Skip to main content

Full text of "Thucydides"

See other formats


Τΐιΐδ ΐδ α άΐ^ΐΐαΐ οοργ οί α ΐ3θθ]<: Ιΐιαΐ \ναδ ρΓ^δεΓνεά ίοΓ ^εηεΓαΙΐοηδ οη ΙΛιαΓγ δΐιείνεδ ΐ3£ίθΓ6 ΐΐ \ναδ οαΓείιιΠγ δοαηηεά \)γ Οοο^ΐε αδ ραΓί οί α ρΓθ]£θΙ 
ίο ιηα]<:6 Ιΐιε χνοΓίά'δ ΐ3θθ]<:δ άΐδθον6Γαΐ3ΐ6 οηΐΐηε. 

ΙΙ Ιιαδ δΐίΓνΐνβά 1οη§ εηοιι^ΐι ίοΓ Ιΐιε οοργή^ΙιΙ ίο εχρίΓ© αηά Ιΐιε ΐ3θθ]<: ίο εηΙεΓ Ιΐιε ριιΐ3ΐΐο άοιηαΐη. Α ριιΐ3ΐΐο άοπιαΐη ΐ3θθ]<: ΐδ οηο ΙΙιαΙ \ναδ ηενεΓ δΐιΐ3]60ΐ 
ίο οοργή^ΙιΙ ΟΓ \ν1ΐ0δ6 Ιε^αΐ οοργή^ΙιΙ Ιεηη Ιιαδ εχρίΓεά. λΥΙιεΙΙιεΓ α ΐ3θθ]<: ΐδ ΐη Ιΐιε ρπΐ3ΐΐο άοιηαΐη ηιαγ ναιγ οοπηίΓγ ίο οοιιηίΓγ. Ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ 
αΓ6 οπΓ §αΐ6\ναγδ ίο Ιΐιε ραδί, τερΓεδεηΙΐη^ α λνεαίΐΐι οί ΙιΐδΙΟΓγ, οπΙΙιίΓε αηά ]<:ηο\νΐ6(1§6 Ιΐιαί'δ οίΐεη άΐίβοιιΐΐ ίο άΐδοονεΓ. 

ΜαΓίίδ, ηοΐαΐΐοηδ αηά οΙΙιεΓ ηιαΓ^ΐηαΙΐα ρΓβδεηΙ ΐη Ιΐιε οή^ΐηαΐ νοίπηιε \νΐ11 αρρεαΓ ΐη Ιΐιΐδ βίε - α τεηιΐηάεΓ οί Ιΐιΐδ ΐ3θθ]<:'δ 1οη§ ]οιΐΓη6γ ίΓοηι Ιΐιε 
ρπΐ3ΐΐδ1ΐ6Γ ίο α 1ΐΐ3ΓαΓγ αηά βηαΐΐγ ίο γοιι. 

υ83§6 ^αίάεϋηεδ 

Οοο^ΐβ ΐδ ρΓΟίιά Ιο ραΓίηεΓ \νΐ1β 1ΐΐ3ΓαΓΪ£δ Ιο άΐ^ΐΐΐζε ριιΐ3ΐΐο άοηιαΐη ηιαίεήαΐδ αηά ηια]<:6 Ιβεηι χνΐάεΐγ αοοεδδΐΐ)!©. ΡιιΙ)1ΐο άοηιαΐη ΐ3θθ]<:δ ΐ36ΐοη§ ίο Ιβ© 
ρπΙ^Ηο αηά \ν6 αΓ6 ηιειείγ ΙβεΐΓ οιΐδίοάΐαηδ. ΝενεΓίβεΙεδδ, Ιβΐδ \νοΓ]<: ΐδ εχρεηδΐνε, δο ΐη ΟΓάεΓ ίο Ι^εερ ρΓονΐάΐη§ Ιβΐδ ΓεδοιίΓοε, \ν6 βάνε Ιαΐ^εη δίερδ ίο 
ρΓενβηΙ αβπδε βγ οοηιηιεΓοΐαΙ ραΓίΐεδ, ΐηο1ιιάΐη§ ρ1αοΐη§ Ιβοβηΐοαΐ ΓεδΙήοΙΐοηδ οη αιιΐοηιαίβά ςπεΓγΐη^. 

λνε αίδο αδ]<: ΙβαΙ γοπ: 

+ ΜαΙίβ ποη-αοηιπιβΓοίαΙ Η5β ο/ίΗββΙβ^ λΥε άεδΐ^ηεά Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ ίοΐ ιίδε βγ ΐηάΐνΐάιιαίδ, αηά \ν6 τεςπεδί ΙβαΙ γοιι ιίδε Ιββδε βίεδ ίον 
ρεΓδοηαΙ, ηοη-οοηιηΐ6Γθΐα1 ριίφΟδεδ. 

+ Κβ/Γαίη/Γοηι αηίοηιαίβά ρΗβΓγίη§ Όο ηοΐ δεηά αιιΐοηιαίβά ςιιεήεδ οί αηγ δΟΓΐ ίο Οοο^ΐε'δ δγδίεηι: Ιί γοπ αιε οοηάποΐΐη^ τεδεαΓοβ οη ηιαοβΐηε 
ΐΓαηδΙαΙΐοη, ορίΐοαΐ οβαΓαοΙεΓ Γεοο^ηΐΙΐοη ογ οΙββΓ αιεαδ \νβ6Γ6 αοοοδδ ίο α ΙαΓ^ε αηιοιιηΐ οί ΙεχΙ ΐδ βείρίιιΐ, ρΐεαδο οοηίαοί ιΐδ. λν© οηοοιίΓα^β Ιβε 
ιίδε οί ριιββο άοηιαΐη ηιαίεπαΐδ ίοΓ Ιβεδ© ριίφΟδβδ αηά ηιαγ β© αβί© ίο ββίρ. 

+ Μαίηίαίη αίίήΒηίίοη Τβ© Οοο^ΐε "\ναΐ6ΓηιαΓ]<:" γοιι δε© οη εαοβ βίε ΐδ εδδεηΐΐαΐ ίοΓ ΐηίθΓηιΐη§ ρεορίε αβοιιΐ Ιβΐδ ρΓθ]60ΐ αηά βείρΐη^ Ιβεηι βηά 
αάάΐΐΐοηαΐ ηιαΐ6ΓΪα1δ ΙβΓΟίι^β Οοο^ΐε Βοο]<: ΞεαΓοβ. ΡΙεαδε άο ηοΐ Γεηιονε ΐΐ. 

+ Κββρ ίί Ι6§α1 λΥβαΙεν^Γ γοιίΓ ιίδε, τεηιεηιββΓ ΙβαΙ γοιι αΓ© τεδροηδΐβίε ίοΓ εηδίιήη^ ΙβαΙ \νβαΙ γοιι αΓ6 άοΐη§ ΐδ Ιε^αΐ. Βο ηοΐ αδδΐιηιε ΙβαΙ ]ιΐδΙ 
βεοαιίδε \ν6 βεβενε α βοο]<: ΐδ ΐη Ιβε ρπββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη Ιβε ΙΙηΐΙεά δίαΐεδ, ΙβαΙ Ιβε \νοΓ]<: ΐδ αΙδο ΐη Ιβε ριιββο άοηιαΐη ίοΓ ιΐδεΓδ ΐη οΙβεΓ 
οοιιηΐήεδ. λΥβεΙβεΓ α βοο]<: ΐδ δΙΐΠ ΐη οοργή^βΐ ναήεδ ίΓοηι οοιιηΐΓγ ίο οοιιηΐΓγ, αηά χνε οαη'Ι οίίεΓ ^ιιΐάαηοε οη χνββΙβεΓ αηγ δρεοΐβο πδο οί 
αηγ δροοΐβο βοο]<: ΐδ αΠοχνοά. ΡΙοαδο άο ηοΐ αδδΐιηΐβ ΙβαΙ α βοο]<:'δ αρρβαΓαηο© ΐη Οοο^Ι© Βοο]<: ΞοαΓοβ ηιοαηδ ΐΐ οαη β© ιΐδεά ΐη αηγ ηιαηηοΓ 
αηγ\νβ6Γ6 ΐη Ιβο \νοΓΐά. Οοργή^βΙ ΐηίήη^οηίβηΐ ΗαβΐβΙγ οαη βο ςιιΐΐο δονοΓο. 

ΑβοαΙ Οοο§ΐ6 Βοοίί δεαΓοΗ 

Οοο^ΐο'δ ηιΐδδΐοη ΐδ ίο ΟΓ^αηΐζο Ιβο \νοΓΐά'δ ΐηίοΓηιαΙΐοη αηά ίο ηια]<:ο ΐΐ ιιηΐνοΓδαΠγ αοοοδδΐβίο αηά πδοίιιΐ. Οοο^ΐο Βοο]<: δοαΓοβ βοΐρδ ΓοαάοΓδ 
άΐδοονοΓ Ιβο \νοΓΐά'δ βοο]<:δ χνβΐΐο βοΐρΐη^ αιιΙβοΓδ αηά ριιββδβοΓδ Γοαοβ ηοχν αιιάΐοηοοδ. Υοιι οαη δοαΓοβ ΙβΓΟίι^β Ιβο ίηΠ ΙοχΙ οί Ιβΐδ βοο]<: οη Ιβο χνοβ αί |]ιίίρ : //]οοο1^3 . α^οοα^ΐβ . οοιη/ <ί 
»-Η 
% 


, 


Κ 


Ο 

ο 


• 

ϋ 
ϋ 

^ 


υ. 


ο 


^^^ 


< 
>- 


^ 
^ 


03 


Ο 


< 


ω 


ίϋ 


ο 


α 
(Λ 


Η 

Ι 

α. 


ί- 
ο:: 
< 
> 
»— 1 


^ 


ί =^ 


Κ 
• 

ω 
Ο 


Η 


> 


α. 


>-Η 


δ 


"Ζ 
:3 


τ ^ 
■ 


> 


Μ 


β 


^ 
( 


ί 


■ 
■ Ϊ0. ποο^ΐε 


^^. )/~;^. 


<"''Γ ' •''«ί>• \. Οί9ίΙίζθαΙ ΐ3ννοΟΟ^ΐ€ Οί9ίΙίζθ€ΐ ϋγνοΟΟ^Ιε Γ ^Μγ^Μϊ^ΜΪ^ΙΙγ^ΙΙΪ^Μ 1 ΤΗϋΟΥΒίΒΕδ. 

ΕΕ0ΕΝ3υΐΤ 

30ΑΝΝΕ8 ΟϋΙ.ΙΕ1.Μυ8 ϋΟΝΑΙ.ϋ80Ν, 8.Τ.Ρ., 

00Ι.1. 88. ΤΚΙ5. ΑΡϋΟ ΟΑΝΤΑΒΚ. ςΟΟΝΟΛΗ 800108. 

νοι. π. ΗΔΒΡΕΒ ΑΝϋ ΒΕ0ΤΗΕΕ3. ΓΚΑΝΚΜΝ 8αυΑΕΕ. ίί""* ΗατρθΓ'β ΟγθθΙς αηά Ιι&Ιίη Τθζϊβ. ^ΒδΟΗΥΙλΧΤβ. Ιδιηο, ΡΙβχίΜβ Βίηάΐη^, 40 οβηΐβ. 
ΗΟΒΑΤΠΤδ. Ιδιηο, ΠβχίΜβ ΒΙηάΙη^, 40 οβηΐβ. 
ευΒΙΡΙΟΈδ. 3 νοίβ. Ιβιηο, ΠβζΙΜβ Βίικϋιις^, $1 20. 
ΤΗΙΤ0ΥΏ*ΙβΈ8. 2 τοίβ. Ιδιηο, ΙΊβχΙΜβ Βίηάίης, βΟ οβηΐβ. 
νΕΒ&ΐυυδ. Ιδιηο, ΡΙβχίΜβ ΒΙηάίη§, 40 οβηΐβ. 
ΗΈΒΟΒΟΤυδ. 2 νοίΒ. Ιδιηο, η6ζ11)1β Βίηάΐη^, 80 οβηΐβ. 

φίΗ€Τ9 νη Ρτέραταίίοη.) Οί9ίΙίζθαΙ ϋγ ν300^ΐ€ 
ΘΟΎΚΥΔΙΔΟΥ 

5ΥΓΓΡΑΦΗ5 Ε'. Του δ' ίνιγιγνομίνον θίρον^ αΧ μίν ϋ^άνσιοί σπον- 1 
δαί διελβλυντο μίχρι ΤΙνθίων. και Ιν τη ΙΚί^ίΐρία. 
Αθηναίοι Δτ/λιΌυδ άνίστησαν Ικ Δούλου, ηγησάμ€νοί 
κατά Ίταλαιάν τίνα αΐτίαν ου καθαρούς οντάς Ιερω- 
σθαι, και α/χα «λλιπες σφίσιν €ΐναι τοντο της καθάρ- 8 
σεως τ; ττρότερόν /ιοι δ€δ?/λωται ω5 αν€λΟΓΓ€9 τα$ 
θηκας των τ€θν€ωτων ορθώς Ινομισαν ττοιησαι. καΐ 
οί μ€ν Δι/λιοι *Ατραμνττίον Φαρνάκου Βόντος αντοΐς 
Ιν τί} *Ασια ωκησαν, ούτως ως ϊκαστος ωρμητο. 

Κλέων δέ * Αθηναίους 7Γ€ίσας Ις τα Ιττι ©ράκηςχω- 2 
ρία €ζ€7Γλ€νσ€ μ€τά την €Κ€χ€ίρίαν, * Αθηναίων μ€ν 
οπλιτας €χων διακόσιους και χιλίονς και ίτπτίας. τρια- 
κόσιους, των δέ ξνμμάχων 7Γλ€ΐΌυς, ναΰς δ€ τριάκοντα, 
σχων δ€ €5 'Ζκιωνην ττρωτον, ίτι πολιορκονμίνήν, και 
νροσλαβών αντόθεν οττλίτας των φρουρών κατεττλευ^ 
σεν €5 τον Κολοφωνίων λιμένα, των Ύορωναίων απέ- 
χοντα ου τΓολύ της πόλεως, έκ δ' αυτού, αίσθόμενος 3 
υτΓ* αυτομόλων δτι ουτ€ Βρασίδας έν τζ Ύορώνη ουτ€ 
οί Ινόντες αξιόμαχοι εΤεν, τζ μ\ν στρατιά, πεζή έχωρει 
€5 τί^ν ΤΓολιν, ναυς δ€ ττεριέττεμψε δ/κα €ς τον λι/χένα 
περιπλειν. και προς το περιτείχισμα πρώτον αφ- 
ικν€Ϊται, ο προσπεριέβαΧ^ τ^ πόλει 6 Βρασίδας, Ιντος 
βουλόμ€νος ποιησαι το ττροάστίΐον, και δΐ€λών του 
παλαιού τείχους μίαν αυτήν Ιποίησε πόλιν. βοηθη- 3 
σαντ€ς δ€ €ς αΰτίί Πασιτ€λίδας τ€ ό Λακ€δαι/χ()νιος 
άρχων και η παρούσα φυλακή προσβαλοντων των 
* Αθηναίων ημύνοντο. και ως Ιβιάζοντο και αι ν^€ς 
α/χα 7Τ€ρΐ€πλ€θν €ς τον λιμ€να περιπεμφθεισαι, δεισας 2 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ο ΙΙασιΤίλίΒας μη αΖ τ€ νη€ς φθάσωσι λαβονσαί 
Ιργμον την ττόλιν καΐ τον τ€ΐχίσματοζ άλισκομένου 
ίγκαταληφθΊΙ, άττολιττών αυτό 8ρ6μ<ύ €χωρ€ΐ €ζ την 

2 ττόλιν. οι δέ Ά^τ/ναΓοι φθάνονσιν οι τ€ άττο των ν€ων 
€λ6ντ€ς την Ύορωνην και 6 'π€ζ6ς Ιττισπόμενος αυτό- 
βθ€ί, κατά το ^ΐΎ^ρημενον τον παλαιον τ€ίχονς ζνν- 
€<ηΓ€σων. και τους μ€ν άπ€κτ€ΐναν των Ίΐ€λο'ΠΌννψ 
σίων και Τορωναίων €νθν^ Ιν χ€ρσι, τους δέ ζώντας 

3 Κλαβον και Πασιτ€λιδαν τον άρχοντα. Βρασίδας δβ 
ίβοηθα, μ\ν τ^ Ύορωνυ, αίσθόμενοζ δέ κα^* όδδν 
€<χλωκυΐαν άν€χωρησ€ν, άποσχων τεσσαράκοντα μα- 
λίστα σταδιΌυς μη φθάσαι Ιλθων. 6 δέ Κλέων και 
οι * Αθηναίοι τρόπαια Τ€ Ιστι^σαν δυο, το μ€ν κατά 
τον Χιμενά το δ€ προς τφ τ€ΐχίσματι, και των Τορω- 
νίΐιων γυναίκας μίν και παΐδας ι^νδραπόδισαν, αυτούς 
δ€ και Π€λοπονι/τ7σιΌυς και €ΐ τις άλλος Χοιλκιδ€α>ν 
ην, ίυ/χπαντας €ς €πτακοσιους, άπίπεμψαν €ς τάς 

4 Ά^ι^^'^^' κάι αυτοΓς το μίν Π€λοποννι;σιον υστ€ρον 
£ν ταις γενο/Αεναις σπονδαΐς αττ^λ^εν, το δέ άλλο 
Ικομίσθη υπ* 'Ολυν^ιων, ανι;ρ αντ* ανδρός λυ^€ΐς, 
€ΐλον δέ και Πάνακτον * Αθηναίων Ιν μεθόριοι^ Τ€ΐχοζ 
ΒοΜύτοι υπο τον αιτον χρονον προδοσία, και ο μ€ν 
Κλ€ων φνΧακην καταστησάμενος τηζ Ύορωνην αράς 
π€ρΐ£πλ€ΐ τον "Αθων ως «πι ττ^ν *Αμφίπολιν. 

4ε Φαία4 δ€ ό ΈρασιΟΓτράτου τρίτος αυτός * Αθηναίων 
πεμπόντων ναυσι δυο €ς *Ιταλιαν και Ι$ικ€λιαν πρ€σ- 
βεντης υπο τον αυτόν χρόνον Ιζεπλενσεν. Αεοντΐνοι 
γαρ, απ€λ^όντων * Αθηναίων Ικ Σικελίας /ΐ£τά την 
ζνμβασιν, πολίτας τ€ Ιπεγράψαντο πολλονς και ο 

2 Βημος την γην επενοει αναδάσασ^αι. οι δέ δυνατοί 
αίσθόμενοι 2υρακοσιΌυς Τ€ επάγονται και εκβάλλονσι 
τον Βημον. και οι /Α€ν «πλανι/^τ^σαν ώς Ικαστοι, οι 
δ€ δυνατοί ό/χολογι/σαντ€ς 2υρακοσιοις και τι^ν πόλιν 
€κλιπόντ€ς και ερημωσαντες Ιξυρακουσας «πι πολι- 

3 τείφ ωκησαν. και νστερον πάλιν αυτών τιν€ς δια το 
μη αρεσκεσθαι άπολιποντ€ς «κ τών Συρακουσών Φω- ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Β', Ε'. 3 

καίας τ€ της νόλ^ως Τ4 της Α^οντίνων χωρίον καλού^ 
μ.€νον καταΧαμβάνονσι καΐ Έρίκιννίας, ον Ιρνμ,α €ν 
Τβ Α€οντίνη. καΐ των του ^ημου τ6τ€ €Κ'Π'€σοντων 
οί πολλοί ηλθον ωζ αντουζ και καταστάντ€ς €κ των 
Τ€ΐ;(ών επολέμονν. α πννθανόμενοι οί ^ΚΒ-ηναΧοι τον 4 
Φαιακα ττεμπονσιν, €Ϊ ^ω9 7Γ€ΐσαντ€5 τονς σφίσιν 
δντας αυτόθι. Συμμάχους και τους άλλους, ην δΰνων- 
ται, 2(Κ€λιωτα9 κοιν^, ως 2υρακοσιων δυνα/χιν περι- 
ΊΓΟίουμΙνων, Ιττιστρατίνσαι, διασωσ€ΐαν τον Βημον 
των Λ€οντινων. ο δ€ Φαιαί άφικόμενος τους μίν 5 
Κα/χαριναίους ττ^ίθεί, και Άκραγαντινους, €ν δ€ Γβλα 
αντισταντος αυτω του πράγματος ουκέτί «ττι τους 
άλλους €ρχ€ται, αίσθομενος ουκ αν ττείθειν αυτούς, 
αλλ* αναχώρησαν δια των 2ικ€λών €ς Κατάνην, και 
α/χα €ν τ^ τταρόδω και €ς. τάς Βρικιννιας €λ^ων και 
Ίταραθαρσυνας, άπί'πΧζΐ, Ιν δέ τ^ τταρακομώτι τη €ς 5 
την 2ικελιαν και τταλίΐ^ αναχωρήσει και €ν ττ} 'ΙταλιΙ^^ 
τισι πόλ€σιν Ιχρημάτισε περί ψιλιας τοις Αθηναίοις, 
και Αοκρων έντυ•γχάν€ΐ τοις €Κ Μίσοτ/η^ς Ιποικοις 
€Κ7Γ€'7Γτωκόσιν, οι /*€τά τι)ν των 2ικ€λιωτών ό/χολο- 
γιαν στασιασάντων Μ€σστ7νιων και Ιτταγαγομενων 
των ετέρων Λοκρούς «τοικοι Ιζεττεμφθησαν και €γ€- 
ν€το Μεσστ^νι; Αοκρων τινά χράνον. τούτοις ουν 6 2 
Φαιοί €ντυ;(ών τοις κομιζομίνοις ουκ ηΒίκησεν €γ€- 
γενητο γαρ τοις Αοκροΐς -ΤΓρος αΰτοι^ ομολογία ζυμ- 
βάσεως περί προς τους Ά^τ/ναίους. /υιόνοι γαρ των 
ζυμμάχων, δτ€ 2ικελιώται ^ντ/λλάσσοντο, ουκ «σ- 
πείσαντο 'Αθηναίοις, ουδ αν τοτ€, €? /χι) αυτούς 
κατ€Γ;^€ν ό προς ^Ιτωνεας και ΜελαιΌυς πόλεμος, 
όμορους τε οντάς και αττοικους. και δ μεν Φαιαξ €ς 
τας Ά^ι^νας χρόνο) ύστερον άφίκετο, 

Ό δέ Κλ€ων, ως αττο τ^ς Τορωνης τότε περιεπλευ- 6 
σεν επΙ την *Αμφίπολιν, ορμώμενος εκ της Ήιόνος 
2§ταγ€ΐρω μεν προσβάλλει Άνδριων άποικυ^. ^αι ουχ 
εΐλεν, Ταληψον δ^ την Θασιων άποικίαν λα/>ι^3αν€ΐ 
κατά κράτος, καΐ πεμψας ως ΤΙερΒικκαν πρέσβεις, 2 4 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΪ 

ΟΊτως παφαγ^νοιτο στρατί^ κατά το ζυμμαχικόν, και 
€δ την ^ρψζην αλλονς πάρα Πολλών τον Όδο/χΛκτων 
βασιΧΙα, όζοντα μΛχτθον Θράκας ως πλίΐστσυς, αι^• 

3 Τ09 ησν-χαΧβ. ΊΓ€ριμΙνων €ν τ^ Ήιόνι. Βρασίδας δ^ 
πννθανόμενο^ ταύτα αντεκάθητο καΐ αυτός Μ τω 
Κ€ρδνλ(ω* Ιστι δέ το χωρίον τοντο Άργιλιων €7γΙ 
μ€Τ€ωρου ΊτΙραν του νοταμου, ου ιτολυ άττίχρν τ^ς 

Αμφιπολεως, και κατ€φαίν€Τθ τταντα αίιτόθ^ν, ωστ€ 
ουκ αν ^λαθιν αντ6θ€ν ορμώμενος 6 Κλ£ων τω στρα- 
τω• ο7Γ€ρ 7Γροσ€δ€;(€Τθ 7Γθΐ'»^σ£ΐν αυτόν, €7γι την Ά/ι- 
φίπολιν, νττεριΒοντα σφων το Ίτληθος, τ^ ναρουστ^ 

4 στρατιόί άναβησ€σθαί. α/ια δέ και ιταρισκζνάζντο 
Θράκας τ€ μισθωτούς 7Γ€κτακοσιους και χίλιους και 
τους "Ηδωνας «ττάντας παρακαλώι/, '7Γ€λταστάς και 
ίππ€ας• και Μυρκινιων καΐ ΧαΧκώέων χίλιους π€λ- 
ταστάς €ΐχ€ -ττρος τοις ίν *Αμφίπ6λ€ΐ. το δ' όττλιτι- 
κον ζυμτταν ηθροίσθη, δισχιλιοι /ιάλιστίΐ, και ίππης 
^Ελλ7;ν€ς τριακόσιοι, τούτων Βρασίδας μ€ν €χων 
ξ,ΊτΙ Κ€ρδυλί({> €κάθητο €ς '7Γ€ντακοσιΌυς και χίλιους, 
οί δ* άλλοι εν Άμφιπόλ^ι μετά Κλεαριδου €Τ€τάχατο. 

7 ό δ€ Κλ€ων Τ€ως μεν ησύχαζαν, ΐ7Γ€ΐτα ηναγκάσθη 
ποιησαι οπ€ρ ο "Βρασίδας ττροσζ^έχετο. των γαρ 
στρατιωτών ά\θομενων μεν τ^ «δρα, άνοιλογι^ο/υιένων 
δ€ την Ικί,ίνον ηγ€μονίαν ττρός οΓαν Ιμπειρίαν και 
τολμαν μετά οίας ανεττιστημοσννης και /μαλακίας 
γενησοιτο και οίκοθεν ώς ακοντ€ς αυτω ζυνηΚθον, 
αίσθόμενος τον θρονν και ου βονλόμενοζ αυτούς δια 
το €ν τω αυτω καθήμενους βαρυνεσθαι αναΧαβων 

2 "τν^• '^'^^ εχρησατο τω τρόπω ψίΓ€ρ και Ις την 
Πυλον €υτυχϊ;σας Ιπίστευσε τι φρονύν €ς μά)(ην 
μεν γαρ ουδέ ^λχισέν οί Ιπεζιεναι. ουδενα, κατά ^€αν 
δ€ /Αολλον €φΐ7 άνα^αιν€ΐν του χωρίου^ και τι^ν ρ.€ίζω 
'3Γαρασκ€υΐ7ν νεριίμενεν, ουχ ως τω άσφ<ιλ€Γ, ^ άναγ- 
κάζηται^ περισχησων, αλλ* <ός κύκλω 7Γ€ριστΙΙϊ;σΙΙας 

3 βίίΐ. αίρησων την ττόλιν. €λ^ων τε και καθίσας ΙπΙ 
λόφου καρτ€ροΰ προ τ^ς *Αμφινόλεως τον στρατόν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Β', Η'. 5 

αυτο5 €$€0X0 το λι/χνώδες του "Χτρνμόνος καΐ την 
ΘΙσιν της 7Γ()λ€0)5 ΙττΙ τ^ ®ρψ<τί ω? ^χο'• οίπιίναι τ€ 
€νομιζ€ν, οτΓοταν βουληται, αμαγ^ί• και γαρ ουδ€ 
ίφαίνντο οντ ΙπΧ του Τ€ΐ;(ου5 ουδ€ΐ5 ουτ€ κατά ττυλας 
€('β€ΐ, κ€κ\Ύ}μ€ναί τ€ ήσαν ττάσαι. ωστ€ καΐ μηχανάζ 
ση ου *κ[ατ]τ5λ^€ν ^ων, άμαρτ^ΐν €Β6κ€ΐ* €λ€ίν γαρ 
αν την ιτόλιν δια το έρημον. ό δέ Βρασίδας €υ^υ5 8 
(05 €Ϊδ€ κινουμένονζ τους ^Αθηναίους, καταβάς και 
αυτός άττο του Κ^ρδυλιου Ισέρχεταί €ς τι^ν Ά/χφι- 
ίτολιν. και ΙττέζοΒον μϊν και αντίταζιν ουκ Ιποιη- 
σατο ττρος τους ΆΛ/ναίους, .δ€διώς τι)ν αυτού πάρα- 
σκευην και νομίζων ντΓθΒ€€στ€ρονς €Γναι, ου τφ 
πλι}^€ΐ, άκτίτΓίΐλα Ύαρ ττως ^ν, αλλά τω άζιωμαη — 
των γαρ * Αθηναίων οΐΓ€ρ €στράτ€υ€ καθαρον ΙζηΧθ^ 2 
και Αημνίων και *1μβρίων το κράτιστον — τ^χνι; δί 
Ίταρεσκευάζετο Ιπιθησομενος, €ΐ γαρ 8€ί$€ί€ τοις 
€νακτιΌις το Τ€ ίτλ-^^ος και την οττλισιν άναγκαιαν 
ο?σαν των μ€θ' ίαυτον, ουκ Αν ηγείτο μάλλον ττερι- 
γ€ν4.σθαι η άνευ ττροοψεώς Τ€ αυτών και *[ρΊ7] άττο 
τον οντος καταφρονήσεων, άπολ€ζάμενοζ ουν αυτός 3 
πεντήκοντα και Ικατόν όττλιτας και τον<ί άλλους 
Κλ^αριδςι ττροστάζας Ιβονλευετο Ιπιχειρείν αιφνι- 
δίως, ττριν ά7Γ€λ^€Γν τους Ά^ι^ναίους, ονκ αν νομίζων 
αυτούς ό/ιοιως αττοΧαβίιν ανθις [/Αβ/Λονω/Λ^ους], €1 
τνχοί Ιλθονσα αυτοΓς η βοήθεια, ζυγκαλίσας δ€ 
τους ιτάντας στρατιωτας και βονλόμενοζ ιταραθαρ- 
συναι τε και την Ιπίνοιαν φράσαι ίλ,εγε τοιά8ε, 

" 'Άνδρ€ς Π€λθ7Γοννϊ/σιοι, άπο /ιιέν οίας χώρας 9 
ηκομεν, οτι ά€ΐ δια το ενψυχον ελευθέρας, και οτι 
Δωρι^ς ρ,€λλ€Τ€ "Ιωσι μάχεσθαι, ων εΐώθατε κρείσ- 
σους €7ναΐ5 άρκ€ίτω βραχίως ^ζΒηλωμένον την 8ε 
Ιπιχείρησιν ω τρσπω 8ίανοουμαι ττοιείσθαι διδάξω, 
Γνα ^ι; το [τ€] κατ* ολίγον και μή αιταντας κινδυν€υ€ΐν 
€νδ€€ς φαινόμενον άτολμίαν παράσχτ/• ^*^^ 7**Ρ * 
€ναντίους εικάζω καταφρονήσει τε ημών και ουκ αν 
ίΚπίσαντας ως ίν^7Γ€ί€λ^οι τις αυτοΓς €ς μάχηνάνα- 6 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΪ 

βηναχ τ€ νρο^ το χωρίον καΧ νυν ατάκτως κατά, θίαν 

3 Τ€τραμμ€νους ολνγωρεΐν, όστις δ€ τάς τοιαύτας αμαρ- 
τίας των €ναντίων κάλλιστα Ι^ών καΐ άμα νρος την 
ίαντου δυνα/Λΐν την Ιπιχ^ίρησιν ποΐ€Γται μη απο του 
Ίτροφανονς μαΧλον και άντιναραταχθ €ντος ή €Κ του 
"προς το τταρον ζνμφ€ροντος, 'πλ€Ϊστ αν ορθοΐτο* και 
τα κλίμματα ταύτα καΧλίστην δό^αν Ιχ€ΐ α τον ΐΓθλ€- 
/χιον μάλιστ αν τις άττατησας τους φίλους μν^ιχττ 

4 αν ωφ{λησ€ΐ€ν. €ως ουν €τι άπαράσκευοι ^οιρσοΰσι 
και του ΰπαττι/νοιι Ίτλίον η του μένοντος, Ιζ ων Ι/αοι 
φαίνονται, την διάνοιαν Ιχουσιν, εν τφ άν€ΐμ€ν<^ αυ- 
τών της -γνώμης και Ίτρίν ίυνταρ(^ΐ7ναι μάλλον την 
δό^αν, €γώ μεν €χων τους /α€Τ* Ιμαυτου καΧ φθάσας, 
ην δυνω/Λοι, Ίτροσπεσου μαι ^ρομω κατά μίσον το 

6 στράτευμα' συ δε, Κλεαριδοι, ύστερον, όταν €/ΐ€ ό/ο^ς 
ι/δτ; Ίτροσκείμενον και κατά το €ΐκος φοβουντα αυ- 
τούς, τους μετά σεαυτοΰ, τους τ *ΑμφΐΊΓολίτας και 
τους άλλους ζυμμάχους άγων, αιφνιδίως τάς ιτυλας 
ανοίζας επεκθεΐν και επείγεσθαι ως τάχιστα ξ})μ- 
/ιΓίαι. ελπις γαρ /λάλιστα αυτούς ούτω φοβηθήναι* 
το γαρ €πιον ύστερον ^εινότερον τοις ττολεμίοις του 

β παρόντος και μαχόμενου, και αυτός Τ€ αη/ρ αγαθός 
γίγνου, ωσπερ σε εικός, οντά "ϋτταρτιάτην, και υμεΐς, 
ω ανΒρες ζύμμαχοι, ακολουθήσατε ανδρείως, και νο- 
μίσατε είναι του καλώς ττολεμεΐν το εθελειν και το 

7 αίσχυνεσθαι και τοις άρχουσι ττείθεσθαι, καΧ τ^^ε 
νμΐν ΤΎ^ ήμερα η άγαθοΐς γενομενοις ελευθερίαν τε 
ντταρχειν και ΑακεΒαιμονίων ζυμμάχοις κεκλησθαι ή 
Α^ι/ναιων τε δουλοις, ην τά άριστα άνευ ανδραττο- 

δισ/Αου ή θανατώσεως πράζητε, και δουλειαν ;(αλ€- 
Ίτωτεραν η πρΧν εϊχετε, τοις δέ λοίίτοΓς *Έλλησι 
κωλυταΐς γενέσθαι ελευθερώσεως, άλλα μήτε ύμεΐς 
μαΧακισθητε, ορωντες περί όσων 6 άγων εστίν, εγώ 
τε δει^ω ου παραινεσαι οΙός τε ων μάλλον τοις ττελας 
η καΧ αυτός έργω ενεζελθεΐν,** /^^^^ί^ 

1\) υ μεν Ίύρασιοας τοσαυτα ειττων τι;ν τε εξοοον ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', Ι'. 7 

ν<ιρ€σκ€υάζ€το αυτο5 και τους άλλους /Α€τάτο€ Β^€α- 
ριδα καθιστή ίπΐ τας ®ρα.κίας καΧονμένας των πνλων, 
όπως ωσιτ^ρ ν,ρψ-ο €7Γ€$ίοι.€ΐ/, τω §€ Κλβωνι, φαν€- 2 
ρου γ€νο/χ€νου αυτοί; αττο του Κ€/οδυλ(ου καταβάντοζ 
καΙ ίν τ^ 7ΓΟλ€ΐ, €'7Γΐφαν€ΐ ουο^; €ίω^€ν, 'π€ρ\ το &£/οον 
ΤΤ75 * Αθήνας θυομενου καΐ ταύτα ττράσσοντος άγγίλ- 
λ€ται, 7Γρουκ€χωρηκ€ΐ γαρ τότ€ κατά την ΘΙαν^ οτι η 
τ€ στρατιά ατασα φαν€ρά των ττοΧεμίων Ιν τ^ '7ΓΟλ€ΐ 
καΐ υίΓο τάς πυλας ιτπτων Τ€ πόδες πολλοί καΐ αν- 
θρώπων ως ί^ωντων νττοφαίνονται, 6 δέ άκουσας 
€7Γ^λ^€ν• καΐ ώς ειδεν, ου βουλόμενος μάγγι διάγω- 3 
νίσοχτθαι ττρίν οι και τους βοηθούς ηκ€ΐν, και οΐό/Α€νος 
φθησ€σθαχ άπελθων, σηρχαίνειν τε α/Αα εκελευεν ανα- 
γωρησιν και παρήγγειλε τοις άττιοΰσιν εττι το €υω- 
νυμον κέρας, ωσττερ μόνον οίον τ ην, ντταγειν επί 
της Ήιόνος. ώς δ' αυτω ε8όκει σχολ^ γίγνεσθαι, 4 
αυτός επιστρεψας το δε^ιόν και τα γυμνά προς τους 
πολεμίους Βους απηγε την στρατιάν. καν τοΰτω 
Βρασίδας ως όρςί τον καιρόν και το στράτευμα των 
* Αθηναίων κινούμενον, λέγει τοις μεθ* «αυτού και τοις 
άλλοις• ""Οτι οι άνδρες ημάς συ μενονσιν, δ^λοι δτ) δ 
των τε δοράτων τ^ κινήσει και των κεφάλων οΓς γαρ 
αν τοντο γιγν>;ται ουκ ειώ^ασι μενειν τους εττιόντας. 
άλλα τάς τε ττυλας τις άνοιγετω ερ-οι ας ειρι^ται και 
Ιπεζίωμεν ο)ς τάχιστα θαρσουντεςΓ και ό μεν κατά β 
τάς επι το σταύρωμα πυλας και τάς πρωτας του 
μακρού τείχους τότε οντος εζελθων εθει δρόρω την 
οδον ταυτην ευθείαν ΐ7^ερ νυν κατά το καρτερωτατον 
του χωρίου ιοντι τροπαΐον εστηκεν, και προσβολών 
τοις Άθηναίοις, πεφοβημενοις τε άμα τ^ σφετερψ 
άταξίφ και τ^ν τόλ/^αν αυτοΰ εκπεπληγμίνοις, κατά 
μέσον το στράτευμα τρέπει, και ο Κλεαρίδας, ωσ- 7 
ττερ εϊρητο, άμα κατά τάξ Θρςικιας πυλας επε^ελ^ών 
τω στρατω επεφερετο. ζυνεβη τε τφ άδοκτ^τω [και] 
ε^απιντ^ς άμφοτερωθεν τους Αθηναίους θορυβηθηναι, 
και το ρ,εν ευώνυ/ιον κέρας αυτών, το προς ττ^ν Ηιονα, ο 8 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΤ 

θ7Γ€ρ δτ; κ€ά 'Π'ροκ€χωρ'ηκ€ΐ, ευθνς αττορραγέν €φνγ€ν• 

8 και ο Βρασίδας νττο^ωρουμτος 17^ αυτού ίπιτταριών 
τω δ€^ιω τιτρωσκ€ται, καΐ ΐΓ€σόντα αυτόν οί μεν 
*Αθηναΐοί ουκ αίσ^άνοΓται, οί δέ πλησίον αραντ€9 
ατΓΤ/νεγκαν. το δέ ^εζίον των * Αθηναίων ίμ.€ν€ μάλλον, 
καΐ ο μ€ν Κλέων, ως το -πρώτον ου δΐ€νο€Ϊτο μίνειν, 
ενθνς φενγων και καταληφθείς νπο ΜυρκινιΌυ 7Γ€λ- 

ταστου αποθνήσκει, οΐ 8ε αυτού σνστραφεντες οπλΐ- 
ταί «πι τον λόφον τον τ€ ,Κλ€αρίδαν ημννοντο και 
δΐ5 η τρΙς προσβαΧόντα, και ου πρότερον ενεΒοσαν 
πρΙν η τε Μυρκινια και η Χαλκιδικτ; ΐττπος και οί 
ίΓ€λτασται 7Γ€ρισταντ€9 και €σακοντιζοντ€5 αυτούς 

10 έτρεψαν, ούτω δέ το στράτευμα πάν η8η των *Αθη- 
ναίωγ, φνγον χαλεπως και ττολλάς οδούς τραπόμενοι 
κατά ορη, όσοι μη Βιεφθάρησαν η αντίκα εν χερσίν 
η νπο της Χαλκιδικής ιτπτου και των ττελταστών, οί 

11 λοιτΓοι άπεκομίσθησαν ες την Ήιόνα. οί δ^ τον 
Βρασίδαν άραντες εκ της μάχτις και διασο)σαντ€ς ες 
την πόλιν ετι εμπνονν εσεκομισαν και ^σθετο μεν 
ΟΤΙ νικωσιν οί με(^ Ιαυτου, ου ττολυ δέ διαλιττών €Τ€- 
λεντησεν, και η άλλη στρατιά άναχωρησασα μετά 
τον ΚΧεαρίΒον εκ της 8ιώζεως νεκρούς τε εσκνλευσε 

1 1 και τροπαΐον ίστησεν, μετά 8ε ταύτα τον Βρασίδαν 
οί ζνμμαχοι πάντες ζνν οττλοις €7Γΐσ7Γορ.€νοι 8ημοσί(^ 
έθαψαν εν ττ) πολει προ της νυν αγοράς ονσης• και 
το λοιτΓον οί *Αμφιπολΐται, περιερζαντες αυτού το 
μνημείον, ως ηρωί τε ίντεμνονσι και τιμάς δβδώκασιν 
αγώνας και ετησίονς θνσίας και την άποικίαν ως οΐ- 

2 κιστ^ προσέθεσαν, καταβαλόντες τα *Αγνών€ΐα οικο- 
δομήματα και άψανισαντ£ς €ΐ τι μνημόσννόν που 
εμελΧεν αυτού τ^ς οικίσεως περιεσεσθαι, νομίσαντες 
τον μεν ΈρασίΒαν σωτηρά τε σφων γεγενησθαι και 
Ιν τω παροντι άμα την των Αακε8αιμονίων ^μμα^^ίαν 
φοβω νών * Αθηναίων θεραπευοντες, τον 8ε ^Αγνωνα 
κατά το πολεμιον των Αθηναίων ονκ αν ομοίως 

8 σφίσι ζυμφόρως ουδ* αν ϊ;δ€ως τάς τι/^ιας εχ<ίΐν. κσΧ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΙΒ'. 9 

τους ν€κρονς Τ0Γ5 *Αθηνα[οίς άπί^οσαν, αττίθανον 
?€ Αθηναίων μ€ν ττίρι Ιζακοσίους, των δ' Ιναντίων 
ίτΓτσ^ δια το μη €κ παρατάζεως αττο δέ τοιαύτης ζυν' 
τυχιαί καΐ 7Γρο€κφοβησ€ως την μάχην μάλλον γενέ- 
σθαι, μετά Βε την άναίρεσιν οι μεν επ οίκον άνε- 
πλευσαν, οί δέ μετά τον ΚλεαρίΒον τά περί την 
Αμφνπολιν καθίσταντο. 

Και υτΓο τους αυτούς χρόνους του θερονς τ€λ€υτώι^ 12 
τος *Ρα/χφιας και Αΰτοχ<ιρίδας και Έττικυδιδας Λακ€- 
Βαιμόνιοί ες τά επΙ Θράκης -χωρία βοηθειαν ηγον 
ενακοσίων όττλιτών, και άφικόμενοι ες Ήράκλειαν 
την εν Τρα;(Γνι καθίσταντο ο τι αυτοΓς £δόκ€ΐ μή 
καλώς εχειν, ενΒιατριβόντων Βε αυτών €τυχ€ν η 
ΐιάχη αυττ; γενομένη, και το θέρος ετελεύτα. 

Του δ* ετΓίγιγνομενον χειμωνος ενθνς μέχρι μεν 13 
Π-ίερίον της Θεσσαλίας Βιηλθον οΐ Ίτερί τον *Ρα/χψιαν, 
κωλυόντων δέ των Θίσσαλών και αμα Βρασίδου τεθ- 
νεωτος, ωπερ ηγον την στρατιάν, άττετράττοντο εττ 
οίκον, νομίσαντες ονΒενα καιρόν €Τναι €τι των τε 
Αθηναίων ησση απεληλνθοτων και ονκ αζιοχρεων 
αυτών όντων δραν τι ών κακβινος εττενόει. μάλιστα 
Βε άττηλθον €ίδσΓ£ς τους Αακ€δαι/ιονιΌυς, δτ€ €^€σαν, 
προς την είρηνην μάλλον την γνωμην έχοντας, ζνν- 14 
εβη τε ευθνς μετά την εν ^Αμφιττόλει μάχτ}ν και την 
Ραμφίον αναχωρησιν εκ Θεσσαλίας, ώστε ττολεμον . 
μεν μηΒεν ετι αχί/αχτθαι μηΖετερονς, ττρος δ€ την εφη- 
νην μάλλον την γνωμην ειχον, οι μεν * Αθηναίοι 
πληγέντες επΙ τω Αηλί(^ και δι* ολίγου αΰ^ις εν 'Α/α- 
φιτΓολ^ι, και ονκ έχοντες την ελπίδα της ρώμης πισ- 
την ετι, ζττερ ου '7Γροσ€δ€χοντο ττρότερον τάς σττονδάς, 
Ζοκονντες τ^ παρονση εντνχί^ καθνττερτεροι γενη- 
σ€σ^αι• και τους ζνμμάχονς άμα εΒεΒίεσαν σφων, μή 
δια τα σφάλματα εναιρόμενοι εττι πλέον άποστωσιν, 
μετεμέλοντά τε οτι μετά τά εν Πυλω κ<χλώς παρασχον 
ου ζννέβησαν οί δ' αν ΑακεΒαιμόνιοι πάρα γνωμην 2 
μεν άποβαίνοντος σφίσι τον πολέμον, εν φ ωοντο 10 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

ολίγων €τών καθαφησ€ίν την των ^Αθηναχων Βνναμιν,. 
€1 την γην Τ€μνοΐ€ν, ν€ρνπ€σ6ντ€^ ^€ τη Ιν τη νήσω 
ζνμφορα, οϊα οΰπω Ύ€γ€νητο τη Σπάρτη, καΐ λ^/σ- 
Τ€υομ€νης της χωράς έκ της Πνλου και Κυ^ρων, 
αυτο/χ-ολουντων τ€ των Ειλώτων και α€ΐ ιτροσδοκια^ 
ουσι;9 μη τι και οΣ υπο/Α€νοντ€9 τοις Ι^ω πισυνοι προς 
τα παρόντα σφίσιν, ωσπερ και 'Π'ρότ€ρον, ν€ωτ€ρί'• 
3 σωσιν. ζυν€βαιν€ δί και προς τους 'ΑργειΌυς αυτοΓς 
τα5τριακοντα6Τ6ΐ5 σττονδας Ιπ ΙζοΖω €Γναι, και αλλάς 
ονκ ι5^€λον €Γπ€ν^€σθαι οι *Αργ€Γοι, €Ϊ />ιι; τις αυτοΓς 
την Κυνοσονριαν γΐ7'' α^οδώσ€ΐ. ώστ' αδύνατα €Γναι 
€φαιν€Τθ Άργειοις και *Αθηναίθίς α/χα πολ€/χαν. 
των Τ€ €ν ΠελοίΓονη/σω 'ϊΓ()λ€ων υ7Γ(ιΛΓΤ€υόν τινας 
άποστησ€σθαι προς τους Άργ€ΐΌυς• θ7Γ€ρ και €γ€ν€Τθ, 

Ιδταντ ονν άμφοτίροις αυτοις λογιζο/χενοις €δ(>κα ποι- 
ΐ7Τ€α €Τναι η ζύμβασις, και ονχ ησσον τοις Λακ€- 
δαι/Λονιοις, Ιπιθνμί^ των ανδρών των €κ τ^ς νήσου 
κομίσασθαι• ήσαν γάρ οι ^τταρτιαται αυτών πρώτοι 
2 τ€ και ομοίως σφισι ίυγγ€ν€Γς. ηρζαντο μ€ν ονν και 
€ΰ^ύς />ΐ€τά ττ;ν αλωσιν αυτών πράσσειν, αλλ* οί 
Άίτ^ναΓοι ου ττως ηθέλον, ίυ φ€ρόμ€νοι, €πΙ τη ϊση 
καταΧνεσθαί, σφαλέντων δί αυτών €7γι τω Αηλίω 
παραχρήμα οΐ Λακ€δαι/Α(>νιοι, γ.Όντ€ς ννν μαλΧον αν 
*Β€ζαμ€νονς, ποιούνται την €νιαΰσιον €Κ€χ€ίρίαν, Ιν 
η €δ€ΐ ίυνιόντας και π€ρΙ τον πλ€ΐονος χρόνου )5ου- 

1 6 λ€υ€σ^αι. <7Γ€ΐδΐ7 δέ και η €ν *Αμφίπόλ€ΐ ησσα τοις 
*Αθηναίοις €γ€γένητο και €Τ€θνηκ€ΐ Κλβων Τ€ και 
Βρασίδας, οιττερ άμφοτίρωθεν μάλιστα, ι}ναντιουντο 
τ^ €ΐρηνη, 6 μ\ν δια το €υτυχ€Ϊν Τ€ και τι//.ασ^αι €Κ 
του πολ€μ€ίν, 6 Β€ γενομένης ησν\ίας καταφανέστερος 
νομίζων αν €Τναι κακούργων και άπιστότ€ρος Βιαβάλ- 

2 λων, τσΓ€ δι/ οί €ν Ικατέρα. τη πόλ€ΐ σπευΒοντες τα 
/Λολιστα τί}ν ηγεμονίαν, Πλ€ΐστοάναί Τ€ ό ΠαυσανιΌυ 
^ασιλ€υς Αακ€Βαιμονίων και Νικίας ο Νικι/ράτου, 
'Π-λβϊστα τών τότ€ €υ φερόμενος εν στρατι/γιαις, πολ- 

3 λω δτ; /Αολλον προεθνμονντο, Νικίας /;ΐ€ν, βονλόμενος. 2ΪΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΙΖ'. 11 

Ιν ω άιταθης ην καΙ ηζιοντο, διασωσασίαι την €νη>- 
χίαν, και & τ€ το αντίκα πόνων π€πανσθαι καΐ αντοζ 
καΐ τονς ττολιταϊ παυσαι, και τω μέλΧοντι χρόνω 
καταλιτταν όνομα ως ουδέν σφηλας την πόλιν δΐ€γ€- 
ν€Τ0, νο/Λΐ-(^ων €κ ταυ άκινΒννον τοντο ζυμβαίν€ΐν καΐ 
δση$ ΙΚίχιστα τυχτ) αντον τταρα^ίΒωσι, το δί ακιν- 
δννον την €ΐρηνην ΊΓαρ€χ€ΐν ΊΙλ€ΐστοάναξ δε, νπο 4 
τών Ιγβρων ΒιαβαΧλόμενος περί της καθόΒου και €5 
Ινθνμίαν τοις Αακ€^αιμονίοις α€ΐ προβαΧλ.6μ€νος νπ 
αντων, οττότζ τι 7Γταισ€ΐαν, ως δια την Ικτίνου κάθοΒον 
Ίταρανομηθύσαν ταύτα ξνμβαίνοι. την γαρ ττρό- 6 
/Λαντιν τ^ν €ν Δ€λψοΐ9 €7π/τιώκτο αυτόν ττεισαι /λ€τ 
* ΚριστοκΚίονς τον άΒ€λφον, ωστ€ γρησαι Λακεδαι- 
μονίοις, €7γι πολύ τάδε θίωροΐς άφικνονμένοις, Δι09 
υίοΰ ημιθέον το σττίρμα Ικ της αλλότριας Ις την 
ίαντων αναφ€ρ€ΐν, €ΐ δέ μη, αργύρια ευλάκα ευλάζίΐν 
χρόνω δε ττροτροΐ/αι τού? Λακεδαι/χ-ονιους φενγοντα β 
αυτόν €9 Λΰκαιον δια τι/ν εκ τ^ς Άττικ^9 ττοτε />ιετά 
δώρων δοκουσαν άναχωρησιν και ημισν της οικίας τον 
Ιεροΰ τότε του Δι09 οίκουντα φόβω τω Λακεδαι/χ,ονίων^ 
ετει εν05 δ€ονΓΐ είκοστω τοις ό/Αθΐοΐ5 χοροΐς και θν 
σίαΐ9 καταγαγ€Γν, ωσΊΓ€ρ οτε το ττρώτον Αακ€Βαίμονα 
κτίζοντας τονς βασιΚίας καθίσταντο, αχθομενος ουν 17 
τη Βιαβολη ταντη και νομίζων εν ^Ιρηνη μ€ν, ονΒενος 
σφάλματος γνγνομίνον και α/χα των Λίΐκεδαι/χ,ονιων 
τού9 άνδρας κομιζομίνων, καν αντος τοΐς €χθροΐς 
άν€'Π'ίΧη7Γτος εΤναι^ ττολ^μον δε κα^6στώτο9 άει άνάγ- 
κην είναι τούδ πρου;(οντα9 άττό των ζυμφορων δια- 
βάλλίσθαι, 'ττρονθνμηθη την ζνμβασιν, και τον τε 2 
;(ειρ,ώνα τούτον η€σαν ίς λάγονς και 7Γρ09 το εαρ ηΒη 
τταραχτκ^ντη τε ττροεττανβσεισ^ι; άττό των Λακεδαι/χο- 
νιων, Ίτεριαγγελλο/Λεντ; κατά πόλεΐ9 ώ9 ^πι τειχισ/Αον, 
θ7Γα)9 οι Ά^τ^ναΓοι /ιαλλον εσακουοιεν, και ε-ττειδι; εκ 
των συνόδων α/ια 7Γθλλά9 δικαιώσεις προενεγκοντων 
άλλ)7λοΐ9 ξννεχωρζίτο ωστ€ α €κάτ€ροι 'ττολίμω Ισχαν 
άίΓοδόντας τι)ν €ΐρηνψ ττοΐίΐσ^αι, Νισαιαν δ' ίχειν 12 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

8 ^Αθηναίου^-^^ντατταιτονντων γαρ Πλαταιαν οί Θψ 
βαΐοι (ίφαχταν ου βία^ αλλ* ομολογία, αυτών νροσχω- 
ρησάντων και ου προσόντων, €χ(ίΐν το χωρίον, καΐ οι 
Άθψαίοί τφ αυτω τρόπω την Νισαιαν — τότ€ δι; 
7Γαρακαλ€σαντ€9 τους εαυτών ^μμάχον^ οί Λακεδαι- 
μόνιοί κα\ ψηφισαμίνων πλην Βοιωτών και Κορινθίων 
και Ήλ€ΐων και Μ€γαρ€ων των άλλων ώοτ€ κατα- 
λυ€σ^αι, τούτοις δέ ουκ ηρεσκε τα πρασσόμενα, 
ποίοννται την ί;υμβασίν και Ισπ^ίσαντο προζ τους 
*Αθηναίονζ και ώ/χοσαν, Ικύνοί Τ€ προς τους Λακ€- 
δαι/λονιους, τάδ€. 

18 *'57Γονδας Ιποιησαντο * Αθηναίοι και Αακ€Βαιμό' 
νιοι και οι ίνμμαχοι κατά ταδ€, και ωμοσαν κατά 
'3Γολ€ΐς. π€ρι μίν των ΐ€ρών των κοινών, 6υ€ΐν και 
ΐέναι και μαντ€ν€σθαι και θ€ωρ€Ϊν κατά τά πάτρια 
τον βονλομενον και κατά γην και κατά ^ίίλασσαν 
αδ€ώς. το δ' ίερον καΐ τον ν€ών τον Ιν ΔελψοΓς τον 
Απόλλωνος Λαι Δΰλφους αυτόνομους βΤναι και αυτο- 
Τ€λ€Γς και αυτοδικους και αυτών και τ^ς γ^^ς της 

2 €αυτών κατά τά πάτρια. €τη δ^ €7ναι τάς σπονΒάς 
πεντήκοντα *Αθηναίοΐζ και τοις ζυμμάχοΐζ τοις ^Αθη- 
ναίων και Λακ(δαι/χ.ονιΌις και τοις ζυμμαχοΐζ τοις 
ΑακεΖαιμονίων άδολους και αβλαβάς και κατά γην 
και κατά θάλασσαν, οττλα δέ μη ΙζΙστω ίπιφίρειν 
€7Γΐ πημονζ μητ€ ΑακεΒαιμονίους και τους ^μμάχους 
Ιπ * Αθηναίους και τους ζυμμάχονς μητ€ Αθηναίους 
και τους' ζυμμάχους €πι ΑακίΒαιμονίονς και τους 

3 ξνμμάχους μήτε τεχνχι μήτε μηχανή μη^εμι^. ην δε 
τι διάψορον § προς αλλήλους, δικαιφ χρησθων και 
ορκοις καθ* ο τι αν ^υν^ώνται. άττοδοντων δε *Αθψ 
ναΧοις Λακεδαι/Αονιοι και οι ^/Α/Ααχοι Άμψίπρλιν. 
όσας δε πόλεις παρεδοσαν Λακεδαι/Αονιοι ^Αθηναίοις, 
εζεστω άττιενοα δττοι αν βούλωνται αυτούς και τα 

4 εαυτών ε;(οντας. τάς δε πόλεις φέρουσας τον φορον 
τον επ' Αριστείδου αΰτονό/χους εΤναι. όπλα δε μη 
Ιζίστω Ιπιφερειν Ά^ι^ναιΌυς μη^ϊ τους ζυμμάχονς 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Ε', ΙΗ'. 13 

^τΓΐ κακω, άττοΒι^όντων τον φόρον, €7Γ€ΐδ7; αϊ σπονδαΐ 
ίγίνοντο. €ΐσΙ δί α?δ€, "Αργιλος, 2ταγ€ΐρο9, "Ακαν- 
θος, 2κώλθ9, "Ολυν^ος, 5παρτωλθ5. ξνμμάχονς δ'β 
€Γναι μη^€Τ€ρων, μητ€ Αακ€^αιμονίων μητ€ Άθψ 
ναίων ην δέ * Αθηναίοι ν€ίΘωσι. το ς πολ€ΐ9, βονλο- 
μένας ταντας ίζέστω ζυμμάχονς ΤΓΟίύσθαι αι'τονς 
Άθηναίοΐζ, Ήίηκνβ^ρναίον^ δί καΐ ^αναιονς καΐ 
5ιγγαιους οιιί€Γν τάς ΐΓΟλ€ΐ5 τάς Ιαυτών, καθάττ^ρ 
Όλυν^ιοι καΐ *Ακάνθιοι, αποδόντων δί Άθηναίοις 
ΑακίΒαιμόνίΟί και οι ίυ/Α/Αα;(θΐ Πάνακτον. αποδόκτων β 
δέ και * Αθηναίοι Αακ€Βαίμονίοις Κορυφάσιον και 
Κ,νθηρα και Μ€^ωντ7ν και Πτ€λ€Ον και Άταλάκττ^ν 
και τοι)9 ανδρα9 δσοι €ΐσι Λακ€δαι//,ονιων €ν τω δι;- 
μοσίΛ^ τω ^Αθηναίων η αΧλοθί που οση^ *Αθψαίοι 
αρχουσιν έν Βημοσίω' και τονς €1^ %κιωνβ ττολιορ- 7 
κονμίνον^ ΊΙ^ΚοΊΓοννησίων άφίίναι και τονς άλλους 
όσοι Αακ€δαι/Αονιων ζνμμαχοι εν 3κιωκ27 €ίσι και δσ- 
ονς Βρασίδας €σ€7Γ€/Αψ€ν και €ΐ τις των ζνμμάχων 
των Αακ€^αΙμονίων Ιν * Αθήναις ΙστΙν Ιν τω Βημοσί(^ 
η αλλοΰί που ^ς * Αθηναίοι αρχουσιν €ν Βημοσίί^. 
αιτούντων δ€ και Αακε^αιμόνιοι και οΐ ζυμρΌ,χρι ουσ- 
τινας ί;(ουσιν * Αθηναίων και των ζυμμρίχων κατά 
ταντά, 2κιωναιων δ€ και Τορωναιων και 5€ρ/Αυλιων 8 
και €1 τίνα αλλι^ν ττόλιν Ιχουσιν Άίτ^ναΓοι, Αθηναί- 
ους βονλενεσθαι π€ρι αυτών και των άλλων πόλ€ων 
δ τι αν ^οκ^ αντοίζ. όρκους δ€ ποιησασθαι * Αθήναι- 
ους προς Λακ€δαι/ΑονιΌυς και τους ξυμμάχους κατά 
πολ€ΐς. δ/Ανυντων δ6 τον Ιττιχωριον ορκον Ικατ€ροι 
τον ρ.€γιστον €ί Ικάστης πδλ€ως. δ δ' όρκος Ιστω β 
δ䀕 * Ιμμενω ταίς ζυνθηκαις και ταις σπονδαις 
ταΓσδ€ δικαίως και άδδλως.' Ιστω δέ Λακ€δαι/ΑονιΌις 
και τοις $υμμάχοις κατά ταύτα όρκος ιτρος * Αθηναί- 
ους, τον δ^ δρκον αναν€θυσ^αι κατ' ^ιαυτδν αμφότε- 
ρους, <ττη\ας Ζϊ στ^σαι *Ολυ/Απι<ισι και Πυ^οι και 10 
*1σθμοΐ και Ιν Ά^ι/ναις Ιν πδλ€ΐ και Ιν ΑακεΒαίμονι 
ίν *Αμυκ\αίω, €1 δ€ τι α/Ανι^/χονουσιν δποτ€ροιουν 
11—2 14 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΤ 

καΐ οτον νίρι, λόγοις Βικαίοις χρωμ€νοΐ9 €υορκον 
€7ναι άμ.φοτ€ροΐζ ταντι; /&ΐ€ταί6Γναι οιη^ αν &οκβ άμ- 
φοτ€ρΌΐς, Ά^τ^ναιοις καΐ Λακ€δαι/χονιΌι$. 

19 '*'Άρχ€ΐ δ€ των σιτονδών Ιφορος Πλβιστόλας, *Αρ- 
τ€μισίον μηνο^ Τ€τάρτΎΐ φθίνοντος, €ν ΒΙ *Α^ναΐ9 
άρχων * Αλκαίος, *Έλαφηβολίωνος μηνός Ικτι; ^^^- 
νοντος* ωμννον &1 οΓδ€ καΐ €σ7Γ€ΐ'δοντο^ Λοιχβδαι- 
μονίων μ€ν Ι1ΐΙλ€ΐστοανα^, *Αγι$,|| Πλ€ΐστί)λα9, Δα- 
μάγητος, Χίονΐ9, Μ€ταγ€η79, "Ακανθος, Αάϊθος, *Ι<γ- 
χαγόρας, ΦιλοχαρίΒας, Ζ€υίιδα5, "Ανητπτοί, Τ€λλ45, 

9 ΑλκίνιΒας, *ΕμτΓ€^ίας, Μΐ}να$, Αάφιλος* * Αθηναίων 
δ€ οιδ€, Αάμιτων, *1σθμιόνικος, Νικίαί, Λαχι;9, ΕυΛ?- 
^μος, ΤΙροκλης, ΎΙνθόΒωρος, ^ Αγνών, Μνρτιλος, 
Θρασυκλ^ί, Θ€αγ€ν7;9, * Αριστοκράτης, *Ιωλκΐ09, Τι- 
μοκράτης, Αΐων, Λά/Ααχθ9, Δ^ημοσθίνης.** 

20 Αύται, αΐ σιτονδαΐ ίγίνοντο τ€λ€υτώκτο9 του χ<ι- 
μωνος α/ια ^ρι €κ Διοκυσίων €υθνς των αστικών, 
αυτόδίκα €τών δΐ€λ^όντων και ημ€ρων ολίγων ναρ^ν* 
€γκονσών, ^ ώς το πρώτον η Ισβολη η Ις την *Αττι- 

2 κην καΐ η αρχή του ττοΧίμον τουδβ Ιγένετο» σκοπ€ίτω 
Β4 τις κατά τους χρόνους καΐ μη των €κασταχον ή 
αρχόντων ^ άιτο τι/χ-^ς τίνος την άπαρίθμησιν των 
ονομάτων €ς τα προγίγενημίνα σημαινόντων πιστ€υ- 
σας μάλλον, ου γαρ ακριβές Ιστιν, οίς και αρχομί- 
νοις και μεσονσι και οττως ετυχί τφ, €7Γ€γό'€τό τι. 

8 κατά θέρη δε και ρ^ει/^ώνας αριθμών, ωσιτ^ρ γέγραιτ• 
ται, €υρήσ€ΐ, ίζ ημισείας ίκατέρου του €νιαυτου τι)ν 
Βνναμιν έχοντος, Βέκα μ€ν θέρη ίσους δ€ χει/χώνας τφ 
πρωτω ττολέμω τωδ€ γ€γ€νημ€νονς. 

21 Αοικεδαι/Αονιοι δε, Ιλαχον γάρ ιτρότεροι άποδιδό- 
ναι α ειχον, τους Τ€ άνδρας ευ^ς τους τταρά σφίσιν 
αιχμάλωτους άφιεσαν και ^ερ,ψαντες ες τα επι Θρςι- 
κι^ς πρέσβεις Ισχαγόραν και Μίαναν και Φιλοχαρι- 
δαν εκέλευον τον Κλεαριδαν τι)ν Ά/χ-ψιττολιν πάρα- 
διδόναι τοις Άθηναχοις και τους άλλους τάς σπονδάς, 
ώο €ΪρτγΓο εκάοΓτοις, Βέχεσθαι, οι δ' ουκ ι/^ελον. 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΚΒ'. . 15 

νο//,ΐ(ίθϊΤ€ς ουκ ΙττιτηΒίίας €ίναί' οΰδβ ό Κλ€αριδας3 
παρ€&ι>κ€ την πόλιν, χαριζόμενο^ τοΐ9 Χαλκιδ€{;σιν, 
λ€γων ω5 ου Βννατοζ €ΐη βία. Ικζίνων 'π-αραδιδόναι. 
€λθων δέ αΰτο5 κατά τάχος μ^τά ττρίσβ^ων αυτόθεν 
άνολογησόμενόζ τ€ Η την Αακ€^μονα, ην κατηγο- 
ρωσιν οί ττερί τον Ίσχαγοραν οτι σνκ ίττείθετο, καΐ 
άμα βουΧόμενος είδό^αι €ΐ Ιτι μ^τακινητη €ίη η ομο- 
λογία, ίπεώή €νρ€ κατ€ΐλημμ€ναζ, αυτο$ μ^ν νάλίν 
τ-εμιτόντων των ΑακεΒαιμονίων και κελευόντων μά- 
λίστα μ€ν και το χωρίον τταραδουναι, €ΐ δέ μη, όττό- 
σοι Π€λοπονη7σιων «/€ΐσιΐ' €^αγαγ€Γν, κατά τά;(09 
€ΐΓορ€υ€το. οΐ δί ξυμμαχοι Ιν τ^ Χακ€.^αίμονι αύτου 22 
Ιτυχον 6ντ€ζ καΐ αυτών τόυ5 //,ι; Βεζαμίνονς τά? σττον- 
δά9 €Κ€λ€νον οΐ ΑακεΒαιμόνιοί ττοιείσθαι, οί δβ τ^ 
αυτ^ Ίτροφάσιι, '*]ίΓ€ρ και το πρώτον άττεωσαντο, ουκ 
Ιφασαν Μζασθαί, ην μη τινας δικαιοτ€/οας τούτων 
ΐΓΟίώνται. <ϋς δ* αυτών ουκ €στ7Κουον, €Κ€ΐνου5 μεν 2 
απέπεμψαν, αυτοί δέ προς τους * Αθηναίους $υμ- 
/Ααχίαν ^οιοΰντο, νομίζοντες ηκιστα αν σφίσι τους 
Τ€ *Αργείους, επεώή ουκ ηθ€λον *Αμπελί8ου και 
Αίχου Ιλΰόντων επνσπεν^εσθαι, νομίσαντες αυτούς 
άνευ * Αθηναίων ου Βεινούς £Γναι, και την αλλην Π€λο- 
τΓονη^σον /ϋΐάλιστ' αν ησυχάζειν προς γαρ αν τους 
^Αθηναίους, ει εξην, γωρειν, παρόντων ουν πρέσ- 
βεων άπο των ^Αθηναίων και γενομένων λόγων ίυν€- 
βησαν και εγενοντο όρκοι και ^μμαχία ηΒε. 

" Κατάτάδί ζυμμαγρι Ισονται Αακε^ιμόνιοι πεν- 23 
τηκοντα ίτη, ην Βε τιν€5 ιωσιν €5 την γην πολέμιοι 
την ΑακεΒαιμονίων και κακώς π-οιώσι Λακ€δαιμ,ο- 
νιΌυς, ώψ€λ€Γν ^Αθηναίους Λακεδάι/Λονίους τρόπω 
όποιω αν δυνωνται Ισχυροτάτω κατά το δυνατόν ην 2 
δέ δϊ/ωσαντ€ς οΐχωνται, πολεμίαν €7ναι ταυτην την 
πόλιν Λακεδαι/χονιοις και 'Αθηναίοις και κακώς πάσ- 
χειν ύπο αμφοτέρων, καταλύειν 8ε άμα άμφω τώ 
πολεε, ταύτα δ' «Γναι δικαίως και προθυμως και <χδό- 
λως. καΧ ην τιν€ς €ς την * Αθηναίων γην ϊωσι πολέμιοι 16 . ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

καΐ κακώ? ττοιωσιν, * Αθηναίους ωφ€λ€ΐν Λ<ικ€δ<ΐί/ΧΌ- 

3 νιους τροτη^ οτω αν Βύνώνται Ισχυροτάτω κατά το 
δυνατόν ην ΒΙ 8'βωσαντ€ς οιχωνται, ττοΧ^μΙαν €ΐναί 
ταύτην την Ίτόλιν Αακ€Βαίμονίθίς καΐ ^ΑΒηναΙοις καΧ 
κακώς ιτάσχαν υττ αμφοτέρων, καταΧύ€ΐν δέ α/ία 
αμφω τω ττολ^ε, ταύτα δ* €Ϊναι δικαίως και Ίτροθυ- 
μως και άδόλως. ην δέ η δουλεία εττανιστ^αι, €ΐΓΐ- 

4 κουρ€ίν ^Αθηναίους Α(ΐκ€δαι/Αονά)ΐ5 τταντί σθίν^ι κατά 
το δυνατόν, ομουνται δί ταύτα οίττ^ρ καΐ τάς αλλάς 
σίΓονδας ωμνυον ίκατέρων. άναν€ουσθαι. δέ κατ 
€νιαυτόν Αακεδαι/Αονίουδ μίν Ιόντας ές Α^νας 'ττρος 
τα ΑιονυσίΛ, * Αθηναίους δ€ ΐόντας €ς Αακβδαι/χονα 

6 ττρός τα Ύακιν^ια. στηλην &€ ίκατέρους στήσαι την 
μ€ν €ν Αακεδαψιονι τταρ* Άττόλλοινι «ν *Αμυκλαίω, 
την δέ €ν Ά^ι^ναις Ιν -π-όλει παρ* *Αθην^. ην 84 τι 
Βοκ^ ΑακίΒαίμονίοις κα\ ^Αθηναίοις ιτροσθ^Ιναί και 
α^ελειν περί τ^9 ζυμμαχίας, ο τι αν δοκ^, €υορκον 
άμφοτέροίς εΤναι." 

24 Τον δέ ορκον ωμνυον Αακεδαιμ,ονίων /χεν οιδ€, 
Πλ€ΐστοάν<χί, *Αγις, Πλειστόλας, Ααμάγητος, Χίο- 
νΐ9, Μεταγεντ^ς, "Ακανθος, Δαί^ος, 'Ισχαγόρας, Φιλο- 
χαρίΒας, Ζ€υζΙΒας, "Αντιτπτος, 'Αλκινάδας, Τελλις, 
Έ/Α^εδίας, Μι/νας, Αάψιλος• * Αθηναίων δέ Αάμττων, 
Ίσθμιόνικος, Αάχης, Νικίας, ΈυθύΒημος, ΙΙροκλης, 
Πυ^όδωρος, "Αγνών, Μυρτίλος, Θρασυκλΐ75> ®€Λγ€- 
νι^ς, * Αριστοκράτης, 'Ιωλκιος, Ύιμοκράτης, Αΐων, Αοί- 
μαχος, ΑημοσθΙνης. 

2 Αυτ»; τ; ζυμμα-χία ΙγΙνετο μ€τά τάς οτΓονΒάς ου 
ΊΓοΧΚί^ υστ€ρον, και τους άνδρας τους €κ τι^^ νηοΌυ 
άττέΒοσαν οί * Αθηναίοι τοΐς Αακεδαι/χονιοις και το 
^^ος ηρχε του ΙνΒζκάτου ίτους, ταΰτα δε τα δέκα 
€τη 6 Ίτρώτος χόλε/Λος Συνεχώς γενό/χενος γεγραττται. 

25 Μετά δε τάς σπονΒάς και την ζυμμαχίαν των 
Αακεδαι/Αονιων και των Αθηναίων, αι εγενοντο /«,ετά 
τον δεκαετΐ7 τόλε/χον εττι Πλειστόλα /χεν εν Αακεδαι- 
/ΑΟΐΊ Ιφάρου, *Α\καίου δ' άρχοντος *Αθηνησι, τοΐς ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ε, ΚΓ. 17 

μ,εν 8€$<ιμ€νοίς αντά^ €ΐρηνη ην οι δέ "Κορίνθιοι και 2 
των €ν Π€λθ7Γονη/σω 7Γ<)λ€ώμ τιν€9 διακινούν τα 'π'€- 
Ίτρα-γμίνα, καΧ €υθν<ζ αΧΚη ταραχτ^ καθίστατο των 
ζυμμΛχων ττρος την ΑακεΒαί/λονα, και α/Αα και τοΐζ 
Α^ί/ναιοι-^ οί Αακ€δαι/χόι/ιο6 προϊόντος τον γρονον 
νποτΓτοί Ιγένοντο, Ιστιν Ιν 019 ου ποιονντες Ικ των 
$νγκ€ΐμ€νων α ΐίρητο, καΧ Ιιη ίξ Ιτη μίν και δ€κα 8 
μήνας αττίσχοντο μη Ιτι την €κατ€ρων γην στρατών- 
σαι, έξωθεν δέ μ€τ ανακωχής ον βέβαιον ίβλατττον 
αλλήλους τα μάλκττα' «τβιτα /Λεη-οι και άναγκασ- 
θ€ντ€ς λυσαι τάς μ€τά τα δ€κα €τη σττονδάί αυ^ις €5 
πόλ^μον φανερον κατάστησαν, γβγραφε δ€ και ταύτα 26 
ό αντο5 Θουκυδίδι^ς 'Α^ι^^'**"^ «^5, ω5 Ικαστα €γ€- 
Ι'δτο, κατά ^φι; και χειμόΐνας, μ^χρι ον την Τ€ αργ^ην 
κατετταυσαν των *Αθηναίων ΑακεΒαιμάνιοι και οΐ 
ζυμμαχοι και τα μακρά τίίχη και τον Πε^αια κατ- 
ίλαβον* €τη δέ €9 τούτο τα ζυμιταντα €γ€ν€το τω 2 
νολίμω ίτΓτά και είκοσι» και την δια μέσον ζνμ- 
βασιν €1 τΐ9 /α^ ά^ιοκτει ττόλε/^ιον νομίζειν, ουκ ορθώς 
δικαιώσει, τοις Τ€ γαρ εργοις ως Βΐ'βρηται άθρείτω 
και €νρησ€ΐ ουκ €ΐκ6ς ον είρηνην αυτήν κριθηναι, €ν 
Τ) οντ€ άττεδοσαν πάντα οί5τ ά7Γ€δ6ίαντο α ζννέθεντο, 
Ιζω τ€ τούτων ττρος τον Μαντινικον και Έπιδαυριον 3 
ΤΓολε/Λον και €9 άλλα άμφοτίροις αμαρτήματα εγε- 
νοντο, και οι €7γι Θράκης ^υ/λ/Λα;(θΐ οτ;δ€ν ησσον 
ΤΓολίμιοι ήσαν, Βοιωτοί Τ€ Ικ€χ€ΐρίαν ' ^εχημερον 
ηγον. ωστ€ ^υν τω πρωτφ πολεμώ τω δ€κα€τεΐ και 
τγί μ€τ αυτόν ΰττότττω ανακωχή και τω ύστερον εζ 
αντης πολεμώ ενρησει τις τοσαΰτα . ετη, λογιζόμενος 
κατά τους χρόνους και ημέρας ου '7Γολλά9 παρενεγ^ 
κούσας' και τοΪ9 αϊτό χρησμών τι Ισχυρισαμενοις 
μόνον ^η τοΰτο εχυρως ζυμβάν αεί γαρ εγωγε με- 
μνημαι, και αρχομένου του πολέμου και μέχρι ου ετε- 4 
λευτησεν, προψερόμενον νπο πολλών οτι τρΙς εννέα 
ετη δεοι γ€ν€σ^αι αυτόν, επεβίων Βε δια 7Γαντο9 αυ- 
τού, αισ^ανό/Λ€ν09 τε τη ηλικία και προσεχών την 18 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

5 γνωμην, όπως ακριβές τι Ατομαΐ' και ίνν€βη μοι 
φ€νγ€ΐν την Ιμαντου Ιτη ν,κοσι. μ€τά την 4ζ 'Α/λφι- 
τΓολίν ατρατηγίαν, και γ€νο/χ€νω παραμφοτίροιςτοίς 
ττράγμασί, και ουχ ησσον τοις ΙΙίλοποννησίων 8ια 
την φνγην, κα& ησνχίοΛ^ τι αυτών μάλλον αΜΓ^€σ^αι. 
την ονν μ€τά τα Βίκα Ιτη Ζιαφοράν Τ€ και ζυγχυσιν των 
σπονδών και τα Ιιτίΐτα ώς €ΊΓο\€μηθη Ιξηγησομαι, 

27 Έ7Γ6ΐδΐ7 γαρ άι ττεντηκοντοντεις σττονδαι ίγένοντο 
και νστ€ρον άι ζνμμαχίαι, και οΧ αττο της Π€λσ7Γον- 
νησου ΐΓρ€σβίναι, αΪΊΓ€ρ 7Γαρ€κΚηθησαν Ις αυτά, άνε- 

2 χωρονν 4κ της Αακ€Βαίμρνος» και οι μεν άλλοι ^ν 
οίκου άνηλθον, Κορίνθιοι δέ ίς "Αργός τρανόμενοι 
ττρωτον λόγους ιτοιουνται ττρός τινας τών €ν τέλβι 
όντων Αργ€ΐων, ως "χρη, €7Γ€ΐδι/ Αακ€δ€ΐιμ,(>νιοι ουκ 
€π αγαθω (ίλλ' €7γι καταδουλωσ€ΐ τ^ς Π€λοΐΓοννΐ7- 
σου στΓονδας και ζυμμαχίαν ιτρος *Α.θηναχονς τους 
πριν €χθίστους π€7Γ0ΐτ;νται, όραν τους Άργ€ΐους όπως 
σωθησ€ται η ΤΙελοττόννησος, και ψηφίσασθαι την 
βονλομένην πόλιν τών Ελλήνων, τ^ις αυτόνορ,ός Τ€ 
€στι και δίκας Γσας και όμοιας ΒίΒωσι, προς Άργ€ΐους 
ξνμμαχίαν ποΐ€Ϊσίαι, ώστ€ τ^ αλλι;λων Ιττιμαχείν, 

3 α7Γθδ€Γίαι δέ άνδρας ί)λιγους αρχήν αυτοκράτορας, 
και μη προς τον 8ημον τους λόγους €Τναι, τον μη 
καταφανείς γίγνεσθαι τους μη πεισαντας το ττλ^^ος• 
εφασαν 8ε πολλούς προσχωρήσεσθαι μίσει των 
Αακ€δαι/λονιων. και οι μεν Κορίνθιοι διδεί^αντίς 

28 ταύτα άν€χωρησαν €7Γ οίκου, οι δέ τών Άργείων 
άνΒρες άκούσαντες €πει8η άνηνεγκαν τους λόγους & 
Τ€ τάς αρχάς και• τον ^μον, εψηφίσαντο Αργεΐοι, 
και άνδρας €Γλοντο δώδ€κα ττρος ους τον βουλόμενον 
των 'Έλληνων ίυ/Αρ.α;(ΐαν ιτοΐίΓσ^αι πλην * Αθηναίων 
και Αακε8αιμονίων τούτων δέ μηΒετεροις €ί€Γναι 

2 αν€υ του 8η μου τον *Αργ€ΐ'ων σττεισασ^αι. εΖίζαντό 
τε ταύτα οι * Αργεΐοι μάλλον ορώντες τον τε των 
Αακε^αιμονίων σφίσι πολεμον εσόμενον, επ* ΙζόΒω 
γαρ προς αυτονς αΐ σπονδαι ^σαν, και αμα ίλπίσαντες 2ηΤΡΑΦΗ2 Β', Κθ'. 19 

τη^ Ίΐ€λοποννησον ηγησίσθαι• κατά γαρ τον χρόνον 3 
τοντον η Τ€ Αακ€Βαίμων μάλιστα 8η κακωζ ηκονσ€ 
καΐ νΊΓ€ρωφθη δια τάϊ ξνμφοράς, οι τ€ 'Αργβΐοι άρισ- 
τα €σ\ον τοΐζ πασιν, ου ζυναράμ€νοι του Αττικού 
πολέμου, άμφοτίροΐζ δέ μαίλΧον €νσ7Γον8θί δντες €κ- 
καριπύσα μ^νοι, οι μίν ονν Αρ-γ^ιοι οντω^ €9 την 
^μμαχιαν νροσί^Ιχοντο τους €^€λοντα9 των Έλλι^ 
νων, Μαντιν^5 δ' αυτοΓς και οΐ ζνμμο-χοι αυτών 29 
ττρωτοι 'Π'ροσ€'χωρησαν, δ€δΐί)Τ€9 τους Λακβδαι/Αο νιους, 
τοις γαρ Μαντιν€υσι μέρος τι τ^9 'Αρκαδιας κατ€- 
στρατΓΤΟ νττηκοον, Ιτι του '3Γρο9 Αθηιναίονζ ιτολέμον 
οντο9> και €νόρ.ι^ον ου 7Γ€ρι6\Ι/€σθαι σφάς τους Αακ€- 2 
δαιρ,ονιΌυ9 αρχ€ΐν, €^€^1} και σχολίων ^ον• ώστε 
ασμ€νοι προ9 τους ΆργειΌυς «τραττοντο, πόλιν τ€ 
μίγσλην νομίζοντ€ζ και Α(ΐΚ€δαι/χονιΌΐ9 ώι διάφορον, 
8ημοκρατονμ€νην Τ€ ωσπ€ρ και αυτοί, άποστάντων 
δέ τών Μαντινεων και τ^ αλλτ; Π€λσ7Γοννΐ7σο9 €9 
θρονν καθίστατο, ως και σφίσι ττονητίον τούτο, νορ,ι- 8 
σαντ€9 πλ€ον Τ€ τι €ΐδότα9 μ€ταστηναι αυτου9 καΐ 
του9 Λακ€δαιρ.ονιου9 α/χα δι' οργής €χοντ€ς, Ιν άλλοΐ9 
τ€ και ΟΤΙ €ν ταΓ9 σιτονδαις ταΓ9 ΑττικαΓ9 Ιγίγραντο 
€υορκον εΤναι προσθ^ίναι και άφελεΐν ο τι αν άμφοΐν 
τοΓν χολεοιν δοκίί, Α(ΐκ€8αιμονίοις και Ά^ναιοΐ9. 
τούτο γαρ το γράμμα μόΧιστα την Πελοιτοννι/σον 4 
Βΐ€θορνβ€ΐ και €9 νίΓοψίαν καθιστή μη μ€τά Αθψ 
ναιων σψα9 βούλωνται Αακ€δαι/;ΐόνιοι δουλώσασ^αι• 
δίκαιον γαρ είναι πασι τοΐ9 ζνμμάχοις γ^γράφθαι 
την μ€τάθ€σιν. ώστ€ φοβούμ€νοι οι ποΛΛοι ωρμηντο 
Ίτρος τού9 *Αργ€ΐΌυ5 κοιι αυτοί Ικς^στοι (νμμαχίαν 
ΊΓοιάσθαι, 

Αακεδαι/λόνιοί δε αίσθόμενοι τον θρονν τοντον εν 30 
τ^ Πελοποννι^σ<ρ κα^εστώτίΐ, και τού9 Κοριν^ιου9 
διδασκ<ιλου9 τε γενο/χενονς κοιι αυτου9 μέλλοντας 
σπεισασ^αι προ9 το "Αργός, περ,πουσι πρέσβεις Ις 
την Κόρινθον βονλ6μ€νοι ττροκαταλαβίιν το ρ.ελ- 
λον, και ^ίτίώντο την τε ^σηγησιν τον ίΓαντο9 και ει 20 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΥ 

2 *Αργ€ΐΌΐ9, σφων α7ΓοστακΓ€9, ^/ι/χα;(θΐ Ζσονται, ττα- 
ραβησ€σθαί τ€ Ιφασαν αυτούς τους όρκους, και ^δι; 
αδικβΐν ΟΤΙ ου δέχονται τάς * Αθηναίων σπονδάς, €ΐρι;- 
μίνον κνριον €Τναι δ τι αν το -ττλή^ος τώΐ' ζνμμάχων 

3 ψηφίσηται, ην μη τι ί€ώΐ' ^ ηρώων κωΧνμα ^, Κο- 
ρίνθιοι δί, Ίταρόντων σφισι των ζνμμάχων, όσοι ουδ* 
αυτοί ΐΖίζαντο τας σττονδάς — τταρζκάΧεσαν δί αυ- 
τούς αυτοί 'Π'ρότ€ρον — αντ€λ€γον τοις Λακ€δαι/χο~ 
νιοις, ά /ΐ€ν ι}δικουντο, ου δι;λουντ€ς αντικρυς, οτι 
ουτ€ ^όλλιον σφισιν άττέλαβον τταρ * Αθηναίων οντ€ 
^Ανακτόρων, €1 Τ€ τι άλλο ενομιζον ΙΧασσονσθαι, 
πρόσχημα δ€ ποιούμενοι τον^ Ιττί Θρακτ/ς '/λι; '^Ρ^ 

4 δ<ικΓ€ΐν• όμόσαι γαρ αυτοΓς όρκους ίδιοι τί, οτ€ /χ,€τά 
Ποτιδαιατών το πρώτον αψισταντο, και άλλους υσ- 
Τ€ρον. ουκουν παραβαίν€ΐν τους των ζυμμαχων όρ- 
κους Ιφασαν ουκ €σιοντ€ς €ς τας των * Αθηναίων 
στΓονδάς• θ€ών γαρ '3Γΐστ€ΐς 6μ6σαντ€ς €Κ€ΐνοις ουκ 

6 αν €υορκ€ΐν 7Γροδιδόντ€ς αυτούς, είρησθαι δ' δτι "^ν 
/ΐΑΐ) θ€ών ^ ηρώων κώλυμα §•" φαίν€σθαι ονν σφίσι 
κώλυμα θ^ίον τούτο, και π€ρι μ€ν των παΧαιων 
όρκων τοσαυτα ^πον, π€ρΙ δ€ της Άργ€ΐων ζυμμα- 
χίας μ€τά των φίλων βουλευσάμενοι ποιησ€ΐν ο τι 

β αν δίκαιον ^. και οι μ€ν Λακεδαι/Αονιων πρίσβ^ις 
άν€χώρησαν Ιπ οίκου, ίτυχον δέ ίΓαρόντ€ς ΙνΊ^ορίν- 
θω και *Αργ€ΐων πρΙσβ^ις^,Α Ικίλενον τους Κορίν- 
θιους Ϊ€ναι €ς τι^ν $υμμαχίαν και ^ι; μίλΧ€ΐν• οι δε' 
€ς τον υστ€ρον (υλΧογον αυτοΓς τον παρά σφίσι 
προ€Ϊπον ηκ€ΐν. 
31 *Ηλθ6 δ€ και.Ήλ€ΐων πρ€σβ€ία €υθυς και «ττοιι/- 
σαντο προς "Κορινθίους ξυμμαχίαν πρώτον, ΐ7Γ€ΐτα 
€Κ€Ϊθ€ν €ς "Αργός €λθ6ντ€ς, καθάπερ προζίρηγτο, Άρ- 

2 γ€ΐων ζύμμαχοι €γ€νοντο. ^ιαφ€ρ6μ€νοι γαρ €τυγ- 
χανον τοις Λακ€δαι/Αονίοις π€ρι Α€πρ€θυ, πολ€μου 
γαρ γενομένου ποτΐ προς *Αρκά^ν τινάς Α€πρ€άταις, 
και *Ηλ€ΐων παρακληθεντων υπο Αεπρ^ατων ες ζυμ- 
/Αα;(ίαν €πΙ τ^ ημκτείί^ της γης καταΧυσάντων τον 2ηΤΡΑΦΗ2 Ε', ΑΒ'. 21 

πόλ€/Αον, Ήλ€Γοι την γην ν€μομ€νοις αντοίς τοις 
Λ€'7Γρ€άται? τάλακτον έταζαν τω Δα τω ^Ολυμπίω 
αίΓοφίρειν. καί. μέχρι τον * Αττικού ττολεμου άπίτ 3 
φερον €7Γ€ΐτα παυσαμενων δια πρόφασιν τον νολε- 
μον, οΐ 'Ηλ€ΐοι Ι-ττηνάγκαζον οι δ' ετράττοντο ιτρος 
τους Αακε^αιμονίονς, και Βίκης Αακε^αιμονιοις €7γι- 
τραττείσης, νποτο7Γησαντε<ξ οι Ήλβιοι μη ίσον €ί€ΐν, 
αν€κτ€5 την επιτροττην Αεττρεατων την γην ετεμον. 
οί δέ Αακε^αιμονιοι ον^εν ησσον ε^ίκασαν αυτονο- 4 
μονς €Τι/αι Αεπρεάτας, και αδικ€Γν Ήλ€ΐΌυ?• και ώς 
ονκ εμμεινάντων Τ]5 ^ττιτροττη φρονράν όττλιτών 6σ€- 
Ίτεμψαν €9 Αεττρεον.' οι δέ 'Ηλ€Γοι, νο/ΛΐζθΓΤ€5 ττόλιν 
σφών άφέστηκνΐαν Βεζασθαι τους Λακ€δαι/ϋΐονιους 
και τΐ7ν ζννθηκην προφεροντες, εν |5 εΐρητο, ά €;(0ΐ^€5 
€5 τον Αττικον 'ΤΓολεμον καθισταντό τιν69, ταύτα 
€;(οντας και εζεΧθείν, <ός ουκ ίσον €χοντ69 αφίσταν- 
ται 1Γ/305 τους *Αργ€ΐους και ττ^ν ζνμμαχίαν, ωσττερ 5 
'προείρητο, και ούτοι εττοιησαντο, ε-γενοντο Βε και οι 
Κορίνθιοι ενθνζ μετ εκείνονς και οί 6πι Θράκης Χίΐλ- 
κιδ^ς Άργ€ΐων ζνμμαχοι, Βοΐ(ι>τοι δί και Μ€γαρ^ς 
το αυτό λ€γοντ€ς ι/σΰ^αζον, ττεριορωμενοι υττο των 
Λακ€δαι/Λονιων και νομίζοντες σφίσι την *Αργείων 
^ημοκρατίαν^ αυτοΓς ολιγαρχονμενοις, ησσον (νμ- 
φορον €Γναι τ^9 Αακε^αιμονίων 7Γθλιτ€ΐα9. 

Π^/οι δέ τους αυτούς χρόνονς τον θερον^ τούτου 32 
^κιωναιους μεν * Αθηναίοι εκττολιορκησαντεζ άπεκτει- 
ναν τους ί/^^ώντας, παιδας δέ και γυναίκας ην^ραττό- 
δισαν και την γην Πλαταΐ€ΰσιν €δοσαν νεμεσθαι, 
Αηλίονς 8ε κατψ/αγον πάλιν εζ Δ^λον, ενθνμον- 
μενοι τας τε εν ταις /υια;(αις ^νμφοράς και τον εν 
Δ^λφοΓς θεον χρησαντος, και Φωκης και Αοκροι 2 
ηρζαντο πολεμεΐν. και Κορίνθιοι και ^Αργεωι η^η 
ζνμμαχοι ίντες έρχονται €ς Ύεγεαν άποστησοντες 
Αακε^ιμονίων, ορώντες μέγα μερο^ ον, και €1 σφισι 
ττροσγενοιτο, νομίζοντες αττασαν αν εχειν Πίλοττον- 
νησον» ώς δέ ούδ€ν αν εφασαν εναντιωθηναι οι 3 
II.— 3 22 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

Ύ€γ€αται Αακ€^ιμονίθίς, οι Κορίνθιοι /ϋΐ€χρ4 τούτον 
ΊΓροθνμΛύς '7Γρίχσσοντ€9 άνβισαν τΐ7^ φιλον€ΐκία^ και 
ωρρω8ησαν μη ουδ€($ σφίσιν €γι των άλλων ττροσ^ 
χωρη, όμως δέ 4λθ6ντ€ς €5 τονς Βοιωτονς €δ€θΚΓο 
σφων τ€ και *Αργ€ΐων γίγνζσΘαι ζυμμάχονς καΐ 

4 ταλλα κοιιη^ πράσσ€ΐν• τώ τ€ δ€χι;/Χ€/οου« βτησίΓοκ- 
δά5, αί ^σαν *Α^ϊ7ν<αοΐ5 και Βοιωτοις ιτ/^οί οίλλι;λου5 
ου τΓολλω νστ€ρον γενόμεναι [τούτων] των 'ΐΓ€νπ;κον- 
τα€τίδων στΓονδων, ίκίλευον οι Κορίνθιοι τους Βοΐύ>- 
τονς ακολουθησαντας Ά^να{€ και σφίσι ττονησαι^ 
ωστΓ€ρ Βοιωτοί €7χον, μη Βεχομένων δ^ ^Αθηναίων 
άτΓ€ΐ7Γ€Ϊν την €Κ€χ€φίαν και το λοιπόν μη σττίνδεσ^αι 

Β άνευ αυτών. Βοιωτοί δ€ ^εομενων των Κορινθίων 
ΐΓ€ρ\ μεν της Άργείων (υμμαχίας επισχεΐν αυτούς 
εκελενον, ελθόντες δ^ Ά^να{€ μετά Κορινθίων ονχ 
ενροντο τάς Βεχημερους σιτονδάς, βΐλλ* άττεκρίναντο οΐ 
*ΑΛ;ναΓοι Κοριν^ίοις €Τναι σιτονδάς, είττερ ΑαχεΒαιμο- 
νιων εισι ξνμμαχοι, Βοιωτοί μεν ονν ονΒεν μάλλον 
άττύττον τάς Βεχημίρους^ α^ιουντων και αίτιω^νων 
Κορινθίων ζννθ€σθαι σφίσιν Κορινθίοις ^ε άνα^ζωχη 
αστΓονδος ην ιτροζ Ά^τ/ναίους. 
33 Λακ€δαι/χ(>νιοι δ€ του αυτού θερονζ ττανΒημει Ιστρά- 
Τ€υσαν, Πλ€ΐστοάνακτο9 τον Παυσανιου Λακ€δαι- 
μονίων )3ασιλ€ω5 ηγουμένου, της Αρκαδίας €« Παρ- 
ρασιους, Μαντινβαιν ννηκοονς οντάς, κατά στασιν 
επικαΧεσαμενων σφας, άμα δ^ και το εν Κυψίλοις 
Τ€Γχος άναιρΐ7σοντ€ς, ^ν δυνωνται, δ ^«ιχισαν Μ<ιν- 
τιν^ς και αυτοί εφρούρονν, εν τη Ιίαρρασικ^ κείμε- 

2 νον €7Γΐ τ^ ^κιριτιδι της Αακωνικης. και οΐ ρ,€ν 
Λακεδαι/ίΐόνιοι την γην των Παρρασίων εδ^υν, οι δ€ 
Μαντινΐ75 τι/ν πόλιν Άργ€ΐοις ψυλαί* παραδόντες 
αυτοί ττ;ν $νμμαχίαν εφρονρονν' αδύνατοι δ' οντες 
διασώσ<ιι το τ€ εν Κυι/τέλοις τ€ΐχος και τάς εν Παρ- 
ρασιοις ττόλεις άπ^λ^ον. Λακεδαιρ,όνιοι δέ τους Τ€ 
Παρρασιους αΰτονό/Αους ττοιι/σαντίς και^ο ταγος • 
κασελοντες ανεχωρησαν επ οικον. σ ΣΠΤΡΑΦΗΣ Ε', ΑΔ'. 23 

Και του αντου θέρους, η^ ηκόντων αντοΓδ των απο 34 
Θρ^κηζ μ^τά Βριισιδον Ιζ^λθόντων στρατιωτών^ ονς 
6 Κλ€αριδα$ μ€τά τάς σττονδας Ικ6μυτ€ν^ οΐ Αακ€$αι•• 
μυόνιοι ίψηφίσαντο του$ μεν μ€τά Βρασίδου ΈΓλωτας 
μα\€σαμ€νονζ €λ€νθέρους είναι και οΙκ€ΐν οττου αν 
βονλωνται, καΐ νστίρον ου ττολλί^ αυτούς μετά των 
νεο^μωΒων €5 Α€πρ€ον κατ€σΎησαν, κ^ίμενον επί 
της Λακωνικές καΐ της Ήλ€ΐα5, οντες ηΒη διάφοροι 
*Ηλ€ΐΌΐ5• τους δ* €Κ της νησον ληφθέντας σφων και 2 
τα οττλα παραδόντας, δ€ΐσαντ€ς μη τι δια την ζνμ- 
φοράν νομίσαντες ελίΐσσωθησ€σθαι, και οιτ€ς €7γι- 
τι/υιοι νεωτ€ρίσωσιν, η8η καΧ άρ\άς τινας ίχοντας 
άτίμονς εποίησαν, άτι/Αίαν δέ τοιάνδε ώστ€ μήτε αρ- 
χειν μητ€ νριαμίνους τι η ιτωλουκτας κυρίους ΛνοΛ, 
ύστερον δέ αυ^ις χρόνΐι^ επίτιμοι Ιγίνοντο. 

Του δ* αυτού θέρονς και Θυσσον την Ιν Τβ "Αθ*^ 35 
Δικτιδι^ς €ΐλον, * Αθηναίων ονσαν ζύμμαχον. 

Και το θέρος τοντο παν €7Γΐ/χι£ιαι μει^ ήσαν τοις 
Ά^ι^ναίοις και Π€λθ7Γονη;σιΌις> ύ7Γωπτ€υον δ€ αλλι;- 
λους €υ^υς μετά τάς σπονΒάς οι τε * Αθηναίοι και 
ΛακεδαχρΌνιοι κατά την των χωρίων άλλι;λοις ουκ 
αίΓοδοσιΐ'. την γαρ *Αμφίπολιν πρότ€ροι Χαχόντες 2 
οι Λ(ΐκ€δαι/Αονιοι αιτοδιδοναι και τα άλλα ουκ απο- 
&ε&ωκεσαν, ουδ^ τους επι θρ^^^ζης παρειχρν Συμμά- 
χους τάς σίΓονδας Β€χομενους ούδ^ Βοιωτούς οΰδ€ 
Κορίνθιους» λ€γοντ€ς ά€ΐ οίς μετ * Αθηναίων τούτους, 
^ν μη θίλωσι, κοιν^ άναγκάσουσιν χρόνους τε πρου- 
θεντο άνευ Συγγραφής εν οΤς χρην τους μη ισιόκτας 
άμφοτίροις πολεμίους €Τναι. τούτων ουν ορωντ€ς οι 8 
'Α^ναΐοι ούΒεν ψγ<^ γιγνόμενον ύπετόπ€υον τους 
Αακε&αιμονίους μη&Ιν δίκαιον διανθ€Γσθαι, ωστ€ ουτ€ 
Πυλον απαιτούντων αυτών άπεΒιΒοσαν, αλλά και τους 
εκ της νησον Βεσμωτας μετεμελοντο ά7Γοδ€δωκοτ€ς, 
τά Τ€ άλλα χωριΐα €Τχον, μένοντες Ιως σφίσι κάκάνοι 
ποιησευαν τά εψημίνα, ΑακεΒαιμόνιοι δέ τά ρ,€ν 4 
δυνατά Ι^ασαν ΐΓ€ΐΓθΐι;κέναι• τους γάρ πάρα σφισι 24 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

^σμωτας οντάς * Αθηναίων αττοδουναι καΐ τους ^Ι 
ΘρΫ^^ης στρατιωτας άΐΓαγαγ€ίν καΐ €Ϊ τον άλλου 
εγκρατείς ^σαν Ά/ϋΐφιπόλεως δέ ουκ Ιφασαν κρατβΐν 

5 ώστ€ παραδοΰνοα, Βοιωτούς δέ ν€φάσ€σΘ(ΐί και Κο- 
ρινθίους €ς τας σπονδας €σαγαγ€ΐν και ΙΙάνακτον 
άπολαβ€Ϊν και * Αθηναίων όσοι ήσαν Ιν Βοιωτοις 
αιχμάλωτοι κομΐ€Ϊν, Πυλοΐ' /υιάτο* ι^^ιουν σφίσιν 
άπο^ονναΐ' €ΐ δέ /χ-ι/, Μ€σσηνίους γ€ και τους Έιλ(ι>- 
τας είαγαγεΓν, ωσΊΓ€ρ καΐ αύτοι τους αττο Θρακτ^ς, 
*Αθηναίους δε φρονρ€ίν το χωρίον αυτούς, €4 )5ου- 

6 λοντα*. πολλάκις δε και πολλών λόγων γενο/Αΐνων 
^ τω ^€ρ€ΐ τουτφ έπεισαν τους * Αθηναίους ώστ€ 
^ίαγαγβΐν Ικ Πύλου Μεσστ^νιΌυς και τους άλλους 
Είλωτας Τ€ και όσοι ηντομοληκ€σαν €κ τΐ75 Αακω- 
νίκης• και κατωκισαν αυτούς ίν Κρανιοις τ^ς Κ€- 
φαλλι/νιας* το μεν οΰν ^φος τούτο ησυχία ην και 
Ι<^οδοι τταρ* αλλι/λους. 

3 6 Του δ* €πιγιγνομ€νον χ€ΐ/χ.ώνος— ίτυχον γαρ Ιφοροι 
Ιτ€ροι και ουκ ^φ* ών αι σττονδαι €γ€νοντο άρχοντες 
ηΒη και τιν€ς αυτών και Ιναντίοι σπονδαις — ελίον- 
σών 'Π'ρ€σβ€ΐών άττο της (νμμαχίΒος και παρόντων 

* Αθηναίων και Βοιωτών και Κορινθίων και πολλά Ιν 
αλλι^λοις €ίπόντων και ουδέν ζνμβάντων, ως άτηζσαν 
€π οίκου, τοις Βοιο>τοΓς και Κορινθίοις Κλεόβουλος 
και Έενάρης, ούτοι οιπερ τών Ιφόρων Ιβούλοντο 
/χβίλιστα δκχλυσαι τάς σπονδάς, λόγους ποιούνται 
ιδίους, ποιραινουντες οτι μάλιστα ταύτα τ€ γιγνω- 
σκ€ΐν και ττεφασθοΛ, Βοιωτούς, Άργείων γενομένους 
πρώτον αυτούς ζυμμάχους, αΰ^ις μετά Βοιωτών Άρ- 

2 γείους Λακεδαι/χ,ονίοις ποιΐ7*^*^ ζνμμάχους• ούτω γαρ 
ηκιστα άναγκασθηναι Βοιωτούς €ς τάς Άττικάς σπον- 
δάς €σ6λ^€Ϊν• ίΚίσθαι γορ Λακεδαιμ,ονίους προ τ^ς 

* Αθηναίων έχθρας και διοιλΰσεως τών σπονδών *Αρ- 
8 γείους σφίσι φίλους και ^μμάχους γενεσθαχ, το 

γαρ "Αργός άει ηττίσταντο επιθυμουντας τους Λακ€- 
δοιι^Μ,ονίους καλώς σφίσι φίλισν γενέσθαι^ ηγούμενοι 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Β', ΑΖ'. 25 

τον ίξω 'Π.€λοποννησον ττοΚ^μον ράω αν €7ναι. το 
μ,άηοι Τίανακτον Ι^ίοντο Βοιωτούς οττωί παραδώσι 
Αακ€8αιμονίοις, Ινα άντ αντου Πΰλον, ην δννωνται, 
ατΓολαβόντες ραον καθιστώνται ^Χθηναίοι^ &ζ πόλε- 
μαν. και 61 μεν Βοιωτοί και Κορίνθιοι ταντα έπε- 37 
σταλμένοι από τ€ του Έενάρονζ και Κλεοβούλου και 
"σοι ψιλοί ήσαν αντοϊς των ΑακεΒαιμονίων ώστε 
ά'παγγ€Ϊλαι ενί τα κοινά, εκάτεροι άνεχωρονν. *Αρ- 
Ύείων Βε δνο ανΒρ€ς της άρχης της μεγίστης εττετη- 
ρονν ατΓΐόντας αυτούς καθ* όδον και ζνγγενόμενοι ες 
λογούς ηλθον, ει ττως οι Βοκϋτοι σφίσι ζύμμαχοι 
γένοιντο ωσττερ Κορίνθιοι και Ήλ€Γοι και Μαντιν^ς• 
νομίζειν γαρ αν τούτου προχωρησαντος ρψΒίως ηΒη 2 
και ποΧεμεΐν και σττενΒεσθαι και νρος ΑακεΒαιμο- 
νιανς, ει βονλοιντο, κοινω λόγω γρωμενους, και €ΐ 
τίνα προς άλλον δ€θΐ. τοις δ€ των Βοκοτών ΊΓρΙσ- 
βεσιν άκονονσιν 'ηρ€σκεν* κατά τυχτ;ν γαρ εΒεοντο 3 
τοντίον ωνπερ και οι εκ της Αακ€8αίμονος αντοΐς 
φίλοι ε3Γεστάλκεσαν, και οι των *Αργείων ανΒρες ως 
"Οσθοντο αντονς Βεχομένονς τον λόγον, εΙπόντ€ς οτι 
πρέσβεις πεμψονσιν ες "Βοιωτούς άπηλθον. άφικό- 
μενοι δέ οι Βοιωτοί ά7η/γγ€ΐλαν τοΐς βοιωτάρχαις τά 
τ€ Ικ της ΑακεΒαίμονος και τά άπο των ζνγγενομε- 
νων Άργ€ΐων• και οι βοιωτάρχοΛ. ηρεσκοντο τε και 
•ϊΓολλω προθυμότεροι ήσαν, οτι άμφοτερωθεν ζννεβε- 
βηκει αντοΐς τους τε φίλους των ΑακεΒίαμονίων των 
αυτών δ€Γσ^αι και τους *Αργείους ες τά όμοια σπεν- 
δειν. και ου ίτολλω υστ€ρον πρέσβεις παρησαν Άρ- 4 
γ€ΐων τά είρημένα προκαλούμενοι* καΧ αυτούς απέ- 
πεμψαν ^7Γαιν€σαντ€5 τους λόγους οι βοιωτάρχαι και 
πρέσβεις υποσχόμενοι αποστελεΐν περί της ζυμμα- 
χίας ^ς "Αργός. 

Έν δέ τούτω €δόκ€ΐ πρώτον τοΐς βοιωτάρχαις και 38 
Κοριν^ιοις και Μ£γαρ€υσι και τοις από Θράκης πρέσ- 
βεσιν ομόσαι όρκους άλλι;λοις, η μην Ιν τε τω πάρα- 
τυχόντι άμυνεΐν τω Β€θμένω και μη πολεμησειν τφ 26 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

2 μη^ (υμβησ€σθ<ιι αν€υ κοινής γνώμης, κοΧ ούτως 
ηΒη τους Βοιωτούς καΧ Μ€γαρ€α9, — το γαρ αυτό Ποι- 
ούν, — προς του? *Αργ€ίονς σΐΓ€μδ€σ^αι. νρίν δέ τούί 
όρκους γ€ν€σθ(α οί βοιωτάρχαχ Ικοίνωσαν ταΐς Τ€σ- 
σαρσι βονλαΐς των Βοιωτών ταντα, αϊ'π€ρ ατταν το 
κύρος ίχουσιν, και παρτ^νονν γ€ν€σθαι όρκους ταΓ5 
ΐΓΟλ€σιν, οσαι βούλονται έπ ώφ€λίςι σφίσι (υνομ- 

3 νυνοΛ. οΐ δ' €ν ταις βουλαις των Βοιωτών δκτ€5 ου 
ΊτροσΖίχοντοΛ τον λόγον, δ€διότ€ς μη ίναντία Λακ€- 
δαι/χ,ονιοΐ9 ΐΓοιι^σωσι, τοις Ικ€ίνων αφ€στώσι Κοριν- 

4 ^1015 (υνομνυντ€ς' ου γαρ €ΓϊΓον αντοΓς οί βουωτάρχαι 
τα ^κ τ^5 Αακ€δαι/Αονο9, δτι τών τ€ Ιφορων Κλ€(>- 
βουλος και 8€νάρτ7ς και οι ψιλοί -ϊταραινουσιν Άρ- 
γ€ΐων πρώτον και Κορινθίων γενομένους (υμμάχονς 
ύστερον μετά των Λακ€δαι/Αονίων γίγνεσθαι, οΐόμε- 
νοι την βουλην, καν μη €ί7Γωσιν, ουκ αΛΛα ψηφιεϊ- 

δ σ^αι ^ α σφίσι ττρο^ιαγνόντες τταραινοΰσιν, ώς δ^ 
αντ€στι; το ττραγμα^ οι μεν "Κορίνθιοι και οι αττο 
©ράκης πρέσβεις άπρακτοι άπηλθον, οί δ^ βοιωτάρ- 
;(αι /χ€λΛοντ€ς πρότερον, ει ταύτα ΐ7Γ€ΐσαν> και τι/ν 
ξνμμαχίαν πεφάσεσθαι προς *Αργείους ποιειν, ουκ- 
ετι εσηνεγκαν περί *Αργείων ες τάς βούλας, ουδέ €5 
το "Αργός τονς πρέσβεις ους ύπεσχοντο επεμπον, 
άμεΚεια Βε τΐ9 €ν^ν και διατριβή των ιταντων. 
39 Και εν τω αύτω χ€ΐ/ι,ώνι τούτω Μ-ηκύβερναν 'Ολυν- 
θιοι ^Αθηναίων φρουρούντων επιΒραμόντες €Τλον. 

Μετά Βε ταύτα — εγίγνοντο γαρ ά€ΐ λόγοι τοΓί τε 
*Αθηναίοις καΧ ΑακεΒαιμονίοις περί ων εΐχον αλλή- 
λων — ελπίζοντες οί Λακ€δαι/ΑΟνιοι, €1 Πάνίίκτον 
Ά^ναΓοι πάρα Βοιωτών άπολάβοιεν, κομίσασθαι αν 
αυτοί Πυλον, ηλθον ες τους Βοιωτούς πρεσβευόμενοι 
και εΒεοντο σφίσι Πάνακτόν τε και τους * Αθηναίων 
Βεσμωτας ίταραδουναι, ιν* αντ' αυτών Πυλον κομί- 
2 σ-ωνται. οι δ€ Βοΐίοτοι ουκ εφασαν άποΒωσειν, ην μη 
σφίσι ζνμμαχίαν ιδίαν ποιησωνται ωσπερ Αθηναίοις» 
ΑακεΒαιμόνιοι δέ εΙΒότες μεν δτι αδικι;σουσιν *ΑΛ^ 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Ε', Μ'. 27 

ναίους, €ΐρημ€νον αν€υ αλλήλων μητ€ σΊΓ€ν8€σθαί τω 
μ'ητ€ πολ€μ€ίν, βονλόμενοί δ€ το Τίάνακτον τταρα- 
λαβ€Ϊν ωζ την ΤΙνλον άντ αντου κομιονμενοί και 
αμα των ζυγχίαι (πτευΒόντων τάς σττονΒάς ΐΓροθν- 
μονμενων τα €5 Βοιωτονς, Ινονησαντο την ζνμμαχίαν 
του χ€ΐμωνος τελευτωντοζ ηΒη και ττρο^ €αρ• και το 
Πανακτον ευθν^ καθτ[ΐρ€Ϊτο. και ένδεκατον €Τ05 τω 
πολεμώ €Τ€λ€ντα, 

Α/ΧΛ δ^ τω ηρι ευθύς τον Ιπιγιγνομενου θερουζ οΐ 40 
Αργεΐοί, ως οι τ€ ττρίσβεις των Βοιωτών ου9 ίφασαν 
'π'4μψ€ίν ονχ ηκον, τό τ€ Πάνίίκτον '^θοντο καθαι- 
ρονμενον καΐ (υμμαχίαν ιδίαν γεγενημίνην τοις Βοι- 
ωτοΓ^ Ίτρος τους ΑακεΒαιμονίους, Ιδίΐσαν μη μονωθωσι 
και €5 ΑακεΒαιμονίονς ττάσα •η. Συμμαχία χωρηστ^• 
τους γαρ Βοιωτούς ωοντο ττεττίίσθαι νττο Λακ€δαι/Αο- 3 
νιων τό Τ€ Πάνίίκτον κα^€λ€Γν και €? τάς * Αθηναίων 
στΓονδας €σΐ€ναι, τους Τ€ * Αθηναίους €ΐδ€ναι ταΰτα, 
ωστ€ ουδέ ττρός * Αθηναίους Ιτι σφίσιν ίΤναι ξυμμα- 
χίαν ποιησασθαι, πρότερον Ιλιτίζοντες έκ των διάφο- 
ρων, €1 μη μ,€ΐν€ΐαν αυτοΓς αί ιτρος Αακζ^αιμονίους 
σίΓονδα/, τοις γουν Άθηναίοις ζνμμαχοι εσεσθαι, 
άτΓορουντες ουν ταΰτα οι *Αργ€Γοι και φοβούμενοι 3 
/Αϊ; Αακ€δαι/ΑονιΌις και Τ€γ€άταις, ΒοιοϊτοΓς και *Αθψ 
ναιίοις, α/Αα ιτολεμωσιν, προτερον ου δεχόμενοι τάς 
Αακ€^αιμονίων σττονδάς, οίλλ* Ιν φρονηματι οντ€ς 
της ΤΙελοΊΓοννησου ηγησ€σθαι, ΐ7Γ€/ΐ7Γον ως «δυναντο 
τάχιστα ες την Αακ€^αίμονα ττρίσβεις Έυστροφον 
και Αισωνα, οι «δοκούν νροσφιλ€στατοι αυτοΓς «Τναι, 
ηγούμενοι Ικ των παρόντων κράτιστα προς Αακ€- 
δαι/ιονιΌυς σπον&ας ποιησάμενοι, δτπ; αν ζυγχωρη, 
ησνχίαν ^χειν. καΧ οΐ πρίσβεις άφικόμενοι αυτών 41 
λογούς Ιποιουντο ττρος τους Αακ€δαι/Αονιους, €φ ω αν 
σφίσιν αί στΓθνδ<ιι γίγνοιντο. και το μεν πρώτον οι 
*Αργ€Γοι ηζίουν ^ίκης ΙπιτροΊτην σφίσιγενίσθαι, η ες 
ΐΓολιν τινά η ΐΒιωτην, περί της Κυνοσουριας γης, ης 
άεΙ πίρι ^ιαφίρονται μεθόριας ούσης — ?χ€ΐ δ€ «ν 28 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΪ 

αυτ^ Θυρίαν καΧ *Ανθηνην πόλίν, νΐμονται δ' ανη^ν 
2Αακ€δαι/ΛΟν4θΐ* Ιττιιτα δ* ουκ €ωντων Κακ^^μονίων 
μ€μνησθαΛ ΐΓ€ρΙ αντης, αλλ* €1 βούλοντοί σπίν^^σθαι 
ωοΊΓ€ρ '7Γρότ€ρον, ίτοΐμοι €Ϊναί, οΐ *Αργ€Μ)ΐ νρ€σβ€ΐζ 
ταδ€ όμως Ιπτγ/άγοντο τους Λακ€δαι/χ.ονιου9 (νγχω- 
ρησαι, €ν μ€ν τψ παρόντι σττονδας ττοιησασθαι Ιτη 
Ίτεντηκοντα, €^€Ϊναι δ* όνοτ€ροίσουν ττροκαΧ^σαμΙνοις, 
μιτΐτ€ νόσου ονσης μητ€ Ίτολίμον Αακ€Βαίμονι και 
'Άργ€ΐ, Βίαμάχ€σθαι ν^ρΐ της γης ταυη/ς, ώσττιρ και 
πρ6τ€ρ6ν -ττοτί, οτ€ αυτοί Ικάτ^ροι ηζίωσαν νικαν» 
διωκ€ΐν δ€ /Αϊ} €^€Γναι '7Γ£ραιτ€ρω των προς "Αργός και 
8 ΑακίΒαίμονα ορών. τοις δέ Αακ€δαι/χονιοΐ9 το /αΗ' 
πρώτον €δόκ€ΐ μωρία €Γναι ταΰτα, €π€ΐτα— €7Γ€βυ/Αθυν 
γ<ίρ το "Αργός πάντως φίλιον €χ€ΐν — (υν€χωρησαν 
€φ* 019 ηζίονν και ζννίγράψαντο. Ικίλευον δ* οι 
Αακ€δαι/ΐΌνιοι, πριν Τ€λθ5 τι αυτών ^χίΐν, €9 το 
Αργός πρώτον ^παναχωρησαντας αντους Β€Ϊξαι, τω 
πληθίΐ, και ην άρίσκοντα ^, ηκ€ίν €9 τα *Υακιν^ια 
42 του9 ορκονς ποιησομίνονς. και οι ρ.€ν άν€χωρησαν' 
έν δ€ τω χρόνω τοντω, ω οι Άργ€Γοι ταύτα Ιπρασσον, 
οι πρΙσβ€ΐς των . Αακ€δαι/Αονιων, ^ΑνΒρομίνης καΐ 
Φαί8ιμος και Άντιρ.€νιδα9, ου9 Ιδίΐ το Πάνακτον 
και του9 ανδρα9 τους παρά Βοκϋτών παραλαβόντας 
* Αθηναίους άποδοΰναι, το /Λ€ν Πάνακτον υπο τών 

2 Βοιωτών αυτών καΟτ^ρημΙνον €υρον, ΙπΙ προφασ€ΐ ως 
ησάν ποτ€ 'Αθηναίοις και Βοιωτοΐ9 €Κ διαφοράς π€ρι 
αυτού όρκοι παλαιοί μηΒ€Τ€ρους οΙκ€ίν το χωρίον 
αλλά κοινι^ ν€ρ.€ΐν, τους δ' άνδρας ους €Τχον αιχμά- 
λωτους Βοιωτοί Αθηναίων, παραλαβόντες οι π€ρι 
τον Αν^ρομΙνην Ικομισαν τοις 'Α^ι/ναίοις και άπ€- 
δοσαν, του τ€ Πανάκτου τι; ν καθαίρ€σιν €λ€γον αυτοΓς, 
νο/Αίζοντ€ς και τούτο άποδιδόναι• πολ€/Α.ιον γαρ ουκ- 

3 €τι €ν αυτώ *Αθηναίοίς οΙκησ€ΐν ούδενα. λ€γο/ϋΐ€νων 
δε τούτων οι * Αθηναίοι δεινά εποιΌυν, νορ.ιζοντ€ς 
άδικεισ^αι υπο Αακεδαιμ,ονιων του Τ€ Πανάκτου τ^ 
καθαιρέσει, ο έδει ορθόν παραδουναι, και πυνθανόρ-ενοι ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΜΓ'. 29 

ΟΤΙ και Βοκι)ΤθΓ5 ίδια ζυμμ,αχίαν '7ΐ;€7Τθί7μπ'αι, φάσ- 
κοντ^ς Ίτροτίρον κοιν^ του9 μ,η Β€χομ€νονς τας σττον- 
Βάς ττροσαναγκασειν. τα τ€ άλλα Ισκόττονν οσα 
Ιξ€λ€λοί'Π'€σαν της $ννθηκηζ καΐ ενόμιζον ίζηνατψ 
σ^αι, ώστ€ χαλ€7Γώ5 ιτρος τους πρέσβεις άττοκρινά- 
μ€νοι απέπεμψαν. 

Κατά τοίαντην Βη Βιαφοράν όντων των Λακεδαι- 43 
μονίων προς τονς Αθτμ^αίονς, οί Ιν ταις Ά^ι/ναΐ9 αυ 
βονΧόμενοι Χνσαί τάς σπονΒάς ενθνς ΙνΙκειντο. ήσαν 
δέ αΧΚοί Τ€ και *ΑλκφιάΒης 6 Κλεινίον, άνηρ ηλικία 
μ\ν ων Ιτι τότε νέος ως εν αλλ'ρ πάλει, άξιωματι δέ 
πρσγόνων τιμωμενος' ω εΒόκει μεν και αμεινον «ιναι 2 
προς τονς Αργείονς μαλΧον χωρεΐν, ον μεντοι άλλα 
και φρονηματι φιλονεικων ηναντιοντο, οτι Λακ€δαι- 
μόνιοι δια ΝικιΌυ και Αάχητος έπραξαν τάς σπονΒάς, 
αυτόν κατά τε την νεότητα νπερώοντες και κατά την 
ίταλαιαν προζενιαν ποτέ ουσαν ου τιμησαντες, ην του 
πάππου άπειποντος αυτός τους εκ της νήσου αυτών 
αίχμαΧωτους θεραπευων Βιενοεΐτο άναν€ωσ'ασ^αι. 
παντα;(ό^€ν τε νομίζων ελασσουσθαι τό τε πρώτον 3 
αντεΐπεν, ου βέβαιους φάσκων είναι ΑακεΒαιμονίους, 
αλλ ινα Αργείους σφίσι σπεισάμενοι «^«λωσι και 
αυ^ΐ5 επ Αθηναίους μόνους ιωσι, τούτου Ιν€κα σπεν 
δ€σ^αι αυτούς• και τότε, επειΒη η διαφορά Ιγε'^ενητο, 
πέμπει ενθυς ες "Αργός ίδια, κελεύων ως τάχιστα €7γι 
την ζυμμαχίαν προκαλούμενους ηκειν μετά Μ,αντινεων 
και Ήλ€ΐων, ως καιρού οντος και αυτός ζυμπράζων 
τα μάλιστα, οί δί ^Αργεΐοι άκούσαντες της τε άγγε- 44 
λιας και επειΒη έγνωσαν ου μετ * Αθηναίων πραχθεΊσαν 
την των Βοιωτών ζυμμαχίαν, αλλ* «ς Βιαφοράν μεγά- 
λην καθεστωτας αυτούς προς τους ΑακεΒαιμονίους, 
των μεν εν ΑακεΒαίμονι πρέσβεων, οι σφίσι περί 
των σπονΒων ετυχον απόντες, ημελουν, προς Βε τους 
^Αθηναίους μάλλον την γνώμην εΙ\ον, νομίζοντες 
ιτόλιν τ€ σφίσι φιλίαν από παΧαιου^και Βημοκρατου• 
μενην, ωσπερ και αυτοί, και δΰνα/ιιν μεγάλην Ιχουσαν 80 " ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

την κατά ίαλασσαν $υμΊΓθλ€μησ€ίν σφίσιν, ^μ καί- 
3 ισΎ^ύντοΛ, ^« '7ΓΟλ€/ϋΜ)ν. ΙτΓ€μτΓον οτν €νθυζ 'πρΙσβ€νζ 
Λ τους *Χθηναίον^ ΐΓ€ρΙ της ξνμμαχίας* ξνν€ΐΓρ€<Γ• 
βίνοντο Ζ\ καΧ οι *Ηλ€Ϊοι και Μαντιν:75> άφίκοντο ^ 
και ΑακεΒαιμονίων ττρίσβ^ις κατά τάχος, δοκονντ€9 
€7Γΐτιίδ€ΐοι €Τΐ'αι τοΓ« *Α^ι;ναιΌι«, Φιλο;(αρίδας και 
Λ€ων και "Ενδιος, δ€ΐσακτ€5 μη την Τ€ $υμμαχίαν 
6ργίζ6μ€νοι ιτρος τού« 'Αργ€ΐου9 -ϊτοιτ^σωνται και ά/ιια 
Πΰλον ά'7Γαιτΐ7σοκΓ€« άκτι Πανιίκτον και π€ρΙ της 
Βοιωτών (νμμαχίας άτΓθλογησ6μ€νοι ως ονκ €πι 

45 κακω των * Αθηναίων Ιττοιήσαντο, καΧ λ€γονΤ€ς Ιν 
τ^ βουλή ΤΓ€ρί Τ€ τούτων και ως αντοκράτορ€ς ηκονσι 
ΐΓ€ρΙ Ίτάντων (;υμβηναι των διαφόρων, τον *Αλκιβιά8ην 
Ιφοβονν μη και ^ν Ις τον ^ημον ταντα Χνγωσιν, 
€7Γαγάγωνται το ττΧηθος και άττωσθ^ η Άργ€ίων 

2 (νμμαχία. μηχαναται δ€ ηρος αυτούς τοιονδ€ τι ό 
* Αλκιβιάδης* τους Αακ€δαι/ϋΐονΓους π€ΐ^€ΐ, ττίστιν αυ- 
τοίς δους, ην μη ομολογησωσιν ^ν τω ^ημω αυτοκρά- 
τορ€ς ΐ7'^€ΐν, Πυλον Τ€ αυτοΓς άπΌδωσ€ΐν — 7Γ€ΐσ€ΐν 
γαρ αύτος * Αθηναίους, ωσπίρ και νυν άντιλ€γ€ΐν— 

3 και ταλλα ίυν<ιλλάί€ΐν. βουλόμ€νος δέ αυτούς Νι- 
κιΌυ τ€ άτΓοστ^αι ταΰτα Ιίτραττί, και οττως 4ν τω 
8ημω διαβολών αυτούς ώς οΰδ€ν άλ9;^€ς €ν νω ^χου- 
σιν ουδ€ λεγουσιν ουδ€ΐΓθΤ€ ταυτά, τους Άργ€ΐΌυς 

4 και Ήλ€ίους κίΐι Μαντιν€ας (υμμάχους ττοιηση. και 
ίγένΦτο ούτως. €π€ΐδί7 γαρ €ς τον ^μον παρελθόντες 
και €7Γ€ρωτώμ,€νοι ουκ Ιφασαν, ώσπ€ρ ^ τ^ βουλ-ζ, 
αυτοκράτορας ηκ€ΐν, οι * Αθηναίοι ούκίτι ηναίχοντο, 
άλλα του *Αλκιβιά^8ου πολλω μάλλον η πρότ€ρον 
καταβοώντος των Αακ€^αιμονίων Ισηκουόν Τ€ και 
ίτοΐμοί ήσαν €νθύς 7ΓαραγαγονΓ€ς τους 'Αργ€ΐΌυς και 
τους /Α€τ' αυτών (υμμάχους ττοιάισθαι* σεισμού δ€ 
γενομένου, πριν τι ίπικυρωθηναι, η εκκλησία αυτή 
άνφληθη, ' 

46 Ττ} δ' υστ€ραια Ικκλησία ο Νικίας, καίΐΓ€ρ των Αα- 
καΖαιμονίων αυτών ηττατημίνων και αυτός ίζηττατη^ 2ΤΙΤΡ1^^Ε'^ ^^^^^^ ^ 31 
μένοζ ΤΓ^ρί τον μη αυτοκ/ο2Ν^ίϋΐ*υ ίμήΧογησοΛ ηκζΐν, 
όμως τοις Αακ€^ίμονίοις Ιφη χρηναί φίλους μάλλον 
'γίγν€σθαι, και Ιπισχόντας τα 'προς *Αργ€ίονς 'Π'€/λ)/ται 
ίτι ως αυτούς και €(δέμα( δ τι διανοούνται, λέγων ίν 
μίν τω σφ€Τ€ρω καλώ €ν δ€ τα Ικ^ίνων απρ^.'πίί τον 
ΤΓολ^μον αναβάλλ€σθαΛ,* σφίσι μ€ν γαρ €υ «στωτων 2 
των 'πραγμάτων ώς €7γι 7Γλ€Ϊστον άριστον €7ναι δια- 
σωσασθαΐ την ευπραγίαν, Ικ^ίνοις δ€ δυστυχοΰσιν 
δτι τά;(ΐστα εύρημα εΤναι διακινδννευσαι. ίπ€ΐσ€ Τ€ 
'ίτεμψαι ιτρίσβεις, ων και αυτος ην, κελευσοντας 
ΑακεΒαιμονίους, €ΐ τι δίκαιον διανοούνται, Πανακτόν 
Τ€ ορθόν ατΓοδιδόναι και *ΑμφίτΓθλιν, και τι^ν Βοιωτών 
(υμμαχίαν άνείναι, ην μη €ς τάς σττονΜς Ισίωσι, 
καθάττερ εΐρητο άνευ αλλήλων μηΒενι ζυ^ιβαίν^ιν. 
€ΐ7Γ€Γν Τ€ Ικίλευον ΟΤΙ και σφεΐζ, €ΐ Ιβονλοντο αδικ€Γν, 3 
η8η αν ^Αργείους ζυμμάχους ττείΓΟίησθαι, ως τταφείναί 
γ αυτούς αυτού τούτου €ν€κα. €Ϊ τ€ τι άλλο €ν€κα- 
λουν, πάντα €7Γΐστ€ΐλαντ€9 άττενεμψαν τους 'ϊΓίρΙ τον 
Νικιαν Ίτρέσβεις, και άφικομίνων αυτών και άτταγ- 4 
γ€ΐλάντων τά Τ€ άλλα και Τ€λθ9 €ΐ7ΓΟντων δτι €1 μη 
την ζυμμαχίαν άνησουσι ΒοιαιτοΓί μη «σιουσιν «5 τάς 
στΓονΒάς, ττονησονται και αυτοί Άργ€ΐον5 και τους 
μ€τ αυτών $νμμάχους, την μίν ^υμμαχίαν όί Λακε-» 
δαι/Λονιοι Βοιωτοις ουκ Ιφασαν άνησειν, έττικρατουν-• 
των των ιτερί τον Έενάρη τον Ιφορον ταύτα γιγν€σ^αι, 
και δσοι άλλοι της αυτ^ς γνώμης ήσαν, τους δέ όρκους 
δ€θ/χ€νου Νικιου άν€ν€ώσαντο• εφοβείτο γαρ μη ιτάν•• 6 
τα άτ€λι^ ^ων άττέλθη και Βιαβληθη, οττερ και €γέν€Τ0, 
αίτιος δοκών «Τναι τών ττρος Λακ€δαι/ι,ονιους σπονδών. 
άνα;(ωρι/σαντ09 τ€ αυτού ώ$ ηκουσαν οΐ Ά^ΐ7''**^°'• 
ουδ€ν €κ τής Λακεδαι/χονος Ίτειτραγμενον, ευθύς δι* 
δργ^ς €ίχον, καΐ νο/Αΐίοντ€5 άδικ€ΐσ^αι, ΐτυχον γαρ 
ιταφόντες οι 'Αργαοι και οι ζυμμαχοι, παραγαγόντος 
*ΑλκιβιάΒου, ετΓοιησαντο σπονδάς και ξυμμαχίαν ιτρος 

"ίπονδάς Ιποιησαντο ίκατον Αυηναιοι Φτη και ^7 82 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

*Α/ογ€?<Η και Μανηνηζ καΐ *Η.λ€Ϊοι νπίρ σφων αυτών 

καΐ των ξνμμάχων, ων αρχουσιν €κάτ€ρο6, άδολους και 

2 άβλαβζΐς και κατά γην και κατά θάΚασσαν, όπλα 
[δέ] μη Ιζίστω ΙπιφΙρ^ιν Ιτη πημονη μητ€ 'Αργ€ΐΌυς 
και Ηλείους και Μαντινεας και τους ζυμμάχους €πι 
*λ.θηναίον^ και τους $νμμάχονζ, ων αρχονσιν *Αθψ 
ναιοι, μ'ητ€ * Αθηναίους και τους ζυμμάχονς ΙττΙ *Αρ- 
γαους και 'Ηλειους κίΐι Μαντινεας και τους ξυμ- 

3 μάχονς Τ€χν}| μηΒΙ μηχο-ν^ μη^^μι^, κατά τάδε 
Συμμάχους €ΐναι * Αθηναίους και Ά/)γ€ΐους και *Ηλ€ΐ- 
ους και Μαντιν^ας εκατοΐ' €τη* ην πολίμιοί ίακτιν ες 
την γην την ^Αθηναίων^ βοηθών ΆργειΌυς και "Ηλεί- 
ους και Μαντινεας Άθηναζ€, καθ* ο τι αν ετταγγελ- 
λωσιν * Αθηναίοι^ τρόπω οιτοίω αν δυμωνται Ισχυρο- 

4 τάτ^ύ κοΛ'ά το δυνατόν ^ν δε δι;ωσαντες οΙχωντϋΛ, 
τΓο^χμίαν εΤναι ταυτην την ττόλιν ΆργειΌις και Μαν- 
τινευσι και 'Ηλειοις και Άθηναίοις και κοικώς νάσχ€ΐν 
ύπο τΓοσων των ΐΓΟλεα>ν τούτων καταλυειν δε ^ι; 
είειναι τον πόλε/Αον ττρος ταυτι^ν τ»)ν πόλιν μηΒεμι^ 

δ των πόλεων, ην μη άττάσαις ^οκ•^. βοηθ^ίν δε και 
*Α^τ;ναιους ες "Αργός και Μαντινειαν και *Ηλιν, ην 
πολέμιοι ιωσιν εττι την γην την Ήλειων η την Μαν- 
τινεων η την Άργείων, κα^' δ τι αν επαγγε'λλωσιν αι 
πόλεις αύται, τρόπω 6ποί<^ &ν δυνωνται Ισχνροτάτω 

β κατά το δυνατόν ^ν δε δι/ωσαντες οίχωνται, πολε- 
μίαν εΤναι ταυτην την πάλιν *Αθηναίοις και 'Αργείοις 
και Μαντινευσι και Ήλειοις και κακώς πάσχειν υπό 
πίΐσών τούτων τών πόλεων καταλυειν δε μη ε^ειναι 
τον πόλεμον προς ταντην την πόλιν, ην μη άπάσαις 

7 ^οκη ταΐς πόλεσιν. δπλα δε μη εάν (.χοντας διϊεναι 
επι πολέμω διά τ^ς γ^ς τ^ς σψετερας αυτών και τών 
ζνμμάχων, ων αν αρχωσιν έκαστοι, /Αΐ7δέ κατά θά- 
λασσαν, ην μη ψηφισαμίνων των πόλεων απασών 
την διοδον είναι, ^Αθηναίων και Αργείων και Μαν- 

8 τινεων και Ήλειων- τοις δε βοηθονσιν η πόλις η 
πέμπουσα παρεχετω μέχρι /χέν τριάκοντα ήμερων 2ΤΙΤΡΑΦΗ2 Ε', ΜΖ'. 33 

σΐτον, Ιττήν «λ^ €5 την πάλιν την Ιτταγγείλασαν 
βοηθεΐν, καΐ απιονσ^ κατά ταυτά• ην δέ πλεονα βον- 
λωνται χρόνον τύ) στρατιά ;(/Β^σ^αι, η ττόλΐί ι; /Α€τα- 
'π-εμψαμένη διδότω σιτον, τω /Α€ν οπλίτΎ) και ι/τιλω 
και τοζότΎ/ τρ€Ϊ$ ο^9ολοΰ5 Αίγιναιου9 τ^ς ημέραζ 
€κάστηζ, τω δ' ιτπτιΓ Βραχμην Αιγιναιαν. ι; δ€ ττολις ο 
η μ^αττεμψαμένη την ηγεμονίαν €\€τω, όταν Ιν τ^ 
αυτ^ς 6 πόλεμοι ^• ην δ€ -ττοι Βόξη ταις '7ΓΟλ€σι κοιν^ 
στρατ€υ€σβαι, το ίσον τ^ς ηγεμονίας μ€Τ€ΐναι ττάσαις 
ται^ πόλεσιν. ομοσαι δ€ τάί σττονδας *Αθήναίονζ 
μίν νπέρ Τ€ σφων αυτών και των ζνμμάχων, *Αργ€Ϊοι 
δέ και Μαντιη75 /^οΧ Ήλ€Γοι και οι (υμμαχοι τούτων 
κατά ττόλεις ομννντων. ομννντων δ€ τον Ιττιχωρίον 10 
ορκον €καστοι τον /ϋΐ€γιστον κατά ίερων τελείων. 6 
δ€ όρκος ?στω οδε• " εμμένω τη ζνμμο-χίο. κατά τα 
ζνγκείμενα δικαίως και άβλαβως και αδόλο)^ και ου 
παραβησομαί τέχνη ουδέ μηχανή ούΒεμια** ο/ι-νυν- 
των δί Άθηνησι μεν η βονλή και αΐ εν8ημοι άργαί, 
Ιζορκονντων Βε οΐ ΐΓρντάν€ΐ9• εν'Άρτγει Βε η βονλη ιΐ 
και οι ογΒοηκοντα και αί άρτυναι, εζορκονντων ΒΙ οΐ 
ογΒοηκοντα* Ιν Βε Μαντιν€ΐ(2ΐ οί Βημιονργοι και η 
βονλη και αΐ αλλαι άρχαί, εζορκονντων Βε οΐ θεωροί 
και οί τΓολεμαρχοΐ' εν δί *Ηλιδι οι Βημιονργοι και 
οΐ τα τέλη Ιχοντ€9 και οι ί^ακόσιοι, εζορκούντων Βε 
οί Βημιονργοι και οί θεσμοφνλακες, άνανεονσθαι Βε 12 
του5 ορκονς Ά^τ/ναιους /Α€ν ίοντας €? *Ηλιν και €5 
ΜανΓΐν€ΐαν και €5 "Αργός τριάκοντα ημεραις προ 
'Ολυ/Απιων, *Αργείονς Βε και Ήλ€ίου9 και Μαντιν€α5 
ίόνταί Ά^9;ναζ€ δ€κα ημεραις προ Τίαναθηναίων των 
μεγάλων, τάς Βε (χη^θηκας τάς περί των σπονΒων 13 
καΐ των όρκων και τ^ς ζνμμαχίας άναγράψαι εν 
οτηλη λίθινη *Αθψαίονς μεν εν πόλει, *Αργείονς ΒΙ 
εν άγορα Ιν τον * Απόλλωνος τω ιερω, "Μ^αντινεας Β^ 
εν τον Διο$ τω ί€ρω εν τη άγορα• καταθεντων δέ και 
*Ολνμπίασι, στηλην χαλκην κοινή Όλυ/Α7ΓΐΌΐ5 τοις 
νννι. ^αν δ€ τι Βοκ^ άμεινον €Γναι ταις ΐΓΟλ€σι ταυ- 84 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

Τ019 ΐΓροσθ€Ϊναί νρο^ τοΓ$ ξνγκ€ΐμ^θίς, ο τί [δ*] αν 
8όή; ταΓ? ?Γολ€σιν άιτάσαΛς κοιν^ βονλίυομίναις, 
τούτο κνριον ^ναιΓ 

48 ΑΙ μ.€ν σίΓονδοιΙ και αϊ ζυμμΛχίοΛ όντως ίγένοντο, 
καΐ αί των ΑακίΒαιμονίων καΧ * Αθηναίων ουκ άπεί" 
ρηντο τούτου €ν€κα ου^ νφ* Ιτίρων, "Κορίνθιοι 8ε, 
*Αργ€(ων οντ€$ (υμμΛχοι^ ουκ ίσηλθον ^ς αύτάς, άλλα 
και -γενομένης προ τούτον 'Ηλ€ίοί« και *Αρτγ€ίοις καΧ 
Μανην€νσι (υμμαχίας τοις αύτοΐς πολεμεΐν καΧ €Ϊ- 
ρηνψ αγ€ΐν> ου ζυνώμοσαν, άρκ€Ϊν δ* ίφασαν σφίσι 
την πρύτην γενομίνην Ινιμαχίαν €ίλΛΐ7λοι$ βοηθεΐν, 
(υνεπκττρατεύειν ΒΙ μη^ενί• οι μ€ν Κορίνθιοι όντως 
άπίστησαν των (υμμάχων και προς τους Α(ΐΚ€8αι- 
μονίονς πάλιν την γνωμην ίΤχον, 

49 Όλύ/ΑΤΓία δ* €γ6'€το του θέρους τούτον, οίς ^ΑνΒρΟ' 
σθένης * Αρκάς παγκράτιον το πρώτον Ινίκα* και 
Αακ€δαι/ΐΌνιοι τον ΐ€ρον νττο Ήλ€ΐων €Ϊρχθησαν ωστ€ 
μη θν€ΐν μηΒ* άγωνίζεσθαι, ουκ €κτίνοντ€ς την ^κην 
αύτοίς, ην Ιν τω *Ολυμπιακω νόμω *Ηλ€Ϊοι κατ€δικά* 
σακτο αντών^ φάσκοντες σφα$ €ιγι Φύρκον τ€ τ^ΐχος 
όπλα 4π€ν€γκ€Ϊν καΧ €ς Αίπρεον αυτών όπλιτας ^ν 

2 ταΖς *Ολνμπΐβχαίς σπονΖαΙς ΙσπΙμψαι. η ΖΙ κατα- 
^κη δισχιλιαι μναί ήσαν, κατά τον οπλίτην Ικαστον 
δνο μ.ναι, ωσπ€ρ 6 νόμος Ιχ€ΐ. ΑακεΒαιμονιοι δ€ 
πρέσβεις πέμψαντες άντέλεγον μη Βικαίως σφων 
κατα^Βικάσθαΐ, λέγοντες μη έπηγγέλθαι πω Ις Αα- 
κεΒαΙμονα τάς σπον8άς, οτ έσέπεμψαν τους οιτλιτας. 

3 *Ηλ€Ϊοι δ€ την παρ* αύτοίς έκεχεφίαν η^ ίφασαν 
είναι — πρώτοις γαρ σφίσιν αύτοίς €ΐΓαγγ€λλουσιν— 
και ησνχαζοντων σψών και ον προσφερμένων, ως 
έν στΓονδαις, αυτονς λα^€Γν αδικΐ7σαντα$. οι §€ Αα- 
κ€&ιι/;ΐονιοι ύπελάμβονον ου χρεών είνοΛ αυτούς 
ίπαγγεΐλαι ετι ες ΑακεΖαίμονα, ει ά^ικείν γ€ η^ 
ένόμιζον αυτούς, αλλ* ουχ ώς νομίζοντας τούτο 
δρασ-αι, και όπλα ουδαρ^σε Ιτι αντοίς €7Γ€ν€γκ€ίν. 

4 Ή[λ€Ϊο4 δέ τον αντον λότγου ειχοντο, ως μεν _ούκ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Β', Ν'. 35 

αΒικουσι μη &ν ΐΓ^ισθηνοί, €ΐ δ€ βούλοντοί σφίσι 
Α€7Γρ€ον άίΓοΒονναι, τό τ€ αυτών μίρος άφΐ€ναι του 
αργυρίου και ο τω θ€ω γί'γν€ται αυτοί υπ€ρ Ικείνων 
€κτίσ€ΐν, ως 8* ουκ €σηκονον, αυ^ΐ5 τ<ίδ€ ηζίονν, 50 
Χίπρ^ον μ€ν μη άττοδουκαι, €Ϊ μη βονλονται, ανα- 
βάντας Β€ €ΐη τον βωμον του Δΐ05 του Όλυ/ΐίτιου, 
€π€ΐΒή Ίτροθνμοννται χρησθαι, τω ί€ρω, άιτομόσαί 
ο^αντιον των Έλλι;νων η μην άπο8ιίσ€ίν νστ€ρον την 
καταδικτ/ν. ως δ€ ουδ^ ταύτα ^^€λον, Λακ€δαιμ.όνι.οι 2 
μεν €ίργοντο του ΐ€ρου, θυσίας καΙ αγώνων, και οίκοι 
€^υον, οι δέ άλλοι "Έλληνες Ιθεωρουν πλην Αεπρεα- 
.τών. όμως δ€ οί 'ΗλεΓοι δ€διότ€9 μη βί^ΐ• θυσωσι^ 
ζυν σττλοις των ν€ωτ€ρων φυλακι;ν €Τχον• ηλθον δέ 
αυτοΓς και *Αργ€Ϊοι και Μαντινΐ7^> χίλιοι ίκατίρων, 
και * Αθηναίων Ιππη 9^ί ίν** Αργεί νπεμενον την ίορ- 
την. Βίος δ* ίγενετο τβ ττανηγυρει μέγα μη ζυν 3 
δττλοις Ιλ^ωσιν οι Λακ€δαι/;ΐόνιοι, άλλως τ€ και εττει- 
δι; κ<ιι Λιχας ό Άρκ€σιλ(ίου, Λακ€δαι/Α0νΐ09, εν τ^ 
αγώνι υττο των ραβδούχων ιτληγάς ελαβεν, οτι νικών 
Τ05 του €αυτου ζεύγους καΧ άνακηρυχθεντος Βοιωτών 
&ημοσίου κατά την ουκ ίξουσίαν της άγωνίσεως, προ- 
ελθων ίς τον αγώνα άνε^σε τον ηνίοχον, βουλόμενος 
&ηλωσαι οτι Ιαυτοΰ ην το άρμα* ώστε πολλώ δι/ 
μάλλχ>ν εττεφόβηντο πάντες και €δοκ€ΐ τι νέον εσε- 
σθαι. 01 μεντοι ΑακεΒαιμόνίοι ησύχασαν τε και η 4 
ίορτη αύτοΐς ούτω 8ίήλθεν, ες Βε "Κόρινθον μετά τα 
Ολύμπια *Αργεΐοί τε καΧ οί ζύμμαχρι άφίκοντο Βεψ 
σόμενοι αυτών παρά σφας ελθεϊν. και Αα^^ε8αιμΟ' 
νιων πρέσβεις ετυχον παρόντες, και πολλών λόγων 
γενόμενων τέλος οΰδ(ν επράχθη, αλλά σεισμού γ€νο- 
μενου Βιελύθησαν έκαστοι Ιπ οίκον, και το θίρος 
Ιτελεύτα. 

Του δ' Ιπιγιγνομενου χ€ΐ/Αώνος *Ηρακλ€ώταις τοις 51 
^ν Ύραχινι μάχη εγενετο προς Αίνιανας και Δόλοπας 
καΐ Μτ7λΐ€ας και Θ€σσαλών τινας. ^τροσοικοΰντα 
γαρ τα Ιίθνη ταύτα τη πόλει πολέμια ην ου γαρ επ* 36 ΟΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

2 <ιλλ>; ηνί γ^ ^ τζ τούτων το χ-.ηίον ίτ€ί'χίσθη* καΐ 
€υθνς Τ€ καθίσταμίνρ τ^ νόλ€ί ηναντιονντο, ίς όσον 
«δνναντο φΘ€ίροντ€ς) καΙ τοτ€ τ^ Μ^ΧΟ «νΜο^σαν τονς 
'Ηρακλεωτας, καΐ Ηεναρτ/ς ο ΚνίΒίος, Αακ€^ιμόνιθζ, 
άρχων αυτών, άπέθανεν, 8ί€φθάρησαν Βε και άλλοι 
των *Ηρακλ€ωτών. και ό χ€ΐμών €Τ€λ€υτα και δωδ€- 
κατον Ιγο9 τω ττοΧίμω €Τ€λ€ντα. 

52 Του δ* €7Γΐγιγτο/Α€νον θέρους εύθνς άργρμίνον την 
Ήρακλ€ΐαν, ω9 μ.€τά ττ^ν μάχην κίΐκως €φθ€ίρ€το, 
Βοκϋτοι τταρίλαβον^ και Ήγι^σιτπτιδαν τον Λοικ€δαι- 
μονιον ως ου καλώς αργρντα. Ιζ€7Γ€μψαν, δ€ΐσαντ€5 
δ€ τταρίΚαβον το χωρίον μη Λακ€δαι/λονιων τα κατά 
Π€λθ7ΓΟννϊ7σον θορνβονμένων ^Αθηναίοι, λάβωσιν 
Αακί^αιμόνιοί μέντοι ωργίζοντο αντοΐς, 
2 Και τον αυτοΰ θέρους *ΑλκιβίάΒης 6 Κλεννίον, 
στρατηγός ων ΆΛ^ναιων, Άργείων και τών ζνμμά- 
χων (υμιτρασσόντων, ελθων ίς ΤΙελοπόννησον μετ 
ολίγων * Αθηναίων όττλιτών και τοξοτών και των αν- 
τόθεν ζνμμάχων τταραλαβων, τά Τ€ άλλα ζνγκαθίστη 
ΊΓ€ρΧ την $νμμαχίαν Βιαπορ€υόμ€νος Τίελοττόννησον 
τ§ στρατιά, και ΙΙατρίας Τ€ Τ€ΐχ•>7 κα^€Γναι €π€ΐσ€ν 
€9 θαΚασσαν και αυτοί €Τ€ρον δΐ€νο€Γτο τ€ΐχισαι €7γι 
τω *Ρίω τω Άχαϊκώ. "Κορίνθιοι δ€ και ^ικυωνιοι 
και 019 ην ίν βλάβη τ€ΐχισ^€ν βοηθησαντ€ς δΐ€κω- 
λυσαν. 

