetlauo prjfjioniliir in A^'\:i, ')ii:r vidcului 
desvmpla. qtii ila Inim- .lu-.n .iii-pt.i.i.n .\ 
Aprilis. In Asia n.it.ili-. S. \i-. Initi. ■ 

B. Paiili : cijjmni.-iiiihii hl.^m Ai... t 

sua scribens Colii-''''ii- ''"' '.'■ ■' ' " '■ '" 
MSS. uli cl 11,11111 }■■' ■■■ ■ ■■■. 1/ ■ ■ ■ 

iii hodir 
chippi ef nii - Mot clitppiiipiidColmscn.wmintslrrimi.ilisceptatvr.S.Am- 
brosius in liiiiic lociim epislolie scribeus, Episcopnm 
Colos^cnsiiini staluil. Secult alii, i<l Aolkcnu^ in .i;c 
Marlijrotogin, Apud CpIossos, inflnif, An-hipiii K|.i- 
scopi. conimilifonih 11. Pauli Aposloli. Quir ,.hirilnu 
amplificl (!.>h'^..i.>.>. ■ In Asia S Arrl„|.pi. .|t„ Ei rl,.- ■ ■.ihisirnum Archipj.i rcdciimiis. 

-i: .^11.. Commenlario Prielatum Colos- 
V. „1, ,1' ii„unfcsliiiK^. 2. qtixsl. 32 arl. 4 ad 2 
III o}ipilliil, h! qui posl Epaphram accepimt 
jenili illam Ecclcsiam. Gmtra Priinasius lan- 
t httjtis opinioni [>„., m i 11. 

ratio f. aiUcri,)li, el tuh cisdru '■'■■ ' I .'■:.■ 1! , 11, his qu.c Domini sunt probe ac 

i I.i .y.i. rhriiw ntl verbn Usuardi addittiy : Kic 
Uni iiiius ilu sojitij;tgint.i diiobux (liscipuli.s Domiiii. 
Sed mmcn ejtis non esl inserltim Synopsi.dc hisce disci- 
piilit tuh nomiue S. Datothei eililir. Ql DE SS. JOSEPIIO ET LUCA 

MARTYRIBLS ANTlOClll^. l'/t((>r liaicvws 


{lliMrii, 


;.(ili«(i (■( 


i.jrir «irli- 


ma MiaHjroh. 


■}in, iri 


ll^ lciiiiii, 


!.. cl Im 


iim liico.K,.ijiti'i, 


'1(1 .' Xl 


II KiiIcikIu 


K A|.nli,, 


alUii,dn»S. J 


l»C|jlli 


: fiiil Suiic 


li J.»..|.li. n lii-fiularitii Antiueliii itiscnptini ,-*( S. Jo.-ei>lm MSS. A.jiit^ijra- 
netisi, yftiiiui,taiio, cl Luhbenno. 

2 Hunc ip»tm Domim uulriiii,m esse, quem Mar- 
tijrohijia proximtim a pr,vdiclis llierontjmianis lociim 
antiquiialis liiiriiiin prurvilrnli die exhihent, quiqtie 
ab Hiiscliio C:csi,ri<-im huc nM(»» sil ob spcrialcm An- 
liochiie cutlum, lihcnlcr quidcm suspicaremur : sedpro- 
balionibits d<slituli tio., ui,<!,-i.ui.-, ,rv.cicrr, idcoqne. ma- 
liinitts Atittochents .\f.n''inl. . .-.,,., ,,i! , iinnlriit aitnii- 
mcrnrc.doiiecatiuii. > '■ , ;„,■ lUdar.-l qnis 

iUe sil, eitjus lam f.^l. ■ ■ : ; ., i,.iii„',i. (utiuuc 

Martijru pro fidc e fid 


illi XX MARTII. 83 

lllimleierml il jno/lrr ^ n m Dripnr ^ „cii i rl <o» ( ) 'I '' m Insephn» « Lura^ R li l mu elapto D 

4; I loi m II \liill I I 1,1 I /,,,^w , , , ,, m Mrpliim 

I 111 tMailii 

I I S Pho- 

II V^ iiiiiit cirhliii aiilr oclintjrnm \riiriati \[ ,iol iitiidamm trm 

ita letiitui Itl Anti ch a ;,i(i (4 , „,,5 Girieit 111 Ad 

s j ! 7 l/S S Miixnniii aliii, Mai it 11 itilii I ] s[Imm (,im Ciau- 

, ,,/ ,„,„( ( , Llii.n et Jo^ipi us pi ijiiibii^ {01 di ;i,ot 1/ ,, s, ( ; ,,„ 

DE SANCTIS MARTTRIBUS SYRIS 

PAULO, CYRILLO, EUGENIO, SERAPIONF, TIGRINO, 
CLAUDIO, EXUPERIO, VICTORICO, VALENTINO ET 
DOMNO. 

T», „,0 ilrcem Mmliinim ,„ pcnvluslo msiroyo- nii, Sfrapiniiis, Viflorici et alinnim, scilicrl qmiwiir. 

miiliio,acr,l„iuiuoi,c„i,iom,moi,ir. w,ilu,t,\-.,\ri,tun ," : li^ .-< l' . ( . ;, ,,, ,,.„ 

«1 1,1 SI»rn,a„o Valenti, « 1« iiiccnsi Vaiciitiaiii : .n;. ,..i ,' . 1; - . j E 

1,1 H/fci-G r*s/ i>(,Hm Exiiperici /oco Exiiperii. A( Dom- /. .1/. ,. 

n„i clluui cu,u „r„„ ,i,uvmr.cc,i-^Hs rst PaTi!.tisitt rodrm I" i'i,. .1 '.'.. ].' \ , ,,. 

.S' //.. .......... V.i :.,!.:../. I . cuitt aho mrado, sru .■/,;'.■; I ■ .' '. ' ,. . ,,,,_ 

,.„, ."(,/,, /cf/i/„rVictiiriiii, /..;;'. ...... .1, i/.v 

Vi.;ii ,;.... \ ;. '.,riCO Sai ViotoricO. /.' ■ ; .;. .... ;., /;. . .; . ,/. 

/" .1/' ;; ' ' : ' /''. ' .'.'... .;-/,,,„> Tivniio, leli- j,,,,.,,.,,' \ j:.:!,;.,,;, ,„ .UV, ,';!;«.,,,., .v. .i/,.,,.i ,„i 

''"' ''"'' '" /'""' '"':'.''■ ' ' ■;,„.;. ,""f;,„„(„r / fll Uradus. iic\i,'si,ti (,i alt,i„ilj,tjisiii!}uh Italieilltiraut Pa,l- 

»„lu,u u",u,„u lu.,„„, ,',!. . .,.,,„„„!„, ,„ .y.s. Lah- lus a'ifr„m A„/«ii,,ia„iw, ,ii,r Claiidiup.aulSerapion. 

("■»«„, l',„il,, l\iiilli. V..,'',;,',. S..,.,|.;.,i,;.. Cl.iudii, o„I Eugeaius, n,il Valeutinus. Ad/,i»jili,r e»«ra Ma- 

Viclun.i. Ouiiiii,. Valp,, 1,111. /„ .4„,,„./»„o S. Viliil- turis ird forsiluii Marlyriim legeiiiliipi. In MS. Tam- 

rict lecjilur Kugeiii;c ,/ Dejonii. loco Eugeiiii et Dom- lactettsi refentiitnr xxi Marlii. Pauliis, QuiriHus. Eu- 

ni. D,-sutil i„ /„A-Tigrinu,- et Exuperius. A/„(,( JVo(- genius. Tigernus, Claudius, Exuperius, Victricius, 

ker„m ,sla lcjantiir : In Siji-ia Pauli, Oyrilli, Euge- Valentinus, Domnus. 

I)B SWCTIS VII MlLIimiBUS 

ALEXANDRA, CLAUDIA , EUPIIRASIA, MATRONA, .lU- 
LIANA, EUPIIEMIA, ET TIIEODOSJA, AMISi AI) PONTUM "> 
EUXIiXUM ITEM DE S. DERPHUTA ET5 SORORE. 

C-li-hm esl hunm malronarum veneratio apud 2 Ad diem x\\ Martiiin Mcmtogio, a Sirfelo La- 
Grxcos, el lionm r'.rrwi/»/o iipiid Latvion : el (nif m/rf(/f). wM //■^/««(ni- .- Enrl^ni diec^rtamnn «anc- p 
^WiK pr.^rnuf luil,' hnn.- .-Iniis,. J,, ,,.;;;-lu^li> Cl. ...■■, |.'..i.,. ,. ^!.-, ,. 1., .,, |,,.l,,, 

MS. Stjnaj:nn.i l!rr.;, CttUf.in ri.uiimni.hru S,i,,.'lii- .' [■; ' ■ -;.,,, , ,,,.,. 

tixJeui P,n-r,v^,i, XMH Minl': lun ,-l.u,„„n .].„ln,r , „., ■.,.., .., ,,.,..,, ,, 1/,,, ,.„. ,.„., ,, ,, iy,„.. 

ri' ' '> :-\arKliiEL', CUiuiue. miantx cans&a addilnr .\m\%\xm este urbem Papfila- 

Hii| , M ! I I I . 1 . Hiipliemiffi et Thf>o- goni*. 

(■!"-M' II. . i;.'.' .' ■ -.■ 1-1'. ■ Ma\inHiiiL0lm- "?, Ad hiincy.%MaTtii intahahrnl yr,;,fra Gr.rwim ^ 

per.itnre iii-i;. ,.,,r;,. ii,,|.,.'.'i ,.■.■/ Ivulem die niemoria s.^nf».!. kin . i [.., ,- ' ^ 

Lyria penitn- . ■ ■ ^ .- ■ ■ ■ ^- , ■, . \ . , ,,, Aminso passaruiii, \ '. , . ._ 

tuni D<imiiiin:. i , ...... 1 ■.■ I .ii^hr^sias. Patronae, Juh l ■ ! , , 1, 

mf.rlem .^.iilu.-n l>,..',j.in„ ,-[i .1,, :m -u ■■■■ \ -■■. Hi.^.i -i.i- Hie vivelmnt, cum n[i;.:^, M ,.,, ■.].,]„■. 

qui^()ui^C!irisHiinpr;t!ilu'u!.at, aliurliis Pra?vi.iecu!- imperarff, iiui magnam contr.i r;hri>ti:uios nnjvit 

tiii idclorum dedito, alj^qiie {lilalione morti frade- periiectitiunem, quando omnes, qui Chri.slum confi- 

refur:5eptem miilieres fervore Firlei arcens», sle- tebanfur, ciijiisciimqiio sexus aut relatis forent, di- 

reruut cnniiit "■', "f «f'<iiiin'>* p-.!'*» riirivii.m.^s j^m- v.Tsis formentorum cl supplieiorum cBedibu» excin- 

fessa; sunt, lavii ; ■ ■ 1 1, : . , ..|,. .i...ii.i.'.it. - . r.i,l. 1 ■ni ,1, l, .i.[iir Pnstqiiara veroidemetiamiD urbe Amioiio 

et injiisium .1 :: , , ! : , - ti ,' . 1' ' ■ ■ IV.efecto perficerctur, haeseptem muljeres 

fact» in ira m- m , 1. . , u n ; 1 1 ■■ .- i- ,i,,j.f.i lihyre loquendi audacia,coram illoadstan- 

vestihiis spoJi.-iri :ii- vi!-^'i-' cit-iii, ii'-iii umiiiill.i^ ^l.i- t--^ i_ ln i-tianas seesse sunt conressje.ipsuraque Prai- 

diisatiscindi. Po^tmoilura suspensie tairdiuiIiLiCL-ra- fectum crudelem, s.BVum ot ho.Hlem appellarunt. 

ta sunt.usqne dum intestina apparerent, ac tandera Quare ve*tibiis primura spoliafse virgis caiduntur, 

in ingentem fornacem igne siiccensitmconjecta), ani- mox gladiis nmmilla; eanim abcindimtur. tum sus- 

mas suas Cliristo Domino obluleruut. peus^ lacerantur, quoad intestinaet viscera appare- DE SS. ALEXANDR-I. CLAUDIA ET SOC. MART. A rent, ac deiu in igiiitum fornacem coTijecta;, aiiiraas 
suas Deotradiilerunt. 5imi7i' flogiumexlatin Men.Tis 
MSS. Chifteiiami, et aliis apiid Diiceni Saliaiulix in 
bibliollteca Tauriiifnsi mUervalis, imo vt Parisiis i» 
hibliolhecA Mazarmi, sed deeral in hisce nomen Eu,- 
fhrasis, el ubique Malrona non Patrona Unjifur. 

4 E Latinis ad eumdem xx Martii ita rot celebrat 
Galesiniiis ; In iirbe Aminso sancljnim Clirisfi Mar^ ^rum, Alexaiidrie, Claudia;, Eupl: 
Juliana?. Euphemia! et TheoJosiK;. 
lieres, (]U0 tempore Maximi.ini eil , Matron;!' Chris cibusquo 

)lentium,geniis,suppli< 
ir, [lalani ac lii.ere ■ 
, Pra-fecfi, apud quem reprehensa. primiim virgis cioiluntur, deinde alia 
torment-i fortiterperpossa;, in llammam positx. aiii- 
mas Dco reddunt. Gatesinii verbis, sed aliqmnta coii- 
traetierilrus referunlur iu secunda etiilinne Marlijrologii 
Gi-rmanici. In hodiemo Marlijrol. liom. ista letjuntur : 
Araisi in Papblagonia sancfarum spplom miilierum. AlexanJrae, ChudiaB. Euphrasiffi, MatronBB. Jutia- . 
nx, Euphemiae et Tlieodosiai. qu» in confessione 
fidei aesm sunt : easque secutie sunt Derphuta et 
soror ipsius. /» Notia indicatur, de his etiamGr£Fcos 
ia Mennlogio agere hac die, ibiqueearumdera nomina 
recitari, interque eas etParasceven recenseri. AHud 
cnjo Mciiotogium cstab eo, quoda Sirlelo translalnm, 
non habel Parasceven, nisi tororem S. Photime, de 
oiia suprii aclnm i'i.(. cl tias niulii'iY.<i rrferl ud diem ann, sul-inde Am^sus i^l ^iur." ■ ■■'■■,- 

P.iplita{,'oni.T .(fafiiifJir, scilur! <i / ' . ! :•::■,), 
in confiiiils Poiili Galatici, un-l. w .1.,'rr .::!■.: i'.iii<r 
a Plolmxo Ub. 5 cnp. G, el Hdeiwpunlo iii Notitia 
Epitcopatuum siib melropoli Amasia, apud posieros 
Amensus dicla udilitur in editione Pioiemari. M DE SANCTO RHODIANO 

MARnRE APUD GR^COS. ha:r iii^i:. .. 
Martyr Itl,,.. 
fiuivit. Eadem ^niidir . 
et apud Maximum Vijllie, 
hoe dittychon : 

'0 Piiinvoi u( ipu^f^v •ilio a Siilflo Laline reddito ista liahentur : 
' sancti Mart^ris Rhodiani, qui pru Chris- 
i confessiono secun percussus, martyrii 
ui.-ii-cudi.^, inifiiavif in ccelum. Galesinius 

■■■■'• ■.■■'■'iii K'..iemdie S. Rhodiani 
: ■ latusprogloriaChristi, 
!':;!! Ferraiius eumdem Ca- 

<• u. i,ii: III , (,,,..,( fiiiii/m lalent. DE S. AQUILA PR/ESIDE, 

MARTYRE APUD GRiECOS. Prosequimur vestigia in Memeis cj.ciii.is apparen- 
ita, etqux Orxcc indicautur. jiropiiiwiiH, hta 
i-Tijo legutllur •• TI7 airij r.iiipa 6 jiyi'ji 'K/.C).sl; i 
'fnoip)(pi Sif (1 r!).!ioi>Ta( 
'Afjupov itpiiw wyOiis 'AxuXa 
Tfir.Oii; a^uf^tj) Jtffitoni 3ii E''9ow;. 
Q Eo-km die S. Aquila Prxses gladio r*Mis ftiiitnni vila^ 
perfecil. 

Aquila Domino visusinnocuoiiiitoceuR 
Victimaetiam ipse es, ense dum scctus caJis, idem Aquila apnd Ma.Timum Cythe. 
m MSS. Cln/1: aliisquc tempore autloco qxm 
mine Aqnilie faslii I, 

an dc hoc eodcm alili G? DE SANCTO LOLIONE 

MARTYRE APUD GR^COS. II Menxis i'jcti( 

«fi-Hfinl Cijll.t K.. '«■/C™ f nni Li.lion pugnis stetit 

: *i< i.fi*n : Noii ore goniitim. noii mauu pugnmn efferens. 

I obnitus et Alws ilm Lolio Martjr, «eii reiprclu hujut jiiveni» 
tt]>iielliitux, qui pn- leiravi tractus expirat.il, colttur in 
riidcm Menxii xxvn yiprilis. vlisuo lempere dicelur. DE SS. GRATO DIACONO ET MARCELLO SIRDIACOIVO 
FORO-LIVII li\ ITALIA. 

'/,., r ...:.. r, . : ...... 


■ : .M;i 


■1 in liia ^milia ,«,• 


.'.'!'.... . 
M. urt»l'm Romanul..' 


. l: "..''. 1 '.. ...... 


i,,„./,.i i;„,,a 


i, Einscopos floruil seatto 'ii... 


' ^ '.: ,., .,,,„! 
feslnm cetebrat Ecctesiu F. 


iC.lenttns 


mirabiliter li 


Maii : quo dic itlitis A"' 


. . i.tj.licia 


S. Rofillu.s V 


,„rti .<,im»s: u liuit.tis ul... 


/,„..■■„,! /'. „.',. l:..n.,ltts, e 


lonini ^, vl 


.te.tt!, ...... ..''-t F.""-I-t.''i . 


'ttndoH.slonxFt.rt^lmcn- 
ac partem anlc majorem 
,„1,0 nncix essrmus. ArH- 


'""';'■■ ■■■ '■ 


.JU.,.: . > •'!■ . 


:/ ;::™£ 


J„l„. ,'clr,.... 

qualldo de t'l. 

4 Jliltd ": 

tis ilu nartal. itiiisit visum oculorum : ad fujns repa- 
■cellus, quampliirimom coiilideus in Di- 
, audacler super ipso Grafo Ne traiisfe- fif^cui, 
oratione, et sputocum digitis inuncto. 
ulorum ipsorum. oum visione pristina 
beravit. Cuin post prjfmissa sic gesta . - M,. .l/,-I Romx iipuil PiiUr.-i Cowjr, ■ . ■ ' ■ .ii-ogra- 

pko AntoniiGallonii. Hiijii ' / Mtiruria- 

lis fnermtDiacomsS.Giit: ■ "^ ,s Mar- 

ccllus. uti eos appellal ,t i,.,!: ' /■.'. .'....' /'Wo-li- 

I i'i>H.sii ; Je liis ex prsediciin Acti'^, qme S. Pelvo Ba- 

miiino Inbniinliir, i&ta legnntur apud Bonolumpag. 27. 

2 Kuit Mercurialis optimus Pastor ovium sua- 

nim. fid-^^iChris-tiaiiae, retigionis ac digoitatisChristi 

I justificaloi'. nam per omne tempuB vitse su® parce 
iiiode-tt-i|iie cuin jejuniis, castitate et eleemosjnis 
Iiorvixif, l-Tiinis (.'t (?ri|,'e»s populum suum cum do- 
ciiiii"iiii !■ ■■ i- '■' .-i.M niii- -.liii .i-i . (eiiaitquesecum 
iii[''i' I ■ I ■ '■■■ ■* \\ : ' ■;:! Presbyteros, in 
viriii' I. ■ !. 1 ■ ■ iiii.s decoratfis, de- 


3 Cum inter cetera apparuisset in strata Flami- 
nea \'i^,\f V \ti'-.i , u'., muqc Villa-Ronciin districtu 
F',r I I, i I ( i^itateper duomilliaria, draco 

iii,^'' ;: i'.-'! flatu mulli se iUi appro- 

pidilii !i.*,.- I ,.' ( ii' , I ! .■iim omnescircumstantes, ut 
ternti (leiiiilareiit ^ landera aprovideniia Reveren 
dissimorum Episcoporum Liviensiura et Ponipilien- 
siuin, videlicet Mercurialis et Rofilli, cura Presby- 
teris et omni Populo civitatumeorumac Clero cuncto 
C in apparatu a Pontificalibus, ad ipsum draconemoc- 
cidendum adire decretum est. Kt ordinibus praifixis 
a diclis Episcopis de ilie, locoet Iiora lalisaccessuti, 
cuiu Episcopua Liviensis cum Clero et populo suo ad 
locum accessisset, et multum expectasset adventum 
B. Hofilli, et cum dubitaret (luamplurimuro de ejus 
adventu, tandem prfemissi S. Mercurialis cum Mar- 
cello et Grato sociis, Clero et omni populo, genu- 
flexi devote esorarunt omnipotentem Deum, et vir- 
tiitem Redemptoris no&(ri Jesu Christi, ut servis 
suis gratiam faceret super necem malefici dracouis ; 
et precibus factis, et orationibus exauditis, draco 
ipse omnibus videntibus miraculose expiravit. Et ■ 
cum Gratus accessisset ad draconera mortuum, et 
j ipsum alligasset cum stobi, et projecisfcel «xinde il- 
lum in (|uodam puteo ibidem in strata propinquo ; M.i captus, ideitifjin.- Ojri-h.^iu;!' tiil-M i<;iiai'iis: qui secus 
viam expeclaii-. iIuki H Mnn uri.dis transiret.cura 
primum abaiii-^ ^anctissiniiini viriim adesse resci- 
vit -. 0. inquit, vir Dt- i, Mia pru me, ut videam. Fes- 
tinabat ille, in universum populum caritate e.xar- 
dens, ad destinatum certamen: quapropter ne sis- 
tendo moram tanto negotto adferret, hoc: taiitum 
dicitur Marcello respondisse: Nunc hic aderit Gra- 
tus, fcater meus in Christo; ipse orabit pro te, ac 
lumen per ipsum recipies : sciebat enim quanta per 
servi.s oiieratur Dnmiiins. Eral Gratus ea familiarir 
I.i'h . ii'u .(■.-Iil> ■ M. 1. M i i'i. iil simul in Doraino 
vi\' . '. ■ ■ !■ ■ ; II itualemcomederent. 

Ailii. ■, ■ :,i;v,,. .■ i.iiri niulto post : audi- 

u-,.i' \iii^. [!■■!; M'.[iiii I ,l!- mandatis, Credis, 

('!■! ■Lrii.- Marcello, Jesiim Christum natuih ex 

M I \ tLjiiic, qui, ut a peccatis nos redimeret, 

■ -t, Credo, respondit Marcellus. Aperi jgi- 

Lui, ihiUii Gratus.oculos, Marcelle, in iiomine Jesu 

Christi : ot statim vidit, qui numquam multos annos 

lucem aspexerat In Mercurialis discipulo prsB- 

ceptoris virtus eraicuit, ut vere cum Chrisfoitlud in 
discipulos suosusurpare possit: Oj. i , |ii,t . . f , i ■ 
et vos facietis. Non contentusii^ li . . i ■ -, 
quw Marcellus peripsum a suo M.i - , 
majora etiam inipartilusesi, aiiiu ■ ' ■■.'-■c 

cuni postulante Marci t itlic ablm . //' ccssnsaddracvnem.J-ni. ' - s,.n.tonim ''""' 

Ilalix ait, Gaecura in vi.i 1; M ■!■ ■ ll. ..Ll.Lium rtii,>se, p 
quera ille illuminandum ad B. Gratuiii deslinavit i a 
quo is lumen recepit. 

5 Mortuos esse SS. Graium et MarcAlnm ante S. 
Mercurialeni iudicat ajiH'i"-i ••'■-'••■•«nn^ ^„^r in Ifmplo Obiiui 

S. Stepham.nnncS. -1/. '■ , '- i'i: irrt>is : 

Hicrequiescunt corp^r.i -^ - ' 
pultaa S. Martiale Lui>-'i ■ 1 i . < i< •ptillura. puei , etc sDo- Alphei, Episcopi Hiero.soljmitani, cum qu.iilam 
parte capitis Uieremiie Prophets, quas de ]>artibu& 
Orientis secum detulil. Morluus traditur S. Mercii- 
rialis aniio cccov ergo anle Hliui lempuf. SS. Gratus 
el MarceHus, quorum (estum tub tilu duplicis Offlcii 
die XX Martii celebratur a Foro-liviensil/us, uli in Ca- vineraila. 
lalogo ijenerali ohserval Ferrarius. I)E SANCTO URBTCrO 

EPISCOPO METENSI AD MOSELLAM 

, Diacomix Germattiai ; tlejiositum iii parvt 
Epiicopi Urliicii dii El-i— i-M.i ..:■,- :.^. 

MayUjiohijio Odllifiiii" ln" >'•' 
Urbici Kjiiscopi el Confesnor 
SeAh )nijiisr"hili8simfe fniti 
pni(lenli«' ^i-- U-Iil'!"!!»-; I:i>i' 

gransev..-.. ^.: . ^ .. 1 ?'M : Moiis ilpi.CMli'! S. Cum poi-tmoilttm nli 
I. qiii |iost Ex|tle1iiim pluribusjiliui i 
maciila ?{essiti eaqiie \»S. Urbini liiii i. . }» n,i(ii,m Mm ■ .1/. ; Metisi, dep"! 
eropi i>l. C'>iife-'*s(.ris. Mfitrifii-iif. m >" .-.■ 
rwm Mi'lriigiiim filuribiig iiidiuiiil, ■jnii i 
Arckicpiicopiit appeUalut, qurm Leeior c 
cum aliis tcriidoribiif Kjmcopum sentnoi 2 ^nriiiin obtlux rjiitamgnal Meurissiittfu 
iwn nouum nuprti qtiadrinijeiitfiiminJi, ntldiup 
m foipus jirimn tejntUum in ecclesia S. Ma 
■inea, ijuie oiiiiiiuiu eccle»iartim, quie sinit i 
iiri,: Scllx lliivii. jmmo fvetla (iiil. Veriim i 
loilum delalum fitit e.Ttra ttrbis poi •iiiniis Caiilor Ecclesise Ca- 
el oMlorilate. Caroli Curdi- 
Mileiisis Episcopi, lolam male Gfrmaiitco, qiio ati li\ 
uiis Melcusifi signntiir. at 
qiio Mot;iiiiIi;i nidwilnr. 
iUoageiv N.,I,>N- s..,., 
tina ; ijU". ■ , 

Motjitiilu,. '■ ■ • deS. Uiliico M.t 


1)E S. MARTINO DUMIENSI 

\ lU ,111 i:i'lS( OPO ISR.VCAP.ENSI , 
('iiimmMilariiis liisloricus. ^G, ■ifopdlus. 
1111 Knlen- >o,lclM:,Kf{n,uniii lib. 8 etip. i). Oalaida 34. el m, 

II niiinpio Iiabent, nd Clinsti d 

viitili- rr.sto.licalo; ad tum. Qui 

' {titodapud nmniiiii'ii 

Uhjsijmie ginti. proirrm ,1^ .p^ii. s. M.,rin., /;,„,„,, .„,x,. Arcliiep\ 
seopt, qiix ad Mtitulinum in Of^tio Eccleiiastico ree 1 Um i Fhrumm emlem lempnre Ei 
rius Turoneiisis in (inUia, ei S : 
ettUinnriieiirfiimin rjispiuiu.. > 
detcripsit. qui pliiribus poKl fum «i 
tiuetiil (lumiru mniiUim fh,l.'.-l,r. :, . eonim 'liroa 
GalUciam ve llllHll .1/.. flelalis. 

t, et Epi&copu» ,.■( ,, .,,...,, r, (/!,.,, /i', ( ,,,(- 
ad lidem Catlwliciiin cnirnus. r>t llieo- 
- I>,,n,;r„^is (lominis stiifl AriatniruR, qiii magin coiruplc Cliarra- 

'" ' ''■ '•icns,ip,„'|/aliirn Gicijimo Turoni-iisi lib. 1 Miraculo- 

''■'"■^ ""'1- riim .S. Martmi cip. 1 1 , //„;.,s /.■,,;,.. ,„ino iil ipsis Ca- 
\,..'.U\Miii-uin lenilis Maii y^i,i //; , ,, i,-„ ,., .,,.,■ „„„„ Chriili 

"'"'icn/1.38 DLXI, celebrtilaml,., ^ , „,„„.,„ p,nnam 

''':illiciensi8 iiii(iCflf(i(ii/i()i;iiM/M :, uisfuisic imt 

loiito i.laiic- Ktilemla, Maii ,i,i,„ „, , ,,i, ,,„. , ,, ,, •.r.,u;'iUnniedic- 
;nl visitauJa tas Kalendai. XX MARTII. 
al a ea f \r 


/ G 


p n sAlli F 


' jn 


scaiatt n s 


ol« 


IL a Iq 


Rrx 


Loa a ( 


1,1,1 , 


Al,o 


e e 


dc a a ca o 


„ s al 


"" ITI Joa al 


ala 


ClTia D 


n n gno 


la n 1 


et ga 


n e n I ' ^l I I, 

q ' J I I I as 

p g b j la 

10 Cu n el 1 E fu s c t el iju « c 
trumplo jjestot e g s I Ide 
, t a a^en e p p r j o eq ente Pali 

d o na g o u d s le b t ni e at s flat bu e / ' n '' 

lope )ul n t I II |„ ler Iport n G 1 ,.j , //„" 

I a;pe e er ut Tunc nm s a Deo qu d „ / ,, "'"^ 

n n o M tn le ^ I i, iua qu b len ; , 

nun Sa e do I betur a I en Se I nec h edo 

s ne J V na fu pr I nt a q d eo d e se / | 

con e t le 1 t juu be^ # el | h. le I o / 

le a ie s n ct mul cum p p „nor I u G II 

caip rtum |,re us t Quj> p i; ac n un na 

n r I one p en e fiden m a 1 s t ant 

fi I I mn ud ne an s I 

B 1 I I tus u(e M I n sSa I I I „ M i 

' I Pitun Rexuntatera t Ip psaiue e Lle pra. e te Ma 

1 sa cl fe su c m l nu i. a a e s I 1 , p 1 x lu p r t o , 

" s e t ( allor lej r^e I 1 [ Fr t es 

= 1 nfir s I t cc I I I „ s 

P al I en le]r no 1 „a n 

b 1 p n an m 

" c,all aS Ma I vlial l L 'le 

1-1 01 a a l anj I \ 

i P i:cla I e li m S I lo-, E, 00 , j s , ; , „ 

n lal r/ » S „„ ; j Aa\ * ; U, a' "J I e, I n I b s h ta 

ta. emendat onem ct con ersat o em fi le t op s 
ant am eleemo a um d but n e pe 
cultur m rtutu m n p e ato n Tlo u t eg 
n nt The I ro Re e Sue ru te por bu» 1 
Isqubu^Jut anu n Repul I c et Atl anag 1 las 
H lan „[ m n H t I I 

S 1/ oglis d, L ba I L gllas apud i roj [ 1 I 

T eoUn , l a„„ V n S 

!> /;; «01 S Mir nu a f I do o Dum en s i ; 

non s c an s n us Pon f m , a S I B a lo ; L ; J lla all as 

d g mj a a 1 p e s T j D m s L, op svlsenp de d tu Mar ona 

Talores el Reges jom ,ndicalos eliaai ncjlexit. Est ati- laco supTa ind,calo as^errrc, Duraiensera Ecclesiara 

lem Diimio v,onastcri,tm prope Bracaram siagulans cum Bracarensicopulalanifuisseeiquecontribulaiu : 1 1 aile a 


sa 1 


e t d m om b 


s ducuss s 


(.0 p 


d e 


ne tj opOT n 

1 


e Preib) 
1 1 lo, DE SANCTO MARTINO DUMIENSI 
; probanijts. Ccrtc ex soU- i^uhcriptionibus KaleiiJarum dje, vel quota Lunn Aehet :ipi. i Epi- ' ConaZnZ lirt^Jpmopi^ Dumie>7irs rcpnimlfir, qui Metropolitaiio Episcoi.o nunlietnr : qnod ■ 

vost S Mariinum ibidnn tederunl usQuc ad excidium scopivelreliquusClerus breviculosul.ii 

ff »i T snr mnum Chnnd DCcKii. liiiorum priinus, «luisqiie in sua Ecolesia. ath-eiiiente Natalis Domini 

«(.mmr}o«rmr( inlrrfuit Condlio Toleiano iil anno die, aHstanti popiilo pnst lectionera Evangelicam 

amti DLxxxix. >d rst. posl obitum S. Martini annis DUntient. ut introit.i-n Quadrnges.mffl nullus igno- 

novfm ■ Qui aur ct-rle tiliu.i vivente ndhuc S. Martino ret. Non acqniexccbat S- Mariinus hmc conslilutioni 

forsan «( fr,-"(,M EimcopL Dumim. a sc polissimum in illo Concilio dccrcts^, xed libdhtm 

7 DchoclocoagHnrinpartetcMamcntiS. Marlvii, t;Mi.|J.TdeL-eIebranda diGDominicaPasclia comjwHiC ; 

inConcilioToletanoxcilola.elapudLosa^ampag.^OO qncm nna cvm jum allegatis opiucutis ed,d,i Tamatus 

Tdota his verbis : Delatum est ad nos in convcntu Salauir. Vernm quia in co cmirludu. Fa-clia nec 

sancti Concilii, ex dire^-trt gloriosi Domini nostri antexi K-ilend. Aprilis, nec post xi Kalend. iMaias 

Reccesvinthi Regis per illustrem Wambanem. tes- celcbrari licere, scilicel juxla atitiquom tamenlum sEpi»copi, qui et Du sTi. i, ob aliis discMum ,rsl. Ctrls ohservat Grego- 
1 lib. 5 Hisl. Franc. fop. 17annosecnn- iterato eo, quod hic do Chihlcbprti R^^pi^ Chrhii dlxxvii, Pasoha cele- 

leorevissot. noslrffi l.ralum .i|ii i Ili | ' ■'' v r Kaleiidas Aprilis, ipso 

;iimento inomnium JEqumo.:,, ■' . ;.: : n.-; multasqite Galli.nrum 

!X ordine memorato civilriti - K : M.n.^fi juxln Victorii Cano- 

[] : (laoiiiairi idtiin nem. .S'<' -i; ■' ■ /.' ■'■ /■ ■■ <> ''jdum Alcxandrinnm eo 

.,;; ,1 I, ,,, '. tit fln«oPaj*/MA'm viiKulcml Maias,scu(ii(!ixv A;m7i«. 

. II- Comuli polest Commf.ntarius Buchmi m Canonem 

1 . ' . II. 1!. , .| iKi Victomcap.Qet 10. 

.,..!,; t.-i ntiiiii il AliiidsludiumfuitS. Marlim vohh- u'.,h- E,-ch- 

iiiiitii*ii>is Ei>i'copi, a/w Hispanianm rl o/iwi, scri"<'ii< ,!<<:■' l. .i-„.' niru- ^ 

sia decreverat oxa- libus, dum Capitula cx Oin ' ,' "^ . '. (,-> 

Qiiod luiir iu w/o contcripla sermoiie, quem opim.. . / /- / 


,-'lil', I By,i- Dumieui-is reli 
Dfccinbns, ann 
Cotiiur S. Fru L-ilisiu.i pnli.^. Knjnuim 
mptam edidil Lucas Holslenius parle 


i iNitigisiu Episcopo, vel ' 

s Kcclesia; Martinus Epi- 

[ui iapartibua Orientisab 3 Concilio Luft 
t JirgHlnrim. acopus. Sancti Canonc 

antiquissiuiis ralfil.us constituti suiil, Grieco priiis 

tempoiv i;, I ■■■..: I..' ■ '■■ ri -,h,;i (liffirile 

11 ost. ut -it, ;,! . ;■■.., irtmsftratur 

jlplnrihia piodr^st'1, rliumiii„ittnorlem,sanelissimiis in alt-Tajn, Mhr.i!,ji.- <■! .i!: i.l i,, ■ln. ut in tantis 

a-que nc doclistimux Min-tinuii(iitiiiilr i]m. 1,-sle Qregorio tomporibus ■■i.rii-lores, fiiit in.ii iiitelligentes aut 

Turonfu», iiulli iii liltcrisstcuiiiius siiis t^mporibus dorinitante.s, multa priBtormiltant. et propterea in 

Iialiereturj t(fHA.ii;j*if variti opera ; trMrras non minus ip»09 Canones aliqua apud simpliciores videantur 

( ipiam iiiijcnti vt ,-rudiiionis. Ex obscura: ideo visum e»t, ut cum omni diligentia, et 
la. quajper translatoresobscurius dictasunt, et ea § II. Libri conscripti. Encomiwn S. Uomraii. 
Mona&terium. I de DiHei /i« (fts(a(ur S. I*i,!onu sc legisxe I 
tiis, quatuor virtutiim, cujus hocest iniliim : Qua 
tuorvirtutum ppecics niultoriim sapiontium senteii 
tii.8 deflnita; siint, quibus animus humanuscomiioi 
ad lioneslalcnnita! povsil. Hariim primaost prudon 
tia, senunda niagnanimilas, tertia continentia qna) per scnptores i 
cmiindu 

illaqmp iimutata, 
ic simul , ™plic rta j,it -ifTin sub- ■rlerii Q pertinent Cle- 
liliter otqnra ad 
; ut de quo capitulo M„n GallicliB. Unu u 


uljuntjiiur m liibhoi 


Iirn, l'',l,,i,u aliut 


cjiuliberAQ Mo 


ribus. in quo horlat 


ur leclorcm ad fu- 


gam vtliorum, eii 


'imlalioiim vitm.et 


amorem virlutum. 


9 Aln, hn,u.s 


'■m^aih ..ln„ .„h.; 


'■>">iii ,n hibliolhcca 


Gar.'^ix.l.' !...:.■: 


',.,'■ ,; ( ■■, 1/ . .' 


//' j'ttfi. adhunc 


X\ M.UI.: 1 ■:: 
'"'". Lilier B. 


Mariiiii 1 1 
■■ '"■ii'liijactantia, 


^ei.i Eju,,l,^:,. ', 


!>■ -^-i.Lll,,.». /,„.,/,„ 


i'.xliiirtatio luimi- iuogcrit aiite citalus $i- 
geliertmciip. \\S liisverbiA : Martinns Episcopustras- 
tulit per manum Diaconi Interrogationes <■(. respon- 
siones plunnias sauctorum Patrum in Dumicnsi cco- 
nobio. Consliluil hocopus libnim vii. de rnis Patrum 
in cdHione liesweidiana, rt 2'riil,iquni ivsciibit Pus- 
chasiiis, Domino vfneral.ili P;itri Martino Prosby- 
tero Pt Mi'i'i'i, ,■■■..:■;■;.■,/;:,■ -,• jii-: iini :i!, <■,■) Viias Pa- Lutiii •„lo .s litatis. Vi( quo. l,xcopn.cuh. /...,. ...„, „„„ „„„. „„„,,,„ 

''^^^r-Aliud oimatlum sequebatar de Inu liabitu. et Gr.T:co 

■I pra-li-litur rji effoctibus, ct qufiinridolptiialur irKdirfcio, iioiiaii/r'- fcifticqiie /Egyptionum Patrum sontentiffi. auctore 
incerto, Mariino Duiniensi Episcopo inter- 
Vnim III ,i]>,njri3]il,o, quod habcmus ex vetvsUs- 

-■ ■■ '' ■ '. .'iruxii. hiciitutus pr.r/igiliir : 
: ;>H„iies ^gyptionim Pa- 

' I I .itiiium transtulii Marti- uDoT oDm iii dicto Vfttutissimo codicc hi ,luo 
is miilto pluro, quam liacieniis Rrfiwfl 
', licel aliqim cliam omiltanliir, qiia: 
iraclatibus ,-xtanl. Aliiitl S. M,inini 
opusciilum (orricHotu, XX MARTII. 

opusadum, quod twcdum Ucuil vidi-re, metitora/ur in 
anliquo Breviario Eborensi in Leclione vm 0/^cii Ec- 
clesia^iici ad Matulitum, de rusticorum scilicet cor- 
rectione, qiii, cum fideles essent, honorem exhibe- 
bant iiiolis. 

1 3 Tfslaiur eliam Gregorius Turonemis ntipra cila- 
lus, S. Marliuiiin composuisse versiculos iu basilica 
S. Maiiini ajipensos : quibiiK posl alieiias eililiones in 
Biblwlheca Ptitrum recusis, atlduntur olU \n refeL'torio 
collowti, qui ibidem lciji possunl. Hic solum danm 
epitapltimi, ijuod ipsesibmel composuil comtituendum 
inecclesia S. Mariiiii Turonensis a Tlicodomiro Reqe Pariii .i;n- ■ - i.Hu-, ;: 


oiscendens ajquora vasta, 


(.lal..' - . ■ !; 


■Svini) 


snutibusactus. 


^■"■'■■' ■ -''^■'■' 
tlicatn 


in aula 


Teque. Patruh.. 


u,-n 
- " !■.■! Illll .^ 


Nomine, non ir . :■ 
14 Jllegat dn.nu,, .n 


l-l. .;■ 


intcr quas forsiin traeta. 


Uis aluj 


ui jam 


ndicuti amiiirf- 


henduntur : aliie fucrunt ad 


ros pei 


orbem crudilos 


scriplx. Vesligitm harui 


n colligi 
epislola Fortu- 


mli pra!(ixa lib. « C.,r 


miiiitm 


a.l Ma 


ti.uini Ei.i.scj- 


pum GalliciiB, 'jui , .un 
.1 ,,. .; 
Peripateticarnqiii^ ii 
TLeori* rursum u. ' ■ 
epislola respoudit.^^i.u.\ 
.,. J>, .. 


....1 U.iM.rum verba addit : Cur tamen, boue Paler, in ine reflectis. quod tuum ( doctore regi, genitore diligi, fJuce progredi, tutore 
muniri. Bxc ibi. Prxilicla S. Radegundis Regina 
moriua est Idibus Augusli feria n, Chilileberli Regis xn 
Chrisli DLXXXvii. Asl Jgnes adjuncta prieeral illi i« 
monasterio Piclafiensi Abbatissa : quns ambas tamqvam , 
subinde a S. Marlino instructas. appellat Fortunalus ' 
lilias cjiis spiritnales : eosqiic illi coinmendat in camine 
adjunclo lib. S cap. 2 lioc modo : 

CumRadegundehumilisu|iplexpiapostuIatAgnes, 

Ut commendatEe sint tibi, sanctePater : 
Et cresceiite choro per carmina sancta. Sororum 

Complaoeant Domino, te duce mite, suo : 

Atque adsfita siM servetor ab urbe Geuesi i 

Regiila CKsarii Prtesulis alma pii ; ' 

Qui fuit Anlistes Arelas de i^orte Lerini, ! 

Etihansi! uu.u-a.-U., PHnlifi--,,le ,U-rus. 

'"■'"'■■ ■^'- '^ ■■ ^ ■ /.■, .,, /folste^ perint Rei/ultim S. Beiiedicii. In eodem poemate cum 
S. lorlunaliis convcraionem orbis cecinisset per Aposlo- 

los cl S. .Marliinim Turo,u:..en.. hia ndiHl : Pannoniaj, ntperhibent. venions e parte Quir 
t magis effectns Gallisueba salus. publice profers, quod tibi Scilicel quia Suevos incolas GalUciHi c 
nagriculliirx cmnpai 'ifbis nota ot setunda 
doniestica : nam Plato, Anstotele.s, Clirj-sippus vel 
Pittacuscuni milii vix opiuione noti sint. nec iegenti 
Hilarius, Gregorius,Anibrosiiis,Augustinus iquosM 
velinvisionenotisint.neclegentiHilarius.Gregurius. 
Ambrosius, Augustinus : Quossi velin visione noti 
fierent dormilanti, nec ego vere sentireni : eo 
quod copiae arlinm apucl vn>, v.-liit in -■■-., tmuine 

rent. quie sunt i<,\ ■ \ ^ , ,,|,|,.o 

tum. Unde pr.iriii i i:;. 

es clientelarum. S. ■' ' _ : ,. ,. 

Pateretvere CIh, -, , , , ,.,.,- 

blandum mihi nialat^ma porrexi^ti, merccdem pii 
operis relaturus, cum venerit qui se stabulario fcra 
ppiisare tlebiti repromisit; custodiens in vobis. Pon- 
tifex suuime, quod contulit, sciens suis oculis hoc 
, placeredignissirae, quod ipsam apudte viucitdigna- 
tio dignitaiem. 

Ib Quapropter sacratissimje, sincerissimie atqiie 
amantissimte Apostolicffi coronaj vestrie plantas su- 
pramenm pectus stratus imponens, et ultimus ego 
raembi-a subdita vel pedum vestrorum reeubatoriura 
faciens, ita vestrse pietati avido desiderio me com- 
mendans, deposco in DominO, ut inter peccatorem QuodqiK 


i fidei pia germina fixit, 
; oleasler eral, pinguis oliva viret. 
yujfi stetit exilis viduafisfrondibus arbor, 
Jam paritnra cibum fioret Imnore novo. 
Imponeiida focis .sine spe ficulneu (ristis, 

Pr.-vparat ad fructum, stercore culta, sinur 
Palmitis ova lumeiisavium laceranda rapinis, 

Hoc ciisfode hono, non perti uva lacu. 
Rebus Apnstolici.^ direxit vinitor antes, 

■\\ •< i K..'iii- .,i..v.iiv, falce fliigella premens. 
r '-■ ■ 1' ' 'i-u-^i^iim excidit inertem, 

. !■ t, quri fuii antefrutex. Supr 


I niundi alter quodammudo med 
arredens, levigato delicto, probe Pater, reprobura 
i-ecoiicilies post reatum. Et qiii.i vestia' lidu.ia;pi- 
fe"Diis accepi, pietalis ve^lra iii; . .'i-. m i U.nlt- 

gundem una mecum devni,.. '. . ,,i;ui- 

dafo, coinmendo; commuiiji. : ,, .pud 

D. Marlinum pro nobis verlLi l ,..u , ; i;.. lj.Ju> m- 
lercessoraccedas, qualis apud Dominuntipse lam 
promptus exlilit, cum cadaver exanimum non prius 
dimitteret, quam mors raorluum dimisisset. Est enim 
ratio consequens, ut per vos illinc nobis redeat spes 
patr(.cinii, quiaad vus hine prudiit parsPatroni. Co- 
ram Domino supplicana, pie Pater. ut m gratiam 
"5strara i-eceptus, vel apud meadati, 
Mari T. IJI. : oratione quam Cii,'. .. . |il'^lii de fonte salubri, 

i I. ..II. .■:,... ;n. ["^irrigit orc salem. 

Ilublio..i,,ii.. .itiiJ.-i.i, Dumino pia vota paravit, 

Etcoinniis^a aibi dupla talenta refert. 
Vocem Evangelicam fcxpecfans operarius almus. 

Ut sibi dicatur : Servulc, pcrge, bone : 
Quando fidelis enim milii snpra pauca fuisti, 

Supra multa nimis constituendus eris. 
Ecce tui Oomini niodogaudialxtior intra. 

l-^roque labore brevi niagna paratatibi. 
Aiidituriis eris vocem, Martine, bealam; 

Sed Fortunati sis memor ipse lui. 
QuEBi-o, precare Pater, videam tua gaudia tecum, 

Sic pliiceas Regi, poste palente Petri. 
18 Et liicc stuit, qux ex aiiti'iuis scriptoribus de 
Martino collef/imus, et relalu digna judicavimus, 
iFMM iis, qua a reccnliurihus referunlur, aut etiam 
!/ nominibits Marci Maximiel JuUani Petri circum~ 
•unltir, menwreii moniti, quod Tamaiiis Saiazar m 
rtis S. Frncltiosi Episcopi ad xvi y/prilis pag. 677 
I- prxscribit. sfi/ifctcavendum csfs libris Juliani editis, 
e in quibus tot errores, quot litterae.Pra-frr Dumiense 
12 raonasterium 90 DE SANCTO MARTINO DUMIENSI 
•oiish-ucla fuisse iii- Entmanueleaiiteqii A monasterium alia a S. Mariiiio coiish-ucla fuisse iii- Emmaii 

1 dieat S. Isitlorus : ai quseiiam sint, tilent cum iyso an- locum c 

txqm. Cai-iiosa tn f/aijiolfigio Lnsitano iioininnf adlinc alius a^ 

t!ernn, Tamiiins Salauir nii<lfcim, cl tinouhivm Mlmn tiam lo< 

inificat, si Magnat»^nse excipialnr, de 1/110 altum esse dum Bi' 

tUevtiim fnteiur : de t[no »ilet etiam m Bencdictina de C&- .ad desiderata procederet, 1 
saci-a foiisiderat pignora, vix iiiius 
iceret; facile leinp-ire .suliserjuente n 
populus lacrjmabundus amisit. Post 
■ iduit D. Fr. Augusti 
qui zelo, quo tenebatur, Saiit-I elogiwndt Lmitnna LeanderaS.Tlwma.qxiidcDimiaisietaliis decessores Uonorern debitum 1 

moiioileriis aijil tomo 1, Iraclatu ^parte 2 acapUC 14 ut per omnes difficesis Ecclesi 

vsqiie ttd caput 32. J/os et atios similfs cnriosns leclor oratinnes pMifigereiiliir. ei ijise 

adeat. Tllornm loeo coiicludimusverbis liodcrici Tohtani et aliiscurporisailii. m 1 ..i 1 .! 

qui libro 9 tle Eehus //itpauia- cap. 20 iifascriHl : exeinpluui ; ui ili : 

Theodomirus Fiex Suevorum, prsdicatione Martini corpiis sancti IVi _ . 1 

Dumiensis Episcopi fidei Cntholica; redonalus. eli- retur, cujiisveiiiiai,.,;. n, I .( («: 

minata •■purcitia Ariaiia, Slilv-^ le^liluit fidei uni- et viscenim aflectu |»^r Im[ .si?cu 
tati. Hic Marlinus Diimiensis V.y\ic 
doctrina et tjde pra^clarus, imilla d' 
in Eccleaiastiois iiistilutis : pro cuji 

clesizB Gallecia- adliuc gaudeiit, Enmdein in doctrina seqi 
l^dei clarum pra-dical Lucan Tudi ?iperenl mu«disul<fiu 
Bracarensis I l.hi ,1/w, .// T'"> 21 His et aliis juutus cogitalionibus, tanlaeSica- 1 

a Praesul venerabilis diu nnctuque raptus fcst, utin 

'clesiam dtiveiiiens Durniensem, majorem ai-am suto 

prieciperet : quo facto, protinus tliecam 

opilices, mira arte (ut illa ., Suevoninipnpuluui 
lurieii coDverlisset, 
reguliscollorasseteu conspicuusieternam u Doi 
fessor incl^tuij adiuvenit. iluzjir Iwc icrebant toiiipora) elulji.i 

li lii r,:.. aiiagljpliicis vif^'jfiii.1 .:.,. L 

..ji, |..'.'-t in quorum medLn ■ .:. 1; 

I, I iiu.i, quatuor anguli^ -.:: . 

.< iii.iMiiQ sciiicet Angelus, A.|iNi.., i .-. 

:iii;u cnn- ncs coipit Iietitia i[)MjimjUi' i 

'aMiolic£e vooatis f^enioribus populi, .1 

•inacelo- sepulori supercdumuas es.u 

, etfama tliecam cognoscerent, alacn Con- 


iieljai llii bujpr. lumnas extitissG, sacramento adbibito. depu&uei-e; 
quamque invisere Rei;es Porlugallia! Joaunes u et 
Silll. CorpUS S. Martini SiTpiuS reconditum et Emmanu'-!. I'i'miw,,„-"! h l.ivicus.cum inCompostel- 

el&valutn: liracaram translatum. lam vun , , 1. 1_ ,. , i (juaattestaiione cugnita ''''/^ x\./iu« inler Dimin 
vtlix tanclitate coii.^ju 
valde illiisti-ia cdidti:n 
diein, e!inCoinini'ii:<i. 


Bru. ■sfuijissfi in . 
iam appdlay Arclii' 

! Episrnpoi; poriiil seculo decimo S. Fri; 

■,,s .V F'i.d. .1,1. lu.', cujus Acla duci ji 

M.iriii pnmum careii^ 

I ■ " ■ ■ i-^iaptoitfuisse canda 

•iiimi.', iii/ni, ai: lum nioiiaclios propn-. 

UuricDii monlcs, et iion lontje a phapi 

■issraliwl inonuslmuvi, cl Dn- lestia • 

, el S. Miiiuiw oO alKiuns eo ulsua^ 

sr. hiill:. ii..iu,.,i.u. s Mni- patria 


lonasterium ; 
Invenlionisa Ituilerico de Acunna Archiepiscopo Brih 
rensi tvmo 1 /Hst. Jiraccar. lap. 75 edilis : qux 
seniwne LusiUino iii Lahuum UaiiKlata liahet Taina 
Salamr ad v Fehruarii, el svnt ejusmodi : o Domiiii 
,l.lUBall«B , Saruconort A. nni ■iipiio totiis fore S. Martii lico Pbilippo III, translcitii 
■ CCBnubioS. Fr 
cujuscotlocaiii 
ultanx, fiiiieivii , opum l la'h it--.»aiioiuiii 2a I/xc fi ilcuiiiia 2'fli 

'■lovaiis, in nobis dultia occuri-unl, potis 

''. pervcntt: Arcliiepiscoporum Bi 

■ vante», ec- transmiixthalur , incuria naui.n 

i^ tunti Pa- riit. Ac prnno Arcliicpiscopi,.- 1 

iiinanuel de delur eidcm Acunna dtct Dii^yn 

111 suum tu- piseopus, de qiw agii lomo 2 o, 

' ' i.iNiiis iMrwM/icKurnniioBuxxxii, A :ra lipsana in ;ii.t ,., , ,-- M .1 i.i 

iiin Kateiisem, ad l..iii.^ .l<.-xu . 11,111. ,.jui 

,;, .luraloet exculto, ad ciijus calcf 
|i .' putria lingua conscripta, iudica _i/. 1 yo Hfyf!, qiii .\ucras 
rriiiiutas iltcvntur invisisse sint ttaltieiidi Emmannel, 
Joaiines II, el liujus fialer Ludovicus Iiifans, examinent 
Liuitani. Additnr ah Munna dicto cap. 75 nnm. 0. XX MARTn. 

A Ei omnibos S Marlini Corporis ossibijs, t.intiira donationis. 

unus radius desiderabatur, quem secum Religiosi miiiacoenri' 

delulere. cum Saracenorum crudelitatem intuentes S. Mailini 

corpus condiderunt, et in Astnricos montes fusien- nio et Diit 

!-•, tes, non longe a Mindoniensi urbealiud extruxeruiit ntm unlhjti 

- ciOTobium, iiuiid eliam Dnmiense vocitirunt. illnd grass,. .1 ... i)u:.m r..,-it Apal.i nobii;- S. Warl; I . Quod luiui aul.3g,-apho late .ieduximtis ad Vilam S. Rudesindi dicto § 3. DE SANCTO THOMA 

PATRIARCIIA CONSTANTINOPOLITANO, Comnientarius hisloricus. est 'npuil mniiullns lcmpiii .■_n 
■ ■ ■ ■ ' r.rvin ex hacvita 


Clirml>h,iw Aur 
Cnlnloiio Bij-.aii 


uZnim 


■ ' 1' /iiitrst. AlleriliUir 
/■.pi:<;.p>,r„m : »;■ 0<oua; 


(.>;»■/: i. Qlir ila 


!.-.. E/o 


V cduiimihis Latine proffriin- 


liir. Lvii Tb.iini 
cejl.iiiiK iiiiii"» 


. Ili:i.-.,i 


iius Ecclesiffi ejusctem et Sa- 
n^es V. Anms Ires a reUquis bus sacro munere functui 
sit. Thomas iste domum 
scr.palibus extruxit : qiiK domi duobus I 


lon 


.iinplius mensi- 


s, impio 


Sei 


rgio Sedem ces- 
in sdibus Epi- 


e domus 
nen a condifore 


m usque 


di 


em retinet, et 


h-m Sellit 


iS'. 


Tlmmx Irej aii- 


Grxci tii 


ini 


is sacrisfoitisiie driiio, rl ijiinlfti ■:.' I"-. , .■mi-i.ii 

s(aiirino|}olit.iiiii- n:- !l . 
toSri apiid Roni;iii'.- \\i\ ■[.- S.ili". 
translatum e&t trige-:imo eiuhd-^in 
nica, "t repositujn L-orpus pro mr» 
nini Apnstolorum. Anmt-i t-im liih,'l 
Solis SXVII. litfrn- r)..,„,,n-:>l. l-f 

', incidii in Sabbnt:iw . ■ <■ , [i 

fodm ChrmUai .i . .■,/■■. . 
lcgunlur; Hoc .m- \ , ■ ■ 

nopolttamis Thni. , .■., . , r , ' 
Palnarchie Siu-i-U .■ , i 

pra-feCtllS. Prtrf,.,; ,1.1 .rniin,: ■, ni / 

TiiJiclione xiii. ila ■ihitu.y indicntnv 
D^stro, qui rej^nante celehri et beato Mai 

hiijus Joannis ejusrjue surcc 
Cyriai.'! nrdinatu.s est P;(tr:-,i'.^ 
nus, eumqiiP Episcopnruiti 
ditos.PlurimumcoiitralM , 
hjereticns pudore conritiln , 
namqiie staliili\it, ft "w].' -,in 
neplacitiim ru.- \m- ,■- riiitirni u\ 
tores pios piM^-I ic' iii-trii\ii. . 
cerdotali oniin .,i|. iMi;r \.-i.- 
Yersav.ili-tiiiiiiii' ■!■ , . I <>c- sub fimm pinin 
i-que Grxco caHi-Qii I. 'iiincijclo in dicto Sijni cekbralnr Transialio reliquiari 
chas Constantinopolitaiii: «(xx 
sive obdoi-mitio. ''■1' Thfima« propfer 
i iim.im prudentiara 
■'II' magnie Ecclesiae 
i'j,-.uo, et in rairaculis 
ippellato Jejunatore, 
iritio, et post obitum 
•^snris in Episoopatu iK^ i?t ad Dei he- ] 

natui totiqiieSa- 
ns. Post h?pc ad- 
•^ et exultans, uti 
. Eadem, dcmptis 

■ fiitntrario MS. . '■■' '•■'.. .\fSS. 
•I'rn'iiiiii Mciliolani, 
S.ThomsBPatriar- p 
luyiw t7ii.f(/cm ohitus 4 Qiii supra laiidniur PiHriarcha Joannes, coijno- (,i,,„ 
menlojpjunalor, colilur a Orxcis 2 Sepli-mhri-s in jnm s jj 
citalis MeitiPis, Synarario, et Menoloijio Bmlii Im- ■'<'"' 
peraloris ; in riijuxparle e.rriisii uh UiilifHv l-mo vi ftti- %'"^^ lia- si ,nis M.irtius. die xx. qui incidit 
m feriam sextam. raoritur Thomas Patriarcha Con- 
sfantiiiopolitiiniis. et xxii ejusdem mensis die Domi- 
nica tena' in:indatur. Annits h'c eral ncx, quo cyclo 
S"!i<> 111. tiit.-ra Dominicnli D feria se.rta eonvenit iit 
x\ ilifm .'ifariii, ei Dominica seqiiens in xxii ejusdem 
mauis. Scdit evijo S. Thoma» annis trihiis, et mensihis 
dmbus cxcepto biduo. si ulerqne dte-t et consecrationis el 
obiius inrluduntur, el tic itxque ad sepiiltvram ejus pos- 
*<•»' censeri duo menses. Nicephoras CaUistus lib. !8 
iliit. i:cclcs cap 44 de S. Thoma ista tradit : Cjrta- 
cus Cont^tantinopolit.nna* urbis Episcopus, undecim 
annis in sacra functione transnc'is. Sedem eam Tho- 
mae reliqnjt : qui Diaconi et Sacellarii in Ecclesia 
fflunus obieiis, ad Pontificium thronura conscendit. r ul V factorum 
indicanlui 
Aprih. «, 


e\empli, iic r.t 
■. Oidlnalm ./;. 


E '..:,,.:.', 


"■J„ ui. Imjicra- 


En'l. ■ 
OCI..I 
.i..l« Csriaa 


u xin prxesset 
w, qne.m XXIX 

mi n.itnidimwi. stann .'i'J ma;^||| (Kconomi Ijtus r pKiui, ijuoad parlem ' 
priorem, indicatur de S. Thoma in Chronico .^lexan- 
drino his verdix : Sax-Wipio; ykyovt tou nxTt.iapyjDu 
xat iirivM rwK yn^oravmv. F.ictUS est Patnarchas 
teu Prierectu» 
ordinaDdoram 92 DE S. THOMA PATRIARCHA CONSTANT. A ord\a3.niiorumiQSdcerdoie9. liitcrf.TcriTilaLeoiiisAl- soliim. seJ alia miiltaesse nota : neque enim i 

latu SactUartus npoofiptt riv f«X>.&vra ysi^.Dnifrfir,9ai ad lluiic usque diem neglexisti. Quod si neglexis 

ta ;«,£«. Addacit ordinandiiin in Sacerdotera. De tameii patefiet tibi, sipetieris a Deo. Cutn igitu 

tUiis Sacellarii officiis plura leguntiir apud Codinum desiderio cjiis satisfacturum proroisisset Christi ; , fyitquev Curopolatem deofficiis Comtanliuopoh 
UrprttesGrtUerum el GoaiYm: el nos atibi varia dixi- 
mtis, uti 13 FebTiiaiii ad Vilavt S. Grrgorii Pap;e 2 tlacrymans: Nolebam, 
(1 expedit, te hxc scire. Synoih I. 
Oil S- Th. tari sulent, bun.Lr.li i/jiii,, 
concuferenlur et ouiurijuve 
diyinus. (juid sibi id vollct, 
preciblis lit.ir:itr., rjiinili.in] 

C3lami(;i(i", I' ■iu]']^^ i;'- 

adoratinii:-. ■ ' :, . r , ! ;. s quae ges- 

jiitur ; interrogans vir 
>spondit : Deum, ofllii, [ aurifici auriJin .Ie<ii^.'.;ft-, l)l;iciiiiiirii 
tisper moraretur. dum aurifex opi 
sanctissimuB Patriarclia Thomu.s, q 
moris Cyriarum, in Hontificra Reg 
successcrat, laudatavirigloriosl piutate, dedit etiam 
ipse [larticulam veneriiiKli ligni sancfte Crucis, par- 
ticubm sancti sepulcri Salvatoris nostri Dei, et veli 
particulam sanclIssimiQ Dei Oeiiitricis, conjiciendas 
in umbiculun: illius Cruois, qute ex auro conflaba- 6 Qumsivii 


t :infi.m ox 


Ipso Diacono, utrum verua 


fuisset illt- < r: 
, iiii iiiregioneOalatanim 


faclu! fiii- 


;;,:,!-'■:,• 


' ;iliii- DiacoHUS id affir- 
1 .iNsPatrhrciia.etsolIi- 


cituJillo ]-tn, 
gans eum, iil 


.|,lam wl 


iil-iladseiTumDei, ro- 
rrrimo ad 8G in civitalem 


regiain prnfidi 
Ingressus igitur iii urbom surgere roegit, 
inquit, te affligi, neriue eni 
Verum, quaadoitavis, sciti 

multa nobis gravia raoleslaque praenuntiiiri. Signifi- 
rnt enim plurimos a religione nostra defecturos, et 
barbararum gentium incursiimes, et raagnam sangui- 
iiis effusionGm, et ingens exitiura, et in universo orbe 
seditiones fore, et sanctas Ecclesias deserf um iri, et 
divini cnltu'< atque imperii interitnm et adversarii 
advnntum apprr pinquare. Reliquiim est, ut tamquam 
pubornator Ecclesiaiel populi pastor, De.i totis viri- 
bus assiiiue supplices, ut ignoscat popnlo, et pro mi- 
sericordia sua hsec orania moderetur. 