53 Του δ* αυτοΰ θίρονς ΈιηδαυριΌι$ και *Αργ€ίοις 
ΊΓολεμος ίγίνετο, νροφάσει μεν περί τον θύματος 
του Απόλλωνος του Πυ^α€ως, δ Βεον άτταγαγεΐν ονκ 
αττίττεμίΓον νπερ βοταμίων Έττιδαυριοι* — κνριώτατοι 
2 δί τον ιερόν ήσαν *Αργεΐοΐ' — «δόκει δί και αν€υ της 
αιτίας την Έττίδαυρον τω τε ^ΑλκιβιάΒτ^ και τοις 
Αργείοις 'προσλαβεΐν, ην δυνωνται, τ^9 τε Κορίνθον 
ένεκα ησνχίας και εκ της Αΐγιη^ς βραχντεραν Ισ^σ^αι 
την βσήθειαν η 2κυλλαιον 7Γ€ριπλ€Γν τοις *Αθηναίοις. 
ναρεσκευάζοντο ουν οι 'ΑργεΓοι ώ9 αυτοί ^9 ττ)ν Έπι- 
δαυρον δια του θνματος την εσπραξιν ΙσβαΧουντες• 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΝΔ'. 37 

Ιζ€στράτ€υσαν §€ κοΧ οι Αακ€^ιμ6νιοι κατά τους 5^ 
αντονς )(ρ6νον<: 7Γανδι;//.€ΐ €ς Αενκτρα της ίαντων 
μεθόριας ττρος το Ανκαίον, "Αγιδος του * Αρχίδαμου 
)3ασιλ€α>ς ηγουμένου* ^€ΐ δέ οΰδ€ΐς οποί στρατνυ- 
ουσιν, ουδέ αϊ πόλ€ΐ5 Ιζ ων ΙπΙμφθησαν, ώ^ δ' αυ- 2 
τοις τα διαβατήρια θυομενοις ου προυχωρει, αυτοί τ€ 
άττηλθον €ΊΓ οϊκου και τοις ζυμμάχοις π€ριηγγ€ΐλαν 
μ€τά τον μέλλοντα,• — 'Καρν€ΐος δ' ην μην, Ιίρομηνια 
Δωρΐ€ΰσ(., — παρασκευαζεσθαι ως στρατευσομενους, 
*Αργεΐοι δ' άναχωρησάντων αύτων του προ του Καρ- 3 
νείου μηνός εξελθόντες τετράΒι φθίνοντος, και άγον- 
τες την ημεραν ταυτ»/ν ίτάντα τον χρόνον, εσεβαΧον 
ες την Έιτιδαυριαν και εΒ^ουν. Έττώαυριοι δ€ τους 
$υμμάχους €7Γ€καλουντο• ών τιν€9 οι μεν τον μήνα 
ΊΓρσυφασίσαντο, οι Βε καΐ ες μεθορίαν της Έπώαυ- 
ριας ελθόντες ησυχαζον» και καθ* ον γρόνον εν τ^ 55 
Ειπώαύρω οι *Αργεΐοι ήσαν ες Μαντίν^ιαν ττρεσβείαι 
ατΓο των '3ΓΟλ€ων ίυνήλ^ον, * Αθηναίων παρακσΧεσάν- 
των. και γιγνομενων λόγων Έυφαμί8ας 6 Κορίνθιος 
ουκ ίφη τους λογούς τοις Ιργοις ομολογ€Ϊν• σφ€Ϊς 
μεν γαρ ττερί ειρήνης ζυγκαθησθαι, τους δ' Έπιδαυ- 
ρίους και τους (υμμάχους και τους Άργ€ΐΌυς μίθ* 
οπλών άντιτετάχθαι* διαλυσαι ουν πρώτον χρήναι 2 
α^' εκατερων €λ^οντα5 τα στρατόπεδα και ούτω 
ΤΓοίλιν λέγειν περί της εφηνης, και πεισθίντες φχον- 
το και τους ^Αργείους αιη;γαγον €κ της Έττιδαυριας. 
υστ€ρον δέ «ς το αυτό ζννελθόντες ουδ' ώς Ι^υνηθησαν 
ζυμβηναι, άλΧ οι 'Αργεΐοι πάλιν ες την Έττιδαυριαν 3 
^σεβαλον και ε^ουν, εζεστράτευσαν δέ και οι Λα- 
κ€δαιμίόνιοι €ς Καρυας, και ως ουδ' €νταυ^α τα δια- 
^ατι;ρια αυτοίς €γ€ν€Τθ, επανεχωρησαν. ^ΑργεΖοι 8ε, 
τεμοντες της 'Έττιδαυριας ώς το τρίτον μίρος, άττηλ- 
θον επ* οικο%κ και * Αθηναίων αυτοΐς χίλιοι εβοηθη- 
σαν όιτλιται και * Αλκιβιάδης στρατηγός* πυθομενοι 
δίέ τους \ακ€δαι/ϋΐονιους Ιζεστρατίνσθαι και ως ουδέν 

Ιτι αυτών Ιδ«ι, απηλθον. και το θέρος ούτω Ζνηλθεν, 
1Ι.-4 38 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

56 Τον δ* €πνγΐ'γνομ€νον χ£ΐ/Α,ώκο9 Αακ€$αΛμόνιοι^ λα- 
Θ6ντ€ς Αθηναίους, φρονρονς Τ€ τριακόσιους και Άγι;- 
σι-τπΓίδαν αφχοντα κατά θάλασσαν Ις Εττιδαυρον 

2 Ισέπεμψαν. *Αργ€Ϊοί δ* €λθ6ντ€ζ Ίταρ * Αθηναίους 
€7Γ€κάλονν ΟΤΙ, γ€'γραμμ.€νον Ιν ταις σίτονδαΤς δια της 
ίαυτων ίκάστους μ,η €άν ΐΓθλ€μίους διϊα^αι, €άσ€ΐαν 
κατά θάλασσαν 9Γαραπλ€υσαι* και €ΐ μή κακ€»Όΐ €ς 
Πνλον κομιονσιν Ιπί Αακ€Ζαιμονίους τους Μ€σσι;- 

3 νιον9 και Είλωτας, άΒίκησ€σθαι αυτοί. *Αθηνα1οί δε, 
*ΑλκφιάΒου ΐΓ€ίσαντος, τ^ μίν Λακωνική στι;λ?/ υπέ- 
γραψαν δτι ουκ €ν€μ€ΐναν οί Αακίδαι/Αονιοι τοις ορ- 
κοις, «ς δέ Πυλον Ικόμισαν τους Ικ "Κρανίων ΈιΛχοτας 

4 \ηίζ€σθαι, τα δ* άλλα ησυχαζον. τον δ^ χ€ΐ/ΐΑώνα 
τούτον 7Γολ€/Αοΰντων Άργ€ΐων και Έττιδαυριων μάχη 
μεν ουΒεμία €γ€ν€το €Κ παρασκευής, Ινε^ραχ δ€ και 
καταδρορ,αι, €ν αΤς ιίς τυρ(οΐ€ν ίκατερων τίνες δΐ€ψ^€ΐ- 

5 ροντο' και τ€λ€υτώντος του ρ(€ΐρ.ώνος ιτρος Ιοιρ ιτδι/ 
κλίμακας €χοντ€ς οί *Αργεΐοι η\θον επΙ την Έττιδαυ- 
ρον, ως έρημου ούσης δια τον πόλεμον βία αίρησον- 
τες' και άπρακτοι άπηλθον, και ο χειμών Ιτελεύτα 
και τρίτον και δεκατον έτος τω πολεμώ ετελευτα, 

57 Του δ* επνγνγνομενου θέρους μεσουντος Λακ€δαι- 
μονιοι, ως αυτοΓς οι τ€ Έπιδαυριοι ζυμμαχοί οντες 
εταλαιπωρουν και ταλλα εν ττ} Πελοττονη^ο'φ τα μεν 
άφεστηκ€ΐ τα δ' ου καλώς εΤχεν, νομίσαντες, εΐ μή 
προκαταληψονται εν τάχει, επΧ πλέον χωρήσεσθαί 
αυτά, εστρατευον αυτοί και οι ΈΓλωτ€ς 9Γανδι;/Α€ΐ ^' 
"Αργός• ηγ^ίτο δέ^Αγις ο *Αρχώάμου, Αακε^αιμονίων 

2 βασιλεύς, ζυνεστράτευον δ* αυτοΓς Τ€γ€αται και 
όσοι άλλοι ^Αρκά^ων Αακε^αίμονίοις ^//./ιαχοι ήσαν. 
οι δ* €Κ τ^ς αλλτ/ς ΠελοττονηίσΌυ ζυμμαχοι και οί 
εζωθεν ες Φλιούντα ζυνελεγοντο, Βοιωτοί μεν πεντα- 
κισχίλιοι όττλιται και τοσούτοι ψιλοί και ίππης πεν^ 
τακόσιοι και άμιπποι ίσοι, "Κορίνθιοι δέ Κισχίλιοι 
οττλΓται, οι δ' άλλοι ώς Ικαστοι, Φλιάσιοι δ^ παν^ 
στρατιά, δτι εν τι} €Κ€ΐνων ην το στράτευμα. 2ΤΙΤΡΑΦΗ2 Β', ΝΗ'. 39 

*Αργ€ωι 81 προαισθόμ^νοι το τ€ ιτρΟτον τηνπαρα- 58 
σκευην των Αακ^Βαίμονίων και Ιίτιώτ/ €9 τον Φλιούν- 
τα )8ονλό/Λ€νοι Τ0Γ5 άλλοις νροσμίζαι Ιχωρονν, τότ€ 
δι/ €ί€στρατ€υσαν και αυτοί• ίβοηθησαν δ' αυτοΓς 
και Μαντιν^ς €χοντ€^ τονς σφ€Τ€ρον^ ζνμμάχονζ και 
*Ηλ€ΐων τρισχίλιοι άτλιται. και π/)θΊοντ€? άπαν- 2 
τώσι τοΪ5 Αακ€δαι/Λονιοι$ εν Με^νδριφ τ^5 Αρκαδίας 
και καταΧαμ,βάνουσιν €κάτ€ροι λάφον. και ο^ |Α€ν 
*Αργ€Ϊοι ως μ€μονωμίνοίς τοις Λακεδαι/λονιοις 'η-αρε- 
σκενοί^οντο μάχ€σθαι^ 6 δέ^Αγις τ^ς νυκτός άναχτηγ- 
σας^-ον στρατον και λα^ών έπορεύετο €ς Φλιούντα 
παρά τους άλλους ζυμμάχρυζ. και οι *Αργ€ΐοι αί- 8 
σθόμ€νοί ά/Α.α €ω €χωρουν πρ&τον μίν €ς 'Άργος, 
Ι?Γ€ΐτα 1/ π-ροσεδέχοντο τους Αακεδαι/ϋΐονίους μ.€τα 
των ζνμμάχων καταβ'ησ€σθαί, την κατά Ν£/Α€αν οδον. 
*Αγις δέ ταντην μέν, ην προσεδεχοντο, ουκ Ιτράπετο, 
παραγγειλας δε τοις Αιικεδαι/χονίοις και Άρκάσι και 
'£ΐΓΐδαυριοις άλλι/ν Ιχωρησ^ γσΧ€ΊΓην, και κατίβη ες 
το Άργειων πεδίον και Κορίνθιοί καΐ Πελλι;ν^ς και 4 
Φλκίσιοι *6ρθριοι Ιτεραν έπορευοντο• τοις δ^ Βοιω- 
τοις καΐ Μεγαρεΰσι και 2ικυωνίοις ειρι/το τι/ν επι Νε- 
/χεας οδον καταβαίν€ΐν, -^ οι 'Αργειοί ίκαθηντο, όπως, 
€1 οι 'Αργειο^ επι σ^ας ιόντες ^ς το πεδίον βσηθοι^, 
4φ€πόμ€νοί τοις ιπποιςχρωντο. 

Κβά ο μ.εν ούτω διατιί^ας και ΙσβαΧών ες το πεδίον 59 
^δ{{ου '^μινθόν τε και άλλα* οι δ^ *Αργ€ΐο^ γνοντες 
έβσηθονν ημέρας ^^Βη εκ τ^ί Νε/Αεας, Κ(ΐ1 περ*τυ- 
χόντες τφ Φλιασίων και "Κορινθίων στρατοπεδφ των 
/Αεν Φλιασίων ολίγους άπεκτειναν, υπο δε των Κοριν- 
θίων αυτοί ου πολλφ πλείους ^ιεφθάρησαν, καΐ οι 2 
Βοιωτοί καΐ οι "Μίγαρης και οι 2ικυωνιοι Ιχωρονν, 
ωσΊΓ€ρ ίίρητο αυτοΓς, ^πι τής Νεμ,εας, και τονς 'Αρ- 
γείους ούκετι κατίλαβον, άλλα καταβάντεζ, ώς εω- 
ρων τα εαυτών δ^/ου/χενοι, ες μάχην παρετάσσοντο. 
άντιπαρεσκευβί^οντο δε και οι Αακεδαι/Αονιοι. ^ 3 
)ϋΐεσφ δ^ άνειλημμένοί ήσαν οι *Αργεΐοι• εκ ^εν γάρ 40 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

τον ΐΓ€δ«)υ ο2 Αακ€^ιμ6νιοί €Ϊργον της ττοΧΛως καΐ 
οί μ^ αυτών, καθντΓ€ρθ€ν ΒΙ Κορίνθιοι και Φλιά- 
σΜ>ι και Π€λλι;ν:79, το 8^ νρος Ν€/ϋΐ€α$ Βοιωτοί καΐ 
'Ζικυωνιοι και 'Μ.€γαρης, Ιπποι δ^ αντοΊς ου παρψ 
σαν ου γαρ πω οι * Αθηναίοι /υιόνοι των (υμμάχω^ 

έ ηκον. το μίν ουν πλήθος των 'Αργ€ΐων και των 
(υμμάχων ου\ ούτω δ€ΐνον το παρόν ίνόμιζον, αλλ* 
Ιν καλφ €δοι^^ι η μάχη £σ€σ0αι και τον$ Α€ΐκ€δαι/ϋΐο- 
νιον$ ά9Γ€ΐλι;φ€ναι ^ν τη αυτών τ€ και προς τ§ π6λ€ΐ, 

5 των δέ *Αργ€ΐων δνο ανΒρ€ς, Θράσυλλός Τ€, των π€ντ€ 
στρατηγών Λς ων, και *Αλκίφρων, πρ6ζ€νος ^ακ€- 
δαι/ϋΐονίων, ι/δϊ; των στρατοΐΓ€δων όσον ου (υνιόντων 
προσ€λθόντ€ς "Αγιδι ^ΐ€λ€γ€σθην μη ποΐ€Ϊν μ^ίχην 
€Γθίμους γαρ €7ναι *Αργ€ίους Βίκας δονναι κ€ΐι δ€έα- 
σΰαι Ισας και όμοιας, €ΐ τι ^πικαλουσιν *Αργ€ίους 
Αακί,Βαχμόνιοι, και το λοιπόν €ΐρηνην αγ€ΐν σιτονδας 
60 ΐΓθΐί;σα/ι.€νου?. και οι μ€ν ταύτα €ίΐΓΟντ€? των Άρ- 
γ€ίων αφ* εαυτών καΧ ου του ιτλι/^ου^ κ€λ€υσαντο5 
€Ϊ'Π•ον• και ο *Αγι? Β€ζάμ€νος τους λόγους αυτός, και 
ου μ€τά των πλ€ΐόνων ουδέ αυτο? βουλευσάμίνος (ΐλλ* 
η €νι ανδρι κοινώσα$ τών €ν τ€λ€ΐ ζυστρατ^υομίνων, 
σπΙνΖεται τίσσαρας μήνας Ιν οίς €δ€ΐ €ΐΓΐΤ€λ€σαι αυ- 

2 του5 τα ρτηθίντα, και άπηγαγ€ τον στρατό ν ευθύς, 
ουδ€νι φράσας των άλλων ζυμμάχων, οι δέ Αακ€- 
Βαιμόνιοι και οι (ύμμαχρι €Ϊποντο μ€ν ως ΐ7γ€Γτο δια 
τον νόμον, €ν αίτιςι δ' εΤχον κατ αλλήλους πολλ^ 
τον*Αγιν, νο/ϋΐιίοντ€9 Ιν καλώ παρατυχόν σφίσι ζυμ/- 
βαλχίν και ΐΓανταχό^€ν αυτών αποκεκλ-βμίνων και 
νπό ιππ€ων καΐ πεζών ουΒεν Βράσαντες άζιον της 

8 παρασκευής άπιεναι. στρατόπεΒον γαρ Βή τούτο 
κάλλιστον Έλλι^νικον τών ρ-€χρι τοΰδ€ ζυνηλθεν• 
ωφθη δί /ιάλιστα €ω$ €τι ην άθρόον εν Ν€/ΐ€^, εν ω 
ΑακεΖαιμυόνιοί τε πανστρατι^ ήσαν και *ΑρκάΒες και 
Βοιωτοί και "Κορίνθιοι και 2ικυώνιοι και ΤΙελΧηνης 
και Φλιάσιοι και Μεγαρης, και ούτοι πάντες λογοΒες 
αφ* εκάστων, αξιόμαχοι 8οκουντες €Τναι ου τ|} *Αρ- 2ΪΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΗΑ', 41 

Ύ€ίων μόνον ί})μμα^ία αΧΚα καν αλλ^; Ιτι ιτροίΓγενο- 
μίνα• το μεν ονν στρατ03Γ€δον όντως ίν αίτια έχον- 4 
τ€9 τον *Αγιν άνεχωρονν Τ€ καΧ ^ί€λνθησαν Ιττ οίκον 
Ικαστοι* *Αργ€Ϊοι δέ καΐ αυτοί €τι Ιν νοΧΚω ττλείονι 
αΙτία. €ΐχον τους σ7Γ€ΐσαμ€νονς αν€υ τον ιτληθονς, 
νομίζοντ€ς κάκ€ίνοι μη αν σφίσί ττοτΐ κάΧλιον τταρα- 
σχον Αακ€^αιμονίονς Βιανεφευγίναι* ττρός τ€ γαρ τ^ 6 
σφετίρα ττόλει και μετά ττοΧΚίύν και άβαθων ζνμμά^ 
χων τον αγώνα αν γίγνεσθαι, τον Τ€ Θράσυλλον 
ανα;(ωρι;σαντ€5 εν τω Χαραδρω, ονιτερ τας αιτο στρα- 
τιάς δίκας ττρίν €σΐ€ναι κρίνσυσιν, ηρζαντο λευειν. 
6 Βε καταφυγών επί τον βωμον ττερνγίγνεται• τα 
μεντοι χρήματα εΒημενσαν αυτού. 

Μετά ΒΙ τούτο * Αθηναίων βοηθησάντφν χιλίων 61 
οΊτλιτων και τριακοσίων ιτητεων^ ωνεστρατηγονν Λα- 
χτ]ς και Νικόστρατος, οΐ Άργ€Γοι — ο/ϋΐω$ γαρ τας 
σπονδάί ώκνουν λΰσαι ιτρος τους Λακ€δαι/ΐΌνιου$ — 
ά7Γΐ€ναι €Κ€λ€υον αυτούς και ιτροςτονΒημον ου ιτροσ- 
^ον βονλομένους χρηματίσαι, ιτρίν η Ήίαντινης 
και Ήλ^Γοι, €Τ* γαρ τταρησαν, κατηνάγκασαν δ60ρ,€- 
νοι. και Ιλίγον οι * Αθηναίοι, Άλκι)8ιάδου τΓρεσβεν- 3 
του παρόντος, Ιν τε τοις Άργείοις και ξυμμάχοις 
ταύτα, οτι ουκ ορθώς αϊ σττονδαι άνευ τών άλλων 
ίνμμάχων και γ€νοιντο, και νυν, €ν καιρώ γαρ παρεΐ' 
νοΛ σφεΐς, αιττεσθαι χρηναι τον νολεμον. και ιγ€ι- 3 
σαντ€ς εκ των λόγων τους ζνμμάχονς ευθνς ε)(ωρονν 
επί Όρχομενον τον Άρκαδικον πάντες πλην Άργείων* 
οντοι Βε όμως και πεισθέντες νπελ€ίποντο πρώτον, 
Ιττειτα δ* νστερον και ούτοι ηλθον» και προσκαθε* 
ζόμενοιτον^Ορχομενον πάντες Ιπολιόρκονν και προσ- 
βολάς εποιονντο, βονλόμενοί άλλως Τ€ προσγενεσθαχ 
σφίσι και όμηροι εκ της Αρκαδίας ^σαν αυτοίι υττο 
Ασχ€Βαιμονίων κείμενοι, οι δ€ *ΟρχομΙνιοι Βείσαντες 4 
ττ;ν Τ€ τοι Τ€ΐχους άσθενειαν και του στρατού το 
πλήθος και ώς ουδείς αυτοΓς Ιβοηθει, μη προαπόλων- 
ται, ζννίβησαν ώστε ζυμμαχοί τε είναι και όμηρονς 42 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

σφων τ€ αυτών Βοΰναι Μαντινευσι και ου9 κατίθ€ντο 

62 Λαχ€δαι/ΑΟνιοι ιταραΖονναι, μ€τά ΒΙ τοντο €\οντ€ς 
ηΒη τον *Ορχομ€ν6ν ίβονλεύοντο οΐ $νμμαχοί €ψ' ο 
τι χρι; ^Ρ^τον ϋναι των λοιττών. και Ηλβΐοι μ€ν 
€7Γΐ Κίττρ^ον €Κ€\€υον, ΊΛανηνης δέ €•ϊγι Τ€γ€αν• και 
προσίθεντο οι *Αρτγ€ΐοί και Ά^ναιοι τοις Μαντιν«5- 

2 σιν. και οι μεν ΉλεΓοι οργισθεντες δτι ουκ €τγι Λβ- 
ττρεον ίψηφίσαντο άνεχωρησαν Ιπ οίκου, οι δ€ άλλοι 
$νμμαχοι νίφ€σκ€υάζοντο Ιν τζ Μαντινεία ως €•ϊγι 
Τ€γ€αν ιόντες. και τιν€5 αΰτοΓς και αυτών Τ€γ6ατών 
€ν τη ττόλεί €ν€διδοσαν τα ιτράγματα, 

63 Λακ€δαι/Αονιοι δ€ ΙπείΒη άν€χωρησαν εζ "Αργούς 
τα9 τετράμηνους σττονΒας ττονησάμενοι, Αγιν εν με- 
γαλ]7 αίτια είχον ου χεφωσάμενον σφίσιν "Αργοζ, 
ναρασχον καλώς ώς ουττω ιτρότερον αΰτοι ενόμιζον 
αθρόους γαρ τοσούτους (υμμάχους και τοιούτους ου 

2 ράδιον €Τνοιι λαβείν, ενεώη δέ και νερί ^Ορχομενού 
'ηγγελλ€Τ0 εαΚωκίναι, πολλω Βη μάλλον Ιχαλίιταννον 
και εβούλευον ευθύς υττ οργής τταρα τον τρόπον τον 
εαυτών, ως χρη την τε οΐκίαν αύτου κατασκάψαι και 

8 δ€κα μυριάσί Βραχμων ζημκωσαχ. ό Βε τταρΎμάτο 
μηΒεν τούτων δραν, έργω γαρ άγαθω ρύσεσθαι τάς 
αιτίας στρατενσαμενος, η τότε ττοιείν αυτοχς ο τι 
βούλονται, οι δέ την μεν ζημίαν και την κατασκαφην 
εττίσχον, νόμον δέ Ιθεντο εν τω τταρόντι, ος ουττω 
ττρότερΌν εγενετο αυτοις• δ€κα γαρ άνδρας ^ίταρτια- 
τών Ίτροσειλοντο αύτω (υμβούλους, άνευ ων μη κυ- 

64 ριον €Γναι άττάγειν στρατιαν εκ της πόλεως, εν τσύτω 
δ* άφικνεΐται αυτοΓς αγγ€λια παρά τών €7Γΐτ»7δ€ίων εκ 
Ύεγ4ας ότι, εΐ μη παρεσονται εν τάχει, άττοστησεται 
αυτών Τ€γ€α ττρος *Αργείους και τους $υμμάχους και 
όσον ουκ άφίστηκεν. όταυ^α δι} βοήθεια των Αακε- 
δαι/Λονιων γίγνεται αυτών τε και τών Ειλώτων τταν- 
δΐ7ρ,€ΐ 6$€Ϊα και οΓα ουττω ττρότερον. εχωρουν ΒΙ ες 

2 Ορίσθ€ΐον της Μαιναλιας* και τοις μεν *ΑρκαΒων 
σφετεροις ουσι ζυμμάχοις προύπον άθροκτθεΐσιν ΐ€- 2ΪΙΤΡΑΦΗΣ Β', ΒΕ'. 43 

νοΛ κατά ττόΒα^ αντών €$ Τ€γ€αν, αυτοί 8^ /^^χρι |^^ 
τον *Ορ€σθ€ίου ιτάκτίς €λθ6ντ€ς, €Κ€ίθ(ν δέ το €κτον 
μ€ρος σφων αυτών άτΓ0ΤΤ€μ.ψαντ€% Ιπ οίκου, Ιν ω το 
ΊΓρ€σβντ€ρόν τ€ καΐ το ν€ωτ€ρον ην, ώστ€ τα οΓκοι 
φρονρύν, τω λοιττω στρατ€νματι άφικνοννται Ις Τ€- 
γβαν• καΐ ου ττολλω νστ^ρον οΐ ζνμμ,αχοί απ Άρ- 8 
κά^ων ναρησαν, νΐμττονσί ^Ι και €$ την "Κόρινθον 
καΙ Βοιωτούς και Φωκίας και Λοκ/)ου$, βοηθεΐν κ€- 
λ€υοκτ€5 κατά τάχος €9 Μαι^ιν€ΐαν. <ιλλά τοις /ϋΐέν 
€ί ολίγου Τ€ €γίγι^€Γθ και ου ραδιον ^ν /χ-ι; άθρόοις 
και αλλι/λου9 ΤΓ€ριμ€ίνασΊ. δΐ€λ^€Γν τι}ν ττολε/ααν 
^νν€κλ|7€ γαρ δια μίσον όμως δ€ ι;ΐΓ€ΐγοκτο. Δακ€- 4 
δαιμόνιοι δ€ άναλα)9όντ€$ τοΐ5 τταρόκτας *Αρκάδων 
$υμμάχονς Ισέβαλ,ον €5 τι^ν Μαντιναο/ν, και στρατό- 
ΤΓ€^€υσάμ€νοι ττρος τω Ήρακλΰΐω €δ?^ουν τι/ν γ^ν. 

Οί δ* *Αργ€ΐοι και οι ζυμμαχρι ώδ €Τδον αυτούς, 65 
καταλαβ6ντ€ς χωρίον Ιρνμνον και δυσ^ρόσοδον παρ- 
€τάζαντο ως €$ μάχην. και οΐ Λακ€δαιρ,(>νιοι ευ^ύς 
αυτοΓς €7η}€σαν• και ρ•εχρι μίν λίθου και ακοντίου 2 
βολής Ιχώρησαν, ίπατα των πρεσβυτέρων τις "Αγιδι 
επεβόησεν, όρων προς χωρίον καρτερον ίόντας σφας, 
ΟΤΙ δαινοεΓται κακόν κακω Ιάσθαι, δι;λών της Ιζ'Άρ- 
γους ειταιτιου αναχωρήσεως την παροΰσαν ακαιρον 
προθυμίαν άνάληψίν βουλομενην εΤνοιι. ό δ€, €ΐτ€ 3 
και δια το Ιπιβόημυα είτε και αύτω οΛΛο τι η κατά 
το αυτό δό^αν εξαίφνης, παΧιν το στράτευμα κατά 
τάχος πρΧν $υμμΙ$αι άπηγεν. και άφίκόμενος προς 
την Τ€γ€ατιν το ύδωρ εξετρεπεν ες την Μαντίνικην, 
περί ουπερ ως τα πολλά βλάπτοντος οποτερωσε αν 
εσπίπτΎΐ Μαντιν^ς και Τεγεαται ΐΓθλ€/Αθ€σιν. εβον 4 
λ€το. δέ τους άιτο του λόφου βοηθουντας επΙ την του 
ύδατος εκτροττην, έπειθαν πυθωνται, κατα)8ι)8ασαι 
τους Άργείους και τους ζυμμάχους, και εν τω ομαλω 
την μάχην ποιείσθαι, και ό μεν την ημίραν ταντην 5 
μείνας αυτού περί το ύδωρ εζίτρεπεν' οι δ* ^Αργεΐοί 
και οι (ύμμαχοι το μεν πρώτον καταπλαγέντες τ^ εζ 44 ΘΟΤΚΤΔΤΔ^Τ 

ολίγου αιφνιδίω αντών αναχωρήσει ονκ εΧχον ο τι 

9€ΐκάσοΗην €[τ ΙΐΓ€ΐ^8η άναχωρουντ€9 €Κ€ίνοί Τ€ άιτ- 
€κρνψαν και σφεΐς ι/συχίΐ^ον καΐ ονκ ίπηκολονθονν, 
Ιντανθα τους Ιαντών στρατηγούς αν^ις €ν αιτιςι €Τ- 
χον, το Τ€ 7Γρότ€ρον κολως ληφθ€ντας προς "Αργεί 
ΑακεΒαιμονίονς άφεθηναι^ και νυν οτι άττοδώρά- 
σκοντας ουΒεις επώιώκει, άλλα καθ* ησνχίαν γ.Ί μ€ν 

9 σώζονται σφεις δ^ ιτροδιδονται. οΐ δ€ στρατιγγΛ 
εθορυβηθησαν μ^ το παραντίκα, νστερον δ* αιτ- 
άγουσιν (ΐντου? αιτο του λόφου και ΐΓρο€λ^<>ντ€9 €? 
το ό/χ^κλον €στ/»ατοΐΓ€δ€υσαντο ως ιόμτ€? ίττι τους 

1Γθλ€/ΑΐΌυ5. 

66 Τ^ δ* ΰστ€ραιςι οι Τ€ *Αργ€Ϊοι και οι ζνμμαχοι 
ίυν€τάίαμτο, ως €/ι,€λλον μαχείσθαι, ην νεριτνχωσιν 
οι Τ€ Λακ€δαι/ΐΌνιοι απο του ύδατος προς το *Η/κί- 
κλ€ΐον ττάλιΐ' €ς το αυτό στ/:)ατ<)7Γ€δον ιόντες ορωσι 
δι* ολίγον τους εναντίους εν τ<ίί€ΐ τ€ 17^^; πάιτας 
και άπο τοί; λόψου ^ρο€λι;λυ^ότας. μάλιστα ^ή 
Αακε^ιμόνιοι^ ίς ο εμεμνηντο. εν τουτφ τφ καιρφ 

2 4(€πλάγησαν, δια βραχείας γαρ μελλησ€ως η ιταρα- 
σκ€υΐ7 αυτοΓς εγίγνετο, και €υ^υς υττο οτπουδ^ς Κ€ΐ^- 
ίσταντο ες κόσμον τον εαυτών, "Αγιδος του βοΛΤίλεως 

3 έκαστα εξηγονμενου κατά τοί' νόμον, βαχτιλ^ως γαρ 
άγοντος νπ εκείνον ττάντα άρχεται, και τοις /χ^ 
ττολεμάρχοις αυτός φράζει το Βέον, οι Βε τοις λΌχα- 
γοΐς, εκείνοι ΒΙ τοις ν€ντηκοντηρσιν, αυ^ις δ' οΰτοι 
τοις ενωμοτάρχοΛς και ούτοι τ^ ενωμοτίφ. και αι 
^αραγγ€λσ€ΐς, ^ν τι βονλωνται, κατά τα αυτά χο)- 
ρουσι και ταχ€Γ<ιι επέρχονται* σχεδόν γαρ τι παν 
πλην ολίγου το στρατ<)ίΓ6δοΐ' των Λακδδαι/χονιων αρ- 
χοντ€ς αρχόντων είσί, και το επιμελίς του δρωμένου 

6 7 ΐΓολλοΓς προσήκει, τ6τ€ δε κ^Μΐς ρ.€ν εΰώνυ/ιον 2κι- 

ριται αυτοΓς καθίσταντο, άει ταντην την τάζιν /λονοι 

Λοικεδαιρονίων Ιπι σφων αυτών εχοντες' παρά 8* 

αυτοΓς οΐ επί ®ρ^^^ης "ΒρασίΒειοι στρατιώται και νεο- 

2 ΒαμωΒεις μ€τ αυτών €π€ΐτ* ηΒη Αα^^εΒαιμ6νιοι αντοί 2ΪΓΓΡΑΦΗΣ Β', ΕΗ'. 45 

1$ης καθίστασαν τους λόχους καΐ ^τταρ* αυτούς Άρ- 
καδων 'ϊίραίης^ μ^τά δ€ τούτους Μαινιίλιοι, κσΧ ΙττΙ 
τφ δ€^ίω κέρψ Τ€γ€αται καΐ Αακ€Βαιμονίων ολίγοι, το 
€σχατον €χομτ€ς, και οΐ ίτητης αυτών €ψ ίκατέρω τω 
κφα. Λακ€δα(/ΑΟνιοι /ι.€ν ούτως €τάζαντο' οι δ' ^ΐ'αν- 8 
τίοι αύτοΐς Β€$ων μ^ κέρας Μαντινης €Τχον, οτι ίν 
τ§ €Κ€ίνων το Ιργον Ιγίγνετο, πάρα δ' αυτούς οι ίυ/Α- 
μαχρι 'ΑρκάΒων ήσαν, Ι'ϊΓ€ΐτα *Α/)γ€ΐων οί χίλιοι λο- 
γάδβς, οΓς ι; ιτόλις «κ ιτολλου ασκησιν των «ς τον 
ΊΓοΚ€μον ^μοσία ναρ€Ϊχ€ν, και Ιχόμα/οι αυτών οί 
άλλοι *Αργ€Γοι, και /Χ€τ' αυτούς οι ζυμμαχοι αυτών, 
Κλ€ωναΐοι και 'Ορν€αται, ?7Γ€ΐτα * Αθηναίοι Ιίσχατοι 
το €υωνυμον κέρας €χοντ€ς και ίπνης μ€τ αυτών οΐ 

01Κ€Ϊ01. 

Τά^ις μ€ν ^δ€ και 7Γαρ€ΜΤκ€υΐ7 αμφοτέρων ην, το δ€ 68 
στρατοϊΓίδον τών Λακ£δαι/χονιων μίιζον έφάνη. άριϋ- 
μον δ€ γράψαι, η κα6^ έκαστους έκατέρων η ξυμναντας, 
ουκ αν ϋυνάμην ακριβώς• το μ€ν γαρ ΑακιΒαιμονίων 
Ίτληθος δια της ττολιτβίας το κρυπτον ηγνθ€Ϊτο, των 
δ* αΰ δια το άνθρωπειον κο/Απώδ€ς €ς τα οικ€Ϊα ττληθη 
ψηχη'€Ϊτο. €Κ μέντοι τοιοΰδ€ λογισμού ^€στί τω 3 
σκο7Γ€Γν το Λακ€δαιμ,ονιων τοτ€ παραγ€ν6μ€νον 'ττλη•• 
θος. λόχοι μ€ν γαρ έμάχοντο ίτττά άν€υ "Χκιριτων, 
όντων ί$€ΐκοσίων, ίν &€ έκάστω λόχω ν€ντηκοστύ€ς 
ήσαν τέσσαρες και έν τη ΊΓ€ντηκοστυι ένωμοτίαι τέσ- 
σαρ€ς, της τ€ ένωμοτίας έμάχοντο έν τω ττρωτω ζυγωϋ 
τέσσαρ€ς• έττι δ€ βάθος έτάζαντο μ\ν ου πάντ€ς 
ομοίως, αλλ* ώς λοχαγός €καστος έβουλ€το, ένι πάν 
δ€ κατέστησαν Ιττι οκτώ. ιταρα δ^ αιταν πλην 2κ4- 
ριτών τετρακόσιοι και δυοΓν δ€ονΓ€ς π€ντηκοντα 
ανδρ€ς η πρώτη τοί^ις ην. 

Έ7Γ€ΐ δ^ ^υνιιναι €μ€λΧον η^, ενταύθα και τταραι- 69 
νέσ€ΐς καθ* έκαστους ύπο των οίκ€ΐων στρατηγών 
τοιαιδ€ έγίγνοντο, Μαντινευσι ρ.€ν οτι υΐΓ€ρ τ€ πα- 
τρίδος η μάχη Ισται και ύπίρ άρχης άμα και δουλ€ΐας, 
Τΐ7ν μίν μη π€ΐρασαμένοις άφαίρεθηναι, της δ^ μή 46 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

2 αυΟίς ν€ΐρασθαι• *Αργ€ίο*? §€ ννίρ της τ€ ιταλοαα^ 
ιγγ€μον(ας και της €ν ΤΙ^Χοποννησί^ νοτ€ Ισομοιρίας 
μη δια ναντος στ€ρισκομ€νους άνέχιεσθαι, και άνδρας 
αμα €χθρονς και άστνγ€ίτονας υττίρ νολλων αδικη- 
μάτων άμννασθαί' τοις δέ *Αθηναίοις καλόν €ΐι/αι 
μετά ΊΓολλων και αγαθών ξνμμάχων αγωνιζόμενους 
μηΒενος λείπεσθαι^ και οτι Ιν Π€λθ7Γονη;σω Λακ€δαι- 
μονίους νικησααττες^ την τ€ άρχην βεβαιοτίραν και 
μείζω εζουσιν, και ου μη νότε τις αυτοΐς αΛΛο9 €? 

9 την γην ελθΐ^, τοις μεν *Αργείοις καΐ ζυμμάχοις 
τοιαύτα παρτ^νέθη, Λακ€δαι/Α,όΐΊθΐ δ€ κα^' εκάστους 
τε και μετά των νολεμικων νόμων εν σφίσιν αυτοΐς 
ων ηπίσταντο την ναρακελευσιν της μνήμης άγαθοις 
ονσιν είΓΟίονντο, €ΐδότ€$ έργων εκ ττολλοΰ μελετην 
ττΧείω σωζουσαν η λόγων δι* ολίγου καλώς ρηθεισαν 

70 Ίταραίνεσιν, και μετά ταύτα η ^υνοδος ην, *Αργεΐοι 
μεν και οι ζνμμαχοι εντόνως και όργ^ χωρουντες, 
ΑαχεΒαιμόνιοι ^ε βρά&εως και υπο αυλητών ττολλών 
νόμί^ εγκαθεζττωτωνί ου του θείου χάριν, αλλ* ϊνα 
ομαλως μετά ρυθμού βαίνοντες ττροελθοιεν και μη 
^ιασττασθείη αυτοΓς η τά^ις, όπερ φιλεΐ τα μεγάλα 
στρατόπεδα εν ταις ιτροσόδοις 7γοι€Γι'. 

71 Έυνωντων δ* Ιτι *Αγις ό ^(ΐσιλ€υ$ τοιόνδ€ Ιβου^ 
λενσατο Βράσαι, τα στρατόπεδα ποιεΐ μεν και 
ατταντα τούτο* €7γι τα δ€^ια κέρατα αυτών εν ταΐ? 
^υνόδοις μάλλον εξωθείται, καΧ περιίσχουσι κατά το 
των €ΐ'αντιων ευώνυμον αμφότεροι τω Βεζιίύ, δια το 
φοβούμενους προστελλειν τα γυμνά εκαστον ως /μά- 
λιστα τ^ του εν 8εξι^ παρατεταγμένου άσπίΒι, και 
νομίζειν την πυκνότητα της ξυγκλησε(ύς ευσκεπαστό- 

2τατοΐ' €Τι/αι• και ηγείται μεν της αιτίας ταύτης 6 
πρωτοστάτης του δ€^ιον κερως, προθυμούμενος εζαλ" 
λαττειν άει των €ΐ'αντίωΐ' την εαυτού γυμνωσιν, Ιττονται 
δέ δια τον αυτόν φόβον και οι άλλοι, και τ<)Τ€ περί- 
εσχον μίν οι "Μαντινης πολύ τω κερψ το ν 2κιριτών> 
«•ι δ€ 7Γλ€ον οι Λακ£δαι/ϋΐ()ΐ/ιοι και Τ€γ€άται των ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΟΒ'. 47 

*Αθηναίϋίν, οσω μ€ίζον το στράτευμα ιΤχον. 86ΐσα5 3 
§€ * Αγ45 μη σφων κυκλωθεί το €υωνυμον, και νόμισα^ 
άγαν περιΐγ^νν τους Μαντιν€α9, τοΓδ μ^ν ^κψίταις 
και Έρασι^είοις εσημτμ^εν Ιπεζαγαγόντας άιτο σφων 
€$ισωσαι, τοις Μαντ*ν€ΰσ•ιν, €5 δέ το Βιάκ€νον τοντο 
'ΤταρηγγελΧίν άιτο του 8€ζιον Κ€ρως δυο λόχους των 
πολεμάρχων 'Ιτπτονοίδ^ και *Αριστοκλ€Ϊ Ι^χουσι παρ• 
€λθ€ΐν και ΙσβαΧόντας ττληρωσαχ, νομίζων τω θ* 
Ιαυτών Βεζιω Ιτι ττ^ριουσίαν 6σ€σ^αι και το κατά τουδ 
Μακτιν€α? βεβαιότερον τετάξεσύαι. ζυνεβη ουν72 
αυτω, ατ€ €ν αυτ^ τζ εφοδω και εζ ολίγου ναραγγεί- 
λακτι, τ6ν Τ€ *Α/3ΐστοκλ€α και τον ΊτητονοιΒαν μη 
^€λ^σαι 7Γαφ€λθ€ίνί αλλά και δια τούτο το αιτι<α/ΐ4ΐ 
νστερον φενγειν €κ ^πάρτης, δό^ακτας μαλακισθψ 
ναι, και τους -ιτολβ/Αΐους φθάσαι τη νροσμίζει, και 
Κ€λ€υσαμτο5 αυτού εττΐ τους 2κιριτας, ώς ου τταρηλθον 
οι λόχοι, πάλιν αυ σφίσι ιτροσμΐζαι μη ^ννηθηναι 
Ιτι μη^ τούτους ζυγκλ^σαι. άλλα //«ίλιστα δι) κατά 2 
ιτάντα τη εμπειρία Λακεδαι/ϋΐονιοι ελασσωθεντες τότε 
τ§ άνδριίςι €δ€ΐίαν ου;^ ^σσον περιγενόμενοι, εΊΓει8τη 
γαρ εν χερσιν εγίγνοντο τοις εναντίοις, το μεν των 
Μακτιν€ων δ€^ιον τρέπει αυτών τους "Χκφίτας και 
τους Βρασιδ£ΐους, και €σΐΓ€σόντ€ς οι Μαντιν^ς και οί 
^μμαχοι αυτών και των *Αργείων οί χίλιοι λογάδ€ς 
κατά το διάκ6νον και ου ζυγκλγ^σθεν τους Αακ€δαι* 
/ιονίους Βιεφθειρον και κυκλωσάμενοι έτρεψαν καΙ 
ίζίωσαν ες τάς άμάζας και τών πρεσβυτέρων των 
επιτεταγμενων άπεκτεινάν τινας. και ταυττ/ μεν ησ- 3 
σώντο οί Λακεδαι/Λονιοι* τ^ δ* άλλω στρατοπίΒω, 
και /ϋυίλιστα τω /χέσω, ^€ρ ό )5ασιλ€υς*Αγις ην καΙ 
περί αυτόν οι τριακόσιοι ιτπτ^ς καλου/χ€νοι, προσπε- 
σοντες των τε *Αργείων τοις πρ^σβυτεροις καί πέντε 
\όχοις ωνομασμενοις και ΚΧεωναίοις και *Ορνεάταις 
και Α^ι/ναιων τοις παρατεταγμενοις έτρεμαν ουδέ €ς 
χ€Ϊρας τους ττολλους υΐΓομ.€ίναντας, αλλ* ώς επιηεσαν 
οΐ Αακεδαι/Αονιοι» €υί9υς ενδόντας και Ιστιν ους καΐ 48 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

κατανατηθίντας του μή φΟηναι την ΙγκατΌληψιν, 

73 ω9 δ€ ταυτι^ €ν€δ(δωκ€ΐ το των Ά/ογ€ΐων ^αι ζυμμά- 
χων σΎράτ€υμα, ναφ€ρρήγννντο ηΒη αίμα και €<Ι> 
€κάτ€ρα, και α/ία το δ€ί4ον των Αακ€Βαιμονίων και 
Τ€γ€ατών €κυκλουτο τω ν€ρί€χονη σφων τους *Αθψ 
ναίους και άμφοτ€ρωθ€ν αντους κίνδυνος ν€ρΐ€ΐστψ 

3 κ€€, τ^ /Α€ν κνκλουμ,ένους τ§ δ^ 17^ ησσημίνουζ. και 
μαΚιστ λν του οτρατ€ΐ /ϋΐατο? €ταλαΐ9Γώρΐ7σαν, €ΐ ;αι; 
οι ίπτΓ^ς 9Γα/>όντ€9 αντοΓς ωφέλιμοι ήσαν. και ζνν€βη 
τον^Αγιν, ω9 ^σθίτο το €υώνυ/λον σφών ιτονουν τι 
κατά τού? Μαντινβας και των Άργ€ΐων τους χίλιους, 
χαραγγ€Ϊλ<ιι παντι τω στρατεύματα γωρησαι Ιπί το 

8 νικωμ€νον, και γενομένου τούτου οι /ϋΐ€ν Α^τ;^^^^^ 
€ν τούτω, ως ιταφήλθε και ΙζίκΧινεν άνό σφων το 
€Γτράτ€υμα, καθ* ησνχιαν εσωθησαν και των ^Αργείων 

4 μετ αυτών το ησσηθέν* οί 8ε Μαντιν^ς και οι ίήχ- 
μαχοι και των *Αργείων οι λογάδβς ονκετι προς το 
€γκ€ΐσ9οιι τοις €ναντιοι$ ττ^ν γνωμην €Ϊχον, αλΧ ορών* 
τες τους τε σφετερους νενικημένους και τους Αοχε- 

6 δαιμόνιους Ιπιφερομενους ες φυγην ετράποντο. καΐ 
των μεν Μαντιν€ων και ιτλειους Βιεφθάρησαν, των δ€ 
*Αργείων λογάδων το ττολύ εσωθη» η ^ιέντοι φυγή 
και άίΓοχωρησις ου )9ιαιος ουδ€ μακρά ^ν οι γαρ 
Λακ€δαι/)ΐόνιοι /Α€χρι /ι^ του τρέψαι χρόνιους τάς 
μάχας και βέβαιους τω μενειν ιτοιουνται, τρεψαντες 
δέ βραχείας και ουκ €ιγι ττολύ τάς διω^€ΐς. 

74 Και ι; /χ€ν ρίχτ; τοιανη^ και οτι εγγύτατα τονηαν 
ίγενετο, πλείστου Βε χρόνου μεγίστη \βη] των 'Ελλι;- 
νικών και ύτΓο ά^ιολογωτάτων πόλεων ζυνελθουσα, 
οι δ^ Αακ€δαι^όνιοι νροθεμενοι των πολεμίων νεκρών 
τα όπλα τροπαΐον ευθύς ιστασαν και τους νεκρούς 
εσκυλευον και τους αυτών άν€ΐλοντο και απηγαγον 
Ις Ύεγεαν, ουπερ ^άφησαν, και τους τών πολεμίων 

2 υτΓοσττόνδους ά7Γ€δοσαν. άΐΓ€^ανον δ€ *Αργειων μεν 
και Ορνεατων και Κλ€ωναιων επτακόσιοι, Μαντιν€ων 
δέ διακόσ-ιοι, και * Αθηναίων $υν Αιγινηταις διακόσιοι ΣΤηΤΑΦΗΣ Β', ΟΕ'. 49 

και οι στρατηγοί αμφότεροι, Λ(ΐκ€δαι/ϋΐονιων $€ οι 
μ.€ν ζυμμαχοί ονκ ΙταλαΛπωρησαν ώστ€ και άζιόλογόν 
τι άΐΓογ€ν€σ^αι• αυτώΐ' §€ χαΧ€π6ν μ\ν ην την αλι/- 
ΰ€ΐαν πυθέσθαι, Φλέγοντα δ^ ίτερι τριακόσιους ώτο- 
θαν€Ϊν, 

Ύηζ δ€ μάχηζ /χ€λλου<η75 νησθαι και Πλβιστοά- 75 
ναζ ο €τ€ρο9 )5ασιλ€υ5 «χων τους τ€ ΤΓρ^σβντΙρον^ί 
και ν€ωτ€ρου$ ίβοηθησίν^ και ρ-έχρι μ.€ν Ύεγίας άφί" 
Κ€το, ΐΓυθόμ€νο^ δ€ τι^ν νικι/ν άπ€χωρησ€ν. και τους 
απο Κορίνθου και Ι^ω ^Ιοτθμου ζνμμάχους αττ/στρβ^αν 
νΙμψαντ€^ οΐ Αακ€δαι/ΛΟνιοι, και αυτοί αναχώρησαν- 3 
Τ€ς και τους (υμμάχονς άφ€ντ€ς, Καρν€ΐα γ(ίιρ αΰ- 
τοις ^υγχανον οκτα, τι/ν €ορτην ηγον. και τι}ν υιτο 
τώμ *£λλι/ν(ΐιν τότ€ . €πιφ€ρομ€νην αίτίαν Ις τ€ ραλα- 
κιαν δια ττ}ν ίν τ^ νι;σω ξνμφοράν και €ς τι/ν αλλι/ν 
άβονλίαν Τ€ και βραδύτητα ίνΐ ^ργω τ»ΰτφ αττιλυ- 
σαντο, τυχι/ μ.έΐ', «ος €δόκουν» κακιζόμενοι, γνωμτ^ δέ 
οι αυτοί €γι οντ€ς. 

Τ^ δ€ νροτ€ρφ ημ^ρψ ίυνήβι/ τι5ς μάχης ταυη/ς 3 
και τους Έττιδαυριους 9Γανδι//ϋΐ€ΐ €σβαΧ€Ϊν Ις την Άρ- 
γ€ίαν ώς Ιρημον ουσαν και τους υττολοιττους φύλακας 
των *Αργ€ΐων Ιζίλθόντων διαφ^€Ϊραι ιτολλους. και 4 
*Ήλ€ΐων τρισχιλιων οπλιτών βοηθησάντων Μαντι- 
V ν6υσιν υστ€ρον της ί^'^χης και * Αθηναίων χιλίων ιτρος 
τοις ΊΓροτΙροι.% ίστράτευσαν άπαντες οι ζνμμαχοι ' 
ούτοι ιυ^υς €9γι Έττίδαυρον, Ιως οι Αακ€δαιρΌνιοι 
Κβίρν€ΐα ^ον, και δΐ€λό/χ.€νοΐ την ιτόλιν ίΓ€ρΐ€Τ€ΐχΐ- 
ζαν. και οι ρ,€ν άλλοι €^€ΐΓαυσαντο, * Αθηναίοι δ€, 5 
ώστρερ προσ ετάχθησαν, την ακραν το Ήραϊον €υ^υς 
€$€ΐργάσαντο. και €ν τουτφ ίυγκαταλιΐΓΟντ€ς απαν- 
τ€ς τω τ€ΐχισ/ϋΐαη φρουράν άνεχωρησαν κατά πόλεις 
Ικαστοι. και το θέρος ετ^εύτα. 

Του δ* επιγιγνομενου χειμωνος αρχομένου ενθυς οΐ 76 
Λοικ€δαι/χόνιοι, επ€ώή τα Κάρν€ΐα ιττ^αγον, Ιζεστρά- 
τ€υσαν, και άφικόμενοι ες Ύετ^εαν λόγους προυπεμπον 
Ις το ^Αργος ζυμβατηρίους, ήσαν δ6 αυτοΓς πράτερόν 60 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΤ 

Τ€ ανδρ€9 €ΐΓΐτη^€ΐοι καΐ βουλόμ€νοι τον ίη'μον τον 
ίν 'Άργ€ί καταλνσαι, καΧ €π€ί8η η μάχη ίγνγίνητο, 
^ολλώ /Αολλον €δυναντο ΐΓ€4^€ΐν τους ίτολλους €5 την 

2 ομολογίαν, Ιβονλοντο δέ ιτρωτον σιτονδας νοιψ 
σαντ€ς προ$ τονς Αακ€δα4/χον(Όν$, αΰ^ις νστ€ρον και 
ζνμμαχίαν, και όντως ^δτ; τω δι^/^ω Ιιητίθ€σθαΛ, και 
άφικν€Ϊ7αι νρ6ί€νος ων *Αργ€ΐων Αιχας ό *Αρκ€σι- 
λάον ^ταρα των Αακ€δαι/ϋΐονιων δυο λόγω φίρων €9 
το "Αργός, τον /ϋΐ€ν κα^' δ τι €ΐ βουλοντοΛ, 'πολ€μ€Ϊν, 

8 τον ^ ω$ €Ϊ €φΐ7η7ν αγ€ΐν. και γ€νομ€νης νολλης 
άντίλογίας, &υχ€ γαρ και ο *ΑλκφωΖης παρών, οί 
ανδρ($ οι τοΐ$ Λακ€δαι/ϋΜ>νιοι$ ΐΓράσσοντ€9, τ/δι; και 
€κ του φαν€ρου τολ/ιώνΓ€5, «Γ€ΐσαν τους Άργ€ΐΌυ5 
ΊΓροσ^ΙζαχτθοΛ τον ζνμβατηριον λόγον. Ιστι δ^ 
δδ€. 
77 ^^ Καττάββ δοκ€Γ τςι Ικκλησία των Αακΰδαι/ιονίων 
(νμβαΧ4σθαι ττοττύς *Αργ€ΐως, αποδίδοντας τ(ύ$ παι- 
δας τοις *Ορχομ€νίοί$ καΐ τώς άνδρας τοις Μαιναλίίοις, 
και τως άνδρας τως ^ Μαντιν€ΐςι τοις Αακ€δαι/ιο- 
νιίοις αποδίδοντας, και ^ζ Έπιδαυρω Ικβωντας και το 

2 Τ€Γ;(ος άναιρουντας. αι δ€ κα μη €ΐκωνη τοι *Αθψ 
ναΐοι €έ Έπιδανρω, πολε/Αΐους €ΐμ€ν τοις *Αργ€ΐΌις 
και τοις Αακ€δ<Μ/χονίοις και τοις των Αακ€δαΐ)ϋΐονιων 
(υμμάχοις και τοις των *Αργ£ΐων ζυμμάχοίς. και αι 
τίνα τοι Αακβδαιρ,όνιοι παΐδα ^χοϊντι, αποδό/ΐ€ν ταΤς 
πολίίεσι πάσαις. π€ρι δ^ τω σιω σνματος €ΐ/&€ν λ^ν 

3 τοις Έπιδαυρίοις ορκον, Β6μ€ν ΒΙ αυτούς ομόσοΛ. τάς 
δ€ πολιάς τας εν Πελοποννάσφ, και μικρας και μεγά- 
λας, αυτονό/χους €ΐμ€ν πάσας καττά πάτρια, αι δ€ 
κα των €Κτος Π€λοποννάσου τις €πι τάν Πίλοπόν- 
νασον γαν ιτ^ €πι κακω, άΧεζίμχναι άμόθι βαυλευ- 
σαμίνονς, δπα κα δικαιότατα δοκ^ τοις Π€λοποννα- 

4 σιίοις. όσοι δ* €κτός Π€λοποννασω των Αακ€δαιρ.ονιων 
(νμμαχοί €ντι, «ν τω αυτω €σσουντ€ΐι €ντωπ£ρ και τοΙ 
των Αακ€δαι/ιονιων και τοι των Άργ€ΐων (υμμαχοί 
€ντι, τάν αντων ίχρντ€ς. €πιδ€ΐ{αντας δι τοις ζνμ• 3ΤΓΓΡΑΦΗΣ Β', ΟΗ'. 51 

μάχοΐζ (υμβαΧ,έσθαι, αϊ κα αντοίς ^οκζ, αϊ 84 τ& 
Βοκβ τοις ζνμ,μΛχοις, οικαδ* άπκίΧλην** 

Ύοντον μεν τον λόγον ιτροσε^έξαντο ιτρωτον ο178 
*Αργ€Ϊοι, καΐ των Λακεδαιμ,ονιωμ το στράτευμα άν€- 
χωρησεν εκ της Τεγεας ειτ οίκου• μετά Βε τοντο επί- 
μιζίας ούσης η&η ιταρ άΧΚη\ονς, ου. 'ττολΧ.ω χστερον 
€πραζαν αδ^ΐ5 οΐ αυτοί ανδρ€? ώστε την Μακτινεων 
καΧ την * Αθηναίων και *Ηλ€ΐων ζυμμαχίαν άφεντας 
*Αργείους σπονδας και ζυμμαχίαν πονησασθαι ιτρος 
ΑακεΒαιμονίονς, και ετγίνοντο αΓδ€. 

'* Καττάδε <^οζε τοις ΑακεΒαιμονίοις και *Αργείοίς 79 
στΓονδας και ζνμμαχίαν είμεν πεντήκοντα ετη, επί 
τοις ϊσοις και ομοίοις, Βίκας δίδοντας καττά πάτρια• 
ται δ€ αλλαι πόλιες ταΐ εν ΊΙελοποννάσω κοινανεόν 
των ταν σττονδαν και ταν ^μμαχιαν αυτόνομοι και 
αντο7ΓΟΛχ€$, ταν αυτών έχοντες, καττά πάτρια δικας 
διδόντ€ς τας ισας και ομοίας. όσοι 8ε Ι^ω ΊΙεΧοπον- 3 
νάσω ΑακεΒαιμονίοις $υμμαχοί €ντι εν τοις αυτοΓς 
Ισσουνται τοΐσπερ και τοι Λοικ£δαιμ.όνιοι* κίΐιτοι των 
*Αργ€ίων ζυμμαχοι εν τω αυτω €σσουνται τωπερ και 
τοι *Αργ€Ϊοι, ταν αυτών Ιχοντ€ς. αί δ€ ττοι στρατιάς 
δέν; κοινας, βουλεύεσθαι Αακε^αιμονίως και *Αργείως 
οπα. κα δικαιότατα κριναντας τοις ζυμμάχοις. αϊ 8ε 9 
τινι ταν ^ολιίων § άμφίΚσγα, η ταν €ντος η ταν έκτος 
^ ΙΙελοποννάσου, αΐτε περί ορών αϊτέ περί άλλου τινός, 
Βιακριθημεν. αι δ€ τις τών ζυμμάχων πόλις πόλει 
ερίζοι, ες πόλιν εΧθεΐν αν τίνα ϊσαν άμφοΐν ταις 
ΐΓθλΐ€σι δοκ€ΐοι. τοις δ€ Ιταις καττά πάτρια δικά* 
{€σ^αι.** 

Αι μεν σττονδαι και η (νμμο.χία αυτή εγεγενητο• 80 
και ότΓοσα άλλι^λων ποΧεμω η ει τι άλλο «Τχον, δΐ€- 
λυσαντο. κοιν^ δέ η8η τά πράγματα τιθίμενοι εψη- 
φίσαντο κήρυκα και πρεσβείαν παρ * Αθηναίων μη 
προσ^εχεσθαι, ην μη εκ ΊΙελόποννησου εζίωσι τά 
τ^ίχη εκλιπόντες^ και μη (υμβαίνειν τω μη8ε πόλε- 
μειν άλΧ η άμα, και τά Τ€ άλλα θυμί^ εφερον και 2 52 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΤ 

^9 τά ^πι ®ργ^€ης χωρία κοΧ ίΐς Πιρδικκαν Ζτ€μψαψ 
άμφότ€ροι ΊΓρ€σβ€ίς, και αι/€7Γ€ΐσαν ΤΙερΒίκκαν ζνν 
ο/Αοσαι σφίσιν. ον μίντοί €υθν9 γ€ άττίστη των 
Αθηναίων, άλλα δΐ€νο€Μ•ο, οτι καΐ τονς Άργ€ΐου5 
ίωρα* ην ΒΙ καΧ αντο5 το άρχαϊον €$ "Αργονς. και 
τοΓί Χ(ΐλκιδ€υσι τον5 Τ€ παλαιονς δρκοχίς αν€ν€ω' 
3 σαντο καΐ αλλονς ώ/^οσαι^• €π€μ\Ι/αν 8€ καΐ πα/^α 
τους *Α^ΐ7ναιου« οί *Αργ€ΐοι νρΙσβ€ΐ^, το ίζ Επι- 
δαύρου τ€ίχο5 κ€λ€υοντ€9 €ΐ«λΐ9Γ€Ϊν. οΐ δ' ορώντ€δ 
ολίγοι ΐΓρο5 ΐΓλ6ΐου5 οντ€9 τον9 ξνμφύλίΐκα^ ΐΊΓ€μ\\ίαν 
Αημοσθίνην τους σφ€Τ€ρου9 ^ξαζοντα, 6 δ€ άφίκότ 
μ€νος και άγωνά τίνα ττρόφασιν γνμνίκον Ιζω τον 
φρουρίου νοιησας, ως €ξηλθ€ το άλλο φρουρικον, 
ά'π€κλ'οσ€ τας ττυλας• και ύστερον Έίτιδαυρίοις «ίνα- 
ν€ωσάμ€νοί τάς σιτονδας αυτοί οι Ά^τ/ναΐοι ά9Γ€δοσαν 

81 το τείχισμα, μετά 81 την των *Αργ€ΐων άπόστασιν 
€Κ ΤΤ75 (υμμαχίας και οΐ Μαντινι^** '''<> Μ^ νρωτον 
αντ€χοντ€9, €ΐΓ€ΐτ' ού δυνα/Α€νοι αν€υ των *Αργ€ΐων, 
ζυνεβησαν και αυτοί τοις Αακ€δαι/ϋΐονιοις και τι^ν 

2 άρχην άφ€ίσαν των ΐΓΟλ€ων. και Αακ€δαι/ϋΐονιοι και 
Άργ€ίοι, χίλιοι €κάτ€ροι, ίυστρατ€υσαντ€ς, τά τ ^ 
2ικυωνι €9 ολίγους μάλλον κατάστησαν αυτοί οι 
Αακ€δαιμ.ονιοι €λ^όντ€ς και μ€Τ €Κ€Ϊνα ζυναμφότ€ροι 
η8η και τον €ν *Αργ€ΐ 8ημον κατάλυσαν, και ολιγαρ- 
χία Ινντη^ία τοις Αακ€δαιροΓΐοις κατίστη. και ιτρος^ 
Ιαρ ι^δι; ταύτα ^ν του χ€ΐ|λώνο$ λι^γοντος, και τέταρ- 
τον καΧ δ€κατον €Τος τω ττοΧέμω €Τ€λ€ντα. 

82 Του δ' ^πνγνγνομίνου θέρους Δι^ς τ€ οι ίν'Άθί^ 
απίστησαν * Αθηναίων -ττρος Χαλκιδ€ας, και Αοικ€δ(ΐι- 
μόνιοι τά Ιν *Αχαΐ^ ουκ €7Γΐττ^δ€ΐως ΐΓρότ€ρον έχοντα 
καθίσταντο, και Άργειων ο Βημοζ κατ ολίγον ζυνί- 
στάμ€ν6ζ τα και άναθαρσησας Ινίθεντο τοις ολίγοις, 
τηρησαντ€ς αυτάς τάς γυμνοπαώίας των ΑακεΒαιμο- 

2 νιων και μάχης γενομένης Ιν τ^ '7ΓΟλ€ΐ 1-π€κράτησ€ν 
ο ^μος, και τους ρ.€ν άπ€κτ€ΐν€ τους δε ε^ι^λασεν• 
οι δ^ Αακεδαι/χόνιοι, Ιως /α^ αυτούς μετεπίμποντ,ο ΣΪΓΓΡΑΦΗ2 Ε', ΠΓ. 53 

οί φίλοι, ουκ ηλθον Ικ 7Γλ€ΐονο9, άναβαλόμ,ενοι δ€ 
τα5 γνμ,νοτταώίας ίβοηθονν, καΐ Ιν Τ€γέα. Ίτνθομζ- 3 
νοι ΟΤΙ νενίκηνται οί ολίγοι, 7Γρο€λθ€Ϊν μίν ονκίτί 
•ηθίλησαν Β€ομ€νων των ^ιαπεφενγότων, αναχωρη- 
σαι^€ς δέ €τγ* οΓκου τάϊ γυμνοτταιΒίας ηγον. και ί/σ- 
Τ€ρον ίλθόντων ττρίσβίων αττό Τ€ των Ιν τι} ττοΚει 
[αγγέλων] και των ΐζω *Α/>γ€ΐων, τταρόντων Τ€ των 
ζυμμάχων και ρηθέντων ττολΚων αφ* ΙκατΙρων, Ιγνω- 
σαν μϊν α8ικ€ΐν τους εν τ^ ττόλει και Ι8ο^€ν αυτοΪ5 
στρατ€υ€ΐν €9 "Αργός, Βιατριβαι δε και μ€\λησ€ΐς 
ίγιγνοντο» 6 δ^ Βημοζ των Αργειων εν τοντω, φο- 4 
βονμ€νος τους Αακεδαι/Αονιους και τι}ν των * Αθηναίων 
$νμμαχίαν τταλιν Ίτροσαγόμ^νός τε και νομίζων μί- 
γιστον *[αν] σφα9 ώφελι/σειν, τειχι^ει μακρά τ€ίχη 
ές θάλασσαν, οττως, ην της γης ειργωνται, η κατά 
θάλαχτσαν σφας μ€τά των Α^τ/ναιων Ιτταγωγη των 
€τητηΒ€ίων ώφελ§. ίυν^ίδεσαν δε τον Τ€ΐχισμ6ν και 
των εν ΠελοτΓονη^σω τινές ττόλεων. και οι ^έν *Αρ- • 
γειοι 7Γανδϊ7/χει, και αυτοί και γυναίκες και οικίται, 
ετειχιζον και εκ των *Α^τ;νών αυτοΓδ ηλθον τέκτονες 
και λιθονργοί. καΧ το θέρος Ιτελευτα. 

Του δ* επιγιγνο/χένου ;(ει/Αώνθ5 Αακεδαι/ΐΌνιοι, ως 83 
η^σθοντο τενχιζοντων, Ιστράτενσαν ες το "Αργός αυ- 
τοί τε και οι ζνμμαχοι ττλην Κορινθίων* ύττηρχε δε 
τι αΰτοΓς και *[1κ τον "Αργονς^ αντόθεν Ίτρασσόμε- 
νον. ηγε δε την στρατιάν *Αγΐ5 ο *ΑρχιΒάμον, Αα- 
κεδαι/χονιων βασιλεύς, και τα /ιέν εκ τ^ς ττόλεως 2 
δοκουντα προνιτάρχειν ου ιτρουχωρησεν Ιτι• τα δέ 
οίκο^ομσύμενα τείχη ελόντες και καταβαΧόντες καΧ 
Ύσιας χωρίον της 'Αργειας λα^^όντες και τους ελευ- 
θέρους ατταντας ους ελαβον άποκτείναντες άνεχωρη- 
σαν και διελΰ^σαν κατά ιτόλεις. εστράτευσαν δε 3 
μετά τούτο και Άργειοι ες την Φλιασίαν και δ^αί- 
σαντες άττ^λ^ον, οτι σφων τους φυγάδας ύνε^εχοντο• 
οι γάρ πολλοί αυτών ενταύθα κατωκηντο. κατέκλτ/- 4 
σαν δέ του' αυτού χει/χώνος και Μακεδόνας Αθηναίοι, 54 * ΘΟϊΚΤΔΙΔΟϊ 

Ιί€ρ^ίκκ^ Ιίηκαλονντ€$ την Τ€ νρος 'Αργ€4ον$ κ<ά 
Αακ€Βαίμονίου^ γενομ,ίνφ^ $ννωμοσίαν καΧ οτι παρα- 
σκ€υασα/χ€ΐ/ων αυτών στραηαν αγ€ΐν €7γΙ Χ€ΐλκ(δ€α$ 
τους €7γΙ Θράκης και Άμ,φίπολιν, Νικιου του Νι#ο;- 
ράτου στραη/γουκτος, ^ψευστο την (υμμαχίαν και η 
στρατιά /αοίλιστα δΐ€λυ^7; Ικτίνου άνόφαντος• πολέ- 
μιος ονν ην. καΧ 6 \€ΐμων €Τ€λ€υτα οΰτο$ και 
νίμιττον και δ€κατον €Γ09 τφ ιτολήϋΐφ €Τ€λ€υτα. 

84 Του δ* Ινιγίγνομίνον θέρους Αλκιβιάδης τ€ ^λ€υ- 
σας €5 "Αργός ναυσιν €Γκοσιν Άργβίων τους δοκούν- 
τας €τι ύπότΓτους €Τναι και τα Δακ€δαι/Αονιων φρον€Ϊν 
€λαβ€, τριακόσιους άνδρας, και κατίθεντο αυτούς 

2 Ά^ι^ναΐοι €ς τάς €γγυς νήσους ων ^ρχον και €1γι 
Μΐ7^ον την νησον Αθηναίοι Ιστρατευσαν ναυσιν €αυ- 
τών μ€ν τριάκοντα^ Χιαις δ€ Ιί, Αεσβίαιν δέ δυοΓν> 
και όπλίταις εαυτών μεν διακοσιοις και χιλίοις και 
τοίόταις τριακοσίοις και ίιπΓοτοίόταις €ΐκοσι, των δ€ 
ξνμμάχων και νησιωτών όττλιταις μ^ιστα ^βντακο- 

3 σιοις και χιλίοις, οι δ€ Μι/λιοι Δακ€δαι/ΐΌνίων μέν 
€ΐσιν άποικοι» των δ* * Αθηναίων ουκ ηθίλον υπακου€ΐν, 
ωθΊΓ€ρ οΐ αΛΛοι νι^ΟΊωται, άλλα το μίν πρώτον ουδέ- 
τχρων οντ€ς ι;στ;χαζον, €7Γ€ΐτα, ώς αυτούς ηνάγκαζον 
οι Ά^ι;ναΓοι δ>^ουντ€ς την γην, ες ττόλεμον φαν€ρ6ν 

4 κατέστησαν. στρατοπεδευσά/Αενοι ουν ες την γην 
αυτών η} παρασκευή ταύττ) οΐ στρατηγοί, ΚλεομηΒης 
τε ό Αυκο/χ-ι^δους και Τισίας ό Τισιμάχου, ττρίν άδι- 
κεΐν τι τΐ7ς γης» λόγους ττρώτον ττοιησομίνους επε/χ,- 
^αν ττρέσβεις, ους οι Μι;λιοι 'ττρος ρ.έν το πλτ^^ος 
ουκ ηγαγον, εν δε ταΓς άρχαίς και τοις ολίγοις λέγειν 

85 ίκέλευον ττερι ων ηκουσιν. οι δε των ^Αθηναίων 
ΊΓρέσβ€ΐς ελεγον τοιάδε• '* εττειδι; ου προς το πλήθος 
οι λόγοι γίγνονται, δττως δ?; /λι; έυνεχει ρησ€ΐ οι πολ- 
λοί επαγωγά και ανέλεγκτα Ισάπαξ άκούσαντες ημών 
άπατηθώσιν, γιγνωσκομεν γαρ οτι τούτο φρονεί υμών 
η ες τους ολίγους άγωγη, ύμ€Ϊς οί καθήμενοι ετι ασ- 

2 ψαλέστ^^ον ποιι^σατε. καθ* εκαστον γαρ και μη^' ΣΤΓΓΡΑΦΗ2 Ε', Π$-'. 55 

νμ€Ϊ^ ίνΐ λόγω, αλλά ττρος το μη δοκούν ίπιτη^είωζ 
λ€γ€σ^αι ευθνς νπολαμβάνοντ€ς κρίν€Τ€, και ττρώ- 
τον, €1 <ψ4σκ€(. <ϋ9 λεγομεν €ΐ7Γατ€. οί δέ των Μι;- 86 
λιων ζνν€Βροι άττεκρίναντο' "ι; /«έν Ιτηείκί,ΐΛ τον 
δίδ(χσκ€ΐν κα^* ησνχίαν άλΧηλον^ ου ψέγεται, τα δί 
του ΊΓοΧίμου ιταρόντα η&η και ου /χέλλοκτα δια- 
φεροντα αυτοΰ φαίνεται, ορωμεν γαρ αντονζ τ€ 
κριτάς ^κοντα9 υ/^ια9 των λεχθησομένων, και την τε- 
λευτην εζ αυτοΰ κατά το €ΐκο9 ιτεριγενομενοΐζ μεν τφ 
8ικαί(ύ, και δι* αύτο μή ΙνΒονσι, ττοΚεμον ημΐν φέρου- 
σαν, πεισθεΐσι 8ε Βονλείαν.** 

ΑΘ. **Ει μεν τοίνυν υττονοιαϊ των /Λ€λλόντων87 
λογιου/Λ€νοι η άλλο τι ζυνηκετε η εκ των παρόντων 
και ων οράτε ττερΧ σωτηρίας βονλεύσοντες τ^ πάλει, 
πανοίμεθ* αν εΐ δ' €πι τούτο, λεγοιμεν αν.** 

ΜΗΛ. ** Είκ09 μ^ και ζχτγγνωμη €ν τω τοιωδε 88 
κα^€στωτα$ επι πολλά και λέγοντας και δοκουντα9 
τρεπεσθαν η μεντοι ^νοδθ9 και περΧ σωτηρίας ηΒε 
πάρεστι, και ό λογο9 φ προκαλεΐσθε τρόπω, ει 8οκ€Ϊ, 
γιγνεσθω** 

ΑΘ. "*Η/Λ€Γ9 τοινυν ουτ€ αυτοί μετ ονομάτων 89 
κάλων, ως ή δικαίως τον Μΐ7^^•' κατ£ΐλυσανΓ€9 άρχο- 
μεν, ^ αδικούμενοι νυν επεζερχόμεθα, λόγων μήκος 
απιστον παρίζρμεν, ουθ* νμας ά$ιονμ€ν η οτι Αακ€* 
Βαιμονίων άποικοι οντες ου ί'υν€στρατ€υσατ€ η ως 
ημάς ον8εν ή^ικηκατε λέγοντας οίεσθαι πείσειν, τα 2 
δυνατά δ* εζ ων εκάτεροι αληθώς φρονονμεν δια- 
πράσσεσθαι, Ιπισταμενονς προς €ίδότα9, οτι δίκαια 
μ\ν εν τω άνθρωπείω λόγω αττο της ίσης ανάγκης 
κρίνεται, δυνατά δ€ οι προν\οντες πράσσονσι και οι 
άσ^€ν€Γ9 ζυγχωρονσιν.** 

ΜΗΛ. " Ήμεΐς μϊν 8η νομίζομεν γε γρησιμον^^ 90 
ανάγκη γάρ, επει8η νμεΐς ούτω παρά το δίκαιον το (υμ' 
φερον λέγειν νπεθεσθε — μή καταλνειν υμάς τ^ κοινον 
αγαθόν, οίλλά τω ά€ΐ εν κινδυνω γιγνομενω €Τναι τά 
«ικότα δίκαια, καί τι και Ιντος τον ακριβούς ιτ^ίσακτά 56 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τίνα ωφίληθηναι, καΐ ττρος νμ,Ον ουχ^ ησσον τούτο, 
οσω καΐ ^ττΐ μ^γίστβ ημωρία σφαΧ€ντ€ς αν τοΓ9 άλ- 
λοις τταράΖ^ι-γμα. γ€νοισ^€.** 

91 Α0. " Ή/ϋΐιΓς δ^ τη% ημ€Τ€ραζ ^Χ*)^» ^ ^^οΧ 
παυίή, ουκ άθνμονμ^ν την Τ€λ€νπ7ΐ'• ου γαρ οι αρ- 
\οντ€^ άλλων, ωσΊΓ€ρ και Αακΰδαι/λόνιοι, οντ<^ δ€ΐνοι 
τοΐζ νικηθ€Ϊσιν Ιστι δ^ ου ιτροζ Αακ€£αι/ϋΐονιου< 
ημΐν 6 άγων αλλ^ ην οι υττηκοοί που των άρζάντων 

2 αυτοί €πιθ€μ€νοι κρατησωσιν. και 'ϊΓ€ρι μίν τούτου 
ημΐν άφ€ίσθω κινδυν€υ€σ^αΐ' ως δ€ €π ωφ^λί^ τ€ 
ναρ€σμ€ν τί}^ 'ημ€τ€ρας ίΐρχ^9 και €ίΓΐ σωτηρίψ νυν 
τους λόγους ^ρονμιν τ^ς νμ€τ€ρα$ νόλζως, ταύτα δι;- 
λωσομεν, βονλόμενοι άττόνως μεν νμων άρζοΛ, χρψ 
σίμως δ* υ/Αας άμφοτίροις σωθηναι** 

92 ΜΗΛ. "Και ττώς χρησιμον αν ζυμβοίη ημίν 
δουλ€υσαι, ωσν€ρ και νμΐν αρ^αι;" 

93 ΑΘ. ** ^Οτι νμίν μίν προ τον τα δεινότατα ναβίίν 
υττακοΰσαι αν γ€νοιτο, ημύ^ δ^ /μ,ι/ διαψ0€φαντ€ς 
ΰ/ϋΐας Κ€ρδαινοι/χ€ν αν.** 

94 ΜΗ Α. " ^Ωστ€ δ^ ησνχίαν αγοντας 17/χας φίλους 
/Χ€ν «Τναι άντι πολε/χιων, (νμμάχονς δέ μηΒντέρων, 
ουκ αν Β€ξαίσθ€ ;** 

95 ΑΘ. " Ου γαρ τοσούτον ϊ//ιας βλάπτ€ΐ ή ^χθρα 
νμων όσον η φιΧία μ^ν ασ^€ν€ΐας, το δ^ /Αίσος δυνά- 
/Χ€ως τΓοράΒη-γμα τοις άρχομένοις δι/λου/ΐ€νον.** 

96 ΜΗΑ. " 2κο7Γουσι δ* υ/ιών ούτως οι ύττηκοοι το 
€ΐκός, ωστ€ τονς Τ€ /ατ; ?Γροσ?ί«οντας, και όσοι άποικοι 
οντ€ς οι πολλοί και α7Γοσταντ€ς τιν€ς κ€χ€φωνταί, €ς 
ΤΟ αυτο τισ€ασιν ; 

97 ΑΘ. "Δικαιώ/Αατιγάρουδ€Τ€ρους6λλ€ΐ7Γ€ΐν9;γοΰν- 
ται, κατά δυνα/χιν δ€ τους μίν π€ριγιγν€σ^αι, τ^/'*^^ 
δ€ φόβω ονκ €7Γΐ€ναι• ώστ€ Ι^ω και του ττλίόνων 
αρζαχ και το άσφαΧϊ'ζ ημΐν δια το κατσχττραφηναι ίν 
ναρασχοίτ€, άλλως τ€ και νι^σιώται ναυκρατόρων, καΐ 
ασ^€ν€στ€ροι €Τ€ρων οντβς, €1 ^ι; 'π€ριγ€νοισθ€,** 

98 ΜΗΑ. "Έν δ* €Κ€ΐνω ου νομίζ€τ€ άσφάλ€ΐαν; ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', Οθ'. 67 

^€1 γαρ αν καΐ €ντανθα^ ωσττζρ νμ€ίζ των δίκαιων 
λόγων ημοίζ Ικβφάσαντ€% τω νμ€τίρω $υμφ6ρί^ 
νπακον€ΐν ττίίί €Τ€, και ημάς το ημΐν χρησιμον διδάσ- 
κοντας, €1 τυγχαν€ΐ καΐ νμΐν το αυτό (υμβαΐνον, 
ΐΓ€φάσθαι τΓ€ίθ€ΐν. όσοι γαρ ννν μη^€Τ€ροις ζνμμα- 
χουσιν, Ίτως ου πο\€μωσ€σθ€ αντονς, δταν €9 τάδβ 
βλ€φαντ€ς ηγησωνταί ποΤ€ νμας και ΙπΙ σφάζ 'ηζ€ΐν; 
καν τούτω τί άλλο η τους μεν υπάρχοντας πολεμίους 
μ€γαλ.ύν€Τ€, τους δέ μηΒε μελλησοντας γενίσθαι 
ακοντας Ιπάγεσθε;* 

ΑΘ. " Ου γαρ νομίζομεν ημΐν τούτους ^εινοτε- 99 
ρους, όσοι ηττεφωταί που οντ€9 τω ελευθερί^ πολλην 
την διαμ,ΐλλι/σιν της προς ημάς φυλακής ΐΓΟίι^σονται, 
άλλα του9 νι/σι<ι>τα$ τε που άνάρκτους, ωσπερ υμάς, 
και τους ηΒη της αρχής τω άναγκαιω παροξυνομε- 
νους. ούτοι γαρ πλεΐστ αν τω αλογιστω επιτρέ- 
ψαντες σφάς τε αυτου9 και ημάς ες πρσνπτον κινδυ- 
νον κατασηίσ€ΐαν.*' 

ΜΗΛ. "*Η ΤΓου αρα, είτοσαυτην γε ύμ^ς τε\()0 
μη παυθηναι άρ)(^ς και οι δουλ€υοντ€9 ηΒη άτταλλα- 
γ^ναι την παρακινούν ευσιν ποιούνται, ημΐν γε τοις 
ετι ελευθεροις πολλή κακότης και δ€ΐλια μη πάν προ 
του δουλίυσαι €•7Γ€ί€λ^€Γν.** 

ΑΘ. "Ουκ, ην γε σωφρόνως βουλεύησθε* ου 101 
γαρ π€ρι άνΒραγαθίας ο άγων άπο του Ισου ύμΐν μη 
αίσχυνην οφλεΐν, περί Βε σωτηρίας μάλλον ή βουλή 
προς τους κρείσσονας πολλω μη άν^ιστασ^αι." 

ΜΗ Α. ** 'Αλλ* €ΐΓΐστα/Α€^α τα των πολέμων Ισ- 102 
τιν οτ€ κοινοτερας τάς τυχα9 λαμβάνοντα η κατά το 
Βιαφερον εκατίρων πλήθος, και ημΐν το μίν εΐζαι 
εύθυς άνελπιστον, μετά Βε του Βρωμίνου ετι και στή- 
ναι €λΐΓΐ9 ορθώς.** 

ΑΘ. ** 'ΕλτΓίς δ€, κινδυνω παραμύθιον ούσα, τους 103 
μεν άπο περιουσίας -χρωμενους αυτή, καν βλαψτ^, 
ου καθεΐλεν Τ0Γ9 δ* €9 ατταν το υπάρχον αναρριπ- 
τουσι, δάπανο9 γαρ φύσει, α/ια τε γιγνωσκεται σφα* 58 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

λέντων και Ιν δτω <ίη φυλάγεται τΐ5 αντην γνωρισ- 
2 Οεΐσαν ονκ ^λλείττα, ο νμ€Ϊς άσθ€ν€Ϊς τ€ και €πΊ 
ροττης μιαίζ 6ντ€ς μη βονλ€σθ€ τταθύν, μη^€ ομοιω- 
θηναί Τ019 ?ΓθλλοΓ?, 0Γ9 παρόν άνθρίαπ€ίως ίτί σω- 
ζ€σ^αι, €π€ΐδαν 7η€ζομ€νονς αυτούς ^τηλίττωσιν αί 
φανεροί €λ7Γΐδ€9, ΙιτΙ τα5 άψαν€Γ5 καθίστανται, μαν- 
τικήν Τ€ και -χρησμούς καΐ δσα τοιαντα μ€τ ΙλπίΒων 
\νμαίν€ταιΓ 

104 ΜΗΛ. "ΧαλετΓον μ\ν και ημίΐζ, €? ιστ€, νο/χι- 
έο/ϋΐ€ν προς Ζνναμίν Τ€ τι}^ νμετίραν και τι}ν τνχην, 
€1 μη άτΓο του ίσου Ισται, ά-γωνίζεσθαι* όμως δέ 
7Γΐστ€υο/ι.€ν τ^ /χ^ '"^Χ!? ^'^ '^'^^ ^€ΐου /χι; €λασσωσ€- 
σ^αι, ΟΤΙ όσιοι ττρος ου δικαίους ίστα/ι.€^α, ττ55 δ^ 
δυνά/Α€(ι)ς τω €λλ€ί'Π•0ΓΓΐ τ»}ν ΑακεΒαιμονίων ημΐν 
$υμμα\ίαν ττροσίσεσθαι, ανάγκην Ιχουσαν, και €1 
μη του άλλου, της γ€ Συγγενείας ένεκα και αίσχυνβ 
βοηθεΐν. και ου ναντάττασιν ούτως αλόγως ΰρασυ^ 
νόμεθα'* 

105 ΑΘ. "Τ^ς /Α€ν τοίννν προς το ^€Ϊον €υ/Α€ν€ΐα5 
οΰδ' ιί/χ,€Γς οίομεθα λελείψεσθαι• ονΒεν γαρ εζω της 
ανθρωπείας των μεν Ις το θε7ον νομίσεως των δ* €ς 
σψας αυτούς βουλήσεως ^ικαιουμεν η πράσσομεν. 
ι^γου/ΐ€^α γαρ τ6 τε θείον δοί>/ το άνθρωπειον τε 
σαφώς δια πακτος υπο φύσεως αναγκαίας ου αν 

2 κρατζ αρχειν και ημεΐς ούτε θεντες τον νόμον ο\)τε 
κειμενω πρώτοι χρησάμενοι, οντά Βε παραΧαβόντες 
και εσόμενον ες άει καταλείψοντες -χρώμεθα αυτω, 
€ΐδοτ€ς και ύμας αν και άλλους εν τ^ αύττ} δυνάμει 
ημΐν γενομένους δρώντας αν αυτό. και ττρός μεν το 
θείον ούτως εκ του εΙκότος ου φοβούμεθα ελασσω- 
σ€σ^αι• της 8ε ες ΑακεΒαιμονίους δό^ς, ην δια το 
αίσχρον δ?/ βοηθησειν ύμΐν πιστεύετε αυτούς, μακα- 
ρίσαντες ύμων το άπειροκακον ου ζηλουμεν το αφρον. 

8 Αακε^αιμόνιοι γαρ προς σφας μεν αυτούς και τα 
επνχωρια νόμ,ιρ.α πλείστα αρετ^ χρώνται• προς ^έ 
τους άλλους πολλά αν τις έχων εΙπεΐν ως προσφε" 2ΪΙΤΡΑΦΗΣ Ε', ΡΓ'. 59 

ροντοΛ ίυν€λων μόΧίστ αν ^λωσ€ί€ν, οτι €7Γΐφαν€- 
στατα ων Ισμ^ν τα μ€ν η^€α καλά νομίζουσί, τά δέ 
ζνμφζροντα δίκαια, καίτοι ου ττρο^ τηζ νμ€Τ€ραζ νυν 
οΧόγου σωτηρίας η τοιαύτη διάνοια, ' 

ΜΗΛ. " 'Η/ΑδΓς δέ κατ* αυτό τούτο ι^δ^ 'ίαι Ρ-ό•- 106 
λίστα ΐΓΚττ€Όθρ€ν τω ζυμφέροντι αυτών, Μηλίους 
άποικους οντάς μη βουλησ€σθαι ίτροδόντας' το?9 μίν 
€υνοι$ των 'ΈΙλληνων απίστους καταστηναι, τοις δέ 
πολ€μίοις ωφίλίμουςΓ 

ΑΘ. " Ουκουν οΐ€σθ€ το ζυμφίρον μ\ν μ€τ άσφα- 107 
Χ€ίας €7ναι, ^το δ€ δίκαιον καΐ καλόν /χ€τα κινδύνου 
Βρασθαί' ο ΑακεΒαιμόνιοι ηκιστα ως ΙπΙ το πολύ 
τολμωσιν** 

ΜΗΛ. " Άλλα καΙ τους κινδύνους Τ€ ημών €ν€κα 108 
μάλλον ηγούμ€θ* αν €γχ€ΐρίσασθα4. αυτούς, καΐ β^- 
βαιοτέρους ή Ις αλλου9 νομΐ€Ϊν, οσω προς μίν τα 
€ργα της Ίΐ€λοποννησου Ιγγυς κζίμεθα, της δέ γνώ- 
μης τω $υγγ€ν€Ϊ πιστότεροι ίτίρων ΙσμίνΓ 

ΑΘ. " Το δ' Ιγυρον γ€ τοΓ? ίυναγωνιου/ΐ€νοις ου 109 
το €υνουν των ΙπικαΧ^σαμίνων φαίνεται, αλλ* ην των 
€ργων τις δυνάμει πολύ προύχτ}* ο Αακεδαι/υιόνιοι και 
πλζίον τι των άλλων σκοπουσιν, της γουν οΙκ^ίας 
παρασκευής απιστίίξ. και μί,τα ζυμμαχων πολΧων τοΐς 
πέλας €π4ρ)(ονται, ωστ€ ουκ €ΐκο$ €? νησον γ€ αυτου9 
ημών ναυκρατορων όντων π€ραιωθηναι, 

ΜΗΛ. "Οι $€ και αλλου9 αν €χοΐ€ν ττΖ/Αψαΐ'ΙΙΟ 
ΤΓολυ δ€ το Κρητικον πέλαγος, δι ου των κρατούντων 
άπορωτ€ρος η ληψις η των λαβείν βουλομίνων η 
σωτηρία, και €1 τουΖ€ σφαλΧοιντο, τραποιντ αν και 
€9 την γην υμών και Ιπι τους λοιπούς των ζυμμάχων, 
δσου9 μη Βρασιδα9 Ιπηλθ€ν και ου περί τ^9 μη 
προσηκούσης μυαΧλον η της οΙκ€ΐοτΙρας ζυμμαχί^ος 
Τ€ και γης ο ίΓονο9 υμΐν Ιοτται.** 

ΑΘ. " Τούτων ρ,€ν και π^π^ιραμΑνοις αν τι γ€- 111 
νοιτο και υ/χ,Γν, και ουκ άν^πιστημοσιν οτι ουδ* απο 
/χιά9 πωποτ€ πολιορκίας * Αθηναίοι δι* άλλων φόβον 60 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

απεχώρησαν. Ινθνμονμ,^θα δ^ οτι φησαντίς ΐΓ€ρι 
σωτηρίας βονλ€ύσ€ίν ονδο' «ν τοσουτφ λόγφ €^1/- 
κατ€, ω άνθρωποι αν 7Γΐστ€υσακΓ€9 νομίσαΐ€ν σωθτγ' 

2 σ€σθαυ, αλλ* ν/υιών τα /Α€ν ισχυρότατα €λ7Γί^ό/υΐ€να 
/ϋΐ€λλ€ται, τα 8* υπάρχοντα βραχέα προς τα ^[δι; αντι^ 
Τ€ταγ/ΐ€ΐ/α π€ρνγί'γν€σθαι, πολλην Τ€ αλογίαν της 
Βω,νοίας παρέχετε, €ΐ μή μ€ταστησάμ€νοί Ιτι ημάς 

3 άλλο τι τώι/δ€ σωφρονΙστ€ρον γνωσ€σθ€, ου γαρ δι; 
€7Γΐ γ€ ττ;ν ^ν τοΓ? αίσχροίς καΐ προνπτοις κινΖννοις 
πΧύστα 8ιαφθ€(ρονσαν ανθρώπους αίσχυνην τρί- 
ψ€σθ€, τΓολλοΓς γαρ προορωμίνοι,ς €ΓΙ, €? οΓα φέ- 
ρονται^ το αίσχρον κσΧουμενον ονόματος Ιπαγωγου 
Βυνάμ€ΐ έπεσπάσατό, ησσηθάσι του ρήματος, Ιργω 
ζυμφοραΐς άνηκέστοις ίκόντας π€ριπ€σ€ίν, και αίσχυ^ 

ά νην αίσχίω μ€τ άνοιας ^ τύχτης προσλαβεΐν, $ 
υμ€Ϊς, ην €υ βουλευησθε, φυλά$€σθ€, και ουκ ά7Γρ€^ 
π€9 νομΐ€ίτ€ πόλ^ίάς τ€ της μεγίστης ι^σσασ^αι μέ- 
τρια προκαΧουμένης, $υμμάχους γενέσθαχ έχοντας 
την ύμετέραν αυτών υ7Γοτ€λ€Γ9, και δοθείσης αίρεσεως 
πολέμου περί και ασψοιλ€ΐα9, μη τα χείρω φιλονει- 

§ κησαΐ' ως οιτιν€9 Τ0Γ9 μεν ϊσοις μη εικουσι, τοΐς 81 
κρείσσοσι κοιλώς προσφέρονται, προς 8\ τους ησ- 
σους μέτριοι είσιν, πλεΐστ αν ορθοΐντο. σκοπείτε 
ουν και μεταχττάντων ημών και ενθυμεΐσθε πολλάκις, 
ΟΤΙ περί πατρβος βουλευεσθε, ΐ7ΐ/,./χ,ια5 ΐΓ€ρι και €9 
μίαν βουλην, τυχουσάν τε και μη κατορθωσασην 
*ιστατ€. 
112 Και οί μεν Ά^ι;ναΐο6 μετεχωρησαν εκ των λόγων 
οι δ€ Μι^λιοι κατά σψας αυτούς γ€νό/υΐ€νοι, ως <&οζεν 
αυτοίς παραπλήσια και αντ€λ€γον, άπεκρίναντο τάΖε, 
^^ ούτε άλλα δοκ€Γ ήμίν η άπερ και το πρώτον, ω 
Αθηναίοι, ουτ εν όλιγω χρονω 7Γολ€ω9 Ιτττακόσια 
ετη ηΒη οικουμένης την ελενθερίαν άφαιρησόμεθα^ 

2 άλλα τζ τε μέχρι τοΰΒε σωζούση τυχι; εκ του θείου 
αυτήν και τ^ άπο των ανθρώπων και Αακε^αιμονίων 
τιμωρί^. πιστενοντες πειραχτόμεθα σωζεσθαι. ^τρο- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ε', ΡΙΓ'. 61 

καλονμ€θα δε νμάς φίλοι μίν εΤναι, ττοΧίμ,ιοι δ€ 
μη^€τίροις, και Ικ της γης τημων άναχρησαι, σττονδας 
ΊΓοιησαμένονς αιτιν€5 Βοκονσιν ΙιηΓηΒ€ΐοι €ΐναι αμ- 
ψοτ€/οοΐ5.** οί μϊν ^η Μι/λιοι τοσαντα ά'π€κρί•• 113 
ναντο• οί δί Ά^ι^ναΓοι δίίΐλυό/Α€νοι 17^17 €κ των λόγων 
Ιψασαν ** αλλ* ουν /«.όνοι γ€ απο τούτων των βον• 
λευμάτων, ως ημΐν δοκειτε, τά μίν μέλλοντα των 
ορωμίνων σαφέστερα κρίνετε, τά δέ άφανη τω βον- 
λεσθαί ως γιγνόμενα ηΒη θεασθε, καΐ ΑακεΒαψονίοίς 
και τνχΎ] και ελττίσι ττλεΐστον Βη παραβεβλημενοι 
καΐ τΓίστενσαντες πλείστον και σφαλησεσθε. 

Και οί μεν * Αθηναίων πρέσβεις άνεχωρησαν €5 114 
το στράτευμα• οι Βε στρατηγοί αντων, ώς ονΒεν νπη- 
κονον οΐ Μηλιοι, προς πολεμον ενθνς ετραποντο, και 
Βιελόμενοι κατά πόλεις περιετείχισαν κνκλω τους 
Μ-ηλίονς, και ύστερον φνλακην σφων τε αυτών και 
των ξνμμάχων καταλιποντες οί Ά^>;ναΓοι και κατά 
γην και κατά θάλασσαν άνεχωρησαν τω πλείονι του 
στρατοί, οί δέ λ€ΐ'ϊΓΟ/ϋΐ€νοι παραμένοντες επολιορ- 
κουν το χωρίον. 

Και Άργειοι κατά τον χρόνον τον αυτόν €σ- 115 
βάλοντες ες την Φλιασιαν και λοχισθίντες νπο τε 
Φλιασίων και των σφετερων ψνγάδων Βιεφθάρησαν 
ως ογΒοηκοντα. και οί εκ της Πύλου Αθηναίοι Λα- 
κεΖαιμονίων ποΧλην λείαν ελαβον και Αακε&αιμόνιοι 
δι* αυτό τάς μεν σπονΒάς ουδ* ώί αφέντες Ιπολεμουν 
αυτοΓ?, εκηρυζαν Βε ει τις βούλεται παρά σφων Αθη- 
ναίους ληίζεσθαι, και Κορίνθιοι επολεμησαν ίδιων 2 
τινών διάφορων ένεκα τοις Άθηναίοις• οί δ* άλλοι 
Πελοποννϊ^σιοι ησυχαζον. είλον Βε και οί Μ>;λιοι 
τών * Αθηναίων του περιτειχίσματος το κατά την αγο- 
ράν προσβαλόντες νυκτός, και άνδρας τε άπεκτειναν 
και εσενεγκάμενοι σίτόν τε και δσα 7Γλ€Γστα εδυναντο 
χρήσιμα άναχωρησαντες τ}συ;(αζον• και οί * Αθηναίοι 
αμεινον την φυλακην το έπειτα παρεσκευάζοντρ, και. 
το θέρος €Τ€λ€υτα, 
11-6 62 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

116 Του δ* ίπιγιγνομένου χ€ίμωνος Αακ€^ίμόνιοί 
μ€ΧΧησαντ€% €9 την Αργ^ίαν στρατ€υ€ΐν, ως αντοΐς 
τά διαβατήρια *[ί€ρα Ιν τοΐς ό/οιοις] ουκ €γιγν€το, 
άν€χωρησαν. και *Αργ€Γοι, δια την Ικ^ίνων μ^Χλησιν 
των €ν τ§ ΐΓολ€ΐ τινας νποτοτΓησαντ€ς τονζ μίν ζυν- 
% ^λα^9ον, οί δ' αυτούς και δΐ€ψυγον. κοιι οι Μηλιοι 
ΊΓ€ρ\ τους αντονζ -χρόνους αυ^ις καί' Ιτ€ρόν τι τον 
'ίΓ€ριτ€ΐχίσματος €Γλον των Αθηναίων, παρόντων ου 
ΊΓολλων των φυλάκων, και €λθουσΐί^ς στρατιάς υστ€- 
ρον €Κ των ^Αθηνών άλλης, ως ταύτα €γιγν€Τ0, ^ς 
ηρχε Φίλοχράτης ο Αημ€ου, και κατά κράτος η&η 
ΐΓολιορκσύμινοι, γενομένης και προδοσίας τινός αφ* 
ίαυτών, $υν€\ωρησαν τοις Άθηναίοις ωστ εκείνους 
περί αυτών βουλευσαι, οι 8ε άπεκτειναν Μηλίων 
όσους τ^^ώντας ΐλαβον, τταιδας δέ και γυναίκας ην 
δρατΓοδισαν. το δ€ χωρίον αυτοί ζκησαν, αποίκους 
ύστερον πεντακοσίους ττέμψαντες• 

γ•. 

1 Του δ' αυτού χ€ΐμ,ώνος *Αθψαίοι εβούλοντο αΰβις 
/Λ€ΐζονι παραχΓκευ^ της μετά Αάχ7)τος και Έυρυμί- 
ιόντος εττΐ ^ικελίαν πλευσαντες καταστρεψασθαι, ει 
δυναιντο, άπειροι οί πολλοί δντ€ς του μεγέθους της 
νήσου και των €νοικοΰντων του πλήθους και Έλ- 
λήνων και βαρβάρων, και οτι ου πολλω τινι υπο- 
^εέστερον πόλίμον άνηροΐντο η τον προς Πελοπον- 
ι^σιΌυς. 2ικ€λιας γαρ ίτεριπλους μεν €στιν ολκάδι/ 
ου πολλω τινι έλασσον η οκτώ ήμερων, και τοσαύτη 
ούσα εν είκοσι σταδίων μάλιστα μετρώ της θαλάσ- 

2 σης δΐ€ΐργ€ται το μη ήπειρος εΤναι. ωκίσθη δε ήΒε 
το αρχαίον και τοσά^8ε έθνη έσχε τά ξυμπαντα. πα- 
λαιότατοι μεν λέγονται εν μέρει τινι της χωράς Κύ- 
κλωπες και Λαιστρυγόνες οΐκήσαι, ων εγώ οϋτε γένος 
εχω εΙπεΐν ούτε οπόθεν εσηλθον ή όποι απεχώρησαν 

2 αρκειτω δε ώς ποιτ^ταΤς τε εΐρηται και ως έκαστος ττβ 2ΪΙΤΡΑΦΗΣ ς', Β'. 63 

γιγνασκ€ΐ ΊΓ€ρΙ αυτώΐ'. ΧικανοΙ δ€ μ€τ αντ<«)5 'η-ρα- 
τοι φαίνονται Ινοικι.σάμ.€νοι^ ώς /υιέν αυτοί <^ασ•ι, και 
'3Τ/)οτ€ροι δια το αντόχ^ονίς «Γναι, ώ? δέ η άΧηθζία 
€υρίσκ€ται, "Ιβηρ&ζ οντ€^ και άττο τον 2ικανου ίτοτα- 
μον τον έν *1βηρίφ νττο Λιγνών α^στάντ^ζ. και άπ 8 
αυτών ^ικανίίοι τότ€ η νήσος €καλ€ΐτο, πρότ^ρον Τρι- 
νακρία καΧονμ.€νη' οίκουσι δ€ €τι και νυν τα ττρος 
Ισττίραν την ^^κελιαν. Ίλιου δ€ <ίλισκο/Χ€νουί των 
Τρακύν τιν€5 διαφυγόντες *Α;(αιους -^λοίοις άφικ^ονν- 
ται προς τι)ν 2&κ€λιαν^ και όμοροι τοις ^ικανοΓς οί- 
κησαντ€ς $νμπαντ€ς μ€ν "Ελυ/Αοι Ικληθησαν, -ττόλεις 
δ' αυτών "Ερνζ τ€ και "Εγεστα. ττροσζννί^κησαν δ^ 4 
αυτοΓς και Φωκ€ων τίνες τών αττο Τροίας τότε χ€ΐμωνι 
€ς Κιβνην πρώτον, Ιπειτα ες ^ικελιίαν απ αυτΐ75 
κατενεχβέντες. Σικελοί δ' Ιζ *Ιτ£ΐλιας, — ενταύθα γαρ 
ψ^ονν, — ^ιίβησαν ες 2ικεΛϋοιν, <^εΰγοντες 'Οπικονς, 
ως /χέν εικός και λ€/εται, επι σχεδίων, τηρησαντ^ς τον 
νορθμον κατιόντος τον άνεμον,τάχα αν δε κώ. άλλως 
πως εσττλευσαντες. είσι δε και νυν ετι εν τ^ Ιταλία 6 
Σικελοί, και ι; χωρά άπο 'ΙτοΛοΰ, βασιλέως τίνος 2ι- 
κελώκ^ τοννομα τοντο €χοντος\ ούτως Ίτίίλια επωνο- 
μάσθη. ελ^όντες δε ες την 2ΐκελιαν στρατός πολύς 
τους τε ^ικανούς κρατούντες μάχτ) ανέστειλαν ττρος 
τα μεσημβρινά καΧ ίσιτέρια αντης, και άντι 2ικανιας 
^ικελιαν τί;ν νησον Ιττοίησαν καλεισ^αι, και τα κρα- 
τιστα της γης ωκησαν ίχοντες, επει Βιέβησαν, €τη 
εγγύς τριακόσια πριν ^Ελλι^νας ες 5ικελιαν ελ^ειν 
Ιτι δέ και νυν τα μέσα καΐ τα προς βορραν της νησον 
^χονσιν. ωκουν δε και Φοίνικες περί πάσαν μίν την β 
2ικελιαν ^άκρας τε επι τ^ ^αλάσστ; απολα^βόντες καΐκ 
τα επικείμενα η/σιδια εμπορίας ένεκεν της προς τους 
2^κελους* επειδι; δε οι ^Ελλι^νες πολλοί κατά ^α- 
λίίσσαν επεσεπλεον, εκλιπόντες τα πλειω Μοτυι;ν 
και 2ολόεντα και Πάνορ/χον; εγγύς τών Έλυ/χων ςυν- 
οικι^σίΐντες ενεμοντο, ξνμμαχία τε πισυνοι τ^ των 
*Ελνμων και δτι Ιντενθεν ελάχιστον πλονν Καρχη- (?4 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

δών 2ικ€λια5 άν€χ€ί, βάρβαροι μίν ουν τοσοιδβ 

^ικελιαν και οντω9 ωκησάν. 

3 'Έλληνων δ^ ττρ&τοι 'Χ.οΧκιΖηζ Ιζ Ένβοιας ιτλίυ- 
σαντ€5 /Α€τά Θουκλ€ον9 οίκιστοΰ Νά^ον ωκισατ/, και 
ΑτΓολλωνος αρχηγίτου βωμον, δστΐ5 νυν Ι^ω Τ175 
'7Γί)λ€ω9 ^στιν, Ιδρΰσαντο, ^<^' ω, όταν Ικ '^ικίλίας 

2 θ€ωροΙ ΤΓλ€ωσι, Ίτρωτον θνονσιν, '^νρακονσας δέ 
του Ιχομενον €του5 Άρχιας των !Η/9ακλ€ΐδων €Κ Κο- 
ρίνθου ωκισ€ν, 2^'^€λον9 Ιζ^λάσαζ ττρωτον €κ τη<: 
νησον, €ν II νυν ονκετι 'π€ρίκλνζομ€νΎ} η ιτόλις η Ιντός 
€στιν• νστζρον δέ χρόνω καΐ η ίζω ττροστζίχισθεΐσα 

8 πολυάν^ρ<ι)7Γθ9 €γ€ν€το. ®ονκληζ δέ και οι Χαλκίδας 
€κ Νάίου 6ρμηθ€ντ€ς, €Τ€ΐ ττήχτιτω /λ€τοι 2υρακουσα$ 
οίχισθζίσας, \€οντίνους Τ€, πολεμώ τούί 2ικ€λού5 
€ί€λάσαντ€9, οικίζουσι, και //,€Τ* αυτούς Κατανι^ν• 
οικι<πτ;ν δέ αυτοί Καταναΐοι €7Γθΐΐ7σαντο Ευαρχον. 

4 κατά δέ τον αυτόν χρόνον και Λάμ.ΐ9 €κ Μεγάρων 
άτΓοικίαν άγων €5 2ικ€λιαν άφίκετο, και νίτίρ Παν 
τακυου Τ€ ποτά/Αου Τρωτιλον τι όνομα χωρίον οίκί» 
σα^ και ύστερον αυτό^€ν τοις Χαλκιδ6υσιν €9 Λίον- 
τίν6ι»9 ολίγον χρονον ζνμπολιτευσαζ και υττο αυτών 
εκνεσών και ©άψον οικίσας αΰτ09 /ιΑ€ν αποθνήσκει, 
οί δ' ό[λλοι €Κ τ^9 Θάψου άναστάντ€9, 'Ύ^λωνο9 βασι- 

2 λεωζ 2ικ€λοΰ '7Γροδόντο9 την χωράν και καθηγησα- 
μενον, Μεγαρεας ωκισαν τον,ς Ύβλαίόνς κληθεντα^, 
και ετη οίκησαντε^ πέντε και τεσσαράκοντα και δια- 
κόσια νπο Γ€λωνο9 τυράννου 2υρακοσίων άνεστησαν 

3 εκ τηζ ΐΓΟλ€ω9 και χώρας, ίτριν δέ άναστ^ναι, ^τεσιν 
ύστερον εκατόν η αυτούς οίκησαι, ΤΙάμμιλον πεμ" 
ψαντ€9 €9 2€λινουντα κτίζουσιν, και εκ Μεγάρων της 
μητροπόλεως ούσης αυτοΐς επελθων ζυγκατωκισεν. 
Γιλαν δέ 'Αντίφημος εκ 'Ρόδου και '^Έντιμοζ εκ Κρή- 
της εποίκους άγαγοντες κοιν^ έκτισαν ετει πεμπτω 
και τ€σσαρακοστω μετά Συρακουσών οϊκισιν, και 
τ^ μεν πόλει από του Τελα ποταμού τουνομα εγε- 
νετο, τό δέ χωρίον, ου νυν η πόλις εστί, και δ πρώτον ΣΤΠΤΑΦΗΣ ς', Ε'. 65 

έτ€ΐχίσ6η^ Αίν^ιοι καλ€Γται• νάμψα ?€ Δωρικά ΙτΙθη 
αυτοΓς. €Τ€σι δέ ^γγυτβ,τα οκτώ καΐ €κατ6ν μ€τά την 4 
σφ€Γ€ραν οίκίχην Γίλωοι ^Ακράγαντα ωκιχταν, την 
μϊν ττόλιν οίτΓο τόί5 * Ακράγαντος νοταμον ονόμασαν- 
τ€ς, 06κιστα5 δ€ Ίτοιησαντίς Άρι,στόνονν και Πυστι- 
λον, νόμίμα δέ τα Γ€λωων δ()ντ€9. Ζάγκλη δέ τι)ν 6 
/ϋΐ€ν αρχήν άτΓο Κνμης της Ιν 'Οττικιςι Χοιλκιδικ^ς 
7Γ()λ€ω9 λ*;στών άφικομένων ωκίσθη, νστ€ρον δέ και 
απο Χαλκίδος και τ^ς αλλιώς Έινβοίας πλήθος €λθον 
$υγκατ€ν€ίμαντο την γην και οικισται ΊΙεριηρης και 
Κραταιμένης €γ«Όντο αυτ^ς, ο /ϋΐ.€ν άπο Κνμης, 6 δ€ 
από Χαλκίδος, όνομα δέ το /Α€ν πρώτον Ζάγκλη β 
ην νπο των 5ικ€λών κληθ^σα, οτι δ/3€7Γανο€ΐδ€9 την 
ιδεαν το χωρίον Ιστί, το δ^ ^ρίπανον οί 2ικελοι ζάγ- 
κλον καλονσιν νστ€ρον δ' αυτοί μίν νπο ^αμίων 
και άλλων Ιώνων Ικπίπτονσιν^ οί Μι/δους <^€υγοντ€5 
προσίβαΧον %ιμ€λίψ τονς δέ "Χαμίονς Άνα^ίλας 'Ρι;.- 5 
γινων τύραννος ου πολλω νστ^ρον Ικβαλων, και την 
ττόλιν αυτός ξυμμίκτων ανθρώπων οικίσας, Μεσστ^ντ/ν 
από τ^ς €αυτοΰ τό αρχαϊον πατρίδος άντωνόμασεν, 
και *Ι/χ€ρα από Ζάγκλτ^ς ωκίσθη νπο Ευκλειδου και 2 
'!^ίμον και 2οίκωνος, και Χαλκίδας μίν οί πλείστοι 
ηλθον €ς τ>7ν άποικίαν, (ννωκησαν δέ αΰτοΓς και €Κ 
'!^νρακονσων ψυγοίδες στάσει νικηθ€ντ€ς, οί Μυλτ/τί- 
δαι κίΐλου/ϋΐ€νοι• και φωνι; /Α€ν μ^ταζν της τ€ Χαλκι- 
δέων και Δωρίδος €κράθη, νόμιμα δε τα Χαλκιδικά 
Ικράτησεν. "Ακραι δε και Κασ/Λεναι υπό 2υρακο- 3 
σίων ωκίσθησαν, Ακραι /ι,εν ίβ&ομηκοντα ετεσι /ιετά 
2υρακουσας, Κασ/Αεναι δ* εγγύς είκοσι /υιετα '* Ακρας, 
και Κα/χάρινα τό πρώτον υπό ^νρακοσίων ί^κίσθη, 
Ιτεσιν εγγύτατα πέντε και τριάκοντα και εκατόν /Αετά 
2υρακου()•ών κτίσιν οικισται δε Ιγένοντο αντης Δά- 
σκων και Μενεκωλος* ανοιστατων δε Καμ.αριναίων 4 
γενομένων πολεμώ νπο 2υρακοσίων δι άποστίίσιν, 
χρόνω Ιπποκράτης ύστερον Γελάς τύραννος, λύτρα 
ανδρών 3Ευρακοσίων αΐ;(ρ.αλώτων λαβών την γην την 66 ΟΟΤΚΤΔΪΔΟΤ 

Καμαριναίων, αντος οΐκίστης γ€ν6μ€νος κατωκ(σ€ 
Καμάριναν, και ανθίς νττο Γ^λωνο5 ανάστατοδ γ€νο- 
μίνη το τρίτον κατωκίσθη νττο Τ€λωων,/' 
6 Τοσαντα ίθνη *Έιλληνων και βαρβάρων ^ικ^λίαν 
ωκ€ΐ, και Ινι τοσηνΒ€ ονσαν ανπ/ν οΐ 'Α^ι/ναΓοι στρα- 
Τ€υ€ΐν ωρμγμτΓΟ, €φΐ€μ€νοι μ\ν τ^ άληθ€σΎάτΎ/ ιτρο' 
φάσ€ΐ της ττάσης αρζ^ιν, βοτηθίιν δ€ α/Αα ευπριττως 
βονλόμενοι Τ0Γ9 Ιαντων $νγγ€ν€σί και τοις προσγ^" 

2 γενημίνοις ζνμμάχοις* /κάλιστα δ* αυτούς ίζωρμησαν 
Εγ€σταιων Τ€ ιτρίσβης ναροντ€ς καΧ ΊΓροθνμότ€ρον 
Ιπικαλονμζνοι, όμοροι γαρ οντες τοις %€λινονντίοις 
€5 7ΓΟλ€/χον καθέστασαν 7Γ€ρί τ€ γαμικων τίνων καΐ 
'ΐΓ€ρΙ γης άμφισβητητον, καΐ οι "Χίλινουντιοι 2υρα- 
κοσίονς επαγόμενοι $νμμάχονς κατ€ΐργον αυτούς τω 

3 πολεμώ και κατά γην και κατά θαΚασσαν* ώστ€ την 
γενομένην ΙττΙ Μαχητός καΐ του προτέρου πολέμου 
Αεοντίνων οι Έγ€σταΓοι ίυ/λ/Λα;(ΐαν άναμιμνησκοντες 
τους * Αθηναίους ΐΒέοντο σφίσι ναύς πέμψαντας έπα- 
/ϋνναι, λ€γοντ€9 άλλα τ€ ττολλα καΐ κεφαλαιον, €ΐ 
^υρακόσιοι Αεοντίνους τ€ άναστησαντ€ς ατιμώρητοι 
γενησονται, και του9 λοιττουί €ΓΙ ζυμμάχους αυτών 
διαφ^€ΐροντ€5• αυτοί την απαχταν δυνα/ιιν της Σικε- 
λίας σχησουσι, κινδυνον «Τναι μη ποτ€ μεγάλη ναρα- 
σκευη ^ωριης τε ^ωριεύσι κατά το ζυγγενες και άμα 
άποικοι τοΪ5 εκπεμψασι ΊΙελοποννησίοις βοήθησαν- 

4 Τ€9 και την εκείνων δυμα/χιν ζυγκαθέλωσιν σώφρον 
δ' €Τναι μετά των υπολοίπων ετι ξυμμάχων άντεχειν 
τοις 2υρακοσιοΐ9, αλλίύς τ€ και γρηματα σφων παρ- 
εχόντων ες τον πόλεμον Ικανά, ων άκούοντες οί * Αθη- 
ναίοι εν ταΐς εκκλησίαις των τε 'Έγεσταίων πολλάκις 
λεγόντων και των (υναγορευόντων αύτοΐς, εψηφίσαντο 
πρέσβεις -ττήυιι/^αι πρώτον ες την "Έγεσταν περί τε 
των -χρημάτων σκεψομένους ει υπάρχει, ωσπερ ψασιν, 
€ν τω κοινω και εν τοΙς ιεροΐς, και τα του πολέμου 
αμα προς τους 5€λινουντιου9, Ιν δτφ €στιν, είσομενους, 

7 ΚαΧ οι μεν πρέσβεις των * Αθηναίων απεστάλησαν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ'* Η'. 67 

^5 την 2ικελ(αν* Λακεδαιμ,ονιοι §€ του αυτού χει/ιώ- 
νος καΐ οΐ ξνμμαχοι ιτλην Κορινθίων στρα7€υσαντ€ς 
€5 την *Αργ€ίαν της Τ€ γηζ Ιτ^μον ου ΤΓοΧΚην καΧ 
σΐτον άν€κομίσαντό τινα ζ€νγη κομίσαντζς, και €5 
*Ορν€άς κατοικισαντ€5 τους Άργ€ΐων φυγάδας, και τ^ς 
αλλτ/ς στρατιάς 'Π'αρακατσΧιπ6ντ€ς αυτοΓς ολίγους, 
και σ'ΤΓζίσάμενοί τίνα χρόνον, ώστε μη α8ικ€ΐν *0ρ- 2 
ν€ατας και *Αργ€ΐου5 την άλλι^λων, απεχώρησαν τζ 
στρατω Ιπ οίκον. ΙΚθοντων δέ * Αθηναίων ου -ττολλ^ 
ύστερον ναυσι τριάκοντα και εξακοσίοις όττλιταις, οί 
Αργεΐοι μετά των * Αθηναίων ττανστρατνα εξελθόντες 
τους €ν Όρν€αΓς /χ,ιαν ημεραν επολιόρκονν υττο δέ 
νύκτα, ανλισαμενον τον στρατεύματος αττοθεν, «κδι- 
8ράσκονσιν οί €Κ των 'Ορνίών. και τ^ νστεραία οί 3 
Αργεΐοι, ως -^σθοντο, κατασκάφαντες τάς Όρνεάς 
ανεχωρησαν και οι 'Α^ι/ναΓοι υοττερον ταις ναυσιν €π* 
οίκου. 

Και €ς Μεθωνψ την ομορον Μακ€δονια Ιτητεας κατά 
θάλασσαν κομίσαντες * Αθηναίοι σφων τε αυτών και 
Μακ€δόνων τους ίταρά σφίσι ψυγάδας εκακονργονν 
την Πβρδικκου. ΑακεΒαιμόνιοι Βε ττέμψαντες τταρά 4 
Χαλκιδ€ας τους «ττι ®ράκης, αγοντας ίτ^ος 'Α^ι/ναιους 
Βεχτ^μερονς σττονδάς, ζνμπολεμεΐν εκΟίενον ΊΙερΒίκ- 
κα• οι δ* ουκ ΐ7^€λον. και ό χειμών €Τ€λ€υτα και 
Ικτον και δ€κατον €Τος €Τ€λ€υτα τω πολεμώ τωΒε, ον 
Θουκυδίδτ/ς ζννεγραψεν. 

Του δ* ενιγιγνομενον βερονς άμα ηρι οι των Άίι;- 8 
ναιων πρέσβεις ηκον εκ της 2ικ€λιας και οΐ Έγ€- 
σταιοι μετ αυτών αγοντ€ς ε$ηκοντα τάλαντα άσημον 
άργνρίον ως ες εζηκοντα ναυς μηνός μισθόν, ας ίμελ' 
λον Βεησεσθαι πεμπειν. και οί 'Α^ι^ναΓοι εκκλησίαν 2 
7Γθΐι;σαντ€ς και ακουσαντ€ς των τε Έγ€σταιων και 
των σφετερων πρέσβεων τά τε άλλα επαγωγά και 
ονκ άληθη και περί των χρημάτων, ως εΐη έτοιμα εν 
τε τοις ί€ρθΓς πολλά και εν τοις κοινοΓς, εψηφισαντο 
ναυς εζηκοντα πέμπειν ες 2ικ€λιαν και στρατηγονς 6ίί ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αυτοκράτορας *Αλκφιά8ην τ€ τον Κλ€ΐνιον καΐ Νικιαν 
τον "ί^ίκηράτου και Αάμαχον τον Η€νοφάνου9, βοη- 
θούς μ\ν *Εγ€σταιοι? -προς 2€λινουντιου?, (νγκατοι- 
κίσαι δέ και Α^οντίνονς, ην τι π^ριγίγνηται αντοϊζ 
του ΤΓολίμου, καΐ ταλλα τα ίν τ^ 2ικ€λις(. ιτράζαι, 

5 Οίτη αν γιγνωσκωσιν άριστα *Αθηναίοις, μ€τά Β€ 
τούτο ηΡ'ίρα πήΐΑττττ; ΙκκΚησία αν^ΐ9 €γιγν€Τ0, καθ* 
ο τι χρτ; τι}ν ναρασκευην ταΪ9 ναυσι τάχιστα γίγνε- 
σθαι, και Τ0Γ9 στρατηγοΊζ, €ΐ του ΊτροσΒίοιντο, ψηφι- 
σ^-^^'^* ^5 τον Ικπλουν. και ο Νικίας ακούσιος /ΐΑ€ν 
'^ρημενος αρχειν, νομίζων δέ ττ^ν πολιν ουκ ορθωζ 
βζβουλευσθαι, άλλα προφάσει βραχεία και ευπρεττίΐ 
της 2ικ€λια9 άπάσης, μεγάλου έργου, εφίεσθαι, παρ- 
ελθών άποτρίψαι, εβούλετο, και τταρπβνει τοις ^Αθη- 
ναίοις τοιάΒε. 

9 " *Η μεν εκκλησία νερί παρασκευής της ημετέρας 
η^ε $υνελ€γη, καθ* ο τι χρη ες 2ικ€λιαν €κπλ€Γν• 
^μο^ μέντοι Βοκ€ΐ και περϊ αυτού τούτου €τι χρηναι 
σκεψασθαι, εΐ α/χ.€ΐνόν €στιν εκπεμπειν τάς ναυς, και -3τ & 
μη οΰτω βραχείίξ. βουλ•^ περί μεγάλων πραγμάτωγ^ ^ ' 
ανδράσιν αλλόφυλοι^ πειθομενους πόλεμον ου προσ - ^^^^ 

8 ηκοντα αρασθ(ΐι. καίτοι εγωγε και τιμ,ώ/λαι €Κ τοί5 ' 
Γ/"^ τοΐ9φΌ^> '^^ ί^^^' €Τ€ρων 7Γ€ρι τώ εμαυτου σώματι . 

ορρωΒώ, νομίζων ομοίως αγαθόν πολίτην €Τναι ο ς αν ^ 
και του σώματος τι και τ^5 ουσίας προνοηται* μά- ^ 
λίστα γαρ αν ό τοιούτος και τα τι^ς πόλεως δι' €αυ- 
. ί τον βσύλοιτο ορθουσθαι, όμως δέ ούτε εν τω πρ6- 
. τερον χρόνω δια το προτιμάσθαι είπον παρά γνώμην 

3 ουτ€ νυν, άλλα ^ αν γιγνώσκω βέλτιστα, ερώ, και 
προς μεν τους τρόπους τους ύμ^τίρους ασθενής αν 
μου 6 λόγος εϊη, €ΐ τά τε υπάρχοντα σώζειν παραι- 
νοίην και μη τοις Ιτοήαοις περί των αφανών και μελ- 
λόντων κινΒυνεύειν ώς 8ε ούτε εν καιρώ σπεύΒίτε 
ούτε ράΒιά εστί κατασχεΐν εφ* ά ώρμησθε, ταύτα 
ΙΟδιδοί^ω. φημί γαρ υ μας πολεμίους πολλούς ενθάΒε 

νπ-ολιττόντας και Ιτίρους επιθυμάν ΙκεΖσι ττλευσαν- ' 5ΪΙΤΡΑΦΗΣ Γ', ΤΑ'. 69 

Τ05 Βενρο Ιτταγαγ^σθαί, και οΪ€σθ€ ισω$ τα5 γ€νο- 
μ4νας νμΐν σνον^άς €χ€ίν τι βίβα,ιον, αί ησν^αζον•• 
των μίν νμων ονόματι σπονδαΐ έσονται — οντω γαρ 
Ινθ€ν^€ Τ€ ανΒρ€ς ιειτραζαν αυτά και Ικ των εναντίων 
— σφαλεντων δ€ ττου άζιογρεω δυνάμει ταχεΐαν την 
ΙτΓίγείρησιν ημΐν οΐ ίχθροί ττοιησονται, οίς ττρωτον 
μίν δια $νμφορων η ζυμβασι*; και εκ του αίσχίονος 
η ημΐν κατ ανάγκην Ιγίνετο, έπειτα εν αυτ^ ταντη 
-ΤΓολλα τα άμφισβητονμεναε* εχομεν* είσι δ' οι ουδδ 2 
ταντην πω την ομολογίαν εΒεζαντο, και ονχ οι ασθε- 
νέστατοι* αλλ οι μεν αν τικρυ ς πολεμονσιν, οι δέ 
και δια το Αακ€Βαιμονίονς ετι ησνχάζειν Βεχτ^μεροίζ 
σπονΒαϊς και αυτοί κατέχονται» τάχα αν δ' ϊσωζ, εΐ 
Βίχα ημών την Βνναμιν λαβοιεν, οττερ νυν σττενΒομεν, 
και Ίτάνυ αν ζυνεπίθοιντο μετά Σικελιωτών, ους προ 
πολλών αν ετιμησαντο ζνμμάχονς γ€ν€σ^αι εν τω 
πριν χρόνω, ώστε χρή σκοπειν τίνα αυτίί, και μη 3 
μετεωρω τε πόλει άζιονν κινΒυνενειν και άρχτίς αλλ?;5 
ορεγεσθαι πριν ην ίχομεν βεβαιωσωμεθα, ει Χαλκι- 
Βης γ€ οι επι Θράκης, ετη τοσαΰτα αφ€στώτ€9 αφ* 
ημών, ετι άχ€(ρωτοΙ εΙσι, και άλλοι τινές κατά τάζ 
ηπείρους €νδοΐ(χστώ5 άκροώνται. ημ€Ϊς Βε 'Εγ€στ(ΐι- 
015 δι/ ουσι ζυμμάχοις ως άΒικουμενοις οζεωζ βοη- 
θονμεν, ύφ* ων δ* αυτοί, πάλαι άφεστωτων, άΒικού- 
μ€θα ετι, μίλλομεν άμύνεσθαι ; καίτοι τους μεν 1 1 
κατεργασάμενοι καν κατάσχοιμεν των δ' €ΐ και κρα- 
ττ/σαι/Α€ν, διά πολλού γε καΧ πολλών όντων χαλεπώς 
αν άρχειν Βυναίμεθα. άνότγτον δ' €7γι τοιοντονς Ιεναι, 
ων κρατησας τε μη κατασχΎ^σει τις, και μη κατορ- 
θωσας μη εν τω ό/Αοίω και πριν ετηχειρησαι «τται. 
Σικελιωται δ' αν μοι Βοκουσιν, ως γ€ ννν εχουσι, και 3 
Ιτι αν ησσον Βεινοι ημΐν γενέσθαι, εΐ άρζειαν άύτων 
Συρακόσιοι, όπερ οι *Έιγεσταΐοι μάλιστα ημάς εκφο- 
βουσιν. νυν μεν γάρ καν Ιλ^οΐ€ν ίσως ΑακεΒαιμο- 
νίων έκαστοι χάριτι, εκείνως δ' ουκ εΙκος άρχην επι 
αρχΎ)ν στρατευσαι* φ -^άρ αν τρόπω την ημετεραν 3 70 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ • 

μ€τά 'Π.€λοποννησί(ύν άφίλωνται, €ΐκοζ νιτο των αυ- 
τών και την σψετήοαν δια του αυτού καθαφ^Βηναι, 
ημάς δ' αν οί Ικ€Ϊ "Ελληνες μάλιστα μεν εκπεπληγ- 
μενοι Λεν, ει μη άφικοίμεθα, ειτειτα Βε και ει Βείζαν^ 
Τ€5 την δυνα/Αΐν δι' ολίγου άπελθοιμεν• εΐ Βε σφα- 
λείημεν τι, τάχιστ αν νπεριΒόντες μετά των ενθα8ε 

4 επίθοιντο, τα "γαρ δια ίΓλ€ΐστου ιτάντες ϊσμεν θαυ^ 
μαζομενα και τα ττείραν ηκιστα της Βόξης δόντα. 
οττερ νυν νμεΐς, ώ * Αθηναίοι, ες Αακε^ιμονίους και 
τους ζνμμάχονς πεπόνθατε• δια το ναρα γνωμην αυ- 
τών, Ίτρος α εφοβεΐσθε το ττρώτον, νεριγεγενησθαι, 

6 καταφρονησαντες ηΒη και Σικελίας εφίεσθε. χρή ΒΙ 
μη νρος τάς τνχας των 6ναντίων επαίρεσθαι, άλλα 
τάς διάνοιας κραττ/σ^αντας θαρρεϊν μηΒε ΑακεΒαιμΟ' 
νιους άλλο τι ΐ77''7<''^<''^<'^^ V ^'** "^^ αίσχρον σκονεΐν, 
οτω τρόπω ετι και νυν, ην δυνωνται, σψΐ7λαντ€ς ημάς 
το σφετερον άπρεπες €υ θησονται, οσω και περί 
πλείστου και δια 7Γλ€ΐστου δόίαν άρετης μελετωσιν, 
ώστε ου περί των εν 'Χικελία *Εγ€σταιων ημΐν, αν- 
δρών βαρβάρων, ό άγων, ει σωφρονουμεν, αλλ* οττως 
ιτόλιν δι* ολιγαρχίας επιβουλεύουσαν οζεως φυλα^' 
12 ωμεθα. και μεμνησθαι χρή ημάς, οτι νεωστι απο 
νόσου μεγάΧης και πολέμου βραχύ τι λελωφηκαμεν, 
ώστε και χρήμασι και τοις σω/χασιν ηυζησθαν και 
ταύτα υπέρ ήμων δίκαιον ενθάΒε €Τναι άναλουν και 
μη ΰπερ ανδρών φυγάΒων τωνΒε επικουρίας Βεομενων, 
οίς το τε ι/τ€υσασ^αι καλώς χρήσιμον και τω του 
πέλας κινδυνω, αυτών λόγους μόνον παρασχομενσυς, 
η κατορθωσαντας χάριν μη άζίαν εΙΒεναι, η πταίσαν- 

2 τάς που τους φίλους ζυναπολεσαι. ει τε τις άρχειν 
άσμενος αιρεθείς παραινεί νμΐν εκπλεΐν, το εαυτού 
μόνον σκοπών, άλλως τε και νεώτερος ετι ων ες το 
άρχειν, όπως θαυμασθ'^ μεν αττο της Ιπποτροφίας, δια 
δ€ 7Γθλυτ€λ€ΐαν και ωφεληθΎ] τι εκ της άρχΎ}ς, μηΒε 
τούτω εμπαράσχτμε τω τ^ς 7ΓΟλ€ως κινδυνω ίδιοι €λ- 
λαμπρύνεσθαι, νομίσατε δέ τους τοιούτους τα μεν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΙΓ'. 71 

δΐ7/ΑΟσία άδίΚ€Γν, τα δ€ ιδία άναλουν, καΧ το ττραγμα 
μίγα €Τναι και μη οίον νεωτέρω βονλενσασθαί τ€ και 
ο^€ως μεταχειρίσαι, ον% €γώ όρων νυν Ινθά^€ τω 13 
αυτω ανδρι τταρακεΚενστον^ καθήμενους φοβούμαι, 
και τοις πρεσβυτίροΐζ άντίτταρακελευομαι. μη καται- 
σγυνθηναι, €ΐ τω τΐ5 "τταρακάθηται τώνδ€, οττωζ μη 
δό^ αν μη ψηφίζηται ττολεμείν, μαλακός είναι, μηΒ\ 
όπερ αν αυτοί πάθοιεν, Βυσερωτας €Τναι των απόντων, 2 
γνοντας οτι εττιθυμία μεν ελάχιστα ^κατορθουται, 
Ίτρονοία. 8ε ΊτΧεΐστα, αλλ* νττ^ της πατρβος, ως με- 
γιστον 8η τωνιτρίν κινδυνον άναρριπτ ούσης, αντιχ€ΐ- 
ροτονείν, και ψηφίζεσθαι τους μεν 2ικ€λιωτα9 οίσπερ 
νυν οροις χρωμενους ττρος ημάς, ου μεμπτοΐς, τω τε 
Ιονίω κόλπω, παρά γην ην τις πλεη, καΐ τω %ικελικω, 
δια πελάγους, τα αυτών νεμομενους καθ* αυτούς και 
ζυμφερεσθαί' τοις δ' *Εγ€σταιοΐ5 ίδίοι εΙπε7ν, επει8ή 3 
αν€υ Αθηναίων και ζυνηψαν προς ^ελινουντίους το 
πρώτον πολεμον, μετά σφων αυτών και καταλυ€σ^αι• 
και το λοιπόν ζυμμάχους μη ποιείσθαι, ωσπερ €ΐω- 
θαμεν, οΐς κακώς μεν πράξασιν άμυνουμεν, ωφελίας 
δ* αΰτοι Βεηθέντες ου τευζόμεθα, και συ, ω πρύτανι, 14 
ταΰτα, εϊπερ ηγεΐ σοι προσηκειν κη8εσθαί τε της 
πόλεως, και βούλει γ€ν€σ^αι πολίτης αγαθός, επι- 
ψήφιζε και γνωμας προτίθει αυ^ις Άθηναίοις, νομί- 
σας, εΐ ορρωΒεϊς το άναψηφίσαι, το μεν λυειν τους 
νόμους μη μετά τοσών8* αν μαρτύρων αΐτίαν σχεΐν, 
της 8ε πόλεως βουλευσαμενης ιατρός αν γενέσθαι, 
και το καλώς άρζαι τοΰτ εΤναι, ος αν την πατρί8α 
ωφεληση ως ττλειστα, η εκών εΤναι μη8εν βλάψη,** 

*0 μ€ν Νικίας τοιαύτα εΤπεν, των 8ε Αθηναίων 15 
ίταριόντες οΐ μεν πλείστοι στρατευειν παργίνουν και 
τα εψηφισμενα μη λυ€ΐν, οι 8ε τιν€ς και άντελετ^ον. 
ενηγε 8ε προθυμότατα την στρατείαν *Αλκιβιά8ης 6 
Κλεινίου, βουλόμενος τω τε Νικία εναντιουσ^αι, ών 
καΐ €ς ταλλα 8ιάφορος τά πολιτικά, και οτι αυτού 
δια^όλως 4μνησθη, και μάλιστα στρατηγησαί τε 72 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Ιτηθνμων^ και Ιλνίζων %ίΚ€λίαν τ€ 8έ' αυτού κοα.Καρ- 

)(η^6να ληιΙ/€σθαι, καΐ τά ίδια αμα ευτνχησας χρη- 

2 μασί Τ€ και 80^ ωφ€λησ€ίν, ων γαρ ίν άζιωματί 
νπο των αστών, τοις έπιθυμίαις μ€ίζοσιν η κατά την 
ντΓοφχουσαν ονσίαν εχρηιο €5 Τ€ τας Ιπνοτροψίας 
και τάζ αλλάς δαττάνας* δττερ και κα^€Γλ€ν νστερον 

8 την των * Αθηναίων ττόλιν ονχ ηκιστα, φοβηθίντες 
γαρ αντον οΐ ττολλοι το μίγ^θος της Τ€ κατά το 
Ιαντον σώμα παρανομίας ές την διαιταν, και της 
διανοίας ων καθ* €ν €καστον, Ιν οτω γιγνοιτο, ίπρασ- 
σ€ν, ως τνραννίΒος €πίθνμονντι ττολίμιοι καθίστα- 
σαν, και δημοσία κράτιστα Ζιαθίντι τα το£ ττοΧ^μου 
ιδιςι Ικαστοι τοις ΙτητηΖίνμασιν αντοΰ αχθ€σθ€ντ€ς, 
και άλλοις Ιττιτρίχ^αντ^ς, ον δια μακρόν ^σψηλαντην 
ττόλιν. τ6τ€ δ* ουν παρίΚθων τοΖς *Αθηναίοις ίτα/η^- 
ν€ΐ τοιάδ€. 
16 "Και προσηκ€ΐ μοί μάλΚον ίτίρων, ω * Αθηναίοι, 
αρχειν — ανάγκη γαρ εντεύθεν αρζασβαι^ Ιττεώη μου 
Νικίας καθηψατο — και α^ιος α/χα νομίζω εΤναι, ων 
γαρ πίρι Ιττιβόητός εΙμι, τοις μίν ττρογόνοις μου 
και €μοΙ δό^αν φίρει^αντα, τ^ δέ ττατριδι και ωφε- 

2 λίαν. οι γαρ ^Ελλΐ7ν€ς και ννίρ δννα/χιν μείζω ημών 
την ΤΓολιν Ινόμισαν τω Ιμω Βιαπρεττεΐ της Όλνμ- 
ττίαζε θεωρίας, νρότερον Ιλπίζοντες αντην καταπε- 
ΤΓολεμησθαι, διότι άρματα μίν επτά καθηκα, οσα 
ουδίΐς πω ΐΒιωτης προτερον, Ινίκησα δέ και δ€υτ€ρος 
και τέταρτος εγενόμην, και ταλλα ά^ιως τ^ς νίκης 

8 παρεσκευασάμην. νομω μεν γαρ τι/α>/ τά τοιαύτα, 
εκ δέ τον ^ρωμενον και δυνα/Αΐς άρ,α τ;7Γονο€Γται. και 
οσα αν εν Τβ πόλει χορηγίαις η άλλω τω λαμπρύ- 
νομαι, τοις μεν άστοΐς φθονείται φνσει, προς δέ 

4 τονς ξενονς και αυτί; ισχύς φαίνεται, και ονκ αχρψ 
στος ηΒ* η άνοια, ος αν τοις ιδίοις Τ€λ€σι μη εαντον 
μόνον αλλά και την ττόλιν ωφελτ), ονΒε γε άδικον 
εφ εαντω μέγα φρονονντα μη ίσον €Τναι, €7Γ€1 και» ο 
κακώς πράσσων προς ονΒενα της ζνμφορας Ισομόι- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ, ΙΖ'. 73 

ρ€Ϊ, αλΧ οχπΓζρ 8νστνχονντ€ς ον ΤΓροσαγορ€υ6μ€θα, 
Ιν τω ομοίω τΐ5 αν€χ€σ6ω και νπο των €ντΓραγουντων 
ντΓ€ρφρονονμ€νο<;, η τα Ισα νίμων τα όμοια αντ- 
αξιοντω, οι8α δέ τοτ)^ τοιοντονς, και όσοι €ν τίνος 5 
λαμπρότητι ττροίσχον, Ιν μεν τω κατ* αυτούς )8ιω 
λνττηρονς οντάς, τοις ομοίοΐζ μίν μάλιστα, ίττειτα δ€ 
και τοις άλλοις |τ;νΟΓΓα5, τίίϊν δέ €7Γ€ΐτα ανθρώπων 
•προσποίησίν τ€ ξνγγενεία^ τισι και μη ονσαν κατα- 
λιίΓοντας, και ης αν ωσι πατρίδος, ταυτι; ανχτμην ως 
ον ΊΓζρΧ αλλότριων ονδ* άμαρτόντων, αλλ* ως ιτερί 
σφζτ€(^ν Τ€ και καλά ιτρα^άντων. ων εγώ ορεγά- β 
μένος, και δια ταύτα τα Γδια επιβοωμενος, τα δημόσια 
σκοπείτε εΐ τον χείρον μεταχειρίζω, ϋελοποννησον 
γαρ τα δυνατώτατα ^στησας άνευ μεγάλον νμίν 
κιν^ννον και δαπάνης ΑακεΒαιμονίονς ες μίαν ημμραν 
κατέστησα εν Μαντινεί^ περί των απάντων άγωνι- 
σασ^αι• εζ ον και περιγενομενοι τύ} μάχρ ον^επω 
και ννν βεβαίως θαρσονσιν. και ταύτα η εμή νεότης 17 
και άνοια παρά φνσιν δοκοΰσα €ΐναι €ς την Π€λο- 
ποννησίων δυνα/λΐν λογοις τε πρεπονσιν ώμίλησε, και 
οργή πίστιν παρασχομενη ίίπεισεν. και ννν μη πε- 
φόβησθε αντην, αλλ εως εγώ τε ετι ακμάζω μετ 
αντης, και 6 Νικίας ευτνχτης Βοκεΐ €Τναι, άποχρη- 
σασθε τη εκατερον ημών ώφελία., και τον ες ^ην 
2ικελιαν πλονν μη μεταγιγνωσκετε ως €7ΓΙ μεγάλην 
δυνα/Λΐν εσόμενον, οχλοις τε γαρ ζνμμίκτοις πολν- 2 
ανδρονσ-ιν αι ιτόλεις, και ραδιας εχονσι των πολιτειών 
τάς μεταβολάς και επιΒοχας, και ουδείς δι* αυτό ως 
περί οΙκείας πατρίΒός οντε τά περί το σώμα δττλοις 
εζηρτνται οντε τά εν τη χώρα νομίμοις κατασκευαΐς* 
6 τι δε εκαοτος η εκ τον λέγων πείθειν οΐεται η στα- 
σιάζων άπο τον κοινον λαβών αλλτ/ν γην, μη κατορ- 
θώσας, οικησειν, ταύτα ετοι/λάζεται. και ονκ είκος 8 
τον τοιούτον ομιλον οντε λόγον μι^ Ύ^^Ι^ΧΙ ο-κροα- 
σθαι ούτε ες τά έργα κοινώς τρεπεσθαί' τα;(υ δ αν 
ώς έκαστοι, ει τι κα^' ηΒονην λεγοιτο, προσχωροΐεν. 74 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αλλωε τ€ και €ΐ στασιάζονσιν, ω<ΠΓ€ρ νννθανόμ^θα. 

4 και μην ούδ' οττλιται οντ €Κ€ΐνοι$ όσοι 7Γ€ρ κο/χ- 
ΤΓοννται, ουτ€ οι άλλοι "Ελλττνίς Βί^φάνησαν τοσού- 
τοι οκΓ€5, οσου5 6καστοι σφας αυτούς ηριθμονν, άλλα 
μεγίΟΎον 8η αυτούς Ιψενσμ^νη η Ελλάς μόλΐζ Ιν 
τωδ€ τω 7Γθλ4μω ικανως ώπλίσθη, τα Τ€ ουν €Κ€ΐ^ 
Ιζ ων €γώ ακο^ αισθάνομαι, τοιαύτα και Ιτι €υ7Γθ- 
ρωτ€ρα Ισταχ• βαρβάρους Τ€ γαρ πολλούς Ιζομ€ν, οι 

5 δυρακοσιων μ,ισ€ΐ ζνν€πι6ησονται, αυτοΓς• και τα 
€νθάΒ€ ουκ €7Γΐκωλυσ€ΐ, ^ν ΰ/Αίΐς ορθώς βουλ€νησθ€, 
οι γ(ΐρ νατέρες ημών τους αυτούς τούτους, ονσ7Γ€ρ 
νυν φασι 'πολ€μίονς νπολ^ίποντας αν ημάς ττΛην, και 
προσίτί τον Μ^δον Ιγθρον €χοντ€ς την άρ\ην Ικτη- 
σακΓΟ, ουκ αλλω τινί <7 τ^ 7Γ€ριουσι^ του ναυτικού 

β ισ;(υοΓΓ€ς. ' και νυν ουτ€ ανέλπιστοι ττω μάλλον Π€- 
λοΐΓοννι;σΐοι €ς ημάς ίγενοντο, €ΐ τ€ και ττάνυ €ρρων•' 
ται, το μεν Ις την γην ημών Ισβάλλειν, καν μη 
€κνλ€νσωμ€ν, Ικανοί €ΐσιν, τω δέ ναυτικω ουκ &ν 
δυναιντο βλάπτ^ιν υττόλοιττον γαρ ημίν Ιστιν αντί- 
Ιδτταλον ναυτικόν. ώστ€ τι αν λ€γοντ€ς €ίκος η αΰτοι 
άποκνοΊμεν η προς τους €Κ€Ϊ ζυμμάχους σκηπτόμενοι 
μη βοηθοΐμεν ; οίς χρεών, Ιπεώη γ€ και ζυνωμόσα- 
μεν, ετταμύνειν, και μη αντιτι^εναι, οτι ουδέ €Κ€Γνοι 
ημΐν, ου γαρ Γνα δ€υρο άντιβοηθώσι προσ€θίμ€θα 
αυτούς, €ΐλλ Γνα τοις €Κ€ΐ εχθροΐς ημών λυπηροί 

2 οντίς Βευρο κωλύωσιν αυτούς €?Γΐ€νοα. τι^ν τε αρχήν 
ούτως εκτησάμεθα κόΧ ημείς και όσοι Βη άλλοι ηρζαν^ 
παραγνγνομενοι προθυμως τοις ά€ΐ η βαρβάροις η 
Ελλι/σιν €7Γΐκαλουρ,€νοις• επεί, εΐγε ησυχάζοιεν πάν- 
τες η φυλοκρινοϊεν οίς χρεών βοηθεΐν, βραχύ αν τι 
προσκτώμενοί αύτζ περί αυτής αν ταύτης μάλλον 

3 κινδυν€υοι/>ΐ€ν. τον γαρ προύχοντα ου μόνον επιόντα 
τις αμύνεται, άλλα και μη όπως Ιττεισι προκαταλαμ- 
)9αν€ΐ. και ουκ €στιν ημΐν τα/Αΐ€υ€σ^αι €ς όσον βου» 
λομεθα- άρχειν, αλλ* ανάγκη, επεώη περ εν τ(ύ8ε 
καθεσταμεν, τοις μίν επιβουλεύ^ιν τους δέ μη ανΐ€- 2ΤΠΤΔΦΗ2 Γ', Ιθ'. 75 

να*, δια το άρχθηναι αν νφ* ίτ^ρων αυτοΐζ κίνΒυνον 
€Τνα(, €1 μη αυτοί αλλωΐ' αρχοιμ^ν, καΐ ονκ €Κ του 4 
αυτού Ιτησκ^πτ^ον νμϊν τοις άλλοις το ησνχον, €ΐ 
μή και τα Ιπνττβίνματα €9 το ομοΐόν μζταληψζσθζ, 
λογισάμενοι ονν τάδ€ μάλλον ανζησειν, Ιν €κανα 
ην ϊωμεν, ττοιωμεθα τον 'ττλουν, ϊνα ΤΙ^λοττοννησίων 
Τ€ στορέσωμεν το φρόνημα, €1 8όζομ€ν νπ€ρώ6ντ€ζ 
την Ιν τω Ίταροντι ι^σηίχιαν και ΙπΙ %ικ€λίαν ίΓλ€υ- 
σαι• και α/ια η της Ελλάδος των €Κ€Ϊ ΊΓροςτ/^νο- 5 
μίνων ττασης τω €ΐκότι αρζομεν, η κακωσομέν γ€ 
ΙξυρακοσιΌνς, Ιν ω και αντοι και οι ξνμμαχοι ωφίλψ 
σόμεθα, το &€ άσφαλίς, και μΙν€ΐν, ην τι προσχωρη, 
και άΐΓ€λ^€Γν, αΙ νη€ς ιταρίζονσιν νανκράτορ€ζ γαρ 
Ισομ^θα και ζυμπαντων ]ΕιΚ€λιωτών. και μη νμας β 
η ΝικιΌυ των λόγων άπραγμοσύνη και δαίστασις τοις 
ν€θΐ$ €ς τονς 'ΐΓρ€σβντΙρον% αποστροφή, τω δέ €ΐω^τι 
κόσμω, ωσΊΓ€ρ και οι πατή5€ς ημών α/χα ν€θΐ γζραι- 
τεροις βονλ€υοντ€ζ Η τάδβ ήραν αυτά, και νυν τω 
αυτω τρόπω ΐΓ€ΐρασθ€ προαγαγύν την ίτόλιν, και 7 
νομίσατε ν€6τητα μεν καΐ γήρας άνευ αλλι^λων μη- 
δέν ΒυνασθοΛ, ομοΰ δέ το τ€ ψαυλον και το μΙσον και 
το ίτάνυ άκριβίς αν ζϋγκραθϊν /ι,αλιστ* αν ισχυ€ΐν, 
και ττ^ν ττόλιν, αν μ\ν ήσνχάζι^, τρίψεσθαί τ€ αυτι/ν 
ΊΓ€ρι αυτιών ωσπερ και άλλο τι, και τταντων την Ιιτν- 
στημην €γγηράσ€σθαι, άγωνιζομενην δ€ ά€ΐ ιτροσλη- 
ψίσθαί τ€ την €μ7Γ€ΐρίαν και το άμννεσθαι ου λόγω 
αλλ* €ργω μάλλον ζύνηθες 6ί€ΐν. ναράναν Τ€ γι- 8 
γνωσκω ττόλιν μη άπραγμονα τάχιστ αν μοί Βοκ€Ϊν 
άπραγμοσννης μεταβολή ^ιαφθαρ1}ναι, και των αν- 
θρώπων ασφαλέστατα τούτους οίκ€Ϊν, οι αν τοις 
παρουσιν ηθεσι και νόμοις, ην και χ€ίρω §, ηκιστα 
^ιαφόρως ίτολιτίυωσιν. ""^"^ 

Τοιαύτα μίν ό *Αλκιβια&ης εΐττεν* οί δ' *Αίι;ναΓοι19 
ακουσαντ€ς Ικτίνου Τ€ και των *Εγ€σταιων και Λ€ον- 
τινων φυγάδων, οι ίΓαρ€λθόντ€5 Ι^Ιοντο τ€ και των 
όρκιων ύνομιμνησκοντ€ς ίκ€Τ6υον βοηθησαι σφισι. 76 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ίτολλω μάλλον η ΊΓρ6τ€ρον ωρμηντο στρατευ^ιν. κ(ά 
ο Νικίας, γνονς οτι αττο μίν των αυτών λόγων ουκ αν 
€τι αποτρ€ΐΙ/€ΐ€ν^ ΊΓαρασκ€νης δέ 7Γλι;^€ΐ, €Ϊ πολΧην 
€πίτά$€ΐ€ν, τά^ αν μ€τα(ττησ€ί€ν αυτούς, ναρ€λθων 
αυτοΐζ αυ^ΐ5 €λ€γ€ τοιάδ€. 

20 '* Έττειδι} πάντως ορώ ύμας, ω * Αθηναίοι, ωρμημί•• 
νους (Γτρατ€υ€ΐν, ζυνενεγκοί μεν ταύτα ως βουλό^ 
μέθα• ΙττΙ δέ τω τταρόντι α γιγνωσκω σημάνω. ΙττΙ 
γαρ ττόλεις, ως εγώ άκο^ αΙσθάνομαι, μίλλομεν ίεναι 
μεγάλας και ουθ* νττηκόους αλλ?;λωΐ' ούτε Βεομενας 
μεταβολής, ^ αν εκ βιαίου Τίς δουλείας ασμενος ες 
ραω μετάστασιν χωροίη, ονδ* αι^ την άρχην την 
ημετεραν εΐκότως άντ ελευθερίας ττροσΖεζαμενας, τό 
τε Ίτληθος, ως εν μια νήσω, ττολλας τας 'ΈλληνίΒας, 

2 ττλην γαρ Νά^ου και Κατάιτ;ς, ας ελπίζω ημίν κατά 
το Άεοντίνων ίυγγενες προσίσεσθαι, αλλαι είσΐν 
επτά, και παρεσκευασμίναι τοις ττασικ ομοιοτρόπως 
/Λολιστα τ5 ημέτερα δυνάμει, και ουχ^ ηκιστα επΙ ας 

8 μάλλον πλεομεν, ^ελινους και 2υράκουσαι. -ίτολλοι 
μεν γαρ οπλΐται Ινεισι και το^οται και άκοκτισται, 
-ττολλαι δέ τριήρεις και ο;(λ^ς ό πληρωσων αυτάς, 
"^φηματά τ ίχουσι τα μεν Γδια, τα δε και εν τοις 
ΐ€ροΓς €στι ^ελινουντίοις• 2υρακοσιοις δέ και αττο 
βαρβάρων τινών απαρχή εσφίρεται, ω δε μάλιστα 
ημών προεχουσιν. Ιππους τε πολλούς κεκτηνται και 

21 σιτω οίκείω και ουκ ειτακτω γρωνται» προς ουν 
τοιαυτην δΰναμ,ιν ου ναυτικές και φαύλου στρατιάς 
μόνον δει, άλλα και πεζόν πολύν ζυμπλεΐν, ειπερ 
βουλόμεθα άζιον της διάνοιας δραν και μη υπο ιπ- 
πέων πολλών εϊργεσθαι της γης, άλλως τε και ει 
ίυστώσιν αι πόλεις φοβηθ είσαι, και μη άντιπαράσχω- 
σιν ημίν φίλοι τίνες γενόμενοι άλλοι η Έγεσταίοι 
ω άμυνούμεθα ίττπικόν αίσχρον δε βιασθεντας 
απελθείν η ύστερον επιμεταπεμπεσθαι, το πρώτον 

2 ασκετΓτως βουλευσαμενους* αυτό^εν δε παρασκευή 
αζιόχρεω επιέναι, γνόντας δτι πολύ τε από της ημε- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΚΒ'. 77 

Τ€ρας αυτών μζΧΧομεν ττλειν, καΐ ουκ €ν τω ομοίω 
στρατ€υσό/Λ€νοι και €6 €ΐ/ τοΓ^ τι5δ€ νττηκόοι,ς ^νμμα" 
χοι ι^λ-^ίτ^ €7Γ6 τίνα, οθεν ραδιαι αΐ κο/ΑΐδαΙ €Κ της 
φιλίας <5ν ττροσεδει, αλλ* €? αλλοτ/οιαν ττασαν άτταρ- 
τησαντ€ς, Ιζ ης μψ'ων ουδέ τ€σσάρων των χαμ^ρι- 
νών αγγ€λον ραΖίον €λθ€ίν. 

" ΌτΓλιτας Τ€ ουν ττολλουί /αοι δοκ€Γ χρηναι ημάς 22 
αγ€ΐν και ι^/Λων αυτών και τών $νμμάχων, των τ€ 
νττηκόων και ^ν τίνα ^κ Ιί€\θ7Γθννησον Βυνωμ€θα η 
ττεισαι ο; μισθω ιτροσαγαγ^σθαί, και το^όταζ ττολλουδ 
και σφβνδοντ^τας, οιτως ιτρος το €κείνων ίπττικον αντ€- 
;(ωσιν, ναυσί τ€ και -ττολυ 7Γ€ρΐ€Ϊναι, Γνα και τα ίπιτη- 2 
δ€ΐα ραον Ισκομιζωμζθα, τον δέ και αντόθεν σιτον 
€ν ολκασι, ^τυρούς και τ^^φρχτγμίνας κριθάς, αγ€ΐν, 
και σιτοίΓοιους €κ τών /ιυλώνων ττρο^ μΐρος ηναγ- 
κασμίνονς Ιμμίσθονς, ινα, ην ττον νπο άττλοιας αττο- 
λαμβανωμεθα, ίχ-^ η στρατιά τα €7Γΐτ7/δ€ΐα5 — ττολλ^ 3 
γαρ ούσα ον ιτάσης Ισται '7ΓΟλ€ως υποΒέζασθαι, — τα 
Τ€ άλλα όσον δυνατόν ίτοιμάσασθαι και μή €7γι €Τ€- 
ροις γίτ^άθαι, /Αολιστα δέ -χρήματα αυτό^εν ώς 
7Γλ€ΓθΓτα €χ€ΐν. τα δ€ ναρ* *Εγ€σταιων, α λ€γ€ται 
€Κ€Ϊ €τοΐμα, νομίσατε και λόγω αν ρ,άλιστα ίτοΐμα 
είναί, ην γαρ αυτοί ίλθωμεν Ινθίν^ε μη άντίτταλον 23 
μόνον παρασκ€υασα/Λ€νοι, ττλι/ν γ€ ίτρος το ρ,άχι/χ,ον 
αυτών το όττλιτικόν, άλλα και υττερβάλλοντες τοΙς 
πασί, μόλις όντως οίοι τ€ Ισόμεθα των μεν κρατίΐν 
τα δέ και διασώσαι. -ττόλιν Τ€ νομίσαι χρη Ιν οίλλο- 2 
^υλοις και ττολεμίοις οίκιονντας Ιίναι, ονς πρεττει τβ 
Ίτρωτο ημ€ρ€^ ^ αν κατάσχωσιν 6υ^υ9 κρατ€Ϊν τ^5 γ^^, 
η €ΐδ€ναι ΟΤΙ, ην σφάλλωνται, ττάντα ττολίμια εξόν- 
σιν. οπ€ρ €γώ φοβούμενος και ε*ώώς ίτολλα μίν 8 
ημάς Βεον €υ ^ουλ€υσασ^αι, Ιτι δέ 7Γλ€ΐω «υτυχ^σαι, — 
χαλεπον δέ άνθρωπονς οντάς, — οτι βλάχιστα τ^ τυχτ; 
τταραδους εμαντον βουλομαι εκπλειν, παρασκευή δέ 
α^ό τών €ΐκότων άσφαΧης [6Κ7Γλ€υσαχ]. ταύτα γαρ 
Τβ τε ξυμπάσυ '^'όλει βεβαιότατα ηγούμαι και ημϊν 
II.— 7 78 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

τοις στρατευσομενοίς σωτηρίΛ, €1 δί τ<{) αλλω$ 6οκ€ΐ, 
Ίταρί'ημ.ι αντω την αργτηνΓ 
2:4 Ο μ\ν Νικίας τοσαντα εΤττί, νομίζων τους Άθη- 
νοΛονς τω νληθει των πραγμάτων η άττοτρεψειν, η, 
€4 άναγκάζοιτο στρατ€ν€σθαι, μάλχστα όντως ασφα- 
λώς €κτ^€ΰσαΐ' οΐ δέ το μεν ίπιθνμουν του ττλον 
ονκ €ζΎ)ρέθησαν νπο τον οχλωΒονς της τταρασκενης, 
πολν δε μάλλον ωρμηντο, και τουναντίον ττεριίστη 

1 αντω* €ν τ€ γαρ -παραννίσαι ίΒοζε και ασφάλεια ννν 
Βη και πολλή Ισίσθοχ, και €ρως €νΙπ€σ€ το45 ιτασιν 
6μχ>ίως Ικπλενσαΐ' τοις μεν γαρ πρ^σβντεροις ώς η 
καταστρ^ψομίνοις €φ* ά €πλεον η ον^εν αν σφαλεΐσαν 
μεγάλην 8νναμιν, τοΐς δ' εν τ§ τ/λικιίζΐ της τε απού- 
σης πόθω όψεως και θ€ωρίας, και ευελπιΒ^ς δντες 

8 σωθησ€σθαΐ' 6 8ε πολύς όμιλος και στρατιώτης Κν 
τε τω παρόντι αργύρων οίσειν και πρόσκτησασθαι 
δννα/Αΐν, δθεν άίΒιον μισθοφοράν νπάρ$€ΐν, ώστε 
δίά την άγαν των πλειόνων επιθνμίαν, ει τω άρα και 
μη ηρεσκεν, δεδιώς μη αντιχ€ΐροτονων κακόνονς δό^- 

25 εΐ€ν ίΓμαι τ^ πόλει ησνχίαν ηγεν. και τέλος παρελ- 
θών τις των * Αθηναίων και παρακαλίσας τον Νικιαν 
ονκ <ίφη χρηνοΛ. προφασίζ^σθαι ονΒε δια/Α€ΛΛ€ΐν^ αλλ* 
εναντίον απάντων ηΒη λίγ^ιν ηντινα αντω παρασκενην 

1 *Χθηνα1οι ψηφίσωνται, ο δέ άκων μεν €Ϊπεν, οτι και 
μετά των $νναρχόντων καθ* ησνχίαν μίάίλλον βον- 
λεύσοιτο, οσα μέντοι η^η δοκ€Γν αύτω, τριηρεσι μεν 
ονκ Ιλασσον η εκατόν πλ€νστεα €7ναί — αντών δ' 
* Αθηναίων (ίσεσθαχ οπλιταγωγονς οσαι αν Βοκωσιν 
και αλλάς €Κ των ξνμμχίχων /Λ€τα7Γ€/Α7ΓΤ€α9 €ΐναι — 

8 ό-τλιταΐί δ€ τοις ίύ/Αΐτασιν * Αθηναίων και των ζνμμά- 
χων πεντακισχιλίων μίν ονκ ελάσσοσιν, ην Βε τι 
δυνωνται, και 7Γλ€ΐΌσιν• την Βε άλλην πα^^ασκεντ^ν 
ως κατά λόγον, και τοξοτών των αντοθεν και Ικ Κρή- 
της και σφενΒονητων, και ην τι άλλο πρέπον Βοκ^ 

26 €Τναι ετοιμασάμενοι ά$€ΐν. άκούσαντ€ς δ' οι Ά^τ;- 
ναϊοι εψηφίσαντο ευθύς αυτοκράτορας €Τναι και περ) ΣΤΓΓΡΑΦΗ3 Γ', ΚΖ'. 79 

στρατιάς ττληθους και π€ρΙ του τταντος Ίτλον τονζ 
στραηγγονς πράσσ€ΐν § αν αντοΐζ Βοκζ άριστα είναι 
*Αθηναίοις, καΐ μ€τά ταύτα η παρασκευή €γιγν€Τ0, 2 
και €9 τ€ τους ^μρ.άχονς επεμτΓον και αντοθεν κατά-• 
λόγους ΙιτοιοΟντο. άρτι δ* άνειΧηφει η ττολις €αυτ?)ι/ 
ατΓΟ τ^9 νόσου και του ζυνεχους ττολέμου €5 Τ€ ι/λι- 
κιίας Ίτληθος ΙττιγεΎενημενης και €5 χρημάτων αθροι- 
σιν δια τϊ}ν €Κ€χ€ΐρίαν, ωστ€ ραον ττάντα Ιπορίζετο• 
και οι μ\ν Ιν παρασκευή ήσαν* 

Έν δ€ τούτω, όσοι Έρ/ΑαΓ^σαν λίθινοι €ΐ/ τ^ ττόλβι 27 
τ^ * Αθηναίων — €ΐσι δ€ κατά το επιχωριον, η τετρά- 
γωνος εργασία, ττολλοι και εν ιδίοις ττροβνροις και 
εν ιεροϊς — ^^ια νυκτι οί 'ττλεΐστοι ττεριεκόττησαν τα 
ττρόσωπα, και τους δράσακτας ^δ€ΐ οΰδ€ΐς> άλλα 2 
/ΐ€γ(ίλοι$ μηνντροις ^μοσίχ^ ούτοι τε εζητονντο και 
Ίτροσετι εψηφίσαντο, και ει τις άλλο τι οΤδεν άσε- 
βήμα γεγενημενον, μηννειν άδ€ώς τον βονλόμενον και 
αστών και ξένων και δούλων, και το ττραγμα μειζό- 
νως ελάμβανον τον τε γαρ εκττλον οιωνός Ιδόκει 
€ΐναι και εττι Συνωμοσία, άμα νεωτέρων πραγμάτων 
και 8ημον καταλύσεως γεγενησθαι. μηνύεται ονν28 
ατΓο μετοίκων τε τίνων και ακολούθων ττερι μεν των 
'Έρμων οΰδεμ, άλλων δέ αγαλμάτων περικοτταί τινβς 
Ίτροτερον ντΓο νεωτέρων μετά τταιδιας και οίνου γ€γ€- 
η/Ζ^ίναι, και τα μυστήρια άμα ως ποιείται εν οΐκίαις 
εφ υβρεί' ων και τον *ΑλκιβιάΒην εττΎρτιωντο. και 2 
αυτά απολαμβάνοντες οί /χάλιστα τω 'Αλκι^ιαδι; 
αχθόμενοι, εμποΒών οντι σφίσι μη αύτοΓς του Βημου 
βεβαίως προεστάναι, και νομίσαντες, ει αυτόν εξελά" 
σ€ΐαν, πρώτοι αν 6Γναι, εμεγαλυνον και εβοων, ως 
επι 8ημου καταλύσει τα τε μυστικά και η των Έρ- 
μων περικοπή γένοιτο, και ού^εν εϊη αυτών ο τι ον 
μετ εκείνου επράχθη, επιλεγοντες τεκμήρια την αλ- 
λι;ν αυτού €ς τα επιτηδεύματα ου Βημοτικην πάρα- 
νο/Λίαν. ο δ' Ιν τε τω παρόντι προς τα μηνύματα 29 
άπελογεΐτο, και έτοιμος ην πρΙν ^ι^τ^λεΐ^ου^εσθαι. 80 60ΤΚΤΔΙΔ0Τ 

€1 τι τούτων €ΐργασμ€νοζ ην — η&η γαρ καΐ τα της 

'παραχτκευης Ιττ^ττοριστο — και €4 μεν τούτων τι €ΐρ- 

2 γαστο, δίκιων δούναι, €1 δ* άποΧνθ^ίη, αρχ€ΐν. και 
€'π€μαρτνρ€το μη απόντος -ττή^ι αυτόν δια^ολας απο- 
δεχ€σ^αι, οίλλ* η8η α7Γθκτ€ΐν€ΐν, €ΐ άδικ€ζ και οτι 
σωφρον€στ€ρον €Ϊη μη μ€τά τοιαντηζ αΙτίας, ττρίν 
διαγνώσι, ττίμπ^ιν αντον ΙπΧ τοσοντιρ στρατεύματα. 

3 οΐ δ* Ιγβροί, δ€διότ€5 τό Τ€ στράτευμα μη €υνουν €;(ΐ;, 
ην ηΕη άγωνίζη^αι, ο τ€ Βημος μη μαΧακίζηται, θ^ρα- 
νευων, οτι δι* €Κ€Γνον οι τ *Αργ€Ϊοι ζυνεστράτευον 
και των Μαντιν€ων τιν€5, α7Γ€τρ€πον και αΐΓ€σ3Γ€υδον, 
άλλους ρήτορας Ινίέντες, οι Ιλ€γον ννν /Αΐν; ΐΓλ€Τν 
αυτόν και /α?/ κατασχ€Ϊν την άναγωγι/ν, «λιόντα δέ 
κρίνεσθαι ίν ημίραις ρηταΐς, βονλόμενοι Ικ μείζονος 
8ίαβολης, ην €/ΐ€λλον ραον αυτοΰ απόντος ττορίεΐν, 
μΐτάπεμτΓΤον κομισθέντα αντον άγωνίσασίαι. και 
Ιδοί€ '7Γλ€Γν τον *Αλκιβία8ην, 

30 Μετά δέ ταύτα ΘΙρονς μ^σονντος ηΒη η αναγαγη 
εγίγνετο ες την 5ικ€λιαν. των μίν ονν (νμμάχων 
τοις •7Γλ€ΐστοις και ταΓς σιταγωγοΤς όλκασι και τοις 
πλοιοις, και οση αλΧη τταρασκενη ζννίίττετο, ττροτερον 
είρητο Ις "Κερκνραν ζνλλεγεσθαι, ως Ικίίθεν άθρόοις 

2 €7Γΐ ακραν 'Ιαττυγίαν τον *Ιόνιον δια^αλουσιν αυτοί 
δ' Άθηναΐοί, και ει τίνες των ξνμμάχων τταρησαν, 
ες τον ΤΙεφαία καταβάντες Ιν ήμερα ρητβ ο-μο- «ω 
εττληρονν τάς νανς ως αναγόμενοι, ^νγκατεβη δέ 
και ο άλλος όμιλος αττας, ώς €ΐ7Γ€Γν, ο €ν τ^ ττολιι, 

3 και αστών και ζενων, οι μίν εττιχωριοι τονς σφετε- 
ρους αυτών έκαστοι Ίτροπίμιτοντες^ οι μεν εταιρονς 
οί δ€ ίυγγ€ν€Γς οΐ δέ νιείς, και μετ ελπίδος τε άμα 
Ιοντες και ολοφνρμων, τα μΙν ως κτησοιντο, τονς δ* 
€1 '7Γ0Τ€ οψοιντο, ενθνμονμενοι όσον ττλουν εκ της 

31 σφ^,τίρας άιτεστίΧΚοντο, και εν τω τταροντι καιρώ, 
ως ηΒη €μεΧλον μ€τά κινδύνων αλλτ^λους α7Γθλιπ•€Γν, 
μαλΧον αντονς Ιστ/Ιει τα δ€ΐνά η οτε Ιψηφίζοντο 
'κΚείν ομ,ως δέ τ^ τταρονση ρωμγ}, δια τό τ-ληθος 2ΤΙΤΡΑΦΗ2 Γ', ΑΑ'. 81 

ίκάστων ων ίωρων, τη οψ'€ΐ αν^θάρσονν» οί §€ ζΐνοι 
καΧ ο αΛΛο$ όχλος κατά θίαν ηκεν ω? Ιπ άζίόχρεων 
και ατΓίστον διανοιαν. τταρασκζνη γαρ αντη ττρωτη 
ίκττλευσασα μίοίζ νόλ€ως Βνν(χμ€ί 'Έλληνίκ^ 7Γθλυτ€- 
λ€στάτη Βή καΐ ευπρ^ΤΓ^στάτη των €5 Ικείνον των 
χρόνον €γ€ν€Τ0. αριθμώ 8ε ν€ων κα\ οπλιτών καΐ η 2 
€5 ΈτΓίδαυρον μετά ϋερικλέονζ και η αντί/ €5 Ποτι- 
δαιαν μ€τά "Αγνωνος ουκ Ιλάσσων ην τετράκΐζ γαρ 
χίλιοι οττλΓται αυτών * Αθηναίων και τριακόσιοι Ιτητης 
και τριήρεις ίκατον και Αισβίων και Χιών ττεντη- 
κοντά καΧ $υμμαχοι €.τι ττολλοί ζυνεπλενσαν άλλα 
€7Γΐ Τ€ βραχεί ττλω ώρμηθησαν και παρασκευή φανλτί' 
ούτος δ€ ό στόλος, ώς }(ρονι6ς τε εσομενος και κατ 8 
αμφότερα, ου αν δή;, και ναυσΐ και ττεζω αρ,α ι^αρ- 
τυθείς, το μεν ναυτικόν μετγαλαις Ζαττάναις των τε 
τριηράρχων και της ιτόλεως εκπονηθεν, του μεν 8ψ 
μοσίου Βραχμην της ημέρας τω νανη; εκάστω δίδον- 
τος και ναυς παράσχοντος κενάς εξηκοντα μεν ταχείας 
τεσσαράκοντα Βε οττλιταγωγους και υπηρεσίας ταυ- 
ταις τάς κρατίστας, των Βε τριηράρχων επιφοράς τε 
προς τω εκ Βημοσίου μισθω διδόντων τοις θρανίταις 
των ναυτών και ταΐς υπηρεσίαις και ταλλα σ^μ,€ΐοις 
και κατασκ€υαΪ5 7Γολυτ€λ€σι χρησαμενων, και €? τα 
μακρότατα προθυμηθεντος ενός εκάστου, όπως αυτω 
τινι ευπρέπεια τε η ναυς μάΧιστα προεζει και τω 
ταχυναυτ€Ϊν, το δ€ πεζόν καταΧόγοις τε χρηστοΐς 4 
εκκριθεν και οπλών και των περί το σώμα σκευών 
μεγάλη σπουΒη προς αλλ?;λου5 άμιλληθεν. $υνεβη 
Β^ προς τε σφας αυτούς άμα εριν γενέσθαι, ω τις 
έκαστος προσετάχθη, και ες τους άλλους *Έλλτ;νας 
€7Γίδ€ΐίιν μάλλον εικασθηναι της Βυνάμεως και εζου- 
σίας η επί πολεμίους παρασκευην, ει γάρ τις ελογί- 5 
σατο την τε της πόλεως άνάλωσιν Βημοσίαν και των 
στρατευομένων την ΐΒίαν, της μεν πόλεως όσα τε ηΒη 
προσετετελεκει και α Ιχοντας τους αττρατηγους απε- 
εττελλεν, των δ€ ιδιωτών α τε περί το σωμά τις και 82 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τριήραρχος €5 την νανν αναλώκ€ΐ, και οσα Ιτι Ι/Χ6λλ€ν 
άναΧωσ€ίν, χωρίζ Κ α €ΐκος ην και άνευ τον ίκ τον 
δημόσιον μισθον ττάντα τινά τΐαρασκενάσασθαι Ιφά- 
διον ώί €7Γΐ γρονων στρατ€ΐαν, καΐ οσα Ιπί /Α€τα- 
βοΚ^ τι? ^ στρατιωη/ς ^ έμπορος ίχων €π\€ΐ, ττολλά 
5ν τάλαντα €νρ€θη Ικ της νοΧεως τα ττάντα εζαγό* 
β /χ.€να. και ό στόλοδ ονχ ησσον τόλμης Τ€ θάμβει 
καΐ όψεως λαμπρότητα περιβόητος ίγίνετο ^ στρα- 
τια5 νρος ονς Ιιηβεσαν νττερβολη, και ότι /Α€γιστο5 
1781; διάίτλονς από της οικείας και επί μετ^ίστη ελπίΖι 
των μελΧόντων προς τα νπάρχοντα επεχειρηθη. 

32 *Έπει8η Βε άί νηες πλήρεις ήσαν και εσεκειτο πάντα 
η^ όσα 6χοντ€5 ΙΙμελλον άνάζ^σθαι, τ^ μεν σοίλτΓίγγΐ 
σιωτη) νπεσημάνθη, ενχάς Βε τάς νομιζομίνας προ της 
αναγωγές ου κατά ναυν *€καστοι, ζνμπαντες δέ νπό 
κηρνκος Ιποιονντο, κρατήρας τε κεράσαντες παρ* άπαν 
το στράτευμα και εκπωμασι -χρνσοΐς τε και άργυροΐς 

2 οι τε επιβάται και οΐ άρχοντες σπεν8οντ€ς, ζννεπεν- 
χοντο δ€ και ό άλλθ9 όμιλος ό €Κ τ^5 γης των τε 
πολιτών και €1 τΐ9 άλλος εννονς παρην σφίσιν, 
τταιωνισαντίδ δ€ και τ€λ€ωσαντ€5 τάς σττονδάς άνψ 
γοντο, και 6πι κίρως το πρώτον εκπλενσαντες ά/ιιλλαν 
^δτ; μ^χρι ΑΙγίνης εποιονντο, και οΐ μεν ες την 
Ιίερκνραν, ένθα περ και το άλλο στράτευμα των 
ζνμμάχων ζννελεγετο, ηπείγοντο άφικέσθαι, 

3 Ές δ€ τάς 2υρακοΰσας ηγγίλλετο μεν πολΧαχόθεν 
τά 7Γ€ρι του €π•ινλου, ου μεντοι επιστενετο επι πολνν 
χρόνον ονΒεν, άλλα και γενομένης εκκλησίας ελέχθη- 
σαν τοιοβε λόγοι από τε άλλων, των μεν πιστενόν^ 
των τά περί της στρατείας της των * Αθηναίων, των 
δέ τά Ιναντια λεγόντων, και *Έ1ρμοκράτης ο Έρ/Αω- 
νος παρελθών αΰτοΓς, ώς σαφώς οιόμενος ειΖεναι τά 
περί αυτών, έλεγε και παρ-^νει τοιαδε. 

33 " "Απιστα μίν ϊσως, ωσπ€ρ και άλλοι τιν€ς, δο^ω 
νμΐν περί του €πί7Γλου τ^ς άλΐ70€ΐας λ€γ€ΐν, και γι- 
γνοΜΓκω δτι οί τά μη πιστά δοκοΰντα €Τναι ή λέγοντες 2ΤΙΤΡΑΦΗ2 Γ', ΑΔ'. 83 

η α7Γαγγέλλοντ€ς ου μόνον ου ττ^ίθονσιν, αλλά καχ 
άφρον€ζ Βοκουσιν €Τναχ• ο/χως δ€ ου καταφοβηθ^Ιζ 
€νίσχησω κιν^ννευουσης της ττόλεως, πείθων γ€ Ιμαυ- 
τον σαφίστ€ρ6ν τι ίτέρου €ΐδώ5 λ€γ€ΐν. * Αθηναίοι. % 
γαρ Ιψ* ημάς, ο πάνυ θανμάζ€Γ€, πολλ^ στρατιά. <2ρ- 
/ιτ;κτα4 καΧ ναυτική καΧ π^ζη, πρόφασιν μεν Έγ€- 
σταίων ξυμμαχί(^ και Αεοντίνων κατοικίσεις το δέ 
αλι;^€9 '^ικεΚίας €πι^ν/Λίςι, μάΚιστα Ζϊ της ημετέρας 
'7Γολ€ω5, ηγούμενοι, ει ταύτην σχοίεν, ρςιδιως και 
ταλλα εζειν. ως ουν εν τάχει τταρεσομ^νων, οράτε, 3 
αίΓο των υπαρχόντων οτω τρόπω κάλΧιστα αμυνεΐσθε 
αυτούς, και μήτε καταφρονησαντες άφρακτοι Χηφθη- 
σεσθε, μήτε άπιστησαντες του Σύμπαντος αμελήσετε, 
ει Βε τφ και πιστά, την τόλμαν αυτών και δυνα/ιιν 4 
μη εκπλαγί!. ούτε γαρ βλάτττειν ημάς πλείω οίοι τ 
έσονται η 7Γασ;(€ΐν, ούθ* οτι μεγάλω στόλφ επέρχον- 
ται, ανωφελείς, άλλα προς τε τους άλλους 2ικ€λιωτα9 
ΤΓολύ αμεινον — μάλλον γαρ εθελησουσιν εκπλαγεντες 
ήμΐν ζυμμαχ^ίν — και ην άρα η κατεργασωμεθα αν- 5 
τους ή άπρακτους ων εφίενται άπωσωμεν — ου γαρ ^ 
μη τύχωσί γε ων προσΖεχονται φοβούμαι — καλλισ- 
τον δι; έργων ημΐν $υμβησεται και ουκ άν^λπιστον 
εμοιγε, ολίγοι γαρ 8ή στόλοι μεγάλοι η Έιλληνων 
η βαρβάρων πολύ άπο της εαυτών άπάραντες κατωρ- 
θωσαν* ούτε γαρ πλείονς τών ενοικουντων και άσ- β 
τυγειτόνων ίρχονται — πάντα γαρ ύπο Β^ους Συνίστα- 
ται — ην τε δι* άπορίαν τών επιτηδείων εν αλλότρια 
γ§ σφαλώσιν, τοις Ιπιβουλευθεΐσιν όνομα, καν π€ρι 
σφίσιν αυτοΓξ τά 7Γλ€ΐω ττταισωσιν, όμως καταλεί- 
πουσιν. όπερ και ^Χθηναιοι, αυτοί ούτοι, του Μι/δου 
πα.ρα λογον πολλά σφαΧεντος, επ\ τω ονό/^ατι ως 
επ Ά^μας ^€ΐ, ηύζηθησαν, καΐ ημΐν ουκ ανελπιστον 
το τοιούτο ίυ/χ^3ΐ7''*'^^• 

** ΘαρσουκΓ€9 ουν τά τε αυτού παρασκευαζωμεθα, 34 
και €5 τους Σικελούς πέμποντες τους μεν μάλλον 
βεβαιωσωμεθα, τοις δε φιλίαν και ξυμμαχίαν πεφω- 84 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

μ€θα νοί€ΐσθαχ, 1$ Τ€ την αΧλην 'Χικ€λίαν π€μπωμ€ν 
•πρ€σβ€ΐς, δτ;λουντ€5 ώί κοινοί 6 κίνδυνος, και €5 την 
'Ιταλιαν, οΊτως η ^μ,μ,αχίαν νοιωμΛθα ημίν η μη 
% δέχωνται Αθηναίους, δοκ€ΐ δ€ μοι και €5 ΚαρχτβόνΛ 
αμίΐνον €Τναι ΐΓ€/ιι/ται• ου Ύαρ άνίλιηστον αυτοΓς, «ίλλ* 
αιΐ δια φόβου €ΐσΙ μη νοτ€ * Αθηναίοι αντοις €7γι την 
Ίτόλιν ιλ^ωσιν, ωστ€ τά;(' αν ισοις νομίσαντ€ς, €1 
τάδε ίΓρο?;σονται, καν σψεις €ν ίτόνω εΤναι, €θ€λη' 
σ€ΐαν ι5/χΓν Τ7Τ0ΐ κρυφά γ€ ^ φαν€ρως η Ιζ «νοςγετου 

3 τρόπου άμυναι, δυνατοί δ' €ΐσΙ /μάλιστα των νυν, 
βουληθίντες* χρυσόν γαρ και άργυρον ιτλίΓστον 
κίκτηνται, όθεν ο τ€ 7Γολ€/Αθ9 καΐ ταλλα €υπορ€Ϊ, 
ΊΓ^μπωμοί ^\ και €5 τι}ν Λακεδαι/ιονα και €5 Κόριν- 
^ον Βίόμενοι δευρο κατά τάχος βοηθ€ίν και τον €Κ€Ϊ 

4 πόλ^μον κινειν. ο δέ μάλιστα Ιγω τ€ νομίζω Μ•- 
καιρόν, υμ€Ϊς Τ€ διά το ζύνηθες ησυχον ηκιϊττ &ν 
ο^€ως ΊΓ€ίθοισθ€, όμως €ΐρησ€ται. 2ικ€λιώται γάρ €| 
θίΧοιμεν ίυ/Λ7Γαντ69, €1 δέ μη^ οτι ίτλειστοι /[>ΐ€^* ημών, 
καθ€λκυσαντ€ς ατταν το υπάρχον ναυτικό ν /Λ€τά δυοΓν 
μηνοΐν τροφής άττίχντησαι *Αθηναίοις Ις Ύάφαντα και 
άκραν 'Ιαπυγιαν, και δ^λον ποι^σαι αυτοΐς, οτι ου 
7Γ€ρι τ]5 Σικελία τΓρότ€ρον Ισται ο άγων η του εκεί- 
νους ΊΓζραιωθηναι τον 'Ιονιον, μάΧιστ αν αυτούς 
ΙκΊτΧηζαιμζν και ες Χογισμόν καταστησαιμ€ν, οτι 
όρμωμ€θα μεν εκ φίλιας χωράς φυλακές — ^υποδε^εται 
γάρ ημάς Τάρας — το δ^ πέλαγος αυτοΐς ίτολυ ττερα^ 
οΰσ^αι ρ,ετά πάσης της παρασκευής, χαΧεπόν δε διά 
πΧου μήκος εν τά^ει μείναι, και ϊ;/ϋΐΓν αν ευεπίθετος 

6 ειτ;, βραΒείά τε και κατ' ολίγον προσπίπτουσα, ει δ* 
αυ τω τα;(υναυτουντι άθροωτερω κουφίσαντες προσ^ 
)3(ίλοιεν, ει ^εν κώτταις ;(ρι;σαιντο, επιθοίμεθ' αν 
κεκμηκόσιν, εΐ δέ /λ?/ δοκοιι/, εστί και υποχώρησαν 
ημΐν ες Τίίραντα• οί δε /χετ* ολίγων εφόδων ως επι 
ναυμαχί<^ περαιωθέντες άποροΐεν αν κατά χωρία Ιρψ ' 
μα, και η μένοντες ποΧιορκοΐντο αν η πεφωμενοι 
παραπΧεΐν την τε αΧλην παρασκευην άποΧίποιεν αν. ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ ς', ΑΕ'. 8δ 

και τά των ΊΓΟλ€ων συκ αν βίβαια €χοντ£5, €4 ννο^ 
Βίζοιντο, άθνμοΪ€ν. ωστ εγωγε τοντω τω λογισμω β 
'γγονμοΛ άποκλ-υομ^νουζ αντούζ ουδ' αν άπαραι άπο 
'Κ€ρκνρας, αλλ* ή Βι^βουλενσαμίνους και κατά&κο^ 
Ίταΐς χρωμ€νονς, οιτόσοι τ Ισμεν και Ιν ω χοφίω, 
€ζ<ασθηναί αν τ^ ώρ^ €9 χ€ΐ/χ,ώνα, •η καταττλαγίντας 
τω άδοιο/τω καταλΰσβιι αν τον ττλονν, άλλως τ€ και 
του εμπειρότατου των στρατηγών, ως ίγώ άκούω^ 
αχοντοϊ ηγουμένου και άσμενου αν νρόφασιν λαβον- 
Τ05, €1 τι άζιόχρεων άή! ημών οφθείη. άγγελλοίμεθα 7 
δ' αν €ί οίδ' ΟΤΙ €7Γΐ το νλεΊον των δ* ανθρώπων προς 
τά Χεγόμενα και αΐ γνώ/χ,αι Γστανται, και τους προ- 
€7Γΐ;(€ΐρουντα5, η τοις γ€ επιγειρουσι προ&ηλουντας 
οτι ά^ιιυνουνται, /Ααλλον πεφόβηνται, ίσοκινδυνους 
ηγούμενοι, όπερ αν νυν * Αθηναίοι παθοιεν. επερ^ 
χοντο.1 γαρ ημΐν ως ουκ άμυνονμενοις, δικαίως κατ- 
€γνωκότ€9 δτι αυτούς ου μετά ΑακεΒαιμονίων εφθεί- 
ρομεν €1 δ' ιδοΐ€ν ιταρά γνωμην τολμησαντας, τω 8 
αδοκτ/τω μαλΧον αν κατα7Γλαγ€Γ€ν η τ^ άπο του 
αληθούς δυνάμει, πείθεσθε ουν, μάΧιστα μεν ταύτα 
τολμησαντες, ει Βε μη, οτι τάχιστα τίίλλα €ς τον 
ποΚεμον ετοιμάζειν, και παραστηναι παντι το μεν 
καταφρονεϊν τους επιόντας εν των έργων τη άλκη 
Βείκνυσθαι, το δ* ηΒη, τάς μετά φόβου παρασκευάς 
άσφαλεστάτας νομίσαντας, ως εττί κινδύνου πράσ- 
σειν χρησιμωτατόν αν ζυμβηναχ, οί δ€ άνδρες και 
επέρχονται και εν πλω εν οίδ οτι ηΒη είσι και όσον 
ουπω πάρεισιν** 

Και ό μεν Έρμοκράτης τοσαυτα εΤπεν, των Βε35 
^υρακοσιων ό ^μος εν ττολλ*^ προς αλλι^λους Ιριδι 
ήσαν, οι μεν ως οΰδβνι αν τρόπω ίλθοιεν οί * Αθηναίοι, 
ουδ' αληθή εστίν α λεγει^ τοις Βε, ει και Ιλ^οιεν, τι 
αν Βράσειαν αυτούς, ο τι ουκ αν μείζον άντιπαθοιεν» 
άλλοι δ^ και πάνυ καταφρονουντες ες γέλωτα ετρεπον 
το πράγμα, ολίγον δ' ην το ττιστευον τφ Έρμοκρα" 
Τ€ΐ και φοβούμενον το μέλλον, παρελθών δ* αυτοις 86 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

^Αθτμ^αγόρας, οζ &ημον τ€ προστάτης ην καΐ €ν τω 

ναρόντι ΊΓίθανωτατος τοις ττολλοΐς, ίλ6γ€ τοιάδ€. 

36 **Τον5 μίν Ά^?/ναιους δστις μ.η βονλ€ται οντω 
κακώς φρονησαι και νποχεφίους ημίν γ€ν€σ^αι Ιν- 
Θα8€ έλθόντας, η δ€(λθ9 €στιν η τ^ νόλ€ΐ ουκ €υνους' 
τουί δ* άγγέλΧοντας τα τοιαύτα και 'π€ριφ6βονς νμάς 
ΤΓΟίουκτας της μίν τόλμης ου θαυμάζω, της δέ ά^υν- 

2 €σια9, €1 μη οιονταί ίν^ηλοί €7καί. οι γαρ δ€διότ€9 
ίδια τι βονλονταί την πόλιν Ις ίκττληζίν καθιστάναι, 
όπως τω κοινω φοβω το σφ€Τ€ρον Ιττηλνγάζωνται. 
και νυν αύται αΐ άγγ€λιαι τούτο δννακται• ουκ από 
ταντομάτον, Ικ δέ άνΒρων οΙπ€ρ άά τάδ€ κινουσι 

8 ίνγκ€ΐνται. νμύς δ€ ην €ν βουλ€υησθ€, ουκ Ιζ ων 
ούτοι αγγ€λλουσι σκοΐΓο{)ντ€ς λογιεισ^ε τα €ΐκότα, 
οΛΛ* €^ ώΐ' αν άνθρωποι δ€ΐνοι και ποϊλΧων €μπ€ΐροι, 
ωσπ€ρ €γώ * Αθηναίους άζιω, Βράσ€ΐαν, ου γαρ αύ~ 
τοχς €ΐκ6ς Υί^λοποννησίους Τ€ νπολιποΐ'τας και τον 
€Κ€Ϊ π6λ€μον μηπω β€βαίως καταΧ€λυμ€νους Ιπ 
άλλον 7ΓΟλ€^ον ουκ έλάσσω ίκόντας Ιλθείν, €7Γ€ι 
€γωγ€ αγαπάν οϊομαι α^υτούς, οτι ου\ ημ€Ϊς Ιπ* εκεί- 
νους Ιρχόμεθα, π6\€ΐς τοσαυτα και ούτω μ^αΚαι. 

37 €1 δ€ δ^, ωσπ€ρ λέγονται, ελθοιεν, ικανωτεραν ηγού- 
μαι Ζξικ€λιαν Π€λοπονντ7σου ΒιαποΧεμησαχ, οσφ κατά 
ττάντα άμ€ΐνον εζηρτυται, την δέ ημετέραν πόλιν 
αυτήν της νυν στρατιάς, ως φασίν, έπιούσης, και €1 

2 δΐ9 τοσαυτι/ ΐΚθοι, ποΧυ κρείσσω €Γναι, 019 γ' €πί- 
σταμαι ουθ* Ιππους άκολουθησοντας, ούδ' αύτόθεν 
πορισθησομίνους, €ΐ μη ολίγους τινάς παρ* Έγ€- 
σταίων, ουθ* όπλίταϊ ίσθ7Γλι/^€ΐ9 Τ0Γ9 ημετίροις €π\ 
ν€ων γ€ €λίόντα9• μνγα γαρ το και αυταΐς τοΙς ναυσΧ 
κούφαις τοσούτον πλουν Βευρο κομισθήναι, την Τ€ 
αΧλην παρασκευην, οσην Βεί ΙπΧ ττόλιν τοσηνΒε πο- 

3 ρισΟηναι, ουκ ολίγην ονσαν, ωστ€, παρά τοσούτον 
γιγνωσκω, ρ,όλΐ9 αν ρ,οι δοκουσιν, €1 πόλιν Ιτίραν 
τοσαυτην, δσαι ^νράκουσαι €ίσιν, Ιλ^οΐ€ν €χοντ€9, κσΧ 
ομορον οίκησαντες τον πόλεμον ποιοΓντο, ουκ άν 2Τ1ΤΡΑΦΗΣ Γ', ΑΗ'. 87 

τταντάνασί ^ιαφθαρηναι, η ττου γ€ δι; Ιτ τταυσίβ πολε- 
μία ]Εικ€λ(θΐ — ξνστησεται γαρ— στρατοπίδω τ€ €Κ 
ν€ων 'ώρνθέντί και €κ σκηνώίων καΧ αναγκαίας ιταρα- 
σκ€υης ουκ ΙπΙ ττολυ νττο των ημ^τίρων νιτπίων Ιζιόν' 
Τ€5. το δέ ζνμτταν ουδ' αν κρατησαι αντονς της γης 
ηγονμαι* τοσοντω την ημ^τέραν ναρασκ€νην κρ€(σσύ> 
νομίζω, 

" *Αλλά ταΰτα, ωστΓ€ρ ίγώ λέγω, οι τ€ *Α^ι;ναιοι38 
γιγνωσκοντ€$ τα σφίτ€ρα αυτών €υ οΤδ' οτι σωζονσι, 
και €ν^€νδ€ ανδρ€9 οΰτ€ δντα ουτ€ ίν γ€νό/Α€να λογο- 
ΤΓΟίοΰσιν, ους €γώ ου νυν ιτρώτον, αλλ' α€ΐ Ιττίσταμαι, 
ήτοι λόγοις γ€ τοιοΓσδ€ και €τι τούτων κακουργοτ€- 
ροις ^ €ργοις βονλομενονς, καταπλ-ηζαντας το νμίτε- 
ρον Ίτλήθος, αυτούς τ^ς '7ΓΟλ€0)ς αρχ€ΐν. και δ€δοικα 2 
μίντοι, μη ίγοτ€ νολλά 7Γ€ΐρώντ€ς κοιΐ κατορθωσωσιν* 
ημ€ΐς δέ κακοί, ττριν €ν τω πα^€Γν ώ/ϋΐ€ν, προφυλά- 
ζασθαί Τ€ και αΙσθ6μ€νοι Ιπ^^^Χβ^ιν* τοιγάρτοι δι* 
αυτά ι; -ττολις ?7/χ,ών ολιγάκις μ\ν ησνχάζα, <ΓΤβσ€ΐς 
δέ πολλας και αγώνας ου ττρος τους 7Γθλ€ρ,ιους ίτλβιο- 
νας ^ προς αντην άναιρ€Γται, τυραννίδας δέ ίστιν οτ€ 
καϊ δυναστ€ΐας άδικους, ων €γώ 'π•€ΐράσομαί, ην γ€ 3 
υ/χ.€ΐς Ιθελητε Ιττεσ^αι, ρ,ι; ττοτε Ιφ' 17/χών τι 7Γ€ριϊδ€ΐν 
γενέσθαι, νμας μίν τους ττολλους ττείθων, τους δέ τά 
τοιαύτα μηχανωμενονς κολάζων, μη μόνον αυτόφω- 
ρους, χαΧείΓον γαρ €7Γΐτυγχάν€ΐν, άλΛά και ων βού- 
λονται ρ,€ν δύνανται ^ ου — τον γαρ εχθρον ου\ ων 
δρα μόνον, άλλα και της διάνοιας 'Π'ροαμύνεσθαί χρη, 
είπερ και μη νροφυλαζάμενός τις προπείσεταχ — τους 
^ αυ ολίγους τά μίν έλεγχων, τά δέ ψυλάσσων, τά 
δέ και διδάσκων μάλιστα γάρ ^οκω αν μοι ούτως 4 
άποτρεπειν της κακουργίας. και δ^τα, ο πολλάκις 
εσκεψάμην, τι και βούλεσθε, ω νεώτεροι; πότερον 
άρχειν ηΒη ; άλλ' ουκ εννομον 6 81 νόμος εκ του μη 
δυνασ^αι υμάς μάλλον η δυνάμενους Ιτεθη άτιμάζειν. 
άλλα δι} μη μετά πολλών Ισονομεΐσθαι ; και πώς 
δίκαιον τους αυτούς μη των αυτών αζιουσθαχ ; ψι/σ€ΐ39 88 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

τΐ5 &ημοκρατίαν ουτ€ ζυν€τ6ν οντ ίσον €Ϊναί, τους δ* 
^οντας τα χρήματα και αρχ€ΐν άριστα β€λ.τίστονζ. 
έγώ δ€ φημ,ι πρώτα μ€ν ^μον ζνμναν ωνομάσθαι, 
όλχγαρχίαν δ€ μ€ρος, Ιττειτα <^υλακα9 μ€ν άρίστουζ 
€Τναι χρημάτων τους πλουσίους, βουλ€νσαι δ' αν 
βέλτιστα τους ξυνετούς, κρΧναι δ* αν ακουσαντας 
άριστα τους ττολλονς, και ταύτα ομοίως και κατά 
2 μέρη και ζυμτταντα Ιν ^μοκρατίψ ίσομοιρ€Ϊν. ολι- 
γαρχία δέ των μ€ν κίνδυνων τοις ιτολλοΓς /χ.€ταδιδω- 
σιν, των δ' ωφ€λίμΛ}ν ου πλεονεκτεί μόνον, άλλα καΐ 
ζυμπαν άφελομίνη €χ€ί• α υμών οι τ€ Βυνάμενοι και 
οι ν€θί προθυμουνται, (ίδυνατα €ν μεγάλγ} πόλει κατά- 
σχείν. άλλ' Ιτι και νυν, ώ πάντων άζυνετώτατοι, €ΐ 
μη μανθάν€Τ€ κακά σπ€υδοντ€9, ^ άμαθίστατοί Ιστ€ 
ών €γώ οιδα *Ελλι;νων, η άδικώτατοι, €ΐ €Ϊδότ€5 τολ- 

40 /Αάτ€• (ΐλλ* ήτοι μαθοντες γ€, η μεταγνόντες, το της 
πόλεως ίυ/χΐΓ<ισι κοινον αυί€Τ€, ηγησάμενοι τούτο /Λ6ν 
άν και ίσον και 7Γλ€ον οι άβαθοι υμών ηπερ το της 
πόλεως πλήθος μετασχεΐν, ει Β* άλλα βουλησεσθε, 

2 καΙ του παντός κινδυν€υσαι στερηθηναι* και των 
τοιώνδ€ αγγελιών ως προς αίσθομενους και μη επι- 
τρεψοντας άπαλλάγητε. η γαρ ττόλις ^δ€, και €ΐ 
^χονται 'Α^ναΓοι, άμυνεΤται αυτούς ά^ιως αύτ^ς, 
κίΐι στρατηγοί είσιν ημΐν οι σκεφονται αυτά• και €ΐ 
μη τι αυτών άΧηθες €στιν, ώσπερ ουκ οίομαι, ου 
προς τάς υμετέρας αγγελίας καταπλαγεΐσα, και ελο- 
μένη υμάς άρχοντας, αυθαίρετον Βουλείαν €7Γΐ)3αλ€Ϊ^ 

3 Ται, αυτή δ' εφ* αυτΐ75 σκοπούσα τους τε λόγους αφ* 
υμών ως έργα Βυναμένους κρίνει, και την ύπάρχουσαν 
ελευθερίαν ουχί εκ του άκου€ΐν άφαιρεθησεται, εκ δέ 
τοΟ έργω φυλασσόμενη μη επιτρέπειν πειράσεται 
σως€ΐν. 

41 Τοιαύτα ρ,€ν *Αθηναγόρας ειπεν, τών Βε στρατψ 
γών εΙς άναστάς άλλον μεν ουΒένα ετι εϊασε παρελ^ 
θείν, αυτός δ€ προς τα παρόντα ελεζε τοιάΖε, " δια- 
βολάς μίν ου σώφρον ούτε λέγειν τινάς €ς άλλι^λους ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ, ΜΒ'. 89 

ουτ€ τους άαονοντας άποΒ€χ€σθαι, προς δέ τα €σαγ- 
γ€λλό/χ€να /«,αλλον οραν, οττως €19 τ€ Ικαστος καΐ η 
ζυμιτασα ττοΚις καλώς τονς Ιτηόντας παρασκενασό- 
μ€θα αμννεσθαί. καΐ ην αρα μη^εν δεο/σ);, ονΒε^ιια 2 
βλάβν, του γ€ το κοινον κοσμ-η&ηναι, και ιτπτοις και 
οττλοις και τοις αΛΛοις οΓς ό ττόλεμος αγ<£λλ€ται — 
την δέ ΙπιμίΧί,ιαν και Ιζίτασιν αυτών 17/α€Γ9 Ιζομεν — 
και των ττρος τάς ^ολ€ΐ5 διαττο/^πών α/χ,α €9 τ€ κατα- 
ο^κοτη^ν και ην τι άλλο φαίντγται ΙνιτηΒειον, τα δέ 
και €ΐημ€μελημ€θα ηΒη, και ο τι αν αίσθωμεθα Ις 
νμας οΐσομεν, και οι μίν 2υρακόσιοι τοσαυτα €ΐ- 
-ϊτόντοί του στρατηγού ΒιελνθησΛν €κ του Συλλόγου. 

01 δ' * Αθηναίοι ηΒη Ιν τ^ Κέρκυρα αυτοί Τ€ και οί 42 
ζυμμαχοι άπαντες ήσαν, και πρώτον μεν Ιπεζετουσιν 
του στρατεύματος και ζυνταζιν, ωσπερ εμελλον όρ' 
μιείσθαί τε και. στρατοπεΒεύεσθαι, οί στρατηγοί 
εποίησαντο, και τρία μέρη νείμαντες εν εκάστω εκλη- 
ρωσαν, Γνα μήτε α/χα 7Γλ€οντ69 άπορωσιν υδατο9 και 
λιμένων και τών €7ΓΐΤϊ;δ€ΐων εν ταΓ9 καταγωγαις, προς 
τε ταλλα ενκοσμότεροι και ράους αρχειν ωσι, κατά 
τέλη στρατηγώ προστεταγμενοι* έπειτα δε προυπεμ" 
ψαν και ες την 'Ιταλιαν και 2ικ€λιαν τρ€Γ9 ναυς, 
εισομενας αιτινες σφάς των πόλεων Βε^ονται. και 
εϊρητο αυταΓ9 προαπαντάν, ο7Γω9 επισταμένοι κατά- 
πλεωσιν. μετά Βε ταύτα τοσηΒε ηΒη τ^ παρα^σκευη 4:3 
* Αθηναίοι αραντες εκ της Κέρκυρας ες την 2ικ€λιαν 
€7Γ€ραιουντο, τριηρεσι μεν ταις ττάσαις τεσσαρσι και 
τριάκοντα και εκατόν και δυοΓν 'ΡοδιΌιν 7Γ€νη7κοντί)- 
ροιν— τούτων Άττικαι μεν ήσαν εκατόν, ων αί μεν 
ίζηκοντα τα;(€Γαι αι δ' αλλαι στρατιώτιδ€9, το δ^ 
άλλο ναντικον Χιών και τών άλλων ξυμμαχων — 
όΐΓλιταΐ9 δέ τοις ίυ/Αΐτασιν €κατον και ττίντακισχι- 
λιοι$ — και τούτων * Αθηναίων μεν αυτών ^σαν 7Γ€ντα- 2 
κόσιοι μεν και -χίλιοι εκ καταλόγου, επτακόσιοι Βε 
θητες επιβάται των νεών, ζυμμαχοι Βε οί άλλοι ^ν- 
€στρ<ίτ€νον, 04 μεν τών υπηκόων, οί δ' *Αργείων, 90 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

7Γ€ντακ6σιοι, και Μαι^ίν€α>ν καΐ μ,νσθοφόρων, 'π€ντη- 
κοντά και διακόσιοι — τοίόταις δ£ τοις Ίτασιν σγ^οψ 
κοντά και τ€τρακοσίοις — και τούτων Κρητες οΐ ογ- 
^οηκοντα ^σαν — και σφεν^ονηταίς 'Ροδιων ίτττακο- 
σιοις και Μ€γαρ€νσι ψιΧοΐ^ φνγάσιν είκοσι και 
• €κατ6ν, και ίτπταγωγω μΛα, τριάκοντα αγουστ; ίπνεαζ» 

44 Ύοσαύτη ή ττρωτη τταρασκενη προζ τον πόλεμον 
8ί€πλ€ΐ, τοντοις Βε τα €7Γΐ'η;δ6ΐα αγουσαι όλκάδες μεν 
τριάκοντα σΐταγοιγοι, καΐ τους σιτονοιονς εχονσαι 
καΐ λιγόλογους και τ€κτονα9 και οσα €5 τ€ΐ;(ΐσ/ΛΌν 
εργαλεία, ιτλοΐα δε εκατόν, α εζ ανάγκης μετά των 
όλκάδων ίυνεττλει• ττολλα δε και άλλα -ίτλοΓα και 
όλκάδες εκονσιοι ίυη/κολον^ουν τζ στρατιά εμπο- 
ρίας ένεκα* α τότε τταντα εκ της Κέρκυρας ^υνδιε- 

2 βαΧΚε τον *ΐ6νιον κόΧττον, και προσβαΧονσα η 
Ίτάσα Ίταρασκενη προς τε ακραν *].απνγίαν και ττροδ 
Τοίραντα και ως έκαστοι* ευιτόρτ/σαν, παρεκομίζοντο 
την 'ΐταλίαν, των μεν πόλεων ου Βεχομενων αντούς 
αγορά ουδέ αστει, υδατι δε και ορμώ, Τάραντος δε 
και Αοκρων ουδέ τούτοις, εως άφίκοντο ες- *Ρι/γιον 

3 τ^ς Ιταλίας άκρωτηριον• και ενταύθα ηΒη ηθροί- 
ζοντο, και εζω της πόλεως, ως αυτούς εισω ονκ εδε- 
χοντο, στρατόπεΒόν τε κατεσκενάσαντο εν τφ της 
* Αρτέμιδος ίερώ, ου αυτοΓς και άγοράν παρεΐχον καΧ 
τας νανς άνελκνσαντες ησύχασαν, και προς τε τους 
'Ρηγίνους λόγους εποιο^σαντο, α^ιουιτες Χαλκιδεας 

4 οντάς Χαλκιδευσιν ουσι Αεοντινοις βοηθείν οι δέ 
ουδέ ρ,ε^' έτερων εφασαν εσεσθαι, αλλ* ο τι αν και 
τοις άλλοις Ιτολιωταις ^υνδοκ^, τούτο ποιησειν, οι 
δέ προς τα ίν τ^ Ζξικελια πράγματα εσκόπονν, οτω 
τρόπω άριστα προσοίσονται• και τας πρόπλονς νανς 
εκ της *Εγεστης άμα προσεμενον, βουλόμενοι είδέναι 
ίτερι των χρημάτων ει εστίν α ελεγον εν ταις 'Α^- 
νίΐις οι άγγελοι. 

45 Τοις δέ 2υρακοσιοις εν τούτω ίτολλαχό^εν τε ηΒη 
και αϊΓο των κατάσκοπων σαφή ηγγελΧετο, οτι εν ΣΠΤΡΑΦΗΣ Γ', ΜΓ'. 91 

^'Ρηγίω αί νηέζ 6ΐσι• και ως €'Π•1 τούτοις τταφ^σκενά- 
ζοντο ΊτάσΎ) τ^ Υ^^/^Ό '^^*' <>νκ€τι ψτΐαΎονν. και €9 2 
Τ€ τονς 3ικελονς ΊΓ€ρι47Γζμ,πον, €νθα μίν φύλακας, 
ττρος δέ τους ιτρίσβ^ις, και €9 τα περιπόλια τά εν τ^ 
χωρά φρονράζ ίσεκόμιζον, τα τ€ εν τ]5 πόλα οπλών 
€ζ€τ<ίσ€ΐ και ίππων εσκόπουν ει εντελΐ7 ^στιν, και 
ταλλα ο>ς επι τα;(ει πολε/ιφ και όσον ου παρόντι 
κα^ισταντο. 

Αι δ' εκ Τ175 Έγεση/ς τρεΓ? ν^ες αί προπλοι πα- 46 
ραγιγνονται τοις Ά^τ^ναιΌις ες το *Ρι/γιον, αγγελλου- 
σαι ΟΤΙ ταλλα /χεν ουκ Ιστι χρήματα α νπ€<τχοντο, 
τριάκοντα δε τάλαντα μονά φαίνεται, και οί στρα- 
ττ/γοι ευ^υς εν αβνμία. ήσαν, οτι αυτοίς τουτό τε 
ιτρωτον άντ€Κ€κρούκ€ΐ, και οι 'Ρί/γινοι ουκ ε^ελι/- 
σαντες ίυστρατευειν, ους πρώτον ηρζαντο πεί^ειν 
και είκος ^ν μάλιστα, Λεοντινων τε ίυγγενεις οντάς 
και σφίσιν άει επιτι^δειους. και τφ ρ,έν Νικία προσ- 2 
^εχομίνω ην τα παρά των Έγεσταίων, τοΓν δε ετε- 
ροιν και αλογωτερα. οι δε 'Εγεσταιοι τοιόνδε τι 
Ιζετεχνησαντο τότε δτε οι πρώτοι πρέσβεις των 
* Αθηναίων ηλθον αυτοις ες τι/ν κατασ•κθ7η/ν των χρ^- 
μάτων. Ις τε το εν *Ερυκι ίερον τ^ς *Αφροδιτι/ς 
άγαγόντες αυτούς επέδειξαν τα άναΛ/ρΛτα, φιάλας 
τε και οινο;(όας και θνμιατηρια και αλλτ/ν κατά- 
σκευι/ν ουκ ολίγην, α οντά αργυρά πολλω πλειω τι/ν 
οι/τιν απ ολιγι/ς δυναρ,εως χρημάτων παρείχετο• και 3 
ιδία ξενίσεις ποιου/Αενοι των τριηριτων τα τε ε^ 
αυτΊ^ί *Εγεστι/ς Ικπωματα και χρυσά και αργυρά 
^'λλείαντες και τα εκ των εγγύς πόλεων και Φοινι- 
κικών και Έλλι/νιδων αΐτησάμενοί Ισίφερον ες τάς 
εστιάσεις ως οικεία έκαστοι, και πάντων ώς επι το 
πολύ τοις αύτοΓς χρωμενων και πανταχού πολλών 
φαινομένων μεγάλην την εκττλη^ιν τοις εκ τών τριι/- 
ρων Ά^ι/ναιΌις παρειχεν, και άφικομενοι ες τάς ^ΑΒη- 4 
νας Βιεθρόησαν, ώς χρήματα πολλά ιδοιεν. 

Και οί ^έν αυτοί τε άπατι/^ι/ντες και τους άλλους 92 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

τ6τ€ 7Γ€ΐσακτ€5, ^π€^^8η ^ίηλϋεν ό λόγος οτι ουκ €Ϊη 
Ιν τ^ ^ΕγέστΎ} τα χρήματα, πολλην την αΐτίαν €ΐχον 
νπο των στρατιωτών οΐ δέ στρατηγοί ιτρος τα τταρ- 

47 όντα €βουλ€υοντο, και Νικιον μεν ην γνώμη πλαν 
61ΓΙ 'Χελίνονντα πάσγ} ττ} στρατιά, εφ* σττερ /Αοίλιστα 
€ΤΓ€μφθησαν, καΧ ην μεν τταρεχωσί χρήματα τταντί τ*^ 
στρατενματί Έγεσταϊοι, ιτρος ταύτα βονλευεσθαι, 
€1 δέ μη, ταις Ι^κοντα ναυσιν, όσας ιτερ ^Τϊ/σαντο, 

2 άίιοΰΐ' διδόναι αυτούς τροφην, και τταραμείναντας 
^ελινονντίονς η βία η ζνμβάσει διοιΛΛα^αι αύτοΓϊ, 
κα\ ούτω, πα/κιπλευσακτας τάς αλλα$ ττόλεις και 
€7Γΐδ€ΐίαντα? /Α€ν την δυϊ/α/Αΐν τ^5 * Αθηναίων πόλεως, 
Βηλωσαντας δέ τι)ν €9 τους φίλους και ζυμμάχους 
Ίτροθυμίαν, αίΓΟΊτλεΙν οικαδε, ην μη τι δι' ολίγου και 
ατΓο του αδόκητου η Αεοντίνους οίοι τε ωσιν ωφελη• 
σαι η των άλλων τινά ττολεων ιτροσαγαγίσθαι, και 

48 τί} ΤΓολει δαπανώντας τα οικεία μη κιν^υνευειν. *Αλ- 
κιβια^ης δε ουκ εφη χρηναι τοσαύτβ δυνάμει εκπλευ- 
σαντας αίσχρώς και άττράκτως άττελθεΐν, άλλ' & τε 
τάς πόλεις Ιιτικηρυκευεσθαι ττλην 5€λινοΰντος και 
Ζξυρακουσών τάς αλλάς, και ιτειρασθαι και τους 
]§ικελους τους μεν άφιστάναι άττο των %υρακοσίων, 
τους δε φίλους ποιείσ^αι, ινα σιτον και στρατιαν 
εχωσιν, ττρωτον δέ ιτείθειν Μεσοτ/νιους — εν πόρφ 
γαρ μάΧιστα και ΤΓροσβολ^ είναι αυτούς τ^ς Σικε- 
λίας, και λι/χένα και εφόρμησιν τ^ στρατί^ ικανω- 
τάτην εσεσ^αι — • ιτροσαγαγομενους δε τάς πόλεις, 
εΐδότας /Αε^' ών τις πολεμήσει, ούτως ηΒη 2υρακοΰ- 
σαις και 5ελινοί5ντι εττιχειρεΐν, ην μη οι μεν Εγε- 
σταιΌις ζυμβαίνωσιν, οι δε Λεοντινους εώσι κατοικι- 

49 ξειν. Αάμαχος δε άντικρυς εφτ; χρηναι πλεΐν επι 
2υρακουσας και προς τ^ πολει ως τα;(ΐστα ττ/ν 
μάχτρί ττοιείσθαι, εως ετι απαράσκευοι τ εισι και 
^λιστα εκττεττληγμενοι, το γαρ ιτρώτον παν στρά- 
τευμα δεινότατον εΤναι• ^ν δε χρονίστ) ιτρίν ες οι/^ιν 
ελ^ειν, ττ} γνωμτ} άναθαρσουντας ανθρώπους και τ^ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', Ν'. 93 

δι/τ€ΐ καταφρονείν μαλΧον. αιφνίδιοι δ€ ην ΊτροσΊτέ- 2 
σακΓΐν, €ως €τι 7Γ€/)ΐδ€α5 ττ/οοσδέχονται, /ζαλιστ αν 
σψα5 7Γ€ρίγ€ν4σθαί και κατά ίταντα αν αυτούς €κ- 
φοβησαι, τη Τ€ οι/^€ΐ — πλ€Γστοι γαρ αν ννν φανηναι 
— και τ^ 'ττροσΒοκία ων ιπίσονται, /χ,ίίλιστα δ' αν τω 
αντίκα κινδννω τ^9 μάχης, €ΐκος δε ίΤναι και €ν 
τοις αγροΓς ττολλους άττοληφθηναι Ι[$ω δια το άπι- 
οτ€Ϊν σφάς /αϊ; ηζ^ιν, και Ισκομιζομ4νων αντών τϊ}ν 
στρατιάν ουκ άττορησειν -χρημάτων, ην ιτρος τύ) 
'ίτόλεί κρατούσα καθΙζητα.ι, τους Τ€ άλλους 2ιΚ€-3 
λιώτας ούτως τβη μάλλον και €Κ€ΐνοις ου ζυμμαχη- 
&€ΐν, και σφίσι Ίτροσιέναι και ου διαρ,ελλι/σβιν ττερι- 
σκοποΰντας 07Γ()Τ€ροι κρατησουσιν. νανσταθμον ΒΙ 
Ιτταναχωρ-ϊ/σαντας και ΙφορμηθΙντας Μέγαρα €φη 
χρηναι ττοιεΐσ^αι, α ^ν έρημα, απέχοντα Συρακουσών 
ουτ€ πλουν πολνν ουτ€ όδόν. 

Αάμαχοζ μεν ταΰτα €ίπών ορ.ως προσέθετα και 50 
αύτος ττ} *Αλκΐ)3ιάδου -γνώμη, μετά δέ τούτο *Αλκι- 
βίάΒης τ^ αυτοΰ νι/ι διαττλευσας «ς Μεσστ/ντ/ν και 
Χογονς ΤΓΟίησαμενος περί ζνμμαχίας προς αυτούς, 
ως ουκ επειθεν, αλλ* άπεκρίναντο πόλει μεν αν ου 
^εζασθαι, άγοράν δ* ?ίω παρεξειν, άπεπΧει ες το 
'Ϋηγίον. και €υίυς Συμπληρώσαντες εζηκοντα ναυς 2 
εκ πασών οί στρατηγοί και τα €ΐΓΐτι/δ6ΐα λαβόντες 
παρέπλεαν ες Νά^ον, την άλλην στρατιάν εν *Ρ^ιω 
καταλΐ7ΓΟντ€ς και Ινα σφων αυτών. Να^ιων δε δε^α- 
μενων τζ πόλει παρεπλεον ες Κατάνην, και ως 8 
αυτούς οι Καταναΐοι ουκ ε^εχοντο'^ενησαν γαρ αυ- 
τόθι άνδρες τα %νρακοσίων βουλόμενοι — , εκομίσθη- 
σαν επΧ τον Ύηρίαν παταμον, και αυλισά/ιενοι τί} 
νστεραία επΙ 3υρακουσας εττλεον επι κερως, έχοντες 
τάς αλλάς ναυς. δέκα δε τών νεών προνπεμψαν ες 
τον με-γαν λι/χενα ίτλευσαί τε και κατασκεψασθαι, ει 
τι ναυτικον εστί καθειΧκνσμενον, και κηρνζαι άπα 
των νέων προσπλενσαντας, δτι Άθηναΐοι ηκονσι Αε- 

οντινους ες -ί^ν εαυτών κατοικιουντες κατά ζνμμα- 
ΙΙ.-.8 94 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

4 χίαν κόΧ $υγγ€ν€ΐαν• τον$ ονν ονταζ €ν "^νρακονσαΐζ 
Αεοντίνων ώς ναρά φίλους καΐ ευεργίτας *Α^ιραά>νς 
άΒεώς άΐΓΐέναι. έτΓ€ΐ δ' €κηρνχθη καΐ κατ€σκ€ψαντο 
την Τ€ 'ΤΓολιν κα\ τους λιμένας και τα ΐΓ€ρΙ την χωράν, 
Ιζ η% αυτοΓς ορμωμενοις ΊΓθλ€μητ€α ην, άνίπλευσαν 

51 πάλιν ^5 Κατάνην. και €κκλησίας ^ενομίνη^, την 
μ\ν στρατιαν ουκ ΐΖίχρντο οί ΚαταναΓοι, τους δ^ 
στρατηγούς €σ€λθ6ντας Ικίλευον €Ϊ τι βούλονται 
€ΐ7Γ€Γΐ'. και λέγοντος του *ΑλχφιάΒον καΧ των Ιν 
τ^ τΓολίΐ ττρος την €κκΧησ'ί(ΐν Τ€τραμμ€νων οί στρα• 
τιώται ττυλιδα τινά €νωκοΒομημ€νην κακώς Ιίλαθον 
δΐ€λόντ€9 και €σ€λθ6ντ€ς ηγόραζον €ς την ττόλιν. 

2 των δέ Καταναιων οι μεν τά των 2υρακοσίων φρο^ 
νουντ€ς, ως €ΐΒον το στράτευμα ενΒον, ευθύς '7Γ€ρι- 
δ^ας γενόμενοι ύπ€$ηλθον ου ιτολΧοί τιν€9, οί δ^ 
άλλοι ίψηφίσαντό τε ζυμμαχίαν τοις 'Αθηναίοίς και 
το άλλο στράτευμα Ικέλευον €Κ 'Έηγίου κομίζειν, 
μετά δέ τούτο δια7Γλ€υσαντ€5 οι ^ΑΒηνοΛΟί ες τβ 
*'Ρηγιον ττάση ηΒη τ^ στρατιά άραντ€ς ες την Κατά" 
νην, €7Γ€ΐδι} άφίκοντο, κατεσκ€υάζοντο το στρατ07Γ€δον. 

52 *Έσηγγ€\λ.€το δ€ αΰτοίς €κ τ€ Καμαρίνης, ως, ει 
ίλθοιεν, προσχωροΐεν αν, και οτι ^υρακόσιοι πλη^ 
ρουσι ναυτικόν. αιτάσΎ} ουν τί} στρατί^ τταρεττλεϋ- 
σαν πρώτον μεν ΙπΙ 2υρακουσα5• και ως ούδβν ενρον 
ναυτικόν ττΧηρουμενον, 7Γαρ€Κομίζοντο αΰ^ις €7γι Κα- 
μάρίνης και σχόντ65 €ς τον αίγιοιλον Ιττ^κηρυκευοντο, 

2 οί δ' ουκ ΐΒεχρντο, λεγοντίς σψισι τά ορκια είναι 
μιξ, νηϊ καταπλεόντων * Αθηναίων Βέχζσθαι, ην μη αυ- 
τοί ττλειους μ^ταπίμπωσιν, άπρακτοι δε γενόμενοι 
απεπλεον* και αποβαντ€ς κατά τι τ^ς 2υρ<ικοσια$ 
και άρτταγην ττοιησάμενοι, και των 2υρακοσιων Ιπ- 
πέων βοήθησάντων και των ψιλών τινάς εσκεδασ/ϋΐε- 

53 νους Βιαφθειράντων, αττ^κομίσθησαν Ις "Κατάνην. και 
καταΧαμβάνουσι την 2οιλαρ,ινιαν ναυν εκ των * Αθη- 
νών ηκουσαν επί τε ΑλκιβιάΒην, ως κελευσοντας 
αποπλεϊν ες άπολογίαν ων η πόλις ενεκάλει, και επ' 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ ς", ΝΔ'. 95 

άλλους τινάς των στρατιωτών των μετ αντου, μ^μιγ- 
νυμ,ένων '7Γ€ρΙ των μυστηρίων ως άσφονντων^ των δέ 
και 7Γ€ρΙ των Έρμων, οι γαρ * Αθηναίοι, έπεώή η 2 
στρατιά α7Γ€7Γλ€υσ€ν, ουδέν ησσον ζτ/τησιν Ινοιουντο 
των '7Γ€ρΙ τα μυστήρια και των περί τους 'Έρμας 
δρασ^έντων, και ου 8οκιμάζοντ€ς τους μηνυτάς, άλΧά 
πάντα ΰπότττως απο^εγομενοι, δια πονηρών ανθρώπων 
«•ιστιν ττάνυ χρηστούς των πολιτών Συλλαμβάνοντες 
κατίδουν, χρησιμωτερον ηγούμενοι £Τναι βασανίσαχζ 
το πράγμα και ευρείν η δια μτμτυτοϋ πονηρίαν τινά 
και χρηστον 8οκουντα €ΐναι αΐτιαθεντα ανελεγκτον 
διαφυγειν. επισταμένος γαρ 6 Βημος άκο^ την Πει- 
σιστράτου καΧ των παίδων τυραννίδα -χαΧεπην τελεν- 
τώσαν γενομενην, και προσέτι ουδ* υφ' εαυτών και 
*ΑρμοΒίσυ καταΧυθεϊσαν, άλλ* υττο Λακεδαι/Αονιων^ 
έφοβεΐτο άει και ττάντα ύπότττως ελάμβανεν. 

Το γάρ Άριστογείτονοδ και Άρ/χοδιου τόλμγ^μαδ^ 
δι' ερωτικην ίυντυχίαν επεχειρηθη^ ην εγω επι πλέον 
^ιηγησάμενος άποφανω ουτ€ τουδ άλλους ούτε αυ- 
τούς * Αθηναίους περί των σφετερων τυράννων ουδέ 
«•ερι του γενομένου ακριβές ουδέν λέγοντας. Πεισι- 2 
στρατού γάρ γηραιού τελευτησαντος εν τ^ τυραννιδι, 
ουχ "Ιπτταρχος, ωσπερ οί πολλοί οίονται, άλλ' Ιπ- 
πίας πρεσβύτατος ων εσχε την άργτιν, γενομένου δε 
*Αρ/Μ>διου ώρ^ ηλικίας λαμπρού, * Αριστογείτων, άνηρ 
των αστών, μέσος πολιτι^ς, εραστής ων είχεν αυτόν. 
πειραθεις δε ό * Αρμόδιος ύπο Ίττπάρχου του Πεισι- 3 
στρατού και ου πεισθείς καταγορευει τφ Άριστογει- 
τονι. ό δέ ερωτικώς περιοιλγτ/σας κ€ΐι φοβηθείς την 
Ίππάρχρν Βύναμιν, μη βί(ΐ> προσαγάγηται αυτόν, επι- 
βουλευεί ευθύς, ως άπο τ^ς ύπαρχονσης άζιωσεως, 
κατάλυσιν τ§ τυραννίδι. και εν τούτω ο Ιππαρ)(ος 4 
ως αυ^ις πειράσας ουδέν /ιαλλον έπειθε τον 'Αρμό- 
Βιον, βίαιον μεν ουδέν εβουλετο δραν, εν τοπ<ρ δε 
τινι ά<^νεΐ, ως ου δια τούτο δτ;, παρεσκευαξετο προ- 
π^λακιών αυτόν, ουδέ γάρ την αλλην άρχην επαχ- ^ 96 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

0ης ην ^ς τονς πολλούς, άλΧ άν€πιφθ6νως κατ€στψ 

6 σατο' και ^π€τι/δ€υσαν επΙ 7Γλ€Ϊστον Βη τυράννου 
οντοι άρ€την και ζύνεσιν, και Ά^?;ναιΌυ5 €ΐκοστην 
μόνον Ίτρασσόμ^νοι των γιγνομίνων την Τ€ νόλιν 
αυτών καΧως Βΐ€κ6σμησαν και του9 'π•ολ€μονς Βιί" 

β φ€ρον και €9 τα ί€ρά €θυον. τά δ€ οιΛΛα ανπ; η 
πόλις τοις πριν Κ€ΐμ€νοίς νομοις ίχρήτο, πλην κα£^ 
όσον α€ΐ τίνα €ν€μ€λοντο σφων άντων Ιν ταΐς άρχοίς 
€Γναι. και οΛΛιη τ€ αυτών ηρζαν την «νιανσιατ Άθψ 
ναΐοις αρχήν, και Π€ΐσΐ(στ/>ατο5 ό Ίτητίον του τνρατ- 
νευσαντος νίός, του πάτπτου ίχων τουνομα, ος των 
δωδ€κα θ€ων βωμον τον Ιν τ^ άγορ^ άρχων άν€Θηκ€ 

7 και τον του * Απόλλωνος Ιν ΊΙυθίον, και τω μ€ν ίν 
τζ αγορά προσοικοΒομησας υστ€ρον 6 &ημος *Αθψ 
νοίων μ€Ϊζον μήκος του βωμού ηφάνισ€ τούπίγραμμα* 
του δ' Ιν ΊΙυθίου Ιτι κ<ιι ννν Βηλόν Ιστιν άμυΒροΐς 
Ύράμμασι λεγον τάδε• 

μνήμα τόδ* ^9 ό,ρχ^ς Τΐ€ΐσίστρατος ΊτπΓΐΌυ υίθ9 
θηκεν Ά7ΓΟλλωνο9 Πυθίου ίν τ^μίνει, 
55 ΟΤΙ δ€ πρεσβυτατος ων ΊππίΛς ηρζεν, €ίδω9 μεν και 
ακο^ άκριβΙστ€ρον άλλων Ισχυρίζομαι, γνοίη δ* αν 
τΐ9 και αυτω τοντω• '7ΓαΓδ€9 γαρ αντω μόνψ φαίνον- 
ται των γνησίων αδελφών γενόμενοι, ως ο τε βωμός 
σι;/£αιν€ΐ και η στήλη περί της των τυράννων άΒικίας, 
2 η €ν τη * Αθηναίων άκροπόλει σταθεισα^ εν ^ Θβσσα- 
λοΰ ρ.€ν ουδ* Ίττπάρχου ονδ€ΐ9 ^αί9 γίγραπταχ, Ιττ- 
τΓίου δέ πέντε, οι αυτω εκ 'Μυρρίνης της Καλλιου 
του Ύπερεχί^ου θυγατρός εγενοντο* εΙκός γαρ ^ν 
τον πρεσβύτατον πρώτον γή/χαι. και €ν τη αυτή 
στήλη πρώτος γίγραπτοΛ, μετά τον πατέρα, ουδ^ 
τούτο α7Γ€θΐκότω9 δια το πρ€σβευ€ΐν τε απ αυτόν 

8 και τυρανν€υσαι. ου μην οΰδ* αν κατασχ€Γν μοί 
δοκ€Γ 'ϊΓ0Τ€ *Ιπ7Γΐα9 το παραχρήμα ραδιω9 την τυραν- 
νίδα, €1 ^Ίππαρχος μεν Ιν τη άρχη ων άπίθανεν, 
αυτο9 δέ αυθημερόν καθίστατο* αλλά και δια το 
πρότερον ζυνηθ^ς τοί9 μεν πολίταις φοβερον, ες δ^ 2ΤΓΓΡΑΦΗ2 Γ', ΚΓ'. 97 

τους ίπικονρονς ακριβές, ττοΧλω τφ 'π€ρισντι του 
ασ'φαλους κατ€κρατησ€ν, και ονχ^ ως α<^€λφ6ς ν€ώ' 
Τ€ρος•ωνηπόρησ€ν, €ν φ ου 7Γρότ€ρον ζυν€\ως ωμιλη- 
Κ€ΐ ττΙ οίρχ^, Ίτητάρχω δ^ $υνέβη του πάϋους τ^ 
δυστυχιΐζΐ ονομΛσθέντα και την Βόζαν της τνραννίΒος 
€9 τα ίπ€ΐτα 'ΐΓροσλαβ€Ϊν. 

Τον δ' ουν ΆρμόΒιον άπαρνηθ^ντα την π^ίρασιν, 5^ 
ωσΊΓ€ρ 8ΐ€νο€Ϊτο, ΤΓρσυτΓηΚάκισεν αΖ^Κφην γαρ αυ- 
τού κόρην, €παγγ€ίλαντ€ς 'ηκ€ΐν κάνουν οισουσαν €ν 
ΤΓομτΓ^ τινι, άπηλασαν, λ€γοντ€5 ουδέ έτταγγείλαι ττ/ν 
ο,ρχην δια το /αϊ; α^ιαν €Τναι. 'χαΧ€ΤΓως δέ €ν€γκόντο5 2 
του Αρμοδίου, ττολΧω 8η μάλλον δι' €Κ€Γνον και 6 
Αριστογίΐτων 7Γαρωίυν€Τθ. και αΰτοΓζ τα μεν άλλα 
νρος τους ζνν€νιΘησομ€νονς τω Ιργω ΙπΙπρακτο, 
'ίΓ€ρΐ€μ€νον δέ Πανα^);ναια τα μεγάλα, . €ν ^ μόνον 
ήμερα ονχ ΰποπτον Ιγίγνετο Ιν οπλοις των ττολιτων 
τους τι/ν ΤΓομττην ττεμψοντας αθρόους γενέσθαι* καΧ 3 
ίδ€ΐ αρ^αι /ϋΐ€ν αυτούς, ίυν€'7Γα/ιυν€ΐν δ€ €υίυ5 τα ττρος 
τους δορυφόρους εκείνους, ήσαν δέ ου ττοΛΛοι οί 
$υνομωμοκότες ασφαλείας ένεκα• ι^^ττι^ον γαρ και 
τους μή Ίτροει^ότας, ει και όττοσοιοϋν τολμησειαν, εκ 
του παραχρήμα έχοντας γε όπλα εθελησειν σφας 
αυτούς (ννελευθεροϋν, και ως €π^λ^€ν η εορτή, *Ιπ- 57 
ΐΓίας μεν εζω εν τω Κεραμεικω καΧουμενω μετά των 
Βορυφόρων Βιεκόσμει, ως έκαστα εχρήν της πομπής 
προ'ίεναι, ο Βε * Αρμόδιος και ό * Αριστογείτων έχοντες 
ήΒη τα εγχεφίΒια ες το έργον προήεσαν. και ως 2 
£ίδόν τίνα των ζυνωμοτων σφίσι Βιαλεγόμενον οικείως 
τω Ίππίί^ ην δέ ττασιν η/ττρόσοδος ό 'Ιτι^ιας, €δ€ΐσαν 
και €νόρ,ισαν μεμηννσθαί τε και όσον ονκ ήΒη $υλ' 
ληφθήσεσθαι, τον λυττησαντα ουν σφας και δι* 
όνπερ ττάντα €Κΐνδυν€υον εβούλοντο πρότερον, εΐ δυ- 
ναιντο, *προτιμωρήσασθαι, και ωσπερ εΤχον ωρμησαν 3 
€ΐσω των πυλών, και περιετυχον τω 'Ιττπαρχω πάρα 
το Αεωκόριον καΧούμενον, και ευθύς άπερισκεπτως 
'προσπεσόντες, και ως αν μάλιστα δι* οργής ο μεν 98 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

ίρωτικης, ί δ£ υβρισμένος, ετυπτον καΐ άνοκτ^ίι^ΟΌίην 
αντον. καΧ ο μλν τους δορυφόρους το αύτίκα δια- 
φεύγει^ 6 Αριστογείτων, ^ν^ραμόντος του οχλον, 
και ύστερον ληφθείς ου ρ^διως Βιετεθψ * Αρμόδιος δ^ 

58 αυτοί; τταραχρημα αττόλλνται. άγγελθεντος §€ Ίτπτίφ 
€5 τον Κεραμεικόν, ουκ ίπΐ το γενόμενον, αλλ* ενι 
τους ΊΓομιτίας τους οπΧίτας νροτερον "η άίσθίσθαι 
αυτούς, αττοθεν οντάς, €υθυς Ιχωρησεν, καί ά8ηλως 
τύΙ οι/τ€ΐ νλασάμενος ιτρος την ζυμφοράν "^κελενσεν 
αυτούς, ^ίζας τι χωρίον, άνελθεΐν ες αυτό αν€υ των 
οπλών, και οι μεν άνεχωρησαν οΐόμενοί τι ^ρεΐν 
αυτόν, 6 δέ τοις Ιπικούροις φράσας τα όπλα υττο- 
λαβεΐν εζελεγετο ευθύς ους εΊτψΊ,ατο καχ εΐ τις €ύρεθη 
εγχεφβιον έχων μετά γαρ άσπίΒος και δόρατος 
€ΐω^εσαν τάς ττομΊτάς νοιείν• 

59 Τοιουτφ μεν τρόπω δι' ερωτικην λύπην η τε άρχη 
της επιβουλής και ή αλόγιστος τολ/χα εκ του τταρα- 
χρήμα περώεούς 'Αρ/χοδιω και Αριστογείτονι εγε- 

2 νετο. τοις δ' Άθηναίοις χαΧεπωτερα μετά τούτο η 
τυραννις κατέστη, και ό Ιππίας δια φόβου ήΒη μάλ- 
λον ών των τε πολιτών πολλούς έκτεινε καί προς τά 
εζω άμα Βιεσκοπεΐτο, ει πόθεν άσφάλειάν τίνα όρώη 

3 μεταβολής γενομένης ύπάρχουσαν οι. Ιπττόκλου 
γούν του Ααμψακηνού τυράννου Αίαντιδι; τω τταιδι 
θυγατέρα εαυτού μετά ταί5τα *ΑρχεΒίκην, * Αθηναίος 
ων Ααμψακηνω, εΒωκεν, αίσθανομενος αυτούς μέγα 
παρά βασιλεΐ Ααρείω δυνασ^αι. και αυτΐ75 σήμα εν 
Ααμψάκ<^ εστίν Ιπίγραμμα έχον τό䀕 

4 άνΒρος άριστνίσαντος εν Ελλάδι των εφ εαυτού 

Ίππίου ^ΑρχεΒίκην ήΒε κεκευθε κόνις, 
ή πατρός τε και ανδρός αδελψών τ ούσα τυράννων 
παίΒων τ ουκ ήρθη νουν ες άτασθαλίην, 

δ τυρανν€υσας δε ετη τρία Ιππίας ετι ^Αθηναίων και 
παυτείς εν τω τετάρτω υπό Αα^^εΒαιμονίων και 'Αλκ- 
/λαιωνιδών των φευγόντων εχωρει ύπόσπονΒος & τ€ ΣΤΓΓΡΔΦΗΣ Γ*, Η'. 99 

2^γ€ΐον και παρ* ΑΙαντβην Ις Αάμψακον, Ικ^θ€ν 32 
ως βασ{Χία ^αρ€ίον, όθεν και ορμώμενος €ς Μαρα» 
θωνα ύστερον €Τ€ΐ €ΐκοστω, ι;δι^ γέρων ων, μ€τά Μ.ψ 
8ων Ιστράηνσεν, 

*Ων €νθνμονμ.€νος 6 &ημοζ ό των Άθτμ^αίων και 60 
μιμνησκ6μ€νος, οσα ακο^ ττερί αυτών ψτίστατο, χαλε- 
9Γ05 ί/ν τοτ€ και ντΓοτΓτης €9 τους ττίρΐ των μυστικών 
την αίτιον λαβόνταζ, και πάντα αυτοΓς €86κ€ΐ ίττι 
ζννωμοσία ολιγαρχική και τυραννικι^ πεπράχθαι. 
καΙ ώζ αυτών δια το τοιούτον οργιζομίνων 7Γθλλοι2 
Τ€ και αξιόλογοι άνθρωποι ηΒη Ιν τω Βεσμωτηρίω 
"ήσαν, και ουκ €ν παύλτ^ Ιφαίνετο, αλλά καθ* ημεραν 
€7Γ€διδοσαν μάλλον €5 το άγριωτ€ρ6ν Τ€ και πλείουζ 
€τι ζυλλαμβάν€ΐν, ίνταυθα άναπείθεται «Τς τών δδδε- 
μένων, οσπ€ρ ΐΒόκει αΐτιωτατος €(ναι, ύπο τών ζυν- 
δεσμωτών τίνος €Ϊτ€ αρα και τα δντα /Μΐ7νυσαι €ΐτ€ 
και ου• €7γ' αμφότερα γαρ εικάζεται, το δέ σαφές 
ουδείς ουτ€ τότε ουτ€ ύστερον ίχει ειπείν περί τών 
δρασάντων το έργον, λέγων δέ ίπεισεν αυτόν ως 
;(ρ?7, €1 μ:η και ΒίΒρακεν, αυτόν τ€ αδειαν πονησάμενον 
σώσαι και τι}ν ίτόλιν τ^ς παρούσης υποψίας τταΰσαι• 
βεβαιοτίραν γαρ αυτώ σωτηρίαν είναι ομολογησαντι 3 
/Α€τ* άδειας ^ άρνηθίντι δια δικτ;ς ελ^ειν. και ό μεν 
αυτός τε καθ* εαυτού και κατ άλλων μηνύει το τών 
'Έρμών 6 δε Βημος 6 τών * Αθηναίων ασμενος λαβών, 
ως ωετο, το σαφές και δεινον ποιούμενοι προτερον, 
ει τους εττι^βουλευοντας σφών τω πληθει μη εισονται, 
τον μίν μηνυτην ευθύς και τους άλλους μετ αυτού, 
όσων μη κατηγορηκει, έλυσαν, τους δε καταιτια^ε'ντας 4 
κρίσεις ποιησαντες τους μεν απεκτειναν, όσοι Συν- 
ελήφθησαν, τών δε Βιαφυγόντων θάνατον καταγνόν- 
τες εττανειττον άργυριον τω άποκτείναντι. καν τούτω 
οι μεν παθόντες άΒηλον ην ει αδίκως ετετιμωρηντο, η 
μεντοι άλλη πόλις εν τω παρόντι περιφανώς ώφελτ/το. 

Περί δε του *ΑλκιβιαΒου εναγόντων τών εχθρών, 61 
οϊπερ και πριν Ικπλεΐν αυτόν επεθεντο, χαλεττώς οί 100 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΪ 

^Αθηναίοι ελάμβαναν και ίτ€ί^η το των '£ρ/Αων 
ωοντο σαφίς €χ€νν, ττολυ δι; μάλλον και τα μυστικά, 
ων Ιπαίτιος ην, μετά τον αντοΰ λόγου και τη^ Συνω- 
μοσίας €πι τω ^ημω αττ' €Κ€ίνον €δόκ€ΐ ιτρα^θηναι, 

2 και γαρ τις και στρατιά Λακ€δαι/ι,ονιων ου ττολΧη 
€τν\€ κατα τον καιρόν τούτον, Ιν ω π€ρι ταύτα Ιθο- 
ρνβονντο, μ^χρι *1σθμου παρελθούσα, προς Βοιω- 
τούς τι 7Γράσσοντ€5. €δόκ€ΐ ονν €Κ€ΐνον πράξαντος 
και ου Βοιωτών Ιν€κα άπο ζυνθηματος ηκ€ΐν, και €1 
μη έφθασαν Βή αυτοί κατά το μήνυμα $υλλαβ6ντ€ς 

3 τους άνδρας, ττροδο^^ναι αν η πόλις. και τίνα μίαν 
νύκτα και κατί^αρθον Ιν ©ησείω τω €ν 7ΓΟλ€ΐ «ν 
δπλοις. οι τ€ ζενοι του Άλκιβιά^ου οι Ιν "Αργεί 
κατά τον αυτόν χρόνον υπωπτευθησαν τω Βημω έπι- 
τι^€σ^αι, και τους όμηρους των *Αργ€ΐων τους εν ταις 
νησοις κείμενους οι Αθηναίοι τότ€ παρε^οσαν τψ 
*Αργ€ΐων Βημω διά ταύτα Βιαχρησασθαι, παντα- 
χόθεν τε περιεστηκει υποψία• €ς τον *ΑλκιβιάΒην, 

4 ωστ€ βουλομενοι αυτόν «ς κρίσιν άγαγόντες άποκτεΐ- 
ναι πεμπουσιν ούτω την 2αλα/Μ,ΐνιαν ναυν €ς ττ^ν 
Ι$ικ€λιαν επί τε εκείνον και ων 7Γ€ρι άλλων εμεμη- 
νυτο. ειρητο Βε προειπεΐν αυτω άπολογησομενω 
άκολονθεϊν, ^λλαμβάνειν Βε μη, θεραπευοντες τό 
τε προς τους εν τη Σικελία στρατιωτας τε σφετερους 
και πολεμίους μη θορυβειν, και ουχ ηκιατα τους 
Μαντινβας και Αργείους βουλομενοι παραμεΐναι, δι* 

6 εκείνου νομίζοντες π€ΐσ^ΐ7*'*** σφάς ^υστρατευειν. και 
ό μεν έχων την εαυτού ναυν και οι ζυνΒιαβεβλημενοι 
απεπλεον μετά της 2αλα/Αΐνιας εκ της Σικελίας ως €ς 
τάς Ά^ι}νας• και επειΒη εγενοντο εν Θουρίοις, ουκετι 
ζυνείποντο, αλλ* ά7Γ€λ^όντ€ς από τ^ς ν€ώς ου φανε- 
ροί ήσαν, Βείσαντες τό επι Βιαβολη ες Ζίκην κατα- 

6 πλ€ΰσαι. οΐ δ* εκ της 2αλα/;ΐινιας Τ€ως μεν εζητουν 
τόν ^ΑλκιβιάΒην και τους μετ αυτού, ως δ* ουΒαμου 
φανεροί ήσαν, ωχοντο αποπλέοντες, ό Βε ^Αλκιβιά- 
Βης ηΒη φυγάς ων ου πολύ ύστερον επι πλοίου επε^ ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ- ς", βΒ'. 101 

ραιωθη €5 Τί€\θ'Π•6ννησον Ικ της Θούριας• οΐ δ' * Αθη- 
ναίοι ^ρη^'η ^ίκΎ) θάνατον κατίγνωσαν αύτοΰ τ€ και 
των μ€τ Ικιίνον, 

Μ€τά δ€ ταύτα οΐ λοιποί των Αθηναίων στρατηγοί 62 
€ν Τ)} 2ικ€λ(α, δνο /Λ-ήοι; 'Τ0ΐιίσαντ€9 του στράτευμα- 
Τ05 καΐ λα;(ών €κάτ€ρο9, €7Γλ€ον ίυν τταντι €7γι 2€λι- 
νονντος και *Εγ€(Γπ;9, βουλόμενοι μίν €ΐδ€ΐ/αι τα 
χρημχιτα €1 δωσονσιν οι ΈγβσταΓοι, κατασκέψασθαί 
δ€ και τώι/ ϊίλινουντιων τα πράγματα και τα διά- 
φορα μαθεΐν τα προς Έγ€σταιου5. παραπλ€0ΚΓ€5 δ* 1 
Ιν αριστερά, την ΐΕικελιαν, το μεροζ το προ5 τον 
Ύνρσηνικον κόλπον, Ισχον €5 'Ιμίραν, ηιτερ μόνη Ιν 
τούτω τω /ΐ€ρ(ΐ τη% %ικ€Κία^ Έλλας πόλΐ5 Ιστίν και 
ω9 ουκ €δ€χοντο αυτούς, Ίταρεκομίζοντο. και €ν τω 3 
τταράπλω αίρουσιν "Υκκαρα, ττοΧισμα %ικανικον μεν, 
Έγ€σταιοΐ5 δέ πολεμιον ην δέ παρα^αλασσιδιον. 
και άνδραποδισαντ€$ τι)ν πόλιν τταρε^οσαν *Εγ€στ<ιι- 
οΐ5, ΤΓΰφεγενοντο γαρ αυτών ίπττ^ς, αΰτοι δέ πάλιν 
τω /Α€ν π€ζω εχωρονν δια των 2ικελών, Ιως άφίκοντο 
ες Κατάνι^ν, αί δϊ ν^€5 π€ρΐ€πλ€υσαν τα άνδράποδα 
αγουσαι. Νικίας δ€ €υ^υ5 ε$ Ύκκάρων εττι *Έτγεστης 4 
παραπλ£υσα5 και ταλλα γρηματίσας και Χαβων τά- 
λαντα τριάκοντα ιταρην €5 το στράτενμα• και τάν- 
δράποδα *άπ€δοντο και *εγενετο Ιξ αυτών €Ϊκοσί και 
€κατον τάλαντΛ και €5 τών "Σικελών τους $νμμά- 
χους π€ρΐ€πλ€υσαν, στρατιάν κ€λ€υονΓ€5 ττίμπειν τ^ 
τε )//Αΐσ€ΐα τ^ς €αυτών ηλθον εΊτΙ'Ύβλαν την Γ€λ€ατιν, 
πολερ,ιίαν ουσαν, και ον\ €ΐλον. και το θέρος ετελεύτα. 

Του δ' εττιγιγνομενου χειμωνος ευθύς την εφοΒον 63 

οΐ * Αθηναίοι εττι %νρακονσας τταρεσκευάζοντο, οι δέ 

2νρακόσιοι και αυτοί ώς €π* €Κ€ΐνους ίόνΓ€ς. €π€ΐδι/ 

γαρ αυτοΓς προς τον πρώτον φόβον καΧ την προσ- 

Βοκίαν οί * Αθηναίοι ουκ ευθνς επεκειντο^ κατά τε την 

ημεραν εκάστην προϊουσαν άνεθάρσουν μάλλον, και 2 

€π€ΐδι/ πλ€οντ€ς τά τε επεκεινα της 3ίκ€λιας πολύ 

από σφών εφαίνοντο και προς την "Υβλαν εΧθόντες 
Π— 9 103 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟϊ 

καί ΐΓ€ΐράσαντ€ς συχ €ΐλον βία, €η πλέον κατ€φρά•' 
νησαν καΧ ηξίονν τους στρατηγούς, οίον Βη οχλο^ 
φιΧ€Ϊ θαρίτησας '7Γ0ΐ€Ϊν, αγ€ίν σφας €πΙ Ιίατάνην, 

Ζ €π€ΐΒη ονκ €Κ€ίνοι €ψ' €αυτου5 €ρχονται, Ιτητης τ€ 
νροσ€λαύνοντ€ς άζΐ κατάσκοποι των %νρακοσί<ύν 
προς το στράτευμα των * Αθηναίων Ιφνβριζον άλλα 
Τ€ καΐ €ΐ ζυνοικησοντ€ζ σφίσιν αντοις μ,όίλλον ηκοιεν 
€ν τζ αλλότρια η Αεοντίνονζ €5 την οίκείαν κατοι- 
64κιουντ€ς. ά γνγνωσκοντες οί στρατηγοί των Αθη- 
ναίων καΧ βουλόμ€νοι αυτούς αγ€ΐν ναν^μΑ Ικ της 
πόλ€ως οτί ττλαστον, αυτοί δ6 ταΓς ναυσιν €ν τοσου- 
τω ΰτΓο νιίκτα παραπλ€υσαντ€5 στρατ07Γ€δον κατα- 

2 λαβείν Ιν Ιπνηβείω καί* ησνχίαν, €ΐδοτ€5 ουκ αν 
ομοίως ^ννηθεντες [και] €ΐ €κ των ν€ών προς πα/>€- 
σκευασμένονς Ικβιβάζοιεν η κατά γην Ιόντες γνα>- 
σθείησαν — τους γαρ αν ψι^υς τους σφων και τον 
δ;(λον των ^νρακοσίων τους ίππέας, ττολλονς οντάς, 
σφίσι δ' ου τταρόντων ίτητίων, βλΛτττειν αν μεγάλα, 
ούτω δέ λι/ί/^εσίαι χωρίον όθεν ΰπο των ΙτητΙων συ 

8 βλάψονται αζω, λόγου* €δι8ασκον δ' αυτούς περί του 
Ίτρος τω '0λυ/ΐ7Γΐ€ΐφ χωρίου, οττερ και κατίλαβον, 
%υρακοσίων φυγάΒες οί ίυν€ΐ7Γοντο — τοιόνΒε τι ουν 

4 προς α ίβούλοντο οΐ στρατηγοί μηχανωνται, πέμ- 
πουσιν ανδ/οα σφίσι μ\ν πιστόν, τοις δ€ των 2υρα- 
κοσίων στρατηγοΐς τη Βοκησει ουχ ησσον επιτηΒειον 
ην δέ ΚαταναΓος ο άνηρ και αττ' ανδρών €κ τ^5 Κατίχ- 
νης ηκ€ΐν εφη, ων εκείνοι τα ονόματα εγίγνωσκον, και 
ηττίσταντο Ιν τη ττολει Ιτι υπολοίπους οντάς των 

6 σφίσιν €υνόων. €λ€γ€ δ€ τους Αθηναίους αυλίζεσθαι 
άπο των οπλών εν τη πόλει, και €ΐ βούλονται Ικεΐνοι 
7Γανδι;)ϋΐ€ΐ εν ημερί^• ρητή α/Αα εω ΙπΙ το στράτευμα 
ελθείν, αυτοί μεν άποκλησειν αυτούς παρά σφίσι και 
τάς ναυς εμπρησειν, εκείνους δέ ραδιως το στράτευμα 
προσβαλυντας τω σταυρωματι αίρΐ7σ€ΐν* €ΐναι δ€ 
ταύτα τους ^υνδραχτοντας -ϊτολλους Καταναιων, και 
ι/τοι/Αάσίαι ηΒη, άφ' ών αυτός ηκεινΒφζβά^^γΟοΟξΙ^ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ, ΗΒ'. 103 

ΟΙ 8^ στρατηγοί των '^νρακοσίων, μ€τά τον κα165 
^5 τά άλλα θαρσ€Ϊν και €?ναι €ν διανοιϊξΐ και αν€υ 
τούτων ί€ναι [παρ€σκ€υάσ^αι] €ιγΙ Καταντών, €πιστ€υ- 
σαν Τ€ τω άνθρωπω πολλω άΐΓ€ρισκ€ΤΓτότ€ρον και 
€υθνς ημ€ραν $υνθ€μ€νοι, ^ ιταρίσονται, άτΓ€στ€ΐ\αν 
αυτόν, και αυτοί — η8η γαρ και των ζνμμαγων 2€λι- 8 
νουντιοι και άλλοι τι퀧 ιταρησαν — ιτρο^ιττον ιτανδτ;- 
^€1 πασιν ΙζιΙναι ^νρακοσιΌις. €7Γ€ι δέ ίτοΐ/χα αντοΐς 
και τά τήζ 'Π•αρασκ€νης ην, και αί ημ€ραι, €ν αΓς ζυν- 
έθεντο ηζειν, Ιγγνς ήσαν, ττορευόμενοι €πι Ιίατάνης 
ηνλίσαντο €πι τω %νμαίθω ιτοταμω εν τ^ Αεοντίνη. 
οι δ* *Ρί.θηνοίίοι ώς 'ζσθοντο αυτούς ττροσιόντας, άνα- 8 
λα^3όντ€5 το τ€ οτράτευμα άπαν το Ιαυτών και δσοι 
]§ικ€λών αντοΐς ^ αλλθ5 τΐ5 προσ€λ'»/λυ^€ΐ και Ιττιβι- 
βάσαντ€9 €πι τάς ναυς και τά πλοΓα, υπό νύκτα 
€πλ€ον €πι τάς 2υρακουσας. και οι τ€ Ά^τ/ναΓοι 4 
α/Αα €φ ΙζΙβαινον Η το κατά το *Ολυ/χ.πΐ€Γον ως το 
στρατόπεδον καταΧηψομενοι, και οι ιτητης οΐ 2νρα- 
κοσιων πρώτοι προσ€λασαντ€5 €ς τ»)ν Κατάνι^ν και 
αίσθόμενοι οτι το στράτευμα άπαν άν^κται άποοτρί- 
ι/ταντ€5 άγγ€λλουσι τοις π€ίοΓ5, και ζνμτταντεζ η^ 
άποτρεπόμενοι εβοηθουν επι την πόλιν. €ν τούτω 66 
δ' οι 'Α^τ^ναΐοι, μακράς ούσης της όδου αυτοΓ95 κα^ 
ησνχίαν κα&ίσαν το στράτευμα ες χωρίον εττιτη^εΐον, 
και εν ω μάχτ^ς τε άρζειν εμελλον, όπότ€ βούλοιντο, 
και οί Ιτητης των 2υρακοσιων ηκιστ *[αν] αυτούς 
και €ν τω έργω και προ αυτού λυττησειν τ^ μεν γαρ 
Τ€ΐ;(ΐα τε και οίκιίαι εΤργον και ΒενΒρα και λίμνη, 
παρά δ€ το κρημνοί, και τά εγγύς 8ενΒρα κοψαντες 2 
και κατ€ν€γκ()ντ€5 €πι ττ^ν θάλασσαν παρά τε τάς 
νανς σταύρωμα έπηζαν και €πι τω Δάσκωνι ερυμά 
τε, 2/ €υ€φοδωτατον ην τοΐς πολεμίοις, λίθοις λογάΒην 
και ^λοΐ9 διά τα;(€ων ωρθωσαν καΐ την του Άνάπου 
γεφυραν έλυσαν, παρασκευαζομένων ^ε εκ μεν της 8 
πόλεως ουδ€ΐ$ εζιων εκωλυεν, πρώτοι δέ οι ίπττης των 
2υρακοσιων προσεβοηβησαν, ίπ-ειτα δ€ ύστερον και 104 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

το '7Γ€ζον απαι/ $νν€λ€γη, καΐ προσηλθον μ^ ίγγύζ 
τον στρατεύματος των Αθηναίων το πρώτον, €7Γ€ΐτα 
δ€, ώς ονκ αντηΓροΐβ€σαν αντοίί, ανα^ωρι^σαντ€5 και 
δια^<ίντ€5 την 'ΈΧωρινην οδον ηυΧίσαντο, 

67 Τ^ δ' νστ€ραία όί 'ΑθηναΙοί και οί ξ:υμμαχρι πάρε- 
σκευάζοντο ώς €ς μάχην και ίυν€τάίαΓΓθ ώδί. δ€ίιοι^ 
μεν κ€ρας Άργ€Ϊοι ίΤχον και Μαντικές, Ά^ναΓοι δέ 

2 το μ4σον, το δέ άλλο οι ζνμμαχοι οί άλλοι, και το 
μεν ημισν αντοΐς τον στρατεύματος €ν τω πρόσθεν 
ην, τ€ταγμ€νον €πι οκτώ, το δ€ ημισν εττΐ ταις €νναΐς 
εν -Λ-λαισίω, €7γι οκτώ και τούτο τετα-γμενον* οίς €1- 
ρητο, 5 αν του στ/)ατ€υ/Αατ09 τι νον^ μάλιστα^ €ψο- 
ρωντας τταραγίγνίσθαι, και τους σκευοφόρονς €ντ6ς 

8 τούτων των Ιττιτάκτων Ιττοιησαντο, οι δέ %νρακ6* 
σιοι έταζαν τους /Μ,έν ιίπλιτας €φ* εκκαί^εκα, δντας 
ΐΓανδτ//Α€ΐ 2υρακοσιου9 και δσοι ζύμμαχοι τταρησαν 
— Ιβοηθησαν δε αυτοΓς ^ελινουντιοι /ΐ€ν μάλιστα^ 
€7Γ€ΐτα δέ καΐ Γελωων ίπ7Π7^> '^'^ (νμπαν ^ς διακό- 
σιους, και Ιίαμαρίναίων Ιτητης όσον €ΐκοσι και το^ό- 
ται ώς ττενττ/κοντα — τους δέ Ιππίας €ΤΓ€τάζαντο ΙπΙ 
' 4 τω δ€^ιω, οτ5κ έλασσον δντας η διακόσιους και χιΧίονς, 
παρά δ' αυτούς και τους ακοντιστάς. /χελλουσι δε 
τοις *ΑΘηναίοίς προτέροις Ιπνχειρησ€ΐν ο Νικίας κατά 
τε Ιθνη, ετΓίπαριών έκαστα, και ζνμπαχτί τοιάδε τταρ- 
εκ€\ευεΓ0. 

68 ** Πολλ^ μίν παραινέσει, ω άνδρες, τι δει χρησθαι, 
οι πάρεσμεν Ιπ\ τον αυτόν αγώνα; αυη; γαρ η παρα- 
σκ€νη ικανωτερα /ι,οι ^οκεϊ εΤναι θάρσος τταρασχειν 
ι} καλώς λεχ^έντες λόγοι μετά άσθενονς στρατοπέΒον, 

2 οτΓου γαρ 'Αργειοι και Μαντιν^ς και * Αθηναίοι και 
νι/σιωτών οί πρώτοι Ισμεν, πως ου χρι; /Αετά τοιώνδί 
και τοσώνδε ζνμμάγων -ίταντα τίνα (ϋ-^αΧην την ελ- 
πίδα της νίκης εχειν, άλλως τε και προς άνδρας παν- 
δτ/ρ,εί τε άμυνομενονς και ουκ απολεκτους ώσπερ και 
ο/ρ,ας, και προσέτι 2ικελιώτας, οί νπερφρονονσι μεν 
ημάς νπομενονσι δ' ου, δια το Τί^ν Ιπιστημην της 3ΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', 5Θ'. 1Θ5 

τόλμηζ ησσω ίχαν ; ιταψαστητω 84 τινι καΐ τόδε, 8 
νολν Τ€ απο τη^ ημ€Τ€ραζ αυτών €Τναι καΐ ιτρος γ^ 
ονΒ€μια φιλία, 07'^^''<* Μ <ιντθ4 μα\6μ€νοι κτησ€σθ€. 
και τουναντίον νιτομίμνησκω νμΛ% η οΐ ττοΧίμιοι 
σφίσιν αυτοΪ5 €5 οΓδ' οτι. παρακ€λ€υονται• οι μίν 4 
γαρ, ΟΤΙ ττερί πατρίδος Ισται ό άγων, €γώ δ€, οτί ουκ 
Ιν ίτατριδι, ίζ η^ κρατ€Ϊν δ€Γ ^ μη ραδιως άττογωρύν 
οι γείρ ΙπτΓ^ς ττολλοι €πιΚ€ίσονται, * τ^ς τ€ ουν υμετέ- 
ρας αυτών ά$ίας μνησθέντες ΙττΙΧΘετε τοΓϊ €ναντιοις 
τΓροθυμως και τ?/ν παρουσαν άνάγκτ/ν και άττορίαν 
φοβ€ρωτ€ραν ηγησάμενοι των ιτολζμίων** 

Ό μ\ν Νικίας τοιαντα ιταρακίλευσάμενος Ιττη^ζ. 69 
το στρατότηΒον €υθύζ, οι δ€ ^νρακόσιοι άπροσ^όκΊγ- 
τοι μίν Ιν τω καιρώ τούτω ήσαν ώς η[δ)/ μαχούμενοι, 
και τιν€5 αυτοΐς €γγυ9 τ^5 πόλεως ούσης και άττελη- 
'Χύθεσαν οι δ€ και δια σπουδής ττροσβοηθουντες 
δρο/^ιφ ύστεριζον μεν, ως δε Ικαστός ιτη τοις ίτλειΌσι 
ττροσμίζίΐεν καθισταντο, ου γαρ δι; ιτροθυμία ελλι- 2 
ιτεΓς ί7^αν ουδέ τόλμτ^ οΰτ' €ν ταυτι; τη μάχτ^ ουτ Ιν 
ταις άΛΛαΐ9, αλλά τ^ μϊν ανάρια ού\ ησσους ες όσον 
η επιστήμη άντ€;(θΐ, τω δέ ελλειττοντι αυτ^ς και την 
βούλησιν άκοντες ιτρουδιδοσαν. όμως δ€ ουκ αν 8 
οΐόμενοί σφίσι τους ^Αθηναίους προτέρους επελθεΐν 
και δια τάχους άναγκαζόρ-ενοι άμύνασθαι άναλαβόν- 
τες τα όπλα ενθυς άντεπηεσαν. και πρώτον μεν 
αυτών εκατερων οι τ€ λιθοβόλοι και σφενδον^ται 
και τοίόται προύμάχοντο και τροπάς οϊας εικός ψιλούς 
αλλήλων εποίουν €7Γ€ΐτα δέ μάντεις τε σφάγια πρού- 
φερον τα νομιζόμενα και σαλπι-γκταΐ ζύνοΒον επω- 
τρυνον τοις όττλίταις, οι δ' εχωρουν, ϊυρακόσιοι μεν 4 
7Γ€ρι τ€ πατριΒος μαχούμενοι και της ίδιας Ικαστος 
το μεν αύτίκα σωτηρίας το δέ μέλλον ελευθερίας, τών 
δ' ενάντιων * Αθηναίοι μεν περί τε της άλλοτρίας οι- 
Κ€ΐαν σχεΐν και την οίκείαν μη βλάψαι ησσώμενοι, 
*Αργεΐοι δε και τών $υμμάχων οι αυτόνομοι ξυγκτη- 6 
σασθαί τε εκείνοις εψ' ά ηλθον και τι^ν ύπάρχρυσαν 106 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

σφίσι ΊτατριΒα νικησαντ€ς -ττοίλιν Ιιτιδαν το δ* νττψ 
κοον των ζνμμάχων μίγιστον μ\ν ν€ρι τη^ αντίκα 
αι/€λ7Γίστου σωτηρίας, ην μη κρατωσι, το νρόθνμον 
€Ϊχον, €7Γ€ΐτα δ€ €ν παρβργο) καΐ €ΐ τι άλλο ίυγκατα- 

70 στρ€\Ι/αμ€νοΐζ ραον αντοΐς νπακσυσ€ται. γ€νομ€νηζ 
δ* €ν χ€ρσι τής μό-χ^^ «ττΐ πολν ακΓ€ΐ;(ον αλλι/λοΐ9, 
καΐ ζνν€βη βροντάς Τ€ α/Αα τινάς γενέσθαι και άστρα- 
Ίτάς και νδωρ πσλΰ, ώστ€ τοΓϊ /Μ,€ν πρώτον /ιαχο/Α€- 
νοΐ5 και €λαχιστα πολεμώ ωμιληκόσι και τοντο ίυν- 

3 ετΓίΧαβΙσθαι τον φόβον, τοις δ' ΙμτΓίΐροτεροιςτά μεν 
γιγνόμενα και ωρςι Ιτονς περαίνεσθαι δοκ€ΐν, του5 δί 
αν^€στώτα5 ιτολυ μ^ίζω εκπΧη^ιν μη νικωμενονς 
Ίταρεχειν, ωσαμενων δέ των Αργείων πρώτον το 
€υωνν/Αον κέρας των "^νρακοσίων και /ιγγ' αυτούς των 
* Αθηναίων το κατά σφας αυτούς παρερρηγνντο η8η 
και το ό[λλο στράτευμα των %νρακοσίων και €9 φνγην 

8 κατέστη, καΙ έπ\ ποΚν μεν ονκ εΒίωζαν οι ^Αθη- 
ναιοι — οι γαρ ίππ^ς των 2νρακοσιων ττολλοι δντ€5 
και αησσητοί εΐργον και εσβαλόντες ες τονς οπλίτας 
αντων €1 τινας ττροδιώκοντας ιδοιβν, άν€στ€λλον — 
€ΐΓακολου^σαντ€5 δέ αθρόοι, όσον ασφαΧως είχε, 

4 ποίλιν €7Γβν€χώρονν και τροτταίον Γστασαν. οι δέ 2ν- 
ρακόσιοι άθροισθέντες ίς την *Ελωρινην όδον και ώς 
εκ των παρόντων ζννταζάμενοι ες τε το Όλι;/Α'Λ•ΐ€ΐον 
ορ.ω9 σψών αυτών παρέπεμψαν φνλακην, 8είσαντες 
μη οι ^Αθηναίοι των χρτ/ρ.ατων α ην αυτόθι κινη- 
σωσιν, και οι λοιττοι επαν€χωρησαν ες την πόλιν. 

71 οι δέ Ά^ναΐοι -ττρος μ€ν το ίερον ονκ ηλθον, ζνγκο- 
^ισαντ€5 δέ τους Ιαυτών νεκρονς και €πι πνράν επι- 
θέντες ηνλίσαντο αυτού, τη δ' νστεραία τοις μεν 
2υρακοσιοΐ9 άπέΒοσαν νποσπονΒονς τονς νεκρούς—^ 
άπ€^ανον δέ αυτών και τών Συμμάχων περί εζηκοντα 
και διακόσιους — τών δ€ σφετέρων τα οστά έ^η/εΚί,ζαν 
— άπέθανον δέ αυτών και τών ζνμμάχων ως πεντη^ 
κοντά— και τα τών πολεμίλύν σκύλα <ίχρντες άπΐ• 
ΐΓλ€υσαν Ις Καταντών• χειμων τε γαρ ην και τον ΣΤηΤΑΦΗΣ ς", ΟΒ'. 107 

'ΐΓθΚ€μον αντ6θ€ν ττοί^θοΛ ουττω ΐΖ6κ€ΐ δυνατόν €Τναι, 
νρίν αν ίιπΓ€α5 τ€ μεταπεμλΙ/ωσιν €κ των * Αθηνών καΙ 
Ικ των αΰτό^€ν ζνμμάχων αγ€ΐρ(οσιν, δπω5 ^αι; τταντά- 
παχην ιπποκρατωνταχ, και χρήματα δ€ α/ία αντόθεν 
Τ€ ζνλλέζωνταί και παρ' * Αθηναίων ίλθτι, των Τ€ 
πόλεων τινας νροσα-γάγωνταί, ας ο^^πιξον /ι.€τά τ»7ν 
μάχην μάλλον σφων νιτακονσεσθαί, τα Τ€ άλλα και 
σΐτον και όσων δεοι παρασκευάσωνται ώ$ €ς το Ιαρ 
€ΐΓΐχ€ΐρι^σοντ€5 ταις ^νρακουσαις. 

Και οι μ€ν ταύτη τη γνώμη άνίπλευσαν ίς την 72 
Νά^ον και Κατάνην ^ιαχειμάσοντες, %νρακόσιοι δ^ 
τον$ σφ€Γ€ρους αντων νεκρούς θάψαντες ίκκλησίαν 
€ΐΓθίουν. και παρελθών αυτοΓβ Έρμοκράτης ό *Ερ- 
μωνος, άνηρ και €ς ταλλα ζννεσιν ονδενος λξίπό/ιενος 
και κατά τον νόλε/ιον εμπειρίφ τ€ ικανός γ€νό/χ.€νο$ 
και άνδρια επιφανής, Ιθάρσννε τ€ και ουκ €ΐα τω 
γεγενημένω ενδιδόναι* ττ^ν /ιέν γαρ γνωμην αυτών 2 
ουχ ησσησθαι, την δέ άταζίαν )8λάϊ/ται. ου μεντοι 
τοσούτον γ€ λειφθηνοΛ όσον είκος είναι, άλλως Τ6 
τοις πρώτοις των 'Έλληνων εμπειρί^ βιώτας, ως 
ειττειν, χειροτεχναις, άνταγωνισα/ιενους. /ιεγα δέ 
^λώ^αι και το ττλ-^^ος των στρατηγών και τ?/ν -λ-ο- 
λυαρχίϊαν — ^^σαν γαρ ττεντεκαιδεκα οί στρατηγοί αυ- 
τοίς — των τ€ ττολλών την άζνντακτον άναρχιαν. ^ν 3 
δέ ολίγοι Τ€ στρατηγοί γένωνται έμπειροι και εν τω 
χειμ,ώνι τούτω παρασκευάσωσί το όπλιτικόν, οΓς τε 
όπλα μη ίστιν εκπορίζοντες, όπως ως πλείστοι έσον- 
ται, και τη άλλη μελέτη προσαναγκάζοντες, εφη κατά 
το είκος κρατησειν σφάς των εναντίων, ονδριας μεν 
σφίσιν νπαρχουσης, ευταξίας δ' ες τά Ιργα προσγε- 
νομενης' επώωσειν γαρ αμφότερα αυτά, την μεν 4 
μετά κίνδυνων μεΚετωμενην, την δ* ευι/τυχιαν αυτι}ν 
εαυτές μετά του ττιστοΰ τ^ς επιστήμης θαρσαλεω- 
τεραν Ισεσ^αι. τους τε στρατηγούς και ολίγους κοιι 
αυτοκράτορας χρηναι ίλεσθαχ και ομοσαι αυτοΐς το 
ορκιον ^ μ.97^ εάσειν άρχειν, οττη αν εττιστωνται* ούτω 103 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

γαρ α Τ€ κρύττ€σθαι βεί μάλλον αν στ€γ€σθ<η κοίΧ 
ταλλα κατά κόσμον και απροφασίστως παρασκ€να- 
Τδσ^ΐ'αι. καΐ οι %νρακ6σιθί αυτού άκονσαντ€ς Ιψη- 
φίσαντό τ€ πάντα, ώ« ^κ€λ€υ€, κα\ στρατηγον αυτόν 
Τ€ €ΓλοκΓθ τον '^ρμοκράτην καΐ *Ηροικλ€ΐδι;ν τον 
Αυσιμάχρυ καΧ ΐΕικανον τον Έζηκ^στου, τούτουζ 
τρας, και €9 την Κόρινθον και €9 την Αακ€8αι/Αονα 
νρίσβ€ΐ^ άτΓ€<η'€ΐΧαν, όπως ζυμμα^ία Τ€ αυτοΐς πάρα- 
γενηται και τον προς * Αθηναίους 7ΓΟλ€μον β€βαί6τ€' 
ρον ν€ίθωσί ποΐ€Ϊσ^αι ίκ του προφανούς νπ€ρ σφων 
τους Αακ€Βαψ.ονίους, Γνα η άπο της ^ικίλίας άπα• 
γάγωσιν αυτούς η προς το €ν 2ικ€λιςι στράτ€υμα 
ησσον ωφ€λίαν οΛΛι^ν Ιπιπίμπωσιν, 

74 Το δ\€ν τ^ Κατάη; στράτ€υμα των ^Αθψσχων 
ΙΙπλ€υσ€ν €ύθυς ίπΐ 'Μ.€σσηνην ως προΒοθησομίνην, 
και ά μ€ν ΐπράσσετο ουκ €γ€ν€το• * Αλκιβιάδης γαρ 
δτ άπ^€ΐ €Κ τ^5 άρχης η&η /ϋΐ€τά7Γ€/Απτο5, Ιπνστάμ€' 
νος ΟΤΙ φνϋζοιτο, μηνυιι τοις των Ιξνρακοσιων φίλοις 

2 Τ0Γ5 έν τ^ 'Μ.€σσηνι^ ζυν€ίΒως το μίλλον οι δ€ τους 
Τ€ άνδρας Βΐ€φθ€ίραν πρότ€ρον, και τ6τ€ στασιάζοντ€ς 
και €ν οττλοις οντες €ΐΓ€κράτουν μη Βέχιεσθαι τους 
*Αθηναίους οΐ ταντα βουλ6μ€νοί, ημέρας δ^ /ΐ€ΐ- 
ναντ€5 ΐΓ€ρι τρ«9 και δ€κα οι * Αθηναίοι ως Ιχ€ΐμά'' 
ζοντο και τα εττιτι^δεια ουκ €Γχον και προύχωρ^ι ού- 
δ€ν, άπ€λ^όντ€ς €5 Ν(£ίον και σταύρωμα π€ρι το 
στρατόττεδον ποιησάμ€νοι αυτού 8ΐ€χ€ίμ€ίζον και 
τριήρη άπ€στ€ΐλαν €5 τάς Ά^ι/νας εττί τ€ χρήματα 
και ίππ€α9, οιτως αρΛ τω ηρι παραγένωνταιΐ 

75 *Έίτ€ίχιζον δέ και οι ΐΕυρακόσιοι ίν τφ χ€ΐρ.ώνι 
προς Τ€ τ^ πόλ€ΐ, τον Ύ€μ€νίτην €ντ05 ποιησάμενοι, 
Τ€Ϊ\ος παρά πάν το προς τάς Έπιπολάς ορών, όπως 
μη δι* ίλάσσονος €ύαποτ€ίχιστοι ωσιν, ην άρα σφάλ- 
λωνται, και τα Μέγαρα φρούριον και Ιν τφ 'Ολυρ- 
πΐ€ΐω (ΐλλο* και την θάλασσαν προ€σταυρωσαν 

3 πανταχ5 ^ άποβάσ€ΐς ήσαν, και τους * Αθηναίους 
€ίδοτ€5 €ν τ^ Νάίφ ;^€ΐρΛξοντα5 Ιστράτ€υσαν παν^η^ ΓΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΟΓ- 109 

μ€Ϊ €7γΙ την Κατάη/ν, καΐ της Τ€ γης αυτών €Γ€μον 
και τάδ των * Αθηναίων σκηνάς και το στρατόττίδον 
€μ'7Γρησαντ€ς άνεχωρησαν Ιπ οίκον, και ιτυν^ανό- 
μ.€νοι τους Αθηναίους ές την Κα/χαριναν κατά τ»7ν 
€771 Λάχι;το5 'γ€νομ€νην ζυμμαχίαν 'πρ€σβ€ν€σθαι, €ΐ 
πω9 ιτροσαγάγοιντο αυτούς, άντ€ΤΓρ€σ)3€υοντο και 
αυτοί• ο^^^'^^ϊ' 7^ υτΓοτΓτοι αυτοΓς οΐ Κα/ι.α/)ΐναΓοι /αϊ} 3 
ττροθυμως σφίσί μητ ίπΐ την πρωτην μάχην πίμψαι 
ά ίττεμψαν, Ις Τ€ το λοιπόν μη ουκέτι βουλωνται 
αμύν€νν, 6ρωντ€ς τους ^Αθηναχονς €ν τη μάχο «υ 
πράξαΛηας, ττροσχωρωσι δ' αυτοίς κατά την Ίτροτίραν 
φύίίαν π€ΐσ^€ντ€ς• άφικομένων ουν €κ μ.€ν Συρα- 
κουσών Έρμοκράτονς και άλλων €5 την Καμάριναν, 
άτΓο δέ τών Αθηναίων Έύφημον μ€& ίτέρων, 6 
'Έιρμοκράτης ίυλλογου γενομένου των Καμαριναίων 
βουλόμενος νρο8ίαβαλ€Ϊν τους ^Αθηναίους ίλεγε 

Τ0Κ3&€, 

"Ου την τταρουσαν δυνα/ιιν τών * Αθηναίων, ω Κα- 7 6 
μαρνναίοι, μη αυτήν καταπΧαγητε δ€ΐσαντ€ς Ιττρεσ' 
βευσάμ^θα, αλλά μαΧΚον τους μίλΧοντας άττ' αυτών 
λογούς, ττρίν τι και ημών ακουσαι, /«; υ/ιας 7Γ€ΐσωσιν. 
^κουσι γάρ €5 τι^ν 2ικ€λίαν ττροφάυσει. μ\ν ^ ιτννθά- 
νεσθε, διάνοια δ€ ην νάντες υπονοουμεν* καί /μ,οι 2 
δοκουσιν ου Λ€οντίνου5 βουΧ^σθαι, κατοικίσαι, (ΐλλ* 
^/ι,άς /ιάλλον Ιζοικίσαί, ου γαρ δι; €υλογον τάς /υιεν 
€Κ€Γ πόλεις ανάστατους ιτοιειν, τάς δέ ενθάΒε κατοι- 
κίζ€ί,ν, και Λ€οντίνων /ϋΐ€ν Χαλκιδεων όντων κατά το 
ζυγγ€ν€ς κηΒεσθαι, Χαλκιδεας δέ τους €ν Ευ)5οίςι, ών 
οιδε άποικοι €ίσι, δουλωσα/^ένους ^€ΐν. Τ]5 δ€ αυττ^ 3 
ΐδί^ €κεΐνά τ€ ίσχον και τά Ινθά^€ νυν π€ΐρώνται• 
ι5γ€/χόν€ς γάρ γενομένου εκοντων των τ€ Ιώνων και 
όσοι άπο σφών ^σαν ζύμμαχοι ως Ιπι του Μι^δου 
τιμωρία, τους μεν Χειττοστρατίαν, τους δέ €π* οίλλι^λους 
στρατευειν, τοις δ* ώς Ικάστοις τίνα εΤχον αιτίαν 
€υπρ€7Γ^ €π€ν€γκόντ€ς κατ€στρεψαντο, και ου περί 4 
ττ5ς ΙΧευΟερίας άρα ουτ€ ούτοι τών Ελλι;νων οΰ^ οι 110 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

'Έλλιρ'€5 τ^5 εαυτών τω Μιτδ*^ άντ€στησαν, ν€ρ\ ΒΙ 
04 μ^ σφίσιν άλλα μή €Κ€νναΛ καταδουλ<όσ€(ι»ς, οΐ 8* 
ΙΐΓΐ δ€σΐΓ<)τον μ€ταβολ•η, ουκ άζνν€ηύΤ€ρον, κακοξνν- 

77 €τωτ€ρον δ€. αλλ* ου γαρ δ^ την των Αθηναίων 
€υκατηγ6ρητσν οΰσαν πόλιν ννν ηκομεν άποφανονντε^ 
Ιν €ίδ^ιν οσα αδικεί, πολύ δ€ /ιάλλον ημάς αύτουδ 
αίτιασό/Α€νοι, δτι Ιχοντες παραδείγματα των τ Ικ€Ϊ 
*Ε\ληνων, ως ΐΒονλωθησαν ουκ άμννοντες σφίσιν 
αυτοΓς, καΐ νυν Ιφ* ημάς ταυτά παρόντα σοφίσματα, 
Αεοντίνων τ€ ίιτ/γενών κατοικίσεις και Έγεσταιων 
ξυμμάχων Ιπικουρίας, ου ξυστραφέντες βουλόμεθα 
προθυμότερον δεΐ^αι αυτοΓς,οτι ουκ'Ίωνες τάδεείσιν 
ουδ' Έλλΐ7<ΠΓΟντιοι και κ»/σιώται, οι Βεσττότην η 
ΜηΒον η €να γ€ τίνα άει μεταβάλλοντες δουλουκται, 
άλλα Αωριης 4λεύθεροί απ αυτονόμου της ΤΙελο- 
2 ποννησου την 'Χικελίαν οίκονντες. ή μίνομεν, εως 
αν έκαστοι κατά πόλεις ληφθωμεν, είδότες οτι ταύτη 
μόνον είλαιτοί εσμεν, και ορωντες αυτούς επι τούτο το 
εΤδος τρεπομίνους, ώστε τους μεν λόγοις ημών δι- 
ϊστάναι, τους δε ξυμμάχων ελττιδι εκττολε/ϋΐουμ προς 
αλλτ^λους, τοις δε ως εκάίττοις τι προσηνίς λ&γοντες 
δύνανται κακουργειν; και οΐόμεθατου αποΘεν ζυνοίκου 
προαπολλυμενου ου και ες αυτόν τίνα ^^ειν το 
δεινόν, προ δε αυτού μάλλον τον πάσχοντα κα^ 
αυτόν Βυστυχείν ; 

78 " Και ει τω άρα παρεστηκε τον μίν 2υρακόσιον, 
εαυτόν δ' ου, πολεμιον είναι τω Άθηναίω, και δεινόν 
ι/γεΓται υπέρ γε τ^ς εμης κινδυνευειν, ενθυμηθητω ού 
περί της εμης μάλλον, εν ϊσω δε και τ^ς εαυτού άρ,α 
εν τ^ εμη μαχούμενος, τοσουτω δ^ και άσφαΧεστερον, 
δσω ου προΒιεφθαρμ^νου ε/Λοΰ, ^ων δε ξυμμαχον 
2 ε/ιε και ουκ έρημος άγωνιειται• τόν τε * Αθήναιον μη 
την του ^υρακοσιου εχθραν κολάσασ^αι, τ^ δ' εμη 
προφάσει την εκείνου φιλίαν ουχ ησσον ^ε)9αΐω- 
σασ^αι βούλεσθαι. ει τε τις φθονεί μεν ή και 
φοβ€ΐται — αμφότερα γαρ τάδε πάσχει τα μείζ<£ 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Γ', Οθ'. 111 

δκχ δ€ αυτά τάς '^υρακονσα^ κακωθηναι μεν, ίνα 
σωψρονισθωμεν, )3ουλ€ται, π€ριγ€ν€σθαι §€ * €ν€κα 
της αυτού άσφαΚείας, ουκ άνθρωπίιη^ς ^%η/άμ€ως 
^βοΰλτ/σιν Ιλττίζεί' ου γαρ οίον Τ€ άμα της τ€ Ιπιθυ- 8 
μίας καΙ της τύχης τον αυτόν ομοίως ταμίαν 'γ€ν4σθαι, 
και €1 γνωμτι αμοψτοί, τοις αΰτου κακοΐς ολοφυρθείς 
τά\ αν ίσιας και τοις Ιμοίς άγαθοϊς ποτέ βουΚηθ^ίη 
αυΟι,ς φθονησαι, αδύνατον §€ προεμ^νω, και μή τους 
αυτούς κίνδυνους, ου περί των ονομάτων άλλα περί 
των €/ογων, €^€λι;σαντι ιτροσλαβεΐν λόγω μίν γαρ 
την ημ€Τ€ραν δΰνα/χιν σωζοι αν τις, ^γω δέ ττ^ν αυτοΰ 
σωτηρίαν. και ^οίλιστα €ΐκος ην υμάς, ω Κα/^ια- 4 
ριναΐοι, όμορους οντάς και τα Βευτερα κινδυν€υσοντας, 
Ίτροορασθαι αυτά και μη μαΧακως, ωσΊΓ€ρ νυν, ζυμ•" 
μαχ€Ϊν, αυτούς δ€ ττρος ημάς μάλλον ίοντας, α7Γ€ρ, 
€1 €ς την Καμαριναίαν πρώτον άφίκοντο οι * Αθηναίοι, 
δ€Ορ,€νοι αν €7Γ€καλ€Ϊσ^€, ταΰτα €Κ του ομοίου και 
νυν παρακ€λ€υο/Αενους, δπως μη^Ιν ίνΒωσομεν, φαί- 
νεσθαι, άλλ' ου^' υμ€Ϊς νυν γ€ πω ουθ* οί άλλοι 
€7Γΐ ταΰτα ωρμησθε, 

"Α€ΐλί<ι. δέ ίσως το δίκαιον προς Τ€ ημάς και προς 79 
τους €πιόντας θ€ραπ€υσ€Τ€, λέγοντες ζυμμαχίαν είναι 
τμΐν προς * Αθηναίους* ην γ€ ουκ €7γι τοις φίλοις 
€ποιησασθ€, των δ€ έχθρων ην τις €φ* ύμας ϊ,η, και 
τοις γ€ *Αθηναίοις βοηθεΐν, όταν υττ* άλλων, και μτ 
αυτοί, ωσπ€ρ νυν, τους πελας άδικωσιν, €7Γ€ι οΰδ* οί 
'ΡιΤγινοι οντ€ς Χαλκιδ:^^ Χαλκιδ€ας οντάς Λ€οντινους 
€^€λουσι ίυγκατοικιί€ΐν. και δίΐνον €ΐ €Κ€Γνοι μεν 2 
το (ίργον του κοίλου δικαιω/χατος υΐΓθ7ΓΤ£υονΤ€ς ίΐλο- 
γως σωφρονουσιν, υμεΐς δ' €υλόγω προφάσει τους 
/^.«ν φύσει πολεμίους βουλεσθε ωφελειν, τους δ€ Ιτ* 
/χαλλον φύσει ζυγγενεΐς μετά των εχθίστων Βιαφθεΐ- 
ραι. αλλ* ου δίκαιον, άμύνειν δ€ και /μ,ι) φοβεΐσθαι 
την παρασκευην αυτών ου γαρ, ^ν ^ρ.€Γς ζυστωμεν 
πάντες, 8εινη εστίν, άλλ' -^ν, όπερ ούτοι οτπευδουσι, 
τάναντια διαοΓτώ/Α€ν• ίπεί ού^ε προς ημάς μόνους 112 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

4λθόντ€ζ καΐ μόγτι 7Γ€ριγ€νόμ€νοι ίπραζαν α ηβον~ 
βΟλοΓΓΟ, άττηλθον δέ δια τάχους. ώστ€ ουκ αθρόους 
γ€ δντα5' €ΐκο5 άθνμ{ίν, Ιέναι δ€ €5 την ζνμμαχίαν 
προθνμότ€ρον, άλλως τ€ καΧ άττο Π€λθ7Γονη^σου 
'παρ€σομ€νης ωφ€\ίας, οΐ τώνδ€ κρίίσσονς €ΐσι το 
τταράτταν τα 7Γθλ€/Αΐα' κ€ΐ1 ^ι) Ικ^ίνην την προμηθ€ΐαν 
^κ€Ϊν τω 1^/αΓι/ μ€ν ϊσην €ίν<η, νμΧν δ€ άσφαΧη, το 
μη8€Τ€ροί^ δι/ ως και αμφοτέρων οντάς $νμμάχον^ 
βοηθ€ΐν, ον γαρ ^ογω ίσον, ωσπερ τω δικαιώ/ϋΐατι 
2 €στιν. €1 γαρ δι* ν/χας /υιι/ ίυ/ι/χα;(ΐ7σαντας ο Τ€ 
παΰών σφαλι;σ€ται και ό κρατών π€ρΐ€σται, τι άλλο 
^ τ^ αυτ^ άτΓουσια τοις μ€ν ουκ ι}/χυνατ€ σω^^ναι, 
τους δέ ονκ €κωλυσατ€ κοικους γενίσθαι ; καίτοι 
κάλλιον τοις άδικου/χένοις και ά/Αα ζχτγγενέσι προσ- 
θ€μ€νους την τ€ κοιη/ν ώφελιαν τ^ ΐΕιΚ€λια ψυλά^<ιι, 
και τους * Αθηναίους, φίλους δι) οντάς, ^ι) €άσαι άμαρ- 
8 Τ€Γν. ίυν€λόντ€ς Τ€ λ^γομεν οί ^υρακοσιοι €κδι- 
δάσκ€ΐν /ΐ€ν ουδ€ν Ιργον €Γναι σα<^ώς ουΓ6 υ/Αας οΰτ€ 
τους άλλους, π€ρι ων αυτοί ουδέν χ€Γρον γιγνώσκ€Τ€• 
δ€0/Α€^α δ£, και μαρτυρόμεθα ά/ι,α, €ΐ /αϊ) 'π€ίσομ€ν, 
ΟΤΙ €πιβουλ€υ6μ€θα μϊν υττο 'Ιωνων άα πολ€ρ,ίων, 

4 ΐΓροδιδό/λ€^α δ€ υπο υμών, Αωρνης Δωρΐ€ων. και €1 
καταστρίψονται ημάς * Αθηναίοι, ταις ^€ν υμ^τίραΐζ 
γνώ/Ααις "κρατί/σουσιν, τω δ* αυτών ονο/Αατι τιμηθη- 
σονται, και τ^ς νίκϊ/ς ουκ άλλον τινά ά^λον ^ τον 
τι/ν νίκι/ν -Λ-αρασχόντα ληψονται* και €ΐ αυ ημ€Ϊζ 
ΐΓ€ρΐ€σ6μ€θα, της αίτιας των κινδύνων οι αυτοί την 

5 τιμωρίαν υφίζ€Τ€, σκοπείτε ουν και αΙρ€Ϊσθ€ η8η 
η την αυτίκα ακινδύνως δουλ€ίαν, η καν ΤΓ€ριγ€ν6μ€νοι 
μ^θ* ημών τοΰσδ€ τ€ μη αίσχρώς δ€σπότας Χαβύν, 
και τι)ν -ϊτρος ημάς (.χθραν, μη αν βραχμαν γ€νορ.€- 
νην, Βιαφυγεΐν» 

81 Τοιαύτα ρ.€ν ο Έρμοκρατης €Τ7Γ€ν, ό δ' Εύφημος 
ο των * Αθηναίων πρεσβευτής μετ αυτόν τοιάδ€. 

82 " *Αφικ6μ€θα μεν ίττΐ της ττρότερον ούσης ξυμμα- 
χιας αναν€ωσ€ΐ, του δέ ^υρακοσίου καθαψαμενου, ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΠΓ. 113 

ανάγκη και ΊτερΙ τη^ ^ΡΧ^^ είπίΐν ώς €ΐκότως Ιίχομ^ν. 
το μϊν ονν μ€γιστον μαρτνριον αντοζ €Τπ€ν, δτι οι 
"Ιωνες α€ί ποτέ ττολε/Αίοι τοις Αωρΐ€νσιν ίΐσίν. €χ€ί 2 
δέ και οΰτως* ι;/χ€Γ5 γαρ "Ιωνες οντ€ς ΤΙ^λοττοννησίον; 
Αωρί€.νσι και πλ€ίοσιν ονσι και τταροικοΰσιν €σκ€- 
ψάμίθα οτω τρόπω ηκιστα αντων νπακονσ6μ€θα, και 
^€τά τα Μτ/δικα νανς κτησάμενοι της μεν Λακεδαι- 
μονίων άρχης και ηγεμονίας άττηλΚάγημεν, ουδέν 
προσήκον μάλλον τι εκείνους ημΐν η και ημάς εκεί- 
νοις επιτάσσειν, ττλην καθ* όσον Ιν τω τταρόντι μει- 8 
ζον Ισγνον, αντοί Ζε τωννπο βασιΧ.€Ϊ πρότερον όντων 
ηγεμόνες καταστάντες οίκονμεν, νομίσαντες ηκιστ 
άν νίΓο ΤΙελοποννησίοις ούτως είμαι, ^νναμιν έχοντες 
^ άμννούμεθα, και €δ το ο,κριβες είττεΐν ουδέ αδίκως 
καταστρεψάμενοι τους τε Ιωνας και νησιωτας, ους 
ζυγγενείς φασιν δντας ημάς ^υρακόσιοι δεδουλώσ^αι. 
ηλθον γαρ εττι την μητροττοΧιν εφ ημάς μετά του 4 
Μι}δου και ουκ ετόλμησαν άττοστάντες τα οικεία 
φθεΐραι, ωσττερ ημείς εκλιπόντες την πόλιν, ^ουλείαν 
δε αυτοί τε εβούλοντο και ημΐν το αυτό εττενεγκειν. 
άνθ* ων άζιοί τε δντες άμα άρχομεν, δτι τε ναυτικον 83 
πλείστον τε και προθυμίαν άπροφάσιστον παρεσχό- 
μέθα ες τους "Έλληνας, και διότι και τω Μι/δω, ετοι- 
μως τούτο Βρωντες, ούτοι ημάς ιίβλαπτον, άμα δε της 
προς Ιίελοποννησίους Ισχύος ορεγόμενοι. και ου 2 
καλλιετΓοΰ/Αεβα, ώς η τον βάρβαρον μόνοι κα^ελόν- 
τες εΐκότως άρχομεν, η Ιπ Ιλενθερία τ^ τώνδε μάΧλον 
η των ζυμπάντων τε και τη ημίτερα αυτών κινδυνευ- 
σαντες. πασι δε άνεπίφθονον την προσηκουσαν σω- 
τηρίαν Λκπορίζεσθαι, και νυν της ημετέρας ασφα- 
λείας ένεκα και ενθά8ε παρόντες όρωμεν και υμίν 
ταύτα ζυμφίροντα. άποφαίνομεν δε εξ ων οιδε τε 8 
Βιαβαλλουσι και ΰμεΐς μάλιστα επ\ το φοβερωτερον 
υπονοείτε, ειδότες τους ττεριδεώς υττοτιτεΰοντάς τι 
λόγου μεν η^ονη το παραυτίκα τερπομενους, τ^ δ 
εγχειρήσει ύστερον τα ζυμφεροντα πράσσοντας, την 114 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Τ€ γαρ 4κ€ί αρχήν €φηκαμ€ν δια 8€09 ^χ^^ν και τά 
€νθάΒ€ δια το ά,υτο 'ηκ€ΐν μ€τά των φίλων ασφαΧως 
καταστησομ€νοι, και ου Βονλωσομ€νοι, μη τταθύν δέ 
μ^αXΚον τούτο κωλυσοκτ€5. 

84 "ΎιτολάβΎ/ δ€ /Αΐ;δ€ΐ9 ω$ ονδ€ν ιτροσηκον νμων 
κη^όμ^θα, γνον^ δτι σωζομίνων νμων και δια το μη 
άσθ€ν€ίζ νμάίζ δντας άντ€\€ίν 2νρακοσιΌις ^σσον αν 
τοιίτων ΐΓ€μφάντων τινά δυνα/Αΐν Π€λο7Γθννι;σιΌ45 

2 ι;/ι.€Γ9 βΚαΐΓτοίμ€θα, καΐ Ιν τούτω '7Γροσηκ€Τ€ ηΒη 
ημίν τα μ^γιχττα, Βίοπ^ρ και τους Λεοητινους €υ- 
\οτ^ον κατοικίζ€(.ν, μη νΊτηκόον^, ωσΐΓ€ρ τους ζνγγ^- 
ν€Ϊς αυτών τους €ν Ένβοί^ αλλ* ώς δυνατότατους, 
ινα €κ Τ175 σψ<τ€ρας όμοροι οντ€ς τοΐσδ€ υπ€ρ 17/ϋΐών 

3 λυτπ^ροί ώσιν. τα /ΐ€ν γαρ €Κ€ΐ και αΰτοι άρκονμεν 
Ίτροζ τους 7Γθλ€ρΛους, και 6 Χαλκιδ€υς, ον αλόγως 
ημάς φησι δουλωσαρ,ένους τους €νθά8€ ίλευθίρονν, 
ζυμφορος ημΐν άπαράσκ€υος ων και χρήματα μόνον 
φέρων, τα δ€ €ν^άδ€ και Λ€οντινοι και οι ό[ΛΛοι φίλοι 

85 ΟΤΙ μόΧιστα αυτονόμου μ€νοι, άνδρι δ€ τυραννώ ^ 
ΤΓολ^ι αρχήν €χον(Γη ού^εν αλογον ο τι Συμφέρον, 
ουδ' οικ€Γον ο τι μη ττιστόν ττρος Ικαστα δέ δ€Γ ^ 
€χθρ6ν η φιλον μ€τά καιρού γίγνεσθαι, και ημάς 
τούτο ώψ€λ€Γ €ν^άδ€, ουκ ^ν τους φίλους κακωσω- 
ρ-€ν, ιιλλ' ^ν οι εχθροί δια τΐ7>' των φίλων ρωμην 

2 αδύνατοι ώσιν. άπιστ€Γν δ€ ου χρψ και γαρ τους 
€Κ€Γ ζυμμαχους, ως έκαστοι χρήσιμοι, εξηγούμεθα^ 
Χιους μεν και Μηθυμναίους νεών 'Π^ίροχη αυτονό- 
/Λους, τους δ€ ττολλους χρημάτων βιαιότερον φορά, 
άλλους δέ και πάνυ ελευθέρως ίυ/Λ/Αα;(ουντας, καίττερ 
νησιωτας οντάς και €υλι^7Γτους, διότι εν χωρίοις εττι- 

3 καίροις είσΐ περί την ΤΙελοποννησον. ώστε και τάν- 
^άδ€ €ΐκός προς το λυσιτ€λοΰν και, ο λ4γομεν, ες 
2υρακοσιΌυς δ€ος καθίσταχτθαι, άρχης γαρ εφίενται 
νμων, και βούλονται, επι τω ημετερω ζνστησαντες 
νμας υττότΓτω, )βι^ η και κατ ερημίαν, απράκτων 
-'ίμων ά7Γ€λβόντων, αυτοί άρ^αι τ^ς ^ικ€λίας. ανάγκη 2ΪΓΓΡΑΦΗ2 ς\ ΠΓ'. 115 

δ€, ην (υστητ€ ττροδ αντους• οντ€ γαρ ημίν Ιτι Ισται 
ί(7χυ9 τοσαντη €5 Ιν ^υστασα ευμεταχείριστος, Όν& 
οΣδ' £ΜΤ^€ν€Γ5 αν ημών μη τταροντων ιτρος νμάζ €ΐ€ν. 

** Και οτω ταύτα /α9/ δοκεΐ, αυτό το Ιργον ελέγχει. 86 
το γαρ ΊΓρ6τ€ρον ημάς ετπ/γάγεσ^ε, ουκ άλλον τινά 
7ΓροσειΌντ€9 φόβον η, ει ττεριοι/^ό/χ,ε^α ν/Λας νιτό 2υ- 
ρακοσίοίζ γενεσίαι, οτι και αυτοί κινδυνει^σο/Αεν. 
και νυν ου δίκαιον, ωττερ και ι/^ιας ι/^ιοΰτε λόγω ττει- 
^ειν, τω αυτω άπιστειν, ουδ' οτι δυνά/Αει μ^ίζονι ιτρος 
την τώνδε ισχυν ΐΓ(χρεσ/Αεν υττοτττευεσ^αι, ττοΧυ δε 
μαΧΧ,ον τοΓσδε αττιστειν. ι;/ιεΪ9 /ι^ν γε ούτε Ιμμ^Ζ- 2 
ναι δυνατοί μη μ€& νμων, ει τε και γενό/Αενοι κακοί 
κατεργασαίμ,ε^α, αδύνατοι κατασχειν δια μηκόζ τε 
ττλοΰ και απορία, φυλακής ιτόλεων /ιεγοίλων και τ§ 
-τταρασκευί} ι^ττειρωτιδων• οιδε δε ου στρατοπεδω, -ττο- 
λει δε μ^ίζονι της ημ^τίρας παρουσίας εττοικοίϊντες 
ν/Αΐν, αει τ€ Ιττιβουλεύουσι, και δταν καιρόν λάβωσιν 
έκαστου, ουκ άνιασιν — έδειξαν δε κοα άλλα ι^δτ; και 3 
τα ες Λεοντίνουδ — και νυν τολ/χ,ώσιν εττι τους ταύτα 
κωλύοντας και άνεχοντας τ^ν 2ικελίαν μ^χρι τούδε 
μη ύτΓ αυτούς είναι 'τταρακαλεΐν υμάς ως άν<ασθψ 
τους. ττολύ δε επι άληθ€στ€ραν γε σωτηρίαν ημ€Ϊς 
άντιπαρακοιλοΰ/Λεν, δεόρ-ενοι τ^ν υττάρχουσαν απ* 
αλλτ/λων άμφοτίροίς μη ττροδιδόναι, νομίσαι τε 4 
τοΓσδε /χ,εν και άνευ ξυμμάχων αει εφ' υρ.α$ ίτοίμην 
δια το πλ•5^05 εΤναι όδόν, ΰρ,ιν δ' ου ιτολλάκις πάρα- 
σχησ€ίν μ€τά τοσ^σδε Ιπικουρίας ά/^ιυν<ισ0αι* ^ν ει 
τω υττότΓτφ ^ απρακτον εάσετε άττελ^ειν ή και σφα- 
λείσαν, ετι βουλησ€σθ€ και ττολλοστον μόρνον αυ- 
τής ιδειν, δτε ουδέν ετι ιτερανεϊ παραγενόμενον ύμΐν, 
άλλα /Αΐ/τε ύμ€Ϊς, ώ Κα/Αοιριναιοι, ταις τώνδε Βιαβο- 87 
λαις άναπειΰεσ^ε /ιι/τε οι άλλοι• είρηκαμεν δ* ύ/ιΓν 
πάσαν την αληθαχιν ιτερι ων ύποπτευόμεθα, και ετι 
εν κεφαλαίοις ύπομνησαντες άζιώσομεν -ττειίειν. φα- 2 
/ιέν γάρ άρχειν /Μ,έν των εκε^ ινα /αϊ} υττακοΰωμ,εν 
ίίλλου, ελευΰεροΰν δέ τά ένΰάδε, οπω$ /ιι} υιτ' αυτών π 6 ΘΟϊΚΤΔΤΔΟΤ 

βΧατΓτωμ^θα, ιτολλά δ' άναγκάζεσθοΛ, ιτράσσβιν, Βιότί 
και ΤΓολλά φνλασσ6μ€θα, ξνμμαχοι δέ καΐ νΐν καΐ 
ΐΓροτ€ρον τοις ΙνθάΒ€ νμων ά^ικουμενοΐζ, ονκ ακλητοι, 

8 ΊΓαρακ\ηθ4ντ€ς δί, 'ηκ€ΐν, και νμ€Ϊζ μ•η& ω9 δικασταΐ 
γενόμενοι των ημΐν 'ττοιονμενων μηθ* ώς σωφρονισταί, 
ο χαλ€7Γον τ^δ»/, άποτρ€7Γ€ΐν ττεφασθε, καθ* όσον δ€ 
τι υ/Αΐν η75 "ημετέρας πολυπραγμοσύνης και τρόπον 
το αντο $υμφ€ρ€ΐ, τοντω άπολαβόντες χρησασθε, 
και νομίσατε μη πάκτας €ν ισω βλάπτειν αυτά, ττολυ 

4 δ€ 7Γλ€ΐου5 των 'ΈλΧηνων και ωφελίΐν εν παντί γαρ 
πας -χωρίω, και ω μη νπάρχομεν, 6 τε οιόμενος άδι- 
κησεσθαι και ο επιβονλευων, δια το ετοίμην ν7Γ€Γναι 
ελπίΒα τω /Α€ν άκΓΐτνχ€Γν επικουρίας άφ* ημών, τω 
Βε, ει ηξομεν, μη *άΒεες €Τναι κινδυν€ΐ;€ΐν, αμφότεροι 
αναγκάζονται ό μεν άκων σωφρονείν, ο δ* άπραγμό- 

6 νω5 σωζεσθαι, ταυτην ουν την κοινην τω τε Βεο- 
μενω και ύμΐν νυν παρουσαν άσφάλειαν μη άπω- 
σησθε, άλλ' Ιζισωσαντες τοΐς άλλοις /α€^' ημών τοις 
"^υρακοσίοις, άντι του άει φυλάσσεσθαι αυτούς, και 
άντεπιβουλευσαί ποτέ εκ του ομοίου μεταλάβετε^ 
88 Τοιαύτα δ€ ό Εύφημος εΤπεν» οι Βε Κα/χ,αριναΓοι 
επ€πόνθεσαν τοωνΒε, τοΐς μεν ^Αθηναίοις ευνοι ήσαν, 
πλην καθ* όσον [ίί] την "^ικελίαν ωοντο αυτούς δου- 
λωσ€σ^αι, τοις δ€ ^νρακοσιοις ά€ΐ κατά το ομορον 

2 διάφοροι* δ€διότ€5 δ' ούχ ησσον τους ^υρακοσιους, 
€γγυ5 όντας, μη και άν€υ σφων περιγενωνται, τό τε 
πρώτον αυτοΓς τους ολίγους ί7ΠΓ€ας εττεμψαν και τ6 
λοιπόν €δοκ(ΐ αυτοΓς ΰπουργ€Γν μεν τοις "Χυρακοσίοις 
μάλλον €ργω, ως αν Βύνωνται μετριωτατα, εν Βε τω 
παρόντι, ίνα μηΒε τοις *Αθηναίοις έλασσον δοκώσι 
νεΐμαι, επειΒη και επικρατέστεροι τη μάχβ εγενοντο, 

8 λόγω άποκρίνασθαι Ισα άμφοτεροις. και οϋτω βου- 
λευσημενοι άπεκρίναντο, επειΒη τυγχάνίΐ άμφοτεροις, 
ουσι ξνμμάχοις σφων, προς αΧλήλους πόλεμος ων, 
ευορκον Βοκεΐν εΤναι σφίσιν εν τώ παρόντι μη^ ετε- 
ροις άμύνειν. και οι πρέσβεις εκατερων άπηλθον. ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Γ', ΠΗ'. 117 

Και οι μίν '^νρακόσιοί τα καθ* ίαντονς ίζηρτνοντο 4 
€5 τον ττόλίμον, οι δ* *Αθηναΐοί Ιν τζ Νά^ω Ιστρατο- 
7Γ€^€νμ€νοι τά 7Γρο5 του5 2ικ€λον9 Ιπρασσον, οττως 
αυτοΪ5 (1)9 Ίτλ^ίστοί ττροίτχωρησονται, και οΐ μεν 5 
Ίτρος τά ^"(δια μαλΧον των "Σικελών, νττηκοοι οντ€ς 
των 2νρακοσιων, ου ττολλοι άφεστηκεσαν των δβ 
την μ€σόγ€ΐαν €χ6ντων, αυτόνομοι ουσαι και ττροτερον 
α€ΐ αί οικι^σ€ΐ5, €υθυς, -ττλι/ν ολίγοι, μετά των * Αθη- 
ναίων ήσαν, και σιτόν τ£ κατεκόμιζον τω στρατενματι 
και €ΐσιν οι και χρήματα, ΙττΙ Βε του5 μη ττροσχω- β 
ρουκτας οι * Αθηναίοι στρατευοντεζ τους μεν ιτροση- 
ναγκαζον, τους δέ και υπο των ^υρακοσίων, φρουρούς 
Τ€ πεμπόντων και βοηθούντων, απεκωΧυοντο, τον 
τ€ ;(€ΐ/χ,ώνα μεθορμισάμενοι εκ της Νά^ου ^9 την 
"Κατάνην, και το στρατόττεδον, ο κατεκαύθη υπο των 
2νρακοσιων, αυ^ΐ9 άνορ^ωσανΓ€9, δΐ€χ€ΐ/Α<ιίον. και 7 
έπεμψαν μεν ες "Καρχγ^^να τριήρη περί φιλίας, εΐ 
δτίναιντό τι ωφελεΐσθαι, έπεμψαν ^ε και €9 Ύυρσηνίαν, 
εστίν ων πόλεων επαγγελλομενων και αυτών ζυμπο- 
λεμεΐν, π^,ριηγγεΧλον δ€ και Τ0Γ9 2ικ€λοΓ9 και Ι9 
τι^ν Εγ€σταν πεμψαντες εκελευον Γ7ΠΓου9 σφίσιν ως 
πλείστους πεμπειν, και τοιλλα €9 τον περιτειχισμον, 
πλινθία και σίΒηρον, ητοίμαζον, και οσα εΒει, ως 
αμα τω ηρι επόμενοι του πολέμου. 

Οι δ* €9 την Κόριν^ον και Αακ€δαι/Αονα των 2υρα- 8 
κοσίων άποσταλεντες πρέσβεις τους τε Ιταλιώτα9 
α/Αα 7Γαρα7Γλ€οντ€9 €7Γ€ΐρώντο πείθειν μη περιοραν τά 
γιγνο/Α€να υπο των Αθηναίων, ως και εκείνοις ομοίως 
επιβουλενόμενα, και ^7Γ€ΐδι; εν τ^ "Κορίνθω ίγένοντο, 
λόγους εποιουντο άίιουντ€9 σφίσι κατά το ίυγγ€ν€9 
βοηθεΐν• και οί Κ,ορίνθιοι, ευθύς ψηφισάμενοι αυτοί 9 
πρώτοι ώστε πάστι προθυμία άμύνειν, και ^9 την 
ΑακεΒαίμονα (υναπεστελλον αύτοΐς πρέσβεις, όπως 
και €Κ€ΐνου9 ζυναναπείθοιεν τον τε αυτού πολεμον 
σαφεστερον ποιείσθαι προς τους Ά^ϊ;ναιου9 και €9 
την 2ικ€λιαν ωφεΧίαν τινά πεμπειν» και οι τ€ €Κ της 10 110 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

Κορίνθου ΐΓρ4σβ€ΐς ιταρησαν Ι: την Ιίακ^αίμανα καΐ 
*Αλκίβίά8ης μΛτά των (υμφνγάΒων, ΊΓ€ραιωθ€ΐς τότ 
€νθνς ΙπΙ πλοίου φορτηγικου Ικ της ®ονρίας €9 
Κνλληνην της 'Ηλ€ΐα$ πρώτον, €ΐΓ€ΐτα νστ€ρον €5 
την Αακ€Βαίμονα, αυτών των Αακί^αιμονίων μετά- 
'π€μΑΐ/άντων, ύπόσπονΒος Ιλθων Ιφοβ€ίτο γαρ αυτούς 

η δια την ΐΓ€ρ\ των Μ-αντινικών πραζιν, και ζυνίβη Ιν 
τή ^κκΧησί(^ των Αακ€^αίμονίων τους τ€ Κορινθίους 
καΐ τοι)9 ^υρακοσίους τα αυτά και τον *Αλκιβια^ 
&€θμ€νους πίίθ^ιν τους Αακ€^αιμονίους, καΐ διανο- 
ουμένων των τ€ €φόρων και των €ν τίλ€ΐ, όντων 
ττρίσβεις ττίμιτζιν Ις '^υρακουσας κωΚυοντας μη 
$υμβαίν€ΐν *ΑθηναΙοις, βοηθείν δέ ου προθύμων όν- 
των, παρελθών 6 * Αλκιβιάδης παρωζχτνέ τ€ τους Αα- 
κεΒαιμονίους και €ξωρμησ€ λέγων τοιάδβ. 
89 **Άναγκαϊον περί της εμής Βιαβολης πρώτον ^ς 
νμας €ΐπ'€Γν, ινα μη χ€ίρον τα κοινά τω νττόπτω μου 
άκροάσησθε, των Βη Ιμών προγόνων την προζενίαν 
υμών κατά τι Ι^κλημα άπειπόντων, αύτόί Ιγώ ττάλιν 
άνσλαμβάνων εθερίπενον ύμας άλλα τ€ και περί την 

2 €κ Πνλου ζυμφοράν. και διατ€λοί;ντ09 μον προθυ- 
μου, υμεις προς Αθηναίους καταλλασσόμενοι τοΓ$ 
μεν εμοΐς εχθροΐς δΰνα/χιν, δι* εκείνων πράζαντες, 
€/λαι δέ άτιμίαν περιίθετε, και διά ταντα δικαίως 
υπ* Ιμου, προς τε τά Μαντιν€ων και Άργείων τραπο- 
μενού και οσα άλλα ηναντιούμην ύμΐν, εβλάτττεσθε' 
καΐ νυν, ει τΐ5 καΐ τότ€ εν τφ πάσχειν συκ εικότως 
ώργίζετό μοι, μετά του αληθούς σκοπών άναπειθεσθω. 