7 His auditis, beatissiinus Patriarcha magno ti- 
more moestitiaque correptua , cum lacrjmis ccepit ei d 
rogare sanctum virum, ut Deum obsecraret, quo """ 
iMi [;; ■■i- animam suam tolleret, antequam ab illis calami- 
i I ; ' iJiH tatibus opprimeretur. Cumque vellet S. Theodorus 
ii in patiiara redire, qiioniam quietis et silentii sui 

'■" 1 '.' "II tGmjius .'Hlventabat, id illi non permisit beatis.-iimus 

iLinil, in fan- Patriarclia. Increbueratenimruraor, civitatem haud K 

conficeret. Et ita mullo post absorptum iri. Quamobrem voluit ut 

post beatfe me- apud se Jjjemem traduceret : namque dicebat se 

tatis Sede precibus ejus apud Deum pro populo indigere, ut sal- 

tem mala differat, quae coraminatur. Cum autemvir 

H:inctus locum propriura ad Iiabitandum postularet. 

jussit. ut in sancti Slephani raansione. quae Roma- 

norura (licitur,habitaret. Natali igilurdie Salvatoris 

noslri Dei illic sess inclusit, ut quietem et abstinen- 

tiam solitam obsei-varet: quo tempore contigit, ut 

sanctissimu!' Patriarcha in morbum incideret. Ita- 

que nuntium raisit ad B. Theodorum, rogans e petiit, uteum muiii^.|r iin 

ret. Quod statim tecit a.iiii'iis 
liumque Iribuit, ot praiinisil 
Phocas oliam Imperatorcura 
manuum onim ac pedum ilolm 
C bat. Sancto igilur viro iiigim 
imponente atquo procaiiti», 
rogavil eum ut pro sn pinq 
Quamobrem admoiiuit riiin v 
num afllictione et .san iiiin , 
1 Ui",%,i; . , utDeumprecaretur,utsibidaretvitajfinem. AtChris- '««f^' 
ti servus rospondit, quamvis ipse, ut aanctus olim moriendum 
Apostolus Paulus, tlissolvi et esse cum Christo cu- 
italem peret, tamen cum magis esset neu-essarium ut pro 
populi !;alute in corpore raaneret, oraturum potius, 
Tlioma Patriarcha lionorifice ut illi vitam et sanitatem elargiretur. Sed nuiitium 
) Mis.'P|)iiK oKt Rt mira inter rursusad Deiscrvum misitsanctissimus Patriarcha: 
||'ii '1 ili ' i| iiliiiii uiim Joliaii- Per Dorainum, inquiens obtestor te, Pater, sidili- 
•■'" I' N, .n ,iii ...Himendans gis me, ut pro mutua et fraterna inter nos bene- 
<lcTtth Diiuin i>bs-'cies. iit depositura pignuji suum 
■'[''■'' '■ ' ■ i :■ iM. ., M..-ijiie ab irarainentibus ublevatus Imperator, 
imperip precaretur. Imperatur 

Thonias Patriiirrha, ni [■)■ i n .|| 

apud se diverierct, el [tuitin u|p.sc(ri 
sti vita simui invenirentur. Et qui 


s fuissfit admirahilis 

,,i) , pcit fujiplic^ 

preca 

tnumgli l. ntiiicujio- 

ivit cx eo, au 

n supplicatio- 

sso intellexisset, 

tret.quidsignuni 

usaro, Boque ub- '.■■■■'■ . r I iMi spectare possum, quw 

I ' iMis, flexis genibus et p 

*' ' ]"■" '\' ii, ii iii;iiM:ivitei per EpipHanium ,.^,^ 
nimisiMirii, se iitii(l(-iii vilaiii cjuspro salute omnium ead 
exoptasse, verum qnoniam tantopere flagitassetpro "*'''' 
se preces fundi, ut dissolveretur et esset cura Chris- 
to. iussis ipsiiis oIif.mTiii<>r,-i-<o. et Deum illi, qufe cu- 
'"■''■' '■■'||<'--||- .( |.,.iifi,,iiein ejus eodoin die 

■'■''. i-'iiMi i'l i.M niii 111 itiiims, nns tamen vicis- 

S IIoc audito, beatissiraus Patriarcha gavisus est 
gaudio raaguo. et Deum laudans, raonuit .'^ervum ",1"^, 
ejiis. 110 exirvt, neve a quielis et abstinentiic suae Ixlu contentum e B promis- . quid I 
Kiitu. Frostratus ille nd pcdos li 
'. uogavit, nisi i« eii ro sibi rao- tia atque constanUa mirabili adDomi: « gereret: Scioenim, inquit, tiW non Bignnmhoc pudChristura cssent con- 

r cum intellexisset, sano- 

ivisit : qui cum oninibus 

111'e horum vespertinara cura pruden- 

migravit. DESANCTOCUTHHERTO 

EPISCOPO LINDISFARNENSI IN ANGLIA, 
Commentarius prsevius. 1 1 Ikijnum A )itlaiiliiimhui wii m m dicece- 
vs Liiiili^faiiiiiiiis ilm tocffi doimta S. 

I UlflOll lO lllljlLS ^iiis 

J/j a Aniio-Snriitici Jmjcitt conmtita Itep- 
n clta cijttvtAotdltanliimb ontmtalde mngnitm 
ittionem ohlittt tt tlt iltio cliam t qna notintimiittnm 
Idtt tttt Itoitm It t im Detrottm altentm 
B ticio tim tt a^pellattim Deitor m reltqiits Attijlts 
tjoi ;ffli8 n» Tinam [li t tttn co ttnebat al Otltim 
e Get mantciim Comitiitum Eimra i i m Inlc dis- 
et Spt^co] alt n D I tie m ad OCCQ 1 n Lan- 
n W I mse Ctimlxr 

Imdtam At l i fiiu a Titta 

fiiitio ai ftet eit ttdanliijttoK 

ttt]ue Caledo pnre At qloSa- 

zotspieiialt 1 l t 1 \ I tato Vatcellino 
P l d 1 D Id IV l , 

p D I lle l Ti p I dl scopoyiim el Mimociti.tiim l,>tl>thUtc>,em Ijisiila-saiicta !,„t,ta imcta 
Atlgtti!}ioly-i\t\in\ dicil,,, V . ,.:,::,-. \,,„ct,s cmt- itincillcla: 
ntiUS.CittitliertHs.qui ti,: , . . n.tttPrx- 

positus, et ilia:cesi pritli,:' i ... .f olttttim 

sppttttnBct corporeincor,,:j ,'.. . .. .. v /.,(,../„i tiiifactUts 

effitisu. 

3 Extat ittter Historix Anqlicatix Scriptores decem, 
Loiiilini aiino MDrLiii caciisos, coltmita G7 Hisioria de ct huius 
S. Ctitlllierto et lie commemoratioiie locorum reqionum- SS'" 
qtie. ejtts ptisca; possessionis : m qtia termitii diacesis itwlvm, 
Linilisfariiensis coitocanlur in tres qttast porlcs divisi. 
Aeprlmo c„ni titnct lioJientie Anglix et Scotiie ceiisea- 

""■ ■''" . ■'■ ''■ ■ . . ' ' Piifius, ila pnrs cis flitfitim de- 

'"'" i! 1 . 'ia usqiie ad Pharnainude, et 

iiiil. a.i iiluiu. ul)i hasc aqiia. qiiie 

^■".■'■1 I- l'!i 11 ..1 iTitiir juxta luontem Hybbern- 
dun.^ et iiii iiln tiioiite tisiiue ad fltiviiim qni vnca p 
tuBm tdq dfl q tu 

T 11 l t t tc q 3! ] t t 1 p f II n A Jl il 

t A ql m i f t m S 

!• ru t p f t P t bA gl I j 

I Ct 1 p bO N tlt ttimi 

l t I I Pqf I fii Ep p P 

T T 1 A Id 

d n , r, , t tm f \ ' ' I 
i t \ ]i if 

I I d m M I 

p mp !, t m 

I t T t d q p l 

d 1) t-tttt qffipttdra te- 

mb B Itl 1 d t 1 g h m L ra 

1 1 i E ti I S B II 

r T t 1 ii I s riii I, , I 

d i m S T Lpu p Ptct B b I b f tt I d I 

10 l m 

I I m it 1 C II I q 1 B t 1 Si ' I S d L, p 1 I q mS / 

i* If I Cl tui mi^ ii I bii I 

d S n 1,1 R g Its t I II 

' d I t Hx b S nm t Ep ib a 

1 /y / / I t T q pats. 

g P Jl l i b ul S 

m D Im dt p 9 t t d 

REfd trhd Abp pdd t 
S C thb I lati. Eb t I m t m a 

m le.*t)lt j ra(,mp tem 

d t m t m p 1 -0 j 

m m lal A t m V II j q 

C m 1 1 t p Ila! m II 

dd tllbtEb m II c 

m b q I t b m nach ra 

h b t l m 1 1 t Et q a II t m f 

fi ILgblmq^LI t i^ 

tqdmmllnhbtem g trajl», 

c^pt btm tm Imcoggat 
talllRt mdlhbt Igl co t 11:^1 DE S. CUTBERTO EPISC. LINDISFAKNENSI 

f I n !Mri,^> ''rviditis scliolas instihiit bem.riwsit ad Svdem Ha(J«Ulad,-mem. citi util,- si- 

,' " ,, „' „ „; „■ „, ,l.inat» sunt,' mul « Li«d,>for,i,mi ,,r^fii,r.it. a,,ucjum ,l„ Pas- 

\'\ , ,, , ,,„m poi.er^: ch«lit.miMarlil,EI,o,acia,ci,lr„, Ep,mp,aadvl 

, ' . ,;;,„, adued,,- con/tmil,liu.< cin,sccral„s al L,i,di\far,icnsis Ep,iCop,is 

,. ,, , ,,,,,, ,, ,i„ ccclcsix s.C,iM'rl„i.Drn,um,l„A„sfcrcmc„tilmpo,labdi. 

u,i,;. nimiii Erl.,1 ;«..l ilicum /lisloriam dc calum Episcopalum a«„cl,m-la in msula Fa,-ac inclusii, , 

Dunrlmnsi columnu 57 /ui-s doaalio Egfridi niiil. « deia feria q,uirla xxvn Felinai-ii ecepit xsro- \ 

,1 tiede corniila : ae primo facta dicitur nnno la,-e ac post l,ebdo,a,vles Ires eluim fr,m il„arta morli,- ' 

K Inrarnalioni» nci.ssKv „„nL'iPL'ata SvnoJo lem l,a„c rilam exuit XX Ma,t„ anlio DCl.sxxvii. i;»o 

,„, I ,, ,„,! ,nl, cycloSolisww.cllilleraDominieal, Fin feiiamqiiar- 

. ,, , \ ,, . tum conreneriinl dies cl xxvii Febriiarii el xx Marlii. jiixtT flilvinm Alne, in lor.. r|i,i .1 , , ,., f ,, ,„,i ,r,i, 
£•<! flnvius Alne /"fo/™.™ M., ,, » ' v," 

IbumbriT Comilalii ,u marc ll^ii „',' „./ 

queoi in tov-o. tjui Bedie lib. i cji. 2S ,li. iii.i .A.l 1 \mI- 
forih. i(l e^t ad dupiex vadum. habtta Sijnodus est 
onno lirLXXXlv. udquam S. Cutlibrrlus iurilns ultrae- 
lus rsl, et Episrojiolus Officium suscipere compnlsus. 
Secuudo inlr„s.r siihscriiilioncs Episcoporiim jam lunc 
prulem i-iln l,i„rlo,um : ej his e,l S. Ce.lila Orieiita- g II. Acla S. Cuthbcrti Iriplicia : auclores mo- 
naclms Lindisfanemis et S. Heda. Prg/ixa 
apud Capgriwium, ulfabulosarejecla. Qute 
patria ejus f 

TV.ni' 1 morte .5. Cnlhberti elapsi wideci,n eront, 

Episri.piis. srd aiinn nci.xiv morluus, quaiiiio inspiralionc divina acmsemnl Liudirfnrneiises ' 

el fralcr eji,s S. reailja Licetelilpnsi- Epivcopus. sed od tumuhm, ul sacra iuile ossu elevarent, et iu houes- " 

fliii «inm anle anno iklxxii e vlla ilecrsserut. JIiijus liorj loco adservnnda depouerent, dum mofjuii si,o c„m , 

Vilum deilimiis il Marlii. illiits vii Jauuurii. Dcniijue ndmiralione ctirpus repererunl inleiirum cl ,;im ouinibus 

orfrfifnr: Hiec donatio facta est tempoi-e .Agatlioais vestimenlis plane incorrujitum . Annus tunt lolrholur 

Papre ulin„ ;i-ialls K.los E„fridi XL. refui ejlis xv. dcxcviii. el dics nn^ uololis \\ Miirtii rrriiirriul. cl ] ,„[,. S. Ciitlibnl, ad .■ ,,; „ 

runt. illiqile al» -M.. ,i,„ i 
cepti, velul in pnijirio ijiiili 
E^tat etiamnum Crecu castr 
Ehoraceusibus ullra s,lvoin t 
lia.Jcn flonniniji Lngovallui 
Cnflile. i»l in Ciimiiin vers. E locis 


Dcielrr«.:< 
Creca, 


ejus poti.:.i .:.... 
benelicocoi „,,... 


il'....lui.l. 


ile cor- 


nera offerrenl. q 


n.nim a/i,. 


detnle- 


ferenlnr: olii ut 


rirtnli!» eju •ir^ Ifstr^ iinilaUi.,, moimrhus Lindnfar 
sla rjiis iii (juafum- libros digemt, el i. 
( liis (jiirenohi-srfimiiertasnnt, tantiir hcii S. Cuthherti eonvmalioiie chrit. J)e Riponrmi 
moiifiHerio. vbi Ainjelum habiiu iirregriiii snsei-pil, iiifra 
aijetiiiis, uli el dr soh niitali, iiuam aliqm Iliberniam 
■ § neqitenti dicetur. 

•itica ^»hjiinijo. F.celesia anliqi b Dr .««, 


le S. Cultihrri 


Lindisfarnrn 


<i» «cjr No 


fiiii*ilo i'.! « 


11,10 iicxxxv, . 


J.Ciiililmei palij iWWfm 


rirrl,i, riira 


'"'"*' S, Ciil«.c|.|, 


'is. .iiil' «li.;«i 


DCLI 5. Ai.l 

diis Kex paciiice nunc regi 


nare, (/'" annom.v ci viia 


el rcgiiofiinclme.ist. Vtdclur 


aiilem h,vc Vilitroiisrniihi, 


aift saltem absoluta, circn c 


ninvni ncc. diiohn.'i iiinc ab 


elevalione elajisis annis : iii 


i moxf. poemate liedx con- 


slahit. Damvt. ilhm hoch-n 


m iiiediUim e dnohiis valde 


anliqim codicibus MSS. q 


'nornm allcr ndservnlur in 


iiiiiiiiisirrin ll,-iliniiiiio ^ivr 


."iifliiveiM. in urbe Atido- 


';""";'"""^ -'vfM, /„„., 


■rmli monnsleno S. Maxi- 
nihilii; Bcdd. iiiii ad derte- rfncliinm, hdereu, i 
exiliim al-legato, ere 
regni Driionm ICl" 

n\m in Eecletiii U.i 
tiienmo rlapto, S / 

Haguliladviisi ; i/m. .; 
Twiffvrdif od Alnuni 
est aii Hagutstadeiini 
inviliis ex iniulii I-'o i.xxvn[ N. Wtifrido I 
( lipiscopi, fl. floM I Ecclesiam S. Cutlibcrtui, et 
ad Sijnodum attraettis. Drin ^„..„L..<.i. uitiutms. urtn 
1« •r,;nriili dclxxxv S. Eala jrali/iro.iiri., S. Cnlft. . Cutlilierti et virtutibus 
sibus Heroicis et . Eli. i' Vit.i, Pulris, aliqnanto quidem lir... 
ordino. rogantibii! quibnsdani ., I , .,,,!,„. lli,„.,s 
diiduin versibiu edidisse. ei m ,,,.,„ ,,.„.,„.,„ „,„„ ii 
liiiitlol Hrijem //llridum, itujuie,,, ; 
Hiijus nuiicTyl-io venerahil, pignus in oslro, 
Juro daliis patrio sceptri jam tract.-i babenas. 
/-lilrliiroiKrm hahuisse jumdictam a moimeho Liiulis- 
larnens, ron.>en,i(oin fiiom, fom.;«e «n* finem uovis 
mmcult, oi.™„, Scilicel uteri,ue inilium vita- mona- 
stlcr ai-rrplum iii monoslriio ,Voi/mrii<i, quod val.le 
nololu diuuum lu oilrro Tito a Beda con.jjnaliim r,<I. 1 peranliquo MS. codice nostro, 
I. <)u,im Henricis Conmus ex 

Hii.~i,-i-ii N. I„jili 11/ LcclionihDi 


Brlfi. ts II Bcda c, 
1 (ih i-adcm m lauiliit JMiuinu. 
?raliili Bcda, iivipli .\Lu. .ractanda pr;vi»titi--sp, et adarbitriiiiD eucuin setlu- <■ ,;■. 

11 emi? 11(1,1 ssf, iic ipium deiiiquc. liliellum coram Cim., .ji!; :■ 

linriljus et duftionbiis Coiigreyatioiiis Lnulisfar- iiil.iuieiii ^ 

is« biiJuu lecluiii, et ad exameii per i-iiigula pen- linguu patr. 

■um, et decivtuiii esse CMmiuiini coiisllio cuiicta Cotgano cjn. "\>\.\\u. IladicliQna- 

ii I, iit II rsl liiijiiiimuJi : 
liudme puellaB Rex ini- 

'., virginein oppressit. G8. ub, dc,-.,, 
waldo ct Vt 
vidcri pussoi ,S. Eml(,uh£j',.-a',u.Li,i- 
[)ccxx superslcs in ea diijni- :rLiiiii»L-ns. ore hiante Ubruin aLsorbuit. et siib 
fvannit. Eyressis iti portu e navj oiui>ibus, vi 
Ue marlnu? subito :ip]iarenR. librum penitiis ir(* S. Ciillibeniub dcm Bcila scriptaii 
micho Liudisfiiriie 
qiiauto hispidioren 


t sltjlui 


III lla 


a 1,0,. 


9 En (onies,^e quibm 
qitt de rebiis a Cutliberto , 


:z 


■u aul 1 


tiint annvi geslii ai 


|MH( ; q, 


iu)-un 


, vel c„ 


loria de Ecclena Dniwlmc, 

Huiiiiiiijiloiicnsii. tn lcactul 
Jnijlis .qniamliusfculoii] 
Nac.rLc,jc,i,lxSai,cti,r,u„ 


i 


i„,il T. 
II,;„,C 


m-cufuciilJoaiiu. 


-.■.r III, II 


,.i',-,. 
vnit, negolium fac 


cs.yil, <!'■ 


pnrpomldepntrta, 
et dfiu siibnexa ex 


ptirciiiii 
Bcdu , 


■1,1, „ 


',.. .,.„ . Sah ■ ■■■ '"'■"- 


,„,, .!,:,„ 1:,,,., 1,1,,., i„ \,, »<,</,. „„l„ c.-,l Diiiihelde nrbs 

.^ '■( ' ■ : ■■:.i. ,!rr ■„„. . !,,„l l'ictis Diailldoili- 
■:■ ■: ,, .:,. !■ .■; ■- i;'lcii supra dixiinus. 


HL'^'' liraium 


scni,!: ,1 Daviilc Rcgc .ScoUoum. Al sccnlo VII ,I0H fiiit 


iniierta vi- 


ntst unus soius ui rcijiio Pictonim Ephctifius, ciijus 
Scdcs erat Abmiclbii tti Stratlirrnia, uti ex Scoltchro- 


s deducuiit. 


nicQ tra'lii Usseritsin Anliqititaiibus Ec<L:-idn,iii Dri- 


'n.s i'<Jil obi' 


laniiicarum cap. ib pa-/. 66S N. ' „, ■■!!„■■. y ( 


,.« confkere 


cap. 5 refiiuiitur : nabtjbat iiiai, i , . . - ■ . i 


.. (H HlSlV- 


duos fratres gernianos Pontilic^ -, .1 : ■ i. .:i 


cliiiiiaconus 


cet .-t E;,l;iiiiiui, tum (luibus .■i1-,.i.l'. ■1. < ■■■■,n.^r~ 


1 dc Saitclu 


K.M. ,.■:!.: . -u!, ...Miiii custodjafili... Ui.niam pro- 


uvtcollettor 


tc 1 , : ;/ . . . , j.i.r osieiidiinl iion omiiem f<imi- 'opgra- CUiu, \ii y<,'i;..:;.i S. Medanus sife Meldanus 

1'abilta Epist:oi.iis iliberuus, cujus rciiquws uli et S. Beaui 

thbcrli, Peroiuim detulit S. Ftirsxus : ad quam Vitam obser- 

i; hunc vavimus tium. 5, a Colijimo Ueaiiura alibt dici Eata- 

locum scripsit Beda. Intcnm cii„i \ iiam e.r Catigruvto iium et illos csse, de qiiibus liic ugilur. Sed tiinc ne- t 

rccudit Colgamis, distiuguit tn ciipita aul numeros, et cJ!Suaria ante obterunt.' quam S. rursiriis dmcessit in j 

conulur aumatiimtbits illintrare et propuijnare. Nos Gallios ; imo miraculit ctaycre debebant, ut sacru eoruiit 

altqua hic excutienda proponimus. Ita ergo caput pri- ossa in veiicialionc Eeclesiastica liaberentur. tinde illos 

N(um Iraditur : scculo vi floriiisic eensuimus ad vii Fcbruurii. Idem 

Kx regali Hibeniiensium propapia Rex iiuidam, Cotganus notatiane 7 ct 8 ad hanc S. Cutliberli Viiam 

"'.-iiiiiie Muriardacbus, dives et potens, Regibus Hi- opinalur illot esse ex rcijia familia Coiinii seu Comtan- 

bernia) cuuctis aliquot anuis imperaus, iidem quaio lu, acproinde quod poluistentesse nepotci veldesemine 

iusceperat Christianam piis operibus jugiler exoriia- prxdicli Rcgii Murrorduchi. Quar ad veritatem huju$ 

bat. Uxor autera ejus Sabina. pro vita harictiiate et historue non sufficiunt. Sed reliqua Acta eonfpiciamus. 

iniranda conversatiune Saneta celebnitur, et uiemo- Cap. G f ( 7 lontera e a.ixo clicit, et dKmonera fuste 

ria illjus auuua. ubi reijuiescit, devote babetur. Ac- pnegi-aiidi iasecutus, ullra monti» verticeai ruere 

coegit 96 

A coegit. Dein cap. 8 el uUhiio faUo actunalur quait 

ectf^em liam Regis decepisset, oppressissel alque impi' 

Ttiam *^'' gna&set, ubi ipso oranU; foriiicana criniinalrix 

mpngnmet, lerra absorpta fuit. Qiuf moz « seijueiiti capilc & 

yuunl, dum solis purvulorum luclis ad annuiii usij 

iet;Uis octavum oWef tatus, dicitur es Ji.da, i/ui a$ 

rit eum crebrius ex Mailros iiivisis&s fa^miiiaru. 

ei pufruJiu f|u<i fuerat a primis pueritise antiis nutritus. Cc 

atttninr. Beda noUft Hlustri suo purpureo operi Im laceros i 

iiii panim. 

Cujus velut sgri sonmia, vaiix 

Finiifiiiur specics, ut Ufc pes nvc capul utii c ejulantem, et 
cxp/icat Vamb- Reddaturfo 
tl Smu,itff,t;ruisiiiim NuIIvIk 
relinijuiail .■/nijlo-Siuoitil-u.^i Cuttilifrt 
"" sive ob peritiam illuslris noietur [uti 

Ijf' deiitts in $ua Bntaiiiiia cju^iiwdi Amjk 

miam, na) me Deo dignus, iW Itoiius Prinn 
aliis videbitur, iisquc potiiiinium. ijui i 
tuni legere) Saxonica criu- appeUolio i->,l, ut Cutlire- 0<" 
dus, ruiliwiii is. IC^Mll.priMK, Sigeberlus, cl similia Br 
alia. Si I "■■'" ■■/ ■!>■'!■/ I s, iiptoribus habeant I/iberni sex 
montiiri.i. ,,,!■ a Colijano peiferiinliir, 

obef.f,f pi, ■,..!.■ I, I „ ;,, iii,.s Vixit pucruliis el adoks- 
u eeiis in tiiu i\uiuiiiili\i'iiiiiL'iiiin regni parte, fliur nuiic 
regiio Saitto: suhesl. //nln-ioiu ijua: ad genm aiit naliite 
n Scoiia ">lum speclanl . dicimus iioii liquere , ai Iixc verba 
rrna S. Bedw tii prowmio Poematts iion indicenl Aiitjta- 

ailolet ■ Saioiiem : 

Necjam orbis contenta sinu Iranwajq 
Spargilur nflulgaiis, bujuKqueDi-itan, 
Teuiporibu» geiiuit (ulgiir veiierubile nostris ; 
Aurea quu Cutbbertus ageiis per sidera vitaiii, 
ycandere ceUa suis doLuit jam pas^ibus Angb DE S. CUTBERTO EPISC. LINDISFAR.NENSI 

tegebatuf, invenluin est. Sciipsit Beda Presbyter D 
de vila ipsius. /Jiscc xquipoUentiu linbenl Rabanus 
Maurus Episcopus Mogiinlinus, Notkeriis Batltulas 
monacltui. Sancti Galli, Bedx excusi auclor, BelUnus, 
Maurolyciis, Felicius, Galejtinius, Canisiits, aUiqiie m 
exciuit aul maiiu exaialis Marttfrologiti ; inquorumaU- 
quibus udditur ainm obittis, in aUis Re.gcs Egfiidusel 
jitcfridus, sub quibus ultiino floiuit. In liodierno Mar- 
tijrologio Roinano ixla teguitlur : In Britannia deposi- 
tio S. Guttiberti Episcopi Liiiditifurneiisis, qui a 
pucritia ad obituni usrjue sanclis operibus ac mira- 
culoruin signis effulsit. Waiidelberlus Prumiensis eum 
liiice vertilms otim Ittmoravil : 
Tertia cuni deciiiia Cullil^.^i ;. ].,i,.:.- uih-;,\.--- 
Augloruni ducit per ni\i : : ' 
13 AngU eiiam, ScoU <■/ /.' -■■,,n-ius 

cetebiiinl Culhberium, queii. i.:,:. ; .\, , .n.iice ''<'"<" H fiirlaitts Vilie cap. 1 ait iiucripU 
Gutliber- Tamlucleiibi, Dungatlens n Miuiij.uUiiju 
Mariani Gorn Iltli tMa- ■. In bt; I /?<-, 1 lampai Mayitiuik..i,u.'. 

tam li. hiiioti, diclo Muzarabes. Tolcli jtt-uii Frun- 
cisci XimeiicsArcliicpiscopi aitno «uli e.rciiio, irciininm 
Oiriciim IX LmioHum do S. Cutlibcrlo Fpiscopo cl 
Confessore. Repcrimus cliam Neopolt apud Uivcfcn- 
dosPatrcs Tlieatinos iiiter libros a R. P. Auiontu Ca- 
raccinlo coUectos, Martijrologium MS. Palricinimm 
atiliquum sed acc.plil,i,.m. ,n ,)„•• „il \^ Mi.nn i^la lc- I V.in: 


jp- S iii Veneralio sacra S. Cuthberli. Ikgulu ab 
ipso suis pnescripta. 

ffM.iirltjiologii S. Ilieroitijmi exemptar MS. twr^rnm. honore frequeiilainus, .Si vli u.uiuus suh 
S. Cnthtierms Ilatix udhcribaiur, jtis iiiajni 
gis Bcnediclmis suos Fuilos auycudi illuu tum S. Cttihbfiti anno, mlicct ncxc, cx Itisct: Nonlu 
tiymbrorum regiunibui vemt i« Frisiam S. WiUibn Tiuplisi.s CoiiijiriiattfJiii.^ Anijltcana: Vi 
dicli iirbilratur clarissimc a i,e deiiiostru dus : a quo lUin Fpmojni 
nem Ctericuh, qui il 
sttbiloadtepuleruii, ■■ 

liamonacltt Liitdisi„, 
^ Vitz S. (Aiihb.iii . S. CuthbuinK|M.. i.. 
tyrotogiu Casimni.^,. 
LoiigobarilirK. ,-i M> 
Itoniiiii,, lUi,-,. 1,',., , t Ltndinfur- ftmdamn 
!• oppre^sus, per ;ilii| dum Rcgulani S. Benedicti E quibus liaiic cli. 
nim. 25 agiiuv dr 

tniclliiji Ru-„l;iNi • (-i.irL-.siij(:»!ii, neqije i>pus esaet, 
■^ta pluribus jirobetur. Sic tttc, 
\c moiiastica ivrsodi* Ithintravi- MS. Ctnlutcn» uddttur,\l ConVelsoriradil,!'' 
d» sanclUatisviri.Qu.. ,„dicunt antiqunm .S c' . 
berttperorbem venerationem. Usunrdi,. iw .■,,,„, 
gto exoriiuvit : Apud Brilahiii:iin .].■ . . r v ■ 
berti, qui ex aiiacborula i.,,i, ,, 'J " ^ ' 
Antistes, tolam ab infuntia „1 , ,, 
culorura slgnis inclytam duMt, ijZ^l^ .i'^,,!^"^!,^- 

ir apposila : Cujus iluni 'uiaCim ani''" 

^rpu^ bumatum. incorrupiuia postb^! 

veste. qua 5. BenedtctTci uvba > Iiidi' mauere 

quasi eadem bora^dTfuilclum/siiliri VJiiWeiu par ac Magister Ueneralis per Fmnci 

Oermaniiun : iif ibiilem diximus sciiplnm vhm ab tiuc- 

fmv tmit,.,.ji Jbbutiim Indensium. Auclor Vita- Liido- 

'"■ I ■■■■■■■•> „1, lioc coiistitutum Benedicluin Ab- 

■ ''""l cunctis moniistcriis unifi)rmem 

' ' ' '" "uiidum ReguIamS. Benedicti : ad 

' " ' '''■'■ ' '"'""ifaciUustncHarentur.quialiaspro- 

''^" """' Concordinm Kegularum, 

: observationibus. in quiiilts 

's altarum licgularum, el varii 

xtate postcriores, qmruin He- a Meiiardo doclis illustra XX MARTII 
g«U 11 ,1 lempm am L„u„m e: /,„„».» ./,,s, , „ „, 7,„„„„ a„, 
aiwi ib iliim S Ciilliieiu, m dneisii vioiiailrms u- a„n«m nc. \ 
ileiilur U inlji tzlmtaiuis Regitlatcdidil Lucas Hammim 
Jfll""" Pritlcrtatclalm UmiiiuliL 17 p«} dnx,llm« 
■ " '" ">'■) J initi r R»guhs. c»,, 2» jf, ignoiabili ,^\ 

Hiberniaet All ^ 

firmata par sit crn ipi e // i„r 

et prsecepta rojlpstibus sign 

S WtifrulvsapiidBedamhb 3 Hisloi Ercl 

ubioljicttn 6 Colmatio hvjii^ Re/iul I idil tdem Bida lunil p Rpgulam 
nfirniati agitot ti clta I illa \ Feli, ri «,„ Ltiidt ftitti, I 
6 Ctllluliu. III ita 1 l s^ 

UtlS r,„a,to i,imf)su •, Lol, 

14 6 Ciillibcilnmiiitei aiitiijtios s, 

,..«,««» Vaij:tis Bohtn D it, i 

Apjeitdiieposliju I 1 q J I |n I tailiviicHm lilaS CiilhbeiUpn mona !u iLii!i-.fif 
num 1 aica hsec \eibi \ 
jupum, tonsiiraeque P 
spineEe, caput Cliri l mld 2 

Chrihti iploHsaqnosciiiit f sum Joannem Ptneum 
num 77 tiadtt se kos la 
ini niii.te tlidinatioues 1 

lit Piimf Regulaestiie II ii II Xll nni , lu n 
De \ it i ni n xstica At ipu met clai ui vi ulfimti mnin 
itt iicnl nlnt qutd stnp-.eitt. vidicat in Vita apud 
Bidiim i(f/j( Ihiefudt Albatis Lindisfaiihnus qui 
udtiat lianum dielatis CatholicaPatiiini stituta 
ilili^entissime discere at(]ue obbervare routendite 
i iL]Uoqije, f[ua. per meum ministeriuin vobis diMna 
piiUis mtmita\it.e!e{julaiis dare dignata esf e\er- 
t \l t Q a p }l L l 1 f aineiat P"'" '" 


ierla 


[Uihus antea 
imbuisse et 
loco cedere. 

VITA 

Aucloi e Venerabili Beda 

Lx MSS cotlalis cum Vila excusa 

PnOLOGUS 1 t d t s e i t (II 1 

•e P t 
p aef l n 

E 


If J 


r t 

i 


nt 


qu 
B i 


tlb 


q 


md 


C tlb 


!°e t 


1 


J A II \i N L l n\ )ud 

mtt 

cl t 1 al nt loc ce lere, quam PdKtba Catholicum »ed adhuc 
ceterosque ritus Canonicos juxta Romanae et Apo- rendissimo Fn 

1 recipere, dedit lioc adventJifi. et nliis, qui di \t d ge t p 
, fr q itei H i 
b Herefrido Presbyterc 


i Ecclesias consuetudir Dei "Wilfrido, nrc. Qust de PasrJiale ceteltrando c 
aoilala fuil amlroveisia, eani dediiximiis ad cilatam ante 
Vilam S. Cuimani %%et^. Inler rflliqiws ritug Caiio- 
utcos accipii Beda lib. 'A cap. 2C tonsuram capitis, 
Jiam et de hac. inquil, quiestifi non minima erat. 
Utramqiie elimn (/»,.. (»»hhi Cfnlfndits AbbttS conjinmt 
inepistolaad Aiii,: :.!'. !;,.:, n: ruiunim,quam Beda, 
quisiib illo Abl,;. - ,',A,;i, relulil IU>. 5 

cap. 24; in <■■• ., , :',n- umsMrm discri- t:isii ifides 1 proximuni bincera esi, i.nesertim cum num- 
quara Patrilius CathoUcis, sicul de Paschae vel fldei 
diversitate conflictus, ita etiara de toijsune differen- 
tialegaturah.iua fiii- 

Marlii T. III. illius optime noverant, quK scrijisi 

ex leinprire pra-sliii retraftimda, ac 

liiMi.Ni i^nrum, prout videbatur, se- 

,11' aljlalisomnibusscrupulorura 

ndaginem, lihus. l.ranuii-s. aiiue .'iii vstrea>. quoque frafeniilatis prie- 
senliam asportare curavi ; quatenus vestrae aucto- 
ritatis judicio vel emendaretur falsa, vel probarentui' 
vera esse, quie ecripta sunt. Qnod cum Dominoju- 
vante patrarem, et roram -tenioribus ac doctioribus 
vestr* Congregationis libellus biduo legeretur, ac ■ 
solertiasime per singula ad vestrum pensareiur exa- 
mea, nullus omuimodia iuveotus est s 13 


VITA S. CUTHnERTI EPISC. LINDIS ARN. 

. , . II Ouomoilo naiilis li-mpo<lalpprprUi*isscrenum marcad eiT 

A tari debuisset ; seJ ...i«1a . q"a. sc..pU. erant. ".*'•„, „ ,„„.,„„«!. 

Kcma communi eonsillo J^. ,i,. I. .mm, ,,!,- II:. c ambi- ^^ ^^^^^ ,, , , ,,„ ,|aii„n, a ptrcoplu- 

•«"■ <.i,it.ife lp"en,h ■ et 1. ,,l ,. vcllent. ,„01,..-, ,,, , ,1,.., 

gi,ltotcle„cn,la e, ,,i.,,„„|,a ,, ^ „.i„ ,,, , ,, , , „„.„„cum .ubl,o isncm to- 

ad transccbendun, c^-, ' „ii.ii.iu._ ,3 u„,,i,,. , j^ ^ , , ,,,„,„„,^„1 exiinxeril. 

nec minora his 'r..c ■' .'i ■••'■.■"■ 1.-' ' ''*'* ''''"^ ,, c ' ' ,) '^M^.ni„',fls \li.„...< .■i.J.,.silflm vero Ignc artlcntis 

sdinvicem fonrerentes dc v,la ct v,rlul,b„s beati J;;,™;' ,;„„;„„„; 

Yiri , superintulistis. qute pn.r.^us n,e,ni.r,a il,iina vi- ^, y„..,,i,cr iiKmonium ab «lorc Pncfccll. accilum oilTonienB, 

debanlur. si non deliberato ac pcrrcclo opcr, m.va ^'^^^^j 

intci-serere vel superaddere niinus cunyruuni atque ^; ^„(,11,0^ ,„ Mnaisfa, 

indecorum essc constaret. 17 oiialiicr sibi in insu 

„,.„.« ? '^Z^tZ^^:^'^J!^<^^^°^^^ '» S^- "'"*"' ':'°™ " "'"' "°"'"'"- "' '""'"" 

teprnpbfit raiussiini, 11 , . i- Jioti.H ■ Ipsc in nrioitmrcal vixeril, 

L-fft^^fuTvm- jubere estl» digimli, proinplus pr.l\ereiion aisiiiii , ,9 ^„„,(,„^0 mcwe. (loam sua manu serucriii. vorbo volucres 

f'u«. ita vr.s quoque ad i-ed.leiulniii inihi sesU-a^ mterces- nt,ogeril. 

si-inis prii-mium. pigri noii sitis : sed, ciim eiimdem jo Qi,„moilo corvi iujorium, qoam viro Dci iululcraot, proci- 

e Hibrumrelt-f.;'t.^. |Ma^;u,ch.MUii r.-ilris mcmoria l,u»d mnNcr.- p..rg«vcrinl. 

,,„„„.„,.,„; ^,1 ,1,. „|„ mmh'.-' ti.s ;.nleiitiu8 21 minlllcrcJu»i.ec^ssllolil.ii!.el.nram«rescrvK'r.t. 

^cbiiiis Jiiii I r. , .iiU di- 32 Q.iumodo mullis oil se vci.ienlilius morila dons salulls, rra- 

attollilis. I- I' i ■ ' '.,',', ''',l|n.' f,,i,,-a gllC4etpoa»erllsnllf|i.llio»li9 infii«lios. 

,,,. , ,,.,.!, !,..,. . ' .' I.! .■!. ..|.(N'.' 'I-,,-,,' ifm Uncila; Je vilo figrriill llcgis cl Ei)i- 

'■"' ' '' . ' , ,,.,, ',■ , ,, ... ■ .,! i.iJiicopalnm, scrvnmCorallis langoen- grPgiitioiiiR liieuin nuiic.ji 

S Sciat:iutemMi.Kti(;i: 

dpii. I>e(. «litf.li Palri.s '.': i>ih.iM'> i>, irii' iii',iii. >-[>t'li n. .1- i'i milillxcjus,quem pnc- 

t.uiiitl;iliiNti|ii>' lUtiis .i Liaiiiiiu iirecib.is obllDucril siiic mora. 
10 Ouoiuodo u-\'jrcm ComitlE pcr l'rcsl)i()criim suum squa bc- 

30 Quomotlo puclluiii oleo poronclam a dolore capllis iBlerlsqi.c 

.1 1. I i.. [.. 1 ;>.ii .ii. . .. I 'illi-ii.m Inflrmussit sonalus. , i)ui (le arborcco.Ien(Ii; licet pi'i'iiii ... ' , I ■ ■■■ I I ' '' ■ ■ I, ■ II ' '. , , u-(iinilo, In V. 

dederit, aiiiiii|^l'i.'.-„ii-.-.... Muiiti.iu ,■< ■ u ..1 l....i- '■' 'j 1-! i- ■!.. nii^ ci quosJi 

titUflinem vu^liuin DuiuiiiUb umuiputuis cuhluJire ^^ l"'' ^'' " 

dignetur iiicolumem, dilecli^simi Fratrei, et Domini " 0"";j;;'|j pcvlulcrll, quidvo desua scpul- M Qunmnilo pucr ricenioiilacuH Bit liumo. eul lavocruin corporlft 
cjus inrusum cst, iii aquam mi!«a saunlus. 

■' M Quomodo rorpuB ipslus posl undcclm snuos Eitslr.c corrup- 

',,]..,.. ' , ' tl.jiic repcrlum. 

■' I I , ti I' ' : I . .,,,. M Quomoilo corpus Ecadlicrti l^piscnpl in lumulo liri Dci po- 

' ■■ ' "' iicutcs, N.i'1'opl.Dgura iUlusdc«U!pcr posucrunt. 

'/i,(.'. ,, ,, ir i> ,, ,;, ,1, ,. , , , , /'.'.,'■ I , '"" li Qualltcr ivBrolus oU lumbam cjus oraudo blteanatus. 

«Niir iimiMr i>i\ ,>.iii'ii. i\<i\ tiir iiiiiiiii':, iie iirii, iiiurr miiro ^^ Qooinodo |.arul)'licus pcr cjus calccamci.tn slt sanaluE. 

(I.saii;it'i".iii. 4G Qualllcr auaclioreta Fcli^idus opcrlmcntu parlulis cjus, in 

INDEX CAIHTUM. vuUu sllsauatu*. 

1 Qoomodo pucr Di;l CiHlilHirtu» pcr lnfnHt(m sll, prudiclo CAPUT 1. 

CiilMopalu, ailiiioullus. 1 . n y^ ,11 .■ . ..'. ... , - 

i guomodii «niu doicutc, ciaudu» sit ctTcciuB ct a.ikcIo m tutlihcrU in pueriUa ct m juventute. V Angeli pat7'OcmiU7n: visprecum. XX MARTII. 

A illum gialia ad viam verilatis paullaliio a pniiiis jnni noraWlem vultu : se. 

pueritiie incitaverat auiiis. Siquidem us(|ue ad octa- comparandi decori< 

vum astatis annum, r|ui post infantiam puerilia! pri- illum salutaret all- 

mcs esf. scilit parvuluruin ludis et lasciviaj mentem quirere si aliquod t, 

dare noveral : it.i iit illuil H. Samu..lii tnnc de ip.=o quinm. At ille . .I.iii 

i ' ' '' " II. II 'II '..' t I '1 1- I .1 ,' . I :ii, ticcdlim perem de\i'i.i. .ni-i i.iire percepturus. OWeri.ilr.inr .'.■-... i.i iIimihi... , , ;. i, . . , . ',, ,, ,','.,,'., ,'.','.,", ''"'-"^'■"'* 

jociset vagitibiis, cl.ii.Ma .| I ,i.,ii. ,,,,!,, ,„,„.„1 ... i, , ,, i' ,,,',,"',,,'', ', ,,,'",?"' ,„... 

bal, parvuloium conveiiuculi» inl«i'essc cupiebal , ..i ,,11 I ■ h ,', ., '. "i'"',' ....Aron 

ludentibus colludere desi.ierabat. Kt quia agilis na- II . ,1. 1 .: . , ; ■ . 1 . ^nmltir 

tura.alque aculnseratingenio, contendentibusludo oli.i v j' I 1 ., ." 

Birpinspraivalere c..n.ucv..rit: adeo nt fessis non- d.-, 1. i!i;|'i .1: ■ ! 1,.,,]. ,,!, ,i i,.,,, \' 

nuinquamceliii . illi^ lii.I,.i'.. -ii.MHhuc.siqLisultra clianselii . . ! ,■ , ,.ii'. ,|',,5iina„ jj 'i,'^' 

^^rcrSn-e'!..'!''!' " ' ' '' Wabundiis inqui- tns e^st, *. : , , ■ i-...lib,le, .\ngelum in '""*' 

^^ Th t'^1 ! ■ I , ' ' ' ' ■"• '"^'« luctalii, seu equo apii.in ■ '■ _ i. ■ :i ,,ii Machaba.orum. in 

.' . 11 I I ' i...iiiine ,..e excrccrent, qua Angeli 111 .,.,ii;- ,! j ! J ,|;i. Maclialia.i et ad ip- 

ille omiies tEqu.-cvns, ,.1 iir, ,11,,. etiain majores, a sius tcnipli dcfcn.:.ioucui aJienisse memoranfir 

se cloriabatur esse superatos. Cum cnim csset par- 7 Ah lioc aiilem tempore devotus Domino puer . 

vulus, iit parvulus sapiebat, ut parviilus « cogilaljat : sicut ipse pnstea familiarilins snis atte-t-iri sol..bat' ii "' 

qni poslmr.dum factiis vir, pleui.sime ea, qugi par- s*pe in angnstiis se vallantibus orails Don.iiium' 

B viih CTant, deposuit, Angelica mernit opitnlatione defendi : nccii..n eiiain 

a li.t ,|Ui.lem divina dispensatio primiliva elatio- pro aliis in periculo constilulis, quia bcnigna pie- 

nem aiiinii puerilis digno se paidagogo compescere tate supplicaliat, exaudiebalur ah illo. qiii claman- 

dignala est. Nam, siciit heata; memoriie i Trura- tem d pauperem csaudire. et ex omnibus ti-ibnla- d 

e Episcopus ab ipso Culhberto sibi diclum perhi- tionibus ejus consuevit cripere. Est denique c mo- o 

'* ''"■" """'''■■" ■'■" solito luctamini in campo nasterium non longe ab ostio f Tini fluminis ad f 

■orimi turba insisteret, in- meridiem situm, tunc quidem virorum, nunc autem 

.. Iii 1'iiliiini l..\iias solet, mutato, iit assolet per teinponi rerum statu, Virgi- 

coi.iraoiiLiiiii ' , ■■ . .r.i-Hi.xil,iismem- ginum Christo servientium nobili examinc poHens 

'"'■'l'!''™!'" ■ '■■ "' '" i.M.i- ,1,. narviilis qui vi.lelicet (aninli Cbrkii ,1 K..., ...L.Z teresset i !i CliHsti. (luin !i;zii.i rnonastorii 

'i^^ZniuZi.Zu'''''''^'' """'''" "' "'""'^* USibusapt:. p.:-:,..^.i:in .S..i.iit [1 ini. ,ie iotige ;.c-«H«,n(,, 

' ■" "'^'■'"" ' '" " ■ ■' '''■■ ■'■i^Ptotio ralibns v.-li' 1 '. i . ,. ; i,,;„ monas- '''"" 

iiuinlgeret. ^eii ^i/ihilir.ri ; .. , . ^j^,|j ^^ ^^^^^ veli.^i(i'>. '.'.... r ■ . , ,,,,„ edncere "'<"*"'^'""''""» 

'!l^'Z^uST!^v,T,i',^r^,in l'H-rvimsn-'"nf 'T''""ss* n^r" -',"■'■ " ■" '" '' ' " ^""P'''- g 

fletibus. Iiiterrng.intqiiid haberet rfpentinuni. iinde Fratres, pmrsHsin (liivio naviculi» eosniii inritib..<! iu!i'n] excl:inians 


ialwabant, adjuvare 


nitebanhir 
nperati m' 


■ ' ' ri,iinrse et 


unJe Tacla lie.speralir 


ine liiiiiiiHii 


'■ "''■•■'- i':irvulns 


runl ad liivinuin. E2 


r^,ci „;,^, 


) ■ii^n.natii Ma 


et labentibus in Oc\i 


niiui i*:i':! ' 


^ lia;c bniiffi in- 


ximo obice. flectelvin 
mcpstiinique in- 


pro his, qiios iii t:\iu 


■11,', 1 ;, " 


relirta cnntiniio 


que irrnerccRnieb;ii(r 
^ir' ^•tabilii.r jam 

"r^ :i'l"|.^:q.?entia 
<■> '.' r.T'M]s ejus 


Visdiup,w..Miir:ii, 
quantaes,-.!-! m- (■"■■ ' . 
Stabateniiii i^: 

um voluK. edidit : in cnjus laiide (lirium e^t ver.t- f(ii,i'.! i' -' '.'■(. '. 

ilfi- ; (Jnia ex ore inlantium et liictentiumperreci-^fi li 1 , ; 

(> Venim qnia omni habeiiti dabitur. et abunda- Qm ; .1^ ;. , : , I 

it, idest. Iiabentiiiroposilumaraoremqiievirtulum, qun^ in l-t ^i ' ' ■, 

aruin ropia superno munere donahitur : qiiontJim et hnmanin , ]•■■■■ ,' 

iier Di.mini Culhbflrtns. qu* p^r bominpm accepit quam de il\-'t ,, , : , 

isuotaflatii r. i,f .: I ,,, ,.,. ;;:,.|r, [ \ ,,n -niiilo do- lus, inquiunt, hominum j 

ire genu coi 1- ;. ,, , , 1 1,. 1, , . .,,1 , ...^ (.i-rts- miRereatur Deus : qui et v 

-scere : iia iii ,,. I . I- m |,,,|i|,r.. .■. jnr ,. ti.,:^ pedem tulerc, i/t n'i\Ms qnrditi-r incessu. Quidiequadamdeport.itusfora.s 
atque sub divo recumbens. vidit repente 
de longe equiteni, albis indutura veslimei pene privaretur 100 YITA S. rUTHBBRTI EPISC UNDIS^^ARN- A dentes autem nistici.enibiieruntde sua infidelitate ; 
fidem vero venerabilis Cuthberii extunc laude digna 
prffi-iicabant. et deinceps pradicare nullatenus ces- 
sabant : adeo ut Krater quidam nostri monasteni 
probatissimus, c^jus ipse haec relationa diJici, sest 
ab uno ipsorum rustic» simplicitati» viro, et simu- 
landi proi-sus ignaro, coram loultis saipe assisten- 
libus audisse narraverit. mnwrll - c Sfgiii pne, rogavitque sollicite. u( prandium parareatque 
illum reticere liceret. Negavit vjr Doraini ; ^oii pos- 
6um, inquiens, adhuc manducare, quia dies jejunii 
csl. KratnamquesextaSabbati, qua plerique fide- 
liiim ob reverentiam Dominic» passionis. usqiie ad 
nonamliorani solent protelare jpjuiiium Perstititin 
rijgando mulier. ho.spitalitalis studio devota : Ecce 
inquions. itinere quo vadis, nullum viculum, nulla 
liominum habitacula repories. et quidem longum 
rv^tat iter, neque ante solis occubitura valeL con- 
siimmari : undeprecor,antequamegrediarisaccipias 
lilm;-, iie totadiejejunium sustinere vel etiam pro- 
■i:i ,ie cugaris. Atille, quamvis multum rogan- 
j;i. rogantis n instantiam religionis amore 
;--. ifijunus viam repetiit, jejuniisdiera duxit Intcmpcsllni j.-»,/»!^ — t' AM((.i-m, m (^un„j,ie jnsiante jara vespera, cerneret se 

_ _ "''' ' iter, quod proposuerat. eodem die non posse flnire, 

" neqiie ullain proximo hominumhospitia, ubimanere 

CAPUT II. posset. adesse; eccesubito iter faciens, vidit juxta 

OccasiO vitx reliijiosx, FngresSUS in monasle- pastorum tuguria. quffiasstate infirmiter posita, tuoc dlvinUu* 

rium MaHrnscnse. ViSio AJigelcyrum. Esca jam deserta paiebant. Huc propter manendum in- etcam aedpu ^ divinitJis voUata. B iVt ubi eubei 

c. (T voluit famulum 

Noaepro tutem. allioris 

grfgtvigilaru, g^m remotis iii 

tibus soc 
duraret, diani : qui dui 
., ipse Juxta n calnm longen(.cri8iiit«rrupsl 
tium choros agmiiium "pTltUail-.. ■■ 

Deo luudu-ii. ynil.i 
socios jid IflHdai 
tione provocan» 
et inertiie dedili, 
ministroruMi Chi ■em pervigil i 
isuTii de coiki lum< 
i!.e teiiebras : iiiec 

clarilatis oximia; uilium lioc 
III Kratiam 
r .iK.Bniii- 
'illi'>tiniqU6 ] quovenerat. alligavit ad parie- 
tem, collectuinquc fojni fasciculum, quem te;to ven- 
tus abstulerat, edeudum ilti apposuit : ipse orando ^ 
liorain ducere ccepit. At subito inter psallendum 

viitif cr|i]iim, etaln sursnm rnpite, tenra casie car- 

|ir'iir''Ni, . ir t\-r,]„-'i\r.-.iu, ;it,-|ii.^ iiiIit i-TJfnlia fcena 

ficere possent. lauderaque decanlans heneficiis cce- 
lcslibus : Deo, iiiquit, gratias, qui et milii pro ejus 
aniiire jejunanti, et raen comiti co-nam providere 
dignatiisust. Divisitergofragmenpanis quod tnvenit, 
partemque ejus dimidiam equo dedit : reliquum suo 
OKui reservavit. Atqueex illojara diepromptiorfactus 
esl u<l jejiinandum : quia nimiruin intcllexit, ejus 
dono sibi refectionem procurafara in soliludine, qui 
quondam Eliam solitariura, quia nullus hominum * magnali.i ci'ri-["' 
ctlis illuc Aii^i 
Sancli : qui imi; 
tibus, supernce n 
Christum pcrpei 

, fidelium tiin . 

BplendiTi/ 1" 
adcudiis uii.i'iii 
bertus, iiuu pur 
duliouisroYereii 
toAntislitem I 
magno] utique 
viderat, raptutr 
ac slalim comii . H,L t do- et o; \\ . . Ti -I iiN. , !■■. I M.'! , .,■.111111'' 'j Ingwjiid, qui 

i;i L.| .1 '..':-, iuagis cordo mundo 

1 ■ !.,i .[.MLi I. , [. ;i,i . II :, ihljiis contompiatur ad- 
["^iiljii-. iib i|..-.i^ i Ltllil.t,i'liJ. jam tunc Episcopo, se 
udivit.se perhibuil. p 

1 1 lutorea venerabilis Domini servus, relictis se- 
uli rebus, mr>naM.erialem properat subire discipli- "^ 

n]. ii i.i|,-^ti visiono ad appeienda perpetUBB 

I. I ; 1.1,1 Ihi-, iiicitatus, ad toleraiidam pro 

I II III iiinique temporalem, epulis invi- * 

>iii~ 1.1 1. i.u 1. 1 i|iudi?iii l.iudisfarnensera Eccle- f 

'i^nii jdiilii- I. I. iii I Mitis, quorum ductrina '' 

' ■ .uiat : sed fama prte- J, 

. wtlutum monachi et 

' 1' 1 I' iii;i!uit ; casuque conti- 

Bcaukijiim .. i.i.' II.. Mi 1 .■! ,111, git.ut. cuui ill... p.TVPnifiis, equo desiliisset, ingres- 

^"*"'""'" I ; 11 surusque ad orandum ecclesiam, ipsum pariter 

°'^'"'' " I I, equum ct hastam. quam tcnueral manu, ministro 

gnum lii i !■' i'i-iii iiii . I , , |i; , .1 \;, iiiin , ..,.. JoJisset (necdum enim habitum deposuerat secula- 
porisperiiin3iii.lR'iuiti.iiMliviiiii'i.n.visioiii^aLljiciuu- rom) Boisilus ipse prw foribus monasterii consis- 
lur. Quadam niunque dio, dura iter solus agerel, tans, prior illum videret : pnevidensque in spiritu. 
.nn., ..>..■„. ... ^iiiam, quara omiuus fortfl quantusconvMrsatione ossetfuturus.quem cernebat, 
atquo domuni cwjusdam reli- hoc muim dixit adstantibus ; Ecce servus Dei : imi- 
piiuUuluin ibidem quioscora tatua illum. qui veiiientem ad se Nathanael intuitus, 
"' '"8«dol)at. qiiam Ecce. inquit, vere Israehta, in quo dolus non est, 
tompus sicut roligiosUB ac veteranus Dei famulus et Hresby- 
k Sigfridus solel attestari : qui cidem Boisilo, Sucordol divortit hora terli 
po^itam reperil; intr 
giosEe raatris-fainiliu' 
desiderans. et Jumei' 
aibi alimentum poscerc 
incipientis brumie. SuscRpit ei'f>o e 1 inulioi' beni- XX MARTII. 101 A haer dicenti, iiiter alios adstaljat, tiiiic i 
naslerio sdolescfns, primis adlmc niona 
riKitmeiiti-- iiistiltittis. minn in nostro. 
Girvensi. inonasterio iiei-rec(uni iii Clii 

■vitie alterius sitiens introili 
Boisilus. pervenientem mox 
nigne suseepit, caussamque Nec plii: et rrigore lassai-etur hiberno : piil.ibat namqiie ho- D 
-se vitEE minem noctiirno itinere simul et flatibus tieressum a«c 
Gst / in iiiveis, illo i-i^quiescenili gralia diluculo divertisse. "" 
3 agens Negavjt i!Ie ; et se cito iturum, quia longius esset 
a Kctum mansio. ad '[uam properaret, respondit. At Cuth- 
luquens bertus diu multiiinque rogans, tandem adjuratione ! Cuthbertum be- addita divint nominis, ad manendum coegit : sta- 

li itinerisexponentem, timque, utexpletis Horse tertiae precibus. veBcendi 

!i?nlo prictulerit, beni- terapus aderat, apposuit mensam, sumendas ohtulit 

t;Me -ii^r..jiit, lir-((L'iiiii- ■-^"■iiTii r<'iiiiuit, erat enim escas, et Obsecro te, inquit, Fratcr, reficias, dum 

rc 1 [r. iti;- - iii--|. rii III 111 t.i I rediena calidum panem affero : spero enim quia jain 

1*2 Iv [>"-! 'li -^ ji iU' > :> Iv. n:- iifi? viro heatje re- coctisint. At ubi rediit, non invenit hospitem, quem 

c^..fLl,i:iM!ii- /iMCii.i, tiiiir fr,'NU_\rf!'i> et Abhate nio- edentem reliquerat. Explorat vestigia, qua Jerat, 

jia^terii ipsius, p'>ste:i LiiidisfLirnensis Ecclesife si- sed nulla uspiam invenit. Recenter autera nive.s 

raiil et eju^-dem loci Antislite, indi^avit ei de Cuth- terras texerant, quse facillimeviantis iter proderent, 

berto, et, qiiia boni propositi aiiimuni gereret, ex- et quo declinnret, monstrflrent. Stupefactus ergo 

posuit, oblinuilque apud eum, ut aocepta tonsurn, vir Dpi.et jccitni r:tvfrr'ii^- i!'- nictn, reposuit men- 

Fratrum jungeretur consoriio : n qui ingressus mn- sam in conrl im ' _ , (■rintiniio obviam 

nasterium, confestim aequalem ceteris Fralribus Imbuit miri i"|. _:. . inMiraspiciens au- 

vitre reijiilari'- nbs?rvantiam tenere, vcl etiam arc- tem, unde f:^^'-i . r i mm . 

ti"!'!-^ '! i'! 'I I ■' 1 -.niiergi-edi curabat, legendi juxta positos tre:; [i;iiies ealkl 

vid..li , , . 1.1. nii, atque orandi solertior. gratise, paveusque, talia se( 

Spi! ■ I I ;: I Simsonis fortissimi, quon- quod Angeliis Dei erat. qui 

dani N:r7n'.i. .'. ..nr;!. quod inebriare potei=t, ~ 

ole- gignere nequit 


'iiis suavitas, vidit , 
nsnliti candoris et AKgflor, 
loquitur : Cerno, 
suscepi : pascere, 
panes attulit, quales terra 
candore, et rosas odo- b.nt s pffirf :oiitinentiam, ne necessariis minus ido- 
'tiir operibus ; erat enim robustus cor- 
Lrff \i'-ii>ri«, otque ad quaecuraque vole- ■e, et mella prsecedunt sapore : uiide conslal, quia ! 

lon de nostra tellure orti, sed de paradiso voluptatis 

lunt alliiti. Nec mirum, quod epulas in terris sumere 

•espuerit humanas, qui ffiternje vitai pane fruiturin videlcrtbrt ccelis, Itique 

CPmptin [ngelos, i dfact Dei de ostensa miraculi virtute 

rirtutum operibus cu- mr . 
n aiitem virtutibus, 

■■■ i. . ■.■ . [' ■!'■■ |'r;eparatis, meruit, 

■ '. . ". ir ■■.■.! :!■ ii.ii^iilu'^ erat moribus 
' 1 M\eiidi prjcsentibua 
! _ i ' irot, etiam, quid 

,;.! .1 iji -|..i hii.ili- -I ii.-i iM i.ir^ia^ contulerit, liu- 
ini!it(?r iiiferi^enTe snlebiit. Kt aliquando quidem 
patam, aliquando autem velate, quasi sub persona 
altcrius, id facere curnbat. Quod tameii qui audiere, 
r{iiia de seipso dixerit, intelligebant, juxta exemplum 
Magistri gentiura, qui raodo aperte suas virtutes 
!■' jilicat, modo sub prietextu alterius personse lo- 

■ jiiilur, dicens : Scio hominem in Cbristo, ante an- 
iv-i quatuordecim, raptum usque ad tertium ccelum, 2 Cor. 17 
et cetcraillius loci. 

14 Interea quia fragilis est et inore freti volubitis 
omnis seculi statiis instante subito turbine, prafatus «"/(rMurr 
Abbas Eala cum Cuthberto et ccteris, quos secum p ' 

adduxerat, Fratribus doraum repulsus est, et locus 
monasterii, quod condiderat, c aliis ad incolenduin d 

nionachis datus. Nec memoratus athleta (^hristi mu- 
tatione loci mutavit mentem ab arrepto semel pro- pfiie corripl 
posito militije ctelestis : verum diligentiftsima, juxta '•""' 
quod et ante facere consueverat. B. Boisili dictis 
pariter auscuttabat et actis. Quo tompore, sicut 

. _ _ .^ _ Herefridus familiarisejiisPreshyter etAbbas quon- 

quibus et Cuthbertum. condidit ihi quod petebatur dam monasterii Lindisfarnensis, ipsum rcforre so- 

Maitros, litum testatur, morlto pestilentire, quo f tuncplurlmi / 

riiiiiiliis pCP Britanniam longe lateque doflcicbant, correptus 
]ir;.-pn- est. At Fratres monasterii illius totara, pro ejus 
. I i.nis, vita et saluteprecantes, noctem duxere pervigilem : 
iiMipitio. omnes cnim, quasi hominis sancti necessariam sibi 
Exiens enim nrimo manc de iiiteiiiiriliti& iJionasterii ejus adhuc iii carne praeiientiaui rebantur. Quod pt.ciVutait 
Uidibusadliospitumceltulam. inveiiit inibiquemdam dum ipsi mane quidara de illis indicaret, (nara nes- J^Uj^^"^'^ 
sedentem juveuem : quem hominem ae.stimaus. so- cio eo fecerant) respondens statim : Et quid jaceo. 
lito mos humanitatis mora suscepit. Nam lavandis inquit? Neque enim putandum est. quia tot tiilium- 
manibus «quam dedit, pcdes ipse ahtuit, linteoex- que virorum preces Deus non despexerit. Date ba- 
tersit, fovendos hiimilitcr manibus sno iii sinu com- culum et caligas. Statimque exurgens cwpit tentare 
posuit. atque m horam diei tertiam cibo retlciendus incessuro. baculo innitens : et crescenle; per dies 
expectaret. rcmvit : ne si jcjunus iret, fame pariter virtute, sanitatera quidera recepit ; sed qma lumor. CAPUT 111. 

Discessxis ad monastei-iiim liipnnense : regres- 
SHsad Mailroscnsc. Anfielus hospilio sus- 
ceplus. Peste Ubei^atus S. CutfiOertus, mor- 
tiius S. Boisihis. 

Viunique post a aliquot annos Regis b Alclifrido 
placeret, pro redemptione anirnir! suic locum quem- 
dam regni sui, qui vocatur c Inrhipuin, ad ccmstruen- 
dum ibidem monasterium Eatae Abbati donare, tol- 
I Abbas quosdam e Fratibu: monasterit 
''iiistitutisdisnprina! i 

Di.mini Ciitbl.ertu,. si 
f-itus hospitura, prob: 
Aiipoliim Doniini su.> ,02 VITA S. CUTHBERTI EPISC. LI.NDISl-ARN. 

A qiii in fem<->ie ^jus ap;vir.'baf, p.iulla(jm .1 Hiiierficie ^ . ^ ^, .,. | ^ 

delHtncscfnscorpnns. adviscenimititeri'.raprolap- p^^ ^^^,^ 1;,., f]!rium. Verbllitl Dei 

S..8 est. tolo peiie vi.a. sua, t.mpore ■''"!"■"'';""" /„ , , , ,,„/„,, o^,(.„/a. /nccn- 

interaneonim non cessaltat .'eniire (lt.lore[ii. ^ itwii' et /'_ 

j ut jiixta Aposloltim. virlus in infirniitate 1 n Qnemciim famulus Domini Boisilu l^ost oliitura vero dilecti Deo Sacerdotis Boisili. 

,. „„„,,,,„ (.ppn,.rpt ati - vKies rrn-r ..11.« ..- memoratiim Prrepositi oflicium Cullibertiis suscepit, 

h. ,^ -L ' .'r • 1 rri 1 1' "-1'rt-; I-"! V-n iii'i. e< per aliqiiot annos siiiri(u;ili, iit SanclHin decebat, 

bL-ra ii> '^- i > ' T ■ ^ ■ gjjgj.(^p5 jndnstria, non soliim ipsi monasterio R«- 

"J" " * ' ' , , , , ,,, „1 1! , ,,ii- gtilaris vi(« monila .simul et exempla prjefereliat. 

"'_!'' , ^' ' I ,,,,,: ,1 Jii ^fd flt vulgiiscircnmposilum lonpe iate-iue a. a vila 

fiuafn -(■i'i' ■ ' ■■ '■'"■' '■'■!■■ ••■'■■'■ ^ ^ ' .1 _ 

^""^'■''''''''^ '■■'■■ ' ■■ ■ ■■ ' '■■""■"■'" ;'';''':;■',''';''''':";:::, ;::,,iLri^' 

lamen una vale.iiii . ,■ ■■ ■ , - im i Atillo : dicamiiie concurreliant : quasi mi^sam a Deo con- 

Joaimem inouit l-/ I ihN;mi mihi y ditore plagam, per incantationes vel alligi>(tir;i8 vel odex, liabin:. (|ii.' 
dicbus sin(,'.it(is ]ni--.iiii 
ge:i'!". i-I rjiianlniii opu alia qiifelibet (Ifeni(iiiiaf!c artis arcan.T, ruhibert* 
Icrent. Ad utrorum'in.' "i l-m '■■ rji_,-ii,|iiiii ^ivi: 
rrebro ipse do inon.i r, j • _ : ■ ' , ' 

seilens. seri sasiiin^ |. ■:■ ■"■■ ■■■■■ >■■■■■•■■- Sodet Cutlilipn 
'irJinaudus, in8i 
])Osimodum in so Me!>^itm nr 'pl,\,l)lJ!!,\r l!Zl ''.'.''.'.'..'!!"'"' uri/ii.>niu7 iiiBgi.ikn^',^;»^;;;,;!^^ iill.is j>ra?- '■,„,,._ 
..'suineret ; •mpovit .■ iisticain vcrbo pra-dicaiioiiis ."iniul et exemplo ■ ' $ibi solito, (inie^icentibus ) in, sequcnte 2^^«^ 
ii.sMisquealti- »>«'«"''"•■ rio, pcr 
lapasu 


■;epta :i!> ■■ 
bun(l;i^ 
coi.iclevit. At Fi... 
b.itiir.perciiliii> ]>« 
qiie nur 


le accederi^ 


ilt^ XX MARTIi. 10 


ad c 
ret, 


;-t.Ilu, 


11 usque et bracbia 


sperantli in Domino. Eoee el cibaria famulis suis 
praiparavil, et ternjrio quo'|np numero, ([uot diebu* 

bicresideuiiiiiN 1 m,i,.;„i„. Sum»te erso mu- 

nera, qax u„. ■ ;, . , . •.; , et abeunles refi- 

en;m nobi. |. ■ ■. . , . ,, cMli cl moris 
"'"'""' ' ' '■ . ,r : miinente triduo 

■■'•;'■■ ' ■ . . ,.. il..= secundis tlatibus 


ute 1 


•Ivs. 


u perveuit : primo- 
s in terram stravit. 