9 η ει τΐ9, διότι και τ^* ^ημ*ύ προσεκείμην /χ.όίλλον^ 
χείρω με ενόμί^εν, /χτ^δ' οΰτως ηγηστγται ορθώς αχ^ 
^€σ0αι. τοΓδ γαρ τυράννοις αεί ποτέ Βιάφοροί Ισμεν• 
παν δ^ το εναντιούμενον τω Βυναστεύοντι Βήμος 
ώνόμασταΐ' και άττ' εκείνου $υμπαρ€μεινεν η προσ- 

4 τοΛτία ήμΐν του πλήθους, α/χα δέ της ?ΓΟλ€ω9 Βημο- 
κρατουμενης τά πολλσ ανάγκη ην τοις παρονσιν 
εττεσθοΛ. της δέ ύπαρχούσ7)ς ακολασίας επειρωμεθα 2ΤΙΤΡΑΦΗ2 Γ', Ο'. 119 

/Α€τριωτ€/>οι €ς τα πολιτικά €Τναι. οΛΛοι δ* ήσαν, καΙ 
€7γΙ των Ίτάλαι και νυν, οι €ιγι τα '7Γονηρότ€ρα €ζηγον 
τον οχλον οΓ7Γ€ρ και €/Α€ β^λασαν. ί^/Α€Τ9 δ€ του 5 
ζύμνοΛ^Γος Ίτροίστημίν, δικαιουντ€5 €ν ω σχήματί 
μνγίατη η ττόλΐί €τυγχαν€ και ζλευθίραϊτάτη ούσα 
και ο7Γ€ρ €δ€ίατό τΐ9, τούτο ίυνδιασώζ€ΐν, €7Γ€ι 8ημο- 
κρατίαν γ€ και €γιγνωσκομ€ν οι φρονονντ^ς τι, και 
αυτο5 ουδ€ν05 αν χ€Γρον, οσφ και *ΙΙι;δικτ;/ΑαιΙΙ, λοι- 
Ζορηαταιμι. αλλά -ττερι ομολογονμ^νη^ ανοίαζ οΰδεν 
αν καινον λεγοιτο• και το /Α€^ιστάναι αυττ)ν ουκ 
€δόκει ι^/Αΐν άσψ(ΐλ€5 εΤναι νμων ττολε/Αΐων Ίτροσκαθη- 
μένων, 

"Και τά /Α€ν €5 τάδ €μάζ ^ιχιβολας τοιαύτα ξυνίβη* 90 
7Γ€ρι δέ ων υ/Αΐν Τ€ βονΧεντΙον και €/χοι, €ΐ τι ττλεον 
οΤδα, Ισηγψ-ίον, μάθετε ηΒη, εττλευσαμεν €9 2ι- 
κελιαν Ίτρ&Γον μεν, ει Βνναίμεθα,, 5ικ€λιωτα5 κατα- 
στρεψόμενοι, μετά δ* €Κ€ΐνου9 αυ^ΐ5 και *Ιταλιωτα9, 
€2Γ€ΐτα και τ^9 Κα/οχ?;δονιων ο-ργης και αυτών αττο- 
ίΓ€ΐράσοντ€9. €1 δί προ)^ωρησείε ταύτα η ττάντα η 2 
και τά Ίτλείω, ηΒη τ•^ Πίλοττοννι^σω εμίΧλομεν €1γι- 
χεφησειν, κομίσαντες ζυμ^τασαν μεν την εκείθεν 
ττροσγενομενην δυνα/Αΐν των Έλλι/νων, '7Γθλλου9 δέ 
βαρβάρους μισθωσάμενοι, και "ϊβηρας και αλλου5 
των €Κ€ΐ ό/Λθλογου/Λ€νω9 νυν βαρβάρων /χαχι/Αωτάτουί, 
τρνηρείζ τε Ίτροζ ταχς ημετεραίζ Ίτολλάς ναυττηγησα- 3 
μενοι, εχονση^ της Ίτίΐλια$ ^υλα άφθονα, αίς την 
ΊΙελοτ6ννη(τον ττεριζ ττοΧίορκοΰντες, και τ^* ^εζω 
α/χ,α εκ γης εφορμαις των ττολεων τά9 μεν βία 
λαβόντες τάς δ* εντείχισάμενοι, ραΒίως ηλπίζομεν 
κατατΓολεμησειν, και μετά ταύτα και τον ξνμτταντος 
Έλλτ/νικου άρζειν. -χρήματα Βε και σΐτον, ώστε 
ευπορωτερον γίγνεσθαι τι αυτών, αυτά τα ττροσγενο- 
μενα εκείθεν χωρία έμελλε Βιαρκη άνευ της ενθενΒε 
ΊτρβσόΒον τταρεζειν, 

**Τοιαΰτα μεν ττερί τον νυν οίχομενον στόλου παρά 91 
του τά άκρι^βεστατα €ίδότθ9 ώδ Βιενοηθημεν ακηκοατε' 120 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

καΐ όσοι νττολοιττοι στρατηγοί, ην δυνωιται, ο/Αοιως 
αυτά Ίτράζονσιν, ώδ δε, €1 μη βοηθησ€Γ€, ου ττερι- 
€<ΓΓαι τάκ€Γ, μχίΘ€Τ€ η^ηι '^ικ€λίωταί γαρ άπειρο- 
τεροι ρ,ό/ €ΐσιν, ο/Λως δ' αν ζυστραφ€ντ€ς αθρόοι. καΧ 

2 ννν Ιτι ττεριγένοιντο. ^νρίΐχόσιοι δέ /Αονοι /Αα;(27 τ€ 
:7δΐ7 7Γανδτ;/Α€ΐ ησσημίνοι κόΧ νανσίν αμα κατειργό- 
μενοί αδννατοι Ισοκται τ^ νυκ * Αθηναίων Ικ€Ϊ 'παρα- 
σκ€υ^ άνησχ€Ϊν* και €ΐ αυττ; η ττόλις ληφθησεται, 
€χ€ται και ι; 'ττάσα Σικελία και ευθί^ και *Ιταλια• 
και ον άρτι κίνΒννον Ικ€Ϊθ€ν νρο€ΪΊΓον, ονκ αν δια 

3 μακρού νμΐν ΙτηττΙσοι, ώστ€ μη ιτ^ρί της Σικελίας 
τΐ9 οΙΙσθω μόνον βον\€υ€ΐν, άλλα και ττερι τη^ 
Ίΐ€λοποννησου, €ΐ μη ΊΓονησ€Γ€ τάΖ€ Ιν τά;(€ΐ, στρα- 
τιάν Τ€ €7Γΐ νεών ΊΓ€μψ€Γ€ τοναύτην €Κ€ίσ€, οΓηνες 
αυτ€ρ€ται κομισθ^ντ^ς και όττλιτευσουσιν ευ^νί, και, 
ο 1Ί75 στρατιάς Ιτι χρησίμωτ€ρον €ΐναι νομίζω, 
άνδρα ^ΊταρτίΛτην άρχοντα, ως αν τονς τ€ παροντας 

4 ξυντάζη και του5 /αϊ) ^ελονταζ ττροσαναγκοίίη;• οντω 
γαρ οι τ€ ύΐΓάρ;(οντ€5 ΰρ,Γν «^ίλοι θαρσησονσι μάλλον 
και οΐ €νδοιάζοντ€5 άδεεστερον ίτροσίασιν. καΐ τα 
€ν^άδ€ ;(ρΐ7 ά/χα φαν€ρωτ€ρον €κπολ€μ€Ϊν, ίνα 2υρα- 
κόσιοι τ€ νομίζοντ€ς νμας Ιτημ^ύσθαι μάλλον 
άκτ€;(α)σι και Αθηναίοι τοις Ιαυτών ησσον αλλην 

5 €7Γΐκονριαν Ίτίμνωσιν. τ^νχίζ^ιν δε χρι; Δεκέλειαν 
τ^5 * Αττικής, οττερ * Αθηναίοι μάλιστα άει φοβουντϋΛ, 
και μόνου αντον νομίζουσι των ^ν τω νολίμω ον 
διαττειτειρασ^αι. βφαιότατα δ* αν τΐ9 οντω τους 
ΐΓολε/Αΐους βλάτττοι, €ΐ α μόλχστα δεδιότας αυτουί 
αίσίάνοιτο, ταύτα σαφώς τΓννθανόμ€νος ΙπιφΙροι* 
€ΐκος γαρ αυτούς ακριβέστατα εκάστους τα σφίτερα 

β αυτών δεινά Ιττυσταμενονς φοβίίσθαι. ά δ^ εν τ^ 
ετΓίτειρ^ισει αύτοι ωφελούμενοι τους ενάντιους κωλύ- 
σετε, 'ΤΓοΛΛά ιταρεις τά μέγιστα κεφαλαιωσω. οΓς 
τε γαρ ι^ χώρα κατεσκευασται, τά ττολλά ττρος υρ,άς 
τα /ιεν ληφθέντα τά δ' αυτο/ιατα ^ίει• και τάς του 
Λαυρίου των άργνρείων μετάλΧων προσόδους και ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ ς", ΟΒ'. 121 

οσα άτΓο γ^5 καΐ δικαστηρίων νυν ωφίΧοννται, ενθνς 
ά7Γοστ€ρ'ησονταί, /Λαλιστα δε της άιτο των ζυμμάχων 
ιτροσόδου, ησσον ΒΐΑφορονμίνης, ο* τα τταρ' νμων 
νομίσαντ€ς η^η κατά κρατοζ ΊΓθ\€μ€Ϊσθαι ολιγωριγ• 
σονσίν. 

''Τίγν€σθαι δέ τι αυτών και Ιν τάχ€ΐ και ιτροθυμό- 92 
Τ€ρον €1/ νμΐν €<ττίν, ω ΑακεΒαίμόνιοι, ίπ€ΐ ως γ€ 
δυνατά — και ονχ^ άμαρτιησ^σθαι οίμαι γνώμης — πάνυ 
θαρσω. και γί,ίρων ουδενΐ ά^ιώ δοκίΐν νμων εΤναι, 
€1 τ5 €/ι.αυτου μετά. των ΐΓθ\€μιωτάτων φιΧόττολίς 
ΤΓ0ΤΓ€ Ζοκων €Τναι νυν Ιγκρατως απέρχομαι, οΰδ^ 
νποΐΓΤ€ν€σθαί μον Ις την φυγαΒικην ττροθνμίαν τον 
λόγον. φνγάς τ€ γαρ εΙμί της των ίζζλασαντων 2 
ΤΓονηρίας και ου της νμ€Τ€ρας, ην 7Γ€ίθησθ€ μοι, 
ωφζΧίας' και '7Γο\€μιωτ€ροι ου;( οι τους ττοΧ^μίονς 
ΐΓου β\α\1ίαντ€.ς υμύς η 6ί τους φίλους αναγκάσαντ€ς 
ΊΓθλ€μίους γενέσθαι, το Τ€ ψιλοττολι ουκ εν ω 
αδικούμαι ^χω, αλλ* ίν ω ασφαλώς εττολιτευθην. 
ουδ €7Γΐ πατρίδα ουσαν Ιτι 9/γου/Ααι νυν ιέναι, 'ττολν 3 
δέ /ιαλλον την ουκ ουσαν άνακτάσθαι. και φιλό- 
πολΐ5 ουτθ5 ορθώς, οΰχ ©5 αν την ίαντον αδίκως 
άτΓολεσας μη εττιη, άλλ' ^5 &ν Ικ παντοδ τρόπου δια 
το Ιττιθυμειν ττειραθ•^ αυτήν άναλαβεΐν. ούτως Ιμοί 4 
γε άζιώ νμας και «9 κίν^υνον και €5 τοιλαιττωρίαν 
ττασαν άδεώς -χρησθαι, ω ΑακεΒαιμόνιοι, γνόντας 
τούτον Βη τον νφ* απάντων ττροβαΧΧόμενον λόγον, ω5 
€1 ΤΓολήϋΐιός γε ων σφόδρα ίβΧατΓΤον, καν φίλος ων 
4κανώ? ώφζλοίην, οσω τά μ^ * Αθηναίων οΐδα τα δ' 
υμέτερα γκαζόν* και αυτούς νυν νομίσαντας ττερί με- 6 
γίστων Βή τών διαφερόντων βουλευεσθαι μη άττοκνεΐν 
την €9 τι;ν 2ικ€λίαν τε και ες την *Αττικην στρατείαν, 
ινα τάτε €κεΐ βραχεί μορίω ξυμπαραγενομενοι μεγάλα 
σωσητε, και * Αθηναίων την τε ουσαν και την μελλου- 
σαν δυνα/χ,ιν καθελητε, και μετά ταύτα αυτοί τε ασ- 
φαλώς οίκητε και της άττάσης Ελλάδος εκουσης και 
συ βίφ κατ €υνοιαν δέ ηγησθε. 122 ΟΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

93 *0 μ,εν *Αλκιβια8ηζ τοσαυτα €ΤΐΓ€ν, οι δ^ Α(ΐΚ€8αι- 
μόνιοί Βίανοονμ€νοι μ}ν και αντοι νρ6τ€ρον στρα- 
τ€υ€ΐν €7Γΐ τάδ *Α.θηνα^^ μ,€λΛοκΓ€9 δ* €η και ιτ^ρνο' 
ρωμενοι, ττολλω μάλλον Ιπ•€ρρωσΘησαν Βώάζαντος 
ταύτα Ικαστα αντου και νομίσαντ€ς πάρα του σαφί' 

2 στατα νΖοτο% άκηκοει^αί• ωστ€ τ^ €7ΓΐΤ€ΐχισ€ΐ τη^ 
Δ€Κ€λ£ΐα9 'ϊΓροσ€Γχον ^7^1; τον νουν και το τταραντίκα 
και Τ045 €ν τβ 2ικ€λΐ(5ΐ π€/Απ€ΐν τινά τιμωρίαν. καΐ 
ΤνλΐΊΠΓον τον Κλ€ανδριδου ΊΓροστάζαντ€ζ αργρντα 
τοΪ5 ^υροικοσιοις €Κ€λ€υον, /ιετ' €Κ€ΐνων και των Κο- 
ρινθίων βονλευόμενον, ποΐ€ίν, οπτ/ ^κ των παρόντων 

8 /ΧΛλιστα και τάχιστα τΐ9 ωφ€λία ηζεί τοις ^κ£ΐ. ο 
δ€ δνο /Α€ν νανς τονς Κορινθίους ηΒη Ικίλενίν οι 
ττήϋΐτΓίΐν €5 Άσ•ίνι/ν, τάς δ€ λοιττάς 7Γαρασ'Κ€υάζ€σθαι 
όσας διανοούνται 7Γ€/Α7Γ€ΐν, και δταν καιρός §, ίτοίμα^ 
€Τναι 7Γλ€Γν. ταΰτα δέ ζυνθίμ^νοι άνεχωρουν ίκ τη^ 
Λακ€δαίρ.ονος. 

4 Αφίκετο δε και τ; Ικ τ^ς ^Εικελίας τριήρης των 
* Αθηναίων ην απέστειλαν οΐ στρατηγοί επί τε χρτ* 
/^ιατα και ιππέας, και οι * Αθηναίοι άκουσαντες ει/τ^ 
φίσαντο την τε τροφην πε/χπειν τ]5 <τρατι^ και τους 
ΐττπεας. κ<χι ο χειρ,ών ετελευτα και ΙβΒομον καΐ δε- 
κατον έτος τφ πολε/Αω ετελευτα τφδε δν Θουκυδίδιτς 
έυνεγραψεν. 

94 "Α/χα δε τω ^ρι ευθύς αργρμίνω του επιγιγνο/ιένου 
θέρονζ οί εν τ^ Σικελία * Αθηναίοι άραντες εκ Ι^ς 
Καταντάς παρέπλευσαν επι Μεγάρων των εν τ^ 2ι- 
κελίςι, ους επι Γέλωνος του τυράννου, ι2σπερ και 
προτερον /λοι εϊρηται, άνασττ/σαντες ^υρακόσιοι αΰ- 

2 τοι εχουσι τι/ν γ^ν. άπο)3άντες δε ^δτ^ωσαν τους τε 
αγρούς κ<χι ελθόντες επι ψνμά τι των 2υρακοσίων 
και ουχ ελόντες, αύθις και πε^^^ και ναυσι παρακορ,ι- 
σθέντες επι τον ΎηρΙαν ττοταμόν, το τε ττεΖίον άνα- 

8 βάντ€ζ εδτ/ουν και τον σιτον ενεπίρ,πρασαν, και των 
2υρακοσίων περιτυχόντες τισιν ου πολλοίς και άπο- 
κτειναντες τε τινας καΐ τροπαΐον στΐ7<''<*''^^5 άνεχω- 2ΪΙΤΡΑΦΗΣ Γ, ΟΕ'. 123 

ρησαν ^ττΐ τάς νανζ, καΐ άΐΓθΐΓ\€υσαντ€ζ Ις Καταντών, 
έκ€ΪΘ€ν δέ €πισιτισάμ€νοΐ3 ττάσχι τζ στρατνξ. Ιχωρονν 
€7Γΐ Κ€ΓΓ0)5ΐπα, 'Χικ€\ων ΐΓολισ/χΛ, καΙ ττροσαγαγό- 
/ιΐ€νοι ομολογία άπ^€σαν, 7ημ7Γράντ€ς α/Αα τον σΓτον 
των τ€ 'Ιντ^σσαιων και των Ύβλαίων, καΐ άφικό' 
μ€νοι €9 Κατάη/ν καταλαμβάνονσι τονς τ€ ί7ΠΓ€α5 
ι^κοντας €Κ των * Αθηνών πεντήκοντα και Βίακοσίονς 
*[αν€υ των Γτπτων] μετά σκευής, ω» αντόθ^ν ΐτητων 
ΤΓορισθησομίνων, και ίπτΓΟΤοίστας τριάκοντα κσΧ τά- 
λαντα άργνρίον τριακόσια. 

Του δ' αυτού ^ρος και €7γ* "Άργος στρατευσαντεζ 95 
Αακε8αιμ6νιοι μέχρι μεν Κλΰωνών ^λθον, σεισμών 
δ€ γενομένου άττεχωρησαν, και Άργειοι μετά ταντα 
ΙσβαΧοντες €5 την ®υρεατιν, ομορον ουσαν, λ€ΐαν 
των Αακ€δαι/Λονιων ιτολλι/ν ίλαβον, ή επράθη Τίΐλάν 
των ουκ Ιλασσον ττεντε και είκοσι, και ο Θεσττιεων 
Βημος εν τω αύτφ θερει, ου ιτολυ ύστερον, εττιθεμενοζ 
τοις τάς αρχάς ίχουσιν ου κατεσχεν, άλλα βσηθψ 
σάντων ®ηβαίων οι μεν ζυνεληφθησαν οι δ' εζεττεσον 
*Αθηναζε. 

Και οι 2υρακόσιοι του αυτού Θέρους, ως επυθοντο 96 
τους τ€ ΙιπΓεας ηκοντας το7ς *Αθηναίοις και μέλλοντας 
Ίβη έτη σφας ίεναι, νο/χ,ισ•αντ€5, €άν μή των Επι- 
στολών κρατησωσιν οι ^Αθηναίοι, χωρίου αττοκρημνου 
τε και υττερ της ιτόλεως ευθύς κείμενου, ουκ αν ρςι- 
διω9 σψα$, οΰδ* εΐ κρατοΐντο, μάχτ^ άττοτειχισθηναι, 
8ιενοουντο τάς ιτροσβάσεις αυτών φυλασσειν, σττως 
μη κατά ταύτα λάθωσι σφας άναβάντες οι 'ΤΓολεμιοι* 
ου γάρ αν άλλτ; γε αυτούς Βυνηθήναι, 4ξηρτηται 2 
γαρ το άλλο χωρίον και μέχρι της ιτόλεως Ιττικλινες 
τ ^στι και €7Γΐψαν€ς ττάν €ΐσω• και ώνό/Α<ισται υττο 
τών 5υρακοσίων, δια το ενιπολης του άλλου €Τ'ναι, 
ΈΐΓίΤΓολαί. και οι μεν εξελθόντες 'ΤτανΒημει ες τον 3 
λειμώνα παρά τον "Αναττον ττοταμον άμα τ^ ημ^ρ<1• — 
Ιτυγχανον γάρ αύτοΐς και οι ιτερι τον Έρμοκρατην 
στραηγγοί άρτι τταρεΐληφότες την άρχτ^ν-^ζεταχτίν 124 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΪ 

τ€ οπλών Ιποιουντο καΧ ίζοίκοσίονς λογάδας των 
οπλιτών Ιζίκρίναν ιτροτίρον, ων ^ρχ€ Διό/ιιιλο$, φν- 
γΛ5 Ιζ ^Ανδρου, οττως των Τ€ Έττιττολών €ΐι;σαν ψυ- 
λακ€$9 καΐ ^ν €5 άλλο τι δό/, ταχύ ίυν€στώτ€5 τταρα- 
97γΐ7^ωνται. οι δ€ Άίτ/ναΐοι τανη^δ τη^ ννκτοδ τ^ 
ΐ7ηγίγνομ€νΎΐ 'ημΊρ^ΐ' €ξψ'άζοντο, και (λαθον αυτονς 
παντι η8η τφ στρατευματι €Κ της Κατάνης σχ6ντ€ς 
κατά τον Λ€οντα κοιλουμ.€νον9 θ5 άπίχί,ι των 'Εττι- 
ΐΓολών Ιί ^ €7Γτά σταδιΌυς, και τονς π^ζονς άποβι- 
βάσαντ€ζ, ταις τ€ ναυσιν €« τι;ν Θάψον καθορμίσά' 

2 /χ€νοι* ?στι δέ \€ρσ6νησο% μεν Ιν στ€νω ιτρουχονσα 
^5 το π€λαγο9, τ^5 δ€ 2νρακοσιων ΐΓ<>λ€ω9 ονΓ€ πλουν 
ουτ€ όδον ττολΧην άπ€χ€ΐ. και ο /Α€ν ναυτικός ιχτρα- 
Τ05 των ΑθηναΧων €ν τ^ θάψω διασταυρωσα/ϋΐ€νο$ 
τον Ισθμον ήσνχίίζιν• 6 δ€ π€ίος Ιχωρ€ΐ €νθνς ΒρόμΛ^ 
νρος τάζ Έπιπολαδ και φθάν€ΐ άναβάς κατά τον 
Ευρυι^λον πριν τους 5υρακοσιΌυ9 αίσθομενους €Κ 

3 του λ€ΐμωνος και τ:75 ^ζετάσεαίζίΓαραγενέσθαΛ, Ιβοψ 
θονν δέ οι τ€ άλλοι, (ίς €καστοδ τάχουδ «'χ^ν, και οΐ 
π€ρι τον Διό/Αΐλον Ι^ακοσιοι• στάδιοι δέ πριν προσ- 
μϊζοΛ €κ του λ€ΐ/ιώνο$ €γίγνοντο αυτοΓς ουκ Ιλασσον 
ι; π€ντ€ και €ΐκοσι. ιτροσπεσόντίζ ονν αυτοΐς τοιοντω 
τρόπί^ άτακτότ€ρον καΐ μάχβ νικηθ€ντ€$ οί 2υρακό- 
σιοι Ιπι ταΓ$ Έπιπολαΐ5 άνεχωρησαν €5 την πόλιν* 
και δ τ€ Διόρ,ιλοδ άπο0νΐ7σκ€ΐ και των άλλων ως 

4 τριακόσιοι, και μ€τά τοντο οί Αθηναίοι, τροπαΐον 
τ€ ση7σαντ€ς και τονς ν€κρου$ ύποσπόνδουδ απο^ 
Βοντ€9 τοις 2υρακοσιοΐ9> προ$ τι}ν πόλιν αύτι^ΐ' τ^ 
υστ€ραιςι £πικατα)3αντ€ς, ω9 ουκ €π€ζ^σαν αντοΐς, 
€7Γαναχωρησ(ΐντ€ς φρονριον €πι τ^ Αα^^δαλω φκοδό- 
μησαν, Ιττ ακροις τοις κρημνοϊς των Έπιπολών, όρων 
προ5 τα "Μ-^γαρα, όπως €ΐη αυτοΐς, οποτ€ προίοιεν ι; 
/Λαχου/ι,€νοι ^7 τ€ΐχιουντ€9, τοις Τ€ σκ€υ€σ;ι και τοΓδ 
χρημασιν αποθήκη, 

98 Καϊ ου πολλω νστ€ρον αντοίς ηλθον Ικ τ€ Έγ€στϊ/$ 
ιππ^ς τριακόσιοι και Σικελών και Να^ιων και άλλων 2ΪΓΓΡΑΦΗ2 Γ', Οθ'. 125 

τίνων ως Ικατόν και * Αθηναίων υπηρχον πεντήκοντα 
καΐ 8ιακ6(ηοι, οίς ϊττπονς τοι;9 μίν τταρ Εγ€σταιων 
και Καταναιων <ίΚαβον τονς δ* ^πρίαντο, και ζνμ- 
Ίταντεζ ΐΓ€ντηκοντα και εζακόσιοι ιτητης ζννελίγησαν, 
και καταστησαντες €ν τω Αα^δίίίλω φνλακην ίχω- 2 
ρουν 7Γρο5 τι5ν δυκι^^' ^^ * Αθηναίοι, ϊνα ττερ καθεζό- 
μενοι €Τ€ΐχισαι/ τον κνκλον δια τάχους, και ΙκττΧηζιν 
τοις 2νρακοσιοΐ9 τταρίσχον τω .τάχ£ΐ τ^9 οικονομίας• 
κοΛ ΙτΓ^ζεΧθοντες μάχτ^ν 8ί€νοουντο ποιύσθαχ και ^ι; 
7Γ€ριοραν• και ι^δτ; άντιπαρατασσομίνων αλλι^λοις 8 
οι των 2νρακοσιων στρατηγοί, ώς ίωρων σφίσι το 
στράτευμα Βιεσπασμενον τ€ και ον ρα^ίως ζυντασσό' 
μενον, άνγγαγον ττοίλιν €9 την πόλιν νλήν μέρους 
Τίνος των ίτητεων ούτοι δέ υπομένοντες Ικωλυον 4 
τους ^Αθηναίους λιθοφορεΐν τε και άποσκι^νασθαι 
μαχροτεραν, και των * Αθηναίων φυλή μία των όττλι- 
τών και οί 17ΠΓ^9 μετ αυτών '7Γάντ€9 Ιτρίψαντο τοι)9 
των 2ν/οακοσιων ίΐΓ7Γ€α9 προσβαλόντες, και άπεκτει- 
νάν τε τινα9 και τροπαιον τ^9 ίτητομαχίας Ιίστησαν. 

ΚαΙ ττ) υστεραία οι μεν Ιτ€ΐχι{ον των 'Α^ί;ναιων99 
το '7Γρο9 βορεαν του κύκλου τ€Τχθ9, οι δ€ λι^ον9 και 
ζυλα ζυμφορουντ€ς παρίβαλλον επΙ τον Ύρωγίλον 
καλονμενον, άεΐ χ^περ βραχυτατον Ιγίγνετο αυτοΐς εκ 
του μεγάλου λι/Α€νο9 εττι την ΙτΙραν θάλασσαν το 
άνοτείχισμα, οί δ€ %υρακ6σιοι, ούχ ηκιστα Έρμο- 2 
κράτους των στρατηγών εσηγησαμίνου, /Ααχαΐ9 μίν 
παν^ημεί προς * Αθηναίους ονκετι εβούλοντο διακιν- 
δυν€υ£ΐν, υΐΓθτα;(ΐξ€ΐν δ€ άμεινον ΐΒόκει εΤναι η εκείνοι 
Ιίμελλον άζειν το Τ€ίχος, καΐ ει φθάσειαν, άποκλ'ρ- 3 
σ€ΐ9 γίγν€σθαι, και άμα και εν τουτψ εΐ ί,πιβοηθοΐεν, 
μέρος αντιΐΓ€/Απ€ΐν αυτοί τι^^ οτρατιας και φθάν€ΐν 
αν τοις σταυροις προκαταλαμβάνοντες τάς εφόδους, 
εκείνους Βε αν παυομενους του Ιργου 7Γαντα9 αν '7Γρο9 
σψα9 τρεπ^σθαι, ετείχιζον ουν εξελθόντες αττο τ:^9 4 
σφετίρας πόλ€ω9 άρξάμενοι, κάτωθεν του κύκλου 
των * Αθηναίων εγκάρσιον τ€ίχος άγοντες, τα9 Τ€ 126 ΘΟΤΚΪΔΤΔΟΤ 

Ααα9 ^κκ07ηΌντ€ς του τ€/χ€κον$ κσΧ τνργον^ (υλίνονς 

καθιαττάντ€ς, αί δέ νη€9 των "ΑΛ/ναιωκ οννω Ικ της 

®άψου 7Γ€ρΐ€π€πλ€νκ€σαν ^9 τον μίγαν λι/χ€κ<ι, αλΛ* 

€Τί οί "^νρακόσίοι Ικράτονν των ΐΓ€ρΙ την θάΚαχτσαν^ 

κατά γην δ* ίκ της Θαψου οΐ "ΔΛ^οαοι τα ίπιτη^ία 

ίττηγοντο, 

100 'Έττβώι; 3^ το7« Ί,νρακοσίοις αρκούντως €Βόκ€ΐ 
€χ€ΐν οσα τ€ Ιστανρωθη καΧ ωκο^ομηθη του υ7Γ0Τ€ΐ- 
χίσματος, καΐ οΐ * Αθηναίοι, αυτούς ουκ ^λθον κωλυ- 
σοντ€ς, φοβούμ€νοί μη σφίσι δίχα γίγνομένοίς^ ραον 
μάγωνται^ και αμα την καθ* αυτούς π^ριτ^ίχισιν €1Γ€1- 
γομ,€νο£, οΐ /ιΐ€ν ^υρακόσιοι φυλην μίαν καταΧΛπ6ντ€ς 
φύλακα του οΙκοΖομηματος άν€χωρησαν Ις την νόλίν, 
οΐ δέ Ά^ι^ναΓοι του9 τ€ 6χ€Γθύς αυτών, οί ^5 τι;ν 
ττόλιν ύνονομηΒον ττοτου υδατο5 ηγμ€νοι ^αν, διέ- 
φθ€ΐραν, και τηρησαντ€ς τους τ€ οΛΛους ^υρακοσιους 
κατά σ#ο;να9 οντα^ Ιν μ€σημβρίγ. καί τινας και €5 
την τόλιν άτΓΟκεχωρηκάτας καΐ τούί Ιν τω σταυρω- 
μάτι άμ^λως ψυλίίσσοκτας, τριακόσιους μ^ σφων 
αυτών λογάδα9 και τών ψιλών τινας Ικλ^κτούς ωπλκΓ' 
μίνους 'προυταζαν θίίν ^ρίομω έ^α7Γ(ναιω9 ιτρος το 

2 ύτΓθΤ€ίχισμα, η δ' αλλι; στρατιά διχα, η μ^ μ€τά 
του €Τ€ρου στρατηγού ιτρος την ττόλιν, €1 ίπιβοψ 
θοΐεν, Ιχωρουν, η δε μ€τά του €Τ€/)ου 'ϊΓρο9 το σταυ- 
ρωμα το παρά την πυλιδα. καΐ ττροσβαλόντζς οί 
τριοικόσιοι αίροΰσι το σταύρωμα* καΐ οί φυλακές αυτό 
€κλΐ7Γ()ντ€9 κατέφυγον Ις το ιτροτείχισμα το π€ρΙ 

3 τον Ύ€μ€νίτην. και ιιυτοΓ9 ζυνεσίτΓεσον οί διωκοντ€9 
και €ντο9 γενόμενοι βί(^ εζεκρούσθησαν πάλιν ύττο 
των 5υ/οακοσιων, και τών *Αργείων τιν€9 αυτόθι και 
τών * Αθηναίων συ ιτολλοι Βιεφθάρησαν. και εττανα- 
χωρησασα η πάσα στρατιά την τε υποτείχυσιν καθ- 
εΐλον και το σταύρωμα άνεσπασαν και Βιεφόρησαν 
τους σταυρούς παρ* €αυτου9 και τροποχον Ιση/σαν. 

101 Τ^ δ^ ύστεραΐα. από του κύκλου €Τ€Ϊχι^ον οί 
Α^ι^ναΐοι τον κρημνυν τον ύπίρ του ελονς, ος_ των 2ΤΙΤΡΑΦΗ2 Γ', ΡΑ'. 127 

ΈτΓΐίΓολώϊ/ ταντΎ) προς τον μίγαν ΧιμΙνα ορα και 
ζ'π•€ρ αντοΐζ βραγντατον ΙγιγνΓΤο καταβασι δια του 
ομαλον και του Ιλου9 €9 τον λι/Α€μα το ττίριτείχισμα, 
και οι 2υ/οακοσιοι Ιν τούτω €ζ€\θ6ντ€ς καΧ αντοί α7Γ€- 
στανρουν αυ^ις άρζάμ€νοι αττο της ιτόλίως δια μΙσον 
του Ιλου9' και ταφρον ςαμα τταρωρνσσον, οττως μη 
οΤον Τ€ 5 τοις Ά^ΐ7''^"*^5 /*^ΧΡ' ''^5 ^αλάσσι;9 απο- 
Τ€ΐχισαι. οι δ*, €7Γ€ΐδϊ; το ιτρος τον κρημνον αυτοΓς 2 
€ξ€ίρτγαστο, €νιχ€ΐρονσι.ν αυ^ις τω των 5υρακοσιων 
στανρωματι και τα'ψρω, τας /Α€ν ναυ9 κ€λ€υσαντ€ς 
7Γ£ρΐ7Γλ€ΰσαι €Κ τι^^ ®όίψον €5 τον μέγαν Χιμίνα τον 
των 2υρακοσιων, αύτοι δ€ -ττίρι ορθρον καταβ(1ντ€ζ 
άίΓο των ΈπιίΓολών €9 το ομαλον και δια του Ιλου5, 
^ '!η7λώδ€9 ην και στ€ρίφωτατον, θνραζ και ^λα 
ΐΓλατ€α €ΐηθ€ντ€ς και Ιττ' αυτών δια^αδισαντ€9, αι- 
ρονσιν αμα Ιω το τ€ σταύρωμα ιτλην ολίγον και τι^ν 
τάφρον, και ύστερον καΐ το νττοΧειφθΙν €Γλον. καΐ 3 
μά)(Ύΐ €γ€ν€το και €ν αυτ-^ ενίκων οι Ά^>/ναΐοι• καΐ 
των 5υρακοσιων οι //.έν το δ€ίιον κέρα9 έχοντες προς 
την ττόλίν εφιτγον, οι δ' επί τω ενωνυμω πάρα τον 
ποταμόν, και αυτουζ βονλόμενοί άποκΚίβσασθαι της 
διαβάσεως οΐ των * Αθηναίων τριακόσιοι λογάδ€5 Βρο- 
μώ ηπείγοντο προς την γεφυραν. Βείσαντες δέ οι 4 
^υρακοσιοι — -ξσαν γαρ και των ιππέων αντοΐς οι 
πολλοί ενταύθα — ομόσε χωρονσι τοΐς τριακοσιοις 
τουτοΐ9, και τρεπουσί τε αυτούς και εσβάΚΧονσιν Ις 
το δε^ιον κέρας των * Αθηναίων* και προσπεσοντων 
αυτών ίυνεφοβηθη και η πρώτη φνλή τον κερως, 
ΙΒων δ^ ο Αάμαχος παρεβοηθει άπο τον ενωννμον τον δ 
Ιαυτών μετά τοζοτων τε ου πολλών και τονς Αργεί- 
ονς παραλαβών, και ^πιΒιαβάς τάφρον τίνα και 
μονωθείς μετ ολίγων των ζυν^ιαβάντων αποθνήσκει 
αυτοί τ€ και πέντε η εζ των μετ αυτού, και τοντονς 
/4ν οΙ 2υρακόσιοι €υ^υ5 κατά τάχος φθανονσιν αρ- 
ΐΓίί<ΓανΤ€5 πέραν του ποταμον ες το ασφαλές, αυτοί 
δ^ €ΐΤΜ)ντο9 η^ καΧ τ•υ άλλου στρατ€ΐ>/Αατο5 τών 128 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

102* Αθηναίων ά'π€χώρουν. ίν τούτω 8^ οι νρος την 
ιτόλιν αυτών το ττρωτον καταφνγ6ντ€ς ως ίωρων ταύτα 
γιγν6μ€να, αυτοί Τ€ πάλιν άνο της πόλ€ω9 άναθαρ- 
σ7σαντ€$ ακΓ€τά^αιτο ττρος τους κατά σφας Αΰι^ναι- 
ους, καΐ μΐρος τι αυτών ιτίμ/πονσιν ΙττΧ τον κυκλον 
τον €1Γ4 ταΓς ΈττιττολΛίς, ηγονμ.€νοί Ιρημ,ον αΙρησ€ΐν• 
2 καΐ το μίν Β€κάπλ€θρον ττροτείχισμα αυτών αίροϋσί 
και ^ΐ€π6ρθησαν, αυτόν δέ τον κυκλον Νικίας δΐ€κω- 
λυσ€ν — €τυχ€ γαρ ^ν αυτω δί.* άσθ€ν€ΐαν ύπολ^λειμ» 
μένος. — τάς γαρ μηχανάς και $υλα, οσα προ του 
Τ€ίχους ην καταβ^βΧημΙνα, Ιμνρησαι τους υνηρίτας 
€Κ€λ€υσ€ν, ώς Ιγνω * αδύνατος *Ισ6μ€νος €ρημίψ 
άντρων αλλ<^ τρόπω π€ριγ€ν€σθαι. και ζνν€βη ούτως; 
8 ου γαρ €τι προσηλθον οί "^υρακόσιοι δια το πυρ, 
αλλ* α7Γ€χωρουν -ττάλιν. και γαρ προς τ€ τον κυκλον 
βοήθεια η^ κάτωθεν των * Αθηναίων αποβιωσάντων 
τους €Κ€Ϊ €παν)7ίΐ> και αι ν^€ς αρ,* αυτών εκ της 
Θάψου, ωσπερ €Ϊρητο, κατεπ\€ον Ις τον μν^αν λιμένα, 
α 6ρωντ€ς όί άνωθεν κατά τάχος άπτ/Ιίσαν και η ζυμ- 
πάσα στρατιά των 2υρακοσιων ^ς τι;ν πόλιν, νορ.ί• 
σαντ€ς μη αν ετι άπο της παρούσης σφίσι Βυνάμεως 
ικανοί γενέσθαι, κωλυσίΐι τον €πι την θάλασσαν 
τ€ΐχισρΌν. 

103 Μ£τα δ€ τούτο οί * Αθηναίοι τροπαΐον Ιστι/σαν, 
κίΐι τους ν€κρους ύποσπόνΒους απ^Βοσαν τοις 2υρα- 
κοσίοις και τους μ€τά Ααμάχου και αυτόν Ικομίσαντο. 
και παρόντος η^η σφίσι παντός του στρατεύματος 
και του ναυτικού και του πίζου, από των Έπιπολών 
και του κρτ^/ινωδους άρζάμενοι άπετ€ίχιζον μίχρι της 
θαλάσσης τ£ΐχ€ΐ διπλώ τονς 2νρακοσιους. τα δ* 
€πιτ9/δ€ΐα τ^} στρατιά Ιση^ετο εκ της Ιταλίας παν- 
2 ταχόθεν. ηλθον δέ και τών Σικελών πολλοί ζυμμα- 
χοι τοις Αθηναίοις, οι προτερον περΐ€ωρωντο, και Ικ 
της Τυρσηνίας νη€ς πεντηκόντοροι τρ€Ϊς. και ταλλα 
προιχώρ€ΐ αυτοΐς €ς ελπίδας, και γαρ οί 2υραχόσιοι 
πολίμΛρ μίν ουκέτι ίνόμιζον αν περιγενίσθαι, ώς 2ΤΓΓΡΑΦΗ2 $Γ', ΡΔ'. 129 

αυτοΓ^ ονδέ άττο της Πελοττονντ/σου ωφελια ονΒ€μία 
ηκεν, τονζ δβ λογούς α/ Τ€ σφίσιν αυτοΐς Ιποιονντο 3 
ζνμβατίκούς και νρόζ τον Νικιαν ουτο9 γαρ δι; 
μόνος €Ϊχ€ Ααμάχον τ€^ν€ώτο9 την αρχήν, και κυ- 
ρωσις μίν ουδ€/ιια €γίγν€το, οία δε €ΐκ6ς ανθρώπων 
άτΓορονντων και μάλλον η ιτρίν ττοΧιορκουμΙνων, 
τΓολλα €λ€γ€το 7Γρο9 τ€ €Κ€Ϊνον καΐ 'Π'λειω Ιτι κατά 
την ττόλιν. και γαρ τίνα καΐ νττοψίαν νττο των 4 
τταρόντων κακών Ις άλλι;λου5 «Τχον, καΐ τους στρα- 
τηγούς τ€ €φ' ων αυτοΓς ταύτα ζνν€βη έπαυσαν, ως 
^ δυστυχία ^ -ττροδοσια τ^ Ικ^ίνων β\ατΓτ6μ€νοι, 
και άλλους άν^είλοντο, *Ηρακλ€ΐδι;ν και Έΰκλάχ 
και Τελλιαν. 

Έν δ€ τούτω Γυλιπττος ό Λακεδαι/χ,όνιος και αί 104 
απο τ^9 "Κορίνθου νη€ς 7Γ€ρι Λευκάδα η&η ήσαν, 
βονλ6μ€νοι Ις την 2ικελιαν δια τάχους βοηθησαι, 
και ώς αΰτοΐς αί άγγελιαι Ιφοίτων δειναι και ιτασαι 
€πι το αυτό ίψευσμέναι ως η8η παντελώς άποτετει- 
■χισμίναι αί δΐ'ρακουσαί είσιν, της μ\ν Σικελίας 
οΰκετι ελπίδα οΰδε/Αίαν εΤχεν ό Γυλιππος, την δε 2 
Ίταλιαν )3ουλό/Αενος ιτιρνποιησαι αυτός, /χεν και 
Πυ^ν ό Κορίνθιος ναυσι δυοΓν μίν Αακωνικαιν δυοΓν ' 
δε Κορινθίαιν δτι τάχιστα Ιττ^ραιώθησαν τον Ίονιον 
ες Τάραντα, οί δε Κορίνθιοι ιτρος ταις σψετεραις 
δέκα Αευκαδίας δυο και Ά/Λπρακιώτιδας τρεις προσ- 
πλι^ρωσαντες ύστερον ε/Λελλον πλευσεσ^αι. και ο 3 
μίν Γΰλιππος εκ του Ταραντος ες τι;ν Θουριαν πρώτον 
ττρζσβευσάμενος και την του πατρός άνανεωσά/Αενος 
πολιτειαν και ου δυνά/Αενος αυτούς προσαγαγεσ^αι 
αράς παρεπλει τι;ν Ίταλιαν, και αρπασ^εις ΰπ' άνεμου 
κατά τον Τεριναιον κόλπον, ος εκπνεϊ ταυτι; μ(γας 
κατά βορίαν ίστηκώς, άποψερεται ες το πε'λαγος, 
και πάλιν χειρΛσ^εις ες τα μάλιστα τφ Τάραντι 
προσ/Αΐσγει• και τάς ναυς οσαι επόν»/σαν υπο του 
χ€ΐμωνος άνελκυσας επεσκευαζεν. ό δ^ Νικίας ττυθό- 4 
μένος αυτόν προσπλεοντα ύπερείδε το Ίτλήθος των 180 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ν€<ίί>κ» ο7Γ€/ο κ<ά 04 θονρ4θ4 οταθον, κοΧ λγμττικίύΤ€ρον 
Ιδο^€ ΐΓ(ψ€σκ€υασμ^ο%)$ ν\€Ϊν, καΐ οχ^^μΛαν φνλα- 
κην πω €7Γθΐ€ίτο. 
105 Κατά δέ τον5 αυτούς χρόνους τούτον τον ΘΙρσνς 
κοΧ Αακ€Βαιμόνιθί Ις το "Αργός ΙσΙβαΧαν αυτοί τ€ 
και οι ζνμμχίχοι και της γης την πολλιτν Ι^Ί^ωσαν, 
και ^Αθηναίιοι *Αργ€ΐοΐ5 τριάκοντα νανσΐν €βοηθησαν, 
ο1τΓ€ρ τους σπονδα$ φαν€ρωτατα τάς προς τους Λακ€- 
2 δαι/ϋΜ>ηον9 αντοΓς ιλνσαν. προτ^ρον ρχν γαρ λι^σ- 
Τ€ΐαι$ €κ Πνλου και ν€ρΙ την αΧλην ϋίλσ/τόννησον 
μάλλον η Ις την Αακωνικην άττοβαίνοντες μ€τά τ€ 
'Αργ€ΐων κοιι Μαντννέων ζνν€πολ€μονν, καΐ πολλάκις 
*Αργ€ΐων κίλ€νόντων όσον σχόκτας μόνον ζνν οπλοις 
Ις την Αα^^ων^κην και το ελάχιστον μ€τα σφων 
8 δι/ωσακτας α7Γ€λ^€Ϊν ονκ ηθίλον τότ€ δί ΙΙνθοΒωρον 
καΐ ΑοίΟΊΓοΒίον και ^ημαράτον αρχόντων άττοβάντ^^ 
Ις *Έιπι8ανρον την Αιμηραν και Πρασιάς και οσα 
άλλα Ι^ωσαν της γης καΧ τοις Λακ€δαιμ,οηοις η^ 
€νπροφασιστον μάλλον την αίτιον €ς τους *Αθηναίονς 
τον άμνν^σθαχ εποίησαν, άναχωρησάντων δέ των 
* Αθηναίων €κ τον "Αργούς τ<ιίς ναυσι και των Αακ€- 
δαιρονίων, οι Άργ€ΐοι ίσβαλ6ντ€ς €ς την Φλιασίαν 
τ^ς Τ€ γης αυτών €Τ€/ΐΌν και α7Γ€κτ€ΐνάν τινας, και 
αίΓ^λ^ον €ΐΓ* οίκου. 

Ζ'. 

1 Ό δί ΓυλιιΠΓος και ο Πυίι)ν €Κ του Τάραντος, 
€7Γ€ΐ €π€σκ€υασαν τάς ναυς, '7Γαρ£7Γλ€υσαν €ς Αοκρονς 
τονς Έ7Γΐζ€ψυρίους* κοά ιτννΘανόμενοι σαφίστ^ρον 
ηΒη ΟΤΙ ου 7Γαντ€λώς πω άποτ€Τ€ΐχισμ€ναί αι 2υρα« 
κουσαί €ΐσιν, αλλ* ίτι οίον Τ€ κατά τάς ^Έπιπολας 
στρατί^ άφίκομενονς Ισίλθύν, ΙβονΧ€υοντο ειτ' Ιν 
δ€^ιςι λαβ6ντ€ς την 2ικ€λιαν δΜΐκινδυν€υσωσιν €σ- 
πλ€υσαι, είτ €ν €ΐρκ7Τ€ρα €ς Ίμίραν πρώτον '7Γλ€υ- 
θΓαντ€ς και αυτούς Τ€ €Κ€ίνους και στρατιάν άλλι^ν 
προσλαβόντ€ς9 ους αν π^ίθωσι, κατά γην Ιλ^ωσιν. ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Β'. 131 

κσΧ Ιί8οζ€ν αυτοΐ5 ΙπΙ της 'Ιμίρας 'ίτΧχΊν, αΧλως Τ€ και 2 
των Αττικών τεσσάρων νέων ονηα παρονσών Ιν τω 
*Ρηγίω, ας 6 Νικίας όμως πυνθανόμενος αυτονς ίν 
ΑοκροΙς ίΐναί άπίστειλεν, φθάσαντες δ€ την φνλα- 
κην ταυτι/ν περαιουκται δια τον πορθμού, και σχόντες 
Ρηγίω και Μ€σοη7η; αφικνονκται €ς ΊμΙραν. €Κ€Ϊ 3 
δέ οντ€ς τονς Τ€ Ίμεραίονς €7Γ€ΐσαν ζνμπολεμεΐν και 
αυτούς τ€ Ιπεσθαι και τοις €κ των ν€ών των σφετίρων 
ναυταις όσοι /ιιι) €ίχον οιτλα '7Γίχρασχ€ΐν — τάς γά/5 
ναυς αν€ΐλκυσαν «ν Ίμ€ρ(^ — ^και τονς !$€λινονντιονς 
πεμψαντες ίκελευον απανταν πανστρατιόί Ις τι χω- 
ρίον, νίμψίΐν δ€ τίνα αυτοΓς τ;7Γ€σχοντο στρατιαν 4 
ου πολλην και οι Γ€λωοι και των 2ικ£λών τίνες, οι 
πολύ προθνμ6τ€ρον νροσχωρ€Ϊν ίτοΐμοί ήσαν του τ€ 
Άρ;(ωνιδου ν€ωστι τε^η^κότος, δς των ταύτβ Σικελών 
βαχΓίΧεύων τίνων και ων ονκ αδύνατος τοις *Α.θηναίοις 
φίλος ην, και του Γυλιτπτου €κ Αακεδαι/Αονος προ- 
θνμως δοκοΰντος Τ7'^€ΐν. και ο /Λεν Γυλιτπτος αναλα- 6 
βών των τ€ σφετέρων ναυτών και επιβατών τους 
ωττλισ/ϋΐένους επτακόσιους /χοιλιστα, Ίμεραίονς δε 
όπλίτας και ι/τιλούς ζυναμφοτίρους χίλιους και Ιπττεας 
εκατόν, κοιι 2ελινουντίων τε τινας ψιΧους και [ιητεας 
κοιι Γελωων όλιγουδ^ Σικελών τε ες χίλιους τους πάν- 
τας, εχώρει προς τάς 2υρακοΰσας• οι δ* εκ τ^ς Λευ- 2 
κάδος Κορίνθιοι ταις τε άλλαις ναυσιν ως εΤχον 
τάχους Ιβσηθονν, και Γόγγυλος, εις τών "Κορινθίων 
αρχόντων, μι^ νηϊ τελευταίος ορμηθείς πρώτος μίν 
άψικνειται ες τάς !$υρακοΰσας, ολίγον δε προ Γυ- 
λιτπτου, και καταΚαβων αυτούς περί απίίλλαγι^^ 'Όύ 2 
πολερ.ου /μέλλοντας εκκλι^σιάσειν διεκωλυσε τε και 
παρε^άρσυνε, λέγων οτι ν^ες τε άλλαι Ιτι προσπλε- 
ουσι και Γύλιππος 6 Κλεανδρίδου Αακεδαι/χΌνιων 
ατζοστειλάντων άρχων, και οΐ /χεν ^νρακοσιοι επερ- 3 
ρωσθησάν τε και τω Γυλίττπφ εύ^ύς πανστρατιςί ως 
άπαντι^σό/ιενόι εέ^λ^ον -^δτ/ γάρ και εγγύς οντά 
^σ^άνοντο αυτόν. 6 δέ Γετα τό τε τείχος εν τ^ 132 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΪ 

παρόΒω των ^ικεΚων ίλων και ίυιταέα/Χ€νο? ως Ιί 
4 μάχην άφικν€Ϊταί προς τας Έίτιπολάς• και άναβάς 
κατά τον ΕυρίΛ/λον, ΐρΓ€ρ και οί * Αθηναίοι το ιτρωτον, 
€χωρ€ΐ μ,€τα των ^νρακοσίων ΙιτΙ το Τ€ΐ;(ΐσ)ϋΐα των 

* Αθηναίων. €τνχ€ δβ κατά τούτο καιρού €λ^ων^ €ν φ 
€7Γτά μλν η οκτώ σταδίων η^ €ΤΓ€Τ€Τ€λ€στο τοις 
*Αθηναίοις €5 τον μίγαν λι/ϋΐ€να διττλοΰν Τ€Γχο9, πλι^ν 
κατά βραχύ τι το ττρος την θάλασσαν τούτο 8* ετι 

β ωκοΒόμονν, τω θέ οΛΛω του κνκΧον ιτρος τον Τρω- 
γιλον €7Γΐ τι/ν Ιτ€ραν θάλχισσαν λίθοι τ€ παραβ€βλη' 
μίνοι τω πλ€ονι η&η ήσαν και Ιστιν ά και ημί€ργα, 
τα δέ καΐ Ιζ€ΐργασμ€να κατ€λ€ΐ7Γ€Τ0. πάρα τοσούτον 
/Α€ν ΐΕνράκουσαι ^λ^ον κίνδυνου. 

3 Οι δ€ * Αθηναίοι αιφνιδίως του Τ€ Γυλιππου καΐ 
των 2υρακοσιων σφίσιν ^πιόντων Ιθορνβηθησαν μϊν 
το πρώτον, παρ€τά(αντο δ€. ο δέ θ4μ€νος τά όπλα 
ίγγνς κήρυκα προπίμπ^ι αυτοΓς λ€γοντα, €1 βουλον- 
ται Ιζιίναι €κ της Σικελίας π€ντ€ ήμερων, λαβαν- 
τ€ς τά σφΙτ€ρα αυτών, ίτοΊμος €Τναι σπενδεσ^αι. οι 
δ* €ν ολιγωρία τ€ έποιοΰντο και ουδέν άποκρινά/χενο& 

2 άπ€περ.ψαν. και ^υιετά τούτο άντιπαρεσκευάζοντο 
οίλλΐ7λοις ως ες μάχην, και ο Γυλιττπος, όρων τους 
5υρακοσιΌυς ταρασσομενους και ου ρςιδιως ίυντασσο- 
μενους, εττανηγε το στρατόπεδον ες τι)ν ευρυχωρίαν 

3 /Λολλον. και ό Νικίας ουκ ^7Γ7γ€ τους Ά^τ/ναιους, 
(ΐλλ' ησύχαζε προς τω εαυτών τεί;(ει. ως δ* ίγνω ο 
Γυλιττπος ου προσιόντας αυτούς, απήγαγε την στρα^ 
τιάν επι την άκραν την Τε^υιενιτιν καλουμενην καΐ 

4 αυτοΰ ηυλίσαντο. τη δ' νστεραία άγων την μεν 
πλείστην της στρατιάς παρέταξε προς τά τείγτ) των 

* Αθηναίων, όπως μη επιβοηθοΐεν (ΐλλοσε, μέρος Β4 
τι πεμψας προς το φρούριον το ΑάβζαΧον αίρει και 
όσους ελαβεν εν αύτω πάντας άπέκτεινεν• ην δε ουκ 
επιφανές τοις Ά^ι/ναιΌις το χωρίον, και τριήρης τ^ 
αυη5 ημερΐ^, άλίσκεται των * Αθηναίων υπό^ών 2νρα- 
κοσίων εφορμούσα τφ μεγσX^^ λι/ι.ενι. ^^ ο :ίΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Δ. 133 

ΚαΙ /Α€τά ταύτα ίτζίχιζον οί ^υ/οακόσιοι καΐ οί 4 
^μ,μαχοι δια των Έττιττολών αττο τ^ς 7ΓΟλ€ω5 άρξώ- 
μενοί ανω προς το ίγκαρσιον τείχος άπΧονν, όπως οί 
* Αθηναίοι, €ί μη δυναιντο κωλυσαι, μηκετι οίοι τ€ 
ωσιν άτΓοτειχίσαι, και ο? τ€ Ά^τ/ναΓο* άναβφη- 2 
κ€σαν ηΒη ανω, το «πι θαλασσή τ€Ϊχος ΙττιτεΧίσαν- 
τες, καΧ ο Γνλιπττο^, τ^ν γαρ τι τοΓς Άθηναίοις του 
Τξίχονς ασθενές, νυκτός άναλαβων την στρατιάν 
ΙτπΓίει προς αυτό. οί δ* *Α^?^ναΓοι, ετνχον γαρ Ι^ω 
<ιυλιζο/Α€νοι, ω5 Ύ}σθοντο, άντεπτ^εσαν ό δέ γνου5 3 
κατά τάχος απτ^γαγε του9 σφετερονς πάλιν. €7Ροι- 
κο^ομησαντες δέ αυτό οι Ά^τ^ναιοι νψηλότερον αυ- 
τοί μεν ταύτη εφύλασσον, τους 8ε άλλους Συμμάχους 
κατά το άλλο τ€ΐ;(ΐσ/;ΐα η8η ^ιεταζαν, ηπερ €μελλον 
έκαστοι φρουρύν. 

Τω δέ Νικία εδοκ€ΐ το ΤΙλημμύριον καΧονμενον 4 
τ€ΐ;(ΐσ•αι• Ιστι δε άκρα άντιπερας τ^5 πόλεως, ηπερ 
προύχουσα τοί; μεγάλου λιμενος το στόμα στενον 
ποιεί, και €ΐ Τ€ΐ;(ΐσ^€ΐτ;, ραον αυτω εφαίνετο η ε&κο- 
μώη των ετΓίτϊ/δειων εσεσθαν δι* ελάσσονος γαρ 5 
προς τω λιμ4νι τω των ^υρακοσίων εφορμησειν 
σφάς, και ούχ ωσπερ νυν εκ μυχού του λιμίνος τάς 
επαναγωτγάς ποιησεσθαι, ην τι ναυτικω κινώνται. 
προσείχε τε η8η μάλλον τω κατά θάλασσαν πολε- 
μώ, ορών τα εκ της γης σφίσιν, επειΒη Γυλιττττος 
ηκεν, ανελπιστοτερα οντά. 8ιακομίσας ουν στρατιάν β 
και τας ναυς εζετείχιζε τρία φρούρια* και εν αυτοΓς 
τά τε σκεύη τά πλείστα εκείτο και τά πλοΓα 17^"»; εκεί 
τα μεγάλα ώρμει και αι ταχ€ίαι νηες, ώστε και των 
πληρωμάτων ούχ ηκιστα τότε πρώτον κάκωσις εγε- 
νετο' τω τε γαρ ΰδατι σπανίω χρώμενοι και ουκ 
εγγύθεν και επι φρυγανισμον άμα, οπότε ε^ελθοιεν 
οι ναυται, ύπο των ιππέων των 5υρακοσιων κρατούν- 
των της γης 8ιεφθείροντο• τρίτον γαρ μέρος των 7 
ιππέων τοΓςτ 2υρακοσιΌΐ9 διά τους εν τω Τίλημμυρίω, 
Ινα μη κακουργησοντες εζίοιεν, επι τ^ εν τω Ολυρ,- 134 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

<3ΓΜ(ω ΊΓοΚίχιητι €Τ€τάχατο, ίπννθάνίτο δέ καΐ τα9 
λοίπάς των Κορινθίων ναν^ προ<ΓϊΓλ€ουσα9 ο Νικίας• 
και π€/Α7Γ€ΐ €9 φνλακήν αυτών €ΐκοσι ναυς, αΤς €Ϊρητο 
ΤΓζρί Τ€ Αοκρονς και 'Ρ^γιοκ και την ττροσβολην της 
2ικ€λιας νανλοχεΐν αυτάδ. 

5 *0 δ€ Τυλιτητος αμχι μεν ^ζίχιζε το δια των Έττι- 
τΓολών Τ€Γχο9, τοις λι^οις χρώμενος ους οι Αθηναίοι 
νροτταρεβάλοντο 'σφίσιν, αμα ΒΙ Ίταρίτασσεν Ιζά- 
γων ά€ΐ προ τον τ€ΐ\ίσματος τους ^υρακοσίους και 
του5 Συμμάχους, και οι Ά^ναιοι αντιτταρετασσοντο. 

2 €ΐΓ€ΐδ^ δ€ Ιδο^€ τω Γνλιτπτω καιρός €Τναι, ^ρχ€ Τ79 
εφόδου• και €ν χ€ρσι γ£νό/Α€νοι εμάχοντο μεταξύ 
των τειχισμάτων, ^ τ^ς ΓϊΠΓου τών 5υρακοσιων ού- 
Βεμία χρησις ην, και νικηθεντων των ^υρακοσίων 
και τών ζυμμάχων και νεκρούς υττοσπονδους ανελο- 
μενων και των * Αθηναίων τροτταίίον στησάντων, 6 μεν 
ΤύλΐΊΠΓος, ζυγκαΧεσας το στράτευμα, ουκ εφη το 

8 αμάρτημα εκείνων, αλλ* εαυτού γενέσθαι* της γαρ 
ιτητου καΐ των ακοντιστών τι;ν ωφελίαν τ^ τα^ει, 
εντός λίαν τών τειχών νοιησας, άφελεσθαι* νυν ουν 
αΖθις επάζειν. και Βιανοεΐσθαι οΰτως εκελευεν αυ- 
τούς, ως τ^ μεν παρασκευή ουκ έλασσον έχοντας, Τβ 
δε γνώμη ουκ άνεκτον εσόμενον, ει μη άζιωσουσι, 
ΊΙεΚονοννησιοί τε οντες και ^ωριης, Ιώνων και 
ν?7σι<ατών και $υγκλύ8ων ανθρώπων κρατησαντ^ς 

6 ε^ελασασΰαι εκ τ^5 χωράς, και μετά ταυτοι, επειδή 
καιρός ην, αν^ΐ9 εττηγεν αυτούς, ο δε Νικάις και οι 
* Αθηναίοι νομίζοντες κσΧ ει Ικείνοι μη εθελοιεν μάχης 
άρχειν, άναγκαΐον σφίσιν εΤναι μη περιοράν παροι- 
κοΒομούμενον το τείχος — η8η γαρ και όσον ου παρ- 
εληλύθει την τών * Αθηναίων του τείχους τελεντην η 
εκείνων τείχνσις, και ει προελθοι, ταυτον ηΒη εποίει 
αυτοΐς νικαν τε μαχομενοις δια παντός και μη^^ 

2 /ιαχεσ^αι — άντεττι^εσαν ουν τοις ^υρακοσιοις. και 
ο ΓυλιτΓΤΓος τους μεν οττλιτας ^ω τών τειχών μάλλον 
η προτερον προεζαγαγών ζυνεμνσγεν αύτοίς, τους δ' ιπ7Γ€α5 και τους ακοκτιστα^ ^ΐτ νΐΜ ί Λ^^υ ταξας των 
Αθ'ηναίίύν κατά την ευρνχωρίαν, τ} των ταχών αμφο- 
τέρων αϊ Ιργασίαξ, ίληγον. καΐ 'Π'ροσβαΧ6ντ€ς οΐ 
ίτΓΤΓ^ς €ν τ§ μάχβ τω ευωννμω κέρα των Αθηναίων, 
θ7Γ€ρ κατ αυτούς ην, έτρεψαν και θι' αντο και το 3 
αΛΛο (ττραίτενμα νικηθίν νπό των ^νρακοσίων κατψ 
ρό'χθη €5 τα τενχίσματα. και τύ} επιονση νυκτΐ έφθα- 
σαν Ίταροίκο^ομησαντες [και παρ€λ^όι^€5 την των 
Α^ι;ναιων οίκοδο/Αίαν], ώστ€ μηκετι μητ€ αυτοί κω- 
λυ^σ^αι νττ* αυτών, εκείνον^ τε και τταντάττασιν 
απεστερηκεναι, εΐ και κρατοΐεν, μη αν ίτι σφας άττο- 
τειχίσαι, 

Μίτά δ^ τοντο αϊ τ€ των Κορινθίων νηες και Ά/α- 7 
ττρακιωτων και Λευκαδιων €σ€7Γλ€υσαΐ' αι υπόλοιποι 
δωδ€κα, λα^οΰσαι την των * Αθηναίων φνΧακην — ηρχ^ 
δ' αυτών Έρασινιδι^ς "Κορίνθιος — και ίυν6Τ€ί;5(ΐσαν το 
λοιπόν τοις 5υρακοσιΌΐ5 μ^χρί του εγκαρσίου τεί- 
χσυς, και 6 Γυλιππος €5 την αλλην ^ικελίαν εττι 2 
στρατιάν τε ωχετο και ναντικην και νεζην *[$υλλε- 
ίων], και των πόλεων αμα νροσα^όμενος ει τΐ9 η μη 
ττρόθνμος ην η παντάπασιν ίτι άφεστηκει τον Ίτολε- 
μου, Ίτρεσβεις τέ άλλοι τών 2υρακοσιων και Κοριν-'3 
^ιων ^9 Αακε^αίμονα και Κόρινθον απεστάλι/σαν, 
οπω9 στρατιά ετι ττεραιωθη τρόπω ω αν [εν όλκασιν 
η πλοιοΐ9 η άλλως όπως αν] ΐΓροχωρη, ως και τών 
Α^ναΓων ετημεταΊτεμπομενων. οι τε 2υρακόσιοι 
ναυτικόν εΊτΧηρουν και άνεπειρώντο ώς και τούτω 
ΙτΓίχειρησοντες, και €5 ταλλα πολύ εττερρωντο, 6 ^ε 8 
Νικίας, αίσθόμενος τούτο και ορών κα^' ημεραν επι- 
διδούσαν τΐ7ν τε των ττολεμίων Ισχνν και την σφετε- 
ραν άτΓορίαν, εττεμττε και αυτός €ς τάς * Αθήνας αγ- 
γελλων πολλάκις ^υιεν και άλλοτε κα^' έκαστα τών 
γνγνομενων, μάλιστα δέ και τότε, *\νομίζων^ εν δει- 
νοΓς τε εΤναι και ει μη ως τάρ(ΐστα η σφας μεταττεμ- 
ψουσιν ^ άλλους μη ολίγους άττοστελουσιν, ου^εμίαν 
Λναι σωτηρίαν, φοβούμενος δέ μη οΐ Ίτεμιτόμενοι 2 136 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

η κατά του λ€γ€ΐν άδυνασίαν η καΐ μνήμην €λλιπ•€Ϊ9 
γιγνόμενοι η τω οχλω ττρος χάφιν τι λ€γοντ€9 ου τα 
οντά απαγγ^λλωσίν, ίγραψίν Ιτηστολην, νομίζων 
ούτως αν /^ιάλιστα την αντον γνωμην μη^Ιν Ιν τω 
άγγίλΛύ άφανισθίισαν μαθοντα^ του5 ^Αθηναίονζ 
3 )βοι;λ€υσασ^αι 7Γ€/οΙ της άληθζίας, και οΐ μ€ν ωχον- 
το φέροντας *\ονς α7Γ€στ€ΐλ€] τα γράμματα και οσα 
Ιδ€ΐ αυτούς €ΐ7Γ€Ϊν• ό δ€ τα κατά το στρατόπ€δον δια 
ψυλακΐ7^ μάλλον η^η ίχων η δι' ίκονσίων κινΒύνων 

€τΓ€μίλ€ΙΤΟ. 

9 Έν δ€ τω αυτφ θέρ^ι τ€λ€υτώντι και Ευ€τιων 
στρατηγός Αθηναίων μετά Περδικκου στρατειίσας 
€π' *Αμφίπολιν ®ραζι πολλοίς την μ€ν πόλιν ουχ 
εΤλεν, €9 δέ τον 'Χτρυμονα περικομίσας τριήρεις €Κ 
τον ΊΓΟταμον επολιόρκει ορμώμενος εζ Ίμεραίον. καΧ 
το θέρος ετεΧεντα, ^ 

10 Του δ' επνγι-γνομενου χειμωνος η κοντές ες τάς 
Α^ι^νας οι τταρά του Νικιου, οσα τε άπο γλώσσης 
εϊρητο αυτοΓς €Τ7Γον, κ<ιι 61 τις τι εττηρωτα άπεκρίνοντο, 
καΐ την επιστολην άττε^οσαν. 6 δέ γραμματεύς ο 
τ^ς πόλεως ιταρελθών άνεγνω τοις Ά^ι^ναίοις δτ^λου- 
σαν τοιάΒε, 

11 "Τα μεν ττροτερον ττραχθεντα, ω * Αθηναίοι, ίν 
αλλαις [πολλαις] €7Γΐστολαΐς ΐστε• νυν δέ καιρός ονχ 
ησσον /Λα^όκτας νμας εν ω εσμεν βσυλευσασθαι, 
κρατησάντων γαρ ημών /ΧΛ;(αις ταις πλείοσι 2υρα- 
κοσιους, εφ* ους επεμφθημεν, και τά τείχη οικοδο- 
μησαμενων, εν οίσττερ νυν εσμεν, ?ιΧθε Γυλιττττος 
Λακεδαι/λόνιος στρατιάν έχων εκ τε Πελοττοννι/σου 

2 και των εν Σικελία πόλεων εστίν ων, και μάχτ) τ^ 
μεν νρωτη νικαται υφ* ημών, τ^ δ' νστεραί^ ίππευσί 
τε πολλοίς και άκοντισταΐς )8ιασ^€ντ€ς ανεχωρησαμεν 
ες τά τείχη, νυν ονν ημείς μεν παυσάμενοι του 
ττεριτειχισμον δια το ττληθος των εναντίων ήσυχα- 
ζομεν — ουδέ γαρ ζυμπάση τ^ στρατί^ ^υναίμεθ^ αν 
χρησασθαι άιταναλωκνίας της φυλακής των Τ€ΐ;(ών ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΙΒ'. 137 

{χίρο% τι τον οττΧιτικον — οΐ δέ τταρωκο^ομηκασιν 3 
ημΐν Τ€Ϊχοζ απλούν, ωστ€ μη €Τναι Ιτι ιτεριτζίχίσαι 
αυτον9, ην μη τΐ9 το Ίταρατ^ίχισμα τοντο πολλ^ 
στρατιά. €7Γ€λ^ων Ιλτ;. ζνμβέβηκε τς, νολιορκείν 
δοκονντας ι^/Αας άλλους αυτούς /χόίλλον, δσα γ€ κατά 
γήν, τοντο πάσ;(€ΐν• ουδ€ γαρ τ^ς χωράς €πΙ ττολυ 
δια τους [7ΠΓ€ας Ιζερχόμ^θα, πεπόμφασι ΒΙ και 6ς 1 2 
Ιΐ€λθ7Γονη7σον πρέσβεις Ιττ αΧΚην στρατιάν, και Ις 
τας €ν "Χικελία ττολεις Γυλιτητος οιχ€ται, τάς μίν καΐ 
ττείσων ζυμπολεμείν δσαι ννν ησνχαζονσιν, άπο δ€ 
των €τι και στρατιάν ττεζην καΧ ναυτικού τταραχΓκενην, 
ην δυντ/ται, α$ων, διανοούνται γαρ, ως εγώ ττυνθά- 2 
νομαι, τω Τ6 ττίζω α/Αα των Τ€ΐχών ι^/χών πειραν καΐ 
ταις ναυσι κατά ^€ίλασσαν. και Βανον μηΒενι νμων 
Βόίη €ΐναι, δτι και κατά ^οίλασσαν. το γάρ ναυτικον 
ημών, όπερ κάκεΐνοι ττυνθάνονται, το μεν ττρωτον 
ήκμαζε και των νέων τη $ηρ6τητι και των πληρω- 
μάτων τ^ σωτηρία.• ννν δέ αι τ€ νηες διάβροχοι, 
τοσούτον χρόνον ηΒη θαΧασσενονσαι, και τα πληρώ- 
ματα εφθαρται, τάς μεν γάρ ναί;ς ουκ Ιστιν άνελ- 3 
κυσαντας διαι/άί^αι διά το αντιπάλους τω πληθει και 
ετι πλείονς τάς των πολεμίων ούσας α€ΐ προσδοκιίαν 
παρεχειν ώς «πιπλευσονται• φανεραι δ' εισΊν άναπει- 
ρωμεναι, και αΐ επιχειρήσεις επ εκείνοις, και άποζη- 
ράναι τάς σφετερας μάλλον εξονσία' συ γάρ εφορ- 
μονσιν άλλοις, ημΐν δ' εκ πολλΐ75 αν περιουσίας 13 
νέων μόλις τοντο νττηρχε, και μη άναγκαζομενοις, 
ωσπερ ννν, πάσαις φνλάσσειν ει γάρ άφαιρησομεν 
τι και βραχν της τηρήσεως, τά επιτήδεια ουχ εζομεν, 
παρά την εκείνων πόλιν χίΐλεπώς και νυν εσκομιζο- 
μενοι, τά δε πληρώματα διά τδδε εφθάρη τε ημΐν 2 
και Ιτι νυν φθείρεται, των ναυτών των μεν διά ^ 
φρνγανισμον και άρπαγην και ΰδρειαν μακράν νπο 
των ιππέων άπολΧνμενων οι δέ θεράποντες, επειΒη 
Ις αντίπαλα καθεστηκαμεν, αντομολονσιν, και οί 
ίενοι οί μεν άναγκαστοί Ισβάντες €ίθνς κατά τάς 188 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΪ 

Ίτόλεις άτΓοχωρονσιν, 61 δ* νττο /υιεγάλου μισθοί το 
πρώτον Ιπαρθ€ντ€ς και οΐ6μ€νοι χρημΛΤίείσθαι μάλλον 
ή /Λαχ€Γσ^αι, ^ττί^δτ; τταρα γνωμην ναντικόν τ€ δι) 
καΐ ταλλα άττο των ΤΓθ\€μίων άνθ€στωτα ορωσιν, οΐ 
μίν ^π αυτο/Αθλια5 προφάσ€ΐ απέρχονται, οΐ δ* ω9 
Ικαστοι δύνανται• ίτολλι) δ* ι; 2ικ€λια• €ΐσ\ δ' οΐ 
και, αντΌΐ ΙμΐΓορ€υ6μ€νοΐ9 ανδράττοδα Ύκκαρικά 
άντ€μβιβά<ται νπίρ σφων π€ΐσακτ€9 τους τριήραρχους 

1 4 τι;ν άκρίβ€ΐαν του ναυτικού άφγιρηνται, Ιπισταμένοις 
δ* υ/Αΐν γράφω, οτι βραχ€ία άκμη πληρώματος, καΧ 
ολίγοι τΛ ναυτών οι Ιζορμωντ€ς Τ€ ναυν και ίυν€- 
χοντ€5 ττ^ν Δρ€σίαν, τούτων δέ πάντων απορωτατον 
το τ€ /Αϊ; οΓόν τ€ €ΐναι ταύτα ^/αοι κωλυσαι τω στρα- 
τι/γω — ^χ(ΐλ€7Γαι γαρ αί ύμ€Τ€ραι φύσ€ΐς αρζαι — και 
ΟΤΙ ούδ* οπόθεν Ιπιπληρωο'όμίθα τα5 ναυς €χομ€ν, 
$ τοις πολ€μίοις πολλαχόθεν υπάρχει, άλ^ ανάγκη 
αφ* ων Ιίχοντες ηλθομεν τά τ€ οντά καΐ άπαναλισκο- 

2 ρ.€να γίγνεσθαι* αί γαρ νυν ουσαι πόλ€ΐ5 ^/ϋΐμαχοι 
αδύνατοι, Νοίθ9 ι^αι Κατάη;. €1 δ^ προσγενησεται 
Ιν Ιγι τοις ΐΓθλ€)ϋΐιΌΐ9, ώσΎ€ τά τρίφοντα ημάς χωρία 
της Ιταλίας, όρώντα €ν ω τ* εσμεν και ΰρ-ών μη ίπι- 
βσηθούντων, προς εκείνους χωρησαι, ^ιαπεπολεμη 
σεται αντοις άρ.αχ€ΐ εκπολιορκηθεντωιν ημών 6 πό- 
λεμος, 

9 ** Τούτων Γ/ώ ηΒίω μεν αν είχον υ/ιΓν €Τ€ρα «τι- 
στ€λλ€ΐν, ου /λ€ντοι χρησιμωτερά γε, ει ^εϊ σαφώς 
€ΐδσΓα9 τα Ινθά!^ βουλευσησθαι, και άμα τάς φύ- 
σεις επισταμένος υμών, βουλομενων μεν τά ι^διστα 
άκον€ΐν, αιτιω/Α€νων δ€ υστ^ίον, ην τι ύμιν άίτ αυτών 
μη ό/ΑοΓον Ικβ^ άσφαλεστερον ηγησάμην το οίλΐ7^€9 

15 δι^λώσαι. και ννν ως €φ' α μεν ηλθομεν το πρώτον 
και των στρατιωτών και των ηγεμόνων ν/αν μη 
μεμπτων γεγενημενων, ούτω την γνώμην έχετε• 
€ΐΓ€ΐδΐ7 δ^ Σικ€λια τε άπασα (υνίσταται και Ικ Πιλο- 
"χονη^σου αλλι^ στρατιά προσδόκιμος, αυτοί βουΧευ- 
€σ^€ ^ ως των γ* ^ν^άδ€ μη8^ τοις ταρονσατ ΣΪΓΓΡΑΦΗ2 Ζ, ΙΓ'. 139 

άνταρκούντων, αλλ' η τοντονζ μ.ίτο.ΊΓΐμ.ΊΓ€ΐν ΖΙον η 
αλΧην στρατιαν μη ίλάσσω Ιττνπίμ.'πζΐν καΧ π^ζην 
ΚαΧ ναντίκην, και χρήματα μη ολίγα, ΙμοΙ δε ^ίάΒοχρν 
τίνα, 0)5 αδύνατος €ΐμι δια νοσον νίφρΐτιν τταρα- 
μ4ν€ΐν. άζιώ δ' νμων ζνγγνωμης τυγχάν€ΐν' και γαρ 2 
οτ ΙρρωμηΡ ΤΓοΧΚα (V ηγ€μονίαις νμας €? Ιποίησα. 
ο τι δέ /Α€λλ€Τ€, α/Αα τω ^ρι ευ^υ» και μη €9 άναβολά^ 
7Γρασσ€Τ€, ω9 των πολ€μίων τά μεν «ν ^ικελίοι δι* 
ολίγου τΓορίονμίνων, τά δ* €Κ Πελοίτονντ^σου σ^ολαίτε- 
ρον μ€ν, ομωζ δ', ήν /αϊ} προσ€χητ€ την 'γνωμην, τά μίν 
λησονσιννμας,ωσΊΓ€ρ και ττράτερον,τά δε φθησονται,^ 

Ή /Α€ν τοί) Νικιου ^πιστόλι; τοσαυτα εδι/λου* οι 16 
δε Ά^τ^ναιοι άκουσαντες αντης τον /Αεν Νικιαν ου 
ΤΓορελυσαν τ^ς άρχ^9, άλλ' αυτω, εως αν έτεροι 
$υνόίρχοντ€ζ αιρε^έντες άφικωνται, των αυτού εκεί 
δυο ιτροσειλοντο, Μένανδρον και Ένθύ^ημον, ο7γο)5 
/Αϊ; μόνοζ εν ασθένεια ταλαιπωροίη, στρατιάν δε 
<ιλλϊ/ν &Ιτηφίσαντο πίμττενν ναντικην και -ττεζι/ν Ά^τ;- 
ναΐων Τ€ εκ καταλόγου και των ζυμμάχων* και ^υν- 2 
άρχοντας αυτω ειλοντο Δ^ι^οσθίνην τε τον *Αλκι- 
σθενους και Έυρυ^υιεδοντα τον Θουκλεους. και τον 
/χ,έν Έυρυρ.εδοντα ευ^υς ττερι τ^λιΌυ τροττάς τάς χειμε- 
ρίνας άποττεμπονσιν ες την 2^κελιαν ρ.ετά δέκα νεών, 
άγοντα είκοσι τάλαντα αργυρίου, και αρ,α άγγελουντα 
τοις εκεί, οτι η$ει βσηθευα και εττι/χέλεια αυτών εοΎαι• 
ό δέ Δημοσθένης υπομένων παρεσκευάζετο τον εκ- 17 
-ίτλουν ως α^υια τω ηρι ττοιησόμενος, στρατών τε 
ετταγγελλων ες τους Συμμάχους και χρήματα αυτό^εν 
και ναΰς και οττλίτας ετοιμάζων. πεμπουσι δέ και 
ττερι την Τίελοττόννησον οΐ Αθηναίοι είκοσι ναυς, 
δπως ψυλάσσοιεν μη^ένα άπο "Κορίνθου και της 
ΊΙελοποννησου ες την ^ικελιίαν ττεραιοΰσ^αι. οι γαρ 2 
Κορίνθιοι, ως αυτοΓς οι πρέσβεις ηκον και το εν τ^ 
^ύκελιϊ^ βελτίω ηγγεΧΧον, νο/Αΐσαντες ουκ ακαιρον 
και την προτέραν ττεμψιν των νέων ττοιησασθαι, 
ΤΓολλφ μάλλον ειτερρωντο, και εν όλκασι τταρεσκευά- 140 ΟυϊΚΤΔΙΔΟΤ 

ζοντο αυτοί τ€ άποστ€\νυντ€% όπλιτας €5 την 2ίΚ€- 
λιαν και Ικ της άλΧης 'Π.€λθΊΓοννησου οί Λακ€δαι- 
8 μόνιοι τω αυτω τρόπω π€/Αψοντ€ς. νανς τ€ οί Κοριν- 
θία 7Γ€ντ€ και €ΐκοσιν Ιπληρουν, οττως ι/αυ/Αα;(ΐα9 τ€ 
άπο7Γ€ΐ/3άσωσι π/)09 τι/ν €1/ τ^ Ναυπάκτω φυλακίων, 
και τάς ολκάΒας αυτών ησσον οΐ Ιν τ^ Ναυττακτω 
^Αθηναίοι κωλνοιεν άπαιρίΐν, προ5 τι/ν σφ€Τ€ραν 
αντίταζιν των τριηρών την φυλακην 7Γθΐονρ,€ΐ/οι. 
1 δ ΙΙαρζσκευάζοντο δέ και τι/ν «5 ττ/ν Άττικτ}^ €σβο- 
λην οί Λακ€8αι/λονιοι, ωσττίρ Τ€ 7Γρο€δ€δοκτο αυτοΐς 
και των 2υρακοσίων και Κορινθίων €ναγόντων, €7Γ€ΐδι; 
Ιπυνθάνοντο την άττό των *Λθηναίων βοηθ^ίαν €ς 
ττ}ν 2ικ€λιαν, ο7Γω9 δι; ΙσβοΧης γ€νομ€νης διακωλυ^. 

2 και ό *ΑλκιβιάΒηζ Ίτροσκ^ίμ,ενος €διδασκ€ ττ/ν Δ€Κ€- 
λ€ΐαν Τ€ΐχιζ€ΐν και μη ανΐ€ναι τον ιτόλε/Αον. /ϋΐάλιστα 
δέ Τ0Γ9 Λακ€δαιρ.ονιΌΐ9 €'γ€'γ€νητ6 τις ρώμη, διότι 
του9 * Αθηναίους Ινόμιζον διττλουν τον π6λ€μον €;(θν- 
τα9, πρ09 τ€ σφα9 και 2ικ€λιωτα9, €ύκαθαφ€τωτ€ρους 
ίσεσθαί, και οτι τα9 σπονδα9 ττροτερονς λ€λνκίναι 

3 ηγονντο αντονς• Ιν γαρ τω προτίρω ττολεμω σφίτ€- 
ρον το παράνομη μα μάλλον γ€ν€σ^αι, οτι τ€ €5 
Πλάταιαν ^λ^ον Θτ;^αΓοι €ν θΓ7ΓονδαΓ9, και ^Ιρημίνον 
€ν ταΓ9 7Γρότ€ρον ίυν^ΐ7καΐ9 όπλα ρ,τ; ΙπίφΙρ^ιν, ην 
δικα9 ^€λωσι διδόναι, αυτοί ουχ νττηκονον €ς δικας 
νροκαΧουμύνων των * Αθηναίων, και δια τούτο €ΐ- 
Κ()τω9 δυστυχ€Τν Τ€ Ινόμιζον και Ινζθυμουντο την Τ€ 
π€ρι Πνλον $νμφοράν και €1 τΐ9 αλλτ; αυτοΓ9 γένοιτο. 

4 €π€ΐΒή δέ οι * Αθηναίοι ταΐς τριάκοντα ναυσιν «ί 
"Αργούς ορμώμενοι Επιδαύρου Τ€ τι και Πρασιών 
και άλλα Ι^ηωσαν και €κ Πύλου α//.α €λ>;στ€υον, και 
οσάκις π€ρι του διαψοραι γίνοιντο των κατά τάς 
στΓον^άς αμφισβητουμένων, €9 δικα9 προκαλου/χ.€νων 
τών Λακεδαιρ,ονιων ουκ ηθελον €πιτρέπ€ΐν, τοτ€ δ?/ 
οι Λακεδαιμόνιοι νομίσαντες το παρανόμημα^ οπβρ 
και σφίσι πρότβρον ημάρτητο, αυ^ΐ9 €9 του9 Α^τ;- 
να<,ου9 το αυτό π£^'>ΐ€στάναι, πρόθυμοι ήσαν ίς τί)ν 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Ιθ'. 141 

7Γυλ€μ,ον. και Ιν τω χειμωνί τοντω σίΒηρόν Τ€ ττ^ρι- 6 
ηγγίλλον κατά τονς ζ;υμμάχον% και ταλλα €/9γαλ€Γα 
ητοίμαζον €5 τον €7ίΊΤ€ΐ•χισμον, καί τοις ίν τύ) 2ικ£λ(ςι 
αμα ως άττοπίμψοντίς ίν ταΓ$ όλκάσιν Ιτηκονρίαν 
αντοί τ€ Ιττόριζον και τους άλλους Πελοπονη/σίους 
ττροσηνάγκαζον, καΐ ο χ€ΐμών €Τ€λ€υτα, κίΐΐ ογδοον 
και δέκατον Ιτος τφ ττολ^μω €Τ€λ€υτα τφδε, δν Θουκυ- 
Βί8ης ζνν€τγραψ€ν. 

Του δ* έΐΓίγιγνομίνον ηρος ευθνς αρχομένου ιτρωι- 19 
τατα δτ; οΐ Αακ^^αιμόνιοί και οι ζνμμαχοι €5 την 
*Αττικην ΙσίβαΧον η-γύτο ^\ *Αγΐ5 ο ^Αρχώάμου 
ΑακίΖαιμονίων βασιΧ€νς. και ττρωτον μ€ν της χωράς 
τα 7Γ€ρι το πεδίον εδι^ωσαν, Ιττειτα Δεκελειαν Ιηίχι- 
ζον, κατά πόλεις διελό/ιενοι το Ιργον. άττέχ^ι δε ι; 2 
Δεκ€λεια σταδιΌυς μάλιστα της των Αθηναίων πόλεως 
είκοσι και εκατόν, παραπλησιον δε και ου πολλω 
πλέον και επι τ^ς Βοιωτίας, επι δε τω πεδιω και 
της χωράς τοις κρατιστοις ες το κακουργειν ίΙκοΒο' 
μ€Ϊτο το τείχος, επιφανές μέχρι της των Αθηναίων 
πόλεως, και οι μεν εν τ^ Αττική Πελοπονντ/σιοι 3 
και οι ζύμμαχοι ετειχιζον, οι δ' εν τ^ Πελοποννι;σω 
απέστελλον περί τον αυτόν χρονον ταις όλκασι τους 
όπλιτας ες τι;ν 2ικελιαν, Λακεδαι/χόνιοι μεν των τε 
Είλοιτων επιλίζάμίνοι τους βέλτιστους και των νεο- 
δα/Λωδών, ζυναμφοτέρων ες ίζακοσίους όπλίτας, και 
^Έικκριτον ^τταρτιάτην άρχοντα, Βοκϋτοι δε τριακόσι- 
ους όπλιτας, ων ηρχον Έένων τε καΧ Νικών ®ηβαΐοι 
και Ήγησαν^ρος Θεσπιευς. ούτοι μεν ουν εν τοις 4 
πρώτοι ορμησαντες άπο του Ταινάρου τ^ς Λακων(κ^ς 
ες το π€λαγος άφήκαν μετά δε τούτους "Κορίνθιοι 
ου πολλω ύστερον πενταχοσιΌυς όπλιτας, τους /ι,έν 
εί αυτής Κορίνθου, τους δε προσμισθωσάμενοι Άρ- 
κάδων, και άρχοντα *Αλεξαρχον Κορίνθιον προσ- 
τά^ντες απέπεμψαν, απέστειλαν δε κοιι ]Εικυωνιοι 6 
διακόσιους όπλίτας ό/λου τοις Κορινθίοις, ων ^ρχε 
^αργευς ]8ικυωνιος. αΐ δε πέντε και είκοσι νηες των 
11—12* 142 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Κορινθίων αΐ τον χειμωνος ττληρωθεΐσαι άνθωρμσνν 
ταΓ9 €ν τή Ναυπάκτω ίΐκοσιν Άττικαΐς, €0)9 π€/3 αιί- 
Τ0Γ9 οντοι οί οττλΓται ταΐς όλκάσιν αττο τη^ Π€λο- 
ΤΓοννησου άττηραν ουτΓ€ρ €ν€κα και το πρώτον Ιττλψ 
ρωθ-ησαν, δπως μη οί * Αθηναίοι προζ τάς όλκάδας 
μάλλον η προζ τά^ τριήρεις τον νουν €χωσιν, 

20 Έν δί τοντω και οι * Αθηναίοι α/χ-α της Δ€κ€λ€ΐας 
τω Τ€ΐ;(ΐσ/λω και του ηρος €νθύς άρχομίνον π€ρί τ€ 
ΙΙζλσπόννησον νανς τριάκοντα έστειλαν και Χαρι- 
κλ€α τον ΆίΓολλοδώρου άρχοντα, ω €ΐρητο και €5 
"Αργός άφικομίνω κατά το ξνμμαχικον τταρακαλίιν 

2 *Αργ€ίων [τ€] όττλιτας €πι τάς νανς, και τον ^ημο- 
σθίνην Ις την 'Χικ^Κίαν, ωστΓ€ρ €/χ€λλον, α7Γ€στ€λλον 
Ιξηκοντα μϊν ναυσιν ^Αθηναίων και ιγ€ΙΤ€ Χιαΐ9, 
όττλιταΐδ δβ Ικ κατάλογου ^Αθηναίων Βιακοσίοις και 
χιλίοις, και νησιωτών οσοις ζκασταχοθεν οίον τ ην 
7Γλ€ΐστοΐ5 χρησασθαι, και €Κ των άλλων ξνμμάχων 
των νΊτηκοων, €ΐ ποθΐν τι ΐίχόν Ιπιτη^ειον €ς τον 

3 πόλ€μον, ζνμτΓορίσαντες, €ΐρητο δ' αντω πρώτον 
μ€τά τον ^ίαρικλ€ους αμα π€ρηΓλ4οντα ζυστρατεύ' 
€σ^αι περί την Αακωνικην. και 6 μεν Δημοσθένης 
ίς την Αιγιναν πλ€υσα5 του στρατεύματος Τ€ €1 τι 
ι5π€λ€ΐ7Γ€το 7Γ€ρΐ€μ€ν€ και τον Χαρικλ€α του5 Άρ- 
γείονς παραλαβίίν, 

2 1 *Εν δέ τ^ 2ικ€λια υττο τους αυτούς χρόνους τούτον 
του ηρος και 6 Γυλιτπτος ηκεν ες τάς ^υρακουσας, 
άγων αττο των πόλεων ων έπεισε στρατιαν οσην 
εκασταχοθεν πλείστην €δυνατο. και ίυγκ<ιλ€σας 
τους ^υρ<ικοσιους εφη χρηναι πληρονν νανς ως δύ- 
νανται '7Γλ€ΐστας και ναυμαχίας άπόπειραν λαμβά- 

2 ν£ΐν• ελπίζειν γαρ απ* αυτού τι έργον Αζιον τον 
κίνδυνου €ς τον πόλεμον κατεργάσασθαι, ζννεπειθε 
δέ και ο 'Κρμοκρατης ονχ ηκιστα τον ταΐς ναυσι μη 
άθνμεΐν ίπιχειρησειν προς τονς Άθηναίονς, λέγων 
ουδ* εκείνονς πάτριον την εμπειρίαν ουδ' άίδιον της 
θίχλάσσης εχειν, αλλ* ηπειρωτας μάλλον των 2υρα- 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Ζ', ΚΚ. 143 

κοσίων ©κτα5 καΐ άναγκασΟένταζ νττο "Μ-ηΒων ναντί- 
κούς γ€ν€σθαί, και προς άνδρας τολμηρούς, οΐους 3 
και Άθηναίονς, τους άνητολμωντας ^αλεττωτάτονς 
[αν] αντοΐς φαίν€σθίΐι• ω γαρ €Κ€Ϊνοί τσνς πίλας, ου 
&ννάμ€ΐ Ιστιν οτ€ προύχοντες, τω δ€ βράσει εττιχεί- 
ρουντες καταφοβονσιν, και σφας &ν το αυτό ομοίως 
τοις ^ναντ^οις νποσχ(^, και '^υρακοσίονς €υ €ΐΖ4ναι 4 
€φη τω τολμησαι άιτροσ^οκητως προς το * Αθηναίων 
ναυτικον αντιστηναι πλέον τι, δια το τοιούτον €Κ7Γλα- 
γεντων αυτών, περνγενησομενονς η *λ.θηναίονς τύ) επι- 
στήμη την 2νρακοσιων άπειρίαν βλαψοντας. ιέναι 6 
ουν εκελευεν ^ς την πεΐραν του ναυτικού και μη 
αποκνεΐν, και οι ρ.€ν 2υρακοσιοι, τον τ€ Γυλιτπτου 
και *Ερμοκράτονς και €ΐ του οΛΛου π€ΐ^οντων, ώρ- 
/Λΐ/ντο τ€ €5 τϊ/ν νανμαχιαν και τάς ναυ5 επληρονν* 
6 δέ Γυλΐ7Γ7Γ09, €π€ΐδ•»7 παρεσκευάσατο το ναυτικον, 22 
αγαγων υπο νύκτα πασαν τϊ)ν στρατιάν την πεζην 
αντος μεν τοις εν τω ΤΙλημμνρίω τείχεσι κατά γ^ν 
Ι/λ€λλ€ προσβαΧειν, αΐ δ£ τριήρεις των 'Χνρακοσίων 
α/Αα και άττο ξννθηματος πέντε μ^ και τριάκοντα έκ 
του μεγάλου λιμενος επεπλεον, αι 8ε, πέντε και 2 
τεσσαράκοντα, εκ του ελάσσονος, ου ην καΐ το νεω- 
ριον αΰτοΪ9, 7Γ€ρΐ€πλ6ον, βουλόμενοι προς τας Ιντος 
προσμΐζοΑ. και άμα επιπλεΐν τω Ιίλημμυρίω, όπως 
οι * Αθηναίοι άμφοτερωθεν θορνβωνται. οί δ' * Αθη- 
ναίοι δια τάχους αντΐ7Γλ>;ρωσαντ€5 ε$ηκοντα ναυς ταις 
μεν πέντε και είκοσι προς τάς πέντε και τριάκοντα 
των 2υρακοσίων τάς Ιν τφ μεγάλχ^ λι/ϋΐ€νι εναυμα- 
χονν, ταΐς δ* €πιλοίποΐ5 άπηντων επι τάς εκ του 
ν€ωριου π6ρΐ7Γλ€ουσα5. και €υθυς προ του στο/Αατος 3 
του μεγάλου λι^υιένος ίναυμάχουν, και άντειχον άλλη- 
λοΐ5 €7Γΐ πολτί, οι μεν )8ιάσασίαι βουλόμενοι τον &γ- 
πλουν, οι δέ κωλυ€ΐν. 

*Εν τούτω δ* ό Τύλιππος, των Ιν τω Ιίλημμυρίω 23 
* Αθηναίων προς την θάλασσαν Ιπικαταβάντων και 
τρ ναυ/ϋΐαχία τι^ν γνώμην προσεχόντων, φθάνει προσ- 144 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

ν€σών α/χα τ^ Ιω αιφνιδίως τ<η9 τ€ίχ€σιν, και αίρει 
το μ.€γιστον πρώτον^ Ιπ€ΐτα §€ καΐ τα €λάσσω δυο, 
ουχ νπομ€ίνάντων των φυλάκων, ως εΐ^ον το /Α€γισ- 
3 τον ραδιως ληφθ€ν. και €Κ /χ,€ν του πρώτου αλόκτος 
;(οιλ€πώ9 οί άνθρωποι, όσοι καΐ €9 τα ττλοΓα και όλ- 
κάδα τινά κατίφνγον, Ις το στρατόΐΓ€δον ίξεκομίζοντο• 
των γαρ 2υρ<ικοσιων ταΐς €ν τφ μ,ίγαίλω λΐ/χένι ναυσι 
κρατούντων τ^ νανμαχί^ι^ νπο τριήρους ραας και €υ 

3 πλ6ου<π;5 €π€δΐ(ι>κονΓθ• Ιπεώή δέ τα δυο τ€ΐχίσμ.ατα 
ηλίσκετο, €ν τούτω και οί ^υρακόσιοι €τυγχανον 17^17 
νικώ/χενοι και οι €ί αυτών φ€νγοντ€5 ρςίον παρ^" 
πλευσαν. αΐ γαρ των ^υρακοσιων σ1 προ του στο- 
ματος νη€ς ναυμαχοΰσαι βιασάμεναι τας των Αθψ 
ναίων ναυς ουδενι κόσμω ΙσίπΧεον και ταραχθζΐσαι 
ΤΓ€ρι άλληλας τταρέΒοσαν την νίκην τοις ^Αθηναίοις' 

4 ταύτας Τ€ γαρ έτρεψαν και ύφ* ων το ττρώτον ενικών- 
το €ν τω λι/χενι. και Ινδεκα μεν ναυς των 2υρ<ικο- 
σιων κατεδυσαν και τους πολλούς των ανθρώπων 
απ€κτειναν, πλην όσον Ικ τριών νεών, ους εζωγρη^ 
σαν των Βε σφετερων τρεις νηες Βιεφθάρησαν. τα 
δε ναυάγια ανελκυσαντες των 2υρακοσιων, και τρο- 
παΤον εν τω νησιΒίω σττ^σαντες τω προ του ΤΙλημ- 
μυρίου, άνεχωρησαν ες το εαυτών στρατόπεδον. 

24 01 δε 2υρακόσιοι κατά μεν την ναυ/Αα;(ΐαν ούτως 
επεπράγεσαν, τά δ* εν τω ΙΙλημμυρίω τείχτ) εΤχον 
και τρόπαια εσττ/σαν αυτών τρία. και το ρ-εν έτερον 
τοϊν δυοΓν τειχοΓν τοΓν ύστερον ληφθεντοιν κατεβα- 

2 λον, τά δε δυο επισκευάσαντες εφρούρουν. ανθρωτ 
ποι δ* εν τών τει;(ών ττ} οίλωσει άπε^ανον και εζω* 
Ύρηθησαν πολλοί και χρήματα πολλά τά ^υρ,παντα 
εάλω• ατε γάρ ταρ.ιείω χρωμενων των Αθηναίων τοις 
τει^^εσι πολλά ρ-έν εμπόρων χρήματα και σίτος ενην, 
πολλά δε και τριηράρχων, επεί και ίστια τεσσαρά- 
κοντα τριηρών και τάλλα σκευή εγκατεληφθη και 

8 τριήρεις άνειλκυσμέναι τρεις, μίγιστον τε και εν 
τοις πρώτον εκάκωσε το στράτευμα το των *Αθψ ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΚΕ'. 145 

γαΧων Ύ) του ΊΙΧημμνρίον ληψις• ου γαρ Ιίτι ουδ* οί 
ΙίσΊτλοι άσφαΧίΐς ήσαν της «τταγωγ^ς των Ιπνηβ^ίαχν 
— οί γα/ϊ 2υ/)ακοσιο& νανσίν αυτόθι €φορμουντ€ζ 
€κωλυον και δια μάχης τβη ίτγίγνοντο οι ίσκομιΒαί — 
& Τ€ ταλλα κατάττληζιν ΊταρΙσγ^ και αθνμίαί.ν τω 
στ/[>ατ€ΐ;/ι.ατι. 

Μ€τά δ^ τοντο ναν$ Τ€ Ικιτίμπουσι δώδεκα οί25 
^ν/οακόσιοι και ^Αγάθα^χον έττ* αυτών 2υρακόσιον 
άρχοντα, και αυτών μία μεν ίς ΊΙελοπόννησον ωχετο 
ττρίσβεις άγουσα, οττως τα τ€ σφετερα φραχτωσιν, 
ΟΤΙ Ιν Ιλπίσιν €ΐσί, και τον €Κ€ί ττόλεμον ΐτι μαΧΧον 
είΓοτρυνωσί γίγνεσθαι• αι δ* Ινδεκα ν^€$ ττρος την 2 
'Ιτίίλιαν έπλευσαν, ττυνθανόμεναι ιτλοΐα τοις Άθψ 
νοΛοις γήϋΐοντα χρημάτων ΤΓροσΊτλειν, και των τ€ 
-ϊτλοιων ΙτΓίτυχουσαι τα •3Γθλλα Βιεφθειραν καΐ ζύλα 
ναυττηγησιμα εν τ§ Καυλωνιάτιδι κατ€καυσαν, α τοΓς 
Αθηναίοις ετοΐμα ην. ες τε Αοκρου9 μετά ταύτα 8 
τ/λ^ον, και ορμουσων αυτών κατ€πλ€υσ€ μία των 
όλκάδων των άπο Πίλ/Μτοννι/σου άγουσα ®εσπιεων 
οπλίτας• και άναΧαβόντες αυτου9 οί 2υρακόσιοι επΙ 
τά^ ναΰς τταρεπΚεον εττ οίκου, φυλάζαντες δ* αυτου$ 
οί *Α^7;ναΐοι είκοσι ναυσι ?Γρο9 τοΐ9 Μεγάροις μίαν 
μεν ναΰν λαμβάνουσιν αυτοΐς άνδράσιν, τάς δ' αλλάς 
ουκ ΐΒυνηθησαν, αλλ* άποφενγουσιν ες τάς "^υροτ 
κούσας. 

*Ετγενετο δέ και περί των σταυρών άκροβολισμος 4 
εν το λιμ,ένι, ους οί ^υρακόσιοι •3Γρο των -τταλαιών 
νεωσοικων κατεπηζαν εν τη θαλασσή, όπως αύτοΐς αί 
ν^€9 €ντο9 ορμοΐεν και οί * Αθηναίοι επνπΧεοντες μη 
βλάτΓτοιεν έμβάΧλοντες. προσαγαγόντες γαρ ναυν 
*μυριαμφόρον αυτοΐς οί * Αθηναίοι, πύργους τε ζυλί' 
νους εχσυσαν και πβραφράγματα, ίκ τε των ακάτων 
ώνευον άναΒούμενοι τους σταυρούς και άνεκλων καΐ 
κατακολυμβίοντες 1(επριον. οι δε 2υρακόσιοι απο 5 
των νεωσοικων €/8αλλον• οί δ* εκ της 6λκά^8ος άντε- 
βαλλον, και τέλος τους ττολλους των οταυρών ανεΐλον 146 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

οί * Αθηναίοι, χαλίΊΓωτάτη δ' ην τη^ σταυρωσ€ω5 ή 
κρύφιος* ήσαν γαρ των σταυρών ους ονχ ύπ€ρέχοκ- 
τας της θοΧάσσης κατ^πη^αν, ωστ€ δ€ΐνον ην προσ- 
•3Γλ€υσαι, μη ου ιτροΐδων τΐ5 ωσττίρ 7Γ€ρι ίρμα 7Γ€ρι- 
^άλι; την ναϋν. άλλα καΐ τούτους κολυμβηται 

β δι;ο/ίΐ€νοι Ιζί-πριον μισθού, όμως δ' αυ^ΐ9 οι 2νρα- 
κόσιοι Ισταύρωσαν, ττολλά δ€ και άλλα νρος αλλι;- 
λου9, οΓον €Ϊκο$ των στραταττΙΖων €γγυς οκτων και 
αντιτ€ταγρ,£ΐ'ων, Ιμηχανωντο, καΧ άκροβολισμοΐς και 
ττ^ίραις ττακτοιαις €χρώντο. 

7 'Έ7Γ€μψαν δ€ και «5 τάς ίΓΟλ€ΐδ ΐΓρ€σβ€ΐς οι 2νρα- 
κοσιοι Κορινθίων και 'Αμπρακιωτων και Αακ^ΒαιμΟ' 
νιων, άγγίΧλοντας την Τ€ του ΐίλημμυρίου ληψιν καΐ 
της ναυμαχίας ΐΓ€ρι, ως ου τ^ των 'π-ολίμίων ισχύϊ 
μαλΧον η τζ σφ€Τ€ρα ταραχή ησσηθ^ΐεν, τα τ€ άλλα 
αυ δι/λωσοκτας, δτι Ιν ΙΚττίσιν €ίσι και ά^ιωσοντας 
ζυμβοτηθίιν ίπ αυτούς και ναυσ•ι και 7Γ€ζω, ω9 και 
των Αθηναίων νροσΒοκίμων όντων άλλη στρατιά, 
και ην φθασωσιν αΰτοι ιτροτ^ρον Βιαφθ€ίραντ€ς το 
τταρον στράτευμα αυτών, διαπ€:Γθλ€/[Αΐ7σό/^ΐ€νον. και 
οΐ μ€ν Ιν τη 2ιΚ€λιοι ταυτ' «τρασσον. 
26 *0 δ€ ^ίημοσθενης, €π€ΐ ζυνίλίγη αυτω το στρα- 
Τ€υμα ο Ιδ€ΐ ίχοντα ίς την 2ικ€λιαν βοηθίΐν, αράς 
€κ της Αίγιη;9 καΧ ιτλεύσας ιτρος την ΊΙίλοπόννησον 
τω τ€ Χαρικλ€Ϊ και ταις τριάκοντα ναυσ-ι των * Αθη- 
ναίων ζυμμίσγ€ΐ, και 'παραλαβ6ντ€ς των Άργ€ΐων 

2 οττλιταϊ €ΐΓΐ τάς ναύς €ΐΓλ€ον €ς την Αακωνικην, και 
ττρωτον μϊντης Έττιδαυρου τι της Αιμηρας Έ^ηωσαν, 
€7Γ€ΐτα σ\όντ€ς Ις τά καταντικρύ Κνθηρων της Λα- 
κωνικ^$, ίνθα το ΐ€ρον του Άπόλλων09 «στι, της τ€ 
γης ΐστιν α «δτ^ωσαν και Ιτζίχισαν Ισθμω^ές τι χω- 
ρίον, ϊνα Βη οι τ€ Ειλωτ€5 των Αακ€Βαιμονίων αυτόσε 
αυτορ,ολώσ•ι και αρ,α λι^σται €$ αυτού, ωστηρ €κ της 

3 Πύλου, άρπαγην ττοιωνται, και 6 μίν Αημοσθένης, 
€υθύς €7Γ€ΐδΐ7 ζνγκατ€λαβ€ το χωρίον, Ίταρ^ιτλαι εττι 
τ^ 'Κ.€ρκίρας, &κως και των €Κ€ΐθ€ν ^μμάχων τταρα- ΣΤΙΤΡΑΦΗ2 Ζ', ΚΖ'. 147 

Χαβων τον €9 την %ίκ€λίαν ιτλονν δτ4 τάχιστα νοίψ 
ται• ό δέ ϋαρίκλής τΓ€ριμ€(νας, Ιως το χωρίον €ζ€Τ€ί- 
χί(Τ€, και καταλχΊτών φνλακην αυτού, άττ^Κομίζίτο και 
αυτο5 νστ€ρον ταϊδ τριάκοντα ναυσιν «π* οϊκον και οι 
Αργ€Ϊοι α/Λα. 

Αφίκοντο 81 καΐ των ©ρςικών των μαχαφοφόρων 27 
τον Διάκου γ€ΐΌυ9 €5 τάδ Ά^ι/νας π€λτασται €ν τω 
αυτω ^€ρ€ΐ τούτω τριακόσιοι και χίλιοι, ονς €^€1 τω 
Αημοσθενζΐ €5 την ^ικ€λίαν ^νμ'πλ€Ϊν. οι δ' ^Αθψ 
ναιοι, ώί νστ€ρον ηκον, Βΐ€νοονντο αυτονζ πάλιν, όθεν 
ηλθον, €5 ®ράκην άττοπίμπ^ιν. το γαρ ^χ^ιν προς ^ 
τον €Κ της Αεκελείας πόλεμον αντους πολντελίς 
ζφαίνετο' 8ραχμην γαρ της ημίρας έκαστος Ιλάμ- 
βανεν» €π€ΐ8η γαρ η Αεκελεια το μίν πρώτον νπο 
πάσης της στρατιάς Ιν τω θίρει τούτω τειχισθεΐσα, 
νστερον δέ φρονραις άπο των πόλεων κατά διαδο^ν 
■χρόνου €7Γΐοι;σ•αΐ9 τ^ χωρα ίπωκειτο, ττολλά εβλατττε 
του5 Αθηναίους, και εν τοις πρώτοις χρημάτων τ 
ολεθρω και ανθρώπων φθορ^ εκάκωσε τα πράγματα, 
πρότερον μεν γαρ βραχεΐαι γιγνο/ι,€ναι αι εσβολαι 3 
τον άλλον χρόνον της γης άπολαύειν ουκ εκώλνον 
τότ€ δ€ ξυνεχως επ/,καθημενων, και ότε μεν και ίΓλ€0- 
νων €πιόντων, ότε δ* εζ ανάγκης της ϊσης φρουράς 
καταθεσνσης τε την χωράν και ληστείας ποιούμενης, 
)^ασιλ€ω9 τε παρόντος του των ΑακεΒαιμονίων ^Αγι- 
δθ9, θ5 ουκ εκ πάρεργου τον πόλεμον εποιεΐτο, μ€γάλα 
οί ^Αθηναίοι εβλάπτοντο. της τε γαρ χωράς άπάσης 4 
εστερηντο, και ανδραπόδων πλέον η δυο μ^ίριάΒες ηυ- 
τομοληκεσαν, και τούτων τό πολύ μέρος χειροτεχναι, 
πρόβατα τε -τταντα α'7Γωλώλ£ΐ και ΰττοζυγια• ιπττοι 
τε, όσημεραι εζελαυνόντων των ιππέων, προς τε την 
Αεκελειαν κατοίΒρομάς ποιούμενων και κατά την 
χωράν φυλασσοντων, οι μίν άπεχωλοΰντο εν γ^ 
άποκρότω τε και ζυνεχως ταλαιπωροΰντες, οι δ* «τι- 
τρωσκοντο. η τε των επιτηδείων παρακομι^η εκ της 28 
Ευ^οια9, πρότερον εκ του *Ωρωπου κατά γης δια της 148 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Δ€Κ€λ€ΐα9 θασσον ούσα, 9Γ€ρΙ %ούνιον κατά θάλασ» 
σοΛ^ ΐΓολντελι^ς ίγίγνίτο' των Τ€ ιτάκτων ομοίως 
ΙτΓίίκτων €δ€Γτο ι; ττόλις, καΧ αντί του ττόλίζ €Τνα4 

2 φρονρίον κατ€στη. ττροί γαρ τ^ ΙΐΓάλί€4 η^ν /α^ 
ημίραν κατά ^ιαΒοχην οι Ά^τ/ναακ φνλάσσοκΓ€5, 
την δ€ νυιο-α καΐ ίυ/Απαντ€ς ιτλην των ίτπτέων, οί μεν 
€φ* οπλοις ποιούμενοι, οΐ δ* ενί του τ€ΐχου5:, και 
θέρους καΧ χειμώνος ετάΚαιπωρουντο. μάλιστα δ* 
αυτου5 εττίεζεν, οτι Βύο ττολεμους αμα είχον, και ες 
φιΚονεικίαν καθεστασαν τοιαντην, ην ττρίν -γενέσθαι 

8 ηπίστησεν αν τις άκουσας, το γαρ αυτούς ττολιορ- 
κονμ,ενονς εττιτειχισμω νττο ΊΙελοπο\ψησΙων μη^^ ως 
ατΓοστηνοΛ εκ Σικελίας, αλλ* εκεί ^υρακουσας τω 
αυτω τρόπω άντιπολιορκ€Ϊν, πόλιν ουδ^ ελάσσω 
αυη/ν γ£ καθ" αΰτι}ν η75 * Αθηναίων, καΐ τον παρά' 
Χογον τοσούτον -ϊτοι^σαι το?9 *Ελλι;σι τ^9 δυνάμεως 
και τόλμης, όσον κατ αρχάς του πολέμου οΐ μεν 
ενιαυτόν, οι δ€ δι;ο, οι δέ τριών γ€ «των ουδείς πλείω 
"χρόνον ίνόμιζον περνοίσειν αυτούς, εΐ οί Υίελοποννη•• 
σιοι εσβάλοιεν ες την χωράν, ώστε ΐτει ^τττακαώετ 
κάτω μετά την πρωτην εσβολην -^λ^ον «9 5ικ€λιαν, 
^δι; τω πολεμώ κατά πάντα τετρυχωμενοι, και πόλε- 
μον οΰδεν ελάσσω -π-ροσανείλοντο του πρότερον ύπάρ- 

4 χοντος εκ Τίελοποννησου. Βι ά και τότε ύπο τε της 
Δεκελ€ΐα9 ττολλα βλαπτουσης και των άλλων άνα- 
λωμάτων μεγάλων προσπιπτόντων οίδυνατοι εγενοντο 
τοις χρημασιν. καΐ την εικοστην υπο τούτον τον 
χρόνον των κατά θάλαχτσαν άντι του φόρου τοΐς 
ύττηκοοις εποίησαν, πΧείω νομίζοντες αν σφίσι χρή- 
ματα ούτω προσιεναι. αι μεν γάρ Βαπαναι ουχ 
ομοίως και ττριν ολΛα πολλω μείζους καθεστασαν, 
οσφ και μείζων 6 πόλεμος ην, αι δε ττρόσοδοι άπωλ- 
λυντο. 
29 Του9 ουν Θρςικα9, του9 τω Αημοσθενει ύστερη- 
σαντα9, δια την παρουσαν άπορίαν των χρημάτων ου 
βουλόμενοι δαπαναν εΰ^9 άπεπ€μπον, προστάζαντες ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Α'. 149 

κομίσαι αντουδ Δατρ€φ€ΐ, κοά €ΐ7Γ6ντ€ζ α/ία ^ν τω 
τταράπλω, εττορβυοκτο γά/ο δι' Ένρίττον, και τους 
ΐΓθλ€/ΑΐΌυς ην τι δννι^ται άπ' αυτών βλάψαι, ό δέ 2 
& τ€ τ?/ν Ύάναγραν άνφίβασεν αυτούς και άρπαγην 
τίνα €ΊΓοιησατο δια τάχους, και ^κ Χοιλκιδος τ^ς 
Έυ^οιας αφ* Ισττίρα^ δΐ€7Γλ€υσ£ τον Ενριττον και 
άτΓοβίβάσας Ις την Βοιαχτιαν ^£ν αυτούς €πι Μυκα- 
Χησσόν. και την μ€ν νύκτα λαθών ιτρος τω 'Έρμαίω 
ηνλίσατο — άττίγζΐ δε τ^ς Μυκοιλι^σσου Ικκαιδεκα 
μάλιστα σταδίου^ί — α/Αα δ€ τ^ ν/^^Ρ^ "^^ 7Γ6λ€ΐ ιτροσ- 
€Κ€ΐτο, ουσι; ου μ€γάλη, και αίρΰΐ, άψυλάκτοις Τ£ 
€πΐ7Γ€σών και άπροσδοκτ/τοις /λί) αν 7γοτ€ τίνα σφισιν 
άτΓο θαλάσσης τοσούτον Ιτταναβάντα Ιπιθίσθαι, τον 
Τ€ΐχους άσ^£νους οντος και «ττιν ^ και ττεπτωκότος, 
του δ€ βραχ€ος ωκοΒομημενον και -χτυλών αίμα δια 
τϊ^ν αδ€ΐαν άν€ψγμίνων. ΙσΊΓ€σ6ντ€ς δβ οί Θρακίς 3 
€ς τι/ν Μυκίίλι^σσον τάς τ€ οικίας και τα ιερά Ιττόρ- 
θονν, και τους ανθρώπους ίφόνευον, ψαδο/Α€νοι ουτ€ 
'πρ€σβντ€ρας ουτ€ ν€α)Τ€ρας ι/λικίας, αλλά -ττάντας 
Ιί^ς, οτω €ντνχοΐ€ν, και τταιδας και γυναίκας κτ€ΐ- 
νοντ€ς, και προσέτι και υποζύγια και οσα άλλα 
Ιίμ\Ι/νχα ίδοΐ€ν• το γαρ γένος το των Θρακών, ομοΐα 4 
τοις /ιάλιστα του βαρβαρικού, Ιν ω αν θαρστ^ση, 
φονικωτατον Ιστιν. και τοτ€ αΧλη Τ€ ταραχή ουκ 
ολίγη και ιδέα πάσα καθ€στηκ€ΐ ολέθρου, και ^ττι- 
ίΓ€σοντ€ς διδασ•καλ€ΐω τταιδων, οττίρ μεγιστον ην 
αυτόθι και άρτι ίτυχον οι 7ΓαΓδ€ς €σ€ληλυθότ€ς, 
κατέκοψαν ττάντας• και ^μφορά τ^ 7ΓΟλ€ΐ ττάστ^ 
ονΒ€μιάς ησσον [μάλλον €Τ€ρας] άΒόκητός τ€ ίν€7Γ€σ€ν 
αυτί; και δ€ΐη7. οι δ€ ®ηβαΐοι αΙσθόμ€νοι Ιβσηθουν, 30 
και καταΧαβόντ€ς ττροκεχωρηκάτας ηΒη τους Θράκας 
ου ΤΓολύ τι^ν τ€ λ€ίαν άφ€ΐλοντο και αυτούς φοβη- 
σαντ€ς καταδιωκουσιν «ττι τον Ευριττον και τι^ν θά- 
λασσαν, ου αυτοΓς τα ττλοΐα α ηγαγ€ν ωρμ€ΐ. και 2 
ά'7Γοκτ€ΐνουσιν αυτών Ιν τ§ €σβάσ€ΐ τους ττλειστους, 
ουτ€ ΙΐΓίσταμένονς ν€Γν, τών τ€ ^ τοις πλοιοις, ώς 150 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ^ 

ίωρων τα ίν τρ γ^, ορ/χισάιτων Ιζω τοζ€ύμΛτος «2 
πλοΓίΐ, Ιπ€ΐ Ιν γ€ τβ αλΚγ) αναχίύμησ€ΐ ουκ άτσιτως 
04 Θ/ο$κ€9 προς το των Ο^ηβαΐων ίτητικόν, οπ€ρ ττρωτον 

ΊΓροσ€Κ€ΙΤΟ, 7Γρθ€κθ4θΙΤΓ€ς Τ€ ΚοΧ ζυστρ€φ6μ€νθΙ €¥ 

έτίχωρίω τάζ^ι την φνλακην ίποιουντο, καΐ ολίγοι 
αντώΐ' ίν τουτφ Βΐ€φθάρησαν. μ€ρος δ€ τι και Ιν τ§ 
3 πόλ€ΐ αυτζ δι' άρτταγην ΙγκατσΧηφθίν άττωλίτο, οι 
δ€ ζυμπαντ€ζ των ®ργχων πεντήκοντα καΧ διακόσιοι 
άπο τριακοσίων και χιΚίων άπίθανον, Βιέφθειραν 
δ€ και των Θηβαίων και των άλλων οι ζυνεβοηθησαν 
€5 €ΐκοσι μάλιστα ιτητέας τ€ κειι όπλίτας ό/ιου κοιι 
Θηβαίων των "Βοιωταφχων '^κφφωνΒαν των δέ 
'Μ.υκαλησσίων μίρος τι άπαναλωθη, τα μ€ν κατά 
την Μνκαλησσον ττάΘει χρησαμίνων ουδίνος ωδ €ιγι 
μ€γ4θ€ΐ των κατά τον ττολεμον ησσον ολοφχραυσθοΛ 
άζίω τοιαύτα ζυνεβη* 
31 Ό δ€ Αημοσθένη^ τ6τ€ άποπλίων €1γι της Κερκύ- 
ρας μετά την €κ της Αακωνικης Τ€ΐ;(ΐσιν, όλκβίδα 
ορμούσαν εν Φ€ΐ^ τ^ Ήλ€ΐων, εν "ρ οι Κορίνθιοι 
όπλιται €9 την ^ίκελίαν €μελλον ττεραίουσθαι, αυτήν 
μεν διαφθείρει, οι δ' ανΒρες άποφυγόντες ύστερον 
λαβόντες αλλην ίπλεον. και μετά τούτο άφικόμενος 
6 Αημοσθίνης ες την Ζάκννθον και ΚεφαΧληνίαν 
οπλιτας τε τταρίλαβε και εκ της Ναυπάκτου των 

2 Μεσσηνίων μετεττίμψατο, καΧ ες την άντιττερας ηπει- 
ρον της * Ακαρνανίας Βιεβη, ες 'Αλυζιαν τε και 'ΑναΚ' 
τόριον, ο αυτοί ειχον. οντι δ* αυτώ ττερι ταύτα ο 
ΈνρυμίΒων άπαντα Ικ της Σικελίας αποπλέων, ος 
τότε του "χειμωνος τα χρήματα άγων τη στρατιά 
άπεπίμφθη, καΧ αγγελλ€ΐ τα τε άλλα και οτι πυθοιτο 
κατά πλουν η^η ων το ΙΙλημμύριον ύπο των 2ν/>α- 

3 κοο'ΐων Ιαλωκός* άφικνεΐται Βε και Κόνων παρ* 
αυτούς, ος ηρχε Ναυπάκτου, αγγίλλων οτι αί πέντε 
και είκοσι νηες των Κορινθίων αΐ σφίσιν άνθορμουσαυι 
ουτ€ καταλυουσι τον πολεμον ναυμαχεΐν τε μίλλου- 
σιν πίμπειν οΖν εκίλευεν αυτούς ναυς, ως ουχ Ικανάς ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ, Ζ', ΑΒ'. 151 

ονσα9 δνοιν Β&>νσα^ είκοσι τάς ίαντων ιτρος τα$ €Κ€ΐ- 
νων π€ΚΤ€ και είκοσι ναυμχιχμν, τω /ΐ€ν ουν Κονωνι 
δ€κα ναυς ο Αημοσθένης καΐ 6 Ένρυμ.€^ων τάς άριστα 
σφίσι ΐΓλ€ουσα5 αφ* ων αυτοί €Γ^ον ζυμ.τΓεμίΓουσι ττρος 
τάς Ιν τ^ Ναυττάκτφ• αυτοί δ€ τά 7Γ€ρΙ τη<ξ στρατιάς 4 
τον ζνλλογον ητοιμάζοντο, Ένρνμί^ν μεν €5 την 
Κίρκυραν ιτλευσας και πεντεκαιΒεκά τ€ ναυ5 νληρονν 
Κ€λ€υσας αυτούς και όπλιτας κατ(λλ€γο/[ΐ.ενο$ — ζνΐ'ηρ- 
χε γαρ η^ Αημοσθενει άποτραπόμενος, ωσπερ και 
ίρεθη — Αημοσθένης δ' εκ των ττερι την Άκαρνανιαν 
χωρίων σφεν^ονητας τε και ακοντιστά9 ζυναγείρων. 

01 δ' εκ των Συρακουσών τότ€ μετά την του 32 
Τίλημμυρίον αλωσιν πρέσβεις οιχόμενοι ες τάς ττο- 
Χεις^ Ιττεί^η (ίττεισάν τε και ζυναγείραντες εμεΧΧον 
&ζειν τον στρατόν, 6 Νικίας προπυθόμενος πέμπει Ις 
των 2ικ€λών τους την ^ίοΒον έχοντας και σφίσι ζυμ- 
μάχους, Κεντόριπάς τε και 'Αλικυαίους και άλλους, 
όπως μη διαψΙΙρΙΙι/σουσι τους ΐΓολ6)χίου9> άλλα ξυστρα' 
φεντες κωλυσουσι δΐ€λ^€Γν• αλλι; γαρ αυτούς ουδ€ 
πεφάσειν ΆκραγαντΓνοι γαρ ουκ εδίδοσαν δια της 
Ιαυτών όδόν. πορευομενων δ* η^ των Σικελιωτών οι 2 
2ικ€λο4 καθάπερ εΒεοντο οι Αθηναίοι, ενεΒραν τινά 
[τρι;(5] 'ί^οιησάμενοι άφυλάκτοις τε και εζαίφνης 
επιγενόμενοι Βιεφθειραν ες οκτακόσιους μάλιστα και 
τους πρεσβεκ, πλην ενός του Κορινθίου, ττάντας• ού- 
τος δ€ τους διαψυγόντας, €ς 'ττεντακοσίους και χιΧίους, 
Ικόμισεν ες τάς 5υρακουσας. και π€ρι τάς αΰτάς33 
ημέρας και οι Καμαριναίοι άφικνοΰνται αυτοΐς βοη- 
θουντες, πεντακόσιοι μεν οπλΓται, τριακόσιοι δέ άκον 
τισται και το^οται τριακόσιοι, έπεμψαν δέ και οί 
Γ€λωοι ναυτικόν τε ες πέντε ναυς και άκοντιστάς 
τετρακοσίους και Ιππέας διακόσιους. σχεΒόν γαρ τι 2 
η^ πάσα η Σικελία πλην Άκραγαντίνων — ούτοι δ' 
ουδέ μεθ^ έτερων ήσαν — οί δ' άλλοι επι τους *Αθψ 
νοΛους μετά των Συρα^^οσίων οι προτερογ^περνορω' 
ΐΑ€νοι ^σταντ€ς εροηνουν» 152 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

ΚαΙ οΐ μ^ Χνραχόσιοι, ως αντοίζ το €ν τοις 2υ(€- 
λοΓς πάθος Ιγ€ν€το, Ιιτίσχον το ευθίως τοις * Αθήναι- 

3 οΐ5 €νιχ(αρ€ΐν* 6 ΒΙ Δημοσθένης καΧ Ένρνμέ^ν^ 
Ιτοίμης η^ της στρατιάς ονσης ίκ τ€ της Κ€ρκνρας 
και άνο της ψτ^ίρον, Ιπ^ραιώθησαν (υμπάστ^ τζ 
στρατί^ τον Ίόκιον Ιπ ακραν 'Ιαιτνγίαν• και ορμή- 
θ€ντ€ς αντοθεν κατίσχονσιν Ις τάς Χοιράδας νήσους 

4 *1ατητγίας, καΧ άκοντιστάς Τ€ τινα9 των 'Ιαπυγων 
πεντήκοντα και ίκατον τοίΙ Μ€σσαΐΓΐου έθνους ανα- 
βιβάζοντοΛ Ιπι τάς νανς, και τφ "Αρτα^ οσπ€ρ και 
τους ακοντιστάς, δυνάστης ων, παρέσχεν αύτοΊς, 
αναν€ωσάμ€νοί τίνα πάλαιαν φιΧίαν, άφίκνοννται €ς 

β ΜεταποΓτιον της Ιταλίας, και τους Μεταποντίους 

ΐΓ€ΐσακτ€5 κατά το (υμμαχικον άκοντιστάς Τ€ ξυμ- 

, , ^π€μπ€ΐν τρωχοσίους και τριηρ€ΐς δυο και άναΧαβόντες 

ταύτα παρέπλευσαν Ις θουρίαν. και καταλαμβά- 

νονσι ν€ωστΙ στασει τους των * Αθηναίων εναντίους 

Ο €ΐαΓ€ΐΓΓωκ<>τας• και . βουλόμενοι την στρατιαν αυτόθι 
«Γοσαν άθροίσαντες ει τις ύπολέλειπτο εξετάσαχ, καΐ 
τους Θούριους 7Γ€Γσαι σψίσι $υστρατ€ν€ΐν Τ€ ως προ- 
θυμότατα, και, ίπ€ΐΒή π€ρ ίν τούτω τύχης €ΐσίν, τους 
αυτούς εχθρούς και φίλους τοις Ά^ναίοις νομίζειν, 
περιέμενον ίν τ^ Θούρια και Ιίπρασσον ταύτα. 
34 01 δ^ -Π€λοΐΓονη7σιοι π€ρ\ τον αΰτον χρόνον τού- 
τον οι ίν ταις πεντ€ και είκοσι ναυσίν, οΐπερ των 
όλκοίδωτ €ν€κα τ^ς €ς %ικ€λίαν κομώης άνθωρμουν 
προς τάς εν Ναυπάκτω ναυς, παρασκευασάμενοι ως 
επι ναυμαχία και προσπληρωσαντ€ς ετι ναΰς, ώστε 
όλιγω €λασσονς €Τκαι αΰτοις των * Αττικών ν€ων, 
ό/ο/ιίζονται κατά *Ερινεόν της * Αχαίας εν τ§ 'Ρυττικ^. 

2 και αυτοΓς του χωρίου μηνο€ώους οντος, ίφ* ω ωρμουν, 
ό μεν π^ζός ίκατίρωθεν προσβ^βσφηκως των τε 
Έ^ορινθίων και των αύτόθεν Συμμάχων Ιπί ταίς προ- 
αν€χούσαις ακραις παρετετακτο, αΐ δέ νη^ς το /ΐ€ταίυ 
€ΐχον ίμφράξασαι• ηρχε δ£ του ναυτικού ΊΙολυάνθης 

8 Κορίνθιος• οΐ δ' * Αθηναίοι εκ της Ναυττάκτου τρία- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΛΒ'. 153 

κοντά νανσΐ και τρισίν, ηρχ€ δ' αντών Δι^ιλο^, 
€7Γ€7Γλ€υσαν αντοΓς. και οι Κορίνθιοι το μίν πρυπον 
ηοπίχαζον, «Γ€ΐτα άρθίντος αντοΐζ τον σημ.€ίον, ΙπεΙ 
καφοζ €δόκ€ΐ €Γναι, ωρμησαν ΙπΙ τονς *Αθηναίοχ}ς και 
Ινανμάχονν. και χρόνον άντ€Ϊχον πολύν άΧληλοίζ. 
και των μ€ν "Κορινθίων τρ€Ϊζ νη€ς ^ιαφθ€ίρονται, των 4 
δ' * Αθηναίων κατ€δν μϊν ου^€μία απλώς, ίτττά δ€ 
τιν€9 απλοί €'γ€νοντο, άντίπρωροι €μβαλλ6μ€ναι και 
αναρρα'γ€Ϊσαι τάς ναρ€ζ€ΐρ€σίας νπο των Κορινθίων 
ν€ών Ιπ αυτό τούτο παγντίρας τάς €7Γωτίδας «χονσών. 
ναυ/Αα;(ΐ;σαντ€5 δέ ακτινίΐλα μεν και ώ αυτονδ ίκατί- 6 
ρονς άζιονν νικάν, όμως δ€ των ναυάγιων κράτησαν^ 
των των * Αθηναίων δια τ€ την του ανήμ-ου απωσιν 
αυτών €5 το ττίλα^ος και δια την των Κορινθίων 
ουκίτι €παναγωγι;ν, ^€κρίθησαν απ αλλήλων, και 
Βίωζις ον^ζμία €γ€ν€το,ουδ* ανδρ€9 ουΒετίρων ίάλωσαν 
οΐ μίν γαρ Κορίνθιοι και Ιΐ€λο7Γοννΐ7σιοι προς τ^ τδ ® 
ναυ/ια;(ουντ€5 ραδιως και δΐ€σώζοντθ9 των δ« * Αθη- 
ναίων ουδ€/χια κατ€δυ ναυς. α'7Γ0ΐΓλ€υσάντων δ€ των 
Α^ι/ναιων 65 τι^ν Ναυπακτον οΐ Κορίνθιοι ευθύς τρο- 
παΐον ίστηο'αν ως νικώντες, οτι πλ€ΐους των €ναντιων 
ναυ$ απλούς Ιποίησαν, και νομίσαντ€ς δι* αΰτο ουχ 
ησσασθαί, Βι οπ€ρ ουδ' οΐ Ιτ€ροι νικαν οι τ€ γαρ 7 
Κορίνθιοι ηγησαντο κρατ€Ϊν €ΐ μι; και πολύ €κρα- 
τουντο, οι τ* Ά^ι^ναϊοι ένόμιζον ?;σσάσ^αι οτι ου 
πολύ Ινίκων* άποπλέυσάντων δ€ των Π€λοποννι/σιων 
και του π€ζου Βιαλυθεντος, οι * Αθηναίοι Ιστι^σαν τρο- 
παιον και αυτοί Ιν τ^ Άχαί^ ώ5 νικι}σαντ€5, απίχον 
του *£ριν€ου> Ιν ω οι Κορίνθιοι ωρμονν, ως €ΐκοσι 
σταδιΌυς. και η μεν ναυρ,αχια ούτως 6Τ€λ€υτα. 

Ό δ^ £ίημοσθ€νης και ΈύρυμεΒων, Ιπεώη ξύστρα- 35 
Τ€υ€ΐν αΰτοΓδοΙ Θούριοι παρεσκευάσθησαν επτακοσίοις 
μεν οπλίταχς τρίΛκοσίοις δ€ ακοντισταίς, τάς μεν νανς 
παραπλείν Ικελευον €πι της Κροτωνιάτώος, αυτοί δ^ 
τον πεζον πάντα Ιζετάσαντες πρώτον επί τφ %υβάρ€ΐ 
ποταμω ηγον δια τ^ς Θουριαδος γης. και ως εγενοντο 2 154 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

^ι τω Ύλιβι ΊΓΟταμω, καΐ αυτοΪ9 οΐ ΚροΓαιηατα4 
'Π'ροσΊΓ€μφαντ€ς ζίπον ουκ αν σφίσι βουλομ,ίνοις 
€Γναι δια της γης σφων τον στρατον ΐ€να&, €πικατα- 
βάντ€ς ηυλίσαντο ττρος την ^οίλασσαν και την €κ- 
βολην του 'ΥλιΌυ• και αι νη€ς αυτοΓς ^9 το αυτό 
αττηντων. τη δ* νστ€ρα.ί(^ ανα)9ι)9ασά/<.€νοι ναρί- 
ΐΓλ€ον, ισ;(οντ€5 ιτρος ταΐ5 7ΓΟλ€σι ΊτΧην Αοκρων, ίως 
άφίκοντο €πΙ Ιϋτραν της *Έη^ίνης, 
36 01 δ€ 2υρακ(><ηοι Ιν τοντω, ιτννθανόμενοι αυτών 
τον €7Γΐ'?Γλουν, αυ^ΐ9 ταΓ9 ναυσιν αποπ€ΐρασαι ^βον- 
λοντο, και τ-η αλλτ; παροΜΤΚβυ^ του 7Γ€ζου, ηνΐΓ€ρ €ίγ 
αυτό τούτο, -ττριν €λ^€Γν αυτου9, φθάσαι βουλ6μ.€νοι 

2 ίυνελβγον. 7Γαρ€σκ€νάσαντο δ€ το τ£ άλλο ναυτικον 
€09 €κ της ττροτίρας ναυμαχίας τι πλέον Ιν^ΐΒον (τχη^ 
σοντ€9, και τα9 ττρωρας των νέων ζυντ€μόντ€ς €9 
^ασσον στ€ριφωτ€ρας Ιττοίησαν, και τάς €7Γωτιδα9 
€ΊΓ€θ€σαν ταΐς ττρωραις ΐΓαρ(€ΐα9, και αντ»;ριδα9 αττ' 
αυτών υ7Γ€Τ€ΐναν '7Γρο9 του9 τοιχου9 ώ9 ^ί 'ίτηχ^ίς Ιν- 
τ6ς Τ€ και ^^ωθ€ν, ωπ€ρ τρόπω και οι Κορίνθιοι 7Γρο9 
τα9 €ν τ^ Ναυττάκτω ναυ9 Ιτησκ€υασάμ.€νοι πρώραθ€ν 

9 €ναυμάχουν. Ινόμισαν γαρ οι 2υρακοοΊθΐ προ9 τα9 
τών * Αθηναίων ναυς ουχ ομοίως άντίνενανττηγημίνας, 
άλλα λεπτά τα ττρωραθεν Ιχουσας δια το /αϊ) αντί- 
Ίτρίίροις μαλΧον αυτούς η €Κ ττζρίττλου ταΓ9 Ιμβολαΐ^ 
χρησθαι, ουκ Ιλασσον σχι/σειν, και τήν €ν τω μ€γαλω 
λιμάνι ναυ/Ααχιαν, ουκ €ν πολλώ πολλαΓ9 ναυσιν 

4ουσ•αν, προ9 εαυτών Ισεσ^αι• αντίπρωροι γαρ ταις 
έμβολαίς χρωμενοι άναρρηζ€ΐν τα πρωρα^€ν αΰτοΓ9, 
στ€ρίφοις και τταχίσί ττρος κοίλα και ασθενή τταίον- 
Τ€9 Τ0Γ9 Ιμβολοις, τοϊς δέ Ά^ΐ7ναιοΐ9 ουκ Ισεσ^αι 
σφων €ν στενοχώρια ουτ€ ιτερίπλουν ουτ€ διεκπλουν, 

β ωπ€ρ τ^9 Τ€χν7;9 /Αοίλιστα επιστευον αυτοί γαρ κατά 
το δυνατόν το /χ€ν ου δ(όσ€ΐν *[δΐ€κπλ€Γν], το δέ τι^ν 
στενοχωρίαν κωλίσειν *[ώστ€ ρ,ι; περιπλειν]. Τ]5 
Τ€ 7Γρ6τ€ρον α/χα^ια τών κυβερνητών Βοκουση εΤναι, 
το άντίπρωρον ίυγκροΓσαι, μαλιστ αν αΰτοι χρησα- 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΑΖ'. 155 

σθαι• νλ€ΐστον γαρ εν αντω σχήσ€ΐν• την γαρ ανά" 
κρουσιν ουκ ^σ€σθαι τοίζ *Α^ναιοΐ5 €$ωθονμ.€νοις 
αλλοσ€ η €5 την γην, καΐ ταύτην δι' ολίγου και €5 
ολίγον^ κατ αντο το στρατ(>ΐΓ€δον το ίαντων. του δ* β 
€χλλου λι/ι,€μο9 αντοι κρατησενν, κσΧ ζυμφερομένους 
αυτούς, ην ΊΤβ βίάζωνται^ Η ολίγον τ€ και ιτάντας €5 
το αυτό, νροσΊτίτΓτονταζ οΛΛι^λοις ταραζεσθαι* οΐΓ€ρ 
και <ίβλατΓΤ€ μάλκττα τους Αθηναίους Ιν απάσαις 
ταις ναυ/[ΐ,α;(ΐαΐ9, ουκ ονσης αυτοίς Ις ιτάντα τον 
λιμένα της άνακρούσ€ως, ωοΊτερ τοΐς ^υρακοσίοις. 
7Γ€ριπλ€νσαι δέ €5 την ευρυχωρίαν, σφων εχόντων 7 
την έπίπλευσίν άπο του πελάγους τε και ανάκρουσιν, 
ου δυντ/σεσ^αι αΰτου9, άλλως τ€ και του ΐίλημμυρίου 
7Γθλ€μίου τε αΰτοΐς έσομένου και του στόματος ου 
μ€γάλου οντος του λιμάτος. 

Τοιαύτα οι 2υρακόσιοι -τΗρός την εαυτών Ιττιστημην 37 
Τ€ και Βύναμιν «τινοτ/σαντες, και α/χα τ€θαρσΎ}κότ€ς 
/^ιαλλον ΐ7δΐ7 αττό τ:75 προτίρας ναυ/υΜΐ;(ΐα$, Ινεχ^ίρουν 
τω Τ€ -ττεξω α/χΛ και ταις ναυσίν, και τον ρ-εν πεζόν 
όλιγω Ίτρότερον τον €Κ τ^9 'ττόλεως Γυλιππος νρθ€^ 
αγαγών ττροσηγε τω τβιχει των Ά^ι/ναιων, κα^ οοΌν 
ΐΓρο5 τι^ν ττόλιν αύτου εωρα* και οι από του *Ολυ/χ- 3 
ΪΓΐ€ΐΌυ, οι τε όπλΤται όσοι €Κ€ΐ ^σαν και οί Ιπττης 
και ι; γυμνητεία των 2υρακοσιων €κ του ΙττΙ θάτ€ρα 
ττροσηει τω Τ€ΐχ€ΐ• αί δέ ν^€5 ρ,€τά τούτο ενθυς επεζί- 
Ίτλεον των %υρακοσίων και ^μμάχων. και οΐ *Α^ 3 
ναΐοι το πρώτον αυτούς οΐόμενοι τω πεζω ρόνω ττειρά- 
σειν, όρώντες δέ και τάς ναυς Ιττιφζρομενας άφνω 
εθορυβουντο, και οί ρεν εττι τα τειχτ; και ττρό των 
Τ€ΐχών τοις προσιοΰσιν αντιτταρετάσσοντο, οί δέ 
ιτρός τους αττό του Όλυρ,πιειΌυ και των €ζω κατά 
τάχος χωρουντας Ιτπτέας τε πολλούς και ακοντιστας 
άντ€7Γ€ή;€σαν, άλλοι δ^ τάς νους Ιπληρουν και αρα 
€7Γΐ τον αΐγιαλόν παρ€βοηθουν, και επ€ΐΒή πληριις 
ήσαν, άνταν^ον π€ντ€ και εβΒομηκοντα ναΰς• και 
των ^υρακοο-ιων -^σαν ογ^οηκοντα μάλιστα, της δε 38 156 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ημίρας ΙπΙ νολύ ΊτροσΊτλ^οντ:* καΐ ανακρου6μ€νοι 
και '7Γ€φ€ίσαντ€ς €ΐλλ>;λωκ καΐ ούΒ€Τ€ροι Βυνάμ€νοι 
αζίόν τι λόγον ΊΓαραλαβ€ΐν, €ΐ μη ναυν μίαν η Βύο 
των * Αθηναίων οί ^υρακόσιοι καταΙ^νσαντ^ς, ^ίΛκρίθη^ 
σαν καΧ ο ττ^ζο^ α/^ια απο των Τ€(χών α'πη\θ€ν, 

2 Ύη δ' νστ€ραία οΐ μ€ν 'Χυρακόσιοι, ησνχαζον, ούΒΙν 
δΐ7λουντ€ς οποίον τι το μίΧλον ττοιησουσιν 6 ΒΙ 
Νιιαας ιδών αντίπαλα τα τη^ ναι;/χα;(ΐα5 Ύ€νόμ€να 
καΧ ίλιτίζων αυτούς αν^ις Ινιχ€ΐρησ€ίν τους Τ€ τριη- 
ράρχους ηνάγκαζεν €ΐΓΐσκ€υάζ€ίν τάς νανς, €ΐ τις Τ4 €7Γ€- 
ΐΓονηκ€ΐ, και όλκάδας 'προωρμΛσ€ νρο τον σφίτίρου 
σταυρώματος, ο αυτοΐς ιτρο των ν€ων άντΧ λιμίνος 

8 κΚηστου Ιν τ^ θαλασσή €ν€•πψ/€ΐ. διαλ£ΐ7Γθϋσα$ δ€ 
τάς όλχάδας όσον δι,'ο νΧίθρα άπ αλλι;λων κατέστη- 
σ€ν, όπως €ΐ τις βιάζοιτο γαυς, €ΐη κατάφιυζις ασ- 
φαλι/ς και ΊτάΚιν κα& ησυχίαν ίκττλους. ναρα- 
σκ€υαζόμ€νοι δ€ ταύτα δλι/ν την ημ^ραν δΐ€τέλ€σαν 
οι Ά^ι/ναΓθ4 μ€χρι νυκτός. 

39 Τ^ δ* ύσΎ€ραία οι '^υρακοσιοι της μίν ώρας πρωί- 
τ€ρον, τρ δ* €πιχ€φησ€ΐ τρ ανη5 τοί5 τ€ πιζου καΧ 
του ναυτικού, νροσίμισγον τοις *Αθηναίοις, και 
άντικαταστ(ίντ€ς ταις ναυσΐ τον αύτον τρόπον ανύις 
^Ι ΤΓολυ δι^ον τΐ7^ ημέρας π€φωμ€νοι άλληλΛον, 

3 πρΙν δι) * Αρίστων ό ΤΙυρρίχου 'Κ,ορίνθιος, άριστος ων 
κνβ€ρνητης των μ€τά "^υρακοσίων, π€ίθ€ΐ τούςσφ€'- 
Τ€ρους του ναυτικού άρχοντας, πΙμ\\ιαντας ως τους €ν 
τ^ πολ€4 €?Γ(/Α€λοα€νους^ κ£λ€υ€ΐν ΟΤΙ τάχιστα την 
αγοραν των πωλουμίνων /ΐ€ταναστι;σαντας Ιπι την 
θάλασσαν κομίσαι, και δσα τις €χ€ΐ Ι^ω^μα, πάντας 
€Κ€Γσ€ φέροντας άναγκάσαι πωλ€ίν, όπως αύτου 
€κβιβάσαντ€ς τους ναυτας €υ^υς παρά τάς ναυς 
άριστοποιι^σονται, και δι* ολίγου αυ^ις και αυθημερόν 

40 άπ/ϊοσδοκτ/τοις τοις Ά^ι/ναιοις Ιπιχ€ΐρωσιν. και οι 
μ€ν π€ΐσθ€ντ€ς €π€μψαν αγγ€λον και η αγορά πορ€- 
σκ€υάσθη, και οι ^υρακόσιοι Ιζαίφνης πρυμναν κρου- 
σαμ€νοι πάλιν προς την πόλιν €πλ€υσαν, και €υθύς ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ, Ζ', ΜΑ'. 167 

€κβ(ίντ€ζ αυτού άριστον ίποιουντο* οι δ' Αθηναίοι, 3 
νο/Αΐσαντ€ς αυτούς ω5 ησσημ^νονς σφων ττ/οος την 
ΊΓολιν άνακρονσασθαι, καθ* ησνχίαν Ικβάντ€% τά τ€ 
άλλα 8ΐ€7Γράσσοντο και τά άμφΐ το άριστον, ως της 
γ€ ημέρας ταντης ονκ€τι οΐόμενοι αν ναυμάχησαν , 
ίζαίφνης δ' οι 'Χνρακόσιοι ιτΧηρωσαντ^ς τάς ναυ9 
€Χ€7Γλ€ον αυ^ΐ5• οι δέ δια πολλού θορύβου και ασιτοι 3 
οΐ ίΓλ€ΐου5 ουδ€νι κοσμώ Ισβάντ€ς μόλις ποτέ άντ- 
ανηγοντο, καΧ -χρόνον μέν τίνα απίσχοντο αλλήλων 
φυλαχτσόμενοι* «γ€Ιτ' ουκ ί^όκει τοις *Αθηναίοις υπό 
σφων αυτών ^ιαμίλλοντας κόπω άλίσκισθαι αλλ* 
€7ηχ€ΐρ€Ϊν ΟΤΙ τάχιστα, και Ιττιφερομενοι Ικ παρακε- 
λ€υσεω9 εναυμάχουν. οί δ€ 2υρακόσιοι Βεζάμενοι 4 
και τα2ς τ€ ναυσίί' άντιπρωροις χρωμενοι, ωσττερ 
8ιενσηθησαν, των εμβόλων τη ιταρασκευη άνερρη- 
γνυσαν τάς των Αθηναίων ναΰς εττι ττολΰ της ττα- 
ρεζειρεσίας, και οι από των καταστρωμάτων αυτοΓς 
ακοντίζοντες μεγάλα εβλαπτον τους * Αθηναίους, ττολυ 5 
δ' Ιτι μείζω οι εν τοις λετττοΓς πλοιΌΐ5 περιπλέοντες 
των 'Χυρακοσίων και ες τε τους ταρσούς ΰποπίτττοντες 
των πολεμίων νεών και €9 τά πλάγια πα/)απλ€οντ€5 
και ε$ αυτών ες τους ναυτα^ άκοντιζοντ€5. τέλος δε 41 
τούτω τφ τρόπω κατά κράτος ναυρίΛχουντες οι ΖΕυρα- 
κόσιοι ενίκησαν, και οι * Αθηναίοι τραπόμενοι διά τών 
όλκάδων την κατάφευζιν εποιοΰντο ες τον εαυτών 
ορμον. αί δέ τών '^υρακοσίων νηες μέχρι μεν τών 
ολκάΒων επε^ίωκον Ιπειτ' αυτούς αι κεραΐαι ύπερ 
τών εσπλων αί από τών όλκάδων Βελφινοφόροι 
ηρμέναι εκωλυον. δυο δέ νηες τών %ϋρακοσίων 2 
€παιρό/Α€ναι τη νίκη προσεμιζαν' αυτών εγγύς και 
Ζιεφθάρτησαν, και η έτερα αυτοΓς άνΒρασιν εαλω. 
καταΒύσαντες δ* οι ^υρακόσιοι τών * Αθηναίων ετττά 
ναυς και κατατραυματίσαντες πολλάς, άνδρας τε τους 
μεν ζωτγρησαντες τους δε άποκτειναντες απεχώρησαν, 
καΐ τροπαΙά τε άμφοτίρων τών ναυ/χαχιών έστησαν, 
και την ελπίΖα η&η εχυράν είχον ταις μεν ναυσΐ και 
11—18 158 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΪ 

-ΤΓολυ κρ€ίσσονς ιΤνοιι, ^δόκονν δ^ και τον ν€ζον 

χ€φωσ€σθαι. 

ΚαΙ οι μ(ν ως Ιπιθησ6μ€νοι κατ άμφότ€ρα ΐΓαρ€- 
42 σκευάζοντο ανθις, Ιν τοντω δ« Αημοσθειτης και Έν- 
ρνμέΒων €χοντ€ς την άττο των * Αθηναίων βσηΟ^ιαν 
τταραγίγνονται, νανς τε τρεις και ίβΒομηκοντα /μά- 
λιστα ζνν ταις ζενικαΐς και ονλίτας 7Γ€ρι πεντακι- 
(τχιΧίονς Ιαυτών Τ€ και των ^μμάχων, άκοντιστάζ Τ€ 
βαρβάρους καιΈλλι;να5 ονκ ολίγους και σφενδοη/τας 

2 και το^ότας και την αΧΧην τταραχτκίχην ικανην, και 
τοις μλν 2υρακοσίοΐ9 και ζυμμάχοις κατάττληξις Ιν 
τω αντίκα ουκ ολίγη Ιγίνετο, €ΐ πέρας μη^^ εσται 
σφίσι του άταΧΚαψιναι. του κίνδυνου, 6ρωντ€9 ουτ€ 
δια τι^ν Δεκελειαν τ€ΐχιζομ€νην ούδ^ ^σσον στρατον 
ίσον και ναραττλησιον τω προτίρω Ιπελι/λν^ότα, τι^ν 
τε των Αθηναίων δυνα/χ,ιν νανταχ6σ€ 7Γθλλι;ν φαινο- 

3 μενην τω δε ττροτ^ρω στρατεύματι των * Αθηναίων 
ώς εκ κακών ρώμη τις €γ€γ€ντιτο. 6 δέ ^ημοσθίνης 
ιδων ως εΓ;(ε τα Ίτράγματα και νο/Λίσας ουχ οΓόν τ 
είνοα διατρήδειν ουδέ πα^ειν οττερ ό Νικίας επα^εν — 
άφικόμενος γαρ το ττρωτον 6 Νικίας φο)9ερος, β)ς 

• ουκ ευ^ς προσ€Κ€ΐτο ταις 2υρακουοχιις (ΐλλ ίν 
Κατάν»/ διεχεψια^ίν, χ'ΐΓ€ρώφθη τε και Ι[φθασ€ν αυτόν 
εκ τ^ς Πελο7Γοννι;σου στρατιά ό Γυλιτπτος αφικο- 

4 /χενος, ^ν ουδ* αν /υιετ^ττερ-ι/ταν οι ^υρακονιοι, ει 
εκείνος ευ^υς ^πεκειτο• ίκανοι γαρ αυτοί οίό/λενοι 
είναι αρι τ' αν ΐμαθον ησσους οντ€ς και αττοτετειχι- 
σ/Λενοι αν ^σαν, ώστε /ίΐτ;δ' ει μ€Τ€π€μψαν ετι ό/Λοιως 

5 αν αυτούς ώφελεΓν — ταύτα ουν ανασκοπών ό Αημο- 
σθίνης και γιγνώσκων οτι και αυτός ^ν τω ιταροντι τ^ 
Ίτρωτη ημ^ρα μάλιστα δεινότατος ^στι τοις εναντιοις, 
ε^ουλετο οτι τάχος άττοχρησασθαι τζ Ίταρούση του 
στρατευρ,ατος εκττλι/ίει. και όρων το τταρατειχισ/ΐΛ 
των 2υρ<ικοσιων, ω εκώλυσαν περιτειχίσαι σφας 
τους Ά^ναιους, απλούν όν, και ει €πικρατηα•€ΐ4 τις 
των τε ΈΐΓίπολών Τ7;ς αναβάσεως και αυ^ις του εν ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ,.Ζ', ΜΓ'. 159 

άνταΓ$ στρατοπέδου, ρ^ιως αμ αυτό ληφθίν — ούβ^ 
γαρ ν7Γομ€ΐναί &ν σψαδ ον^ενα — ψτείγντο ΙπιβΙσθαι 
τ^9Γ€ΐρα, καί[οΙ] ζνντομο)τάτην ηγ€Ϊτο ΒίΛπολέμησιν 
7} γαρ κατόρθωσαν ί^αν ^νρακούσαζ η άπ<ί$€ΐν την β 
στρατιαν καΐ ον τρίψεσθαι άλλως Ά^ι^^^^^^^ Τ€ τονς 
(υστρατ€Χίομ€νονζ κάΙ την ζυμττασαν ττόλιν, νρωτον 
μίν ουν την Τ€ γην €$€λθόντ€ζ των 'Χνρακοσίων 
€Τ€μον οί* Αθηναίοι ν€ρΙ τον'Άναπον και τφ στρατιά- 
ματί. €π€Κράτουν, ωστΓ€ρ το πρώτον, τφ Τ€ πεζω και 
ταΓς νανσίν — ουδέ γ<ιρ κα^ Ιτ€ρα οΐ 2νρακόσιοι άν- 
τ€7Γ€ίϊ)σαν, ΟΤΙ ρ,ι} τοις ίπΐΓ€υσι και άκοντισταΤς άπο 
του Όλυ/ιΐΓΐιίου• — ΙϊΓ€ΐτα μηγαναΐν €^οξ€ τω Αημο- 43 
σθίνοί πρότ€ρον αΐΓθΐΓ€ΐρασαι του τταρατειχΜΤ/χατο^• 
Λ δ€ αυτφ προσαγαγόντι κατ€καύθησαν τ€ ύπο των 
€νακτιων άπο του Τ€ίχουδ αμυνομένων αί ρ,ι/χαναι και 
τ^ αλΧβ στρατί^ ποΧλαχ^ προσβάλλοντες άΐΓ€- 
κρουοντο, ουκέτί €δοκ€ΐ Βίατρίβειν, άλλα πείσας τόν 
Τ€ Νικιαν και τούδ άλλους ^υνάρχοκτας, ως Ιπενόει, 
και την ίπιχείρησίν των 'Επιπολών €ποΐ€Γτο. και 2 
ημέρας μΙν αδύνατα €δόκ€ΐ «Γκαι λα^€Γκ ?Γροσ€λ^όκτα$ 
Τ€ και ανα)3άκτα9, παραγγείλας δέ ιτει^ ήμερων 
σιτία και τους λιγόλογους και Τ€κτονα5 ιτακτας 
λαβών και άλλι/ν ΐΓαρασκ€υΐ7ν τοζενμάτων Τ€ και δσα 
«διι, ήν κρατωσι, τ€ΐ\ίζοντας εχειν, αυτός μεν άπο 
πρώτου ύπνου και Έυρυμέ^ν και Μό/ανδρος αναλα- 
/3ων τι/ΐ' πάσαν στρατιαν εχωρεί προς τάς Έπιπολάς, 
Νικίας δ* εν τοις τ€ΐχ€σιν υπ€λ€ίΐΓ€το• και έπεώη 3 
εγένοντο προς αυταΐς κατά τον Ειριίι/λον, |5^€ρ και 
1/ πρότερα στρατιά το πρώτον άνέβη, λανθάνουσί τε 
τους φυλ(ΐκας των 2υρ(ΐκοσιων^ και προσβάντες το 
τείχισμα, ο ην αυτό^^ των ^υρακοσιων αίρουσι και 
άνδρας των φυλάκων άποκτείνουσιν• οι δέ ?Γλ€ΐους 4 
διαφυγόντ€ς €υ^ύς ίτρος τα στρατσ7Γ€δα, α ην επ\ 
των *Έ,πιπολών τρία, εν μεν των 2υρακοσιων, ίν δέ 
των άλλων 2ικ€λιωτών, Ιν δ€ των ζυμμάχων, αγγελ- 
λουσι τΐ^ν ίφοΒον και τοις έζακοσίοις των ^υρακοσίων, 160 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

οί και Ίτρωτοι κατά τούτο το μ4ρος των Έιηχολώι^ 
β φνλΛΚ€ζ ήσαν, ίφραζον. οί δ* Ιβσηθονν τ €νθν^, 
καΐ αντοΓδ ό Αημοσθάτης καΧ οί * Αθηναίοι Ιντνχόντες 
αμυνομένου^ ΊΓροθύμως €Γρ€ψαν, καΧ αυτοί μ€ν €ϋΟν^ 
ίχωρουν €? το 7Γρόσθ€ν, οττως τ^ Ίταρουστ/ ^Ρί'ν ^^ 
ΐΓ€ραίν€σθαΛ, ων Ιν^κα ηΚθον, μη βρα^ΐς γίνωντοΛ• 
αΛΛοι δ^ το αίΓΟ τη^ πρώτης ΊΓαρατ€(χισμα των 
^υρακοσίων, ουχ υ7Γομ€ν6ντων των φυλάκων, ζρουν 
. β Τ€ και τας ΙπάΚζ^ι.% απεσνρον. οΐ δ^ %υρα^^όσ^οι 
καΧ οί ζνμμαχοι και ο Τυλίτητος καχ οί μ€τ αυτού 
ΙβοηΟουν Ικ των ΊΓροτ€ΐ\ίσμάτων, καΙ ασκητού του 
τολμήματος σφίσίν Ιν νυκτί γ€νομ€νον ιτροσίβαΧόν 
τ€ τοΓί ^ΚΟηναίοις ίκίζίπληγμένοι καΐ βιασθ€ντ€ς υπ 

7 αυτών το πρώτον ύπεχωρησαν, προϊόντων δ^ των 
* Αθηναίων ίν άτα^ΐι^ι μάλλον ηΒη ως κ€κρατηκότων, 
και βουλομένων δια παντός του μηπω μ€μαχΎ)μ€νον 
των εναντίων ως τάχιστα δΐ€λ^€Γν, Ινα μη ανίντων 
σφων της €φ68ου αυ0ΐ9 ζυστραφωσιν, οί Βοιωτοί 
πρώτοι αυτοις άντ€σχον, καΧ προσβαλόντες €τρ€ψάν 
Τ€ καΧ Ις φυγην κατέστησαν. 