•-'0 ',. i , 1 .in 4U0(iue die, cum pr.edicaturus juxta 
; ;.-iii ^uam popnli,^ de m.in,isterio exiret, 

'■ ' '■ riiero, i;ini'iu.. ,]l,i i;ra,lle,„lo fatlgatis 

cum, qiio toii.l,.'^ ■■ , ; , 1 |,ii„,-um, 

temanseuui 1 ,. . ' , . ; ,.,„.| jjspo. aiistersit : qiii virlntem. qium viderat, i])so viFente c> m ■ , . ■ ,. i r - :,vi , ;! , 

silr^iitio tPgeti^, iiost oliiLiiin ejus plurimii inJicara ei ^ ■ i , . ■:■,,, i, 

c.irab.it. dixii .'i- ,■ i' v.. „'. . .■: , 

11) r,i ^,,; 1,1 , ., 1 ■, I, Ii. , ,.!,.i:i, .spii-itii pj-oplieliie """■ ' ■<■:,... .■> .^ 

pi"'II(^i>', . I .1 :. I ii .|.: I . iiiiiiisabsentiii niiri- ''uin. ' ' . . ■. iiii 

tiair ', . .. , ■ i_i^:i5 desuomona- "l'-. " ' 

s(ei-in i,..i .„ I -I .r.- ,.iii .,■ .i.ii-b.nlis, ad t.;iTam 'l'i'' ■ ■ '■ , 1 :' ; ■ ■ ■li. 

Piciormu, qiii NiJuari v.jcautur, navigaiido jierve- U""' ■'■ . ' '.' 

iiil; coiuitantibn.^ pitiii din biis e Fra(i'ilius. tjiiornm ^'i" ' ',■-.. 

uims poslea Presbyterii fiiucliis of!ici'>, virtutem mi- qn '^ ■ 

raciili, qNani ibidem \ir Domini monstravil, multo- jus^ 'i.i:, Mijnjii.. .;],;*; ...1.111.. ).,ti !-• i^,, 

rum notitiif patefpcil. Venei-nnt autem illo p»st reliutndi aderat, d.wrteriiiit ad i,i-, 

Natalis Dominici diera. sperantes se, quia undn- et daio ad as;»miiliim h pisce, se pa 

rum siiiiiil t^t aiirarum arridebat temperies, citiiis quos iniraliant, gr.itis^.iinn r-efei erc lies aliquotibi- 
■ laterent, (qiio <Jmd. 1 
cumi|u. 

nebnlis jfljiinus [iprmanere, quain ipi^e per tot ac tanta sua; titam volitai ^' i ;i mte vento frayop 

miracula Majestatis illusiti-are curavit : pren.nine, aera conciit.r. I ,1. ■ > : ,1 !-.i ad extirigiiea- 

earaus alicubi quBerentes , quid eiiularum nobis in duin ignem . fu: ! 1 i ■ :■■■ t ; .. |ii,iiii docebat (nain 

I gaudium suie festivitalis praestare dignetiir. Uaec paiicos ipse manti mi^sa retinuit) cerlatim aquas 

dicciis, eduxit eos sub ripam, ubi ipse noctu pcrvigil jactabat : ncc tamen unrla vera falsas potuil reslin- 

orare coiisiioverat. Eu advenientes, invenerunt tria guere flammas, donec oranle viro Dei Cuthber^, 

finsta delphininii? cariiir', quasi humano ministerio fugatus auctor fallaciarum, (lcta sccum incftndia va- 

scctu et pra'parata ad cucturam, flexisque genibu.^, cuas reportaret in aui-as. Qiiod vid<>n.s turha. luul- 

gratias egerunt Domino. Dixit autem Cutlibertus : tum saluliriter erubuit : iiirsusque ad vinim Dei predbiu 

Viiletis dileclissiiui , quae sit gratia confidendi et ingressa, flexisgenibus, instabilis anirai veniam pre- ivgni ineaidtum m VITA S. CUTHBERTI 
ntellexifse. quia diabolus ab A cabatur ; confit' 

impwlienda salute humana nec ad liorain vacaret. 
At ipse confirmans iticonstantiam fragiiimn.rursus 
quie ctBperai vit» monita cxpquitiip. 

22 Nac tantiim ignem phantjislicum. sed eliam 
vcram, quem multi frigidis fontium undis ramirae 
valebant extinguere, ipse solis farventibus lacryma- 
rum rivulis compressit. Siquitiem dum more Aposto- 
lorum, gratia salulirerai instruclionis universaper- 
transiret. devenit die quadam in domum cujusdam 
devotse Deo fccmina;. quam crebrius invisere cura- 
bal ; quia et bonis operibus intenlam noverat, et ipsa 
eum primis pueritisc nutriebat ab annis : unde et ma- 
ter ab eo cognominari aolobat : habebat autem do- 
muiD in Occidetitili pade viciili. Quam cum vir Do- 
raini Culhbortus verbum seminatunis intraret, re- 
penle in Oi-ienlali pluga pjji.-dein vici pnr culi)am 
incuriie domus inceiisa, veht.-meiiler coopit ardere : 
nam ei ventus ab eoiJom clirnate sssurgenH non mo- 
dicus, abripiebitt per villarn. .Ia'l.uiles qtii :iiliM-:ujt forlio repiil -^ villaperiret. Atjtl'' EPISC. LINDISFARN. 

rabilis Cuthbertus adver.sum simuiatitias diaboli 
fraudes valuerit, exposuimus; nunc etiam, quid ad- 
versus verum apertumque ejus furorem valeat. e\- ; 
plicemns. Krat Pr.i^feciu3 Egfridi Regis a Hildmer 
nomiiie, vir religio^iis cum omni domo sua deditiis 
operibus, ideoque a Beato Cutliberto specialiter di- 
lectiis, **t cum itineris propinquitas congrueret, cre- 
bro ab eo visitatus. Cujus uxorcum eleemosynis et 
ceteris virtiitnm fructihus exset inlenta, subito cor- 
repta a d^emone, acerrime cojpit vexari : ita ut 
stridendo dentibus, voces miserabiliter emillendo, 
bracliia vel fetera sui corporis membra in diversa 
raplaiido. i)<.ii mir.iTruiui niiiclis itituentibu^ vel au- 
dienlil'ii- i i-"i"..' i i.r.'!!) Cumriiie jaceret ex- t :id ho 1 Dei. pre. i niale Iiabet, 
lasPre.hj^tPii 

W,.iq,K.D,.n ^^"■'^ !"■ '!"■'■ ""itHi"-. n.A:,.. n iLuiic adexliii- 

guentlj. vitiuniiii inc-iidiii, ct iid .'vaileiidus in fu- 
turo pffinanim flainmns, gi-aliam suai protoctionis dere. . CAPiiT V. 1^;2a 

P)jimUi lindisfarncnsis mumis. mracula 7hZ, 

hneraumena libcrata. VigiUx, Orationcs miivi. 
vestes. ' 

T onim quia paullo supcrius, quanlum iijom yme- iUi csl A latio, utrosque simul tenet, i tenet. Aidanus quippe, qui primiis ejusdem loci Epi^ 
ficopus fiiit. d monaclius erat et monachicam cum 

Buis omnibus vitam semper agere solebat • unde ab miri 

illo omiie), lou ipsius Antistites usque hodie sit Epi ordii 

Bcopale exeRent ofiicium, ut, regente monastenum imit^ 

A( bate, quem ipsi cum consiho rratrum elegennt in Cc 

omnes Presbvteu Didconi. Cdutoie^ Lectores. cete pulos 

nque gradus Ecclesiastici, monachicam per omnia minc 

cum ipso Epibcoio lieaulam ser\ent Quam vivendi tand 

normam multum se diligei e probavit B Papa e Gre- Erat 

gonus. cum sciscilanti pei httfrasMuhgiisUno, er it XX MARTH. 

monachos cogitare. Tantum autem c tantura ctplestibus ardebat desideriis, utiVIissarum - 
solenniacelebrans.nequaquamsiueprofusionelacrj- ' 
mirum implere posset officium std oongruo satis le dum pdssiomsDomiuicem^st 
iietui ipse quud ageret seipsun 
>i iis coiiti itioue mactdndo , sed e 
s suisum cordi halere. et gia 
iDeonoistro, ma^is i] sh i i jjn 

p t u. ^^um l , 
zelojustitid.f r 


enacelehraret, 

I iidehcet Deo 

t adatautes po- 
ti i& igere Do- 

II ^ cem e\al- 
1 iriLneret. 

I Lantes : 


gralia 

lacrymar 

■ibundat: quem pi i 

quahter Episi 

beant resjn 1 | 

dptetaCIen 

ductore, nujiPi dliiii d tidcm j 

debet conversationem inslituere, 

centis Ecclesia; fuit Patribusnos I Efiscopum I 


dun i de peccitd «^ui, hi-, qui d-^li tcr^r a quibus nui- 
t, aHquid suum 
esse dicebat ; sed erant illis orania conimunia. Igitur 
ad Lindisfaruensem Ecclesiam sive monasterium, Do- 
miniadveniens. mox instituta monachica Fratnbus 
I vivendo pariter et docendo tradebat- Sed et circum- 
quaque morantem vulgi multitudinem, more suo se im 
crebra visitutione ad cadeslia quierenda ac prome- quosqi 
renda succendebat. Necnon etiam signis clarior ef- revoci 
fectus. plurimos variis languoribus et tormentis a .ifc, 
comprebeusos, orationum inatantia priscse sanitati "' '"'" 
restituit : nonnullos ab imraundorum spirituum ve- oip '"', 
xatione. uon solura praesens, tangendo, orando, im- "loi'"'' 
perando, e.\orcizando: sed et absens vel tantum "a^ufu 
orando, vel certe eorum sanationem praediceiido cu- c""''""' 
iMvit : in quibus erat illa Praefecti uxor, de qua s^^Augu 25 Eraut uutem quidain in monasterio Fratres. 
qui pri.sca' sua; consuetudini, quam regulari, mallent 
obtemperare custodi» : quos tamen ille modeste pa- 
tientiae su% virtute superabat, et quotidiai 
:itio pauUatiro ad meiioris proposili statura caton esset agendui 

27 Vestimentis utebati 
perauter agens, ut horun 
sordibiis esset nr.tabil: 
monasterio exemplo i 
aut pretiosi coloris [UHi mi, pnor j ipse ; 

fundeiet et quid pec- 

justus suT prffimonbtraret 

jr communibus, i(a tem- 
1 ueque raunditiis, neque i 

Unde usijiie hndie in eodem ' 


provocabat affectum 

lelles vitai regtilaris, ; tebal. Deniqiie saepius in cogtu Fratrura de Regula 
di^putans, cum acerrimiseontradicentium fatigaretur 
injuriis, exurgebat repente, et phicido vujtu atijue 
aniino egrediens, dimittebat conventum ; ac seqiienle 
nihilominus die, quasi nil objectionis pridie susti- 
nuisset, eadera, qutE prius, nionita eisdera dabat au- 
ditoribus, donec illos paullatira, ut dixiraus, ad ea, 
quEB vellet coDverteret. Erat namque vir patientije 
I virtulepraicipuus, atque ad perferendafortiteromnia. 
qua> vei animo vel corpori adverta ingerebantur, in- 
vicfissimus, nec minus intertristia, quae contigissent. 
faLiein praHendens hilarem : ita ut palam daretur 
intelligi. quia inlerna Spiritus .sancti cousolalione 

^6 Sed et vigiliarum atque orationis adeo studio- 
sus existehat, ut aliquoties tres CAPUT IV. 

Vita solitaria in Farne insula. Ager excuUus. 
Beneficia avium et Oceani. 

'- J\.t postqui iciila explevit. tandei lorlem mona.sterio raulta a an- 

concupita, reiiiic. 
secreta, comitante <^icr.'a, 
iimgi-ati:i, multum 
(III?, qiiia de loiiga 

■nJere : Lstaliatur adeiiruin surteru st? p.Tliiijier'-, de quibus 
Psalino : Anibulabunt Sancti de virlute in 
videbitur Deus deorum iu Sion. Et quidem in pri- f"'- M 
mis vit» solitariaj rudinientis secessit ad Io(^um 
quemdara. qui in exterioribus cellse suai partibus 
appareret : al cum ihibem aliquamdiu 
■iiin hiistf iiivivibili orando a'" iejunando 
,1, 1.^ii. iLL i'. ;,i iii,i-.iiii-:iis. Ii.nginquiorem 
.'. M ■ ■■ ■ . ■! i iiii '■prtaminia petiit. 


1 posi regio, bis ' 


idi hi! propellebat, seu certe circuibut insulam. qunmodo 
«e singula quatque haberent pius exploraior inqui- 
rens, paritel- et longituihnem sibi psalmodiEeac vigi- 
liHriim iiicedeiido alleviahat. Denique arguere sole- 
bjt pusillanimitatem Fratrum, qui graviter ferebant, salutis, scut 
M qm se ni)Cturiiv vel meridianai quietis tempore bum Dei. ou 
imporluna forte inquietudiue suscitarenf, dicens : ipse iieqiii^ii 
) mthi molestam facit me excitando de sed potius Isetificat n 

di^cusso torpore son 

Martii T. III. utilitntis aliquid agere vel ' ' I . < 1. lit insula, hi.s renudatis aheunte rheu- 
lii ' ; lius. coiiligua terrie redditur, sed ali- 
I, ; I 1,1, il iiii* passuum ab hac semiinsula ad Eurum 
secreLi. ci liinc aliislimo et inde infinitn clauditur 
Oce:ino. Nullus hauc facile ante lamulum Domini 
Cuthbertum sohisvalebatinhahitarecolonus, propter '^''"""'«ft 
videlieet demofai.tinrn ilii [ib.intisias dBemonum : "•P'^'"- 
verum intranti' ■ r. In.. ('lui-ii, armato galea 

lea extincta, et 

in suorum turba 

porro fugat 

29 Qui videlicet niites Chriitti, ut devicta lyran- 
Dorum acie, monarclia tcrra;, quara adierat. faulus U 


106 VITA S CUTHBERTI 

A est. condidit civitntem suo aiitam imperio, et dmnos 
ia hac aque civitati congruas erexit. Est autem 
ledificiura silu pene rotiiiiilum, a muro usque ad 
murum mensura qualuor ferme sive quinqiie pTli- 
carum distentiim. Murus i|'se .lef.iri^ alti>.r Ini-i- 
tudine stantis liominis : iiftni n n:!- u- ;■ > ii ' ' 
dendorupem, muU'> illum f' ' 

ad (.•oliibendaraociiliiriiiii ^i*'' ■ i' '■ ' 

et ad erigendam in superii;i ii.-;i'iLi '■■■ ■■• i'i' '■'■•■ 
intentionem, pius incola nil de ^ua iiiaribiun*', itrater 
cffilum, posset intiieri. Quem videiicet murum non 
fiecto lapide, vel latore et cajinent», sed impolitia 
prorsus lapidibus et cespite, quem de medio luci fo- 
diendo tulerat, composuit : e ijuibus qi)id;im taiilra 
erant grandiutis.^ut vix a quatuor viris viderelur 
potuisse levari ; quos tamen ille Angelico adjulus 
auxilio, illuc attullsse aliuiide. ct mum impo.-uisse 
reperlus esl. Duas in maiisione liahebat domos. ora- 
torium scilicet et aliud «d communes ui-us aptiim 
habitaculuiii ; quoruiri [.arl.-l<.'s ijui-lem de nilturali 

tcm i[j-]!*i; . I- 1 I' ■,' rjifiiiliendo sive 

aeAfn-\'' ■ ■■ ! ! r'"'"* informi- EPISC. UNDISFARN. 

39 Et primum quidem perioodicum ab eis paneni, ■) 
quo vescebatur, accipiehat, ac fruo bibebat efLtnte: '[«"ea 
po^imodum vero proprio manuura lahore, juxta ^^,^,^ 
cxemplaPatrum. vivere magis aptum dncebat. Ro- vicum 
.'ivii ii''n :.frerii sibi inibi instrumenta. quibus 
^,, ,, ,^, ,,..' .( friiinim.quod sereret. Sed 
lilos, u«!que ad i . Unde tibus 
■ Dei : Forsit .■oiun sDeii ut hoc in loco mibi (ritiium na.scatiir. Afferte, rogo, 

hordcum si foite vel illutl fructum facere possit. 

yu'.d si ner illi Deus incrementum dare voluerit. c c 

saiius est me abcoenobium reverti, quam ;iIienohic 

labi.re juslpntari. Aliatiimque borrleum duni ultra cteoviinu 

onine fempiis perpndi, ultraoinnem spera fructiti* rrt:ctntt 

candi tTm- r'.'(iitn 1 r.*i, ir'OX abundaiiter exortuin 

fe^it iiTi. 'i.-r; ■■ ;■ cr Qiiod dum maturescere 

co-pisM'! , ■ ■ (■ > ,1, , ' i'i huic depascendo cep- 
tatim iiJ - ■ > , i-iivsimus Christi servun 

apprirji. K, I ii-ferehat : solebat enim 

sa-nt! ri ir L :jl1;ibi[is erat, ad cunflr- aetia .. qua fTtMbui cipi el .iiin-~c.'re [".ssfiil ; iiec i.rnge ab ea fons, 
eorumdcm usihua accommoduN. 

30 At vero ip^a ejus mansio aquac erat indiga, 
utpotc in diiriHsima et prope saxca ru|ie conditn. 

mitm Accilis crgo vir Di.mini Fralribiis. {necdiim enim se 

impetTait ab advenienlium secluserat jidsppctibiiw) Cernitis, 
inquit, quia fontis iiiops sit mamtio, qunm adii ? Sed 
rogemus (ohserrn] iiliim, qui coiivertit folidam pe- 
tram in stagna aqua<. et i-U(i6S in routes aqiiarum, ut 
Don nobis, sed nomini suo dans (jtnriam, de hac 
quoque rupo saxosa nohis venam fontis iiperire di- 
gnetur. Fodiiimus in raodio tugunuucuii mei : credo, 
torrente voluptatia suoj potabit nos. Fecerunl ergo 
foveam, quiini in craAtinuin, emananle ab internia 
unda, repletam invenerunt. Und.- diihiufn imii i'ia(, 
hanc orationihns viri Dei df .11 iil ~ nr.i i< iirji i ,f,M 
petra prius terra elicitani fiji ■ , > , ■ 
licet aqua mirum iu modum |ir ■ ■ i : , 

nec foras ebulliirndn |.iiviii,'',.i,i, . ; r. n 1,1,,. 

riendo novit ddti ii.i u. .i^ , i lt-.iiii Liirjii- 

toric, ut iiec nen - 1 . .| ,1 1 ri|,t']'llueret,nfic 
h sustGutandEC nci'.^ . ii , . 1 .. ,\ 1,, 

31 F;ictaer(:-.jijv .nii ..>- ..■ i, .h ;bu^. mansioiie 
ac domibus pra-fatih, iiiLi^pii liithiluie solus vir Do- 

lini Cntbbcrtus. Et primo quidcin veiiienlihu.s ud 

e Fratnbus, de sini cella cgrodi, ciiHi[un niinisti-ure 

(; solebal : quoruin podes dum aqua nilida dcvotua 

lavaret, c(.ftc(u» ect Hliquntias ab «16 etiam se dis- 

calcearo, suosquo pedes illis ud ablui^ndum pra>l)ere. 

Namqun intantum a ciiUu sui cnriinriN aiiinium sus- 

tulerat, atque iid niiiiri;i ,.A\\\- 

semel calceatu^ til 1 n . 1,1 

lebat, sic niHns.- {. > ^ ,. : 

etiam calceatiis in Ivi . li 1. 

redeunta Pascba) (.mi|iniv. |ir.n,tor lavaiioncra pe- 

dum. qute in Cmna Domini fieri holot. se discal- 

ceasso dicatur : uiide oh crebras prece» incurvatio- 

nesq.ie tieiiiium. quus c;.k:.'ati.. -■v.-rct.kit. cilliin. cum adveiiieiitibus de inhi. l;,'.. :,. , 1,,, ',,,'..' '', 
hoc piTfeiiPstriim : ijiia |iiniii(i, .j.,.. ,. ;w.., 
Fratribus.ot Fraln-s.quus ,.|!iji.iuLljau,r,' ,,1.,.^,^ ' 1 
OMiuia gaudehat: exiiide procedoiitt- teinpiirotl'ipsiruiu,'"l'ii 

"""™- Eil. nec nisi dandse beuediclionis vel alt«rius cuius 

IiheicerUenecessitatisgratia pos.ente. reserabat. ipse.T.-'ilr-i,'l .ij..,;.,,,' :iiinf.|]ium prof^TrOQiiid Q„„,.,,.,,p 

vosplus me liis opus habcii- - 1 ..-'■»- *'"*■ 

tiam acccpistis, facite qund ij--:. , ;ti.ni 

recedite. ne.jue ulteriuN ali''n( :.. 1 it - Inv-., ii , et 
ad Frimamjubenti.s vucem univ.Tsa volucnim iniilti- 
tudo rL'i'i'Siit. seque per omnia deinceps ab ejusdem 
tinuit. Et bic quoi|iie venerabilis 
i-l.ri-niira.ulis.duorumPatrum rhrisf. f.i iileiif t elici advv^tnUun factunil.. 1 I' ■ i ; ti, ([uiidempeneet etidem 

modo li-t-iiui ir'. r- .' i,,.j Itirn : sed idcirco ube- 

rius, qtua pii^vs erjini, fiiii aquEB innpia laborar«nt : ''"'wiw 
porro m anessitis a messe volatiiibus, reveren- f^,;*^"'''^ 
dissimi et fanctis^imi Patris Aiilonii sequebatur Anioniumi 
e\.Tn[iluni. qiii ;i b.^^inne lnTttili. qn.Tii ipse planta- inilaiii .■nii(uin;ici;ie( Mi[ierliia (;.rjiilpnina[ur liunvina, <^,^' 
Erant siquidem coi-vi multo ex leinpore ejusdera '"" 
inaulffl spitihus assuo(i. qutiscum die quiidam nidi- 
ficanlp- lin^|,iii<.!ii!n Fr;itnini. de quo pra'fatus sum, 

rostni I ' 1' ri.. riilroos quibus teclum 

fuer;it, r . .' ivfKrre vir Dei conspi- 

ceret;.'^ !■ j '•■nsione dexterae, atque 

a la!-i,f., i j .■ I i^ ■ .-;ii-e pra-fepit. Sed illis 

lii iifimiiie, inquit, Jesu P Cbr inulerut, ut 
h&bere eo- 
- aliquando ditis, ulti r ir, rj,. ,, i ,;, ;n, a.s. Vix verba comple- "^^^^J* 
verat, el <;oiile-iini tri-lcs abiere. Perjcto autera jt,„ chruli 
Iridiio, iinuB duobus rediit, ot fodientem reperiens ciuitgiU 
fnmuhim ChriRti, 8p,-irsis lameiitabiliter penni?, et 
suhmisso ad pedef ejus capite, atque Iiumiliala voce, 
quibus viilwbat indiciis veniam precabatur admissi. 
Quod intelligons venerabilis I*aler, dedit facultatem 
remeamdi. At 1!!« impetrata redeundi licentia, mox. 
.sniliilfin iiiliiiirihriK :.I.,ii Nof mora. redeuntambo, 
' ' ■" " ' ' ' '' ' ■ I I I ■tniii. dimidiara videli.et^ 

'''■■'■- 1 i ,1111 vir Domini adventan- 

■ ' '■ " -.1 [11118 ostendere, atque ad „^„njjomo* 

""-'"''" '' -1' prx*in're solebat; contestans eis, tisamam 

.'■"'' ' I "II 1 ' i-^oliedienti», quanta sit curahumi- ««''"'■ 
11 iii- I .. ■ I. ; 1 , cum uvis auperbissima injuriam, 

1 """ ■-" ; ''1 iiiiuleral. precibus, lamentis et mu- 
utTiliii^ U'siiii;i\it abluere. Deiiique ad daudum 
houiiuiburi exeniplum correctionis. multos deiucepa 
aiiiios inipsaiiibulaiuiiiit-haut et uidificahant, iioque 
uhquid moleiliie cuiquam irr.igareaudebanl.NuUi dumuncutx 
frainlna XX MARTU 107 

A autem videadir absurdum, a Tolatilibus formam dis- ris. secretus vivere maliet. Sed jure, inquit, est cce- : 

cere virtutis, cura Salomon dicat:Vade ad f<jrmi- nubitarum vita miranda. qui Abbatispepomnia sub- ■ 

cani.opiger, et consrdera viaji ejus, et disce aapieii- jiciuntur iraperiis.ad ejusarbitriumcunctavigilandi. | 

^'*"'' . orandi, jejunandi atque operandi tempora muderan- i 

34. Non sola autem aeris, sed et maris animalia, tur : quorum plurimos novi parvitatcm meam longe ' 

* ...„ . .* . - jy^,^ q„Qj g( muuditia mentis, et culmine gratiffi propbetalis ' 

lerabiii pra- atiteire. E quibus est venerahihfi et cum omni ho- ia superioribus exposuimus. viro vei 
buere ol)sequium : qui enim Auciori oi 
turariim fidpliter et intPgro corde faraulatur, non ea 
mirandura. si ejus imperiis ac votis omnis creatur 
deserviat. At nos plerumque idcirco subjectjp nnbi 
creatursB domiiiium perdimns, qiiia Domino et Crea norificentia nominandus servus Christi Boisilus, qui 
me in Mailrosensi monaslerio quondam senex ado- 
lescentem nutriehat. et iiiler enutriendum cuncta, 
qiiEB milii erant ventura, prophelica veritate prae- 
dixit, et uiiumtintummodo reslatex omnibus, ab eo 
ton ommum ip-ii servire negligimiis. E(. ipsum, in- niihi praedictis. quod utinam nuinquara implcatur. 
quam, inare promptum famulo Christi. ubi opus Hoc autem dicebat, qnia prmfatns Christi famulua 
hahiiit. impendebat officium. Disponebat naraque Episcopatus eura gradusignificabat esse functurura, 
cujii? percpplionem ip=e nnn pariim desiderio vitae parvulam sibi in monasterio 

apiam necessilatibus, condi 

maris, qua alluvione frequentium gurgi e\cavata ndam do- tissime. Dco volcnle, revertar. 
nt se li- 

CRpta ah CAPUT VU. 

g mentera S. El/Ied^ coUala sanitas. dnlocolloquinvaria ' 
m, nrtn at- prxdicta. Epii-copatus Lindisfarnensis. 

gnissime Tvr 

mmennatis. i 1 eqiie vero sanitatum roiracula per honiinem Dei, 

ogabara? tametsi longe ab iiominibiis positum. fieri cessabact; ' 

sua.iique siquidem venerabilis Christi anciila a Elfled, quJB \ 

precaban- inter gaudia virgiuitatis non paucis fumularum , 

ra e consu- Christi agminibus maternje pielatis curam b adhibe- 

quiescere hzt, ac c regalis stemmata nohilitatis potiori nnbili- 

iviscetur tate sumniffi virtutis accumutabat, multo virum Dei 

dixerat, aemper excolehat amore. Hecc eo tempore. sicut 

s Oceani ipsa posfea reverendissirao Lindisfarnensis Ecclesise 

lit. et in Presbytero Herefrido et ille mihi referebat, gravi 

desuper percussa langui . Cui inilc 


ratiunis possent 
ubito divina intrinsecus gratia 
morti subtracta est, nec taraen 
dolor quidem inleraneoruin abs- 
cessit. membrorum vigor rediit ; sed facultas stondi 
vel ambulaiidi prorsus defuit : quia nec ad standum 
eripi, nec ni^i r|uadfupes valebat ingredi. CoBpit er- 

'"■ I ' ' 'nipridem facta fuerat dcspera- 

'i ■ ' : ■,iii.i;iin inler angustias tristiura ele- adhiher iibus hujus et prospera simril et adver; 
cerat tentatis mnUifarias antiqui hostis paudere ver- 
siitias. quibus facile caperetur aniraus, qui vel fra- 
terno, vel divino amore nudatus 
boratus iiicederet, ii Dom . quai Qiioties. inqnit. meipsum de alia 
miserrt? Qiioiies. quasiad inteifici 
jactabant* Sed et aliis aliisque ph 
mentis me appelentes deterrere, 
certaminis conabantureliminare : 
tenus vel corpus ni 
timore rontaminare valebat. e sancti- veis.^iio r^'V(>rHndissimi Patris Cuthberti : Utinara, 

s fefellit inqiiit. haherem alii^iiid de rebus Cuthberfi niei : scio 

olationis certe et credo et confido in Domino, quia cilo sana- 

erat, re- rer. Et non mullo post advenit, qui ei zonara li- 

eslos pia neam. ab eo missam . deferret Quae multum gavisa 

gaudia de munere et dei^iderium suum viro eanrto jum cce- 

a seculi lituspateOictum intellig«ns.succinxitse illa, etmane 
mox erecla ad standum, tertia vero die plene est 

38 Post dies autera pancos coepit jeprotare quae- 
dam de Virginibus monaslerii ipsius, dolore capitis 
intolerabiii : quaecnm ingravescente morbo per dies ^ 
videretur esse raoritura. intravit ad visitandam eara i 
veiierabilis ejus Abbatissa. Cumque eam graviter ' 
;)ide3 afllictam conspiceref. tulif memoratam viri Dei zo- 
'nla- nain et hac itli caput circumligare curavit : quse eo- 
I. ac de loco hujus dem mox dii>, abeunte dolore sanats est : tollensque 
: nec tamen utlale- zonam, sua recundidit in capsa. Quam cum post diea 
aliqua. vel mentem aliquot Abbatis.^ta requireret. neque in capsa eadeni, 
potuit invenire. Quod di* upe per praiceps 36 Hqc quoque Fratribiis snlehat crebrius inli- dispensatione factum inteliigiliir, videlicet t 

mare. ne conversationem ejus, quasi singulariter duo sanitatis miraoula Deo dilecti Patris sani 

celsam mirarentur, quia coatemplis secularibus cu- appareret credenlibus, et deinceps dubitandi de t per ' lOS VITA S. C0THBERTI EPISC. LINDISFARN 

ni iiitr.'diilis. Sienimea- 41 Nec mullo post 

.ompiT a.i hacic concur- parva, sub prsscnt'- - 

diim fnrle ex his aliquis Egfridi, cui leatic 

nriifate ciirari. deroparet scopuspriesidebat, 

uin ipsepotiusesselsaln- scopatum ecclesia 

„1 dictum cst, dispen- cum, multis " 

i.|iiam fldes credenlium nequaqiiam i 

. i.erfidorum materia de- prafali .ngregal S.EIflidam I 
nonaturio Svnrido non D 
dilecti Regis g 

h Tlieodorus Archiepi- h 

naiiimiomniuroconsensu ad Epi- 'yvrorfo 
Lindisfarnensis electus est. Qui ^^""™" 
itariis ac litteris ad sc prsemissis, 
loco poBset erui, landem Rex ipsa 

m sanctissimo Antistile Trumwino, 

ot aliis quamplurirais i religiosis ac pot^n- i 

"^ ii"'!"''- , ,. ,;. „„ „:p;- -j insiilam navieavit : eenu flectimt om- 

noininp Domini. ut secrant,di>necip3iiiii quoque lacrymis plenum auict 

is T..U." „^.._-j_ '„ ■ n..; iiiieavtpyhtintlatpbris ataueadSvnodurapertraliunt. 

videra e. de necessariis m.reretur alloqu, Qu, ^us «lrahuj^tlatebr,s,a_^q_^.^ J^^^^ J,^^^^ ^^^ 

nimi omnium voluntate superatur, atque ad susci- dljfUuHtr 
piendum Episcopatus oiBcium collnm submittera a^im- 
corapellitnr. Noc taraen statim Ordinatto, sed per- '^"" ■ 
acta hyeme, quie imminebat k. expleta esl : atque K 

ul verbis ejus Propheticis per omnia salislieret, Eg- 

"r^-^^^-r^Z^Ctr^;. "yr:r;=s':^E;c„pa.mvir Domini ^,. 
i V A , lexpavc^ns ad juram.ntura, nec tam.n Cu.hbertus, suam remeasse. » J '"- -• ^ 1-»' " '^.'opT 
volens aperle, quod pe.cbatur,_ revelare secre.um : quantulum tempor.s secretus Dom,no sol,.a devo- trahendi e?t 
39 d Alio 
■ sima Virgo et Matcr Virgii 
vitque virum Dei . adji 

idere et de necessanis mererei-iii » 
ascensa cum Fralribus navi, venit ad insulam, quie 
e Cocquedi fluir.inis ostio pra?jncens, ab eodem no- 
men accepit, etipsa moiiacborum roetibus insignis : 
nam prsefata Abbati-^fsa illo eu 
gaverat. Cujus potita colloquii 
qus sciscilabatur, audiret; I multa ob e 
:e. repente i Mi liita ScriDturis lonca vocare vdis tempora vit» ejus Eata, atque ad suum colloriuiu 
«anai. di«nte 'PsulTni.ta, Quia anni nOBtri sicut pr^cepit. Quo expleto coMoquio. f^^^^^^^^J^^^ 
nea ^editab.mtur : et cum moneat Salomon : Si c<Bpisset. occurrit ,lli Come. qu.dam Egfrid. Regis. 
lis raullis vixerit liomo. et in his omnibus I»tus rogavitque obn.xe. ut ad benedictionem dandam m 
debet tenebrnsi temporis et dierum villulam suara domumqne diverteret. Quo cum per- 
arguuntur venisset, et gratifico omnium susceptus essetoflisio, 
olum anni indicavit ei vir de infirmiUte famuli sui. dicens : 
xisse, ubi Deo gratias, sanctissime Pater, quod noa videre, 
nostramque domum intrare dignatus es. Et vere 
LTedimus, quia maximum nobis lucrum et mentis et 
corporis prseatet adventus tuus. Est ; 
famnlus pessima diutius infirinitate crui 
tanlum doloris bodieperductus.utmorienti sirailior, 
qoam languenti appareat. Extreraa namque corpo- 
ris Hiii parte pra-mortua, permodicum ore et naribus 
flatum trahere videtur. Qui confestim benedixit 
aquam, et dedit ministro Coraitis, nomine Baldhel- 
mo. qui nuncusqua superest, et in Ecclesia Lindis- 
farnensi Presbyterii gradiim officio tenens, moribus 
implet; virtuteaque viri Dei cuncUs s 
referre melle dulcius babet. qui et i fuerit, 

multorum, qui cum venorint. vaoit 

prBBterita : quanto magie i». cui um 

vita superest, brevi vidftur tompm 

mors adstiterit in janitis? IIa!o audiens illa, fuM: 

lacrymis, prfBsngia dira dpflebiit : extersfiqne fade, 

ruTfus andacin fii-tniiiea adjtinivit per Mfijp-^tiilen- 

hsereilem rcgni, cuiii filii^* caiiirfl p1. |j'al.riliii«. Qii 
parurn sikna. iiu diras, in(iiiil, i|iii;i r;ir.'t, ll.ilielji' 

dum, dilectione coinpleclnM- ^ ' , n 

quit. dicas. quibus ii. loci.-i m' ■: ■ ''■■■ ■ ■' *■■ '■i' 

hoc mare magnntn ct spfttiiiMiiu, r|ii,.i ,1 irt nr-i; 

lisT Facila est Dlx» de aliriua lianim silii pnivi<loi'e 
quem regno piwfirint Aiiglorum. Intellexit ergo 
quifi de Aldfrido dicerfit, qui (orobatur 


i volentibui 


illius, Bt I n /■ insulis Scotorum ob stu- quod refero miraculum narravit. Huic ergo dans ptncextmciur» Eiiisctpum . volensqi 
propositum seqiKTclii'' i'fTf.riii^. il; 

eBt:Oqi.amviuTi ifsi" ■ .i.n - 

talium! Quidaiii ■iilr. ■ 

te8divitiuS.S011l[iHr , _, ;■. u!,.| 

tingere possis, quo Kublimius upud aquam benedictam vir Dei : Vade. inquit, et gustan- 
damprsbelanguenti.Qai dictisparens.attulitaquam 

jnoscere, si aegrotanti.Quam dum tertio ori ejus infunderet, con- 

rfindoexoPNa tinuo coiitra morem se quiotum dimisit in soporem 

■ i-iirda mor- (erat onim jam vespera) qui etiam silentio transe- 

, :ilii aman- gitooctem, et visitandi se Domino suo salvus maue 

iiiiiili, quiim- apparuit. 

■opatum per- 43 Sufceptum autem Episcopatus Ordinem vene- 

lortales nibil rabilia vir Doraini Cuthbeptus l, junta praicepta et t 

tui clauslra deserti huic gradui pnBferres. At exempla Apostolica.virtulumoruabatoperibus.Com- pra-'taxmpio 

ille : Scio me, inquit. lanto gradu dignum non esse, missara naraque sibi plebem et orationibus protege- 

nec tampu judicium superni Gubernatoris uspiam of- bat assiduis, et admonitionilnis saluberrimis ad coa- 

fugere potero : qiii si tanto onori ma Kubjiciendura lostia vocabat : et (quod maxime Doctores juvat) ea 

disposuit. credo quia post modicum libcrum reddet, qu» agenda docebat, ipse prius ngenda pr.-cmoustra- 

et fortasse non ampliuB.quam duolnis annis exactis W m. Eripiobat iiiopom de manu fortiorum ejus, „, 

sohtam me mere solitudinis remittet ad requiem. egenum el pauperem a rapientibus eura; tristes ac ju„aimuttt» 

Prfflcipio autem tibi in nomine Domini et Salvatoris pusillanimes consohiri, male autem gaudentes ad 

nostri, ne cui ante obituro raeum, quie a mo audi- tristitiam, quEosecundum Deum est, revocare cura- 

visli. referas. Cumquo ilh hac et muUa alia, quie hat. SoUtam sibi parcimoniam exercere sedulus. et 

quierebat, expouci-et, atque oam. de quibus opus inter frequentiam tui-barum, mouacbicie vit» rigo- 

rsus ad insulam ot monHste- rem solhcitus ohservare gaudebat. Esurientibus aU- nanattk^^ 

utcoeperat, agebat sednlus menta, indumenta prtebebat algentibus, ceterisque vUamstrvat- 
vitBB PontificaUs insignibus ritadecoratus incedebat. habebat.instruerct, i 
yitam. Cujus iiiternis, id est, animi virtutibus ea quoque, 
qiiihus foris effulgebat, miraculorura signa testimo- 
nium dabant. Ex quibus aliqua breviter e 
commendare curavimus. HAKTU. i09 

estote illius Doitiinici priecepti, Vigilate et orate, no : 
intretis iii tentationem. Putabant autem, quia non ' 
multo ante pestilenti» clades eos et multos et cir- ' 
oumquaque iata cade straverant, eum de bujusmodi 
plaga jain reditiira fuisse locutum. At iHe rur»us as- 
sunapto sermone ; Quondam, inquit, cum adbuc in , 
mea demorarer insula solitarius, venerunt ad me ; 
quidam de Fratribus die sancto DominicaB Nativila- ntque iila e t Ifetumdiem tantse vene- 
um ego devotis precibus 

t consedimtis ad epulas. JilcsU KixHa. pla- 
Haguslaldensis. cui 
s Ecclesi;E Lindiafar- CAPUT VIII. 
Absenti Cuthberto revelata cxdes Erjfridi Re~ 
gis. Hereberli eremitx instruclio. dies mor- 
tis procuratus. 

Jgitur Egfiidus Rex dum a i in Pio s duc. imque regna atroci ac fe- 
3ns vir Domini Culhbertus 
10 prBeterito interroganli 

: venit ad b Lugubali.im 
Anglorura corrupte Luel rni-i sa^vitjadevastaret, 
adessi? tempiis, de qno 
ejus sorori praedixerat. 
solum anno 

civitatem. qure a populi 
vocatur, ut alloqueretur 
monasterio suk sororis eventura belli expectare dis- 
poRuit. Posfera aulera die deducentibus eura civibus, 
ut videret mcenia civitatis, fontemque in ea miro 
quondam Komanorum oppreextructura, repente tur- 
batus fipiritu. ut stabat super baculura. mcestam fa- 
ciom deflexit ad terram : rursumque se erigens, 
atquo ad coeliim ocuios attolleiis. ingemuit graviter 
et non grandi voce ait : Forte inodo discrime» fac- 
tuiii est certaminis. At Presbyter, qui adsfabat, in- 
: tdligcii^ de quo diceret, incauta velocitate ductus, 
re^ijioiTdit et dixit : Undescis? Noiensautem illeam- 
pliiiM d<? his, quse sibi erant revelata, patefacere, 
Ncnne vid^^lis, inquit, quam mire mutatus ac tur- 
balus ^it aer? Et quis mortalium suflicit investigare 
jiidicia Dei? Atlamen confestim intravit ad Reginam, 
et secreto eam alloquens (erat autem dies rfsabbati) 
Vide, iaquit, maturc illucesceute secnnda sabbati 
-^scendas ciirrum, quia die Dominico curru ire non 
licet : vadasque et regiam civitatcm quaracitissirae 
introeas, ne forle occisus stt Rex. Ego autem, quia 
crastina die att vicinum raonasteriumobdeilicandam 
ibi ecclesiam venire rogatus sum, espleta dedicalio- 
ue. te continuo subsequor. 

■i5 Veniente autem die Dominicn, priedicans ver 
bumDei Fratribusejusdemmonasterii.finitosermone 
et raveiitibus cunctis qui aderanl, rursus ita coepit : 
Obsecro. dilectissimi, juxtaApostoli monita, vigile- 
tis. stetis in fidu, virililcr agatis, et conforteraiui : 
ne fortp supen-eniens aliqua tribulalionis t«ntatio, 
Tos imparatos inveniat : sed memores potius semper diens, solennein cum eis 
rationis transigerem. Qu( 
acquiescens, egrediebfir, 
At in raedia forte refectio 
secro. Fratres. caute agamus nos et vigilanter, 
ne per incuriam forle et securitatera inducamur in 
tentationem. Atilli responderuiit : Obsecramus, ho- 
die lEetuin agamus diem, quia uatale est Doinini nos- 
tri Jesu Christi. Et ego : Sic, inquam, faciamus. 
Cumque post hsec aliquaiadiu epulis, eiultationi ac | 
fabulis indulgeremus, rtirsus admonere coepi, ut sol- I 
liciti existeremus in orationibusetvigiliis, atque ad ' 
omnes tentationura incursus parati. Et illi, Bene. ' 
inquiunt, etoptimedoces :sedtamen, quia abund.int 
dies jejuniorum et orationum et vigiliarum, hodie 
^'audeamus in Domino. Nara et AngeUis. n;iscente 
Doinino. evangelizabat pastoribusgaudiura magnum, 
quod essetomni populo celebrandum. Et ego Be- 
iie. inquara, faciaraus sic. Sed cum epulantibus 
nobis et diem lajtumducentibus. tertio ejusdem ad- 
monitionisverbarepeterem, intellexere illi. quia non 
frustra hEec tara studiose suggererem : et expaves- 
centes, dicebant : Faciaraus, ut docjs, quia neces- < 
sitas magna nobis incumbit, ut contra insidias dia- i 
boli et omnia tentamenta semper accincti .ipiritua- ' 
liter vigileraus. Hsec dicens. ego nesciebam. sicut 
nec illi, aliquid nobis occursurura novietentalionis : 
sed tantnm instinctu mentis admonitus sum, adver- 
SU3 su'jitas tentationum procellas statum cordis sem- 
per esse rauniendura. Sed ubi reversi a me. raane 
ad suum, id est, Lindisfarnense monasterium redie- repenunt ; et i Qdesuismorbo 

ceute ac saiviente per dies. imo 
t annura pene totum eadem clade, 
nobilissimus ille Patrum Fratrumque cujtus spiritua- ' 
lium pene universus migravit ad Dominum. El nunc ! 
ergo, Fratres, vigilate et vos in orationibus, ut si 
qiiid vobis tribulationis ingruerit. vos jam paratos 
invenfat. Hascdicente venerabili Antistite Cuthber- 
to, rebantur, ut prcefatus suin, quia de reditu pesti- 
lentiEe diceret : sed post unum diem adveniens, qui 
fugerat e bello, occulia viri Dei vaticiiiia miseris 
exponebat eloquiis. Probaturaquc est. ipsa die ea- '. 
demque hora, qua viro Dei juxta puteum stanti re- i 
velatum est, caesis circum tutoribus. Kegem hostili 
gladio fuisse prostratum e. 

46 Non raulto post tempore, idem famulus Doraini 
Cutbbertus ad earadem Lugubaliam civitatem roga- ' 
tus advenit, quatenus ibidem S:icerdote.s consecra- 
re, sed et ipsara Reginam, dato habitu .sanctie con- 
versationis, bcnedicere deberet. Erat autera Pres- 
byter, vitie venerabilis, noraine Herebertus, jaradu- 
dura viro Dei Cutbberlo spiritualis amicitiaa foedera 
copulalus, qui in ^insula stagni illius prxgrandis, 
de quo 9 Derwentionis fluvii primordia erumpunt, 
vitam solitariam ducens. annis singulis ad eum ve- 
nire, et nionita salutis perpetuse ab eo accipere con- 
sueverat. Hic cum audisset eum illa in civitate de* 
moratura, venit «X more. cupiens salularibus ejus 
exbortationibus ad superna desideria magis inagis- 
que inflaminari. Qui dum sese alterutrum ccel&stis 
sapientixpoculis debriarent, dixitinter aliaCutbber^ 
tus : Memento frater Hereberte, ut modo, quidijuid 
opus habes, me interroges, mecumque loquaris : no VITA S. CUTHBERTI 

A qni i postqtiam ali inYrcem digressi rueriinus, non 
ultra nosinvicem iii lioi'secuI'> carneis oculis vide- 
biniiis : certus sum enim, quia tempus reHolutioois 
m. mex instat. et veloi est depositio tabprnaculi mei. 
Qui hscaudiens, provnlimi* ftjii-- i.eiiibiis, fn-i^i-r'' 
cuin gemitu Iftcrvmis : Ob;e ri, in ,i ' )■■ : 1» nu 
nuin. nemederelin'tuas : k^-il 1.) :-': 
roge^que supernara piefateiii u' ni ; ' : 

ris servivimus. ad ejus videnihi'ii ■ ' <■ i ■■■■w i i '• r 
tr.tnseamus ad coslos. Nwli eniiii, ijuia a^l tui ..ris 
imperium seinper vivere studrii, ot quidqiiid igno- 
rantia %'el rragililate delrriui. a?q.ie adlUiC voluiilatis 
arliitriuin cjistigare curavi. lui-uljurt precibus Epi- 
scopus, stAtimijue edoctns in spirilu impelras."e se 
quod petierat a Doiniiio : Sur-ge, inqiiit, Frater mi, 
et noli pli.rare : sed gauiiio f;aH'Ie, quia donavit no- 
bissuperna clpnieinia. quod rogavimus eam. Cnjus 
promissi el propheliaj veritatem sequen.s reruni finis 
adi-truxit: quiael digrediente!' ab invicem, non am- •nlo te; 
sunt, .itque An;; 

di, itaetini 
titudinis ti 


^uJcmque lempui-e ■ 
munautiiue indishi 


L-umcodecorporceijre- 
mil) itedeperpoluad bea- 


Uisidnlli 
EltrM 


gUfalliiin f 
ithim prohUioDlibut Bmlcls 
1- ^ li Liiguballu »u Lu- 
' "/ffo Caririe. Dr rt, npra 
' ■'amtnimmS.Edttlru- EPISC. LINDISFARN. 

cepit, utconfestimresipiscens.benediceretDominum : 
graliasqiie referret ei, qui tales tanlosque bospiles 
ad se visitandam curanJamque destinare dignatus 
sit. Necmoraexurgen«, ipsis su£e sanitatis ministris 
niini.st.'i':iiiii srtna pra^buit, pulchrnque spectaculo 
,[, I [i: ni I il" t r,, lanti vin famil a Episcopo potum 
: 1 ' :i. quae per ipsiusbenedictinnem po- 

. .i-ii . secuta exemplum socrus Apo- 
.1 !■ [',i;i (ji; ; iiirata ftfebribus per Dominuin, 
ciiiiliiiU'1 ^urgens, ministrabat iili ac di^tipulis suis. 

venerabili Antislite Cuthberto f.ielum, multi, qui 
pi-aeseiites fuere, testati sunt : e quibiis est religiosns 
Presbyter a Edilwaldus, tunc minister viri Dci, 
nunc aulem Abbas ccenobii Mailrusensis, Dnin enim ' 
more suo pertransiret universa docendo, devenit in 
viuum quemdam, in quo erant foeminse sanctimonia- 
les non mult;e : quibus timore barbari exercilus a 
profugis. ibidem maiiendi sedem vir «uarum unn. quK 
i Kdilwaldi, gravis- 
?ssa ; per integrura 
itis et totius lateria iro Dei, 


:■. ■■■■ ■■ I ■ ■ nl''("> beiiediclo : qiiaiab 

im.i iriiix Imj.i ^.■■If.j-.in iiiriiuens, post dies paucos 
pleria t.oai'itiiI(; convdluil. 

40 Nec silenlio prietereundum arbitramur mira- 
culum, qund ejusdom viri vencrabilis virtute, quam- 
visiptio lib&ente. patratum cognovimus. Meminimus 
supra Hildmeri Prajfecii, cujus uxorem vir Dei ab 
immuiido spiritu liberavorat. Idem ergu Piafectus po-l 

inlirmi- 
i, j:iinjam<iue KoZtt'i.'," ':!■':■ '■"■ ' ■ .. .■'',.' ^,'."lln/',n 
!.,',. ,,■,;( .■■■■■ 


. .■.., ■ ■ Kc 


volvilv -!.(..■ , , /, ,.,„ /„,/,„,,,, 


1, l.,:.lll. I.ii 


' ''■'''■ ''"]■■■ ■ 1 ■' ■ - :■ :i. 1 


, 1 ' ,;r, :i :;,li..l 


dlinini Apniliitii tiflluilrnnin, i');rt'tli<'iili'N rfr. Ili 


;;.;,;;:; ;^:;: 


L^Kranlauli^mLiii, II. ',','".' 


:■' .. ^'\ if/fi^M 


CAPUT IX. 
igilur adinvicem. . ■ i. ■ i n i 
ulla dubielate mil, :. :,: [. ; . , 


.. 1,^ ,,i „ .:. ,[1,,? 


Varia tempore Episvopalus facta u 


liracula. 


iii» communionein t;iii„ p...^,- , 


[■[,.■ ;,■ .[M,j 


Vuitiura auteiu dio. dum parotUiam su: 


im circum- 


calicumaqna, immiseiunt pan . 
etdederuntei bibere. Cujus -i i 


.. ■ ^. , .:ii,-. 


ifiit, inonitd ealulis nmniliiis ruri rasis 


ot viculis 


tus itte aqiire pcr \ii\mm >;;iiii-i:i 


,,- |r,| ,,,||. |, |,|,,|^ 


hirpretur. niH-iiMii -ti^,-:.. ,..;;„ ,■ Vi|>' .',ir 


^, ad acci- 


doli.r iril..t.ui,..i'i,rii ,, i' . riii.'i( 


i',\tcn,.rijiii tal.iludo 


pi«ii,km Siiiriu,- „,,. .1.- , 


iiiipi.neri'l; 


inembnitMi, % ■ n, .,, ,^N[„',iih 


iiii ii lanpuore virum 


ilL-vciiit iid villiil.li,, 1 1 f, , .; , _ 


' iiju» nxor 


UdlllS Mili--. . 1. ., : ., .h, ., 1, ;il(| 


iK> nd laudaiidam fa- 


nuil'. Ii;ilifiix, ',11., : ( ■ ■ , :,, 


;. Ci.ijam 


muli ('lin--ii ■-.111,111 ii..(,i ,■! adii 


liraiidam fidei non 


Vemei.d ,>, ■,,!,. ■ 
flcliB virtolom, riicrilt) ct ipMim 


el omnes, qui cele- 


ei,'it li y- ■ ■!■ 

beuigii., 1 , ■ ■ 
ritatimi tani inopin:itCQ sulutis 
sustulit. 


videra vel audtarc, 


tdliUtlvi, ■, 1, 

pii rflMn. ■■;, . 
50 OiM(him ((iio(|Ui? leiii])ore 


, dum sanctissiraus 
istrando circumiret qualiu potuoro, fixerunt: l ln 
seturbis vir Dei verbumbidu ter slupf-ndu! Mu: 
languentem, etqnido; Aquu benuJicU totigit appai-uore mulihi , 
•agerctur prorisuB iguo- longte a.'gritiidiiiis rantem. iu plenam mentis et corpori» sanitatem ral que iu , f, ■!.■<' Mihito pTteibvitt 

.,tu juvonem, tof«;S. 

iiii. ponontes- '^ 
.ipuiu, rogan- cipienJani beneJictionem ad afierri permiileret. (" 
m :,<] 


se [lerductu 


trn 
nnes secede 
loiigiuset ad ■^ 1 1 . 
[■ riri ro 


nfiigiens, d.'i 


ta 


benedictione. j.. [,,;,: 
■,N;un 
li- 


corummanus[,n^„,--),i, 
!■,,. •;. 


,,,.,;, ,(|,:i,,;, 
Denique eadem Ikiru : 


;il !■„■■■ 
fortnlMs, reddita Den 


j_, 
sus est ad eas. quse ^ 


■f 1- .1 , ,■ 
|,JT|,.|, '. ' <.. 
que factum est. ut (| 


ua; etim 


ill.i tn. 


^tP^l:in|.-.ji,.ii, 


ni 


advexerant, cum eis : 


inde gaii 


identibi 


is et ipse sc 


is- 


pes ar la-tabimdus don 


mm redi 


ret. 


51 Eodem tempore 


pestileii 


tia sul, 


itoexr.rlii iJI 


lis 


in partibus, gravissin 


1 r 1' l 1:1 
magnis (luondam refci 


■ti-,| ■ 

KIU. ,,, 

fl.igitante, ut exponeret visionem : ViJi. inqiiit, ani- 
mam cujusdam Sancli m.inibus Angelorum adgau- 
dia regni coelestis ferri. Rursus illa : De quo, inquit. 
loco assumpta estl Respondit ; De luo pift.i» »»=..-;« 

.\ilje.-il i,„rn..n inrimrere. Et illo : Tu m M.' repenpns.po-tqu; 
cojiiit. obvios ha 
tris sepeliendnm e f.it •nquit onibus, vix 
uUae residere Cutliberliis dijigenlissime .■>;iAni Uibtr.ins parorhiam 
cisdem minimis. qiise superfuere, reliqiiiis minisie- 

nondcsiit. Adveniens autem in vicnlnm quemdam, 
ibidemque omnibu^.quos invenerat, auxilio exhor- 
tationis adhihilo, dixitarl Pretbyterum suum : Pu- 

tasne supercst qiiispiain hiy in hu^is, cui nnsir.-i u- 

B sitjitioue et all,,.^i:'i, ;.,,, t ..'i ,■!,(,, ;i-. , n. .., |.. 

lew habebLint vi^i^. ,■■ , ! .';.■. ■; ,,, ,;,■ , ■ ■ .',, , , . 
f" cumspiciens r-nr : ■.■!,, prafsentem te?ta- 
) Dei osteiideret, 
et benediceiis de- dvurti adDomiiiam 
eos. qui corpus defuncli Fra- 
irro dcferrent. Interrogansque 
i qtiiilani de pasti.ribus. hon:s 
■ ' ' I ■ . !: i* 1] in arbnrein asceDdeits, deci- 
" ' ■ iihitocorpore, ipsa liora spiri- 

■ '■ ' " '■■ . ,' (luiic vir Dnmini ad ctelestia 
iiucfurji vidi'i.ia(. guod dum rediens .\bbatissrorefiM-- 
re(, sijitimilia ingressa ad Episcopum. jam lunc de- [ 
tlicauteiu ecclesiain, stupore fujtninen qitasi noviim 
aliqiiid incertumqiie iiuntiatura : Precor, inquit, 
Domine ini Episcope, niemineris ad Missas HaKvaU 
di mei (hoc enim viro erat nomen) quia lieri cadcndo 
de arbnre defunctus est. Tunc iiq.iido omnibus pa- 
tiiit, qiua niiillifDrmis prophetia; ."piritus viri sancli 
I '1 • i.li, iiierat, qui et in pi-Eeseuti occultum ani- 
1' ;■ i:i viderc, elquid sihi in futuroabaliis indi- 

" ' ^''1, poiiiit prtevidere. 

,. : j , . ],,.r;ir..-,t,« px ordine .'iuperioribus locis. I da- riganlihim, praeteritam parif, 

batiir Krumnam ; quam cuni 

nil nioratus ille, accessit ad ( 

dit o:*culuni puero, dixitque ad m.-.trem : Ni 

ne racesta sis : c salvabilur enim et vive 

neque ulliis iiltra de domo (iia hac mortatit 

deficiet. Cujus propbetiaj vcrJtati. ipfia cum 

ter, multo exinde tempore vivt 

bat. 

52 Interea dum pra'sriiis \ 
Domini Cuthl.erliis, jam d-^crev 
cnra pastoralis officii, sollilarir 
qualenus, excussa .olliritudine externa, inter libera 
et p.-^alaodia- studia, diem raortis, vel 
B co^lestis priestolarelur ingressutn : volnit 
rcuita parochia, sed et aliis 
lius visitatis, cunctos neces- 
h., „„,,fi,.,p^,.j.^ 2^, gj^ deside- 
I : '.'■i.jil dum agcret, 
\ :- . ' linsii Elflede et 
■ ■: ■ ,r-. ineini.riatn fc- lon lo, 
ubi i h;;i'..^-i L'i ;i,l •..■rii!'nii quoque nohilissinia famula 

Chnsii \efca Abiiaii^sa niagnifice susceptus, post- 

quam de meridiaiia quiele surrexerunt, ailire se di- 

cens, ut biberet, rogavit. Qua;rebant quid bibere 

velli!t, rogahanlqiie ut vinum sive cervisiam afferri 

liceret. Aqunm.iuquil, dale milii. Qui iiuitNtain de 

fonte aqiiam, ubliilerunt ei. At ille data benrdictio- 

nc, ubi paiilUilumgustavii,ilidiUi'lstanliPre-ibvtero 

liUis vir sun, qui reddidit ministro. Et minister acceplo po- 

deposita pulo : Licet, in<|uil, milii de pniu hibere de quy bi- 

1 vitam; |,it Episcopus? Kespondit : Etiam.QitLii rca. fiileliurr n pau- l.ito pr. 
queiidu. q„o,l , itl<' Presbyfer ejitsdeni nK:nas!erii 


bilis Pater Culhbertus aversam a iarnnlibits r,pnl;s ditfarnnniTvL 
uientem ad .spiritiialia contemplanda sustulit : uiide 2"".^f*, ''''^'"" 
lassatis ab oflicio suo mpml.ris corporis, mutato co- roclila iislnbTadi 
lore facioi. et quasi attonilis cuntra morem oculis, 
cullellnsqiioqiie quem tenebaf. defidit in mcnsam. 
Qnod dum Presbvter pjiis, qiit ad«(abif et n usvinumbibi^.^^e! 
■iro inonasterio, 

ida quiete sepul- 

Hiam EpUcopiu Lln- niouo : neque enim fr 
tcllum, quem tenebal, 
uatus vidis^ 
Nnin lota di 
quicscere debui. IUa i i Episcope, dic cum : 01)80- 

quid videris 

■ata tiu dextera ■•nl- 

Qui dissimulare co- 

quippiam secrefi, jocose respondit: 

landucare valebam? jam aliquando 1 diligeulius &djurantea CAPUT X. 

lielicto EpiscopntH.retjressus S. Cuthberli in 
Fariiem iuvulain. Morbus tiUimus. Dispo- 
sitio seputtarx. 

JJuobitsigitiirannis inEpiscoi. ittilr.infactis, siiena 
in spiritu vir Domini ri,"',r[.i- .i;.i.ri.|.iii.]ur»re 
dtem fiii (r.insitus, abje.^ t j 1 j jtrualiF, 

atque ad dilectum erem<'':. . :. . , i ;i..'t.nem 
quantocyus remeare curai ■ i , ■ .i:- mnliii sibi 
solliciiudinis mundanae si.iupt... lib. i i.r prisoa-com- 
punctionis flamnia consumerct : qiio fempore sae- 
piusad visitanteiise I-Vatres de mansione sua egpedi 
eosque priesena solebatalloqui. Libet autem rt^ferre 
quoddam A quoddai VITA S. CUTHBERTI 
factiim. miracuhim, quo clariiis elucescat, quantum viris sanctis obtemperandum 

* sit. etiam in his. quse negligentius imperare viden- 

"^iau : tur. Quadain die dum venissent quidam Fratrum, 

egressusqne ille. exliortatorio illossermone reficeret, 

rt aiuertni pogt admonitionem complelam subjunxil, dicens : 

"^' Jam horaest. ut ad mansionem meam regrediar : 

Tos autem qaia pn>ficisci disponitis, primo sumite 

b cibos. et b aucam illam {pendehat enim auca in p.l- 

riete) coquite et comeilite, etsicin nomine Domiui 

navem ascendite, ac doraum rcdile. Dixerat hiec, et 

data benedictifne et oralione, suam mansionem in- 

troivit. Illi autem. ut pPEEceperat, sumpserw cibos : 

sed quia abundabant cibis, quos socum atlulerant, 

aucam, de qua pra-ceperat, langere non curabant. 

55 At i'uni refecti iiavitLiilam vellent ascendere, 

. exiiria ^iii^i t.jn|- 1. t'( 1. oranem eis nuvjgandi 

tmdum farij|(:i(' II ' ; i ■ . ,im' est. ut Beptcm die- 

inpaiaum jjusferMn: , ,! ;ri-tc» in insula residc- 

«r '-e"»*"-'' '■ " '■ ■'■' '■■'^■■■■'"''■■^- iiruquahu- 

jut-niodi c^jivi^refii i'i ■ ■'■' 1 ■ nii.rian revo- 

carent.Qui cumsfili: i ,: , iniiii reversi, 

ac do reditu8.«ui ili ( , iafi.'utite ab 

inomonit.TpercipciLiii. r|.Luii,i[aii ..u -lio cgressus 
y ipjte nd eoR, volebat iiiuu.slili;mi cjruiii gratia susq 
visitationis el pia> consnlationis verbo leniro In- 
gressus niilem domum, in qua manebant,, ut vidit 
aucam non fuistie comcfstnra, placido vulu et Ixlo 
potius sermone redarguit eorum inohedicntiam : Non- 
ne, inquieiis, incomesla adhuc penrlbt aiica? et quid EPISC. LINDISFARN. 

Tribus, inquit, hehdomadihus contiiiuis infirmitate D 
defoclus, sicad extremapervenit. Siquidexud qua- d 

ta. feria coepit legrotare, et rursus quarta feria, fini- Mtu, 
U jjgritudine, migravit ad Dominura. Ad quem ciim a^iurgroiai ■ 
mane prirao inchoata? infirmitatis venirem, {nam et 
ante triduum cum FratribuB insulam adieram) cu- 
piens solita) benedictionis et exhortationis ab eo 
solatia percipere, ut d;ito juxta iuorom signo me 
advenis!-e prodidi, processit ad fenefitrain, et salu- 
tanti se mihi suspirium ppo responso reddidit. Cul 
ego dixi ; Quid habes Domine mi Episcope ? au forte 
nocle hac ttius te hiiguor tetigit? At iile : Etiam, 
iiiquit, languor me tetigit nocte hac. Putabam, quia 
de veteri sua infirmitate, ciijus qimtidiana pene 
molej.tiaconsueveratexcoqui, non autem de nuvaet 
insolila diceret. Nec plura interrogans : Da, iiiquam, 
boiicdictioncm nohis, quiajam tempus navigandi ac 
doinum remeandi adest : Facite, iuquit, ut dici» ; 
ascendite navem ac domum salvi redite. Cum au-' .//.^onHrfe 
tem Deus suKceperit ammam meam, scpelite me in iuasdpuitura 
hac mnnsione jiixta oratorinm meum ad meridiem Inman^^'"' 
contnt oricntalem .sancta; l_'rucis plagam, quam ihi- iimeuta; 
dem erexi. Est autem ad Aquilonareui ejusdem ora- 
torii partemsarcophagUiiteiTii-ec-^i^ii»' alnlitus.qiiem E 
olimniilii Cudda venerahilis Al>!.i- J ••■' ■■■ 'i l'"'' 
corpus raoum reponile, invoKi-ii!. .u nn 

invenietis istic. Nolui quidcrn i., ,i. . li 

pro amora dilecta) Dco fajmina;, .juj^: liun- ujiiu uuait, 
Vorcai videlicet Abbatissae, ad ubvulvendLiEn corpus 
Lvi. Haic ergo audiens : Obse- 
Pati^r. (^ii.i infirmantem et moriturura 

I !-■ !'i i(ii''ii'. Iiic ad ministrandura 

I ; :■ ■ M illi' :iil : Ite inodo : tem- 

■ I' Cumque iltligentius namque inohediF-iiti I . ,, | , n- 

banlur Huum etiaiii iii ',.:'. ,_ .i ' :i 

cere et emondarc n-.auui, d ,i. ,, . , , m- 

tellexere tanlam fuissu Dch i n : i - n,- 
famulo, ut conlemptum fjus iIjii; h- 

dicaret : gaudcbnnt qimquo i|iii,i m,|' i' i.im ni. m- 
raetcurain 8110 fuis.HO Crcat<^>n. ui oiiani iiiaiuiisin 
rniraculo ipxorum errata Cdrri^rorel. lloc sanc, quod 
retuh, miraniliira, non quclibet auctore diibio, sed 
uno oorum, qui inteifuere. iiarranle cngnovi, vitBo 
C videlicel venerabilismonaeho otPreshj-tei-o ejusdem 
monasterii, nomino Cyncniundo, qiii pluninia la- 
to fidelium, longajvitatia et vitw gratiu jam notU8 

36 Kepetiit iiiili-iii ii^-uI.iim, in.inM,,iiriiiqiie suam 

r DciCuthberluv. n, \ i„; 1. uni Nalivi- 

tntis Doniiiii('a> lui , , n ,. niv.ni ibcensurum 
T€fptnd*m: catervii FnUniiii i II, I ■■, i,,,! ,,, :, ,,\ ii iihlis ..\ delur, iiiquiens, inihi exquibusdam verbis illius ap- 
propinquare diom, quo sit cxiturus ad Dominum. 