44 ΚαΙ «ταΰ^α ^δι; €ν πολλή ταραγ^ καΐ απορίφ 
ίγίγνοντο οί * Αθηναίοι, ην ουδ^ ίτυ^ίσίαι ρ^ων ην 
ουδ' αφ* €Τ€ρων δτω τρόπω Ικαστα (υνηνέχθη. Ιν 
μεν γαρ ήμερα σαφέστερα μεν, όμως δέ ουδ^ ταύτα 
οΐ παραγενόμενοι ττάντα πλην το καθ* Ιαυτον έκαστος 
2 μόλις οΓδ€ν* εν δέ νυκτομαχία, η μόνη Βη στρατο- 
πέδων μεγάλων εν γε τωδ€ τω πολεμώ εγένετο, πως 
αν τΐ9 σαφώς τι ^€ΐ ; ην μ^ γαρ σελήνη λαμπρά, 
εωρων δ€ ούτως οίλλι^λους ώς έν σελήνη εικός την μ^ 
όψιν του σώματος προοραν, την δέ γνώσιν του οικείου 
ά7Γΐστ€Γσ^αι. οττλΓται δ^ αμφοτέρων ουκ ολίγοι εν 

8 στενοχώρια άνεστρεφοντο, και των * Αθηναίων οί 
μεν ήΒη ενικωντο, οί δ' €ΓΙ τη πρώτη εφό8ω άήσσητοι 
Ιχώρουν, πολύ δέ καΧ του άλλου στρατεύματος 
αυτοΐς το μεν άρτι άναβεβήκει, το δ* Ιτι προσανηει, 
ίοστ ουκ ήπίσταντο προς 6 τι χρη χωρησχιι, ή8η ΣΤΠΤΑΦΗΣ Ζ', ΜΔ'. 161 

γαρ τα 'Π'ράσθ€ν, της τροττης γ€γ€ΐτημ€νης, €Τ€τάρ<ιι^ 
το ττακτα -και 'χαΧζττά ην νττο της βσης Βναγνωναι, 
ο? Τ€ γαρ ^νρακόσωι και οί ξνρ,μ,αχοι κρατουντ€ς 4 
χαρ€Κ€λ€υοντό Τ€, κραυγή οι5κ ολίγυ χρωμ,^νοι, αδύ- 
νατοι/ ον €ν νυκτΐ αλλω τω σΊ7μ'ί7ναι, καΧ αμΛ τους 
νροσφ€ρομ€νους Ι^ίχοντο' οΓ Τ€ * Αθηναίοι ίζητονν Τ€ 
σφαίς αυτου9 καΙ παν το €$ εναντίας, καϊ €ΐ φίλων 
€41/ των ηΒη ιτάλίν φευγόντων, ττολεμων ίνόμιζον, και 6 
τοις ίρωτημχισι του ^νθηματος πνκνοΐς χρωμενοι, δια 
το μη €Γνα4 αλλω τω γνωρισαι, σφίσι τ€ αυτοΓδ 
θόρνβον ΊΓολνν ΊΓαρ€Ϊχον, άμα ττάντες €ρωτώντ€ς, 
και τοΓδ ΊΓολεμίοις σαφές αυτό κατέστησαν το δ* 
€Κ€ίνων ουχ ομοίως ψτίσταντο δια το κρατο^ντας 
αυτούδ και ρ,ι; . ^ιεσπασμενονς ησσον άγνοείσ^αι, 
ώστ* €1 /Α^ €ντυχοΐ€ν τισι κρείσσονς οντ€ς των ΐΓθλ€- ο 
μίων, δΐ€φ€υγον αυτούς, ατ€ €Κ€ΐνων Ιττιστάμενοι το 
ζννθημα, ει δ' αΰτοι ρ,ι/ άποκρίνοιντο, Βιεφθείροντο. 
μνγιστον δέ και ουχ ηκιστα ίβλαψεν ο τταιωνισμός• 
άπο γαρ αμφοτέρων τταρα-πλησιος ων άττορίαν ιταρεΐ- 
χ€ν, οι Τ€ γαρ *Αργ€Ϊοι και οι "Κερκυραίοι και δσον 7 
Δωρικον μετ * Αθηναίων ην, οπότε τταιωνισειαν, φο- 
^ον παρείχε τοις ^Αθηναίοις, οι Τ6 πολέμιοι ο/Αοίως. 
ώστ€ Τ€λος (νμπεσόντες αυτοΓς κατά -ϊτολλά του 
στρατσ?Γ€δου, €7Γ€ι ατταί εταραγθησαν, φίλοι τε φίλοις 
και πολΐται ττολιταις, ου μόνον ες φόβον κατέστησαν, 
αλλά και €9 χείρας άλληλοις ελθόντες μόλις άπε- 
λνοντο. και διωκόμενοι κατά τε των κρημνών [οι] 8 
ΐΓολλοι ρίπτοντες εαντονς άπωλλνντο, στενής ονσης 
τΡς από των Έττιττολών -ττίχλιν καταβάσεως, και 
€7Γ€ΐδΐ7 €9 το ομοΧον οι σωζόμενοι άνωθεν καταβαΐεν, 
οι μεν τΓολλοι αυτών και όσοι ήσαν των προτέρων 
στρατιωτών εμπεφίψ μαΧλον της χωράς ες το στρα^ 
τόπεΒον Βιεφνγγανον, οΐ δ^ υστ€ρον ι5κονΤ€5 €ίσιν οί 
δια/Ααρτόντ€5 των οδών κατά τ^ν χωράν επλανηθησαν* 
σίς, «Γ€ΐδι; ήμερα εγενετο, οι ιππης των 2υρακοσιων 
'ϊΓ€ρΐ€λασαντ€9 όιεφϋειραν, ο 1(» ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

45 Τ^ ^ νστ^ροΛΜ^, οι /ιίν ^υρακ6&9Λΐ δι/ο τροταΐα 
έστησαν ^ Ιπί τ€ ταΤς ΈχιπολαΤς ^ ι; ιτρόσβασνζ καΧ 
κατά το χωρίον ^ οί Βοιωτοί νρωτον άντίστησίΐν, οί 
δ* Ά^ι/ναιοι τον$ ηκρον^ υττοοΊτόνδον^ ^κο/ασακτο. 
α7Γ€^ανον δ^ ουκ ολίγοι αντώκ τ€ και τω¥ (υμμάχων, 
όπλα μίντοι €ΓΙ ιτλείω ^ κατά του^ ν€κρους ^ληφθη• 
οι γαρ κατά των κρημνών βιασθ€ντ€ς οΛΛισ^αι ^ιλοί 
*[αΐ'€υ των ασττίδων] οΐ /υι^* αττώλοντο οΐ δ' ^σβί- 
Οησαν• 

46 Μιτά δ^ τοντο οΐ μ\ν 2νρακοσιοι ιίς ^ιτι άπροσ- 
8οκητω €ν7τραγΐ(2ΐ ιτιίλιν αν άναρρωσθίντ€9, ω<ΠΓ€ρ 
και ΐΓρότ€ρον, ^5 ρ.€ν Ακράγαντα στιισιοι^οντα ΐΓ€νΓ«- 
καιδ€βα νανσι 2ικανον άΐΓ€(ΓΤ€ΐλαν, διτως νιταγάγοιτο 
τι^ν -ϊΓολιν, €1 δυνοιιτο• ΓνλιιπΓος δ^ κατά γηψ Η την 
αΧλην 2ικ€λιαν ωχ€το αυ^ΐ9, ά^ων στρατιάν ετι, ω^ 
Ιν έλττίδι ων και τά Τ€ΐχι; των * Αθηναίων αΙρησ€ΐν 

47 βί^^ ίπ€ΐ^η τά ίν ταΐδ Έπιττολαΐς οΰτω ξννίβη* οί 
δ^ των * Αθηναίων ατρατηγοί Ιν τοντφ ΙβουΧνυοντο 
ττρός τ€ την γεγενημίνφ^ ζυμφοράν και προς την 
ΊΓορονσαν Ιν τω στρατοπ€δω κατά ττάντα άρρωστίαν• 
τοις Τ€ γάρ ίπιχ€ΐρημασιν ίωρων ου κατορθονντ€^ 

2 και τους στρατιωτας άχθομένον^ τη μονή* νόσ<ρ Τ€ 
γαρ €7Γΐ€ζοντο κατ αμφότ€ρα, τη% Τ€ ώρας του ^ι- 
αυτου ταυη;ς ουσίας €ν ^ άσ^€νοΰσιν άνθρωποι μά- 
λιστα, και το χωρίον άμα Ιν ω €θτραταΐΓ€δ€υοντο 
€λώδ€$ και ;(αλ€7Γον ^ν, τά Τ€ άλλα οτι άνέλττιστα 
αντοΓς €φαίν€το. τω ουν Αημοσθένει ουκ €δόκ€ΐ ίτι 
χρηναι μ€ν€ΐν, (ίλλ* ά7Γ€ρ και διανο)7^€ΐς €9 τάς 'Έτγι- 
'ΤΓολάς διοικινδυν€υσαι, Ιπ^ιΖη ΙσφοΧτο, €^ΐ€ναι Ιψψ 
φίζ€Τ0 και /Αϊ; Βιατρίβ€ΐν, Ιως «τι το 7Γ€λαγος οΓόν Τ€ 
9Γ€ραιουσ^αι και του στρατεύματος ταις γουν €π€λ- 

8 ^ουσαις ναυσι κρατ€ΐν. και τ^ 7ΓΟλ€ΐ ώφ€λιμωτ€ρον 
ίφη €Γναι προς τους €ν τ§ Χ^^Ρ^• σ'φών €7ΓΐΤ€ΐχί£οντας 
τον πόλεμον ποίΐΐσθαι ή ^υρακοσιους, ους ονκίτι 
ράδιον €Γναι χειρωσασθοΛ* οΰδ* αυ άλλως χρήματα 
9Γολλά δαπανώντας €ίκος €ΐναι προσκαθησθαι, - ΣΤΓΓΡΑΦΗ3 Ζ', ΜΗ'. 163 

Καΐ 6 μίν ^ημσσθίνη^ τοιαντα Ιγίγν<ύσκ€ν* 6 δε 48 
Νικ/α9 ίνομίζ€ μίν καΐ αυτο9 ττονηρά σφων τά 
πράγματα βΤναι, τω δέ λόγω ουκ €/3ουλ€το αυτά 
άσθ€νη ατΓοδεικνυναι, ουδ' εμφανώς σφάζ ψηφιζομε- 
νονζ μετά -ττολλών την άναχωρησίν τοις ττολεμίοΐΒ 
καταγγελτονζ γίγνεσθαι* λα^€Ϊμ γαρ αν, οττότε βου- 
λοίντο, τούτο ΊΓΟίουντες ττολλω ησσον. το δε τ* καΐ β 
τα των ΤΓολε/ΑΜον, αφ ων εττΐ ττλίον η οΐ άλλοι τ^σθά- 
ν€το αυτών, ελπίδος τι ετι παρείχε πονηρότερα των 
σφ€Τ€ρων εσεσ^αι, ^ν καρτερώσι προσκαθημενοί' 
χρημάτων γ^ίρ αττορίίΐ. αυτούς εκτρυχωσειν, άλλως τε 
καΐ εττΐ ιτλεον ι/δι; τςιΓς υτταρχουσαις ναυσΐ ^αλασ- 
σοκρατουντων. και, *5ν γαρ τι και εν ταις Ιξυρακουσαις 3 
βου\6μ€νον τοΐζ *Α^ναίοις τά πράγματα ενδουναι, 
ειτεκτ/ρυκευετο ως αυτόν και ουκ εία άναπίστασθαι, 
ά εττιστάρ-ενος τω ρ,έν έργω ετι εττ* αμφότερα έχων 
καΐ διασκοπών άνεΐχεν, τω δ* εμφανεΐ τότε λόγω ονχ 
εφη άπάζειν την στρατιαν. ευ γαρ ειδεναι οτι *Αθψ 
ναΐοι σφών ταύτα ουκ αποδέχονται, ώστε μη αυτών 
ψηφίχταμενων απελθεΐν, και γαρ ου τους αυτούς 4 
ψηφίεΐσθαί τε περί σφων [αυτών] και τά πράγματα 
ωσπερ και αύτοι ορώντας και ουκ άλλων επιτιμήσει 
ακουσαντας γνωσεσθαι, αλλ ε^ ων αν τις ευ λέγων 
Βιαβάλλοι^ εκ τούτων αυτούς πείσεσθαι, των τε 
παρόντων στρατιωτών πολλούς και τους πλειους 
ίφη, οι νυν βοωσιν ως εν δεινοϊς οντες, εκεΐσε άφι- 
κομενον^ τάναντία βοησεσθαι, ως υπό χρημάτων κατα- 
προδόντες οι στρατηγοί άιτηλθον. ουκουν βουλεσθαι β 
αυτός γε, επισταμένος τάς * Αθηναίων φύσεις, επ' 
αισχρή τε αίτια και αδίκως ΰπ' *Αβι;ναίων άπολεσ^αι 
/ϋίαλλον η υπό τών πολεμίων, ει δει, κινδυνευσας 
τούτο παθεΐν ίδίίζΐ. τά τε 2υρακοσίων εφη όμως ετι 
ησσω των σφετέρων εΤναι• και χρημασι γαρ αυτούς 
ζενοτροφουντας και εν περιπολίοις άμα αναλίσκοντας 
καΧ ναυτικόν πολύ ετι ενιαυτόν η^ βόσκοντας, τά 
ρ,εν άπορειν τά δ' ετι άμηχανησειν* Βισχίλιά τε γαρ β 164 ΟΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

τοίλΛντα η^ άναλωκενσχ κοΧ Ιτι -ϊτολλα 'ίΓροσοφ€ίλ€ΐν9 
ην τ€ και οτιουν ΙκλίποΗΤί της νυν τταραυσκευης τω 
μη διδόναι τροφην, φθ^ρίίσθαι αυτών τα ιτράγμΛτσ^ 
ΟΓίκονρικά μάλλον η δι* ανάγκης, ωσπ€ρ τα σψ€Τ€ρα, 
οντά, τρίβ€ΐν ονν ίφη χρηνοί προσκαθημ€νονς, καΐ 
μη χρημασίν, *ω ττολύ κρ€ίσσους €ίσι, νικηθεντας 
(ίττιεναι. 

49 Ό μίν Νικίας τοσαυτα λ6γων ισχυρίζ€το, αίσθό- 
μ€νος τα Ιν ταΐς %}ρακουσαίς ακριβώς, και την των 
χρημάτων άττοριαν, και οτι ην αυτόθι [ττου'^ το βου- 
λόμ€νον τοις Άθηναίοις 'γίγν€σθαι τα ιτράγματα, και 
€ΊΓΐκηρυκ€υ6μ€νον ιτρος αυτόν ώστ€ μη άττανίστα/τθαι, 
καΧ αμα ταΐς γουν ναυσίν η πρότ€ρον θαρ<Γησ.€ΐ 

2 κρατηθείς, ο δ€ Δ^ημοσθάτης ν€ρ\ μεν του Ίτροσκα- 
θησθοΛ ουδ' ότΓοκτοίϊν €ν€δ€;(€Τ0• €1 δ€ δ€Γ μη αιτάγαν 
την στρατιάν άν€υ *Αθηναίων ψηφίσματος άλλα 
τρίβ€ΐν αυτούς, Ιφη χρηναι η Ις την ®άψον άνα- 
στάντας τούτο -ττοιβΐν η Ις την Κατάη/ν, οθ€ν τω τ€ 
'7Γ€ζψ Ιπι ΐΓολλά της χωράς €'ΐΓΐόντ€ς θρέψονται ιτορ^ 
Οουντ^ς τά των 'ΐΓο\€μίων και Ικείνους βλάψουσιν, 

3 ταΓς τ€ ναυσιν ίν π€λάγα και ουκ Ιν στενοχώρια^ η 
προς των Ίτολεμίων μάλλον €στι, τους αγώνας ττονη- 
σονται, αλλ* €ν ευρυχωρία, Ιν -ζ τά τ€ της εμπειρίας 
χρήσιμα σφών εατται και ανα;(ωρι;σ£ΐς και επίπλους 
ουκ εκ βραχεος και ιτερνγρατΓτου ορμώμενοι τε και 

4 καταιρονΓ€ς Ι^ουσιν. το τε ζυμτταν €ί7Γ€Γν, ουδενι 
τροττω οι Ιφη αρίσκειν εν τω αυτω ετι μενειν, οίλλ* 
δτι τάχιστα η^ και μη μίλλειν εζανίστασθαί' και 6 
Ευρυ/Α€δων αυτώ ταΰτα $υντγγ6ρενεν. άντιλίγοντος 
8ε του Νικιου οκνος τις και μελλησις ενεγίνετο, και 
άμα υπόνοια μη τι και ΐΓλ£ον €ΐδώς ό Νικίας ίσχυρί- 
ζηται, και οι μεν Ά^τ/ναιοι τούτω τώ τράττω Βιεμελ- 
λησάν τε και κατά χώραν εμενον. 

50 Ό δέ ΓυλιτΓΤΓος και ό 2ικανος εν τούτω ιταρησαν 
ες τάς ^υρσκούσας, 6 μεν 2(κανος άμαρτών του 
Ακράγαντος — εν Τέλα γαρ οντος αυτού €τι η τοις ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΝΑ'. 165 

^νρακοσίοις στ<χσΐ9 €5 φίλια €$€π€7Γτωκ€ΐ — • ό δέ 
ΤνλιτπΓΟζ αλλην Τ€ στρατιΛν ιτολΚην Ιχων ηλθ€ν 
ατΓο της Σικελίας και του 5 €κ της ΤΙίλοΊΤοννησου του 
ηρος €ν ταΐζ ολκάσιν οπλίτας άττοσταλά^ας, άφικο- 
μένους άττο της Αιβυης Ις ^€λινοϋντα, ά7Γ€ν€χΘίν' 2 
τ€5 γαρ €9 Κφυην, καΧ δόντων Κυρηναίων τριήρας 
8ύο καΐ του ιτλοϋ 'ηγ€μ6νας, και Ιν τφ -τταράττλω 
Ευ€<ΓΧ€ρπ•αΐ9 ΐΓολιορκονμ,ίνοις ύπο Αιβύων (υμμα- 
χϊ7<^<*»^€5 ^ίο-* νικήσαντες τους Αίβυς, και αυτό^βν 
ΤΓαραττΧευσαντες ες Νέαΐ' ττόλιν, Καρ;();8ονιακον €|ΐ- 
ίτόριον, όθεν Ίτρος ^ικελίαν ελάχιστον δυο ήμερων 
καΧ νυκτός πλουν άττίχει, καΧ άττ αυτού περαιωθεντες, 
αφίκοντο ες Σελινούντα, καΧ οι μεν Συρακοσιοι 
ευθύς αυτών ελθόντων τταρεσκευάζοντο ως επιθησά- 
μενοι κατ αμφότερα αυ^ις τοΓδ ^Αθηναίοις, και ναυσΐ 
και ιτεζω' οί δέ των Αθηναίων στρατηγοί, ορωντες 8 
στρατιάν τε αΚλην ττροσγεγενημενην αυτοΐς καΧ τα 
€αυτών α/Αα ουκ επί το βελτιον χωρουντα άλΧα καθ^ 
ημεραν τοις πασι χσΧεπωτερον ισχοντα, μάλιστα δέ 
τ^ άσθενεία των ανθρώπων πιεζόμενα, μετεμελοντό 
τε προτερον ουκ άναχτταντες, και ώ$ αυτοΓ^ ουδ€ ο 
Νικι'ας €Γΐ ομοίως ι^ναντιουτο αλλ* η μη φανερως γε 
άζιών ψηφίζεσθαι, προεΐπον ως ι}δΰνακτο άδΐ7λοτατα 
εκπλουν εκ του στρατοπέδου ττασιν και παρασκευά- 
σασθαι όταν τις σημηντ/, κοΧ μελλόντων αυτών, 4 
€π€ΐδΐ7 έτοιμα ην, άποπλεΐν η σελήνη εκλείπει* 
ετύγχανε γαρ πανσέληνος ούσα. και οί * Αθηναίοι 
οι. τε πλείους επισχεΐν εκελευον τους στρατηγούς, 
ενθύμιον ποιούμενοι, και ο Νικιΐας, ην γαρ τι και 
άγαν ^€ΐασ/Αω τε και τω τοιουτω προσκείμενος, ουδ* 
αν δια/8ουλ€υσ(ΐσ^αι £Τ( Ιφτ;^ ^Ρ^ΐ'» <^ ^^ /ι.άντ€ΐ$ 
ε$ηγουντο, τρΙς ίννεα ημέρας μεΐναι, όπως αν πρό- 
τερον κινηθείη, και τοις μεν *Αθηναίοις μελλησασι 
δια τούτο η μονή εγεγενητο, 

Οί δ€ 2υρ(ΐκόσιοι κίΐι αυτοί τοί5το πυΟόμενοι ττοΛΛώ 51 
μσΧλον ίγηγερμένοι ήσαν μη άνιεναι τα τών *Αθψ 166• ΘΟΪΚΤΑΙΔΟΤ 

ναίων, ως καΧ αντωι^ κατ€γνωκίτων η^ μηκ^η κρ^ισ^ 
σόνων €ΐναι σφων μητ€ [ταΤ^] ναυσΐ μητ€ τω 'ΐΓ€ζω— 
ον γαρ αν τον Ικττλονν €'7ηβονΧ€υσαι — καΧ α/ίΐα ου 
βουλ6μ€νοι αντον^ αΛΛοσ€ ποι τ^¥ 2ικ€λάΐ¥ κα^€- 
ζομίνους χαλ€'π<ιϊΤ€ρους €Γναι <π'ροσπολ€/λ€Γν, αλλ* 
αΰτον ως τάχιστα καΐ Ιν ω σφίσι $νμφ€ρ€ΐ αναγ- 
8 κά,σαι αυτούς νανμαχίίν, τάς ουν ναΰς €7Γλΐ7ρουν 
καΐ αν€π€ΐ/)ώντο ημΑρας οσαι αύτοΓς ιδόκουν ίκαναι 
€^αι• ^€ώι/ δ^ καχρος ην, τή /χ€ν ΊΓροτ€ρ^ 'ίτρος τα 
Τ€ΐχι; των ΆΛ/ναιων -ϊτροσή^αλλον, καΐ €7Γ€ί6λ^όντο9 
μέρους τίνος ου -ϊτολλου καΐ των οπλιτών καΐ των 
ιπΐΓ€ων κατά τινας ιτυλας αίΓολαμβάνουσί Τ€ των 
οπλιτών τινας και τρ€ψάμ€νοι, καταδιωκουσιν ονίτης 
&€ στ€νης της ΙσόΒου οί *Α^ι/ναΓοι ιτητους τ€ φΒομψ 

52 κοντά άτΓολλυασι Κ€ΐι τών οττλιτών ου ιτολλους. και 
ταντΎ) μίν τ^ "ήμ^ρφ άν€χωρησ€ν η στρατίά τών 
^νρακοσίων τ^ δ* υστ€ραια ταίς τ€ ναυσιν ^κΐΓλ€- 
ουσιν, ουσίΐις 1^ και ίβΒομηκοντα, και τω 7Γ€ζω αίμα 
Ίτρος τα τιιχι/ €;(ώρουν. οι δ* *Α^τ;ναΓοι άνταν^ον 
ναυσιν €$ καΧ ογ^σηκοντα και ιτροσμίζαντες ένανμά- 

2 χουν• και τον ΈνρυμέΒοντα Ιχοντα το δ€ίιον κ€ρας 
τών * Αθηναίων και βουλόμινον ΊΓ€ρικλτβσασθαι τάς 
νανς τών εναντίων και €π€ζαγαγ6ντα τφ πλω προς 
τι/ν γην μάλλον νυ(ησαντ€ς οι Ιξυρακόσιοι και οΐ 
(νμμα^οί, το μέσον πρώτον τών Α^ι/ναίων άπολαρ,- 
βάνονσί κάκ€Ϊνον Ιν τω κοιλφ και ρ-νχώ του λιρ.€νος 
και αυτόν τ€ 8ιαφθ€ίρουσι, καΐ τάς μετ αυτοΰ ναυς 
€πισπο/Α€νας• ^ατα δέ και τάς πάσας ^δι; ναυς τών 
* Αθηναίων κατ€διωκόν Τ€ και ίζεώθονν ες την γην, 

53 *0 δ€ Γυλιππος, ορών τάς ναΰς τών ιτολεμίων 
νικωμίνας και Ιζω τών σταυρωμάτων και του Ιαυτών 
στρατοπί^υ καταφερομίνας, βουλόμενος Βιαφθείρειν 
τους €κβαίνοντας και τάς ναΰς ρ^ον τους 2υρακοσιΌυς 
άφίλκειν της γης, φιλίας οϋσης, τταρεβοηθει ΙιτΙ την 

2 χηλην μέρος τι ίχων της στρατιάς, και αυτούς οί 
Τυρσηνοί — ούτοι γάρ ^φυλασσον τοις *ΑθηναΙοις 2ΤΙΤΡΑΦΠΣ Ζ', ΝΔ'. 167 

ταντ|;— όρώκτ65 ατάκτως ΐΓροσφ€ρομ.€νον^ Ιιτεκβοη- 
^ΐ7σαντ€9 και προσν€σ6ντ€ς τοΐς 'ίτρωτοις τρίπονσι 
και ΙσβαΧΚουσιν €5 την λίμνην την Λυσι/Α€λ€ΐαν 
καΧονμένην, νστ€ρον δέ 7Γλ£ΐΌνο5 η^η του στρατ€υ- 
ματος Ίταρόντος των 2νρακοσιων και ζυμμ,άχων καΐ 
θ4 *Α^ι;ναΓθ4 €τηβοηθησαντ€ς και 8€άΓακΓ€ς 7Γ€ρι ταΓ9 
ναυσιν €5 μό-χην τ€ κατ€στϊ;σαν -ϊτροδ αντους και 
νικήσαντες €ν€^ίω(αν, και σττλιτας τ€ ον ττολλονς 
αν€ΚΤ€ΐναν καΐ τα9 νους τάς μεν πολΧάς ^ιεσοπτάν 
Τ€ κίΐι (υνηγαγον κατά το στρατ<)ΐΓ£δον, δυοΐν δέ 
δ€οΰσας €Γκοσιν οι ^νρακόσιοι και οί ζυμμαχοι Ιλα- 
^ον αυτών και τους άνδρας τταντας άπ€κτ€ΐναν. και ^ 
επί τας λοιττάς, εμνρησαι βονΧόμενοι^ ολκα^ πα- 
λαιαν κλι^/Λατίδων και δαδος γ€/Αΐσαντ€9, ην γαρ ετη 
τους ^Χθηναίονς ο αν€/ι.ο$ ούριος, άφεΐσαν την ναΰν 
ννρ εμβσλόντες, και οί *Α^ΐ7^αΓοι δ€ΐσανΓ€5 7Γ€ρΙ 
ΤΛΐς ναυσίν αντεμη)(ανησαντ6 τε σβεστηρια κωλύ- 
ματα και 'ϊΓαΰσαντ€ς τι^ν φλόγα και το /ιι; 'τροσ€λ- 
ΰεΐν εγγύς ολκάδα του κίνδυνου απηλλάγησαν, μετά 54 
δ€ τούτο Ιξυρακόσιοι μεν της τε νανμα-χίας τρσπαΐον 
«ΓΠ/σαν και τ^ς ανω της ιτρος τω τ€ΐχ€ΐ άττοληψεως 
των οπλιτών, όθεν και τους ίππους ελαβον, * Αθηναίοι 
δ€ ^ς Τ€ οί ΎυρσηνοΙ τροπής εποιησαντο των πεζών 
Ις την λίμνην και ^ς αΰτοι τ^ αλλω στρατοπε^ω, 

Τεγενημενης δέ τ-^ς νικι^ς τοις ^νρακοσίοις λαμ- 55 
πράς ηΒη και του ναυτικού — πρότερον μεν γαρ εφο- 
βονντο τάς μετά τον Αημοσθενους ναυς €π€λ^οΰσας 
— οί μεν Άίι/ναϊοι εν παντι δ»; άθνμίας ήσαν και ό 
παράλογος αυτοίς μέγας ην, πολύ δ€ μείζων ετι της 
στρατιάς 6 μετάμελος, πόλεσι γαρ ταΰταις /χόναις 2 
η8η όμοιοτρόποις επελθόντες, Βημοκρατονμεναις τε, 
ωσπερ και αυτοί, καΧ νανς καΐ Γττπους και μεγέθη 
Ιχούσαις, ου δυνάμενοι επενεγκειν οΰτ' εκ πολιτείας 
τι μεταβολής το διάφορον αυτοΐς, ω προσηγοντο αν, 
ςΑτ εκ παρασκευής πολλω κρείσσους [οντάς], σψαλ- 
λό/ΐ'€νοι δ€ τα πλ€ίω> τα τε προ αυτών ηπόρουν και 168 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

^7Γ€ίδΐ7 γ€ καΐ τοΓς νανσιν ίκρατηθησαι^, ο ουκ αν 

56 φοΓΓο, 'ΤΓολλώ δτ; /ιαλΛον ^. οΐ δ€ 2νρακόσιοι τον 
Τ€ λ4^€να €ΐ;^υ5 7Γαρέ7Γλ€ον άδ€ώ9 και το στόμα αντου 
δΐ€νοουΓτο κλ^^σειν, σττως μηκίτί, μτβ* €ΐ βουλοιντο^ 
λάθθί€ν αυτούς οί Ά^ι/ναΐοί. €κπλ€υσαντ£9. ου γαρ 
9Γ€ρΙ του αυτοί σωθηνοΛ μόνον €τι την Ιπιμίλχιαν 
^τΓΟίουκτο, οΛΛα και όπως €Κ€ΐνου$ κωλυσοισι, νο/Αΐ- 
ίοντ€5, οΐΓ€ρ ^ν, ατΓΟ Τ€ τών παρόντων ττολυ σφών 
καβνπ€ρτ€ρα τα πράγματα €ΐναι, καΧ €4 δυναιντο 
κρατησαι * Αθηναίων Τ6 καΐ των ζυμμάχων και κατά 
γ^ν και κατά θάλασσαν, καλόν σφίσιν €? τους *Ελ- 

> λτ/νας το αγώνισμα φαν€Ϊσθαι* τους τ€ γάρ οΛΛους 
"Έλληνας €ύθνς τους μ€ν Ιλ€υθ€ροΰσθαι^ τους §€ φό- 
)8ου ά7Γθλυ€σ^αι — ου γάρ, Ιτι δυνατ»}ν Ισισ^αι τι^ν 
υπόλοιπον Ά^τ^ναιων δυνα/Αΐν τον υστ€ρον Ιπ^νίγθψ 
σόμ€νον 'πόλ€μον €ν€γκ€Ϊν — και αυτοί Βόίαντ€ς αυτών 
αίτιοι €Γναι νττό Τ€ τών άλλων ανθρώπων και υιτο 

3 τών €π€ΐτα πολν θαυμασθησεσθαι, και ην δ^ ά^ιο$ 
ό άγων κατά τ€ ταύτα και οτι ουχί * Αθηναίων μόνον 
7Γ€ρΐ€γίγνοντο, άλλα και τών άλλων ιτολλών ζυμμά- 
χων, και ουδ* αυτοί αυ μόνον άλλα και ρ,€τά τών 
$νμβοηθησάντων σφίσιν, ηγ€μόν€ς τ€ 'γ€νόμ€νοι μετά 
"Κορινθίων και Λακ€δαι/Αονιων, και την σφ€τίρ(£ν 
πό\ιν Ιμπαρασχόντ€ς 7Γροκινδυν€ΰσαι Τ6 και τον 

4 ναυτικού μέγα μέρος προκό\\/αντ€ς, Ιθνη γάρ ιτλίίσ•- 
τα δι/ €ΐΓΐ μίαν ττόλιν ταΰτ»/ν ^υν^λίε, πΧην γ€ δι; 
του ζύμπαντος λόγου του έν τώδε τω πολεμώ προς 
την * Αθηναίων τ€ -ττόλιν και Λακ€δαιρ,ονιων. 

57 Τοσοίδε γάρ €κάτ€ροι €τγι Ιξικελια τ€ κοά 9Γ€ρι 
2ικ€λια9, τοις /ΐ€ν $υγκτησόμ€νοι την χωράν ΙΚθόντες 
τοις δ€ ^νδιασωσοντ€ς, €ίΓΐ 2υρακουσας Ιπολέμησαν, 
ου κατά Βίκην τι ρ,άλλον ουδ^ κατά ζυγγίνειαν μ€τ 
αλλήλων στάντες, άλλ' ως έκαστος της ζυντυχίας η 

2 κατά το ζυμφίρον η άνάγκτ) ίσχεν, * Αθηναίοι μ€ν 
αΰτοι "Ιωνες Ιπι Δωριεας 2υρακοσιους εκόντες ηλθον, 
και αυτοΓς τ^ αύτ^ φων^ και νομίμοις Ιτι χρωμενοι ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΝΖ'. ' 169 

Αημνιοί καΐ 'Ίμ.βριοι και ΑΙγινηταί, οι τότ€ Αιγιναν 
€Ϊχον, καΐ €τι Έστιανης οί Ιν Έιυβοία Έστιαιαν οΙ- 
κουντ€ς, άποικοι οντ€ς $υν€(Γτράτ€υσαν. των δ* άλλων 3 
οΐ μεν υττηκοοι, οι δ* αττο (νμμαχίαζ αυτόνομοι, €ίσι 
δ€ και οι μισθοφόροι ζυνεατράτευον. και των μεν 
νττηκόων και φόρου ύττστελων 'Έρετριης και Χαλκιδ^5 
και %τυρηζ και Καρΰστιοι απ•* Έν)$οια9 ήσαν, αττο 
δ€ νήσων Κείοι και "Ανδριοι και Τι;νιοι, εκ δ* Ίωνια^ 
Μιλησιοι και ^άμιοι και ΧΓοι. το-ίτων ΧΓοι ουχ 4 
υ7ΓθΤ€λ€Γ5 οκτ€9 φορου, ναΰς δέ παρέχοντες αυτόνομοι 
ζυνεσποντο, και το πλείστον "Ιωνες οντ€ς ούτοι 
πάντες και απ* Αθηναίων πλην Καρυστίων — ούτοι 
δ' €ΐσι Δρνο7Γ€9 — ύττηκοοι δ* οντ€5 και ανάγκη όμως 
Ιωνες *γ€ €7γι Αωριεας ηκολούθουν, προς δ* αυτοΐς 
ΑΙολης, Μ-ηθυμνοΛΟί μεν ναυσι και ου φορώ ύττηκοοι, 
Ύενε^ιοι δέ και Αινιοι υποτελείς, οίτοι δέ Αίολος 6 
Αιολ€νσι τοΪ5 κτίσασι Βοιωτοΐς τοΐ9 /Α€τά 2νρακοσι- 
ων κατ ανάγκην εμάχοντο, Πλαταιές δε καταντικρύ 
Βοιωτοί ΒοΜΰτοΓς μόνοι εικότως κατά το ίχθος. *Ρό- 
διοι δ€ κοιι Κν^ι/ριοι Αωριης αμφότεροι, οι μεν Αα- 
κε8αιμονίων άποικοι, Κνθηριοι, επι Αακε^αιμονίους 
τονς άμα Τυλίππω μετ * Αθηναίων δττλα εφερον, 
*Ρόδιοι δ€, *Αργεϊοι γίνος, '^υρακοΟ'ίοις μεν Αωριευσι, 
Γελωοις δ^ και άποίκοις Ιαυτών ουσι, μετά Ιξνρα- 
κοσίων στρατευομενοις, ηναγκάζοντο πολεμειν. των β 
Τ€ 7Γ€ρι Π€λθ7ΓΟννΐ7σον νησιωτων 'Κ.εφαΧληνες μεν 
και Ζακυνθιοι αυτόνομοι μεν, κατά 8ε το η/σκοτικίίν 
ρ,αλλον κατειργόμενοι, οτι θαλάσσης εκράτουν οι 
* Αθηναίοι, $υνείποντο' Κερκυραίοι Βε ου μόνον Αωριης 
άλλα και "Κορίνθιοι σαφώς επι Κορινθίους τε και 
^υρακοσιους, των μεν άποικοι οντες των δέ ζυγγενεΐς, 
ανάγκι; μεν εκ του ευπρεττους, βουλησει δε κατά 
ΙΙχθος το Κορινθίων ούχ ησσον εϊποντο, και οί 7 
Μεσσηνιοι νυν καλούμενοι εκ Ναυπάκτου και εκ 
Πύλου, τότε ύπ * Αθηναίων εχομίνης, ες τον πόλε- 
μον παρελήφθησαν, και ίτι Μεγαρέων φυγάδες ου 170 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

,ίτολλοί Μ«γαρ€νσι,2€λίνονκηοΐ9 ονσι,κατά ^μφορω^ 

ΙμΑχοντο. των δ^ άλλων €κονσιος /Αολλον ι; στροτ 

8 Τ£ΐα €γιγν€Τ0 ιίδι;. *Αργ€ίο* /4.€ν γαρ ου τή? ζυμμοτ 
\ίαζ €ν€κα μάλλον η της ΑακΜ^αιμονίων Τ€ €χθρας 
και της παφαντίκα Ικαστοι Ι^ίαζ ωφίλίας Αωρίης Ιττί 
Αωρΐ€ας μ^τά Αθηναίων 'Ιωνων ηκολονθονν, Μαντι- 
νης 81 και άλλοι Άρκά^ων μίΑτθοφόροί €πι τους αει 
ΐΓθλ€/Α.ιον9 σφίσίν ά'πΌΒ€ΐκνυμ€νονς €ΐωθ6τ€ς ιέι^αι, και 
τότ€ τους μΈτά Κορινθίων €λ^όκτα9 *Αρκαδα9 ονδ^ 
ησσον δια Κ€ρ&ος ηγούμενοι νολεμίονς, Κρητ€ς δέ 

9 και Αιτωλοί μισθω και οντοι '3Γ€ΐσ^€νΓ€9* (ννίβη δ^ 
τοΓδ Ι^ρησι την Γ€λαν 'ΡοδιΌις ξυγκτίσαντας μη $υν 
τοις άνοίκοις αλλ' ΙτΙ τον^ €ΐΓθίκους €Κ(>κτα¥ /λ€τα 
μισ^οΰ €λ^€ΐν. και Άκαρνάνων ηνες άμα μεν κερΒει, 
το δ€ ττλ^ον Αημοσθένους φιΚίψ και * Αθηναίων «ν- 
νοιςι ζνμμ^χο^ οκτ£$ εττεκουρησαν, και οιΒε μίν τω 

10 Ίονίω κόλττω οριζόμενοι* 'Ιταλιωτών δέ Θούριοι και 
ΜΓΓαττόκτιοι, εν τοιανταΐί ανάγκαις τ<>τ€ οτασιωτικών 
καιρών κατειλημμένων (υνεστράτευον και ^κ€λιωτών 
Ναίιοι και ΚαταναΓοι, βαρβάρων 8ε *Εγ€σται6ι, οι- 
■ νερ ετηγγάγοντο, και 2ικ€λών το '7Γλ€ον κοιι των εζω 
2ικ€λϋα$ Τνρσηνων τε τιν€¥ κατά Βιαφοραν ^υροτ 
κοσιων και 'Ίά'7Γυγ€5 μισθοφόροι. 
58 Τοσάδ€ μεν μετά ^Αθηνσχων έθνη εστρατενον 2ν- 
ρακοσίοις 8ε άντεβοηθησαν Καμαριναΐοι μεν όμοροι 
6ντ€ς και Γ€λωοι οικονντ€$ μετ αυτούς, εττειτα^ Άκρα- 
γαντίνων ησνχαζόντων, εν τφ επ ^κ€ΐνα Ιδρυμένοι 
2€λινονντιοι. και οιδ€ μίν της Σικελίας το 'η-ρο9 Λι- 
βύτρ^ μέρος τετραμμενον νεμόμενον Ίρ.€ραΐοι δ* άνο 
του -ϊτρος τον Τυρσηνικόν ττόντον μορίου, εν ω και 
/ιιόνοι *£λλΐ7ν€9 οίκοΰσιν> ούτοι δ€ και εζ αυτού μόνοι, 

2 εβοηθησαν. και 'Έλλτ/νικά μεν έθνη των εν 2ικ€λια 
τοσάδε, Δωρι^ς τε και [οϊ^ αυτόνομοι νάντες, $υν^ 
εμάχουν, βαρβάρων 8ε 2ικ€λοι μόνοι, όσοι μη άφε- 

3 στασαν 'ΤΓρος τους Αθηναΐονς• των δ' ^ω Σικελίας 
ΈΧΚηνων Αακε8αιμόνιοι μεν ηγεμόνα %ΐΓαρηάτην ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Νθ'. 171 

ποφ€χόμ€νοί, ν€οΒαμω8€ΐς δ^ τους αλλονς καΐ Έιλίο- 
τα5 — ^νναταί δέ το ν€68αμωΒ€ς €λ€νθ€ρον η^ €Τνα4 — , 
"Κορίνθιοι δέ καΐ ναυσΐ και 'π€ζ<ύ /χόνοι ττοφαγενόμενοι 
και Λ€νκάδιο& και ^Αμ,ιτρακιωταΛ κατά το ζυγγ€ν€^, 4 
€κ δ€ Αρκαδίας μισθοφόροι νπο "Κορινθίων αττοστα- 
λάττες, και ^ικνωνιοι άναγκαστοί στρατ€υοκτ€5, και 
των €ξω ΤΙελοποννησου Βουωτοί. προς δ^ τους 
€7Γ€λ^οντας τούτους οί "Χικίλιώται αυτοί ττλή^ος 
ΐΓλ€ον κατά Ίτάντα Ίταρεσχοντο, ατ€ /Α€γοίλας 'ϊΓΟλ€ΐς 
οΐκουκΓ€ς• καΐ γαρ οττλΐται ιτολλοί καΐ ι^€ς και Γττ- 5 
ποι και ο ολΛος ορ.ιλος άφθονοι ζννελέγη, και 
προς αιταντας αυ^ις, ώς €ΐπ€Ϊν, τους άλλους 2υρα- 
κόσιοι αυτοί ιτλίΐω Ιπορίσαντο διοί μίγεθός Τ€ ιτό' 
λ€ως και οτι €μ μεγίστω κινδυνφ ^σαΐ'. και αι ρ.€ν 59 
€κατ€ρων Ιπικονρίαι τοσαίδ€ ζννελεγησαν, και τσΓ6 
ι^δι; ττασαι άμφοτ€ροΐζ ναρησαν και ονκετι ουδ€ν 
ουδετ^ις Ιπηλθεν. 

Οι τ€ οΰν 2υρακόσιοι και οΐ (ύμμαχοι εΐκότωζ 
ίνόμισαν καλόν αγώνισμα σφίσιν Δναχ Ιπί τ§ γ€γ€- 
νημίντι νίκΎ/ τη^ ναυμαχίας ίλεΐν Τ€ το στρατ07Γ€δον 
ατταν των Αθηναίων τοσούτον ον, και ρ,ΐ7δ€ κα£^ 
&€ρα αυτούς, μητ€ δια θαλάσσης μητ€ τφ. ΐΓ€ζω, 
διαψυγ€7ν. Ικλ^/ον ουν τον τ€ λιρ.€να €ΰΜς τον 2 
/Α€^αν, €^(οντα το στόμα οκτώ σταδίων μάλιστα^ τριη- 
ρ€σι ιτλαγιαις και πλοιοις και ακατοις, €?γ* αγκύρων 
ορμίζοντ€ς, και ταλλα, ^ν Ιτι ναυρα;(€Ϊν οι *Α^τ;ναΐοι 
τολ/Αΐ/σωσι, ?Γαρ€σκ€υ(ί^οντο, και ολίγον ουδ€ν €ς ου- 
δέν €π€νόουν. τοις δ^ Ά^ι/ναιοις την Τ6 αττόκλ^^σιν 60 
ορωσι και την αλλην διάνοιαν αυτών αίσθομίνοΐζ 
βουΚοίτΙα &6κ€ΐ, και ίυν€λ^όντ€ς οι τ€ στρατηγοί, 
και οι ταξίαρχοι Ίτρο^ την ιταρονσαν άπορίαν των Τ€ 
άλλων και δτι τα εττιτι^δεια ο\)Τ€ αντίκα Ιτι εΓχον — 
Ίτροπεμψαντε^ γαρ Ις Κατάνην ώς εκπΛευσο/ιενοι 
άΐΓ€Ϊ7Γον μη Ιττάγενν — ούτε το λοιπόν Ιρ,ελλον εζειν^ 
€1 /χι/ ναυκρατι/σουσιν, εβονλνυσαντο τα ρ,εν Τ€ΐχι/ τα 
ανω €κλιΐΓ€Γν, προς δ* αυταις ταις ναυσιν ανολαβόντες 2 172 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

Βξατ€ί\ίσμ.ατί όσον οΓόν τ* ^λα^^ιττον τοΐς Τ€ σκ€ν- 
€σι και τοις ά<τθ€νονσιν ικανον γινίσθαι, τοντο μ€ν 
φρονρ€ίν, ατΓο δ^ του άλλου 'ϊΓ€ίου τα5 ναυ5 άπάσαζ, 
οσ(ΐι ήσαν και δύναται καΧ άτΓ\οίάτ€ραι, ττίντα τίνα. 
€σβφάζοντ€ς πΧηρωσαι, καΐ διαναυ/ϋΐα;(ϊ;σαντ€ς, ην 
μίν νικώσιν, €5 Κατανι;ν κομίζ€σθαι, ην δ€ μη, Ιμ- 
νρησαντες τα5 ναυς ιτ€ζη $υντα^άμ€νοι αποχωρεΐν, ύ^ 
αν τάχιστα μ€\λωσί τίνος χωρίου η βαρβαρικού η 

8 Έλλτ^νικοΰ ^ιλίου άντιληψίσθαι, και οι μίν, ω5 
Ιδο^€ν αυτοΓς ταύτα, και €7Γοίι;σαν• Ικ τ€ γαρ των 
ανω Τ€ΐχών χητοκατίβησαν καΧ τάς ναυς ιττλι^ρωσαν 
ιτάσαϊ, αναγκάσαντ€ς €σβαίν€ΐν όστις καΐ οττωσουν 
€δόκ€ΐ ηλικίας μετέχων €7Γΐτι;δ€ΐ09 €?ναι. κοιι ίυν- 
€7Γλι;ρο>^ϊ;σαν νη€ς αί ττάσαι δ€κα μάλιστα και εκα- 
τόν το^ότας τ€ έιτ* αυτάς πολλούς και ακοντιστα9 
των Τ€ Ακαρνανων και των €ΐλλων ζενων Ισεβίβαζον 
και ταλλα ώδ οΓόν τ ην Ιζ αναγκαίου Τ€ καΧ τοιαΰττ/ς 

4 διανοίας €ΤΓορίσαντο. ό δέ Νικίας, ειτεώη τα ττολλά 
€Τθΐμα ην, ορών τους στρατιωτας τω τ€ παρά το 
€Ϊω^ος ΐΓολύ ταίς ναυσι κρατηθηναι άθυμουντας καΧ 
δια την των Ιπιτη^^ίων σττάνιν ως τάχιστα βονλο- 
μένους ΒιακινΒυν€ν€ΐν, ζυγκαλέσας απαντάς παρ€Κ€- 
λ£υσατό Τ€ ιτρώτον και Ιλ€^€ τοιάδ€. 
61 "*Ανδρ€ς στρατιώται Ά^τ/ναίων τ€ και των άλλων 
ζυμμάχων, 6 μεν αγών ό μίλλων ομοίως κοινός άπα- 
σιν €σται, ιτερί τε σωτηρίας και πατρίδος Ικίίστοις 
ουχ ησσον η τοις ττολεμίοις' ην γαρ κράτησωμεν νυν 
ταις ναυσίν, Ιστι τω τιίν υπάρχουσάν που οικ€ίαν 
πόλιν €πιδ€Γν. άθυμίιν δέ ου χρι} ουδ€ πασχ€ΐν ο•Γ£ρ 
οι άπ€ΐρί)τατοι των ανθρώπων, οι τοις πρώτοις άγώσι 
σφαλέντες €π€ΐτα δια π<ιντος ττ^ν €λπίδα του φόβου 

2 ομοίαν ταΐς ζυμφοραΐς Ιχουσιν. άλλ' όσοι τ€ * Αθη- 
ναίων πάρ^στε, πολλών ^δι; πολέμων ΐμπ€ΐροι οντες, 
και δσοι των ζυμμαχων, Συστρατευόμενοι αεί, ρ-ντ^- 
σθητε των €ν τοις πολέμοις παραλόγων, και το τ^ς 
τυχ>;ς καν ρ.€^' τ/ρ,ών €λπίσαντ€ς στηναι, και ώς άνα- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', £Β'. 173 

μαχουμ^νοι άξίως τον^€ του ιτληθονς, όσον αντοί 
νμών αυτών €φορατ€, ΐΓ(ψαχΓΚ€υάζ€σ•θ€, α δε αρωγά 62 
ίν€ί8ομ.€ν €τη τ^ τον λιμ,ένοζ σΎ€ν6τητι ιτρος τον 
μέλΧοντα οχλον των ν€ων Ιίσ€σθαι και ιτρος την 
€Κ€ίνων Ιπί των καταστρωμάτων ιταρασκενην, οΓς 
ΊΓρ6τ€ρον €βλαΊη•6μ€θα, ττάντα καί ημΐν νυν €κ των 
Ίταροντων /ιΐ€τα των κυβζρνητων ΙσκεμμΙνα ητοίμα- 
σται. και γαρ τοζσται ττολλοι και ακοντισται Ιττι- % 
βησονται και οχλθ5, ω ναυμαχίαν μ\ν ττοιουμενοι Ιν 
ΐΓ€Χάγ.€ΐ ονκ αν €χρωμ€θα δια το βλατηειν αν το 
τηζ €ΊΓΐστημηζ τύ) βαρντητί των ν€ων, εν 81 τ^ €ν- 
Οά8€ ηναγκασμίντ} απο των νεών τηζομαχία -προσ- 
φορά Ισται. ενρηταί δ' ημΐν οσα χρη άντινανπψ 3 
γεΐσθαί, και ιτροζ^^άς των «ττωτιδων αυτοΓδ ττα^ντη- 
τα$, ωπ€ρ Βη μαΚιστα ΙβΧατττόμιθα, χεφών σώηρων 
ΙπφοΧαί, αί σχτίσουσί την ττάλιν άνακρονσιν τη^ 
ΐΓροστΓ€σονσης νεως, ην τα εττΐ τοΰτοΐ9 οι Ιτηβάται 
ντΓονργώσιν. €5 τούτο γαρ δι; ηναγκάσμίθα, ώστε 4 
Ίτεζομαχμν άττο των νέων, και το μητ αντονς ανα- 
κρονεσϋαι μητ εκείνους Ιάν ωφελίμον φαίνεται, άλ- 
λως τ€ και της γης, πλην όσον αν ό ιτεζος ημών 
«ιτέχι/, ΊΓολεμίας ούσης, ων χρη μεμνημένους δια- 63 
μάχεσθαί όσον αν 8ύνησθ€, και μη εζωθεΐσθαι ες 
αυτήν, αλλά (υμπεσούσης νηϊ νεως μη ιτρότερον 
αζιοϋν άττοΧυεσθαι ^ του9 άττο του ιτολεμίου κατά- 
στρώματος οττλιταδ ατΓαράζτγτε, και ταντα τοις οπ-- 
λίταις ον)( ησσον των ναυτών να^κελευομαι, οσω 
των άνωθεν μάλλον το Ιργον τούτο• υπάρχει δ' ημΐν 
ετι νυν γε τα πλείω τω ττεζω εττικρατεΐν. τοΐς δέ 2 
νανταΐ9 τταραινώ και εν τω αυτώ τωδι και δέομαι μη 
Ικττεττληγβαί τι ταίς ζυμφοραΐς άγαν, την τε τταρα- 
σκενην άττο των καταστρωμάτων βελτίω νυν έχοντας 
καί τάς ναυς ττλείους, Ικείνην τε την ηΖονην ενθυ- 
/ϋΜίσ^αι ώς α^ία ^στι διασωσίΐσ^αι οι Τ€ω9 *ΑθηναΛθΐ 
νομιζόμενοι και μη οντες υμών, της τε φωνής Τβ εττι- 
στηβΐη και των τρόπων τη /;ΐι/λΐ/σ€ΐ, εθαυμάζεσθε κατά 
Π— 14 174 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

την ΈλΑχίδα, και της άρχη^ της ημ€Τ€ρας ουκ €λασ- 
σον κατά το ωφ€λ€ίσθαι, €5 Τ€ το φοβ€ρ6ν τοις ντηγ- 
κόοις και το μη ά3ικ€ίσθαι πολν 'ϊΓλ£Ϊον /Α€Τ€ΐχ£Τ€. 
3 ωστ€ κοινωνοί μόνοι €\€υθ€ρως ημΐν της άρχης 6ντ€ς 
δικαίως αντην νυν μη κατα7Γροδιδοτ€, καταφρόνησαν• 
τ€5 δέ 'Κ.ορινθίων τ€, ους τΓοΧΚάκις ν€νικήκατ€, και 
3ικ€λιωτών, ων ουδ* αντΜτη/ναι ουδ€ΐ9> «ως ηκμΛζ€ 
το ναντικον ημίν, ηζίωσεν^ άμννασθ€ αυτούς και 
δ€ΐ(ίατ€ οτι και μ(τ άσθ€ν€ΐας και $υμφορων η νμ€' 
Τ€ρα Ιττιστημη κρείσσων «οττιν ΙτΙρας ευτνχονσης 

64 ρώμης, τονς Τ€ * Αθηναίους νμών ιταΧίν αυ και τάδ€ 
νπομιμνησκω, οτι ουτ€ ναυς «ν τοις ν€ωσοικοΐ9 αλλάς 
ό/Αοιας ταΓσδ€ ουτ€ οττλιτών ι;λικιαν υ7Γ«λΐ7Γ€Τ£, €ΐ Τ€ 
ζυμβησίταί τι άλλο η το κρατειν ^/χΐν, τους τ' Ινθό&€ 
ΐΓθΧ€μίονς €υθνς Ιττ €Κ€Ϊνα 7Γ\ίνσονμ€νονς και τους 
€Κ€Γ υπολοίπους ημών αδυνάτους ΙσομΙνονς τους τ 
2 αυτοΰ και τους €π€λ^οντας άμννασθαι, και οι /ιέν 
αν ύπο ^υρακοσίοις €υίυς γίγνοισθ^, οίς αυτοί ?στ€ 
οια γνώμη €7Γηλθ€Τ€, οι δ' €Κ€Γ υπο Λακ€δοιιμ.ον^ις• 
ώστε €ν €νι τωδε υπέρ αμφοτέρων άγώνι κα^€στώτ€ς 
καρτ€ρησατ€, €ΐπ€ρ ποτί, και €νθνμ€ΐσθ€ καθ* εκά- 
στους τ€ και $νμπαντ€ς, οτι οΐ Ιν ταΐς ναυσιν νμων 
νυν €σ6μ€νοι και πεζοί τοις Αθηναίοις είσι και ν^ες 
και η υπόλοιπος πολις και το μ4γα όνομα των Αθη- 
νών, περί ων, ει τις τι έτερος Ιτίρου προφίρ^ι η έπι- 
στημη η €υψυχίφ, ουκ αν εν αλλω /χαλλον καιρώ 
άποδει^/χενος αΰτος τε αυτω ωφίλιμος γένοιτο και 
τοις ίυρ,πασι σωτήριος** 

05 *0 /ιεν Νικίας τοσαυτα παρακελευσάμ,ενος ευΛ)ς 
εκελευε πληρούν τας ναυς. τω δε Γυλίππφ και τοις 
2υρακοσ(θΐς παρην μ\ν αίσ^άνεσ^αι, ορώσι και αυ- 
τιών τϊ^ν παρασκ€υην, οτι ναυ/Αα^σουσιν οι * Αθηναίοι, 
προηγγίλθη δ' αυτοΓς και τ; Ιπιβολη των σι8ηρων 
χειρών, και προς τε ταλλα έζηρτυσαντο ως έκαστα 
και προς τούτο• τάς γαρ πρώρας και τ^ς νεως ανω 
επι πολύ κατφυρσωσαν, όπως αν άπολισ^ώ'οι και 2ΤηΤΑΦΗΣ Ζ', 5Γ'. 175 

μη Ι;^οι άντιΧαβηνη \<Εΐρ €τηβαλΧΌ/λ€νη, καΙΙτταδι; 
ίτοψ,α Ίτάντα ην, 7Γαρ€Κ€\€νσαντο Ικ^ίνοΐζ οι Τ€ στρα- 
η^γοί καΐ Τνλιττπος, και ίΧζζαν τοιάδε. 

" "Οτι μ€ν καλά Τίχ προεφτγαχΓμίνα και ΰπ€ρ καλών 66 
των μελλόντων 6 άγων Ιστίΐι, ώ ^υ/οακόσιοι και 
^/Λ/χ,α;(θΐ, οι Τ€ ττολλοι δοκ€Γτ€ ι;/ΑΓν €ίδ€ναι — ουδέ 
γαρ αν ούτως αυτών προθύμων άντελάβεσθε — , και 
€1 τις μη επΙ όσον Βεΐ ^σ^τ/ται, σημανονμιν. *Αθη- 2 
ναιους γαρ €9 την χωράν τηνΒε €λ^οντας πρώτον μεν 
επΙ της ^ίΚεΧίας καταδουλακτίΐ, εττειτ, εΐ κατορΘω- 
σ€ΐαν, και τ^ς Πίλοττοννιίσου και τ^ς αλλτ/ς Ελλάδος, 
και άρχην την η8η μεγίστην των τε ττριν Έλλτ/νων και 
τών νυν κεκτημένους, πρώτοι άνθρωττων νττοσταντες 
τω ναυτικώ, ωττερ τταντα κατεσχον, τάς μεν νενικηκατε 
η8η ναυρ.αρ(ΐας, την δ* εκ του €ΐκοτος νυν νικήσετε, 
άνδρες γαρ €7Γ€ΐδαν ω ά^ιουσι ττρονχειν κολονθωσι, 8 
το γ' υπόλοιτΓον αυτών τ^ς ^όζης άσθενεστερον αΰτο 
Ιαυτου εστίν η εΐ μη^* ωηθησαν το πρώτον, και τω 
παρ ελπίδα του ανχηματος σφαΧΧ,όμενοι και τταρά 
ισχυν της Βυνάμεως ενδιδόασιν δ νυν *Αθηναίονς 
εΙκος πεπονθεναι, ημών δε το τε υπάρχον προτερον, 67 
φττερ και άνεπιστί;ρ,ονες εη οντες άπετολμησαμεν, 
βεβαιότερον νυν, και της Βοκησεως προσγεγενημενης 
αΰτω \το] κρατίστους εΤναι, ει τους κρατίστους 
ενικησαμεν, διπλάσια εκάστου η ελπίς• τα δέ πολλά 
προς τάς επιχειρησαις η μεγίστη ελπις μεγίστην και 
την προθυμίαν παρέχεται, τα τε τ^ς άντι/Λίρ,τ^σεως 2 
αυτών της παρασκευής ημών τω μεν ημετερω τρόπω 
ζυνηθη τε εστί και ουκ ανάρμοστοι προς εκαστον 
αυτών εσόμεθα* οι δ*, επειδάν πολλοί μεν όπλΐται 
^πι τών καταστρωμάτων παρά το καθεστηκος ώσιν, 
πολλοί δε και άκοντισταί, χερσαίοι, ως ειπείν, *Ακαρ- 
νανες τε και άλλοι επι ναΰς άναβάντες, οι οΰδ' όπως 
καΐ9εζο/Αενους χρή το βέλος άφεΐναι ευρησουσιν, πώς 
ου σψαλουσί τε τάς ναυς και εν σφίσιν αΰτοΓς πάντες, 
ουκ εν τφ αυτών τρόπφ κινοΰρ-ενοι, ταράζονται ; επει 3 17β ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

καΐ τω ιτλι/^α των ν€ων ουκ ώφ€λΐ7σονται, €6 τι% καΧ 
τόδ€ νμών, δτι ουκ Ισαις ναυ/χαχι^σίΐ, ν€φ6βηταΛ• 
€ν όλιγω γά/5 ^γοΧΑλι άργ6τ€ρ<α μεν €9 το δ/>αν τι ών 
βούλονταί έσονται, ^ασται δέ €5 το βλάπτ€σθαι αψ* 
ων τ/ζ^Γν 7Γαρ€σκ€υασται. το δ* άληθέστατον γνώτ€ 
4 Ιί ώι^ )7μ.€Γ9 οΐόμεθα σαφώς ΊΓΠΓυσθαι• νπερβαλλόν' 
των γαρ αυτοΓί των κ<ικων καΐ βιχιζομενοι υπο τη^ 
τταρούσης απορίας ίς άνόνοιαν καθεστηκασιν, ου 
παρασκευής πίστεί μάλλον ^ τύχης άποκινΒυνεύσει 
όντως οττως δύνανται, ιν* η βίασάμενοι εκπλευσοχην 
"η κατά γην μετά τούτο την αποχωρησιν ποιωνται, 

68 ως των γ€ παρόντων ονκ αν πράζαντες 'χείρον, προς 
ουν άταζίαν τε τοιαύτην και τυγτξν ανδρών ^αυτην 
παραΒί^ωκυΙαν πολ€μιωτάτων οργ^ προσμίζωμεν^ 
καχ νομισωμεν αμα μεν νομιμωτατον εινοΛ προς τους 
εναντίους, οι αίν ως επΙ τιμωρία του προσπεσόντος 
δικακόσωσιν αποττλ^σαι της γνώμης το θυμούμενον, 
α/Αα δ' εχθρούς α/Λυνασ^αι εκγενησόμενον ημϊν,^το 

2 λεγόμενόν που ηΒιστον €Τναι. ώς δ' εχθροί καΧ 
εχθιστοι, πάντες ιστ€, οι γ* επι την ημετεραν ηλθον 
8ουλωσόμενοι, εν ω, €Ϊ κατωρθωσαν^ άνΒράσι μεν αν 
ταλγιστα προσέθεσαν, τταισι δ€ και γυναιξί τα 
απρεπέστατα, πόλει δ^ τζ πάση την αίσχίστην 
επ-ίκλησιν. άνθ* ων μη μαΧακισθηναί τίνα πρίπει, 
μηΒΐ το ακινδύνως άπελθεΐν αυτούς κέρδος νομίσαι. 

3 τούτο μεν γαρ και ίαν κρατησωσιν ό/ι,οίως ^ράσουσιν 
το δ€, προπάντων εκ του ^Ικότος α βουλόμεθβ, τουσΒε 
τε κολασθηναι, και τη πάση 2ικ€λια, καρπουμενη και 
ττριν €λ€υ^€ριαν, β^βαιοτεραν παραΖουναι, καλο9 ο 
άγων. και κίνδυνων ούτοι σπανιωτατοι, οι αν, 1\ά• 
χιστα εκ του σφαληναι βλαπτοντες, πλείστα δια το 
ευτυχησαι ωφελ,ώσιν" 

69 Και οι μεν των 2νρακοσιων στρατηγοί και Γν- 
λιΐΓ7Γ09, τοιαύτα και αυτοί τοις σφετίροις στρατιωταις 
παρακελευσάμενοι, άντεπληρονν τάς ναυς ευθύς επει- 

2 δι} και του9 *Α^ι;ναιου9 ησθάνοντο. 6 δ€ Νικίας ύπο 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Ζ', Ο'. 1Ϊ7 

των Ίταροντων ^κπατληγμενος καΧ ορών οΓθ9 ο κίνδυνος 
και ως Ιγγνς η^η ην, Ιπει,Βη καΐ όσον ουκ ίμίλλον 
ανάγ^σΟαι, και νομίσας, οττερ πάσχονσιν Ιν τοις 
μ€γάλοις άγωσιν, ττάντα τ€ ίργω ^ι σφίσιν ΙνΒεα 
€Τναι και λόγω αντοΐς ουττω ικανά €ΐμησθαι, αΰ^ις 
των τριηράρχων Ινα ίκαστον αν^κάΚ^ι, πατρόθεν Τ€ 
Ιπονομάζων και αυτούς ονομαστι και φυλην, άζιων 8 
τά Τ€ καθ ίαντόν, ω ύ7Γηρχ€ λαμίΓράτητός τι, μη ττρο- 
διδόναι τινά και τάδ ιτατρικάς άρ^τίς, ων Ιπιφανίις 
ήσαν οι πρόγονοι^ μτ άφανίζ€ΐν, νατρί^ος τ€ τ^5 
4λ€υθ€ρωτάτης ύττομιμνησκων κσΧ της Ιν αύτ^ άνεπι- 
τάκτου ττασιν Ις την δίαιταν Ιζονσίας, άλλα τ€ λίγων 
οσα Ιν τω τοιουτω τβη του καχρου οντ€ς άνθρωποι^ 
ου προς το 8οκ€Ϊν τινι άρχαιολογ€Ϊν φυλαξάμενοι, 
€ΐποΐ€ν αν, και νττίρ αναντών παραπλήσια & Τ€ γυ- 
ναίκας και τταΐδας και θ^ούς πατρώους προφ€ρόμ€να, 
ίίλλ' Ιπι τζ παρούση €κπληζ€ΐ ωφίλιμα νομίζοντ€ς 
Ιπιβοωνται. και ο μ€ν ούχ ικανά μάλλον η αναγκαία 4 
νομίσας παρηνησθαχ, άποχωρησας ηγ€ τον π€ζον 
προς την θάλασσαν και παρ€τα^€ν ως Ιπι ττλεΓστον 
ίδννατο, όπως δτι μ€γίστη τοις Ιν τοις ναυσίν ωφζλία 
65 το θαρσ€Ϊν γίγνοιτο• ό δέ Αημοσθίνης και Μέ- 
νανδρος και Έυθύ^ημος — οντοι γάρ Ιπι τάς ναΰς των 
* Αθηναίων στρατηγοί Ιπίβησαν — αραντ€ς άπο του 
ίαυτων στρατοπέδου €υθύς €πλ€ον προς το ζευγμα 
του λι/χ.ένο$ και τον παραλ€ΐφθ€ντα δΐ€κπλουν, βου- 
λ6μ€νοι )9ιασ(ΐσ^αι €9 το Ι^ω. 

Π/>ο€^αγαγό/ϋΐ€νοι δ^ οΐ 2υ/9ακοσιοι και οι ζύμμα- 70 
;(θΐ ναυσι παραπλησίαις τον αριθμόν και πρότ€ρον 
κατά τ€ τον Ικττλουν μ€ρ€ΐ αντών Ιφυλασσον και 
κατά τον (χλλον κνκλι^ λιμένα, όπως πανταχόθεν 
α/χα προσπίπτοΐ€ν τοις *Χθηναίοις, και ο 7Γ€{ο9 ά/^α 
αυτοΐ5 παραβοηθχί, χ^περ και αί ν^€9 κατισχοΐ€ν. 
ηρχον δέ του ναυτικού τοί9 2νρακοσιοΐ9 2ικανο9 μίν 2 
και *Αγάθαρχος, κέρας €κάτ€ρος του παντός €χων, 
Ιίυθην δί και οι "Κορίνθιοι το μέσον. Ιπεώή δ* οί 178 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

[άλλοι] *Αθψαΐοί ΐΓροσ€μΛσγον τω ζ€νγματι, τ^ μ€ν 
ιτρωττ/ ρνμτ} €πιπλ€οντ€ς Ικρατονν των τ€ταγ/ι,€ϊ/ων 
ν€ών ττρος αντω, και €7Γ€ΐρώντο λυ€ΐν τας κλτ7σ€ΐ9• 
μ€τά δέ τοί5το π'ανταχό^€ν σφίσί των '^νρακοσίων 
και (υμμάχων Ιπιφ^ρομΙνων ον Ίτρος τω ζ^ίτγματι 
€Τί μόνον η ναυμαχία, άλλα καΧ κατά τον λιμέν^ 
€γυγν€το, και ην καρτ€ρά και οΓα ονχ €Τ€ρα των 

8 προτέρων, ττολλτ; μ€ν γάρ ίκατίροις προθυμία άπο 
των ναυτών €9 το €πΊΐΓλ€ίν οπότ€ κ€λ€υσθ€ίη ^γίγνετο, 
πολλή δ€ η άντιτ€χνησις των κυβερνητών και άγ<ι>- 
νισ/Α09 7Γρο9 αλλΐ7λου9• οι τ €ΐΓΐ)8αται εθεράπευον, 
οτ€ προσπίίτοι ναυ9 νι;ι, μη λείπεσθαι τα αττο του 
καταστρώματος της αλλι;9 τέχνης* πάς τε τις, Ιν ώ 
προσετετακτο, αυτός έκαστος ηπείγετο πρώτος φαίνε- 

4 σ^αι. ζυμπεσουσών δε εν ολιγφ πολλών νεών — 
ττλεΓσται γάρ δι} αύται εν ελαχίστω εναυμάχτησαν 
βραχύ γάρ άπελιπον ^αμφότεραι διακόσιαι -γενε- 
σθαι — αΐ μεν εμβολαΧ δια το μη €ΐναι τά9 ανακρού- 
σεις και δ€€κΐΓλου9 ολιγαι εγίγνοντο, αι δ^ προσβολαχ, 
ως τυ;(θΐ ναυ9 νηϊ προσπεσουσα η δια το φευγειν η 

6 άλλη επιπλεουσα, πυκνότεραι ήσαν. και όσον μεν 
χρόνον προσφεροιτο ναυς οι αττο των καταστρωμάτων 
τοις άκοντίοις και τοζενμασι και λίθοις άφθόνως 
επ αύτην εχρώντο* επεώη δ^ προσμίζειαν, οι επι- 
βάται ες χείρας ίόντ€9 €7Γ€ΐρώντο ταΓ9 αλλήλων ναυσιν 

β Ιπιβαίνειν. ^ετύγχανε τε ποΧλαχου δια την στε- 
νοχωρίαν τά μεν αλλοΐ9 εμβεβληκεναι τα δ* αυτου9 
εμβεβλησθαι, δυο τε περί μίαν και Ιστιν η και 
πλείους ναυς κατ ανάγκην $υνηρτησθαι, και Τ0Γ9 
κνβερνηταις των μεν φυλακην τών δ' επιβσυλην, μτ^ 
καθ* εν εκαστον κατά ττολλα δέ πανταχόθεν, ττερι- 
εστάναι, και τον κτυπον μεγαν άπο πολλών [τών] 
νεών ζυμπιπτουσών εκπληζίν τε άμα και άποστερησιν 
της άκοης ων οι κελευσται φθεγγοιντο παρεχειν. 

7 πολλή γάρ Βή ή παρσ^ελευσις και βοη άφ* εκατερων 
Τ015 κ€λ€υσταΪ9 κατά τε την τεχνην και 7^09 την 2ΪΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΟΑ'. 179 

αντίκα φίλον€ίκίαν €γιγν€το, τοις ματ Άβγιναχονζ 
βιάζζσθαί Τ€ τον Ικττλουν €7ηβοωντ€ς καΐ ττερί της €ς 
την ΊτατρίΒα σωτηρίας ννν, €1 'ΠΌΤ€ καΐ ανθίς, ττρο- 
θνμως άντιΧαβΙσθαι, τοις δ€ %νρακοσίονς και ^/χ^ 
μάχοις καΧον €*ναί κωλυσαί τ€ αυτούς διαφυγ€Ϊν και 
την οΙκ€ίαν ίκάστονς πατρίδα νικι^σαντας ίνανζησαι, 
και οί στρατηγοί προσίτί, ίκατίρων, €ΐ τινά ττου όρω€ν θ 
/Λΐ; κατ* ανάγκην ττρνμναν κρονόμενον, άνακαλοϋντ€ς 
ονο/Ααστι τον τριήραρχον ηριότων οί μεν Αθηναίοι, €ΐ 
την ΊΓολεμιωτάτην γην οίκενοτίραν ηΒη της ον δι* 
ολίγον κεκτημένης βαΧασσης ηγούμενοι νποχωρονσιν, 
οι δ€ 2υρ(ΐκόσιοι^ €ΐ ους σαφώς ισασι ιτροθνμονμενονς 
Αθηναίονς παντί τρόνω Βιαφνγεΐν, τουτονς αυτοί 
φεύγοντας φεύγονσιν. ο τ εκ της γης ιτεζος άμφο- 71 
τερων, Ισορρόπον της νανμα^^ίας καθεστηκυίας, Ίτολνν 
τον αγώνα και ζύστασιν της γνώμης εΤχε, φιλονει- 
κών μεν 6 αυτό^€ν ιτερί τον πλείονος η^ καλόν, 
δίδιότβς δέ οί επελθόντες μη των παρόντων Ιτι χ^ίρω 
νράζωσιν. ιτάντων γαρ δι} άνακειμενων τοις *Αθψ 2 
ναιοΐ9 €5 τα5 νανς, ο τε φόβος ην νπερ τον μέλλοντος 
οΰδ€νι €θΐκως, και δια το *Ι1άγχώ/ι<ιλον της άμίλλης\\ 
άνωμαλον και την εττοψιν της ναν/ιαχάις €κ της γης 
ηναγκάζοντο ^χ€ΐν• δι* ολίγου γαρ ουστ;9 της θέας 
και ου νάντων αμα ες το αΰτο σκοπούντων, €ΐ μεν 
τίνες ιδοιέν τη; τού9 σφετερονς επικρατονντας, άνε- 
θάρσησάν τε αν και νρος άνάκλησιν θεών μη στερησαι 
σφας της σωτηρίας ετρεποντο, οί δ* €7γι το ησσωμενον 3 
βλίφαντες όλοφνρμω τε α/χα μετά βοής εχρώντο, και 
άτΓο των δρωμένων της όψεως και την γνωμην /χαλ- 
λον των €ν τω ^γω €δουλουντο. άλλοι δ€ και προς 
άντίπαλόν τι της ναυ/χαχιας άττιΒόντες, δια το ακριτως 
$νν€χες της άμίλλης, και τοις σωμασιν αντοΐς Ισα τή 
Βοζυ ττεριΒεώς ζνναπονεύοντες, εν τοΓί ;(αλ€7Γωτατα 
διΐ77θ''* ^^^ 7^Ρ '^^' ολίγον η Βιεφενγον ή άττωλ- 
λυντο. ην τε εν τφ αυτω στρατενματι των * Αθηναίων, 4 
6ωδ άγχω/χαλα ενανμάχονν, πάντα ο/χοΰ βικοΰσαι. 180 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

ολοφνρμός^ βοη, νικώντ€ς, κρατούμενοι^ άλλα οσα 
ίν μ€γαλχύ κίνΒυνω μέγα στρατόττίδον 7Γθλυ€ΐ&7 
αναγκάζοιτο φθίγγ€σθαι. ττοφαπλησια δ€ και θ4 
€πΙ των ν€ων αυτοΓ? Ιττασχον, ττρίν γ6 δι} οί ^νρα- 
κοσίοι και οι ζνμμαχοι, ΙπΙ πολύ άντι.σχονσ7}ς τη% 
νανμα.χία'ζ, ίτρ^ψάν Τ€ τού9 ^Αθηναίους και Ιτηκείτ 
μενοι λαμπρώς, πολΧζ κρανγζ και διακ€λ€υσ/λω 

6 χρωμενοί, κατ€διωκον ^9 την γην, τοτ€ δ€ ό μεν 
ναντίκος στρατός άλλος αλλτ;, όσοι μή μετέωροι 
ζάλωσαν, κατεν€χθ€ντ€ς Ιζίπ^σον 65 το στρατοπ'€δον• 
ό δ€ 7Γ€{ο9 ονκετι δια</>όρω9 αλλ* αττο /χια9 ορμής 
οίμωτγ^ Τ€ και στόνω πάντ€ς, Βνσανα(Γ)(€τουντ€ζ το 
γίγνόμενα, οι μίν ΙπΙ τα9 ΐ'αίίς παρ€βσηθονν, οί δ€ 
7Γρο9 το λοιτΓοί' του Τ€ίχονς €9 φνλακην, άλλοι δ^ 
και οι 7Γλ€ΐστοι ηΒη περί σφας αΰτου9 και οττβ σ<ϋ- 

β θι^σονται Βιεσκοπονν, ην τ€ ίν τω παραντίκα οΰδβ- 
μιας Βη των ζνμπαχτων έλάσσων εκπληζις. πάρα- 
πλησιά τ€ πειτόνθεσαν και Ιδρασαι^ αυτοί ίν Πνλω• 
Βιαφθαρεισων γαρ των νεών τοϊς ΑακεΒαιμονίοιςπροσ^ 
απωλλνντο ανταΓ9 και οι Ιν τ^ νήσω ανΒρες δια^£* 
βηκότ€ς, και τότ€ Τ0Γ9 ^ΑθηνοΛΟίς άνελπιστον ην το 
κατά γην σωθησεσθαι, ην μή τι τταρα λόγον γίγνηται. 
72 Τενομίνης δ* Ισχνράς της ναυμαχίας και πολλών 
νέων άμφοτίροις και ανθρώπων άπολομενων, οι 2υ- 
ρακόσιοι και οι ζνμμαχοί επικρατησαντες τα Τ€ ναν* 
άγια και του9 νεκρούς άνείλοντο και αποπλενσαντες 

2 7Γρθ9 την πόλιν τροπαΐον Ισττ^σαν, οι δ' * Αθηναίοι 
ντΓο μεγέθους των παρόντων κακών νεκρών μΙν περί 
η ναυαγίων ουδ* επενόουν αΐτησαι άναίρεσιν, της 8ε 
νυκτός εβούλοντο ευθύς άναχωρεΐν. Αημοσθενης 8ε 
ΝικιΙ^ προσελθών γνώμην εποιεΐτο πληρωσαντας ετι 
τάς λοιπα9 των νέων )8ιάσασ^αι, ην δυνωνται, αμα 
Ιφ τον εκπλουν, λέγων οτι '7Γλ€ίου9 Ιτι αί λοιπαι €4σ•ι 
ν^€9 χρήσιμαι σφίσιν η τοις πολεμίοις* ήσαν γαρ 
τοις μ€ΐ/ ^Αθηναίοις περίλοιποι ως εξηκοντα, τοις δ* 
€ναντίοΐ5 €λάσσου9 η πεντήκοντα, και $υγχωροΰντο9 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Ζ', ΟΓ. 181 

Νίκιου τη γνωμΎΐ και βονΧομΙνων 'πΧηρονν αυτών, οί 
νανται ουκ ηθ€λον Ισβαίν^ιν δια το κατα7Γ€7Γλ•7χ^αι 
τζ ησοΎΐ και μη αν €τι οί^σθαι κρατησαι, και οΐ μίν 
ως κατά γην άναχωρησοντες η^η ζνμτΓαντ€ζ την γνω- 
μην €ΐχον, 'Έρμοκράτης δ€ ο ^νρακόσιος ντΓονοησας 73 
αντών την διάνοιαν και νο/Αΐσας δ€ΐνον €Τι/αι €ΐ το- 
σαύτη στρατιά κατά γην νποχωρησασα και καθεζο- 
μένη ΊΓΟί της 2ικ£λίας βονΧησ€ται αυ^ις σφίσι τον 
ΊΓολεμον ΐΓθΐ€ίσθαι, Ισιγγειται ΙΚθων τοις Ιν Τ€λ€ΐ 
ονσιν ως ου χρεών άττοχωρησαι της ννκτος αντονς 
νεριϊ^ΐν, λέγων ταύτα ά και αυτω €δόκ€ΐ, οΐλλά Ιζ- 
ελθόντας ηΒη ττάντας '^νρακοσίονς και τονς ζνμμά- 
χους τάς Τ€ οδούς άποικοΒομησαι και τα στενοττορα 
των χωρίων ττροφθασαντας φυλάσσειν. οι 8ε ζυν 2 
εγίγνωσκον μ\ν και αύτοι συχ ησσον ταύτα εκείνου 
και εΒόκει ττοιητεα €7ναι, τους δ€ ανθρώπους άρτι 
ασμενόυς αιτο ναυμαχίας τε μεγόΧης άναπετταυμε- 
νους και άμα εορτής ούσης — έτυχε γαρ αύτοΓς Ή/οα- 
κ\εΖ ταυτην την ημεραν θυσία ούσα — ου δοκ€Γν αν 
ραΖίως €^€λΐ7<''^* ύττακουσαι• ύπο γαρ του περίχαρους 
της νίκης προς πόσιν τετράφθαι τους πολλούς εν τζ 
εορτ^ και πάντα μαΧλον ελπίζειν αν σφων πείθεσθαι 
αυτούς η όπλα λα^βόντας εν τω παροντι εξελθειν. ως 3 
δέ τοις άρχουσι ταύτα λογιζομενοις εφαίνετο άπορα 
και ουκ4τι επειθεν αυτούς ο *Ερμοκράτης, αυτός επΙ 
τούτοις τάΒε /ϋΜ7;(αναται, δβδιώς μη οι * Αθηναίοι κα9 
ησυχίαν προφθάσωσιν εν τ§ νυκτι Βιελθόντες τα 
χαλ€7Γα>τατα των χωρίων* πέμπει των εταίρων τινάς 
των Ιαυτου μετά ιππέων προς το των * Αθηναίων 
στρατόπεΒον, ηνίκα ζυνεσκόταζεν* ο* προσελάσαντες 4 
4ζ δσου 719 εμελλεν άκούσεσθαι και άνακαλεσάμενοί 
τινας ως οντ€ς των * Αθηναίων επιτήδειοι — ^^σαν γαρ 
Τίνες τω Νικία Βιάγγελοι των ^Βοθεν — εκελευον 
φράζειν Νικιοι μη άπάγειν της νυκτός το στράτευμα 
ως 2υρακοσιων τάς οδού^ ψυλασσόντων, άλλα κα^* 
ησυχίαν της ημέρας παρασκευασάμενον αποχωρεΐν. 
II.— 15 182 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

κ(Η οΐ μο^, €£1γΟκτ€$ άΐΓ^λ^οΐ', καΧ οΐ ακονσαντ€ς διι/γ- 

74 γ€4λαΐ' τοις στρατηγοίς των * Αθηναίων οί δ€ ιτρο^ 
το αγγ€λμα ΙττΙσγρν την ννκτα^ νομίσαντες ουκ άπά' 
την είναι,. κοΧ έπειΒη κσΧ ως ονκ ευθύς ωρμησαν, 
Ι&οζεν αντοΓς καΐ την ^ττιοΰσαν ήμεραν ιτεριμείναι^ 
όπως ζυσκευάσαΛντο ως εκ των Βυνατων οΐ στ/^ατιώ- 
ται ΟΤΙ χρησιμωτατα, και τα μίν άλλα πάντα κατά* 
λιπεΐν, αναλαβόντες δέ αυτά οσα περί το σώμα ες 

2 ΒΙαιταν νττηρχεν επιτήδεια άφορμαχτθοΛ. 2νρακό- 
σιοι δέ και ΤύλίΊτπος τψ μεν πεζψ προεζελθόντες 
τάς τε 68ονς τάς κατά την -χωράν, ^ €ίκο$ η^ τους 
* Αθηναίους ιεναχ, άπεφράγνυσαν καΧ των ρείθρων και 
ποταμών τάς ^ιχιβάσεις εφύλασσον και ^$ ύποΒοχτην 
του στρατεύματος, ως κωλύσοντες, 'β €δοκ€ΐ ετάσσον^ 

8 το• ταίί δ€ ναυσι προοΊτλενσαντες τάς ναυς των *Αθψ 
ναίων ατΓο τον αιγιαλού άφείλκον, ενεπρησαν 8ε τι,νας 
όλίγα9> ωσπερ Βιενσηθησαν, αυτοί οι Ά^ι^ναΐοι, τά^ 
δ' οΛΛας κα^ ησνχίαν ουδ€νο$ κωλυοντος ώ^ €κά- 
στην ποί Ικπεπτωκυιαν άνα&ησάμενοι. Ικόμιζον ες την 
πόλίν. 

75 Μετά δ^ τουτο> ^ΤΓ€ΐδΐ7 ^δόκ€ΐ τω Νικιςι και τφ 
Αημοσθένεί ίκανως παρεσκευάσθαί, και η άνάστασις 
η&η του στρατεύματος τρίτβ ήμερψ άπο της ναυμα- 
χίας εγίγνετο, δ€ΐνον ουν ^ν ου καθ* εν μόνον των 
πραγμάτων, οτι τάς τε ναυς άπολωλεκότες πάσας 
άπεχωρουν και άντΙ μεγάλης 4λπβος και αυτοί και 
η πόλις κιν^υνευοντες, άλλα και εν τη απολείψει το€ 
στρατοπέδου ζυνεβαινε τ^ τε οι^€ΐ ίκάση^ί άΧγεινά 

2 και τη γνώμη αίσθεσθαι, των τε γάρ νεκρών άταφων 
όντων, ό'ϊΓοτ6 τΐ5 ιδοι τινά των Ιπιτη&εί(Λν κείμενον, 
ες λύπην μετά φόβου καθίστατο, και οι ζώντες 
καταλειπομενοι τραυματίαι τε και ασθενείς, πολν 
των τεθνεωτων τοις ζώσι λυπηρότεροι ^σαν και των 

8 άτΓολωλότων άθλιωτεροι. προς γάρ άντιβολίαν και 
ολοφυρμον τραπομενοι ες απορίαν καθίστασαν, αγ€ΐν 
Τ€ σ-φας ά{ιουντ€ς και ενα ^καστον επιβοωμενοι, εϊ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΟΓ'. 183 

τινά πού τΐ5 ίδοι η ίταίρων η οΙκ€ίων, των Τ€ ζυσκψ 
νων ηΒ'η άττιοντων €Κκρ€μανννμ,€νοί καΐ εττακολου- 
θουντεζ €5 όσον Βνναιντο, €1 τω δέ ττρολίΤΓΟί η ρώμη 
και το σώμα, ονκ άνευ ολίγων έπιθζίασμων καΐ 
οιμωγής ντΓθ\€ΐ'ΐΓΟμ€νοι, ωστ€ δάκρυσι ιτάν το στρά- 4 
Τ€ν/ι.α ττλτ^σ^έν και αττορία τοίαντΎ) μη ρα^ίως άφορ' 
/;ιασ^α(> καίττ^ρ ίκ^νολεμίας τ€ και μζίζω η κατά 
δάκρυα τα μ€ν Ίτεττονθότας ηΒη, τα δί ττερί των ίν 
άφαν€Ϊ δ€διότα5 μη ττάθωσιν, κατηφείά Τ€ τις αίμα 
και κατάμ€μψις σφων αυτών ττολλι) ην, ονΒεν γαρ 
αλ\ο η 7ΓΟλ€ΐ ΙκΊτείΓοΚιορκημίνη Ιωκεσαν υποφευ- 
γουστ;, και ταύτη ου μικρ^* μυριάδες γαρ του ξυμ^ 6 
7Γαντο5 όχλου ουκ ελάσσους τεσσάρων άμα Ιπορεν* 
οντο, και τούτων οι Τ6 αΧΚοι εφερον τταντες ο τι 
τι? €δυνατο €καστο5 χρησιμον και οι οπλΐται και οι 
ίτΓΤΓ^ς τταρα το €ΐω^ο$ αυτοί τα σφετερα αυτών σιτία 
υπο τοις δττλοις, οι μεν άττορίί^ ακολούθων οι δέ 
άπιστίί^* άπηυτομοληκεσαν γαρ ιτάλαι τε και οι β 
χλειστοι τταραχρημα. εφερον δέ ουδ€ ταύτα ικανά• 
σΓτθ5 γαρ ουκετι ην εν τω στρατοπε8ο}, και μην η 
άΧΧη αΐκία και η Ισομοιρία των κακών, εχουσά τίνα 
ο/χω9 το μετά νολλων κούφισιν, ουδ* ως ρςιδιία εν τφ 
ναρόντι εΒοζάζετο, άλλα>ς τε και άπο οΓας λαμπρό- 
τητος και αύχηματος του ττρωτου ες οΐαν τελευτην 
καΐ ταπεινότητα άφΐκτο, μεγιστον γαρ 8η το δια- 7 
φορον τούτο 'Ελλτ^νικω στρατευματι εγενετο, οίς αντί 
μεν του άλΧους Βουλωσομενους ηκειν αυτούς τούτο 
μάλλον δίδιότας μη πάθωσι ζυνεβη άττιεναι, άντι δ' 
ευχής τε και τταιάνων, μεθ* ων εζεττλεον, πάλιν του- 
των τοις εναντίοις επιφημίσμασιν άφορμάσθαι, πε- 
ζούς τε άντι ναυ^δατών πορενομενους και όπλιτικω 
προσέχοντας /ι,αλλον η ναυτικψ. όμως Βε ύπο μεγέ- 
θους του επικρεμαμενου ετι κίνδυνου -ϊτάντα ταύτα 
αυτοίς οιστά εφαΐνετο. 

Όρων δ€ ο Νικίίας το στράτευμα άθυμουν και εν 7 6 
μεγάλη /χ€τα)9ολ^ δν, επϋπαριων ως εκ των ύπαρ- 184 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΪ 

χόντων ^θάρσννΐ τ€ και ΊΓαρ€μνθ€ίτο, βσζ Τ€ χρβο- 
μ€νος €τι μ^ίλλον ίκάστοις καθ* ους γιγνοιτο νττο 
προθυμίας, και βον\6μ€νος ως ΙπΙ ττλεΓίΤΓον γ€γωνι- 
77 σκων ώφ€λ€ίν τι. '* καΐ €Κ των τταροντων, ώ Ά^ναΓο* 
και ξυμμαχοί, €λ7Γΐδα χρι} €χ€ΐν• • τ^δι; τινές και €Κ 
^€ΐνοτ€ρων η τοιώνδ€ ίσωθησαν μτφΐ καταμΙμή>€σθαι 
υμάς άγαν αυτονς μητ€ ταις (υμφοραϊς μτγτ^ ταις 

2 τταρα Τ);ν α^ιαν ννν κακοτταθ^ίαις* κάγώ τοι ουδίνος 
νμ,ών ουτ€ ρώ/^|7 'τροφίρων — <ίλλ* 6ράτ€ 8η ως διά- 
Κ€ΐμαί υπο της νόσου — ουτ €υτυχία 8οκων ττου 
νστ€ρ6ς τον €?ναι κατά τ€ τον ίδιον βίον και 4ς 
ταλλα, ννν ίν τω αυτώ κινδυνω τοις ψαυλοτάτοΐ5 
αίωρονμαΐ' καίτοι πολλά μίν Ις θ€ονς νόμιμα δ€δΐ27- 
τϊ//Ααι, τΓολλα δέ €? ανθρώπους δίκαια και άν€πίφθονα. 

8 άνθ^ ων η μ€ν €λ7Γΐ9 όμως θρασίια του μΙΚΧοντος, αι 
δ€ ζυμφοραι ου κατ ά(ίαν δι} φοβουσιν. τάχα δ* αν 
και λω<^ι;σ€ΐαν• ικανά γαρ τοις Τ€ πολ€μίοις €υτυχ7)' 
ται, και €ΐ τφ θ€ων Ιπίφθονοι Ιστρατνυσαμεν, άπο- 

4 χρωντως η&η τ€τιμωρημ€θα, ηλθον γάρ ττου και 
άλλοι τιν€9 ηΒη Ιή> ίτέρους και ανθρωπεία 8ράσαντ€ς 
αν€κτα €παθον• και ημάς εικός νυν τα τ€ άττο του 
* θείου ίλπίζειν ηπιωτερα Ιζειν — οίκτου γαρ απ αυτών 
άξιωτεροι ηΒη Ισμ\ν η φθόνου — και ορωντες νμας 
αυτούς, οίοι οπλίται άρ,α και όσοι ζυντεταγμενοι 

Β χωρ€Ϊτ€, μη καταπέπληχθε άγαν, λοτγίζεσθε δέ οτι 
αυτοί τ€ πόλις ευθύς εστε, οποί αν καθεζησθε^ και 
άλλη ουδεμία υμάς των εν Σικελία ουτ αν επιόντας 
Βεζαιτο ρςιδιως ουτ αν 'ώρυθεντας που εξαναστησειεν. 
την δέ πορείαν, ωστ ασφαλή και €υτακτον €Τναι, 
αΰτοι φυλάγατε, μη άλλο τι ηγησάμενος έκαστος ^ 
εν ω αν αναγκασθ^ Χ^Ρ^^ ρ,αχ€σ^αι, τούτο και 

β πατρίδα και τείχος κρατησας εξειν. σπουΒη Βε 
ομοίως και νύκτα και ημεραν Ισται τ^ς οΒοΰ-^τά 
γαρ €7Γΐτι;δ€ΐα βραχέα εχομεν — και ην αντιλαβωμεθά 
του φίλιου χωρίου των 2ικ€λών — ούτοι γαρ ημΐν 
δια το 2υρακοσιων δεοςί Ιτι βέβαιοι είσίν — ηΒη ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΟΗ'. 185 

νομίζετε Ιν τω €χνρω €7να(. ΊΓροττέίΓεμΊτται, δ' ώδ 
αυτούς καΐ άτταντάν ^Ιρημένον και σιτια οΛΛα κο/«,ί- 
^€11^. το Τ€ ζνμτΓαν γνώτ€, ώ ανδ/9€9 στρατιώται, 7 
αναγκαΐον Τ€ ον ν/χΓν ανδρασιν άγαθοΐς γίγν€σ^αι, 
ω5 /Αϊ; δντο5 χωρίου €γγυς δττοι αν μαλακισθ€ντ€ς 
σωθ€ίητ€, και ην ννν 8ιαφνγητ€ τους ττοΧ^μίους, οΧ 
Τ€ άλλοι τ€ΐ;ίό/Α€νοι ων Ιττιθυμ^τί ττου €τη^€ίν και 
οι Ά^τ/ναΐοι τί/ν μ€γάλην Βύναμιν της πόλεως καίττερ 
7Γ€7Γτωκυΐαν ίττανορθωσοντες* οίνΒρες γαρ ττάλις, καΐ 
ου τείχη ουΒε νηες ανδρών κ€ναί." 

Ό μεν Νικίας τοιάδε ?Γαρακ(λ€υό/χ.€νο9 αίμα εττγιεί 78 
το στράτευμα, και,, εΐ ττη όρωη Βιεσπάσμενον και μη 
εν τά$εί χωρούν, ζυνάγων και καθιστάς, και ό Αψ 
μοσθενης ουδέν ησσον τοΐς καθ* εαυτόν τοιαύτα τε 
και τταραπλησια λέγων, το δ€ εχωρει εν ττλαισίω 
Τ€ταγ/Α€νον, [πρώτον μεν ηγούμενον^ το Νικιου, €φ€- 
ΊΓομενον δέ το /Δημοσθένους* τους δί σκενοφόρους 
και τον ττλειστον οχλον εντός ειχον οΐ όττλιται. και 2 
€7Γ€ΐδΐ7 τ€ €γενοντο €πι η5 δια^^άσει του Άνάττου 
ποταμού, ευρον εττ αυτω παρατεταγμένους των 2υ- 
ρακοσίων και ζυμμάχων, και τρεμάμενοι αυτούς και 
κρατϊ^σαντες του πόρου εχωρουν ες το προσθεν οι 
δ€ 5υρακοσιοι παριππευοντες τε προσεκειντο και 
εσακοντίζοντες οι ψιλοί, και ταύτη μεν τη ήμερα 
προελθόντες σταδιΌυς ώς τεσσαράκοντα ηνλίσαντο 
προς λοφω τινί οι * Αθηναίοι* τη δ* ύστεραί^ πρω 3 
€πορ€υοντο και ττρο^λ^ον ώς €ΐκοσι σταδιΌυς, και 
κατεβησαν ες χωρίον απεΒόν τι και αΰτοΰ εστρατο- 
πε^ενσαντο, βουλόμενοι εκ τε των οικιών λαβείν τι 
€δώδι/Αον — ωκ€Ϊτο γαρ ό χώρος — και ΰδωρ μετά 
σφων αύτων φερεσθαι αύτόθεν εν γαρ τω προσθεν 
επΧ ΤΓολλά στάδια, η εμελΧον ίεναι, ουκ αφθονον ην, 
οί δέ 5υρακόσιοι εν τούτω προελθόντες την διΌδον 
την εν τω πρόσθεν άπετείχιζον ην Βε λόφος καρτε- 
ρος και εκατέρωθεν αύτου χαράΒρα κρημνώδης, εκα- 
λείτο δέ ^Ακραΐον λεπας, τη δ* υστεραιςι οι ^Αθηναίοι 4 186 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

προτβ€σαν, καΐ οι των 5υρακοσιων και ^μ,μάχων 
αυτούς ιτητη^ καΧ άκοντισταΐ οντες ιτολλοί ίκατέρωθεν 
Ικώλνον κ(ΐι έσηκόντιζόν Τ€ και τταρίτητευον. και 
χρόνον μεν νολυν Ιμάχρντο οι ^Αθηναίοι, έπειτα 
ανεχωρησαν πάλιν ες το αΰτο στ/ϋατσ7Γ€δον. και 
τά ΐ7Γΐτ)7δ€ΐα ουκ€τι ομοίως εΤχον ου γαρ ετι άττο- 
79 χωρεΐν οίον τ* ην νπο των ίτητεων. πρω ^ε αραντες 
επορευοντο αΰ^ις και εβιάσαντο προς τον λόφον 
ελθεΐν τον άποτετειχισμενον^ και €5ρον προ εαντων 
νπερ του άποτειχισματος την πεζην στρατναν πάρα- 
τεταγμενην συκ Ιπ ολίγων ασπίδων στενον γαρ ην ' 
2 το χωρίον, και προσβαΧόντες Λ * Αθηναίοι ετειχο- 
μαχουν και βαλλόμενοι νπο πολλών άπο του λόφου 
επαντους οντος—^ιΐκνουντο γαρ ραον οι άνωθεν — 
και ου δυνάμενοι )9ιασασ^αι αν€χωρουν • -τταλιν και 
αν€7Γαΰοι/το. Ιτυχον §€ και βρονταί τίνες α/χα γενό- 
/ιΐ€ναι και ΰΒωρ, οία του έτους προς μετόπωρον η8η 
υντος φιλεϊ γίγνεσθαι* αφ* ων οι * Αθηναίοι μάλλον 
ετι ηθύμουν και Ινόμιζον επι τω σφετερ<^ όλίθρω 
8 και ταύτα πάντα γίγνεσθαι, άναπαυομενων δ* αυτών 
ο Τυλιττπος και οι '^υρακόσιοι πεμπουσι μέρος τι 
της στρατιάς άποτειχιοΰντας αυ ^κ του όπισθεν αυ- 
τούς 17 προεληλύθεσαν άντιπεμψαντες δέ κακεΐνοι 
σφών αυτών τινας δΐ€κωλυσαν. και μετά τούτο πά- 
ση τη στρατιά άναχωρησαντες προς το πεδίον μάλλον 
οι Αθηναίοι ηυλίσαντο, τη δ' υστεραί^ προυχωρονν, 
και οΐ ^υρακόσιοι προσέβαλλαν τε πανταχη αυτηίς 
κυκλί^ και πολλούς κατετραυμάτιζον, και ει μεν 
4 67Γΐοΐ€ν 01 ^Αθηνοίοι, ύπεχωρουν, ει δ* άναχωροΐεν, 
επεκειντο, και μάΧιστα τοις ύστάτοις προσπίπτοντες^ 
ει πως κατά βραχύ τρεψάμενοι πάν το στράτευμα 
φοβησειαν, και επΙ πολύ μ^ τοιούτω τρόπω αν- 
τείχον οί * Αθηναίοι, έπειτα προελθόντες νεντε ή ίξ 
σταδιους ανεπαυοντο ^ν τω ττεδιω• ανεχωρησαν δέ 
και οι 2υρακόσιοι απ* αντων ίς το Ιαυτών στρατό^ 
νε^ον. ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', Π'. 187 

Τ^5 8^ ννκτος τω "ί^ίκίφ και ^ημοσθίνει ^^κ€ΐ, 80 
€7Γ€ΐδι} κακώς σφίσι το στράτευμα €Τχ€ των τ€ Ιττιττ/- 
^είων ττάντων απορία η^η και κατατ€τρανματίΧΓμ€νοί 
^σαν ΐΓολλοι Ιν ττολλαις ττροσβολαΐ^ των πολεμίων 
γεγενημεναΐζ, πυρά καυσαντας ως '7Γλ€Γστα άπάγειν 
την στρατίάν, μηκετι την αυττ^ν όδον ^ δΐ€νοΐ7^ΐ7σαν, 
αΛΛά τουναντίον η οί 5υρακόσιοι ετηρουν, προς την 
θάλασσαν, ην Βε η ίυ/χ,πασα όδος αντί; ουκ ίπΐ 2 
Κατάνης τω στρατενματι, άλλα κατά το €Τ€ρον μ€ρος 
της '^ίκελίας το προς "Καμάριναν και Γ€λαν και τάς 
τανπ; πόλεις και Έλλτ/νιδας και βαρβάρους, καυ- 
σαντ€5 ουν πυρά ττολλά ίχωρουν εν τζ νυκτί, και 
αυτοΓς, οΓον φιλ€ΐ και ίτασι στ/5ατο7Γ€δοΐ5, μάλιστα 
δ€ τοις μεγίστοις, φόβοι και δειμ,ατα εγγίγνεσθαι, 
άλλως τε και Ιν νυκτί τε και δια πολέμιας και άπο 
πολεμίων ου πολύ απεχόντων ιονσιν, εμπίτττει ταρα- 
χή* και το μεν Νικιου στράτευμα, ωσπερ ηγεΐτο, 3 
(υν€μ€νε τε και προυλαβε ττολλω, το δέ Αημοσθί- 
νους, το ήμισυ /ι,άλιστα και το 7Γλ€ον, άπ€σπάσθη τε 
και άτακτότ€ρον εχωρ€ΐ, άμα δέ τη Ιφ άφικνοννται 
όμως προς την θάλασσαν, και €σβάντες Ις την οΒόν 
την Έλωριντ/ν καλουμενην Ιπορευοντο, όπως επειΒη 
γενοιντο ίπΐ τω ποταμω τα "Κακνπάρει, παρά τον 
ποταμον ΐοιεν άνω δια μεσόγειας* ηλπιζον γαρ και 
τους 2ικ€λους ταντη, ους μετίπεμψαν, άπαντησεσθαι, 
ίπειΒη δ*'€γ€νοντο €7Γι τω ποταμω, ^ρον και €νταί5^α 
φυλακην τίνα των, ^υρακοσίων αποτειχίζουσάν τε 
και άποσταυρουσαν τον πόρον, και βιασάμενοι αντην 
Βιίβησάν τε τον ποταμον και εχωρσυν αυ^ις προς 
άλλον ποταμών, τον Έ/οιν€Ον• ταντη γάρ οί ηγεμόνες 
εκελενον, εν τούτω δ' οι ^υρακόσιοι και οί ζυμμα» 81 
χοι, ώς η τε ήμερα εγενετο και έγνωσαν τους Α^ι^ 
ναιους ά7Γ€λι;λυ^οτας, εν αΐτίφ τε οΐ ττολλοι τον 
ΓυλίΤΓΤΓον €Τχον Ικόντα άφείναι τους ^Αθηναίους, καΐ 
κατά τάχος Βιωκοντες, ^ ου χαλεπως '^σθανοντο κε- 
χωρηκότας, καταλαμβάνουσι π€ρι άριστου ωραν. 188 ΘΟΥΚΪΔΙΔΟΤ 

8 καΧ ως νροσίμιξαν τοις μετά του Αημοσθίνους, 
νστ€ροις τ ουσι και σχο\αίτ€ρον και άτακτότ£ρον 
χωρονσι,ν, ως της νυκτός τότ€ ζυνεταράχθησαν, €υΘυς 
ΊΓροσ7Γ€σοντ€ς Ιμάχοντο, και οΐ ιΤΊτης των '^υρακο- 
σίων €κυκλουντό τ€ ρ^ον αντου^, δή^α δι) δντα5, και 

8 ζυνηγον Ις ταντό. το δέ ΝικιΌυ στράτευμα α7Γ€Γ;(€ΐ/ 
€1^ τω ττρόσθεν και τΓ€κη7κοντα σταδιουί* θάσσόν τ€ 
γάρ 6 Νικίας ηγ€, νομίζων ου το υτΓθμ€ν€ΐν €ν τω 
τοιοντω ίκόντας €ΐναι καΐ μ,ά;(€σ^αι σωτηρίαν, άλλα 
το ώ$ τίχχιστα ύνοχωρ€Ϊν, τοσαΰτα μαχόμενους δσα 

4 αναγκάζονται, 6 δ€ Αημοσθίνης ΙτυγχανΙ Τ€ τα 
9Γλ€ΐω εν τΓονφ ζυνεχ€στ€ρω ων δια το υστήοφ ανα- 
χωρουντι αυτω ττρώτω €ΤΓΐκ€ίσθαι τους 7Γθ\€μίους, καΐ 
τότ€ γνούς τους ^ξυρακοσιονς διώκοκτας ου νρούχωρ€ΐ 
μάλλον η €5 μάχην ζυνετάσσ€Τ0, Ιως Ιν^ιατρίβων 
κυκλουταί Τ€ νπ αυτώΐ' και €1^ ττολλψ θορύβ<^ αυτός 

Τ€ και οι μ€τ αυτόν Ά^τ/ναΓοι ήσαν άν€ίληθεντ€ς 
γα/3 & τι χωρίον, φ κύκλω |Λ€ν τ€ΐ;(ΐΌν ττιρνην, οδός 
δ€ «'^€ν Τ6 και ΐνθεν, ΙΚάας δ€ ουκ ολίγας €Γχ€ΐ/, 
εβάλλοντο π€/)ΐσταδον. τοιαυταις δέ ιτροσβολαΐς και 
ου ^στ€ΐδον μάχαις οΐ ^^υρακόσιοι εικότως €;(ρώκΓ0* 

β το γαρ α7Γοκινδυν€υ€ΐν ττρος ανθρώπους άπονενοψ 
μένους ου προς Ικίίνων μθΧΚον ην ΐτι η προς των 
* Αθηναίων, και άμα φ^ώω τ€ τις Ιγίγνετο Ιπ ευ- 
πραγία η8η σαφεΐ μη προαναλωθηναί τω, και ενάμι- 
ζον και ώς ταύτα '^ν '^'^ καταδα/Αασά/χ€νοι Κη\1ί€σθαι 
82 αι5τονς. Ιπ€ΐ^η γουν δι* ημίρας βάλλοντες πάντα» 
χόθεν τους Αθηναίους και Συμμάχους Ιώρων η^η 
Τ€Τ<ιλαίπωρη μένους τοις Τ€ τραύμασι, και τ^ αλλ|7 
κακωσει, κήρυγμα ποιούνται Γυλιτπτος και 5υρακο- 
σιοι και οΐ ίυ/Α/Ααρ(θΐ ττ/οώτον μεν, των η/σιωτώΐ' €? 
τις βούλεται, επ ελευθερία, ως σφάς απΐ€ναι• και 

8 απεχώρησαν τίνες 7Γολ€ΐς ου ττολλαι. €7Γ€ΐτα δ' υστ€- 
ρον και προς τους άλλους αττακτας τους μετά Αημο" 
σθένους ομολογία γίγνεται, ώστε οπλατεπαρα^ουναχ 
<αι μη άποθανείν μη^ενα μήτε βιαίως μήτε ΒεσμοΙς 2ΤΓΓΡΑΦΗ5 Ζ', ΠΓ'. 189 

/χι;τ€ της αναγκαιότατης €ν^€ίψ διαίτης, καΐ παρί- 3 
δοσαι^ οί '3Γαντ€5 σφας αντονς ίζακισχίλιοι, και το 
άργυρίον ο €ίχον ατταιτ κατίθ^σαν ΙσβαΧοντ^ς Ις ασ- 
νιδα9 νιττίας, και ίνέπλησαν ασπίδας τεσσάρας, και 
τοντονς μ€ν ευθνς άττεκόμιζον Ις την ττολιν Νικια5 
δέ και οί /Α€τ' αυτοΰ τανη; τ^ "ηρ-^Ρ^ άφικνουνται ΙπΙ 
τοί' ΐΓοτα/Λον τον Έ/3ΐν€Ον και Βιαβάς ττρος μ€τίωρ6ν 
τι καθΐσ€ την στρατιάν, 

Οί δ€ 2ν/οακοσιοι τ^ τστ€ραία καταΧαβ6ντ€ς αντον 83 
€λ€γον, ΟΤΙ οι /Χ€τά Αημοσθενους 7Γαραδ€δώκοΐ€ν σψα$ 
αντους, Κ€λ€υοντ€5 κακ€ΐνον το αντο δ/οαν ό δ' άπισ- 
των σπ€νδ€τα4 Ιππία πέμψία σκ€ψόμ€νον, ως δ* 
οΙ\ομ€νος ά7Γηγγ£ΐλ€ πάλιν παραδ€δωκότα9, Ιπικηρν• 
Κ€υ€ται Γυλιππω καΐ 2ν/9ακοσιοΐ9 €Γναι ίτοίμος νπ€ρ 
Κβ-ηναίων ζνμβηναι, οσα άνίχλωσαν χρήματα 2υρα- 
κοσιοι €5 τον πόλ€/ιον, ταυτ* άποδοΟναι, ώστε τι/ν 
/Α€τ* αι5του στρατιάν άφ€Ϊναι αυτούς• μέχρι ου δ* αν 2 
τα χρήματα άπο^οθ'^, άνδρας δώσ€ΐν * Αθηναίων ομή- 
ρους. Ινα κατά τάλαντον. οί δ€ 2νρακόσιο& και Γν- 
λιππο5 ου προσεδβχοντο τους λόγους, άλλα προσ- 
πεσόντες και περιστάντε^ πανταχόθεν εβαλλον και 
τούτους μέχρι όψε. είχον &ε και ούτοι πονήρως 
σίτου τε και των άλλων επιτηδείων άπορίψ* όμως 3 
δ€ της νυκτός φυλάζαντες το ήσυχάζον Ι/χελλον 
πορευεσθαι, και αναΚαμβανουσι τε τα όπλα και οΐ 
2υρακόσΐ04 αισθάνονται και €παιώνισαν. γνόντ6ς 
δ€ οί Άθι/ναίοι, ΟΤΙ ου λανθάνουσι, κατεθεντο πάλιν 
πΧήν τριακοσίων μάλ,ιστα ανδρών* οΰτοι δε δια τών 
φυλάκων )3ιασά/ι.€νοι εχωρονν της νυκτός, ^ εδυναντο. 
Νικιίας δ*, επειδή; ήμερα ετ^ενετο, ηγε την στρατιάν 84 
οί δε ^υροικόσιοι και οί $ύμμαχοι προσεκειντο τον 
αυτόν τρόπον πανταχόθεν βάλλοντες τε και κατα- 
κοντίζοντες. και οί ^Αθηναίοι ήπείγοντο προς τον 
*Ασσιναρον ποταμόν, αμχι μεν βιαζόμενοι υπό της 
πανταχόθεν προσβολής ιππέων τε πολλών και του . 
άλλου όχλου οΐόμενοι ράιόν τι σφίσιν εσεσθαι, ήν 190 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

^ιαβώσι τον νσταμόν, αμα δ* νπο 1^5 τσΧαΛττωρία^ 

2 και του ΐΓΐ€Γν επιθνμίψ, ως δ^ γίγνονται ίν αντω, 
ΙατΓνπτονσιν ουδτΐΊ κόσμω Ιη, οΛΛα πας τ€ τις δια- 
βηνοΛ αντος πρώτος βονλόμ€νος, καΧ οί πολέμιοι €πι- 
κ€ίμ€νοι χαλ€7Γην ηΒη την ΖίΛβασιν Ιττοίονν αθρόοι 
γαρ άναγκαζόμ€νοι χωρίίν ίττίπιπτόν τ€ άλληλοις 
και κατ€πάτονν, π^ρί τ€ τοις δοραηΌΐ9 καΐ σκ€υ€σιν 
οί /Α€ν €νθνς δΐ€φ^€ΐ/>οκτο, οί δ€ ΙμΐΓαλασσόμ€νοι 

8 κατ€ρρ€ον» €5 τα €πΙ θάτ€ρά Τ€ του ποταμού παρα- 
σταιτ€9 οι 2νρακόσιοί, ην δ^ κρημνω8€ς, €βαλ\ον 
άνωθεν το^ς * Αθηναίους, πίνοντας Τ€ τους πολλούς 
άσμίνους και €ν κοιλω οκτι τω ποταμω €ν σψίσιν 
αυτοΐς ταρασσομίνους. οι τ€ Π€λθ7Γονη7σιοι €πι- 
καταβάντ€ς τους Ιν τψ -ΛΌτα/ιω μαΧιστα <ίσφαζ,ον. 
και το ύδωρ €υ^υ9 Βιεφθαρτο, αλλ* ονδ€ν ησσον επί- 
ν€τ6 Τ€ ομοΰ τω πηλω '^ματωμένον και περιμάχητον 
85 ^ν τοις ΐΓολλοίς. τ€λθ5 δ^ νεκρών Τ€ πολλών «τ' 
αλλι^λοις η^ Κ€ΐμ€νων έν τω ποταμω και διεψίαρ- 
μίνου του στρατεύματος του μεν κατά τον ποταμόν, 
του δέ και, €ΐ τι διαφυγοι, ύπο τών ίππίων, Νικίας 
Τυλίππω Ιαυτον παρα^ί^ωσι, ΐΓΐστ€υσα5 μάλλον αυτ^ 
η τοις 5υ/)ακοσιοΐ5• και Ιαντω μεν χρησθαι εκίλευεν 
4κ€ίν6ν τε και ΑακεΒαιμονίους ο τι βούλονται, τους 

2 δέ αλλονς στρατιωτας ττανσασ^αι φον€νοκΓας. και 
ό ΓυλίίΠΓος μετά τούτο ζωγρ€ίν η8η εκελευε• και 
τους τε λοιπούς, όσους μη άπ€κρυ\]/αντο— -πολλοί Βε 
ούτοι εγενοντο-^-, $υνεκ6μισαν ζώκτας, και Ιπι τους 
τριακόσιους, οί την φυλακην 8ΐ€ξηλθον της νυκτός, 
πεμψαντες τους ^ιωξομ€νους $υνελαβον. το μεν ουν 
αθροισθεν του στρατεύματος ες το κοινον ου ποΧυ 

8 ίγενετο, το δ€ διακλα7Γ€ν πολύ, και Βιεπλησθη ττασα 
2ικ€λια αντών, ατ€ ουκ αιτο ζυμβασ^ως ώσπερ τών 
μίτά Αημοσθενους ληφθέντων, μέρος Βε τι ουκ 
ολίγον και άπίθανεν' πλείστος γάρ Βη φόνος ούτος 
και ούΒενός ελάσσων τών εν τω "Χικελικώ πολεμώ 

4 τοντφ €γ€ν€το, και Ιν ταΐ5 αλλαις προσβολαΐς ταΐς .• ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Ζ', ΠΓ'. 191 

Κα/ά την 7Γορ€ΐαν σνχναίζ Ύενομίναις ονκ ολίγοι 
€Τ€θνηκ€σαν, ττολλοι δέ όμως και δΐ€φνγον, οι )ΐΐ€ν 
και τταραυτικα, οι δέ και δονλ€υσαντ€5 και δαχδιδρά- 
σκομτ€9 ν€ΓΤ€ρον* τούτοΐζ δ' ^ν άναχωρησις Ις Κα- 

Ηυνα^ροισ^€ΤΓ€9 δ^ οι ^νρακόσιοι και οι ζυμμα•Ββ 
χοι, των τ€ αι;(/Ααλωτων δσου5 Ιδυνακτο ττλειστους 
και τα σκύλα ανα\αβ6ντ€ς, αν€χωρησ'αν Ις την ττόλιν. 
και τους μ€ν αλλονς * Αθηναίων και των ^μμαχων, 
ότΓοσους €λαβον, κατφίβασαν €5 τάς λίθοτομίας, 
ασφαλζστάτην €Γναι νομ(σαντ€ς τήρησιν, Νικιίαν δέ 
και ^ημοσθένην άκοντος τον ΤνΧίτητον αττίσφαζαν, 
ο γαρ ΤνλίτπΓος καλόν το αγωνισ/ια ίνομιζζν οι εΤναι 2 
€7Γΐ Τ0Γ5 άλλοις και τους άντισΎρατηγονς κομίσαι 
Λακ€δαι/ΑονιΌις. ζνν^βαιν^ δ€ τον /Α€ν ττολί/Αίωτατον 
αύτοις €Τναι, Αημοσθάτην, δια τα €ν Τ]5 νι^σω και 
Πυλω, τον 8ε δια τα αυτά €πιτϊ7δ€ΐότατον• τους γαρ 8 
€κ Τ7;ς η;σου άνδρας των Κακοδαιμονιών ο Νικίας 
τΓρονθνμηθη, σιτονδάς 7Γ€ΐσας τους * Αθηναίους ττοιτ;- 
σασ^αι, ωστ€ άφεθηναι, άνθ* ων οι Τ€ Λακεδαι/Αο- 
νιοι ^σαν αυτω 7Γροσφιλ€Γς κάκ€Γνος ουχ ηκιστα δια 
τούτο 7Γΐστ€υσας €αυτον τω ΓυλιτΓΤτω 7Γαρ€δωκ€ν. 
άλλα των 2υρακοσίων τιν€ς, ως έλεγετο, οί μεν δ€ΐ- 4 
σαντ€ς, οτι ττρος αυτόν €Κ€κοινολογτ7ντο, μη ^ασανι- 
ζομενος δια το τοιούτο ταραχην σφίσιν εν ευπραγία 
ΤΓοιηση, άλλοι δ€, και ουχ 17'^ιστα οι Κορίνθιοι, μη 
)(ρημασι 8η ττείσας τινας, οτι ττλουσιος ην, αττοδρόί 
και αυ^ις σφίσι νεωτερόν τι αττ αυτού γιη/ται, ττεί- 
σαντ€ς τους ξνμμάχονς άττεκτειναν αυτόν, και ό /ιέν 
τοιαυττ; η οτι εγγύτατα τούτων αιτία ετεθνηκει, ηκιστα 
8ή α(ιος ων των γ* €7γ* εμού *Ελλΐ7νων €ς τοντο δυσ- 
τυχίας άφικεσθαι δια την ττασαν €ς άρετην νενομισ- 
μενην εΐΓΐτη8ευσιν, τους δ' ίν ταις λιθοτομίαις οι 87 
5νρακόσιοι χαλίττώς τους ττρωτους χρόνους μετέχει- 
ρισαν. €ν νάρ κοίλω χωρίω όντας και ολιγω ττολλους 
οι Τ€ ^λιοι το "πρώτον και το ττνιγος Ιτι €λυπ6ΐ δια 192 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΪ 

το αστ€γαστον, καΙ άί ννκτ€ς Ιπνγΐ'γνόμενοί τουναν- 
τίον μίτοπωριναί και ψυχραΐ τ^ μ€ταβολζ €5 αχτθί- 

2 ν€ΐΛν €ν€ωτ€ριζον, ττάντα τ€ νοιουντων αντίύν δια 
στ€νοχωρίαν Ιν τω αντί^ και ιτροσίτι των νίκρων 
ομού ΙτΓ αλλτ/λοις $ννν€νημ€νων, οι Ικ Τ6 των τραυ- 
μάτων και δια την μ€ταβολην και το τοιούτον αττό• 
θνησκον, και οσμαΐ ήσαν ουκ αν€κτοι, και λι/Λω α/χα 

8 και δΐ(/τ€ΐ €7Γΐ€ζομτο• €διδοσαν γαρ αυτών Ικαστφ εττι 
οκτώ μήνας κοτυλην ίδατος και δυο κοτυΧας σίτου, 
άλλα Τ€ δσα €ΐκο$ Ιν τοιουτω χωρίω ίμ'Π'€'7Γτωκοτας 

4 κακοΊταθησαι, ουδ€ν ο τι ουκ €7Γ€γά/6Τ0 αυτοΓς. και 
ημίρας μίν ίβ^ομηκοντά τινας ούτω 8η^τηθησαν 
αθρόοι* €ΊΓ€ΐτα πλην Αθηναίων και €1 τιν€5 Σικελιω- 
τών η 'Ιταλιωτών ίυνεστράτευσαν, τους άλλους άπί- 
Βοντο. ΙΚηφθησαν δε οι ζυμ'παντ€ς, άκρίβ€ί^ μ^ 
χαλεπόν ε^ειττειν, όμως δ^ ουκ ελάσσους ε-τττακισχι- 

6 λιων. ζυν€βη τ€ ίργον τούτο *Ελλ?;νικον των κατά 
τον πολεμον τόνδε /Αεγιστον γενέσθαι, δοκειν δ' ε^ιιοι- 
γε και ων ακο^ *Ελλ?;νικών ϊσμεν, και τοις τε κράτη- 
σασί λαμπρότατον και τοις διαψ^αρεισι δυστυχε- 

β οτατον κατά ιτάντα γαρ πάντως νικηθίντ€ς και ουδέν 
ολίγον ες ούδεν κακοιτα^ι/σαντες, ττανωλε^ρίίζΐ δι; το 
λεγό/^ενον και πεξος και ν^ες και οΰδεν ο τι ουκ 
αττωλετο^ και ολίγοι αττο ττολλών εττ οΓκου απενό- 
ση^σαν. ταΰτα /Αεν τα περί 2ικελιαν γενό/Αενα. 

Η. 

1 Ές δε τας *Α.θηνας επειδι; ηγγίλθη, επι πολύ /Αεν 
ψτίστουν και τοις πάνυ τών στρατιοητών ε^ αυτού του 
€ργου διαπεφευγόσι και σαφώς άγγελλουσι, ρ,ι; ούτω 
γε άγαν πανσυδι Βιεφθάρθαί' επειδτ; δε έγνωσαν, 
χαλεποί μ\ν ήσαν τοις ζυμπροθυμηθείσι των ρητό• 
ρων τον Ικπλονν, ώσπερ ουκ αυτοί ιΙτηφισάμ€νοι, 
ωργίζοντο δε και τοις χρησμολόγοις τε καΐ μάντεσι 
και οπόσοι τι τότε αυτούς ^ειάσαντες ετπ^λπισαν οις 

2 λτ^ι/τονται ΣικεΛϋαν. πάντα δε παιταχό^εν αυτούς ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', Β'. 193 

€\ν7Γ€ί τ€ και 7Γ€ρΐ€ΐστηκ€ΐ €πΙ τω Ύ€γ€νημίνω φόβος 
Τ€ καΐ κατάπ\η$ις μ€γί<Γτη δτ;. α/ία μ€ν γαρ στ€- 
ρό/χ,€νοί, και ίδια €καστο5 και η ττόλις, οπλιτών Τ€ 
πολλών και ΐ7Γ7Γ€ων και τ/λχκιας, οΓαν ονχ^ ίτεραν 
€ωρων νπάρχουσαν, Ιβαρννοντο' αμ,α δε ναυς ου;( 
όρώντ€5 €ν τοΓί ν€ωσοικο(9 ικανάς ονδ€ χρήματα Ιν 
τώ κοινφ ουδ* νττηρζσίας ταις ναυσιν αν€λ7Γΐστοι ^σαν 
€ν τω παρόντι σωθησ€σθαι, τους τ€ άττο τ^5 5ικ€λια5 8 
ΊΓοΧζμίονς €νθνς σφίσιν Ινομιζον τω ναντικώ €πι τον 
Π€ΐραια 7Γλ€υσ€Γσ^αι, άλλως Τ€ και τοσοντον κρατή^ 
σαντας, και τους αντ6θ€ν ττοΧ^μίον^ τ6τ€ δι; και 
διττλασιως πάντα παρεσκευασ/ιένους κατά κράτος 
η8η και €κ γ^ς και €κ θαλάσσης €πικ€ΐσ€σ^αι και 
τους ζυμμάχους σψων μ€τ αυτών άποστάντας. ο/Αως 4 
δε ώς €κ τών νπαργ6ντ(ύν €^6κ€ΐ χρηναι μη €νδιδόναι, 
άλλα ΊΓαρασκ€υάζ€σθαι και ναυτικον, ο^€ν αν δυνων- 
ται, ίυλα ζυμπορισαμενονς και χρήματα, και τα τών 
ζνμμάχων Ις ασφαλειαν ποιείσ^αι, και μάΧιστα την 
Ευ^οιαν, τών Τ€ κατά την πόλχν τι €ς €υτ€λ€ΐαν 
σωφρονίσαι, και άρχην τίνα πρ€σβυτ€ρων άντρων 
ΐΚίσθαι, οΓτιν€ς π€ρΙ τών παρόντων ώς αν καιρός ζ 
'προβουλ€υσονσιν. πάντα τ€ π/>ος το παραχρήμα 6 
π€ριδ€€9, οπ€ρ ψιλ€Ϊ ^μος ποΐ€Γν, ίτοΊμοι ήσαν 
€ντακτ€Ϊν. και ώς €δοί6ν αυτοΓς, και Ιποίονν ταύτα, 
και το ^€ρος £Τ€λ€υτα. 

Του δ' €πιγιγνο/Α€νου χ€ίμωνος προς την €Κ τ^ς3 
2ικ€λιας τών 'Α^ι^ναιων μ€γάΧην κακοπραγίαν ευθνς 
οι 'Έλλι/ν€ς πάντ6ς Ιπηρμένοί ήσαν, οΐ μεν μηΒετερων 
οντ€ς ίνμμαχοι, ώς, ην τις και μη παρακαλ-η σφάίς, 
ουκ άποστατίον ίτι του πολέμου εϊη, άλλ' €^€λοντΙ 
ίτ€ον €πι τους * Αθηναίους, νομίσαντες καν επί σφας 
έκαστοι ελθεϊν αυτούς, ει τά εν τ^ '^ικελία κατώρ^ω- 
σαν, και άμα [?7γου/>ΐ€νοι] βραχυν εσεσθαι τον λοιπόν 
πήλεμον, ου μεταχτχείν καλόν είναχ, οι δ' αυ τών Λα- Ι 
κεΒαιμονίων ζυμμαχοι $υμπροθυμηθεντες ίπι πλέον 
ή πριν άπαλλάξεσθαι δια τάχους πολλές τ(χλαιπω- 194 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

ρζας, μάλιστα δ^ ο2 των ^Αθηναίων ννηκοοι Ιτοΐμοι 
ψταν καΧ ΤΓορα ^νναμχν αυτών άφίστασθαι, δια το 
όμγωντ€ζ κρίν€ΐν τα πράγματα καΐ μη^* ν7Γθλ€ΜΓ€«' 
λογον αντοΓς ω5 το γ' €7Γΐον ΘΙροζ οιοί τ Ισοκτα* 
ν€ριγ€ν€σθαι, η ^€ των Αακ€δαι/λονιων πόλι^ νασί 
Τ€ τοντοις ίθάρσίΐ καΐ μάλιστα οτι οί Ικ τηζ 2ικ€λια9 
αυτοΓς $;υμμαχοι. πολλ^ ^ννάμ€ΐ, κατ ανάγκην η8η 
του ναυτικού τΓρο(Γγ€.γ€ΐτημ€νον^ άμα τζ ηρι, ως €ΐκ6ς 
9 παρίσ€σθαί Ιμ^λλ^ν. πανταχ6θ€ν δ' €υ€λπιδ€9 οντ€ς 
άπροφασίστως αττησθαι, δΐ€νοουντο του ττοΧίμον, 
λογιζόμενοι κοιλώς τ€λ€υτι;σαντο? αύτου κίνδυνων τ€ 
τοιούτων άττηλλάχθαι αν το λοιττόν, οίος και 6 άπο 
των * Αθηναίων νεριίστη αν αυτούς^ εΐ το 2ικ€λικον 
νροσελαβον, καΙ καθελόντες €Κ€ίνονς αυτοί της ττάσης 

3 Έλλαδθ5 ^δϊ/ ασφαλώς ηγησεσθαι, ευθνς ονν^Αγις 
μίν 6 )8ασιλ€υ5 αυτών Ιν τω χ€ΐ/ϋΐώνι τουτφ 6ρμηθ€ΐς 
στρατω τινι €Κ Δ€Κ€λ€ΐας τά Τ€ των ξυμμάχων ηργν• 
ρολόγησεν €ς το ναυτικον, και τραπόμενος ΙπΙ του 
Μηλι^ως κόλπου Οιταιων Τ€ κατά τι/ν πάλαιαν ^- 

2 ^ραν της λ€ίας την πολλι;ν απολαβών -χρήματα 
επράζατο, και Αχαιούς του9 Φ^ιωτας και τους άλλους 
τους ταυη; Θ€σσαλών υπηκόους, μεμφομενων και 
ακόντων των Θ€σσαλών, όμηρους τε τινας ηνάγκασε 
δούναι κοιι χρήματα, και κατίθετο τους όμηρους ^ς 
"Κόρινθον, Ις τε την ζυμμαχίαν επεφατο προσάγειν» 

8 Α(ΐκ€δαι/ϋΐί)νιοι δέ την πρόσταζιν ταϊς πόλεσιν εκατόν 
ν€ων της ναυττηγίας €ποιουντο, και ΙαυτοΓς μεν και 
Έοΐίύτο'ις πέντε και €ΐκοσιν εκατίροις έταζαν, Φωκευσι 
&ε καΐ Λοκροΐς ΐΓ€ντ€καιδ€κα και Κοριν^ίοις πεντεκαί" 
Βεκα, *Αρκάσι Βε και Π€λλΐ7ν€υσι και 2ικυωνίοις 8εκα^ 
Μ-εγαρευσι δ^ και Τροιζι/νιοις και Έπιδαυριοις καΐ 
Έρμ,ιον€υσι δ€κα* τά τε άλλα παρεσκενάζοντο ως 
€υ^υς προς το εαρ εζόμενοι του πολέμου. 

4 Παρ€σκ€υάζοντο δ€ και Ά^ι;ναίοι, ωσπερ Βιενοψ 
θησαν, εν το αυτφ χ€ΐ/Αώνι τοΰτω την τε ναυττηγίαν, 
(όλα ξυμπορισάμενοι, και ^ουνιον Τ€ΐχισαντ€ς, οττως 2ΤΓΓΡΑΦΗ2 Η', Ε'. 195 

αυτοΐς ά(Γφ<χλ6ΐα ταΓς σιταγωγοΓς ναυσιν €Ϊη του 
ΐΓ€ρί7Γλου, και το Τ€ €ν τ5 Λακωνική η,ίχισμΛ €κλι- 
1γΟκτ€5, ο Ινωκο^όμησαν παραπλ€οντ€5 €5 3(Κ£λιαν9 
καΐ ταλλα, €1 πον τι €δόκ€ΐ άχρ€Ϊον άναΧίσκ€σθαι^ 
^στελλόμενοί €5 €υτ^λ€ΐαν, /λοίλιστα §€ τα των ίν/ι- 
μάχων ΒΐΛσκοτουντ€ς, όπως μη σφων αττοστησονται* 

ΊΙρασσόντων δ€ ταύτα αμφοτέρων και οκτων ουδ€ν 5 
άλλο ^ ώσ7Γ€ρ αρχομένων Ιν κατασκεν^Ι του ■ΤΓολήϋΐον, 
πρώτοι Ένβοης ως * Αγιν ίΓ€ρι άποστάσ€ω5 των 'Α^ι;- 
ι^αιων €πρ€σβ€υσαντο ίν τψ χ€ΐμώνι τοντω, 6 δ^ 
νροσ^€ζάμ€νος τους λόγου5 αυτώΐ' μεταττίμπεται €Κ 
Αακ€^αίμονος *Αλκαμ€νην τον ^θενελαιΒου και Μ€- 
λανβον άρχοντας ως €ς την Ένβοιαν οί δ* ηλθον 
Ι;(θκτ€5 των ν€θΒαμω^ών ως τρίΛκοσίονς, και τταρί- 
σκ€ναζ€ν αντοΐς την Βίάβασιν. €ν τοντω δέ και 8 
Αύσβιοι ηλθον βουλόμενοι. και αντοι αποστ^ναι* καΐ 
(υμττραχτσόντων αντοΐς των Βοιωτών άναττείθεταί 
Αγΐ5 ωστ€ Ένβοίας μεν ττερι Ιττισχείν^ τοΙς δέ Λ€σ- 
)9ιοις ναρεσκεύαζε την άπόστασιν, *Αλκαμενην τε 
άρμοστην διδον^^ ο9 €$ Έΐνβοιαν ιτλείν εμεΚΚε, και 
δ€κα μεν Βοιωτοί ναυδ ννεσχοντο, Βέκα δ€*Αγΐ5. και 
ταύτα αν€υ της Αακε^αιμονίων ΐΓΟλ€ω9 ενράσσετο* 
ο γάρ*Αγις, όσον χρόνον ην περί Αεκελειαν έχων την 8 
μεΟ* εαντοΰ ^ύναμιν, κύριος ην και άποστεΧλειν ει 
ποί τίνα εβονλετο στρατιαν ι^οΧ ζυναγείρειν και χρψ 
ματα πράσσειν. και ιτολυ μάλλον, ως ειπείν, κατά 
τούτον τον καιρόν αυτού οι ζνμμαχοι νπηκονον η 
των εν τ^ πόλει Αακε^ιμονίων δΰνα^ιιιν γαρ ίχων 
ενθνς εκασταχόσε δ€ΐνο$ παρην, και ό μεν τοις ά 
Αεσβίοις ίπρασσεν, ΧΓοι δ€ και Έρν^ραΐοι άποστ^ναι 
και αυτοί €τοΐρ.οι οντ€5 προς μεν *Αγιν ουκ €τρα- 
ΐΓοντο, €5 δέ την ΑακεΒαίμονα, και πα{}ά Τισσα- 
φίρνονς, υς /^ασιλιΐ Δαρ€ΐφ τ^ ^Αρταξερξου στρύτ 
Τί/γο5 ην των κάτω, πρεσβευτής αμα μετ αυτών 
παρην επηγετο γαρ και ο Τισσαφέρνης τους Ιΐ€λο- 
ΤΓοννι^σίουί και υιτισχνίΐτο τροφην παφεζειν. νπο Λ 196 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

βασιλέως γαρ νίωστί €τνγχαν€ 7Γ€ΊΓραγμ.€νος τους €Κ 
της €αντου αρχ^ς φόρους, ους δι' * Αθηναίους άττο 
των ΚλληνίΒων πόλεων ου Βυΐ'άμενος ττράσσεοτθοΛ 
4'7Γωφ€ίΧ'ησ€ν* τους τ€ ουν φόρους μάίλΧον Ινόμ,ιζί. 
κομχείσΟαχ κακωσας τους ^Αθηναίους, κοΧ α/Αα βα• 
σίΧεΐ ^μμάχους Αακε^αιμονίους ττονησειν και Αμόρ• 
γι/ν τον ΤΙίσσούθνου υίον νόθον, αφεστωτα ττερί 
Καρίαν, ωσΐΓ€ρ αντω νροσίταζ^ βασιλεύς, η |[ώντα 
αί€ΐν ή άττοκτάναι, 

6 Οι μεν οΖν ΧΓοι καΐ Τισσαφέρνης κοινζ κατά το 
αντο Ιπρασσον, Καλλιγίΐτος δέ ό Ααοφώντος, Μ€- 
γαρνίς, και Ύιμαγόρας 6 ^Αθηναγόρου, Κνζικηνός, 
φυγάδες της ίαυτων αμφότεροι τταρα Φαρναβάζω 
το* Φαρνάκου κατοικουντες, άφικνουνται νερί τον 
αυτόν καιρόν ες την ΑακεΒαίμονα ττεμψαντος Φαρνα- 
βάζου, οττως ναΰς κομίσειαν Ις τον ΈΧληοΊτοντον, 
καχ αυτός, ει δυναιτο, άττερ ό Τισσαφέρνης Ίτρουθυ- 
μεΐτο, τάς τ εν τ^ εαυτού αρχ3 ττόλεις άποστησειε 
των ^Αθηναίων δια τους φόρους, καΐ άφ* εαυτού 
]9ασιλ€ΐ την ζυμμαγίαν των Αακε^αιμονίων νονψ• 

2 σ€ΐ6ν. ττρασσόντων ΒΙ ταύτα χωρίς εκατερων, των 
Τ€ ατΓο του Φαρναβάζου και των αττο του Τισσαφέρ- 
νους, ΤΓολλτ; α/Αίλλα ίγίγνετο των εν τη Αακ€δαΐ)ιονι, 
όπως οι μεν ες την 'Ιωνιαν και Χιον, οι δ* €5 τον 
Έλλϊ/στΓοντον Ίτρότερον ναυς και στρατιαν ττείσουσι 

8 ΊτεμΊτειν. σι μεντοι ΑακεΒαιμόνιοι τα των Χιών και 
Τισσαφέρνους τταρά νολυ προσε^εξαντο μάλλον 
ζυνεπρασσε γαρ αυτοΐς και * Αλκιβιάδης, Ένδιω εφο- 
ρευοντι ττατρικός ες τα /χάλιστα ζενος ων, όθεν και 
τοϋνομα Αακωνικόν η οικία αυτών κατά την ζενίαν 

4 εσχεν ^Ενδιος γάρ *ΑλκιβιάΒου εκαλεΐτο. Ομως δ' 
οι ΑακεΒαιμόνιοι ττρωτον κατάσκοπον ες την Χιον 
νέμψαντες Φρυνιν, άνδρα ττερίοικον, ει αι τε νηες 
αυτοΐς είσΐν όσας ιτερ ίλεγον και ταλλα η ττολις 
ικανή εστί ττρός την λεγομενην Βόζαν, άπαγγείλαντος 
αυτοΓς ως ειη ταύτα αληθή άττερ ηκουον, τους τβ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ, Η', Ζ'. 197 

Χιονς καΐ τους ^Έρυθραίονς €υθνς ζνμμάχονς ίπουη^ 
σαντο και ησσαράκοντα ναυς Ιψηφίσαντο αντοϊς 
ν€μπ€ΐν, ως €Κ€Ϊ ουκ €λγ.σσον η ίζηκοντίΐ, αφ ων οι 
αΐοι Ιλεγον, ι;'7Γαρ;(ουσών. και το μλν ιτρωτον δ€κα 6 
τοντων αυτοί Ι/χελλον ΊΓ€μψ€ΐ.ν και Μελαγκριδαν, 09 
αυτοίδ ναναρ^ος ην Ιπειτα σ€ΐσμον γ€νομ€νου άντΙ 
τον Μ€λαγκρίδου Χαλκιδ€α «Γ€/χπον και αντί τών 
δ€κα νεών τταττί. 7Γαρ€σκ€υαζθΓΤθ €ν Τ]5 Λακωνική, 
και ό \€ΐμων €Τ€λ€υτα και €νο9 δέον €ΐκοστον €Τθ5 τω 
ΤΓολέμω €Τ€λ€ΰτα τ^δ€ ον Θουκυδιδι;5 ξυνέγραψεν. 

"Α/Αα δ€ τω ί^ρι του Ιττιγιγνομένου θέρους €υθυς 7 
€7Γ€ΐγο/ΐ€νων των Χιών ά'3Γοστ€Ϊλαι τάδ ναΰδ και δ£δι- 
ότων /χι) οι *ΑθηναΧοί τα πρασσόμενα αΐσθωνται^ 
7Γάντ€ς γαρ κρύφα αυτών Ιπρ€σβ€υοντο, άττοΊτίμ- 
ΊΓονσιν οι Αακεδαι/λόνιοι άνδρας 2παρτιάτα5 €9 Κό- 
ρινθον τρεις, οττως αττο τής ετέρας θαλάσσης ως 2 
τάχιοΓτα είτι τι)ν τηρος Ά^ι^^'^^ υττερενεγκόντες τάς 
ναΰς τον *1σθμον κελευσωσι ιτλεΐν ες Χιον ιτάσας, 
και ας ό *Αγις τταρεσκευαζεν ες τι)ν Αίσβον και τας 
αλλάς* ^σαν δε αί ^/Απασαι των ζυμμαχίκών ν^ες 
αυτόθι /χιάς δεουσαι τεσσοιράκοντα. ό /χεν ουν Καλ- 8 
λιγειτος και Τι/χαγόρας υπέρ του Φαρναβαζου ουκ 
€κοινουντο τον στόλον ες τι/ν Χιον, ουδέ τα χρήματα 
εδιδοσαν α ^λίον ε;(οντες ες ττ/ν αττοστολι/ν, ττεντε 
και €ΐκοσι. τάλαντα, αλλ* ύστερον Ιφ* εαυτών διενο- 
ουντο αλλφ στόλω ττλεΓν ο δε *Αγις, εττειδί) εωρα 2 
τους Αακεδαιμ,ονιους ες την Χιον πρώτον ωρμημίνους, 
ουδ' αυτός άλλο τι εγιγνωσκεν, ιΐλλα ίυνελ^όντες ες 
"Κόρινθον οι ζυμμαχοί ε)3ουλευοντο, καΐ ^^ε πρώτον 
ες Χιον αυτοΓς πλείν άρχοντα έχοντας Χαλκιδεα, ος 
εν τ^ Αακωνικ|5 τάς πέντε ναΰς παρεσκεΰαζεν, επειτ' 
ες Αέσβον και *Αλκαμ€νην άρχοντα, δνπερ και Άγις 
διενοειτο, το τελευταΓον δε ες τον Έλλι/σποντον 3 
άφικεσ^αι — προσετετακτο δε ες αυτόν άρχων Κλ©•. 
άρχος 6 'Ταμφίου — διαφερ€ΐν δε τον *Ισ^/ϋΐον τάς 
17/Μσειας τών νεών πρώτον και ευ^υς ταύτας αΛο- 198 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

νλ€Ϊν, !ιπα9 μή οΐ 'Α^'ι/ναιόι νρος τα$ άφορμωμίναί 
τον νουν μάλλον €χωσιν η τάς νστ€ρον €χιδιαφ€ρο- 
μ€να%, καΧ γαρ τον τ-λοην ^ο,νττ^ Ικ τον προφανούς 
Ιποιουντο, καταφρονησαντ€ς των Α^ι/ναιων αδυνα- 
σίαν, ΟΤΙ ναυτικό ν οΰδ€ν αντων ιτοΧν ττω €φαίν€το, 
ως δ^ Κ^οζεν αντοΐς, καΐ Βιεκόμισαν €νθνς μίαν καΐ 

9 είκοσι νανς, οΐ δ^ Κορίνθιοι, επειγομενωιν αντων τον 
ιτλοχν^ ου ττροεθνμηθησαν (νμπλεΐν πριν τα "Ισθμια, 
α τότ€ ην, δΐ€ορτάσωσιν. *Αγΐ5 δ^ αυτοΓς ίτοΐμος ην 
€Κ€ίνους μίν μή λυ€ΐν δι; τά$ 'Ισ^/ιικίδας σιτονδάς^ 

> €αυτοΰ δ^ τον στόλον ίδιον ποιησαχτΟαι, ο} ζυγχω- 
ρούντων δέ των Κορινθίων, αλλά Βιατριβηζ Ιγγιγνο- . 
μίνη^, οι Ά^ι^ναΐοι ^^οντο τα των Χίων ;ιαλλον καί 
ΐΓ€μψαντ€ζ Ινα των στρατηγών * Χριστοκρατην Ιττι^ 
τιωντο αντους, και, αρνουμένων των Χιών, το χιστον 
νανς σφίσι ζυμιτΙμΊΠΐν ίκίλευον €5 το ^μμαχικάν 

8 οι δ* ίπεμψαν ίπτά. αίτιον δ* Ιγέν€Τ0 της άττοστολης 
των ν€ών οι μ€ν ττολΛοΙ των Χίων ουκ €ΐδσΓ($ τά 
Ίτρασσόμενα, οι δ* ολίγοι και ίνν€ΐδότ€5 το Τ€ ττληθος 
ον βονλόμενοί νω ιτοΚίμιον <χ€ΐν, νρίν τι και ίσχυ- 
ρόν λάβωσι, καΧ τονς ΊΙεΧοττοννησίους ουκέτι ιτροσ- 
Βεχόμενοι ηζειν, οτι Βιίτριβαν. 
10 Έν δ€ τοντω τά "Ισθμω. Ιγίγν€το, και οι * Αθηναίοι, 
Ιττηγγίλθησαν γαρ, Ιθεωρονν €5 αυτά, και κατάδτ/λα 
μάλλον αυτοΓς τά των Χιών Ιφάνη. καί ^π€ΐδι^ 
άν€χωρησαν, ιταρεσκευαζοντο ευθύς, όπως μη λησου* 
σιν αυτούς αί ν^€5 εκ των Κεγχρειων αφορμηθ^αι. 

2 οι δέ μετά την εορτην άνηγοντο μι^ καΐ είκοσι ναυ- 
σιν €9 την Χιον, άρχοντα *Αλκαμενην ίχοντες. και 
αυτοΐ5 οι * Αθηναίοι το πρώτον ισαχς ναυσι προσ- 
πλενσαντες νπηγον ες το πέλαγος, ως δ' €^1 ττολυ 
ουκ επηκολονθησαν οι ΊΙεΧοποννησιοι αλλ, αττετρα- 
ΤΓοντο, επανεχωρησαν και οι * Αθηναίοι* τάς γαρ των 
Χιών €ΐΓτά ναυς €ν τω αριθμώ μετά σφων έχοντες ου 
πιστάς ενόμιζον, άλΧ ύστερον άλλας προσπληρω^ 
σ•ανΓ65 €ΐΓτά [και τριάκοντα] ιταραιτλεοντας αυτούς ΣΤΙΤΡΑΦΗ2, Η', ΙΑ'. 199 

κατα&ωκον(/ιν «ς Π€φαιον τη^ Κορινθίας- Ιστι δ€ 
Χιμ,ην έρημος καΐ ίσχατοζ »ρο? τα μίθόρια της 
*1Άπώανρίας. και μίαν μεν νανν άπολλνασι μ€Τ€ωρσν 3 
οΐ Ίΐ€\οτΓοννησιοί^ τάς δ€ αλλάς $υναγαγ6ντ€ς ορμί* 
ζονσνν. καΧ προσβαΚΌντων των * Αθηναίων καΧ κατά 
θάλαχτσαν ταΓς «αυσΐ καΐ «δ την γην άττοβάντων 
θόρνβός Τ€ €γ€ΐ/€το 7Γθλυ5 και άτακτος, και των Τ€ 
ν€ων τάς νλείονς κατατρανματίζονσιν Ιν τ^ γη οί 
Αθηναίοι και τον άρχοντα ΑΧκαμίνην ανοκτείνονσιν 
και αντων τινις άπίθανον» Βιακριθεντες Βλ 'ττρος μεν 11 
τας ΐΓολ€/ϋΐιας ναυς €π€τα^αν ίφορμεϊν ικανάς, ταΐς 
δ6 λόι^αΐς ^5 το νησίΒιον ορμίζονται, ίν ω σν πολύ 
άΐΓ€χοκΓΐ ^στρατοΐΓ€δ€υο*το, και ^ς τάς Ά^ι/νας €ιγ4 
βοήθεναν Ιπεμττον, παρησαν γαρ και τοις ΤΙελοπον" 
νησίοις τη νστεραίψ οι τ€ Κορίνθιοι, βοηθονντες έτη 
τάς νανς, και ου ιτολλφ νστερον και οί άλλοι ιτρόσ- 
χώροι, και ορώντες την φνλσχην Ιν χωρίω Ιρημω 3 
Ιπίττονον ονσαν ψτόρονν, και €π€ν6ησαν μ\ν κατά• 
κανσαι τάς ναΰς, Ιπιιτα δέ €δο^€ν αυτοΓς άν€λκυσ'αι 
και τψ 7Γ€ζψ ΊτροσκαθημΙνους φνλακην €χ€ΐν, Ιως αν 
τις παρατνχρ Βιαφνγη ΙπιτηΒεία, ίπεμψε δ* αυτοΓς 
και *Αγ4ς αίσθόμενος τοάττα ανΒρα %παρτιάτην Θήο- 
μωινα, τοις δ€ Αακιδαι/υιονιοις πρώτον μεν ηγγεΚθη 3 
ΟΤΙ αί νηες άνηγμεναι είστν εκ του Ισθμού — εϊρητο 
γαρ, όταν γ<νι;ται τούτο, *Αλκαμενει ύπο των εφόρων 
ιιΠΓεα νεμψαι^^καΐ ενθυς τάς παρά σφων πέντε ναυς 
και Χαλκιδία άρχοντα και *Αλκιβια8ην μετ αυτοΰ 
εβούλοντο νεμπειν ίπειτα ωρμημενων αντών τα 4 
ΐΓ€ρι τι;ν εν τ^ Π€ΐραι^ των ν€ών καταφυγην ηγγελ- 
θη, και άθνμησαντες, οτ* πρώτον άπτόμενοι του 
*Ιωνικου πολέμου Ιπταισαν, τάς νανς τάς ίκ της 
εαυτίον ουκετι Βιενοουντο πεμπειν οίλλα^ και τινας 
προανηγμενας μεταχαΧεΐν, γνους ΒΙ 6 *ΑλκιβιάΒης12 
πείθει αυθις'ΈνΒιον και τους άλλους εφόρους μη άχο- 
κνησοΛ, τον πλουν, λέγων οτι φθησονταί τε πλεύσαν^ 
Τ€ς, νριν την των νεών ζυμφοράν Χ,ίους αίσθεσθαι. 200 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

καΐ αυτο5 οτι, ην νροσβάΧτ^ Ίωνια, ρψ&ίως ΐΓ€ΐσ•€4 
τάς '7ΓΟλ€ΐ5 άφίστασθαι, την Τ€ των 'Αθηναίνχν άσθε- 
ν€ΐαν λέγων και την των ΑακεΒαψονίων ιτροθνίΛ'ία.ν 
ι νίστ6τ€ρος γαρ αΧλων φανεϊσθαι. Ένδάρ τ€ αυτ^ 
Ι^ίφ €λ€γ€ καλόν €ΪναΛ, δι' εκείνον άττοστησαί τ€ 'Ιω- 
νίαν καΧ βασιλέα ξνμ,μαχον ποιησοί Α<ικεΒαιμονίοις^ 
και μη "Αγιδος το άγώνατ/ια τούτο γενέσθαι* €τυγ- 
'χονε γαρ τω "Αγιδι αυτός διάφορος ων, και ο μεν 
ττείσαζ τους τε άλλους εφόρους καΧ '^νΒιον άνηγετο 
ταϊς Ίτεντε ναυσΐ μετά Χαλκιδ€ω9του ΑακεΖαιμονίου, 
καΐ δια τάχους τον νλχίνν Ιττοιουντο, 

13 *Ανεκομίζοντο Βε υττο τον αυτόν χρόνον τούτον καΐ 
άτΓο της '^ιΐκελίας Ίίελοποννησίων εκκαχ^εκα νηες αϊ 
μετά ΤνλίΤΊΓον ζυν^υανολεμησασαΐ' καΐ νερί την 
Αενκα^ίαν άποληφθεΐσαι καΧ κοπεΐσαχ νπο των 
* Αττικών εΐΓτά καΧ είκοσι νέων, ων ηρχ^ν Ίτητοκλής 
ΜενίιπΓον, φυλα^^^]ν έχων των αττο τ^ς ^ικιλιας ν€ών9 
αΐ λοιπαΐ πλην /ϋας διαψυγοΰσαι τους * Αθηναίους 
κατέπλευσαν ες την Κόρινθον. 