57 Eram autem soUicitus de reditu ppopter infir- ^-^(.((,(„r ai 
mitatom ejus : sed quiiiqiie diebu» ob.stitit tempestas, iio„^um 
no rpdire pusaomus. Quod diviaitus di^pensatum ':»fijium : 
fuisse, rei probavit eventus : ut enira omnipotens 
Dous faraulum suum ab omni labe mundanio fragili- 
tatia ad purura cahtigarel, utque adversaiiis ejus. 
quam nihil contra Bdei virtutem valerent, o.itriiii0ret. 
voluit eura lanto tomporc ab hominibus segregiitum 
etsua) carnis dolure et antiqiii liostis acriori certa- p 
raino probari. Ut autoiii reddita tranquillitate insii- 
lam rcpotivimui«, invoniraus euin, 8U0 monasterio «•inuttrtun 
egresnura, seilere iii domo, iii qiia iiis raaneie sole- Bfrefr-dx 
baraits. EtquianLci'^?-^! i- -) i.r.;,i,ii |„,-. . i.ii riiii^..-. ■'j,^'/u'(. «MeniprsdfdC 

lUm.. cujus r«la<u.i.«did,c,,d,mcrihi.|'e. Herofr.di 
v.dehcetdevatffi reiigionisPre.^bvteri, q.ii eliamtuuc 
Lindisfarnensi mouusterio Abbatis jurc prajfuit ■''''''■'■ "" !"'l 'II ''in^, qiii i^fiiUa iliutiiii luinoriii jaiil 
■" ' ' '■ '1, ;ic protluenle sanie. cura indi- 

r ■'■■ '■■ ■• ■ uiiiui calefacions attuli, eumque gu- 
.-i.iui i..f;,t\i . Milulnira nainquo iii facie ejus, qnia 
iiuiltum iaedia siimil et liingiiore erat defessiis. Com- 
plotft curatione, rc^edit quietus iu stratu : resedi et 
ego juxla oum. Cumque sileret. dixi : Viden, Do- 
miuo Episcope. quia multura vexatus c« ab infirmi- 
tate, prmtquuni i-ecessinius a te : et mirum, quare 
noluoriR. utaliquosnostrura, qui tibi ministrarent, 
hic liimiltei-eiiius abeuntes. At illc ait ; Doi provi- j 
doutia et voluntate gestum ust, iit prwsBiilia et au- ' 
lilio de^titutus Immaiio, aliiiiia pattTer adversa. 
Postquam enira a me digressi eslis, «oiitinuo cffipit 
languor ingravescere : adeoque de mea mansione 
eirredicrns B liaberent iagredi ; ex 
quo nutem ingredidns. baciusede membra coraposui, 

non niovi nie Linc, ^ed fjiiinque diebus liis et nocti- 

bu-, Iiii ■i^ :'.'■■ n- 1 ,.■;:,. ,iiH. Cui Bgoaio: Etquomcido, 

^^ DoriiiiM ; 1. '■ I' vivere potuisti? num abs- 

miriisi q'h:' '■,' ni'i tempore mansisti ? Tuni 

quinque i\]^_- ,,<■■' ■ '. :, :• ■.,., cui supersedebat, ostendit 

djFmonu'» ''^' cepjis <juii](]n-- i'tfcuiiditas,-et ait : Ric mlbi victus 

ariamlna erat his quinque diebus: quotiescumque enira os 

vmcil: ariditate ac siti nimia aruit et ardebat, bsec gus- 

taudo me refrlgerare ac recreare curavi, Videbatur 

autem una de cepis rainus quam dimidia parte cor- 

rosa. In&uper ait : Et concertatores iiiei numquara 

per orane tempus, ex quo in bac in&ula conversari 

ccepi, tot mihi persecutiones, quot in bis quinque 

diebus, intulere. Non audebam iuterrogare, qu£e 

essenttentationes, dequibusdixerat: taiitum rogavi, 

ut ministros susciperet. Aniiiii( ill..>. ft quuMlatn iio^- 

trum secum retinuit, in ij-r ■: ii a ;;, i,.ii' l'..',hi 

dminser' Presbyter, qui ministeii" ■ , i, |., i 

irivniii adesse consueverat, id(-r,.| . , , ,, |, ,. , , . 

admiii I numque ejus omnium cou^Mri- ..■i.i' i:.,!,,[, i. ,,ij.]ii 

accpptis rauneribus djgna recorapensatione non re- 
spondisset.illiNsadiiionitione recoleret, etpriusquam 
obiret, suacuiquerestitueret. Sed el aliumqnemdara 
de Fratribus specialifer , ut inter ministros sibi 
adesset, designavit: qui longo quidem veutris fluxu 
g.-aviter .'Cgrofabat, neque a medicis poterat curari, 
sed merito religionis, prudentiieetgravitatis dignus 
extiterat, qui lestis esset verboruni. quae vir Dei 
ultima dicerct, vel quo ordine ad Dominum mi- 
graret. 

58 Inferea rediens donium, narrabam Fralribus, 
quia vencrabilis Pater in sua se insula sepeliri ju- 
beret : et, vrdetur, inquam, milii justius esse multo 
et diguius iinpetrare ab eo, quatenus buc transferri 
corpus suum, el juxta houorem congruuni in eccle- 

tenuiiUui sia condi perraittat. Placuerunt ilHs, qua; dixeram, 

""■("'< et venientes ad Episcopum, rogabanius dicentes ; 

«pSfur* f^°" ^"^' ^"™"^' Doinine Episcope. contemnere 
jijssioneni tnam, qua te hic tumulare raandasti : et 
twmen rogandum videbritur nobis, ut le adnos trans- 
ferre, et nobiscmn haberc raereaniur. At ille : Et 
niei£, inqiiit, vuliini ,*;- , i-.ir Im. t .■nniescere corpore, 

ubi quantnluic^ II- , !■ ; rtameii certavi, 

ubi curiumcoii ;.■ ',..., unde ad coronam 
justitiffi.suble\aii.:,. li u,.^ ., |,;,..liMiii;i.^ spero. Sed et 
vohis quoque cnniinmliiis es.se arbitror, ut bic re- 
quiescam, propter incursionem profugorum vel no- 
xionim quorumlibet : qui cum ad corpus meum forte 
confugerint (quia qualisciirnque vim t:mi:i tarnen 

cxivit de nie, quia famiihis r .n-n -jimii i —e ha- 

berclis pro talibus sffipni- . ; I m ■ ■ nli Jn- 

tol?i«"'^' terfcdere.atqueitude ]in.-;, :.,,". :\. i,-i,.Mmul- 
f«m tolerare laborem. At m.bis iiuiluini .Wu j.iecan- 
tibus, laboremque biijusiuodi gratum iiobi^' ac levem 
fore asseverantibus, taudera cura couhilio locutus vir 
Doniini, dixit: Si meam dispositionem supeiare, et 
ineum corpus illo reducere vullis, videiur railii op- 
timum. ut in inlerioribus basilicae vestrae illud tuinu- 
letig, quateniis et ipsi cuni vultis, meuni sepulcrum 
yisit.iie iiussitis, et in iiotestate sit ve>tra, an aliqui tius illum exinde v GAPUTXI. anTom: 

UUima monila. Mors : sepultura. miractila. 

Vjumque incresceiite languore, videret tempus susd ^^aZiuneu- 

resotutionis instare, prKtepit se in suam manaiuu- lam. 

culam atque oratorium referri : erat autem hora diei 

tertla. Portavimus ergo illnm, quia prae raolestia 

bnguoris, ipse non valebat ingi-edi. At ubi ad por- 

tara perveuimus. rogabamus, ut alicui nostrum lice- 

ret ad ministrandumei pariter inlrare: nonenim ner 

annos plurimos quispiam illuc, prffiter ipsura, intra- 

verat. Qui circumspectis omnibus, vidit Fratrem, 

cujus supra meminimus, venfris fluxu languentera, "^"11'«« in 

et ait; Walchsfod ingrediatur mGcum : hoc enim "'^""' 

erat nonien Fratris. Qui cura ad nonam nsque horam 'ejwdyienier iUoi -■■ IIOSSU! 


01 autem tibi 


' ■III. qui 
■, , .le.iuct 


a ex quo in- "I' ''"''i II 1^1.. '-M ■ ■ - ■;.- 1 Mi.^ i,iijiii illa loui^ie infir^ 

niitaiii nioIe--tia carere. Ni,>n autem dubitandum, E 
supernae pietatis hoc dispensatione procuratum, ut 
qui multos antea sospes adhuc valeusque curaverat, 
hunc quoque nioriturus curaret: quatenus hoc"quo- 
qne indicio paleret etiam corpore infirmalus vir 
sanclus. quantum spiritu valeret. Jn qua profecto 
cuiatione sequebafur exemplura sanctissimi et reve- 
rendissimi patris Aurelii Augustini Episcopi, qui 
dura pressus infirmltate. qua etmortuus est, in lecto 
decuinberet. venit quirlain cum suo aegroto, rogans 
ut eiilein manii.s iiiiponeref, quo sanus esse posset. pacem e. Mui, ilcpopulabaliir roultiluUo, 1 I. Krqut ad pUca eun Edouardo . eideni manum impoiial, et salvus erit. Quo ille au- 
dito, inox ipgrotanti menum benedicens imposuit ; 
nec mora. sanntum ad pmpria remisit. 

60 Intravi autem ad eum circa horam diei nonam, mml/undui 
inveniqiie eum recunibentem in angulo sui oratorii ' 
contra alfare ; assidere coBpi et ipse : nec mulLa lo- | 
quebatur, quia pondus a?gritudinis facilitatem lo- 
queiidi minoraverat. Verum me diligentius inqui- 
rente, quem hsreditarium sermonem, quod ultimum 
Vale Fnitribus relinqueret, coapit disserere pauca, 
sed fortia, de pace et humilitate, cavendinque eis, 
qui bis obluctari. quain oblectari mallent, Pacera, „ 
inquit. inter vos semper et caritatem custodite divi- 
nam, et cum de vestro slatu consiliura vos agere 
necessitas poposcerit, videte attentius, ut unanimes 
ex.islatis in consiliis. Sed et cura aliis Christi farau- 
lis niutuara habetote concordiam, nec venientes ad ^ 
vos hospitalitatis gratia domesticos fidei, habeatis 
contemptui : sed familiariter ao benigne tales suscr- 
pere, tenere ac dimittere curate : nequaquam vos 
meliores arbitrantes cetcris ejusdem fidei et vitae 
consortibus. Cura illis autem, qui ab uiiitatc Catlio- 
iica; pacis. vel Pascha non suo ternpore celebrando ^"'^^ 
vel pervcrse vivendo. aberrant, vobis sit nullac 
munio. Sciatisqueetmemoria retineatis. quia si vus 
unum e duobus advertris eligere necessitas coegorit, 
multi. plus diligo, ut erueutes de tumulo, tollentes- 
que vobiscum ossa mea, recedatis ab bis locis. et 
ubiciimquo Ueus providerit, incolze maneatis, quam 
nt ulla ratione ronsentientes iniquitati, scbisraati- 
chorum jugo collasubdatis. Catbolica Patrum sta- , 
tuta diligentissime discere atquc observare conten- , 
dite. Ea quoi|ue, qux per meum ministeriura vubis 1 
divina pietas instiluta. vitfe regulari» dare digiiata ' 19 est ,14 TITA S. CUTHBERTI 

est exercEte solliciti. Scio cnim, qnia ct--i quibusciam 
contemplibilis vi«i. post meum tameii obilum apec- 
tius. quali'! fuerim et quara mea doctnna non ."!lt 
conlemncncla, licichilis. Hicc ct his similia vir Dei 
per inteivalla Incntus (quin vis, iit diximns. inflnnl- 
tatis possibililalem loqucnili adcinerat) quictum ex- 
pectalione futuraj bcatituJinis diem diuit ad vcspe- 
ram ■ cui cliam pervigilem quietis in precihus conti- 
nuarit et noctem. At ubi consuetum nocturna) ora- 
tioiiis t«mpus aderat. acceplis a mc Sacramenlia 
salulaiibus. exilum aiium. quem jam vcmsse oogno- 
Tit. Dominici C"rporis et Saiiguini 
munivit, atque clevalis ad cucliini ociilis. exlcnsi 
in altum roanibus. iiitent.im superuis laudibus 
rcam ad g;iudia regni cadestis emisit. 

61 At Ggo slalini enrc-^sus, niiiiliavi nbitinn 

Fralrihus, quietipsi noctciij m^.i .m,|. .1.;. , 

transegeruiit. et tunc forte Miii ' ' " 

dis dicebant Psat EPISC. LINDISFARN. , 
ingcmiscendo, et fredendo dentibus, nimio cuncto- 1 
rum visus et aiiditus hormre concuteret, nec esset, 
qui aliquod remedii genus excogitare quivisset ; lum 
ecce qiiidam de Presbvleris eJoctiis in spirilu. per 
opilulationcm beati Pa'lris Cuthberti illum p"s»e sa- 
nari, venit claiiculo ad locum. ubi noverat pfinsam 
fuisse aiiuam, qua corpus ejus dBfunclum ruerii l..- 
cum, tollensquB modicam humi particula- ■' in aqu 
biies ;,,1 |.a ejii- ; -cfit. ! des 


niul et 


'Utiif-irnln- demluin Fr . D.-I . lilieratura se a dainionio, qoo 

hir. B. Cutboili meritis et inlercessiona 

Mirandum et bonis omnibus delectabile 

luiii, cum videres filiumciim patre sospitera 

I la circuiiiire, S^iicli.iuni auxilio gratias «rrit I s ad <" 

bat; contigitquc 11 
canerent Psalmui 
curatum, rorum • 
viro Dei. tJintaci 
:, utphli 

mentis noc seTpsiin). 'i' ■ 


■ ■-■r\. poterat 


-.i<l oBten- 


agnoscere. (Jui uln, '■ 
VHlr-nK; 1^1 n,iiL'raliil.. 

j.f.,|,||., P'.,: ■ "• ■■■■ ■' 

inemor..li>l- .1.' . .:» ' -' 


, , , v,i adstante, 
, 1 1 , ;ir;iii ,^ M:ii'lyrum, 
. . , ;.,.., [loiriiiioetSalvatori 
,, . 1 .,1, bostis vei-bere lilie- E 
. ., 1:1111 Tuerat effectus, ad 
,. ,|ii.. hodiefossailla. cui 
1,. iiiiini, quailrato sclie- 


mniH Fra- 


mati' f;ii't:i, 1 ■■ 


1, iniidata, et laiiillis in- 


. ci-lebra- 


ttis inii)li'l 1 1 1 ' 1. ''■■!! ,1 


, . , t< <.l(.'i,iam inquacorpus ejiis rei|iiirsi II. aiJ |if.i t.m ,ii-;ii.lianam. Faclnmque ptur 
est ex t*o tenipore. ul plures 3;iiiilatum operatiuiies iam. 
per postlem lainiles \el eamdeni lerram, Doininixlo- 
nnntp, fierent. taliliu <e\]e\it iii le Pialmiit nvplimut ex daodeclm, gui eii 

ilnropaluni Eucicaio! lUlus uiiiio IpRO »ci 
lirc WllfrUlfi. Vtdeivr llla lenlam eox 


"."'i,'',\ Conlwbatta C0gllital"M(l Ml 

ejus obiturn ['t']i 
VBS, sed post os Psiilmi 
Patris, 

Petri f 
reposilnm. I SbiI nM iluriincta ac tumulato Cbriiiti laniulo. CAPllTXIi. 

Cnrporis inmTUpli ekvalio. Minmda. Siic- 

ccsswes. 

V ''lo'i8 nutemlatiusmnngd-are Diviuatlisiien^atio, 

nii;iiil;i in L'l(iriii vir saiirtii>- pi>s( nir>rtem viveret, ^ eejii; Mimiitn j;iiii el in pulv.T.'iii rcdiiclu ..■orpore reliiiuo, 
sicca invtinienda rebaiitur) atquc b in levi arca re- 
condita. iii endem qnitlmn loco, scd supra pavimen- 

-.1., ,.i .', ... '. !■■ ,,11.. , (.. \r,-,-i 1 ,i , nii.-.iio ferme : elapuiimites sepul- 
n, qnasi adliuc vive- fugan'-,,irii,is. 
nil vulubal. lii] A pro cislendendo incornjptionis signo tolleiites (nam 
quaj earni illius proxima aderant, prorsus tangere 
' timchant.) festinarnnt referre Antistiti, quod inve- 
jierant. Qui lura f<>rle in remotiore a inonasterio 
loco. refluis undique muris fluctibus cincto, sultta- 
riiis tiianebat : in hor etenim semper Quadragesimte 
tempus agere, in Iioc qiiadraginta ante Dominicum 
natalem dies in magna continentias, oraticinis et la- 
crymarum devniione c ducere consuevei-at: in quo 
etiam venerabilisprBpdecessorejusCutlibertus.prius- 
qnam Farne peteret, sicnt et siipra docuimus, ?U- 
quamditi secretus Pumino militaverat. Attulerunt 
autem et pariem indumentorum, quEe corpus sanc- 
tuni ambieraiit. Qu;p cum ille et munera gratanter 
acciperi^t, et mirjciila lilienter audiret (nani et ipsa 
indumenta, qu:isi Palris adhiic corpnri cireumdata, 
mii-odeusculnbaturaffectul Nova. inqiiit. indiimenta 
rorpori pro his, qnae tulisfis, circuindate, et sic re- 
ponite inthecam, quam parastis. Scio autem certis- 
sime. qiiia non (liii vacuusremanebitlociis, qui tanta 
ccelestis miraculi virlute consecratus est. Et beatus 
est miilfum, cui in eo sedem quiescendi Dominus, 
verae bealitudinis auctor atque largitor, concedere 
dignatur. Adjecitque mirando, qusequondam versi- 
B busdixi, et ait: 

Quis Domini expediet coslestia munera dictis ? 
Vel paradisiacas qu» capit auris opes? 

Dum piu?infesti dirupto pondere leti, 
Vivere siderea semper in arce dabit ; 

Mnrtua nunc tanfo qui membra decorat honore, 
Pulcliraque perpetuaa pignora priestat opis. 

Quamqiie beata domus, sub tanto quie huspii Nescia qtiae nfevi. lumine laeta micas. 

lec tibi diffirile Omnipotens, mandare sub a 

N'" ''■ I'- -* • '• i-i( fiinera labes edax, 
I''. ■■ ' :i sub viscera Vatem, 

I ■.:...;,,- riiortis ab ore, tuc : lARTII, 115 

(eratenimdies Doininica) spero. per gratiam inter- D 
cessionis ejus liis crucialibus eripiar, ut vel sanatus auctoi.b 
ad vitain redeam praesentem, vel defunctus perve- "^'**' 
niam ad «ternam. Fecit ille, ut rogaverat iste : ba- aifflcUit, 
culoqijeinnitentemaegrotu-n. in Ecclesi.imnonparvo 
cum labore perdu3iit. Qui cum ad saiictissirai ac Deo 
dilecti Palris sepulcrum genua curvaret, caput iii 
terram dimitteret, pro sua sospitale rogaret; tantas 
coiif-iiiDi.) \iffs Muiin rorpus de incorrupto illiuscor- 
piiii' !■ ' ' [■ ■■ I 1 - --it, ut absque labore ipse ab 
'■i"rf'i ■ i''^i{iie adrainiciilo vel ministrl 

dii'* I ■ ■'iitaniis adliospitiumrediret: 

qui i> -■ 1 ■- ! iiiiiorataad integrum virtute, 

viam, qiKirii dispnsuprat, peregit. 

67 Erat in monasterio quodam, nnn procul inde 
posito, ad'ile!^cens ea, quam Oraeci paralysin vocant, ^^"■^^''*^ 
infirmifate omui membrorum officio deslitutus: unde ,nenta, 
Ablias ipsius, sciens in monasterio Lindisfarnensi 
medicos esse peritissimos, misit eum illo, rogans, 
infirmanti. si quid pnsseut curatinnis. conferrent. 
Qui cum.suoquoque Abbnte et Episcopo jubentibus, 
diligenler illiassisterent, et quidquid nossent erga 
eumindustri?e medicinalisimpenderent, nihil omnino 
proficere valebant : quin potius crescebat morhua p 
quotidie, et paullatim indeterioruvergehat, adeout, 
excepto ore, nullum pene membrum posset loro nio- 
vere. Curoqiie a carnalibus medicis, diu frustra la- 
borantibus, desperalus acdesertusjaceret; confugit 
ad divinum coelestis medici ?uxilium, qiii in veritate 
petitus, propitius fit oranibus iiiiquitatibus nostris, et 
qui sanat omnes languores noslros. Rogavitiiaroque 
fn sihi portiunculam de in- j,] corruptibilibus sacri cnrporis afferret exuviis ; quia 
crederet per hujusse virluti;m ad gratiam sanitatis, 

0, Domino largiente reversurum. Qul consulto Abbate, 
attulittalceamenta, qujp viri Dei in sepulcro pedes 
iiidueranC; etea pedibus dissolutis aegroti circumde- 
dit : siiiiiiilpm primo a pedihus eum paralysis appre- [.landun, ■■'>' ;ib : e tubis. Hepc et his sitijil ' ' ■ :■ - oum lacr^-rais ac 

m-igna compiiii ; i' * ■ . mente linguacom- 

plevit. feceruiii i i ■ ■ ^ i , .-i ii et involutura 
novo .■tmictii 1 r ■liica reconditum, 

siipra pavinichi ; :.:|u-uenint. 

GS Inteii-:i li. ■■.:■■■', ,i,ii-,,.v KadbertLs morbo 

! C'ii"i'i; iii ' .■■ !■'■-. ■«■nte per dies mnHumque 

iiig' ' ■ ' I iiifjiions, non multo post, id 

p^-t ' , ^' I II i^. etiara ipsc migravit ad 

^"' ■". "<■■■■■'! :'•' iK ei.i niunere, qund diligentis- 

siiiie petn'i-;it, vi iidicet iil iinn repentina morle, .sed 
lunga exoctus ajpritudine. transirel e corjiore. Cu- 
jiiscorpus in .«ppuliTobeati Patris Cuthberti ponen- 
tt^s, apposiierunt desuperarcam, in qiia incorrupta 
ejii^dfni Palrismpmbra Incaverant : ubinunc usque, 
si p.-tPiitium fides eiigat. miraculorum signa fieri 
non dcsinunt, Sed et indumenta, quse sanclissiraum 
corpus tyns vel vivum vel sepultumvestierant, agra- 
tia rurandi noii vacant. 

00 Deniqiie adveniens transmarinis e partibus 
Clerxus qiiidam reverendissimi etsanctissimi /"Wil- 
lehrordi Clementis, Fhsonum gentrs Episcopi, dura 
aliquot dies ibidem hospes rooraretur, deciditiu in- 
firmilatem gravissimam. ita ut ingravescenie per 
Ifngum tempuR wgritudine, jam desperatus jaceret. 
Qui cum victus dolore, videretur sibi nec rnori nec 
vivere posse, inventosalubri consilio, dixit ministro 
suo: Ohsecro, perducas me hodie post celebratas 
Mi<)sas adorare ad corpus sacratissimum viri Oei, quin dun.ifa per reliqmas viri ^iincli virtiife medi- 
candi. sanitasoplata aplantapedum perceleramem- 
bra esset transitura. Atuhi con.^suetum iii monasterio 
Docturnre orationis signum insonuit, excitatus so- 
nitu, resedit ipse. Nec mora, solidatis iiiterna vir- 
tnte nervis artuumque compagibiis universis et do- 
lore fugato, ^anatum se esse intelligens, surrexit, et F 
in gratiarum actione Domino omne noclurna- sive 
malutinse psalmodiae tempus stando persolvit. Mane 
autem jamfacto, processit ad ecclesiam, videntihus- 
qiie et congratulantibus universis, circumivit loca 
saneta orandn et -suo Salvalori sacrificium laudi.sof- 
fereiido. Factum namque est, ut pulcherrima rerum 
conversione is, qiii dissolutus toto corpore illuc in 
vehiculo perlatus fuerat, inde strictis firniati>*que 
membris omnibus, domum per se rediret incnlumis. 
Unde meminissejuvat, quia haicest mut-itiodexterse 
Excelsi. cujus memorandaab initio mirabilia mundo 
fulgere non ceasant. 

68 Nec prajtereundum arbitror, quid miraculi 
ccelesiisetiamper reliquias sanctissimi oratorii, in 
quo Pater venerabilis solitarius Domino mililare BdUi 
consueverat, divina pietas ostenderit ; quod tamen *.'"^'' 
utrum merilis ejusdem beati Palris Cuthberti. an ,.„„, 
successoris ejus Edilwaldi, viri eeque Deo dediti, riat 
ascrihendum sit iiiternus arbiter nnverit. Neque ali- 
qiia ratio vetat, utriusqiie merito factum credi : ro- 
initante etiara fide reverendissimi Patris Felgildi, 
per quem et in quo miraculum ipsura, quod refero, 
completum est. Ipse est qui tcrtius ejus- IIC VITA S. CUTHBERTI 
siiiritualis hreres. Imdie iiiajor A dem loci et railitia . 

septuageDarin. in magno vitae futura- de^iuerm. l«i-- 
niinutn prasentisexpectat. Cum erpo viro Uei Culli- 
berto ad coelesfia regna translalo, Edihv.iMiis hjus- 
dem iDSulae et njonasterii colonus existere cffipisKet 
qui et ipse multos antea per annos in monaclupa 
conversatione probatiis, rite gradum anachoreticre 
«ublimitatisascenderat; reperit, quia parietes prie- 
faU oratorii, qui tabulis minus diligenter coaptatis 
erant compositi. longa essent vetustate Jissoluli, et 
aeparatis ab invicem tabulis, fiicilem lurbinibiispriB- 
buissent ingressum. Sed vir venerabilis, qui ccclestis 
«dificii magia, quam terreni decorem quicrebnt, 
sumpto foeno vel argilla, vei quidquid hujusmodi 
materifB reperisset, stipaverat rimulas, ne quotidia- 
nis imbrium sive ventorura injuriis, ab orandi retar- 
daretur instantia. Cum hffic igitur Edilwaldua. in- 
gressus locum, vidisset. postulavit a frcquenUnti- 
bus se Fratribus pelliculam vituli, eamquo 
angulo, quo et ipse et pr.r 
berthus. *a!piu3 uraiis st.,n' \.-l ;-'-iiii llf-r.iere sole- 
bat, clavisafnvam, M.lM.rn^ j., ... .Ihi nm nppoauit. 
^w. At postquam ij.sf (juo.in.-, .■\).|.'ti- il.i liiiuilerimcon- 
tinuis annis g, gamlnim viiin-ni;(' t.r.iliuiiiiiii.s intra- 

B vit, ac tedius l.icum eiiiniiem Felgdiliis incolere 
coopit, pbcuit reverendissimo Lindisfarnensis Ec- 
clesise Pontifici A Eadfrido, di.ia.»lii(iim votustate 
oratorium illud a fundftmentisrestaurare. Quod dum 
esset opus expletiim, ol multi dev^ita religione a bea- 
to Chiisii alhleti Felgildo poslularoiit. qualenus 
aliquam illis particulam do rclii]uiiM saiicti ac Deo di- 
lecti PatrisCulliborti sive HUccesMuisejus Kdilwaldi 
daro debuisxet, visum cst illi, diviitam parliculatim 
memoratam pelliculam poteiitibuH dandam. Sed da- 
turus eamaliis, priiis iii se ipse, quid hEBc virtutis 
haberet. cxpertuN est : liaboliat nainque vultum do- 
formi ruboresimul ot tiimorc prtifusiiiii, rujuf qui- 
I l/inpiioris s bealusCuth- EPISC. LINDISFAKX 

APPENDIX 

Siiblata puralysis cl laiiguor ocull 
£x Ubro llist. Ecci. Bebx cap. 31 eC 32. 

JOirat in eodem monasterio Frater quidam, nomine 
Beadw^egen, lempore non pauco hospitum ministerio 
deserviens, qui nunc usque superest, festimonium 
habens ab universis Fratribus cunctisque superve- 
nientibus hospitibus, quod vir esset multse pietatis 
ac leligionis: injunctoque sibi ofRcio supernae taji- 
lum mercedis gratia subdiliis. Hic cum quadam die ^"^ 
Ixnassivesaga, quibusin hospitali utebatur, inniari 
lavisset. rediens domum, repenfina medioitinere 
molesiia corporali tactua est: ita iit corruens inter- 
ram etaliquamdiu pronus jacens, vix tandem resur- 
gerel. Re.surgen8 autem sensitdimidiamcorporissui 
partem aoapiteusque ad pedes paraljsis languore 
depressam, et maximo cum labore baculo innitens, 
domum pervenil. Crescebat morbus paullatiin, et 
nocte superveniente gravior efiectus est, ita ut die 
redeiinte vis ipse per se exurgere aiit incedere va- 
leret, Quoaffecfus incommodo concepit utilemente I- 
con»ilium. ut ad ecclesiam. quoquo modo posset, 
pervenienR, intraretad tumbam reverendissimi Pa- 
tris Cudberti,ibtqiiegcnibusflexi.<: supplexsupernam 
pietatom rogaret : ut vel ab hujusceinodi languore, 
si )ioc sibi utile esset liberarctur; vel si se tali mo- 
lestia diiitius castigari divina providente gnitia opor- 
placidaraente sustineret 
ii--posui'rat, et imbe- tcret, patienter dolorem 
illatum. Fecit igitui 
cilles artns baculu f- 
prosternens se ad r( 


eju. r prcD facie ejussigna pjitclnMi \i . n 
motus, minorcm inr[i. I ' i . 
' continentiuni, et iiu:! I ' 
rius vel fotu solis, vrl <-)'t , ,|. 
crevit languor in majiis. rjirn:-iii 
ardore replevit. Timens ergo, n 
hujusmodi inflrmitntiK sntifariam 

fidelins,i.,.-r ,.. ,■ , ... 


(ut ipse poste.! refcrre erat sohtusj riuasi ma- 

gnam Intainquemanum caput sibiiu parte, qua do- 

.-, ' ■ lobat, totigi^se, efidemqiie facfii fntam illam, quie 

iidinore- 'aiiguoro ])rr -i fn.-mt r.-„-.„,-i „■ ].- rt,-'in, paulla- 

:,.lhiberet ''"> f"^"'"'" ■ ^ - ■ ■ '■ ' ■■ ■:■'". ■■"Ipedes 

usquGporii ■ ',' !, ' _ [ 1'!'^ sanissi- C pollicul;. ih > , 


htatimi|iM' i:i^,. 


biesfo'.)^. 1. 


giOBUBIiUl.l.i:,. !■!. 


ais indicavit.qui s.' 


^,ih,,i,, ,' 
acdeformemnnsso. 


.■1 |. 1 
tram manu palpa-^s. 
1 , 
■ ■ !■'■■', : <lii 


Pfllgildus retulit. :i, 
. , |. !■, ^ 


t«r u&rraverat, us^ 


pore, cum inclu^u 


- [■, !■, 
maneret, ut prius, 


vultum Eiempcr bnl, 
, l>. 


tentis, quieetiii |.i 


cordis et corpori^ i 
satiansqueinbniii^ 


'!i, ,".' 
perpetuura mi«<>ri. 
,-,.!, .„f n, 


iecula seculoruui. 


Aui.-ii. 
ofirjoonnooas. - 


b Hrdn m. 


\ cap: 


.30, 


In novo lociilo. - 


8. mmm- \ "'^T' '""»8"'' 
) CeMrli ri{ m dla 


•*"« CQ* mortuw^onnD"; 


lu^ lu"'y: 


Zlml 


Vi< 


rttl EpUtcput atino 
't. — g i« 
ilwa 


Ido tlve .«tleltealdo 


-TJlSsi^SSr"' 


ii BadrrUe 


1 Atiiie 
iw (wcrlpjlf Brda. III . quod ante trie 
uupermihipcripsi usSvidhertus AK'. s pnlpo- ■■ "' :.■:■.:.!,. ,.:,■■ rnL.ilici hUllC 

tleri nielil lii;ijoris pp|-ii'ii|j Vf-(jili;iiit. Cumque tem- ■ 

pore non pauco Frater prafatus tali incommodo la- 
boraret, noque imminens oculo exitium humana 
manuscurarevaleret, quin pntiusper dies augesco- 
rot; coutigit eum subito divinie pietatis gratia per 
sanctiBsinii Patris Oudberli Reliquias sanari. Nam 
quando Fratris sui corpus ipsius post multos sepul- 
turajunnos incorniptum i-epererant, tulerunt partem 
de capillia. quam more roliquiarum rogantibns ami- 
cis dare vel ostoudere in signum miraculi posseiit. 
Harum particulara reliquiarum eo tempore habebat XX MARTn. 117 penesse quidam de Presliyteris (■jusdem raonasterii, 
nomine Tridredus, quinunc ipsiusmonasterii Abbas 
est. Qni cum diequadam ingressus Eccle! 
ruisset thecam reliquiarum, utportionera 
ganti amico prsestaret, contigit et ipsura adolescen- 
tem, cui nculus languebat, in eadera tunr Ecclesia 
. Cuoique Presbyter portionem (quanti luit) a 70s potuisse omnia cognoscere. c Igitur Vit.im S. 
Cutliberti excribere exordiar, et qualem se vel ante 
ape- Episcopatum vel in Episcopatu gesserit, quamvis 
nequaquam ad onmes illius potuerim pervenire vir- 
tuies : ideo enini ea, in quibusipse tantum sibi con- 
scius fuit, nesciuntur, quialaudera ab hominibusnon 
requiren;--, quanlum in ipso Tuit omnes virtutessi 1 dedisset, residuum dedit adolescenti, ut latere voluisset. Quamquam etiam exhis, qute no- ' 1 loco reponeret. At ille salubri instinctu 
jiitus, cura accepisset capillos sancti capitis, apposuit 
palpebrfe Innguenti, et aliquandiu turanrera illum 
infestum horura appositione corapriniere ac mol- 
lire rurabat. Quo facto reliquias ut ju^sei-at sua in 
tbeca recondidit, credens ^iiii:ii i>.'ilNiii . i;.:lli? viri 
Dei, quibus attactus fuer.it , i ,. , . . , linlurn. 
Neque enim eum sua fid'-^ 1 i. 1 ■ i ' • n , ut 
referre est solitus, tunc <:ir'.:i'..r Iji-.-n ■.. njnlam 
diei.) Sed cum alia, qu^que die^ ille esigelKit, cogi- 
taret et faceret ; imminente hnra ipsius diei sexta , 
repente contingens orulum ita sanum cum palpebra 
invenit, ac si nihil unquam in endeformitatis ac tu- 
moris apparuisset. ALIA VITA 

Auclore eodem Beda carminc scripta. 

mevole Leclor. Coitstilunramus Itic subjicere ham Tiperta erant, plura omisiinus, quia sufficere 
credidimus, si tautum excelleutinra notarenlur; 
mul et legentibus consulendura fuit, nc quod aliis 
pararet cnpia t-ongesta fjisfidii 
eos, qui lecturi siiiil, ut fidom d 


B 


n Comm ■ fiilsi LIBER I. 
Vila ante inffressum in mi 

X rimum qiliileni ponimiis, quc 
cidisse relalu multorum didicin 

■\« E|,;.c..,.us h T potissimum quta vi Martii ad Vilam SS Kineburgx , 
Kineswithx el Tibbx § iv iirobnvimns Alcfridos ditos 
Eegcs, filios Regis OiiVii. apud Nordanhumbros re- 
gnasse, produclis ex hoc poemale aliquot veisibus. VC' 
ruvi quia illudcxtai excusum, el moles videlur nimium 
excrescere, eliam in ipsis S. CulhbeiU Aclis, Transla- 
tiombnsel miraculis, coijinmr hanc Vilam omitlerf . 

TERTIA VITA 

Aucfore monaclio Lindisfarncnsi cooevo. 

Ex variis HJSS- Codicibus. 

PROLOGUS. 

1 i';eoeptis tiiis utinam, sancte Episcope Eadfride, 
et t^^itnis lamilire tam affectu v.ileam parere quam 
vr.tM, E,st eiiirii raihi, et hoc opus arduura, et rae<'e 
imelligenlife faciiltas exigua. Ego autem quod ad me 
pertiuet, etiam si delicatae materiEe b superer tjuan- 
titate, satis haheo.jussionivestra; possibilitatis mea;, 
obedentiam non defuisse, quse tamet>!i ministeriura 
; minime explevit injimctum , certe debitum cxolvit 
obsequium. Vosque deprecor, ut, si quidpiam secus 
- quara voluislis, provenerit. imbecillitatem meam at- 
■ que nnu-; iniiiositiirn htjiio jnre perpendentes, im- 
perferii 1,1 .1,, i,,_ ';i , officii magis a?stimelis 
quaiii III ; M :.■ .iiiiii indicium erga vosmeae 
revpii n . ' M^stris araplius me impen- 

derev.liii . iu .n. i . • irn. Quod si dignum aliquid 
vestra; lecni-ni contVi:.-Tfi, id orit profecto divini mu- 
neris. Tum etiam benevolentia vestra inertes quo- 
que ad profectum excitat. nec dubitatur ipsorum fide 
perflciendum, quorum est adhortatione susceptum , 
cum mihi qunque fiducia sit peragere posse. quod 
praecipitis, qui Jd tam confidenter injungiti Obsecrn ita'|i 
5 adliibeant. ne- 
iiim et probatum 
equam di- I adc Dei pe post.- 


lasterium acla. alii, ille [ adhu< 


[nphans. . Tun. quem secum in ;.i. .. . 
gati sunt quaJam ,!ic lui-.l'.. }L\un<ji. in campi plani- 
liem, inter quos ille inveutus, et joci varietatem , 
et scurrilitatera agere coeperunt : alii namque stan- 
tes nudi versis capitibus contra naturam deorsum ad 
terram, et expansis cruribus, erecti pedes ad coelos 
sursum prominebant : alii sic, alii verosicfecerunt. 
Intereaquidam infanseratcumeis^fermetriura anno- 
rum : hic incipiebat constanter ad eum dicere : Esto 
stabilis, et reiinque vanitatfm joci. Qui et iteravit 
negligentiverba prajcepti ejns.plorans etlacrymans, 
quod eum pene niillus consolari potuit. Poslremn ta- 
nien interrogatus quid sibi esset, clamare cfppit : 
sancte Episcope et Presbyter Cutliberte. hrec tibi et 
tui gradus contraria naturae, propter agilitatem non 
conveniunt. Ille vero non bene intelligena adhuc, ta- 
men joci vanitatem derelinquens. consolari infantera 
ccepit. Revertensque ad domum suam. prophetiaj 
verba in mente retinens, sicut sancta Maria omnia 
verbapraidicta Jesu memorans conservabat. Videto, 
fratres quomodo iste antequam per hborem operum 
suoruni agnoscatur , per providentiam Dei electus 
ostendiiur : sicut de Patriarcha per Proplietara dici- 
tur : Jacob dilexi, Esau autem odio habui. Sainue! 
qnoque et David utrique in infantia electi inveniun- 
tur. Jereraias vero Propheta et Joannes Haptista in 
officium Domini a vulva matris sanctificati Ipguntiir. 
Sicutdoctorgentium atlirmavit, dicens : Quos au- 
tem pradestinavit hos et vocavit. 
3 Ineademaetate alio miraculo Deifllerfionipraj- ^ 
Dominus magnificavit eiim. Dum ergo ^ Malacb 1.1 

Luc. 1, U 
Rom I, 30 namque uon intellipat, vestrisorationibusjam prse- destir . - - 

sumptum esse, quod etiam per me creditis .-idiraple- esset puer. utdixi. adhuc laicus, m infirm.tate pre- 
dumT Magna namque cum tetitia suscepi vestne mentc eum acriter detinebatur. Namque genu f- 
caritatis iroperium. Etenim ingens mihi lucrum 
utilitas, hoc ipsumquodn Est siquidem perfecta via ad virtutem illum 
quis fuerit. Ideo ut breviterdicam omnia qu.-e dc 
sermo referenda jactavit , credite, et minima i 
eestioiate de maximis audisse : non enim ambigoi est mente astrictis nervjs claudicans, pedc altero terram 
irdor S. Cuthberti. non tangens, fori-^ deportatus juxta parietem in «olis 
ardore jacens, vidit hominem honorabilem, et mir» 
pulchritudinis, super equum ornatissiraum, in albis 
vestimentis sedentem, de loginquo ad se venire. Qui 
appropinquans ei salutansque verbispacificis, inter- 


IIS TERTIA VITA S. CUTHBERTI A rogavit. si voliiit fali Iiospiti ministraiv. Ille etiam 
inltvpida meute corporisinfirmitatem revelans. ait : 
Si Deiis voliiissel. et me nodis infirniilatis pm pec- 
calis nnn obligas^et, in honnrem pjiif minislrare 
hospitibiis picer non essom. Duinde it.iqiio vir ille 
postli:ECverI.ad^sD>n<len>(lBe(i.io,con.Mfleratogenu 
pjiis, qunda iiiilli^ medici^, iit iHxent aiTle, cura- 

tici simul 6t la''. *■' nim calidmiiigtiens liniredebes. 
Pner aut^m prtst (ii-ces'um, viri pr^i-ccpt.' obedions. 
Anseliim Dfli e^se inlpllexit. Pnst paiiros dies fe- 
ciiminm tidem ejns sanntus. pratias agebat Deo mi- 
seranti.qui sanitatera intpgre. sicut riiecato Tobim 
per Aiigeliim suum riirantem dederal. Et ab I103 
tempore. utille probatissimis viri» revelavit, Ange- 
It.rum nuxilio. cleprecatHB Dnminnm in maxirais an- 
gustiis suis. non csl dcfriudatud. 

3 Aliii qurifiue, tcmpore in adolescenlia sua, dum 
pnijrtgr adluic esset iii pnpuhiri vita quundo in monfanisjuxi; fiuvi lod d b Leder, cum nliis PastnnbiiK 

uii iia^icebat, pe^^noctans in vigiliis , 
m cjiis. menlR fldeli uberrimis ora- 
'iMoiipm, riniiu) ei Dominu8 revela- 
lo riguTf", rnin rcseratioiie elemcnto- 
ii.i[ I ii^ <)ii- irj(ueiis(sicut beatus 
i ]ii 1,1. I, j I !■ cognominabatiir De- 
.n.I. ;ii-- -1 lii^vcfndcnles vidcbat; LIBBK II. 

Vita monastka, varia jyi'xdicta : miracula. B ergo dispoiieris duriori s 
io confringere, a populari ficien», sanctui 
voluntariee sei revertens, re- fiotinnenui 
i meliora pro- llailr,Mn*e 
laborem toleranter ferebat, quem 
lutis longum in Dei opere studium 
! in naturam verlerat. Iiiedis aiitem , 
intantum patiens crat, ut incredulita- 
inceret. Pernoctabiit in oratione sse- 
lumquara eti.im biduo triduoque rda- kjI- Iiune ejus liignum me ea-e m>n usurpo, 
lius aerraone explicari potest. Erat enim aspeiiu an- 
gelicus, sermone nitidus. opere sanclus , corpore 
intcger. ingenio oplimus. consilio miignus tide Ca- 
tholicus, spe palientissimus, caritate diflusus ; sed 
virluTiiiu tramitein enodabo. 

2 Fiiil igilur mir.iculum alind. in quo primum Alvinocibo snli.u 
gloriftcans Domii 
5 Celer.! vem 
tinsilenlioprjolci 
anhelans iiorfcci;. 
Tirluiihiis Clirisii . f)m , Iio.l- us mtrnXa» nttmnmA aHor«M, _ i. LoJ„, apxii niiTotun, 800117^™» iiomiiip l'iopli.'l;L' myrcfdeni Propbetio atcipiet. Et 
qui rocipit justum iu noininejusti, mercedem justi 
accipiot. lit abhacjam die frequenter esurienteeo, 
Doniinus oibavit eum, ut protessus eal tidolibu!i 
Fralribus, noii propter jactantiain, sed pro|iter ledi- 
ficationom muUoruin. ut 1'aulus do semetipso multa 
loculus cst. 

3 Et hoc dicondum puto, quod relutu uiuUorum 
bouoruui XX MARTII K homrnm agnovi ; ex QMibu 

En lempore, quo fnit n''biscuni in monasterio, quod 
"■ .iicihirMailros. acrei-sit.is est a sanctinioniali vidna 
matreriiie omiiium in Christo b Abba, Veniens ergo, 
iit invitatus est aii crnrjliium. quod dicitur Colodor- 
li\ri'_', ;i:rttii>ri-r|ih' ln .'Jiquot dies. non deserens re- 
1'^- ■ ' ■ 'i'^>nis propositum, ccepit uocte 

'^'1 li . ■ I ■ ir.'. morem consnetudinis ran 
i'"' i ' ' in^. Quoroniperto, a quodam 

•-■'"■ ' ■ ' ' ' ' it occulte de longinquo &ub- 

''■ ]i ' '■ ' -liie volens, quomodo vitara 

'<'•■'■■'' - '■' Ille verohomoDeiCuthberlus .-^ 

'""''!' i' li.' .! i; [ri.pinquans ad mare [iapressus sci 
est ; ii.-qii'- ;iii liimljLire, in inediis fluctibus : et mari 1\ ■ 
ali.|iiando usque ad asceilas tumiiltuante el fluctu- m- 
ante tiiic'iis et.t. Dum autem mare ascendens el in < ui 
areiiosis littoris flectens genua orabat. venerunt Pu tl9 ist Pleculf Presbj'ter. qoarta die seeundum verbum ejus in serer 

.»„„. j viganles prospere portuin SHhjti-- tenuenint, sicut 

nobis unus e duobus Fratribussupra, noniine Tydi 
qui Pre%ter est adhuc vivens. coram multis testi- 

bu^jniiicavil, -Joriticans Iieum (juud tadein miseri- 

'" - ■ ■ ' 1 ' ' '■.postolus 

j^.;,'""-''' 'i-.\,".M,.^,.,., ^,^::.i.;.u.propIie. 

5 Supradictus autem Presbjter Tyd\ aliud mi- 
raculum, quo.l luiilris cognitmn e^t, indicavit : 

scilicpl r.]iiM,|,.,ml ■!i^ rr'!!-:--'f)).itur juxta fluvium odciribns 
impletun n Fratril.us [\ 

pavidus el t 
prope morie 
sternens se u 
indult:e ejus duo pusilia araimalia i 
proni iu terram, lambentes pedes, 
pellibus suis, et calefacientes 
Post servilium auteiu et ministerium 
epla ab eo beneditiiune, ad coynatas 
i-ecesserunt. llle autem bomo Dei in : Clericus vero 

te coangustatus 
autem die pro- ■ ' l'Hi. flehili 

■ ' I! h"mo Dei prophe- 
lali sermoiK? I. ] ■ j. , mi. quid est tibi ? 
Numquidpro['iii-. ,i.|., ■...;.!■, ,!;ai.i y.ihi tentando quam 
ilebiiisli f Hoc tamcu nLi coiililenti uno modo indul- 
geltir, si vntum voveris. nunquiim te es^e quamdiu 
\ix>M-o naciatiirum. Fraler autem si; vovens et per- 
flcipns b, iiodiclus etsalvatus ab eo exiit. Post vero 
.•liiluia p|us multis I-'ratribus narrans servilionem 
riiiiii,. 11111111, sicut leoncs in veteri Lege legimus D,t- 
nifh ^crviie. et quod spiritalibus oculis latitynlem 
euni et pndjaiitem viderat, sicut Petrus Annaniam 
et Sa[thirain Spiritum sanctumtentiintes, mirabiliter 

4 Alio qiinque tempi^re de coileni ninnavferio 
qunddicilurMailros, rmi,,!,:. i,,,. i, .ini,,,. !„■, ,,■„, 
et n.ivigans ad terram i', \i . . _, 

pi-ospere pervenerunt. M , ,, ; . :. ; ; :. , ,, rariiis mercede sua. l'.\ _ , , ., .ntuin^in li 

coihim, vidil, «qniht ,, . , , , et dixit i;,un flumi- 

piileni ad 
-iciit pra;- pisceni grandem, pcu 

ve-ceiidiiii, nnndedi^ ■-■■^ :■■- .,^. -,:.■- :■, ^,.:r,ntMeD«i, 

II' ' ii'xiiniis. jtroficicebintur. do- 
■•■ uus in nomliie Patris ot Filii i"-]'']'-- , i.tiii post natalitia Domini per- 

? '■ I ~' I ' II- lutem dixiteis : Eamus-, et 

'I" "1 ■'■'■ I Iiio secundum id quod pro- 

mi-M ,..■ < t,^ J ■,■!.[-■ .■! ilLibitur vtjbi^, quwrite et in- 
iiih.7,7 veiti.-ns : pMls:,!^ .( aperielur vobis. Puto enim 
■«i^iu ijupd aliquid nobis Dominus donaverit, ad celebran- 

c^ ptcaio '^'^™ '''^"'' '" 11"' Miii;' cum muneribus adoraverunt 
'^i cmparai i ^"'"- ''t in quo Spiritiis sanctus in specie cnhimba; 
bapfizato in Jordane fuper eum desoendit, et in quo 
aqiiam in Cana Galile» vertit in vinnm. ad confir- 
mandam fidem discipulorum suorum. Tunc itaque 
aurgentesexierunt. IUe autem priecedens eos, qnasi 
pra.'viator, usqiie ad m.ire pervenerimt. El statim 
videntes tres partes dephini carnii. qiiasi humana 
manu cum cuKello sectas et aqua mundatas invene- 
runt. Homo igitur Dei provolutis genibus gnitias 
agens Domino. di>it sociis suis : Teiiete portantes. 
ct benedicite Dominum. Ecce enim tres parles 
tribu.s viris trihu-que noctibus et diehus suffi- 
t lunt : quarta vero die serenum erit mare ad na- 
vigandum. Illi namq.ie pf.rtavenint et roserunt, 
niirabilemque suavitatemcarnis degustaverunt. Ma- 
nentes autem tribus diebus io valida tempestate. , pr..l.- f.g. 
, v-.'ta- F i quod igncm pra;i;ed;t et .-Liiutlur videntf 


illui uiidui 

servi Dei per pbaiitasiam diabidi. ad d' 
venerunt rcversi sunt,provt-Iutisgoiiihi 
Pra-dicatoris. Orantejam eo pro illiv p, 
Sathnna; fallatis, veniam induljicnria; iu 
conliteutes se, multirariam fali:icis a^t 
tionem .<ipiii[uulem, per visibilia pliiitila-lica intelU- 
gere. Igitur unusqiii^que per doctrinam ejus beiie 
emendatus et confirniatus, gaudeiites ad domuni 

7 Eodem tcmporfi invitatus e*t snnctus homo Dci 
a quadam muliere. qua? di.ilur Khn.spid. adhuc vi 
ividua. quascnutriviteumaboctj 
usque ad perfectam a;tatfm, in quaiervi- TERTIA VITA S. CUTHBERTl 
e«n, matreni appel- rabili etsaDcto Episcopo Eatainvitatin. et coacte ad D 
luadam die ad v llan. lianc in^ulam no.tran,, qua; Jicilur Lind.sfarne cum 
Hrnringalam, tnnc adjutorio Dei volnntatis advenit, prajsena et absens 


:i ad Orien- ilajmoniacos 
de eodera climatc, «anto vit. Vivens quoqi tnram , contemplativai 
nobis Regnlarem vil^ 
stituit tem pnsita 

m.iximo vento, ignis excitalus est. W; 

vida ad doroura. ubi maiiebat, cucurnl 

liuiu Deinetere dignetur, u globis ignei. n. , „i, 

■ .trepida roente ir.atristabililatem intimavit. .i.cens: quam Farne nom.na.it. und 

'™ . . .__ a .:i.: „„„ ..«,.«f Et tibusoircumc.nctam, solitan; 

competivit : ubi jiriusiK fcundum sanctam Scrip- 
ritam in actuali agens, 
primum componens con- 
um Reguia Eenedicti ob- Noli 'timere, hsv enim flaroma, tibi 
procidens unte januara prouus in terram. orav.t 
silenlio : et statim etiam deprecante eo, vent.is i 
geiis extitit ab OccidCDte. ct omnem magmUid.ncm annos ad insulaui, mlgralin 

in medio mari fluc- Fcrneni 

vitam concupiscens in'^m .- 
poluilsolus, prop- „„ j ;ib omnibiis innocentcr abegit. Et 

denter iii se essc Dei virlutera videnles, proteclione tum 
ejus innoxii i.eiv;ai sunt : gralios ageut^s, benedi —" 
xerunt Doniinn; 

« Fuit i|iiiihi[ii vir n^Iipinsu'; specialito.- _. da?monum piiantasias, aliqutid spatium 

Ille quippe intrepida niente fugavit eos, du- 

et lapideam rupem deorsum ferme cubi- 

viri in terram fodiens. loci spatium fecit, alterura 

cubitum mirabilem murum desuper ctim l^ipidi- 

busincrcdibilis niagnitudinis (uisi sciontibns tmilam 


Nescirl ,01- cari.a 


Dei vi.-tutem in eo esse) et terra commixli. . ..n- 


a dicmo- 


structum Edificavit. fa<'ipris ibi (iomunailas, de fjui- 


1 vustala. 


bus, ni.sisur8um fu'lii '- ^'•- nil':! v^lint- 


frendens 


gFuitnamqueh.iiM ■ ] ■ ■ n.HiLe.quem 


, Supra- 


veherein veliiculo -li.. .,:,;;.: . !;,.;;mis visitanti- 


■f.h , ;iJ 


bus eum, in adjuluii.iiu .^.i.i..u ^m iir.(;(.vpit : illi 


, ; 1 1 '■ 


sinc mora slatim obediwiitea vdiieiunt ad lapidera, 
fjuera in media vla, ne veliiculum ejus confriuge- 
rcnl, :iiit se jpsos Iffiderent. non penlucentes reli- 


., . ' ,,, 


,|ii,.ii,,i! |ir i,il.' .Tgo navigantes Fratres post noo 
|, .,,,,,, ii .1,111 visitiintos eum, veiierunt; et vi- 
;. 1, ' .,. . h- l:ipiJcm suum ab illis immobi- 
1. II, la L ,1 11 i -., rvi Doi aple compositum, laudan- l t;|Mi'iliraiUL's Deum magmhce in servis s 
operantom : recordantes, Miral)ilis Deus cat, ct noi. fst i'li 
pi-a!poravit soIhjih 
equi» : et videiis - 
tom iluabiis caiis; i 
ilosorto. et «l-[ibiiu 

doniur confraclaiii, 
pudiian. ot castjnn 
consulari cum c<i'|i 
flrioitatem, quutn 
vit : o( postroiiM 
Jam cniin (|uaiiil' [)Um:quibu8 jllf sl ii,..i u..,,.-. 


,1 ..i.is primura prwiiiu 


vorbum Deiprffidir,,M., 


,, 1 .4 |ira;dica" jonleM 


lionem, coepit dinii 1 ; . : 


. 11 viMii. scilis impejrai. 


quin locus isto peiio iii;„.l.,i.a.. i_. l |i 


lupit-r aquEBpe- 


nuriain : idco orumus Dumiiii auM. 


ilium, et fodite 


in medio pavlmnuio domus lianc s 


axosam terram. 


ijiiia putens csl Dominus Deus de i 


■upe petrina pe- 


ii ;,il ,ii|ii;im suscitarc : ille enim oli 


m Moysi percu- 


, , viiga de petra aquam sitieii 


ili populo dedit. 


> : iii-iiiquoquedQmaxillisasiiiis 


itieiid-mpolavit. 


1 1 ,h. . \i.ro si^'iiiii!um pra.'ceptur 


11 cjus foderunt 


i,::> . ^il w.uir,. 1... -.Vili, ,,"■■ 


!!■', ''rmMi!'^ " 
,,.i„uMii <W\.e- Y : inoba . Dci iclioreta CuludlnBamo, /l 


t\e tupra attvm. 

LIUER 111 

Y/((i anachorctica. limcficia cceUtns accepta. 

Varia prxdicta. non im 

Bmaluiu 
oneigilur iii nuprinliclo cajiiobio, quod Miiilms ailjui.,. 
^ dii-itur. Praiposilus S. Cutlibortus servjons Domino tibus i 
et plura iiiirabilin per eum Doroinus faciens qiiio 
propter inflrmorum iufiilelitat«m conalus sum scri- 
bcre, postrerao lamen eerularom gloriam fugien», 
clam et occulte ad aidos eniiYigavit. Doinde aveno- iN- profossus est, ut rolalu fiilelissimorum agnovi, in ea 
[ I,.- aqua a Deo donata onmii liquoiis sibi esse suavi- 

: ]' iiiu 4 MiruCulum quoque aliud, quod Doniinus pro 
i ,ii,i' amoromilitissuifecerat, silentionon praitereo Cnn- ((.„„„ 12 
: ,'.. , -I) cuplscens onim pelivit a venieiilibus Frutribus et j,fdum 

visilantibus oum lignum duodecim peduni in l^ngi- expotuum, 
mcrperant tudiuem :id fuudamcntum alicujus domuncuhL', Nnm 
lamMcfi-l. i\\[^ scopuluiu Ci.nravatum fluctibus ii,:ire irruiii- 
-^"bSli^ pcns oxtreumm pnrtem loci illius conligit ; >^»\<ra. 
Culiidcrby. cujus scnpuli oram loco adlixrcnti traiisveiMmi lig- 
duodecim peduin, ut diximus, cumpinn lu pia;- 
desiiper eliam a'dificium doiminc.I.i' i-iii- 
;itavit. Ilof viTo a Fratribus deiuisi-piis. ultraab rbristo facta ttcetpit I dcciin p-,hiii. li.-lor-iis, ^pecialiterad ostium -cc.pnli, 
ubi ponendus orat in a-dilirium natanlem .!cp..rl.ivit. 
Frati-es ita.nie maiio vigilantes videruut, gnUiiis 
Jigcntes Deo el admirautes, quod mare in honorem XX MARTII. m esse priBponendum. Pr£eponeb.itque ante oculos < 
nium magn.tudinem bonorum futurorum. et benefl- 
cia retexebal indulta : quia proprio (ilio suo non 
pepercit, sed pro oranium salute tradidit illum. 

,J, If, "'; S"","''';»™ ■ f"> ""•" smirce Framt, hulu in 
tau "'. — I» ay fiut Hu tnsuto, vvlgo Kolomkil. W ett. cctta itu * pat^t5"':.°a''d'lmc''uso:r,''°;''" '""'".^"'r """"" '"•°1"= "J --'> f-"»'- --i- : nam 

bSicutergomareservivithominiDai.itaetayes ora contraiit ^.7^^ , / 
cceji obedieruut ei : nara cum onaJam i\, \„ L^,Z J ™''™"' "'' <"'«"'' stupcntum prajcomza- 
sua fodiens sulcabat terram ZTl a 7 '"■ ''"' "'""' '''"''"'"^- S"'-'"» ™ro raodestus salc 

. vel tlrann s de operrrainurm"ua;i » ." "^"f t";™""'''"""''""="°'' 'i'"'*'" -scios, con- 
,nam clausus obstrnct,^jan„~manere": labo-' '"'"'"* "'""^ ™'°''"^ ^""^™^ "'"" ^»" «""^" 
rans quotidiaaura victum acceperat. sciens dictum 
esse, Qui non laljorat, nec m.inducet) vidit duos cor. 
vos. anle illic longo tempore manentcs, tecla ilomus 
navipntium in portn pnsitte dissipMtes, nidumque 
sibi lucicntes. Probibuit autem eos levi rantu manus, 
ne hanc iujuriam Frati-ibus nidiflcantes facerent. Illis 
vei-onegligeutibus, postremo rautato spirilu, austero 
prajcpiciis in nomine Jesu Christi, de insula disce- 
dere c^iterminavit. Illisigitur, necrequiesnecmora, 
patri.-im secundura praiceptum ejus deserentibus] 
post triduum alter e duobus revertens anta pedes 
bominis Dei, fodientis terram, supra sulcum expan- 
sis alis et inclinato capite sedens et mojrens, hn- 
mili corde veniam indulgenlia; deposceus, crocitaro 
cojpit. Servus autcm Dei intelligens prenilenliam 
eorum, veniara revertendi dedit. llli vero corti in 
1' eadein hora perpetrata pace, cum qnodam munus- 
culo ad insulam ambo reversi sunt. Habens enim in 
ore suo quasi diniidiara snis adipem ante pedes ejns 
dcposuit. IUis jam indulgens hoc peccatum usque 
adhuo illic manent. Hajc mihi te.nes flde|is,iimi ,,;_ 


LIBER IV 
Episcopalus Umiisfarnensis. Mors.sepuUura. 

Elevalio. Miracula anle el posl obilum. 
P 

!!;;",':'; . V ? , ' ■ "" f Episcopatnm a,„tu, 

'!iii tlectus est, tunc Epifcopatum 
'"'I' .: Ii |. :i iiiLtcememoriffi Tum- 'tticipit: 

■"■'■ ■' ■■■;',■ ii"i electissimis -viris venienti- ^ 

"^ ' |~L' cum consilio Senatus, pro- 

\"''"' - ■ ' iiiiiiiljusque eum per Dominum 

iiua:r;i;i;,l,.-:.iii;i Clii i.-sEuin, invitus, coacte, lacrjmans, 

fleus aljsti'actus est, expectante etiam adhuc Se- ralccamenta sua linientes , , ,. ' on itcuB <iu3(.i>ii:i,us esL, expeciante etiam 

et de adipe per totum anni spatium natu Cum ArcliiepisL-opo Tlieodoro. Jam indic 6 Prajterea sanctimonialis Virgo et regalis EQeda 
Alibatissa, sanctum anaclioretam Dei humiliter, in 
iiomine Domini, in obviam sibi navigare ad Coqiie- 
dese petivit : cui ancilla Dei flectens genua, multa 
interrogare coipit, postremo autem per nomen Do- 
mini nostri Jesu Cliristi et per novem Ordines An- 
gelorum et oranium Sanctorum personas fiducialiter 
adjtiravit, interrogans de longitudine vitte fratris sui 
Regis Egfridi. Ipse autem homo Dei graviter adju- 
ratus timens Dominum. cccpit dicere de brevitkte Dispensatorem 
vit;ebominiscinni(tu verborum, et adjunxit dicens: vinolentum — 
i"jn iMi,| non parvum est, licet ali- turpe lucni , .„ .^ "■ — ^-..^t-.iJ.-ui/.wucuiiMiu. tiamveropost 

glorificatione De^ spatium sumpto Episcopatu. qualem se quantumque praBstitisset 
sedtamen mel facuHatis evoIvi,._ . 
estpartem aliquam exponere, quara 
[dem enim constautissime perseve- Apc Oportet Episcopum sine qui^ ^ 
pieii^ I ? ]ila \ 

ro flet ri- sobrium, jut-i 


.(\m mn litiginsum, non 
'•1'i^ilem, benignum, 
: M.i(tem, amplecten- liiim a iiialiyiia iikuiu liostilis ^. _ 

tuilinera renovavit. Adhuc adjungit, dicens : Per ejiiss^nii 

eamdem Unitatem etTnnitatemsupradictam, adjuro tis. i.Ieni 

te, ut dicas. quem liasredem haliebit. Ipse etiam teri . I. . 

paiitlulum tacens, dixit : Illum autem non minus de .i ■ 

tibi esse fratrem usurpaveris, quam alferum. Hoc n.-n-. ^ 

quippe et incredibile videbatur : diligentius tamen delirM. u 

interrogavit, in quo loco esset. Ipse vero patienter proferret. 

siistmens eam, ait : serva Dei, quid miraris. licet jejuniis el 

sit in aliqua insula super hoc mare? Illa jam cito turas lege 
"" it de Alfrido, qui nunc regnat pacifice, ) et apertus, pl iur(;ii-i ad doctrinam a, ct 
Ideo namqiie purus fuit 
nus gravitatis et honesla- fuisse dictum, qui tuuc erat in insula. quira bUy Fratribus^paVernimpI. 

nominant. Addens quoque interrogationem de eo- tem, et illara superem 

metipso. quia sciebat Regem invitare eum voluisse, omnis virtus nihil est. 

ad Episcopaium. pi sic Regi afl"ectus evenisset, et esurientes pascens, nud. 

quale spatium esset in Episcopafu : ipse vero se cipiens, captivos redime 

"?" ^^-! .'''S"""' exeusans, tamen neque in mari. ut mercedera vitae 
'. a tali honore gradus occultari po II \n-iL- (.■etLTJs tj,f.ci:ile officium erat, ut 
ationibus et vigiliis incumberet, Scrip- 
Meraoriam enim pro libris habuJt, per- 
fempla Sanctorum imitatus, ( quoque humilita- 
;tem caritatem, sin« qua 
[^uram pauperum gerens,- 
vestiens, peregrinos sus- 
, viduas etpupiltos tuens, 

inter choros Angelorum, 

Domino nostro Jesu Ghristo accipere me- 


tuisse dicebat : et in brevi spatio annorum duorum reatur. 

requiem laboris inveniam. Et tu quoque audi, quod 2 In Episcopatu igitur S. Cuthbertus. pollens vi 

ego priBcipio tibi in nomine Domini nostri Jesu tutibus, dignitatem graduset auctoritatem Domin 

tbnsti. ut quamdiu ^ixero, nulii hoc indicaveris. Et per eum iii signis el prodigiis perfecle pleneque au- "«'■«BHf : 

post raulta verba prophetira, qu* omnia sine dubio gehat : quia quod de Aposlolis iegimus. Quemcum- 

accKlerun.. ad locum suura navigavit. que solveritis «uper terram, et reliqua. spiritaliler !?!!'„'%'* 

/ S>ic iiamquo vivens per plures annos, solitarius et carnaliter in eo implebatur; sicut Presb^teri et 

perdurabat. ab hominum aspectibus segregatus, Diaconi ejuu. qui priesentes eraut indicaverunt no- 

MaytiiT.ni. ,R ,.■ 133 

, bis. Fiebant enim. ut io Actibus Apostol 
tum est. signa et prodrgia imilta in plebe. 

3 Ex quibus est. quod cujusdam Comilis AlUimi 
R/.gis nomine Hennna. iii regiouG mm dicitur He- 
nitis babitans, ux-r ejus pc.ie us-iue ad mortem. in- 
finnilatislanguore deliiiebatur. Pergeni 
tus Episcopus noster priedi 
pulo. pervenit .11] -npf.Hiuii agens Hii 


TERTIA VITA S. CUTHBERTI 

dic- depopulavit regiones. pr;edicans verbura Dei reli- D 
quis bominura, convcrsus ad me, roitissime dixit : 
Estne aliquis in villa Uac adlmc pesdlentia ista 
languens, ut exeam ad eum pra;dicjns et beuedi- 
ceiiseitEgo jaiii ostendeiis signa^i ei muliei-em, 
stantem baud prucul a nolii»-, lacr^iniintem et plo- 
rantem, propter fllium suum nuper mortuum, alte- 
rumque tuto corpore tumescentem. et iu ultimu an- 
belaiitem, inler uliws semi-mortuum leiienlem. Ille 
vero sine mora surgens, accessit ad cam.benedicens 
osculatus ebtinfantem. di: 
re:Filiuslui vorbum Dei i Kpiscopo, et gratii 
, iuscipiens benigi 
liiis et pedibu'^, reu 
familiaj, boc nnllu» de ivelulinniliia^vKiiiiide-vpei-abilemEpiscopo tibus adlr i familiae tua; peslil iibeo petivit, Cujiii 8an[-to revelavit. Benediclioiiem aqua; 
credens quod si oliilui addicta esset, f 
retur. aut si vita rclilitJi, <inu> ^iiiiiirfi 

tusEpiK-.pus.coraiN -,.„:,, 1 i. . 

ditque Prfsbjtero ^u. 1 

ubi illa velut morliia, uluii.uiii . 1-11 iiuui n .^i'--"- ;■'- ,' ' '' , , ,' !, 
cebat. AspRrgeiisqut) super tiitn cl lecLuni tjus, itn- 
que aperiens, partfiii iiquaj degUMlavit. Ipita itaquB n 
arripiens statim sciisum inlcllectiis. gnitia-. iiRPns ^^1 - 
benedixit Deuni, «iui i.'''- li-i''''"'- ■"' '■'■'(. lcn^./iTn ■■ 1 

sanitatem cnii.-^eriit •■) ,1 .n.. , ,':- i:i,;.'i , '■ ■■ 

I socru8PL-tri,sanal:i n, 1.: ^; .n - L ' ■■■ '" !■; ^ ;■ * ■ ; ' 

mum totiup ramiliii- iv|'i^-"t" i"" "i'"'' i.inu.. .!■■- 

dit. qui sibi exspiraiui c.ilic-m nidriis iiuien-iuil. "" >' ■'i"- 1 ' 
4 Presbyter iEdelwnld, qui tunc est Prapositus dicavit. Mr 
coenobii, quod dicitur Mailros, silji pneseiite alteruiii 
infirmitaliB hiiit;iii-'M'iii ^ini-iri rfl;itii ■■jn^ i^riiiivi. 

NamdiMt '.■,..!■.... .i,^ .■.:■. l^. ■■ ■ )■■ ■'■■ ' 

musn.lMn.^ , . : . : ,!■,■.■. .,..- 

ibit. t filius adtiuc V 


HayHl tem ducentes. 

silentio praetereundum existimo, 1 

ie.-bj'ter noster adliuc vivens, jam 

u-,(lam Comitis miliister. pnesente eo, 

li;.. faclum recordavit dicens : Eo ai 

.|»i,, Nii.cius Kpisc-opus inter populares 

(,i . 11- I. . cippit porgere, a Domino 1 

. I _ iili Kegis Comite. juxtaflu' 

M|iide habiiaiite, invilaluii 

, !■ ,l:„„ L't llymnis caiit;inlibu. (pt, aut in prasseiiti \ lateris peiic pcf lytmn lumi si>auiiiii p:Ltici.iitiii 
quod nullusmedicus raalagmato corporali poluitsi 
nare. Noi>terilnqu'> KpiHCopuH, audion^inllrmitator aecrato, 
lorem du 


;';i;, „;„;,■;', 


S Sin 


iile iiuoiiiiB li 


muUorui 


in probubiliui 


runt. ex 


qtiibusestll 


tiH : QiK 


xlum U'ii'pi)i 


cenH ub Haf^oslaldcsi 


Vel diii 


liir. Maiisid 


1 in re|;ioi 


iieubidioil.m' 


puKi de montaiiis, m 


guluruu 


1, linieuh iiu. 


dixerat, 


, verbuin Ii^ i 


oura:qu.'.,i ■ ■■■ 

SpiritUS ;-:ni , : 

8 Eo tempore quo Egfridus Uex, Pic 

gem depopiilaiis. pnsCi-eiiio tiuneii bixuiidi 

tinatum jinlii niiii ['■■l ,i|" i.in.lii. . r ..i-.-i 
slabat; p;iii' in- y-i'- ■ {■■■ " ■■ 1 ., ■ ■ ■■' 
pergeiis. \i.-u.i^.ii I;.. -. . , ■.., •■■< ' ■'" < 

Ctlllltem. billiUlu .■;(. ,■ ..: !■;■ ■> 

coni.oxiiuibusniulli .i.ii, ■ , . ■ , . ■'^< la) viviac.t 1 Luel ftRoiiii rontem i 

eumlumidquodPiiga. ■■iviti.di l'.a|mMiu>, ducens I 

coa revelavil, stans Episcopus. juxt;i liuouUim sua- 

toutaliunis, incliuato capito ad terrain deorsum, et oum, otoratlonem ruudons 
niam pcucatorum suorum a 
ligatUB viiidictam mi-1iih!i 
indubitanlem vidin iil u, 
eo, oravit ttd Duii, , . 
buin ilepullens . .-a,.,;,!;. ,1. sitaer, ot recolite quam in^crutabilia sunt judioia 
Dei. Itaquo post paucus diesmirabile at lairyinabilH 

,Li,, . .1. ii.hj,- ;.Li<^ .11.. h,i,,ii-iiutii essfi aiidiei-unt. 

;i \ , , i L > !i 'iviUitera Lnelqiiidam 

.I,,,,,,,!.;: ,: .: , h,. II»rcl)L>rlit, »1» insulis ' nduci, 


agens, magnifics 
cienlem. 

C Preshyler Tidi a me memonvtus niilii indicavit, 
diieus : S'anctu^ Epi(>copus nostur iii tiuuduni viuo, 
qui dicilurMedilpoug iu morUilitate illu, qiiui plures EpiECopussauclu:> 

dixorat) trater i 
cessuria Itbi, jum proplielico (lioc enim luultis 
■isMuie. loquere, iuterroga ne- 
Ltira ab Uuc bura, uumquam ite- XX MARTII. I^ 

'rrnosTnv^Z'!!.',^''"'"'^ "''''"' P™""^'-- '""• '"''"""<'' -ceMot.Ii, indu.ns in „l,via"„ 

^ans ai. : Adjnro te per Jefum Chii:;,,; « i^JJ-S, et c pn" •inco.Sih^f''" """ °'"''° «""t" 
ut roges sanctan, Trinitalen,, „. ne me inprajsent mlHn '"™' " P".'''!»' requ,escense.q„as,dor. 
sec„loorb,t„,na.epos.obi.un;t„umd™elin?„T"ed ^A^V^^.^^f''''-" '°P'^'=«. bonorabili.er i„ b.siUc, 

etgaurte.hncenim aDominn Jesu Ch.isto secnnd^rr " docentc^conc.I.o acDecan.bos facto. et 

Terliiimtiiutnperiietratum et indubitatura recipies 
Ergofiuidmagis moror longo ambitu ve " 

laqiie noct*>, et eadem hom noctis, Epi- 

•ichoreta. uterque obiit secundiim pro- tempori E])iscopi, regnantes ?anctn Epis<-o]in Eadhertho licentia data. reliquias 
1 L- . - 1 — ■ osFium S. Culhberti Episropi totius familirp nrohi 

venerent itaqi.e lu prima apertione sepulcri, quod 
dictu mirtim est, totum corpus tam integrum qnam 'levatur poU 
mcorruptut. I Christo antea Abbatissa Elfleda de snncto Epi- erectuoTeT ,.5,.^. 
niia> si.inlualis m.raculum mihi in articulis motah 
'l'i.-iilam die in panichia ejus, capitiset genua ci undecim flepnsuerunt ; 
ite, et arescentibus ) sederet . 

vi'ii' ' ■ ■' " ^tiipore in escessu menfis Oiti 

oc('ii['Li'u,., ; .:...ii:iji;L' ijuod Iiabeh.it in manu, su- c<-r 

per lueii.^amdei^ere-risreci.lit, At illaaliisnon audien- sii<l 

tihuK humihler interrogavit, qnidescet, qnod oslen- p,-: 

siira erat. I]'se vero respondit : Vidi animam servi ji, t 

B Dei e\ familia tua. i..ter manns Angelorum ad coe- intt 

in choro Angelorum sanctorumque tur arcescente e pelli 
. Nam 


Martyrum collocatam. Interroganti I" ejus cingebatur, 

liiji'm c.istodiens, et 
■ t, in basilica nnstra 
' usque hodie haben- ] 


IS Dominus ifaque pro honore saiicti Martyris 
suipostobitnmcjus phirimornm hominnmsaiiitates, 1 
sernndum fidem eorum donaverat. Nam quidam ' 
paterfamilias filium snum adit-monio fatig.^itum, vo- <-ji .liligt^iitpr in.;iiitvntes ium 


m ex Fratri- 


.m in pastoralibus hahifaculis. 


, de summo 


e ligni der.rsiim cailentem Irs 


icto corpore 


ra aiidiermit. Nuntius aiitem 


crastina die 


, ad Alibalissam, res ut erat c 


esta, refere- 


vfro st^fim ad E|iiscoimm s^ii 


ictum cucur- ciferantem 
sunminp! 
Iiqni.s .ai 

ita ut occi 

n(|iie corpus 
)i.'l.i(ad.-e- iiqne jccle . Mi) r;iniaiilibu:-tniic in eo loco. ubi dicitur. Mement 
Diiiiiiti'' r.imiiinrum.anhelans in ba--ilicam pervenit 
ii<niie.i(|iie fratris, qui dicebalur Hadpvald, indici 
v.t; intelli<,'pns, in eo n.m solum jn hoc Prophetia 
."p.iitum. sed et in omnibus Apostolicam providen- scopi 1 
tiam agnocebat, qute et ranrtem ejus multis modis git in 
evide.iter praedixit. g^rrul: 

1 1 l^itur pnst duos annos Eplscnpatus sui ssecula- sno gr 
honorem sponte deserens. prophetali .«piritu pro qii • desperantibus aliquod sa- 

liili piiep. pns^e conrerri. i^peni I)ei ..bit prn 


prisi i illeclns ad insulam, un- 

st, iterum revertebatur : 

mcontentus, fundans 

'- poiiens, languente 

ate depresso, solus ■ de olim coacte ahsf 
col!o.|ui et miniMerin Angeh 
siicm, fidemque ad Donm pl 
jam corpore, quadam infiri 
maiipbiil . 

12 In ultimo itaque tempore infirmitatis sufB, 
P.-atrem qucmdam fidelem et prnbatum, qui adhnc 
vivpMs P,-i!hsf(il di.'itur. dysenterise la.igu-re infir- 
nistrare intus ponens. Gt deposcens S < 

mide illa fnssa,inqua Ia\ !■ .■'::!i .:j, u-, ..anuti Epi- 

scopi noMri post ubituracmisuincst, cajiiens, nsper- 

sit in eam. Puer vero degusfata aqna benedicta a 

garrula vce iila de«init, crastinoque die ciim patra 

is Dnmino, ad reliquias sancforum 

ire sanatum se a Deo credidiE. in 

^pectu familiie nostrfc oravK. et glorificansDo- 

is suis, ad domum, unde venerat, 1 IC In honore quoque sancti Confessoris Dei et 
incorruptiiiilis corporis. volenie Domino Deo in eo 
complere, nuod de Joanue Evangolista Chrislus Je«us 
proficiscena p.-nmisit. Volo enm sic manore d.juec j 
veniam, multa mirabilia quotidie in praisentia no- ' 
stra Dnminn prtestante, aguntnr; ex quibus esl, ', 
quod nuper factum recolimus. Qu.dain namque Fra- ' 
terdefamilia Vutbrordi Episcopi.trans marevenicns 
er accedens , pri- usque ad nos, in hospitalem suscepfus est : quem 
i frequenter cum raanentem in hospitio gravis infirmitas arripuit. 
onem gravitatem Futigatus enim Inngo tempore, et postremodo pene 
prius depressns. consiimptus, de vita pra-sonti d.tbitans, dosperavit. 

— — -itieredditum esse Ministro autem ccenobii nostri Dominica die dixit : 

gratiarum actione Fratribus indi- Dedue me hndie post celebratam Missara. s! aliqiio 
modo potueris, ad locum, uhi corpus Cnnfe^soris 
Dei requiescit. Credo enim sperans in Deura pura 
et fide, mente fideli. ut aut pro bonore servi miI, de 
im incorruptihili et pleno corpore. membris meis lan- 
;e- gui.re marcescentihuspleniludincra sanitytifl augeat; 
u- aut ccelcstis gloria?, quam anima ejus po^si.let. mihi 
ilis liberato anguslia;, partem aliquam tri- addictus, sanitati Cuthbertu !3 Postquam ergo .«ancta 
Episcnpus peracta Communione, elovatis ocnlis 
munibus ad coelum. commendans Domino anim 
surim, emittens spiriium suum sedensque sine 
mitu ahiit in viam Patrum ; a navigantibus ad in 
'" a delatu^, totocorpore lavato, c.ip' dario circumdato, oblatis super sanctura pectus po- buat. Quid magis mororverbis! Difficulter i 124 TERTIA VITA 

A tro dedoctus. prosfemens se in faciem, anfe reli- 
quias oravit; jainjanique fecta oralione gratiaa 
agens Domino. sanatus surrexit. deambulansque 
sibi sine ductu alterios ad diversoriiim rediit, et post 
paucos dies in TolunUite Dei sospes proficiscebatur. 
i7 Miraculum aliudsimile huic silentio non prse- 
tereo, quod inprsesenti anno faclum est. I uil nain- 
que quidam adolescens par.'ilyliL-us de alio monaste- 
rio in plaustro deductus ad medicos edoctos ct.-no- 
bii nostri. Illi enim omni cura eum, qui pene ciinc- 

'* tis membris mortiflcatis dissolutus jacebat. medcri 
ceeperunt. nibilque proficieDtes post longum labo- 
rem, omnino deseruere, desperantes curare eura. 
Puer itaque desertum se a medicis carnalibus nl 
vidit. plorans ft lacr^^mans ministro suo dixit : 
Primum utique mibi Iioc malura dissolutionis et 
mortificalionis incboansapedibus, par omnia mem- 
bra disseminavit. Ideo namque deposco ab Abbate 
calccamenta quffi circumdederunt pedessancti Mar- 
tyris Deiincorruplibilis, et secundum ronciliumejus 
ficones delulit : pedibus Miis nocte illa circumdedit, 
etrequievit. Siii-gens in Malutinis. quod dictu mi- 
rum est, Domiiio laudem staiis canlavit, qui pnus 
pene absque lingiia nullum membrum movere potuit. 
B Crastina autem die circuibat looa sanctorum Mar- 
tyrum, gratias agens Domino, quod meritissancli 
Kpiscopi, secundum fldera ejua. pristina) sani/ati 
reddilus cst. 

18 Igitur Fratres c 
innumerabiliaomitlens. 

Tatus, omnia simul respueret. Nnm de boc sileo. 
quoraodo in raullis locis, infirraantes dffimoniaci 
profossisunt proeo tantum futuro deseruisse daj- 
mones, et numquam iterum posaeasuro»; vel iterum 
quomodo praisons. vei-lio tantum aiioa sanavit. Do 
frutribus nuoque taceo, qui jn cordo suo proposue- 
runt, nullo alio sciente. sibi nowssaria dosposccre : 
ille vero prophetali spiritu prujvenit eos, pnoparans 
eis necuudum do.fideria cordisennim. antequam ali- 
quis ex eis petereteum. Uo quo splritu Pauluf* dixit : 

„ Nobis autcm rovelavit per Spiritum sanctnm. Nch- 
nondepanebenedictoin duobus lociHqualiaetqiiaola 
mirabiiia iacta sunt dico, vel de aqute putu bonedic 
tn, ul post oum alii blbenti omnis snavilas liquoriH 
a]>|iiin]it : vel quomodo Diaconus sancti li)piHCOpi 
Vinrriili a reliquiis supradicti ConfoHSoris Doi per 
duas vices de inllrmitate sanalus slt d. S. CUTHBERTI 

lalifutidia el plurii 
ex anliqtits htsloriis comlabit. Jlarumjmmaet pnjecipm 
fx liaeletiuf fditia fst Hifltoria de Ecclesia Dunei- 
inensi, 1711« "it^r Ilistoriar Anglicanas decem Scripio- 
nim ex vetiutis manuscnvtis. Londini anno MDCUI si- Dutielmemi nltrHntitur , cntnverv 
lor iil Tuigolta Prior Dmielmfi 

verba lih. 4 cay. 'S, ClirlMiinit. 

Archidj:ic-.iii '■ <■.'"■ 

apjiellaUts: c' ■'■■■ ■■■■.■■ ^ ' 
Episcofiitioni-i. ■:'■■:!!, ■ I '.'( ■ ;■■ 
Dunelwetim • nuioriam 
. Dunelmejuim 
. icripitt 
Turgotus, -Dominus 
-; m Scotia :a dictavi, raulta et 
ulatusaliquis etgi I /,1. i,,.r,i, . \' I, II ■ !:•■<<' I' ^'1/1"' <i Simeone 
III Ilmlona tle OcfUs Ueqnm Anglorum 
i hujus foelttm agnoscmt omnes) ad annum 
dilurijue obiisse anno mcxt, ri Kalend. 
Aprihs, Epiacopatus anno vih transacto. et duobus [ 
mensibus et docera diebus. ejga anno mcvii facltis . 
Episcopiis, cum ante Diinelmcnsm Prioratum pervi- ■ 
giiiti annos, minus xii diebus, strenue administras- 
set. ScripfU autem suam Historiam Turgolns iiltimis 
atitiis sui Prioralvs, el sexagtnla fer 
Simeon Dtitielmemis dictam liistorii. 
jitiijlorum etleret : mde diversotfui 

2 Usserius plurimis tti\....-, — , 

direl Ilistotia Duneimeiuiis Ecclcsiie, attribuit e 

golo : cui eamdem Joannes Sddeuus viniliaivit in Com- 
meiitario suo prxvio ad decem scriptores Jlisloriie An- 
glicanx, in qua, uti diximus, pcrperam sub ttomine 
Simeonis est exciisa. Ac primo, Ctim liliro 1 cap. 10 
nariasset S. Cutliberlummoribundujncorpus suumper- 
misissse Lindisfariieitsi in eccleMa sepeliri, el ijrauas 
egissenl Fratres permissioni et consilio illius flexis in 
terram genibiis, iiddit : Gratias et nos illi refei-amus. !, guam | 

n dc gesfis Regum ■ 

\e auctores clare ■ 

1 Londini pro- 


u vut^arl ediHon , cihorlorl In doctrlnn n 
ro. - b Vol, mlso Wiil, ir^ iia, vnle In Clirlstu Hvmin-i Timiot» rnoie iKwnii Iriilirs ttiainlur iiono Kalend. 
Seplemb. toculum nocte ad merfium cltorum delalum 
aperuissf, el corpus inconuplum in pavimenlam depo- 

sut.sne : 'jiinil ilcnim tiocte sequente contreclartinl, ac 

ni>'.< ji.i'h.' ii ■■■•! '■"!<■ ^iiblilissima involverunt. Dmuiite 
</:■ ■ . h .■ ■ .^ . I '■■riib. viane, cumsoleiinislilvvuiio 
... r. , /' , Turgoio Priore coram i/ualiwr I .Arcliie TRMSSLVTIO COUPOUIS 

advam Inca rKii-in niii.rlmiiin, 

Si- i>""-< "■''■ //"■ /"''■"'■' ■ J[iil<fr omritti hoiliernx Autjlixprovincia* uiiicat*t Du- 
nelineiisis, cujiu regio ab lipiscopatu liaetemu imien 
(Krlilur, tita apud Nordaulitjvibros in reijiio Deiroritm 
iiiter Temjn ei Tiiiam flwios, iri Occnmim Gertnani- 
cum seu eioneranies. aut, quod coincidit, ad diclwn 
Oeeanim inter Comimtus Eboracemein el Norlhum- 
briic. Totn hxc mjio niiii atiis vicinis, lestfeliaw Camb- 
detioin Di-uj<inlilm et EpitcopiiUi Dtiiwtmeiisi, iu qh- 
ltquv< moiumminethitloriisyovra. sive Patrimonium 
S. Cutliberti roGilur, ^uorf, pojit^iiom iflcrurn 9«» 
coi-i>iiseii Uaslmnm ibidem integriim ineomijilumjuo 
duravir, lufeloni hitrum regionum PaUmus habitus sit, 
eliama Regibuii et Ptvceribus; quiideo amplissima ■ lilud i mibiii 


i.iii:c proail distant ab «tate Simeonis Duiiel- 
M' " I . iiiii eliamsi anno xlatis quijiquagesimo suam 
ln.\ivninii dc gestts Regum Aiiglorum conscripsiiaet, lioc 
lempoie vix iialus fiiisset. Qux itt ctaiiora reddatitur, 
repflenda smt iiotmutla de resumplo seculo xi wiona- 
cliaUi in rcgno Nonlaithymbrorum, prout ea a Turqoto adjunci 
tib.'ieap. i\ef2^,eia Simeone ad artnum mlxxiv, '!'•">'"• 
qiio coiifigrt, retatn rcperimus. Hx jiionasterioprovincia!. 
Mercioiwn Ires wlo erigeiidorum aut rrparnndortim 
fflori(i(rfrionim rfiicti, Aldtvinus Prxposilus, Elfwiitti et 
lieinfridiis in Nordanbymbrorum provinctam vcnenint, 
benevole a Walchero Episcopo Dunetmensi suscepli. et 
vitta Oyrvehsi cum suia appeiidiciis donati : qiiibui inter 
ttlios adjnnctus esl Turgotus, qui, iit, de $e in terlia 
persona modeste loquens ait, Magistrum Aldwinum 
iiidividuo illi comitatu semper adliJKrebat 
Seldeitus) Ipsa est, 
qai (addiquein MS. Cottoiijono a qi I n Wum Mig '!tr ^ df! cpl AWini succedeii<! 
h die nhar i i pst DunelmenM E clesia dudum sibi 
traditum ^ ^\ llielrao Ep ^c po Pn ratiim tenet m/tftn I tll t tenelat Et liAllut s fjectisabErclesiaD i Ine 
Clerias tnoi a lasa no MfJkWm itd xtt iia soci 
Reirifndub ad Streoneshale seressit ethabitatiom 
moiiHchorum initituere ccr>pit sed }ii a I miillt ej is obitum i 1 honoi •S M n EcclestasUea juam de f tla S Ci llbeiit Jn bt o ie 
citdocapitt decimo actui 1 8 de ttj p iilioieS Cuthbeilt 
ficla Elf edo Rigi Occidenlatii tti Satonum dietl 
QuoDiam ahbi plene per ordiiiem «cr pnim habetur Et ^lpla . jq ul luct 


Regum \i 


T g oP rec T ,S 


11 


1 ^ d rm ^ e qiibii t n r j / Is 1 isto 


h \ 


tia cnjtaet confrmalti 


\ 


Z H T goHtelationt adla tur ij j^ ^ ,nea m 
H 10 la de Gestt), E gt m \ 1 n >l n \m\\\y 


l o l)a 


detilish^remoiah.l ute 


sui D eh 


et morilue erat Aldw n ter 


s ntlo Cl 1 


ti s Reinftidis Ex h s ^or 


luta Net 


lh\mbrorurain«tiurata u fe l m Du 


quoque ter 


nelmi ahud Eboiaci n honoiem Dei (jenitnc s 


nnt mira 


Marife ul i de ec les olafactum nobilemonastenim 


5 Edouat 


pr miira Abl item habu t S pj 1 i ( , r. c 


j t 


sniisitTtrgolwi)^ecuDi T 
f 1 1 im quartum Sever 
qu et in prjesenti Terl 

iptam e^se ea 


M //! l iiam adhiic 


no tndtci 1 


sla leibi iifra le 


1 ^t e 1 


m qiianta nostris 
mi Patn fulte 
(]iv r gnaiite 
iit scoiiujttint icipuedlg 
11 bfinr ■ c<l I 3 

II id qiiodalb pleui is legi u u| b 

contigif qui dum pacem bancli pertnngere \ellet 

repente Mi iicti peicu susintenit 5 u lutem ilh 

q j It H ! iT latu i n l i infa tinuattodeqtint oisequ i 
■ fi do Guilt ImouetHij 
MCMV c jiis tUtistria le 
a tcit m ornatiimtjte naiial uttilal lu i il 

t f 4QH fl ^ineot it tile tb irardi tala iid atui 

4 Vindkata Ttirgoto historia de Ecclesia Dunrlmensi 
divisa est in qiiatuor libros : horiim primiis a SedeLin- i]0} ajlo desunt qiol dolemis 
b II id t efoli j US ohct f'i:i(is siicris . 
''UUefJmlisfim 1,1 prolh 
'utinetg amio Dccxxxv ns>i\ie ad Dccrrsr. ,t fuerunl initio paci- 
fica, dein per duceiitos eirciter antios plane trucidenta. 
in qiiibits Ectlesia LimUsfnriiensis dcvaslata etdeiiriicta 
est, corpus S. Culltberli inde clatum, et ad varia toca 
transportatim. Tertius liber complectilur quietam pos- 
sestioiiem. corpore S. Culliberli Dunelmttm ddaio, ac 
Sedeibidem Bpitcopnli callnrntu. rt nd annum circiler 
MLxxx peitintfir O'""'"" ''''■?■ ' ' !'']iiis minor complec 
tiluracin Guilfln" / ' .■'■ •■n Clericos submo- 

tas. ac monailun .:'•■■ ,''■.. .... uiircductos, quibui 

Pi-t«r pnefnit AUi ..„..., .,.,,.. .:. j.nnio siiccetsit ipse 
Tunjotus scripior : tt cinn oii-ii hpiscnpi obitu ftnit ad 
(i'inim Mxcvi. Celmim optimos quosque scriplores, et 
diplimata liegum TunjiHusprx ocuHti habutt; etquidem 
in tibro primo Vttierabilem Bedam tam de //iitoria m gotum cojnos tpot i 
toao lllJ I 

$\\.S0le7lV'!a- ' 

scripta.Ji' ' ' 

factx. Prinm f enerandus Episcopus Aldunus, ut infra dicitur, g.ji.g,i. 
ecclesiam tertio ex quo eara fundavorat anno. pridie jicrlettpet 
Nonas SeptembriB solenniter deflicavit, et sanctis- 
simi Patris Cutliberti eorpus in locuni, quem para- ^'^^j^'^^' 
verat, translatuin debilo cum honore posuit. Qitx 
fere ei.-idem verbif. rtpelKiitur a Turgoto lib. 3 cap. \. 
Anmis tum tahebatur nonagesimus octaviis sitpra non~ 
gentetimum. Ai dtes indicalus iv Septcmbris ob hanc 
Trannlationem in ve.neratione apud postcros fiiil. !n ce- 
tebri Gemeliccnsi apud Normannosad Sequanam infra ,„,^,j-,g 
Rotomagim monasterio adservatiir anliiuum Missate ss. ultrili 
pro Ecclesiis Jngticanis. in quo tabula Pa.<ekalis Ca- anil<iuo, 
tcndario prxfixa deiiucebalur ab anno millesimoad no- 
nagesimum quintum lequrntem. Fr lioc MissaH, quss 

noliit in Catendario vidrbivtf-r rri! : '■r-^i—j.-imn^. et 

ad \\ Septemliris isia : T i . • - '. . . r,MM*fij)i 

et S. Cuthberti Episcoi>i ' — / m !)€- ^y «nny 

cembris. /nier antiquiora M>-' W ''," ■r.i .i.iu ha- ' ' DE TRANSLATIONE CORPORIS S. CUTHBERTI 
■« Anfilixrariora iWiranM'-, assiimunt. plurimos opprobriis v«ato'= nudos proji- fifnfg fiot vieDibranac 
n prxfrrenx, a poMeri 
I f ritlicf Ullrajeclino mlde aniiqinttn, n(, sliqui jrgunt Vei» Ecclesia.- S. Marim. pune illa fecerunt, Deo injiirias. «luas S. Cuthberto 
irrogaveruiit, matnnii» vindii^anle. Denique anno 
sequent« dum pnrtum EgfriJi Refris, id est, Gyrvum i 
\I.nhn. I „1,0 vastanles, mon;isrerium qiioque ad ostium Doni am- ' 
N ■::'<, nis dppra-darenlur; Dux eorum ibidem crudeli nece ' 
, M,f inferiit. nec niuJlo post xi tempestatis eorum collisie 
// , ;,r /.-.- contrit.-oquenavesperierunt.lll rumveroquidamfluc- 
.u:utijH'rIlfr- tibus absurpti, Hlii qui ad terram vivi qunque modo 
,,,„;>■ rdidonis, fuerant ejjcti. mox indigenarum gladio sunt niter- ^ 
H.l ,liftiim Gre- fecli. Taliler ecclc^ia Lintlisfarnensi vastata et suis , 
S Cutliberti, ornamentis s^pnliata, nihilominus tamen in ea Sedes i 
„us apiiil alioi EpiscopaIi.s. et qui barbarorum manus effugere po- ' 
;m menlionem. timrrmt monaclii, apml sucrum corpusB. Cutliberti 
u cxcttsiiin in mullo post tempore permanserrint. 

10 !lisnovemadliucaiiimp'.rf<„i Hh,l„<l,hi.^ : n,l 
qtirm per epislolam Alchltinu.^ i'.i.' ' • ■> " 1'. ■ in -ndi 
Patris Cutliberti Episcnpi m ' I i ' i H n' .- 

boldi-Episcopfi, et omnirongr. -,ii. iK I iu :. i .. i.' ii- 
sis Ecclesia?, Alrliuimis Diacuims s:ilui'-iii. \.;^li<8 
carila'i8 familiaritas me multum iajliHeare solebat, 
sed vjTsa vice veslrBe trilmlationis calamitas licet , 
absentem, multum cotitristavit, quod Piig.nii coiita- ■ 
minavcrimt sannfiiaria Dei, et fuderunt sringuiiiem iiptul Ttiriioliim 1 circuitu altaris. calcaveruiii 
1 templo, quasi sterquilinum i Ehoi-.n 
l.t Ij.ii 


m'" 
daniiii.i 
adjenl. 
donariii 
C.vkiilli 
Soi-cdlii 


Sllll 

Blii 


r,i .iilonilii.- Siiaiiiiir iii Biii ad dcbellandiim, l'.f ■ : ] : 


,,, 1 ,.( ,|,sci.sMiin 


S. P.iulini.ibEb..r.i...( :.-,.-. 


.iiii.l ! ..i.i Noribum- 


bnirum gente sumpbi! l-.\..i.1i 


(III.. ilii iiii^criie et ca- 


lamitalis rospit initium. 
11 Alcirca aitnum dcccxj 


IX. f.r pergit Turgotus, ^^,^,,,^ 


Egrcdus in PrfCfiulatiiiu r-^f ^ 


iiblim:(liis. virnatu no- f,cl<-na 


bilis, i!t opapuin ('(li i 1 1 ii 


■i..i . ■|iii Patris Cud- "'Sgretlo 


borli lilcclcslHm ;ii>i[.liM i < i 


11- ■.iiis rerum ^Jgai^cnn 


ac terranim larpit ' ■■ i 


!' ' . (nduerat et ■ 30_ n>l/,.rt.M/,'rl;m„, M ,;„„,„, ,;/ ,, ,,,,,,,,■,.,„,,'„,„ IIUIIS I|l!..> rOllJil|.,|,,V ,, : ;,, lii,||Cll|l.lllS, 

ritn<i i.rallhmmTiirtiitti.lit. .1.! ii.i. , .1, I iiiil rteddeword ciim ,111 ',,-i;iiii qiii..|iio 

niitoiii Lindi>fiiriir'nso nioii;i;-i'riii',. s r,il,l„ii,. ot villiim. (iiinm iiiiili..,. ,,; ,, ! ,|iii rifliiiriird 

«ociini 1 forcns lliosmiros ii't;i,, , ti 1, ii;i„. 1,1 ,,-L, appcllatnr, ct (iuiil,|iii,l .„i „.1111 (.«.riinel. a tlumine 

Drcfo<m,otWcrsworducnm.ui5i,|>i,oiiJicris,.iiniil Toisa iisi|iio Woor. saiicto Coiif.-69nri (■iitlilicrlo 

et ecolosiam, qiiam iliidom i|i»o a (lillnivorat. .-Mias contiirt, Dinci qm<]\it> vllla» Eleclif et '.Vii;.'.lif 5.'d 

ilii,'i|iic (iiniMior vidn., WndccCKtrc, lluviltingalinm, ot Hillinplinm in II,-'urti'l'ii..sso. r|iiariiin i|' iii.li- 

I,;iid.inc.i;iiii K'„Kv.tlr.'li;im .-/1 r«p. » ile il,,,lni«mie tor rnciiii, 1,„ I ,i|„il„ ll,,i-. ,„ ,■ |„ ,„11 ■!,. c,,,,!,,»- 

1"'"" ■'■■■"■/"''',','"„'',;, i,il(i/rri(tiiiiti(r: sori il,, ;;,■■; ■ , ■; ■ ..' .]:.\,- ,.;. n 

^ ■^'■"" '■' '"""•''' I.oinini iKcxoii, a tran- Ann„;i.ll : , ,. , , ,,1 1 ,, i;li,i„ 

,1 '"'. "'■' '■''" '"■''''■'■i '111, I'"nliBciilns Hig- vir nni.;iii "■.■i,, . ..;li, .1,., l',-,i,,i, ,;„. ,.,i!.i„.„ nl.i 

'1 l"|l'l. ^' ■ ''' ;■ ■ 1 „■■1 r,i„„ii,omEcclo- (usccpil, ni'cniiiii'ii'mqiiam |.r..\iiiiisLimlisf.irncii- 

j'"" " ■ . ' '"',11110 ad in- «ium, qnilnisqiie loiigo positis Episcopntus sui locis, 

■''"■^ ' ■ I iliiirum quo- pastoralis cur.Ti snlitudinem impendcbat : qnornm 

'''"■, " ■ " ■ '" I '""""• l"'i'- l.n"l. .|"..'I niiiic <';irl'',il aoHli.tur. non «olum pro- arhoniin atqncsancti- s Cutlibciti priuseiitta laboravit : qui 
n illo do loco ad locum poc septom annos Tugi- fanirii' i ,„ ,. , 1 . !,,, ' " """>.;."".»''nm ad Unills- lando intor gladios ubiquo siovientcs, intec barb"a- 

vastiiiil .niiilacii '„',;;„; Li"i°' ,""',? ™""" "'''"" ^I"""» f»™ccs, inter monasteriorum con- 

fodiniit; omnia t J ar ^ S * ," i; ^'2:™ ""°»'i»"«. '""' '^Pi"»« =t liominum slrages ojus 

dam e Fr.trlbn, interllcium «^0511' v,^n ? °^'TiI° T'" '""•■l""'"!'™ »<"""*". «""t i" conse- 

ncmnt.nonnnllossocumvinctoa qucnlibus dicolur. H« ib(. (3„i4,„ ,„ca,dml, qux .'» 

Codicfi A Codice Jl/S. ab a>iti,juo aiicloic colh-cla iiabcmiu. reduxertint, asserenfes lantini Kr-i il" r " 

HisTORiA TRANSLATioNis \:::^:^^;::!;:J: , " '^^''" ';'':■* 

F.xLiKlii-e MS. ^Kdiai lielforlii, suppleki ex liieni iUuni snlito ]., i: , , \-,..,iit noi ! 

lltSlDVid. DltneUnethn TtirqoU. quisque p,>st ,]iiirn,i- , ■ , I ; .Q,, se re- 

CAPUT I. poiMtinl,,,,, ,',,;,, ,,': ,, , : ji],'rentHr, 

Elfrecltis nex aS CulMierlo apparenleelprse- cxilii muC , > ,„ . . ' ,' ' '''"'™*™' 

diimle vicloriain excilalus. perecrir,,, ,„ , ."■■ ,,,,,,' ' , ■ ,",",""!''" , ''" 

D. . , . ransTEl,-,,. ;',' ',"''' ' '"■;"''"■'"'- 

eus oninipotens, juste misericors. miserioordi- tt,t„„, p„|,;, „ , ' ' ' 

tcrque justus. dum gentcra Angloruniprosuismuj- pri,,,.., ' 

tiplicibus offensis flEgellare disponeret ; a Pagana- ill,„s fiiiT,,';! , „ , , ' : ■ ° 

, rum gentium. Frispnum videlicet atqiie Danorum, j,,. ■,,,,," |. , . , ', , ' ' !' '" 

immanit.item illi perniisit dnmiDari. Qure gentes i "'"'• "'S*^ 

Ubba Dnce Frisonum et ftilfJene Rege Danoriira „;, , " , ! ' ■ . ,,,. proces- 

agentibns, in Britanniam. qua: nunc Anclia dicitur, ,,i,,^,' ,"' 'V;' , ," ''["'"" "', """"'"'1'"* ■"'- 

venicntcs, i„ ires turmas divisaj, tribus in parlibns ill„,„ ■ ,„„e„ai'™tc n 'ic" ,'";''"'""""-; »'"P«"1.™ 

ni.,.„„acxh,sicst;,„|.av,t, regionetnquemcrcmtu dor conlu,-bet ; „o„ le barbarici lur„ri, 

incolcns ibnlcm pausavit : rcliqnte duai. mullo ista oliiis sollirilc, • n.„. „,.,.„ „„■ 

fero,-i„ies. regniim ,/ Merciorum te,-ramnne A„s.r„. ? " . " ''^.'•. '".''^ '"""■ '" l'.»"P"-'" Ead» 
bacch, ' Auslra- gemitus non s„er„it. jamjam tuis tinem non.t l.ibn- 

;:™ , :;rer„": o^rf "• ,"'""':■ "'r "'"'■ " ^^" "^'-«ps t.i.i qnoquc a,i„.;"r';™ ;..„;,; 

,,y...,„i„a„',p< 'vi I ,.„ , iT" T' ''""""''s. His p..oti„„s ille c„„fortatus air.tib.,-, quis 

^ : , ' '" ' ^ '"." .:■ i,.i,^s ct pra.- esset aut quare venisset, rogat nbnixius. Tnnc se- 

I, ,!; " ' ' ' "' 'i'"'"^ I>,,.iimici nior 8..bridens : Ille, iiiquit. ego sum. cni ciKum ho- 

,:; ;;,,', i: :;,■',"„ , i , ' ' ' '' ' '' "'"''"'°" '"= '''"'' jisse..as : scd cgo iion tanlum pr„ p:,nc et 
,|vi. ,nl'an;,'.s al,' :■■' ■: :!■!,' '!!!!'""'" >''""■ •|..a..tum pro interna tua devotiono ili.|o,'t«bur. 

i terramahoseli,:! , ' !! ' !! !''''' " '"'"""''"""""". "■^'''■'-g.is. lervi.m Uei 

li.rb.Trasmanns ,,l, "" "'.to me nom.na..., .deu l,i,c ad lo mia- « 

iicine -■..,, n, ■ ■" ' ' '' ' '"° famiharius inlelligas, qualiter a / 

!'j^''"^- " ' ' ' V ',' ' '"" I"' ""'-"'...-■ .liu te aflligenle expediaris. Erpomise- ^ 

' " ' ' ' ' " ' : ! ■ :i,d,.l.tas r.c,:,.dia„, et justitiam prfficipue .liligas, eas,lc,„,iuo 

' , - ' "''is. per filios tuospraj omnibus doceas moneo : q..o.i.ani ...c 

' ' ' ; ' " ". cxtin- impetrante. Deoqne donantc. t„fi.,s n,.itan„ a; i...- 

"" ' " " ' ■".;,■■ l'.i,crprimi perium vobis cnnc,.:|..i:::^ I: ; ■!„„; ^i Tlen „,i. .' 

T'." '''^ ' ' «„::™t. Hicquippe hique fidelcs -\ i ,i,; ,: . ■ , ,■ , : .^^meren A 

"'-'''''■"'"" ' ■ ""■: 1'iibusillade- dum omnc r ,1,:;,- , , ^^■.cnlum 

" V"""- ' ' ' I ; annos. maxima habebitis. «:,,;.■ ::::;, , :,, ,, , ,, ::,„,„„„„ 

cun. pcnnn:: :„ , -:■:.>.:,:,« lalitavit paludibus. torporem ; a',, , , ,, ,,„,i„ ,.u|i. 

to - ''"'■ ' ' . liarbaficain illam immanita- laverit, ad |,: ;,,,.,,,, , ,,;c tuo 

'■' ' 'i!a miseratione sua decre- tnbusfortii,-: - ,,, ,,:■:, ,lefliiit , 

^' ' ' " '" -1 ' '" '1''"' i:^lfi'edum. ceteris oinnibus ab ignis „,:,,,■ , ,' , ,:;;;,, ,.„,„ gu- ""•''■oruff 

m. l"»'';""'" "">■:'■". "'I""' ':'"" sola conjuge, unoque |„.,:„ :,;;,,,, ,,,:,.„,„ [),.„. ,l,'.s„lvHtur et t„o- 
fara.l,:,,.. n,„..stro dom, resej.sse. Adfuit i,.te..im .„, , . , ,,„,:,„ .audacia. Huius qunque diei 

^ peregr.no habltu j quidam obnixe elcemosynam li,,: , ,,:; ile cirioribils amiois niiin 

postulans : cui ninx ipse vullu animoquc ]a!tissimus g,;i,l:, ,„, ,- :,,i,,i;id le c.ivBni,,,,. m l.„c """^"i 

s.ne n.ora cibum dari prtecepit. Cumque a ministro s.c..o ,..c,J , ,, ■, , i : , 

andisset. nibil ad dinrnum victum reman.sisse prie- raontem * ' ,.U ! : ! ' ' '!!i: :;':''!,'! 

ter panem unum et modicum vini; laitior e\ hoc exerciius. (;. > !■ .,, ,,, , ii' ii!,iii| . '' 

g factus. Deo, inquit, gratias. qui me pauperera suum, et p,.,,speri. „ -, : |, :,; .,;;:,,: ;,!,: , ; ,, |, , i,!,,,, '' 

e( tam longe a communi hominum sejuncluin pcr i„i!i:, ,■-;,■' ,,:,:::,■ ,:,;,,■ j :,:,;' ; ;. n ,.,, s.^nc. 

hu„c suum q.ioque pauperem visilare llignatur. Et tus .:'„ ,1,- ,,■,.,: :,::,;,;: ,, :! ;i,„ , ;;„, i„,„i„„ 

tec diccns, ulriusque medietatem erngari jubet hi- d:s|,;„:„l L:;,,,l„. .;„:,„; ,: :„.L:i's ,|i:;,. a:id,crat 

lantcr, Apost..Iicuin illud opere complens : Hilarem c.„„|,k.„d:- ,.c,.i,s„i„„s ilims.se |..iiroci„i.. cun men 

datoreindiligitDeus. Quoille.quipaupervidebatur, davit attcnlius. 

acceplo ; Domino, inquit, t„o pro tanta compassiono i Surgeute auro,.a : ille solito a"ili.,r ad littos 

sa.p.us gratificare non diUcras : spero enim. quia usque pervenions, ju.sa excp.ilur, T:.l,a, ipsius S*?"» 

baiic .psam tyus I,e.,cfice„tiam larga cujlestis mise- cla.,gorem ioimici p:,ri!. , , : , „:, „ ,,,:,,,,,: ,-1 .lu BOo!'^'"""' 

r,c,„.d,a „bcri„s cn...rc„s:ib.t. Hicc dixerat illi mi- amicis meliores q„i„g,:;:,, ■ , ,,; „,. 

„„ nist.„, ac deimle sun „,i„,ster Do.n.no : moxque ad vcniunt. Ad quos ill,. \ 

"" .iniste,. regicssus, paupcrem nusquam. pa- Nunc. inquit. vnli.n,.- , 

ncmveroetvinum.tarepcritintegrum, utnecullum defuncti a b.,' , : r . 

p..orsiissectionishiiberetsignum. Quodfactura ipse oirensis just,, |, it: etno» 


.tris:|ue 
qu.dem 


„.. non uUi 


:i.n jaio 


:o itaque 


Deo fl- 


irlulum e; 


■ercitia secum stupens, Domino itidom sun festiuus indicare ad similia .... 

voluit. Cujus mira< uli nuMiaieiierccpta, ipsepariter tutum fugo.' I 

etejus uxor 11..11 i.iii,,, j, , , . lluniiTr slupore. Et S. Cutliberti 

quumvis curli,., , i:,,, qua ilie venis- deles existam-,. „.„...„ _ „ ,, 

iv\.t^ i- I 1-ijuiverunt. cum tliligamus; sic profecto derentioms e.si)8riomDr ubi- explkal: 

I'|aesertimIociis il). .i 1 .- ; iitiilus conclusus, non que patrocinium. Promissus denique 1 totiuJi terrjB 

ni-M cuni na\i valdfat ailni. exercitus cum Elfreiio ad priEdictum montem praj- 

o iiilerea iiona diei bora lucescente, bi, i)ui pis- dicta die convenit. nec ininus ex adverao fer.tlis illa ! 

catum exierant. tres naves piscibus onustas domum barbaries, infinitae sua multiludini prioribusque . eveiitibns contisa, ;iccui 
dum congressus -' 1 
Hinc nam(iuo CIim n 
lesti fidere .loxiii", 
Pnganus, tjunm ihy.':z'.j 

superbia. oxpmfiir cadejido. llcc il;i'[tit' jiraelio abs' 
quedetrimento sui exercitus confeclo, Elfredusto- 
tiu9 Brit-inni.T A iniperium obtinuit : et qm-niara 
sancti Confe.H.soris praecepta, quro susceperal iti pe- 
nuria, memoriter tonui 
oninibus adversantium moHminibus praj%-alui HISTORIA TRANSLATIONIS S. CUTHBERTI EP. 

it Fit st.Ltiiu ad prffilian- cavcrit. de quo in sequentibus quaedaa) dioemus. ] 
, , ,, ,,i,,i|||,„ eventus. ipsorum raeritis, cum pr^ter paucos pravorum 
,. . I r.' sit in ccc- actuum omneFsint.nutlus applicet: sed in hoc quan- 
■ , . ;i I riiin: illlnc tum lidei firmJlas valeat, quisque consideret. 

6 Tunc igilur per Dei providentiam contrgit. ut ( 
cum sanctissimi Coiifessoris pretiosissimo corpore i 
diu migrantes, totam pene pervagerentur terram. ' 
EpisL-opus autem et Abbas, propter diulurnum laho- 

„„„^. ....- '■em nimio tandem confecti tadio, ut suis finem la- 

semperet ubique boribus, etsancto corpori aedera in Hibernia quaere- 

rent, muluo iriter se diu consilio ventilab:inl : prae- 

sertimqiJianutlam intotahacterraremanendi spem 

)nl>.'l.nni, Pri.inilf .idllibitis quoque ad hnc, qui sa- 

' ' ' ■ - 1 ri;tate provectiores, placujt uni 

-i'iuni. Evidenter, inquiunt. in terra 

ji : ^ tir'i r-^^^ot voluntas, jampridem 

, ; ■ :i;;iuis, et nobis opportu 

1, i I 1 1 h ' I rjiiidem illi : sed innnm- 

|.i, ti.fi- j.,;i ]i.; -..{ii. iiij.i aliter disposuit. Nam 
cijiij ad nstium ii byi-nvoime Humiiiis convenissent 
(ox quo racilior ac brevior patet in Hiberniam tran- , 
situs) navis ad transpouendum paratur, venerabile 
corims imiinjiifiJi', tl 'luibus innotuerat consilium; 

.!!■ !.. ■ I ._.i. ■.. 1-1(1 j^jnorantibus. Sed quid 

I,, I r, ■ - . . ..:■;(. ^ji.'ctantibu8 vale dicto, 

'! ■ ■ . 1,. i'v]..'.liiiijt. recto in Hiberniam f In terrara ''^"tUbui cwm II. 

Ccrporis S. Culhberli Tramlatio in iliber- 
niam impcdila. 

Jrcr ejusdpm quoque persocutionisfl tempora, in- 
tolerabilis tribulatio Nortbanhumbrorum finibiis f-u- 
biio emcrgons, Doi lilcclosias gravitor concussit. Tii P;i Tunc quidam 
EpiBcopiituin Lindi>f;ir 
bualiRsimusDoi Cnnrf ■ 
cebat) probabiliti-j . . i i 

bat. Ilic dicloniiii iin i Uttattiamtn- loco iii;i 


expwiii ! h Kardulfus, 
{i|ua lunc 
ir[ioro quios- 

1,1! ultima ab 8a;vicntibu; 

7 Continuo venti niutantur, fii 
ot qiiod nunc ora 

illuc jactata, qui 
rant. Tres insupt 
rifico cum iiiunn 1 saiitiiii forobatur profuuda. Ergo postquam sensi 
tuhim recopto Rometip.sn<t, qui vel ubi ess( luiqm , toto , 

luncqunqun Al.li.is .i„„|i„„. c liarcdu.s ii..inni,' ot 
ipso apud Doiim mirm sanctit-itis ; noc oxiguu' anud 
hommus nobilit,'iti.s : quioi,iH,tt.m ciim Kpiscopo oi-ga 

( ..iir,..s..r,.,i, -,.,„[,nr nxtitit ilovo- 

' ■■■ "■'■■ ■"■ '■■.iiii'', niemoraii 


ad littus et ad 

' Ilantibus a tergo ven- 

iiltalL- perveniunt. Tiinc qui 
versa vice plus jiim flrb.ut 

U8 lacrymans, toto (.■orporiB 
sibique indulgeri obnixius a quibu! 

1n ri.rpii neis ojqiio ut 111 |ir..|.r|. .:,. ■,.!■,. ., in.ii i,,,. 
in eo luitioui« senn^mi.. m p,„„ „„ilus 'advlnilv 
tumportime«eat injurias. Hoc tamon quod tanta eo, 
P>etato ad se confugieutcs ab adversa ii.siepovind ■ pnusilevoninldcloniiu 

gaudondo. Kpiscnpus ■< 

simul ot duloro non m 

in torram prosternitui 

procatur. 
8 Iiiteroa popuhis longo por i 

boro, famis necosaitate, cunctarumque rerum eges- J^ 

tato compulsus a comitatu sancti corporis dilabitur, 

ot por loca inliabitala, ut qualitercumque vitam sus- 
tenlarent, dispergitur. Exceptis enim Episcopo et 
Ablial.i cum suis adraodum paucis omnes discesse- 
1 1111'. [.1 I 'I ili - srptom, qui ejus obsequio corporis 

" '■'■' ii 'iimest, adhiBrore seinper consue- 

'■''■'■ ' l'i iniijii fuerunt ilU, qui deficientibus 
" '■" " ' '-1 ""'' m idi ois et cducati, »t superius di- 
Mimih, lU* iiisuhi Lindisfarnonsi venerandum sancti 
ConfeBsoriscorpussuntsecuti, mimquam illud quous- 
quovivereiit relicturi. Quorum quatuor, quitribua 
aliis quorun: A aliis majores esse videbantur, haec fuerunt n 
" Hunred, Slithard. Edr 
' stirpe multi in Northaniiubrorum provinc 
Clerici quam laici se descendisse tanto mai 
riantur, quanto progenitores sui S. Cuthberto tide- 
lius deservisse narrantur. Cum ergo cunctis disce- viso eiuo diicfn; 
hdbere mcii LuUiLe . -L .. '■""■" c.gu L-iMicus Qisce- ipsonim nuofue meMiis nni i„ ;,w i.k,.; o 

b uuuique reuus maximas sustinuerunt an 

"-". tamen quo consilio evaderent quov 

Lcogitare potuerunt. Quid, in- respirarent, > videlieet 

venerandK memoriie Episcopi, qui liunc in honorem 
B. Cuthberti manu propria scnpserat, successoris 

^.„t .^t^i s™., ^„ Pa^. reli^ias-SyaL ^^to^^^^^Zrl^^llT^ 
ibimus? Barbarosfueientes Df.rfsnntom nr>n«. *^t^^ Ir,,: -„' |,„ , "•"' jubserai, sancii etiam K bil- 

naclioretse. qui vota jubentis manu artidci 

fugse superest locus. Ne i i quserere c 
ique s»viens. n 
1 permittit. Pori 


1 relinque- prohibiti sumus. Snper hrec omi 
, cumbens, quacumque solatium ' 
pellit. sed gladius Danorum ubiq 
cum hoc thesauro transitum noi 
illo relicto nobisipsis providerln 
modum ejus populo, ubiij.iii -'w P ;-;..[ 
eorum, quid respondeljin !, i 
bis ablatum diceraus? Iii . , 

soium in desertis nuntiai i. i. i,:,.. 

j manu illorum justa confestim mort(- 
omnibusque post futuris seculis infarai^ 
mus. cunotorum maledicta lucrabimur. 

9 Tanta rerum angustia gementibus tandem con- 
suetam piissimi Patroni affuit auxiliura, quo et ani- 
mos eorura mcerore et corpora relevavil labore; quia 
factiis est Dominus refugium pauperum , adjutor in 
opportunilatibus in tribulatione. Cuidam naraQue 
illorura. videlicet Hunredo per visum assistens, jus- 
sit ut aestu maris recedente, codicem, qiii de navi, 
ut superius dictum est, medias ceciderat in undasi 
quaii-erent : fortassis enira contra hoc quod ipsi spp- 
Deo miseraute, invenirent. Nara et de 
ssione, maxima illorum mentes pertur- 
itia. Quibus verbis hsec quoque adju 


tPontificisfer 

posleris omnibus innotescendam hoc dilecti Deo 
erga ipsura illiuslibrii CAPUT 111. 

Corpus S. Cuthberti transfertur Crecam et 

Cuncacestram. 

\jiim ergo etcorpori suo sedeiu providere, et ser- 
vientes sibi a longo per septem annos labore vellet lieucB 
respirare, Rex impius a Haldene crudelitatis su», "'*"^' 
quam in ecclesiam ipsius Sancti oeteraque Sancto- 
iudictam Deo vindice persol- ; graviss 1 corpus fcens . i u inquit, cUius surgens frasuum, quod in ejus invasit cruciatus, unde etiam ftetor exhalons in- 
arljore videbis pendere . equo quem longe hinc in- tolerabiiis, toti eum exercitui reddiditexosum Con- 
vemes osteudere, moxque ad te sponte accurreu . . 

curabis franare, quaa delnceps carrum, in quo mc 
corpus circumfertur trahentera. vos levigato lal; C Wii sequi valebitis. His perceptis. confestim 

pergefactus. visionem se vidisse narravit, inoxque 

aliquos e sociis ad mare, quod erat vicinum, librum 

quera amiseraut quiesituros misit. Per id quippe 

temporis, in iocum qui g Candida casa, vulgo aulem 

■na vocatur, devenerant. Itaque pergentes ad 

mare, multo quam consueverat longius recessisse 

cnnspiciiint, et tribus vel eo amplius milliariis gra- 

dientes, ipsum sanctum Evangeliorum codicem repe- 

riunt. qui ita forinsecua gemmis et auro sui deco- 

wmin/tir rem, ita intrinsecus litleris et foliis priorem prajfe- 

'9MU uliro"^ ^^^^^ pulchntudinem, acsi ab aqua minime factus 

occurreiut fuisset. Quaj res animos e temptus ergoab omnibus et projectus, cum tribus ^"'^'^- 
tan^um navibus de Tina profugit, nec multo post, SX.«c«. 
periit. His ifa gestia, ad moiiaste- i quoiidara villa, ^ 

.i-pus Jef, ^rabil^ bulo b Creca, 
t, ibique ab gaudio 


rium.quodi 

fuit, illud 

Abbate, cui i 

lut in proprioquatuor n.' .' ,-,( 

II Interea cum exii .r.Tant de 

indigenis sine Rege nui.ir- nr, , j,, m ., ,i,, Abbati 

Eadredo, reiigioss conversationis viro, ip^e H. Cuth- 
bertus per somniura astitit. jamque suorum quieli 
providens, ei liajc facienda injunxit. Porgens, inquit, 
ad exorcitum Danorum, mea te ad illos missum le- 
galione dices, ut sciJicet puenim, quem viduoe illi 
vendiderant. vocabulo c Cutbredum, filiura Hardec- 
, tibi osteiidant. Quo invento et preti umque memoratum de ceteris libertatis ejus vidu» persoluto, . quM audierat minime dubitare permi 

ergo frajnum, sicut per somnium didicerat. in arbore 

suspensum invenit, deinde hac illacque circumspi- 

ciens. paullo remotius caballum rufi coloris conspe- 

xit, qui unde vel quomodo in illum solitudinis locuin 

pervenerit, sciri nullatenus potuit. Cui, sicut jussus 

fuerat, dum manu elata franum ostenderet, concite 

adveniens manibus illius sese fraenandura obtulit. 

Quo ad socios perducto. pro Patris Gutbberti cor- 

pons prjesentia tanto libenlius postmodum laborare torum et 

gaudebant, quanto ejus uuffragia numquam in ne- perturbat 


citus frequentia producatur, atque ab omnibiu 

lente ac jubente, in Oswiesdune, hoc est. monte 

Oswin,electus,positain bracliioejusdexlro armilla, 

in regnum constituatur. Evjgilans ergo Abbas rem 

sociis retulit, moxque profectus jussa per ordinem 

complevit. Produotoque in mediiim juvenc, tam bar- 

bari quam indigense, reverenter jussa S. Cuthberti 

suHcipiunt, atque unanimi, favore puerum cz servi- 

regnum constituunt. Quo cum gratia cuoc- 

re, regni Sedepolito, cum sopitisjam 

m procetlis tranquillitas redderelur; cessitate sibi defutura pro certo sciebant. Adjun- Sedes Episcopalis . quam in Lindisfarnensi intiiita 

gente* itaque cabaJIum vehiculo, quod illum c«Ies- superius diximus, in il Cuncacestre reatauratur. . 

tem thesaurum tlieca inclusura ferebat, eo securius Transiato itatjue illuc post quatuor raenses de Creca a,^„f^p 

per quaelibet loca sequebantur, quo a Deo sibi pro- beatissimi Palris incorrupto corpore, simul et qui tuneaceilram 
Martii. T. III. 17 Deo ,30 HISTORIA TRANSLATIONIS S. CUTHBERTI EP. 

A Deoservirent ibidem it,stitotis, eximi.s Antistes li„mAnglor«m.elNorlhnnin,bronuni».tr,uthre.l 
^1^!^^^^ virSe in pro«»eris et adversis S. adjecit. Anno ab IncarDatione Dom.n. , ncccx 
S£toad;,L"nrpri:SZbe,,ramPnntifl^ piiisim,,, Rex Angiorum ElWns, peracfs ,n regno calen, conscendit ; nec panim l,ono,',s et donorul 
illi Ecrlesia- Res Cothredrus conlulit. eique, qui e! 
servo se in Regem prnmoverat. devota deinceps hu 
militate subditus, Hdeliter scrvivil. Unde concta 
qua; pro privilegiis Kcclesias SU3! ac libertate, at- 
que pro sibi ministrantium sustentulione mand.,. 
verat . ille ut promptus minister mox adimplere fes 

12 Denique memorato Abbati per vi<um astans 
„.,>^a«.r ipseSanctus: Dicito.inquit, It"--^ ""■■'«'- -"^- 
famUndn ^VeoretTyne lerram. n„mit I 
UTrxa vientibus, perpetuaj possessinn'- , I _ '. '^ 

fiwUgla: ^ua illis ne iim,,'^ labnrent. mI.> ■■ ' M' '^^'■"- vigintiortoa 


tur. Pr; per trigiiii.i , ■ 

tium &bbatoiii 
etinm potenti.' 
Elfrediis, flp<-t 
I nonsoluiii \m 
acco]laiiil,.ii'. pecunia; mulctuinlos cfjisofi iiiit, iit !vi,'iln:et (inan- 
tum Regi Angkinim, paco ipsins fi-acla, (lebe;int. 
tantninilem ipsi Sancto vidlata ejiis pare porsolvant, 
vidolicet ad minus octoginta et soiiecim libriis. T<?rra 
quoqne. fiiiam pnBCOperat. inler inemurtttii (Iin» flu- 
mina mox ei (lonttta,commuiiiIl«pura suprittlictonira 
ettotiuN populi MMitfiitiii .Ii^iTotiiiu vM. ut -^iiiiciiin- 
que S. ('iiiii''i^ri.' !,■! [.iiN .|.,ii.Lw 1 1( \. 1 i" . iiiii.i i|'- possideat. Ha» lct;.'^ ' ! ■■ 

libetnisu infpinjiiiv p ■ ■■■■■, , ' ; ;■- 

tuum nisi emomlint 1 1 , _ ■., , | ; • 

anathomatizando M^iiiru . . ■•■.^•-■. ^ ■■ ■ ■ ■ ■'! ■!■' 

\'S Iiiterjocto tfiii|...i.^ .i,i,j, .,,:,■.. ^. n ■ ." ..:',: um 
inniimerftbili oxorL'iui <Hi,itl(itiLa<>, mttji' <i.:U'i.i jiioj 
crudelitatis facinora LimJit-riiriiiiiiHu iiiuiiat<luriiiin 
, sa^viens ct rapifln!« invaBlt. Contra quos dum Re\ 
' Gulbreduiiper S. Cutliborlum coiifortatuti, pugna- 
turus staret, subito terra doliiscons hostcs vivos 
omues absorbuit, ronovato ibi miraculo autiqiio. 
qiinndo aperta osttorra otdoglutivitDutliau. et ope- 
ruit super congrogatioiiem Abiruii. Qualitoi' aulum 
gestuni vit, alibi eonslal tiwNft scriptnm. Aniio ali In- defunctiis est, Edwapdo 
qiii ah ipso diii- 
S riithbei-tura, 
,; ! j-iiiii» semper fiicKii aiili'rL'-;.Mire« ejns h.ilfuei-uiit ei subactisbos- 
tilius augmontaverit. EL.dem anno, quo RexEllredus 
mortuiis est, ille sa?pe memoratus antistes Eardul- 
fus in senectiite bona. suorum pramia laborum re- 
cepturu^ ab hac vita migravit, anno scilicet /. nono- 
decimo , ex quo sacnim beati Patris Cuthberti 
cnrpus in Cuncacestre translatum fuerat. sui vero 
esimo sexto : in cujus 
oram Deo et Im-ninibus 
1, omniura eleclione Ca- iiique qua- loco Cutheardum, et ipse e 
lit, pacem -vMa probabili commendatu: 

iiiriiii^'^n- the,Ir:im rplsnqMl.-ui su^iC et Cutheardui 

(avm 

S. Culhbcrto : nergaipsum Sanctum coiitinet, 


Doi 

s prospen V iti'x C.titliredus o , privilflgia I ;.- Iiatjue Edwardo non soium Occidenialium S.v 
\uiiuni, verum etiam Orienfalium Anglorum, Nor- 
thanimbrnrum quoque regna disponente, et Cutbe- 
ardo Bemiciorum administrante prsesulatum. Rex 
quidam Paganus, vocabulo /Remgwahl, mulfii cum ( 

c\BS9e Nortlinnimbroruin partibus applicuit. Nec mo ab hoc panUi 
ra, irrnpta Eboraca, indigenas quosque melioresvel '"'"/"<"'« 
occidit.vel exira palrijim fuf^Mvil. Ofciip.nvit <juMi(Lio schuh 
totam inox terram S, l^inl.i.^^i li, * .:i .- ,u>^ i|.Mi;- .i:!.!- 
bussuis militihus. .|N' : , ~ . , ■ ,t- 

bald appellabatur, .ii i i' - 1 1. 

(jiiEB vocatur Jodeiie u- ..i-^ ];ili.- .^m - .■■,:.- ■'.■•- 

lorabilibus atllixit : unde usque hodie Eboracenses, 
quoLies tribiitum rogale soivere coguntur, ei parti 

i.'iT;rS. riKlilnTii. r]unm Scula possederat, in le- 

*.i 1.:.!'^. 111 iiiiilflain pecuniae imponere nituntnr. 

> ,1 ' 1 ■ - iii ,' ],.iMnt. quod Paganus per tyranni- 

1 1 .:. I ■' fi.ii ipgilimo Regi Anglorum, sed 

l.,iiij,.i.i .iliL'ui:;eii.c et liegis Anglorum hosli milita- 
b;il. Nucljiirieiiquiiiiivismultum in hoclaboravei'int. 
pravam consueludinera huc usque S. Cuthb.-rto re- „ 
si''l<;'iilM inln.ibirore potneruiit. AHam vero ]Kirtein 
\ 111,11 iiiii '"■.ii!.iri-,il,l ui'i'upavil, qui miiltoquain socius 

11. I I .rudeliorom seinsui periiifipiii e'. Oiilaskald, 
.1 Denique cum multis s;rpe iiiiu- 
Mi i:i- 1 n.,..':Uu>u.Mn ;Hqi.e pupuium S. 
Cutl.Vriii,., ■ . I |...lii,|ii,-.t,I.,i.;..pmmjni'e 
pertiiieuii 1 i . , I Kpiscopus 

volens i-iiiii 1 ,. . :, p^rtinacis lussent. subito terra; hiatu aUorpti. 

dispuruenint. Alios quoquo in simili pnvsurapiionis quam vobis ommbii^ ,i ', ' ' ' '''V;,,7 '17/ At 

scelere. quam toriibilia vindicta iiercuHsorit. iu se- Episcopus. omue^Mu, ; i / • , t,.'.ti a 

quentibua dicotur. Deo et sancto Cn l > > i i.. iu.sii.i,. 

U Mortu.jOutbrcdoUexElfredusNotlianirabi'0- nullari fl:ufitaba.rj-im'H,iM'.i' ",11.1 ^l"^,lZ^Z^. 

rum regnura suscopitdi^ponondura. Postnuam onim rat iam allenim i,.t.... i:«. u j 

c ^..«1.1.1.1.111. «; .,- . . . . ' J*"" '"it^rmn luira Iiraen, alterum extru peaeui 

bilis XX martii. 