14 Ό δ^ Χαλκιδευς και ό * Αλκιβιάδης πλέοντες οσοις 
τ επιτυχοιεν (υνελαμβανον του μη ^ζάγγελτοι γενετ 
σθαχ, και προσβαΧόντες πρώτον Κωρυκω τ^ς ηπείρου 
και αφέντες €νταυ^α αυτούς, αυτοί μ^ προζυγγενό- 
μενοι των $υμπρασσόντων Χιών τισί, και κελιευόντων 
καταπλεΐν μη προειπόντας ες την πόλιν, άφικνουνται 

2 αιφνίδιοι τοις Χιοις. και οι μεν ιτολλοι εν θανματι 
ήσαν και εκπληζει• τοις δ' ολίγοις παρεσκεύαστο, 
ωστ€ βουλην [τ€] τυχ€Γν ^λλ€γο/Α€ν77ν9 και γ€νο- 
μενων λόγων από τε του Χ(ΐλκιδ€ως και Άλι^ι^ιάδου, 
ως αλλαι [τ€] ν^€ς χολλαι προσπλεουσι, και τά περί 
της πολιορκίας των εν τω Παραιω ν€ών ου δϊ;λαι- 
σάντων, αφίστανται Χίοι κιιι αυ^ις ^ρυθραχοι *Αθψ 
ναίων. και μετά ταύτα τρισΐ ναυσι 7Γλ€υσαντ€ς και 

3 Κλαζο/ϋΐ€νάς άφισταυσιν» ^ιαβάντες τε οι Κλαζο- 
μενιοι €υ^υς €ς την ηπεφον την Πολιχναν €Τ6ίχι{ον, 
«51 τι δ60ΐ σφίσιν αυτοΐς Ικ της νι^σΐδος εν ^ οικουσι 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Η', ΙΕ'. 201 

ΐΓρο9 άναχωρησιν. και οι μίν αφ€στώτ€9 ίν Τ€ΐ- 
^ισ/ιω Τ€ Ίτάντ^ζ ήσαν και τταρασκ^ν^ ττολε/ιου, Ιςίδ 
δέ τάς 'Α^νας ταχύ αγγ€λία τ^5 Χίου αφικν€ΐται• 
και νο/Αΐσαι/τ€5 μεγαν η^η και σαφ^ τον κινδυνον 
σ^α9 ΐΓ€ρί€στάναι, και τους λοιττους ζυμμάχρν^ ονκ 
€θ€λησ€ΐν της μεγίστης πόλεως μεθεστηκνίας ησν- 
^άζειν^ τα Τ€ ρ(ΐλια τάλαντα, ών δια τταντος του 
ΊΓολεμον ίγλίχοντο μη αψασθαι, €υθυς Ιλυσαν τας 
€Ίηκ€ΐμενας ζημίας τω είπόντί η ενίψηφίσαντι νττο 
της Ίταρονσης Ικττληζεως, και Ιψηφίσαντο κίνεΐν, και 
νανς ΊτΧηρονν ουκ ολίγας, των Τ€ εν τω ΊΙεφαιω2 
εφορμονσων τάς μεν οκτώ η6η ττεμπειν^ όΧ άττολιττου- 
σαι την φνλακην τάς μετά ΙίαΧκώεως διώ^ασαι και 
ον κατσΧαβουσαι άν(ΐκ€χωρηκεσαν'^ηρχε δ* αυτών 
2τ/)ο/Α^ιχιδΐ7? Διοτι/ιου — αλλάς δ^ ου ίτολυ υστ€ρον 
βσηθεΐν δωδ€κα μετά ®ρασυκλεονς, άττολιπονσας 
και ταύτας την εφόρμησιν. τάς τε των Χιών επτά 3 
νους, αί αυτοΐς ίυνετΓολιόρκουν τάς Ιν τω ΙΙειραιω, 
άτταγαγόντες τους μεν δούλους ε$ αντων ηΧενθερωσαν 
τους δ* ΙΚενθερονς κατεΖησαν, ετέρας δ' άντι πασών 
των άπελθονσων νέων ες την εφόρμησιν των Π€λο- 
ποννησίων δια τάχους 7Γλι;ρωσαντ€ς άντεπεμψαν και 
άλλίΐς δΐ€νοουντο τριάκοντα πληρούν, και ττολλι; 
ην ή προθνμία, και ολίγον Ιπράσσετο ουδέν €ς την 
βοηθ€ΐαν την επΙ την Χίον. 

Έν δ^ τούτω "Χτρομβνχί^ης ταις οκτώ ναυσινίβ 
άφικνεΐται ίς ^άμον, και προσλαβών 2α)ϋΐ/αν μίαν 
επλευσεν ες Ύεων και ησνχάζειν ηξίου αυτούς, εκ 
δέ τ^ς Χίου €ς την Τεων και ο Χαλκιδ€υς μετά τριών 
και είκοσι νέων επεπλει και ο πεζός άμα ο των Κλα- 
ξομενίων και ^ΕρυθροΛων παρθεί, προαισθόμενος δέ 2 
ό ^ρομβνχβίης εξανήγετο και /Α€Τ€ωρισ^€ΐς εν τω 
πελάγει, ως ίωρα τάς ναυς ιτολλάς τάς αττο τ^ς 
Χίου, φχτγην εποιεΐτο επί της 2ά/Αθυ* αί δ' €διωκον. 
τον δέ πεζόν οι Τι/ιοι το πρώτον ουκ εσ^εχόμενοι, 
ως ίφυγον οι Αθηναίοι, εσηγάγοντο. και Ιπεσχον 3 202 ΘΟΤΚΪΔΙΔΟΤ 

μίν οί ΊΓίζοί, και ΙίαΚκώέα €Κ της Βίωζ€ως ττεριμ,έμ- 
οη•€5• €09 δ' Ιχρόνιζεν, καβίβραυν αντοι το Τ6Γχο9, ο 
άνωκο^μησαν οί *Αθην<ιίοι, της Ύηίων ΐΓ6λ€ως το 
ιτρος ψΓ€φον, ζυγκαθ-^ρονν ΒΙ αυτοΓς και των βαρ- 
βάρων €π€λθόντ€ς ου νολλοί, ων ηρχ€ν 6 ^τάγης, 

17 νναρχος Ύισσαφίρνονς. Χαλκώ€υ$ §6 καΐ 'Αλκι- 
βίά^ης, ως κατ€^ωζαν €ς ^μον '^τρομβιχβην, €Κ 
μεν των €κ Π€λοΐΓθννΐ7σου νεών τους ναύτας όιτλι- 
σαντ€5 €ν Χιω καταλιμπάνουσιν, άντιπληρωσαντες 
δ6 ταύτας τ€ €Κ Χίου καΐ αλλα^ εϊκοσιν «τλ^σν & 

2 Μιλι^τον ώί άνοστησοντ€ς• εβούλετο γαρ 6 'Αλκι- 
βιά^ς^ ων €ΐΓΐτι/δ€ΐ09 τοις νροεστωσι των 'Μ.ιΧησίων, 
φθάσαχ τάς από της ΤΙελοποννησου ναυς ττροσαγα- 
γόμενος αυτούς και τοις Χίοις και έαυτώ κ<ιι Χαλκι- 
δ€ί και τψ ά7Γοστ€ΐλακΓΐ Ένδιω, ωσττερ υπεσχετο, 
το αγώνισμα ττροσθείναι^ οτι ιτλείστας των πόλίων 
μετά της Χιών Βχ/νάμεως και Χαλκιδ€ως άνοστησας. 

8 λα^0ΓΤ€5 ουν το νλεΤστον του πλου και ψθάσαντες 
ου ΊΓολύ τόν τε '^τρομβιχί^ην και τον ®ρασνκλεα, 
ος ετυχεν εκ των * Αθηνών ΒωΒεκα ναυσιν άρτι τταρυ^ν 
και ^υνδιώκων, άφιστάσι την Μιλι/τον. και οι 
* Αθηναίοι κατά πόδας μιας Βεούσαις είκοσι ναυσιν 
€πιπλ€υσαντ€ς, ως αυτούς ουκ εΒεχοντο οι Μιλι/σιοι» 
εν Λάδι; τ^ επικείμενη νήσω εφωρμονν, και η προς 
^ασιλ€α ξ^νμμαγία ΑακεΒαιμονίοις η ιτρωτη Μιλ^ 
σιων €υ^ύς άποστάντων δια Τισσαφέρνους και Χοιλ- 
κιδ€ως εγένετο ηΒε.• 

18 " Έπι τοΓσδ€ ζυμμαχίαν εποιησαντο προς /βασιλέα 
και Ύισσαφερνην Αακ£δαι/ΛΟνιοι και οι ζυμμαχοι. 
οτΓοσην χωράν και πόλ€ΐς βαχτιΚευς ίχ€ΐ και οΐ 
πατέρες οί ^ασιλ€ως εΤχον, βασιΧ,εως Ιστω• και εκ 
τούτων των πόλεων όπόσα *Αθηίϊ^αίοις εφοίτα χρήματα 
η άλλο τι, κωλυόντων κοιν^ ^ασιλ€υς και Α€ΐκ€δαι- 
μόνιοι και οί ζυμμαχοι, όπως μήτε χρήματα λαμβά- 

2 νοκΓΐν Ά^?;ναΓοι μητ άλλο μηΒεν, και τον πόλεμον 
τον προς * Αθηναίους κοιν§ πολεμούντων )8ασιλ€υς ΣΪΙΤΡΛΦΗ2 Η', Ιθ'. 203 

Κ€Λ Αακ€^ιμ^νιοι καΐ οΐ ζνμμαχοΐ' και καταλνσιν 
του ΤΓολέμου ττρος Ά^ι^ναιους μη ίζ^στω ττοι^σθαι, 
ην μή αμψοτέροις δοκ^, βίίσιΧεί καΐ Αακ€^αι/Μνίοις 
και τοις ζνμμάχοις» ην $€ ην€$ αψιστώκται άττο 
βασιΧίωζ, ττοΚίμίΛΐ Ιστωσαν και Αακ€δαι/ΑοτΊθΐς καΐ 
τοις ζυμμάχοίζ' και ιξί^' τιν€5 αψιστώκται από Λακ€- 
δαιμονίων και των ζνμμάχων, πολ^μιοί αττωσαν ^α- 
σιλ€ΐ κατά ταύτα. 

Ή μ€ν ζυμμαχία αντη €γ€Κ6Τ0, μ€τά δέ τούτο οί 19 
ΧΓοι €υθνς δ€κα ίτίρας 7Γ\ηρωσαντ€ς ναυς ί'π\€υσαν 
€5'Άναια, βονλΌμ€νοι. ττ^ρί Τ€ των €ν Μιλ?/τω ττυ- 
θίσθοΛ και τα5 ττολίΐς α/ΐΛ αφιστάναι. και €λ^ονσι;5 
πάρα Χαλκιδ€ω$ αγγ€λια5 αυτοΓ$ α7Γ07Γλ€Γν ττάλιν, 
και δτι Άμόργης τταρίσται κατά γην στρατιά^ €πλ€υ- 
σαν €ς Διο$ ΐ€ρον* και καθορωσιν Ικκαιδ^κα νανς, άς 
υστ€ρον €τι Θρασνκλ€ου5 Διο/ΐ€δων έχων αττ' * Αθηνών 
νροσεπλει, και ώϊ €Ϊδον, ίφίνγον μι^ μεν νηΐ €5 2 
£φ£σον, αί δ€ λοιπαι €7γι τ^5 Τ€ω. και τίσσαρα^ 
μ€ν κ€νάς οι Ά^ι^ναιοι λαμβάνονσι, των ανδρών Ις 
την γην φθασάντων* αι δ αλΛαι €5 την Τηίων ττολιν 
καταψευγουσιν. και οι μεν *Αθηναΐοί ΙπΙ της 2ά/Αου 
α7Γ€7Γλ€υσαν, οί δέ ΧΓοι ταίς λοιπαις ναυσιν αναγαγό- 
μ.€νοι και ό ττεζος μ€τ αυτών Λ€^€δον αττίστησαν 
και αΰ^ΐ9 Έράς. και μετά, τούτο Ικαστοι Ιττ οίκον 
αν€κομίσθησαν, και ό π€ζ6ς και αι νη€ζ. 

Ύπο δ€ τους αυτούς χρόνους αι Ιν τω Π€ΐραιω20 
ακοσι νη€ς των Ώ.€λθΊΓοννησίων, καταδιωχ^εισαι τότ€ 
και Ιφορμονμενοί ίσω αριθμώ υπό * Αθηναίων, Ιττίκ- 
πλουν ΤΓονησάμεναί αΧφνίΖων και κρατησασαι ναυ- 
/λα;(ΐα τίσσαράς τ€ ναΰς λαμβάνονσι των * Αθηναίων, 
και αποπλ€υσασαι €5 Κ€γ;(ρ€ΐά5 τον €« τϊ}ν ΧιΌν και 
τι) ν 'Ιωνιαν πλουν αυ^ΐ5 παρεσκευάζοντο. και ναυ- 
€φχος αυτοΓδ €Κ Λακ€δαι/χ,ονο9 Άστυοχος ^π^λ^€ν, 
<^€ρ €•γίγν€το η8η πάσα ι; ναυαρχια. 

Άναχωρί/σαντοδ δ€ του €κ τ^5 Τ€ω πε^ου, καΐ > 
Τισσαφέρνης αύτος στρατί^ ιταραγενόμενος καΧ €πέ- 204 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

κα^€λώΐ' το €ν τ5 Τ€ω Τ€ίχθ9, €? τι ν7Γ€Κ€ίφθη^ αν*• 
-χωρησί, και Αιομ4Βων, αίπ€\θόντοζ αυτού, ου πολύ 
ΰστ€ρον δ£κα ναυσιν Ά^ι/ναιων άψικόμενος €σΐΓ€ΐσατο 
Τ171019, ωστ6 Βέχεσθαι. και σφας. καΙ ιτΰφαπλ^υσα^ 
€πΙ 'Εράς και ιτροσ^αλών, ώς ουκ €λάμβαν€ την 
ΊΓολιν, απ€πλ€υσ€ν. 

21 *Εγ€ν£Τ0 δέ κατά τον χρόνον τούτον κοώ τ; Ιν ΐΕά/ιω 
€7Γανάστασΐ5 υττο του 8ημου τοις Βννατοΐς μετά *Αθψ 
ναιων, οι €Γυ\ον Ιν τρισι ναυσι 7Γαροντ€ς, καΧ 6 
8ήμος 6 ^αμίων Η διακόσιους μίν τιναζ τους ττάντας 

2 των δυνατών ά7Γ€κτ€ΐν€ν, τετρακόσιους δ^ φν)^ ?»7- 
/ϋΐΐ(ι>σαντ€9 και αιτοι την γην αυτών και οικίας νειμά- 
μ€νοι, Αθηναίων Τ€ σφίσιν αυτονομίαν μ€τά ταύτα 
ω9 βφαίοις η8η ψηφισαμένων, τα λοιττα διώκουν τι/ν 
ΤΓολιν, και τοις γεωμοροις /Α€Τ€διδοσαν ουτ€ άλλου 
ουδ€ν09, ουτ€ €κΒοΰναι ουδ' άγαγ€σ^αι τταρ' €Κ€ΐνων 
ούδ* €5 €Κ€ΐνου5 ουδένι Ιτι του 8ημου Ιζην, 

22 Μ€τά δ€ ταΰτα του αυτού θέρους οι Χΐοι, ωοττερ 
ηρζαντο, ουδέν ά7Γθλ€ί7Γοντ€5 προθυμίας, άνευ τ€ Πί- 
λοτΓονη/σιων 7Γλι/^€ΐ '7Γαρ<)ντ€5 άττοση^^^^ '''^5 πο- 
λ€ΐ5, και βουλόμενοι α/^α ως πλείστους σψισι ίυγ- 
κινδυν€υ€ΐν, στρατεύονται αυτοί τετρισκαιδεκαναυσιν 
€πι την Αέσβον, ώσττερ €ΐρητο υττο των ΑακεΒαιμο^ 
νιων δεύτερον ίπ αυτήν ίέναι, και εκείθεν εττΐ τον 

2 Έλλι^στΓοντον, και ό ττεζος αμα ΊΙεΧοττοννησίων τε 
των παρόντων και των αυτόθεν ζυμμάχων τταρη^ει εττΧ 
ΚΧαζομενών τε και Κνμης' ηρχε δ' αυτού Ευάλας 
'^παρτιάτης, των 8ε νεών Δεινιάδας ττερίοικος. και 
άί μεν νηες καταττλεύσασαι ΜηθυμνοΑ^ ττρώτον άφι- 
στόίσιν, και καταλειττονται τέσσαρες νηες εν αυτ^, 

23 και αΰ^ις αι λοιτται Μυτιληνην άφιστάσιν. Άστυο- 
χο5 δε ό Λακεδαι/Αονιος, ναύαρχος, τεσσαρσι ναυσιν, 
ωσττερ ωρμητο, ιτλεων εκ των Κεγχρειων άφικνεΐται 
ες Χιον. και τρίτην ημεραν αυτού ^κοντός αι Άττ^- 
κοΛ νηες πέντε και εϊκοσιν επλεον ες Αεσβον, ων 
ηρχε Αεων και Διο/χεδων* Λέων γαρ ύστερον δέκα ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΚΔ'. 205 

νανσΐ Ίτροσίβοηθησεν €κ των * Αθηνών, αναγαγό- 2 
μ€νος δέ καΐ 6 *Αστνοχο^ ττ) αντ^ νΜρ^ ^5 οψί, καΐ 
ιτροσΧαβων Χιαν νανν μίαν ίπΧ^ι €5 την Αίσβον, 
07Γ(ι)5 ωφ€λοίη, €1 τι δυναιτο. και άφίκν€Ϊται ές την 
ΊΙνρραν, €Κ€Ϊθ€ν δέ τ^ νστ^ραία €9 *Ερ€σον, Ιν^α 
7Γνν^αν€ται οτι τ; ΊΑνηΧτηνη νιτο των * Αθηναίων αυ- 
τοβθ€ΐ €ΟΧωκ€ν οι γαρ Ά^-ϊ/ναΓοι, ωσττ^ρ Ιπλ^ον, 
άιτροσΒόκητοι κατασχόντ€ς Ις τον λίμενα των τ€ 
Χιών ν€ων Ικρατησαν και αποβάντες τονς άντιστάν- 
τας μάχτί νικήσαντες την Ίτόλιν ίσχον, ά ττυνθανό- 3 
μένος 6 Άστνοχος των τέ ^Ερεσίων και των εκ της 
^ηθνμνης μετ Ένβονλον Χιών νέων, αι τότε κατά- 
Χειφθ€ΐσαι και ως η Μυτιλι^ντ; εάλω φενγονσαι περί- 
ετνχον αντω τρεις — μία γαρ εάλω νττο των * Αθη- 
ναίων — ονκετι €ΐΓΐ την Μντιληνην ωρμησει/, αλλά 
την Ερεσον αττοστησας και όιτλισας και τους άττο 
των εαντον νέων οττλίτας ιτεζη τταραπεμιτει εττί την 
Αντισσαν και Μηθνμναν, άρχοντα *Ετ€Ονικον ττροσ- 
ταία5• και αντος ταΧς τε μεθ* Ιαυτου ναυσι και ταις 4 
τρισι ταΐς Χιαις τταρίπλ^ι, ΙΚττίζων τονς 'Μ.ηθνμναί- 
ους θαρσησειν τε ιδόντας σφας και εμμενείν τ^ 
αποστάσει , ως 8ε αντω τα εν τη Αεσβω ττάντά 
ηναντιοντο, άπέιτλενσε τον Ιαυτου στρατον ττεζον 
αναλα^δων €ς την ϋίον. απεκομίσθη δέ ττόΧιν κατά 
ΐΓΟλ€ΐ5 και ό άτΓο των ν€ών ττεζός, ος επΙ τον 'Έλλψ 
στΓοντον εμίΧΚησεν Ιίναι, και άττο των εν Κεγχρεια 5 
ζνμμαχί^ων ΊΙελοΊτοννησίων νέων άφικνουνται αντοΐς 
εζ μετά ταύτα ες την Χιον. οι δέ * Αθηναίοι τά τ εν 
τη Α^σβω ττάλιν κατεστησαντο, και ιτλευσαντες εζ 
αντης, Κλαζομενίων την Ιν τη ηττείρω ΤίοΧίγναν τει- 
χιζομενην ελόντες, Ζιεκομισαν ττάλιν αντονς ες την 
εν τη νήσω ίτόλιν, ττλην των αιτίων της αποστάσεως• 
ούτοι δ€ €5 Δαφνοΰντα άιτηλθον, και αυ^ις Κλαζο- 
μεναί ττροσεχώρησαν ^Αθηναίοις^ 

Του δ* αΰτου θέρους οι τ εττΙ Μιλητω ^Αθηναίίοι, 24 
ταΤς €ΐκοσι ναυσιν εν τη Αά8η εφορμονντ^ς, άΐΓΟ)9ασιν 20β ΘΟϊΚΤΔΙΔΟΤ 

ΐΓθΐησάμ€νοι !? ΤΙάνορμον τη9 Μιλι/σιαφ Χαλκιδ«α 
Τ€ τον Αακ€Βαιμόνίον άρχοντα μ^τ ολίγων παραβοψ 
θήσαντα αποκηίνονσι καΐ τροπαίον τρίτβ ^μίρα 
νσΤ€ρον διαΐΓλ€υσακτ€5 έστησαν, ο οΐ 'Μ.ιλησιοι ως 

% ου μ€τά κράτους της γης σταΒΙν ανάΚον και Αίων 
και ΑωμίΒων ίχοντ€ς τάς Ικ Κ^σβον *Κθψαίίύν 
νανς^ €κ τ€ Οίνονσσων των νρο Χιίου νήσων καΐ €κ 
^(^Βονσσης και €κ Πτ€λ€ου, ά Ιν τ^ *Ερνθραί<ι. €7;(ον 
Τ€ίχη, και έκ της Α.€σβου 6ρμωμ€νοί τον νρος τους 
Χίονς Ίτόλεμον άττο των ν€ών Ιποιουντο* €ίχρν 8* 
€7ηβάτας των οπλιτών Ικ καταλόγου άναγκαστούς. 

8 και €ν τ€ Κα/>δα/ϋΐνλι; ανοβάντίς και €ν Βολίσσφ 
του5 Ίτροσβοηθησαντας των Χιωκ μάχτ^ νικησαντ€ς 
και ΐΓολλονς 8ίαφθ€ίρανΓ€ς ανάστατα Ιττοίησαν τα 
ταντρ χωρία, και ίν Φάναι,ς αύθις αλλι; μάχ^ί Ινίκψ 
σαν και τριτι; €ν Αευκωνίγ, και μ€τά τούτο οι μλν 
ΧΓοι η[δι/ ουκίτι €π€ζτ^€σαν, οι δ€ ττ/μ χωράν καλώ^ 
κατ€σκ€υασμ€νην καΙ αποΒη ουσαν άττό των Μι^δικών 

4 μ€χρι τσΓ€ Βΐ€πόρθησαν. ΧΓοι γαρ /ϋόνοι /ϋΐ€τά Αακ€- 
Βαιμονίους ων Ιγω -^σθομην €υΒαΛμονησαντ€ς αμα 
και Ισωφρόνησαν, και οσω €ΐΓ€δίδον ι; ^όλις αντοι$ 
€πι το μ€Ϊζον, τόσω και Ικοσμουντο Ιχυρωτ€ρον. και 
οΰδ' αίτην την άπόστασιν, €ΐ τοντο δοκονσι παρά το 
άσφαλίστ^ρον ιτραξαΛ, πρότ€ρον Ιτολμησαν ττοιη- 
σασ^αι η μ€τά πολλών Τ€ καγαθων ζυμμΛχων €/χ.€λ- 
λον ίυγκινδυν€ΐ;σ€ΐν, και τους * Αθηναίους 'ρσθάνοντο 
ονδ' αυτοΰδ αντιλέγοντας Ιτι /ϋΐ€τά την '%ικ€λικην 
(υμφοράν, ως ου πάνυ πονηρά σφων βεβαίως τα 

Ο νραγματ €Ϊη* €ΐ δε τι ίν τοις ανθρωπ€ίοις του βίου 
παραλόγοις Ισφάλησαν, ί^ν^ πολλών, οΐς ταυτά 
Ιδο^ε, τα των ^Αθψαίων ταχύ ξυναναιρ€θησ€σθαΐ9 
την άμαρτίαν ζυνέγνωσαν. €ΐργομΙνοις ουν αυτοΐς 
της θαλάσσης και κατά γην πορθσυμίνοις €ν€χ€ίρψ 
σαν τιν€ς προς * Αθηναίους άγαγάν την πολνν ους 
αΙσθ6μ€νοι οι άρχοντας αύτοΧ μϊν ησύχασαν, *Αστυο» 
χον δ4 €£ *Έρνθρων τον ναυαρχον μ€τά τεσσάρων ΣΪΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΚΒ'. 207 

ν€ων, ϋ& Ίταρησαν αντώ, κομίσαντ€^ Ισκοιτονκ, οπωζ 
μΛτριώτατα η ομήρων ληψει ή αλλω τω τροιτω κατα- 
Ίταιίσουσι την €ΐηβουλην. καΐ οί μίν ταίτ 1•προυσσον. 

Έκ δ€ των * Αθηνών τον αντον θέρους Τ€\€υτωντος 25 
χίΧ,ίοι όπλιται Αΰτιναίων κόΧ πεντακόσιοι, και \!Χιοι 
Ά/ογ€ΐων — του? γαρ ν€ντΛκοσίον% τϋν *Αργ€ίων ψν^ 
λουδ οκτάς ώττλισαν οί *Αθηναΐοί — και χίλιοι των 
$υμμάχων ναυσι Βνοιν δ€θΐ;σαΐ5 πεντήκοντα, ων ήσαν 
και όπλιταγωγοι, Φρννίχου και *Ονομα^^\€ονζ καΧ 
2κιρωνίδον στρατηγονντων, κατΙτί'Χευσαν €5 "^αμον 
και Βιαβάντ€ζ €9 Μιλι;τον €στρατοπ€δ€νσακΓθ. Μι- 2 
Λάσιοι δ€ €ζ€λϋ6ντ€<: αντοί τ€, οκτακόσιοι όττλΐται, 
και οι //,€τά "ΚαλκιΒ^ως ίλθ6ντ€ς ϊΐΈλοτΓοννησιοι και 
Τισσαφ€ρνονζ τι ζενικον Ιπικονρικόν, και αυτός Τισ- 
σαφέρνης παρών και ι; ΐππος αντον, (ννέβαΚον τοις 
ΑΟηναίοις και τοις (νμμάχοις. και οι μεν *Αργ€Γοι 3 
τω σφετ€ρί^ αυτών κίρα προίζι^^αντες και *[κατα- 
φρονησαντ€ς^ ως €π* "Ιωνάς τε καΐ ον ^€ζομένονς 
άτακτότ€ρον χωρονντ€ς, νικωνται νπο των ΜιΧησίων 
και διαφθείρονται αυτών ολιγω (λάσσονς τριακοσίων 
ανδρών* ^Αθτρ^αϊοι δ^ τους τ€ Π€λοίΓοννΐ7σιΌυ5 πρώ- 
τους νικΐ7σανΓ€ς και τους βαρβάρονς και τον άλλον 
οχλον ωσάμενοι, τοις Μιλι^σίοις ου (νμμίξαντες, αλλ* 
νποχωρησάντων αυτών απο τ^ς των Άργ€ΐων τροΊτης 
ες την πόλιν, ως ίωρων το άλλο σφων ησσωμενον, 
προς αντην την πόλιν των Μιλιόσουν κρατουντ€ς η^ 
τα οττλα τι^€νται. καΐ ζννίβη εν τ^ (^άχϋ ταυη; 4 
τους "Ίωνας αμφστίρωθεν των Δωριών κρατησαΐ' 
τους τ€ γαρ κατά σ^ας Π€λοΐΓοννΐ7σίους οι Ά^ι/ναιοι 
Ινίκων και τους Άργ€ΐους οι Μιλι^σιοι. στησαντες 
δέ τροτταιον τον π€ριτ€ΐχισμον ισθμω8ονς οντος τον 
χωρίον οι * Αθηναίοι παρ€σκευάζοντο, νομίζοντας, €ΐ 
χροσαγάγοιντο Μιλι^τον, ρςιδιως *[άν] σψίσι και 
ταλλα προσχωρησ€ΐν. εν τούτω δ€ ίΓ€ρι δ€ίλι^ η[δι; 26 
οι/τιαν αγγ€λλ€ται αύτοις τάς άιτο 2^€λιας και Π€λο• 
«•οννι^σου πΙντ€ καΧ πεντήκοντα νανς όσον ου παρά- 208 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ναι, των τ€ γαρ ^ίΚ€ΧΛωτων, *Έρ/χοκράτου$ του 
^υρακοσίου μάΧιστα ενάγοντος ζνν€ΐηΧαβ€σθαι καΐ 
της ύπολοίτΓου * Αθηναίων καταλυσ€ω5, €ΐχοσι ν^€? 
%)ρακοσίων ηλθον καΐ %€λινούν7ίαί δνο, α? τ€ €κ 
Ιΐ€λοποννησου, ας παρ€σκ€υαίζοντο, ίτοΐμχα η^ ον- 

2 σαι* καΐ ®ηραμ€ν€ΐ τω Αακ€δαιμ.ον4<^ (νναμ^φότεραι 
ως Άστνοχον τον ναίαρχον νροσταχθείσαι κομίσαι, 
κατέπλευσαν Ις Κίρον νρωτον την προ Μίλητου 
νψΓον ΙϊΓ€ΐτα €Κ€ΐθ€ν, αισθόμ.€νοι ίπι Μιλι/τω οντάς 
* Αθηναίους, 4ς τον Ίασικον κόλττον νρ6τ€ρον πλ€ν- 
σακΓ€9 Ιβουλοντο €(δ€ναι τα ΐΓ€ρΙ της Μιλι/τον. 

3 €λ^όντο9 δ€ *Αλκφίά&ον Ιππω €ς Τειχιουσσαν της 
ΤΛιΧησίας, οΙπ€ρ του κόλνου νλ€υσαντ€ς ηυλίσαντογ 
Ίτυνθάνονταί τα Χ€ρ1 της μάχης* τταρην γαρ ο 'Αλχι- 
βια^ης καΐ ζυν€μαχ€το τοις ΜιΧησίοις καΐ Τισσα- 
φ€ρν€ΐ, και αυτοΐ5 ναρ^ν€ΐ, €1 μη βούλονταχ τά Τ€ 
€ν Ίωνια και τα ^//,τταντα ττράγματα Ζυολνται, ως 
τά\κττα βοηθεΐν Μιλι/τω και μη ιτερίΧΒεΐν αττοτει^ 

27 χισθείσαν, και οι μεν αμα τ^ €ω ίμελλον βσηθψ• 
σ€ΐν Φρύνιχος δ€ ό των * Αθηναίων στρατηγός, ως 
αίΓο της Αίρου Ιπυθετο τά τών•ν€ών σαφώς, )9ουλο- 
μένων των ζυναρχόντων ύττομείναντας ^ιαναυμαχύν, 
ουκ εφη ουτ αντος ττοιησειν τούτο ουτ ^κ€ίνοις ου^ 

2 οΛΛω ουδ€νι €ς δννα/χ,ιν εΐΓίτρέψειν• όνου γάρ 1^ 
€στιν €ν υστερώ, σαφώς €ΐδότα9 προς οττόσας τ€ ναυς 
ΤΓολεμίας και οσαις -ττρος αυτας ταις σφετεραις, ικα- 
νως και καθ* ησυχίαν ναρασκευασαμίνοις [έιτται] 
αγωνισασ^αι, ουδέποτε τω αίσχρω ονειδει εΐζας άλά' 
γως διακινδυνευσειν. ου γάρ αΐίτχρον είναι *Αθψ 
ναιους ναυτικω μετά καφου ύττοχωρησαι, άλλα καΐ 
μετά οτουουν τρόπου αϊσχιον ζυμβησεσθαι ην ησσψ 
8 θωσιν και την πόλιν ου μόνον τω αίσχρω, αλλά και 
τω μεγίστω κινδυνω περνπίπτειν, ^ μόλις επΙ ταις 
γεγενημεναις ξυμφοραΐς εν^εχεσθαι μετά βεβαΐου 
'παρξχσκενης καθ* εκουσίαν, η πάνυ γε ανάγκη, νρο^ 
τερα ποι επιχεψεΐν, νου *8η μη βιαζομενη γε νρός 2ΤΙΤΡΑΦΗ2 Η', ΚΗ'. 209 

ανθαφ€Τον$ κίνδυνους ΐεναι; ως τάχιστα δ^ Ικ€λ^υ€ 
τους Τ€ τραυ/χ,ατίας αναλα^^όντας καΐ τον ΐΓ€ξον και 
των σκ€υών δσα ^ηλθον €χοντ€5, α δ' Ικ της ΐΓολε/λίας 
€ίλΐ7φασι κατίίλιτΓοντας, σττως κουφαι ώσιν αΙ νη€ς, 
άτΓοπλειν €5 2ά/^ιον, κάκ^ϊθίν η&η ίυναγαγόντας ίτά- 
σας τάς ναυς τους €πΐ7Γλους, ην νον καιρός ^, ποΐ€ΐ- 
σ^αι. ως δ' €π€ΐσ€, και €δρασ€ ταΰτα* και Ιδο^€ν 5 
ουκ €ν τω αντίκα μάλλον η ΰστ€ρον, ουκ €ς τούτο 
μόνον, άλλα και €ς δσα άλλα Φρύνιχος κατέστη, ουκ 
αίυν€τος €ΐναι. και οΐ μεν ^Αθηναίοι αφ* ίσπίρας 
€υθνς τουτφ τω τρόπω άτ€λ€Ϊ τ^ νικτ; απο τ^ς Μιλ?^- 
του ανάστησαν, και οΐ *Αργ€Ϊοι κατά τάχος και ττρος 
οργην τηζ $νμφορας άπίνλευσαν €Κ Τ175 5ά/υιου €ιγ' 
οίκου* οι δ^ Π€λοΐΓοννΐ7σιοι α/χ.α τ^ Ιω €Κ τΐ7^^^^Χ^~^^ 
ουσοτ/ς αραντ€ζ ^ττικατάγονται, και μ€ίναντ€ς ημέροΛ^ 
μίαν, τ§ νστ€ραία και τας Χιας ναυς τΓροσλαβ6ντ€$ 
τας /Αΐτά Χαλκιδ€α>ς το ττρωτον ίυγκαταδιωχ^€ΐσας 
Ιβονλοντο πλ€υσαι €ίΓΐ τα σκεύη, α Ιζείλοντο, €ς Τ€ΐ- 
χιουσσαν χοίλιν. και ως ^λ^ον, Τισσαφέρνης τω 2 
ΐΓ€ζω ναρελθών πείθει αυτούς €7γι *Ιασον, €ν τ} *Αμόρ- 
γης ιτολίμίος ων κατ€Ϊχ€, νλιυσαι. και νροσβα- 
λόντες τη *1άσω αιφνίδιοι, και ου ΐΓροσ^€χομ4νων 
αλλ* ή 'Αττικάς τάς ναΰς €Τναι, αίροΰσι* και μάλιστα 
€ν τω ^ργω οι 2υρακόσιοι Ιντρ^εθησαν, και τον Τ€ 8 
^Αμόργην ξώντα λαβόντες, Τΐισσονθνον νόθον υΐδν, 
άφεστίύτα δ€ βαχηλέως, ιταραδιδόασιν οι Π€λσηΌν- 
νησιοι Ύισσαφίρνει ά7Γαγαγ€Γν, €1 βούλεται, ^8ασιλ€ΐ, 
ώσττερ αυτφ νροσίταζεν, και τι;ν ^Ιασον Ζιεπορβησαν 
και χρήματα νάνν ιτολλα τ} στρατιά Κλαβε• ποιλαιό- 
ιτλουτον γαρ ^ν το χωρίον, τους τ Ιπικονρους τους 4 
ΐΓ€ρι τον *Αμ6ργηνναρά σφάς αυτούς κομίσαντες και 
ουκ αδικ9ίσαντ€ς ζννέταζαν, οτι ^σαν οί ΐΓλ€Γστοι €κ 
Π€λοποννι}σου. το τ€ ιτόλισ/Αα Ύισσαφίρνει ναρα- 
δδντ€ς και τα άνδράποδα πάντα, και δούλα και ελ€υ- 
^<ροι, ων καβ' Ικαστον στατηρα Ααρ€ΐκ6ν τταμ αντον 
ζννίβησαν λαβείν, ίπειτα άνεχωρησαν €ς την Μίλψ 210 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

5 τον. καΧ Π€δάριτόν τ€ τον Α€ονΓθ9 & τη¥ Χιον 
άρχοντα, Αακ€^<ιψ.ονίων 'Π'€μ\Ι/άΛτηαν, άνοστίλλονσι 
'^^ζν Μ^ΧΡ* *^ρνθρων, Ιχοντα το πάρα * Αμοργού 
Ιτίκονρίκόν, καΧ €5 την Μιλι/τον αντον Φίλιππον 
καθιστάσιν. καΧ το ^€ρο9 ^τ€λ€ντα• 

29 Του δ* ^Ίηγιγνομίνον χ€ί/ϋΐώνο$, ίιτα&η την *Ιασον 
κατ€σττ/σατο ό Τισσαφέρνης €5 ^νλαιπ/ν, »αρ^λ^€ν 
€5 την Μίλητον, καΐ μηνός μ€ν τροφην, ωσ7Γ€ρ νπ- - 
Αστη €ν τ^ Αακ€δ<ιι/Αονι, €5 ^ραχμήν Άττικτ/ν €κάστφ 
τασαι^ ταΓς ναυσι δ4€δωκ€ν, του δ^ λοινου χρόνου 
€βουλ€το τριωβοΚον δίδοναι, €ω9 αν βασιλία Ιπίρη- 
ται* ην δ^ Κ€λ€υι;, δωσ€ίν ίφη €ντ€λη την Βραχμην. 

2 ^Ερμοκράτονς δ€ οιντ€ΐ«'όνΓθ$ του %νραίκοσίου στρο" 
τηγου — ό γαρ &ηραψ.€νης, ον ναύαρχος ών (ίλλ' *Ασ- 
τυόχω παραδουναι τά$ ναΰ$ ζνμνλίων, μαλακός ην 
9Γ€ρι του μισθον — όμως δ€ πάρα ιτέντί νανς ττΧίαν 
άν^Χ Ικάση^ η τρίίς οβολοί ωμολογηθησαν, €ς γαρ 
7Γ€ντ€ ναυς τρία τοίλαντα €διδον του μηνός* κόΙ το*5 
αλλοΐ99 οσω νΧιίονς νη€ς ήσαν τούτον του άρίΒμον, 
κατά τον αντον λογον τούτον €δίδοτο. 

30 Του δ* αυτού χειμωνος, τοις «ν τ^ 2ά/Μ^ *ΑθηναΙοις 
ττροσαφιγμίναι γαρ ήσαν και οίκοθεν αλλαι νη^ 
7Γ€ντ€ καΐ τριάκοντα καΧ στρατηγοί "Χαρμΐνος καΧ 
'ϊ,τρομβιχίΒης και Ένκτημων, και τάς άπο Χίου καΐ 
τα$ αλλάς πάσας ζυναγαγόντες, Ιβονλοντο Βιακλψ 
ρωσάμενοι €7γι μεν τζ Μιλι^τω τφ ναυτικω εφορμεΐν, 
προς ΒΙ την Χιον καΐ ναντικον και πεζον ττεμψσΛ. 

2 καΐ €ϊΓθί»;σαν ούτως* Χτρομβιχβης μεν γαρ και Όνο- 
μακλης καΐ Έυκτημων, τριάκοντα νους €χοντ€$ και 
των €5 Μίλι^τον ελθόντων χιλίων ώτλιτών μέρος 
άγαγόντες εν ναυσιν όπλιταγωγοΓς, €1γι Χίσν λαχόν^ 
Τ€5 επλεον, οΐ δ' άλλοι εν 2ά/Αφ μένοντες τεσσαρσι 
και εβΒομηκοντα ναυσιν εθαλασσοκράτουν κσΧ επί- 
ττλονς τη Μιλι/τω €ϊΓθΐουντο. 

31 *0 δ* Άστυοχος ως τότ' εν τ§ Χίω έτυχε δια την 
«ροδοσίοιν τους όμηρους καταλεγόμενος, τούτου με» ΣΠΤΡΑΦΗΣ Η', ΛΒ'. 211 

ίπέσχεν, Ιιγ€ι8ι7 'ζσθετο τάς τ€ μετά Θηραμίνονς νανς 
ηκούσας και τα 'ϊΓ€ρΙ την (νμμαχίαν β€λτίω οντά, 
λαβών δ€ νανζ τάς τ€ ΙΙ^λοποννησίων Β^κα και Χίας 
δ€κα ανάγεται, καΙ ΊτροσβαΧων Πτελ€ω και ονχ^ ίλών 
ναρ€ΐΓλ€υσ€ν εττι Κλαζομενάς, και ^κ€λ€υ€V αντών 
τον5 τα * Αθηναίων ψρονονντας άνοικίζεσθαι €ς τον 
Δαφνουντα και ττροσχωρεΤν σφίσιν $νν€κίλ€ν€ δε 
χαΐ Τα/χ.ω$, *Ιωνια$ ύπαρχος ων. ως δ* ουκ εσι^κουον, 2 
€σβολην ΤΓοιησάμενος τύ} ττόλει, οίσι; άτ€ΐχιστω, και 
ου δυνά/ϋΐ€νό$ ελεΐν, άπεπλευσεν ανίμω μ€γαλω, αυτός 
/ϋκν €$ Φώκαιαν και Κυ/χτ/ν, αι δ^ αλλαι ν^€9 κατηραν 
€5 τάί €7ΓίΚ€ΐμ€νας ταϊς Κλα{^ομ.€ναΐ$ νι^σους, Μαρά- 
θαυσσαν και Πι/λι/ν και Δρυ/ϋοΰσσαν. και οσα ιπ- 
£^€Κ€ΐτο αντοθι των Κλαζο^ενιων, ημ4ρας €μμ€ίναντ€ς 
δια τους ανέμους οκτώ, τα /χ^ν διτ/ρττασαν και άνά- 
λίΰσαν, τα δ' €σβα\6μ€νοι απέπλευσαν ες Φωκαιαν 
κ(α Κνμην ώς Άστυοχον. δντος δ* αυτοΰ ίντανθα, 32 
Αεσβίων άφικνουνται πρεσ^^εις, βουλόμενοί αυΰις 
αίΓοστ^αι, και αυτόν /χ.εν πει^ουσιν, ως δ* οι τε 
ΚορΛθίΟΐ και οι άλλοι ^υμμαχοί απροθνμοι, ήσαν 
δια το νρ6τ€ρον σφάλμα, αράς επλει επί τ^ς Χιίου. 
και χ€ΐμαχΓθ€ΐσων των νεών νστ€ρον άφικνουνται 
αλλαι άλλο^εν ^ς τί}ν Χιον. και /ϋίετά τοΰτο Πεδα- 2 
ριτος, τότε πάριων πε{5 εκ τΐ75 Μιλι;του, γενό/Αενος 
εν *£ρυ^ραΐς διαπεραιουται αυτός τε και ι; στρατιά 
ες Χιον* νιτηρχσν δ' αυτω και εκ των πέντε νεών 
στρατιώται υπο Χαλκιδεως ες πεντακόσιους ^υν 
οπλοις καταλεκ^έντες. ^παγγελλο/ϋενων δε τίνων 3 
Αεσ)3ιων την άττόστασιν προσφέρει τω τε Πεδαρίτω 
και τοις Χιοις ό Άστυοχος τον λόγον, ως γρη παρα- 
γενο/ιένους ταις ναυσιν άποστ^σαι τι/ν Λεσ)5ον• ^ 
γείρ (υμμάχσυς πλείϊους σφας Ι^ειν, ^ τους * Αθηναίους, 
ην τι σφάλλωνται, κακοκτειν. οΐ δ' ουκ Ισηκουον, 
ουδέ τάς ναΰς ό Πεδάριτος Ιφη των Χιών αυτω ιτροψ 
σειν. κάκεΐνος λαβών τάς τε των Κορινθίων πέντε 33 
καΙ Ικτι^ν Μεγαριδα και /χίαν *Ερμιονί8α και ας αυτός 212 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

Αχικωι^ίκάς ηλθ€ν €χων, ε7Γλ€ΐ ς'Ι της ΜιΧητον ιτρσς 
την ναυαρχίαν, πολλά ά'Π'€ΐλησας τοις Χιοις η μην 
μη €πφοηθησ€ίν, ην τι Βίωνται, καΐ ττροσβαΚων 

2 Καφνκω της Ερυθραίας Ινηυλίσατο, οί δ* αττο τ^^ 
2ά/ϋον * Αθηναίοι, ΙπΙ την ϋΐον ιτλεοντες τη στρατιάς 
και αντοί €κ του ίπΐ Θάτ€ρα λόφου δΐ€ΐ/ογοντο5 
καθωρμίσαντο' καΐ €λ€ληθ€σαν αλλήλους. Ιλθοχκτης 
δ€ ΊΓορα Πεδαρίτου υττο νύκτα Ιπιστολης, ώς Έρυ- 
θραίων ανδρ€9 αΙχμάλωτοι Ικ ΐ£ά/Αον Ινι προδοσία 
€ς ^Ερυθράς ηκουσιν άφ€ΐμ€νοι, ανάγεται ο *Αστυοχος 
€υθυς ίς τάς *Ερυθρας πάλιν, καΧ παρά τοσούτον 

8 Ιγ€ν€τ αντφ μη ν€ριπ€σ€ΐν τοΊς *Αθηναίοις, δια- 
ιτλενσας δε και ό Πεδάριτος νρος αυτόν, και άνει^ 
τησαντ€ς τά περί των δοκονντων ττροδιδόναι, ώ$ 
€υρον άπαν επι σωτηρία των ανθρώπων εκ της 5ά- 
/ιου προφασισθίν, άπολυσαντε? τ^5 αιτίας άπείτλεν- 
σαν ο /χεν ες τι}ν ΧιΌν, ο 8* ^5 τι;ν Μίλι;τον [εκο- 
μίσθή\, ώσπερ διενοειτο. 

34 Έν τοντω δε και ι; τών * Αθηναίων στρατιά ταί? 
ναυσιν εκ του Κωρνκου περιπλέουσα κατ *Α)5γΓνον 
επιτυγ;(άνει τρισι ναυσι τών Χίων μακραΐς, και «ίς 
εΤδον, Ι^ίωκον και \€ΐμων τε μίγας επιγιγνεται και 
αι ρ,εν τών Χίων μόλις καταφευγουσιν ε$ τον λιμένα, 

2 αι δε τών 'Α^ι/ναίωναΙ ρ,εν /λοίλιστα 6ρμησαχΓαιτρ€ΐς 
διαφθείρονται και εκπίπτουσι προς τί}ν πόλιν τών 
Χίων, και άνδρες οΐ /ιεν άλίσκονται οι δ* άποθνη- 
σκουσιν, αι δ* άλλοιι καταψευγουσιν ες τον νπο τω 
Μίναντι λι/χενα, Φοινικοΰντα κβιλου/ιιενον. εντεύθεν 
δ' ύστερον ες ττ/ν Αίσβον καθορμισάμ^νοι παρ€σκ€υ' 
άζοντΌ ες τον τειχισρ,όν. 

35 Έκ δε τ^ς Πελοποννήσου του αΰτου χ€ΐμωνος 
Ιπποκράτης 6 Λοικεδαι/χονιος εκπλευσας δέκα μεν 
Θουρίαις ναυσίν, ων ηρχε Δωριενς ό Διαγόρου τρίτος 
αυτός, μν^ δε Λακωνική, /αι^ δε 2υρακοσιςι,καταπλει- 

2 ες Κνίδον* η δ* άφεση/κει ^δτ; από Τισσαφίρνους» 
και αυτούς οι εν τη Μιλι/τω, ώς -ησθοντο, έκέλευον ΣΤηΤΑΦΗΣ Η', ΛΓ'. 213 

ται^ μ€ν ημΛσ€ίαις των ν€ων Κνβον φνλάσσ€ΐν, ταίς 
δ^ ν€ρΙ Τρίόττων ονσαις τάς απ* ΑΙγνπτον ολκάδας 
ΊτροσβοίλΧονσας (νλΧαμβάνειν Ιστι δέ το Τριότηον 
άκρα της Κνιδιας ΐΓρου;(ουσ<ι, * Απόλλωνος ί€ρόν. 
7Γυθ6μ€νοι δ€ οι * Αθηναίοι και 'π•λ€νσαντ€ς €Κ της 
'Χάμον λαμβάνουσι τάς ΙπΙ τω Ύριοπίω φρονρονσας 
ίζ ναν?• οΐ δ' ανδρ€$ άποφευγουσιν Ιζ αυτών. καΧ 3 
/Α€τά τούτο €9 την Κνιδον καταπλ€υσακΓ€$ και ττροσ- 
^αλόντ€5 τζ πόλ€ΐ, άτ€ΐχίστω ουσι/, ολίγον €[λον. 
Τβ δ νστ€ραία αυ^ΐ9 'προσίβαΧΚον, και ώς, αμ€ΐνον 
φραζαμενων αυτών υττο νύκτα και €7Γ€ΐσ€λθ6ντων 
αύτοΐς των άπο του Ύριοπίον €Κ των νέων διαφυγόν- 
τα>ν, συκίθ* ομοίως €βλαπτον, ά7Γ€λ^όντ€9 και δι/ω- 
σαντ€9 η/ν τών Κνιδίων γην Ις την 2ά/χον άττί- 
νλ€νσαν. 

ΎτΓο δ€ τον αυτόν χρονον Άστυόχου ^κοντοί €9 36 
την Μίλητον €πι το ναυτικόν, οι Π€λθ7Γοννΐ7σιοι €υ- 
νόρως Ιτι €ΐχον άπαντα τα κατά το στρατ()π€δον• 
και γαρ /ϋσ^09 Ι^ί^οτο αρκούντως, και τα εκ της 
'ΙίίρΌυ μεγάλα χρήματα Βιαρπασθίντα ύπην τοις 
<Γτρατιωταΐ99 οι τ« Μιλι/σιοι νροθνμως τα του χολε- 
μ4>ν €φ€ρον, προς ΒΙ τον Ύισσαφίρνην Ι^κονν 2 
δμως τοις ΤΙελοποννησίοις αί πρωται ζννθηκαι αΐ 
προς Χαλκιδεα γ€νομ.€ναι €νδ€€Γ9 εΤναι και ου προ9 
σ^ών /ϋίαλλον, και αλλάς €τι ®ηραμ€νονς παρόντος 
€3Γθΐουν* και €ΐσιν αιδε. 

'* Βυν^και Αακεδαιμ,ονιΐιΐν και τών ^μμάχων 37 
ΐΓρο9 βαχτιλΑα Ααριΐον και τους παΙΒας τους βασιλέως 
και ΎισσαφΙρνην^ σπονΖας €ΐναι και φιλίαν κατά 
τάδ€. όπόστι χωρά και πόλεις )3ασιλ<ω9 εΐσι Ααρ€ίον, 
η του. ΐΓατρο9 ^σαν η τών προγόνων, ίπι ταυτα9 μη 
ίεναι «ΓΙ πολε/ϋκρ /χΐ7δ€ κ(ΐκώ /ϋΐΐ7δ€νι /ϋΐι/τί Αακεδαι- 
μονίσυς μ'ητ€ τους ζυμμάχους τονς Λακεδαι/χονιων, 
μη8€ φόρσυς πρίσσ€σθαι Ικ τών πόλεων τουτα>ν Β 
μ•ητ€ Αακε^αχμονίονς μητ€ τους ζυμμάχους τών Αα- 
ΐίβδααΑονιων• /Αΐ^δ^Δαρεΐον βασιλΙα μη^Ι ων βαχτιΚιυς 214 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΤ 

αρχ€ΐ Μ Αακ€δαι/Αονιονς μη^ τους (νμμάχονς ΐ€ναι 
ΙττΙ πολεμώ μτβΐ κακω μτβ€νί. ^ν δ€ τι δ€ωνται 
Ααχ€Βαιμ6νίθί τ) οΐ (νμμαχοι )3ασιλ€ω9 ^ )9ασιλ€νς 
Αακ€8αιμονίων η των (υμμάχων, ο τι αν νιίθωσιν 
8 αλλι^λους, τοντο ττοιουσι καλώς «χ^^ν. τον δ€ 
'π6\€μον τον ιτρος ^Αθηναίους και τους $νμμά\ους 
κοίίτ^ ά/ϋΐψοτ€ρονς νολ€μ€ίν' ην δ€ κατάΧυσιν ιτοι- 
ωνται^ κοιν^ άμφοτ€ρον^ ΊΓθΐ€Ϊσθαι. οπόση δ' αν 
στρατιά Ιν τ^ χωρα τ^ βαχτιΚίως ^ μ€ταπ€μψαμ€νου 
βασιλέως, την Βαπάνην βασιΧία ναρίχ^ιν. "ην δ€ 
τις των πόλ€ων όπόσαι ζυνίθ^ντο βασιΧ^ι Ιτη την 
βασιλίωζ Ιη χωράν, τους άλλους κωλΰ€ΐν και άμνν€ΐν 
βασιΚ€ί κατά το δυνατόν καΐ ην τις των ίν τζ 
βασιΧ^ως χωρψ η όσης βασιλεύς άρχει €1γι τΐ7ν Αα- 
κ€^αιμονίων ϊη η των ζνμμάχων, βαχτιΧάς κωλν€τω 
και α/ϋΐυν€τω κατά το δυνατόν." 
38 Μίτά δ€ ταύτας τάς (ννθηκας ®ηραμΙνης μ\ν 
τταραδους Άστυόχω τάς ναΰς ά7ΓοΐΓλ€ων «ν κ€λτ;τι 
άφανι^ΓΓαι, οΐ δ* 6Κ τ^ς Αίσβου * Αθηναίοι, η^η δια- 
β€βηκότ€ς Ις την ΧιΌν τ^ στρατιά, και κρατουντ€ς 
και γ^ς και θαλάσσης, Αελφίνιον ετίίχιζον, χωρίον 
άλλως τ€ ^κ γης καρτ€ρ6ν και λι/χ.€νας ίχον και της 
2 των Χίων '7ΓΟλ€ως ου 'ττολυ άνίχον• οι δ^ ΧΓοι ^ 
ΤΓοΧλαις ταις -ίτριν /ιχάχαις ιτ€πληγμίνοι, και άλλως 
Ιν σφίσιν αυτοις ου ιτάνυ €υ διακ€ΐ/ϋΐ€νοι, άλλα και 
των μ€τά Τυδ€ως του *Ίωνος η^η ννο Π€δαριτου Ιιτ 
*Αττικισμω τ€θν€ωττωιν και της αλλιώς ΤΓΟλ€ως κατ 
ανάγκην 6ς ολίγον κατεχόμενης υπόπτως διακ€ΐμ,€νοι 
άλληλοις ησνχαζον, και οΰτ* αυτοί διά ταύτα ου^' οι 
μ€τά Π€δαρίτου Ιττίκονροι ά{ιό/ια;(θΐ αυτοις Ιφαι- 
8 νοντο. €ς μίντοι την Μίλητον εττεμνον κελίνοντες 
σφίσι τον ^Αστνοχον βσηθάν• ως δ* ουκ Ισηκονεν, 
€χιστ€λλ€ΐ ίΓ€ρι αυτου €ς την Αακε^αίμσνα. ΤΙεΒάριτος 
ως ά^ικονντος, και τά μεν εν τη Χ/ω ^ τούτο 
καθεστηκει τοις ^Αθηναίοις* αΙ δ' εκ της %άμον νηες 
αυτοις ιττιιτλους μεν ενοιοϋντο τοις ^ τ^ Μιλ^ττω, ΣΤΓΓΡΑΦΗ2 Η', Λθ'. 215 

Ινν, &€ μη ακταναγοΐ€ν, άναχωρονντ€^ πάλιν €δ την 
Χάμον ησνχαζον. 

Έκ δ€ της ΪΙίλοποννησου Ιν τφ αντώ χ€ΐμωνί αϊ 39 
τω Φαρναβάζω νπο ΚαλΛ.ιγ€(του του Μεγαρ€α>9 καΐ 
Τίμαγόρου του Κνζικηνον ιτρασσόντων τταρασκενα- 
σθ^ισαι νπο Αακ€Βαίμονίων ίπτά καΐ €ίκοσι νη€ς 
αρασαι Ιπλεον €1γι 'Ιωνιας π€ρΙ ηλίου τροπάς* και 
άρχων €π€πλ€ΐ αυτών ^Ανησθίνης Σπαρτιάτης, ζνν- 2 
€π€μ\Ι/αν $€ οΐ Αακεδαι/χόνιοι και Ινδεκα άνδρας 
^ιταρτιατών ζνμβούλονς *Αστν6χ<ύ, ων εις ^ν Λι;(α9 
ό Άρκ€σιλαου• και ειρι^το αυτοΐς €5 Μιλι;τον αφικο- 
μίνους τ{μν τ€ άλλων ζνν€πίμ€λ€Ϊσθαι, -η /χ,ελλει 
άριστα Ι^ειν, και τάς ναΰς ταύτας ή αυτάς ^ ίτλειΌυς 
η και ελάσσους €9 τον Έλλι/σποντον ώς Φαρνάβαζον, 
ην ^οκ•^, άποπ€μπ€ΐν, Κλέαρχον τον *Ταμφίου, ος 
$νν€πλ€ΐ, άρχοντα προ&τάζαντας, και *Αστυοχον, ην 
δοκ^ Τ015 ένδεκα άνδρασι, ιταΰειν της ναυαρχίας, 
Αντισθίνην δε καίιστάναι• προδ γαρ τάς του Πεδα- 
ριτου επιστολας νπωπτευον αυτόν ίτλεουσαι ουν 3 
αΐ νη€ς άπο Μβιλεας ττελάγιαι Μι/λω προσίβολον^ 
και ιτεριτυχοντες ναυσι δέκα * Αθηναίων τάς τρεις 
λαμβάνονσι κενάς και κατακαιουσιν. μ€τά δε τούτο 
δεδιότες μη αΐ διαφυγοΰσ'αι των Αθηναίων ^κ της 
Μϊ/λου νη€ς, όπερ €γ€ν€Τ0, μηνυσωσι τοις εν τ^ 
2α/ϋΐφ τον επίπλουν αυτών, προς τι^ν Κρητην πλεν- 
σαντες, και πλειω τον πλουν δια φυλακές ποιι;σά/χ.ενοι, 
ες τι/ν Καυνον της Ασίας κατηραν, εντεύθεν δι/, 
ως εν άσφαλ€Ϊ δντες, άγγελιαν επερ,πον επι τάς εν 
Τ]5 Μιλι/τω ναυς του ζνμπαρακομισθηναι. οί δε 40 
ΧΓοι και Πεδάριτος κατά τον αυτόν χρόνον ουδέν 
ησσον, καίπερ δια/ι,ελλοντα, τον *Αστυοχον πε/χπον- 
τες αγγέλους ηζίουν σφίσί πολιορκου/λενοις βσηθη- 
σαι άπασαις ταις ναυσιν και /ιι; περιϊδειν ττ/ν 
μ^γίστην των εν Ίωνιΐξΐ ζνμμαχί^ων πόλεων εκ τ€ 
θαλάσσης €ΐργομ€νην και κατά γι^^'- λτ/στειίας πορ- 
θουμότην. οΐ γαρ οίκεται τοις ΧιΌις, πολλοί οντες 2 216 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΪ 

καΐ μια γ€ ΐΓΟλ€4 ιτλην Αακ€δαιμΌνΐ(Μν ν\€ί(ΓΓ(Λ 
γ€ν6μ€νοί και α/χ,α δια το πλήθος χαλ€ΐηύΤ€ρως Ιν 
ταις αδικιίαις κοΧαζομΛνοι, (09 "η στρατιά των Αθψ 
ναίων β€βαίωζ €δο^€ μ€τά τ€ίχονς 'ώρυσθαι^ €υθύς 
αύτομολί<^ Τ€ 1\ώρησαν οι -ϊτολλοι προς αυτούς, καΙ 
τα ΤΓλ€Ϊστα κακά, €ννστάμ€νοι την χωράν, ούτοι 

> ίΒρασαν. ΐφασαν ονν χρήναι οι ΧΓοι, Ιω^ ετι €λπι$ 
και δυματον κωλυσαι, Τ€ΐχι{ο/χ.€ΐ^ον του Α€λφινίου 
και ατ€λον9 οκτοί, και στρατοπέ^ω και ναυσιΐ' Ιρύ- 
ματος μείζονος 'προσΊΓ€ριβαΚΚομΙνου, βοητιθησα», 
σφίσιν, 6 δ€ *Αστυοχο5, καίΐΓ€ρ ον διανοούμενος 
δια την τότ€ άπ€ΐΧην, ως Ιωρα και τον9 ίψι-μαχο'υς 
41 νροθύμους οντάς, ωρμητο €? το βοτηθύν, €¥ τουτφ 
δ* Ικ της Καυνον ναραγίγν€ται αγγ€λία, οη (ΐΐ «ττά 
και €ΐκοσι νηες και οι των Κακοδαιμονιών (ύμβου- 
λοι 7Γαρ€ΐσι* κ(α νομίσας ττάντα νστ€ρα είναι ταλΛα 
7φ05 το ναυ5 Τ€, οπα)9 θαΚασσοκρατοΐεν μαΚΚον, 
τοσαυτα9 ζνμπαρακομίσαι, και τους Αακ€δαι/ι,ονιον9» 
οι ^κον κατάσκστΓΟί αυτόν, ασφαλώς ν€ραιωθηνθΛ, 
εύθνς άφ€ΐς το Ις την ΧιΌν €πλ€ΐ ^5 ττν Καυνον, 

2 και €« Κών την Μ€ροπίδα Ιν τ<ρ ναράττλω άποβάς 
την τ€ πόλιν, ατ€ΐχιστον ουσαν και υπο σεισμού, ος 
αύτοΐς €τυχ€ μί•γνστ6ς γ€ δι; ων μ€μνημ€$α γενόμενος, 
(υμποπτωκυϊαν, Ικπορθοί, των ανθρώπων €9 τα ορι; 
7Γ€φ€νγότων, και τι;ν χωράν κατα^ρομαίς λοίαν έποι- 

8 €Γτο, ττλην των ελευθέρων τούτους δ€ άφίει. 4κ &^ 
της Κώ άφικόμ€νος €« τι;ν Κνίδον νυκτο5 αναγκά- 
ζεται" ΰπο των Κνιδιων ιταραινουντων μη Ικβιβάσαι 
τους ναυτας, βίλλ' ωσπορ ^χεν πΧίιν ευθύς επ\ τάς 
των * Αθηναίων ναυς €ΐκοσιν, ας έχων Χαρμινος, €15 
των ^κ "^άμου στρατηγών, έφύλασσε ταύτας τάδ 
€?Γτά και (Γκοσι ναυς €κ τ^5 Π€λοποννι/σου προσπλε- 

4 ούσας, €φ' ασπβρ και ο *Αστυοχο9 τταρΙπΧοι, Ιττύ- 
θοντο δέ οί €ν τ^ %άμω €κ της Μ^^λον τον Ιπίπλουν 
αυτών, και η φυλακή τω Χαρ/^ινφ ΐΓ€ρι την %ύμην 
καΧ Χάλκην και 'Ρόδον και ΐΓ€ρι την Αυκίαν ην' η^η 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Η', ΜΒ'. 217 

γαρ Ίβσθάνετο και Ιν τη Καννω ονσας αυτάς, Ιπί- 42 
ιτ\€ΐ, ονν ωσπ€ρ €Ϊχ€ν Ίτρος την ^νμ,ην 6 ^Αστνοχος, 
πριμ ^κνυστοζ •γ€νΙσθαι, €ΐ ττως ττ^ριΧάβοι, ιτον μ€Τ€•• 
ωρονς τάδ ναυς. και αυτω υ€τ05 τ€ και τα €Κ του 
ουρανοί) $χ}νν€φ€\α ο^τα ιτλανησιν των ν€ων €ν τω 
σκοτ€ΐ και ταραχην τταρίσχε, και αρ,α τ^ Ιω δΐ€- 2 
σνασμίνον του ναυτικού, και του μίν φανερού ηΒτ^ 
οντος τοις ^Αθηναίοις, του ευωνύμου κίρως, του ΒΙ 
άλλου ΐΓ€ρι την νησον €Γΐ νλανωμ€νου, ίπαναγονται 
κατά τάχος 6 Χ,αρμΐνος και οι Αθηναίοι ίλασσοσιν 
η ταΓ9 «Γκοσι ναυσι, νομίσαντες, ασπ€ρ €φυλασσον 
νους, τάς απο τ^5 Καυνου ταύτας €7μαι. και ΐΓροσττε- 3 
σόντ€9 €υ^υς κατ€δυσίίν τ€ τρ€Γ5 και κατ€τραυμάτισαν 
αλλα$ και Ιν τω ^ργω ίττεκράτουν, μ€χρι ου Ινεφά" 
νησαν αυτοίς ναρά Βόζαν αί ττλείους των ν^ων καΐ 
πανταχόθεν άπεκλιβοντο. Ιπατα δ€ €5 φυγην κατά- 
στάντες ίζ μ€ν νους άπολΧύασιν, ταΓ? δ€ λοιτταις 
καταφ€υγουσιν ^5 την Ύεύτλουσσαν νησον, €ντ€υθ€ν 
δέ €5 Άλικαρνασόν. μ€τά δ^ τούτο οι μίν Π€λοποι/- 4 
νησιοι €ζ Κνίδον κατάραντ€ζ και $υμμιγ€ΐσών των 
€κ της Καυνου «ττα και €ΐκοσι νεών αυτοις (υμπά" 
σαις πλεύσαντες και τροτταϊον €ν τ^ %ύμΎί στησαντες 
πάλιν ^5 την ΚνίΒον καθωρμίσαντο* οι δέ Άίι;ναΓοι 43 
ταΐδ '€κ της ^άμου ναυσι ποίσαις, ως χ^σθοντο τα της 
ναυ/Ααχιας, ιτλ€υσαντ€5 €5 την ^υμην καΐ €πι μΙν το 
ίν τ^ Κνίδω ναυτικον οΰχ 6ρμησαντ€ς, ουδ* €Κ€ΐνοι 
^^Γ εκείνους, λαβόντ€ς Βε τα ίν ττ) ^υμτ/ σκευή των 
ν€ων και Αορύμοις τοις εν τ^ ηπείρω προσβαλόντες 
αττίπλευσαν 4ς την ΐ£ά/χον. 

^Αττασαι δ' ηΒη ουσαι Ιν τ^ Κνί8ω αι των Ιΐ€λο- 8 
ττοννησίων νη^ς Ιττεσκενάζοντο τε, ει τι Ιδίΐ, κάί Ίτρος 
τον ΎισσαφΙρνην, τταρε^ενετο γαρ, λόγους €ποιουντο 
οι €νδ€κα ανδρ€ς των ΑακιΒαιμονίων ΊΓ€ρί τε των τβη 
τειτραγμενων, ει τι μη ηρεσκεν αυτοΓς, και ΐΓ€ρι του 
μεΧλσντοζ ιτολεμου, δτω τρόπω άριστα και ζυμφο^ 
ρωτατα άμφστίροις νολεμησεται. /ιιίλιστα δ^ 08 218 ΘΟΪΚΪΔΙΔΟΪ 

Λιχας ^σκσπ'€ί τα ποιονμ€να, και τα9 σττονδα^ ουβε- 
Τ€ρας, οντ€ τάς Χαλκιδ€ω$ οΰτ€ τάς ©ηραμίνονς, €φη 
καλ,ως ζν^κίνσθαχ, οΛΛά δ€ΐνοΐ' €ίναι. €4 χωράς, όσης 
βασιΧευς και οι ιτρόγονοι ηρ(αν νρότ€ρον, ταυητ^ 
4 και νυν οί^ιώσ€ΐ κρατ€Γν• €ν€Γναι γαρ και νήσους 
άττάσας τταλιν δουλ£υ€ΐν και Θ€σσοιλιαν και Αοκρονς 
και τα Ι^'^χρί' Βοιωτών, και αντ €λ€υθ€ρίας αν Μι^ι- 
κην άρχην τοις "Ελλι/σι τους Αακ^^ιμονίονς 'ϊΓ€ρι- 
^€Γναι. €Τ€ρας ουν €Κ€λ€υ€ β€λτίονς στΓ€μδ£σβαι, ^ 
ταυταις γ€ ου χρησ€σθαι, ουΒΙ της τροφής ΙπΙ τούτοις 
^ΙσθοΛ ουδ€ν. αγανακτών δ€ ό μ\ν Τισσαφέρνης 
Α.^ άΊΓ€χωρησ€ν απ αυτών δι* οργής και Απρακτος, οι δ* 
€9 την *Ρόδον, €πικηρυκ€υομ€νων άπο τών δυνατωτάτων 
ανδρών, την γνωμην €ΐχον πλ^ΐν, €λπιζοντ€ς ν^σόν 
Τ€ ουκ αδύνατον και ναυβατων ΐΓληθ€ΐ και πεζω 
προσάζζσθαι, και α/ια ηγούμ€νοί αυτοί άνο της 
υτταρχούσης ζυμμαγίας δυνατοί €σ€σ^αι, Ύισσαφίρ- 

2 νι;ν /χι; αιτουντ€ς χρήματα, τρίφ^ιν τάς ναυς, ττλίυ- 
σαντ€9 ουν €υ^ύ5 ^ν τώ αυτώ χ^ιμωνι Ικ της Κνιδον 
και Ί^ροσβοΧοντ^ς Κα/Α€ΐρω τ^ς 'Ροδιας πρώτη ναυσΧ 
τίσσαρσι και €ν€νηκοντα Ιζ€φ6βησαν μίν τους χολ- 
Χούς, ουκ €ΐδότας τα ΤΓρασσόμ^να, και ίφευγον, άλλως 
Τ€ και άτ€ΐχίστου ούσης της νόλ€ως• ίΤτα ζυγκαΧί- 
σαντ€ς οι Λακ€δαί/χ,()νιοι τούτους τ€ και τους εκ τοΐν 
δυοΓν ΐΓθλ€θΐν, Λίνδου και Ίι^λυσου, 'ΡοδιΌυς ίπεισαν 
άποστήναι * Αθηναίων, και ιτροσεχώρησε 'Ρόδος Πε- 

3 λοΐΓονν»;σιΌις. οΐ δ' Ά^ναΓοι κατά τον καιρόν τούτον 
ταις €Κ της "Χάμου ναυσιν αΙσΘόμ€νοι έπλευσαν μεν, 
βουλόμενοι φθάσαι, και εφάνησαν πελαγιοι, ύστερ- 
ΐ7σαντ€ς δ€ ου -ττολλώ το μεν παραχρήμα απέπλευσαν 
ες Ιίάλκην, εντεύθεν δ* «ς 2α/Αον, ύστερον δ* εκ της 
Χαλκιάς και εκ της Κώ και €Κ της Χάμου τους ^πί'• 
πλους ποιούμενοι επι την 'Ροδον ίπολήϋΐονν. οι δέ 
χρήματα μεν εζελεζαν ες δυο και τριάκοντα τάλαντα^ 
οί ΙΙελοποννησιοι, παρά τών *Ροδιων, τα δ* άλλα 
ησυχαζον ημέρας όγδοι/κοντα, άν€λκυσαντ€ς τάς ναΰς. 2ΪΙΤΡΑΦΗ2 Η', ΜΕ'. 219 

*Εν 8έ τούτω και ίτι 7Γρότ€ρον, πρΙν €9 την 'Ρόδον 45 
αυτούδ άναστηναι, τάδε Ιπράσσετο, *Α\κφίά^ης 
μ€τά τον Χαλκιδ€α>9 θάνατον και την ίν Μιλτ/τω 
Ι^^χην τοις 'Π€λοτΓοννησίοΐζ υττοτττος ων και άιτ* 
αυτών άφικομίνης ΙττίστοΧης ττρος Άστνοχον Ικ 
Αακ€δαι/χ.ονος,ωστ' αποκτ€Ϊναι — ^ν γαρ και τω "Αγιδι 
Ιχθρος και άλλως αττιστος Ιφαίν€το — πρώτον μίν 
νποχωρ€Ϊ δεισας ναρά Τισσαφίρνην, Ιττειτα Ικάκου 2 
προς αυτόν, όσον εδυνατο /υιοίλιστα, των Πελοποννιτ-* 
σιων τα πράγματα, και διδάσκαλος πάντων 'γνγν6μ€νος 
την Τ€ μισθοφοράν $υν€Τ€μ€ν, άντι δραχμής * Αττικής 
ωστ€ τριωβολον,' και τούτο /ιιι/ ίυν€;(ώς, διδοσ^αι, 
λ€γ€ΐν Κ6λ€υων τον Ύισσαφίρνην προς αυτούς, ως 
Αθηναίοι €κ πλείονος χρόνου €πι,στημον€ς οντες του 
ναυτικού τριωβολον τοις εαυτών διδόασιν, ου τόσου- 3 
τον πενιΐξΐ δσον Γνα αυτών /χ.ι} οΙ ναυται εκ περιουσίας 
υβρίζοντας οί μ€ν τα σώματα χείρω εχωσιν, δαπα- 
νόιντες ες τοιαύτα άφ' ών *[ι/] ασθένεια ζνμβσΙν€ΐ, 
οί δε τάς ναυς άπολειπωσιν, ουχ υπολιπόντες ες 
ομηραίαν τον * προνφ€ίλόμ€νον μισθόν και τους 
τριηράρχους και τους στρατηγούς των πόλεων εδι- 
δασκεν ώστε δόντα χρήματα αυτόν πεΐσαι, ώστε 
ίυγχωρησαί ταύτα εαυτω, πλι/ν τών 2υρακοσιων• 
τούτων δε ^Έρμοκράτης, στρατηγός ων, τ/ναντιουτο 
υπέρ του παντός $υμμαχικου. τάς τε πόλεις δεο/λενας 4 
χρημάτων άτπ^λασεν, αυτός άντιλεγων ύπερ του Τισ- 
σαφέρνους, ως οι μίν .ΧΓοι αναίσχυντοι ειεν, πλουσι- 
ώτατοι οντες τών Ελλήνων, επικουρία δ' όμως σωζό- 
μενοι ά^ιοΰσι και τοις σώμασι και τοις χρημασιν 
άλλους υπέρ τ^ς εκείνων ελευθερίας κινδυνευειν τάς 5 
δ' άλλας πόλεις ίφη άδικειν, αί ες 'Α^ι;ναιους προτε- 
ρον η άποστηναι άνάλονν, ει μη και νυν και τοσαυτα 
και Ιτι πλειω υπέρ σφων αυτών ε^ελι;σουσιν εσφε- 
ρειν• τόν τε Ύισσαφερνην άπίφαινε νυν μεν, τοις 
ιδίοις χρ97/;ιασι πολε/Αουντ(ΐ, είκότως φειδο/χενον, ι^ν 
δε ποτέ τροφή καταβ-β παρά βασιλέως, εντελή αν- 220 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

τοΓ? άΐΓθδωσ€ΐν τον μισθον καΐ τάς 'η'όλ€ΐ$ τα €ίκατα 
46 ωψ€λησ€ΐν, 'παρ'βν€ΐ δ€ και τω Ύνσσαφ€ρν€ί μη αγαι^ 
€7Γ€ίγ€σθαι ΒιαΧνσαί τοί' 'ΐΓΟλ€^οΐ', μηΒΙ βουληθήναι 
κομίσαντα η να£ς Φοινισσας ασιηρ ναρ€σκ€υάζ€το, η 
'Ελλτ;σι- '7Γλ€ΐΌσι μισθον πορίζοντα, τοις αντοΐς της 
Τ€ γ^ς καΧ της θαλάσσης το κράτος Βοϋναι, Ιχ€ΐν δ' 
άμψοτίρους Ιαν διχα την άρχην, καΐ βασιΧ€ί €^€Γν€ΐ4 
α€ΐ €πΙ τους αυτού λνιτηρορυς τους ίτ^ρονς €νάγ€ΐν, 

Ι γ€νομ€νης δ* αν καθ* ίν της Ις γην καΐ θαΚασσαν 
άρχης, άπορ€ΐν αν αντον οίς τους κρατονντας ζνγκα- 
^αιρτ;σ€ΐ, ην μη αυτός βονληταχ /Α€γ<ίλι/ δαττάντ; καΐ 
κινδυνφ άναστάς 7Γοτ€ Βιαγωνίσαχτθαι,, €ντ€λ€στ€ρα 
&1 τα δεινά βραχά μορίω της δαπάνης και α/ΧΛ μετά 
της έαυτου άσφαΧ€ίας αυτούς π€ρι εαυτούς τους 

δ^Ελλι/νας κατατριψαι. €7Γΐτι/δ€ΐοΤ€ρους τ' €φη τους 
*Α^ΐ7ναιΌυς είναι κοινωνούς αυτω της αρχ^ς' ησσον 
γαρ των κατά γην Ιφί^σθαι^ τον λογον Τ€ ζυμφορω- 
τατον και το Ιργον έχοντας πολε/χειν τους /Αεν γαρ 
ίυγκαταδουλουν αν σφίσι τε αυτοΓς το τ^ς ^οιλάσοτ^ 
μ>ερος και Ικ^ίνω οσοκ εν τ^ /3ασιλεως "Ελλι^νες οΐ- 

4 κουσιν τους δε τουναντίον ΙΚευθ^ρώσοντας ηκ€ΐ.ν, 
και ουκ είκος εΤναι Λακεδαι/ϋΐονιΌυς άττο /χεν σ<^ών 
[των Έλλι/νων] ελευβερουν νυν τους "Ελλι/νας, άπο 
δ' εκείνων [των βαρβάρων^, ην *[μη ποτέ αυτούς] /λι; 
ε^ελωσι, /υιτ; ελευ^ερώσαι. τρήβειν ου ν εκελευε ίτρώ- 
τον άμφοτ€ρους, και άποτ€μόμ€νον ως μέγιστα άπο 
των *Αθηναίων επειτ τ/δ)/ τους ΠελοΐΓοννΐ7σ"ΐου5 
άτΓβιλλά^αι εκ Τ175 χωράς, και διενοειτο το πλέον 
ούτως ό Ύίσσαφ€ρνης, οσα γε αττο των ττοιου/λενων 
6 ^ν εικάσαι. τω γοϊρ Αλκιβιάδη δια ταύτα, ως ευ 
ττερι τούτων παραινοΰντι, ττροσ^εις εαυτόν ες πιστιν 
τι^ν τε τροφην κακώς επόριζε τοις Πελοττοννι^σιοις 
και ναυ/υιαχειν ουκ εια, άλλα και τας Φοινισσα^ 
φάσκων ναυς ^^ειν και εκ ττεριόντος άγωνιείσ^αι 
έφθειρε τά πράγματα, και τι}ν ακμην του ναυτικού 
αυτών αφείλετο> γ^νομίνην και πάνυ ίσχι^αν, τα τε 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΜΖ'. 221 

άλλα καταφαν€σ7€ρον η ωστ€ λανθάν€ΐν ου νροθ-υμως 
$νν€πολ(μ€ΐ. 

*0 δ€ *Αλκιβιά8ηζ ταύτα αίμα μίν τω Ύισσαφίρν^ι 47 
καΐ τφ )5ασιλ€Γ, ων παρ ίκ€ίνοις, άριστα €Ϊναί νομί" 
ζωΐί 7Γαρ^ν€ΐ, α/4α 3^ τι}ν €αυτοΟ κάθοΒον €5 τι;ν 
πατρίδα €πιθ€ραπ€νων, €ΐ8ω9, €1 /υιτ; Βίαφθ€ρ€Ϊ αντην, 
ΟΤΙ Ιστα& ιγοτ€ αντι^ π€ΐσαντι κατ€λ^€Γΐ'• πίΐσαι δ* 
ακ €νόμιζ€ /Ααλιστα €κ του τοιοιτου, €ΐ Τισσαφέρνης 
φαινοιτο αντ^ €7Γΐτΐ7δ(ίθ9 Λν, 6π€ρ και Ιτ/ίν^το, 
€ΐΓ€ίΒή γαρ γισθοντο αυτόν ισχύοντα παρ* αυτω οί €ν 2 
τ^ 2Εαμ>ω * Αθηναίων στρατιώται^ τα /Α€ν και Άλκι- 
βιάΒον ίτροσπήϋίψαντος λόγους €9 τους δυνατοίτατους 
αυτών άνδρας, ώστ€ μνησθηναι π€ρΙ αυτοΰ €ς τους 
β€λτίστονς των ανθρώπων, οτι €7γ* ολιγαρχία )βουλ€- 
τα4 καΐ ου πονηρία ουδέ δημοκρατία ττ^ ίαντον 
ΙκβαΧούστι κατ€λθων, και παράσχων ΎισσαφΙρνην 
φίΧον αύτοΓς ίυ|Α7Γθλιτ€υ€ΐν, το δ€ πλ/ον κ<ιι άπο 
σφών αυτών οι Ιν τ§ 2ά/λω τριήραρχοι τ€ τόϊν ΆΛ;- 
ναίων και δυνατωτατοι ωρμηντο €ς το καταλυσαι την 
^μοκρατίαν, και Ικινηθη πρ6τ€ρον Ιν τω στρατό- 48 
π€δω τούτο και ^ς την πόλιν εντεύθεν ύστερον ^λ^€ν• 
τψ τ€ *Αλκιβια&η Βιαβάντες τιν€ς εκ της "Χάμου ες 
λόγους ^λ^ον, και• υποτ€ΐνοντος αυτοΰ Ύισσαφερνην 
μεν πρώτον, έπειτα Βε και βασιλέα φίλον ποιησειν, 
€Ϊ μη&ημοκρατοΐντο, — οντω γαρ αν πιστ€υσαι μάλλον 
)^ασιλ€α, — πολλας Απιδας €Τχον αυτοί θ* εαντοΐς οί 
δυνατοί τών πολιτών τα πράγματα, οϊπερ και ταλαι- 
πωρούνται μάλιστα, ες Ιαυτους π€ριποιτ7σ€ΐν και τών 
πολεμίων επικρατησειν. ες τε την Χάμον ελθόντες 8 
ζννίστασάν τε τών ανθρώπων τους επιτηδείους Ις 
ζυνωμοσίαν και €ς τους πολλούς ^ν€ρώς ελεγον, οτι 
^ασιλ€ύς σφίσί ψίλος €σοιτο και χρήματα παρεζοί 
*ΑλκιβιάΒου τε κατελθόντος και μη Ζημοκρατουμενων» 
και ό μεν όχλος, €1 και τι παραυτίκα ηχθετο τοις 
• πρασσομενοίς, δια το €υπορον της €λπί8ος του πβιρα 
]9ασ(λ€(ι>ς αισίου ησύχαζεν οι δ€ ίυνιστάντ€ς την 
Π— 18 222 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ολιγαρχίαν, ΙΐΓ€ώη τψ ΊΓληθ€ί Ικοα^ξίνησαν, α?^ΐ9 

και σφισιν αντοΐς και τον εταιρικού τω '7Γλ€σνι τά 

8 απο τον *Αλκι/3ιά3ον Ισκόπονν. και τοις μ.€ν αλλοΐ9 
4φαιν€Τ3 €υτΓορα και ιτιστά, Φρννίχω δ€, στρατϊ/γω 
«ΓΙ διΠΊ, ούδ€Κ ηρ€σκ€ν, οίλλ* ο τ€ *Αλκι)8ιάδι;9, οΐΓ€ρ 
και ^ν, ονδα^ /ιιαλλον ολιγαρχίας ή ^μοκρατίας 
^ΐσθαι ^Β6κ€ΐ αΰτω, ουδ* άλλο τι (ΓκοΐΓ€ΐσ^<α ^ οτω 
τρόπω Ικ τον πα/50ντο« κόσμου την νόλιν μΜταστη* 
σας νττο των ίταιρων ιταρακλι^^ιΐς κάτ€£σι, σφίσι δ^ 
«■€ριθ7ΓΤ€ον €Τναι τοντο /ϋίαλιστο, οΐΓω9 /λι/ στασιάσω* 

4 σιν* [τω] )^ασιλ(ΐ τ€ ουκ €νπορον €7ναι και Π€λο- 
ΐΓονη;σιων 17^ ομοίως ^ν τ^ βαΧάσστ^ όντων καΙ 
ν6λ€ΐς Ιχόντων Ιν τζ αντου άρχ$ ου τος ίΧαχίστας, 
*Αθηναίοις προσθ€μ€ν<ίν^ οίς ου ΐΓΐστ€υ€ΐ, πράγματα 
€χ€ΐν, €ζ6ν Ώίλοποννησίους, νψ* ων κακόν ουδέν πω 

6 π€πονθ€, φίλους ποιήσασθαι, τάς Τ€ (υμμαχί8ας 
ΐΓΟλ€ΐ9, αίς νν€σχησθαι &η σφας ολιγαρχίαν, οτι δι/ 
και αυτοί ου ^μοκρατησονται^ €υ €Ϊδ€ναι ^^ δτ« 
ουδ^ /ϋίαλλον σφίσιν ονθ* αι άφ€στηκυίαι προσχω- 
ρησονται σί9 αι ύπάρχρυσαι β€βαι6τ€ραΛ. Ιίσονταί• 
ου γαρ βονλησ€σθαΛ αυτούς /ΐ€Τ όλιγαρχιίοις ^ δι/• 
μοκρατίας δουλ€υ<ιν /ϋίαλλον ^ /ϋΐ€β^ οποτίρον &ν 
τύχωσι τοχτων ^λ€νθ€ρους €Τναι• τους Τ€ κάλους 
κάγαθούς ονομαζόμενους οχ κ Ιλάσσω αυτούς νομίζειν 
σφίσι πράγματα παρίζ^ιν του ^μου, ποριστάς οντάς 
και Ισηγητάς των κακών τ^ δι//ιφ, ίζ ων τά πλείω 

β αυτούς ωφ€λ€Ϊσθαι• και το μεν Ιπ Ικ€ίνοις είναι, 
και άκριτοι αν καΐ βιαιότερον άποΟνησκ€ΐν, τον δ^ 
&ημον σφων τε καταφυγην €Τναι και Ικ^ίνων σωφρο" 
νιστην• και ταύτα παρ* αυτών των ζ^γων ίττιστα- 
μενας τάς πόλ€ΐς σαφώς αυτός €ΐδ€ναι, οτι ούτω 
νο/ϋΐι{[ουσιν• ουκουν Ιαυτφ γε των άπ* *ΑλκιβιάΒου 
49 και €ν τ^ παροντι πρασσομενων άρεσκ€ΐν ον^εν. οί 
δ^ ζυλλεγεντες των εν τ§ ζννωμοσία^ ωσπερ και το 
ιτρώτον αυτοΓς €δόκ€ΐ, τά τε παρόντα ΐΒεχοντο καΧ Ις 
τας Α^νας πρίσβεις ΤΙείσαν^ρον καΐ άλλους ιταρ- 2ΤΓΓΡΑΦΗ2 Η', Ν'. 223 

€σκ€υ<ίζοντο νΙμ'π€ΐν, οιπΰ^ π€ρι τ€ τ^9 του *Αλκι^5ι- 
άδου καθόδου πράσσοΐ€ν και της του €Κ€Ϊ 8ημου 
καταλύσεως και Τί5ν Ύισσαφέρνην φίλον τοις Άβι;- 
ναιοις ποιι/σειαν. γνους δ€ ό Φρύνιχος, οτι €σοιτο50 
ΐΓ€ρι τΐ7^ του Άλκι^ιάδου καθόδου λόγος και οτι 
Ά^ι^ναΓοι ενδε^ονται αυτήν, δεισας προς ττ^ν €ναντι- 
ωσίν των υφ' αυτού λ€χθ€ντων μη, ην κατέλ^, «ίς 
κωλυτι/ν οντά κακώς δρα, τρ€π€ται €πι τοιόνδε τι• 
π€μπ€ΐ ως τον Άστυοχον τον Λακεδαι/λονιων ναναρ- 2 
χον, €τι δντα τσΓ€ π€ρι ττ^ν Μιλι^τον, κρνφα €πι- 
στ€ΐλας, οτι Άλκι/?ιάδτ;ς αυτών τα ιτρώγματα φ^€ΐρ€ΐ, 
Ύισσαφ^ρνην *Αθηναίοις φίλον νοιών, και ταλλα 
σαφώς ίγγράψας• ζυγγνωμην δ* €ΐνοιι Ιαυτώ ίτ^ρΐ 
ανδρός πολ€μίον και /ιχ,ετά του τ^ς πόλεως ά$υμφόρου 
κακόν τι βουλ€υ€ΐν, 6 δέ Άστυοχος τον ^€ν 'Αλκι- 3 
βιάΒην, άλλως τ€ και ουκετι ομυοίως Ις χ€ίρας ιόντα, 
οΰδε δΐ€νο€ΐτο τιμωρίίσθαι, ανύ^θων δε ναρ αυτόν 
€ς Μαγν);σιαν και παρά Τισσαφίρνην α/χα λέγει Τ€ 
αυτοΓς τα ίπισταλίντα €κ της ^άμου και γιγνετα* 
αυτοΓς μηνυτής, προσίθηκί τ€, ως ελέγετο, ^πι ιδίοις 
κερδεσι Τισσαφερνει Ιαυτόν και περί τούτων και 
περί τών άλλων κοινούσ^αι* διόπερ και περί τ^ς 4 
μνσθοφορας ουκ εντελούς οΰστ^ς μσΧακωτέρως άνθηττ^ 
τετο. ό δε * Αλκιβιάδης ευθύς πε/ιπει κατά Φρυνίχου 
γράμματα ες τι)ν 2ά/ϋΐον προς τους ^ν τέλει οντάς, 
οία δεδρακε, και άζιων αύτον άνοθνησκ€ΐν. θορυ^ 
βούμ^ος δε ό Φρύνιχος και πάνυ, εν τφ /ιεγίστω 
κινδυνω ών δια το μήνυμα, αποστέλλει αυ^ις προς 
τον Άστυοχον, τά Τ€ πρότερα μ€μφ6μ€νος ότι ου β 
καλώς Ικρύφθη και νυν οτι όλον το στράτευμα το 
τών * Αθηναίων ίτοΐμος εϊη το έν τ]5 2ά/Αφ παρασχειν 
αυτοις Βίαφθ€ΐραι, γράψας καθ* έκαστοι, ατείχιστου 
ουσι;ς %άμον, ω άν τρόπι^ί αυτά πρά^ειε, και οτι 
άν€πίφθονάν οι τ^δι; είτ; περί τ^ς ψυχής δι* εκείνους 
κινδυνευοντι και τούτο και άλλο πάν δράσαι /ιάλλον 
^ υπό τών εχθίστων * αυτός ^ιαφθαρηναι. ό δ'51 224 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΥ 

^Αστύοχος μηνν£ΐ καΧ ταύτα τφ *Αλκφιά^, καΐ ώδ 
ΊτροΐβσΘίτο αίτον 6 Φρύνιχος άδικουκτα και όσον ου 
Ίταρονσαν αττο του *Αλκφι.άΒου ΊΓ€ρΙ τούτων €πΐ(Γτο- 
λην, αυτός προφθάσας τω στρατ€νματι €ζάγγ€λος 
γιγν€ται, ως οί ττολίμωι μέΧλονσιν, άτ€ΐ\ίστου ούσης 
της ^άμου, καΐ α/Αα των ν€ών ου ττασών Ινδον όρμου- 
σων, Ιτηθησ^σθαι τω στρατοπέ^ω, καΐ ταύτα σαφώς 
νατυσμίνος €ίη, και χρήναι Τ€ΐ\ίζ€ΐν Τ€ 2ά/υιον ώς 
τάχιστα καΐ ταλλα «ν φυλακή ίχειν ΙστρατΎ}'^€ΐ δ€ 
2 καΐ κύριος ^ν αύτος ττράσσων ταύτα, και οΐ μίν 
τον Τ€ΐχισμ6ν Τ€ ίΓα/)€σκ€υά{οντο καΐ €κ του τοιού- 
του, και ώς μέλλουσα, ^άμος θασσον €Τ€ΐχίσθψ αΐ 
δ€ πάρα του *ΑλκιβιάΒου €7Γΐστολαι ου πολύ ύστερον 
ηκον, ΟΤΙ προδιδόταν τ€ το στράτευμα ννο Φρυνίχου 
και οι πολέμιοι μέλλουσιν ίτηβησ^σθαι, Ζοζας δ^ 
ό *Αλκιβια^ης ου πιστός €Τναι, άλλα τα άπο των 
πολ€/Λΐων προ€ΐδα)ς τ<ρ Φρυνίχυ^ ώς ίυν€ΐδ()τι κατ' 
€\θραν άνατιθίναι, ουδ€ν ^λαι/τ«ν αυτόν, <ίλλά και 
ζυν€μαρτνρησ€ μάλλον ταυτά €σαγγ€ΐλας. 

52 Μ€τά δ€ τοΰτο *Αλκιβιά^ς μίν Ύισσαφίρνην 
. παρ€σκ«ι;αζ€ και αν€π€ΐβ€ν, όπως ψίλος Ισται τοις 

Ά^ναιΌις, δίδιότα /υιέν τους Πίλοπονη/σιους, οτι 
πλ€ΐοσι ναυσΐ των ^Αθηναίων παρησαν, βουλόμενον 
δ€ υμως, €ΐ δυναιτό πως, ττ^ισθηναι^ άλλως Τ€ και 
€π€ΐδ)/ τι)ν €ν τ^ Κνιδφ διάφορα ν π€ρΙ των Θηραμέ- 
νους σπονδών ^σ^€Τθ των Ιΐ€λοποννΐ7σιων— 17^17 γαρ 
κατά τούτον τον καιρόν «ν ττ^ *Ροδω όντων αυτών 
2 €γ€'γ€νητο — Ιν ^ τον του Άλκι^ιάδου λογον προτίρον 
€ΐρημ€νον π€ρι του €λ€υθ€ροϋν τους Λακ€δαι/ϋΐονιους 
άπασας τας πολ€ΐς ΙττηΧηθευσ^ν ο Λιχας, ου φάσκων 
άν€κτον «Τναι $υγκ€ΐσθαι κρατ€ΐν /?ασιλ€α τών πό- 
λ€ων, ων ποτ€ και προτερον η αυτός ι; οΐ πατέρες 
ηρχον. και ο /Α€ν * Αλκιβιάδης, άτ€ π€ρΙ μεγάλων 
άγωνιζόμ€νος, προθύμως τον Ύισσαφίρνην βεραπευων 

53 προσ€Κ€ΐτο• οι δ€ ^€τά του Π£ΐσάνδρου πρέσβεις 
των * Αθηναίων άποσταλέντες εκ της 2ά/Αου, άφικο- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΝΔ'. 225 

μ€νοι 69 τάς Ά0ι;να9, λάγονς Ιττοιονντο Ιν τω ^ημω 
Κ€φαλαιονντ€ς €Κ πολλών, μάλιστα δε ως €^€0; αυ- 
τοΐζ 'ΑΧκφίάΒην καταγαγονσι, και μη τον αντον τρό- 
πον ^μοκρατονμένοίζ, βασιλέα τ€ ζυμμαχον ^χ€ΐν 
και ΠελοίΓονντ/σιων π€ρνγ€ν€σθαι, άντιλεγοκτων δέ 2 
ΊΓολλών και άλλων 7Γ€ρι τη^ δημοκρατίας, και των 
*Αλκιβιά8ον α/Αα Ιγθρων Βιαβοωντων, ως Βεινον €ίη, 
€1 τονς νόμους βιασάμενος κάτ€ΐσι, και Ευ/ι,ολπιδών 
και Κ,ηρνκων π€ρι των μυστικών, δι* αττερ ίφυγε, 
μαρτυρομενων και «ττι^ειαζόκτων μη κατάγ€ΐν, 6 Πει- 
σαν^ρος παρελθών προς πολλην αντιλογίαν και 
σχΕτλιασμον ηρωτα Ινα ΐίκαστον παράγων των άντι- 
λεγόντων, €ΐ τίνα ελττίδα €χ€ΐ σωτηρίας τ^ πόλει 3 
ΙΙεΧοποννησίων ναυς Τ€ ουκ έλασσονς σφων Ιν τ^ 
θαλασσή άντιπρωρους Ιχόντων και 7Γθλεΐ9 ζυμμαχί- 
δα5 πλείους, )βασιλ€ω5 τ€ αυτοΓί και Τισσαφέρνους 
χρήματα παρεχόντων, σφίσι τ€ ουκετι όντων, ει μη 
τις πείσει βασιλέα μεταστηναι παρά σφάς, οπότε 4 
δε μη φαίησαν ερωτώμενοι, εντανβα δι) σαφώς ελεγεν 
αυτοΓς δτι "τούτο τοίνυν ουκ εστίν ημίν γενέσθαι, ει 
μη πολιτευσομεν τε σωφρονίστερον και ες ολίγους ' 
μάλλον τάς αρχάς ποιησομεν, ινα πιστευη ημΤν 
βασιλεύς, και μη ττερι ττολιτειας το πλέον βουλευ- 
σομεν εν τω παρόντι η περί σωτηρίας — ύστερον γαρ 
εζεσται ημΐν και μ€ταθεσθαι, ην μη τι άρεσκη — 
*Αλκιβια8ην τε κατάζομεν, ος μόνος των νυν οΙός τε 
τούτο κατεργάσασθαιΓ 6 δε Βημος το μεν πρώτον 54 
ακουων χαλεπως ίφερε το περί της ολιγαρχίας* σα- 
φώς δε διδασκό/ι,ενος υπο του Πεισάνδρου μη εΤναι 
αλλι;ν σωτηρίαν, δεισας και άμα ελπίζων ως και 
μεταβαλεΐται, ενεδωκε. και εψηφίσαντο πλενσαντα 2 
τον Πεισανδρον και δέκα άνδρας μετ αυτού πρασσειν, 
Οίτη &ν αυτοίς Βοκόίη άριστα ε$ειν τά τε προς τον 
Τισσαφερνην και τον Άλκι^ιάδτ/ν. άμα τε Βιαβα- 
λόντος και Φρυνιχον του Πεισάνδρου τταρελυσεν ο 
Βημος της άρχΎ}ς και τον ζυνάρχοντα '^κιρωνίΒην, 226 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

άντ€ΊΓ€μφαν Ά στρατηγούς ίπΐ τάς νανς Διο/Λ€δοηΓα 
8 και Αγοντα, τον ΒΙ Φρννίχον ο Τΐ€ίσανΒρος, φάσκαχν 
"Ιαυσον ιτροΒονναι καΐ *Αμ6ργην, Βί€βαλ€ν, ου νομίζων 
€πιτηΒ€ΐον €Τναι τοις προς τον *Α\κιβίάΒην πρασσο- 
μίνοις. καΧ 6 μίν ΤΪ€ίσανΒρος τάς Τ€ (ννωμοσίας, 
αϊπ€ρ ^τυγχανον νροτ^ρον €ν τ^ π6λ€ΐ ουσαι ΙπΙ 
δικαις και αρχαΐς, απασας €ΊΓ€\θων και ^αρ(ΐκ€λ€ν- 
σάμενος, οττως ζυστραφίντες και κοιίφ βουλ€υσάμ€νοί 
καταΧύσονσι τον Βτμον, και ταλλα ?Γαρασκ€υάσας 
ΙτΓΐ τοις τταρουσιν ωστ€ μηκ€τι Βιαμίλλ€σθαί, αυτο$ 
/υΐ€τά των δ€κα ανδρών τον πλονν ω$ τον Ύισσαφέρνην 
ΐΓοιεΓται. 

55 *0 δ€ Λ€ων και Διο/Χ€δων Ιν τω αντω \€ίμωνι 
άφι-•/χ€νοι ιξίδϊ/ €ίΓΐ τάς των * Αθηναίων νανς Ιπίπλονν 
τζ *Ρόδφ ^ΤΓοιι/σαντο. και τάς ματ νανς καταΧαμβά- 
νουσιν αν€ΐλκυσ/χ€να5 των Πελοποννι/σιων, €5 δ€ ττ;ν 
γην άττόβαχτίν τίνα ΊΓθίησάμ€νοι και τους Ίτροσβοηθη- 
σαντας 'Ροδιων νικτ;σαντ€5 μάγτι άττεχωρησαν €ς την 
Χάλκϊ^ν, και τον πόλεμον εντεύθεν μάλλον ή 4κ της 
Κω ίΤΓΟιουντο• ενφνλακτότερα γαρ αντοΤς Ιγίγνετο, 
€1 τΓοι απαιροι το των Πελοττοννι/σίων ναυτικόν. 

Ι '^Ιίλθε δ* Ις την 'Ρόδον και Η€νοφαντιδα5 Λοίκων 
τταρα Πεδαριτου «κ Χίου, λέγων οτι το τείχος των 
* Αθηναίων η8η ενιτετελεσται, και €1 μη βοηθτ,σουσι 
•πάσαις ταις ναυσιν, άττολειται τα εν Χιω πράγματα, 

8 οί δέ διενοοΰντο βοηθησειν. εν τούτω δε ο Π«δά- 
ριτος αυτός τ€ και το ίτερι αυτόν ετηκονρικον έχων 
και τους Χιους ττανστρατια προσβολών των * Αθηναί- 
ων τω ΤΓ€ρ\ τάς ναυς ερνματι αίρει τε τι αυτοΰ και 
νεών τίνων άνειλκυσ/ιενων Ικράτησεν• επεκβοηθψ 
σάντων δε των * Αθηναίων και τρελαμένων τους ΧιΌυς 
πρώτους νικαται και το άλλο το περί τον Πεδάριτον, 
και αυτός αποθνήσκει και των Χιών πολλοί και όπλα 

56 ΙΚηφθη πολλά. Μετά δε ταύτα εκ τε γης και 
θαλάσσης οι ΧΓοι Ιτι μάλλον ^ πρότερον έπολιορ- 
κουντο, και ό λι/^ος αυτόθι ην μΙγας, 2ΤΙΤΡΑΦΗ3 Η', ΝΖ'. 227 

Οι 8€ 7Γ€ρί τον Π€ΐσανδρον * Αθηναίων νρ€σβ€ΐ$ 
άφίκόμενοι ως τον Ύισσαφψνην λάγονς ποιούνται 
ίΓ€ρΙ της ομολογίαζ, * Αλκιβιάδης δ€ — ου γαρ αντψ 2 
πάνυ τα απο Τισσαφέρνους ^€^αία ην, φοβονμίνου 
τους Ή^λοΊΓοννησίους μαΧλον και €τι βουλομ^νου, 
καθά7Γ€ρ και υπ Ικτίνου €8ώάσκ€Τ0, τρίβην αμφό- 
τερους — τρ€ΊΓ€ται ίπΐ τοι6ν^€ €?δο$, ωστ€ τον Τισσα- 
φ€ρνην ως /ϋΐ€γιστα αΐτουντα τταρά των * Αθηναίων μη 
ξυμβήναι. Βοκ€Ϊ §€ μοι και ό Τισσαφέρνης το αυτό 3 
βουληθηναι, αυτός μεν δια το δ€05, ό δ' * Αλκιβιάδης, 
€π€ΐδτ; ίωρα εκείνον και ώς ου ζυμβασείοντα, Βοκεΐν 
το7ς ^Αθηναίοις εβουλετο μη αδύνατος είναι '7Γ€Γσαι, 
αλλ* ώς νεττενσμενω ΤισσαφΙρνει και βουλομένω 
προσγωρησαι τους * Αθηναίους μη ικανά διδοναι. 
|/τ€ΐ γαρ τοσαυτα υπερβάλλων 6 * Αλκιβιάδης, λέγων 4 
αυτός υπίρ παρόντος Τισσαφέρνους, ώστε το των 
* Αθηναίων, καίπερ επι πολύ ο τι αιτοίη ζυγχωρούν" 
των, όμως αίτιον γενέσθαι* Ίωνίαν τε γαρ πάσαν 
η$ίουν διδοσ^αι και αυ^ις νήσους τε τάς επικειμένας 
και άλλα, οΤς ουκ εναντιουμένων των * Αθηναίων τέλος 5 
ίν τ^ τρίτη η^ ξυνό^ω, ^είσας μη πάνυ φωραθη 
αδύνατος ών, ναυς ηζίου εάν βασιΚέα ποΐ€ΐσθαι και 
9Γαρα7Γλ€Γν τι^ν Ιαυτών γ^ν οπη αν και οσαις αν βου-' 
ληται» ενταύθα δι} ουκέτι τι, αλλ* άπορα νομίσαντες 
οί * Αθηναίοι και ύπο του Άλκι^ιαδου εζηπαττσθαι, 
δι' όργης απελθόντες κομίζονται Ις την 2ά/χον• 

Τισσαφέρνης δέ €ΰ^υς μετά ταντα και εν τω αυτω 57 
χ€ΐ/χώνι παρέρχεται ες την Καυνον, βουλόμενος τους 
ΤΙελοποννησίους πάλιν τε κομίσαι ες την Μιλι/τον 
και ξννθήκας ετι αλλάς 'ϊΓθΐι;σά/Λ€νος, ας αν δυνι^ται, 
τροφην τε παρέχειν και μη ιταντάττασιν έκπ€πολε•' . 
/Α^σίαι, δ€διώς μη, ην άπορώσι πολλαις ναυσι τ^ς 
τροφής, ή τοις *Αθηναίοις άναγκασθέντες ναυμαχείν 
ησσηθώσιν η κενωθεισών των νεών άνευ ίαυτοΰ γένη• 
ται τοις *Αθηναίοις ά βσύλονται, ετι δβ εφοβεΐτο 3 
/λάλιστα μη της τροφής ζητήσει πορθησωσι την 228 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

^€ίρον, ΐΓοίντων ονν τούτων λογισ/Α^ καΧ τρονοιχ;^ 
ωσΊΓ€ρ ^βονλ^ΓΟ Ιττανισονν τους ΈλΛι^νας νρος 
άλΧηλονς, μ€Γαπ€μλ\/άμ.€νο^ ονν τους ΠΑοπονη/σίους 
τροφην τ€ αυτοΓς δίδοκτι και σπονδας τριτας τάσδ€ 
σπ€νδίται. 
58 '^Ύρίτω καΐ δ€κάτ(ρ €Τ€ΐ Δαρ€ΐου β<ισιΧ€ύοντος, 
€φορ€ύοντος δ€ *Αλ€^ί7ΠΓί8α €ν Αακ€&αίμονι^ ξυνΟηκοΛ. 
€γ€νοντο α^ Μαιάνδρου ?Γ€διφ Λακιδαι/ϋονιων καΐ 
των ζνμμάχων ιτρος Ύκτσαφίρνην και *\€ραμΙνην 
ΚΛί τους Φαρνάκου ιταΐδας 7Γ€ρι των β(κη\ίως ττραγ- 

I μάτων και Λακ€δαι/λονίων και των ζυμμαχων. χωράν 
ττ}ν βακΓίΧίως, οση τ^ς Άσιας €στι, βοίσιΧίως €ΐναΐ' 
και π€ρι Τ175 χωράς τ^ς Ιαυτου βον\€υίτω βασιλεύς 
όπως βούλνται. Λοικ€δαι/χονιους δ€ και τους ^/α- 

* /ϋΐάχους /ιαι) ί€ναι €πι χωράν τι}ν /3ασιλ€ως €1γι κ(ΐκω 
μη8€νί, μη^^ βασιλέα €πι τι^ν Λ<ικ€δαι/Μ>νιων /ϋΐτ;δ^ 

8 των ξνμμάχων Ιττι κακω μιφ^νί. ^ν δ€ τις Α(ΐκ€- 
δαι/χ,ονιων ^ των (νμμά\ων Ιττι κακφ ι^; ^ιτι τι}ν 
/9ασιλ€ως χώραν, Λ<ικ€δαι/Λονιους κοα τους ζνμμαχονς 
κωλυ€ΐν* και ^ν τις €κ τ^ς βασίΧΙως ιτ/ €7γι κ(ΐκ^ 
€7Γΐ Λ(ΐκ€δαι^νιους ^ τους ζνμμάχους, ^ασιλ€υς 
κωλυέτω. τροφην δ^ ταις ναυσι ταις νυν τταρουσαις 
ΎισσαφΙρνην ναρ€χ€ΐν κατά τα $υγκ€ίμ€να μ€χρι αν 

4 αί νΐ7*ς αι ^ασιλ€ως Ιλίωσιν Λακ€δαι/ϋΐονιΌυς δ^ 
και τους ζνμμάχονς, ίττην αί )3(ΐσιλ€ως νή€ς αφίκων- 
ται, τάς Ιαυτών ναυς ';7'' βούλωνταχ τρίφειν, €ψ' 
ΙαυτοΓς €7ναι. ^ν δ( π(ζρά Τισσαφ€ρνους λαμβ(ίν€ΐν 
ίθΐλωσι την τροφην, Τισσαφ€ρνην τταρίχειν, Λακ€- 
δαι/Αονίους δ€ και τους ζυμμάχονς Τ€λ€υτώντος του 
πΌλ€/Αου τα χρήματα Ύισσαφ€ρν€ΐ άποδοΰναι, όπόσα 

5 αν λάβωσιν. Ινην δ€ αί )9ασιλ€ως νΐ7^^ άφικωνται, 
αι Τ€ Λακ(δαΐ|Αον(ων νΐ7^^ '^^^ ^^ '^'^^ ζνμμάχων και 
αί βασιλ€ω<; κοινή τον ττοΧ^μον πολ€μονντων, .καθ* 
ο τι αν Ύισσαφ€ρν€ΐ Βοκ}! και Λακ€δαι/χ,ονιΌις και 
τοις ζνμμάχοις. ην δ€ καταλυ€ΐν βονλωγται «νρος 
* Αθήναιον^, ^ν όμοίω καταλύ^σθαιΓ ^^ -^^^^ΟΟ^^^^ 2ΤΓΓΡΑΦΗ2 Η', Νθ'. 229 

ΑΣ μ€ν στΓονδαΙ αΰται εγά/οντο, και μετά ταντα59 
ναρεσκευάζετο Τισσαφέρνης τάς τ€ Φοινισσα^ ναυς 
αζων, ^ωσπερ είρητο, καΐ ταλλα, οσα περ νττεσχετο, 
και εβσύλετο παρασκευαζόμενος γοΰν Βηλος €Τναι• 
"ΒοούτοΙ δ^ τελευτωντοζ η^η του χειμωνος ΏρωπονΟΟ 
€ΐλον προ^οσίφ * Αθηναίων εμφρουρσυντων, ξύνε- 
Ίτρα^αν δ€ *Έρετρίεων τε οίνΒρες και αυτών Ώρωπιων, 
ετΓφουλενοντες άποστασιν της Ευβοίας• εττι γαρ τγ) 
Ερέτρια το χωρίον ον αδύνατα ην * Αθηναίων Ιχόντων 
μη ον μεγάΧχί βλάπτειν και Έρβτριαν και την αλλην 
Έυβοιαν. έχοντες ονν η^η τον ^Ωρωπον άφικνουνται 3 
€5 'Ρόδον οι 'Ερετριης, εττικαλούμενοι ες την Έυβοιαν 
τους ΤΙελοποννησίονς. οι δέ ιτρος την της Χίου . 
κακουμενης βοηθειαν μάλλον ωρμηντο, και αραντες 
9Γάσαΐ9 ταΐς ναυσιν εκ της 'Ροδου €7Γλ6ον. και γενό- 3 
|Α€νοι ^€^1 ΤριότΓίον καθορωσι τάς των * Αθηναίων 
ναυς 'ττελαγίας άπο της "Κάλκης ττλεούσας• και ως 
σί^ετεροί αλλι/λοις €Τ€7Γλ€ον, άφικνουνται οΐ μεν ες 
την ^άμον, οΐ δ' €5 την Μίλητον, και εώρων ουκετι 
άνευ ναυ/Ααχιας οΓόν τ €Τναι €5 τι^ν Χιον βοήθησαν 
και 6 χειμων Ιτελευτα ούτος και €ΐκοστον Ιτος τω 
νολεμω ετελεύτα τφδ€, ον &ονκυ^ί8ης (υνεγραψεν. 

Του δ' ίπιγιγνομενου θέρους αμα. τω ^ρ* €υ0ύ5 61 
άρχομενω Δ€ρκυλιδα« τε, άνηρ Σπαρτιάτης, στρα- 
τιάν έχων ου πολλην παρεττεμφθη πεζή εφ* Έλλψ 
σπόντον 'Άβυ^ον άποστησων — €ΐσΙ δ€ Μιλησίων 
άποικοι — και οί ΧΓοι, εν οσω αυτοΓϊ <> *Αστνοχος 
ηπορει όπως )3οΐ7^>;σοι, ναυμαχ^σαι, πιεζρμενοι τ^ 
πολιορκία, ηναγκάσθησαν. ετυχον δ* €τι εν 'Ροδω 3 
οντο5 *Αστυόχου Ικ της Μιλι/τον Αεοντά τε, άνδρα 
ίτταρτιάτι/ν, δς Άντισ0€ν€ΐ επιβάτης ζυνεξηλθε, 
τούτον κεκομισμενοι μετά τον Ώε^αρίτου θάνατον 
άρχοντα και ναυ5 8ω^κα, αι Ιτυχον ψυλακ€5 Μίλι;- 
τον ουσβα, ων ^σαν Θουριαι πέντε και ^υρακοσιαι 
τέσσαρες και μία ΆναϊΓτις και ^ια Μιλησία και 
Αεοντος μία. επεζελθόντων Βε των Χιών ΐΓανδΐ7//ΐ€ΐ 3 230 ΘΟΤΚΤΔΤΔΟΤ 

καΐ καταλαβόντων τι Ιρνμνον χωρίον και των ν€ων 
αυτοΐς αίμα ίξ και τριάκοντα ΙπΙ τάς των Αθηναΐωΐί 
δυο καΐ τριάκοντα αναγαγο/Λ€νων Ινανμάχησαν και 
καρτ€ρας γενομένης ναυμαχίας ουκ ίλασσον €χοντ€ς 
€ν τζ ^γω οι ΧΓοι και οι ξ;υμμαχοι^ — η^η γαρ και 

62 6φ^ ην,~^ν€χωρησαν ^ς την νόλιν, μετά δ€ τούτο 
ευθύς τον ΑερκυλίΒου νεζη εκ της Μιλι/του ναρεξ' 
εΚθοντος^ "Αβυ^ος Ιν τω 'Ελλτ/σττόντω αφίσταται 
Ίτρος Δ€ρκυλι3αν και Φαρνάβαζον, και Αάμψακος 
Βυοΐν ημεραιν ύστερον, '^τρομβιχί^ης δ* Ικ της 
Χίου ιτυθόμενος κατά τάχος βοηθησας ναυσιΐ' 'Α^ι;- 
ναίων τεσσαρσι και εϊκοσιν, ων καΐ στρατι<ϋτιδ€» 

2 ήσαν ΟΊτλίτας άγουσαι, επεξελθόντων των Λα/ιψα- 
κηνων μάχΎ) κρατησας και αντο)3θ€ΐ Ααμψακον ατ€ΐ- 
χιστον ουσαν ίλων, και σκευή μεν και άν^ράποΒα 
άρναγην ττοιησάμενος, τονς δ* Ιλευθέρους Ίτάλχν 
κατοικίσας, επ "ΑβυΒον ηλθεν. και ώ? ούτε νροσε- 
χωρούν ουτ€ νροσβάΧΚων €δΰνατο ίλεΐν^ ες το 
άντιττερας της Ά^βυδου άνσττλευσας Ί,ηστόν, νόλιν 
της "Χερσονήσου, ην τότ€ Μ^δοι €Τχον, καθίστατο 
φρούριον και φυλα^^ην του ναντος '^ΧλησΊτόντον. 

63 *£κ τοντω δ€ οι ΧΓοι τε θαλασσοκράτορες μάλλον 
εγενοντο^ και οι Ιν τ^ Μιλητω και ο *Αστυοχος πυθά- 
μενος τα '7Γ€ρι της ναυμαχίας και τον "ΧτρομβιχίΒην 
και τάς ναΰς ά7Γ€ληλυθότα Ιθάρσησε. κοΧ τταρα• 
νΧευσας δυοΓν ν€θΓν *Αστυοχος Ις Χίον κομίζει αυ- 
τό^€ν τάί ναυ? και ^μττάσαις η^η επίπλουν ποΐ€Ϊται 
επι την Ζίΐμον και ως αυτ<^ οια το αλλ7;Αοΐ5 υττο- 
πτως ^χειν ουκ άντανηγοντο, άπεπλ€υσε πάλιν €5 την 

2 Μιλητον, ύπο γαρ τούτον τον χρόνον και Ιτι προ- 
τερον η εν ταΪ5 *Α^ι^ναΐ5 δημοκρατία κατελύετο. 
επειδή γαρ οι '7Γ€ρι τον Π€ίσανδρον πρέσβεις παρά 
τον Τισσαφέρνους ες την 2ά/Λον ηλθον, τα τ εν αυτω 
τφ στρατ€νματι Ιτι βφαιότερον κατέλαβαν, και 
αυτών των "^αμίων προτρ€\Ι/άντων τους δυνατούς 
ώστε π^ιράσθαι μετά σφων ολιγαρχηθτ^ναι, καίπερ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΕΔ'. 231 

ίπαναστάντ€ζ αυτοί αλλ77λοΐ9, ϊνα μη ολιγαρχώνται, 3 
καΐ Ιν σφίσιν αυτοίδ α/ι,α οί Ιν τ^ 2α/Αω τών 'Α^ι;- 
ναίων κοινολογονμενοι ΙσκΙχ^/αντο *Αλκφίά^ν μίν, 
€7Γ€4δι/ 7Γ€ρ ού βούλεται Ιάν — και γαρ ουκ Ιπιττ/δαον 
αυτόν €Γναι €5 όλνγαφχίαν ΙΚθ€ίν — ^ αυτουδ δ^ Ιπ\ 
σφων αυτών, ωζ η&η και κινδυν€υοντα99 οραν δτω 
τρόπω μη αν€θησ€ται, τα πράγματα, και τα του πο- 
λέμου αίμα άντ€χ€ΐν, και Ισφ€ρ€ΐν αντονς €Κ των 
ίδιων οίκων προθνμως χρήματα και ην τι άλλο δ€27, 
«09 ονκίτι άλλοις η σφίσιν αυτοΓς ταλαιπωρούνται. 

Παρ(ΐκ€λ€υσά/ϋΐ€νοι ουν τοιαύτα τον μ\ν Π€ΐ<Γαν- 64 
δρον €υ^υ5 τσΓ€ και των πρίσβ^ων τους ημ(σ€ΐζ 
άπεστίλλον €'7γ' οίκου πράζοντας τάκ€Γ, και €Ϊρητο 
αυτοΓς των ύτπ/κόων 'ΐΓΟλ€ων αΓς αν προσίσχωσιν 
όλιγαρχίαν καθιστάναι* τους δ* ημίσ€ΐς €ς ταλλα τα 
νπηκοα χωρία άλλους αλλι; Βΐ€π€μπον, και Διοτρ€- 
ψτ/ν, δντα -ττερι Χιον, 'βρημίνον δ^ €ς τα €^1 ®ρ^κης 
αρχ€ΐν, απ€στ£λλον €πι ττ^ν άρχην. και αφικ()/ΐ€νος 2 
^ς ττ/ν ®άυσον τον Βημον κατ€λνσ€, και απίλ^οντος 
αυτού οΐ Θάσιοι δ€υτ€ρω /Α7;νι μάλιστα την πόλιν 
€Τ€ΐχιίον, ως τ^ς /Α€ν /ϋΐ€τ* Αθηναίων αριστοκρατίας 
ουδ€ν Ιτι π•ροσδ€θ/Λ€νοι, τι}ν δ' άπο Λακ€δαι/Αονιων 
€λ€υί€ρίαν οσημίραι προσ^€χ6μ€νοι• και γαρ και 
φυγτ; αυτών Ι^^ω ^ν ύπο τών * Αθηναίων παρά τοις 
Ώ€λοποννησίοις, και αυτί; /Α€τά τών €ν τι/ π<)λ€ΐ 
€πιτη^€ίων κατά κράτος €πρασσ€ ναυς Τ€ κομίσαι καΧ 
την Θάσον άποστησαι, ζννίβη ουν αυτοΓς /υιάλιστα 3 
α Ιβονλοντο, την πόλιν Τ€ ακινδύνως όρθονσθαι και 
τον ^αντιωσό/Α€νον ^ημον καταΧ^λυσθαι. π€ρΙ μ€ν 
ουν την Θάσον τάναντια τοις ττ^ν ολνγαρχίαν καθίτ 
σταχτί των *Κθηναίων €γ€ν€Τ0, δοκ€Γν δε //οι και €ν 
άλλοις νολλοις τών υπηκόων σωφροσννην γαρ λα- 
βουσαι αΐ πόλεις και άδειαν τών πρασσομίνων Ιχωτ 
ρησαν Ιπ\ την αντικρυς ^λευθερίαν, την άπο των 
Αθηναίων υπουλον αυτονομίαν ου προτιμησαντ€ς. 

Οι δ* άμφΐ τον Πείσανδρον παραπλέοντες τε, ώσ- 65 232 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

7Γ€ρ έΒ^Βοκτο, τους ^μονς Ιν ταις τΓΟλ€σι κατ€λνον, 
και α/ΧΛ Ιστιν αφ* ών χωρίων και όττλιτας €;(θντ€ς 
σφίσιν αυτοΓί $υμμάχον^ ηλθον €9 τάς Ά^νας. 
και καταλαμβάνονσι τα 'ϊΓλ€Γστα τοις €ταιροΐ5 τρο- 

8 €φγασμ€να, καΧ γαρ *Ανδροκλ€α Τ€ τίνα, του Βημου 
μαλίστα '7Γρο€στώτα, ίϋστάκτ€5 τΐί'€9 τώμ ν€ω7€ρων 
κρνφα α7Γθκτ€ΐνουσιν, οσΊΓ€ρ καΐ τον *Αλκιβι.ά8ην 
ονχ ηκιστα €$ηλασ€ν, και αυτόν κατ α/χψότ€ρα, Τ175 
Τ€ Βημαγωτγία^ €ν€κα και οί<)ρ.€νοι τω Άλκι)8ιάδϊ; «ό^ 
κατιόντι και τον ΎιχτσαφΙρνην φίλον νοιήσοντί χα- 
ρΐ€Ϊσθαι, μαλλόν τι ^ιίφθ^ιραν και άλλους τινάς 
αν€πιττ7δ€ΐου$ τω αυτω τρόπω κρνφα ανάλωσαν. 

8 λόγος τ€ €κ του φαν€ρον χροσίΐργαστο αιτοΓς ως 
ουτ€ μΛσθοφορητίον €ΐη άλλους η τους στρατ€υο- 
μ€νονς, ουτ€ μ^θ^κτίον των πραγμάτων πλ€ίοσιν η 
'7Γ€ντακισχιλιοις, και τούτοις οι αν μάλιστα τοις τ€ 
66 χρημασι και τοις σώ/ιασιν ωφ€λ€ΐν οίοι τ€ ώσιν. ην 
δ€ τούτο €υπρ€7Γ€ς προς τους πλ€ΐους, ^π€ΐ €ί€ΐν γ€ 
τι^ν ττόλιν οΐπ€ρ και μί,θιστάναι €/Λ€λλον. Ζημος 
μίντοι όμως Ιτι και βονλη ή άττο του κνάμον ίυν€- 
λ€γ€το• Ιβούλενον δέ ουδέν ο τι /αϊ} τοις ίυν€στώσι 
8οκοίη, αλλά και οι λ€γοντ€ς €Κ τοντων ^σαν και τα 

2 ρηθησόμ€να πρ6τ€ρον αυτοΓς προνσκ^πτο, άντΐΚ.€γΙ 
Τ€ ουδ€ΐς €τι των άλλων, δ€διως και όρων τΓοΧν το 
ίυν€στι;κ<)ς• €ΐ δβ τις και άντ€ΐνοι, €υίυς Ικ τρόπου 
τινός €πιτη^€ίου τ€θνηκ€ΐ και των δρασαντων ουτ€ 
ζητησις, οντ, €ΐ υ7Γοπτ€υοιντο, δικαιωσις €γιγν£το, 
<ίλλ ι/συ;(ΐαν «ιχίν ό δ^/Αος και κατάπΧ-ηζιν τοιαυτην 
ώστ€ Κ€ρ^ος 6 μη πάσχων τι βίαιον, €Ϊ και σιγωη, 

8 ένόμιζ€, και το ζνν€στηκ6ς πολύ πλ€ον ηγονμ€νοι 
€ΐναι ^ όσον €τυγχαν€ν δν ησσωντο ταις γνώ/Ααις, και 
€ζ€νρ€ίν αυτό [οίδυνατοι όντ€ς] δια το μίγ^βος της 
πόλεως και δια τι^ν <]ίλλΐ7λων άγνωσιαν ουκ «Τχον. 
κατά δ€ ταυτό τούτο και προσοΧοφνρασθαί τινι 
αγανίχκτί/σαντα, ώστ€ άμννασθαι ΙπιβονΚ^νσαντα^ 
αδύνατον ^ν• ^ γάρ άγνώτα αν €υρ€ν, ω φ€ΐ, η γνω- 2ΤΙΤΡΑΦΗ2 Η', 5;Ζ'. 233 

ριμον ατΓίστον αλλτ/λοΐ5 γαρ α7Γαι/τ€? νπότττωζ 4ι 
τΓροσ•β€σαν οι τον Βημον, ώ^ μ^τίχοντά τιι/α των 
γιγνομί,νων. ένησαν γαρ και ους ουκ αν ποτΐ τι$ 
ω€Τ0 €9 οΧι-γαρχίαν τραττέσθαί' και το ατηστον ούτοι 
쀕γιστον προς τοις πολλούς Ιπονησαν και ίΓλ€Γστα 
€5 Ίην των ολίγων ασφαλ€ίαν ωφέλησαν, βέβαιον 
την αττιστίαν τω Βημω ττρο^ Ιαυτοκ καταστι^σαντίς. 

Εν τούτω ουν τω καιρώ οΐ 7Γ€ρι τον Ιΐ€ΐσανδρον 67 
€λθ6ντ€ς €υθνς των λοιπών ίϊχοντο, και πρώτον μίν 
τον ^ήμον ζνλλέ^αντ^ς €Τπον γνωμην δ€κα άνδρα5 
€λ€σ^αι Συγγραφέας αυτοκράτορας, τούτους δ€ ζνγ- 
γράψαντας γνωμην €σ€ν€γκ€Γν €ς τον ^ημον Ις ημέραν 
ρητην, καθ* 6 τι άριστα η πόλις οικι}σ€ται• €'7Γ€ΐτα 8 
€7Γ€ΐδι) η ημέρα €φηκ€, ζυνέκλησαν την Ικκλησίαν 
€5 τον Κολωνόν — Ιστι δέ ιερόν Ποσειδώνος ΐ^ω πό- 
λεως, άπέχον σταδιΌυς /Αοίλιστα δέκα — και εστ^νεγκαν 
οι Συγγραφής άλλο μ\ν ούδεν, αι'το δε τούτο, ε^ειναι 
μ\ν * Αθηναίων ανειπειν γνωμην ην αν τις βούληται* 
ην δε τις τον ειπόντα η γράψηται παρανόμων η αλλω 
τω τρόπω βλάψη, /χεγάλας ζημίας εττε^εσαν. ενταύθα 3 
Βή λαμπρίος ελεγετο ι^δι; μητ€ άρχην αρχειν μηΒ^μίαν 
ετι εκ του αυτοΰ κόσμου μητ€ μισθοφορ^ίν, προέ- 
δρους τε Ιλέσθαι πέντε άνδρας, τούτους δ' ελε'σ^αι 
εκατόν άνδρας, και των εκατόν εκαστον προς εαυτόν 
τρεις• έλκοντας δε αυτούς, τετρακόσιους οντάς, ες το 
βουλ€υτηριον αρχειν, όπι/ αν άριστα γιγνωσκωσιν, 
αυτοκράτορας, και τους πεντακισχιλιους δε ίυλλεγειν 
ότΓοταν αυτοΓς Βοκη, ην δε ό μίν την γνωμην τανη7ν 68 
ειττών Πεισανδρος, και ταλλα εκ του προφανούς προ- 
θυμότατα ζυγκαταλύσας τον ^μον 6 μέντοι άπαν 
το πράγμα ίυν^εις, ότω τρόπω κατέστη ες τούτο, και 
εκ πλείστου επι/ιελτ^^εις Άντιψών ην, άνηρ Αθψ 8 
ναιων των καθ* εαυτόν άρετ^ τε ουδενός ύστ€ρος καΧ 
κράτιστος ένθνμηθηναι γενό/υιενος και ά αν γνοιι; 
ειπείν, και ες ^εν Βημον ου πάριων ούδ* ^ς άλλον 
αγώνα εκούσιος ουδέ να, αλλ υποτττως τω πλι^^ει 284 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

δια δο^αν Β€(.νστητος Βιακ€ίμ€νος, τον« μίντοι αγιοτίτ- 
ζομ€νονς και ίν ^ίκαστηρίω και ^ν δι^/λφ, πλείστα €1$ 
άνηρ, όστις ζυμβουλ€υσαίτό τι δυνα/Α€νο9 €ϋ^€λ€Γν. 

8 και αυτο5 δ€, ίν^ιΒή τα των τετρακοσίων €ν νστερι^ 
μ€τα7Γ€σόντα νπο τον ^μου Ικακουτο, άριστα φαί" 
ηται των μέχρι Ιμου νπϊρ αντων τούτων, αίτιαθ€ΐ$ 
ω$ (νγκατίστησε, θανάτου Βίκην άποΧβγησάμενος• 
ιταρίσχε δέ και 6 Φρύνιχος ίαυτον πάντων αναφερόν" 
τως προθνμότατον €« την ολιγαρχίαν, δ€διώ$ τον 
*Αλκιβια&ην και επισταμένος €ΐδότα αυτόν οσα €ν 
Τ]5 ϋμω προζ τον *Αστνοχον Ιπρα^€ν, νομίζων ουκ 
αν ποτέ αντον κατά το €ΐκος νπ* ολιγαρχίας κατελ- 
θειν* πολύ τε προς τα Βεινά, επεώηπερ υπέστη, 

4 φερεγγυωτατος Ιφάνη. και Θηραμένης 6 του "Αγνω• 
νος εν τοις ίυγκαταλυουσι τον Βημον πρώτος ην, 
άνηρ οίτ €ί7Γ€ίν οντ6 γνώναι <ίδυνατο5. ώστε άπ* 
άντρων ΤΓολλών και ίυν€τών πραχθεν το ερτγον ουκ 
άπεικότως, καίπερ μέγα ον, προυχωρησεν χαλεπον 
γαρ ην τον * Αθηναίων Βημον [βπ ] Ιτ€4 €κατοστ^ 
μάλιστα επειΒη οΐ τύραννοι κατελύθησαν εΚευθερίας 
παυσαι, καΙ ου μόνον μη ύπηκοον οντά, (ΙλΛα καΑ 
νπερ ήμισυ του χρόνου τούτου αυτόν άλλων αρχειν 
εΐωθότα. 
69 *Έ>πειΖη Βε η εκκλησία ούΒενος άντειπόντος άλλα 
κυρωσασα ταίΙτα δΐ€λυ^, τον9 τετρακοσίους ηΒη 
ύστερον τρότη^ τοιωδβ €« το βουλευτηριον εσηγαγον. 
ήσαν [δ*] * Αθηναίοι πάντες άεΐ οι μεν επΙ τείχει οί δ' 
€ν τάζει των εν £^εκελεία πολεμίων ένεκα εφ* όπλοις. 

2 τ^ ουν ημερ<ι. εκείνβ τους μεν μη ζυνειΒότας €ΐ(ΐσαν, 
ωσπερ εΐωθεσαν, άπελθεΐν, τοΪ5 δ' εν τ^ $χη^ωμοσία 
ειρητο ηονχ^ μη επ αύτοίς τοις οιτλοις αλλ* αποθεν 
περιμενειν, και ην τις ενιστητοΛ. τοις ποιου^€νοι$, 
λαβόντας τα Οπλα μη επιτρεπειν. ήσαν Βε και "Αν- 
δριοι καΐ Τι/νιοι και Καρυστιων τριακόσιοι και Αιγι- 
νι^τών των εποίκων, ους Αθηνοίίοι έπεμψαν οίκησον^ 
τα5, €7Γ αντο τούτο ηκοντες εν τοις εαυτών οπλοις^ ΣΤΠΤΑΦΗ2 Η', Ο . 235 

οίς ταντα 7Γρθ€ΐρητο, τούτων 8€ ΒυατίταγμΙνων ου- 8 
τως Ιλθόντ€ς οι τετρακόσιοι, μ€τά ζιφι^ίον αφανούς 
€καστο9, και οι €ΐκοσι και ίκατον μ€τ αυτών "Ελλι;- 
ν€5 ν€ανισκοι, οΤς Ιχρώντο €ΐ τι -ττου δ^οι χ€ΐρονργ€ΐν, 
Ιπίστησαν τοις άττο του κυάμον βουλευταις, οΰσιν €ν 
τω βουλ€υτηρίω, και €?7Γον αυτοΓς €^ΐ€ναι λαβονσι 
τον μ.ισθ6ν* ίφ€ρον Βε αυτοΐς τοί; υπολοίπου ;(ρ()νον 
παντός αύτοι και ^ίιουσιν βδίδοσαν. 

Ώς δ^ τούτω τω τρόπω η τ€ βονλη ονΒΙν αντ€ΐ- 70 
πουσα νπ€^λθ€, και οι αλΛοι πολιται ονΒΙν £ν€ωτ€- 
ρι^ον αλλ* ι^συχαζον, οί [δ€] τ€τρακόσιοι Ισ€λθόντ€ς 
€9 το βουλευτηρισν τότ€ μίν πρυτάν€ΐ5 τ€ σφων αυ- 
τών άπ€κλι}ρωσαν, και δσα ιτρος τους θεούς, ενχαίς 
και ^υσιαις καθιστάμενοι Ις την άρχην ίχρησαντο, 
νστερον δ^ πολύ /Χ€ταλλάί^αντ€ς τ^ς του Βημου διοι- 
κΐ7σ£ως, νλην τους φ€υγοντας ου κατηγον τον Άλκι- 
βιοΒου ίνεκα, τα δ^ άλλα ενεμον κατά κράτος την 
πολιν. και ανδ/)ας τε τινας απ€κτ€ΐναν ου πολλούς, 3 
οι €δόκουν ^ιτι;δ€ΐοι €Γναι υπ€Ϊαι/)€^^ναι, και άλλους 
ίδϊ^σαν, τους δ^ και μετεστησαντο' προς τ€*Αγιν τον 
Λακ€δαι/Αονιων βασιΧεα οντά Ιν τβ Αεκελεία, επεκψ 
ρυκεύοντο, λέγοντες διαλλαγ^ναι βονλεσθαι και €ίκος 
€Τναι αυτόν σφίσι και ουκετι τφ άπιστω δι^/χω /ιαλ- 
λοί' (νγχωρεΐν, ο δ^ νομίζων την πόλιν ου;( *['»^συ- 7 1 
χεί^ίΐν], ουδ* €υίύς οντω τον δ^/χοντι}ν πάλαιαν €λ€υ- 
ϋερίαν πα/)αδωσ€ΐν, €ί τε στρατιαν πολλι;ν ιδοι σφών, 
ουκ αν *ησνχάζειν, ουδ* εν τω παροντι πάνυ τι πισ- 
Τ€υων μη ονκίτι ταράσσεσθαι αυτούς, τοις μεν άπο 
τών τετρακοσίων Ιλ^ουσιν ούδ€ν ζυμβατικόν άπεκρί" 
νατο, Ίτροσμεταττεμψάμενος ΒΙ έκ ΙΙελοποννησον 2 
στρατιαν πολλι;ν ου πολλώ νστερον και αυτός τ^ 
^κ τ^ς Δ€Κ€λ€ΐας φρουρά μετά τών Ιλθόντων κατεβη 
προς αυτά τα τείγτ) τών * Αθηναίων, εΧττίσας η τάρα- 
χθεντας αυτούς μάλλον αν χειρωθήναι σφίσιν, η 
βονλονται, ^ και αύτοβοεί αν δια τον ενΒοθεν τε και 
έξωθεν κατά το εΙκός γειτησόμενον θόρυβον* τών γάρ 236• ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΤ 

μακρών τ€ΐχών δια την κατ αύτα €ρημίαν λψίκως 

8 ουκ &ν αμχιρτ^ίν• (ϋ5 8^ προσίμιζί Τ€ εγγύς και οΐ 
* Αθηναίοι τα μ\ν εν^οθίν ού8* οπωστιονν Ικίνησαν, 
τους δ' Ιτπτίας €Κ7Γ€μψαντ€ς και μ€ρος τι των ονΧΐτ 
των και ψιλών καΧ τοζοτών άνδρας τ€ κατίβαλον 
αυτών δια το €γγυς ιτροσ^Χθίιν και οττλων τινών κ<ΐ4 
ν€κρών €κράτησαν, οίττω δι; γνους άπηγαγ€ πάλιν 

4 τι/ν στρατιαν. και αντος /ΐ€ν και οι /ιττ' αυτού κατά 
χωράν 4ν τζ Δ€Κ€λ€ίςι ίμενον, τους δ' €7Γ€λ^<)ντας 
ολίγας τινάς ημίρα^ ^ "^ Τν Ι'-^^ναντα^ άπ€ν€μψ€ν 
€ν οικον. μ€τά δ€ τούτο τταρά Τ6 τον *Αγιν €ΐΓρ€σ- 
βενοντο οι τετρακόσιοι ούδ€ν ^σσον^ κακ€ΐνου /ιαλ- 
λον 17817 ιτροσ^€χρμ€νον και παραινουντος Ικττίμποιυσι 
και €ς τι/ν Λακ^δαι/λονα 7Γ€ρΙ ζνμβάσ€ως νρΙσβ€ΐ^, 
βον\6μ€νοι διαλλαγ^ναι. 

72 ΠήυιτΓουσι δέ και €ς την '^άμον δ€κα άνδρας ιταρα- 
μνΟησομίνους το στρατόττεδον και διδα^οντας, ως ουκ 
€πι βλάβ-η τής 'ΐτόλ^ως και τών πολιτών η ολιγαρχία 
κατ€στη, αλΧ ότι σωτηρία τών (υμττάντων Ίτραγμά- 
τών, ν€ντακισ\(λιοί τ€ οτι €Τ€ν και ου τ€τρακόσιοι 

2 μόνον οι ττράσσοντ^ν καίτοι ου πωποτ€ *Αθηναίον9 
δια τάς στρατ€ίας και την νπ€ρόριον άσχολιαν €ς 
ουδ€ν πράγμα ούτω /χ^γα €λ0€Γν ^βουλιυσοντας €ν ^ 
7Γ€ντακισ;(ΐλιΌυς ίυν€λ^€Γν. άλλα τ €7Γΐστ€ΐλαντ€ς 
τα ττρεποντ €ΐπ€Γν άπΙτΓ€μψαν αυτούς €υ^ύς μετά 
την €αυτών κατοίστασιν, δ€ΐσαντ€ς μη, όπ€ρ €γ€ν€το, 
ναυτικός ο;(λος ούτ' αύτος μίν^ιν Ιν τω όλιγαρχικω 
κόσμω Ιθύλη, σψας Τ€ μη €Κ€ΐθ€ν άρζαμίνου του 

73 κάκου μεταστησωσιν, €ν γαρ τ^ 2ά/ϋω €ν€α)Τ€ρί1{[ετα 
η8η τα ίΓ€ρι τι}ν ολιγαρχιαν και ζυνίβη τοιά&€ 
γ€ν€σ^αι ύττ* αύτον τον χρόνον τούτον δνίΓ€ρ οι Τ€- 
τρακόσιοι ^νισταντο. οι γαρ τότ€ τών 2α/^ιΐων 
€7Γαναστάντ€ς τοις δυνατοΓς και οντ€ς Βήμος, /ΐ€τα- 
^αλλό/λ£νοι αυ^ις και 7Γ€ΐσ^€ντ€ς ύττό τ€ του Π€ΐσάν- 
δοου, ότ ηλθ€, και τών €ν τ^ "ϋάμψ $νν€στώτων 

ΑΘηιαίων, Ιγίνοντό Τ€ €ς τριακόσιους ζννωβίόται καΐ ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΟΔ'. 237 

^/£€λΛον τοις άλλοις ώς δι^/χω οντι ίνίθησ€σθαι, 
και *ΥΐΓ€ρβολόν Τ€ τίνα των * Αθηναίων, μοχθηρον 8 
ανθρωνον, ωστρακισμίνον σν δια 8υνάμ€ως και άζιω- 
ματος φόβον άλλα δια πονηρίαν κα\ αίσχυνην τη^ 
ιτόλίως, άποκτ€ίνονσι μ€τά Χαρμίνον τβ, ίνος των 
στρατηγών, και τίνων των τταρά σφίσιν * Αθηναίων, 
Ίτίστιν διδοντ€5 αύτοΓς, και άλλα ^€τ' αυτών τοιαύτα 
ζυνίπραξαν, τοις τ€ 7Γλ€ΐΌσιν ωρμηντο Ιττιτίθ^σθαι. 
οι δ€ αίσθόμενοι των Τ€ στρατηγών Αίοντι και Διο- 8 
/Αβδοντι — ούτοι γά/5 ούχ €κόντ€ς, δια το τι/Αασ^αι νπο 
του Βημσυ, Ιφ€ρον την όλιγαρχίαν — το μέλλον ση- 
μαίνουσι και ®ρασνβονλω και Θρασυλλω, τω μ€ν 
τριηραρχονντι τω δ€ οττλιτευοντι, και άλλοις οι «δο- 
κούν α€ΐ /Αολιστα Ιναντιουσ^αι τοις ίυν€στώσιν• καΐ 
ουκ ηζίουν π€ρα^€ΐν αυτούς σφας Τ€ Βιαφθαρέντα^ 
και ^αμον Ά^ι^ναιΌις αλλοτ/οιω^ίΐσαν, δι* ην μόνον 
η άρχη αύτοΐς €ς τοντο $νν4μ€ΐν€ν» οι δ€ άκουσαν- 4 
Τ€ς των τ€ στρατκύτών Ινα Ικαστον μ€τιβίσαν μη 
^ΐΓίτρέτΓίΐν, και ονχ ηκιστα τους Παροίλους, ανδ/οας 
Α^'»;ναιΌυς τ€ και Ιλίνθίρον^ ττάντας €ν τ^ νι/ι ττλέ- 
οντας και ά€ΐ ^η 7Γοτ€ ολιγαρχίι^, και ^ι) τταρονστι, 
^ικ£ΐ/Α€νους* ο τ€ Λβων και ο Αιομέ^ων αντοΐς νους 
τινας, οττότί ίτοι 7Γλ€οΐ€ν> κατ€λ€ΐ7Γον φύλακας, ωστ 6 
€7Γ€ΐδι/ αυτοις έπ^τίθεντο οι τριακόσιοι, βοηθησάντων 
πάντων τούτων, /χαλιστα δ€ των Πιχροίλων^ ττ^ριεγΐ- 
νοντο οι των %αμίων ττλείονες, και τριάκοντα μέν 
τινας ά'7Γ€κτ€ΐναν των τριακοσίων, τρεις δ€ τους αί- 
τιωτάτους φυγ^ Ιζημίωσαν* τοις δ' άλλοις ου μνησι- 
κακουντ€ς ^ημοκρατονμενοι το λοιπόν ίυνίττολιτίυον. 
τι;ν δ€ Πάραλον ναυν και Χαιρίαν Ιττ αντης τον 74 
*Αρχ€στράτου, άνδρα Ά^ι^ναΓον, γ€νό/Α€νον «ς τι}ν 
μΈτάστασιν πρόθνμον, άπσττέμπονσιν οι τ€ 2α/Αΐοι 
και οί στρατιωται κατά τά;(ος €ς τάς Ά^ΐ7''<*5 ατταγ- 
γ«λουντα τα γεγενημίνα' ου γαρ ^Βεσαν πω τους 
Τ€τρακοσίονς άρχοντας, και καταπλευσαντων αυτών 2 
€νθ€ως τών μεν Παράλων τινάς οι τ€τρακ()σιοι, δυο 
Π— 19 238 60ΤΚΤΔΙΔ0Ϊ 

^ τρ€Ϊς, Ιβησαν, τους δ^ αλλονς α^€λό/4€νο4 την νανν 
και μ,€Γ€μ.βφάυ(ταντ€^ €5 αΚλην στρατιωτιν ναυν 
^αζαν φρονρ€Ϊν π€ρΙ Ένβουα,ν• ο &£ Χαφ€ας €^^1^^ 
ΖναλαΒων ν*ύ^, ως €ΐδ€ τα παρόντα, πάλίν €ς την 
^/Αον €λθών άγγ€λλ€ΐ τοις στρατιωταις^ €πι το 
8 μ€'ίζον πάντα δ€ΐνωσας, τα Ικ των ^Αθηνών, ως πλψ 
γαχς Τ€ πάκτας ζημιονσι. και άντ€ΐπ€Γν Ιστιν ονδ€ν 
7Γ/5ος τους Ιχοιτας τι;ν 'ϊΓολιτ€ΐαν, και δτι αύτώι/ κίΐΐ 
γυναΓκ€ς και ΐΓαΓδ€ς νβρίζοντοΜ και διανοουκταί, όιτό- 
σοι €ν 2ά/λφ στρατ£υοκτ(ΐι /αϊ) οκΓ€ς τ^ς σφίτίραζ 
γνίάμης, τούτων πάντων τους προσήκοντα^ λαβ6ντ€ς 
€ίρζ€υν, Ινα, ην μη νπακούωσί, τ€θνηκωσι* και άλλα 

75 πολλά €πικαταψ€υδο/Χ€νος €λ€γ€ν. οΐ δ' ακουσακτ€ς 
€7Γΐ τους την ολιγαρχίαν μάλιστα ποίησαντας και 
€7Γΐ των άλλων τους /Α€τασχ<)ντας το μ€ν πρώτον 
ωρμησαν βαλλ€ίν, €3Γ€ΐτα μίντοι νπο των δια μΙσον 
κωλυθ€ντ€ζ, και ^ώαχθ€ντ€ς, μη των πολ€μίων άντι- 
πρωρών €γγυς ίφορμούντων άπολίσωσι τα πράγματα, 

2 €παυσαντο. μ€τά δι τουτο> λαμπρώς ηΒη €ς δι;/ιο- 
κρατίαν βουλόμενοι μ^ταστησαι τα €ν τ^ '^άψυω, ο 
Τ€ Θρασύβουλος 6 τον Αύκου και Θράσυλλος — ούτοι 
γαρ /Αβίλιστα προ€στηκ€σαν της μ€ταβολής•^-ωρκω' 
σαν πάντας τους στρατιωτας τους μέγιστους όρκους, 
και αυτούς τους €κ τ:55 ολιγαρχίας μάλιστα, η μην 
^ημοκρατησ€σθαί τ€ και ομονοησ€ΐν, και τον προς 
Τίίλοποννησίους π6λ€μον προθύμως Βιοίσειν, και 
τοις Τ€τρακοσιΌις πολέμιοι τ €σ€σ^αι και ουδ€ν Ιπι- 

8 κηρνκ€ν€σθαι. ζννωμνυσαν δ^ και 2αρ,ίων 7Γάντ€ς 
τον αυτόν ορκον οι €ν τι5 ι^λικία, και τα πράγματα 
πάντα και τα άποβησομ^να Ικ των κίνδυνων ίυν€κοι- 
νώσαντο οι στρατιώται τοις ^αρ,ίοις, νομίζοντας οντ 
^κ€ΐνοις άποστροφην σωτηρίας ουτ€ σφίσιν αΐνοΛ, 
αλλ* €άν τ€ οι τετρακόσιοι κρατησωσιν, Ιάν τ€ οι €κ 

76 Μιλι;του ΐΓθλ€μ,ιοι, 8ιαφθαρησ€σθαι. €ς φιλον€ΐκίαν 
τ€ καθίστασαν τον χρόνο ν τούτον οί μα/ την πόλιν 
αναγκάζοντας &ημοκρατ€ΐσθαι, οΐ δέ το στρατόπε^ον ΣΤΙΤΡΑΦΗ2 Η', ΟΓ'. 239 

ολιγαρχησθαι, ίττοίησαν δ^ και ΙκκΧησίαν €υθυ^ 
οΐ στρατιώται, Ιν ^ τους μ\ν προτίρονς στρατι/γονς 
και €1 τίνα των τριηράρχων ι5π€τόπ€υον, Ιπαυσαν, 
άλλους δέ άν^€ΐλοντο και τριηράρχους και στρατψ 
γους, ών Θρασύβουλος Τ€ και Θροίσυλλος νττηρχον• 
και 7Γαραιν€σ€ΐς αλλάς τ' βποιουκτο €ν σφίσιν αυτοΓς 2 
ανιστά/ΐ€νοι, και ώς ου δ€Ϊ άθυμ€ίν οτι τ; πόλις αυτών 
αφ€στηκ€' τους γαρ €λασσους αττο σφων των '7Γλ€0• 
νων και €ς πάντα πορίμ,ωτέρων /Χ€^€στάναι. €;(όντων 
γαρ σφών το παν ναυτικόν, τάς άλλας ττόλας^ ών 
άρχουσιν, άναγκάσ€ΐν τα χρήματα ομοίως διδόναι και 
€Α €Κ€ίθ€ν ώρμωντο. ιτόλιν τ€ γαρ σφισιν ύττάρχει,ν 3 
"^άμον ουκ ασθενή, άλΧ ή τταρ ελάχιστον Βη ήλθε 
το * Αθηναίων κράτος της θαλάσσης, δτ€ Ιπολίμησεν, 
άφελεσθαι, τους ^ε ττολεμίους €κ του αυτού χωρίου 
άμύνεσθοΛ ουνερ και πρότερον, και δυνατώτ£ρο€ 
€ΐναι σφεΐς €;;(οντ€ς τάς ναυς ιτορίζεσθαι τα €7Γΐτ)7δ€ΐα 
των €ν τ^ ίτόλιι. και δι' ίαυτους Τ€ Ιν τβ 2άρ,ω 4 
προκαθημένους και νρότερον αυτούς κρατάν του €ς 
τον Π€ΐραια Ισπλου, και νυν €ς τοιούτον καταστη^ 
σονται /χτ} βουλομίνων σφίσι ττάλιν τι;ν ΐΓθλιτ€ίαν 
άίΓοδοΰναι, ώστ€ αύτοι και δυνατ(ι>Τ€ροι €Τναι είργειν 
εκείνους της θαλάσσης η υπ εκίίνων εΙργεσθοΛ, 
βραχύ τε τι €Τναι και ούδ€νος ά^ιον ω ττρος το ΐΓ€ρι- 6 
γίγνεσθαι των πολεμίων η πόλις σφίσι χρήσιμος ην, 
και ούδ€ν άΐΓολωλ€Κ€ναι» οι γε μήτε άργυριον εΐχον 
ετι π€μπ€ΐν, άλλ' αύτοι επορίζοντο οι στρατιώται, 
μήτε βούλευμα χρηστόν, ουπερ ένεκα πόλις στρα- 
τοπέδων κρατ€Ϊ' άλλα και ίν τοι'τβις τους μεν ημαρ- β 
τηκεναι τους πατρίους νόμους καταλύσαντας, αυτοί 
Βε σωζειν και εκείνους πειράσεσθαι προσαναγκάζειν 
ώστε ούΒε τούτους, οϊπερ αν βουλεύοιεν τι χρηστόν, 
παρά σφίσι χείρους €Γναι. *ΑλκιβιάΒην τε, ην αύτω 
άδ€ΐαν τε και κάθοΒον ποιησωσιν, άσμενον την παρά 
βοΛΓίλεως ζυμμαχίαν παρε(€ΐν. το τε μεγιστον, ην 
απάντων σφάλλωνται, €Γνα4 αντοΓς» τοσουτον_^χουσι 240 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

ναντίκόν, ιτολλας τα5 ά7Γοχωρΐ7σ€ΐ5, ίν αΐς και ττόλης 

77 και γην €χρησονσι» τοιαύτα Ιν άλλι/λοις €κκλψ 
σιβίσαντ€9, και 'παραθαμσυναντ€% σφα^ αντονς, καΐ 
τα του πολέμου 'ίΓαρ€σκ€υάζοντο ονδ^ ι/σσον. οΐ δ* 
άτΓο των τετρακοσίων ττεμφθεντες ίς την 2ά/Αον, οι 
δίκα πρεσβευτοΛ, ως ταντα, €ν τ^ Αηλω η^η οντ€ς, 
•βσθάνοντο, ησχχαζον αντον, 

78 Ύνο δ€ τον χρόνον τούτον και οΐ ίν τζ Μιλι/τφ 
των Π€λθ7Γοννι/σιων Ιν τω ναντικφ στρατιωται κατά 
σφαζ αυτονς Βιεβόων, ως νπό Τ€ Άστυόχου #ίαι Τισ- 
σαφίρνονς φθείρεται τα ιτράγματα^ του μ^ ουκ €$€• 
λοντο5 ουτ€ νρότερον ναυμαχεΐν, Ιως ^ι αντοι τ€ 
ίρρωντο μάλλον και το ναυτικον των ΆθηνοΛων ολί- 
γον ην, ουτ€ νυν, οτ€ 0Γτασι<ίί€ΐν Τ€ λέγονται και αι 

2 νηες αυτών ουδέττω ^ν τφ αντω είσίν, άλλα τα9 ιταρα 
Τισσαφέρνους Φοινίσσας ναυς μένοντες, άλλως όνομα 
και ουκ έργον, κιν^υνεύσειν ^ιατριβηναι• τον δ* αν 
Τισσαφερνην τάς τε ναυς ταύτας ου κομίζειν, καΧ 
τροφήν ΟΤΙ ου ζυνεχως ούδ' ^€λ^ διδους κακοί το 
ναυτικόν. ουκουν εφασαν χρηναι μελλειν ίτι άλλα 
ναυμαχεΐν, και μάλκττα οι 2υρακόσιοι ενηγον. 