A bilisibi prorsusmanebatinbidiiiliiistortusbeatissimi navali exercitu Scof 
Confessoris sanctitatem palam confitebatur, sicque Qiiarto post hsc ani 
impiam animam eodem in loco reddere compolleba- nic»! Nativitatis ann 
tur. Quoexemplo alii omnesconterriti, neque terras, nomine Elbriinnanv, 
neqiie aliud quid, quod Ecclesire jiire corapetebat, 
quoqno modo ulterius pervadere praesumpserunt. 

lli Defuncto autem m Cutheardo, cum jam quin- 

liim decinuun siio in Episcopatu atieret nnuiim, sub- 

stiiulus est ad EcclesiM regimen bonfe actionis vir 

Tilredus. Ciijus Pontificalus seplimoanno n Edwar- 

J»- do Rege defuncto, filius ejus Eihelstanus, suscepta 

regni gubernacula gloriosissime i-exit, primusque ,.^ 

Regum totius Britannife quaquaversura adeptus est postmodum latur, t/ pug! 
Regis fiiium, imperium, adjuvante atqueimpotrante hoc apud Beum 
B. Cuthberto, qui avo illius Elfredo quondam appa- 
rens promiserat : Totius, inquiens, Eritanniffl re- 
gnum filiis tuis rae impetrante concedetur disponen- 
dum. Denique hiiic Ethelstano pater morihirus uni- 
versa replicare coepit, quse et quanta^euo Pairi pie- 
lati« beneficiaB Culhhertiis impenderit.qnalilerex 
latihuHs, ad quffimetuhostium confiigerat, ad bel- 
landum contrahostem prodire jusserit, nioxque ad 
illum totius Anglise exercitum congregaverit, nec 
difiiculter hoste prostrato, patrio illius regno pluri- 
mam Britanni» partem adjecerit, semperque dein- 
ceps promptus illi adjutorexstiterit :Idcirco, inquit, 
Fili, tanto Patrono tamque benigno liheratori nos- 
tro devotum te semper et fidelem exhibe, meraor 
quid filiis Elfredi. si pietatem et justitiam fecerint, si 
ei fideles extiterint, ipse proraiserit. Haec pii patris 
monita Ethelstanus libenter suscipiens. libenlius 
regno potitus, eHexecutus. Deniqueaiueilliira nul- 
lus Rpgum Eeclesiam S. Cuthberti tantum dilexit, 
tam diversis tamque multiplicibus regiis munGribtis 
Tgentibus uhi- 131 

am sibi subjugando perdi-rauit. . 
10, hoc est Dccccxxxvii, Domi- : 
0, apud Weondune. quod alio 
■erch, vel Brunnanliyrge appel- 
)iitra Onlaf Cuthredi quoiidam 
etxv, navibusadvenerat, secum 
habens contra EthelstanHm anxilia Regum prEefato- 
rum. scilicet Scottorum et Cumbronim. At ille S. 
Cuthberfi patrocinio confisus. prostrata multitudine < 
infinita. Reges illos de regno suo propulit, suisque ' 
gloriosum i-eportans triumphum. hostibus circura- 
quaque tremendus, suis erat pacificus, et in paue 
terminavit, fratri Eadrauudo 
imperii raonarchiam relinquens. Hiijus regni anno 
tertio, Wigredus, cum decem et- septem annos in 
Episcopatu habuisset, defunctus, Uthredura habuit 18 Interim Rex Edmundus et ipse in Scotiam 
n exercifu tendens, S. Ciithberti suffragia postu- id ejus sepulci 
quondam Eiiielstanu^i, 
vit, auro scilicetet p;ili 
umquam meliores Uior:\ 
Uthredo Episcopo, Se\ 
sed vix alifiuot mensilu 
thberto illum Bex Bdmmdut t fraterejus donaolferti Epiicopatum que praivalen 
tiovelextrat. 
uliusHegum . 


' W", 1 pju-s loci lulcrura t Cumtrosei - '■■■■ y . ■■ ■;■■' '■■'ii-eci-atur. Cujus 
F'Mihli.^,r,!. a^i.i... Jc.ia.u E;h,.|..i.inHs Rex dum /i 
Scotiara tenderet cum totiiis Biilannije exercitu. S. 
Cuthberti patrocinia fiuBerer 
tiit, suffragia postulavit, e 
in Ecclesiae ornamentum multa, quas Regem dece- 
ret, donaria contulit : qus in ha?c Diinelmensi ec- 
clesia usque hodie servata, piara ipsius Regis erga 
, ecclesiam sancti Patris Cuthberti devotionem, et 
■^ aeternam represenfant memoriam : quBP et quanta 
siiit, descripla per ordinein cartiila comprehendit. 
His ornamentorum donariis, villarum quoque non 
minus, quam (lundacimpossessiones. adsiiffirienti.im 
inibi servientium superadjecit :quHrumni'miii:i fi;.^ 
niam atibi scripta tenentiir, bic ea ponere m? ■■■ 
rium non hahetur. Legcs quoque et cnnsueiiiii.i.i 
ipsius Sancti, quas avus ejus Rex Elfredus el i_u- 
tbredus Rex inslituerant, ipse approbavit, et inviu- 
labili firmitate in perpetuum servandas censuit. 
Oblatiune autem facta, eos. qui ahquid ex his aufer- 
re, velquoquomodo minuere praesumpsissent. gra- 
vissim.-e malediclionisanathemate percussit; ut sci- 
licetindiejudiciicum Juda Iraditore Domini dara- 
naiionissententiaferiantur. Exercitusquoque jussu 
Regis sepulcrum sancti Confessoris xcvi et eo am- 
plius Ijbris argenti hnnoravit. Itase suisque snncti 
Confessoris patronnio commendatis. disposito itinere 
profectus est, fratrem Eadmunduin raultum obtesta- 
tws, ut 81 quid sinistri in hac sibi expeditionc eveni- 
ret, corpus suum in ecclesiam S. Cuthberti sepelien- 
dum referret. Fugato deinde Oswino Rege Cumbro- 
rum, et Constantino Rege Scottonim, terresfri et ■ 1' ■■. i" antera 

^■ccle<!ar.-i,|,^nsS. Cu- g 
ifugit. Cum eiiim a via Sahelmm 
■rrans, populum ipsius M^ ., 
ejus serviebant, . 

tia • -■.• iiili. .-f.^r, exterritusaSanctopei 

iiiiiiii • .: ■ .ii.nyus discedere. Dum ille dif- 

li-iP 1, V,., 1 ri , ! (.. vehementius eum increpaus 
f«siiii.iFii>'i' :ihir'eiir:,sit, ptenam ei intentans si tar- 
daret. Necsic quidem ille obedire voluit. Cum ecce 
tertio multo quam aiite severior illiim aggreditur, et 
qiiaiii ciliiis eum aufuitei-e pra-cepit. necquidquam 
ili' I-.. I, u -!■.■;.■-,,■ M. .,i.,i i-|...!-[.ir,. prsesumeret : si I ' ' ■■■•' '■'i-'pit intirtnari, et 

M '■i,'. '\':v iiuainvisff-grotans 

ut-Mnfugiens circa Eboracum venis- 
;epit, pro quo Aldredus Cathedram 
cendit. set, sanitatem 
Episcopalem c 

a JTnlprleni cnidelHt — r floriuum me Regem BthtUlanam anna 941 vi KatendoM 
NQvtmbn^ iradit idem Chranologwi. 

CAPLT IV. 

Corpus S. Cuthherti ad {iiponensm Ecclesiam 
iiule Dunelmwn delalum. 

/\-i'noab IncirnationeDomini DCccci.yin.a Eilmuu- j, 

do Rege raortuo, fraterejus Eadredui solium regni Poaalloi 
conscendit, vir pietatis cultor et justitia), qui etiara if^cceduni. m HISTORIA TRANSLATIONIS S. CUTHBERTI EP. 

A sicnt et fratres ejus ecclesiam S. Cuthberti repali- giosiis ac strenuus eligitur , quem Presbyt. 
bus.lonariis visitavit. M..rtuo nutem Aldreiio Epi- Diacono sibt ad akare luinistrante. infra 
scopo, Elfsig pro eo ipjius Ecclesiie gubernacula 
Cuucacestre suscepit _ quasi de tumba Patris prolala Episcopum desi- 

Ebo^racrabioscc- gnari audierat.SubhocAnlistite io ipsaDunhelmensi tillo Arcbiepiscopo feinji 
Edwio fratri in regniim surce^^-^t 
tera in Episcopatu suo smi ann 
est; pro quo electus p.st et fii!i 
vir eximifereligionis AMhiinii-'..ui 
Domini Dccrci.xxx.x, qui est duodei 
rii Regis Ethelredi, qui post moi 
wardi.fraude EiidLrari R..'i:i'. qiii Ecck-si.i. rlaruit quidam Presbytei 

■ I ir 1 i.iri A- ii~ :in- L.':<'-i.- -fF.nl.u-, iii.i|,'nBe apud S. Cuthbertum familia- 

I I ,ir iri-, \..i-.i!.i;l' !-:itVedu3 filius WestOD , extiterat. 

,,.,., j. |,.^. i),. III ,irji:iii'u- >, Cuthberto erat devotus, vir mul- ' 

„ ,,i,i,,, ,! I, ,,i,,(ir t'iiii i'!-!!!!-, rlL!i:ii)ns_vnisdeditU8,inorationumstudio 

inriiiti iitijie- a>widuun, lascivis el impudicis terribilis. honestis ac 

alris d Ed- Deum timentibus venerabilis, custos eccIesiEe fidelis- 

spereinpti, simus. Is liabuerat unum de capillis S. Culhberti : 


ficeptrum regni obtinuit. Erat autem itlem Anlistea quem adveiitanlibus solebat ostendere, et prosapia nobilis, sed placila Deo conver^ationeraulto 
nobilior, habitu, sicut oranes pra'decessore.s ejus, et 
actu probabilis raonachu^. Cujuii piobitutis laudein a 
majoribus sibi traditam indigenie pene omncs. acsi 
eiim hodie viderent, pr^dicare solent. 

20 Anno autem ab Incarnatione Domini dcccc- 
Lxxxxv, Iniperii vero Etbelredi Regis xvn, idera An- 
tistes, incipipfitc jam accepti prajsulatu.s coelesti prx' ■i est oraculo, ut cum incorrupto citatis et humilitatis, sanciitatem ejus mirantibus plus admirationis adji- 
cere. Solehat namque impleto prunis ardentibus tha- , 
ribulo capilJura ipsum iniponere : qui inibi diutius 
nequaquam consumi poterat, sed candescere, ac ve- 
luti aurum in igne rutilare, indeque post longas mo- 
ras sublatns, in propriara formam paullatim redire. 
Hoc cane rairaculura multi discipulorum ejus, nec 
et quidam ejus monasterii Frater mull^e simpli- H corpore quantocjus fugiens, 
perventuram piratarum rabiem declinarct. Tulit illud 
. cxui anno. ex quo iii Cunc.icestre locatura fuorat, et 
inde cum omui qui ejus dicitur populo in e Hipun 
transportavit. In ijua fuga illud motnorabile fertur, 
quod in tantii raiiltitudine nemo a minirao usque ad 
maxiraum ulla inHrraitatis molestiaafdigebatur, sed 
sine uJlolabore.sine ulIoiiicoramodoYiaingradiendo 
peragebant. Nec solura hominessed etia 
ftenera., ct nupor quoque nata sana et 
sine aliqua dilllcultatfi et vexatlone toto 
diebautur. Postlres autem velquatuorn 
reddita, cum torpii» Patris ad priorem l 
tarent, ct jara ad Oriontalem plagam Dunhol: 
locum, qui Wendulav dicitur, voniront; vehiculum 
nuUo poterat iiigeniopromovori. Alloqueiis orgo po- 
pulum Episcojjus pr.TCPpit omnos per Iriduurajejii- 
nio, vigilii-; ,i. |i,iii!ii , I li' .lis ostensioneni judicii 
expefeiv. 1,'i. ■ : ■ .. . : .■ ■ .-.t j eis, iit iii Dun- Chrislc Gamelo, qui i 
dormit, sxpius se vidisse att&stati sunt. 
23 PoiTO memoratus Presbjter, cum honestam ^ 
et roligiosum aceret vitam, iussus per visionem. ner "'?"*/'*'■''"' Jf. Bailherl e 
O.lfridi. egra- 
II repor- DoisiU 27 Pt,, ; 
pore Duiili,' pfw( ultnniter 
Colhedrali tum ageret vilam, jussus per visionem, per ' 
unasteriorumetccclesiarumlncacucurritin , 
provinciaNorthanhymbrorum, ossaSanctorura, quee i 
ineissGpultanoverat, de terralevavit, acdeclaranda ' 
pupulis et veneranda siipra huraum locata reliqnit, 
ossa nimirum i Baltiieri et Bilfridi anacboretarum, t 

malia '( Acca quoque et Alcmundi Episcoporum Hagulsta- * 

densium, nec non Regis l Oswini et Abbatissarum ' 

venerabiliura m Ebbai et n Etelgitbas. De quorum mn 
omniuinreliquiiHaliquaraseoumparteminDunhelmum ^"^^' 
asportavit, et cum Patris Cuthbei-ti corpore locavit. omlniRtglt 
Ad Mailrosense quoquc raonasterium per revelatio- Bbbx « ' 
nom admonitus proficiscens, ossa S. o Boisili, qui *''^''?«ft*. 
D. Cutbberli quondam magister in eodem mon 
storio exlilerat, indo in ipsius discipuli ecclesia 
trauslulit. Ad monasteriura etiam, quod est in Gyr- 
von {ubi p Bedam Docturem conversatum, defunctum 
■iiiquo «eilem ad re- ot sepultuni novarat) singulis annis, adveniente an- 
'|ii'^ jkI Diinhelmum niversaria dorraitionis ejus die, venire, ibique preci- 

i '• nrnfdevir- hus ot vigilijs insistere soiebat. Quod dum quodam 

! iiuiit. di« faceret, et aliquot ibidera dies solus in ecclesia 

■ -iuiocoi'- orando et vigilando transegisset : nescientibus so- 

iirii ■iij.iirii natura ciis, summo diluculo, roIus, quod anle nonconsue- 

il'|''''ii iiivciiit : quo- veraf, Dunhelmum rediit,*sui videlicet secreti nul- 

n occupahat : in mo- lura volens tesfera habere. Nam cum multis postea 

iidi .-xiKt,.tito, tjuam vixisset annis ; tamquam jam adeptus quod concu- ■ 

'■' "~"'"''r;iiit. Ipsa pierat. ad praifatum monasteritim amplius venire non 

I' N ■' uilijmbn)- curavit. Unde sajpius a suis familiariter requisitus, 

11,1 m hrevi ubinam venerabilis Bodaj ossa quiescerent, respon- 

' I I '1.1 il.i I:qilile dcro Si.leliat : Hoc neroo mo certius novit. Firmum, 

: ^ I i M. - '''" ii-^iNii, et proculdubio certum babeatis.quod 

i . - ' i '!'■■;», quao corpusPatris Cuthberti. ossave- 

' ■ I I > , 1 i i i I Ductoris Bedffl continet. Extra bujus locuii 

''■iiiiii ■ '"' l'i"ii"i. nomo quBOi-at portiouem ejus reliquia- nAddll Chronoloous Knitmundiim Hcgum morluum t 

'" \ugusi;nl.reKnur " 

KUOtUIUB ordiaal I. fcugusllnl. reKnumquc clrcllor ac|ilcm n /'" ^''^™""''^"*- — « HadKordo onao 978 
ter Slhtlrrdia. Idm Chronologut. out c 
hitlorlam fintt. - f /„ hw n>pvun,H mm 

Itteunatoiiqn n... ', \t: . ' ',',,' V Alilunu. '' '''''''' ""■"* "'' aniuinquo 

^.^iiji /' ' " ' iscenilerat, compu- 

CuihL.^ti'tr!.v.„ti'lv.,n: """S'»^ fansitU S. 

r..llt ?''^""'^'' ^^^T ^P'""P°' °* l"«»uioJam 
pene Ecciosia vacanta Pastoro, Eadmundus vir «li- t Angelum A( 

- f Ihnc fln 

— g Targolut ivlna potlmodum Iramlali 2 
» « Marlfr colttur 2 Auputt 
in Korlhumbrla Elktlgtlha .1 '^" xiehmundia- 
0$. S. Onvlnut XX MARTir. 133 CAPLT V. 

Scelesti in S. CutfiOertum pmmmtur : ad 
mm coufugientes adjiivantur. Corptis con- 
tra impios servatum. rifaverat. iiiliil pro vita ipsius se respicere uiiquam 
vellejiii-avit. Tuncille anirao consfernatus, solum 
sibi cogitabat essG remedium, si quomodo vinciilis 
expeditiis, ad beatissimi Patris Cuthl)erti monaste- 
riiim confugeret: \n eadera quippe villa, qua ipse 
corpore requiescit, hoc est, in Dunhelmo, tunc et 
ipse custodiehatur. Adhibitis ergo omnibus ingenii 

P^ ^ ^ _,. , . ^ , ac virium suarum conatibus, sed fmstra. eo qund 

ost fl E^dmundi obitum, Dunhelmensera Eccle- timor.quiexprfBceptoComitisimminebat.arctissime « 
siam Egilrico regente : inusitata res. ministris alfa- ut custodiretur, custodes urgebat ; ingemuit et iam • 
ris proculdubio iram Dei ostendit imminere, si ad torquente conscientia. plus anim£e quam corporis ' 
sacrosanclum mjstenum sine cjtstitate prfesumant formidans periculum, Deo dilectum Confessorem 
accedere. Quidam namque Pre.sbyter, nomine Fleoc- magna cordis ccntrifione rogavit. Interea dum ma- 
cher, fceminffi copulatus, indignam vitam ducebat. lorum suorum emendationem promittit. si modo eva- 
Ad quem multi tam nobiles quam privati quadam deret : subito compedes solutos liberumque abeundi 
die placitaturi convenerunt, atqiie iit Missara ipsis locum patere conspicit. Lretus ex hoc itaque , sed 'i 


i flammis jamjai i placitnm celebraret, rogj 
ipsa nocte cum uxore dormierat, se facti 
vit : donec tandem illis semel bis tei 

Divinum timorem vicil humnna v. 

particukm Dominici Coi'i...j ,. . 
fuerat. ita cum SMiiguinf ■:; 
[ commutatam vidit : ul ni,'i^'i~ ]■. .■ i.i 
qtiam panis et 
ligens. pallere, 

ultricibus. nimlum ccepit pavere. Prseterea multui 
anxius erat, quid de catice facere deberet : utpofe 
exhurrens illud velut suam mortem sumere, ac niliil- 
ominus. quoniamconsecratum erat.in terram effun- 
dere metuens : tandem m.igno cum timore ac formi- 
dine sumpsit; sed tantaa fult amaritudini; 
amarius esse potuisset. Ceterum peracta M: 
festiin ad Episcopum festinavit : cujus pedibus pro- 
strafus.rem ex ordine retulit.indictamque pceniten 
tiam complevit. et juxta sui prfficeptum Episcopi , 
caste et religiose deinceps vixit. 

25 Pontificante post b Egelricum Egelwino, < 
Jiidilh filia Coraitis Flaudrensium lialdewini, uxoi 
Comitis Northanliimbrorum d Tosti. honesta valde At ille . qui quomodo custndes evaderet Bollicitus, omnem salutis 
fidentiam, beati Patris Cufhberti commisit . Nec II alia occnpalis 
locum perspe- 
ipidissimo mo- , 
januas omnes < 
erat , ut post ■ 
9 nullum intus custodibu 
et niliil tale suspicantibus, fugse 
xit, corapedes ocyus excussit, cu: 
nasteriura intravit, oppositisque 
ipse solus firmavit. Casu quippe 
Primara egressis Fratribus ille vi 
inveniret. 

27 Re cognita inter milites Comitis (nam et ipse 
in eadem villa tunc erat) continua quidam. Barwic 
nomine, qui omnes in curia potestate prteibat, us- 
que ad monasterii januas illum insequebatur. Quas ' 
cum obseratas illumque intus esse advertit, ingenti 
ni- mox furoreaccensus. Quid, inquif. moramur? Quare 
nil jauuas non frangimus? Neque enim hujus hominis 
mortui pax adeo est tenenda, ut fures et homicidae, 
huc si confugiant, nobis insulteut, quod impuneeva- 
serint. Sed vix verba compleverat; et aubito quasi 
sagittam desuper venientem, caput sibiad cor suum 
usque transverberasse sibi videri, protestabatur. Nec 
plur« locutus, in terram corruit , gemensque, ululans 
et stridens dentibus ad hospitium depnrfatur a suis : 
nec unum postea verbum proloquens, in iisdem 
c religiosa, quae S. Cutlibertum plurimum diligebat, tormentis ad diei tertii eamdem usque horam super- 
diversa ecclesiae ej«s ornamenta contulerat, et adhuc vixit. Eoque iia defuncto et sepulto, talis tantusque 
plura. cum multis terrarum possessionibus se datu- detumulo ejusfcetor perannumdimidium exhalavit, ut por id loci transilum omnes aversarentur. Hoc 
itaque exemplo Comes ipse cum ceteris, quibus haec 
longe lateque innotuerant, perterritus, illura ulferius 
ca])ere non prfesumebat, irao postea non parura ho- 
norare incipiebat. Omnes etiam qiii. ut a monasterio , 
it<e abstraheretur, vel saltem consensisse se merai- < 
nerunt : similem metuentes ultionem. auri, argenti, ' 
et gcmmarum non modicam quantitem super beatis- 
siini Confessoris sepulcrum contulerunt, multis cum 
lacrymis veniara implorantes, nihilque tale ulterius 
seprsBsumpturosjurantes.ExquorummoxoIilatione, 
mirifici operis crux, et incomparandi pretii textus 
perpluraalia ad decorem ec- Evangoliorum. auro gemmisque perornantur : quse 
in eodem raonasterio, ad hujus facti monumentum 
usque in prsesens servantur. Htec sic gesta fuisse, 
ut scribimus, a Fratrum qui videre, et ipsius ore qui 
sic evaserat, non semel audivimus. 

28 Fuit et alius quidam pravas actionis vir , no- g 
mine Osulfus. qui diequadam in campo expergefac- c 
tU9 a ^omno, serpent«m sibi collum stringere sen- ' 
tiebat. Qiiem mox comprehe ram promiserut, si in ecclesiara ejus etad sepiih 
j.f^^ ipsius sibi liceret intrare. Sed cum rem tantam per 
se tentare non auderet : unam de pedissequis suis 
secretiori hora pr^misit. Jam pedem illa intra cce- 
meterium erat positura : cum subito veluti venlo- 
rum violentia coepit repelli et viribus deficere. vixque 
C ad hospitium reversa decidit in lectum, ac tandem 
dolore isto gravissimo cum vita caruit. Hoc facto 
Comitissa vebementer Gxterrita contremuit, atque 
humiliter satisfaciendo, imaginem Crucifixi, imagi- 
ginem Dei genitricis, et imaginem S. Joannis Evan- 
gelistre. ipsa et conjuxejus fieri jusserunt, auroque et 
argento vestierunt, 
clesia; obtulerunt. 

26 Nec silentio praetereundum, quanta nostris 
quoque temporibus, ejusdem bcatissirai Patris fuls&- 
rint miracula. Regnante nuper piissimo Rege e Ead- 
lo wardo, miraculum contigit prioribus siioile ; per 
quod in unius praesumptoris peremptione, raulti dein- 
ceps correcti aunt a tali praesumptione. Dum enim 
Tostius Comes ille cunctis notissimus. in partihus ;errara elidit : 
NortlianhyrabranisComitatumadrainistrarct:quidam sed ilerum atque iterum serpens coUura ejus com- 
pravje aclionis vir, nomine Haldanharaal, ab eo com- plectitur, ipso identidem projiciente, nihilque profl- 
prehensus compedibus arctissime constringitur. Mul- 
ta iste mala fecerat furtis, rapinis, homicidiis atque 
inccndiis : Comitem sjepe offenderat : nec unquam 
prius comprehendi potuerat. Cujuspare»t«s et amici, 
compassionis affectu permoli , multa pro eo, ne 
capite plecteretur, Comiti offerebant et plura promit- 
tebaut. Sud quia toties tantitique nialefactis eum ir- sive in ignem jacere, imo et ferro in particulas dis- 
secare potuit, sed qualiter confestim reddiret , scire 
non valuit. Et imprimis quidem parvus erat , sed , 
paullatim in majus excreverat : nec tameniulla inte- ■ 
rim veneni jnrusione ipsum Isedebat. Quoties vero ' 
ecclesiain intravit, quam sanctissimi Cutfaberli cor- ) 134 A poris prKsenlia iiliislrat ; mox siib ipso ingressu ser- 
peiis eum dimittebat. nec quaiiKiiii in ecclesia mo 
rabatur, ad fum accedere andebat. Cum Tero exiret, 
protiniis collo ejus serpens aderat : atquc ita per 
multura tempiis tale sustinuit iiicommodum ; dunec 
tandem s.-ilubri consilio usus, tribuscontinuisdiebus HISTORIA TRANSLATIONIS S. CUTHBERTI EP. 

nissimmura fluctuaret. Mox ingressi omnes, Deo et ] 
bftitissiino Confessori laudes decautantes, siccis pe- 
dibus cum sacro sui Patroni corpore iiisulffi iittus 
attingebant. Quo etiam in facto, \alde hoc fuit rai- 
rahile, quod fluctus marini pi-tBCtideules continuo 
setjuerentur : ita, ut »ec paullatim euiitibus praecur- tibus in eccle^ie oram* perstitit : sicque post- 
moduiii ft serpentis complexu /'liberatu!« tibusdiu concite pergei 

__ _ _ sicut altestatisunt, qui luiic feretrumibi ijortabant. 

ai)" Eodem'ten:poi-e. quidam ad solenne sanctissi- Inslante autem Quadragesima, reddita tranquilli- i Confessoris fttstumcum domino suo venerat 
cuni super sepulcrum ex advenientium (blalionibus 
denariorum multiludinem conspiceret; furtom aii mo 
coiicepit. Accessit itiujue et aslantes fallendo dum 
quasi sepulcrum o.scuIaretur, ad qualuor \el quinq le 
nummos suo ore attraxit : nec mora. Os illtus mtus 
c<epil ardere, adeo ut ferrum cx igne t inden-- (sicut 
postea fateliatur) in ore suo gestare Mderetir I \ 
puere nummo» volebat : sed nec aperire oa potp 
Cum ita inti^>Ierabi]i cruciatu torqueretur buc nt | 
iliuc per erclcsiam di^curreliat, atque omiie'. d 
insanire putabatur, in pavorem convertebat Tan iem 
per medium pupuli proruinpcns de ecclesia de loco 
ad locuin incessniiter ferebatur, et cum ore non po« QCorpusDunhelmum reporlarunt, < 
c nciliata "iolenniter ecclesia k octavo Calendas 
Apiilis suo m I co reposuerunt qu!.-A,[, 

janiM.u. 
1 I 


Alit m 
uliis 


LAPUl \l 

S Culhbetlum impa 
7msejm a/ptijunlur 


suhitamoite aut 
Contuictit sana 


oscularctii 


ir : (■ 


iiinii>s<i<>,s<'i]|u.miii 


iimi.leorec 


|ii,ssuper 


tur. 
sepulcrum 


ceci 


dcrunt. Ila liberali 


J8, statim ci 


cmsccnso 


1" fllgl 
equo itbirt 


j fe. 


'tinavit. nec unquain po»tea 


Dunhel- 


X memorata, quidnm ul 


tra a 


imuem Tynam 


muin rcilii 
iiiii iiiiii .'i sa-piiis 


a doinino s 


uo multa 


pra-pole 


ns. Gillo-Micliflel, idest 


,Puei 


r-MicIiaelis per 


fui.scnt nl 


.1 ,r < 


, <,i -.■, 11,11 iIIm \en 


iret; nonfoluin non 


conlrari 


umappellatus {cum rectl 


usPu 


ei'-dijboli nun- 


venirMr,., 
'■' '■■' ' ""l'i-"l'e, 


, ulocclesin 


m videre 


euparelt 


ir) multas fugientilms 


injui 


•ias irrogavit. illorum impedie 
6 agens, et quodcumque ]<•< 
m inipune. Locnto enini iti 
iidamexCleroprovectBe :ii /t». 


.dnwn 


;„ ]|(l,|]l||,.|- 
abi 
pra?kT uii 
ttt 


rontur 


, Febnmiii 


. Uiido Rex 


qui cjiis r 


iiortem ulcistci 


Cuin niitemad Alv.Td.i 


C faclo.Dunlielmui.i '■••■; 


donsitaso 


rtaesi.iii ; x pnma qui- Pl,!.! a<li, '•'■'- ' ' ■.■■:,.,„■ 

•Vid0,ii-,'t ,1, ,!■;.. 5..,^„,„1„„, ,.„ . 

queplenuin maro eral : ,■,,. ,' . 
busque coiigemiscenlibiiH. n. i. 
«olito aspei-ior iiigraeral. |,..n..s 
periclitarenlurforal «nim ]iaullo 
nicum) ecce suliito mere, siccum 
tnin locoreoedeus permlait, eum ali,iiio(l 

tempoi-is, refleelentes ab allnri oculos 
, verliuit. Ciiiusdflsertionem qiiasi gravi- 
|,i<,.„,,„., „ii : Vnj tilii Cospalrice, vai , 
: .:,, ,tis rebusecclesiiim eva- ' 

I' . ' '" ..'tlisti. Hic onira Cospa- 

■III . ' ii-iiii,!,, .le.lerat, ut fugleiites ec- 
.j„i'i..|ii ; iiisoque inaxiniani ornamento- 
adduxerat. Interea dum cupe- 
;c audei-cm ; juvenis ille digito ""• «ecunda mm i-jus panem spci 

|":qilartadi6 remadillosaccedero, 

" '"l'"I'"'"eju8, innuens, moderata \ 

i.i ;.„..:,. ,f. .|,ia otan iiossom, quro esset illa pontificalis persona, 

l'"' '"terrogavit. Cui cnm nescire merosponderem : Is- 

tni- te, nit, esttuus Dominus, saiiclus videlicet Antistes 

- ' • 1,1, ,|ii;o CuUiberlus. Confeslim ail cjus pedes procidi, obse- 

iiiite" N^i "l "^i" '"■'' *'''*"^' "* 8ua> ecclesiaj et suorom niiseriis subve- 

.ii,«Hli,', -n "'""• A''1"»"''o poat.iiiclinatisreveronteradaluiro 

JJ^ll ,"" '="'■'''''"*■ '»"'» iude maturoquo gressu simul proce- 

cireumquaque ple- debaM ; alqiio ubi ad ostiuiu perveneruiit ; juvenis 

iUs XX MARTII 135 ille prior egressus, paiillulum processit. sed Episco- lud ibi haberi : credere noluit. Decrevit ergo rem visu 1 

pus in ipso ostio substitit. Qui respiciens, meque, explorare, Iiabens secum Episcopos ct Abbates, qui i 

qui a longe sequebar. advocans, Dic, inquit. Erna- eojubente id riebereot peificere : jam enim dispo- ' 

ye, nosti qnis sit iste jnvems ? Cui ego, Domine. in- "suerat. ut, si sanctum ibi Corpus inventum iion es- \ 

qiiam, non novi. Et ille. Hic est, ait, b S. Oswaldus. set. nobiliores et natu majores universos obtruncari 

Inde simul ad australera plagam urbis pDulIo longius prfeciperet. Omnihus itaque paventibus, et Dei mi- 

progredientes subsistunt. Quo et ego vocatus ab sericordiam per S. Cutbberti merita inplorautibns, 

Episcopo, veni : jussusque deorsura aspicere.vallem in ipsa omniura Sanctorum festivitate prffidicto ; 

infinilffi profunditati?, anrmabns bominum plenara Episcopo Missam celebrante, Rex, quod animo con- • 

vidi. Ubi et meraoratus Gillo Michael poenis atro- ceperat, jamjam perficere volens, repente niraio 

; cioribus crueiabatur : io locis eiiira teterrimis pro- calore ctppit festnare, et restuando faticari, ut vix, 

■ stratiis jacebat, et fa^naiia falce prieacuta ultra tantum calorem tolerare possGt. Festinus ergo exit 

citraque traujfossiis, intolerabiles patiebatur crucia- de ecclesia, reliotoque ingenti copia parato couvi- 

tiis. Clamabat miser, diros uluhitusac flebiles voces vio, equum ascendit : et quotisque ad Thesam veni- 

sine iiitermissione iniserabiliter emittens : nullaque ret. cursum agerenoncessavit. Quo indicio magnum 

> intercapedo temporis, qua vel ad boram Dei Confessorera Cuthbertum il)i reqiiiescere fate- respirare posset : 
nespatiebanlur. in.-n-iMi- , ■^, 
qiiem ibi agnosr.i ■ . ■ ■ ■ ■ 
cere. Illeaut^m, ^. . ■ 
namque, his iiiiseii;,- -.1 : . : 
ego : Domine, inquani, niui : i. . 
que in domo sua sanus et in I 
grandeqiie convivium iiuin' lih- 
expectat. At ille, Ego. iiuiiiir, 
e^t: ipse enim et alii, quos cum 
pacem meam fregerunt, et niilii 
cerunt, liajc tormenta sustiiienr. 
34 HisdictisevigilaviiNiaiii: 
sum, ut mecnmfestinareni ir 
bitara festinationera. pra;f iti I. : 
dinevisioni indicavi. Qiiod illi < 
etiam quia credidi doriserunt. P 27 Post tempus aliqm 
milfnm illn niisenit. qiii 
tribiJtiini solvere compell libuliiir ■ ; ' ■ i' i. '. Nacte igitur finita pw 

.■iiii?, B. Cuthbertus ei per soniiiiuin 

■ ;i>.|j-, ii.irtiio pastorali, quem manu gestabat, 
iiurn inipiilii, et Pontificali auctoritate ac rainacL 
ultu increpavit eum, dicens. quod non impune hoc ecederet, pejora esset pas- 

^vit-.lin-,.leliiiel.aiurinfii-- 

,->,-.:, !. ■ ■ -m...,,., Mox M-llium, adv. eliant falsiim 
:es d.-.i per de via ad pro- 
divertimus, Missam audituri. In- 
lovi adferrem, pricdicti hominis 
Illi quia pridie sanum noverant, 

.se : dcnoc ex illius famili. i quic ips; Tinibni nuntiarunt. Ego autera dili 
horam rnortis inquirens, illa ipsa raortuum fuisse 
agnovi, qualiorrendiscruciatibus traditum, S. Cuth- 
berlo csteudente, conspexi. Cujus tormenta iiitole- 
rabilia Coinili Cospatrico, sed etea. quffi audieram. de iUo, dum referrem, intremuit : raoxque nudis srelerij 

pedibus adinsulam. ubi sanctum corpus luerHt, iii- mox illi priL- 

cedens. veniam precibus et muneribus petivit. Ve- montibii? alni 

ruml.-imen posteanumquam ei fuit, qui prius, status inm r,ii .ii i 

honoris: sed c expnlsus deComltatu, multa", qiiam- suhtn 

diu vixit, adversarura rerum iraportunitates et sinii i .;. - 

, affliciiones periulit. mi-re n-.^ .-'ti.i.- 

2!i Reportalo in Diinlielmum (sicutjam dixinius) Inteie<i qmdai 
bealisMmi Patris corpore. Kgohvinus, d quinto 
cimo sui Episcopatus, partem the-aun.ruiii ecrlt ;npsisset, et 
surus. Itaque de sommo ci 
mitate, ut nuUo modo \<v- 
coram oranibus, quaivuln 
et ut per se apud sanctm 
rent rogavit : raittensqtu' ; 
se illi fidelera ac devotuui servuin foi-e pri-iiiisit : si 
culpam, et culpfe poenam dimittere dignarelur, 
A^erura invalescente infirmitate per diversa Episco- 
patus locain feretro se circumferri fecit : re;itninque 
smira et vindictnm omnibiis o.-^tendit. Et quamdiu in 
locis aii Episco[iaium pertineniibus inor;ibatiir. jngi 
regritudine laborabat : cum vero ea relinqiiens ad 
propria remeare ccepisset, confestim ab infirmitate 
convaliiif. 

28 Post detestabilem omnibusqne 
Waltheri Dunlieliue.isi^ I-:|ii^c,i|.i ooci 
Rex gloriosus i.lin; \\'.'.\' '.■"\:-. ■■■• ■■m.! nubatum a interioribus asportans. Angliara rdirtiin 


,-, 1, ,^..|,; ,..|,-.. i;.Iir. 


Sed vento repulsus in Scon:,; 
Regiscaptus apud Elig, ;i.! .' 
ibiqiieexRegispriecept.. .Iili 


^, ,.'. . li-r ...1 1 ' 'ur. 


Admonilus frequenter rerlder 


e, qua" ,le eci;Itsi:i tule- 


rat, nihil se inde accepisse ci 


jm juramento afTirma- 


bat. Sed dura qnadam die ma 


nducaturus, manus !a- 


^aiet : ex illius brachio ari 


nilla usque ad manuni 


functis intiieiitibus delupsa. 


m;inifesto perjuiio no- 


IaviiEt,is.,.p„<,i.Qi,ain,.Wem 


jiiliente Rege in carce- 


rom derrnditur ; ubi .lum ex 


nimiii anxietate cordis 


oniedere noUet. fame ao d,,lore nmritur. 

26 Teiiipore *- \Valllieri Episci.pi, primi ex ordi- 
ne Ceric.tli Dunhelmcnsis Ecciesi.-e Episcopi, ei:- 
cepio quudam simoniaco, post aliquot menses laor- 
tuo, Rpx prffidietus Willelinus, de Scotia quo cum 
exercitu ierat rediens, Duiihelraum intravit : et dili- 
genter interrogans, an corpus B. Cuthberti ibidei requiesceret ; cunctls vociferantibus et jurantibus il- esilit, et ut in sola erat c confiilit) 

., beatis- 

rocinium : et coiisiieto 

portavit monasterium. 

?ant in castello, genera 

quideni Francigena, cum tot 

dieiite (.■oiiijiiiceret, (custodes 

;i ,111, quamvisaiibi rapientes, aliqui re- 
, ; . iiniigense lempla Dei temerare prajsu- 
i,,,n,i) -],i;iiii deceptorio actus, aplum furaiidi 
arbitratus est. Igitur notata 
hoc opportune ageret, a cust.j- 
dibus monasterii. ut secundum morera patria) inibi 
vigilandi licentia sibi concederetur, eo quod ita Deo 
vovisfet. rogavit. Illi nihil suspicantcs mali, quod 
omnibus devotis conceditur, illius quoque, quara si- 
mulabat. devotioni annuunt. Ille accepla lirentia, 
cum custodes dormire perspiceret, male devotufl 
furtum opere adimplevjt. Paucis inde revolutis die- 
bus, cum ncc furti suspicio ulla haberetiir (qiiia, ut 
diximus, furtum ia ecolesia facere nullus ibi prasu- 
rait) gravissimaac repentina aegritudine illecorripi- 
tur. et tamquam igne fer\entis&imo decoquitur. 
Cujus ardoris magaitudine in ia.taniam versus, lecto 


HISTORU TRANSLATIONIS S. CUTHBERTI EP. m 

. in campum adit. suum qui illic pascebat equura as- 

cendit.etinmonasteriumaiite ipsumCrucifixumcum 

impetu magno veuit, ululans horribiliterque procla- 

maiis : Miserere, et parce mibi S. Cuthberte : sed, 

quoiiiam non vis, scio, quia hajc et hiEC (nominavit 

enimea iju«tulerat)iD monasteriofurariprffsumpsi. 

Talia in monasterio huc et illuc discurreos atque 
- insaniens, dumsineinterinissiDnevociferaretur 

vitus inde od bospitium abducitur, lorisiiuo forlibu: 

conslringitur : quoniam quidquid ore vel manibui 

apprebendere poterat, velut canis dilacerabat. Cura- 

que tres sive quatuor nocles in lali tormentoagens, 

inhoras magis magisque inflaniret; tandera (quali- 

ter nescio) a vinculi» ulapsus, in raonaHterium furiif 

agitatus pronipit. Cori-uit quoque moi coram dilec- 

ti Deo Confessoris tuinba : etdum cborus, Te Deuni ^(,j,„ lalieiiti; sub cujiis iiiu 

laudamus (nam iiocturnffi interim laudes aycbantur) leaniier peracUi. De eorpvr 

personaret, ilie ululando et borribilitor claraaudo, mfonDHnelmrmisdegeMis RegitmAngtof 

qu» ^upra posuimus frequenteriteravit, bis quoque jnciv iita irdf/it ; Corpus S. Cuthborli Episcopi ob 

alia quffdam super adjici<>ns. NSm cum clamaret, quorumdam incredulitatem Abbatum, Pontificante TRANSLATI CORPORIS 

in novam tumban anno .^liv. 

|//M(ni facta enl fiire corporis S. Culhberli ad no- 
vam ecelesiam iransfalio. ijuando illud anno abejttsobi- niitoria 
ttt rrrcxviii nlane inlfQriim atqtie incomtvtum est re- ^''"-"'"'''imis 
' veium. Hisloriam hvjiis rransinlionts (iamus ex coaice jisi. 
MS. Itubex-valliit propc Snixellas, collnlam eum MS. 
codiee D. Nicalai /ielforlii. Habemus alia dno apo- 
graplia rjusdem Translalionis , xed magis contrarla. 
Anclorest gravis et accuratus scriplor. alius plaiie ab 
auetore Hislorix prioris Translalionis, licel in MS. 
Belforliano eidem anneclalitr. Virisse illitm priore se- 
cula XI mpra oslendimus, yfnm teculo iequenle ad me- 
ipsa Translalio eM so- 
•upli invenlione Si- S. Cuttiberte. ailjecit t sed quia j 
postquam me tno liaculo tam gravit Ranulfo Episcopo, ostensura est, et a Radiilfo Sa- 
giensi Abbate, postroodum Hrofensi Episcopo, et 
deinde Cantuariensi Archiepiscopo, et a Fratribus 
Dunelmensis Ecclesiie certo indicio incorruptum in- 
ventum est, et ita flexibilibus artubus. ut magis 
dormienti, quara moi-tuo similis videretur, prffisente 
AIexanHrf> Cnmite, pnste;» Scottorura Rege, et n Tran»acto namque tempore r 
dam de natione Scotlorum, l 

debilis.liiiiir-liuuu. fu,-iat p. fccperunt recuperarc. 
nparvo, frominaquie- 
to corpore ab infautia slii 

R^gis.H I ,: .., :■■■ ].■..:. 

nus sextus Henrici Regis, 
uc dic IV iVoJiiM Aufiusti, fe : etx 11, et s quintus Henrici 
is,abinitio mundi 
Eadem fcre fuibet sulm . Flor, taro i . pl,.- to per intercessioiieni S. Ciuij.n ii . i .i:i.,i uui .m < 
tiones rotulit. Hoc auditu, i.i>ii.ia iniii ii.^iii;ui ad 
Ecclesiam, signa pulsantur, Clerus To Doum lauda- 
' mus porsonat, populu» suis vocibus in Dei laudem 
concrepal, Cutlibortuin Vfi'(' 11114:1111111 ot Iti'n dil|.r- 
tum pruidiciii. lll.i \..|.. >,ij.r -.:..i,, \n.,,\, ,„ r 
miiltas rogiuiic- .». ;, 

pedesinciHlomli» [■. ■ . \ ■ ■ i: ... ,_ .;.,.: .. 
tionisadiit, 


et fjus diledi Ct)iif.'!s8..ris ul...... 

tatis cxcellonliuni. Hoc ^;itir : . i 
duiii doscripsinius, a quilni.Mi.iui Ti 
deront, n-ligiosis ot letalo pruv.-ili 
plicibuB, frequenier audivinmu /1. ■cil s 


in ({Uo sunctuin citrpua novi» uidutum vcstimeiilis 
lionorifice ost reconditum. Malmesburiensis, ijni pro- Mhlmeiba- 
xinti' illn lempnra altigil, nonnulla in liittoria mox riin-im. 
tht'iil'1 vrot yi-misiia adfcrl, qus operx, prelium duxi~ 
' " / ic Ila ergo fiabel *iifc fiiiem Ixbri 3 de 

>■ : /■- n,A,„jlor„m. 

-J l.\(.ii:i l;,ii:iil|i|ii Episcopi famam sancti corpo- 
ns ljc;itivsirm Ciitliberii elatio, quod e mnusoleo le- 
valiimcunclisvolentibusfecit ciinspicuum. Tractavit 
iilud ausu felici Rndulpbus, tuhc Sagiensis Abbas, , ,.,.„, 
.... V, ^ . ^ , , invmutcii" 

postca Archiepiscopus Cantnanensis, et propalara carport 
iil.liiliiiii protulit; qnod quibuadam venisset in du- incorrupioi 
I :ii. iiirum olim vulgatumadbucdeintegritatecora- 
: .-iiiiM mir.iculura duraret. Vestes quoque omncs 
" . riiti splondore nitentes : calix super pectus ejns, 
tujus xuperior pars aurca, inferior onycbina esset. 
Facies tam stricte obvolula sudario, ut nullu Abba- 
tis niHH dissocinri possef. Capnt Osw.-it.ii R-gis et 
Martvris int.-r li!-ir!ii:i .■jii- iin-ntnm i">- ■.! S.^. Be- 

die.-t ('.■S.:'i; ,. ,, . ;'l ,,,.!, , ,|,,:„ ,:,..|iu.et 

SaU.MU-, ;, ... .:,. .., .. ,,,,. ,. |. 1.;, ,, .p,.c- 

dente nuliiuni rrassitiKtiin', iiMiiiii'lii<j utnnilius so- 
lonnibus indutis vcstibus, longa pompa euulium et 
i-odeuntium, magnaque constipatio se ingerentium, 
dum seinel visum juval iterura itevumque videre. 
Visuni ergo. ut putatur Sancto indignum, quod ita 
esset cxpositus ad spectaculum, pluviaquo ingens 
mopmato exorta omnes intra ecclesiam coegit. Nec 
caruit uiiraculo, quod monachorum vestes tanta 
inmidauto procolla non solura illmsm fuerunt, sed 
nec etiam uiad.-fuctai. Macte virtute, Pr^esul sanc- 
Ussimo, prwclarum oinnino miraculuin et tusB sanc- 
titati congruura : qui etiam uou multis diebus anto 
aliud XX MARTU. !37 . aliuJ esliiuui 

altare, sepul 
na ligrioriim, 
sustinebat, leviter deponeretur. Sed iVdTranslationem corporis parata tum omnique thesauro pretiosius rairifice amplexus 

va ecclesia, choriis monachorum, atque exosculatu^ suni. Huicautem sacri corporis in 

: expectabatur tantuni, ut mate- lucein productispectaculoadfuere inter ceteros Doc- 

recentem presbyterii testudinem tor Whiteacl ccenobii Prasses cum Doctore Sparke 

passus es, et Doctore Tod et Gulielmo Witam sacri feretri Bfitis^iimf.-ianctum tuorum desideriiim prolongari, tode. Atque ita 

itte luterapebla suhruisti. Quis enim alius pus inviolatum atqui 

Q excitus. altari quadraginta annos perdu; i luctor? Accurrit Prior si et pjMmento timens,, de lig 

voium ilia de quibus metuebatur, se^I et lipna 

senueras. integra, ut fuerant apposita. Meritc 

raonjcbis tuis timeris, iit nullus rebellionis conl 

PriLieni^elin se gravis c 

lare audedtdelicti «Jineconfessi 

te supplex oro ut raei id bono i 

qiii ulii se occasn dedit, laudpm tut qii 

lem, praetermittere nolin 7' r r o 

dilecte P^iter Hxc M 

eiga S Cnthbalum t ; Divi Cuthberti eor- 
latum octingentos et 
Ha!C ibi, scd anitos ,rp • hl 2 V <Hiai>!n t Dunelmt} elapsos ab obilu S. Cuthberti octingenlos et (juinqua- i 
ginla plane arbilramtir, quia Henrictts ym captus ifle- 
cebris AtniiP fiellicis, aimo URxxxin repwliavit Calha- 
rinam legttmam ronjugem, ac Romani Pontificis ieii- 
tcnti.i nolr.tus, se ctm omni regno anno mdxxxv ab ejus 
communione divuhit, et ab nffariis stiw consiliis abhor- 
lenlis Thomam Mo\ um Joaimem rtsclieutm altosqne, 
iuptemo affecit suppluiu, el seqtunttbns annusxvtitin 
> iiisliiio, sacias icliqutas Eodemmodo sub 

Ii ingenti supra trigmfa fre ihcendi iffln- 

L I iitnidem annum octingenti et quinqua- 

pii I u I M(/»ifl titnc Episcopus Dunelmensis asseri- 
tiii Cuthheitus Donstallus, faiil initio Hentm Regi 
ciiia dtvoiimm ac poitia factt poemtem, Catha\inai 
Rtginaipai ts acaiime tutalin tandem ugnanli Eli- 
uibaha anno Chtslt Hou\ pro /idei tathiltca.defcn- ] ipiopu HISTORICA NARRATIO 

C\ \diiis codieibus MSs 
CAPUT 1 expusitum et repositum 

Intei nniaculoium opeii n np Ifin aj u I * 
tam de pia 'iu|jtione li adit An- 
rt li ii-^se S Culhbertum 
i 1 1 se quad illtisti i 

/v iijhton Canonicus 
\ jhas cap 10 tta 
I t um esset Scoto 
m L|jibLopjtum Dunelmensera 
upediNit eos Deus et glunosus 
ejusJem loci Patronus S Cuthbertus Supervenit 
eniin tempestas maxima grindinis nnis et forle Co7 /ms S Cvt/lbei U \\i\ et X\W AuijUStinoCtC 
gLlii lufra eabdem OLta^as B Maifini it i quud 
multi Srotoruin fame et fngore peneriinf Explora 
toies enin. eorum venientes dicebant eumdem Lpi- 
&cufatu[n armis praeparatum, et bene raunitum ini- 
meiiso [ifpulo et tamen non erant centum arraiti, 
el M\ trnmillidpeditura elet-torura Qui Iicet niulto 
plures aiil id rebistendum in confinio manserant, 
eodem famen fempore perteiiiti ad propria fuge 
ruiit Sed deficiente populo nondefuitisite glonosus 
Cuthbertus qum ut pie credilur Scoturum piopo 
siluin suis sanL-tis prei ibus quas«atura e^t 

Q\iomodo autcm a Tianslaltone Corpotis tncvtnipti, 
facla anna siciv, usque ad lempoia Rigts Heii. 
iri eadim ecclesta pt 
tm}ii& lomtnibu.'. fat\ 

ftliii!, \ culo vij Hiitoit^ EccUstasltcx Anglt 
tap 34 }iii)i lintm bisteibis A quo tempore qua- 
hiiip nli supra\igmti fres effluxere,quando nostris 
' temponbus no^um rursus docuraentura de eadem s 
intct,ntaledatura est Cum enim Regis Hennci oc- l 
taM ju^^su Dnoium thecie ubique in Anglia dinpe 
leiituratque confringei entur et beata. illorum leli i 
qui I m loca ignobilia abjicerentur, confiacta e^t et ti1 
Iitiii a -irLa Beati bujus corporis, qu* tegebatur albo perdui 
mirmore L.iiinque is, cui dissipandi atque confrin 
gendi sepulcri negotlum datum erat, arcam gravi 
ictu confregisset. delatus est ictus in ipsum Beati 
corpus tibiamque vulneravit, vulnerisque mox ma- 
nirestum in carne signum apparuit. Quo viso, to- 
tiusque simul corporis integritate, nisi quod 
i defuerat; occulfe 3 ved ad inilicium pribtmi in- 
h j le celebi iter effulgere mira- 

(.1 j [ is quidem reliquias ibidem 

LOiitwi 11 bed Iiuniani corpons compagem per tot 
seculorum ^olumma indiSJ.oIutam permanere, jura 
if, ct quid tiinc dt illo ab dicebant e\i.edpre nalui k et Iicet virtus divina om- 
dedaiat Nicolaus Haips nihus quod ^ull et quomodo \utt imperet naturis; 
hanctamen inhujuscoipori'- incorruptione, nulluis, 
qiu vpI minu ^el msu e\pIorasset. testimonio sibi 
piterH ni I le i'ei tlifllcile tibi de hoc, quamlibet , 
s I i le luexpertum quod raro pau- 

t torum coiporibus noverant 

1 ^blationem sancti corporis 
, I 1 rruptionera non admitten- 

m inl 1 ni itliid et idesse et incorruptum 
Fratrum fldei detrahebafur ideoque pu- 
dor aliquantisper aiiiius ingerebatur Quapropter 
ipsi Fratresmentibusacprecibiis ad Deum convGrsi " 
orabant, ut, qui est rairahilis in Sanctis suis, sic '^ 
sese ostensioiie tantaj virtulis mirabilemostenderet, i 
0, to- et dubiura indubiis jiidiciis, nomini suo daus glo- o 
umma riam, excluderet. Interea ecclesia, quam quondam 
delata Guilielmus Epi^copus fundaverat.^non parva ; ad Culhbertum Tunstallura. Dunelraensem eo parte eratperfecta 
tempore Episcopum : qiiem, quid de corpore agen- corpus in hai 
dum statueret, consulebant : quod ejus jussu e/Ibssa rationis grati 
humo, eo loci, uhi pretiosum ejus acrinium prius I 
cabatur, repusitura est. Nec corpus modo, sed 
veslimenta, quibus induebatur, integra prors 
eraut. et ab bmni labe atque corruptela libera 
imiuunia. Hapuit vero in digito annulura aurei 
sapphiio ornatura, quem ego aliqiiando vidi et co 
trectavi. et tamquam divini 
Marlti T. III. bile [^atris Cuthberti 

ferendum, et dignae vene- 

n loco, quera studiosa manus arti- 

adaptaverat, decenter recondendum. 

2 c Imminente itaque quarto Cal. Septembris, 

dic scilicet qui ad solennem fuerai tranBlationera 

prffifinitus, inierunt consiliuni Fratres : ut {quoniam , 

nemo supererat, qui per experimentum edoceret) 

ipsi quantum Deo permittenta lic«r«t, qualiter circa 

corpus sanclum singula essenl composita el ordi- 

18 iiata HISTORIA TRANSLATIONIS S. CUTHnERTI EP. 
■ plorarent, a(,ae ad id dla ve„luro lr.,„spor- oboalur. Dat „,J,« spom i„voniendi ,ui dedit Yo. 
,d,u«1u;d,2aaetco„ve„ienliaviderentur luntatem inqu„end,. Ea vero qua, hucusqne e,n, 
,»V4a^^re,rt : nevid,dioet, cum l>.>ra re,- d,ffirul,atepe,-eg mus, ,nd,c,„ s„nt.qu.dl,on de ,oc 
■ ■ ,(,lcrit. aliquaeximprovidentia quod ,'e,tatagondun,. »pe,ai-e <lebea,nus. Numquan difficiilus inipcdiinentuia faciat. atque 
expecfationi uiiiversorum. (\m advenprint. ingrata agi>ndis solennibus obsequii» fiatinj 1 prospere iiobis ollet dis].ositio d\\ 


Fratres 

Eccle'i.iu, Turpoto 

r tionibus .id lioc sc 

Cal. Seplembris jn 

Mui.eNi.' ■ Iiile gepul- 
■I precibus po.xitiiiij I ,[piii< I ^. <; ]i ,ii, :i{)erireciini t 
impedieiiti- iiubiUMiii. MiiiiMiiominato l 
terve jubente. inntifi nljtiJiuiitife virtuto, 
opus repftunt. ac (li-isijlutis ferreis iigaminibua ar- 
caiD iiuand'>ijue .-iperiuiit, 
* 3 Vidi'nt inln.isiiH iioKilum Uiculiim de Jigno. no: ii ergo Quam a Deo arguetur temeritatis, quod procedit 

ex animo devoiionis. Neque enira ex conlemptu vel 

ex diflidentia sanclitatis ejus aggredimur explorare 

itlius retiqiiia.'. spd ut virtutum Dominus ipse Rex 

gloriffi eo devotius ab omnibus glorificetur . quo 

[majus] liis temporibus ex ejus virlute miraculum 

mcnstraiur. Proinde sacri hospitii videaiuus inte- 

; ' , ,1 ; ,, !., riora, quatenus de lioc, quod viderirau.'- oculis nos- 

. ,li (ris, quod perapexerimus, quod mamis nostrae con- 

, , \ ; ; irri trectaverint, Hnbis cOHstanter attestantjbus, nullum ' 

l„,i,,l,[r ,' rni-iii- detrabeiitibus relinquaturargumentiira; quo id quod 

djm imJiriis fiicile asferimus, deinceps possit esse ambiguum. Hac viri 

locuii alteriufl de- Deo devoti admonitione Fratres resumpla fidiicia 

ore venerandum corpus de post altaie, ubi eatenus ja- 

bis ciierat. in medium chori delulerunt, ubi largioris 

leeptum loci spaiio, quod res posceret, licenlius agere va- ]erent. 
S Tunc ablato, quod Incellnmobtexerat, velamii lonL- circunidedKr . Haj- ; Inli. ndelis 
■„ si per aliquas 

it. S«il num hiec 
;.[ii iiinuto, licet , post undecim sepultu 
tum, fit supra paviinenti agentibus nil cei^nnn ]■ ,:■ ■■■ :. 

non sine pavore, njir (, 

rum ad caput supi:i i |. 

bulain tribus per tr;ii; ■ u N.ntari lig- 

neolis, qiice ad mensiir.-Jiii ImiuIi i. . _ n.i •■^ I itinij 

aeso ostendens, eaquaj .subti^r ' [ ' ■ i"- 

ruerat : habuerat autem iniini in 

a capitis et alterum aj^arlepelun; l\ t- n . . n ■ ii!,- 
per quos hano lovare volpntibus nuttun) ij;liicijtus 
fuceret impeJimentuni. Certum erat sub iiianibiis 
esso quod quffirebant, sed utrum id inter m;iiius 
;tarenl, incfjrtum babebant. Inerat namque illis 
ili atque tractandi quod lcr, ut nm B. ('ulhburtus intoroeSMune ab ipsm om- ex nmore desiderium videndi atque tractandi quoc 
nip'jt(>nli» IJui iiam avert<;ret, si hauc aliquutenus dilexcrant.sedex conscientiapeccatorumtimoril|r>.s, redilita. dc.-nk. 
! ad ipsa ttacri ( 

tuimiil ijrculur 
r^t impuiutmr 
quidquani \m pia motit Ubula 
suavltwni ulU-r iL-yni iiii.quoet entem miigis repraisentabat 
tnniis dio, viso, pavore percelluntur noii 
giuK recedentes, noii autii suii 
m magutfl miraculum. Ca'perunt ttexis ( 
:iiii nomino pugnis tundere n iiiigiia le< 

qiioi! AnRlorui 
utiqu^ cimruA 
quo illiiis sa fiiisM' l»,-ii> ..^ti 
flrmitaU.cas1if;iuu!o:ill-lilii 
ivil. fliindla ejiis piidfni, Mi> mpcr udu ; quc noveral, f-aiielum ii> ilhuv !„■, ;,.,, ^ , i;',,,,, ,,,. ^,,,,,,,!, , 

quiescerenon dultitabnt. Is ciiin viiU.iri i'nitifs (re- liuiliii.ii 

piriuntes ;ul invcuium iipt.riendum loculum, et quid tum 1' .i 

gratiai cajlesliB. .luidva oxiiltutionis novje sibi offer- largius 

rct introspicere. uccedouMn niodium, et forventiori indo pt-i 

quam s..litu£ fuerat. .piritu pi-oloquens -. Quid agiUs. q„is lih, 

jnquit, tralres : tiuid luuotist lionum somper liuora cl Mai t^ 

illa actio mei-abitur, quio Deo auctore inspirata, in- soruin i , ul eos il- 
im liinc et XX MARTII 
illiusvenerandi Patris Cuthberti, Ead- 
berti. Eadfridi. et EtheWoIdi. Prwlerea et ossa ve- 
nerabilis Bedse, qui Vitam S. Cuthberti dilucide con- 
scpipserat, nna cum illius corpore hospitium quietis 
habuerant, quae pariter contineliat sacculus de lino. 
A qiio autera de-Girvum, ubi post illius obitum se- rat 
pulta ftierant. illuc Iranslata sunt, alibi plenius de 
fcrjbitur. Qui enim ossa B. Bcysili, tpse et doctorii 
Bedi^ sibi revelata in Dunelmensem ecclesiam com 
pf.rlavif. st-d in diversis ejusdem Ecclesiie locis ei 
collor.-jvii Aliorum quoque Sanct-nim plurima; ibi- 
deni sunt repertEe ReliquisP : voluerunt ergo corpiis pes suk a.ll 

sanctnmpriusresupinare, quoderatexlaterever- Sacerdotem •]. ,.!mu;, ul;..-. viJ«iicet argenteini' 
suni : .edqmahocproptercircumpositarum multi- corporaliacump.tn.a. etia.u cali.em parvum quidem 
tudinem KeUqmai-uracommode nonpnferant.placuit, sed materia et opere pretiosnm : ciijiis inferior pars 
- --'oiudepaullulumsancto corpore, Sanctorum figuram leonis ex auro purissimo iiabens, "estat 
s pariter congregarent. eisque seorsum repo- dorsolapidera onicIiinum,arte pulcherrii ' ^' 
ngulariter cor- quique ex sludio artifici et mcorruptum corpus ex intepro visti et manibus 1 
tractando. levando ac deponendo pro certo cngno- * 
visseut, atqiie solenni apparaUi curatum ^-idissent, ' 
ad ea, quibus aiite fuerat involutum. exabundanti 
pallio. quod prse ceteris in ecclesia preliosius pote- 
nveniri, subtilissimam superaddiderunt sindo- 
: quibus magna ciim diligentia ciroumd:ituin in 
quietis pla.-idffi habitaculum cum magna pre- suerunt. S^ 

1 deincpps quietis sedem i pus incorniptum servaret. Sed c 
manibiis formiiiarent , orationt 
nati animos resumunt, ut ad 
jusserint prompti obedirent. 
7 Cum ergo duo qiiibus jus 
' capite alter a pi^diljiis , V(.'iier:it 
suae dormiti-iiii- ■ )■■■ .u.-iir. , ,,■], 

sibus pondere ;■,■.. . ' ■ 

priecept m illud contingere facilepossit in gyrun 
Fralris pra?nnmi- Porrn ex oriinilnK i-el Tiedii illiHl ; n^verenter in pavimeiitum deponunt. Qu; 
lorunj rininium laci-jmse. quas magnitudo effuderat 
la^-titiET', quie voces gratulationi?, qua' laiides 
tationis, cum jam ante oculos hunc gratia; co 
haherent the^aunim. in cujus coroparatione 
eis viluerat aurum? Jara >ibi niljil ilernturuTn 
fabant. cum in prBp=eiifi u-iin .,■'. li \ ;■. -■.ii.i 

vK» Mib-idia elfutnr.c ■_ ,...■'!. verti, nec tLimen inde auferri. 
iiuiis, quEe ibi repert» fiierant, 
uiie quod majores s-.I :. ., • - i;,;,.,s Oswatdi juxta corpus glo- 
II' 1' n( et ante fuerat, locavenmt. 

iva fuerat. unus a N . , sicut jam dictum est, inde 

le corpus de loco t-1 im ! ■- | .,;. r compositfe, in loco ecclesi» 
illiid quasi adhuc celebri r.'-.erv.iiiiiii- Claiiso ergo in suam ttieiiuu 
|iie solidiim et os- beati Patris corpore, eam panno ex lino grussinrr, 
i.-rgi. Protinus ex quem totum cera infuderat. undiiiue circunHiatam 
liiis coraplexus est xisque post alfare, ubi prius requieverat, retulerunt: 
liis Dominum virtutum benediceiites in operibus suis, 
il- qiiifacitmirabilia solus. cujus magnaoperfi axquisita 
oluntntes ejus, . lllUI 3tpi- n^i -bumili v-ce, Te Deuni hiudamus 
' illo, unde transtulerant, in Psalm 
mino retuleriint. Ciini nutem m;i 
Fratnimcollpcfr n-i>:'-. rinrn fa.-.-r.- ceptui isque . ..;:ui-ilhid r.APUT II. 

ni-;iHnte Corpus S- Culhbcrti x.^ix AugMti solenni 
I u .11 patie- accursu oslensum. el delaUm ad mvam 

. tiLi iiLiantato ecclesiam. 

curpus Manctum T 

;, jubilantes Do- JLnterea promulgato longe lateque ventura>Trans- 

e facto in coetu lationis die, ingens iit nnderumque Hiinelmiim us- ' 

trairabilium Dei que piiouloruni conr-ui'-!!. , -^. nf i!ii.-r^:c disniiatis , 

am quasi stupo- et ietalis. ita et pmr.--: m ii h - . iln ■■r vit;ti 

i:im vncibus con- et spiritualis persona.' |n ( , ''r ■ ,■ i .■,iiihi ini'or- 

1 -unt atlestati : rupti tam Ir.Dgn tciii[i..i ■■ . ij^i': D.i r.iidis 


JesuChristo. i|ii ■ n Patro- gratia 

" num habeb;»tii ' . ' !.. nicritis tantfe 

illius sperar.' [m" !■-. ir. I.j.i ■■■.. m- , l. . ,.,■,.. At g ex nui 

Epificopus non f irili^ bis .iciT.uinKHlaii'. fiileni omnino facta t 

, judicabat incredibile. corpus, qiiamlibet sanctum, arguei 

tamen humanum. per ttintum temporis, id est, per se inc 

quadringentos decem et ocfo annos ab omni corrup- opif^ f 

tionislabeincorruptumperdurare : cui vix aliquando qn'- 

salisfacere illi jurejurando poterant, qui etiam non f.i.i. i 

jurando non venim dicere, crimen ducebant. iiiiiiu 

8 Nocte vero sequenti iidem. qui ante adfuerant qni In 

Fralres in spiritu humilitatis et in animo contrito, lueran 

delatum rursus in medium chori venerabile corpus verumde suo factodicere. quam fiiigere : Undfl. ait, i 

- super pallia ac tapetia per pavimentum strata depo- ratiovidetur exposceretam incredibilis rei veritat^ra ' 

nunt. quod primo estrinsecus pretiosi generis palli- etiam ab aliis indagandam, ut jpopulo, qui lum frc- 

um. etpost hoc ex purpura Dalmatica, deinde lintea- quens accurrit, id nostro testimonin aflirmare poasi- 

mina obvolverant, quae omnia sine ulla corruptionis mus. quod etiam nos ipji oculis noslris perspexeri- 

macula integraet candida priscam sui novitatem re- mus. H«c in auribus illorum, qiii convenerant, 8se- 

servabant. Casula autem, quara per undecim annos pius repUcans.quoruradamanimouinKUum iiiclinavit 

habuerat in sepulcro, jam a Fratribus tunc inde assensum. Jamdenuntiata translationindiesinstabat, 

ablata, alibi pro os*endendo incorruptionis signo et calumnia Abbatis in convenlura Fratrum delata, 

nunc servatur in ecclesia. Cum ergo nervis aolidum mentes iUoruin Fratrum gravi concutiebanluric*n- 

dalo t Abbaiei 


UO HISTORIA TRANSLATIONIS S. CITHBERTI EP. 

A dalo. omd Bt mendacii ™tarent..r infamia, et ite- cente Priore, ingredinntur oratorium alWsindnti, D 
°»s^ " randa sancli corporis appelerelnr revelatio : qaam pra^dictns Abbas Sagiens.s et Rifl^rd"» Abbas «» 
neceltraneispermittere nec ip<i ullerius aii.<i sunt i,.onaslem S. Alliani, et 4 Stephanus Abbas S.Ma- 
iterare Fit crgoparliura raagna conlentio : Abbate ria^ Bbon.ci, et Hugo Abbas S. Oerman. in Ojles- 
obtendente. solam Fratrom ipsius Ecclesia. non csse iy. post qnos c Aloiander frater Reg.s Scotorum „ 

aa'mMmli adlnittendam attesUtionem de suo f..clo, Fratribus Edgari, paullo post ejnsdem fratris su. futurus in i 

OTpu. apaii ^j suspecta Hde sua confosis et reclamantibus vel regnnm successor, et d Gui.clmus tunc Dunelmensis ««rarito 
locidesolationera.velsuamdelocoexpulsionemeum Bpiscopi Clericus, sed post saipedictum Radulphura g'J^l«" 
moliri, qui cum illorum conjuraraenlo tcstiraonium Cantuariens.s Arch.ep.scopus : de.mle et al.. dcsig- wili,i„, 

quasi actum repellens, sacrilegos eos ot omnibus natireligiosjitita! taramonach.quam clerici numr- " 

detestandos judicaret. Quapropter absit, inquiunt, qiiadraginla sequuntur : prajtereaplures ejusdem 

ralamaMtm ^^ ^^ ^^^^^ intuenda l.uic co.icedatur aditns, quo olesiie Fratres : nam ceteriEpiscopoassistebantjam „„,. 

moimciiit: j^pijj^ jji suipicluu^ni pravis iTieii.lacii pervenimus. tuncin ecclesia altare dedicanti. Prajmissa igitur „cc,dimt 

Qui eTiiiii Ijrri umI I I 'irji . Milt tri(. , L'I"i'ia in excel- ab omuibus si.ppliciter oratione, sanctum corpus ^culum 

sisDer . :l lura. calum- defortur in chorura, ubi loculo a Fratribus, qui 

niantc At : I . . fos habent. priusconcluserantpatefacto, Priorelatamanu, gravi ^ , 

10 III- itt . tjt it ( ;ii I Jt _jjt!t.i lum conten- interdiclo pi-ol.ibuit, ne vel .ad corpus, ut ad aliquid i^ehoru 

tioni nullus po»-it liiiis pinponi, iii..tliatorem se in- eorum, quaj circa illud erant, contingendum quis- 

o terposuit venerabilis memoriie o Riidulphus, tunc quam prajter Abbatem Sagiense.u manura admove- 

RaduIiAta quidera .tibbas Sagiensis monasferii, sed postea Can- ref. Ceteros jubet propius assistere et visu potius 

ibtai fit tuariensis Arcbiepiscopus. Is cum multte mansue- quam contaotu veritatem rei experiendo capere : 

"'"''' tudinis vir e8.«et et religionis. alque in Scripturis Fralres quoquemonasteriiprsecepitindesinenter as- 

quoque sanctis noliiliter erudilus, cupien» iuter dis- sistere. et vigilanti semper obtutu observai sidentes reforniare pacem 
Scriptura dicit. In ore duoi 

'iTa ,u„™ ,Kim''V.i 
planedivui i ■wiln'. Veruin ' stabit 
plurim. 

Credim igitiir ma^'is in 
1 ijt.leillr.niinl. 
pr.rmit(,Tt rliitjiti 
; ■, .!.i-inH.Culli lierti corpore r 
qmi\ laiiilem Diitin 

raciili evjilentia, t 
ostensam corporis i 
oslendi pnstiilaYfn il particiilrim fili indumentunim, quae corpus obvolve- 

n rant, nllo iQodo alir]uis auferret. Fiunt quEC jussa 

e fuerant. 

12 Memoratus Abbasuno ejusdem ecclesiaiFra- 

? trese juvante, invohita explicans vestimenta circa 
venerandum caput, utraque illud raanu cunctis as- 

(, propter picienlibus paullulum erexit, et in diversas reflec- 

lionedicit tendo partes intcgra omnibus juocturis colli compa- 

hiijus mi- gfi, roliqiio i(le(irpf.ricnhn.rerij invenit. Deinde manu 

•, si vobifl admola (iKiiii lui. (n rr i;,.?iis ac retrahens, etpost 

iam nohis boc alii-^ i' : ices manu perscrutante 

stulatione exp]oi;iri , i ogsibus cum carnis 

ims : .SL'd moHiticMi ■ i i ■ ri'ii 11 ■liam per caput tenendo 

n;, il I \ concutien.'' . aflt^o in snblifne erexit. ut iii habita- 

I t^ ili- culo sufe quietid pene sedere videretur, et ne 

i • quid diligentia» iniquirentis deesset, circa pedes 

I .ui, , .1 ; quoquo et crura eamdem experiri sluduit integrita- 

las, quaj tem. Fueranl autem nonnulli. qui boc aliquanto 

iiorit ex- diutius intueri pavenles, positis super ocutos raa- 

mnvisRo nibus exclamarent, eum plus, quam res postularet, 
veritato exequi prohationera, cujus tam evidentem ipso ten 

^c!(. elov ^set certitudiii 
i snperqui . Cura ergo iucorupti 
pius iuquisitor exploras- 
vtice exclamavit ; Ecce, 
>ii'> j.icet hic quidem exa- 
sicut ea die, quam expcrieutia : lautoquo latiui 
Dei pi-ajdicahitur, quauto 
probavimus, por divoffas 
moautea dispersi , eam o 
teriinus. 1 reliquerat. Diligen- *^ 
!■ ' ■'- ■ ■!' '■■III]" i'--, ■;■■!' .inli\i fuerant, omnibus, 

' ' ''"■ (iMfi-ii \(;rm-ff\ et (ide digni ab omnibus 

i ' ! iNfiir. et ille, qui aiite eis non credendum 
, ! i\. lat, simul cumaliis hoc quod ante abnuerat 
' n iii^iiiiiiiu, sive volens sivo nolens, aflirmabat. 

Ui Jamque Te Deum laudamus solenniterexultan- 

tibu» cunctis decantato.omnibuaque quBB res popoa- canm 

Ofirat, dfCGnter dispositis, Patris sanctum corpus ^''^''' 

'''"'i''i I "i' iiiiiiiiii excipitur, et inhonorem orani- 

' '' i"''i'"i voceshymnislateconcrepant 

■ ' 1 l'-'iitibus cumaliorum Sanctorum • uil iilliri illlM'01,l 


iniiuuiiiio, m iioc co]is..ns..ruiit, ut Ab- apparatu efll 

.qtneis ii.m m-ileudum .■..nsuerat, hu- tavm-at populus lu 1,». i 

' IHstitor cumaliis, quidigui vi- totus obviam ruit, ui i 

iMiiiraciih inspocttonemaiimitte- in tanta constipationc 

ixuhMitibui. persuasum ost eis. ut clamore commixiimorantium. exultanti pub^unt, , et exul- ■eligi 
derentur, ud nova 
retur. Imoet a co 

credere uoluisset. Taliter conlntione seaata;'^- Z^-^^^^Zl^C^!^'^:^- 

dringentos muiiltcaiione 
c-rmnftnur XX MARTII 
A dringentos decem et octo amios in }iumano cnrpore a*]fu 

perduraverat. se et vidisse et contrectasse omuibus 
f" qui advenerant populis pandebant. Nova illi exul- 
tatione ad agendas Deo gratias accedunt, qui suie 
devotronem menlis dignnfus est remunerare tanta 
gratiaj ccelestis manire&tationB. Jam dies in altnm 
processerat, et Episcopus multa, qufe prKsentis 
negolii causa non postulabat, interserens. long 
raultos sermonis seriefecerattjedere. Sed eum an a 
coeli serenitas esset, ut nullnm venlurae pluvi^ 
num in aere appareret, tanta eoeperunt inunda ne 
subito imbresruere, utconfestirainterruptoserm ne 
loculiim sancli corporis Fratres corriperent, e 
clesi.i I . tii !.■ iit r t. -titiarent : quo illato p u 
conTjr I I . . iijniipum daretur inte gi 

Deiiii" . . ritnulisui sanctumcopus 

aliqu.tit' ■ .l^ii-ii ,■■ !■ L l.ioa sancta detineri. S d e 
hoc niilhiteiius t-ilentm pra^ereundiim videtur, quod 
pluviaa inundantis, no 
a ecclesia?, quK tunc omnia fu 
, vel vestes quorumlibet, quitunc u 


rant exposi 

tiusprocedebant, ullam e 
usus contraxerunt Issio 
decenter paratum fiipr; 
[ resullante laudilin- I' i 
Missa: peracti-.'] • 
mysteriis. ad ]>r : 

derant etaudierant, 
14 Venerat autei 
monasteriiS. Albani 
tionis rainister d 
semper excoluit s 
solitns fuerat inv : pluvia vel decoris s 
ra. Demiim cotiocato ub 

rnfpnre lieati Pontifi 


inter alios jam dictus Abbas 
i Ricliardus, memoratEe transla- 
is, qui B. Cuthbertum multo 
( ejus([ue sepulcrum saepiua 
. Is per multum temporis si- 
nistrae manus gravi laborabat incommodo : itaut nec 
Miysas celebrare, nec aliud quidpiam operis facile 
sine alteriusauxilio posset peragere : cui raedicorum 
quidem sedulaaderat sollicitudo, s»d nullius indus- 
tria quidquam potiierat conferre. CnllGctn rrafnim 
cootu anfe horam Transl.iti..iii- liiiiiuir. i- iiii- loto 
prostratuscorpore petiit, iir. , , ! i-.fiia 

caritas a Heato Cuthbertc f. ■.n- suo 

ipse interventua Salvaturfnij j':l - liiid. ,■ ilnimm 

impetraret. Annuit petenti proraptn FMttum devo- 
tio, et oratione indicta precabantur, ntnon sua pec- 
cata, sed tidem petentis aspicerot, et ad gloriam no- 
minis Dei a Deogratiam ei sanitatis obtineret. Au- 
dilisuntet exauditi utrique : llle pei- fidem (omnia 
enim possibilia credenti) isti per caritatera : quffi 
, quanto magis inclinanturproxirao. tanto magis ap- 
propinquat Deo. Peracta igitur, utsupra dictum est, 
solenni processione, loculus incorrupti corporis su- 
blimius post altare elevandus erat super lapidem, 
quem gratia tanti oneris sustentandi diligenter manu 
arlificum prieparatum, novem pro sui raagnitudine 
altiusaterra sustinent columnte. Ascendit ergo la- 
pidem saepe-nominatus Prior, ubi cum ad suscipien ■ 
dam a portantibus sacri corporis glebam. indigeret 
adjutorio, conversus ad Alibafera, Domiiie, inquit, 
Abbns ascende citius. et adjuva nos. Ascendit ille, 
etoblitus infirraitatis, ther&m sancti corporis susci- 
piendo et reijondendo contingens, cooperator insia- 
tebaistudiosus. Quamcum suoinlococomposuissent, 
tuncdemumadmemoriararediitmanusinfirma : sed 
tiancitasanamsensit, acsiin illanihil umquam mo- 
lestiffi pertulisset, facturaque in sese miraculum fa- 
cili digitorura inflexione, quodant« nonpoterat, tofa 
diejactando pandere non cessavit. Quo facto in se 
Dei beneScio, ad laudandum Deum et ad mirandam 
D. Cutbbertisanctitatem multorum animossustullt : 
domumque reversus continuo in honorem sancti 
Confessoris oratorio ronslnicto, tanto eura devotius 
deinceps excoluit, quanto iUius opem sibi ceterius Ul 

adfuisse sensit. Facta estaufemhsc incorntpti cor- l 
poris Manifestatio sive Translatio post annos Depo- 
sitionis ejus quadringentos e decem et octo. et quin- 
que menses et duodecim dies, Jioc est ann» ab Incar- 
nalione Domini millesimo centesimo quarto, qni est 
quintus annus regni Henrici, Episcopatus vcro Ra- 
nulphi sextus ad kudem Dei omnipotentis Patris et c pur 1 

af r p Xjegitur in Vitaiejusdera beati 

berti, quod ipse adolesceus adbui 
dum B- Bnisili dirtisnafiter f-texj ^ Joannit 
1 5S. BtAttio 
'.I Cuihberlo ■ ('!'" ■liMuz ,i„L. codi- 

: docentis et discentis, retmet gratiara) interalias sacra- vene- 
rationis reliquias. hnnesto htec, scilicet Dunelraen- 
sis, ecflesia reservat loco. Est autein huic, iii quo 
ponitur, ex pelle rubrioata in modum pene loculus, 
habensexserico, quodjam vetusta dissolvit, in fila 
suspendiculum : quopercolla, utdicitur, Sanctorum, 
videlicet beati Magistri, etposteum discijiuli sui pii 
haJredis, liliercircuroferebaturpendulu^. Hunc Epi- scopus c 
ut dictu ab..c ail popiilum facieb.'! , quera in Translatione, ■■i sibi itpendiculi tale servavit furtum. Nocfe vero seoufa tam gravi <('„„ 

cruris ipsius, cuifilumillud fueratappositura [dolore F 

opprimitur] utnon solum nullam dormiendo baberet 

quietem, verura etiara grossesc'ente crure non aliiim 

hujus molestijE finem putaret, quam raortem.Tre- grmicrvrii 

mens ergo ac pavens accersiri fecit Presbjterum ; '^J^"" 

quiconfitensreatura, idaccepitconsilii.utsanctarura ' 

reliquiarum facta restitutione, Fratrum erga se re- 

formaret gratiam. Annuitille : baculoque ac minis- 

tris sustentatus, perducitur ad Priorem, filumqua f„cmrtttitu' 

reddit : petens cum lacrymls pro so orari S. Cuth- none, 

bertum, ut ejusmerito et perpetrat» tcmeritatis ve- 

niam et sanitatis raereretur gratiara. Cui Prior, 

Quem, inquit, oflendisti, ei reconciliare, reposito 

siiper ejus sepulcrum, quod abstnlisli. At itlo oon 

audebatilluc accedere : doneccommifanfibus quan- tamtur, 

doque Fratribus adducitur ■■ ubi eis pariter oranti- 

bus dolor oranis coepit raitescere, etdeformis infla- 

tio detiiraescere. Nec muito post sanitate ad plenum 

redintegrafa, unde ad tempus corpore deficiebat, 

indeanimo, ad veram aniraiE salutem vires repara- 

bat, experimento tenens illud : Stulto flagetlato, in- 

sipiens sapientior erit. 

a Bae miraeulum ett tolum In HS. Bflforttano. In qao dterat 
elauMta prjcetdenlU eapltU. — b tn Vitaper Btdamnum. IS. DE S. HEREBERTO PRESBYTERO, 

ANACIIORETA l\ ANGLIA. 

Gumbri;t od Oc^-aimm /fihermam itltmum An- 2 Ednwarri,^ Mailu-w »i Trrpli.rif Cnttftrcfjalhnis ^^ mMochu 

gliif prope Scotiam proviitciaexl, quam Di-rveu- Angliranx Ordinis S. BrnedicH enmdcm S. Hereber- (utr.tei 

M tltHiiLs mcdiam secat e.corlus ta valle Bor- tum Presbyterum et Eiemitam /niiV siw Ordini ad- 'ineJiciinut 

ivdale, et per monles, DerwcntfeU vocatos, lap- scriOit, dala siib (incm hac ralione : Quoniam, inqnit, 

stu, diffttndiiur in pmgrande stagnum : im qno Ires his sei-ulis non nisi a monastit-a et C(Bn'ibi(ica vita 

eminere insulasoMcnV in BrigantibusCambdenus, qua- ad eremiticara progredi Cftnsuetudo fuit : quod mat- 

■ rtim lertia illa existiraatur, in (iiia S. Herbertum lemm iolidiut probari, nti vel illud masime, nvHam 

eremiticamvitanidiixifse soribitBeda /lA. 4//i«fon« liit seculit monaslicam tt eannbiticam vitam fui.^t.p, 

Genti» Anijlonmcfip.^iSi.cl inVita S. Culhlerli jam prslerquam unlus ct solias OrdimsS. Bninhai. Xon- 

mmcadhnjic XX diem Marlii edilu mim.iG. vfiiii nulli de his attigimus infra ad Vilam S. Cuthheni. 

altera i'cr huju.'. dnnpuh.m lib. i, mm 9 appfllacur Kdmvardum Mmliew s.-<]u«i,lur Ihifjn. .M.-nardus et 

HtT.-i^.-j' ■ / ' ■ ■■' ■..■ ii.;v',ertus Pre^leretCon- Gabricl Bttcetvin.^ i< .i/'-'-/. '■;.■■' ■■ u MrnoUi.jio Be- 

fes^rH- ■- I '.. i'i(is Episcopm diccret se nedictino, eteodcm •■ ■>■■ S Hen-ber- 

miLT-i'N: I ■ ■ ■! 1.. |ii?(libiis ejus a(ivoIutns tum in Comilalu ]■:■ >■ ■ ul i viilflii-e( sta- 

roi,M\:i ■! '■■ 1 1 ■r....h.i ijdpi^tniret, qiiatenus se- gni pree^randis, nmli' ibn lu- lii.r wi-iHin manaf , vi- 

cuin;i'.I t^iiiiilia ;'*t'TiKi ir^ii^ire possot : ractorariue tam eremilicam pgisse ; nun tinsqnim Cotmtatus 

e^tul petrenil : iil his verbin inncripsit eum tiiix ad Eboracensis eoiitiguus stl provincia! Cumlirix, in qua 

Usiinrdum Addiiintnhi* nd \\ Mnriii Hcrmnnmts Gre- exoriri fluvtum Derweiitionem, et dirtum slngmim rc- 

ven. qw i<i <':i<'iii«~i» i :^!„;i,-<i'.i nnlc thirenios anuosflo- periri ccrlum est. Dein in eadem provmcia in coiifiniis 

' riiii. I :. ' ■■ '. ' ' ' ' ,:■,-/»« ,.f Mnvnjrolofjin Ger- Seolix esl Lugubalia seii Lugiivalliim fiomanorum, 

mnni.o,: , , ' ,■,'(, J ru.niiif in Catn/ogo nKHc Carleiolum vh/i/o Carlille ; «i/ ^«(im nricm f»m 

Gfn.-'-:i' ■■ ■■(■■.■ ::: :■' \ ■■i,.i ,.:„./„n nx.M-rit, Mavly- S. Iferebertiu sciret vcni.^iiie S Ciilhhn-lum, ad illiim 

rolcgiiim .'liiiilinuiiiiu.iii 'iiio li.fiiitns cncomium profer- accesstt, et ultimuw ■'.■'! ,■: :!■ ''..',■,,. ,:h,ni colluqnium 

litr e.r lietLr liiiloria : ej f/ua latmiine. Acla S. Ilere- habuit : quod apu-l !'■ 110 •■t in a'fera 

berli dcdncuntur ah Ilieiomjvio Purlero in flftrHms Vi/fi yjofl. 123 /ri/( ■ , -M/„f enm amin 

Vilarum IHuslnum Snnclfirum Jngliie, Hibeniiic et ur.LXWviunnn i./y». -// /(■.,,, ,',,■', ,-i,,h .S, Cuih- 

Scoti.T. Intcriiitus esl etiamantiifuo M8. Mnrtyroloijio hrrto rnilem dic eail, viquc Iwi.i ,\r h.i, m.,rl,iH vita mi- 

Maiiani Gormnm /Ihbatit Lulheiui* in Iliberiiia. qrassc. 

DE S. VULFRAN.W EP. SENONENSI 

FOMANEI.LE ET ABB/WILLE IN C.ALLIA, 
Coninienliirius prsevius. ,/"•,■ A'«/„(;s r, Tnmlalmm '" '■ ''"i,™ t' '^*- ]'li''T' ^''''""''" I ■:■:,.„.. a„a„.,er,o„Uar- Z^^^T^:: "'■ '" '. Scnmiei Oceiin 


varin loca Conreesoris. [/Itrnjcclinitiii M - r ! |.,i'r,j 

inm Fnii- liotormgonsi S. Wiilfranni s, i,.. ,, , , , n ,,,, Eili- 
II» Cft iii'~ sropi. AnliqHHg cotlcj: mslci- crnm sid' ni.ininf Lalx • 
: qiii iltin I„ Pontanella mono..ttrio S. Vuirrnnni Epi.wopi. 
■ i.rl;i. f.jii- prajtlari in miraculi» el dortrina viri. Omillimin alia 
rcirmcrc cliitm ercnsa ct iimnaHlica Wiaitiii, Mettardi, 
riiinjaiitt. Ritccliiii. r«noiiir„rnm Gliittii. el Giillica- 
niim ,S'«,i,„„„. l„ /(„,„„„„ ,„„ ,,„;„.„,„,. .. [„ „,„„35,,. 
,-io F<.nl.,nt.lliH S. Vi,ir,nnni Episropi SrnonenBis, 
(lut. rrlirtn Episcopati,, ibirlem clarus miraculis de- f.i«.(,i,.ir S. \V„iiatci,il, „1111,1. s V,„„lrilr JclT. , ^ n'"" "'","' ■^'"■'■""' *'"" •'• ''"'f'""'". " 1'Mem, 

./«« .^. l-.i,fi»,;„„. ,,,,„„ „„, ^,,,,„ . ' ' "" "''''"«'■■ » J..na monacho l.N,ntiiiiellcii.i .■ii,s ™„- 

nil ac maitacfiti. „„ r . ' ' "''"''"''''''"""' '"'C'."- 'rinporilneofriujifr/ptn, f( srii,. •, m I •i 1 u i ,,i 1,,. 

rri»,p/r,.,(.c,'W„,..,.',,,,,.'7'. "'■'',.". '■'"''' '''"'•i™"»'. Abliatiqne coen.ilm ! . • : !:, 

fftljmr» „(„„,,,„„„„ , ."'ifriiioip™. r/ira,ri. Cr/,, ;i/o/„,ii„e,, [;>»„, • 

ranla.i,lL 1 , ,'. ,,,,!.",!', '"] ^ ' '"^ ""'" ^^n' Bn/.,in «••fn nniiuni nc: ,,.,,■,„„.,,.. „.,,„ „•,„„ 

«„n„,„„ ,„ ,„ , , , ,, i;,, ',',' "ccvil t,„n /,i,ic,iM ; (rn,,,,,,,!,,. s„ca,viiiif Betiiijms, 

',„1-1/ i,vs ,' , , , '■"■ ^: ^^"9" A.^lxepitcaiitiii Ralomarfenm, Laitdo, Tevt- 

»"i"," N,,: I ,,,,,,1; ,,' , , ,,;.,,,!,,,; '/, " "'"'"'■ "'!''», Kaijenffiilitii, frattda, .Ittttnilplim, qni 

«rir,,,», i,r„,„,, i ,,„„ „„ ,|„,.,„ s.|,ic|,|, '/ )'""' ""'"' DCCL « «f^iir n/„,i„ j„.a,^„„ Inicrim dllo! itllimot 

\ uirranni C..nf,.s,„ris, Cnii.rnli,,,,, .1,^ 7„,i„!„,„ „' '"''"' '"'"''■''!"'"« ""' fff qninqnaginta anai, pott 

S. Pelri. ..„rr/,.,t„„, £r-,r,>ff,/,i,,™ „ 1' T ."'"' ^'"""'' "'""'" '"""■" '""■"'" ''"" "'" 

Marturologinm Carmeli r,>lA«!^».i i ''"^''^'*'f^>*^^ Feh-uarii ad Vilam S! \i,Jrr'i cr Xh- 

Konj,,.ii^s.^^;r„i'^SZL'kz:,:nr, '^"^"'""f""^.-."^'.. ,:.....:/.';,..."-. 

'""•"«"•Mai.t.,cii..,..Ai,o,,s.s.acrm::i::^i ^"::;^":;;^,j^"?™:x":ii;,.,:„,';;;:;:: . riws -l/.N Vallis-LuccmU e Bur>iutidta t: 
aliam i» \\u Leclioiifs, lul Mntul, 
lilas, distnbittam, quam aiiie, vt 
inus omnium optimam judicavimiu XX MA.RTII 
•oribiix non infartam : niur n 
^'•fineodicibusMSS. 
■' "'Tf/HM. deprehen- 

'.' MSS. Bertinm- 
■ iliias in membranis 
ancii moiiasterii, el 
•ansmissas. Taudem 
nvm olim reriiari so- 

contractam rejfcera- 

atqite Utavi, m ve- 


pln ma prn[ npfoi tulino reciland^ aplarcnlur, s 
fx hngiorilms Aciis adjitngim 
toriam Inveulionis et mivacuh 
illam Invnitionem .■irculo (' 
sujil. Prior pnn dalur .■: 
Fontanelletne excusn. />. 
MSS, quornm aliud i><l n. . Sub fiaem dieilur : S. 
\uJfrannusobiisse xiii Kalendarum Aprilium die, 
sepultiisque primo (\mdem in ecclesia B. Pauli Apo' 
stoli |)r.sIino(liim (ranslatus in ba-^ilioamsaiieti Apo- 
stoli Petri. posiliisque in Orieutati parte. ulii signis 
et niiraciilis elramnura coruscat. Ueec ibi sohim de 
lemporc niiltcaiitur, In Chronico FonlaneHensi. lomoZ 
Spinlnjii a Liica Dacberio excuio, cap. 15 diciUtr 
s Presbyteriu cftlla S. Sattiniini Martyris, 
i etplenus die- 


Ottn; , Addimut postea biS' nWjiio characicrt 
anno mdclxiii v\ 

hurilhviii in L,c- S "■ Series rcrum oesfarmn a S. Vulfranno 
et Ho- /)«■ teinpora, qums conftgerunl, distineia. ' jhrounlogicas difjicullates. 's Abbatibus SS. ffnndreijnilo. JB Otlibris 
Hti^ieloijii 'lcricaltis habitum aiUi-.i, ...i...: suui.to, tnu. 13 
W FoiitaneUentis, ailem iciipluiinm dociiisse 
c simiil Vitam S- rulfranm describendam tradi- (UIICI dip Iwlemlas Aprilis. Am i8,restivi[alel;inlir 
Cenliilense, ad dictnm 

bio Font.'uinlI.-i Tra ■' ' . ■■ ■'" ^''''"s, ex seqiientibus enieiur, Dein pe 

'' ■ ■' Jdolescentia? tempus ad virilem iisqui 

'.■iilifiiiiiii oiirlor Chrn- esl, ad ammn {ni liccnl er pusitocolculo proiiredi) rir- 

■cribnt anm dcciv. pri- ciler dclxx, ac dcin militavit inaula Chiotharii el 

Appendicts ii ad illiid Theoderiri Regiim, dicli Clihdova filionim : ex bit 

scnpsisse circa aniium supcrfini Ciilnlbnrius ad aiinimi fere ncLXXvi. aii tinn 

'h- dii . Vrnim melius siiccessii Theodericus : verinn eo pithi- '■ Cliilde, 
Theodeiic ( ActiiloiigiorababeiU, Clei cles Ilerm 1 Coloiiien.e , iim 1490. 
'cn ad Usiiardum. Fonta 
1 Oclava celebrant. Prxl 
1 Anglk I' vLtio deintie magt^ 

d Minlijro- lensibus mnr 

./uclarium sterio basilic 

•llenses eam tyris a^ditica 

jlmbianensi pra;dicto sa( rcjiiavil alter 

in aub militavit, fl^ 
tusliabilu suiiipto, 

illaiiis, rerum Ec- p 
I fira>fectu8. Ccepit <tuo Bi 

in Picardia feslivila^ S. Vulfranni celehratur dicto ^, . ■-... ^. . 

Oeiohris Officw ix Lectiomtm. At solemitas Transla- atmum ncxr, si 
tiomscorporiimSS, ffondrnjisili. Ansberti. ei rul- sotum amim xi 
fronni, qu:r m J,rh. ri.,;.„,-fo FonlaneUeiisi indicatur Cln-i-l- ■"-;-rii ■■ 
pndi^ K ,!..-,.l ,. \,.,.v , „uii,jisse, memoratiir ad dic- ncrihv \- ■■ 
*" ' -'''^ M 'iiiiologio Ducis Aliempsii, teiu ,.! ■ 

"'■'/"' ' ' '^ n„nnia siib eisdfm Regibiu ^) /:",■ 

"*'' '■1'fsutrituiqur regionis San- nenst.\ Iml S Ai. 

cit. /!.■.,■ 1/ ,- V IhcTonymi apographo Lu' levolis de perfidii 

^'''""■' / ., cw eadem Translaiio : a( primoPerc 

quos. „„,,,„,,, ! : MS. Florarioseorsim refer- 

'"rlnin.-.l.iiio s. \'ulfr.i[ini Episcopi et Confessoris, 
w'| IH memonitis faslis ad xv Octobris : quod cotifor- 
""iu« eei siipra citalse Vitie brcviori, qnam arbitramur 
majoris esse iu anliqniiate tv»/or«. In qtia tamen vert' 

'■il. nisi uUimiis ejiis nunus 
'V. additurque lunc virura Del 
liiim oon-cendisse, quo nu- 
jim nunc inqiiirimus. 
-Ircbiepiacnpos urbis Snio- 
Theoderico Rege. quod a ma- \ 
t injuKie esse accusatiis. jiissus 
rxnl abire. ac dein a S. Mauronto in 
todia dciineri. iitt ea leguntur in S. Mauronti Vila v Mnit et in At 
Seplembris. Coaligitea e^pitlm pott rrgnum a Theo- 
derieo reeeptum, ergo onno PCLXW aut proiime altquo 
seqnenli. Suecetsorcif numeranlur in GaUiaChristiana H4 VITA S. VULFRANNI EPISCOPI SENONENSIS 

\w I ■ („;.,. n««um caufirmavinuis ad Vilam S. Sviberti. 

A apud Claudium R.bemm. ci Sanma,thamM.^\m '2''Jl''"\„ ^-u,^ ,gq«e ad majorem senectutem 

Hildeirarius-iMC H (egnuinus, Aunpertus, Arnul- MaHni eigo m riiii" ""H" ■^i, „r„-^. „. 

& „ Landeb rtus .,S Laml,.rl»s, num«:,uin,ur, S. Vulfranu.. ,»„.<,.» e, r^.n.M.re^r.^^e^t.r 

,„i,u.uUoUu.u^,uu,UUouucn,.AlU...ior«.„in ^■«'■'-Vf'".^";^!,^;;;^'^^ -,,,«: Z 

..a Chvouulmio : "•> 1"' •maudali,. .,.«»« uliis ,.,«- mh. u„lv,. MSS. d,alu, xx^ a„n^po„t,Bcatara 

,ut Ee,u,p,..duudu«n u„, .,am ,h,.^ ,u„l CU e ,u,..e . J,,c „ ., f„,^„^,^ .„^_„ ., . Ime„dia„„,r U, ml,ce, d»clio„e Cleri ac pnpuli, i»/« rrj. nd houtauella; mMastenumsece s, . .. ... ■■,u-mu.,„,i, 

r„'e„su«uc Kcgis. .m. « favore Pri„cipura decer- -is ,Jurimis expers er.nt lectul.^ A, ,».< .4, «n,„. ,/j,i</.„«„«. 

nantur. »c *,» be„ejica„tur : quemadmmlum S. adl,uc ,uxcril Jca »™ ,nd,ca„,. Odormuu. ,„,„,,, 

f,Arek„p,. Vuirra„nafac„.,nfu„.c„,dican,ME„c.cu,n„liu. f ' -Pf '■■^■" "''"' *"'™7 "' C„,i„l° S™v!ill 

.«.«> mn indicelur liei vrM- anle dic„,m TI„-o,lmcu,n. to ; A„„nDCC.iLl ,ni|'r.,Ml »■! Uomlnu.n » v,,l 

Se»onauii dUaniusana h;r,n rnj„, rju^ el .,n»um ,k'xciu l,„„r „,is, et Carolus Pnur.'],', r-iliut : '|U0 innrlUM, (_; 

m, g„. 10 ..Im'.'.; ,■ .i,'-v..'"i ..,■.»,(..■: .'M" ./..■■■■- i'i^.!':.ii ■' ■I':''"''^ ■_'■'■'""/""''''""'_''''' tuljVhl.' ■'■■ ii 
dili,ie„trr adtniu , I iii I I , I ■ i i .^ li( .11' -II l'.i,'isius. //aj. martuuta 
, . ,,„,,, ,,,/„,„1,, l'i,.„m,„i ,llam fnitse "'• 

.\„l„l,l„,. liJ'. 3 Cnlnlniji rnp. 212 /.ijt ii„i'- 
lonasierio Fonlanellensi mo„acl,us factus , 
sauctis operibus consummavit anno Domi- 
ili,. M„ K.,l,'ii.l:i-4 A|,iili!. s.'|i„ltns,|iie est scopuf Jiiitomoijeu^is. muiiuii^ <!■ , 


exui,amo\ii:\cy,die}\ FvOiiiinii, ■ t,/:. \ i..:,, „.. 


$cri]iiil yJtyraihif mouuclius, ulquc Al-I^ui' .■."" /hlhriln 


l<-ijlU<,. .S. ..' . . ...■.■' . ./'■. 1 
dicavit : tcil quotn lum ostniiiimus a pvsieiii mleiiio- 


naijeiifii .■.■'' 1" '■' 


'lUjllll. 


latinn, ailjiniciii, varitf. ijuw ponl obitim Uilberli uue- 


iiiiiru 111 1 .1 - 1 '.|i..'ii. 


11. 


toris couligeruul. Suiuh (■..rin (.r.iic /.•,/,' »./i..j( ,i luc 


7 Al;i,.l Uiui m f,..i;... \\ .■iIk1' 


. Prfsl 


infra iti Jetis : A'\ in.iTf '.■niiii, l'.'i,t ,■.. 11 i ' r.-sit 


jecto KA^U\>. ia iiniiijsiunu S ^ 


.■\ \.llll. 


Fulfraniius, rin |i,.ii.ii II \\.. ',' ■ . .■'( itl 


pino PrimipB , deponio !,\-iii::i 


■,„h. , 


modo tigitur. i>,. An i..iiii- \l.|.,,-.i r.',.ii,.-. nilns 


Aljbalcm monachi Foiitanell, !<.■■• ■., 


, ,t UH 


BoinnmagCMIsis, iiuiiiijmu v^l<mlimuMh,i ■mir Hnuum 


pluribus in iHclo Clirouico iiarnim 


'iii: Fa 


ChiUleberti e viUi iieeessiste : dem >wn futl unipituf 


bas Waiiilo circa aniium ncrxLii c 


inn iHil 


Abha-', ciim ArcUiciniaipuH vuet couslilutiis. 


titlu S. Fulfiainn uossel, utpoie i 


pii ejns 


(i Clariux monaclins S. I',ln Vin',iii<„I Sni<iiinnrs 


t,'in •ili<{\<uui<h,i, eeihi iliriui «/iwl 


J-nMin 


,,«j(^ inClii-oiiieomimimuslerii.li^u,: :\ ,s', /.,,'. ,,; h:.!..- 


.illi.nil l:,lj,.- jl':.t, ,-, \ ll|;,^,|l,m 
pUeofi riani iiimiOH'ribil paij. 7W\. \\'<'< i. ■ , 


:,, , .-v ]', .,1 \(, ;,,;; !„,. 


iiii .(i;i. 


licet J'ippiiii.S.\u\{fmn\iH<,. ., ■„ ; 


|i,il [. ■ 1 . ;..,/,/ .,,/,,/ W ,,ii,l.. /,../, l 
„ {r«lictoHlilsC.i,/;,lll, unllll.il.iii:. ,.,. , . ||. :,., 


/./ .. ./ / .,.■.:!,, .1. I,,<..JI 


,.,,'//(,„ n.nl.l.irii,,- nus. 
s..|)iilNlspn- // ,:,epnra SS. Wandregi- 
-iKiiie temporinii facla a pos- 
u.ijuniji. scriplumqne esse 
.IX, ciiwi iiiternn S. Bailins 
vii. lid mi XX .luuii liiem Aiiijusli. Quodltuc>,peclal, n 
sanctu) pruidicutionis opus 

i K|iiscnpntii S VITA 

Auctoro Jona monaclio Fonfanellensi. 
Ex anliqm MS. Anlnerpiensi. 

jJeafusigiHirVuIfrannusSenonum Pontifex exor- 
dium Nativitalis territorio a Vastineasi habuit pa- 
triraonio nuncupato b Mauriliaco : fuit carnis oii»i- 
ne nnbilis , sed ctilinine mentis nobilinp • Genitor 
qur:qiie ejiis Vulliertns nomine. in auia Regis Datro 
berti et filii ejus c Lodfivei militari operi £um im- 
pendit. Pnedirtus vero Dei famulus in puerili Ktate 
constitiifu.. ab ip.o Magistris Caiholicis traditus est 
sacrarum Iilterarum studiis imbiiendus : qu» per 
onine pueritiie vel adolescentife tempus exercens, 
usqiie ad virilem sfatem ab hac intentione animiim 
nm tleflexit. et increscentibus meritis piw intentio- 
nis m aula Regum junioris Lotharii et Tlieoderici 
militavit- Sed iiiter Iikc divlnis attentissime studuit 
I edictis, terrena videlicet qureque transi- 
; ctelestia semper araando et quBerendo 5 Prfe.Iicanteautem sanctn Ponfiflce in populo , D 
contipit die quadam /^puerum ex ipsa Fresionum na- auctobb 
tione ortum, diis immolandum duci ad laqueum. «''* "on^ 
Orabat autem vir sanctus incredulum Ducem, ut ^^ "* - 
hujus pueri vitam sibi donaret. Tunc animosi Genti- appentum 
les unaniraes fruslrabantur ejus precem, dicentes : paubtilo, 
Si tuus, inquiunt, Cbriatus eum de tormento mortis 
enpuerit, sit ejus tuusqiie servus svo perenni. Ap- ^!'."*'"" 
penditur deinde puer in patibulura per duarum fere . 

spatium horarum. Interea sanctus Ponlirex genua 
flectens, ad Dominura orationem fudit : qua comple- 
ta surrexit. Mox igitur puer ille, niptis divina vir- 
tute vinculis, quilms appcnsus fuerat , ad terram 
ruit : cujiis apprehensa manu Sanctus dixit : In 
nomine Domini nostri Jesii Christi exurge sanus. 
Quo dicto incolumis surrexit, nullum illat^ sibipce^ 
nortis sentiens dotorem ; Af que lioc facto plu- ad vitam liz.ibautur, quotqu.it prKordii 
aeternam. 

6 g Alii quoque adolescentes ex praedicta Frisio- 
num natione, similiter ritu profano dfemonibus im- 
molandi, raissa forte, more patrio sunt depiehenai. 
Proquibus supplicaturus incl^tus Praasul Vulfran- 

p . . , 1 nu9 accessit ; sed Gentiles preces i\\\m aiidire con- 

cepfum Lpiscopatus gradum, ad^imitatJM^m prio- temnentes, prjefatos pueros projecerunt in pebigus . 
ut illic inter tiuctus illis necatis sacrjficitim exeora- 2 Ni Ito post igitur elecfio 
cje urbis, cousensuque Regi 
Pontifex decernitur ac bem I operibus ornabat virtutum. 

missam namque sibi pl.bem et assiduis orafionibus bile perficerent da?monibui 

protegebaf et admonitionepia ad coslestia anhelabat Sancto : Vade nuncjam el 

provocare ; quoque raaxime doctores juvare solet, teris, habeat eos Deus tiius 

qua. agenda dncebat, prius ipse agendo prffimonstra- 

bat. Erat enira diiinas dilectionis igne succensus 
v.mJ^''"' patientiaeviriutemodestus. orationum devotioniin- 

tentus, omnibus affabilis. abstinentia instgnis, com- 

punctionis gratia sublimis. 
3 Aliquot autem annis in Praesulatu administra- 
Frniu prxiti- ^'^' s«perno est oraculo admonitus, ut genti Fresio- spo- Quibus audifis, vir sanctus nihil i 

mox facfa oratione divinaque 

super undas maris tamquam per aridam terram iter 

faciens. ad eos qui jani subraergeltantur , celeriter 

pervenit : qnoruin alterum I^^va comprehensuin, al- 

terum dextera sublevavit : sicque sfatim rediens 

mirantibus universis populiw, secum vivos et sanos 

„ , -- _ ad terram reduxit : quosdeinde divinis imbu'.osn!ys- 

Apostohco opere prop<isuit animo pluribus prodesse, teriis in nomine sanct» Trinitatis baptizavit, sicque 
o „:. ....: jygQ servifutis daemoniciB ereplos, libertate perenni unde ad monasterium FontinellEe 

laf Abbas.,.. d atque inde cooperatores verbi stre- 
nuos, et ad prsedirandum idoneos assurapsit. Sicque 
in pt.rtu ejusdem monasterii navera ascendens navi- 
gavit Fresiam, et genti llli ac Duci ejus Rathbodo 
■verbum Dei annuntiavit. dicens deos non esse , qui 
hominum manihus facti essent : Deum pp.fiiis intel- 
ligendum majesfate incomi.-. Ij. ■.■1!.:|,..,., .-, i, , :,,,,,,, 

omnipotentem , et alia i- ■ ■ i 

auiliebatur, multique cr.-,!, [ , 

C bantur : inter quos prsfiiti \u. ■■ ri].,,. , ,..,1,.,.,. !,,,,. 
tizatus est, adliucque in albis p<>slu,s, a carne solu- 
tus.miindus transivit e mundo. 
mm ■ -'^ ^'^*^ silentio est praitereundum, quod i Dom 

Pontificem dignata est operari. Nam dum navigarent 
Fresiam per roare. quod adjacens est regioni Mori- 
norum. hora adfuit in qua sacrificium Deo vicfimffi 
salutarisiramolandum erat. Tuncjactis anchoris na- 
vis stJibatimmobilis. Interea celebrante sancto Pon- fugala illico 

tifica Missarura solemnia, ventura est ad locum. ubi tuta est in oi , ^ . 

niimster patenam Prajsuli porrigere debebat : sed tis. Hiset ejusmodi miraciilorumsignis. qualis fuerit 7 C'im itiitur per alii^uof annnssanctfeprfedlcatio- 
niv M|.,, i.,f,'!, .!,;i ',.,. ,,..,,..: -.■!, iamriue in senec- l 
''!'.' ' ' ■ ' ■ ■ i'ii sibi successore ' 

iii '■;■ ■■,■.■ ^ ■ ■' -. .^i prii-fatum Fonti- 

"■■II ■ ■■.■■.: ■ ■ :- ■'.■'!."- Upgul.-.ribussub- 
<l !. ' '1-1'Mie sihia Fratribus prEPpa- 

'■iU:\t wternam. Annis itaqiie 
' : ' '' luli. cujuscorpus Bub mona- 1 

.i:iii '•:.:,, :: :-r..i t''gebat. Intefea a'grotiR ita 
ra<^de! tni conferf^bat, uf, quocumque quis languore 
fiiisset detantus, si ab eo visitai-i, conlrectari, ac 
benedici meruisset. pristinae mox sanitati redderetur. 
Erat ergo monachus venerandus, nomine Rertgau- 
dus, qui ita paralysi toto corpore fuerat percussus , n 
ut et loquelam pariter et omne corpons olflrium pe- "' 
nitus amitteret. Ad qiiem cum sancfus Pontifex " 
Viilfrannus venisset.eumqueOIeosacrato tetigisset, 
moleslia morbt, sicque resti- 
corpore illius graliapristina' prffifutus minist^T abluere vellet, 

ceciderat : qui mox pedibus sancti Prssulis prostra- 
tus. qiis sibi contigerant retulit, veniaccque preca- 
batur. Tunc vir Dei fleclens genua sua ad Patrem 
Domini nostri Jesu Christi. orationein humiliter fu- 
dit ; qua finita. Diacono imperat. ut in eum, in quo 
patena ceciderat . locum 
facto, stalim ab imo mari 
rediit, ejusdemque minis 
videntesnautffi, Deumomn . vifa, internus arbi 
8 Igitur sancti viri : 
commendabat, quoniait 
rebat : nil enim hiijus 
amare. Cuncta, quse sil 
culi dnnabantur. mox r redocuit. 
icfrina id maxime omnibus 
lon aliter vivebat quam do- ^'^^. 
nundi quaerere. nil curabat ^„j 

a RL'gibun vel divitibus se- 
uperibus hilaritep largieba- . Quo tur. Numquam potentibus honoris sivetimoris gratia 
s eadem patena divinitus si qua deliquissent, reticebat : sed aspera illos invec- 
tri manui inhaesit. Quod tione corrigebat. Denique cum sacrificium Dco vic- 
potentem collaudaverunt, tiroae salutaris offerret, non elata in altum voce, sed 
iignatos est operari mi- profuxis ex imo pectore lacrymis, Domino vota sua 
comraendabat. Praenoscens interea ex divina reve- 
1 9 latioue m 

. latione diem sme r 
Fratrjbuslioc idem sl 
coapit aniore febniin 
pus corpuris racilestia 
ditori gralias ajere i 
non desinebat di> 
poris, qu VITA S. VULFRANNI EPISCOPI SENONENSIS 
. . - ■ t .1,.,«^^™ npr omniain fide Catholica. et fentandi 

:lui(mamfestare:deimleacrius Antistiles alloquebalur . .deo obtmere faligari. et per aliquod 
.igitari : sed ititcr haec et 
t Frritres putilice et prii i fra- '^"'"""o niit quori ficte quierebat. C»m vero eju.s legatiire 
super hoc facto Beatus suscepisset Willibrordus 
re.spoiidisse dicitur : Qnia prsdicationein s 
tris nustri Vulfranni Ponlificis Dux vesler audire broriium"^ 
confempsit, meisqualiter obsecundabit edictis? Nam tegaio, 
hacnoctevidiillum in visu catenareligatum ignea ; 
unde certum fore constat damnationem jam illnm 
subiisse aeternam. Cumque iter carperet, quod ad 
errndus Pmuifcx domum ejusdem damnati Ducis ducebatup. nuntia- '"«'"pen 
est ipsum sine baptisrai Sacramento esse jara . Tandem igilur languore cor- 
n diu protraxerat. per dies ingravescente, 
„^.__ , ut sihi divinitus promi^sum fiiPrat, die, 
postquam se Dominici Corporis e( Sanguinis percep- 
tione muoivit . solutam ergastulo carnis sanclam 
animam reddidil. Obiit 

smCalendarum Anrilium die.sepultusquc estprii..„ - . - * j ■ 

quidem in eccle.Ma B. Pauli Apostoli : sed inde n.ortuura : s.rque ctnptum deserens iter, ad propna 

postmodura translatus in basilicam sancti Apostoli reped.ivit habitacula 

Pelri. positusque in Orientali partc : ubi signis «t 2 Nec pra^tereunda raf.o est quara de pr^fato 

miraculisetiaranunccoruscat.PnesuleChristo.cui Duce Khatbodo. pr^edicto Venerab.li Presbytero f»^ 

est omnjs honor ot gloria cum Patre Spiritu sancto Ovo narrante, d.d.cimus cur .n Christum credere ac ^„„„„ 

in seL-ulaserulnrum. Amen. fonte regeneratioms noluent mergi. Nam in aegri- iamno, 

it diiio atllacei verita Oceldta- t'"^'"^ positus. da qua etvitie praesentis lucem clau- 

it^\VJoTrn7i'n^a°—Vu"\irmacum^ sit perpetuasquc avcrni descendit ad umbras, dura 

cum dicnur ad 11'iiiani Thtrrium - < i ..:!... ,.|,^„ ri,|...invi.i. g,jporj dedltus foret, doceptorhominum diabolus.qui 

d7c^nn«ii'"BM'rf'fX7.Ir^^^^ 'i.'.''l etiam Dei omnipolenlis permi.ssu in Angelum se 

j/ojn. (tnrtbat. — AFuitis iiiibrrtr^. , , . ,,„„ tranbfigiirat lucis, ei apparuit diademate aureo cum 

>o"hiI?l^i"nrpr»rL.*ra"n'\ ■:' "■ '■' '' ',■'",',', fiil^'.-iiti!.us ^^emmis capitc opertus, vesteque auro 

, cutn caltcu ii.i.iiiii i.^rKiiii:, .-I ^ ^'i'' -,..;[,...(, irnMins corpore : diuque attonidis prK- y 

' IJ^n^nr!!!; '^\,',!'h!?u',',', 'Mi'''n!M','i'i!n!' , " I '., .f I. , !'■ ■; ■iili^-enter in eura intendeb 


n dllloiie ccenolill FoiilDncllcnEig di I pcrmanscrmil. — h j pailmodm 

iu6>unplmii 

a APPENDIX 

De obitu Radbodi Diicis Frlsionim. 
Ex VII MSS. 

X ra-fatus autem PrincepH Rathbndus cuni ad per- 
cipieiidum baplisma imbueretur, porcuiictabatur a 
snncto Episcopo Vulfraiino, jiir.iiiiciili^ictini \<or m- 
men Domini astringens, ulii ni,| i . n !,,r,iMtiis 
R«gum ot Principum seu iii>!,i; :■■•■■■ ' , i,>. 
num, inilla videlicot coelosli 1, _ i- .].- 

deret et bttpti/Jiretur pe.'i'eiiiiiii 
sn in eaquamdicebnttnrtarcaiu 
B. Vulfrannus : Nuli e itupens 

,1, .ji;i ilij rii,|j;irehat nuntius. Isque multiraodce 

arlLs nf.rendi t^iL-vissiraus inquitDraco ad eum : Dic, 

qus!80, fortissime virorum quis te ita seduxit, ut a 

cultura doorum et religione praadecessorum tuorum 

velis recedere. Noli ita, obsecro, agere, sed in his 

qua; hactenus tenuisti culturis deorum permane : 

ibisque ad domos aiireas seternaliter permansuras, 

quas tibi in p.-oximo sura daturus, utmeorum verbo- 

rura diciis astruam fidem. Quapropter cras accer- 

sie.is Vulfrannura Doctorem Chrislianorura, inquire ''*" 

ab eo, nbinam sit illa manRio ceterna; L-laritatis, g,„r 

quara ille pollicetur, si,Christianum susceperis dog- 

M-nis mnin code^tibushabiturum : quamcum deraonstrare 

i,>- non potorit, utriusque partis mittantur legafi, ero- 

. I ... qiie dux itineris etdcmonstrabo illis mansionem exi- 

liLit ; niiee pulchritudinis ac fulgoris immensi, quam tibi 

Tura post modicum sum daturus. Qui evigilans sancto 

Ponfifici Vulfranno cuncta per ordinem pandit. At 

ille congemiscens ejus da.nnationi, ait; Haec illusio 

diaboli est, qui vult omnes periro et neminem sal- 

vari : qiinpropter salva temeiipsum vir nobilis, cre- 

dendo in Christum, et festina ad fontem baptiBmi. in 

quu i^st rpmi.ssio omnium peccatorura et nullomodo "f^ 

I t,- flit,.ni verbis diabbli mendacibus : ipse gff^ 

1 seducitorbem.quL F 
alto cceli culmine pro- etc 


nAngelnhe lesti regno : 

his, quffl multi) t,- 
servaverat. At li 

dolor, inquit, d 

manum genus ili-i 
etcredidoris, d n 
zatusfueris, jtiiiii 
xterna}damn:iii,. ) dsemon 
rs introivit 


■' r. ■■■,.., N.ii' [,[■,) di'iihl)ii'i. (artaroas pi'liiis iiiferi deducit ad sedes, 

I 11 liii- frotidumquelacumCocyti.Undout ab hispoeniseripi 

' I ' ' '' " li-* valeas, ot bonisfrui ajternalibus, festina in Christo 

' '■ I' '' i,i|in- baptiznri, in quo est remissio omnium peccatorura, 

' ' ''i et purquem vita) cojlestistribuilur ingressus. 

' '' ' " ■ '■ ' ' ot 3 HoBC et hujusmodi plura prosequento sancto 

' ' ' 1. 1' iiit Pontifico, respondit prfediofus incredultis Piinceps, ^ 

'■ ■ ' ' ' ' ' !'■'■- omnia se fauturum, quaj jub.). ,: , -i III. i ,i. hm.h fr:i- ' 

• ^ ' ' '•:( relurasuoDeomansio. q,i;n ,;_ ni -i"- ' 

' 'i ' I ' ( . 11,11- pondorat. Curaque insupcr.ilMi. ,,.,■, m, nr- 

; I.. i .: , . . iii. ,,,.(■;; i: ,.|.;i)^ ,j(jj Q\y(\^w animum illiiis .-.■■iii.i.^i. iir ,1 ( ;.-i,tililiu3 

''"''"'''' ' ^""" "'III 1'. \ i'lii:mii,i 111 doc- alia fingofonUir pro aliis, misit cnntiiiuti cum quo- 

la; reli(iioi,.s .oiic^nlauto eilicorotur Ohris- dam Frisione .-uum Diaconum. Qui cum paullulum 

mrl\TZ'ihit JnZr'" r'"-^"/:"'''^ aboppidoprocessissent, obvium sibi reperiunt in 

maranon .nl.-oibit8apieatm.ot quia dub.taudo humanaefligie quemdara iiineris comitem. qui disit XX MARTH. 

; Properamini cifo, aam ostensurus siim vobi; 

isionem eximiw pulchritudinis, quie prfeparati 
Radbodo Principi. Qni ducem ac co 
persequentes, loca diu peragraiit in 147 est u Deo 

mitem itii 

cognita. donec 

sorum generibi 

Opere decoratam, videntque alonge doi 

t usqueadplateam.quae anteprjefatam displi ingredientes latissimai 


i erat : et ipsa ; > gemmisque strata, 
jntranifs (|Unque Jit (inrnum aurei splendoris et in- 
creililnli- iiiiltliritudiiiis. aspiciunt tlironura mirae 
ma^intuiinii- Tuni iluolor ilineris, Haec esl, inquit, 
domu^et t?ta e-^t iiulcherrimasedes, quam postmor- 
tem ejus Prinrijii Radliodo Deus suus largiturum sa 
spopondit. EtDiaconus obstupefactus in Iiisqua^vi- 
derat, dixit : Si a Deo cunctipotente facta suntista. 
perpetuo maneaut; si autem a diabolo, cito dispe- 
reant. Et vallaus se continuo sanctK Crucis muni- 
mine, dux itineris, qui videbatur homo, evanescen- 
do transit ia diabolum, et domus aurea versa est in 
lutum : remanseruntque biduo simul, Fresio videlicet 
et Diaconus, in medio locorum palustrium quje ple- 
na eraut longissimis ft rauseis virgultis, triduoque 
immensi laboris iterconficientes, revertuntur ad op- 
1 pidum, invenientes pra;ralum DucemRudbodum sine 
baptismatis Saeramento mortuum, narrantrjue beato 
Antistiti, quantam a diabolopertulissentiliusionem : 
Fresio autem credidit in CLristura, et bapiizatus 
est. Vocabatur aulem Ingomarus sive Cbuningus, 
qui et ipse ad Fontaneliense ccenobium S. Vulfran- 
num secutus est. Induciasque sibi renuntiandi, quas 
putaveratse adipisci, pra.'dictus Dux minime valuit 
impetrare; quia non eratex ovibusChristi iieque ad 
vilam prsEordinatus feternam. Perirehuitque Jioc tiune loci, q 
stupendumet antea inauditum miraculum apud in- tracf^int. iI.h 
atque ex Iioc facto plurima ui in.; .[n. . 
t ad Dominum. Morluus nin< .1 

ter praefatus dux Radbodus anno e.i^- . 

i.Ie»u Cliristi, in quemipsecredere ti-^ '■]"< .i;. 

;i::.'iiK-.--imo nono decimo, qui erat alfiu.^, ijui.» n 
i I Ti iiicipis Carol tiura oblivioue temporum penitus oblitteretur et pe- : 

reat, quod sub oculis nostris diatim diviua dignatiir 1 

operari clementia. Quia nimirura veliementer indi- 

gnum et incompetens apprubatur, &i tot miraculo- 

diver- rum gloria inerti silentio supprimatur. Qiiocirra ma- 

polito lui, (ateor, imperitse rustintatis, quam infructuosi 

"~- silentii redargui ; ac per hoc qnorumdam fastidio 

qiiam plurium devotioni seu utilifati nnn inservire. \ eruni, quia jam quaa propotuimus libet 
adoriri, pauUo altion principio, ut res gratior fiat, 
ratum videlur ea exordiri a. c. ACTA INVENTIONIS 

igifurPater Gerardus deelegantiori repara- 
sceperat, cum Fratribus sspe j 


tris devoiionis ■ . >■ .■ iji- aifhibi- 

■L's il.i pMScebaf, ellndereiit humum, tria 
itim disposita, ex optimo lapide patrala, 
quibus singillatim apertis, in duobus 
quidem, quse in raedio ceterorum altrinsecus posito- 
rum locata erant, et ex nominihus SS. Wandregisili 
atqueAnsbortividebantur titulata, nihilprjeter pau- c 
culas pulveruin Reliquias, in quibus resoluta sanc- 5 
torum rorporum caro defluxerat, invenerunt. Cum ' 
veru teitium, quod ad dexteram. S. Wandregisili 
eitiim prat, el S Vulfranni esse tampositione ipsa, 
qua^ in gestis ojus deacribitur, quam apertissima Ti- 
tuli designationeluce clarius constabat, admotis ma- 
nibus reMgnaient , integrum corpus repererunt: ex ^ 
cujus etiara Saceidotali veste, cura qua, ut lcgitur, 
sepultus fuerat, auri sexunciam collegerunt, quod 
postmodum in opificio argentex tabulse, in usum sa- 
cri altaris parata;, probatur expen&um. Unde uimi- 
rum desipere iino insanire credendi sunt, quicom- '■ 
que se S. Vulfranni corpus contendunt habere, vcl '1 
alihiarbilrantur jacere : cum nuila nixi auctoritate 
valeant, qua; opinentur approbatum ire. Accedant 
ergo quicumqne sunt ilH. et inspiciaiit sepulcrum 
Sancti, audiantque scripturn, quod ad dexleram 
; quatenus expensa fideliter tanti Pa- sancliPatris Wandregisilt positum fuerat: mirentur 
quoque et dicant cujusnam ossa alterius in eo inventa 
sint. Certe post delationem ctfugam Sanctorum, si 
aliquis eum. qui relictus erat, qua^siturus latenteret 
cum diligenti cautela propter timorcm Paganorum, 
qui cunctalate teuebant, ad locuin sepultune ejtis 
accessit, et eum egesta humo et reserato bu-^to su- 
bripuit; quii^nam, qu!L>so, alium in tcco eju» drpo- ' 
euit^ Vel ubi, quem ibi posituruserat, quaesivit^ Aut ^ 
quare eo subl.ito. restituerealium tam sollicite cura- 
vit? Numquidoam verebatur, quod falsum est, si lo- HISTORIA INYENTIONIS 

cuni miraculis FonlanelU' factis, 

.4 iictore momcho Fon landleim 

PAKS I. 

Ej: loiuo 111 Spicilegii veterum Scriplorum a 

Luca Dacherio edili 

PROLOGUS. 

",juia Deo omnipotenti placuit temporibus nostris 
gloriosa Sancti suiVulfrani.quBehactenuslatuerant, 
meritamundodeclarare, ac multis ea recentium mi- 
raculorum insignits decorare ; Fratrum me pie ad ea 
scribendum exbortantium desideriis liuniUiier deli- 
beravi satisfacere, et qu» vidimus divinae virtutis 
opera ad futurorum notitiam litterarum apicibu 

pretiosorum requirat verborum supeiieclilem, quin 
potius Dei in Sancto suo gloriam miretur et hono- 
, rem, suEeque salutis captet aedificationem. Neque 
enim steriles sentenliolas floribus prcposui rhelori- 
cis, horum expers, adumbrare; sed reruin divinitus 
gestarum veritatem simpliciter et opportuna brevi- 
tate aliquatenus prai?libare: ne videlicet succeden- HISTORIA INVENTIONIS S. VULFRANNI 
ill« desertus eral, sepulcro vacuo r.perto reus misit. Nec mora : eunlc qui niissus fuerat c teneri? Si vero inhabitatus. ut quid lautas. quae fu 
ribus pontrarue sunt, moras aliuro effudiendo et ibi- 
1 repnnendo innexuil? Sed indiilgenduni plant illa piiell. 
(mpfa periciilo. mortis 


n liabent cum liunc, queni antea 

,., multis lioiiorarel; et i 

Nos giori-m nobis iiostrisqi pervigili;! est taliiim devotioni. non tainen acfiuiest 
decumqne exortoerrori : quia revera si 
corporaleni illius pra^senf 

autem, quibus a Deo indul 

talis tantiisqua thesaunis , . 

etcompetens digna; sorvitutis obvequium dppoiina- 

mus. diviniseuin laudibus et sincera cordium devo- 

tione prnj^e-iuamur: qnalenus de cujua pra;sentia 

non immeriiu ^Tiiularaur, praj^idium ejns opporluno 

lemp-reexperin mereamur. Mutcmus inor«», vltam 

corriganiiis. s:mi(i liabitns revercntiam tencamus : 

sicque divinum altaro congniis votorum dcniiriiscu- 

niulemus. ut et ipn sftncluariuni Dm, ara, odoiatum- leiat) post al ..„xilladieS. Vulfrannum, 

nio cordts affectu coleret; lo- 

veliementer adversabaiur, in 

ircumpositorura saltuuin lar- 

le liominibus copiam, tam iu 

in ceteris Ijgnorum usibus, 

,i,.ii,'_. i. I N III tI iluriniL-iriuniadaeternamsui me ■ 

,,..i , |.iiisis, qu^le nrinc ceniilur, Kdi- 

j, ,;;„ .^j.lijto vifa! pra-sentis cursu, et 

(i EaJeni quoijue tempestiite alia quaidam illustris 
fccmina. nutnine Imma (rjua; mulato Iiabitu ad Imnc ' 
accessorat locmn, et priedia sua, id e-si, Ci-uciulam ' 
et Tetgis viHam. sed et Broilum ex integro ( benefiei rnufemus. uteiipi^i sftnciuanuni ueii, ara, utnnuium- / r— — ~- . 

que «acrilicium. ipso Sancto opitulante et pro nubis dormituriu a plcga Orientah conligm 


An.slHf 

tiqui.lo [u'obai'Ot. recondito- si.iirti.rum i.iv.miss^s, .|ui(|Ljmim iiroliivrot ; tandem 

prospenun u.a cousiho. «anot« l'aln Vulfrauno, do nation-' H 

CUJU8 mentis iileuius eaocli\ fiierat, dHceni libmt de- Noim-* M 

nanorum dtfferri pi-ajcepil; ol miyorti, sise do prie- origini' I; 

Benli liberaret intornoruin torturo, munora repro- tissimi P iiill«'i|ue leuie- euin constitutus, oxignutibui bona) vitie mentis. ' 
quibus nbunde pollelml, inulli^quo bene iniiotuerat, 

in regimine sii,He-sii OI>iit autem anno ab Incar- 

nationi' D.i lihi n i!l, nn iiu.iiiragesimo septirao, li XX MARTn 149 A Dcns occasione mortilibiis declarare, et ad palrod- 

nium fidelium cunctis revelare, qua; paucis eatenus 

.id notiliam noscunlur pervenisse adco ut erebra 

niiracula, qua; apiid ejus sacriitissiraa ossa fieri vi- 

(lel);intur, ne illi quidem impntarentur. 
8 Anno siquidem Incarnalionis Domiiiicis mille- 
, simo quinquagesimo tertio, diutnrna siccilate tallus 

esaruil: mortalitatis lues cis Scq 

sffiviens, Caletensem pagum oc( 

etniulieresdiversaiielatisparileroccumberentrviliaj t 

sive domus, tota simul obeunte familia vaciiai ™ I „ „ n,.:„. 

manerent Qiio terrore iiniv.ncH j . ^ OMmensi pago silum est castrum, quod b Fa 

manereni. wiio lenore universus populus. ad implo- lesiii nuncupatur : in ouo erat Ik.io,. ONid i,„ „„,„;,„ 

randumpietatemdivinanitoto cordecn„vfl,.i...- t;,„ r- . \ * 1 ^"; ■ ""luo eiai jk.ioi, fimcldin, nomiiu 

^ """|"i'J coraecouveisu:,, Lita- Gislebertus: huic 

ni.is ac processiones cospit frequenter agere, jcjunia 
certis diebus observare, atque de viciuis locisetvillis 
ad sacratiora qnajdam loco vel urbes adinipetranduni 
Sanctorum suai-agia, devote convolare. Uiide factuui 
esl, ut et ipsi nos idem agere siatueremus et ad ur 
bem Rotomageiisein cum pretiosis SanctoVum reli- 
quiis, populo nndecumque ad hoc convocato, una 
pergere deliberaremiis ; non tamen ea, qua alii, ne- 
oessitate. quippe cum nullus apu.l nos sive intnto 
(!irca n„s miliario (Deo nos suorum meritis Sancto- 
rum pruleg,'iiie) nic.rtalitalisiiccuniberet; sed potius, 
n utnoMj,: jil.i,. :n, it i., .-chijjIo^ proni|,tius incwpto 
iUpp II .111,11 ,11, I . j,, , i ,. !,.,_ p( injpeudentem ,Iivi- PARS ir. 

MIRACULA VARIA 

Ex II MSS. Codkiltus. 