79 αίσθόμενοι δ€ οι ζυμμαχοι και ο *Αστυοχος τον 
βρουν, και Βόζαν αυτοϊς αττο Συνόδου ωστ€ διαναυ/ια- 
ρ(€Γν, €7Γ€ΐδι; και Ιστιγγελλετο αυτοΓς "η εν τζ ^ιάμω 
ταραχή, αραντες ταΐς ναυσι Ίτάσαις, ουσαις δ<ϋδ€κα 
και €κατόν, και τους Μιλησίους ιτεζ^ κελεύσαντες 
€7Γΐ τ^ς Μυκάλης τταριεναι, εττλεον ως προς την Μυ- 

2 κάλην, οι δ' * Αθηναίοι ταις εκ 'Χάμον ναυσι δυοΓν 
και ογδοτ7κοντ(ΐ, αι ίτυχον εν Τλαύκτ} της Μυκάλης 
ορμουσαι — δΐ€χ€ΐ δ* ολίγον τανπ; η ^άμος της ηπεί- 
ρου προς την Μυκάλην — (ός €Τδον τάς των Πίλο- 
ποννησίων ναυς προσπλεούσας, υπεχωρησαν ες την 
"Χάμον, ου νομίσαντες τω πληθει διακινδυνευσαι περί 

3 του παντός ίκανοι €Τναι. και άμα — προησθοντο γαρ 
αυτούς εκ της Μιλίου ναυμαχησείοντας—^προσεΒε- 
χοντο και τον "Χτρομβιχί^ην ίκ του Έλλι^σπόντου 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΙΓ. 241 

σφίσι ταΓς Ικ τη^ Χιον ναυσίν €π "Άβυ^ον άφικομί- 
ναΐ5 7Γροσβοηθησ€ίν προντΓ€π€μπτο γαρ αυτφ αγ- 
γ€λο$. και οι μίν ούτως €ιγι της "Χάμον άν€χωρησαν, 
οί δέ 'Π.€λθΊΓοννησωί, καταπλ€νσαντ€ς €7γι της Μυκά- 
λης, €στρατοΊΓ€Β€υσαντο, καΐ των ΜιΧησίων και των 
νλησιοχωρων 6 ΐΓ€ζ6ς, και τ^ νστ£ραιςι, μ€λλόντων 4 
αυτών €7Γΐ7Γλ€Γν τη ^άμω, άγγίλλνται 6 %τρομβιχίΒης 
τάίς άπο του Έλλι^σιτόντου ναυσιι/ άφιγμίνος* και 
€υ^ύ5 ά?Γ€πλ€ον νάλιν ίττι της Μίλητου, οι 8* *ΑΘψ 
ναΓοι, Ίτροσγενομίνων σφίσι των νέων, Ινίπλουν αυτοί 
ΐΓΟίουκται τ^ Μιλι/τφ ναυσιν οκτώ και €κατον, βου- 
λόμενοι νανμΛγτ)σαχ* και ώς οΰδ€ΐ5 αύτοΓδ ανταιη^ 
γ€το, άΐΓ^ττλευσαν ιταλιν €5 την "Χάμον, 

*Εν δέ τφ αυτω θ€ρ€ΐ μ€τά τούτο ευθύς οΐ Π€λο- 80 
νοννησιοι, €π€ώη άθρόαις ταις ναυσιν ουκ άζιόμαχοι 
νομίσαντ€ς €ΐναι ουκ άντανηγοντο, άπορησαντ^ς όπο- 
θεν τοσανταις ναυσι χρήματα ζζουσιν, αλλω^ Τ€ κ<ιι 
Τισσαφέρνους κακώς δίδοντος» άΐΓοστ€λλουσιν ώ$ 
τον Φαρνάβαζον, ωσν€ρ και το ιτρωτον Ικ της Π€λο- 
νοννησου ιτροσ^τάγβη, ΤίΧίαργον τον '^αμφίου έχον- 
τα ναυς τεσσαράκοντα, Ινεκαλεΐτό τ€ γαρ αυτούς 2 
ό Φαρνάβαζος και τροφην Ιτοΐμος ην τταρίχειν, και 
αμα και το Βυζάντιον ίν€κηρυκ€ν€Τθ αυτοΐς άποστη- 
ναι. και αί μιν των ΤΙελοποννησίων αύται νη€ς 
άπάρασαι ές το πέλαγος, οττως λάθοιεν ίν τφ ττλ^ 
τους Άΰιραιους^ χ€ΐμασθ€ΐσαι και αΐ μεν Αηλου 
λαβόμενοΛ αι ΐΓλ€ίους ^€τά Κλεάρχου και ύστερον 
πάλιν «λ^οΰσαι €ς Μίλι^τον — Κλέαρχος Βε κατά γην 
αυ^ις €ς τον Έλλι/σποντον κομισθείς ηρχεν — αι δέ 
μετά *Έλι^ου του Μεγαρεως στρατηγού δ€κα €ς τον 
£λλι;(ΠΓοντον διασω0€Γσαι "Βυζάντιον άφιστάσι. 
καΙ μετά ταύτα οΐ Ικ της "Χάμου ιτεμπουσιν αίσ^ο- 8 
μενοι νέων βσηθειαν και φυλα^^ην ες τον *Έλλι/σπον- 
τον, και τις και ναυμΛχία βραχεία γιγν€ται ιτρο του 
Βυζάντιου ναυσιν οκτώ ^ρος οκτώ. ρ ι 

Οί δ€ ίΓρο€στώτ€ς €ν τ^ "Χάμωΐκαί μ!£^Λσ^ Θρα- 81 242 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

σνβσυλος, ολΙ [τ€] τη^ αντη^ γνώμης Ιχ6μ.€νος, €1Γ- 
εώη μ€τίστησ€ τα νράγματα, ώστ€ καταγ€ΐν *Αλχι- 
βια8ηιν, [και] τ€λθ5 Ιίγ Ικκλησίας ΐ7Γ£ΐσ€ το πληθοζ 
των στρατιωτών, και ψηφίσαμένων αυτών *Αλκφίά8τ} 
καθόσον και αδ^ιαν, ττλιυσας ώς τον Τισσαφέρνη 
κατηγεν ^ς την Χάμον τον *ΑλκιβΐΛ8ην, νομίζων 
μόνψ σωτηρίαν €1 Ύυσσαφίρνην αυτοΓί μ€ταστησ€ΐ€ν 

2 ατΓο Πελβποννι/σιων. γενομένης δ€ εκκλησίας την 
Τ€ ιδίαν (νμφοράν της φυγής €ΐπ;τιάσατο και άνωλο- 
φνρατο 6 *Αλκφιά^ς^ και ττερί των ιτολιτικών ττολλα 
€ΐ7Γών €5 Ιλπίδα5 αυτούς ου σμικρας των Τ€ μελλόν^ 
των καθιστή και υπερβάλλων εμεγαλυνε την Ιαυτου 
Βύναμιν παρά τω Τισσαφερνει^ ιν οι τε οίκοι την 
ολιγαργίαν Ιχοντ€5 φοβοΐντο αυτόν και μάλλον αί 
ζυνωμοσίαι Βιαλυθεΐεν, και οι εν τζ ^αμω τιμιωτερόν 
τε αυτόν άγοιεν και αυτοί επί ΤΓλ€Ϊον θαρσοΐεν, οι τ€ 
πολέμιοι τω Ύισσαφέρνει ως μάλιστα Βιαβάλλοιντο 

8 και των υπαρχουσων ελπίΒων εκπίπτοιεν» υπισ- 
γνείτο δ* ουν τάδ€, μέγιστα επικομπων, 6 'Αλκιβιά- 
&ης^ ως Τισσαφέρνης αυτω ν7Γ€δ€ίατο η μην, εως αν 
τι τών €αυτου λ€ίπτ7ται, ην *Αθηναίοις πιστευση, μη 
άπορησειν αυτούς τροφής, ουδ* ην Βέτ} τελευτωντα 
την εαυτού στρωμνην εζάργυρίσαι, τάς τε εν *Α<γ- 
πένδω ηΒη ούσας Φοινίκων ναυς κομιειν *Αθηναίοις 
και ου Π€λσ7Γοννΐ7σ•ίοΐ9• -ττιστευσαι δ* αν μόνως *Αθψ 
82ναίοις, ει αυτο9 κατ€λ^ών αυτω αναδέ^αιτο. οι δ* 
ακουσαντ€5 ταυτά τε και οΛΛα ττολλα στρατηγόν τε 
αυτόν ευθύς εΌίοντο μετά των προτέρων και τα πράγ^ 
/Αατα ττάντα άνετίθεσαν, την τε παραυτίκα Ιλπί8α 
έκαστος της τε σωτηρίας και της των τετρακοσίων 
τιμωρίας ουδ€νο5 αν ι^λλοί^αντο• και έτοιμοι ηΒη 
ήσαν κατά το αντίκα τους τε παρόντας πολεμίους 
εκ των λεχθέντων καταφρονεΐν και πλεΐν ^πι τον 

2 Π€ΐραια. ο δέ το μεν επΙ τον ΤΙειροΛα πλεΐν τους 
εγγυτερω πολεμίους ύπολιπόντας καΐ πάνυ Βιεκω^ 
λνσ€, πολλών Ιπειγομενων τα δέ του πολεμην πρώ^ 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Η', ΠΓ. 243 

τον ίφη, ΐ7Γ€ΐδ9} και ξττρατηγοζ 'ζρ'ητο, ττλευσας ως 
Ύισσαφίρνην πράζ€ίν. και απο ταύτης της ίκκλψ 8 
σιας €νθυς ω\€το, ϊνα 8οκη πάντα μ€τ βκείνου κοι- 
νονσθαι, και αμα βουλόμ€νος αντω τιμιωτ€ρ6ς Τ€ 
€Τναι και €νδ€ΐκνυσ^αι, οτι και στραττγγος η8η 'ζρηταί 
και €υ και κακώς οΙός τΐ Ιστιν αυτόν ^δτ; ίΓθΐ€Ϊν. ^υν- 
€^αιν€ δ^ τω Άλκι^ιάδτ; τφ /Α€ν Τισσαφ€ρν€ΐ τοΐ;9 
* Αθηναίους φοβίιν^ Ικ^ίνοις δ€ τον Ύισσαφίρνην. 

Οι δέ ΠίλοτΓοννι^σιοι €ν τ^ Μιλι/τω ΊΓννθαν6μ€νοί 83 
τι}ν 'ΑλκιβιάΒον κάθοΒον, και ιτρότερον τω Τισσα- 
€ΐ>€ρν€ΐ α7ΓΐστουνΓ€9, ΤΓολλω δι} /χοΛΛον Ιτι δΐ€^€- 
βΧηντο, $υνην€χθη γαρ αυχοις κατά τον «τι ττ ν 
Μιλί/τον των Ά^Ί/ναιων €7Γΐ7Γλο•ϋν, ως ουκ ηθέλησαν 
άνταναγαγ6ντ€ς νανμαγίησαι^ ιτολλω €5 ττ^ν μίσθοΒο- 
σίαν τον Ύισσαφέρνην άρρωστ6τ€ρον γ€νόμ€νον και 
€5 το /ι.ισ€Γσ^αι υιτ* αυτών 'πρ6τ€ρον Ιτι τούτων δια 
τον *ΑλκιβιάΒην €7Γΐδ€δωκ€ναι• και Συνιστάμενοι, 2 
ί:ατ* βίλλι;λου5 οίάν€ρ και ιτροτερον οΐ στ/οατιώται 
άν€λογιζοντο, κοιι τιν€5 και των άλλων τών οί^ιων 
λόγου ανθρώπων και ου μόνον το στρατιωτϊκόν, ως 
ουτ€ μισθον €ντ€Κη ΊΓωποτ€ λάβοΐ€ν, τό Τ€ διδό^€νον 
βραχύ και ουδέ τουτο ίυν€χώ5• και €ΐ /αϊ; τΐ5 ^ 
διαναυ/ια;()7σ€ΐ ^ άπαλλά^€ται ο^€ν τροφήν Ιί^ι, 
απολ€ΐί/^€ΐν τους άν^ρωττους τάς ναυς• ττάντων τ€ 
Άστυοχον €Τναι αίτιον, Ιπιφίροντα οργάς Τισσα- 
φ€ρν€ΐ διά ίδια κίρΒη, όντων δ' αυτών Ιν τοιουτω 84 
άναλογισ/χω ζυνην€χθη και τοιόσδβ τις θόρυβος ΐΓ€ρί 
τον Άατυο;(ον. τών γάρ ^υρακοσιων και Θουρίων 
οσω /λΰίλιστα και €λ€υ^€ροι ^σαν *[το ττλ^^ος] οι 
ναυται, τοσουτω και θρασύτατα ττροστΓ^σοντες τον 
μιχτθόν άιηττουν. ο δ€ αυθοΖΙστερόν τ€ τι άττεκρί- 
νατο και ι;7Γ€ΐλΐ7σ€ν, και τω γ€ Δωρΐ€Γ ^ναγορευοντι 
τοις ίαυτου ναυταις και Ιπανηρατο την βακτηριαν, 
το δί πλήθος των στρατιωτών ως €ΐδον, οΓα δι; 2 
ναυται, ωρμησαν Ιγκραγόντ€ς €πι τον Αστυοχον 
ωστ€ βαλλ€ίν 6 δέ πρ<Η8ων κατάφευγα ΙπΙ βωμόν 244 ΘΟΪΚΤΔΙΔΟΪ 

τίνα. ου μίντοι Ιβληθη γ€, άλλα ΒίΛλνθησαν αν 
αλλήλων. ΙΙλαβον δέ καΧ το Ιν τ^ Μιλτ/τφ €νφκοδο- 
μημίνον του Ύίσσαφ^ρνονς φρουρών οί Μίλησίοι 
λά^ρ^ ^7Γΐ7Γ€σόντ€?, κοί τούς ^όκτα$ φύλακας αύτου 
Ικβάλλονσι• $υν€^κ€ί &€ καΧ το7$ άλλοις (υμμάχοις 

8 ταντα και ουχ ι^*^"""** ''"θΓ9 2υρακοσιο(9. ό μήττοι 
Λιχας οί5τ€ ηρ€σκ€το αυτούς, Ιφη τ€ χρηνοΛ Τισχτα- 
φ€ρν€ΐ και Βουλ€υ€ΐν Μιλησίους και τους αλλονς 
του9 ^ τ^ )8ασιλ€ω5 τα μΑτρνα και €7Γ4^€ραπ€υ€ΐν, 
1(1)5 ίκ τον ττόλί/Αον €ν ^ώνται. οι δ€ Μιλι^σιοι 
ωργίζοντό Τ€ αυτί^ και δια ταύτα και άλλα τοιουτό- 
τροπα και νοσφ υοτ€ρον αποθανόντα αντον ουκ 
€ΐ!ασαν θάψαι ου ίβονλοντο οί ΐΓαρόντ€5 των Λακ€- 
85 δαι/Λονιων. κατά δι; τοιαυη/ν διαφοράν όντων 
αυτοΐς των πραγμάτων ιτρός Τ€ τον Άστυοχον και 
τον Τισσαφέρνην, Μινδαρος διάδοχος τ^9 Άστυόχου 
ναυαρχιας €κ Αακ€Βα(μονος €ΊΓηλθ€ και ναραλαμ- 

2 βάν€ΐ την αρχήν ο δέ Άστυοχος άπ€7Γλ€ΐ. ίυν^ 
€π€μψ€ δ€ και Τισσαφέρνης αυτφ νρεσβευτην των 
ναρ Ιαυτου, Γαυλιτι^ν όνομα, Κάρα διγλωσσον^ 
κατηγορησοντα των Τ€ Μιλι/σιων 'ϊΓ€ρι του φρουρίου 
και -η-ίρι αύτου ά/χα άπολογησ6μ€νον, €ί8ως τους Τ€ 
Μιλι^σιΌυς νορευομίνους ΙπΙ καταβοζ τ^ αύτου 
μάλνστα και τον *Έ»ρμοκράτην μετ αυτών, ©5 Ι/Α€λλ€ 
τον Τισσαφερνην άττοφαίνειν φθείροντα των Π€λο- 
ποννησίων τα πράγματα^ μετά 'Αλκι^ιάδου καΐ 

λ €ναμφοτ€ρίζοντα, έχθρα δ^ ΐΓρο$ αυτόν ην αυτω 
ά€ΐ '7Γ0Τ€ 'ϊΓ€ρι του μισθοΟ της άποΒόσεως• καΙ τά 
τελευταία φυγόντος εκ Συρακουσών του 'Έρμοκράτους 
και έτερων ηκόντων επΙ τάς νους των 2υρακοσίων €5 
την Μίλητον στρατηγών, ΊΙοτάμώος και Μύσκωνος 
και Αημάρχου, ενεκειτο 6 Τισσαφέρνης φυγάΒι οντι 
^δι; τφ '£ρ/λοκράτ€ΐΐΓολλφ ετι μάλλον, και κατηγορεί. 
€ΐλλα τ€ και ώς χρήματα νότε αΐτησας αυτόν και ου 

4 τυχών ττ}ν Κχθραν οι νρόθοιτο, 6 μεν ουν *Αστυοχος 
κβΐ οΐ Μιλι/σιοι καί ό Έρμοκράτης απέπλευσαν Ις ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΠΓ'. 245 

την Λακίδαζμονα, ο δ' *ΑλκιβΐΛ^ς ^ΐ€β€βηκ€ΐ πάλιν 
ηΒη τταρα του Ύίσσαφίρνονς €5 την 2α/Αον. 

Και οί €κ τη^ Δι/λου άττο των τετρακοσίων 'π•ρ€σ' 86 
βενταί, ονς τότ€ €π€μ\\ίαν ναραμ,νθησομίνονζ και 
άνοΒιΒάζοντας τους Ιν τζ 2α/χω, άφικνοννταχ 'παρόν- 
τος τον *Αλκιβισ^Βου, και Ικκλησία^ γενομ^νη^ λέγειν 
Ιπεχείρονν. οι δέ στρατιώτοι* το μεν ιτρωτον ουκ 
ηθελον άκονειν, αλλ* α•7Γθκτ€ΐν€ΐν εβόων τονζ τον 
Βημον καταλύοντας, ίττειτα /α€κτοι μόλις ι;συχάσαντ€5 
ηκονσαν. οΐ δ' ά'7πγγγ€λλον, ώ οντ επί Βιαφθορα^ 2 
της •7ΓΟλ€ω9 η μετάστασις γίγνοιτο, αλλ* γτγΙ σωτηρία, 
ουθ* Γνα τοις ττολεμίοις τταραΒοθ^ — €έ€Γναι γαρ, οτε 
εσεβαλον ηΒη σφων αρχόντων, τούτο ττοιησαι — των 
τε νεντακισχιλίων δτι 7Γάντ€5 εν τφ μέρει μεθεζονσιν, 
οι τε οικείοι αυτών ονθ^ νβρίζονται, ωσττερ "Καιρεας 
ΒιαβάΧλων άιτηγγειλεν, ουτε κακόν Ι^ονσιν ονΒεν, 
αλλ* έτη τοις σφετεροις αυτών Ικαστοι κατά χωράν 
μενονσιν. άλλα τε ττολλα €ί7Γοντων συΒεν μάλλον Ζ 
εσηκονον, «ιλλ' ^;(αλ€7Γαίνον, και γνωμας άλλοι αλλάς 
Ιλ€γον, μίίλιστα δ* επι τον ΊΙειραιά 7Γλ€Γν. και εΒό" 
κει *ΑλκιβιάΒης νρωτον τότε και ουδ€νος Κλασσον 
την ΤΓολιν ώφ€λ^σαι• ωρμημενων γαρ των εν '^άμω 
* Αθηναίων ΐΓλ€ίν επι σφας αυτούς, Ιν ω σαφέστατα 
Ίωνιαν και *Ελλι;σΐΓοντον ενθυς είχον οι ?Γολ€/λΐοι, 
κωλυτι;5 γενέσθαι, και εν τφ τοτ£ άλλος μεν ουδ€ΐ5 4 
αν ίκανο9 εγενετο κατασχεΐν τον οχλον, εκεϊνος δέ 
τοί; τ ίττίπλον εττανσε και τους ίδιί^ι τοις πρίσβεσιν 
οργιζομενους λοιΒορων άπετρεπεν, αύτος Βε άπο- 
κρινάμενος αντοίς άπεπεμττεν, δτι τους μεν πεντακισ" 
\ΐλίους ου κωλύοι αρχειν, τους μεντοι τετρακόσιους 
άναλλάσσειν εκίλευεν αυτούς και καθνστάναι την 
βουλην, ωσπερ και νρότερον, τους ΐΓ€ντακοσιους• εΐ Β 
δέ €ς €υτ€λ€ΐάν τι ζυντετμηται, ώστε τους στρατ€υο- 
μενους μάλλον εχειν τροφην, πάνυ Ιπαινείν• καΧ 
ταλλα εκελευεν άντεχειν και ^ι^δ^ €νδιδόναι τοις 
ΐΓθλ€/ΑΐΌις• ιτρος μ\ν γαρ σφας αντονς σωζομίνη^ 24β ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

της νόλ€ως ττολλην ^λπίΒα €ίναΛ καΙ ζυμβηναι, €ΐ δ* 
αχοί το ίτ€ρον σφαΧησ€ται, η το Ιν "^άμω η κ£ΐνοι, 
ουδ' δτω Βίαλλαγησ€ταί τις ^ι €σ•€σθαι. 
β ΙΙαρησαν δ€ και Άργ€ΐων ΤΓρ€σ^€ΐ5, €ΐΓαγγ€λλο- 
/λ€νοι τφ €μ τ^ 2ά/λω των *Αθψ^αίων ^μω, ώστ€ 
βοηθ€Ϊν 6 δ^ *Αλκιβιά8'ης, ^7Γαιν€σα5 αυτονς καΐ 
€ίΐΓών όταν τΐ5 καλ^ 'Π-αρ^Γναι, όντως άπ€7Γ€μ7Γ€ν• 
αφίκοντο δ^ οι *Αργ€Ϊοι μ€τά των Παραλων, ο"ί τσΓ€ 
^άγβτισαν Ιν τ§ στρατιωτιδι νι/ι νιτο των τ€τρακο- 
7 σιων '7Γ£ριπλ€Ϊν ΈνβοίΛν, καΧ αγονΓ€9 Αθηναίων Ις 
Αακ€δαι/Μ>να άπο των τετρακοσίων ίΤ€/ΐ'ϊΓτον5 ττρίσ- 
β€ίς, Λαισποδιαν και Άριστοφώντα και Μ€λΐ7σιαν, 
[οι] ^7Γ€ΐδΐ7 €γ€νοντο ΤΓλ€οντ€5 κατ "Αργός, τους μεν 
νρ€σβ€ΐς ξυλΧαβόντ€ς τοις Άργ€ΐΌΐ5 τταρίΒοσαν ως 
των ον\ ηκιστα καταλυσάντων τον Βημον οντάς, 
αυτοί δέ ονκέτί €ς τάς 'Α^νας αφίκοντο, άΧΧ 
αγοντ€5 €κ του Αργονς Ις την ^άμον τους 7Γρ€σβ€ΐς 
άφικνοννται ^€ρ €Ϊχον τριηρει, 
87 Του δ* αυτοΰ θέρονς Τισσαφέρνης, κατά τον 
καιρόν τούτον Ιν ω μάλιστα δια Τ€ ταλλα και δια 
τι/ν 'Αλκιβιά^ου κάθοΒον ηχθοντο ανΥω οι Πβλοττον- 
νησιοί ως φανερως ηΒη άττικίζοντι, βουλόμενος, ως 
€δόκ€ΐ δι;, α7Γθλυ€σ^αι ιτρος αυτούς τάς Βιαβολάς, 
ναρ€σκ€υάζ€Τθ ττορεύεσβαχ €7γι τάς Φοινισσας ναΰς 
€ς 'Άσπ€νδον, και τον Αίχαν ξυμπορεύεσθαι Ικελευε* 

2 τ§ δ€ στρατιά ιτροστάζειν εφη Ύαμων, Ιαυτου υιταρ- 
γον, ωστ€ τροφην Ιν οσω αν αντος άπη διδόναι. 
λέγεται ΒΙ ου κατά ταντό, ουδβ ράΒιον ειΒεναι τινι 
γνώμη ναρηΧθεν ες την "ΑσττενΒον και παρελθών 
ουκ ηγαγε τάς ναυς. οτι μεν γαρ αι Φοίνισσαι νηες 
επτά και τεσσαράκοντα και Ικατον μέχρι *ΑσπενΒου 
αφίκοντο, σαφές εστί' διότι δέ ουκ ηλθον πολλαχτ) 

3 €ΐκοίζ€ται. οι μεν γαρ. Ινα Βιατρίβη άπελθων, ωσπερ 
και Βιενοηθη, τά των Τίελοποννησίων — τροφην γουν 
ουΒΙν βελτιον, αλλά και χείρον 6 Ύαμως, ^ προσε" 
ΊΌ,χθη, παρεΐχεν — οι δ€. Ινα τους Φοίνικας ττροαγα- 2ΤΓΓΡΑΦΗ2 Η', ΠΗ'. 247 

γών €5 την Ασττενδον ίκχρηματίσαιτο αψ€ΐ9 — καΐ 
^γοίρ ωζ αντοίς οι;δ€ν €μ€λΧ€ -χρησεσθαι — άλλοι δ*, 
ως καταβοης €ν€κα της €? Αακεδαι/λονα, του λ€γ€σ^αι 
ώς ουκ αδικβΓ άλλα και σαφώς οίχ€ται Ιπι τας νανς 
αληθώς πειτληρωμίνας, ΙμοΙ μέντοι δοκει σαφέ- 4 
στατον €ΐναι τριβής €ν€κα καΐ άνακωχ7]ς των Έλλ•»;- 
νικων το ναυτικον ονκ αγαγίΓν, φθοράς μίν ίν οσω 
'παρΎΐ€ί €Κ€ίσ€ και ^ΐ€μ€λλ€ν, άνισωσ€ως δβ, όπως 
μη^€Τ€ρονς προσθεμένος ΙσγνροτΙρονς πονηστ), ίπεί, 
€Ϊγ€ Ιβονληθη, Βιαπολεμησαι *ΙΙανΙΙ, ίπιφανίς δτ/ττου 
ονκ Ιν^οιαστως' κομίσας γαρ αν Αακε^αιμονίοις την 
νίκην κατά το €ΐκ6ς €^ωκ€ν, οΓ γ€ και ίν τω παράντί 
άντίπάΧως μάλλον ^ νπο8€€στ€ρως τω ναντικω αν 
θωρμουν, κατάφωρα, δέ /Ααλιστα και ην €ΐπ€ προ- δ 
φασιν ου κομίσας τάς νανς. ί,φη γαρ αντάς ίλάσσονς 
7} όσας )^ασιλ€υ$ Ιτα^ί ίυλλ€γ^ναι• ό δέ χάριν αν 
δτ^που €1/ τοντω μείζω ίτι €σχ€ν, οντ άναλωσας 
ΤΓολλά των βασιλέως, τα Τ€ αντά απ* ελασσόνων 
πρόζας, ίς δ* ονν την "ΑσπενΒον ^τινι δι} γνωμΎ} 6 
Τισσαφέρνης άφικν€Ϊται και τοΐς Φοίνιζι ίυγγιγν€ται• 
και οι Π€λθ'3Γοννΐ7σιοι έπεμψαν ως επΙ τάς νανς, 
κελενσαντος αντον, Φιλι-ιητον άνδρα Λακεδαι/Αονιον 
δυο τριηρεσιν, * Αλκιβιάδης δε επεώη και τον Ύισ- 83 
σαφερνην ^σθετο παριόντα επΙ της Άσπένδου, Ιττλει 
και αυτο5 λαβών τρεΐς και δ€κα νανς, νποσχόμενος 
Τ015 «ν τη ^άμω ασφαλή και μεγαΧτμ^ Χ^ρ^ν — η 
γάρ *αντοΐς άζειν [Ά^τ^νάίοις] τάς Φοινισσας ναυς 
η ΤΙεΚοποννησίοις γε κωλΰσ€ΐν ελθίιν — €ΐδω9> ως 
εικός, εκ πΧείονος την Τισσαφέρνους γνωμην, οτι 
ουκ α^€ΐν έμελλε, και βονλόμενος αντον τοΐς Πελο- 
ίΓονη;σιοΐ5 €9 την Ιαυτοΰ και * Αθηναίων φιλίαν ως 
/ικίλιστα δια/?άλλ€ΐν, οττως μάλλον δι' αυτό σφίσιν 
άναγκάζοιτο προσχωρεΐν. και ο μ^ αράς ευθύ της 
Φασηλώος και Καυνου ανω τον ττλουν €7γοι€Γτο. 

Οι δ' εκ της ^μον άπο των τετρακοσίων πεμ- 89 
φθειττες πρέσβεις επ€ΐ^8η άφικόμενοι ες τάς *Α^να5 848 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

άνηγγ€ΐ\αν τα ναρα του ^Αλκφίά&συ, ως Κ€λ€ν€λ Τ€ 
άντ€χ<ίΐν και μηΖΐν «νδιδονοΜ τοΓ$ νο\€μΛΛΐζ, €λ7Γΐδα$ 
Τ€ ατι ΊΓολλας €χ€ΐ κάκείνοις το στράτευμΛ διαλΛά^€£τ 
ΐίαΐ Π€λοΐΓονη^4ων ν^ρίΑσ^σθαι^ άχθομένονς και 
νρστ€ρον τούδ πολλούς τών μ€Τ€χ6ντων της ολιγαμ- 
χίας καΧ ι^δ€ως αν αιταλλαγάτας 1177 ασφ(ΐλ(ί>ς τον 

2 πράγματος 'τολλφ δι; /Ααλλον €7Γ€ρρωσαν, καΐ ζυνί• 
σταντό τ€ ίβ^ καΐτά πράγματα Βί€μ€μφοντο, €χοντ€ς 
ηγ€μόνα9 των πάνυ στρατηγών των Ιν τ^ οΧχγαρχίψ 
καΐ €ν άρχαις όντων, οΙον®ηραμ€νην Τ€ τον "Αγνωνος 
καΧ Αριστοκρατιών τον ]§κ€λλ4Όν κοα άλλους, (η 
μ€Τ€σχον μ€ν Ιν τοϊς πρώτοι των πραγμάτων, φο- 
βουμίνοι δ', ώς Ιφασαν, τό τ ^ν Τ]5 2ά/Αφ στράτευμα 
και τον *Αλκιβιά8ην *[σΐΓουδ]5 ^<**^]> τους τ€ €ς τ^ν 

8 Αακ€δαι]μονα πρ€σβ€υομ€νους *[€π€μπον'\ μη τι αν€ν 
τών 7Γλ€ΐόνων κακόν Βράσωσι την πόλιν, *ΙΙσΐΓουδ§ 
ιτάνυ ^€Γ9ΓονΙ1 ουτοΑ *άποιλλ(ΐ^|€ί||€ΐν τοί; άγαν €ς ολί- 
γους Ιλ$€Ϊν, άλλα τους νΰντακισχιλίους ^>7<ρ και μη 
ονόματι χρηναι άΐΓθδ€ΐκνυναι και την πολιτ€ίαν «ται- 
Τ€ραν κα^ΜΓτάνοιι. ην δ€ τούτο μ^ν σχτημα ποΧχτικον 
τον λόγου αυτοΓς, κατ* ιδίας δ^ φιλοτιμίας οΐ ιτολλοί 
αυτών τφ τοιουτφ προσ€Κ€ΐντο, €ν ^€ρ και /ϋ^ίλιστα 
ολιγαρχία Ικ ^μοκρατίας γ^νομίνη άπολΧνται• 

4 ΐΓάντ€ς γαρ αυθημ€ρον α^ιοΰσιν ουχ οιτως ίσοι, οίλλα 
και ΐΓολυ ιτρώτος αυτός Ικαστος €ΐν(Μ* €Κ δ^ δι;/ϋΐο- 
κρατίας αιρ€σ€ως γιγνομίνης ρ^ν τα άποβαίνοντα 
ώς ουκ απο τών ομοίων ίλασσονμίνός τις φ^ι. 
σαφ€στατα δ' αυτούς €πηρ€ τα Ιν Τ]5 ^ά/Μρ του 
*ΑλκιβιάΒον ισχυρά οντά και οτι αυτοΓς ουκ Ιδόκ» 
/ϋΐονι/Αον το τ^ς ολιγαρχίας Ισ€σθαχ* ηγωνίζζτο ουν 
€Γς Ικαστος αυτός ττρώτος προστάτης του Βημον 
90 γενέσθαι, οι δ€ τών τετρακοσίων μάλιστα Ιναντίοι 
οντ€ς τώ τοιούτα^ €ΐδ€ΐ και προ€(ΓΓώτ€ς, Φρύνιχος Τ€, 
ος και στρατήγησαν ίν τη Ι&ί/χφ [ιτοτέ] τφ 'Αλκι- 
βιάΒτη τ6τ€ Βιηνεχθη, και 'Αρίσταρχος, άνι;ρ €ν τοις 
/^αλιστα και €κ ττλ^ίστου Ιναντίος τ^ ^μ^» ι^άί 2ΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΟΑ'. 249 

Π€ίσαν8/305 και * Αντιφών και άλλοι οΐ Βννατωτατοι, 
'πρότ€ρ6ν Τ€, €7Γ€ι τάχιστα κατέστησαν, και ΐ7Γ€ΐ8η 2 
τα €ν τβ %ίμω σφων €5 Βημοκρατίαν άττέστη, ιτρίσ- 
β€ΐς τ€ α?Γ£στ€ΛΛον σφων €$ την Αακ€^ίμονα και 
την ομολσγίαν νρονθνμονντο, και το Ιν τ^ Ήβτιο»- 
ν€ΐα κσΧονμίντ) Τ€Γχθ9 Ιπονονντο, ττόλλω Τ6 μαλΧον 
Ιτι, €7Γ£ΐδΐ7 και οι €κ Τ175 ^άμου ΊΓρ€σβ€ΐς σφων 
^λθον, 6ρωντ€ζ τονς Τ€ ττολλουδ και σφων τουζ 
δοκοΰντας 'π•ρ6τ€ρον ττιστονζ €ΐναι μ€ταβαλλομ€νονζ, 
και α7Γ€στ€ΐλαν /Α€ν Αντιφώντα και Φρννιχον και 3 
αλλου9 δβκα κατά ταχο5, φοβούμενοι και τα αντοΰ 
και τα €κ της 'ϊιάμον, ίττιστειλαντες τταντι τροττω, 
οστίζ και οττωσονν ανεκτός, ζνναΧΚαγηναι ττροδ τους 
Αακ€δαΐ)ΐιονιου;, ωκο^μονν δέ Ιτι προθυμότερον το 
εν ττ) *ϊΙετιωνεία, τείχος, ην Βε του τείχους η γνώμη 4 
αυτή, ως εφη ®ηραμενης και οι μετ αυτού, ουχ ϊνα 
ι τσυς εν %άμω, ην βία. Ιπιττλεωσι, μη Βεζωνται ^ς 
τον ΊΙειροΛα, αλλ* Γνα τους ΐΓθλ€/χ.ίους μάλλον, όταν 
^οΰλωκται, και ναυσι και ιτεζω ΒεζωίντοΛ, χηλή γαρ 
Ιστι του ΊΙειραιως η *Έίετιωνεία, και παρ* αυτήν 
ευθύς 6 Ισττλους εστίν, ετειχίζετο ουν ούτω (υν τω 5 
νρότερον προς ηπειρον υπάρχοντι τείχει, ωστε κάθε•• 
ζομίνων ες αυτό ανθρώπων ολίγων αρχειν του γε 
εσπλου• επ αυτόν γαρ τον επι τω στοματι του 
λιμενος στενού οντος τον ^ερον ττυργον ετελευτα τό 
τε παλαών το ττρος ηπειρον και το ^ος το καινον 
τείχος τειχιζόμενον προς θάλασσαν• ΒιωκοΒόμησαν β 
δέ και στοάν, ηπερ ην μεγίστη και εγγύτατα τούτου 
ενθυς εχομενη εν τζ ΊΙειραιεΐ, και ηρχον αύτοι αντ^ς, 
^ς ην και τον σιτον ηνάγκαζον πάντας τον υπάρ- 
χοντα τε και τον €θΓ7Γλ€οντα Ιζοχρεισθαχ και εντεύθεν 
προαφουντας πωλεΐν, ταϋτ ουν εκ πλείονος τ€ ό91 
Θηραμένης Βιεθρόει, και επεώή οι εκ της ΑακεΒαί- 
μονός πρέσβεις ονΒΙν προφαντές άνεχώρησαν τοις 
ίυ/χπασι ζυμβατικόν, φουσκών κινΒυν€υσειν το τεΐχος 
τοντο κ€ΐ4 τι^ν πολιν Βιαφθεΐραι. α/λα γαρ και εκ 250 ΟΟΤΚϊΔΙΔΟΤ 

της Ίΐ€λσποννησον ίτύγχανον Ένβοίΐίη^ Ιιτικαλον/ι^- 
νων κατά τοκ αυτόκ χρόνον τούτον δυο και τέσσαρα" 
κοντά νη€ς, ων ήσαν καΐ Ικ Τάρακτος και Αοκρων 
Ίτ(ΐλιωτιδ€$ καΐ Ί,ίκ^λίκαί τιν€ς, ορμονσαι Ί^Βη €πΙ 
Λςι τ^$ Αακωνίκης καΧ 'ίΓαρασκ€υαζ6μ€ναι τον ^ς την 

1 Έυβοιαν πλουν• ηρχ€ δ* αυτών Άγι/σανδριδα^ *Α.γη- 
σάν^ρον, 'ϊ,ναρτίΛτης• ας €φη Θηραμένης ουκ Έυβοίφ 
/ϋίαλλον η τοϊς τ€ΐχιίουσι τι/ν Ήίτιώνίίαν 7Γροσ7Γλ€4ν, 
και €1 μη τΐ9 ηΒη φνλάζ€τάι, λησ€ΐν ΒίΛφθαρίντας, 
ην δ€ τι και τοιούτον άττο των την κατηγορίαν Ιχρν- 

8 των, Κ€ΐ4 ου πάνν Βιαβολη μόνον του λόγου. €Κ€Ϊνοι 
γαρ μαΚιστα μ€ν Ιβούλοντο 6λιγαρχούμ€νοι αρχαν 
και των $υμμάχων, €ΐ δ^ μη, τάς Τ€ ναυ$ και τα 
τ€ίχη Ιχοντ€ς αυτονομ€Ϊσθαι, €ζ€ΐργόμ€νοι δ€ και 
τούτου μη ουν υπο του ^μου γ€ αύθις γ€νομ€νου 
αυτοί προ των άλλων μάλιστα Βιαφθα^ναι, άλλα 
και τους πολ€μίους ΙσαγαγομΛνοι αν€υ Τ€ΐχών καΐ 
ν€ών (;υμβηναΛ. καΧ ονωσοΰν τα της πολ€ως €;(€ΐν, €ΐ 
92 τοις γ€ σώμαχη σφων αδ€ΐα Ιστοιι. Βιόν€ρ καΧ το 
Τ€ΐχο9 τούτο, και ττυλίδας Ιχον και €σόδου9 και €7Γ€ι- 
σαγοτγάς των πολεμίων, Ιτ€ίχιζόν Τ€ νροθυμως καΧ 
φθηναι ίβούλοντο €ζ€ργασάμ€νοι. ιτρότ^ρον μεν 
ουν κατ ολίγους Τ€ και κρυφά μάλλον τα λεγόμενα 

1 ^ν* €7Γ€ΐδΐ7 δ^ ο Φρύνιχος, ηκων €Κ της ες Αακε^ίμονα 
Ίτρεσβείας, ιτλ-ηγείς υν ανδρός των ?Γ€ρι?ΓΟλων τίνος 
Ιζ επίβουλης εν *[τ5] αγορψ πληθουστι και ου ιτολΰ 
ατΓΟ του βουλευτηρίου άττελθων α?Γ€^αν€ παραχρήμα^ 
καΧ ο μεν νατάζας Βιεφυγεν, 6 Βε ζυνεργός, ^Αργεΐος 
άνθρωπος, ληφθείς και βασανιζόμενος υπο των τε- 
τρακοσίων ουδενος όνομα του κελευσαντος εΤπεν, 
ουΒε άλλο τι η οτι είΒείη πολλούς ανθρώπους και ^ς 
του περιπολάρχου και άλλοσε κατ οικίας λιόντας, 

8 τ<>τ€ δι;, ουδ€νο$ γεγενημενου απ* αυτού νεωτέρου, και 
ό &ηραμενης ηΒη θρασυτερον και * Αριστοκράτης, καΐ 
οο-οι άλλοι των τετρακοσίων αυτών και των εζωθεν 
ήσαν 6μογνωμον€ς, ^€σαν επΙ τα πράγματα, αμα ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΟΒ' . 251 

γαρ καΐ άπο τη^ Λα$ αΐ νη€ς η^ ΊΓερινεπΧ^νκνΐίΐι 
και ορμισάμεναι €5 την Έττιδαυροι/ την Αιγιναν 
καταΒ€^ραμ,ηκ€σαν καΐ ουκ ΐφη 6 Θηραμένης ίίκος 4 
€Τναι €7γ' Έινβοιαν πλ€θύσα5 αι5τα5 £5 Αιγιναν κατα- 
κολπίσαι καΐ ιτάλιν Ιν Έπιδαΰρφ ορμ^ΐν, €ΐ μη 
ναρακΚηθίίσαχ ηκοΐ€ν €φ' οΤσττβρ και αυτός α€ΐ 
κατη•γ6ρ€ΐ' ονκίτι αυν οίον τ€ €Γναι ι}συχ€ίέ€ΐν. τέλος 
δ€ ΊΓοΧΚων και στασιο)τικών λόγων και υττοι/τιών 
ΊΓρο<Γγ€νομ€νων και ^9γφ τϊ^^/ ^τττοντο των ιτραγμά- 
των οι γαρ εν τω ΠειραιεΓ το τ^5 Ή€τιων€ΐας τίΓχος 5 
οττλΓται οικοδο/Αθΰντ€$9 ίν οΓ$ και Αριστοκράτης ην, 
ταξίαρχων και τι}ν €αυτοΰ φυλην Ιχων, ζνλλαμβά• 
νουσιν Άλε^ικλεα, στρατηγον οντά Ικ της ολιγαρ- 
χίας και /κίλιστα 'ττρος τους ίταίρους Τ€τραμμ€νον, 
και €5 οίκίαν αγαγόντ€5 €ίρζβίν. $νν€'Π'€λάβοντο δ€ β 
αυτοΓς α/^α και άλλοι και '^Έρμων τι$ των ?Γ€ρι?Γθλων 
των Μουνυχιασι Τ€ταγ/Α€νων άρχων το δ€ /χ€γιστον, 
των όττλιτών το στίφος ταύτα €βού\€Τθ, ως δ* 
€€Γηγγ€λθη τοις τ€τρ<ικοσίοΐ5 — Ιτυχον δ* €ν τω ^ου- 
λ€υτηρίω ξνγκαθημ€νοι — ευθύς, πλην οσοις /αϊ; 
βονΧομΙνοις ταΰτ' ^ν, ίτοΐμοι ήσαν Ις τα όπλα 
ιέναι, και τω Θηραμίνει και τοις /Χ€τ' αύτοΰ ι^ττείλουν. 
ό δ' απολογοΰ/Α€νο? ίτοιμος Ιφη είναι ζυναφαιρη- 7 
σόμενος ίενοιι ^δι;. και παραΧαβων ενα των στρατη- 
γών, ος ην αύτω ομογνωμων, εχωρει ες τον Πειραιά* 
εβσηθα δε και Άρισταρχος και των Ιτπτεων νεανίσκοι, 
^ν δε θόρυβος πολύς και εκπλι^κτικός• οι τε γοίρ εν 
τ^ αστει ι^δ»; ωοντο τον τε Πειραιά κατειληφθαι και 
τον ζυνειΧημμένον τεθνάνοΛ, οι τ εν τω Πειραιεΐ τους 
εκ του αστεος όσον ουπω επι σψας παρειναι. /ιολις 8 
δέ των τε πρεσβυτέρων διακοιλυόντων τους εν τω 
αστει διαχέοντας και επι τα όπλα φερομένους, και 
Θουκυδίδου του Φαρσαλιου, του προξένου της πόλεως, 
παρόντος και προθύμως ε/^ποδων τε εκάστοις γιγνο- 
μένου καΧ επφοωμένον μη ΙφεΒρευόντων εγγύς των 
πολςμ.:ων απολεσαι την πατρίδα, ησυχρχταν τε και 252 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

. 9 σφων αντων άπ€σχοντο» καί 6 μ^ ^ραμ4ιττβ 
ίλΒων ίς τον Π€ΐραια — ην δ^ καΐ αυτ09 στρατηγός — 
όσον καΐ άνο βοής Ιν€κα ωργίζίτο τοίς όπλίταις• 6 
8* *ΑρίσΎ€ψχος και οΐ ^ναντίο^ τφ άληθ€ί ΙχαΧ4παΐ' 
νον. οι δ€ οΊτλίτοΛ 6μ6σ€ Τ€ Ιχωρονν οί 7Γλ€ίστοι 
τφ Ιίργω και ου μ€Γ€μ,€λοντο, και τον Θηραμίιηίρ^ 
ηρωτων, €ΐ ^κ€Ϊ αυτω ^* άγαθω το Τ€Γχο? οικοδο- 

10 /ΐ€Ϊσ^αι, και €1 αρχννον €Τναι καθαφ€θ€ν. 6 ^4, €νπ€ρ 
και Ικ€ίνοις δοκ€Ϊ καβαφύν, και Ιαυτφ Ιφι; ^υνδοκ€α^ 
καΐ Ιντ€ν^€ν €υίν5 άναβάντ€ς οι τ€ (ίπλίται και 
πολλοί των Ικ του Π€ΐραιώ$ ανθρώπων κατίσκαπτον 
το τ€ΐχίσμα, ^ν 8^ π/ϊθ5 τον οχλον ι; ταράκλησις, 
ύς χρη, οστΐ9 τους 'ϊΓ€ντακισχιλίους βούλ€ταί αρχ€ΐν 

11 άντι των τετρακοσίων, Ιενοί ΙπΙ το Ιίργον. ίπεκρυπ• 
τοντο γαρ όμως ίη των νεντακισχιλίων τφ ονόματι^ 
μη αντυφνς &ημον όστις βουλετοΛ αρχ€ΐν ονομάζειν, 
φοβούμενοι μη τ^ οντι ωσι> κοιι νρός τίνα €Ϊ7Γων τις 
τι άγνοί^ σφαΧ^, και οί τετρακόσιοι δια τούτο ουκ 
ΐ7^€λον του9 7Γ€νΓακισχιλιου9 οντ είναι ούτε μή 
οντάς Βηλονς €Τναι, το μίν καταστησαι μετόχοχ}ς 
τοσούτους αντικρυς αν δ^/ιον ηγούμενοι, το δ* αν 
αφάνες φόβον ^ς (ίλλι^λους τταρεζειν, 

93 Τ^ δ* νστεραία οι μ^ τετρακόσιοι ες το βονλευ' 
τηριον όμως καΧ τεθορυβημενοι ζννελεγοντο' οι ^ εν 
τψ ΊΙειραιεΐ οττλΓται τον τ€ *Αλ€ίικλ€α, ον ζυνελχίβον, 
αφέντες και το τ€ίχισ/χα κα^€λόντ€$, €9 το χρο9 τ^ 
Μουνυχιίξΐ Διονυσιακον Θεατρον ελθόντες και θεμενοι 
τα οττλα εζεκΚησίασαν, και δό^αν αΰτοΐ9 €υ^ύ9 «χ**-• 
ρουν ^9 τί άστυ, και εθεντο εν τω *Ανακ€ΐω τα οττλα. 
2 ^^ονΓ€ν δέ αίτο των τετρακοσίων τιν€9 "^ρημενοι 
Ίτρος αυτου9 άνηρ άνΒρι Βιελ4γοντό τε και εττειΘον 
ους ιδοΐ€ν άν^ρωΐΓου9 €ίΓΐ€ΐκ€ί9 αυτου9 τε ησνχάζειν 
καί τους άλλους ιταρακατίχειν, λέγοντες τους τε 
νεντακισχιΧίονς άιτοφανεΐν και εκ τούτων εν μέρει, 
Ό αν τοις ιτεντακισχιλίοις Βοκτ}, τους τετρακόσιους 
«σ€σ^αι, τ€ω9 δ^ την ιτόλιν μηΒενΙ τρότηο ΒιαφΘείρειν ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ, Η', ΟΔ'. 253 

μηΒ* €5 τους πολζμίονς άνώσαι. το δί τταν πλήθος 3 
των οττΧιτων, αίτο ττολλων καΐ ττρος ττολΧονς λόγων 
γιγνομένων, ηττιωτερον ην η πρότ€ρον, και Ιφοβύτο 
μάλιστα -ττερι του παντός πολιτικού* ζνν€\ωρησάν 
Τ€ ώστ' €9 ημέραν ρητην ίκκλησίαν ποι^σαι Ιν τφ 
Διονυσιω π€ρι ομονοίας, €π€ΐ8η δέ €7Γηλθ€ν η €ν94ί 
Διονύσου Ικκλ-ησία καΧ όσον ου (νν^ιλ^γμίνοι ήσαν, 
άγγ4λλονται αΙ δυο και τ^σσαράκοντα νη^ς και ο 
*Αγησαν^ρί8ας από των Μεγάρων την 3αλα/Αΐνα 
Ίταραπλ^ΐν και -ττας τις των πολλών αυτό τούτο 
Ινό/χιζ€ν €7ναι το -ϊΓίίλαι λεγόμενον νπο Θηραμένους 
και των μ€τ αυτόν, ως €ς το Τ€ΐχισ/χα Ιττλ^ον αί 
νη€ς, και χρησίμως €86κ€ΐ καταπεπτώκεναι, ο δ€ 3 
*Αγτ;σανδρίδα5 τάχα μέν τι και απο $υγκ€ΐμ€νον 
λόγου περί τ€ την Έττιδαυρον και ταύτη άν€στρΙφ€Τθ, 
εικός δ* αυτόν και προς τον παρόντα στασιασμόν των 
^Αθηναίων, δι' €λίΓίδθ5 ώς καν €9 δέον παραγίνοιτο, 
ταύτη άν4χειν. οι δ* αυ Αθηναίοι, ώς ηγγέλθη αυτοις, 8 
€υ^υς Βρόμω Ις τον Πειραιά 7Γανδτ7/Α€ΐ Ιχώρουν ως 
του ίδιου ττολε/χου, μείζονος η άπο των ττολε/Αΐων, ου;( 
Ικάς οΛΛά π-ρος τω λιμενι όντος, και οι /Α€ν €5 τάς 
*παρΙΙορ/χΙΙ ούσας ναυς εσίβαινον, οι δε αλλάς κα^είλ- 
κον, 61 δε τίνες επι τα τείχη και το στόμα του λιμενος 
παρεβοηθουν, αί δε των Πελοπονη/σιων ν^ες -τταρα- 95 
«•λευσασαι και περιβαλουσαι 3οΰνιον όρμίζονται 
μεταξύ Θορικού τε και Πρασιών, -ύστερον δε αφικ- 
νουνται ^ς Ώραχϊτον. * Αθηναίοι δέ κατά τάχος και 
αζυγκροτητοις πληρώμασιν άναγκασθεντες χρησασ- 
^αι, οΓα τΓολεως τε στασιαξουστ/ς και περί τοί; με- 
γίστου Ιν τάχει βουλόμενοι βοηθησαι — Έυβοια γαρ 
αυτοΓς άποκεκλημενης της * Αττικής πάντα ην — πεμ^ 
πούσι ®υμοχάρην στρατηγόν και ναυς ες Έρέτριαν, 
ων άφικομενων ζυν ταΐς πρότερον εν Έυβοιφ ουσ<χις 
ίί και τριάκοντα εγενοντο, και ευ^υς ναυ/χ.αχεΓν 
ι/ναγκάζοντο• ό γαρ *ΑγησανΒρί8ας αριστοποίησα- % 
μένος εκ τον Ώρωπου άνηγε τάς ναΰς, απέχει, δ^ 
ΙΙ.—20 254 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

μΑΧυστα ο ^ίϊρ^ύ^ο^ τη^ των *Έρ€τρΐ€Λ3ν νόΧ^ως θοτ 
ΧάσσΎ^ς μ,Ιτμον ίζηκοντα σταΖίονς, ως ονν ΙίΓ€πλ€ί, 
€υθνς Ινληρονν καΧ όΙ Άθψ^οι τάς νανς, <Η6μ€νοι 
σφίσι παφα ταχς ναυσΐ τους στρατιωτας €Τναι* οί δ* 
ίτνχον ουκ €κ της αγοράς άριστον Ιιτισιτιζόμενοι — 
ουδ£ν γαρ ^ωλ€ίτο αττο ιτρονοίας των *£ρ€τρ4€ων — 
αλλ* Ικ των ΙίΓ Ισχατα του αστ€09 οΙκιων, όπως 
σχολ]§ νληρονμίνων φθ(ίσ€ΐαν οί ποΚίμΛοι προσιτά 
σόντ€ς και €ζαναγκάσ€ΐαν τους ^Αθηναίους ούτως 

8 δττως τυχοιβν άνάγβσία*. €Γημ€ίαν Κ αύτοΓς «ς τον 
ΏρωίΓον ^κ τ^ς Έρ€τριας, 6νότ€ χρή άνάγ€σθαι^ 
τίρθη, Ζια τοιαυη/ς δι; παρασκ€υ^ς ο* *Α^ι;ναΐθ€ 
άναγαγό/^ι.€νο^ και ναυ/ΐΛ;(ϊ/σαντ€ς νπ€ρ του λίμενος 
των Έρετρίίων ολίγον μίν τίνα χρόνον δμως καΐ 
άντίσχον, ΐ7Γ€ΐτ €ς φυγην τραπόμενοι καταδιώκονται, 
€ς την γην, και δσοι μ€ν αυτών ^τρος την ίτόλιν 
των Έρ€τρΐ€ων ως φιΧίαν καταφενγονσι χαλεπωτατα 

4 Ιττρα^αν, φονευόμενοι νπ αυτών* οι δ^ €ς το τ^ίχισμυα, 
το Ιν τξι ΈρετρίΛΐψ, ο «ΐχον αυτο^ πβριγίγνοντοα και 
οσ<ιι €ς Χαλκίδα αφικνοΰνται τών ν€ών. Χαβ6ντ€ς 
δ' οι Π€λοηΌννΐ7σιοι δυο και €ΐκοσι ναυς τών *Αθψ 
ναίων, και άνδρας τους μ^ άνοκτ€ίναντ€ς τους δέ 
ίωγρΐ7σαντ€ς, τροτταιον <ίστησαν• και νστ€ρον ου 
πολλώ ΈυβοιΛν Τ€ άπασαν ά7ΓοσΎησαντ€ς πλην 
*Ωρ€ον — ταντην δ6 αυτοί 'Α^ι^ναΐοι «Τχον — και ταλλα 
τα ίΓ€ρι αυτί/ν κα^ιοταντο. 
96 Τοις δ' Ά^ι^ναιΌις ως ήλθε τα π€ρι την Ένβοιαν 
γεγενημένα, ίκπληζις μ€γίστη δι} τών ττριν παρίστη,^ 
οΰτ€ γαρ η €ν 2ικ€λια ζυμφορά, καίπ€ρ μεγάλη τότ€ 
δόξασα €7ναι, ουτ* άλλο ουδ^ν 'Π'ω όντως ίφοβησεν, 
οπού γαρ στρατοπίΒου τ€ του εν 2άρ^ αφ€στηκότος, 
άλλων τ€ ν€ών ουκ ουσών ουδ€ τών Ισβησομενων, 

2 αυτών τε στασιαζόντων και α&ηλον ον 6πότ€ σψισιν 
αυτοΐς ζυρράξουσι, τοσαντη η (νμφορα επεγ€γ€:ηγΓθ, 
εν 5 ναΰς τ€ και το μεγιστον Ένβοιαν απολωλ€Κ€σαν^ 
Ιζ ης νλ<ίω ^ της Αττικής ωφελ^ίντο^ πώς ουκ €ί- ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ, Η', ΟΖ'. 255 

κότως ηθνμονν ; ^Αολιστα ^ αύτον9 και δι* Ιγγντάτσυ 
Ιθορνβα, €1 οι ΊΓοΚίμνοι τολμησονσι ν€νι.κηκότ€ς €ν- 
$νς σφων €ίΓΐ τον Ιΐ€ΐραια, €ρημον οντά ν€ων, 7Γλ€ΐν• 
και όσον ουκ η^ ίνόμιζον αυτούς 7Γαρ€Γναι. όπερ 8 
αν, €1 τολμηρ6τ€ροι, ήσαν, ρςιδιως Αν εποίησαν, και ^ 
Ζιίστησαν αν €τι μαΧΚον την ττόλιν ίφορμονντες ^ 
€1 €7Γθλιόρκονν μ€νοντ€ζ, κοί τάς απ Ίωνιας ναυς 
ηνά-γκασαν αν, καίπβρ νολ€μίας οΰσας τ^ ολιγαρχία, 
τοις σφ€Τ€ροις οικ€ΐοι$ και τβ ζυμιτάστ^ 7Γ(>λ€ΐ ^οι^ 
θησοΛ.• και €ν τοντφ Έλλτ^σττοντός τ€ αν ^ν αυτοΓς 
και ΊωνΜΖ και αι ν^σοι κ<ιι τα μ€χρι "Βοιωτίας και ως 
€ΐπ€ίν η * Αθηναίων άρχη ττασα. αλλ* ουκ Ιν τούτω 4 
μόνω Αακζ^οΛμόνιοι Άθηναίοις πάντων &ή ζνμφορω- 
τατοι ΊτροσνοΧ^μησαι Ιγίνοντο, άλλα καΧ ίν αλλοΐ9 
ίΤολλοΤς* διάφοροι γαρ ιτλίίστον οντ€? τον τρόπον, 
οι μ€ν 6ζ€Ϊς οι δ€ βρα^8€ΐς, και οι ρ.€ν Ιπιχειρηται οί 
δ^ άτολμοι, άλλως Τ€ και €ν άρχ^ ναυτική} πλ€Γστα 
ώφ€λουν. €δ€ΐίαν δ' οι 2νρακόσιοι• /λάλιστα γαρ 
ομοιότροποι γ€νομ€νοι άριστα και προσ^ποΧίμησαν, 

ΈτΓΐ ^ ουν τοις τιγγίλμένοις οι * Αθηναίοι ναυς τ€ 97 
€ΐκοσιν ο/χ.ο)ς Ιττλι^ρουν και ΙκκΚησίαν ίυνέλβγον, /Αίαν 
/Λ€ν €υ^ύ5 τότ€ πρώτον ^ς την Πυκνά καΧονμίνην, 
ουτΓβρ κοι* άλλοτί €ίω^€σαν, €ν ^π^ρ και τους τ€τρα- 
κοσίονς καταπαύσαντ€ς τοι? π€ντακισ7(ΐλιοΐ5 Ιψηφί- 
σαντο τά πράγματα παρα&ονναι — €?ναι δ€ αυτών 
οτΓοσοι και οιτλα παρέχονται — και ρ,ισ^ον μη^ένα 
φίρζΐν μη^€μια. άρχ^' €ΐ δέ /αι7> Ιπάρατον ίποιησαντο, 
Ιγιγνοντο δέ και άλλαι ύστερον πυκναι Ικκλησίαι, 8 
αφ* ων και νομοθίτας και τάλλα Ιψηφίσαντο €5 τι;ν 
πολιΤ€ΐαν. και ουχ 17'^ιστα δι; τον πρώτον χρόνον 
€7Γΐ γ* ^/Αον * Αθηναίοι φαίνονται €υ 7Γθλιτ€υσαντ€5• 
μο'ρία γαρ η τε ίς τους ολίγους και τους πολλούς 
$ύγκρασις ΙγίνετΨ, και Ικ πονηρών των πραγμάτων 
γενομένων τούτο πρώτον άνηνεγκε την πόλιν. εψη- 
φίσαντο §£ και *Αλκιβιάϋ8την καΧ άλλους μετ αντοΰ 
κατιέναι, και πσ{>ά τε ίκεΐνον και παρά το ίν "Χάμω 25β ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

στρατό?Γ€δοτ νίμ,^αντ^^ δ4€Κ€λ€νοιτο ω^άπτεσθαι 

των πραγμάτων, 

98 Έν δέ τ^ μεταβολ-ζ Ίαντβ €υίυς οι μ€ν ΐΓ€ρι τον 
ΊΙείσαν^ρον και *Αλ€^ικλ€α και όσοι ήσαν της ολι- 
γαρχίας μάλιστα νττεζέρχονται Ις την Δ€Κ£λ€ΐαν* 
*Αρίστσρχο? δ* αι^τών μόνο^, Ιτνχ€ γαρ και στρατη- 
γών, λαβών κατά τάχος τοζότας τινάς τους βαρβα- 

8 ρωτάτονς ίχώρ€ί προς την Οίκόι;ν. ην §€ * Αθηναίων 
Ιν μιθορίοις της Έουωτίας τείχος, επολιόρκονν δ' 
αυτό, δια (υμφοράν σφίσιν €κ της Οΐνόης γενομενην 
άντρων Ικ Δ€Κ€λ€ίας αναχωρουκτων διαφθοράς, οι 
Κορίνθιοι ίθίλοντηΒόν, προσπαρακαλίσαντες τους 
Βοκύτους. κοινολογησάμενος ουν αυτοίς ό Άρίσταρ- 
χος άπατ^ τους Ιν τζ Οινότ}, λέγων ως και οι Ιν τζ 
νόλει ταλΛα ζυμβεβηκασι ΑακεΒαχμονίοις, κάκείνονς 
δ€Γ ΒοιωτοΓς το χωρίον παφαΖουναΐ' Ιπι τούτοις γαρ 

8 ζυμβεβάσθαχ, οι δ€, ΐΓΐ(ΓΤ€υσακΓ€ς ώς άνδρι στροτ 
τηγ^ και ουκ €ΐδ(>τ€ς ουδ€ν δια το πολιορκεΐσθαίτ 
νπόσπονΒοι Ιζερχονται, τουτφ μεν τφ τρόπφ Οινόι;» 
ληφθεΐσαν Βοιωτοί κατελαβον, και ι; εν ταΐς*ΑΛ}ναις 
ολιγαρχία και στάσις €7Γαυσί»το. 

99 ΎτΓο δ€ τους αυτούς χρόνους του θέρους τούτου 
και οί εν τ^ Μιλι/τω Π€λοποννΐ7σιοι, ώς τροφην τε 
ουδ£ΐς €δίδου των υπό Τισσαφέρνους τότε οτ επΙ την 
"ΑσπενΒον ναρτ^ει προσταχθεντων, και οχ Φοίνισσαχ, 
νΎ}ες ουδ€ ό Τισσαφέρνης τέως που ηκον, ο τε Φίλιπ- 
ίτος, ό (νμπεμφθείς αντίο, επεστάλκει Μινδαρφ τψ 
ναναρχω, και άλλος, Ιπποκράτης, άνηρ Σπαρτιάτης 
και ων εν Φαστ^λιδι, οτι ούτε οχ νηες παρεσοιντο 

2 πάντα τε αδικοΓντο υπό Τισσαφέρνους, Φαρνάβαζος 
τ επεκαλειτο αυτούς και ην πρόθυμος κομίσας τάς 
ναυς και αυτός τας λοιπας ετι πόλ€ΐς της εαυτού 
άρχτ]ς άποστησαι των ^Αθηναίων, "€σπερ και ό Τισ- 
σαφίρνης, ελπίζων πλέον τι σχησειν απ αυτού, οΰτω 
δι; ό Μίνδαρος πολλφ κόσμί^ και από παραγγέλματος 
οίφνώίον, όπως λά^οι τους Ιν %άμι^, άρας από τ^ς 2ΤΙΤΡΑΦΗΣ Η', Ρ'. 257 

Μίλητου ναυσι τρισΐ και ίβ^ομηκοντα ειτλει ΙπΙ τον 
*Έλλησποντον, πρ6τ€ρον δ* €ν τφ αντώ θ€ρ€ΐ τωδε 3 
Ικκαιδβκα €ς αντον νη€ζ ΙσίπλΈυσαν^ αι και τη^ 
"Χερσονήσου τι μέροζ κατί^ραμον, χαμΛσθεΙς δέ 
αν€μί^ και άναγκασ^€ΐ$ καταίρει €$ την "Ικαψον^ και 
/ΐ€ΐνα$ η' αυτ^ υττο απλοια? πέτΓ€ ή ίζ ημέρας άψικ- 
νβίται €5 την Χίον. 6 §6 Θράσυλλος €κ τι^δ 2ά/Αον, 100 
€ΐΓ€ΐδι; ΙτΓϋθετο αντον Ικ τη% ΜιΧητου άπηρκάτα, 
€'7Γλ€ΐ και αντο9 ναυσιν €νθνς πίντε και πεντήκοντα, 
€7Γ€ΐγ(>/Α€νο9, /Αϊ} φθάση €5 τον Έλλι;σΐΓοντον €σ7Γλ€ν- 
σα9. αίσθόμενος δ* δτι €ν τ^ Χίψ €ο; και νομίσας 2 
αυτόν καθεζειν αντον σκονονς /χ,€ΐ' κατεστησατο κσΧ 
Ιν τ^ Αεσβί^ και €ν τ^ άντνπίρα% ηνείρω, €ΐ αρα ττοι 
κινοίντο αι νηες, οττως /ιι; λά^οΐ€ν, αύτο9 ^ «5 την 
Μτ/^υ/χναν παραιτλεύσαζ αλφιτά τ€ και ταλλα €ιγι- 
τι^δεια 7Γαρασκ€υά^€ΐν Ικελενεν, ώς ην πλείων χρόνθ9 
γίγνηταί, €κ της Κίσβου τους €7Γΐ7Γλου5 τ^ Χ«ρ 
ΊΓΟίησόμενος. αίμα δ€, 'Έρ€σθ5 γαρ 1^79 Αέσβου 3 
αφ€ΐστηκ€ί, ^βονλ€το Ιπ αντην πλευσας, €ΐ δυναιτο» 
€ί€λ€ΐν. Μηθνμναίων γαρ ούχ οι άδυνατωτατοι ψυ- 
γαδ€5 διακο/ΑΐσανΓ€9 ίκ τ€ τΐ75 Κνμης Ίτροσεταφισ- 
τους όίτλιτας ώς πεντήκοντα καΧ των Ικ της ηπείρου 
μισθωσάμενοι, (υμπασνν ως τριακοσιοις, Άνα^άνδρον 
^βαίου κατά το ίυγγ€νές ηγονμενον, προσεβοΧον 
πρώτη Μηθνμνη' και άποκρονσθεντες της πείρας δια 
τους €κ τ^ς ΜντιΧηνης * Αθηναίων φρουρούς ιτροίλ- 
θοντας, ανθις Ιί$ω μάγτι άπωσθεντες και δια του 
ορούς κομισθεντες άφιστασι την "Έρεσον. πΧενσας 4 
ουν ό Θράστλλος €7γ' αυτι}ν πάσαις ταις ναυσι δΐ€νο- 
ε2το προσβολην ποιεΐσθαί. προαφιγμενος δ' αΰτόσ€ 
ην και 6 Θρασνβονλος πέντε ναυσιν εκ της "ίάμον, 
ως ηγγελθη αντοΐς η των φυγάδων ανη; δια!/8ασις• 
νστερησας δ* €7γι τι;ν "'Έρεσον εφώρμει ελθών. προσ* β 
ετγενσντο δέ καΐ εκ τον "ΕΚΚησποντου Τίνες δυο νηες 
Ιπ οίκου άνακομιζόμεναι και αί Μι/^υ/χναιαι• και αι 
ττασαι ι^€ς παρησαν ετττά καΐ εξηκοντα, αφ* ων τφ 258 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

στρατ€υμΛ'η ιηφ9σκ€υάζοντο ω$ κατά κράτοζ μηχα» 
ναΤς Τ€ κ<ΐ4 ιταιτί τράττω, ^ν δυνωνται, αΙρησοντ€^ 
την *Έρ€σον. 

101 Ό δ^ Μινδαρος ίν τοντω καΧ αΐ ίκ της Χίου των 
Π€λοποννΐ7σιων νη€ζ ΐΊησιτισ-άμ,εναι δυοΓν ημέραις, 
και \αβ6ντ€ς ιταρά των Χιών τρ€Γ9 τ€σσαφακοστά<: 
Ζκαστος Χία9, τ]5 '^'Ρ^^ ^*** ταχ€ων ατταιρονσιν €#^ 
τή9 Χίου, [ου] 'Π'€λάγιαι, Γνα /αϊ/ ν€ριτνχωσι ταΓς «ν 
τ^ *Ερ€σΐ{» νανσίν, αλλ* λ' άριστ€ρ^ την Αέσβον 
€χοντ€ζ Ινλ€ον Ι'τη την ψΓ€φον. και 'προσβαΧόντες 
της Φωκοιίδος ^ς τον ^ν 'Καρτ€ρίοις λιμένα και άρι- 
στοπονησάμ€νοι, ΐΓαρανλ€υσαντ€ς την Κυ/χαιαν δ€ΐ- 
ΊτνοίΓΟίοίίνται €ν *Αργ€ννουσαΐ5 τ^ί ψΓ€ίρον, Ιν τω 

2 άντιπέρας της Μυτιλήνης, €ντ€υθ€ν δ* «τι χολλ^ς 
ννκτος παρα7Γλ€υσαντ€9, καΐ άφικ6μ€νοι της ηπείρου 
€9 *Αρ/ΐΛτουντα καταντικρύ Μηθυμνης, άριστοττοιη- 
σάμ€νοι δια ταχέων, παραπλεύσαντες Αέκτον και 
Λαρισσαν και Άμαξιτον και τα ταντι/ χωρία άφι- 
κνουνται ές *ΡοιΤ€ΐον Τ/δι; του Έλλι/σιτόντου, ιτρωί- 
Τ€ρον μέσων νυκτών. €ΐσι δ' αί των ν€ών και €9 

102 2ιγ€ΐον κατηραν και αλλοσ€ των ταυτβ χωρίων, οι 
δ' 'Α^ι/ναΤοι €ν τή 2τ/στω δυοιν δ€θΰσαΐ9 €ΐκοσι ναυ- 
σιν οντ€9> ω9 αυτοΪ9 οι Τ€ ψρυκτωροι έσημαινον και 
'βσθάνοντο τα ττυρά ίζαίφνης πολλά Ιν τ^ ττολεμία 
φανέντα, έγνωσαν οτι €σ7Γλ€ουσιν οι Π^λοττονντ^σιοι. 
και ΤΤ79 αυτΐ75 ταυτ»79 νυκτο9* ω9 €Τχον τα;(ου9 υττο- 
/Αΐίαντ€9 τ^ 'Κ.€ρσονησω ιταρέπλεον Ιττ Έλαιουντο9, 
βουλομινοι έκ'7Γλ€υσαι ές την ευρυχωρίαν τας των 

2 πολεμίων ναυς. και τάς μ\ν έν Ά)8υδω ΙκκαίΖεκα 
ναυς ελαθον, προειρημένης φυλακής τω φιλίω έττί- 
πλω, όπως αυτών άνακώς ίζουσιν,ην έκπλέωσιν τάς 
δ€ μετά του Μινδάρου αρ,α τ^ 2ω κατιδόντ€9 την 
Βίωζιν €υθύς ποωυμενοι ου φθάνουσι ττασαι, αλλ* αι 
ρ.€ν 7Γλ€ΐΌυ9 επι της "Ιμβρου και Αημνου Βιέφυγον, 
τέσσαρες Βε των νέων αί ϋσταται πλέουσαι καταλαμ- 

8 βάνονται παρά τον Έλαιουντα. και μίαν μεν έπο- 2ΪΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΡΓ. 259 

Κ€6λασαν κατά το ί€ρ6ν του Πρωτ€σιλαου αντοις 
ανδράσι λαμβάνσυσι, δυο δ* €Τ€ρας άνευ των αν- 
δρών την δε μίαν ττρος τ^ "Ιμβρ^α κενην κατακαί- 
ουσι. /Α€τα δ^ τούτο ταΓ5 τ€ Ιζ *ΑβνΒου ζυμμι- 103 
γ€ΐσα4ς και ταίς αλλαΐ9 (νμπάχταίς ίξ κσΧ ογΒοηκοντα 
νολιορκ'ησαντ€ζ 'Ελαιοΰντα ταυη^ν τ^ν ημέραν, ώ? 
ου ΊΓροσ€\ωρ€ΐ^ απίπΧευσ-αν €9 "ΑβυΒον. 

Οι δ' Άβι/ναΓοι, ψ€υσ^€κτ€5 των σκσττών και ουκ 
αν οΐ6μ€νοι, σφαίζ λαβείν τον τταράπλουν των πολε- 
/Αΐων νεών, άΛΛα κα^* ησυχίαν τ€ΐχομαχονντ€ς, ώ? 
'βσθοντο, €υθνς ά7ΓθλιΐΓΟντ€? τι}ν 'Έρ€σον κίΐτά τάχος 
^βσηθονν €9 τον Έλλι}σποντον• και δυο τ€ ναυ5 των 2 
Πελοπονη^σιων αίρουσίν, αί πρ09 το π€λαγθ9 τοτβ 
θραχΓϋΤ€ρον €ν τβ δΐ(ό^€ΐ αττείρασαι ΊΓ€ρΐ€7Γ€σον (κντοίζ, 
και ημ^ρίξ. νστ€ρον άφικόμ€νοί ορμίζονται €9 τον 
Έλαιουντα και τά9 €κ ττ75 "Ιμβρσν, οσαι κατίφχιγον, 
κομίζοντοΛ καΧ €9 τι/ν νανμαχίαν πεν^' ημέρας παρ- 
€σκ€ν(ίζοντο, μ€τά δέ τοΰτο €ναυ)«.άχουν τρο7Γω104 
τοιώδε. οι 'Α^ι/ναιοι 'Π-αρεπλεον επι κερω9 τα|^ά/χ,ενοι 
τταρ' αυτ^ν τι;ν γ$ν επι τ^9 2τ;στου, οΐ δ^ Πελσττον- 
νησίοι αισ^όμ,ενοι εκ τ^9 *Α)3υδου ανταν^γον και 
αντοί. και ώ9 Ι/νωσαν ναυ/χΛχΐ7σοντε9, ιταρέτειναν 
το κερα9 οί /Αεν Ά^ι^ναιοι τταρά τι}ν Χερσοη^σον, 
άρξάμ€νοι άπο 'Ιδάκου /^ίεχρι Άρριανών, ν^ε9 εί καΐ 
ίβΒομηκοντα, οΐ δ' αυ Πελοπονη/σιοι αττο ΆβνΒου 
μ€χρί Ααφ^νον, νη€ς οκτώ και ε^κοντα. κερα9 δ^ 2 
Τ0Γ9 /Αεν Πελοποννι;σι<κ9 εΤχον το [^I^ δε^ιον 2υρα- 
κόσιοι, το δ' €Τ€ρον αΰτο9 Μινδαρο9 κβιι των νεών αι 
άριστα ττλεουσαι, *Α.θηναχοι,ς Ζϊ το μεν άριστερον 
Θρίίσυλλο9, ό δε Θρασνβουλος το δε^ιον οι δ' οΛΛού 
στρατηγοί ως έκαστοι διετάίαντο. ΙτΓ€νγομ€νων δ^ 3 
των Πελθ7Γοννι;σίων ΊΓρστ€ρ6ν τε ξνμμΐζαί και κατά 
ρ^ν το δε^ιον των * Αθηναίων, ντΓ€ρσχ6ντ€ς αυτοί τφ 
ευωνυμξ^, άττοκλ^^σαι του Ι^ω αυτου9 εκίτλου, ει δυ- 
ναιντο, κατά δ^ το μέσον Ιξωσαχ ιτρος την γην ουχ 
έκά9 ουσαν, οΐ Άθψαίοι γνόντ€ς, ^ /^εν ίβονλοντο 260 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ 

αΊΓοφραζασθαι αντονζ οί Ιναντίοι, αντ€π€ξτίγον καΐ 
ΊΓ€ρΐ€γίγνοντο τ^ πλω, το δ* €υωννμ.ον αυτοΓς ι;7Γ€/ο€- 
β€βληκ€ΐ η^η την ακραν, ή Κυνος σήμα καΧ.€Ϊταί, 

4 τω δέ /^ί€σ^ρ, τοιούτου Συμβαίνοντος, άσθΐνίσι καί 
δΐ€σ7Γασ/χά'α4$ ταΓς ναυσι καθίσταντο, άλλως τ€ και 
Ιλάσσοσι ■χρωμ€νοι το πλήθος και τον χωρίον του 
ΐΓ€ρΙ το Κυνο9 σήμα ο^€Ϊ(ΐν και γωνιωδτ; τι;ν ττζρφο^ 
λην €\οντος, ώστ€ τα ίν τω ΙπΙκ^ινα αυτού γιγνόμ^να 
105 μη κάτοτΓτα €Τναι• προσ7Γ€σόντ€9 ουν οί Πβλοττοκ- 
η;σιοι κατά το μΙσον Ιζίωσάν τ€ Ις το ζηρον τάς 
ναυ9 των * Αθηναίων και €5 τι}ν γ^ν €Π'€ξ€βησαν, τω 
^>γω πολύ π€ρισχί)ντ€9. άμνναι δ^ τφ /Αεσφ ου6** 
οι π€ρι τον Θρασνβονλον άπο του δ€^ιοΰ υπο πλτ;- 
^ου9 των Ινικ€ΐμ€νων ν€ών €δυναντο, ου^* οί π€ρι τον 

2 <^ράσνλλον άπο του €νωννμον άφανίς τ€ γαρ ην διά 
τι/ν ακραν το Κυνος σήμα, και ά/ια οί Συρακόσιοι 
και οί άλλοι ουκ €λασσου5 Ιτητεταγμένοι €Ϊργον αν- 
τους, πριν οί Π€λοπονη7σιοι, διά το κρατησαντ€ς 
άδ€ώ$ άλλοι άλλι;ν ναΰν διώκ€ΐν, ηρζαντο μ€ρ€ΐ τινί 

8 σψών άτακτότ€ροι γ€ν€σ^αι. γν6ντ€ς ΒΙ οί πβρι τον 
Θρασυβονλον τας ΙνΙ σφίσι νανς Ινεχονσας παυ- 
σάμ€νοι της Ιπ^ζαγωγης ηΒη τον κίρως καί €πανα- 
στρ€ψαντ€ς €νθνς ημνναντο τ€ και τρεπουσιν, καί 
τάς κατά το νικήσαν των Π€λοποννΐ7σιων μ€ρος υπο- 
λα^όντ€5 π€πλανΐ7/λ€νας δ^οπτον Τ€ και €5 φόβον τάς 
πλ€ΐου9 ά/χαχ€ΐ καθίστασαν. οι τ€ ]§υρακοσιοι ^τυγ- 
χανον καί αυτοί η^ τοϊς π€ρί τοκ Θράσυλλον €νδ€- 
δωκότ€5 καί μάλλον €? φνγην 6ρμησαντ€ς, ίπεώη 
ΙΟβ καί τους άλλους Ιωρων. γ€γατημ€νης ΒΙ της τροττης 
και καταφνγόντων των ΤΙίλοποννησίων προς τον 
Μ€ΐδιον μάλιστα νσταμον το πρώτον, υστίρον δ^ Ις 
"ΑβνΒον, ναυς μϊν ολίγας ίλαβον οί Ά^ι/ναίοι— 
στ€νος γάρ ων ο Έλλι/σποντος βραχαίας τάς άπο- 
φνγάς τοις ίναντίοις παρ€Γχ€ΐν — τι^ν μεντοι νίκην 

2 τανη^ν Τ175 ναυμαχίας ίττικαφοτάτην Βη &Γχον, φο- 
βούμενοι γάρ τέως το των Πιλοποννι^σιων ναυτικον ΣΤΓΓΡΑΦΗΣ Η', ΡΖ'. 261 

θιά τ€ τα κατά βραχν σφάλματα και 8ια τφ^ ίν τ^ 
Σικελία ζνμφοράν, άττηλλάγησαν του σφα9 Τ€ ιιντονί 
καταμ€μφ€σθαι και τους ττολε/χιους ^ι άζίους τον €5 
τα ναντικά νομίζ€ΐν, νανς μίντοι των Ιναντίων λα/Α- 3 
βάνονσι Χιας μεν οκτώ, Κ.ορινθίας Β^ π€ντ€, *Α/α- 
ΊτρακιωτιΒαζ $€ δυο και Βοιωτίας δνο, Λενκαβιων δ^ 
και Λακεδαι/Αονιων και 2νρακοσιων και Πελλι/νεων 
/ιιίαν ίκάστων αυτοί δέ 7Γ€ΓΓ€καίδ€κα ναυς αττολλυα- 
σιν. στΐ7σαι/τ€9 δέ τροτταιον ΙττΙ τ^ (ΐκρ(^ ου το Κυ- 
νο5 σήμα, και τα ναυάγια ίτροσαγαγό/χενοι και νεκρούς 
τοις ΙναντιΌις υττοσττόνδους άίτοδοντες, απέστειλαν και 
^ς τάς Άθηνας τριήρη αγγελον τ^ς νικι^ς. οι δ', αφι- 4 
κομίνης τηζ νεως και άνελπιστον την ευτυχιαν άκου- 
σαντες είτί τε ταις περί την Ένβοιαν άρτι ζνμφοραΐ^ 
και κατά την στάσιν γεγενημίναΐζ, πολύ €ν€ρρωσθψ 
σαν, και ^νόρ,ισαν σφίσιν ετι δυνατά είναι τά πράγ- 
ματίΐ, ην ττροθνμως άντιλαμβάνωνται, περιγενεσ^αι. 

Μετά δε τι)ν ναυ/Αα;(ΐαν ^/^ερςι τετάρττ; υπο σπου- 107 
δ^ς επισκευ(ίσαντες τάς ναυς οι εν τ^ ίτ/στφ Άίι/- 
ναιοι ^πλεον επι Κυζικον άφεση/κυΐαν και κατιδόντες 
κα^' Άρπάγιον και Πριαπον τάς άπο του Βυζάντιου 
οκτώ ναυς ορμονσας επιπλεύσαντες και /ιάχι; κρα- 
τι/σαντες τους εν ττ^ γτ} ελα^&ον τάς ναυς. άφικόμ€νοι 2 
δέ και επι τι}ν Κυζικον, άτειχιστον ουσαν, ττροσηγά" 
γοντο πάλιν και χρήματα ανίττραζαν. Ιπλευσαν δ* εν 
τούτω και οί Πελοπονη^οΊΟΐ ^κ τη^ ΆβνΒου επι τον 
Έλαιουντα και των σφ^τίρων νεών των αΐ;(ρ,οιλ(ϋτων, 
οσαι ^σαν υγιείς, Ικομίσαντο — -τάς δε άλλας Έλαι- 
ουσιοι κατε'καυσαν — και ές την Ένβοιαν άπεπε/λψαν 
'Ιπποκράτι/ν και 'Έπικλεα κο/ϋΐιουντας τάς εκείθεν ναυς. 

Κατέπλευσε δέ υπο τους αυτούς χρόνους τούτους 108 
και ό Αλκιβιάδης ταις τρισι και δέκα ναυσιν άπο 
τ^ Καυνου και Φ<«η;λιδος ες την ^άμον, άγγέλλων 
ΟΤΙ τάς τε Φοινισσας ναυς άποστρεψειε Πελοποννι;- 
σιΌις ώστε μη ελ^εΐν, και τον Ύισσαφέρνην οτι φίλαν 
ΊΓΠΓΟιηκοι μάλλον Άΰιιναιοις ^ νρ6τ€ρον, καΧ νλψ 
II.— 21 262 ΘΟΤΚΤΔΙΔΟΤ ΣΤΓΓΡΑΦΗ2 Η', Ρθ'. 
ρωσας ναν$ Ιννή, νροζ αΤς €ΐχ€ν, 'Αλικαρνασίας τ€ 
ΐΓολλα χρήματα ΙζΙνραζζ καΧ Κών ^Τ€ίχισ€. ταύτα 
8^ νράζα$, και άρχοντα έν τζ Κω καταση^σας, ττρος 
το μΛτόνωρον τ^Βη €5 την 2α/ϋΐον κατ€πλ€υσ€• 

1 Και ο Τισσαφέρνης άττο τ^« Άσττέι/δου, ώς Ιτπί- 
θίτο τάς των 1ΐ€λονοννησίων νανς 4κ της Μίλητου 
€9 τον 'ΈλΧησποντον ν€7Γλ€υκνίας, άναζ€νζας ηλαυν€ν 
€πΙ της Ιωνίας, όντων δέ των Π€λοποννι^ιων €ν τφ 
Έλλι^σπόντω, Άντάνδριοι, — €ΐσι δέ Αίολος, — πάρα- 
κομισάμενοι ίκ της Ά)3νδου ν€ζ^ δια της 'Ί^ης του 
ορούς οπλίτας ίσηγώγοντο & την πόλιν, υπο Άρσχίκου 
του Τϋρσον, Τισσαφέρνους υπάρχου, α&ικούμ€νοι, 

8 οσΐΓ€ρ και ^ηΚίους τους Άτρα/χυττιον κατοικι/σαντας, 
οτ€ Λγ* * Αθηναίων Αηλου καθάρσ€ως Ιν€κα ανάστησαν, 
ίχθραν νροσποιησάμ€νος α^ηΚον καχ Ιτταγ^^ιΚας 
στρατιαν αντών τοΓδ βζλτίστοις, €ίαγαγων ως €7γι 
φιλίφ καΧ ζυμμαχίψ τηρησας άριστοιτοιουμίνους και 
ν€ριστησας τους Ιαυτον κατηκόντισ€ν, φοβούμενοι 
ονν αντον δια τοντο το ήη^ον, /Χ77Γ0Τ€ καΧ περί σφας 
τι ΐΓορανομησΥΐ, και οΛΛα ΙνιβαλΧοντος αυτού α φ€- 
ρ€ΐν ουκ ι/δυναντο, ίκβάλλουσι τους φρουρούς αύτοΰ 
109 έκ της ακροπόλεως, 6 δ^ Τισσαφέρνης, αίσθόμενος 
καΐ τούτο των ΊΙελοποννησίων το ίργον και ου μόνον 
το ίν Μιλι^τφ κ<ιι Κνιδω— και Ινταυθα γαρ αυτού 
ΙζενετΓτωκεσαν οί φρουροί — ΖιαβφΧησθαί Τ€ νομί- 
σας αυτοις σφόδρα και Βείσας μη και οΛΛο τι Ιτι 
βλάτΓτωσι, και αίμα άχθόμενος €ΐ Φαρνάβαζος εζ 
ελάσσονος χρόνου και Βαπάνης Βεζάμενος αυτου? 
κατορθώσει τι μάλλον των προς τους * Αθηναίους, 

2 πορευεσθαι Βιενοεΐτο προς αυτούς επΙ του Έλλι;σ- 
ίτόντου, όπως /Α€/Α)/τι;ται τε των περί την "ΑντανΒρον 
γεγενημένων, και τά? δια)9ολα9 και περί των Φοινισ- 
σών ν€ών και των άλλων ευπρεπέστατα άπολχτγηση^ 
ται. και άφικόμενος πρώτον ες "'Έφεσον θυσίαν εποΐτ 
ησατο τγ) ΆρτεμιΒι, [δταν ο μετά τούτο το θέρος 
χειμών τελευτησχ^, εν καΧ είκοστόν Ιγο9 ττλι^ρουται.] ΙΝϋΕΧ Οί9ίΙίζθαΙ ΐ3ννοΟΟ^ΐ€ Οί9ίΙίζθαΙ ϋγ ν300^ΐ€ ΙΝϋΕΧ 

ΝΟΜΙΝϋΜ ΡΕΟΡΕΙΟΒϋΜ. ΝαιηβΓΐ, ρτχικια 'ΠΙ>ηιιη, ββσνηάια οαρνΑ, ίβτΗη», χχ\Α ϊβτίΐηΒ Λά- 
8θηΙ)ί(ιΐΓ, ββοϋοηβιη άβηοΐΑΠ^. ΝοιηίηίΙ)α8 τίΓοηιιη ς^βηϋΐβ 
ιιοιηβη 1>Γ6?ί οοιηρβικϋο Αάάϋατ. Άβίηρα ϋ. 97. 1, 2 
*Αβδηρίτη9 η. 29. 1 
Άβρώνιχοί Αϋι. 1.91. 2 
"ΑβυΒα ΜίΙθδίοΓΠΐη οοΐοηία νίη. 

61. 1. 62. 1, 2; οί. 79. 3. 

102.2. 103.1. 104.1. 106. 

1. 107.2. 108.2 
Άγαθαρχί^αί ΟΟΓ. Μ. 83. 4 
*Αγάθαρχο9 δ^τΓ. τη, 25. 1. 70.2 
Αγαμέμνων ί. 9. 1$ 4 
ΑγησανΒρο9 Ιλ&ο. ί, 139. 3. τίϋ. 

91.1 
ΑγησίΊΓΊτίϋαί Ιλο» Τ. 56. 1 
"^Αγιν 6 Αρχιίάμου, Αακίίαι- 

μονίων βασιΧβύί, ίη Αϋί- 

ο&ιη άαοίΐ ηί« 89. 1. ίτ. 2. 1. 

6. 1. βιίΙ)80Γ. Γοβά.ν. [19. 1] 

24. 1. άαοϋ αά ΐΛΠοίτΛ 54. 

1. οοηίπι ΑτζίΎΟΛ τ. 57. 2. 
58. 2, 3. 59. 5. 60. 1, 2, 4. 
63. 1, 3. ϋβηιιιι 65. 2 8<](ΐ. 
66. 2. τίοίί 71. 1. 72. 3. 73. 

2. ίβΓίίαιη οοηίπλ Ατ^υοβ 
τ. 83. 1. Ώβοβίβ&ιη οοιηιηιι- 
ηΗ τη. 19. 1. 27. 3. λ1ί&8 
Γ68 ίβηΙ&Ι τίϋ. 3. 1. 5. 1. 7. 
2. 8. 2. 9. 1. 11. 2. 12. 2. 
45. 1. 70. 2. 71. 1, 2, 4 

Άγνων 6 Νικιον ί. 117. 2. ϋ 
58. 1-3. 95. 3. ίτ. 102. 2. 
ν. 11. 2. 19. 2. 24. 2. τι. 
31. 1. ΤΗβΓ&ιηβηί8 Ραΐ6Γ 
τίϋ. 68. 4. 89.2 Άγνωνβια οίκοίομηματα τ. 11. 

2 
Άγραιοι ϋ. 102. 2. ϋί. 106. 2. 
111.3. 113.1. 114.2. ίτ.77. 
2. 101. 2 
Αγράίί ίη. 111. 3 
^Ιγ/)ΐαι/ί« η. 96. 3 
ΑΜμαντοί €θΓ. ί. 60. 2 
Ά^/χ»)το« ΜοΙοΒβΟΓαιη γ6Χ ί. 

136. 2 8ςς. 
Άθηι/α ϋ. 13. 4 8(1. ίτ. 116. 2 

τ. 23. 5. οί. Χαλκίοικίκ, 
Α€ΐμνηστον ΤΐΛί. ίΐί. 52. 4 
λθΐ)ναγ<{/>α« δττ. τί. 35 »(\(ΐ, 
Αθηναγόραί €^ζ. τίϋ. 6. 1 
:40»ίι/α^€ ίτ. 21. 3. 46.2. 118. 
5. ν. 32. 4,5. 47.3,12 * 
'ΑΒηναι ί. 2. 3. 89. 3. ϋ. 15. 
2-4. ίτ. 109. 3. τ. 18. 10. 
23. 5. 47. 13. ιηηΓί ί. 90- 
92. ΑΐηΙ)ϋυ8 ϋ. 13. 6. τϋ. 
28. 3. Ιοη^ ηΐΰΓί ί. 107. 1. 
108. 2. ίί. 13. 6. ίτ6ηιΐ6ηϋ& 
ϋ. 8. 1. 1&υ8 ί. 10. 3. ίτ. 95. 
2. τίί. 64. 2. «(1β8 η. 15. 3. 
τί.54 βς. τα βρημα τ»7β ιτό- 
λβ(0< ϋ. 17. 1. τ^ν *ελλα^ο« 
ηΓαίδ€υσΐ9 ϋ. 41. 1. τύραννοι 
ητόλίίΊ. 122. 3. 124. 3. Αογο- 
ροΐίβ ί. 126. 2 8<](ΐ. οοίαιη- 
η& τί. 66, 1• (βΓΓΟ ιηοΐη• 
ίπ. 87. 2 
Αθήναιον ηοιηβη οοΐΐβοΐίταιη 
τί. 78. 1, 2. οΙΑ. Ιοη68 τί. 266 1ΝΟΕΧ. 82. 3. τϋ. 57. 1, 8. «οίο- 
οΙιΐΗοηββ {. 2. 2. ϋ. 86. 1. ηο- 
Γβ•{.70.2-5. ».37. τϋ. 48. 
5. τίϋ. 90.5. ΊΓολνττραγμΟ' 
σν¥η τί. 87. 8. τολμηροί καΐ 
νβωτ€ροχοιοΙ 1. 102. 2. νϋ. 
21.3 6(1.71.8. φρόνηααΐ 
81. 2. φιλόίικοι ϊ. 77. 2. 
ναυτικοί ίγ€νοντο ί. 18. 4. 
14. 3. τβιχομαχβΊν δυνατοί 
Ι. 102. 1. ωνητη ϋναμα Κ 
121. 2. Άΐ^ηΐ'α/ωιτ αρχιί 1. 
67. 3. /ΐΑβγ/στιι τϋ. 66. 2; 
οΐ: ι 122. 2. ίτ. 60. 1. 108. 

3. χαλ€ΐηΜ.ι7.3; οί.199. 
1.3. ▼!. 76. 3 

^Οι{ναιο« Ιαο. Ιτ. 119. 1. 122. 

1 
Άθή^ησιν ί] βονΧη καΐ αϊ 2κ^ι;- 

μοι άρχαΐ τ. 47. 11 
•Αβ»« ίν. 109. 1 8(1(1.; ^ί, τ. 3. 

4. 35. 1. 82. 1 
Λίαντί^ιΐ« 1«&ιηρ•. τ1. 59. 3, 5 
τ6 ΑΙ'γαιον 1. 98. 1. ιτίλαγο^ 

ίτ. 109. 2 
τ^ ΑΙγοίλφΜν ^/Β0« ϋ. 19. 3 
Λίγιΐ'α Κ 105. 2.4; οί. Α{γ<ιτ^- 

ται. 8ΐιΙ)|βο<» ί. 139. 1. 140. 

4; οί. 67. 2. ΟοΙοηΪΑ Αϋιο* 

ηίβηβΐηιη ϋ. 27. 1; οί. 0. 

31.1. ίϋ.72.1. τ. 53. 2. τι. 

32.2. τϋ.20.3. 26.1. 57. 

2. τίϋ. 92. 3, 4 
ΑΙγιναΓοφ. όβολόί, δραχμή τ. 

47.8 
ΑΙγινηται, οΐ&ββο ταΗ(ϋ 1. 14. 

3. &1> Αΐΐιβη. 8αΙ))6θϋ 41. 2. 
«.27.2. Ηί.64.2. 1τ.56.4. 
105.2-4. 108.3. 1)β11ί &άτ. 
Αϋ). ΑαοίοΓββ ΠΙ. 67. 2. βζ- 
ρτϋβΐ Τΐιγτβ&ιη Ιη(ϊο1αο( ϋ. 
37.1,2. Ιτ.56.4. οοοί<1αη. 
ΙιΐΓ ίτ. 57. 1-4. Α^ύίΑ^Ε«^^ 
ηβίβΒ Ο. 27. 1. τ. 74. 2. τίί. 
57,2. τΗΙ.69. 2 

ΑΙγί-ηον ϋί. 97. 2, 3 ΑΙγνίΓτιοι 1 104. 1, 2. 105. 3. 

109. 1-3. ο1 €λ€(ο» 110. 1. 
δορυφόροι 130. 1 

ΑΓγιτττο» τίίΐβ ΑΙγύτττιοί» 
οΪΛΜΛβίΛ 60 ιηίϋιιη^ Αϋιβη. 
1. 104. 2. 105. 3. 109. 1-3. 

110. 1, 2. 112. 1. ΰ. 48. 1. 
ο1 άχ* Ά. ολκα^6« ίτ. 53. 3. 
τίϋ. 35. 2 

ΑΙΘαιήί 1. 101. 1 

ΑΙΟιοιτία ϋ. 48. 1 

ΑΙμο^, Βρο9 Η. 96. 1 

ΑΙνβατ €θΓ. Ιτ. 119. 1 

ΑΙ^σΙα* ΈρΙιΟΓ. ΰ. 2. 1 

Α1νίάν€ν τ. 51. 1 

ΑΙνωι, Α{ολ»7«τϋ. 57.4 

ΑΙιτο«ίτ.28.3 

ΑΙο\ά$α9 ΤΗβΙ). ίτ. 91. 2 

ΑΙολ^ ϋί. 2. 2. ίτ. 42. 2. τϋ. 
57. 4, 5. τϋί. 100. 3. 108. 3 

ΑΙολικα στολίσματα ίτ. 52. 3 

Α!ο\ί« ίίί. 31. 1. 102. 3 

ΑΙόλον ιήίσοί ίϋ.88. 1 8(ΐ. 115.1 

ΑΙσιμίόην Οοτογτ, ί. 47. 1 

ΑΙσββν Αγ^. τ.. 40. 3 

ΑΙτνη Ι. 116. 1 8(1. 

ΑΙτωΚΙα ίϋ. 96.1. 102.2. 105. 
3. 114. 2 

ΑΙτωλικόν ιτα'Οον Ιτ. 30. 1 

ΑΙτ»λο/. ΐΓοΒωκ€ΐ9 ϋί. 98. 3• 
ι^(λοί 98. 1, 2. 94. 4. μάχι- 
μοι ί. 5. 3. μίγα <9ιτο« ϋί. 
94. 4. ΙιοοΗβ τίοίη. ίίί. 95. 3. 
οικοΰσι κατά κύμα^ «ίτβι• 
χίστονν ϋί. 94. 4. 97. 1. 
ίηίιηίοί Αϋΐ6η. ϋί. 94. 3 8(ΐ(ΐ. 
102. 1. ιηθΓ(;β<1ο οοηάαοϋ 
τϋ. 57. 8 

Άκαμαντΐ9. φν\ή !τ. 118. 8 

Άκάνθιοι ίτ. 88; οί, 124. 1. τ. 
18.5 

"Ακανθοι ίτ. 84. 1. 114. 2. 120. 
3. τ. 18. 4 

Άκανθος Ι.ΕΟ. τ. 19. 1. 24. 1. 

Άκαρνάν 6 Αμφιάρβω ϋ. 102. 5 

Ακαρνανία, ρ1βΓί(1Ι1β Αΐΐΐβο. ΒΟοΗ ϋ. 9. 8.. 7. 3. 68. δ; 

οί. ϋ. 7. 3. Α1ϊ)ι)Γ&^^ο^Ε8 

νίηοηηΛ ϋί. 105-108 
Ακαρνανία ΊΙ 30. 2. 33.2. 80. 

1; οί. 83. 2, 3. ίϋ. 102. 4. 

106. 1. ϋ. 80.6. 102.1,2. 

«ί. 106. 2. τη. 31. 2 
Άκαρνανικόν νβϋον ϋ. 102. 2 
Άκ€σίι/»ϊ« ΪΊ• !▼• 25. δ 
Άκραι τί. 5. 3 
Άιτραΐοι/ λβ«•α« νϋ. 78. 3 , 
Άκρόβωοι \ύ. ΙΟα. 2 
ΪΑ.κ/Βατ'αΐ'τΤίΌ» ν. 4. 5 ; οί. νϋ. 

32. 2. ηβαίΓοηιιη ραΓ(ίΙ>ιι« 

&νβη1 νίί. 33. 2. 58. 1 
Άκ-ραγα« Ρ1. νΐ. 4• 4 
Άκ'/οαγαν ▼»• 4. 4. 6. 46. 50. 1 
Άκταΐαί νό\€ί9 ίν. 52. 2 
Άκτιί 17. 109. 1 
•Ακτίον 1 29. 2. 80.3 
*Αλ6^αι/ί/)ο« ρβΙβΓ Ρβϊάίοο» ί. 

57.1. π. 29. 5. 95.1. 99.2, 

4; οί. ί. 137. 1 
Άλέζαρχο^ ΟοΓ. νϋ. 19. 4 
'Α\€ζικ\ην ΑίΚ. νίϋ.92.5. 93. 

1. 98.1 
ΑλβζιΐΓΐΓίθα« ΈρΙιοΓ. τίϋ. 58.1 
"ΑΧηζ Ρ1. πί. 99 
'λλιάρηοι ίτ. 93. 3 
Αλί'α5 1. 115. 1. Η. 56. 3. ίν. 
. 45.3 

•Αλι5« 1. 105. 1 
*Α\ίκαρναση9 νίϋ. 108. 1 
*Α\ίκαρνα<τ09 νίϋ. 42. 8 
ΑλικυαΤοι νϋ. 32. 1 

•Αλνν η. ί. 16 

Αμαζίτόί ορρίάαιη νϋί. 101. 2 
Αλκαίου ΑΓοΙιοη ν. 19. 1. 25.1 
Αλκαμένης Ίλο, νίϋ. 5. 1, 2. 

8.2. 10.1,3. 11.3 
Α\κιβιά6η9 ηοΜβη I^&^6<1.ν^η. 

6.3. 6 Κλβινίονν.43.1. νί. 
12.2. 15.28(1. 16.1.89.3.5. 
νίοίΐ ΟΙτηορίΛνΐ. 16. 2. Ιί&ο. 
8άνβΓβ*ϋΐΓν.43.2.45.1. 46. 
5. 52.2. 53.2. 55.4. 56.3. 
76.3. 84.1. ίηηρίϊ 

ίοβάτιβ οοηΐΓ. I^β^. νί. 16. 6. 
17.1. 89.1. βχρβάίϋοηίβ 8ί- 
οιι1»€ΐαχνί.8.1. β|α8θΓΕΐίο 
νί.ΐ6-18. ΗβΓίηαραιηνίοΐΛίο- 
Γαιη Αοοαβα^υΓ νί. 28. 2. 29. 
1 βςς. Γ68 ^68ΐ» ίη δίοίΐΐα 
νί. 50. 51. 74. ΡβνοοαίαΓ νί. 
53. 1. 61. 1, 3, 4. νβηίΐ 
δρβΓίΛΐη νί. 88. 10, 11. ογλ- 
ϋο ίΙ)ί νί. 89-92. οϋπι ΟΗαΙ- 
οίάβο Οΐιίηιη β* Μίΐβΐιιιη 
ιηίαίΐαρ νηί. 11. 3. 14. 1, 2. 
17. 1, 2. Λά Τίβ8»ρ1ιβΓηθΐη 
86 οοηίβΓί; νίϋ. 45. 1, 2. 46. 
1-5. 50. 1, 2, 5. 52. 1, 2. 
83. 1. 85. 2. ΡβάίΙαιη 8ίΙ)Ι 
ίη ραίρί&ιη ρω•»* νίίί. 47. 1-3. 
48.1-3. 49. δαιηαιη Λ ΤΗγλ- 
Β7ΐ>τι1ο Γβ^Iα^^αβ ίιηρβπιΐορ 
ίαοίηβ β8ΐ 81. 1. 82.1,2 
Άλκίίαβ Ι^ΕΟ. ϋί. 16. 3. 26. 1. 
30.1. 31.1. 32.1,2. 33.1. 
69. 1, 2. 76. 79. 2. 80. 2. 
92.4 
Αλκινάία^ (-ίίαί) I^<ι^. ν. 19. 

1. 24.1 
Α\κίνου τβ/*βι/05 ίϋ. 70. 3 
Αλκίσθβι;»!» Ρ»*βΓΡβιηο8Λβηί8 
ίη. 91.1. ίν.66.2. νπ.ΐ6.2 
ΑλκΙφρων Ατζ. ν. 59. 5 
Αλκμαίων 6 Αμφιοίρ€ω ϋ. 102. 

4,5 
ΑλκμαιωνίΒαι νί. 59. 5 
ΑΧμώττία, Α\μων€ί ίί. 99. 4 
ΑΧυΙία νϋ. 31. 2 
Άλώ-π-ΐί ίί. 26. 
Αμ€ΐνιάΒη^ ΑΛ. ίί. 67. 2, 3 
ΑμβινΙα^ Ι^βο. ίν. 132. 2 
Αμ€ΐνοκ\ην Οοτ, ί. 13. 2 
Αμμέαν ΡΙλ*. ϋί. 22. 3 
Αμόργη9 ΡβΡβ. νίϋ. 5. 6. 19. 1. 

28.2-5. 54.3 
ΆμΐΓβλί^α« Ι^αο. ν. 22. 2 
Αμνρακία ϋ. 80. 2. ϋί. 113. 4. 
114.4. ίν. 42. 3 ΙΝΟΕΧ. *Αμνμακικ69 κ4λτο9 ϊ. 55. 1. 

ϋ,68.2. ίίί. 107.1. στόμα 

1.29.2. !τ.49 
'Αμιτρακιωται. Οοηηΐΐιιοηιπι 

οοΙοηίΑ ϋ. 68. 3. 80. 2. ϋί. 

108. 2. ΟοΗοΙΙι. βοοϋ Ι. 26. 

1. 27. 3. 46. 1. Ι^&οβ<1»ιη. 

■οΰϋ ϋ. 9. 2. ϋί. 69. 1. τϋ. 

7.1. 25.6. 58.3. 1ητ&άαη( 

Αγ^ο• ϋ. 68. 1, 4. 80. 1-3. 

81. 2. 87Γ&οιΐΜηίι &αχί1ίυιη 

ίβπιηΐ ϋί. 102. 4. 105. 1, 4. 

106. 1, 2. 107. 2. 107-113. 

114.2•<ΐ(ΐ. τ1104. ▼ϋ.58.7 
*Αμ'κ•ρακιωΎΐί€9 ¥η€9 Ι. 48. 3. 

τί. 104. 2. τίϋ. 106. 3 
Άμύκλαιον ϋ. 3. 5. τ. 18. 10 
Άμύιττα^ 6 Φιλίττον ϋ. 95. 3. 

100.2 
'Αμυρταΐο^ ΜξγρΙ. ί, 110. 1. 

112.1 
*Αμφίάρβω9 ϋ. 68. 2. 102. 4 
'Αμφίαί £ρί(1. )τ. 119. 2 
Αμφϋωριη Μθ^^. ίτ. 119. 2 
Αμφιλοχία ϋ. 63. 2. 102. 4. 

Κρηναι'ύ,Ο».!, 105.2 
Αμφιλοχικά δρη ϋί. 112. 2 
Αμφίλοχικη ϋ. 68. 3 
!4μφίλοχο(. βάρβαροι ϋ. 68.4. 

102.2. ίϋ.110. 112.5. ψιλοί 

ϋί.112.4• άκοντιιτταί107Λ 
Αμφίλοχθ9 6 Αμφιάρ§ω ϋ. 68. 

2 
ΑμφίίΓολίί \γ. 102. 1, 2; οί: }. 

100. 3. \ύ. 103. 3. 104. 2, 3. 

108. 1, 2. τ. 3. 4. 6. 3 8(|η. 

7.3. 10.1,6,7. 11.3. 14.1. 

16. 1. 18. 3. 21. 1, 2. 26. 5. 

35.2,4. 46.2. 103.2. 106. 

1. 132.3. νϋ.9.1;ο£.τ.83.4 
Αμφί'κ-ολϊται ίτ. 103. 5. 11. 1, 

2 
Αμφίασζί των Αοκρωμ ϋί. 101. 

1 
Άιταια ϋί. 32. 1. ίγ. 75. 1. τίϋ. 

19.1 Αναϊίται ίϋ. 19. 2 - 

Άναατλν ναΰί τίϋ. 61. 2 
Άνακηον τϋί. 93. 1 
Ανακτόριοι ί. 46. 1. ϋ. 9• 2. 

80. 3. 81. 2. Άκτιον τι;» 

Άνακτορία« γίϊν 1. 29. 2 
Ανακτόρων ί. 55. 1. ϋ. 80. 2; 

οί. ι 46. 1. ίϋ. 114. 3. ίτ. 

49; οί. τ. 30. 3. τϋ. 31. 2 
Ανά^ανΒρο^ ΤΙίθΙ). τϋί. 100. 3 
Αναΐ^ίλαν τί. 5. 1 
Ανανο^ ΡΙ. Αο&Γη&ηίο ϋ. 82 
Άνανο^ Ρ1. δίοϋίβ τί. 66. 2. 

96. '2. τίί. 42. 6. Ιιάβασΐ9 

τϋ. 78. 2 
Αν^κίΙιι^ ο ΑΜΦγόρον ί.51.3• 

τί.6α2 
Α,νίριοι ίτ. 42. 1. τίί. 57. 3. 

τίϋ. 69. 2. βοτοιη οοΐοηί» 

Αο&ηϋιαΒ ίτ. 84. 1. δ^α^ίπϋ 

88. τ. 6.1. ΑΓβηα8ίτ.103. 

2. δ&ηο109. 2 
Αν^ροκλη^ Αϋ). τίϋ. 65. 2 
Ανίροκράτου^ ηρ^ον ίίί. 24. 1 
Αν^ρομίνην Ιλο. τ. 42. 1» 2 
Ανδρου ίί. 65. τί. 96. 3 
Ανίροσθ€νη9 Ατο.τ. 49. 1 
Ανηρκττο^ Ιι&ο. 67. 1 
}λν66/(ονν ϋ. 99. 4. 100.3 
Ανθβατηριων ίί. 15. 3 
Ανθηνη τ^« Κυνουρία^ Τ. 41. 1 
Αντάνόριοι, ΑΙβλΓα τίϋ. 108. 2 
Αντανίρο9 ίτ. 52. 3. 75. 1. 

109.2 
14ι/τ4γβνιΐί ΑΛ. ϋ. 23. 1 
Αντικλίί^ ΑΙΙι. ί. 117. 2 
Άιη-ι/Αβνί^αν I^Ε^. τ. 42. 1 
Αντίμνηστον Αϋι. ίϋ. 105. 3 
Αντίοχο9 ΟΓΜίαταιη Γβχ ϋ. 80. 

4 
ΆντιιπΓον Ιλο. τ. 19. 1. 24. 1 
Άντισθβνΐ|« Ι««ο. τίϋ. 39. 2, 

3. 61.2 

Α,ντισσα ϋί. 18. 1, 2. 28. 3. 

νϋί.23.3,4 ..Οοο^Ιε 
ΆίΓΓίσσαΐοι ίίί. 18. 2 ^ \ ΚντΙφημο^ νί. 4. 3 

*ΑιτΓΐφώιτΑΛ.τίϋ.68.1-3. 90. 
1,3 

"ΑζιοδΡΙ. ϋ.99. 3 

'ΑΐΓΐίαι/<?5 Ρ1. ίτ. 78. 5 

ΆΐΓ<ί^ωτο5,-οι ϋί. 94. 4. 100. 1 

Άχολλό^«0/>ο« Αΐΐι. νϋ. 20. 1 

Αιτόλλωι;. αρχηγίτη^ νί. 3. 1• 
Διίλ<ο« ί. 13. 5. ϋί. 104. 2. 
Μαλόβ4« ϋί. 3. 2. Πι/θαενν 
τ. 63. 1. Πϋβίοβ ίν. 118. 1. 
α1(&Γβ τι. 3. 1. 54. β. (βιη- 
ρίαιη ίη ΑοΙίο ί. 29. 2. Αγ- 
βίβ ν. 47. 13. ΑΛβηίβ ; τίάβ 
Πύθιοι;, βραά ΏβΠοη ίν. 76. 
3. 90.1. 97.3. ίηΐ4&οοηί& 
νίί. 26. 2. &ρη^ Ιιβαοαάίοβ 
ϋί. 94. 2. 8ρΛΓΐ3Β ν. 23. 5. 
αριιά ΤΓίορίαιη νίπ. 35. 2. 
ΟΓαοιιΙαιη ίί. 102. 4. ιτροοί' 
μιον ΆίΓολλωνόν ία. 104. 3, 
6; οί. Άμύκλαιον» 

Απολλωνία ί. 26. 1 

Απολλώνιον ίί. 91. 1 

Αργβίο ϋ. 27. 2. ίν. 66. 3. ν. 
41. 1. 75. 3. νί. 7. 1. 83. 2. 
116.1 

Άργίία Αιηρίιϋοείιοηιιη ϋ.80. 
5. ϋί. 106. 2. ηΜ Οΐρ» ϋί. 
105.1 

*Αργ€ννουσαι νίίί. 101. 1 

*Αργί\ιο9 1-80. ί. 132. 6. Άρ- 
γίλιοι οοΐοηία Αη<1τίοΓΐιιηίν. 
103.2. τ. 6. 3 

"Αργιλοι ν. 18. 4 

ΆργβΧοι ΙίΛΟθάΛτη, 1ιο$ί68 ί. 
102. τ. 14, 22, 33, 38, 40-48, 
50, 52. ουιη Αΐίιβη. ίοβάηβ 
ίΕοίαηί ί. 102. 107. ▼. 46. 
ίηοΙαάοη^τΐΓ &1> Αςίάθ 6( άί• 
ιηίϋαη^αΓ τ. 67-60. Γοτβιιβ 
1)€ΐ1αιη ^βτηηΐ β* νίηοαηΙΰΓ 
ν. 61-75. ροραΙ&ΓΟ ίιηρβ- 
Ηαιη τββϋΐυαη^ βί (ΙβίβηάαηΙ 
τ. 82-84; ίη δίοϋία οαηι 
ΑΙΙιβη. ηίΙίΐΑοί νί. 29, 43, ΙΚϋΕΧ. 269 

61, 67-69, 70, 100. νη. 44, 
67 
Άργΐνον νϋί. 34. 1 
*Αργινοΰσαι νίάβ Άργ€νρουσαι, 
"Α^γοβ ί. 135. 2. 137.3. ίν.42. 
3. Τβιη6ηί(1» ϋ. 99. 2. βα- 
οβΓάοίίιιιη ίί. 2. 1. ^ι1ηοη^8 
Ιβιηρίαιη οοηβα^αΐ ίν. 133. 
Ιβς. νί. 95. 1. 106.1 
"Αργο^ ΑμφιΚοχικόν ϋ. 68. 2-5. 

ϋί. 102. 4. 106.1. 107.2 
*Αριανθί6η9 ΒαβοΙ. ίν. 91. 2 
*Αρισταγ6ραί ίν. 102. 1 
*Αρίσταρχο9 ΑΛ. νίϋ. 90. 1. 
92.7,9. 98.1. ^ηοβηρΓο- 
<]ί(; 98. 1 8ς. 
*Αριστ€ί/9 6 Α^€ΐμάντου ΟοΓ. 

1. 60-65. ίί. 67. 1-4 
ίΑ/οιστβύν 6 Πβλλίχον ί. 29. 2 
Αριστβύί Ί,ΛΟ. ίν. 132. 2 
*Αρί<ΓΓ€ί6ηί 6 Άρχίττνου ΑΛ. 

ίν.50.1. 75.1 
Άριστβίδην 6 Αυσιμάχου ί. 91. 

2. ^φόρο^ ο ^Ίτ'Άριστίϋον 
τ. 18. 4 

*Αριστογ€ντων ί. 20. 2 8(1. νί. 

54-69 
Α/)ΐστοκλβί5η« Αϋι. ϋ. 70. 1 
ΑριστοκΚη^ 1»Εβ. ν. 16. 6. 71. 

3. 72.1 
*Αρι<ττοκοίτι/\^ νΛΓ. Ιβο*. ν. 19. 2 
Αριστοκράτη^ ΑΐΙι. ν. 19. 2, 

24. 1. ό Σκελλίον νίίί. 9. 2. 

89.2. 92.3,6 
Ά/Βίστόι/ονϊ νί. 4, 4 
Αριστόνου^ Ι.&Γί88ΐΒΐΐ8 ϋ. 22.3 
ίΑριστοτβληβ Αΐΐι. ϋί. 105. 3 
Αριστοφων Αΐΐι. νϋί. 86. 7 
Αρίστων ΟοΓ. νϋ. 39. 1 
Αριστωνυμο^ Αΐΐι. ίν. 122. 1,2 
Αριστοάρνμο^ ΟοΓ. ϋ. 33. 2. ίν. 

119.1 
Άρίφρων ΑίΙι. ίν. 66. 2 
Α/»καίία 1. 2. 1. ν. 29. 1. 33. 

1. 61. 3. νϋ. 68. 4 
, 6 Αρκαδίκ09 Όρχομ§ν09 ν. 61.3 270 ΙΝϋΕΧ. 'Αρκά9€9 Ι. 4. 3. «Ι. 84. 2 ις. 

▼. 31. 2. 57. 2. 58. 3. 64. 

2,4. 67.2,3. τί119.4. 67. 

8. τϋί. 3. 3; οί. ϋ. 9. 1 
Άρκ€σί\αο^ Ι.«ο. τ. 50. 3. 76. 

2. τίϋ.39.2 
Άρκτούρου ίΐΓίτολαΙ ϋ 78. 2 
*Αρματοΰ9 ΎΪύ. 101. 2 
Άρμό9ιο9 \. 20. 2, 3. ι\, 54-57 
Ά^ιται τ^Φ Χαλκι^Μ^ ί?. 103.1 
"Αρνη 1 12. 12 
Άρνισσα ίτ. 128. 2 
*Α/τταγ<ον ▼ίϋ. 107. 1 
Άρριανοί τίϋ. 104. 1 
Άρριβάΐον Τ,γηοοΛίΛτηνΛ Γβχ Ιτ. 

79. 2. 83. 1. 124. 1, 2, 4. 

125. 1 8<ι. 127. 1 
*Αρσάκη9 ΡβΓβ. τϋί. 108. 2 
Χ/>τα^αζα« Ρβη. ί. 129. 1, 3. 

132. 6 • 
Άρταφ€ρνη9 ΡβΓβ. !▼. 50. 1, 3 
Αρταζ€ρζη^ ί. 137. 3. 104. 1. 

ίτ.50.3. ▼ίϋ.5.4 
Άρτα^ τη. 33. 4 
Αρτ€μίσιον ίϋ. 54. 2 
*ΑρΤ€μίσι<η μή» τ. 19. 1 
Άρτ^μιν ϋί. 104. 6. ίβιηρίηιιι 

&ρ. Κΐιβ^^αιη ▼!. 44. 3. £ρ1ΐ€- 

81 τϋί. 109. 2 
Αρτνραι τ. 47. 11 
*Αρχ€ακη η ΊηπτΙον τ1.59. 3,4 
ΑρχίΧαοί 6 Ώ€ρακκου ϋ. 100. 

1 
*Αρχ€&τρατο9 Αϋι. 1 57. 4. 

τϋί. 74. 1 
Άρχ€Τίμ<κ ΟοΓ. !. 29. 2 
Ά^χίαν Οαιη&Γ. ίτ. 25. 4 
Ά/οχ/αβ Οορ. τί. 3. 2 
!4/ΐ>χ/2α/ιιο« Ιαο. Ρβχ Ι. 79. 2. 

ΟΓ&ϋο 80-85. ΡβΓίοΙίβ 1ιθ8ρ68 

ίί. 10 ις. 12. 1. 13. 1. 18. 

2, 3. 19. 2. 20. 1.3. 47. 1. 

ΡΐΑίβΒΜ ορρυ^ηα^ 71 βςς. 

ίϋ. 1. 1. Α^ΐίϋβ ραΙβΓ ϋί. 89. 

1. Ιτ. 2. 1. ν, 64. 1. 57. 2. 

83. 1. τϋ. 19. 1 'Άρχιιητο9 ΑΛ. ίτ. 60. 1 
Αρχωνϋην τίί. 1. 4 
•Α/ϊχοιπ•β5 ί. 126. 5. Η. 2.1 
Ασία ι 9. 1. ϋ. 67. 1. 97. 5. 

ίτ. 75.3. τ. 1.2. τϋ139.3. 

58.1 
*Ασιαν09 Ι. 138. 6. βάρβαροι 

ί. 6. 4 
ΆσίιπιΙτ.13.1. 54.4. τί.93.3 
ΆστΓ€νδον τϋί. 81. 3. 87. 1, 2, 

3, 5. 88. 99. 1. 108. 2 
ΑσσΙναρον Ρ1. τϋ. 84. 1 
*Ασσύρια γράμματα ίτ. 50. 2 
•Ασται^ο« ϋ. 30. 1. 33. 1. 102. 

1 
*Αστύμαχοψ Ρ1**. ίϋ. 52. 4 
Αστύοχοί 1.βο. τϋί. 20. 1. 23. 

1-3. 26.2. 29.2. 31.ΐ8<ΐ(ΐ. 

32. 1, 3. 33. 1, 2. 38. 3. 40. 

1,3. 41.1-3. 42. 1β<ι<ϊ. 45. 

1. 50.3βς(ΐ. 61.1,2. 63.1. 
68.3. 78.1. 79.1β^<ι. 83.2. 
84. 1, 2. 85. 1 

*ΑσωΐΓΐο9 Αΐΐι. ί. 64. 1. ίϋ. 7. 

1βς<ι. 
ΆσωΐΓΟ\α<η ΡΙε*. ϋί. 52. 4 
•Ασ«ΐΓθί Ρ1. ϋ. 5. 2 
Αταλάντη ίί.32. ίϋ. 89. 3. ▼. 

18.6 
Αταλάντη Μλο. ϋ. 100. 2 
*Ατίΐη-ανβδ ϋ. 80. 4 
Άτραμύττιον τ. 1. 2. τϋί. 108. 

3 
'Ατρβύ^ ί. 9. 2 
Αττική ί. 2. 2. ϋ. 36. 1. <ΐιι&- 

Ιίβ ίυβήί Αηΐβ Τΐιβββηιη ϋ. 

15. 1. οοΐοηίβθ ί. 2. 3. 81. 

4. ί1. 16. Αττική αγορά ί. 
67. 3. 139. 2. δραχμή τϋί. 

29.1. 45.2. Ιβραϋί. 114.1. 
ναυτικόρ \. 31. 3, ι^€<ϋί.4. 

2. 109.1. 112.5. τί. 43.1. 
τϋ. 34. 1. τϋί. 23. 1. ιτσλβ• 
/χοί ν. 31. 3, 4. ΠΓον^αί τ. 
29. 3. 36. 2. συγγραφή ί• 

97.2. χο4ΐ/*^ ίτ. 16. 2 ΙΝΒΕΧ. 271 *Αττικισμόν ίν. 133. 1. τίη. 38. 

2. 87. 1 
Αϋλων ίτ. 103. 1 
Αύτοκλίν ΑίΗ. ίν. 53. 1 . 119. 2 
Αύτοχαρίδα^ ΙιβΟ. ν. 12 
Αφροδισία Ίι&ο. ίτ. 56. 1 
Αφροδίτη τί. 46. 2 
Άφυτΐ9 τη^ ΙΙαλλίίι/ί|ϊ ί. 64. 2 
Αχαία ί. 115. 1. ϋ. 84. 2. Ιν. 

21.4. ν. 82. 1. τϋ. 34. 1,7 
Αχαία ίη Τΐιοβββίία ίν. 78. 1 
Αχαϊκοί ίί. 86. 1, 2. 92. 3. τ. 

52.2 
Άχαιοϋ.3.3. 111.2. «.9.1; 

οί. ϋί. 92. 4. ϋ. 66. ίν. 120. 

1. νί. 2,3 

Αχαιοί οΐ Φθιωτςίί νίϋ. 3• 2 
'Αχα/)ΐ/α»ϋ.19.2. 20.1,2. 21. 

2. 23.1 

Άχαρν»!* ίί. 20. 2. 23.3 
ΆχΑωοδ Ρ1. ίΐ 102. 2-6. ϋΙ. 

7.2. 106.1 
Αχβρουσία Χίμνη ί. 46. 3 
Αχ4ρων ΓΙ. ί. 46. 3 
'Αχιλλ€ν« ί. 3. 3 

Β. 

Βάρβαροι ι 3. 4. 5. 1. 6. 1, 4 

Βάττον ΟοΓ. ίν. 43. 1 

Βέροια ι 61. 3 

Βιθυνοί θρακ€9 ίν. 75. 3 

Βισαλτ/α ίί. 99. 4 

Β<σαλτικόι/ ίν. 109. 3 

Βοιόν ι 107. 1 

Βοιωταρχ^ϊν ίί. 2. 1 

Βοιωτάρχαι αηάβοίιη ίν. 91. 1 

Βοιωτία &η<;6α Καδμηίί ί. 12. 2 

Βοιωτιο9 ίν. 76. 2. 106. 3. 
ττράγματα ίν. 76. 1 

Βοιωτοί ί. 10. 5. 12. 2. 111. 1. 
113. 1. ίϋ. 2. 2. νίί. 57. 5. 
&<1 (£ηορΙιγΙ& νίοϋ ί. 108. 
1, 2. Ι^Αο. βοοίί ίί. 9. 2. ίη 
δίοίΙίΑΐη Αΐιχίΐίαιη χηίϋαηΐ 
τίί. 19» 43, 45, 67, 58 Βο'λ/3ιιλίΜ»^ί.58.2. ίν. 103.1 
Βο'\ισσο9 νϋί. 24. 3 
Βοριάδηί ίϋ. 100. 1 
Βοττία ίί. 99. 3 
Βοττιαία ίί. 100. 3 
Βοττίαϊο* ί. 57. 3. 68. 1. ίί. 

79. 1. 99. 3. 101. 1. ίν. 7 
Βοττικίί ί. 65. 2. ίί.79.2. 101. 

2 
Βούδορον ίί. 94. 2. ίϋ. 51. 1 
Βουκολίων ίν. 134. 2 
Βονφράί ίν. 118. 3 
Βρασίδα^ 6 ΎβΧΚίδο^ I^1ι^. ίί. 

25. 2. ίν. 81. 1, 2. 84. 2. 

108. 2. ν. 7. 1, ζύμβουλον 

ίί. 85. 1. 86. 4. 93. 1. ϋί. 

69. 1, 2. 76. Ρ^τΐί ίν. 11. 3 

βς. 12.1. 79.2. Μβ^αήβίν. 

70-74. ίη ΤΙΐΓ&οί&ηι ΐΓ&ηβϋ 

6( ίΜ Ρββ ξβτϋ ίν. 78-88. 

102-117. 120-132. ν. 6. 11. 

16. 18. 34. 110. 
Βρασίδίίοι V. 67. 1. 71. 3. 72. 

2 
Βραυρω ίν. 107. 2 
Βρικιννίαί ν. 4. 3, 5 
Βρίλησσον ίί. 23. 1 
Βρομεροί Ι^7ηοθ8<;. ίν. 83.*1 
Βρομίσκοί ίν. 103. 1 
Βυζα'ι/τιο* ί. 115. 5. 117. 3 
Βι/ζαι/ηοι; ί. 94. 128. 3 8(ΐ. 

129. 2. 130. 1. 131. 1. ίί. 

97.2. νίϋ. 80. 2, 3 
Βωμιηί ίίί. 96. 2 Γαληψόβ ίν. 107. 2. ν. 6. 1 
Γαυλίτη? Ο&ρ. νίϋ. 85. 2 
Γέλα Ρ1. νί. 4. 3 
Γβλα ίν. 68. ν. 4. 6; οΓ. να. 60. 

1. 57.9. νί.4.3. 5.4, νϋ. 

80.2 
Γβ\€ώτιν*'Τβ\α νί. 62. 4 
Γ€λων νί. 4. 2. 6. 4. 94. 1 
Γβλώοι νϋ. 67. 6. νόμιμα Αω- 

ρικά ίν. 58. νί. 4. 3, 4. 6. 4. 272 ΙΝϋΕΧ. 83. ι. 67. 3. τ9. 57. 5. 68. 

1 ; οί. τίί. 1. 4, 5 
Γίραιστόν ίϋ. 3. 4 
Τβράνβια ί. 10ά. 3. 107. 2, 3. 

108.1. ίτ. 70. 2 
Γβράστίο^ /Αΐίν ίτ. 119. 1 
Γβτα τϋ 2. 3 
Γίται Μ. 96. 1, 2. 98.8 
Γ»7« Ιβρόν ίΐ Ιδ. 3 
Γίγωνοί ί. 61. 3 
Γλαύκη τη^ Μνκοληβ τϋ179. 2 
ΓΚαύκων Αΐΐι. 1 51. 3 
Γόαζιν Εάοη. !▼. 107. 2 
Γόγγι/λος £γ61γ. 1 128. 4 
Γόγγνλοί ΟοΓ. ¥11. 2. 1 
Γο^τνι/ία ίΐ 100. 2 
Γορτνν<ο« ϋ. 85. 4 
Γ/>ααΐθ4 ίΐ 96. 3 
Τραϊκίί ϋ. 23. 2 
Γρηστωνία ϋ. 99. 100. 3 
ΓύλίΐπΓοβ Ιλο. ύΙ 93. 2, 3. 

104.1-5. νϋ. 1-5; οί. 11.1. 

42.3. τη. 2-6. 12.1. 21.1. 

22. 23. 37. 1 8(|. 43-46. 50. 

1. 53. 1-4. 65. β^ι18 οΓ&ϋο 

τϋ. 66-68. 74.2. 79.3. 82. 

1. 83.1,2. 85.1,2. 86.1,2. 

τϋί. 13. 1 
Τυμνθ7Γαί6ίαι τ. 82. 1, 2 
Γυρτωνιοι 22. 2, 3 Δάϊθον Ι^αο. τ. 19. 1. 24. 1 
Δαίμαχο9 ΡΙλ*. ϋί. 20. 1 
Δαμάγητο9 Ίλο, Τ. 19. 1. 24. 

1 
Ααμάγων Ι•&0. ίπ. 92. 4 
Λαμότιμο^ δίο. ίτ. 119. 2 
Ααναοί ί. 3. 3 
Αάρ6ανο9 τϋί. 104. 1 
Ααρ€ίκ6ν ντατηρ τϋί. 28. 4 
Δαρ€'ΐθί 6 Άρταζίρζου τίίί. 5. 

4. 18. Ιβφ 37.1,2. 58.1 
ΑαρκΤον {6 ΎστασίΓοι/) ί. 14. 

2. 16. ίτ. 102. 1. τΙ. 59. 

3.6 Αασκυ\ΐτΐ9 ^Λτραττέΐα ί. 129. 

1 
Αάσκωρ τί. 5. 3. 66. 2 
Ααυλία τηί Φωκί6ο9 ϋ. 29. 2 
Δανλιάν δρνΐ9 ϋ. 29. 3 
Ααφνούν τίϋ. 23. 5. 31. 2 
Δ•ιι/ι α^α« ιτβρίοικοί τϋί. 22. 2 
Δ6{ΐ/£α« ίϋ. 3. 2 
Δ«κ€λ€ΐα τϋ. 19. 1, 2. 20. 1. 

27.2,3. τίϋ. 3.1. 5.3. 69. 

1. 70.2. 71.2,4. 98.3 
Δβλφιι/ιομ τϋΐ 38. 1. 40. 3 
ΑβλφοΙ, 6 «ν Δ. θβόν ί. 124. 4. 

Τ.32. 1; οί. ί. 25. 1. 118.3. 

126. 2. ίϋ. 92. 4. ί^ρόν ί. 

112. 3. »ί ιτρόμανη^ τ. 16. 

5. μαντβίορ ί. 28. 2. χ/>»ί- 

/Αατα ί. 121. 2. 143. 1. τρί- 

ΐΓοι/«132.2. ϋί.57.2. σκνλα 

ίτ. 134. 1. τ. 18. 1 
Α4ρία9 Μ&ο. ί. 57. 1. 59 
Αβρκυλί^αν 8ρ&Γΐ. τϋί 61. 1. 

62.1 
ΔβρσαΓοι ϋ. 101. 2 
ΑβυκαΧίων ί. 3. 1 
Αήλια ίϋ. 104. 2 
Δ})λιακοβ χορόν ίϋ. 104. 5 
Δ»ίλιοι/ ίτ. 76. 3. 89. 1. 90. 1. 

100. 1. ρα^^ηα &ρη<1 Ό, ίτ. 

9ΐ8<ι<ϊ. τ. 14. 1. 15.2 
Δ}|λ(ο« ΆττόλΧων ί. 13. 5. ίϋ. 

104. 2. Δγ)λ(οι βχρηίβί τ. 1. 

1 βς. τίίί. 108. 3. Γβίΐαοΐΐ 

τ. 32. 1 
Δήλοβ ίϋ. 104. 2. 5. 7. τα- 

μΐ€Ϊον ίί. 96. 2. (6ΓΓ» ιηο1ιΐ8 

ϋ. 8. 1. ρυΓ^&<» ί. 8. 1. ίίί. 

104. 2; οί. ίϋ. 29. 1. τϋί. 77. 

80.2. 86.1 
Αημάρατοί Αΐΐι. τί. 105. 3 
Αί'ιμαρχοί Βγτ. τίίί. 85. 3 
Αημ€α9 ΑΐΗ. Τ. 116. 2 
Αημιουργοί τ. 47. 11 
Αημό6οκο9 Αίΐα, ίτ. 75. 1 
Αημοσθένηί 6 *Α\κισθ€νου9 

ΑΐΙι. ίίί. 91. 1. τ. 19. 2. 24. ΙΝΒΕΧ. 273 1. ^ίοΊίβ 1)6ΐΙτιιη ίηίβΓ<; ϋί. 
94. 2 βς. 95-98. ΙΟδ-113. 
β^η8 σκύλα 114. 1. Ρ^τίαιη 
οοοιιρΛϋν.2-16. 29-39. *βη- 
ίΛί Μο^&Γα ίν. 66-69. &ρα<1 
Ναπριιοίιιιη 1τ. 76. 1. 77. 1, 

2. δίρΐιίβ 89. 1, 2. ίη β^ο 
δίθ]τοηίο οίαάθ &£οί<;υΓ ίτ. 
101. 2. Ερίά&αη ν. 80. 3. 
Εά 1>6ΐΙυιη δ7Γ&ου8Εηηιη ρΓ0• 
ίίοίβοϋιΐΓ γϋ. 20. 2 βί^η. 26. 
1, 3. 31. 1, 4. 33. 3. 35. 1 
8<ι. Γ68 ίΙ)ί ξΒ3ία 42-45. 47. 
2 βς. 49. 2. 69. 4. 72. 2. 
75. 1. 78-82. 83. 1. 85. 3. 
ίητϋο Ο^ΐίρρο ιηίβΓβοίΙαΓ 
86. 1-4 

Αημοτέλν^ Μβ88. !▼. 25. 8 
Αιαγόραί νίϋ. 35. 1 
Διακό$τίΊ. 27. 1; οί» Δΐθ(. 
Αιάκριτοί Ίλο. ϋ. 12. 1 
Διάσια ί. 126. 4 
Δίδυμη ϋί. 88. 1 
ΑΐίμτΓορον ΒοΒοί. ϋ. 2. 1 
Διίτρίφην ϋί. 75. 1. ίν. 119.2. 

129. 3. τη. 29. 1; οί. Δ*ο- 

τρέφη^, 
Δι»75 ▼. 82. 1 
ΔίκηίιίΊ^ ν. 35. 1 
Διόίοτοί ΑΛ. ίϋ. 41-49 
Αΐοι ϋ. 96. 2; οί. Διακόϊ. 
Διομέδών, Α1Η. τίϋ. 19. 1. 20. 

1. 23.1. 24.2. 54.2. 55.1. 

73.3 8(1. 
Δίό/«λο5 Αηάήηβ νί. 96. 3. 97. 

3 
ΔΊον &ά ΑΛοη. ίν. 109, 2, 3 
ΑΊον ίη Μ&ε6(1. ίτ. 78. 6 
Διοΐ/ύσια ίί. 15. 3. ▼. 20. 1. 

23.1 
Αιονυσιακόν θ€αΎρον τίϋ. 93. 

1 
Διονυσίου τίίί. 93. 3 
Διόνυσου ίϋ. 81. 4. ίβτηρίηιη 

ϋ. 15.3. Ιϋ.81.4. νίϋ. 94.1 
Δι69 Ιϋρόν νϋί. 19. 1 Διοσκόρβιον ίν. 110. 1 
Δίόσκοροι ίϋ. 75. 2 
Διότιμο9 ΑίΙι. ί. 45. 1. νίϋ. 

15.2 
Διοτρεφηί Αίΐι. ίν. 53. 1. νίϋ. 

64. 1 ; ϋί. Αι'ίτρέφηί, 
Δίφίλοί Αί\\. νϋ. 34. 3 
Δόβηρον »/ Παίονικη ίί. 98. 2. 

99.1. 100.2 
Δόλοχ€« ί. 98. 1. ν. 61. 1 
Δολονία ϋ. 102. 2 
Δόρκι^ Ι^&ο. ί. 95. 4 
Δράβησκο9 »/ Ή^ωι/ικη ί. 100. 

3. ίν. 102. 1 
Δραχμή. ΑΙγιναία ν. 47. 8. 

Άττικιί νϋί. 29. 1. 45. 2. 

Κορινθία ί. 27. 1 
Δριμουσσα νϋί. 31. 2 
Δ/ούοτΓβϊ νίί. 57. 4 
Δρυο^ κ€φα\αί ίΐί. 24. 1 
Δρώοί ϋ. 101. 2 
Δύμπ τ»7β Αχαίαί ίί. 84. 2, 3 
Δω/οιβύβ ΒΗοάίυβ ίϋ. 8. 1. νϋί. 

35. 1. 84. 1 
Αωραύί ηοιηβη οοΠβοϊίναιη ίν• 

64.2 
Δω/)«7« ί. 107. 1. ϋί. 92. 2; αί, 

ί. 18. 1. Ρβίοροηηββαιη (β- 

ηβηί ί. 12. 2; οι. νϋ. 5. 3. 

ίη Αβία ίί. 9. 3. ίη δίοϋία ίϋ. 

86. 1. ίν. 64. 2. νί. 77. 1. 

νίί. 58. 2. 87Γαοιΐ8ί8 νϋ. 57- 

58. Ιοηηηι 1ΐ08ΐβ8 ίν. 61. 

2. 80.3. 82.1; οί.ί. 124.1. 

Καρνεϊο^ μι]ν Ιβρομηνια Αο- 

ρί€υσιν ν. 54. 2 
Αωριακό^ πόλίμοβ ίί. 54. 1 
Δωρικοί ίϋ. 95. 1. 102. 1. -το- 

λβμοδ ίί. 54. 2. γ€νο9 ί. 24. 

2. νόμιμα νί. 4. 4. όσον 

Δωρικόν μ€τ Αθηναίων ην 

νϋ. 44. 7 
Δω/ο2«γλωβΓσαίϋ.112.2. φωνή 

νί. 5. 2. Δωρί6€ί Ίτόλβίδ ϋί. 

86.1 
Δωρον ΤΙιββΒ. ίν. 78. 1 374 ΙΝΡΕΧ. Β. "Εβρον Ρ1. «. 96. 4 

'Εγ€στα ▼!. 2. 3. 6. 4. 44. 4. 

46. 1, 3, 4. 62. 1, 4. 88. 7. 

98.1 
*Εγ#στοΤο». βνίρ«« βάρβαροι 

ύΙ 11. 4. νϋ.57. 10. Αΐϋβη. 

Ιη δίοίΙίΑΐη «άάτιοαηΐ; τΐ. β. 2, 

•ς<1. 8. 1. 10. 3. ίΐ.2,4. 

13.3. 33.2. 47.1. 62.1β<ϊ. 

77. 1. τίί. 67. 10. οοταιη 

ίητιβ τί. 46. 2 8(ΐ(]. 
Εϋομένη Μμ. ϋ. 100. 2 
Εϊλωτββ 1. 101. 2. 102. 103. 

123. 1. 132. 4 βφ ίί. 27. 2. 

Ηί.Μ.3. ίτ.8.7. (26. 3 «1.) 

41. 3. 66. 4. 80. 3. τ. 14. 

2. 34. 1 βς. 35. δ. 67. 1. 

64.1. τί.δβ.2,3. ιϋ.19.3. 

26.2. 68.3 
'Έκκριτο^ δρβτί. τΗ. 19. 3 
Έλαιατ» τήβ θβσιτρωτίίοβ ί. 

46.2 
^Ελαιοΰί τΰΐ 102. 2. 103. 1. 

η. 107. 2 
Έλαιούσιοι τϋΐ. 107. 2 
ΈλαφηβοΧιων ίτ. 118. 8. ▼. 

19.1 
Έλ€ν»ιί.9. 1 
'£λ€0« γίΗ. 26. 2 
Έλ«νσ(ι/ιοι ϋ. 15. 1 
*Ελ€υσΙνιον π. 17. 1 
Έλ6νσ/«ί.114.2. ϋ.ΐ9.2. 20. 

2. 21. 1. 17. 68. 4 
Έλιμιωται Μλο. ϋ. 99. 2 
*Έ\ιζο9 Μβ^. νϋί. 80. 3 
*£λλαι/ικο< ΙιίβΙοΗοιω ί. 97. 2 
*£λΛα« ί. 3. κατά κωμα^ ί. 10. 

3. σι6ηροφορ€ϊ ί. 6. 1; οί. 
6. 3. βασιΚ€Χαί ίν. 13. 1. 
τυραννίΒ€9 17. 1. 18. 1-3. 
ΟοΙοηίβΒ 12. 1-3 

'Έλλτιν 6 ΑβυκαΧίωνο^ ί. 3. 1. 

ϋ. 36. 3 
*Έλλΐ2ν€β. ητρωτοι ί. 3. 3. τά νόμιμα τω» Έ. Ιτ. 97. 2. 

"Ελλιιι/β• νεανίσκοι τΐΗ. 69. 3 
Έλλ1^Μ»^ό«. Ιβι/ϊί των έν Σμ(«• 

λ/α νϋ. 68. 2. αρχή 1 128. 2. 

Ίτόλίμον ι 112. 1. 128. 2. 

6α'λασσα 1.4. ^(;να/ιικγί.31.1. 

στρατύτΓβίοι/ ν. 60. 3. €ργον 

▼ίί. 87. 6. χωρίον ί. 80. 2. 

▼ϋ. 60. 2. τό Έ. 138. 1. 

έκιιτήΟη ίπ. 82. 1; οί. 83. 1. 

τό άλλο Έ. ί. 1. 1. 15. 3. 

ίν. 20. 3. Ίταν τό Έ. ϋί. 67. 

2. τό ζύμιταν Έ. νί. 90. 3. 

τ6 ιτάλαίόν *£. ί. 6. 4. ονα- 

«τωχή των Έ. νίίί. 87. 4. τά 

*£. ζνι/βτίβίσαι; ί, 97. 2 
Έλλί]!/^^ 'ϊτόλΐί ϋί. 113.3. ητό^ 

λβι« 1.36.1. τι. 20.1. 46.3. 

τΐϋ. 6. 6. ίη ΤΙΐΓ&ο1& η. 97. 3 
Έλλ»ιι»οτσμία* 1. 96. 2 
^ΕλλησΊτόντιοι νί. 77. 1 
*Ελλησνοντο9 πίΛΡβ 11. 67. 1. 

96. 1. 1ν. 75. 1. τΐίΐ. 80. 3. 

99.2. 100.1. 103.1. 108.2. 

στβι/ί^β 106. 1. Γβ§ίο ί. 128. 

2. τΐϋ. 6. 1, 2. 8. 3. 22. 1. 

23. 4. 39. 2. 61. 1. 62. 1. 

79. 3, 4. 80. 2 βφ 101. 2. 

109. 2. φυλακή του ιταντό^ 

*£. νΙΗ. 62. 2. Αΐΐι. βοο. 11. 

9. 3; οί. 1. 89. 2. νϋί. 86. 3. 

96. 3 
'Ελλόμβνον τη9 Α€υκααα^ ϋί. 

94.1 
*'£λοϊ I^»^. 1ν. 64. 4 
"Ελυμοί νί. 2. 3, 6 
Έλωρίΐ;»ί 6^09 νΐ 66. 3. 70. 4• 

νϋ. 80. 3 
"Εμβατου την *Ερυθραια9 Ιϋ. 

29.2. 32.1 
*ΕμΐΓ€61α9 I^Ε^. ν. 19. 1. 24. 1 
"Ενδιον I^Λ^. ν. 44. 1. ΕρΙιΟΓ. 

νϋί. 6. 2. 12.1,2. 17.2 
'£ι/*ΐΓ6ύί ΕΙ. 1ν. 78. 3 
Έννβάκρουνοί ϋ. 16. 4 
Έι/ι/•α οδοί 1. 100. 2. ίτ. 102. 2 ΙΝϋΕΧ. "Εντιμοι ΟτβίΒΏηΒ τ1 4. 3 
*Ενυά\ιον ίτ. 67. 1 
Έζηκ€στοί ^γτ. νί. 73. 4 
Έορδία, Έορδοί ίΐ 99. 4 
ΈΊΓί6άμνιθί ί. 24 β^ί^. 
Έττίόαμνοί ί. 24. 1 βί^ί^. 25. 1 

8ς[. 26. 2, 3. 28. 1-3. 146. 

ϋί. 70. 1 
•ΕτΓΐίαι/ρία ίν. 45. 2, 3. τ. 64. 

3. δδ. 2, 3. τίη. 10. 2 
•ΕΐΓίίαύριο» ί. 27. 3. 105. 1. 

114. 1. ϋί. 75.3; ο£. 77. 3. 

ν. 63-58. τϋί. 3. 3 
Έιτίδαύριοί ΐΓΟλε/Ηθ$ τ. 26. 3 
Έττίδαυρο^ Μ. 56. 2 8(1• ίτ. 45. 

2. τ. 56.1. 75.38^.; οί.77. 

2. 80. 3. ▼!. 31. 1. ¥111. 92. 

3 
^Έττ'ώαυρο^ η Αιμηρά ίτ. δβ. 2. 

τί. 105. 3. ¥11. 18. 4. 26. 2 
'Έ-ττίδημιουργοί ί. 56. 2 
*£ΐΓΐζ6ψϊ//»ιο{ Αβκροί τϋ. 1. 1; 

οί.- Αοκροί, 
Έ•ϊΓ»κλτ7β ΑΐΙι. ί 45. 1. π. 23. 

1-8. 107.2 
Έττίκονρον Αΐΐι. ϋί. 18. 2 
ΈτΓίκνδίΒαν Ιιαο. ν. 12. 
Έ'ΤΓΐίΓολαί Ύϊ, 75. 1. 96. 1^. 

97. 1^. 101. 1, 2. 103. 1. 

▼ϋ 44. 8. κύκλοι 102. 1. 

τβιχοί τίί. 1. 1. 2. 4. 4. 1. 

6.1. 42.5. 43.1,2,4. 45. 

1. 46. 47.2 
ΈΐΓίταίοί ΙιΕΟ. ίτ. 8. 7. 31.2. 

33.1. 38.1. 39.2 
'Έτητβλίδαν ΙιΕΟ. ίτ. 132. 2 
Έραί τίϋ. 19. 2. 20. 2 
Έ/οασιιτίίιιβ ΟοΓ. τϋ. 7. 1 
Έ/οοσίστρατοβ ΑΐΙι. τ. 4. 1 
Έρατοκλβί^ΐ)« Οοτ, 1 24. 1 
'Έρέσιοι τίίί. 23. 3 
"^ρβσοί ϋί. 18. 1. τίϋ. 23. 2. 

100.3. 101.1. 103.1 
*Ερέτρια τϋί. 60. 1. 95. 1 βς[. 

τϋίχισμα § 4 
'Βρβτριη^ τϋ. 67. 3. τίη. 95. 276 1-4; ϋί. 60. 1, 2. βοπιιη οο- 
Ιοηία Μβηάβ ίτ. 123. 1 
Έ/οβχθεύί ίί. ΐ3. 2 
'£ρ<ι;β3« τ^ί Άχαΐα« τίί. 34. 

1.7 
*Εριν€09 ί. 107. 1 
*Εριν€0^ Ρ1. τϋ. 80. 4. 82. 4 
Έρ/ιτϋβ^Ι 126.7 
Έρμαϊ τί. 27. 1. 28. 1. 63. 1, 

2. 60. 3. 61. 1 
^Έρμαιου τϋ. 29. 2 
*Ερμαιωνδαί ΤΙιβΙ). ίϋ. 5. 3 
Έ/ο/χιοι/^ς ί. 27. 3. τϋί. 3. 3 
*Ερμιονί9 γη ίί. 66. 3. τριήρης 

ί. 128. 2; ΰί. 131. 1. τίϋ. 

33.1 
*Ερμοκράτη9 δ^ΤΓ. οΓ&ϋοηββ ίτ. 

58-64. τί. 32-34. οοηβΠία 

72. ].4. ίηορβΓΕίοΓ 73. 75- 

80. 96. 3. τίϋ. 29. 2. 45. 31 

85.2-4 
"Ερμων ΑΛ. τϋί. 92. 6 
"Ερμων ίτ. 68. 2. τί. 32. 3. 

72.1 
Έρύθραί ίη Β(ΒΟ^. ϋί. 24. 2 
*Ερυθραία ίϋ. 33. 1. Τ€ίχΐ| τίϋ. 

24. 2; οΓ. 33. 1 β4 ίϋ. 29. 2 
Έρυθράΐοι τϋί. 5. 4. 6. 4. 14. 

2. 16. 1. 33. 2 8(1. 
•Έριτ^ τί. 2. 3. 46.3 
*Ερυζι\αί6αν Ί,ΑΟ, ίγ. 119. 1 
*Εστίαια τϋ. 57. 2 
ΈοΓτιαι^ί ί. 114. 2. τϋ. 57. 2 
Έστίόίω/οοί ΑΛ. ίί. 70. 1 
*Ετ96νικο9 ΙιΟβ. τϋί. 23. 3 
Εύά\α9 δρ&Γΐ. τίϋ. 22. 2 
Εί/αμχοΦ Αβί&οί ΙτταηηΐΗ ϋ• 

30.1. 33.1 
Εΰαρχοί οοηάϋ Ο&ίαη&τη τί. 3.3 
Εύ]3ο^« ί. 98. 2. φυγάδ€ί 113. 

2. 8τιΙ))6ΰ1ίίτ.92.3. Γ6ΐ)6]ΐ68 

τίϋ. 5.1; οΓ. 60. 1. 91.1 
Εΰβοια ί. 114. 1, 2. ϋ. δδ. 1. 

ϋί. 93. 1. ίτ.109. 2. τί.3.1. 

4.5. 76.2. 84.2; οί.τϋ.29. 