CAPUT 1. 

graviter de- Sulmersi aut a periculo submersioms sermli. culus, qui Sabbjito sajjii . , 1 h i."in 

dolio, in quo pater eju^ l,i\. , ,,, , .■iiiiijs, 
cum nemo adesset, in aqii.i -; .,, , i. ,.\c.„c- 

tus est: ubi cuni diutius jjjcui^^c-I, jfqjiisiius l.jndem 
a parentibus. morluus repertns est. (Oiii.d jjiiamvis 
parcntis ulriujque negligejitia utque aiiliiiui lio.slis 
proveneril inrestatione. non lamen absque divina 
cut de Lazaro credimus gestum pern 

soriptJim 

propter ita quoqu nte hujus starel. l ,,n.-ihj ,i . c^.. ,1,5 videlicet. octavo Kal. 
Junii, uijilniiie coaclo pnpulu, pretiosum S. Vulfranni 
corpus oleciiquindecim Fratres pnecipiente Abbate 


killitur. aperi- susoipientes. disposilum iter tandem 
mansionera in villa. qua,. Escetot vocalur, in eccle- 
sia S. Petri nocte illa fecimus. Cumqiie die sequenti 
iiumiiiente aurora iiide processisseinus, et sylvain 
quicinteijacetfestinantertraiisiissemus, tamquepre- 
tiosum thesaurum comitantc turba ingenti alacres 
gestaremus ; pra.mis-.i5 legatis nos advenlarB oivi- 
tatis Arrliidiacono, sancloque Ciero 
ravimuf. At ilU oc.nijieilu tjli nunl 
pia'p ij,;ni 1 iii,r |,l, J,, ji;,|;),. Udetem et plodit amljii mposilioneni deiiloralur : voces incoudit.i. . 
illacqiie capjit j.i 
acerbilatc r,,j..,;;' 
Maj..j, ,i,|ii,i 


Jje civitalis Canon.^,.., . , - 

ijiii corporibus el eccle- Quid, inquit, ag ingcnti 1,1.., i.tl,Iiaei jj. 
siciiue elalis in altum vi 
bis alque illis alteniati 
j convenerant Rotomagenses suncti Palris Vuirraniii 
loculum suis reverenter liumeris susceperunt, et 
usiiue in sanclain Deigenitricis Mariai ecclesiam no- 
bis corailantilius ovantes delulerunt (. ' ; >ancH ApDsloli 

" ' 11" iT.^riilianoni. — f 

'n(i„, „( ,„„„u„i,„i„, „(,„ _^ /„-<erlp/a M( /trc 

l''iiardum addilianibm 1 Jnnit. Hlon lolum inrminli 
niit et Ernnbefll. £s tllii alti. — h Gerardum himc 
'i* intCTipium reprrimuj. Arlurvi a ituuasterio tn 
'og. \(,\ SaDCIum oppellal. i Gradulfui eltam ab 
vra Sanctus eompellalur. — k ColilurS «omaiiui 23 
I tleligua dentnl de reUilione eorporu. ' 


tqu 
.-ula nperatii . VuHVi luilistitj quHiUas virtuto> et 

niagiia voce ex twto cordc. Ad liunc igitur voieni 
exlior-iantis. plebs quie circumstabat. concorditer 
aniinata incliimavit, el prn suo quisqne sensu lii-ura 
Sanctumque ejus Vulfraiiniim iiiv..(;n ii ; iute.ea 
mortnns labia paullalini in..\.i-' iii|'.', ., M\iilo ' 
genartim sulTu^us colore, \: i, : . , niiit 

aperire. Quid lougiusmiuti ^ 1] . ;: uiiin ' 

verbis occupem ? Sub oculi:: Liiiiiuuiu. ijt. jjLi.iut, 
inortuiis vitam plenarie lecepit, .suMe\ii ac leat-iiit: 
oblutumque cibum tam libeie, quasi non de morte 
surgens sed de somno evigilans, suscepit. Quo facto 
coDcussa sunt corda omnium, ingensexorta est Ja;- 
titiaiii raeniihussiiigulorum. iterum fluuntlucr^mie, 
tanto sane uberiores, quanto non Jam ex moerore, 
sed ex ingeoti lastitia profluentes : perstrepunt mur- 
muraet voccs, tanto utique pressiore-s quanto dul- 
ciores. Fit interea spccialis dolor parentum, unum 
et comiiiune omnium qui aderaut gaudium. Fama 
deinde lanta; virtutis longe lateque percrebuit, et 
omnes qui aderant etqui audire poterant, in adiui- 
rationeu novam movit, et in laudiim Dei et gtoriam 
Sancti sui favorem convertit. Fit prajlerea ingens 
pressura concurreolispopuli, videre vivenlem, quem 
mortuura audierat, cupientis. Nec nufficit cuilibet 
vox aota narranti», nisi quisque «uis cernat oculi 
faciem resurgeotis. Quipjie novuB quasi post mortx?in, 
idendum petebatur, et long« 
desiderabilior m 

A desiderabilior, qiiampriiiem fuerat dura luce muni 
«X Mss. Inieretur, cunctis putabatur. Porro vir ille miillarm 

gratiarum debitor. indulti coelitus sibi beneficii nn 
immemor, non post multum Fontanellam adiit. i 
ubi beali Patrjs Viilfraniii sepulturam, etcarniscJL 
sanctum pulverem esse didicit, devolicnis «ii;e vi.t 
persolvit, et Fratres qiios, ibi invenit de virtiiti- f.ii'l 
^ _ cum niultis lacrymih perdocuit, feicqijft posliivdiu 

nntantUmad Isetus et alacris ad propria re|jedavit, "" 
tfuttepulmtm raculum factum est anno Iiicaniat 
gntiat agit : ffiiilur pulrido 
gnuiia. millesimo quinquagesimo septimo, Indictione deci- cops 
ma. Sabbato Sancto Pascliaj quod evenit tertio Ka 
lendasAprilie. 

2 Pra?larea non est silontio omitlendum quod vir 
tus Diviiia por cuindem operari dignata est Patro' 
num : qnod eliam r;iri>siirii^ ;iii( iiiiiiKjiiiini alicui iin 
tiflcatum estinorl.-iliuir/ rr.ir ■.i^ii^n ., j,l-.| nn i,mjI..'I 
jn villa, i]uie v.iradi, I j _ .. If . | ; • 

graviila.infesliviiat. -- s ■ :. , ■ 
fuerat p.irilura. V.-Mini .■!. i-jm- |.1' :..■■■ > ■ MIRACULA S. VULFRANNI EPISCOPI 

mium perterritus, illico Iri fugam vertitur, evaden- D 
diiue anxietate omnibus modis coarctatur. Illi ni- 
mirum amaritudiiiis felle succensi et subfusi, persp- 
qiiendo yenenosa in eum oculorum luminafundebant : 
et crudeli inhumaiiitiite sicvientes. solum de ejus 
nece tractabant. Hicvero in uKimam jam pene de- 
ductus desperationem, de sola liberatione aollicitus, 
pro posse fugam explere conabatur. Cumque sibi re- 
fugii locum rainime patere videret, hostilesque im- 
Dorainica) petus jam propius adesse sentiret, nec aliquamdein- Jendi spem ullo modo mente captaret; 
tandera. ut credimus, Divina providentia, Sancti 
memor Vulfranni, ejus clementiam lacr}-mosis in- 
tcrnorum singultibus supplictter deprecatur : 
Sancte, inquiens, Vulfrannc. Pater inclyte, virtu- 
tuiii ^'loria iiisigiiiM, adesto clemens indultor poscen- 
ti, ij jj;.' !.. jL-niis, tui ad prajsens opitulalione 
I , ., 'u. ■ I- iiiiserator tiii opem supplican- 
. . uli conditione t 


■M,.n) c 


torturisadeo torqueri. Namqin , i; i. ■ i , 

non potuit. Intoreji Incto prosd-iiiiu , i -i 
babens nihilaliudquamm(irli>'l> liMjiji 1 1 . ( ., ini 
n Talo ilaquo incomniodum ntque paneiiJi p^is^.t l-< 
infirmitatem ot difHculliLtem a festiviiate S. Sebas- 
tiani usqun ad nctavum d{.?m Dominir ,„ji„.i„. isliterunt, 
> quieve- , Tum brabantur, inlerfnernt, atque somctipsam in l 
l&m dederat) solilam cjus doprecabntnr piotatc runt:er(UM-' l i.' . .■ .r. Iiastis feriunl, quan- 

tumqui' ,111: I L_, , iurur, tantum indulgcn- 

1" t..,. M,„-, ,Mi ,;,;. ,j„i,..n;u.. Mira resl Illi nimia 

j 1" ■ >■ :■:. ,. ■ . i:i,l,iliier Jesieviunt, Toces extol- 

I ,1 iiii^iratos altius gemiint. Miran- 

o- (iiiniii Liiiior iiigena occupaverat; tanti novitate nii- 
ii- niculi gavisus, resumptis auimi viiilms paullisper 
ut subsistons, sic eos aflatur : Quid a^itis > Quid slu- 
iiii pent«s miramini 7 Vestrus minas ad prafsens non me- ■ 
111 tuo : vobis rainantihus nulla formido : nam inclyti 
I- Palriji Vulfranni praisons adest advocatio, qui vo- 
j bis obstat niirabili obslaculo. His dictis recto tra- 
ji.L raito raox Fontanellam adiit : cqui figuram suique 
.id iinaginem siipersedentis ex cera flguratjim edidit, 
Sanciique Vulfranni sopulturaj in memoria tantae 
s gratiarum uctiones ei . At virtutis obtulit : et infantis ossuIiL iiiiu ),,iii , 

facto iterum mulii'i .-^■iii, hun 

Q petiit, iit, quia eam nni iiliiini' 

liboravornt. ex inlegio o;iiii s 

liorum perpoBsa fuifset, oxri* 
slonis, ad comprobaniiam D.-i 
raeritum, permansit. TaliliT 
berata atquo incolumitAti piT lierrexit, ot 1 retulit 


et homino» S. Viilfraiaiu.s tiloriosii.^ Iiali-tiir. 

3 Illud quoquo Bilentio praiteriro indigimm . 
suimuH, quod prarali Palris intervButu divit 
Operutitm coiiipi.'rimiiv. Knil (jiiiiliiin iLiilny m, „. 

e<|ii'"liii 1- ■■■ ■ , ■ ■..,,",,' rumst.;epitu permotu» con.picions. «niaquo^in notis 10«;", Mdervo;"o 
liomiCidascogiioaceiis.hiyuBcemodiiieoianr ■ • y^»^^ ^oio : 1 urdinem narravit, quos in Dei 

■' '■■"' ■■ ■ ii.iatione armatosreddidit ; unde 

Li. .-[.[ii li.i-i,u;i ndeundi. ad propria repedavit. 

4 Iii urbo ti Abriiicatensi quidam adulescens erat, 
i|ui die quadam ludendi gralia naviculam intravit, . . 
?l \u-y lliiviiiiii, quod i,i..ri illi adjacens est. navigare SwJJwi, 
" I' I ' ' ' II 1' : Hj-. itnpetu .•luo flnvium F 

' ■ " ' I ' 't nocto sequenli ja- 

' ' I ' ' I' ' iirj 1,111 inveniretur, die se- 

' I i"i,l;tiii ni;ife ingressi, dum relia 

■ I ' I ; 1 I liornm rotraherent, adolescen- 

' ' . '"lcChildellok vocant. invoUitnra g 

etoum oxanimem \i,l. ., , , : ., ^ v„\. , „„(„/j(f« 

frannuni caiporuiii 1 ,,,i-, ui n nn;,, (i,,riiiiii uwmut 

subvoniretsolitJipifUni-. gund vum iliutiti^ nrauim "•>"*^'''"'"' 
fiiinaot, corpus adoloscentis se movere cospit. oculos ** "'"""' 
aporuit, sicque ad invociitionem Saucli in Iiora ea- 
doin surroxit acai nihil passus fuisset mali. Inde 
Fontanellnm potons. gratos Deo et Sancto ejus re- 
pondit. ot factura in se miraculum cunctis narravit. 
Pra.terea quidara adoloscons in torrente quodam ce- 
oidit, quom impetus dccurrcntis aqura usque .-ui clu- 
sam molendini deporlavit. ibique a prima liora die 
usquoad sextam jacuit. iu ut caput ojus in fundo lll^"lZ 
aquffi. pedes voro sursum vidorentnr dependere. Ac ^^,1,11«/, 
genilrix ojus pro cara sobole Bollicita, cum ad .solitam A horam redireiion\ideret, timensne aliquid ei ad- 
versi accidisset, ccepit eum qusrere, ac notas do- 
mos ac vias circuire. Dum autera bac illacque ocu- 
los verteret, aspexit (iliiim in aqua, ut diximus, ia- 
centem. Tunc voce fl«bili clamare ccepit, ac mi^era- 
biliterse ipsam discerpere. Ad cujus vocera vicini 
et affines exterriti venerunt, et adolsscentem pene 
exanimem de aqua sustulenint : et exposito illo su- 
per littus. mater ejus ccepitadversus Sanctum eon- 
queri et dicere : S. Vulfranne, tu meum filiuni mrUi 
abstulisti. Ob iiocquod eum tibi in servum dedi redde 
eum mihi. obsecro, et ne patiari? me deficeredolore 
roaxiiiio. Obtine tnis sanctis raeritis aqud Deum, ut 
mihireJdaturpignus dulcissimum. Hfec nraute ma- 
Ire pia. et ceterisqui aderant S. Vulfrannum vocan- 
libus, repente adolesuens ociilos aperuitet sciscitanti 
matri responiJit, et deinceps plene convaltiit. Postea 
vero Funtanellam petiit, Liberatori gratias egit, at- 
que haec, ut diximus, retulit. 

S Negotiator autem quidam, Wadro nomine, ci- 
visque Rotomagensis, oneratam frumento navem a 
flumine, quod /"Olva vocatur, ut iu suam rediret ci- 
vitatem. solvit ; ac sic inde digrediens marinis Huc- 
tibus se credidit. Cumque longius jam a terra reces- 
B sissut, ac non imprudenter interundas placidieequo- 
tU clavo cursum carin® dirigeret; ventus rt-pente. 
qui eum in sequor promoverat destituit, adversi^quo 
surgentibus auris coepit vehementer urgeri, atque 
alias acoepto itinere impelli. At ille totis viribus 
contra iiisurgentes flatiisgubernaculo fortiter in ni- 
sus ccepit reluctari, et ut navira quo volebattorque- 
ret multa vi conabatur. Iuterea pontus gr^iviter in- 
tumescere, fluctus altius attollere, arenas coepit ab 
imo miscere. Ille nihilominus ciavum fortiter tene- 
bat, et in ipsos fluctus cursum regere contendebat. 
Sicitaque maris tempestas ac nautie animosilas in- 
vicem, at non aequis viribus confligebant. Sed proh 
dolor! ponti SKvitia vicit, avuisumque clavum suo 
loco prucul iuti^r uiulas iimjecit. Noridum famen vir 
ille \<].'i:.- -i; -i-in,- ■,.-',ir, ...,1 iHiro --surgens remo MARTII. (51 

pria repedavit, et Deo sanctoque Confessori gratias D 
rependit. 

6 Prffitereatresjuvenes ex pago g Baio-cassino g 

et possessione S. Simeonis. in hebdomada ante Na- 
taleji Domini, solito more parvo usi lembo, in mare 
s-b. adjacensintraverunt, et tofis viribusnavigantes ir»juvene, 
paullo aliusa terra processernnt. Sed ecce repente inparvanovf. 
adversis surgentibus auris. et in majus augmentans '"''"oJ'^ ' X-].i.. arhorem a suo :>tipite, in ijuo --labat, convulsam. et 
velum ruptis rudentibus in undas projecit et pene 
navem submersit. Tunc ille peiiitus diffidens, mortis- 
que imminentis pavore contremiscens, exclamavit, 
dicens : Domine sancte.inquit, Vulfrane, video quia 
actum est, nec spes ulla evadendi superest. Misere- 
1 re, obsecro, aniiiiai servi tui, quia infelix corpus 
hochorribili exitio infer fluctus et undas srevicntes 
perit : succurrere miserrimo spiritui, quera extor- 
quet mors acerba sievienlis pelagi. His peroratis, 
ingaiia duarum uudanjm liiatii'^, acsi duorum mon- 
tiuin profundissiiiiii- i-.. i-, nfirii.- navim illam 
rocepit : ac reirii>i.i ; .:. ■.;.■, ventisque se- 

clusis, optatadni ., , !• [iiii;.> suo refovit. 

Ibi ergo vir ille tii'.- ..! r.i i .;i l.,iii;. securus ab 

omni tempestate niaHuli.at. et acsi iii placido stagno 
positus qniescebat. Cumque super liis miraretur ot 
stuperet ; in partem dexteram respexil. ot clavum 
quem amiserat ibi buper aquas ferri vidil, et manu 
paultulum adnavigans illum accopit. Deinde remos 
8uper aquas conspexit, susceptosqge in navj repo-- 
suit. Po8t h£ec etiam velum el malum. et omnia na- 
vis utensilia invenit, et dato sibi otio, cum sociis 
suis universa, quje perdiderat, suo in loco erexit, 
et quidquid tempestate urgente lajsum fuerat uou in- 
decenter reparavit, et src desideralura navigationis 
iter arripuit, et ad portym salutis pervenire potuit. 
Itaque vir ille divina virtute pergloriosaS. Vulfraiini 
merita ab imo maris receptus mortique subductus, 
absque ullo discrimine, absque ulia jactura ad pro- pontus veheraenter inliorruit, etpr*efatosuiiuias su- 
bita lempestas involvit. At illi turhati contra tota 
virtute nitebantur, intendebant hrachia reraos tra- 
hebant, lassabantur, et nullum iter conficiebatur 
Amisso denique clavo, quo cursus navis dirigi inter 
uudas solebat, quassataquejam tabularumjuuctura. 
in ultiraam deducti sunt desperationem. Jam eaim 
impendentem operiebantur mortem, quam sibi ven- 
tus et undffl, pluviarumque ingruens pi-ocella undi- 
que minabantur, necullius efiugiilocu^ p.itere vide- 
balur. Sed iuter hjec subito recordali suut operura, 
quK de S. Vuifrauno fama percurrente audierant : 
et idcirco toto cordis atfectu ad implorandum sanc- 
tura ejuspatrocinium fantainstantius atque devotius 
se converterunt, quanto sibi nihil aliud superessa 
capiendi consilii et sperandae salutis perpendebant 
Elatis igitur ad coelura manihus sanctum nomen ejus 
invocaut votisque promissis, ut ab imminenti mortis 
pericul^o mererentur liberari. lacryraabililer implo- 
rant. Sicque de cetero nihil agebant, aed navicul» 
tantum, ne inde excuterentur, Jnbterebant. Nam 
nunc hiantium profundo demersi aquarum, labeban- 
tur tamquara in abysaum, nunc quidem sublati in- 
tumesceutiumcumulotluctuuratolIebanturinccBlum. 
Sicque igilur laborantibus nulla vel ad momenlura 
requies indulgebatur. Igitur ila illa dies transiit et 
secuudus et tertius et quartus : non cibum, non po 
tum sumpserunt, uec ad modicum quidem sorano 
indulserunt : et aliquando. ut postmodum ipsi retu- 
ieruut, eorum navicula fluctibus opplebatur, aliquan- 
do autera aquis vacua. scissa tamen et attrita super 
undas ferebatur, ac sic, ut dictum est. vivi servati 
sunt in morte. ne morerentur : pro certo perituri, 
nisi Divinaj poteutiaj manu salvarentur. Quidautem 
putamus, viri isti in uiari perpessi suot. quandoqui- 
dem istis diebus in terra tanta fuit inundantia plu- 
viarum, ut multis processio impediretur ad publi- 
cum ; tanta quoque vis undique incubuit venlorum, 
ut niullarum auferrentur cacuminadomorum et avul- 
s£B radicitus annosce arbores corruerent per avia ne- 
morum. Taiidem vero divina clementia, quaa tam 
terribili eos periculo terruerat, et mirabili sute mi- r 
raculo protectionis, precibus et meritis Sancti sui ,i 
placata, neperirent, servaverat; post tanta prolixi 
maris spatia. post imraensa turbatorum fluctuum 
volumina, sEevienliumque ventorura flamina, post 
densas discurrentium nubium pluvias ejecti sunt ad 
littus. Quibus ad terram egressis, navis illa, quas eos 
super undas huraentes fluctusque sxvientes portave- 
rat, vacua in littore super aquas stare non' potuit, 
sed inox subversa nulli ultra comparuit. Venientes 
itaque Fontanellam, cum summa devolioue ingenti- 
que leetitia et reverentia munus obtulerunt : indo 
strati solo oraverunt, gratiisque pro sua liheratione 
fideliier relatis. omnia qu% slbi contigerant Fratri- 
bus intimaverunt : ac deinceps in testimonio suse 
liberationis semetipsosinservitio Sancti dederunt : 
sicque, postquam ibi aliquanti.-iper pro reparatione 
tantilaboris relenti sunt, aweptalicentia, incolumes 
etlieli ad propria rcmearunt. 

7 Alioquoque temporequidara negoliatores, evec- 
tione navati sua lucra sectantes, prospere decurso 
mari, fluviumSequanseingressisunt. Quos cum vehe- 
mensvenli procella subito exorta comprehendisset, 
minus caute cursum navis dirigentes, io latentesim- 


ut!o c MIRACULA S. VULFRANNI EPISCOPI 
1 quibus diutiiis detenti sunt, nec ulla diviiia sententia destinafos potuit salva inde avelli potuerunt. Praeterea meriti e pla. le ab . TOlidis undarum ictibus navis dissoli 
tibus aquas undique excipiebat : et ciira eos taliter 
arenie af&xos tenerent, ventus obrueret. fluclus iti 
undaret, mors prjeoculis sita vehementer terreret; 
S. Viilfrannum, cujiisj;im multacompererant mira- 
ciila, devote ccBperunt invocare; et ut sibi in prae- 
scnti periculo dignaretur clemenler opitulari, sup- 
pliriterexorare. Ncc mora. illis clamantibus navis 
ingens adfuit, quc plena videbatur hominibus albis. iilriil liberare. 
y Erat prseterea quidam. Radulphus nomine, qui 
sub codem peiie tempore cum aliis ncgoti;itoribus ■ 
navali vehiculo, ut pagum perveniret Constantinum, ' 
utebatur : quem cum ita pergeret. repentina. ut as- 
sotet, tempestas comprehendit, duasque naves, qui- 
bus socii ejus vehebantur. in momento sutvertit, et 
eum veheinenter cum suis. qui secum ia tertia navi 
eranf, exterruit. Tuiic illeassurgens, Cernitis, inquit, Hipc cavos fltictus prora veloci scindens. et ingentes quid acciJerit sociis nostris, et riuid nos maiieat r 

undarum cumulos prteteriens, ciim jara propius ac- ignoratis : eadem quippe nobis naturae ratio, nec dis- 

cessisset.unus cx itlis claris virissurrexit.etceteris piir e^t cniiditio. Ingentnm eleraenti hiijus guttam intereant t 1 teuuit. ebibere neqnaquam possi 
mu8 : proinde diflicile e 
alioH cPrnimiiJi periisst 
vcndi votiim ait : Adjuvemus homiiics islo». 

peiiculo. Dixit, atquo injecta manu na 

El levi motu a salo, ubi bseserat, avellit : ac sic us- 

gue ad littus perduxit. tbique eam in tuto locavit. 

Quo facto. cum navi et snciis qui videbantur, navia 

illa didparuit : sed rairsQ suavitatis odor subsecutns longe lateci 

remanstt, qiii negiitiatnres illos in argumento mira- qui. t>\c nunc mccun 

culi sua fragranliarerecit, et qiiid in sualiberatione ritrevera potenter i 

deberent senlire pnlenler edocuit : ex quibua quidain Bubvenire. Ad hanc 

inde egrefsi, Fonlancilura, grtil.iaH relaluri, petie- nua in navi flexeru 

runt ; -tequG hsec porlulisse, alque ita divinitus erep- 

tos fuisse, reLuIeruiit. 

8 Nec illud sane, ut opinor, huic dissimile lon- 
ge ruit, 'tiind alii^ |i.'i' irlem teinpus accidivse, 

muK-PMim ...ij-t I (: r, ,,,,. Qui cum SeqiianaeoB- 

tiuin pi" ' ; ■ , vale- vul-. dium in.i,' ,,..., 

Vulfr;. , „1,. : 

potiai-is !iiTviih,- 
gloriantur Palnn 
tis s;ili vento pm 
puppi illiMl. ut „ 

jiceivt lr„p,.| 


. quod perare.non 

:liincjam non evadere, ubi 

Superest lamen adhuc vi- 

singulare hoc consequendi restat 

S. Vulfranni sum famulus, qui 

i>n]scat virtutum mirabilibus : 

fium voliieritis invo.-are. pote- 

bis, in tali periculo constttntis, 

ocem illi fortiter relevati, ge- ' 

toto corde inclamave- i 
nt, et siccontinuoliberari apericulnmeruerunt.II- 
lico namque horrendi ventonim flatus ceciderunt. 
undij; lument<?s quieverunt. et ita prospens succe- 
dontibiis auris, quo delibemverant, mfcifi' s^ancti 
Patris liinG aliquo dispenclio pervenerunl i. His ita- 
fiue ge*ii9 npera? pretiiim esl, lllud glorirtsiiin rnira- 
ciiliitn fiiin^^Tnv litteris, cui prajfalus jiiveiiis liaduU 
! ,1 ■, riis cst interfuis^e. Plures erant in 

I ' 1.1 i,..i!- iii.>rcibu8 onusta atfiiie opportu infiigium. Egoe ixlulerunf, et S. Vulfr.-ii m cijoperunt prajsi- solvfru 
, Sancto, in({uiunt. teii, in ivigarent 
tatidera 

i-r^diRn- diiira, et inortis 
SanclHs videlicui 
inagnis pollet vii ' l slupenduui 

i't*ni cva^o. 

Kiatia : illud quod coopenint, Dei per iitur in uialo carbusa, pati-nt lequa antenna- 
doxtra lajvaque cornua, &iqm ita salubribua 
divinituacollatisfessi iiautwquiescunl. etiter. s.l.anclihuji,« PalriristirirturdS'^'" ^""'= ^''"*''"" '" I"^^^^'"- *!"«"> ''«l'>- 

oportet considerare. qui tot sciUoet viros mnMi" « T^T f ^"^^^^^^^^t ■ sicque demura vola 

moru ex tanetledatulerunt, ocU narranl. Deumque iUm BpUcopaiU, eujus S XX MARTII. 


i remeare fes- 


nuncupatur, 
molestia, eo i 


»ftf OiimuiD, urbs 
ut -b Palesia 


omnibus des[ 

quoque omnil 
acsicultimur mstabanl 

CAPUT II. 

.Efiri sanad : energumeni et captivi libcrati : 

res pei-ditx recuperatx.- 

Jjjrat prseten lute iufirmital is facieiit^- ;il!e repeute ad ^ 

aure captaverat. respoudit, et \otum pro se facieiis 
conlirmavit. Deinde tiensim dolore membroniiii re- 
cedente, vigor pristiiius paullisper ctcpit redire. 
Cumque, adhucinvaliditatisanuisiisredisset; subito 
quasi quadum refrigeranli perfusus aiira , toto 
infremuit corpore : ac sic cunctis mirautibus sur- 
rexit, ac multo post ex toto ctmvaluit ; votum per 
setpsum Fontanellam veniens adimplevit. rem ut 
gesta erat retulit : ac post mullas gratiarum actio- * ad In. 


t quidam vir, Sisleberfus nomiDe, 
isis, qui quemdam pauperculum, qui 
Sozelinus iiLncupabattir, diu in domo sua h.ibuit : 
et quia utroque genu claudus erat, intuitu divina 
pielatis atque retributionis futurse, aluit. Cujus de- 
bilitas talis erat, ut in suo statu nullalenus erigi, 
nu&quam valeret progredi. Nam crura ejiis uervii 
emortuis siccatisque venarum filis aruerant, ac si de- 
leta carne, cutis lurida inarcidis ossihus adliajrebat. 
Qui ciim ad sepulturam B. Vulfranni, spe recupe- 
randae salutis genibus et manibus reptando accessis- 
set, et anno integro nihil pro certo conseeiitiis per- mitas quee eu 
roansisset, etexpetiti Palroni beneficium palienter sit, et antiqu; 
expectaret, tandem gratiam quam quaerebat ' pitlUm ,:.,. .i. ,,. ... 

raulla inliiTiio tili i|i 
intercetera S. Vulfr 
de gloria virtiitum.t 
passim operatur, nii 
utab illo salutem sti at, repedavit. KomEB qui- 
nguebat, cui nullaremedia ™".''i^(, 
■l-ant : in cujus doino pe- anmt 
[i diverterunt, ibique hos- dccumbtm, 
t.acceperunt. Interea dum 
^■ompatiendo loquerentur; ^ ■ebat. Miral>M( ei misencodiam, quani diu desideraverat impetra- recubuei 
vit. Quadam namque die, cum in ecclesia, in qua decetert 
S. Vulfranni sepultura excolitur, positus essef. a 
solo repente ereptus stetit et directis genibus arabu- 
landi officium, quod amiserat, in momento recepit, 
atque ora intuentium in Dei gloriam Sanctique sui 
laudem resolvit. Duo denique adolescentes Rotoma- 
genses ad locum pra;dictum sunt adducti, quorum 
unus gibberosus, alter utroque genu erat contrac- 
tus : qui cum aliquantisper ibidem morati fuissent, 
etexpetiti Patroni beneficium expectassent, divinam 
tandem pietitem, et S. Vulfranni experti sunt beni- 
gnitalem. Nam ille gibbi struma, quem ab utero ma- 
Iris defurniiter gerebat, ac si nuraquam habuisset, 
funditus caruit : iste vero directis genibus ac basibus 
. solidatis rectus stetit, sicque inirantibus cunctis qui 
viderant, et gaudentibus illis qui eoa adduxerant, 
incolumes regressi sunt ad loeum, unde venerant. 
Taliter nimirum beatus Pafer Vulfrannus defor- 
raia reformare, debilia ad virtutis statim 
consuevit. * per illum Divina cleraentia 

lla retexendi) retulerunt, et 

Jiporis speraret et flagitaret 

docuenint. Quibus ille acquiescens, fidemque inte- 

gerrimam tota mfn'e cpiificiens, Saiictum invocavit, 

et volum, ut eil'" ' fi ', f. ■■ Nec mora, infir- 

■ ■ .^^.--ainixeratVeces- 

iiifiubrasigillalim 


vero profusius pro inii)einiLi s..luie, ^ 
de.s!deraverat : proptf^rea recedentibus 
tibus gratias egit, preliumque ut secui 
suppliciter exoravit, unde, cum in suam : 
triam, ceram emere deberent, quomsus 
prssentarent. At ilU assiimpserunt rogati, et omni^ 
impleveruut fideliter, ut fuerant exorati. Sed et h:cc 
ita ge<ta ex ordine inlima^erunt ac sic taiidem ad 
propri I remeai iint 

13 In suburbio Rotomigenii quidam mi manebat , 1 deferrent, 
edissentpa- 
vice Sancto filii quoiun u d ilfus 


duo erant liolore capUU 
X gravissimum "^jJ^V" 
I \inim ^roit- f 
ssum gercbit 
niater dil cti 
in FontAnellam 
suflragium im 
U Matrona quiedam nobilis et valde dives in his ploravit et impetrare quantoc>us [lomeruit Cum 
quffi sunt hujusmundi, uxorvidelicet Radiilfi Came- eiiim apud illtus sepulturam noctem duiis.set porvi- 
rarii officio functi in domo a Willelrai Normanno- gilem, adolest-entulus ille fiigato doloro divinam teret 0( ului 
valde def i 
pignoiis pe 
duxit pro cujui 1 rum Comitis, cum unum haberet soli 

quem non nisi filias pariebat. ingenti 

derio masculinae prolis, Foatanellam accessii, et 
nullo voti sui conscio preces ante sepulturam S. Vul- 
franni devote fudit, ut ille gloriosis meritis suis 
concipiendi filium gratiamsibi apud Deum obfineret, 
qui haeres in domo paterna et honore substitui pos- 
set. Oravitetrecessit, ac sub iisdera diebus mascu- 
lum, ut petierat. conrepit et tempore evolulo in lu- 
cem mundi profudit. Unde adranduin laata gratias 
postmodum ut decuit, Deo Sauctoque ejus repen- 
dit, ac qiiibusdaro e Fratribus baic ita esse notifi- 

!2 In pago b Caletensi villa est, quse Sancta-Justa, 
Marli, T. III. post persensit virtntem, et expetiti Patroni promcniit 

ie?i- consobtionein. Nam illico suavius habons, cura ma- 

, et tre recessit, atqueipf.adieplenius, supernaannuente 

clementia, reformato lumine convaluit, ita ut nullum 

pristina» deformitatiHVcstigiumin vultu illiusvaleret 

aliquatenus deprehendi. 

J4 Alter, qui mmusculus eral, necdum enim 
biennium expleverat, ad majorem Dei gloriam majus puemluia 
periculum, et quantura apud mortsilefi. irromediabile '" 
iucurrit. Terlio etenim die nondum exacto, quo j 
Sancti tumulo mater, ut superius prajfati sumus, 
redierat : hunc nuiricula in sinu s«o tenebnt, pueri- 
literque vagientem solitis- hlanditiis deliniobat. S'>d 
cum stridentem magis cernuret, cnnalem acum, 
20 uude atgluUUi ,., SimA^ULA S. VULFRANNI EPISCOPI 

:„ „j,„i<, auo diu dctenta fuerat dolore, et suo-edenle D 

A undeveslen,. qnaindoebalur.crcacollom con.l m- «J™^ f" "i^ p,e„i„. in raomento convalni«e : et 

:,ernt. porrexit : ut »ic saltem a fletu del«ret pue- fP'»'^»'' ^eUam '^'..^^^^ ,i ,„,^ ,, retolit gratanter 

rulusteniperari.QuaitiilUsnspiclens.nesOTspcri- '"" ,. „,„,,„ Ima vocabatur. 

culi, ore sibi, ul id a;t.ti. pner,, mos «1. ra.s.t . rer»^"^"'^ ^l'^ " ^ ,^,,„,,„„ ,,^., ,„ ,,„ ,». 

,us llli inter ling..am et palatum .ntra fauc.un, an- qux o aeM ' „,.„e„„i™- i r ' '' ' "'. 

c„,tias obversa intosit. Cujus molestia grav,ter P»"'''"''»'"''''''''"' ,"? , , i , ' . , , „, 

,^ e affertus, nam nec ean, glulire ,,nlerat nec reji- super sepultu,. m Sanrt. d i 

ceresciebat iterum stri.lere vel.emenlius coep.l. ca.,ssam. ret..l,t. Nam ro.li' ,,„„„„„ M 

f„,ereadum'pa.eran.moredomi.ua,vicinoveniens, 'Z^^^^^^^^Zi^^^t. .uiv''' ■■■''^''- l^'^ 
,e„e.-am amare prolem llentem vidit caussam ,n,u,- l" ''^y^^^'™ ' , '^;;, fr„„„„\otum pr„ bac 
sivit. Qua comperta vehementer ,ntremu,t. prop us "«" :™", ;,,f ^;';.;;„,i„„„ ,,„i,ate„,, ,„am amisc- 

accessit. et a,ierto ejus ore sumraos .hpUmm a ti- re .ace ^^ ^^^^^ Q„;,„,.„„t,,,. |,„c acce- 

closlcnileradraovit, el, ut sp.nulam ,llam avello- ram, p" ' "i "i ' ,,„, , ,„,'.i, |.i„ i n, ,vi. 

ret. toto ingenio et sagacitate intendit. Sod il.ler, dcrerin i ,,i. ,m,i,,,,„,o 

qua,n volcbat, lab..rem conaturoque suum co„t,g,.sso verol.in' i ,,„,,„ 

indoluit. Namocusillaleni t.ii'.i, ciiil.,. |,i.ceiiiile villiil:., , i ' - i |' ' - ■,,,,,,,,,: 

groNsiore capite. guttur irit,iii m "■' '" ' '' ,,;^^ 

hiantis transiit, et in ejii.,1 I I :■ ,\,,_ u, 

dis,iaruit. Quo viso mater. '|ii I ; ' ' ' ,,,!,- 

verat. nllius ingemuit. piiiiun, ,'ii i';,i ,'i''' i' m ii'. '' ' I, , , , 

bracbiistollens, conlestim d,M-cili.'re, fi aJ scpuliu- .'11111111111' ' ' ' ' 1,' 

ram sancli Confeswris festinaro coipit, Sanctus, t,j g,-'iii ' 1 ■ ' - 1 '• ' 

inquiens, Vulfrn.inusliliiimmeumlibcrabit, eteum Srlo ci.nl 1 , 1 ' " '- 

stalimsanatnm rcsliluetmil.i. Vorcntoaulcmpatre ji.sc. iniuii' 1 1 n I- iii . . " " ' m " J c 

„ „0 in ilinere nliii..id illi mali arridcrot, vix ab in- floret, crimi..,Miil, ...■ si.-. u. pi.ci.iis.~i.n. c^t. 111 »u- 

° cepto enm relraxit, cl ut rcdirct ad suam domum, pradicla, noctis vig.li.s .llam ad Sancti inemor.a,„ 

satis 1PCT8 nl.lini.it. Aml.n tamcn vnlum Sanrln fe- cum summa dovoUone projsentavit, et /hdiiunm, ut 

,,,,,, ),,,,,,;, ,,i„,ii ,)„'r;ii..riiri,[.ttt.ti.ri eam ardoro pei-mitleret. poslnlavil ; sicque voto 

jgy„,,." „ , , ,1 I 1 t :' I , 1 m. completo, et quaeB,bi contigerantseriatim exposilis, 

,„l„,',i,! ' ;,, . ,,,i, i„ sua rcdiil, Deum glu,illrans et Sancli ejus se pa- 

neculiiii tii. 1, 1 t"i,!.ii.ii , ,! " „.■ iiiic trocinio .ievoto co„,memians, 

co„suev<.ritI (■..iiicilil n.- litl.il. liiKtt. (-1 iloitiiivit; 10 Vir quidam, Ilosbertus nomine, tatn vehemen- 

tertin voro dio, cum digoslione alimonlorum, q.,» tcr dajmonio vexabatur. „t cibum „o„ ca,ieret, po- ,(,,,„„„. 

perceperal, a!8 illuil intcsrum sine ulla intornorum tum ,'c8puerct, omnin vcro insana loi,ue,-eIur et fa- 

moleitia, absquo v,»ii-nitii l,r»ura i,i ,>eres9um crai- ccret. 1» u.l Sancti »uirr:iBi;i licnluct.is. noii nnilto 

•it. Inquare valilfiiii !, im, .|ii:ililer pcr lot poit sai..i,iii |,ii mi.i . n i".' •' 'ii "■ i.'1'l'iiis. 

ploxionca puenlf 11 ■ 1 ,' ■ ''i.iilescircum- Kcc ,i.'ii. . , ;., j .1- 

voluti rolicbirii! ;' !ii''iiiinquo£Bra- porc, uli • •' - :" '• i'.'. 

mentum. nunc m..^ ni^ii . iiiiuc doorsum scd mii, 1 , ' ' ■ ,, ■ ,1 • . .;r. 

redicns. transi,o itntuil, tii tiif.qtiuin I,a,,,'erct, nihil tuto ilf „ 1 ""i 1 l.is- 

Itcdoret, uc sic demutn por inferiora naturaj diges- tulu,n.^li i.ia, 

tnm oxircl. Cujua roi rulio solum fuit vnlunfas de 11.."' i: . -. ' ■ "t 

frequcnter ,nulli8 multa p,-:.i.i ■ "1 '■ ■■ 1 ,■■11 1!"' ,. 1, , .. : ,,!'!iii- sta,'o coMuevit. c Igilur cii 1 1 , ,„ , !,■ "- :."ii . 1 , l'..i! 1. .„ ■"' ":!" 'iiuia 

vitato lanti 1'alris, qua, rolcbi^uiui Iilitnt.» Oiiiilut», il,,.,ui,tii-, iiti.-iilo niiuiio Ji-ii.iii|,cl,..i, ot ,.., ,..lula 

ipseveni8sc,n.,innnulln8 supcrliochaisitarocnraperi. uiiru muilu upiiui'cliat. Atlutue.i adiiucla a multis, 

(3ujns rei gratia, pcracto sulennio, Rotoraaguin per- licet ronitensatque ,'eluctans, post dies ,iaucos, ,icr 

geiis ilo virlttte rnita iilfitiiiiim. i.ai^.'t.U'm diligenlcr Saucti ,nerita gluri.isa .ucuil ii,:.if..cle curarl, ;iti,ue 

: inquisivi. Qui ttiilil i ., " i „ 'iiitu cst. ntullis ita recoptu sonsu. i|ii. ■ i-. 1 . . li!" ;.. iii''l'' icne- 

coram ,'et,tlt',rutit, .1 , , , „, ; ■ 1 '111. i„ qno rcs rat rediit ; noc iilii i ■ 1.1 i.ni. iiuoquo 08- qua, ub spiritus tis trns .tlllll.l'' I, ,, ,„i,s suit. VOtll nn.lilli ,- \ !l''i' , ':. , .,', 

BOlvcntes. Eiiitiiiii ' , " l! i" i.i tliccbalur, sint ilivi ■ ■ 

devillaerat. i|ii.i 1 ■ ll.uicClericus taliiiii.. 1," . , „ 1., „1,:,, 

(qui lepultu,'»' s.i. 1 .' 1,1 i"ii.,iil«fal, utro- tuit hiiji,>..n„l. ,.^11,11. ii,ii,„ci ii„i,l 

Bponsa consullaiililitt, .l.„cl, cl vmicnto. ,i.,',„nas conscculus «M tan, ui cur|,uro quau, 1, icnclicia comprobetur 


diligentcr examinabat ut earuiD inftrmitates dii 
rel) iitquirore solerler studuit, qutc diccolur. unde 

essot, qnaro ca„.lclam de tnm lo.,giti.|ti.i ili.f,,|.ret. 17 Quiilau, li.n... .^i, ,.' - i,,ii,iii„ civis et 

Atilla8operlrtgiutntii..„sos,'..„l,.«cti,m(ui»Miros- ipso Rotnmagcii- 1 1 : inlineni luciir- 

pond,t,.acproliocS. Vultriiuiin, cumurallailcvir- rit, dissolutoqu." , 1 ; 1 , ; i.i- li.cto .lecu- 

tuliliu» ojtts a vii.inissuis nmltssBl, vi.lum r,.,.isso, buit. Cujus tabs , ,.11 ,„ , , ,„,■ g,-avisilebi- 

atque ,II,co miiriti» illtu» mombrurom dtrccliuuem litas, ut a slratu »„u ,ii.iiiii,ct sii,B..ie, „oc dolorem saiiii«i«' 

quiilem co„so»„ttim fuisso, „on tatuoa dolore cx tuto attrili latcri» mutntione relevo,'e. Qui cum per Ires «.»•'"'»;, 

.".''.'T"'"'''"' '''°" '"ntinuosmensosnibil roclius proficeret .• sed deto- jJjS 
n^grotaret, prudenti tandem u&us consilio. ad mvaUdvt: XX MARTII 

, Vulfranni sepulturam proposcit se transferri, ac na- 
vali evectione per Sequanam Fontaneliara usqiie de- 
deduci- Quo cum pervenisset, diebus illic nndecim 
ante fnres ecclesise in porticu jacens, divinae pietatis dis ( 
gratiam fideliter qusesivit, et desideraUe sanitatis tis n 
remedium palieDter snstinuit. Nee sua illum spes tula' 
fefellit, neque desiderto concepta fides fraudavit. tribi 
Venit interea dies votiva. tanti Pontificis Lonore so- vital 
lenni gloriosa. In ipsa itaque die praefatus aeger in- 
ter ceter.i, quibus eadera festivitas jocunda refulsit, 
Deo sil)i propitio, curatus est. ac de loco, ubi diu 
jacuerat. surgens, in pedibus suis stetil : deinde ictumfju 
quocumque voluit, sine allerius juvamine processit. in advei 
•Quod videntes qui eura antea renibns resolutui 
verant, ac in reliquis membris 
noQ sine ingenti Ipetilia mirati 

diebus ibidem exactis, l^etus ad suos remeavit, mul- que illic inopinato clavem quara perdiderat jacentt__ 
tosque tesfes virtutis io se celebralai dereliquit, vidit : qua sublevata gi-ates cura ingenti laititia 
Prseterea Robertus Rotomagensis Episcopus secula- Sancto, quem invocaverat et auctorem suae consola- 
riter vivens, qneradam filiura Willelraum nomine tionisrepntabat, devota mente rependit, remque ip- 
habuit, quem adhuc puerulum propensius, utassolet sam contiouo narrare curavit. In pago Caletensi ac 
fieri, diligebat. Eum gravis nuper infirmitas arri- possessioiie S. Wandregi.iili niiilier qiia^dam ovicu- 
! per dies aliqiiot vehementer affecit : sed las paucas. qiias hahebat. ad p.istum ut assn\ct mane loca et in ipsa etiam sancta ecclesia qusesivisset, nec ] 

invenisset ; vehementer limuit : et ideo ad sancti ' 

Confessorjs patrccinium tota intentione contriti cor^ 

dis confugit ; et iit id sibi ijuod perdiderat suis sanc- 

ritis invenire oblineret, multa devotione pos- 

. Et cum post hoc cetebrantibus ceteris Fra- 

tribns Vespertinales horas Eeciinda Dominicte Nati- 

vitalis die interesset, et superhnc quod sibi contigerat 

adeo Ht lacryraas funderet, seciim dolendo ingemis- 

ceret, nullique curflcretsicinnuentium responderet, 

ad Gloriam finito P.ialmo de more se inclinavit, 

ii ab aliquo lapide jaciente percuteretur, 

rure persensit. Cumque super hoc mi- 

ratus retrorsum respiceret, nulluraque ictus illius 

■alidum viderant, auctorem deprehendere quamvis curioso oculo pos- 

Aliqnotvero set, ad pedes aciera oculorum suorum deflexit, at- cum tenera pueri raembra violentia dnloris vehe- 
menter fatigaret, eo usque deductus est ut raortiius 
putaretur. Jacebat enim corpus immobile, clausi 
erantoculi, faciem pallnr, labia occupaverat color, 
nulla spiritus vitalis signa in eo parebant, non ha- 
litus in naribus, non ullus sentiebatur flatus in ore. 
Cumqne hfec raisera mater absente pafre fieri in 
parvulo graviter doleret, nibilque remedii superesse 
videret; tandem S. Vulfranni virtutumque illius, 
qu» jam faraa vulgabat. recordata esf. Unde confi- 
nuo ilhira cojpit tota mentis devotione invocare, et 
ut sibi filium, quem immatura mofs jam videbatnr 
occupare, snisorationibus et meritis restitueret, fi- 
deliter implorar-;?. Deinde vovit, quod eum sibi in 
1 traderet, si ab incommpdo prjesenti libera- ret. Quod ut actura est, puer oculos aperuit. et post hos ante dies Domii I hora competenti reqiiisi-;set, non 
n vehemenler timeret, ne luporum ^ 
it. S. Vulfranni Patroni sui pr»- 
siiJium invocavit, etut ovesquas amiserat sibi resti- 
tueret, facto volo fideliter oravit. Cumque vicini 
ejus, qui eodera die suas similiter oves perdiderant, 
longe latequeqna^rendo discurrerent, etearnra quas- 
dam a lupis cnmestas, alias jugulatas per avia cam- 
porum invenirent, sol® pauperculaj prsefutaj oves 
post sex dierum circulura vivie et integro numero, 
simulque uno in loco et absque ulla lajsione repertse 
suitt; nec potuit bestialis ssevitia in eis aliquid prse- 
sumere, qnas fali custodi niulieris devotio studuerat 

19 Juvenis autem quidam in territorio Ebroicensi ; Nai ^pani 1 pnposcit et accepit, nec raultn post p 18 Alius quidam denarium solummodo i 
bebat, quem non sine piidore mendicaverat : eum 
C.1SU perdidit, requisitumque nbi pn^uerat non inve- 
nit : tristatus Sanctum fideliter invocavit, et ut sibi 
quod amiserat redderet devote poposcit. Quo facto 
paullo pofit niinimura iltum. non lamen illic ubi eum 
amiser.it, invenit, etgrafias Sancto, qui in tam par- 
va re dignatus fuerat eum exaudire. rependit. At 
forte nonnulli super boc risiiri sunt, qui virtutem tus, ad casfrun 
tus. ibiqui 

; diebu: ibidri j iio^iibus cap- dili- nisi pro magnitudir 1 tale hoc videfui 
vento auri pondo, quod perisset pauper ilte exaudi- 
retiir, quia non in pretio, sed in facto rairafulura 
constare probatur. Ceterura quanti cnnstat sua di- 
viti oputeat'a. tanti nihilominus cuilibet egeno sua 
pauperlas. Nec minus profecto est pauperi unum 
amisisse denarium, quam diviti centum, Unde liquet 
magnum aeque constare beneficium super invento, 
ubi non est rainiraiim detrimentum in amisso. Qua- 
propler ner inaequale fit gaudiura, neque revera in 
aliquo differens est miraculum. Unde liquido datur 
intelligi, divinitus sign; 

sed pro fidei magrnitudine mortalibus exliiberi 
per hoc nutli debent videri. non mag 
obtinentur non i>arva. Quod si forte al ignorant sunt. Ille gentia, ut nulla il)i spe.^ f.-\,,,|.i,.ii .i; n ir. :,jr_, rijsto- 
diretur : tandem incidit itli cou^itium, :iancti Cunfes- 
snris invocare prtesidium. Quod. ut proposuerat, 
cum fecisset. confestim pessulura lerri dissiluit. vin- 
cula soUita ceciderunt, liber ipse in raedio apparuit. 
At illi qni aderant super lanta re talique rairaculo 
attoniti, caussam diligenter inquirere ab illo ccepe- 
et qualiler id aceiderit studiosius percunctati 


1 Vulfranni retutit, cujus etiam meritis se libcrum adstarii con- 
fidenter edocuit. Tunc hostcsilli, qui militem illum 
cpperant, et vinculis apgravaiuin suh i!Jli^;L-nti cus- 
todia osservabant, audit > >.> ,. ' ii-.iini, ■, ..fi|rie pro 

cognita ejus virtute, qua i ■ m ' n|]j(iio 

vulgaverat, mitiores et\'.--i' i.', qui 

in tali sipno se eis dignati] !, . ■ i- u, ,: i. i ire. !i- 
berum illum raiserunt qun velh'! jtiire, iiuliiira pre- 
tium depi >scentes, nihil redemptionis demceps ab eo 
expefentes. At ille, ut pr^missum est, dimissus, 
festinus Fontaneltam accessit, seque iujmicam gen- 
tera periculumque qiiod incurrerat evasisse perdo- 
cuit, et grates Liberatori suo solvit, votoque soluto 
quiB fide ad prnpria laetus rediit. Mulier quaedam Foiitanel- , 
viden- lam accessit, quam vehementer vexabat iniraicus t tur vilia, non tamen iltis quibus optato accidunt, humani generis. Qu; 

possunt esse non cara, Praeterea referamus, quid valto intercedente cura 

cuidam ex momichisS. Wandregisili rontigerit : cu- Campellier vocatur, es 

jus etsi minus grata est persona, non tamen facti hanc repento Spiritus 

minorgratia constat. Girardus enim nomine mona- atquc graviier. ut ante 

chus. die quadam officium refectorii gerens. clavem pit. Mirati sunt omnes. qui 

perdidit sibi commissam. Quam cum per diversa rant, ac miser» illi nullumjj purvo tempni 
fuis^et; ad villam, qus 

alignua iterato invasit, 

lorquere coti- 

huic spcctuculo ade- 

1 remedii locum, duI- 

lam 1S6 MIRACULA S. VULFRANM EPISCOPI 

A lam jani gnitiftni superesse ulterius aesHmabant. At trementifiue corpore stupebat attonitus. Qui cum ta- 

diviDa pietas desperala dignanter adfuit, quae An- libus indiciis deprehensus. diligenter discuteretur, 

gelicf. illi ministerio salutia obtinendae rationem nihil resistens substitit, deinde furtum quod late- 

revelavit. et nt secundo Fontaneliam rediret, sani- bal subinvolutum exposuit : sicque demum cuncta, 

tatemque a Snncto sper,Hrfit, imporavit. Igitur ut qu£e egerat cunctis, qui aderantintimavit. Tunc rau- 

Divinitus sibi osti-nsum fuerat, locum denominatum lier praefata omnia, quK perdiderat, laeta valde re- 

repetit. interest cum populo sacra^ noctis vigilris, cepit, et Deo Sanctoque Confessori cum multa exul- 

prsestolatur repromissa- sihi sospitatis gratiam, quam latione gratias obtulit, qui sic sibi absque dilatione 
paullo post expctiti 
nieruititerum adipisci. Denique nto curata, 
>L'epit : ^'ratias egit, nec 
de cetero aliqnam perpeesa est infestationem expulsi 
hosfis : sed iu aeceptaaanitatrsgratia deinceps per- 
niansit. Ecce, ut promi-cram, mulieri desperal» nec 
tidem liabenti, sulufis con^sequenda} divin% ptetafis 
afTuit gralia. et languido illi, de quu praelocuti su- 
mus, dedit su!t> causi>us salutis, quam expelere non 
polerat necnoverat. 

20 In endeni quoque villa juvoncula quEcdanr penitus i 

posset. Interen 
formitflte fiirte 
Bancti Confessi 
iiimilitudincm c i ut longo [emporis intervallo opua fcemi 
et, et nulli; remedii genere sanari opportune 
itcr ejiis pra^ deformitate atque in- 
nodum in^emiscens, ac de meritis 
[lonimprudpnterpriesumens, oculi 
, ut potuit, fi ipplicanti adfuit : furequo detecto an 
menta sinealiquadiminntione restituit. 

2i Alia nihilominus mulier juvenis aetate . sed 
cana fide. manum habebat contractis digitis ad omne 
opus invalldarn, quaj Sancto tandem votura facere «"^f 
studuit, si sibi gloriosis meritis suia obtineret apud <^t^iorum 
Deum, ut ab illa mereretur debilitate liberari. Erat 
autem de territerio Caletensi, et de villa, quse vo- 
caturS. e Houorina;, dedicata vero sanctae religioni. 
Voio itaque facto, ita plene ac perfecte sanata est, 
ut quod promiserat illico ageret, ac deinieps omne 
m sine aliquo impedimento infirmitatis 
decenter expleret. Prjeterea in pago 
illa f Titliacus, puer quidam claris or- , 

tus parentibus, annorum octo dicebatur, qui gravi inftaUo 
ilate cleprehensus, itainturauituttoto corpus- forporu, 
lectoperprolis culo distentus tabesceret, . B S. Vulfranni.extinctodiloctmsobolisoculoapposuit. lemporis inlervallum surgepe nequiret. Pro quo pa- 

Mira res! Confestim luxdiu negala, absque ulla di- rente^ ejus votum sancto Confessori facere studue- 

latione araissum vidcndi r.niciirm rppnnivit : ita ut runt. Nec mora : puer dolore recedente. ac sanifate 

lam proraptum pN-rf pii.-lln- Innii^ii nrppisae, quam redeunte, turpiilla iiberatus est corporis inflatione, 

matrem votum luh. t l ■ It, [[,, ,lir[a quoquo et pnslinae donatus incolumitati. Sic itaque pius 

mm territorii Uotom;.; - ;,,,,, . iln,, qui Ro- Paator, atque gloriosus Christi Confessor Vulfran- 

lonis-mnra voiiilui - ' ,11, ,!i l niuli.Tjrianiim ari- niis invocantes se ubique, suaquepatrocinia fideliter 

dam habebftt, qiw oniii in nur.iin*^ Sancli de cera implorantes consuevit audire. juslisque eorum pre- 

manum fecissct. et volum promiaisset; illico manu cibus ac votis annuere, infirnios sanitati restituere, 

restituta convaluit, et ad looum sepultur» Saucti peridiUntes liherare . moestos telificare. Mihi quo- 

^'•'''''"■""i liuescriptori in oculura pulviculus eodem fempore doloroaili- 

I ,(,, u,[,} iiicidit, et vchenienter me afficere ccepit, Propterea 

ii;, \ L- cum Sancti nonien tacita mente revolverein. meque, 

,111 qui illiiis miracula scribebam, lale quid non debere 

iir, rtis pati mecum reputarara ; uno oculo coepi circumspi- 

110 statu cere cuinam Fratrum oculum raihi dolentem inspi- 

. Sancti- ciendum purgandumque deberera committere- Cum- 

um, ma- qiie uni, qui milii perspicacior aptiorque lali negotio 

im repe- videbatur, hoc ut agerel decrevissem me comraittere 

noraine, ei credere. accessi raanuraque ut raihi illum conver- 

morium, terem lelendi. Sed priusquara caussam signarem, 

inminioa} miro modo, mihi satis optato dolor quievit repente, 

' Mii , ,le ita ut mecum rem mirarer, oculumque an doleret 

' '- 1 1'- ulterius manu apposita confricans diligenter explo- 

■ 1,^ rarora. Ubi ergo me ita sanum acsi numriuam do- 

persensi , gratias agens a Fratre , quera F actionibus ad sii 
contractus corjii 
letudine, apartiii 
longitudinGnt 1, |,U|.,M, advenit; qiift 

itn ut in cjus 

ligiai.riHt.inr 

21 Eratii fnciHis, r.-.u. 
el ut pro bai occtesia illa c 

Bubsarcinalus, qwi volut ameni" iUi hoiuo isuotus. multuni 
' "lis labontibus. ' 'is expRtobam. 

■> li- 23 Qiiidara homo S. Vulfranni misericordiam 

"iiu' expetiit, qui in qiiosdam ministros incurrit g. Hi 

' 'iiit. autera eqiium, cui ille insidebat, eo dejecto rapue- 

iit vtw- runt, et hunc, eo super hoc conquerente, eiiuitare 

coiperunt. At illo ccepit eos rogare. ut pro amore 

lus no- Domini et suncti Confessoris, quem expetebat cabal- 

iu(r.,ssn lum redderent, nec eura aliquo modo impedirent. 

" ' 'II i Illi vero potitionem ejus contomnentfts dixerunt. se 

' ^ 'I- doniini sui servitium prius implere velle. et sic ei, 

'■ si tamon eos sequerelur, reddere. Haec ille audiens 

'" ■lius etspem ullamjam uonhabens, ex Doraini cleraentia 
'■i"itur, prnpsumit. et cum lacrymis ait : Sancte et electe Dai 
rlutura Vulfranno, placetne Ubi. ut ab his ho^tibus equus 
rtnmno mihi te devote requirenti auferafur? Fer. obsecrn. 
^' f" 'lo auxilram, quera credo niagni raenti apud Denm. His 
' if; perorafis.conrestirailliomnemvimcorporisaimlten- 
' "- les.Bcsialiquovinculonexidivinitus.steieniiH n^^uii 
" '' -ili ot immobiles. Cunique uiterentur uftra progicdi. ncc 
vttlerent; recogno^centes haic sibi pro perfidia sua 
contigiise, coiperuut illum rogare. ut equum suura 
'""""" 3uo auscepto 

protinus cvum furaii 
immoH; dignaretur accipere. et pro e , protinus illic absoluti, qao tendebant abierunt. Ille tempestas illa gravis, qua? solito i 
vero Fontanellam accessit : ethffic ita gesta cunctis rat. sedata quievit : ita ut nulli for 
andientibus narravit ; et voto soluto , ad propria quillitatem mari non fiasn rflflii<i>;B rediit. 

24 Alius quidam ab hostibus captus est, et in 
custodia missus, qui S. Vulfranni raeritum obnixe 
deprecat.us est, ut sibi misereri dignaretur. Nec 
niora : illo orante, pessulum, quo vincnlum fer- 
reum fipmabatur, dissiluif, et iUum admodi 
cavit. Veniens autera Foritanellara vincul 
id est, boias seoum detiiHt, et eas ibi ir 
nium virtutiii in edito suspendit, et grat ritis Sanctorum, quos in\ 
vero prajfatus Ausfridus c 
itineris difficullates in patn Clei n fer- Sancturaque Patronum 
Ijetifi- Nicolao vitam sibi ac salutem 
illud, crimine et Iiostili Paganorum 
stimo- est obtinuisse. 

36 Sanctiraonialis qusedi r'erant. Verum enim 
post multas prolixi ' 
sanus remeasset, hxc 
ta fideliter narravit, 
Viilfrannura cum S. 
n illo pelagi dis- 
rrore, protestatus 

nine Eulalia, Fon- ^ , Hic autem saiiiori con 
frannura. utopitulari djgnaretur 
Dnm autem precibus devolis insisl 

post si^nsit adesse virtutem Sancli, 


Sibijiunii, 
Chrflfnt 
piiiyrim 300, quidam segritudinem quamdam tanelljB degebat : huie erat filia, 
incurrit, ita ut nec a lecto surgere, neqile quidpiam nacho pictacium accepit, in qui videbatur imago '™'S'* 
operis per duorum ferme annr.rum curricula valeret Salvatoris, quasi pendentis in cruce, honeste ei- JJJJmS' 
•ilio fretus S. Vul- pressa, et nomina ipsius descripta. Hfec itaque do- abodelutum. 
crebrius invocabat. mum rediens secura detulit, matrique custodieudum 
ob reverentiam videlicet Domiuici characteris com- 
raisit. Quod mater accipiens aperuit. deinde adorato 
reverenter Salvatore in sua figura complicuit . ac 
mox in lecto suo inter cervicale pulvillum ad lioram 
reposuit. Interea vulpecula domestica superstratum 
3 suae, ubi ipsa quoque frequenter jacere ac 
e consueverat, ascendit casuque parcanienum 
illud invenit : quod sfatim subripiens clanculo dis- „ 
cessit, et in nemore doraui configuo facta scrobe 
hurao operuit. Prffidicta vero Dei famula pauUo post 
ad stratum rediens, quod posuisse se caute suspicata 
fuerat, quaasivit, nec invenit. Sciscitatur filiaro, in- 
terrogat familiolam, omnes se habere negant. Proin- 
deomnia, quai in lecto erant, evolvuntur, omne 
etiam acus seu stramen, quod inferius .jacebat, 
carptim discutitur, nec sic quod quaerebatur repe- 
ritur. Interea frater ille depositum instanter re- 

Aposcit, perditum audit, nec credit : insistit vehe- 
nnolncarnationis millesimoquinquagesimosexto raenter. stomachatur, nec posse se eo carere profi- 
tetur. Itaque valde molestus in repetendo erat, et 
amaris sermonibus Dei ancillM aniraara raoestifica- 
bat. Sic ille et alius dies transiit : tertio vero dia 
cnm acrius exigendo commovisset, illa domum ra- 
diit, et super his vehementer anxia, cum redisset, 
flere ccepit. Tunc sanctiraonialis illa altius suspi- 
rans, caussasque illius tantae raolestise merito impu- 
tans, et perturbatis omnibus qui aderant, vulpecula, 
quam supra dixiraus tnter eos, ut solebat deambu- 
coepit.Tunc illa, Tu, inquit, mala bestia expila- CAPUT III. 

Tempestas sedata : deperdita recuperata : 
cendium extinctum : 7nor(/i homiyiu}) 
brutorum sublati. Incarnationis millesimo quinqungesimo sexto 
Baliylonius Rex Hiorosolyraam misit , Sanctunique 
sGpuIcriira, ut occluderetur praecepit, ac ne quisquam 

Christi;inoriini iu illud iilterius introiret, prohibiiit. 
Quii rnii |„.| ■ ( i.r.-;! i'i(. i[uiGx omniterrarum orbe 
illu''<;'' ■■. I '■ ■ iti sunt : et quia devoiionis 
sua- il' . .;Mt,inonem Sanctorum loco- 

ruin ''\ :i. I ■, ...r.i.iTit explere.graviter inge- 
muTiint. H:iliiti) di.'iiiilectmi Patriarcha, qui sancto 
loco illi prxerat consilio, de civitate ne caperentur 
maturius exiernnt : cupientes anteqiiam res inno- tesceret. urbes, per quas redeundi transitus erat, trix semper et subdola, tu raihi hiec L fecisti 


n.-Ml,:, 
repQrtn eilere. Sed cum hiijusmodi pras- 
re lateque percrebui*se perpende- 
terra illa so nullatenus absquedis- 
limerent, ad portum, quem vicinius 
gratia effugii.. quod in soto illis 
us diverterunt. Ubi ut desiderabant mala, tu plane, non alius, furata. quod quaero, e»- P"*' ^fiduam 
tulisti, etalicubi, tu defodisti : ego vero tribulor, s.ruliranM 
et toto corde ingemisco. At nunc te pncmissa Dei reftmn 
omnipotentis virtutepergloriosura S. Vulfranni no- ■^' 
men conjuro, ut sicut vera sunt rairabilia, quae per 
ricordia operatur, sic nobis absque 5 petebatu ^•igii ilo : erant autera 
plus quam trecenti. Euntibus autem illis, ■( 
jam secundo succossu ac proaperis ventis prolixi 
polagi Rpatia cucurrisaent, immensa exoritur t 
pestas, qnse veheraenter eos vexavit atque diui 
ne inceptura perficerent retentavit. At illi grav 
angustiati , ac ingenti pavore consternati, 
diversis regionibua orant, ita nibilorainu 
Sanctorum noraina invocabant, non taraen aliquid 
proficiebanl. Erat autem inter eos vir quidam non 
ignobilis Ausfridus noraine. Hic cum praefatis viris 
Kuprema i\\ nccessitato constitutus, S. Vulfrannum 
fortittir inv 
aoUicite adi 2 iniraverant, dato quod dilatione, quod abstulisti, referas, et damnum fami- IUicD quod prBBsumpsisti, restituas. n 

o pretiosura et potens raeritum Sancti ejus, 

bestiola illa Divinara pra^sensit virtutem et invoca- 

tionem, nec factam per Sancti nomen pertulit con- 

testationera : sed confestim exicns in proxiraum ne- 

mus terram scabere ccepit, piclaciura illud, quod 

absconderat deopertum ore lulit, cunctisque cernen- 

diversa tibus et attonitis coram vestigiis domina; et altricis 

suae relatura exposuit, ibique nullo cogente reliquit: 

in quii nulla omnino Ixsura erat, nihil corniptionis 

apparebat. Omnibus igitur super inventione rei 

araissx exultantibus, Dei ancilla, cui altior erat in- 

ccepit, et ceteros, ut idem agerent tellectus, in virtute sancti Patroni et meritorum 

At illi quos exfreraa perurgebat gloria ejus araplius gloriabatur. angustia et borrendae mortis vicinitas exterrebat, 
una oranes voce simnl inclaraaverunt dicentes : Ky- 
rieeleison, Sancte Vulfranne ora pro uobis : Kyrie 
eleisoii, Sancte Nicolae ora pro nobis. Ad hanc vo- 
cera supplicatiouis expaverunt horribiles venti, ac 37 la villa, qux Bodaliel nuncupatur, homo qui- 
dam, Anscbetillus nomine , manebat, qui raolendi- 
num ibi superOInara fiuviura constructum sub cen.<iu 
tenebat, Is aliquando mea