2. αλωσιβ ίΙ>. 1. 23. 4. β( ϋ. 37β 1ΝΒ£Χ. 2.1. 14. 26. 32. !». 17. 1. 
87. 2. 89. 2. 92. 2. 93. 1. 
ν«. 28. 1. νίϋ. 1. 4. δ. 1 8(|. 
60. 1 βςφ 74. 2. 86. 6. 91. 
1 •<ι. 95. 1, 4. 96. 1 β^^. 
106.4. 107.2 
Ευβοϊκά ϊ. 87. 4 
ΈΰβουΧον €1ιίθ8 τίΗ. 23. 3 
ΈΰβσίΓβρΐται τίί. δΟ. 2 
ΈύβτΙων Αΐΐι. τϋ. 9. 1 
Έΰηνο^ ΈΙ ϋ. 83. 3 
ΕύΟνίημον Αΐΐι. V. 19. 2. 24. 
1. ίαιρβπιΙοΓ τίί. 16. 1. 69.4 
ΕύθνκΧη^ Οορ. ί. 46.2. ϋί.114.4 
Εύκλβίίη^ οοηάίύ ΗίιηβΓ&ιη τί• 

5.1 
Εύκλη^ ΑΛ. ίν. 104. 2 
Εύ»^λι7ί 8^Γ. νί. 103. 4 
Ει/κράτη^ Αΐΐι. ίϋ. 41 
ΕύκτιΙ/ίΧΜΐ/ Αΐΐι. τίίί. 30. 1, 3 
Εΰμαχοί €θΓ. ϋ. 33. 2 
£ύ/ιΐ6ΐ/ί^65 1. 126. 7 
Έύ/Αολιτί^αι τϋί. 53. 2 
'£ύ/χολπ/^ιΙδ ΡΙαί. ίίί. 20. 1 
ΕΰμοΚιτο^ ϋ. 15. 2 
£ί/ζ6»νον ΊτόντοΦ ϋ. 96. 1. 97• 

1,5 
Ενναιίδα^ Έρί<]. ίγ.119. 2 
Έύ^αλχον ίίί. 96. 1. 102. 1 
ΕύττομιτίΒαί Ρΐαΐ^ ίίί. 20. 1. 

τβρ. Ιβοί. 
Εύρι-κ-Ιδην ίί. 70. 1. 79. 1 
ΈνρίΤΓΟί τίί. 29. 1, 2. 30. 1 
Εύρύβατοί Οογο^ρ. ί. 47. 1 
Εύρύηλο9 &ρ. δ]τΓ. τ1 9^. 2. 

τίί. 2. 4. 43.3 
Εύρυλοχο^ 8ριΐΓΐ:. ίϋ. 100. 2. 
102.3 8<ι. Α. 105-108. οο- 
ίήάα 109. 1 
Εύρύμαχο9 ΤΙιβΙ). ίί. 2. 2. 5.4. 
Εύρυμϋων Αίΐι. ϋί. 80. 2. 
81. 3. 85. 1. 91. 2. 115. 3. 
ίτ. 2. 1. 3. 1. 8. 2. 46. 1. 
65. 3. νίι. 16. 2. 31. 2-4. 
33. 3. 35. 1. 42. 1. 43. 2. 
49.4. οοοί<ϋ152.2 Εύρυμ€ίω¥ Ρ1. 1. 100. 1 
Εύρνσϋίύ^ ϊ. 9. 2 
Εύρυτάν ϋί. 100. 1 
Ευρυτανία ίϋ. 94. 4 
Εύρύτιμοί €θΓ. ί. 29. 2 
Εύρω-τη ϊ, 89. 1, 2. Η. 97. 5 
ΕύρωΊΓ09 Μεο. ϋ. 100. 2 
Εύστροφοι Ι•&ο. τ. 40. 3 
Ενφαμϋα^ €θΓ. ϋ. 33. 2. ίτ. 

119. 1. τ. 65, ι 
Εΰφημον Αύϊ. τί. 75. 3. 81-88 
Εύφίλητον Αϋι. ϋί. 86. 1 
Έφέσια ϋί. 104. 3 
•Εφ«σοί ί. 137. 3. ϋί. 32. 1. 

33. 1. ίτ. 50. 3. τϋί. 19. 1. 

Βί&ηα τίϋ. 109. 2 
Έφοροι. Σθ€ν€\αίία9 ί. 85. 3. 

έΐΓίφηφεζα 87. 1. Ρ&118Λ- 

ηίαιη Γβτοαιηί 131. 1. ίθΒ<ϊί- 

{τα^ τ. 36. 1. 38. 4. τϋί. 

12. 1, 2 
Έφύρη ί. 46. 2 8(1. 
ΈχΒκρατίδηί Τΐιβββ. ί. 111. 1 
Έχβτι/ιιίδαδ Ι^ΛΟ. ίτ. 119. 1 
Έχινάδ€9 π. 102. 3 

Ζ. 

Ζάγκλί! τί. 4. 5, 6. 5,1 
Ζα>^ν1/Θ(0( ί. 47. 2. ϋ. 7. 3. 9. 

3; ο£. ίϋ. 94. 1. 95. 2. τϋ. 

57.6 
Ζάκυνθο^ Η. 66. 80. 1. ίν. 8. 

2. 13.2. τϋ.31.1 
Ζίνζίδαμοί Ιι&ο. ίί. 19. 2. 47. 

1. 71. 1. ίϋ. 1. 1 
Ζ€υζίδα9 I^Ε^ τ. 19. 1. 24. 1 
Ζβύδ. έλίνθέριο^η.71.2. Ίθω- 

/ιάτα$ 1. 103. 2. μ6(λίχ<ο« 

126. 4. Ν6>βίοβ ίϋ. 96. 1. 

ΌΧύμΊΓίοί ίί. 15. 3. ϋί. 14. 

1. τ. 31. 2. 50.1. Διόίίβ- 

ρόν ίϋ. 14. 1. τ. 16. 6. 47. 

13. Τ6/Χ61/0Ϊ ίίί. 70. 3. βΟ/>ΤΙ} 

»ί μβγίστη ί. 126. 2-4. ν1ύ« 
ι2)αίθβοδ τ. 16. 5 
Ζωττυρο^ Ρ6Γ3. ί. 109. 2 *Ηγησανδρί6α^ δρ&τ(. νϋί. 91. 

2. 94.1. 95.2 
Ήγησανδρο^ 1»»0. ίΥ. 132. 3. 

τίϋ. 94. 2 
*Ή.γήσανδρο9 ΤΙιβδρίβηβίβ νϋ. 

19.3 

ΉγΐίσιτΓίτίίαί Ι^ΕΟ. ν. 52. 1 
Ήδώνβί π. 99. 3. ίν. 102. 1, 2. 

109.3. ν. 6. 4. Γβχίν. 107.2 
*Η5ωνικ6ί ι 100. 3. ίν. 107. 2 
Έίωνοί ί. 100. 3 
Ήβηοίνεια νϋί. 9. 4 8«ι. ; οί. $ 2 

8(1. 91.2. 92.6 
Ήιών ») 67Γί Θράκης, Μει/δα/ωι/ 

άτΓΟίκία ϊΥ. 7 
*Ή.ιων ί) ί-ττΐ 'Στρυμονι ί. 98. 1. 

104.3. 106.2. 108.1; οί.ν. 

6. 1. 10. 1, 7, 10. ίν. 50. 1. 

102. 2; οΓ. 107. 1 
Ήλβ/α ίί. 25. 3. ν. 34.2. τ1 

88. 10 
ΉλβΓοι ν. 31. 2. 35. 1. 47. 1 

8^(1. 49. 1 βί^ς. 50. 2. 62. 1 

βς. 75. 4. νίί. 31. 1. βοΓαιη 

ίττίναον ί. 30. 2. ϋ. 84. 3 
Ήλΐί ίί. 66. ν. 47. 11, 12. »| 

κοίλη ίί. 25. 3 
Ηρα ϋί. 68. 3. ίβηιρίυιη ίν. 

133.1 
*Ηρα{^$ *ΑρκάΒων ν. 67. 2 
'Ηραΐοΐ' ^ο^^^^3Β ί. 24. 4. ϋί. 

75.4. 79.1. 81.2. Ρ1αί«» 

ίίί. 68. 1 
*Η/[>αΐοι/. αΐ(/οα ν. 75. 5 
*Ηρακλεια »| ίι» ΎραχινΙα \\\. 

92. 1. »; ^ν Ύραχΐνι ίίί. 92. 5. 

93.1. 100.2. ίν. 78.1. ν. 12. 

52. 1. 66. 1 
Έρακ\€Ίδαι ί. 9. 2. τί. 3. 2. 

Γβάϋυβ ί. 12. 2 
*Ηρακ\€ί6η^ Βγτ, νί. 73. 1. 

103.4 
*Ηράκ\ίΐον τ. 64. 4. 66. 1 
^ΗρακΧίώται οΐ 6Ρ ΤραγΤνι τ. 

51. 1, 2 
11.-22 1ΝΟΕΧ. 277 

"Β-ρακλίώτι^ ίν. 75. 3 
Ήρακληί νίί. 73. 2. οΐ αϊτό 

Ή. ί. 24. 1 
Ησίοδου ίίί. 96. 1 
"Ησσίοι ϋί. 101. 2 
"Ηφαιστον ίϊί. 88. 1 θ. 

θάρνψ Μο1θ83οηιηα τβχ ίί. 80. 

4 
θάσιοι ί. 100. 2. 104. 1. ίν. 

107. 2;'ο•ί'. ν. 6.1. νίίί.64.2 
θάσοί ί. 100. 2. ίν. 104. 3. 

105. 1. νϋί. 64. 2 8(ΐ. 
θάψοί νί. 4. 1. 97. 1, 2. 99. 

3. 101. 2. 102. 3; οΓ. νίί. 
49.1 

θ€αγ6ν»ί5 Μβ^. ί. 126. 2 8(1. 
θία/ι/βτοβ ΡΙαί. ίπ. 20. 1 
θ€ατρον Αιονυσιακόν νϋί. 93. 

1 
θβμΐ(Γτοκλ^« ί. 138. 1-4. ίίί. 

74. 1. 135-138 
θ€θ76ΐ/η« ΑΐΙι. ίν. 27. 3. ν. 19. 

2. 24.1 
Θεόδωροι ίίί. 91. 1 
θεόλί/τοί ΑοΛΓηαη. ίί. 102. 1 
Βέρμη Μαο. ί. 61. 1. ίί. 29. 5 
θίρ/χότΓΐ/λαι ϋ. 101. 2. ίπ. 92. 

5. ίν.36.3 
θέρμων Ι^&Ο. νϋί. 11. 2 
θεοττΓίευϊ νϋ. 19. 3. θβσιτί^ί 

»ραά Οβϋυιη ίν. 93. 4. 96. 

2. ίη δίοίϋΑ νϋ. 25. 3 
θεσίΓίκι/ γι; ίν. 76. 2 
θίσιτρωτίν γίϊ ί. 46. 2 8(1• ; οί. 

30.3. 50.3 
θίσττρωτοί άβασίλβυτοί ίί, 80. 

1 
Θεσσαλία ί. 2. 2. 111. 1. ίν. 

78. 2. ν. 13. νίίί. 43. 4 
θβσσαλοίΐ.12.2. 102.3. 107. 

4. 111. 1. ϋ. 22. 2. ϋί. 93. 
2. ίν. 78. 3 8(1. ν. 51. 1 

Θεσσαλοί £1. Ρίβίβίραίί ί. 20. 2. 
νί. δδ. 2 378 1ΝΟ£Χ. θηβαι Η. δ. 1. όρμητι^ριον 

Ρβη&ταιη ί. 90. 2 
θηβαϊοί. Ρ1&1»&9 οοουρ&Γθ 

ΰοη&η1αΓϋ.2•6. ίηίβηβί ΡΙα- 

1»βη8ί1)α8 ϋ. 71. 3; ΰί. ίϋ. 

54•δβ. 60. βοΓαιη οΓ&Ιίο ίϋ. 

61-67. ρα^ηαηΙ; αρμά Ββ- 

Ηαιη {γ. 93. 4. 96.4 
Θηβαία Οί. 58. 4 
Οηρα ϋ. 9. 3 
θηραμίρη^ ο"Αγνωνο9 Αί^Μη, 

68.4. 89.2. 90.4. 91,1,2. 

92.3,6,9. 94.1 
Θηραμ4νη9 {βηρίμ€Ρη9) ΙλΟ. 

τϋί. 26.2. 29.2. 31.1. 36. 

2. 38. 1. 43. 3. 52. 1 

ΟηΟΓϋΐον Τό €ν 7ΓΟλ€ί τί. 61. 3 

θΐ)σ«ύ« ϋ. 15. 1 βΐ}. 
Θορικό^ τϋί. 95. 1 
θουκληί ΑΐΙι. ίϋ. 80. 1. 91. 2. 

115. 3. τϋ. 16. 2 
θοι/κλίΐ« ΟΙιαΙο. οοηάϋ Ναχαπι 

6ί ΐ46οηΙίηο8 τί. 3. 1, 3 
θουκυβί^η^ (6 Μβληοίου) Ι. 

117.2 
Θουκυδϋην & *0\6ρου. *Αθη' 

ναϊο^ ί. 1. 1. ϋ. 48. 2. ίτ. 

104. 3. 105. 1. 106. 3, ν. 

26. 1,5. ταίβ ζυν€γρα\Ρ€ν 

ίν.104.2; οΓ.ϋ.70.3. 103,2. 

ίϋ. 25. 2. 88.2. 116.2. ίν, 

51. 135.2. ν. 26.1. τί.7. 4. 

93. 4. τϋ. 18. 5. τίϋ. 6. 5. 

60.3 
θουκυδί^η^ ?Ιι»Γ8ίΐ1ία8 νηί. 92.8 
θούρια τί. 61. 6. 88. 10. 104. 

3. τίί. 33. 5 δς. 
θουριάται I^&^. ί. 101. 1 
θουριατίί γη τϋ. 35. 1 
θούρίΟί, ι;)769τϋί. 35. 1. 61.2. 

θο«//)ΐοίτί.61.5. 104.4. τίί. 
33. 6. 35. 1. 57. 10. 84. 1 
θρακβς ϋ. 29. 2. Βιθυνοί ί. 
100.3,4. 102.1. ίί.29.1,2. 
95. 1 βς. 96. 1, 2. 97. 4. 
98.2. 100 βς. 101.2. ίτ.75. 3. 129.2. τ. 6, 2, 4. 29. 30. 

τϋ- 29. 4 

Θράκη ί. 100. 3. ίί. 29. 2, 4 8ς[. 
ίτ. 101. 3. οΐ έιτί Θράκης 
30. 3. οΐ έΐΓΐ θ. ζύμμαχοί 1 
56. ϋ. 26. 3. 35. 2. ίτ. 102. 
1. 122. 1. οΐ €ΊτΙ θ. Χαλ- 
κιδην ι 57. 2. ϋ. 95. 1. οΐ 
€ΊγΙ θ. αφβστ»τί« ίτ. 7λ 1. 
τά^^Ιθ.ί. 59. 68.4. ίί.9. 
3. ίτ. 82. τ. 21. 1. τα 6x1 
θ. χωρία ϋ 29. 4. τ. 2. 1. 
80. 4. ο έιτί θ. ΐΓΟλ€^05 ίί. 
29.4. 95.2 

θράκιοί, στρατιά ίί. 29. 4. 
Ίτύλαι τ. 10. 1, 7 

Θρασύβουλου 6 Αύκου Αίΐι. 
τίϋ. 73.3. 75.2. 76.1; οί. 
100.4. 104.2. 105.1,3 

θρασνκΧη^ ΑΛ. τ. 19. 2. 24. 

1. τίίί. 15.2. 17.3. 19.1 
θράσνλΧοί ΑΛ. τίίί. 73. 3. 

75. 2. 76. 1. 100. 1. 104. 2 
θράσυλλοί Αγ^. τ. 59. 5. 60. 

5 
θρασυμηΧίδαν I^Ε^. ίτ. 11. 1 
θριάσιον ιτίδιον ίί. 19. 2. 20. 

2. 21.1 

θρίωζ* ί. 114. 2. ίί. 21. 1 
θρόνιον ίί. 26 
θύαμι^ Ρ1. ί. 46. 2 
θι;α/ίχο« ίϋ. 106. 2 
θυμοχάρην ΑΐΙΐ. τϋί. 95. 1 
θυρβα π. 27. 2. ίτ. 56. 3. 57. 

3. Τ.41. 1 

θυρβάτΐί τί. 95. γη Π. 27. 2 
θύσσοί ίτ. 109. 2. τ. 35. 1 Ι. 

Ία-τυγεβ €ί/ίοντι<Γτα?τίί.33. 3. 

57.10 
ΊατΓί/γ/α άκρα τί. 30. 1. 34. 4. 

44.2. τίί. 33.3 
Ίαν ίτ. 61. 1 
*1αβικ6<ι κόΧίΓοί τίϋ. 26. 2 ΙΝΟ£Χ. 279 Ίασο9 νηι. 28. 2, 3. 29.1. 36. 

1. 54.1 
"Ιβηρβί νί. 2. 2. 90. 2 
Ιβηρία νί. 2. 2 
'Ιίακον νίϋ. 104. 1 
'Ιίη ίγ. 52. 3. τίίί. 108. 2 
ΊΒομίυη ϋί. 112. 1. 113. 2. 

'Ιίομβναί !1>. 
'Ι^ιχα» ΤΗ. 2. 3. ΤΕΡ. Ιβο*.; οι. 

Πτα. 
'Ιβρα ίη. 88. 1, 2 
*ΐ€ραμ€νί\^ νίίί. 68. ί 
•ΐ6ρ»7« ϋί. 92. 1 
*ΐ€ρ6φοαν ί. 105. 3 
'Ιίϊλνσοβ νίη. 44. 2 
Ίθω'Μ»! ί. 101. 1 8ς[. 102. |. 

103. ί. ϋί. 54. 3 
Ίθθ)μι/τΐ)« Ζ6ΐ;« ί. 103. 2 

'Ίκαροϊία.29.1. [33. 1?] νίϋ. 

99.3 
Ίλίον ί. 12. 1, 2. νί.2.3 
Ιλλυρικός ί. 24. 1 
Ιλλυριοί. \, 26. 3. ίν.124.38(ΐ• 

125. 1 8<ι. 
'Ιμβριοί ϋί. 5. 1. XV. 28. 3. τ. 

8.2. νϋ. 57.2 
'Ιμβροί νίϋ. 102. 3. 103. 2 
'Ιμίρα νί. 5. 1. 62. 2; ο£. νϋ. 

58.2. νϋ.1. 1^ 
*Ιμ€ραία ϋί. 115. 1 
*Ιμβράΐοι νϋ. 1. 3, 5. 58. 3 
^Ιμ€ραίον νϋ. 9. 1 
Ίι/α>«5 ί. 104. 1. 110.1 
*Ιι/»ίσσα ϋί. 103. 1 Β<1. 
*Ινησσαΐοί νί. 94. 3 
Ιόλαου Μαο. 1. 62. 1 
'1οι/(ο$ κόλτΓοΦ ί. 24. 1. ϋ. 97. 
. 5. νί. 13. 2. 30. 1. 34. 4. 

44.1. 104.2. νίί.33.3. 57.9 
*Ι•7Γΐ/?1« ίίί. 101. 2 
ΊτΓ'ΤΓαγρ^τη^ ίν. 38. 1 
"Ιττ-ϊτα/οχοϊ 6 ΙΙβισιστράτου !• 

20.2 8(1. νί. 54-58 
Ί-τΓ-ϊτ/αί Αγο. ίϋ. 34. 3 8(1. 
ΊΐΓίΓίαβ 6 ΙΙίΐσίστράτου ί. 20. 

2 8(1. νΙ. 54-58. 59. 3 8(ΐ. ΊΐΓΐΓθκλ»7« ΑΛ. νϋί. 13. 1 
"Ι-τΓ-ϊτοκλοβ (-»Ϊ5?) Ι4απιρ3. νί. 

59.3 
*1'7Γ'7Γθκράτηί6*Αρίφρονο9 Αίΐί. 

ίν. 66. 2. 67. 1. 77. 1. 89. 

1, 3. 90. 1, 4. 93. 2. οραΐίο 

94. οοοίίϋί; 101. 2 
^Ινποκράτη^ Οβί» ΙτΓ&ηηαβ 

νί. 5. 4 
ΊΐΓ•πΌκ/ΐϊάτ»;« ΤιΛΟ, νίϋ. 35• 1. 

99.1. 107.2 
'Ι'ίΠΓολοχίίαί Τ1ΐ688. ίν. 78. 1 
^ΙτΓΊτόνικο^ Αύι, ίϋ. 91. 2 
'Ι-ϊΤΊΓοι/οίδαί Ι.ΕΟ. τ. 71 . 3. 72. 

1 
Ίσαρχϋαί ΟοΓ. ί. 29. 2 
*Ισαρχο5 €θΤ. ί. 29. 2 
•ΊσθΜία νίίί, 9. 1. 10.1 
*Ισθμιά6€9 νητον^αί ί. 9. 1 
*Ισθ/«ιον*κο5 ΑίΗ. V. 19. 2. 24. 

1 
Ίσ6^ό«ί.13.3. 108.1. ϋ. 9. 

I. 10. 2. 13. 1. ϋί. 89. 2. 
ίν.42.3. ν. 75.1. νϋί.7.2. 

II. 3. ο Αβυκαδίων ϋί. 81. 
1. ίν. 8. 1 . 6 τηί Τίαλλήνηί 
ί. 56; οί. 62. 2. 64. 1 

Ισοκράτης Οορ. ϋ. 83. 4 
Ίσ(ίλοχο« ΑΛ. ίϋ. 116. 1 
"Ιστροι Ρ1. ϋ. 96. 1. 97. 1, 2 
*Ιστώνη ίϋ. 85. 2. ίν. 46. 1 
Ιταλία ίν. 24. 3. νί. 2. 6. 90. 

3. Μίταττόι/τιοι/ τϊΐ« Ί. νϋ, 

33.4 
'Ιταλιώτα» νί. 44. 4. 88. 8. 

90.1. νϋ.57.10. 87.4 
'Ιταλίωτίίβδ νη€^ νίϋ. 91• 1 
'Ιταλόί Ρβχ νί, 2. δ 
'Ιταμάνηί ίϋ. 34. 1 
*Ιτοι/^5 ν, 5. 2 
•Ιτυί η. 29. 3 
^Ισχαγόραν 1^00. ίν. 132. 2 βί}. 

ν. 19.1. 21.18(1. 24.1 
'Ιχθίδ άκ/οα ϋ. 25. 3 
*Ιώλκιο9 Αύϊ. ν. 19. 2. 24. 1 
"Ιων ΟΙιίαβ νίίί. 38. 2 280 ΙΝΒΕΧ. Ιων«9 ι 12. 3. ϋ. 15. 3. τϋ. 

67. 1. €λκβχ£τα)퀫 ίίί. 104. 

4. βΟΓαιη σκβνή ί. β. 3. ζύν 

οΒον ^« Αηλον ίϋ. 104. 3 
*1ωνία ί. 2. 3. 89. 2. η. 9. 3. 

ϋί. 33. 2. ΤΗ. 57. 3. Ίβοιτίαν 

Ιητορχον τΊπ. 31. 1 
*1ωνικόί Ίτόλβμο^ τίϋ. 11. 4 Κα^Μπίδ 7»Τ $. 12. 2 
Καια3α« ί. 184. 3 
Καϊκΐι/ο« Ρ1. ϋί. 103. 2 
Κακύιταρι^ νίί. 80. 3 
Κάληζ ΈΙ ίτ. 75. 3 
Καλλια^ΐ}* ΑΙΗ. ί. 61. 1 
Καλλ/αβ ΑίΙι. ί. 61. 1. 63. 3 
Καλλ/α« €θΓ. ί. 29. 3 
Καλλία<(ό ΊΐΓΐΓονίκον)ίϋ.91. 

2 
Καλλ/α$ ό ΎΐΓβ/οβχ/3ου τί.55. 

2 
Καλλίγατο^ Μβ^• ^"^ β. 1. 

8.1. 39.1 
Καλλΐι7« ϋί. 96. 2 
Κα\\ικράτη9 Οορ. 1. 29. 2 
Καλλί>αχο« Α1Η. ϋ. 67 2 
Καλλέ>αχο« ΑΐΗ. ϋ. 70. 1 
ΚαΧλιρρόη η. 15. 4 
ΚαΧυδο^ν'ύΙ 102.8 
Καμάρινα τη. 80. 2. οοηάϋα 

νί. 5. 3 
Καμαρίναία τί. 78. 4 
Κα/ιια/σινα7οι ϋί. 86. 1. ίτ. 58. 

1. 65. 1. Υ. 4. 5. τι. 5. 4. 

67.3. 75.3. 78.4. τη. 58.1 

ΟΓΔίίοηββ αά Οεπι. τί. 76-87 
Καμβύση^ ί. 13. 5. 14. 2 
Κα»βί/909 τι7« 'Ροίί'αν τίϋ. 44. 2 
ΚαναστραΐοΐΑ ίτ. 110. 3 
ΚοίΓοτωι» Ι,οοτ. ίϋ. 103. 2 
Κα'ρ τίϋ. 85. 2 
ΚαρδαμύΧη Οΐιίυβ τϋί. 24. 3 
Κυρ€^ ί. 4. 8. 1. ϋ. 9. 3. ίϋ. 

19.2 Καρία ι 116. 1, 3. ϋ. 69. ίϋ. 

19. 2. τίϋ. 5. 5. ϊ| 6X4 θα- 

Χάσστ^ Π. 9. 3 
Καρκίνος Αΐΐι. ίί. 23. 1 
Κο>βια τ. 75. 2. ίτ.76.1 
Κα/οι/βΐο« μην τ. 54. 2 8€[. 
Καρτέρια τίίί. 101. 1 
Καρι/αι τ. 55. 3 
Καρόστιοι ί. 98. 2. ίτ. 421 1. 

43. 2, 3. τίί. 57. 3, 4. τϋί. 

69.2 
Καρχηδόνιοι ί. 13. 5. άρχη τί• 

90.1 
Κ αρχηγών τί. 2. 6. 15. 1. 34. 

2. 88.7 
Κασ/ιι«ναι τί. 5. 3 
Καταναΐον τί. 64. 3. Κατα- 

ναϊοι ίϋ. 116. 1. τί. 3. 3. 50. 

8. 51. 1 βς.; οί. 6*. 5. 08. 

1; οί. τϋ. 57. 10 
Κατάνη ίτ. 5. 5, 6. 50. 2, 4. 

51. 2. 52. 2. 63. 2. 64. 4. 

65. τί. 3. 3. 71. 1. 72. 1. 

74.1. 88.6. 94.1. τη. 14. 
2. 42. 3. 49. 2. 60. 1, 2. 

80.2. 85.4. 94.3,4 
ΚανΧωνιάτΐί τίί. 25. 2 
Καΰνον ί. 116. 3. την Άσία« 

τίϋ. 39. 3. 41.1,3. 42.2,4. 

57.1. 88. 108.1 
Κ«γχρίΐαίτ.42.4. 44.3. τϋϊ. 

23. 5. Κ€γχρ€ΐαί τϋί. 10. 1. 

20. 1. 23. 1 
ΚβΤοι τη. 57.3 
Κ€καΧο9 Μβ^. ίτ. 119. 2 
Κέκροψ ϋ. 15. 1 
Κβκ/συφΑβια ι. 105. 1 
Κεντόριψ τί. 94. 3. τϋ. 32. 1 
Κΐραμβικόί τί. 57. 1. 58. 1; οί. 

ϋ. 84. 2 
Κ€ρ6ύΧιον τ. 6. 3, 4. τίίί. 1. 

10.2 
Κΐρκίνη^ έρημορ δρο9 ίί. 98 
Κέρκυρα ϊ. 24. 4:, 25.4, 26.2. 

3α. 2. 37. 2. 44. 2. 46. 2. 

η. 7. 3. ίϋ. 72. ίτ. 2. 2, 8. ΙΝϋΕΧ. 281 1. τί. 30. 1. 32. 2. 44. 1. 
▼ϋ. 26.3. 31.4. 33.3 

'Κ.€ρκυραϊκά ί. 118. 1 
Κβρκυραΐοι ί. 13. 3. 14. 2. 

24-31. 36.4. 38.3. 44.1,2. 

45165. 68. 4. 136. 1. ίί. 9. 

3. 25. 1. 94. 1. 95. 2. ηί. 

69-81. 84. 85. ίτ. 46-48. 

▼ϋ. 44. 7. 57. 6. ναιωνισ- 

μόί τίί. 44. 7. βΟΓϋΐη ΟΓαΙίο 

&ά Αΐΐιβηίβηβββ ί. 32-36 

Κ€<ΓΓρίνη ί. 46. 3 

Κ«φαλλ^ι/6$ ί. 27. 2. ίϋ. 94. 1. 

95. 2. τϋ. 57. 6 
Κ€φα\\ηνία Π. 7. 3. 30. 2. 

33. 2. 80. 4. ν. 35. β. τϋ. 

31.1 
Κτ/ι/αιοι; τη^ Έυβοίαί ίϋ. 93. 1 
Κηρυκίί τΗί. 53. 2 
Κιθαιρών ίίί. 24. 1. Ι^ύλα ϋ. 

75.2 
Κίλ(κβ« 1. 112. 2 
Κίμων Α*1ιβη. ί. 45. 1. 98. 1. 

100. 1. 102. 1 8(ϊ. 112. 1, 2 
Κίτιονί, 112. 1 βς. 
Κλαζο/χ€ΐ;α£. νι/σίβ ▼ηί.14. 3. 

ατ6ΐχιστοι νϋΐ. 31. 1 
Κλαζομβνιοι νίϋ. 14. 3. 16. 1. 

23. 4. 31. 1 8(1. 
Κλα/005 ίη. 33. 1,2 
Κλεαίνβτο^ ϋί. 30. 4. Ιτ. 21. 

3 
Κλβαι/ί/οίίαί Ι^Λο. τί. 93. 2. 

104. 3. νπ. 2. 2 
Κλβαρί6α9 δραΓί;. ίν. 132. 3. 

Υ. 6. 4. 8. 3. 9.5. 10.1,7. 

9, 11. 11. 3. 21. 1, 2. 34. 1 
Κλίαρχοί Ι^αο. τίϋ. 8. 3. 39. 

2. 80.1-3 

Κλίΐι^ίοί γ. 43. 1. 52. 2. νί. 

8. 21. 15. 1 
Κ\€ΐνία9 Αίΐη. π. 26. 68 
Κλ^ϊττΊτίδη^ ΊαΜ. ϋί. 8. 2 
ΚλβόβουΧο^ ΕρΗοΓ. γ. 36. 1. 

37. 1. 38. 4 
Κλίόμβροτοί Νίοοηιβάίβ ρα(βΓ ί. 107. Ρααβ&ηίΐΒ ραΙβΓ ί. 94. 

ϋ. 71. 2 
Κ\€ομ4νη9 £αο. ί. 126. 7. ίίί. 

26.2 
Κλ€ομ»ίί»ϊ5 Αίΐι. γ. 84. 4 
Κλ€ΟΊΓομΊΓθί Αϋι. ϋ. 26. 58. 1 
ΚΧέων 6 Κ\€αιν€Του ίϋ. 36.5. 

17. 21. 3. ΟΓ&ϋο οοηίΓΑ Μ^> 

ϋίβηββοβ ϋί. 36-40; οί. 50. 1. 

Ρ^ίαιη ιηΗΗίαΓ 28. 29. 30. 

3. 39. 2. 6|α8 γ68 §68(» ίη 

ΤΙΐΓ&οία γ. 2. 1, 3 8ς[. 5. 6- 

10. 10.8. 16.1 
Κλβωναί ίη ΑοΙβ ίν.109.2. ίη 

Αγ§. γί. 95. 1 
Κλίωναϊβ* γ. 67. 3. 72.3. 74. 

2 
Κλ€ωνυμοί Ι^αο. ίγ. 132. 3 
Κνημον δρΛΓΐ;. ϋ. 66. 80. 2 βφ 

6. 81. 2. 83. 1. 84. 3. 85. 

1, 2. 86. 4. 93. 1 
Κνιδία γίΐί. 35. 2 
ΚνΙδιοι ϋί. 88. 1. Υίϋ. 35. 3. 

41.3 
Κι/ί^ΐ9 ία&ο, γ. 51. 2 
ΚνΊ6ο9» οτβί'χιστοί γίη. 35. 3 
Κολοφωνιοι ίϋ. 34. 1-4 
Κολοφωνίων Χιμην Υ. 2. 1 
ΚοΧωναι αΐ Ύρωά^Β^ ί. 131. 1 
ΚοΧωνόί γϋί. 67. 2 
Κόνων ΑΛ. Υίί. 31. 5 
Κορινθία ίτ. 42. 1. 45. 1. Υϋί. 

10.2 
Κορίνθιοι €θΓ0}'ΠΒ08 ο<ΐ6Γυη( 

ί. 25. 3. ΟΓ&Ηο αά ΑϊΙιβ- 

ηίβηβββ ί. 37-43. ΡοϋάββαΙίβ 

ααχίΐίαπιηιίϋυηΐ 60-66. ογα- 

ϋοηββ οοη(Γ& ΑΐΙιβηίβηβββ 

67-71. 119-124. ρΛοβηι Γβ- 

βραυηί; υ. 17. 25. 35. 30-38. 

48. 50. 52. 57-59. 83. 115 

6ΐθ. 

Κορίνθιος, άνηρ ί. 25. 3. ναν- 
Ίτηγόςί. 13.2. δραχμή ί.27.1 

Κορίνθου ί. 13. 3. ίγ. 42. 8. 
45.1 ΙΝΟΕΧ. Κόροίβοχ Ρ1α(. !π. 22. 3 
Κορνφασιον ίτ. 3. 2. 118. 3. 

▼. 18. β 
Κόρων, Κ6ροντα7 Ιο Λο&τη. 

ϋ. 102. 1 
Κορωναϊοί 17. 93. 4 
Κορωρβια 1. 113. 2. ϋί. 62. 4. 

67.2. 1τ.92.β 
Κοτύρτα Ιτ. 56. 2 

Κραι/ιο» ίί. 30. 2. 33.3. Τ. 35. 

β. 56.3 
Κραρϋάριοί ϋ. 22• 3 
Κραταιμβνητ τί. 4. 5 
Κρατέρια τϋί. 101. 1 
Κραη)σικλ^« Ιαο. ίτ. 11• 1• 

46.1 
Κρηναί τί}« Αμφιλοχία* ίϋ. 

105.2. 106.2 
Κρη^ ϋ. 85. 4. τί. 43. 2. τίί. 

57. 8 ις. 
Κρΐίστωι//α π. 99. 4. 100.8 
Κρηντωνικόν ίτ. 109. 3 
Κρΐ|'τΐίϋ.9.3. 85.3,4. 86.1. 

92. 4. ίϋ. 69. 1. τί. 4. 3. 

25.3. τΒ.57.9. ▼ϋί.39.3 
Κρητικορ ιτέΚαγοί ίτ. 53. 3. 

ν. 110 
Κρισάΐον κόλτΓΟί ί. 107. 2. Η, 

69. 1. 83. 1. 92. 4. 93. 1. 

ίτ. 76. 2 
Κροισοβ ί. 16 
Κροκύλΐίοι; ίίί. 96. 1 
ΚρομμύωνίΎΛ2,3. 44.3 
ΚροτωΡίάταί τϋ. 35. 2 
Κ/οοτ»ν«ατι« τϋ. 85. 1 
Κρουσίί γη η. 79. 3 
ΚρωττβΙα ϋ. 19. 3 
Κυίωρία η. 85. 4 
Κι/8«ριάται η. 85. 4 
Κυζικηρός τΗί. 6. 1. 39. 1 
Κύζικος, άτβ£χιστο«νίϋ. 107.2 
Κύθηρα ίν. 63-55. 66. 2. 57. 

4. 118. 3. τ. 14. 2. 18. 6. 

▼ϋ. 26. 2 

Κι/θ^ριοι ίτ. 53-55. 57.4. τϋ. 
57.6 Κυθηροόικτίς ίΥ. 63. 2 
Κνκλά^«β (ν^σσι) ί. 4. ι1. 9. 3 
Κνκ\ωτΓ99 τί. 2. 1 
Κνλλιίνΐ}. τ»7ί Ήλίί'αϊ τί. 88. 

10. το Ήλβίίΰΐ; ίιτίνίΐορ ί. 

30. 2. ϋ. 84. 3. 86. 1. ίϋ. 

69.1. 76 

Κύλων Αΐΐι. ι. 126. 2, β 

Κυμαία τϋί. 101. 1 

Κνμΐ) η ΑΙολί< ίϋ. 31. 1. τίϋ. 

22.2. 31.2. 100.3 
Κύμη η Ιρ *ΟΐΓΐκ»α τί. 4. 5 
Κύνη^ Αο&Γη&η. ίί. 102. 1 
Κννόφ σήμα, άκρα τϋί. 104. 4. 

105. 2. 106. 3 
Κυνουρία γη ίτ. 56. 3, 4; οί. 

Η. 27. 2. Τ.41. 1 
Κύττρο^ ί. 94. 104. 2. 112. 1 

ΐ€[. 128. 3 
ΚυρηραΙοι τϋ. 50. 2 
Κι/ρηνη ί. 110. 1 
Κϋροί ιη&]θΓ ί. 13. 5» 16. 
Κί/ρο9 ιηίηοΓ η. 65. 8 
Κύρροί ίί. 100. 3 
ΚυτίΡίο» ί. 107. 3. τύ Δωρ»- 

κ<ίν95.1. 102.1 
Κύ</^«λα τ. 33. 1, 2 
ΚωΐΓαή« ίν. 93. 4 
Κωρι;κο« τίϋ. 14. 1. 34. 1. ύΓ\9 

Ερυθραία^ 33. 1 
Κώ« ή Μ^ροπίϊ τϋί. 41. 2; οΐ 

44.3. 55.1. 108.1 ΑάβδαΧορ. φρονριον τί. 97.4. 

98.2. τϋ.3.4 
Ααίΐίτίϋ.17.3. 24.1 
ΑαιαΤοι ϋ. 96. 3. 97.2 
ΑακπΓοέίαδ τί. 105.3. τϋί. 86. 

7 
Ααίστρυγ6ρ€ν τί. 2. 1 
Αακίδαιμόνιοί Αίΐΐ. ί. 45 
Αακβίαιμόριοι, ιηθΓ68 ί. 69• 3 

βς. 70. 13. 84. 1-4; οΓ. ϋ. 

132. 5. 37 βςς. τϋί. 96. 5. 

οαηοΙαΙοΓββ ί. 69. 3 βς. 118. ΙΝΒΕΧ. 283 2. οδΐιϋ 69. 4. γ. 107. 109. 
ιηστόν ί. 68. 1. ίοΓίββ 72. 2. 
ίν.34. 1. 40.1; οΤ.ν.75.2. 
ρΓ8Β86Γϋιη ΐΒίΙίΙίαρβάβδίπίν, 
12. 3. άρχαιότρονα ί. 71. 2• 
μ€τρίαέσϋι',ίί.6,2, ζενηΧα- 
σία ί. 144. 2; οΓ. 77. 4. 1)1». 
Λ^ΐο^ία ίΥ. 17. 2; οί. 84. 2. 
40. 2. ρααοοηιιη άοιηίηα- 
ϋοηί βίυάβιϋ ί. 19. 3. 82. 1• 
ίτ. 126. 2• την ΊΓολιτβίαν 
τ^ κρνπτόν ν. 68. 1. ατιμία 
ν. 34. 3. ιηίΗίΕτίΒ άίβοίρΙίπΕ 
66 73. Ιιτνην ίν. 6δ. 3. 
τοζόται ϊ\}. τβξΒΒ ί. 20. 4. τ. 
66. 2 8(|. 1ιαΙ)6η( ζυμβούλου^ 
γ. 63. 3. ηΐ; βί αΐϋ (Ιαοββ ϋ. 

85. 1. ιπ. 69. 1. 76. 1. γϋί. 

89.2. 41.1. 43.2. 79.1. Λ8- 
ρβΓϋαβ ίϋ. 93. 3. Αακβ^αι- 
μόνιοι των ιτίριοίκωνϊγ. 53. 
2. ΟΓ&ϋο &ά ΑίΙιβηίβηδβΒ ίγ. 
16-20 

Αακίίαίμων ί. 18. 2. 90. 3, 4. 

ίγ.δΟ.1. ν. 10. 2. 16.6. 18. 

10. 28. 3. γϋί. 58. 1 
Αάκων ίϋ. 5. 3. νϋί. 55. 2 
Αάκων ΤΙ&ί. ηί. 52. 4 
Αακωνικόί, όνομα γϋί. β. 3. 

στιίλτί Υ. 56. 3. ηαγββ γϋί. 

33. 1. 35. 1. (106. 3.) γι; 

ίγ. 12. 3. βίηβ γη ίγ. 3. 1. 

41.2. 53.3. γί. 105. 2. υπ. 

26.1. 31.1. γϋί. 4.1. 6.5. 
91. 1. Μβθωνη χίϊβ Α. ϋ. 25. 
1;οί.ίγ.3.2. 41.2. ϋ. 27. 2. 
ίγ.56.3. γ. 34. 2. 41.1. τιΤβ 
Α. τα ίΐΓίθαλα'σσια χωρία 
ίϋ. 7. 1. ίΥ. 53.2. γϋί. 2 

Αα'/χαχο« Α*1ι. ίν. 75. 1, 2. τ. 

19. 2. 24. 1. 6 ^ενοφάνονν 
γί.8.2. 49.1-3. 50.1. 101. 
5. 103.1,3 

Αα'/λίδ Μβ§. γί. 4. 1 
Αα^ίΓων ΑΛ. Υ. 19. 2. 24.1 
Αά(/χ)φίλοί Ι,αο. Υ. 19. 1. 24.1 Ααμψακηνόφ, -ο* γΐ. 59. 3. γϋί. 

62.1 
Αάμψακον, βτ«ίχιστο«ί. 138. 

6. γί.59. 3,5. γίϋ. 62. 1,2 
Ααο5ίκίον την 'Ο/Οβσβίίοδ 1Υ. 

134.1 
Ααοφών Μβ^. γπί. β. 1 
Ααρισσα ίη Αβία γίϋ. 101. 2 
Αάρισσα ίη Τ1ιβ88. ίί. 22. 3 
ΑαρισσαΊοί ΤΗβββ. ίί. 22. 3 
Α αν την Αακωνικην γίίί. 91. 1. 

92.3 
Ααύριον ϋ. 55. νί. 91. 6 
Αοφιλοί γ. 19. 1. 24. 1 
Ααχηβ ΑΛ. ίγ. 118. 8. υ. 19. 

2. 24. 1. 43: 2. 6 Μβλα- 

ι^αίίΓου ίϋ. 86. 1. 90.2. 115• 

4. γ. 61. 1. 74. 2. γί. 1. 1. 

6.3. 103.2 
Αίαγροϊ ΑΛ. ί. 51. 3 
Αέαρχον Α*1ι. η. 67. 2, 3 
Α6/3ίίο5 γίϋ. 19. 2 
Αίκτοβ Υπί.ΐΟΐ. 2 
Αβοντιάίπ» Τ1ιβΙ>. η. 2. 2 
Αίοντίνη γ. 4. 3. γί. 65. 2 
Αβοι/τΓι/ο* ίϋ. 86. 1 ; οί. ιυ. 25. 

6-8. γ. 4. 1-3, 5. γί. 3. 3. 

4. 1. 6. 3. 8. 2. 19. 20. 2. 

44. 3. 46. 1. 47. 2. 48. 2. 

50.3 8(1. 63.3. 76.2. 77.1. 

79. 1. 84. 1. 86. 3 
ΑετΓ/οβαταιΥ. 31. 2-4. 50.2 
Αίνρβον γ. 31. 2. 34. 2; οί. 

62.18(1. 49.4. 50.1 
Α^ιαοϊ Ι. γίϋ. 26. 2. 27. 1 
Αέσβιοι ί. 19. 116. 2. ίί. 9. 3. 

56.2. ίϋ.10. 11. 15.1. 50. 
2 ες. 69.1. ίγ. 52. 1-3. υ. 
84.2. γί. 31. 2. γϋί. 5.2,4. 
32.1,3 

Α€σ/3ο9ί. 116. 1. 117.2. ίϋ. 
2. 1. 5.1. 13.5. 35. 50.3. 
51. 1. ίν. 52. 3. γϋί. 7. 2. 
8. 2. 22. 1. 23. 1-6. 24. 2. 
32. 3. 34. 2. 38. 1. 100. 
2 284 ΙΝΟΕΧ. Α€υκά6ίθ9» ναΰί ϋ. 91. 2. 92. 
2. ρη€ί τί. 104. 2. Α«νκα• 
ίιο* Ι. 26. 1. 27. 3. 46. 1. 
ϋ.9. 2. 80.3. 81.2. 92.4. 
ίϋ. 69. 1. 94. 2. τϋ. 7. 1. 
68, 3. τϋΐ. 106. 3. Ισβμόί 
ίϋ. 81. 1. ίτ. θ. 1. Α€υκα6ία 
ϋί. 94. 1. ϊν. 42. 3. τίϋ. 13 

Αβνκο'ς ί. 30. 2; οΓ. § 3. 46. 2. 
ϋ.80. 2. 84.3. ϋί.7.3. 80. 

2. 94. 1, 2; οί. ϋ. 30. 2. ίϋ. 
95. 1. 2. 102. 2. τ1. 104. 1. 
νϋ. 2. 1 

Α€νκινμη»'>'ί}* Κ€ρκύραν άκρη- 
τη/οιον ί. 30. 1,4. 47.2. δ1. 

3. ίϋ. 79. 2 
Α€νκ6ν τ«7χο« ί• 104. 2 
Λ<ν«π*ρα η1« Αακββνικί}«τ. 54. 

1 
Αίυκωνιον τΠΙ. 24. 3 
Α€ωγόρα9 ΑΛ. ί. 51. 3 
Αβωκόριον ί. 20. 3. τί. 57. 3 
Α€ωκράτη^ ΑΐΙκ ί.. 105. 2 
Λ6ωμΑΐΗ.τ.ΐ9.2. 24.1. τίϋ. 

23. 1. 24. 2. 54. 2. 55. 1. 

73. 3, 4 
Αβων δραΓί. ίϋ. 92. 4. τ. 44. 2. 

τηί. 28. 5. 61.2 
Α€ων τίοΰδ τί. 97. 1 
Αβωνί6αί ί. 132. 1 
Αίωτυχϋην ί. 89. 1 
Αΐ)κνθο9, ι/, φρούριον ίτ. 113. 

2. 114.1. 115.1. Ιβιηρίΰΐη 

Μίηβιτ» 116. 2 
Αημνιοι ίϋ. 5. 1. ίτ. 28. 3. ▼. 

8. 2. τϋ. 57. 2 
Αημνο<ι ί. 115. 3, 5. ίί. 47. 2. 

ίτ. 109. 3. τίϋ. 102. 2 
Αί)3ύτί ί. 110. 1. ϋ. 48. 1. ίτ. 

53. 3. τί. 2. 4. τϋ. 50. 1, 2. 

58.1 
Αφύί ί. 104. Αίβυ«ί ι 104. 1. 

110. 1. τίί. 50. 2 
Αίγυ«9 τί. 2. 2 

Αί/Μ^οι ΑΐΙιβηίβϋ.Ιδ. 3 Αιμναία τιΤν !4γ/»α(α« Η. 80. 5• 

ίϋ. 106. 2 
Αίνίιοί τί. 4. 2 
Αίνδοί τίϋ. 44. 2 
Αιιτα'ρα Ι. ίϋ. 88. 1 
ΑιιταραΊοι ΟηίάίοΓίιιη οοΐοη!» 

ίϋ. 88. 1 
Αίχα« τ. 22. 2. ο ΑρκβαηΧάου 

τ. 50. 3. 76. 2. έύμ/3υΐ;λο5 

τίϋ. 39. 2. 43.3. 52.2. 84. 

3. 87.1 
Αοκρίί £ρίζβρ1ΐ5Γί« ίϋ. 99. 

103. 2. ν}7<« Αοκοί6€9 ίτ. 1. 

Αοκρί9 Οζοίατυιη ϋί. 95. 3. 

96. 1. τα «ΊΓίΟαΧάσσια ίϋ. 
91.3; οί.98. 3. ίυσίσβολω- 
τατοβ 101. 2 

Αοκρί^ ΟρυηΙίοΓαιη ϋ. 26. 1. 

32 
ΑοκροΙ *ΕΐΓΐζ9φύριοι, ίϋ. 86. 1. 

99. 115. 4. ίτ. 1. 1, 2. ίΐ). 
. 24. 1 βς. 25. 2, 8. τίί. 1. 1. 

€ΊΓοικοι ίη Μ698βη& τ. 5. 1 
ΑοκροΙ 'Οζόλα* ί. 5. 3. 102. 1. 

103. 2. ίϋ. 95. 3, 101. 1. 

103. 2. ι/τ(λοί άκοντισταί 

97. 2. τ. 32. 2 

Αοκροι ΌτΓούντιοί ί. 108. 2. 

113. 1. ϋ. 9. 2. 26. 32. ίίί. 

89. 3. ίτ. 96. 5. τϋί. 3. 3. 

(43. 4 ?) 
Ανγκησταί ϋ. 99. 1. ίτ. 79. 2. 

83.1. 124.2(3 
Αύγκοβ, ^. Γβ§^ο ίτ. 83. 1. 

124. 1. 129. 1. 132. 1 
Αύκαιον τ. 16. 6. 54. 1 
ΑυκΊα ϋ. 69. 1. τϋί. 41. 3 
Αυκομγ^δη^ ί. 57. 4. Τ. 84. 2 
Αύκοβ Αίίι. τϋί. 75. 2 
Ανκι^φρων €θΓ. ίτ. 43. 1. 44.1 
Αυκόφρων Ι^&ο. ίί. 85. 1 
Αυσίκλη^ ΑΛ. ί. 91. 2 
Αι;σ(ΐίλ^« Αΐΐι. ίίί. 19. 1 
Αυσιμαχίίηί ΤΗβΙ). ίτ. 91. 2 
Αυσίμαχον Α^Ιι. ί. 91. 2 ΙΝϋΕΧ. 285 ΑυσΙμαχον 8^η νί. 73. 1 
Ανσιμίλαα. Χίμνη τίί. 53. 2 
Αυσίστρατο^ Οΐ^ηΐΐιίϋβ ίν.110. 

3 
Αωρυμα τΗί. 43. 1 

Μ. 
Μαγνησία η Άσιανη ϊ. 138. 5• 

νίϋ. 50. 3 
Μαγνητβί ϋ. 101. 2 
Μαιάνδρου ιτβδίον ίπ. 19• 2. 
^ τϋί. 58. 1 
Μαϊδοι ϋ. 98. 2 
Μαίΐ/αλ/α ▼. 64. 1 
Μαινάλιοί ν. 67. 2. 77. 2 
Μακάριοι δρ&Γί. ίϋ. 100. 2. 

109.1 
Μακ€δοι/6Φ ί. 61. 3. 62. 3. 63. 

2. Μ. 99. 1. 100. 1, 3. ίτ. 
124.1,2. 125.2. 126.3; οί. 
Αυγκησταί βΐ ΤΙβρίίκκαί, 

Μακεδονία τί. 7. 3. ^ κάτω ί. 

58. 1; οί. 57. 4. 59. 61. 2. 

Μ. 99. 1,2 4. 101.3. ίν. 78. 

6. νί. 7. 3 ; οί, Τΐ€ρδίκκα9. 
Μαλβα 1•&οοηίθ8β ίτ.53. 2. τϋί. 

39.2 
Μαλβα Ι^ββΜ ρΓοίΏοηΙ;. ίϋ. 4. 

3. 6.2 
Μαλο£ΐ« ίϋ. 3. 1, 4 
Μαντίναα ν. 77. 1. ρπ^η& τ. 

64. 3. 66 «ς. νί. 16. 6. οΐ 
δημιουργοί καϊ ι] βουΧη καΐ 
οί άλλαι άρχαί ▼. 47. 11 

Μανηνηί ϋί. 107. 4. 108. 3. 
109.2. 111. 1,2. ίν. 134. 1 
βφ ν. 29.1 8(1. 33.1,2. 44. 
2. 47. 1 8(1(1. 50. 1. δδ. 1. 
68. 1. 61. 1. 65. 3. 67. 3. 
74. 2. 75. 4. 78. 1. 81. 1. 
νί.29.3. 43.2. 61.4. 67.1. 
νϋ. 57. 8 

Μανηνικόν, ττολβμοί ν. 26. 3. 
Μαντινικά νί. 88. 3. Μαν- 
τινίΚίΊ ν. 64. 4. 65. 3 

Μαράθουσσα νίϋ. 31. 2 ΜαραΟων. Μαραθωνι ί. 73. 3. 

έν Μ. ί. 18. 3. ϋ. 34. 3. νί. 

59.5 
Μα>βια ί. 104. Ι 
Μασσαλία ί. 13. 6 
Μαχάων €ογ. ίί. 83. 4 
Μ€γάβαΙο9 ΡβΓβα ί. 109. 2 
Μεγαβάτη^ Ρθγ8& ί. 129. 1 
Μβγακλίι^ 8ίο. ίν. 119. 2 
Μέγαρα ίη Οηΰοία ί. 103. 3. 

105. 4. 107. 2. ίν. 66. 3. 

83ΓΟ. Μεγσ/οιβ ϋ. 31. 1 
Μέγαρα ίη δίοίϋα νί. 49. 3. 94. 

1. 97. 4. φρουρών 75. 1, 

νϋ. 25. 3 
Μεγαρίι^ ίη ΟΓίβοίιι ί. 27. 2. 

46. 1. 48. 3. 67. 3. 103. 3. 

139.2. 140. 4 8(]. 144.2. ίί. 

9. 2. 93. 1 8(1. ίϋ. 51. 1 β<{. 

ίν. 66-74. 100. 1. 109. 1. 

ν. 38. 1 8(1. 58. 4. νϋί. 3. 3. 

60Γ11Π1 οοΐοηία Οια1οβ(!οη. ίν. 

75. εΠ» ία δίοίϋα νί. 4. 49. 

75. 94. 97. νϋ. 25. 27 
Μβγα/οί/δ *Ύβ\αΙοι νί. 4. 2 
Μ^γαρίί. να05 νηί.33. 1. νη€^ 

ι 48. 3. 105. 3. 108. 1. Η. 

31. 1, 4; οΓ. ίν. 66. 1. 76. 1 
Μίδεων ίϋ. 106. 2 
Μεθύδριον τ?7δ Άρκαδίαί ν. 58, 

2 
Μβθωναΐοι ίν. 129. 4 
Μ«θώΐΎ| ΑΓβίν. ίν. 45. 2 
Μβθων*} τιΤ^ Αακωνικη^ ίί. 25. 

1 βς. Υ. 18. 6 
Μβθωΐ/ΐ) Ι) ομόρου Μακεδονία 

νί. 7. 3 
Μβίδιοβ Ρ1. νϋί. 106. 1 
Μακιάδη^ ^ΟΓ^^Γ. ί. 47. 1 
ΜεΧαγκρίδα^ νϋί. 6. 5 
ΜεΧαΙοι ν. 5. 2 
Μί'λαι/βοί ΙίΕΟ. νίϋ. 5. 1 
Μβλαι/ώ-ττοί ΑΛ. ίϋ. 86. 1 
Μβλβαν 1<αο. ίη. 5. 3 
Μβλί'σανίροβ ΑΛ. ϋ. 69 
Μβλπσίαί ΑΙΗ. νϋί. 86. 7 286 1ΝΟΒΧ. Μβλι|σιΐΜΓο«ΐΑ0.ί•139.3. ίΐ 

12. ι κΐφ 
Μβλιτία τ»7» Αχαίας \ν, 78. 

1,5 
ΊΑίμφκ ι 104. 2. 109. 3 
Μ^ΐΌΐ/3/[)ο« Αΐΐι. τϋ. 16. 1. 48. 

2. 69.4 
Μίνία?ο*ίτ.7. 123.2,4. 129. 

3,^ 130.2,5 
Μ«ν^ΐ) ίτ. 121. 2. 123. 1. 124. 

4. 129. Ιβςφ 130. 4 βφ 
Μβνίησίον κ'6/»α« ί. 110. 2 
Μβΐ'νκραηιν Μβ^. ίτ. 119. 2 
Μ«ι^«κβολο« οοηάί( ΟΕΐηΑηη&ιη 

ύ16.3 
Μ6ΐ'€^α7ο« [Μ«ν«3αϊο«] δρ&ΐΐ. 

«1.100.2. 109.1,2 
ΜίνινίΓο^ ΑΙΗ. τϋί. 13 
Μίνων ΡΙίΕπαΗυβ ϋ. 22. 8 
ΜβροΊτΐ9 Κών νϋί. 41. 2 
Μ«σσαΐΓΐοι ίη. 101. 2. Ι9νο« 

τϋ. 33. 4 
Μ€σνηνη τη^ ΣΐΚ6λ/α( Ιτ. 25. 

3. τί. 4. 6. 5. 1. ΐΓορ(ίμ09 
ίϋ88. 2. 90.2 8(1. ίτ. 1. 1. 
24. 4. Α]οί1)ίΕ(ΐ68 ίΜ τ!. 60. 
1. 74. 1. β^τϋρραβ 11)1 τ11. 
1.2 

Μ,ίσσηνία γη Ιτ. 3. 2 
Μβσσηνιοί 1. 101. 2. 11. 9. 8. 

25. 4. 90. 3. 102. 1. ίΐί. 75. 

1. 81. 1. 94. 3. 95. 1 «ι. 

97.1. 98.2. 107.1. 112.2, 
3. Ιτ.3.3. 9.2. 32.2. 36. 
1. τ. 35. 5 βς. τϋ. 31. 1. 

41.2. 57.7; οί. Εϊλωτβν. 
Μίσσηνιοί δίοϋ. 1ϋ. 90. 2 8<). 

ίτ. 25. 1-9. τ. 5.1. τΐ.48.2 
'Μ.βσσηνίί γίί ίτ. 41. 2 
Μβταγ€ΐ/»ί« Ι,βλ. τ. 19. 1. 24. 1 
Μβταιτόιττιοι τϋ. 33. 5. 57. 10 
Μ«ταΐΓΟντιον τ»ϊβ 'Ιταλίαν τϋ. 

33.4 
Μη3ί^β4ΐ, ίϋ. 34. 2. 62.1. 64.1 
Μηίικό^. •ίΓΟλ6)αοϊ 1.90.1. 95. 

^ 97. 1. ία. 10. 1. ξργο„ ι 23. 1. αρχή τϋί. 43. 4. 

σκβναί ϊ, 130* 1. σιτνλα 11. 

13. 4. τα Μΐ)3ικα 1. 14. 2. 

18.7. 41.2. 69. 1. 73.2. 

97. 2. 142. 3. 1ί. 16. 21. 2. 

τί. 82. 2. τϋί. 24. 3 
Μη^<σ/ϋό« 1. 95. 3. 135. 1. ίϋ. 

62.4. 64.3 
Μ*7^ο«. ^ Μ. ρΓο οΐ Μι7^οι τθΐ 

ΜιΙ^ων βασιΧίύί 1. 69. 4• 

74. 4. 77. 3, 4. 102. 3. 1ϋ• 

10.2. 54.2. 62.3,4. 63.2. 

68. 1. τ. 89. 1.- τί. 17. 5. 

£3.6. 76.3,4. 77.1. 82.4. 

83. 1. {οι) Μίϊ^οι Λ Ρβηΐβ 

άίτβηΐ 1. 104. 2. άκροθίνιον 

1. 132. 2 
Μηϋνμνα 111. 2. 1. 6. 1. 18. 1. 

τϋί. 22. 2. 23. 3. 100. 2. 

101.2 
Μΐ)θυμΐ'αϊοι1ϋ.2.2. 18.2. ▼!. 

85. 2. τϋ. 57. 4 
Μηκύβ€ρνα τ. 39. 1 
ΊΑίίκυβ^ρναΐοί τ. 18. 5 
Μηλιακοδ κόλπο* ίϋ. 96. 2 
Μΐ)λΐ6ΐτ« κόλίΓΟΐ ίτ. 100. 1. 

τϋί. 3. 1. Μΐ}λιι7ν ϋί. 92. 1• 

τ. 51. 1 
Μ*ίλλοι Ιϋ. 91. 1. τ. 84. 3• 

89. 1. 106. &1> Α^Ιιβη. ορ- 

ρπ^&ηΙαΓ, οοΐίοςυΐο ίηΐβτ 

1β^09 β( Μ6Ηθ8ίΓα8(Γ&Ιΐ&• 

1>ί(ο, 6( οαρίαηΙαΓ τ. 84-116 

Μ»7λοδ 11. 9. 3; οΐ, τ. 89. 1. Ιϋ. 

91. Ιβφ 94.1. τ.ΙΟδ. 112. 

2. τϋί. 39.2 

Μ•74/α« τ. 19. 2. 24. 1 ; οΤ. 21. 1 
ΜίίτρόίΓολίί Ιϋ. 107. 1 
Μιλιισία τϋί. 24. 1. 26.3 
Μ(λγίσιο9. ναί/Φ τΐϋ. 24. 1. 26. 

3. 61. 2. (οΐ) Μιλ>|σ»ο» ί. 
115. 2. Ιτ. 42. 1. 53. 1. 54, 
1. τίί. 57. 3. τϋί. 17.1. 25. 
1-4. 26.3. 36.1^45.1. 79. 

1 ^^9^ι^ζθ^^όγ^IΟΟ^I^ 

Μίλΐ|το« ί. 116. 1. τϋί. 17. 1-3. 1ΝΒΕΧ. 287 19. 24-30. 3ο. 39. 45. δΟ. 57. 

60-63,^5. 78-80. 83. 99.100. 

108. 109 
Μχλτια$»ϊ»ί.^98. 1. 100.1 
Μίμας νίϋ. 34. 2 
Μίνδαροί Σαο. νηί. 85. 1. 99. 

1 8<ι. 101. 1. 102. 2. 104. 2 
Μινύβιον ίν. 76. 2 
Μ»ι/ωα ηί. 51. 1; οι. ίν. 67. 1, 4. 

118.4 
Μ/νων ί. 1. 4. 8. 1 
Μολο/3/009 ΙίΕΟ. ίτ. 8. 2 
Μολοσσοί ί.' 136. 2. ϋ. 80. 4 
Μολν»Γ/9ΐκ05 ϋ. 86. 1 
"Μίολύκραον η. 84. 3. ίϋ. 102. 1 
ΜοργαντΊρη 8ιθ. ίτ. 65. 1 
Αίοτνη νί. 2. 6 
Μουι/ι/χ/α ϋ. 13. 6. τίϋ. 93. 1. 

Μουνυ\ίασι 92. 6 
Μνγδοι/ία ί. 58. 2. ϋ. 99. 3. 

100.3 
Μυκαλτί ί. 89. 1. νίίί. 79. 1 
ΊΛυκαλήσσιοι τϋ. 30. 3 
Μυκαλησσό^ νϋ. 29. 30 
Μυκηναίοι ί. 9. 2 
Μν/ο/ι/}) ί. 9. 2. 10. 1 
Μύκονοί ίη. 29. 1 
Μυλαί Ιϋ. 90. 2 
Μϋλιιτίίαι νί. 5. 2 
Μι;ον>7«ίϋ. 101. 2 
Μι/όΐΊ/}}σο9 ι/ Ύηίωρ ίϋ. 32. 1 
ΜυοΟν ί. 138. 6. ϋί. 19. 2 
Μνρκίνιοί, ΐΓβΧτασταί τ. 6. 4. 

10. 8 
"Μύρκινοί *Ε.δονικη ιτόλιβ ίτ. 

107. 2 
Μνρρίνη Ηίρρί» οοη3ιιζ τί. 55. 

2 
Μυρτιλος Αίΐι. τ. 19. 2. 24. 1 
Μνρωνίδη^ Αΐΐι. ί. 105. 4. 108. 

1. ίτ. 95. 1 
"Μύσκων 8^Γ. τϋί. 85. 3 
Μυστήρια τί. 28. 1. 53. 1, 2; 

οΓ. 60.1 
Μί/στικα τί. 28. 2. 60.1. 61. 

1. τίίί. 52. 2 ΜυτιΧηναΊοι ίίί. 2. 2. 3. 3, 4. 

5. 1-2. 6. 2. 18. 1. 25. 2. 

36.2,4. 49-50; οί.ίτ.52.2. 

52.1-3. 75. 18^. 
Μντίλιίνη ίϋ. 2. 2. 18. 3. 25. 

1. 35. τίϋ. 22. 3. 23. 2 8<ι.; 

οΓ.100.3. 101.1 

Ν. 

Νο^ιο4 ί. 98. 2. ίτ. 25. 5 βς. 

τί. 50. 2. 98. 1 
Να£οί ί. 137. 1 
Να^ο« ι) Χαλκιδική Ιτ, 2ί5. 5. 

οοηάϋα τί. 3. 1. οοηάίί Σβοη- 

ίΙηο8 $ 3. ΑΛβη. ίΙ)ί 50. 2. 

72.1. 74.2. 75.2. 88.3,6. 

τη. 14. 2. 57. 10 
Ναι;κλ6ίί»ί« Ρΐα*. ίί. 2. 2 
Ναυκρατηί δίο^οηίιΐ8 ίτ. 119. 

2 
Ναυττακτ/α ίϋ. 102. 1 
ΝαιπΓίίκτίοι ίί". 92. 2 
Ναύιτακτον ί. 103. 2. Μβσσιί- 

ν(θΐ ο1 ίν Κ. ίί. 9. 3. οΐ έκ 

Ν. Μ. ίτ.41.2; ο£. τη. 31.1. 

57. 7. ΑΐΙιβη. ίΜ ϋ. 49. 1. 

69. 1. 76. 1. 77. 1. 80. 1. 

84. 3. 92. 4. 102. 1. 114. 2. 

ίη.7.2. 75. 1. 94.3. 98.4. 

100.1. 102.1,2. ίτ.13.2. 

τη. 17. 3. 19. 5. 31. 3. 34. 

1, 3. 36. 2; βΐ. Μ6σσΐ}ΐ/ιοι. 
ΝίΜβα ίϋ. 96. 1. τ. 58. 3, 4. 

59.1,2. 60.3 
Νί'α ΐΓΟλ»« €&ΓΐΙι&ρ:ο τϋ. 50. 2 
Ν(μ67οϊ Ζβύΐ ίϋ. 96. 1 
Ν€οία/χαίί€ΐ9 τ. 34. 2. 67. 1. 

τίί. 19.3. 58.3. τϋί. 5.1 
Νεστοδ Ρ), ίί. 96. 4 
Νιί/οικο« ίϋ. 7. 3 
Ι^ικαι/ω/ο ΟΙι&οηυιη άαζ ίί. 80. 

4 
Νίκα σο 5 Μβ^. ίτ. 319. 2 
Νικ>//)ατο9 Α1;Ιι. ϋί. 51. 1. 91. 

1. ίτ. 27. 4. 42. 1. 53. 1. ΙΝΟΕΧ. 119.2. 129.3. ▼.16.2. 83. 
4. ▼18.2 

Ήίκιάίη^ Μθ^. !▼. 118. β 
Μίκια* ΑΙΗ. Η&{^Μοηί• ρλΙβΓ 

ϋ. 58. 1. !▼. 102. 2 
Κικία« 6 Νιθ)ροίτον. άιτραγ• 

μοσύνη ΎΙ. 1& β. ίβΐΐχ ▼!. 

17. 1. •ΗρβΓβΙί(ίθ9υ• ▼Ίί. 50. 

4. Μίηοιβ ίη. 51. 1 βς. «ρα<1 

Μβίαιη βΐ Τ«η&^Γ«ιη ίη. 91. 

1, 8. άοιηί β( ιηϋϋί» ςαί<1 

ίβοβΗΐ ίτ. 27. 28. 42. 53. 54. 

119. 129. 130. 132. ▼. Ιβ. 

19. 24. 43. 45. 46. 83. ▼18. 

15-25. 46. 47. 62. 67. 69. 

102-104. ▼!!. ρΑΜίπι. 6)α• 

θΓ&ϋοη68 ▼ί.9-14. 20-23. 68. 

νϋ. 61-64. 77. «^I1• βρίβίοΐ* 

Α<1 Α^Ηβη. τϋ. 11-15. ηαοη 

86.1 
Νίκ/αβ €Γ6ί. ϋ. 85. 4 
Νικόλαον Ι<λο. ϋ. 67. 1 βςς. 
Νικόμαχοι Ρΐιοοβηβίβ ίτ. 89. 2 
Νικομ»|ίιι« δραΓ(. ί. 107 1 
Νικοι/ί^αν Ι^ατίβΜΒίιβ ίτ. 78. 2 
Νικ<ίστρατο« ο Αιίτρέφου^ 

Αΐίϊ. ίϋ. 75. 1-4. ίν. 119. 2. 

129.3. ο Διοτ/ο€φον(ίν.53. 
1; οί. 129. 5. 130.2. ▼.61. 
1 

ΤΛίκων ΤΙιβΙ). ▼ϋ. 19. 3 
Ν/σαια ί. 103. 3. 114. 1. 115. 

1. ίί. 93. 1. ίϋ. 51. 3. ίτ. 

21. 4. 66. 3. 68. 2. 69. 1-3. 

70.3. 72.2 8(1. 85.4. 100. 

1. 108. 4. 118. 4; οι, ίί. 31. 

3. ▼.Π. 2, 3 
Νότιοι; το Κολοφωνίων ίϋ. 34. 

1-4 
Τ^υμφόζωμο^ Α\)άβτΐίΛ ϋ. 29. 

1,4 ίίάι^ιιηΓοβ Αΐΐι. ί. 111.2. 127. 
1. 139. 4. ίί. 13. 1. 31. 1. 
34.4 ;9«να>ΐ)ς Ερίιοηιβ ▼. 36. 1. 37. 

1. 38.4. 46.4 

Χβνάρη^ 6 Κρϋιο^ Γι&Ο. ▼. 51. 

1 
ίεζβνοκΧβϋην Κορ. !. 46. 2. ο 

Ενθυκ\€ου9 ϋί. 114. 4 
»Εζ€νότίμον Αϋι. ϋ. 23. 1 
ί^€νοφάνη9 Α()ι. ▼!. 8. 2 
Ι3ΐ€νοφαντί6α9 Ι.αοοο. ▼ίϋ. ΰδ. 

2 
!&7«νοφών ο Ένριττϋου ΑΙΙι. ϋ. 

70.1. 79.1 
ίεζ€ρζη^ ί. 14. 2. 118. 1. 129. 1, 

3. 137.3. ϋί. 56.3. ίν.50.3 

Ο. 

*0$6μαντοι ίί. 101. 2. ▼. 6. 2 
*06ρύση9 ίί. 95. 1. Όίρύσαί ίί. 
96. 1. 97. 1, 3. 98. 2, 3; οι. 

Ύηρη^. 
Όίι/σσβύς \ν. 24. 4 
Όζόλαι ▼ί(1β Αοκροί, 
Οίανθηί ϋί. 101. 2 
Οίνβωι; τιΤβ Αοκρίοον ίϋ. 95. 2. 

98. 3. 102. 1 
Οίι/ια^αι τί/ϊ *ΑκαρνανΙαν ί. 

111. 2; ο£. ίη. 94. 1. ϋ. 82. 

102. 2 «ς. 5. ίϋ. 7. 2. 114. 

2. ίν. 77. 2 

Οίι/ο'»ί τ»7ν Αττϋίΐ7« ϋ. 18. 1. 

▼ηί. 98. 1-3 
ΟΙνοΰσσαί αΐ 'προ Χίου νήσοι 

▼ϋί. 24. 2 
ΟΙι/ϋφυτα ί. 108. 2. ίτ. 95. 2 
ΟΙσύ/ιιη ΤΙι&βίοΓαιη οο1οηί& !▼. 

107. 2 
Οίταϊο* ίϋ. 92. 1, 2. ▼ίϋ. 3. 1 
"Ολορο^ ΑΐΙι. ίτ. 104. 2 
Όλο'φι;^ο5 ίτ. 109. 2 
ΌλίΓαιοί ίϋ. 101. 2 
"Ολ-ϊτη ί. 111. 1. 113. 1. «ί. 

105. Ιβς. 106.1,2. 107.1. 

108.3. 110 
ΌλΜ/ΑΤΓίαϋί.8. ρβουηία Οΐ5τη- 

ρίαοαί. 121.2. 143. 1 ΙΝΒΕΧ. Όλύμ-πια ί. 120. 3. ν. 47. 12, 

13. 40. 1. 60. 4 
Ό\υμιτίαζ€ ίϋ. 8. τι. 16. 2 
*0λυμΐΓΐακ09 άγων ί. 6. 4. νό- 

μο9 ν. 49. 1. σίΓοί/ίαί ιδ. 
Όλι;/*ΐΓίαβ ίϋ. 8 
Όλι;/(Λ7Γΐασίν Ι. 143. 1. ▼. 18. 

10. 47.13 
'ΟΧυμτΓΐΒΪον τί. 64. 2. 65. 4. 

70. 4. 75. 1. νϋ. 37. 2, 3. 

42, 6. νοΧίχνη νϋ. 4. 7 

Όλ»;/Χ•7ΓίΟΙ/ίκ»ί5 ί. 126. 2 

Όλύ/ιιττιοβ νίάβ Ζει)ν. 

'Ολν/ητοί ίτ. 78. 6 

'Ολύι/θιοί ίν. 110. 3. (οϊ) *0. 

τ. 3. 4. 18. 5. 39. 1 
'0\υνθο9 η Χαλκιδική ι. 58. 2. 

62.1-3. 63.1,2. η. 79. 2, 3. 

ίν. 123.3. τ. 18. 4 
"Όμηροι 13. 3. 9.3. 10.4. Μ. 

41.2. ίϋ. 104. 3,6 
*Ονά<ημος 8ίθ. ίτ. 1 19. 2 
'Ονίΐον δ/οον ίτ. 44. 3 
*Οι/ϊΐτο^ίδιι« ίί. 2. 1 
Όνο/ιιακλ>7« Αΐ)ι. τϊίί. 25. 1. 

30.2 
*Οτηκία τί. 4. 5 
*ΟτΓΐκοΙ τί. 2. 4 
*Ονούντίοί τίίΐβ Αοκροί, 
'ΟτΓοΰβ ϋ. 32 
Ό/9«σθβιον τ. 64. 1, 2 
•0/)6σβί5 ίτ. 134. 1 
Όράσται ίί. 80. 4 
'0/)6στη« ΤΗβδβ. ί. 111. 1 
*Ορνβαί Αγ^. τί. 7. 1-3 
'Ορι/βάτα* τ. 67. 3. 72. 3. 74. 

2. τί. 7. 1 

*Οροβία τν« Ευβοίας ίίί. 89. 1 
*0/οοιδο9 Ρατ&τηοπιιιι Γ6χ ίί. 

80.4 
*Ορχομ€νιοί ίη ΑΓθα<1ί& τ. 61. 

4. 77.1 
*Όρχομ4νιοι ίη ΒαΒοϋα Ιτ. 76. 

3. 93. 4 

*Ορχομβί/09 6 Αρκαδικός Τ. 61. 
3. 62. 1. 63. 2 Όρχομ€νό^ 6 Βοίωτιοδ ϋί. 87 
2. 6 ^ινύ€ΐθ9 ίτ. 76. 3. ι} 
Ό ί. 113. 2 

'Οσκιοϊ Ρ1. ίί. 96. 4 

Όφιονίύί ίϋ. 100. 1. Όφίορί}« 
ίϋ. 94. 4. 96. 2 

Π. 

Πάγγαιον ϋ. 99. 2 
ΪΙαγώνδαί Β(Βθί. ίτ. 91. 2. 

93. 1. 96. 1, 4. β) 118 οΓΕίίο 

92 
Παίοι/«€ ίί. 96. 3. 98.2 
Παιανία ϋ. 99. 3 
Παιοι/ικά €θνη ϋ. 96. 3. άόβψ 

ρο9 ϊ| Π. 98. 2 
Παλαΐ/0^9 Άκΰψνάνων ϋ. 30. 1 
Παλ^β Κβφαλλιι'ι^ωμ ί. 27. 2. 

ίί. 30. 2 
Παλλιίνη ί. 64. 2. ίτ. 116. 1. 

123.1. 129.1. ανβίχιστοίί. 

64. 1. Ισθμόν ί. 66. 1; οΓ. 

Πβλλ)!!/}). 

Πα/Α(λλο« τί. 4. 3 
Παμφυλία ί. 100. 1 
Παναβιίι/αια τα' μβγάΧα τ. 47. 

12. τί.66.2 
ΊΙαναθηναϊκί] Ίτομιτή ί. 20. 3 
Παι/αΐοι ϋ. 101. 2 
Ώάναιρα Τ1ιβ38. ίτ. 78. 1 
ΪΙάνακτον τ. 3. 4. 10. 1, 2. 18. 

6. 3δ. δ. 36. 3. 89. 1, 2. 42. 

1-3; οί.44.2. 46.2 
ΤΙανδίων ίί. 29. 2, 3 
Πάνορμου, 6 ϋ. 86. 2. 92. 1 
ΤΙάνορμον τι7< Μ(λ»|σία« τϋί. 

24.1 
Τ1άνορμθ9 τί. 2. 6 
Παι/τακύαν ΕΙ. τί. 4. 1 
Παράλιοι ίίί. 92. 1 
Πα>αλοϊ γη 'ύ. 55. 1 ; οΓ. 56. 2 
Πα>αλο« ίη. 33. 1, 2. 77. 2. 

ναΰ$ τίΠ. 74. 1 
ΙΙάραΧοι ΏΛΏΐα τίίί. 73. 4, 5. 

74.2. 86.6 
Πα/οαν»ο4 Τ1ΐ688. ίί. 22. 3 290 1ΝΡΒΧ. ΙΙαραυαΐοι Π. 80. 4 
Πα/ΟΙΟΙ ίν. 104. 2 
Παρι/ασσός ίϋ. 9^. 1 
Πάρνηί {τό) δρον 'ύ, 23. 1. ίτ. 

90.5 
ΤΙαρρασικιι τ. 33. 1 
ΤΙαρράαοί τ^« 'Λ/οκα3/α« ▼* 

33.1, 2 
Πασιτβλί^αν Ιλλ, ▼. 3. 1, 2; 

Πάτ/ϋοβ Βί. 33. 3 

Πατραι Τ9€ Αχαΐα* Η. 83• 3• 

84.2,3 
Πατρηβ ▼. 52. 2 
Πατ/οοκλήν Ι^&ο. ίν. 57. 3 
ΠανσανίαΦ ό Κ\€ομβρ6του ί. 

94. 95.1,2. 96.1. 128-135. 

ϋ. 71. 2, 3. 72. 1. ίϋ. 54. 2. 

58.4. 68.1. ΡΙβίβΙο&ηαοϋβ 

ραΙβΓ ι 107. 1. 114. 2. ϋ 

21. 1. γ. 16. 2. 83. 1 
ΠαυσανΙαί ΡΙθίβΙΟΕηαοίίβ £ϋ- 

118 ίϋ. 26^ 2 
Πανσαν/α« Μ&Ο. ί. 61. 3 
Παχτ}9 Α«Ιι. πί. 18. 2. 28. 1^. 

33. 1. 34. 1 8(ΐ€[. 35. 36. 3. 

49.3. 50.1 
Πβ^α/οιτο* ΐΛβ, τΊμ. 28. 5. 32. 

2. 33. 2 ■ς[. 88. 3. 39. 2. 40. 

1. δδ, 2. χηοΗίαΓ § 3. 61. 
2 

Πίίβίαί ΟοΓοτΓ. ίϋ. 70. 2, 4 
ΙΙ«ιραΐ6ΐ/9 ί. 93. 2 βφ 107. 1. 

η. 13. 6. άκληστοί ϋ. 48. 1. 

93. 1 ; οΓ. 94. 3. τία. 76. 4. 

86. 3. ΉβτιωνβΐΛ ΰ. 17. 3. 

48.1. 93.1. ν. 26.1. νί.30. 

2. τϋί. 1.3. 90.4-6; οΓ. 92. 
5. 92.5-10. 94.3 

ΪΙαραϊκν γη ϋ. 23. 2 
Πβχραιόί νίϋ. 10. 3; οί. 11. 4. 

14.2. 15.2. 20.1 
ΤΙβΙσανίρον νίϋ. 49. 53. 54. 3. 

56. 1. 63. 2. 64. 1. 65. 1. 
67. 1. 68. 1. 73. 1. 90. 1. 
98.1 Ιί€ίσΙστρατο9 Τ^ηηοαβ ί. 20. 

2. ίϋ. 104.1. τί.53.3. 54.2 
ΙΙβισίστρατίΚ 6 *1*ίγ Ιού ίϋ. 

54. 6 
Πίλασγικόν ίβΐβθ9 ι 3. 2. ίτ. 

109.3 
Ώβλασγικόν ΑΙΙιβηίβ ϋ. 17. 1 
ΠΑλα Μ•ο. ίί. 99. 3. 100.3 
Ώ9\\ννη ίτ. 120. 1. Ισθμό* 

§ 3 ; οί. Παλλήνη» 
τΐ€λληνή^ ϋ. 9. 1, 2. !▼. 120. 1• 

γ. 58. 4. γίϋ.3. 3. 106.3 
Πί'λλιχοί ΟοΓ. ί. 29. 2 
ΤΙ^λοΊτϋαί ί. 9. 2 
ΙίίλοΊΓοννησιοί ί. 9. 1. 12. 3• 

αυτουργοί 141. 2. φρόνημα 

γί.18.4; οί.ί. 121.3. 123• 

1. 141. 2-6. Υίί. 5. 3. τό Π. 

γ. 3. 4 
ΤίβλοΊτόννησο* Λ ΒθΓίβη8ίΙ)α8 

οοοαρΑΐΑ 1. 12. 22. 141. γί. 

82 
Πίλοι/τ ί. 9. 1 
Π<λ»/>1« τη« ΜβσοΓΐ/νΐ|« ίΥ. 25. 

2 
ΏίΤΓαρηβον ϋί. 89. 3 
Πβραιβία ίγ. 78. 5 
ΠβραιβοΙ ίΥ. 78. β 
Π«ρίίκκα« ί. 56. 2. 6 Άλίζ- 

άντρου ίί. 99. 2. ΤΑακίίόνων 

βασίλβύ9 ί. 57. 1. ΑΛβη. 

ίηίβηβυβ ί. 57. 2. ίΐ 80. 4. ίν. 

79. 1. αιπίοαβ ίν. 82. ΒΓα9ί(Ι» 

ίηίβηβιιβ ίγ. 128. 4. Αϋιβη. 

ίηίβηβϊΐβ γ. 83. 4. αιηίοαβ νϋ. 

9. 1. ΑΓοΗβΙαί ραΙβΓ ϋ. 100. 1 
Π€ριηρην νί. 4. 5 
Ιΐ6ρικλ«ί^α9 Ιλο. 1υ. 119. 1 
η^ρίκλη* ί. 111. 114. 116. 117. 

127. 139. 145. ϋ. 12. 13. 21. 

22. 31. 55. 56. 58. 59^, νί. 31. 

6)08 ΟΓαϋοηεβ ί. 140-144. ίί. 

34 46. 60-64. ίη^αίαιη βΐ 

ιηοΓθβ ίί. 65 
Πβ/οσβΐ^αι ί. 9. 2 
Ώβρση*. άρίίρ ί. 109. 1, 2. ίΥ. ΙΝΟΈΧ. 291 50. 1, 3. Πβρσαι καΐ ΜηΒοι 

ί. 104.2; ϋί. ι 13. δ. 14.2. 

137. 3. ϋ. 97. 4. ίν. 36. 3 
Π6ρσικο$. βασίλίία ί. 16. 

τραΐΓίζα 130. 2 
Πβρσίβ γλ^^σσα ί. 138. 1 
ΤΙβτρα την 'Ρηγίνην νπ. 35. 2 
Π»;7α/ ί. 103. 3. 107. 2. 111. 

2. 115. 1. ίτ. 21. 4. 66. 1. 

74.3 
ΙΤ»}λι; ▼ίϋ. 31. 2 
Π/ί/ίβί ίί. 99. 2 
ΙΙ(6/οία ϋ. 99. 2. 100. 3 
Πιβ/οιον τί5β θβσσαλίαδ τ. 13. 1 
Πιν^ο9 Βροί η. 102. 2 
Πίσσουθι;ίΐ« ο 'Τστασιτοι/ ί. 

115.4;οί. ίη.31. 34.2. τίπ. 

6.6, 28.3 
ΙΙιται/ίέτ»ΐ9 λόχος ί. 20. 4 
Πιττακόδ Εάοηιιιη Ρβχ ίν. 107. 

2 
Πλαταια ττ/ς Βοιωτίαν ϋ. 2. 

1. 5. 1. 77. 2. αγορά π. 

2-5. 71.2. ηί.61. 2; οί. ϋ. 

71-78. ϋί. 68. 3. τ. 17. 3. 

τϋ. 18. 1. Πλαταιαί ϋ. 7.1. 

10.1; οι. 78.8. ίϋ. 21. 1. 

36. 1. Πλαταιασιν ί. 130. 1. 

ίν. 72. 1 
Πλαται^δ Η. 9. 3. ίΚ. 54. 2. 

68.4. 62.1; ο£. ϋί. 20-24. 

52-68.3 ▼.32.1. ψιλοί ϊν. 

67.2,6. νϋ. 57. 5 
Πλατοα* ϋ. 71. 3. 74. 2. ίΗ. 

58.4. 68.2 8(1. 
Πλ6/σταρχο9 8ρ&τ1» Γ6Χ !• 

132.2 
ΤΙλίΐστοάναζ Ρ&πβ&ηί» £1. ί. 

107. 1. 114. 2. ϋ. 21. 1. ν. 

16. 4-6. 19. 1; οί. 24. 1. 

33. 1. 75. 1. Ρ&οδαηί» ρ&Ιβτ 

ίϋ. 16. 2 
ΙΙλβ»<Γτόλα« Έρ1ΐ0Γ08 γ. 19. 1. 

24. 1. 25. 1 
ΤΐΚβυρίάν ϋί. 102. 2 
ΤΙΧημμ^ρ^ον τϋ. 4. 4. 24. 4; ο£.?ϋ.4.7. 22.1,2. 23.1. 
4. 24. 1, 3. 25. 7. 31. 2. 

32.1. 36.6 
Πι/1/ζ γίη. 97. 1 
τΐόλα ίϋ. 101. 2 
ΤΙολίχνα νίπ. 14. 3. 28. 5 
ΙΙολιχνΤταί ϋ. 85. 4 
ΙΙολλί7« Οάοιηαηίαιη τβχ γ. 6. 

2 
ΙΙόλλίί Ατξ. ίί. 67. 1 
ΠοΧυάνθην ΟοΓ. ΥΠ. 34. 2 
ΤΙαλυδαμί^αν Ι^&ο. ίγ. 123. 4. 

129.3. 130.2 
Πολυκράτης ί. 13. 5. ίϋ. 104. 2 
Πολι;/χιί^ΐ)$ ]^&ο. ϋ. 22. 3 
ΤΙόντο9 ίίί. 2. 1. ίγ. 75. 1, 2. 

στόμα § 3 ; οΓ. Ευ^βινον. 
Ποσβι^ώι; ί. 128. 1, 2. 84. 3. 

γϋί. 67. 2 
ΤΙοσαζωνιον ίη Ρβίοροηη. ίγ. 

118.4 
Ποσ€ΐ^ώΜον ία Τ1ΐΓΑθί& ίγ.129• 

3 
Τ16ταμΐ9 Βγτ, γίίί. 85. 3 
Ποτίδαια ί. 66, 63. 2. 64. 1. 

ίί. 2. 1. 58. 1-3; ο£. 13.3. 

81.2. ίϋ.17.ΐ8<ι. Υί.31.1 
85. 2. 139. 1. 140. 4. ίγ. 
56-65. 68.4. 119. 120.3. 
ΑΛ. ίτΓοικοι η. 70. 3. 79. 
6. 135. 18<1.; οΓ.120.3. ίγ. 
120.3 

Ποτίίαιατβι ί. 124. 1. Μ.70» 1 
Ποτιδαιατικά ί. 118* 1 
Ποτιοανία ίίί. 96. 1 
Πρασιαί γίϋ. 95. 1 
ΠρασιαΙ της Αακωνικης, ττό- 

λισμα ^ττιθαλάσσιορ ίί. 56. 

3. νί. 105. 3. γίί. 18. 4 
Πρατόδημος I^α^. ίί. 67. 1 
ΠρΙατΓος γίϋ. 107. 1 
Πριηιηιί. 115.1 
Προκλης Αίϊϊ. ϋί.91. 1. 98. 

γ. 19. 2. 24. 1 
Πρόκνη η. 29. 2 
Πρβνΐ'αΤβι «. 30^^5^I6 292 ΙΝϋΕΧ 

II ρόζ€νο^ Ι^οοΓίιβ ίϋ. 103. 2 
Όρόσχιον την ΑΙτωλία» ίϋ. 

102.3. 106.1 
Ήροσωττιτι* ί. 109• 2 
ΪΙρνταν€Ϊον ϋ. Ιδ. 2. ϋί. 89. 3 
Πρύτανης ν. 47. 11. νί. 14. τϋί. 

70.1; οί. ίν. 118. 8 
Π/οα)Τ€θ9 ΑΛ. ί. 45. 1. η. 23. 1 
ΙΙρωτβσίλαοί.ιβρόν νίϋ• 102.3 
ΙΙρωτη ίτ. 13. 2 
Πτ€λ€ον ορρίάαπι ▼. 18. 6. 

νϋί.24.1. 31.1 
Τίτοιόδωροί ΤΙιβΙ). ίτ. 76. 2 
Πτνχία ΐν. 46. 2 
Πύδιοϊ Ρ1. νϋί. 106. 1. ▼ΛΓ• Ιβο*• 

τ1(1θ Μ«ίοιο$. 
Πύίνα ί. 61. 2. 137.1 
ΤΙνθάγγβλο^ ΒοβοΙ&γοΙιιιβ ϋ• 

2.1 
ΙΙνθαβνν ^ΑητόλΧων τ. 53. 1 
Πυβιίν ΟοΓ. τί. 104. 2. ▼ϋ. 1. 

1. 70.2 
ΪΙύθηί Α1)€ΐ6Γϋ& ϋ. 29. 1 
ΪΙύθια ν. 1. 1 

ΙΧι/θικοΦ. χ/οΐίστιί/οίον ί. 103. 2 
Πύθίοι; ϋ. 15. 3. 17. 1. νί. 54. 

6,7 
Πύθίοϊ. 'ΑττΑλωι/ ίτ. 118. 1 
ΤΙυθόδωρος ΑΓοΙιοη ίί. 2. 1. 

άϋχίϋ. 115. 1,3 8<ι. ίτ. 2.1. 

05. 3. ▼. 19. 2. 24. 1 
ΊΙυθοΐ τ. 18. 10 
Πύλοβίτ.3.2. 84, 6. 13.3. 

41. 2. οκρόχολίϊ ίτ. 4 8<ι<|. 

8.1. 26.1-2. 27.39. 41.13. 
γ. 7. 2. 14.1,2. 66.28(1. 115. 
1. τί.89.1. 105.2. τίί.18. 
3,4. 26.2. 35.2. 36.3. 39. 

1.2. 44.2. 45.2. 57.7.71. 
7. 86. 2 

ΊΙνράσίοι ϋ. 22. 3 

ΤΙύρραϋι, 18. 1. 25. 1. 35. τίίί. 

23.2 
Πύρρ(χο« Οοη τϋ. 39. 2 
Πόσητιλον οοιιάϋ Α^^βηΙυιη 

τί. 4. 4 "Ραμφία^ι Ι.αο. ί. 139. 3. τ. 12. 

13. 14. 1. ΟΙβιΐΓϋΙϊί ραΙβΓ 

τί'π. 8. 3. 39. 2. 80. 1 
'ΓβΓτο* ίί. 19. 2 
'ΡίΤτον ίτ. 42. 2 
'Ρηγίνη τϋ. 35. 2 
*Ρ»ΐ7Ϊ»Όΐ ϋί. 86. 1. 88. 1. Ιτ. 1. 

1 8(1. 24. 2 δς. 25. 1 8(ΐ. τί. 

5.1. 44.3. 46.1. 79.1 
'Ρι/γιοι/. τηί 'Ιταλίαβ ίϋ. 86. 

2. 88. 2. 115. 1. ίτ. 1.2. 

24.3 8(1. 25.9. τί. 44.2. 45. 

1. 46. 1. 50. 1 8(1. 51. 2. τίί. 

1. 2. 4. 7 
•ΡΜ^βια ί. 13. δ. 104.1 
*Ρίον π. 84. 3. τό €ν Πίλ. βύ 

τό Άχαινόι; 86. 2. 92. 3. τ. 

52.2. 'Γα•Ρία86.3 
•Ροίίατίη.44. 2 
'Ρυδιος ίίί. 8. 1. 'Ρο^ίοιμ νβΡ' 

τίΐκοντόροίν τί. 43. 1. σφβι;- 

^οινιΤται 'Ροίίωι/ § 3 
'ΡοόοίΓΐι ϋ. 96. 1, 2. ίτ.98. 3 
'Ρό6ο^ τί. 4. 3. τϋ. 67. 5, 9. 

τάί. 41. 3. 44. 1-2. 4δ. 1. 

62. 1. 55. 1. 60. 2. 61. 2 
'Ροίτ€ίον ίτ. 52. 1. τϋί. 101. 2 
'ΡυΐΓίκιί τίί. 34. 1 

Σ. 
Σαβύ\ ινθοί Μο1θ88θΓαιη Γβχ ϋ. 

80.4 
Σάδοκοί ΤΙίΓΟχ η. 29. 4. 67. 3 
Σάκων οοπίΐίΐ ΗίιηβΓΛίη τί. 6. 1 
Σαλαίβοϊ Ϊλ&ο. ϋί. 25. 1. 27. 

35. 36. 1 
Σαλαμινία ίϋ. 33. 1,2. 77. 2. 

τί. 61. 6, 6. νανβ τί. 63. 1. 

61. 4 
Σαλα/ιιι« άκρωτιφιον βΐ φρσύ- 

ριον \, 73. 3. 137. 4. ίί. 93. 

3,4; οί. ίϋ. 17. 1. 51. 2. 94. 

1 8<1. Πί9ΐίζβίΐϋν0θ05ΐ€ 
ΣαλσμΙί ι) ίι; Κυτ/Οί» Γΐ12. 2 ΙΝΟΕΧ• Σαλύι/θιον Α^Γ»οηιιη Γ6Χ ίϋ 

111.3. 114.2. ίτ.77. 2 
Σαμαΐοί ϋ. 30. 2 
Σάμινβο^ τ. 59. 1 
Σαμία νανν νίϋ. 16. 1 
Σάμιοι ι 13. 2. 115-117. τΐ. 

4. 6. 5. 1. 57. 3. οΐ 1^ Άν- 

αίων ίϋ. 32. 1. ίγ. 75. 1 8<|. 
Σα>ο« ί. 13. 5. ϋί. 104. 2. νηί. 

76. 3. 79. 2. ατβίχίστοί 

τϋί. 16. 1, 2. 19. 2. 21.1; 

οί. 63. 2 •€[. 25. 1. 30. 1. 

33. 2. 88. 3. 39. 3. 44. 3. 

47.2,8. 50.3,5. 60.3. 73. 

1 1(1(1. 75. 2 »(ΐ. 79. 2, 4. 

88.1. 108.1 
Σαν^ιοβ λόφοβ ϋί. 19. 2 
Σαναΐ0( Τ. 18. 5 
Σαιπ} Αη(ΐΓ. (Μ)1. ίτ. 109. 3 
Σα/07«ύ« δίο. τϋ. 19. 2 
Σάρ6€ΐν ί. 115. 4 
Χβλινονντιο» γΐ. β. 2, 4. 8. 3. 

13.3. 65.2. 67.3. τη. 1. 

3.5. 57.7. 58.1. τϋί. 26.1 
Σ*λίΐ/ο0« γί. 4. 3; οί. τϋ. 57.7. 

20.2•ς. 47. 18(). 48.2. 62. 

1. τϋ.50. 1, 2. 58.1 
Σβρμύλίοι ι 65. 2. τ. 18. 3 
£<ύΟιι* ΟάΓ58&ηιιιι τβχ ϋ. 97. 

2; οί. 101. 3, 4. ίτ. 101. 4 
Σθ«νβλαΐδα9 ΕρΙιΟΓ. ί. 85. 3. 

86 βς. τίϋ.5. 1 
Σηστόν ι 89. 2. τϋί. 62. 2. 

102. 1. 104. 2. 107. 1 
Σιγγαιοι τ. 18. 5 
Σ/γβέον τ!. 59. 5. τίϋ. 101. 2 
Σίίονσσα τίϋ. 24. 2 
Σικανία τί. 2. 3, 5 
Σικα¥ΐκ6^ τί. 62. 3 
2(κανο( τί. 2. 2, 3, 5 
2<κανό« Ρ1. τΙ. 2. 2 
Σίκαν<ί« 85Γ. τί. 73. 1. τϋ. 46. 

50. 1. 70. 2 
Σλκβλία ί. 17. 2. 36. 2, 3. 44. 2. 

ϋ. 7.2; οί:ί.36.2. τίίί.2.2. 

αί.86.ΐ8<]. 88.1. 90.1 «1(1. 
Π.-28 103.1β(ΐ. 115.1-3. 116.1. 
ίτ. 1. 1 8(1. 2. 1. 24-25. 58- 
65; ϋΐ, γ. 5. 1. 4-5. τί. 1- 
6; οι, ί. 12. 2. τϋ. 52. 2. τί• 
6-τϋ. 87; οί. ίΐ 65. 8. τί.90. 
1. 91.2 8(1. γϋ.13.3. 33.2. 
50.2 
ΣικβΧικόί, Ίτόντο^ γί. 13. 22. 
'»•€λαγοίίτ.24.4. 53.3. ητό^ 
Χι,σμα 103. 1. νη€9 γίίί. 91• 

1. ΊτΑβ/ιοϊ νϋ. 85. 3. ζ^υμ- 
φορά γϋί. 24. 4. τό Σ, γϋί. 
2.3 

ΣικΐΚιωται ίϋ. 90. 1. ίτ. 64. 3. 
65.1. γ. 4. 4. γί.10.2. 11. 

2. 13.2. 33.4. 34.4. 49.3. 
γϋ. 18. 2. 87. 4. γϋί. 26. 1 

Σικ€λο*γί.2.4. 4.6; οΓ.ίϋ.88. 

2. 115.1. ίγ.25.6. υ. 4. 6. 

γί.3.2,3. 4.2. 62.3 
Σίκυων ϋ. 80. 2. ίτ. 70. 1. ▼• 

81.2 
ΣίκυωνΙα ίγ. 101. 2 
Σικυώνιο^ γίί. 19. 5. Σικυάνιοι 

ί. 28.1. 108.- 3. 111.2. 114. 

1. ίί.9.2. ίγ.70.2. 101.3. 

γ. 52. 2. 58.4. γϋ.19.5. 68• 

4. γίϋ.3.3 
Σίμο^ οοη(]ϋ Ηίιηβπιπι γί. 5. 1 
Σιμωνίδης Αίΐι. ίτ. 7 
ΣιντοΙ ϋ. 98. 1, 2 
Σιταλ«Γΐ)« Τΐιταουιη τβζ ίί. 29. 

18(1. 

ΣΓφα*ίγ.76.2. 77.1,2. 89.2. 

101.2 
Σκάνϋαα Τ. 54. 1, 4 
Σκ^λλιοΐ ΑΙΗ. γϋί. 89. 2 
Σίίΐρΐτα* γ. 67. 1. 68.2,3. 71. 

2,3 
Σκιρΐπί γ. 33. 1 
Σκίρφώνία9 ΤΙιβΙ). γϋ. 80. 3 
ΣκίρωνΙίη9 Αϊϊϊ. γίϋ. 25. 1. 

54.2 
Σκιωιηι ίγ. 120-122. 123. 2 β<ΐ. 

129. 1. 130. 133. τ. 2. 1. 

18.6 294 ΙΝΟ£Χ. ΣκιωραΊοι ίτ. 120. 1. 129. 3. 

▼.18. Α 32.1 
Σκόμιον δρον η 96. 3, 4 
Σκι;0α( π. 96. 2. 97.5 
ΧκύΧλαιον τ. 53. 2 
Σκνροί ί. 98. 1 
Σκώλοί ▼. 18 4 
Σόλλιον ϋ. 30. 1. ίίΐ 95. 1. Τ. 

80.3 
Σολόίκ τί. 2. β 
Σολύγβια ιτ. 42. 2. 43. 1 
ΣολύγίΟί λόφο^ 17. 42. 2 
Σοννιοι/ τη. 28. 1. ▼ΗΊ. 4. 1. 

95.1 
Σοφοκλής 6 ΣωστρατΙδου ΑΙΙι. 

ίϋ. 115. 3. ί?. 2. 1. 3. 1. 46. 

1. 65.3 
ΣΐΓάρ6οκο9,ΣτΓαρά6οκο9 ΤΙΐΓ&Χ 

Η. 101. 3. ίν. 101.4 
Σιτάρτη ί. 131. 1, 2. ίν. 3. 2. 

15.1. 81.1. 132.3. ν. 14.2. 

άζίω9 την Σ, ί. 86. 3. σβισ- 

μόν έν Σ. 128. 1. ό ήγ€μων 

τήβ2. §5. ίϋ.54.3. Σ,καΙ 

η άλλη Έλλαν ί. 131. 5; θί. 

Μ. 2.1. 21.1 
Σιταρτιάτη^ ίϋ. 100. 2. ίτ. 11. 

1. γ. 9. 6. νϋ. 19. 3. 58. 3. 

▼ίπ.22.2. 39.1. 91.2. ζύμ- 

βουλοι ▼. 63. 3. τίπ. 39. 2. 

(οΙ) Σ-καρτιαται ί. 128. 2. 

131.1. 132.1. ίτ.8.1. 38. 

4. 7.15.1. αι/);>Σ.132.5. 

π.12.1. 25.2. άρχων τί.91. 

3; οί. νϋί. 11. 2. 61. 1, 2. 

91.2 
2πα/οτωλο< ι^ Βοττικιί 11. 79. 

2 βς. ▼. 18. 4 
Στάγ^ιρον ΑηάΗοπιπι οοΐοηία 

ίν.88; ο£. 7.6.1. 18.4 
Σταγι;* ΡβΡ3Λ τίϋ. 16. 3 
Στατηρ 6αρ€ΐκόν τίϋ. 28. 4. 

Φ(»καΐττ]$ ίν. 52. 2 
Στιισαγό/οαβ δ&ηιίαβ ί. 116. 3 
Στράτίοί ϋ. 81 8<ι.; οί.πί. 106. 

ΐΒ<ι. Στρατό^ημον Ιλο. π. 67. 1 
Στρατονίκη Μαο. ίί. 101. 4 
Στράτο* ϋ. 82. 84.3. 102.2; 

οι. Στρχτιοι, 
Στρέψα [ςα. ηηιη ίη έ'τιστρβ- 

ι/ταντ€* 1αίβ«(] ί. 61. $ 3 
Στρογγυλή ίϋ. 88. 1 
ΣτρίΜ/3ο« ΑΛ. ί. 105. 2 
Στρομβιχϋην ΑΛ. νϋί. 15. 2. 

16. 1, 2. 17. 1, 3. 30. 1, 2. 

62.1. 63.1. 79.3,4 
Στρόμβιχον Αϋι. ί. 45. 1 
Στρόφακον ΤΙιβΜ. !▼. 78. 1 
Στρύμων ΓΙ. Ιί. 96. 3. 97. 2. 

99.2,3. 101.2. ίτ. 102.1, 

3 ; οί. ί. 100. 3. τ«. 9. 1 
Στνρί;* τϋ. 57. 3 
Στύφωρ ι^Λ^, ίτ. 38. 1 
Σύβαρι^ ΈΙ τϋ. 35. 1 
Σύβοτα, νήσοι ί. 47. 1, 54.2. 

την θίσττρββτ/ίος λιμ^ν βρη- 

μον 50. 3. 52. 1. 54. 1, 4. 

ϋί. 76. 1 
Σνκη τί. 98. 2 
Σι;/χαι0ο«Ρ1. τί. 65. 2 
Σνμΐ)τϋί.41.3. 42.1,4. 43.1 
Συρακοσία τί. 52. 2 
Συρακόσιον ηοιηβη οοΐΐβοϋτοιη 

τί. 78.1,2. Συρακόσιοι τί. 72. 

2-4. τϋ.57. 1,5. τίϋ. 96.5. 

1)6ΐ1αηι οοπΙγε Ιιβοηϋηοβ ίϋ. ^ 

86.1 βΐ). 1)β11αιη οοηίΓΑ Αΐΐΐθ• 

ηίβηβββ τί. 33-τϋ. 87 . οςαϋοβ 

τί. 20. 3; ο£. 52. 2. 64. 2. 

65.4. 60.1. 70.3. τϋ. 78. 

2. ζτ ΙιορβηΙοΓθβ τί. 72. 2. 

(Τ63 73. 103.4 
Συράκουσαι οοηάϋα τί. 3. 2. 

6 μ4γα9 λι/ι»/ι^τί.99. 1. 101. 

2. ροΓίηβ τηΛζΏη» τίί. 2. 3, 

4. 22. 23. 36. 66. ροηα» 

ρατταβ τί. 22. 1 
Σφακτηρία ίτ. 8. 4-7. 13. 2. 

30.18(1. 31.2. 33.3. 36.2 84• 
Σωκράτην Αίΐι. ίί. 23. 1 
Σωστρατί^ΐ}ν Α(1ι. ίϋ. 115. 3 τ. 

Ταίναρου τη9 Αακωνικη^ νπ• 

19. 3; οι. ί. 128. 1. 1:53. 1 
Ύαμω9 ΡβΓ8Λ ?ίϋ. 31. 1. 87. 

2,3 
Ύάι/αγρα τ^« Βσιωτίαν ί. 108• 

1. ϋί. 91. 2 8ς[. ίν. 91. 1. 

97. 1. νίί. 29. 2 
Ταναγραία ίν. 76. 3 
Ταναγραίοι ί. 108. 2. ϋί.91.3. 

93.4 
Ταιηταλοβ 17. 57. 3 βί^. 
Τα>αβ νί. 34. 4, 5. 44. 2; οΓ. 

104. 2, 3. τϋ. 1. 1. τϋί. 91. 

2 
Ταυλαι/τιοι ί. 24. 1 
Ύαυρον I^ι^^. ίν. 119. 1 
Ύόγ^α ν. 32. 2. 62. 1 βς. 64. 

1. 74.1. 75.1. 76.1. 78.1. Τβγβατιιν ίί. 67. 1 

Τβγβατα* ίν. 134. 1 βη.; ο£. τ. 

32. 3. 57. 2. 62. 2. 65. 3. 

67.2 
Τβγίατίί τ. 65. 3 
Τβ/χιον ίίί. 96. 1 
Ύβιχιοΰσσα τη^ ΜιΧησΙαί τΗί. 

26. 3. 28. 1, 2 
Τβλλία^ δ^Γ. νί. 103. 4 
Τβλλιν I^&^. ίί. 25. 2. ίίί. 69. 1. 

ίν.70. 1. ν. 19.1. 24.1 
Ίεμίνίτη^ τί. 75. 1. 100. 2. 

άκρα νίί. 3. 3 
Ύ€»€διοί ίϋ. 2. 2. τϋ. 57. 4 
Τ6ΐ/«^οβ ίίί. 28. 3. 35. 
Ύβριράΐο^ κόλίΓον νί. 104. 3 
Ύ€σσαρακοσταϊ Χΐαι νϋί. 101. 

1 
Τβι/τίαττλοί Ε1βΠ8 ίίί. 29. 1 
ΤίύτΧονσσα νίίί. 42. 3 
Τ€ί05 νϋί. 16. 1. 19. 2. τ64χο5 

20. 2; οί. 16. 3 
Τ»ίίοί ίίί. 32. 1. τϋί. 16. 2 8ς[. 

19. 2. 20. 2 
Ύημβνίίαι ϋ. 99. 2 1ΝΒΕΧ. 295 

Τηνιοι νϋ. 57. 3. νίϋ. 69. 2 
Τ»;ρ6Ό?, Τ»;ρ£αδ Ρ1. νί. 50. 3. 

94.2 
Ύηρ€ύ9 ίί. 29. 2 
Τιίρπ« Οάρ^βΛΓοιη Γβχ ϋ. 29. 1 

«(1. 4 8ς[. 67. 1. 95. 1 
ΤιλαταΓοι η. 96. 4 
Ύιμαγόρα^ Ογζ, τίίί. 6.1. 8.1. 

39.1 
Ίιμαγόρα^ Ύβ^. ϋ. 67. 1 
Ύιμάνθην ΟοΓ. ί. 29. 2 
Ύιμάνωρ ΟοΓ. ί. 29. 2 
Ύιμοκράτη^ Αίΐι. ίϋ. 105. 3. ν. 

19. 2. 24. 1 
Ύιμοκράτη^ ΟοΓ. η. 33. 2 
'ΐιμοκράτη^ Ι^ΕΟ. ίί. 85. 1. 92. 

2 
ΤίΜο ^6ΐ;οί ΟοΓ. ϋ. 83. 2 
Τίσα/λβνοί ΤγεοΙι. ίϋ. 92. 1 
Ύίσανδρο^ Αρο(1οίιΐ8 ίϋ. 100. 2 
Τίσ/αδ Αίΐι. τ. 84. 4 
'Γισίμαχοί Αΐΐι. τ. 84. 4 
Τισσαφέρνης στρατηγοί των 
κάτω τίίί. 5. 4 8(]. 6. 1, 3. 
18. 20. 2. 25. 2, 26. 3. 28. 
2-4. 29.18(1. 35.1. 36. 44. 
1. 45. 1-5. 46. 1-5. 48. 1. 
52.1. 56.1-5. 57.1. 58; οί. 
43. 2 8(1(1. 63. 2. 78. 1 8(ΐ. 
80.1. 81.1-3. 82.28(1. 83. 
1, 2. 84. 2 8(1. 85. 2. 87. 1, 
5. 88. 99.1. 108.1. 109. 
1,2 
ΤληΐΓθλ6/Χ(Μ? ΑΛ. ί. 117. 2 
ΎολμαΊοϋ ΑΛ. ί. 108. 3. 113. 

1. ίν.53. 1. 119.2 
Τολμ/ί»ΐ5Α«ι.ί.108.3. 113.1 
Τολμίδης ΡΙαΙ. ίίί. 20. 1 
Τό\οφο9 Ορ1ιίοη6ΰ8ί8 ϋί. 100.1 
Ύολοφωνιοι ίίί. 101. 2 
Ύομβύί ίν. 118. 3 
Τορύλαοδ Τ1ΐ683. ίτ. 78. 1 
ΎορωναΊοι ν. 2. 1. 18. 8 
Ύορωνη η Χαλκιδικι^ ίτ. 110- 
116. 120.3. 122._1. 129.1. 
132. 3. τ. 2. 3 δ9β ΙΝΒΕΧ. Ίραγίαί. 110. ι 
ΎραχινΙα ϋί. 92. 1 
ΤραχΙνιοί ϋί. 92. 2 
Τραχίν ϋί. 100. 2. ίν. 78. 1. 

τ. 12. 61.1 
Τρηρα ίΐ 96. 4 
Ίριβαλλοί ϋ. 96. 4. ίτ. 101. 3 
Ίρινακρία ι\. 2. 3 
ΎρίόΐΓΐο» τίϋ. 35. 2, 3. βΟ• 3 
Ύρΐ'τοίίσκο^ 17. 70. 1, 3 
Ύριταιη^ 1ϋ. 101. 2 
Τ/9ΐ«β/3ολοι/τίϋ.29. 1. 45.2 
Τ/>ο£α18.3. 11.3. ίτ. 120.1. 

τί. 2. 4 
Τροιίην 1.115.1. Ιτ.21.4. 45. 

2; οί.118.4 
Τ/>ο4£ηνιοι ι. 27. 3. τίϋ. 3. 3. 

ΎροίΧηρία 'γη 1ν. 45. 3 
Τροιζηνί^ γη η. 56. 3 
Τρίίκίίί. 131.1 
Τ/οώΛί.11.2. Ύί.2.3 
ΎρωϊκάΊ,Β,Ι,Β. ϋ.68.2. ίτ. 

12.1,2. 14.1 
ΤρωγΙΧον τί. 99. 1. τϋ 2. 5 
Τ/)»τίλοιττί.4. 1 
Τν^«ν< τίίί. 38. 2 
Ύννίάρβων ί. 9. 1 
Τι»/)σΐ|νίατί.88.7. 103.2 
Τν/οβ-ηνι^όί. «-όντοί νίί. 58. 2. 

«•βλαγοδ ίτ. 24. 2 
Τυρσηνοί ίτ. 109. 3. τίί. 53. 1. 
54. 57.10 ΤαΤοι ίϋ. 101. 2 
Ύακ/ι/θια τ. 23. 4. 41.3 
Τ^λα ^ Γβλβατίβ τΐ 62. 4. 

63.2 
Ύβλάιοι τί. 94. 3. "Μ^γαρην 

οΐ Ύ. τί. 4. 2 
*Ύ/3λ»ν δίουΐιιβ τί. 4. 2 
"Υκκαρα τί. 62. 3 
Ύκκαρικ09 τίί. 13. 3 
]Γλίββ η. τίί. 35. 2 
'ϊ*λλα£κύβ Χίμήν ίϋ. 72. 81. 1. 
Ύ«•βρ/3ολοβ ΑΛ. τίίί. 73. 2 ΎΐΓί/)ίχί3π5 ΑΛ. τί. 55. 2 
ΎσιαΙ τη9 ^Αργίίαν Τ. 83. 2 
Ύσ<β/ ίϋ. 24. 2 . - - 
Ύστάίπτη^ ΡβΓΜ ί. 115. 4 

Φ. 

Φάγρηί 11. 99. 2 
Φα€ΐι;/« ΑΓβίτΕ ίτ. 133. 2 
Φαίακ6ν ί. 25. 4 
Φαίαζ ΑΛ. τ. 4. 5 
ΦαΙδιμο^ Ιαο. τ. 42. 1 
Φαίνι-ΚΊΓΟ^ Αύι. ίτ. 118. 8 
Φάκιον ίτ. 78. 5 
Φαλ})/Ο(κοι/ τ€Τχο« ίί. 13. β 
Φα\ηρ6ν6€ ί. 107. 1 
Φαλιοβ ΟοΓ. 1. 24. 1 
Φάναι τϋί. 24. 3 
Φανό/ϋαχον Αΐίι. ϋ. 70. 1 
Φανοτβνν ίτ. 89. 2 
Φαι/οτίί τ^5 Φββ<ίίο« ίτ. 76. 3 
Φάραζ ΊαΛβ, ίτ. 38. 1 
Φαρι/α/^αζοβ ΡβΓβΛ Μ. 67. 1 
Φαρράβαζο9 6 Φαρνάκου τίϋ• 
6.1. 8.1. 39.1. 62.1. 80. 
1 8<ι. 99. 2. 109. 1 
Φαρνάκη^ ΡβΡβΛ ί. 129. 1. ϋ. 
. 67. 1 

Φάρο9 ί. 104. 1 
ΦαρσαΚιο^ τίϋ. 92. 8. Φα/>- 

σάΚιοι ϋ. 22. 3 
Φα/οσαλοβ ητ^β θ*σ<Γολία5 1• 

111. 1. ίτ. 78. 1, 5 
Φασ»ίλι« ϋ. 69. τϋί. 88. 99. 1. 

108.1 
Φβίά τ^β Ήλίίσ* η. 25. 3, 4. 

τϋ. 31. 1 
Φίράΐοί ϋ. 22. 3 
Φθιώται τϋί. 3. 2 
Φθιώτΐί ί. 3• 1 
Φίλ»/>«ν Α«ι. ϋ. 67. 2 
ΦίλιΐΓϊΓΟδ ΙιΛΟ. τϋί. 28. 5. 87. 

5. 99.1 
Φίλι-π-ττοί Μαο.1.57.2. 59. 61. 

3. ϋ.95.2,3 
Φιλοκράτη^ Αί1ι• τ. 116. 2 
Φίλοκτ»|τη5 ί. 10. 5, 6 1ΝΟΕΧ. 297 Φί\οχαρΙΒα9 Ιλο. ίτ. 119. 1. 

τ. 19. 1. 21. 1. 24. 1. 44. 2 
Φλιασ/α γ. 83. 3. 115. 1. τι. 

105. 3 
Φλιάσιοι ί. 27. 2. ίτ. 70• 2. τ. 

67. 2. 68. 4. 59. 1. 115. 1 
ΦλιοΟβ ίν. 133. 2. τ. 57. 2. 68. 

1,2 
Φοίρικ€9 ί. 8. 1. τίπ. 87. 3. 

ναυτικόν 1. 16; οι. 100. 1. 

110.2. 112.2. ι;ι7β« ▼ίϋ* 81. 

3. ίη δίοίΐία τ1. 2. 6 
Φοινίκη ϋ. 69 
Φθ(ΐ/(κικαΙ ΐΓΟλ«ΐΦ τ1. 46* 3 
Φοινικονί τηί. 34. 2 
Φοίνισσαι νη€ί ί. 116• 3• ▼ίϋ. 

46. 1, 6. 69. 78. 2. 87. 1-3. 

88. 99. 1. 108. 1. 109. 2 
Φορμίωρ 6 Άσωτίου Αίΐι. Ι. 

64. 65. 117. 2. ίη ΑοΕΓηΕηίΑ 

ίί• 68. 4. αρτιά ΡοϋάβΒαιη ί. 

64. ΐΒφ ϋ.29.6. 68.3. ίϋ. 

17'2. &ριιάΝαιιραο(ηιη69.1• 

80. 3. 81. 1. 83. 2. 85. 3. 

86. 1. 88 8ς|. 92. 4. 102. 1. 

103. Αβορϋ Ρ&16Γ ίίί. 7. 1 
Φρύγια ίί. 22. 2 
Φρΰνα I^&^. τϋί. β. 4 
Φρύνιχ<η Αίΐι. τϋί. 25. 1. ίη- 

ςβηίυιη 27. 1-5. 48. 3-6. 

ρΓοάίϋο 50-51. ρπΒίβείαΓΑ 

αιηοΙοΒ 54. 2 8<ι. 90. 1, 3. 

92.2 
ΦυΧίϋη^ ΤΗβΙ). ϋ. 2. 1 
Φύρκοί τ, 49. 1 
Φύσκα ϋ. 99. 4 
Φυτια ίϋ. 106. 2 
Φωκαη^ ί. 13. 5 
Φώκαια τϋί. 31. 2 
φ€Οκαια Τ. 4• 3 
Φ»ι^αΐβ τίίί. 101. 1 
Φα)κα»τΐ)9 στατήρ 1Ϋ» 62. 2 
Φ<ι>κβύνί. 107. 1. 111.1. ϋ.9. 

2. ϋί.95.2; ο£.ίν.76.3. 89. 

2. 101.1. τ. 82. 2. τί.2.4. 

τίίί. 3. 3 Φωκΐ9 {. 108. 2. ϋ. 29. 2. ίϋ 

95.1. ίτ. 76.8 
Φωτυοβ ΟΗαοηαιη άαχ ίί. 80. 4- Χαιρβα^ Αίΐι. τίίί. 74. 2. 86. 2 
Χαιροάναα ί. 113. 1. ίτ. 76• 3. 

89.3 
Χαλαΐοι ίϋ. 101. 2 
Χαλιο) τϋί. 41. 4. 44.3. 65.1. 

60.3 
Χαλκηδών ίτ. 75. 3 
Χαλκι^βνν I^α^. τίίί. 6* 5• 8. 2. 

11. 3. 12. 2. 14. 1. 15. 2; 

οί. 25. 2. 16.1,8. 17.1-3. 

19. 1. 28. 1. 32. 2. 36. 2. 

ίηΙβρβοϋαΓ 24. 1. 45.1 
Χαλκι^βνφ (ό) ηοπιβη οοΠββ- 

ϋνηιη ίτ. 64. 2. τί. 84. 3. 

Χαλκι^ηί ίη ΈαΙΧΒα ί. 15. 3. 

τί. 76. 2. 84. 2. τη. 67. 3. 

Χ. οΐ ίτΓΪ Θράκης ίί. 99. 3. 

τί. 10. 3. νρόζίνοί ίτ. 78. 1. 

ά6&οίαη^ &1> Αίΐιβη. ί. 57. 3. 

68. 15€[. 62.2. 65.2. ϋ. 29. 

6. 68.1. 79.1. 95.1. 101.1. 

ίτ.7. 78.1. 79.1.81.1. 84. 

103.2. 114.1. 123.4. 124.1 
βφ τ. 6. 4. 21.2. 31.6; οί. 
80.2. 82.1. τί.7.4. ίη 8ί- 
οίϋ& τί. 3. 1-3; αϊ, 4. 6. 44. 3. 
76.2. 79.1. ίη ΙΐΛΐίιι νί. 44. 
3. 79. 1. φωνή τί. 5. 2 

Xαλ/^ίίι/^ι} ί. 65. 2. ίί. 70. 2. 

101.3. ίτ. 79. 1. 103.1 
Χαλκιδικό^, (τό) Χ. ίτ. 61. 2. 

αά Αϋιοη 109. 3. γίνο^ 61. 
3. 'τόλβι^ (ίη δίβ.) ϋί. 86. 1. 
Να^ον »} χ. ίτ. 25. 5. "Ολυν- 
θθ9 ι) χ. 123. 3. Ύορώνη η 
Χ. 110.1. οί.τ. 3.3. νόμι^ 
μα τί. 5. 2. ΥτΓϊΓον τ. 10. 9 
8ς[. 'η'όλ€μοί ίί. 95. 2 
Χαλκ/οικοί ί. 128. 2. 134. 1, 4 
Χαλκίΐ ίη ΈαΙχΒΑ τί. 4. 6. τϋ• 
29.2. τίϋ.95.4_ .298 ΙΝΡΕΧ. Χαλκίψ ΟοΗηϋι. ορρίάαηι ί• 

106.3. ϋ.83.3 
Χάον€9 ϋ. 68. 5. 80. 1, 3 •<!• 

81. 2, 4 
Χάραίρον ία Αι^οΙίάβ τ. 60. 5 
Χαρικληί Αϋι. τϋ. 20. 1, 3• 

26.1,3 
ΧαρμΧ»<η ΑΐΗ• τίϋ. 30. 1. 41. 

3. 42.2. 73.2 
Χαροιά6η^ Αΐΐ)• ίϋ. 86> 1• 90• 

2 
Χάρυβίί9 ίτ. 24. 4 
Χβιμέρίον τ)]ν θ€σΐΓρ»τ£3οβ ί• 

30.1. 46.2,3. 48.1 
Χβ/>σοι/τ)σο« ΟοιίηΐΗ. ίτ. 42. 2. 

43.1. ΤΓαΒ2θη.4δ.2. ΤΗγεο. 

ί. 11. 1. τϋί. 62. 2. 99. 2. 

102.1. 104.1 

Χ/ονιβ Ιλο. ▼. 19. 1. 24.1 
Χίονί. 116. 1. ίϋ. 104. 6. τίη. 

β. 2. 7.1. 8.2. 10.1. 15. 

3. 16. 1. 17. 1. 20. 1. 24. 

2, 5. 28. 5. 30. 1 βί^- 31. 1. 

32. 1, 2. 33. 2. 38. 1, 3. 60. 
2 8(1. 79.3. 99.3. 100.2. 

Χιοιί. 19. ίίΐ.10.3. τί.85. 2. 
▼η. 67. 4. οριιίβηϋ θ( 8οΙ>Γϋ 
τϋί. 24. 4. 40. 2; οί. Ιδ. 1. 
45. 4. ρΐατίιηο• ββΓΤοβ 1ι&- 
1)60 £ 40. 2. ΠΕΤββ ιηϋ(ιιη( ί. 

116.2. 117.2. ϋ. 9.4. 66. 
2. ίτ. 13. 2. 61. 129. 1. τ. 

84.2. τί.31. 2. 43.1. τΐί. 20. 2. 67. 3. τ!Π. 6. 4 βς. 
6. 3 8<). 9. 2 βς. 10. 1, 2; 
οί. τίί. 1. 16. 3. 40. 2. <]β- 
βοίαη^ «5 Αιΐι. τίπ. 14. 1. 
16.3. 17.2. 19.1. 22.1. 23. 
2ν\. 24. 2, 4. 28.1. 31.1. 
32. 2. 33. 1. 38. 1-3. 40. 1- 
3. 41.1. 65.2. 66.1. ρΓΟΒ- 
Ιίαιη ιΐΑτ&1β οοιηιηίϋαιι^ 61. 
1>3. ιη&τΐ 1ίΙ>βήθΓβ ίηιιιηΙαΓ 
63. 1. τβσσαρακοστάν Χ ίαν 
ί. 101. 1. Χίω¥ άν6ρ€^ ίϋ. 
32.2 

Χοίρά$€9 τϋ. 33. 3 

Χρόμων Μβββ. ίϋ. 98. 2 

Χρύσί ΐΓ-τοί ί. 9. 2 

Χρυσί^ ΜΟθπΙοβ ίβιηίιίΑ ϋ. 2. 1. 
ίτ. 133. 1 8φ 

Χρϋσι^ ΟοΓ. ϋ. 33. 2 

Ψ. 

Ψαμμήτιχο^ Ιηοπ ραΙβΡ ί. 104. 
1 

Ο. 

Όκυτον Οορ. ίτ. 119. 1 
*Ορ€Οί τϋί. 96. 4 
Όρωχ/α ίτ. 91. 2. 99 
Όρώνωι η. 23. 3 
Ό/>ωχόφ ϋ. 23. 2. ϋί. 91. 2. 

ίτ.96.6, 6. ΤΜ. 28. 1. τίπ 

60. 1 89. 96. 1^ Οί9ίΙίζθαΙ ϋγ ν300^ΐ€ 80Η00Ι ΜΒ 00ΙΙΕ6Ε ΤΕΧΤ-Β00Κ8 ΓυΒΙ.ΙΒΗΕΟ ΒΤ ΗΑΒΡΕΚ & ΒΚ0ΤΗΕΕ8, ΓΕΑ2ίκι.ΐΝ ΒαπΑΚΒ, Ν. Υ. ^^ Ηαβρεβ & Ββοτηβεβ νϋΐ βθΐια βίϋιβΓ οί ϋιβ ίοΐΐονίη^ "^νοΓίω 
1)χ Μαϋ, ρο8(&£;β ραίά (ίοΓ Λπγ άΐ8ΐαηο6 ίη ϋιο ΙΙηϋβα 8ί&ΐ68 ιιη(ΐ6ΐ 3000 
ιαϋββ), οη Γβοβίρΐ; ο£ Λβ Μοηβ/. ΑΙίοΓά'8 αιβοίε ΤβΒίαχηβηΙ;. 

Τΐιβ (χΓββΙς ΤβδίΕΐηβηί; : νίΐΐι λ ΟΓίϋοαΙΙγ Κβνίββα Τβχ* ; & ΒΙςββΙ 
οΓ ν&Γίοιιβ Κβαάϊη^β; ΜαΐβΊοΕί ΚβίβΓβηοββ ίο ΥβΓΐ)»! Ληά Ιάίοιη&ϋο 
ΤΤεβ^β ; ΡΓοΙββΟίηβιΐΛ ; εικΙ ε ΟήϋοΕί »ηά Εχρ^^βΙίοΕί ΟοηιηιβηΐΕΓ^. 
ΓοΓ Λθ υβθ οί ΤΙιβοΙοβίοΕί βίαάβηΐβ Εηά ΜίηΙβΙβΓβ. Β^ Ηενκυ 
Αι.τθΒν, Β. Ο., ΜίηίβΙίβΓ οί ^αβι)β^ ΟΙίΕρβΙ, Ι^οηάοη, Εηά ΙεΙθ Γβΐΐον 
οί ΤΗηΙΐ3τ Οοΐΐβ^β, 0ΕΐηΙ)Γίάεθ. Υοΐ. Ι., οοηίΕίηίηβ Λβ Ρομγ Οο5- 
ρβΐβ, 870, Μαβϋη, $5 00 ; δΐιβερ βχΙτλ, $5 50 ; Η&ΐί ΟαΙΓ εχίΤΕ, $6 00. 

Αηάτθ'^^ΓΒ'β Ιιαϋη-Έηςίΐβΐι Ιιβχίοοη, 

Γοαηάβά οη Ιΐιβ Ιεγ^θγ Οβπη&η-Ι^Εΐ;1η I^θx^^οη οί Ότ. "ννΐί. Γβειιν». 
Τ^ϋΐι ΑάάίΙίοηβ Εηά ΟοΓΤβοΙίοηβ ίΓοηι ίΐιβ Ι.6χΐοοη8 οί ΟββηβΓ, Γεο- 
οίοΐΕϋ, 8οΙιβ1ΐ6Γ, ΟβΟΓ^ββ, &0. Κο^εΙ 870, δΐιββρ βΧίΓΑ, $5 00. 

Α1)θτοΓθχη1)1θ οη 1:1ιβ Ιιι1:β11θθ1:α&1 ΡοτνβΓβ. 

Έ88Ε7 οϊΐ *1ιβ ΙηΙβΠβοΙϋΕΐ ΡοντβΓβ. Ιηςυΐήββ οοηοβπιίης Λθ Ιη- 
ΙβΠβοΙαΕί ΡονβΓβ Εηά ϋιβ ΙηνββϋςΕίίοη οί ΤΓαίΙι. Τνϋΐι ^υ68ι^οη8. 
Βγ ^ΟΗΚ Αβεβο&ομβιε, Μ.Ρ., Γ.Β.8. 18ιηο, Μαβϋη, 45 οβηίβ; 
Ηαΐί Βοαηά, 50 οβηίβ. 

Αΐ36Γ0Γθχη1)1θ οη Ιιΐιβ ΜογοΙ Ρθβ11η£;8. 

Τΐΐθ Ρ1ιϋθ8ορ1ΐ3τ οί Λβ ΜογεΙ Γββίίη^ ΛνιΛ ΟυββΙΙοηβ. 18πιο, 
Μαβϋη, 40 οβηΐβ; ΗεΙΓ Βοαηά, 50 οβηΐ». 

ΑΙϊθΓΟΓοηιΜβ'β ΜίβοβΙΙαηβοτίΒ Εββαγβ. 

Οοηβίβϋη^ οί ίιΐΐθ Πεγηιοπ^ οί ΟΤιγΙβΙϊεπ ΓειΛ ΕπςΙ ΟΙΐΓΪδΙίΕη ΟΙιεγ- 
Εοίβτ; ΤΙΐθ ΟαΙίαΓθ ΕπςΙ ϋίκίρϋηβ οί Λβ Μΐηά; ΤΙιίπΐΕ οη ΙΙιβββ 
Τ1ιίη£:8; ΤΙΐθ Οοηίοβΐ; Εηα ίΐιβ ΔηηοΓ ; Τΐιβ ΜβββίΕΐι εβ &η Έχεπι- 
ρΐβ. 18αιο, Μαβϋη, 37^^ οβηΐβ. 

Αΐίβοη οη Ταβί^θ. ^ . 

ΕβΒΕ^Β οη Λβ ΝεΙογθ αηά ΡΗηοΙρΙββ οί ΤΕβίβ^^ ^^ΛΙίίίοιτβοΗοηβ 
ΕηΑ Ιηιρρονβπιβηίβ. Β^τ Αββαβαμ Μιι.ι:.8. 12ιηο, Μαβϋη, 75 οβηΐβ. 2 ΗΑΗΡΕΗ & ΒΗΟΤΗΕη8' 

Αηΐ^ιοιι'β Ιι&ΙΙη Ιιβββοιιβ. 

ΐΑϋη Οηιηιη&τ, Ρ&ιΐ Ι. Οοηΐλίοίηβ ϋιβ ιηοΒϊ ^I^ρο^^»η^ Ριυτίβ οί 
ϋιβ Οπυηιη&τ οί ϋιβ ΐΑϋη ΐΑη^α&^^β, Ιο^βΙΙιβΓ ιτϋΐι &ρρΓορι1λ(β 
£ζ6ΐ:οΐ86Β 1η ίΐΐθ 1τ&οβ1«ϋης &ηα ντϋίη^; οί Ι^ΰα. 12ιηο, 81ΐ6βρ 
βχ^ηι, 75 οβηΐβ. 

Αηΐ^ιοη'β Ι•α.ϋη Ρτοββ Οοιηροβίϋοη. 

Ζ,Λ,ϋη ΟΓβιηιηΛΓ, Ρλγ* II. Αη ΙηίτοάαοΙΙοη ίο ΐΑϋη Ρτβββ Οοηι- 
ροβίΐίοη, νίΐΐι α οοπιρίβΐβ Οοηηβ οί ΕχοΓοΙβββ, ΠΙαβίΓ&ϋνβ οί αΐΐ 
Ιΐιβ ΙπιροΓί&ηΙ; ΙΜηοίρΙββ οί I^&^^η 87η1αχ. 12ιηο, δΐιοβρ 6χ6:&, 75 
οβηΐβ. 

Α Κβγ Ιο Ιι&ϋη Οοχηροβίϋοη 

Ιβ ρηΜΙβΙιβά, ΊτΜοΙι ιηΑ7 1'>β οϋΐ&ίηβά ))γ Τβ&ο1ΐ6Τ<ι. 12ιηο, Η&Ιί 
δΐιββρ, 50 06η(& 

Αη1^ιοιι*β ΙιΑίΙη ΒγτΛαχ. 

ΐΛϋη Ι«β80ΐΐ8, Ρκτί II. Οοηΐ&ΙηΙη^; I^ΑΰIι δτηί&χ, νϋΐι Ββ&άίης^ 
ΐΑββοηβ, &ηά Εχβτείβββ 1η ΑοαΜο Ιηηβίλϋοη, οη ϋιβ Βλίώι οί Κΰΐι- 
ηβΓ*β. 12ηιο, δΐιββρ βζΐη. (υηίίοπη ιτΐϋι **1<ι^1η Ιιβηοηι^ Ρ»τ6 
Ι.") {Ιη ΡτβΜ,) 

Αη1^ιοη*β ΖπιηρΙ'β Ιι&1±α ΟτΒχχαχαα. 

Έγοτα. Ιΐΐθ ΝΙηΟι Εάΐϋοη οί ϋΐθ ΟΗςΙη&Ι, »ά&ρ(β€ΐ Ιο ίΐιβ αββ οί £η- 
Ι^ΐΐβΐι β^ηάβηΐΒ. Β7 Ι^χοναχο δοπΗίτζ, Ρ1ι.Β. ΟοποοΙβΑ &η4 
ΕηΙ&Γ^ά, 1)7 θΗΑΒΐ.Εβ ΑτιΤΗΟΝ, ΙΛμΏ. 12ιηο, δΐιββρ βχ^πι, 75 
οοηΐ». 

Αηΰιοη'β Ζναααρ^Β Ιιαίΐη Οπαηιηατ, Α1>ι1ά§;βά. 

12πιο, δΐιοβρ βχΐτ», 50 οβηΐβ. 

Αη1;]ιοη'β Ιι&ϋη νβΤ8ί£ο&Ι1οιι. 

Ιη & δβΐΊββ οί Ρτο^τ688ίν6 ΕχβΓοίΒββ, Ιηοΐαάΐη^ δρθοίιηβηβ οί Τταηβ- 
1»ϋοη ίΐΌΐη (Ιιβ Εη^Ηβΐ! &ηά ΟβηηΕη Ροβίΐ7 Ιηίο ΐΛύη. Υβηβ. 
12παο, δΐιββρ βχΐΓλ, 75 οβηΐΒ. 

Α Κβ7 Ιο Ιι&ϋη νβΤ8ί£ο&1ίοη 

Ιβ ρα1>11β1ιβ€ΐ, ιτΐιΐοΐι ιηΕ7 1)β ο1>ΐΑΐη6α 1)7 ΤβΑοΙιβη. 12ιηο, Ηβΐί 
δΐιοβρ, 50 οβη<;β. 

Αηΰιοη'β Ιιαϋη ΡτοΛοάγ Βηά Μθϋτβ. 

Ργοιπ ίΐιβ 1)6β« ΑαΙΙιοΗϋββ, ΑηοΙβηΙ '&ηδ Μοάβη. 12ιιιο, 81>«6ρ βχ- 
*ΓΛ, 75 οβηΐβ. 50ΗΟΟΙ. ΑΝΟ ΟΟΙ.Ι.ΕΟΕ ΤΕΧΤ-ΒΟΟΚ8. 3 

Αηϋιοη'β Οχββχ, 

ΟβθΒΑΤ'β ΟοιηπιβιιΙ&ΓίΜ οη Ιΐιβ β&ΙΗβ ΛΥατ, &ηΑ ϋΐθ ΠηΙ Βοο^ οί 
ϋιο ΟΓθβίΕ Ρ&Γ&ρΙιτ&ββ ; ιτϋΐχ Έηβΐΐβΐι Νοίββ, €ι1ϋο&1 &ηα Έχρίαηα- 
Χοτγ^ ΡΙ&ηβ οί Β&ϋΐββ, δ1β§^β, &ο., «κΐ Ηΐβίοτίο&ΐ, €τβο§Γ&ρ1ι1ο&Ι, 
βηα ΑΓοΙιβεοΙοβΙοΑΐ ΙηΑθΧθβ. Μ&ρ, ΡοΓίηϋ, && 12ιηο, δΐιββρ ςζ- 
ΙΤ&, $1 00. 

Αιϋΐιοη'8 ΙΒηβίά οί νΐΓ£;ϋ. 

ΐνϋΐι £ιΐ£^η8ΐι Νο(»β, €γ1(1ο&1 αηά Εζρ1αιι&Ιοΐ7, & ΜβΜο&Ι ΟΙαυΙβ, 
Μΐά Εη ΗίβίοΓίβ&Ι, Οβο^τ&ρΐιίο&ΐ, &ηύ Μ^ΰιοίοςίβ&ΐ Ιηάβχ. Ρογ- 
Ιτ&ϋ ΑηΑ ιη&η}τ ΙΙΙαβϊτ&ϋοηβ. 12ιηο, 81ιββρ βχΐι», $1 25. 

Αηΰιοη'β Έο1οβ;αθ8 αηά. ΟβΟΓ^Ιοβ οί νίτςϋ. 

Τ7ϋ;Ιι Έης^ϋβΐ! ΝοΙββ, ΟΓίϋοΑΐ «ηα Εχρί&ηλίοιχ, &η^ & ΜβΙτίοΑΐ Ιη- 
άβχ. 12πιο, 81ιβ6ρ βχ^πι, $1 25. 

Αηΰιοη'β βαΙΙιΐΒΐ:. 

8&1Iη8^*■ ^η£^^^ιι^ηθ ΛΥ&γ &ιιΑ €οηβρίτ&07 οί Ο&ϋΙΙηβ. ΛΥΚΙι αη 
Εη^ΙΐΒΐι Οοιηιη6η(Αΐ7« &ηά €τβο^&ρ1ι1θλ1 Απά ΗΙβΙοτίο&Ι ΙηΑβχββι 
Νβιτ ΈάΙΆοα, οοττύοΐιύά 9Λύ, βηίΑΤί^ Ροτίηϋ. 12ιηο, 81ΐθβρ βζ• 
1η, 75 οβηΐΒ. 

Αηΰιοη*β Ηοχαοθ. 

Τΐιβ 'νν^οΓ)» οί ΗοτΜβ. "νν^ϋΐ! Εη^^Ιι Νοίββ, ΟιϋΙοΑΐ αηα Έζρΐ&η- 
βάοτγ, Α ηβιτ £άίΰοη, οοποοΙβΑ «ηά βηΐ&τββά, ιτίΐΐι Εχοαηίοηβ 
Γθίαϋνβ ίο ϋΐθ Υΐηββ Εηά Υΐηβ^&τ^ οί Ιΐΐθ ΑηοΙβηΙβ; & ϋίβ οί 
ΗΟΓ&06, & Βίοβη^ρΐιίο&ΐ 8]^6ΐο1ι οί ΜαοβηΕΒ, & Μβ(ίΓΐο&1 ΟΙ&τΙβ, &ο, 
12ιηο, 81ΐ6βρ θζίτα, $1 25. 

Αη1:]ιοη'β ΟΙοθγο. 

€ίθ6Το'Β 86ΐβο1 Οηϋοηβ. ΤΥίΙΙι Εη^Ηβΐ! ΝοΙββ, (Μΰο&Ι αιυΐ Εχ• 
ρΐΑη&(οΓ7« »ηΑ ΒΙβΙοΗοαΙ, 0«οβπ^ρ1ιίο&1, &ιιΑ Ι^βς&Ι Ιηάβζββ. Αη 
ΙιηρΓονβά ΕάΙΙίοη. ΡοΓίτ&ϋ. 12χηο, δΐιββρ 6ζ(;γ&, $1 00. 

Αη-ϋιοη'β Οίοβτο'β Τυβουΐοη ΒΙβρηΙιαϋοιίΒ. 

'ν^ϋΐι Εηβϋβΐι Νο<»β, ΟΓΐΰο&Ι &ηα ΕζρΐΑΐΐΑΐοΐ7• Ι^ιηο» δΐιββρ θζ- 
ΙΤΑ, $1 00. 

Αηΰιοη'β ΟΙοθγο άθ θβηβο^αΐ», &ο. 

Τΐΐθ Ώβ δβηβοΐαΐβ, Ώβ ΑιηΙοίΙίΑ, Ρ&ηάοχΑ, «ηά δοιηηίαιη δο!ρ1• 
οηΐΒ οί ΟΙοβΓΟ, «ηά ίΐιβ Ιϋ^ οί Αϋΐοαβ, \>γ ΟοπιοΗαβ Νβροβ. ΤΤϋΠ 
Εη^^Πώ Νοίβι^ 6ιϋ1ο&1 Αηά ΕζρίΜΐ&ΙοΓγ• 12ιηο, δΐιββρ βζΐη, 75 
οβηΐβ. 4 ΗΑΗΡΕΗ & ΒΚΟΤΗΕΗβ' 

Αηϋιοη'β Οίοβτο άβ Οαοϋβ. 

Μ. Τ. Οίοθτοηΐβ 4β ΟίΚοϋ• ΙΔΙίή. Ττθβ. "^ϋΐι Μβτ^ηλΐ Αηλίτβΐι 
«ηά &η Εη^^ΙΙιΙι €οιηιηβη(ΑΓ7. ΕβΙΙβά ίοΓ &1ιβ δτικϋοβ οί Ι^χβ ϋηΐ- 
νΒΤΜϋγ ΡΓβββ, 1)7 Ιΐΐθ Κβν. ΗϋΒίΒΤ ΑβΒτοΜ Ηου>ΒΝ, Μ.Α., Υίοο• 
Ρτβιΐάβη^ οί ΟΙιβϋβηΙίΕΐη Οοΐΐβςβ, Ι&ΐβ Ρβΐΐον αιιΑ Α8ΐύ8&&ιιϊ ΤαΙοΓ 
ο£ ΤΓΐη1ΐ7 ΟοΠβββ, 0Εΐη1)Γίάββ. ΓίΓβ* ΑιηβΓίο&η Εάίϋοη, Οοιτβοΐβά 
&η€ΐ ΕηΐΑΤ£^ά, 1>7 ΟοΑΒυΕβ Αντηον, ΙΛ,,Ό.^ ΡτοίβββΟΓ οί θΓ6β1^ 1η 
ΟοΙαιηΜα Οοΐΐβςβ. 12ιηο, βΐιββρ, 75 οβηΐβ, 

Αηΰιοη'β Ταοϋαβ. 

Τΐιβ Οβηη»ηΐΑ «ι<1 Α^ΗοοΙα» «ηά αΙμ δοΐβοΰοηβ Ατοηι ϋιβ Αηη«ΐΒ 
οί Τ&οϋαβ. ν\Γ1(1ι Εθ£^11βΙι Νοίββ, (ΜϋολΙ ΕηΑ ΕζρΙ&η&1»ΐ7. Κβ• 
νίκα καά Εηΐ&τκβά Ειϋΰοη. 12ιηο, βΐιοβρ βχΐτ», $1 00. 

Αηΰιοη'β ΟοπιθΙΙιιβ Νβροβ. 

ΟοΓοβΙϋ Νβροϋβ Υϋη Ιιηρβπιΐίοηιιη. "^(Ιι Εηςίίβΐι Νοίββ, &β. 
12ιηο, βΐιββρ 6χ1τ&, $1 00. 

Αηΐ^ιοη'β Ονίά. 

ββίβοϋοηβ Αοιη ϋιβ ΜβΙ&ιηοΓρΙιοΜ• οί Οτΐ^ "^ΰι Εθ{(ΗβΙι Κοίββ, 
θΓΐ(ί08ΐ &η4ΐ Εζρίβη&ίοιχ. 12ιηο, βΐιββρ βζίη. {2η ΐν^ϊβ.) 

Αηΰιοη'β Τανβηαΐ. 

Τΐιβ 8&11τ6β οί ^ι1▼β11»1 «ηδ Ρβηΐυβ. "^ϋι Εβ^^ΗβΙι ΝοΙββ, ΟΗΰοΑΐ 
«ηά £ζρΐΑη&1θΓ7) Ατοηι ϋιβ Ι)βιΙ Οοιηιηβιϋα^η. ΡοΗηϋ. 12ιηο, 
81ΐ6βρ βχ1;Γ&, 90 οβηΐ». 

Δηΰιοη'β ΤβΓβηοθ. 

ΤβΓβηΙιΙί ΟοιηοΒάΙη, ιτϋΐι Ειΐ£;ΙΙβΙλ ΝοΙββ, Μβίτίβ&Ι Τ&ΜβΒ, «ηδ «η 
Ε8β&7 οη «ιβ βοΛηηΙη^ οί ΤβΓβηοβ, && 12ιηο, δΐιββρ βχίΜ. (Τη 
Ρτβ88,) 

Αηΰιοη'β Πηΐ: Οτοβίε Ιίβββοηβ/ 

ΟοηίΑΐηΙιις ΙΙΐθ ιηοβΙ; ΙιηροΓί&ηΙ; Ρ&γ|3 οί ίΐιβ Οτ&ιηιη&Γ οί ίΐιβ Οϊ«βΐΕ 
ΪΛΏξαΛ^ Ιοβ^ϋιβΓ ιτϋΐι Αρρι^Γΐαίβ ΕχβΓβΙβθβ Ια 1Ιι• ΙηηβίΑϋηβ; 
&ιιά νΗ^ηβ; οί Οιββΐ^, {ον. ϋιβ α^ οί Ββ^^ΙηηβΤΒ. 12ι&ο, 81ιβφ βζ- 
Ιι», 75 οβηΐβ. 

Αηϋιοη'β ΟτβθΙτΧΓοιάφΟβΙϋοη. 

βΓββΙ: Ι,βββοηβ. ΡβΛ Π. ' Αη Ιηΐτοάαοϋοη ϊο ΟγοοΙε Ργοβθ Οοιη- 
ροΒίΰοιι, νΙΛ & €οιηρ1βΙβ Οο^Γββ οί ΕχβΓοΙβββ ΙΠηβΙπιΜνθ οί »11 
Λβ ΙιηροΓίΕη* ΡΗηοίρΜβ-οί ΙδΜθΙε ΒτηίΛχ. Ιίιηο, δΐιββρ βχίΤΒ, 75 
οβηίβ. 80ΗΟΟΙ. ΑΝΟ ΟΟΙ.Ι.ΕΟΕ ΤΕΧΤ•;ΒΟΟΚ8. 5 

Αηΐιΐιοιι'β (3τ6θ1ε Οτ8ΐηιη&τ. 

ΕοΓ ίΐΐθ υβθ οί δοΐιοοίβ «ιΐ(1 Οοΐΐβςββ. 12ιηο, Βΐιββρ οχίπι, 75 οβηΐβ. 

Αηΰιοη'8 Νβτν Οτββίε ΟταιηιηαΓ. 

Ετοιη ΙΙιο Οβπη&η οί ΚΰΙιηβΓ, Μ&ϋΜββ, Βαϋιη&ηη, Βοβύ, &ηΑ 
Τΐιίεηηΐι ; Ιο -ττΐιίοΐι &Γβ αρρβηάβίΐ Κβιη&ιίεβ οη Ιΐΐθ Ρτοηηηοΐ&ϋοη 
οί ϋΐ6 (χΓββΙ: I^&I1§τ1&κβ, &ηίΙ ΟΙίΓοηοΙοςίοΑΐ ΤαΜββ βζρίαη&ΐιοιγ οί 
ΙΙιβ βαιηβ. 12ιηο, 8Ιΐθ6ρ βχ1χ&, 75 οβηΐβ. 

Αηΰιοη'8 ΟΗτοβΙε Ρτοβοάγ αηά Μβίτθ. 

ΡοΓ ίΐΐθ ηββ οί δοΐιοοίβ επΛ Οοϋβ^ββ ; ΙοςβΰΐθΓ νΐΐΐι ίΐιβ ΟΙιοηιΙ 
8<ΑηηΙηβ οί Λθ ΡτοιηβΙΙιβιιβ Υΐηοΐιαβ οί -^βοΐι^ΐηβ, λπΛ (ΈΑΙρπβ 
Τττ&ηηυβ οί βορίιοοίββ, (ο ιτΐιίοΐι &τβ αρροπάβά Κβιη&τ^β οη (Ιιβ 
Ιηάο-Οβηη&ηίο Αη&1ο§ί68. 12πιο, δΐιββρ 6χ^&, 75 οβηΐβ. 

Αηΐ^ιοη'8 ^'α^οι>8'8 Οτθβίε ΗβαάθΓ. 

Δ (τΓββ^: Κβ&άβΓ, ρήηοίρ&1ΐ7 &οιη ίΐιβ (χβηη&η νοΛ οί Γτβιΐβτίο 
^&^οι}& Τνϋΐι Εοςίίβΐι ΝοΙιββ, ΟιΚΙοαΙ αηά Εχρ1&η&1;οΓ7, & Μβΐ;- 
Γίο&Ι Ιηάβζ ίο Ηοπιβτ αηά Δη&οΓβοη, αηά α οορίοαβ Ι>6ζίοοιι. 
12ιηο, δΐιββρ βχΐ»^ $1 00. 

Αιι1:]ιοη'8 Χβηορ1ιοη*8 ΑιιαΙ>α8ΐ8. 

Τνΐϋι ΕηςϋβΙι Νοί^β, (Μϋβια αηα ΕxρI&η&^ο^7« & Μ&ρ «ΤΑίιςοα 
&οοοιτβ1η^ Ιο (1ΐθ Ιαίββίί ΜίΑ 1)€8ΐί ΑηΙΙιοιΚΙββ, &ηά & ρΙ»η οί ϋιβ Β&ΐί- 
1;1θ οίΟτιηβζα. 12ιηο, βΐιββρ 6ζ1τ&, $1 25ς 

Αηΰιοη'8 Χβηορίιοιι'β Μβηΐ0Γ&1>ίΗα οί 8οοπι1;θ8. 

ΐνϋΐχ Έηςίίβΐι Νοϊββ, Οιΐϋοαΐ αηΑ £χρ1αη&ύοΐ7« ίΐιβ Ρτοΐβςοιηβηα 
οί ΚύΙιηβΓ, νίϊβ^&Λ'Β Ιάίβ οί δοοτ&ύββ, &0., &ο. ΟοΓΓβοϊβά αηά βη- 
Ι&Τξ^. 12ιηο, βΐΐθθρ 6ζϋ:&, $1 00. 

Αηΰιοη*8 Ηοπιθγ. 

Τΐιβ ΓίΓΒΐ; 8ίχ ΒοοΙβ οί ΗοιηβΓ'β ΤΙΙβά, ίο ιτΜοΙι εγθ Λρρβηάβά Εη- 
βΐΐβΐι Νοίββ, (Μϋοαΐ αηά ΕχρΐΛηΛίθΓ7, λ Μβωοιιΐ Ιηάβχ, Ληά Ηο- 
ιηβΗο αΐοββΛΓ7. ΝβτΓ αηΛ βηίΛΤββά Εά1«οη. ΡογΙγλϊ*. 19ιηο, 
δΐιββρ βχΙτΛ, $1 25. 

Δηΰιοη'β Μαηη&Ι οί Οτβθΐ!: Αηΰςηίϋθβ. 

Γγοπι ίΐΐθ 1)ββ^ αηά ιηο<;ί γθο6ιι<; βοοΓΟθΐ. ΝηιηβΓοηβ ΙΠηΒίτ&ϋοηβι 
12ιηο, 8Ιΐ66ρ 6χ1;πι, 88 εβηΐβ. 6 ^1ΑΗΡΕΝ & ΒΝΟΤΗΕΝβ' 

Αιιϋιοη*β ΜμπιηΙ ο£ Κοιη&η Αηϋ^ιιΐ^β•. 

Ρτοιη ϋιβ ιηο8( ι«οβηΙ 0«πη«η ΙΥογΙει. ΛΥϋΙι & Οθβ<η1ρ(1οιι οί ϋιβ 
01(7 οί Βοιηο, &ο, Ναιηβτου• ΐααβΙχλΰοαΒ. 12ιηο, βΐιοβρ «ζΐη, Αηϋιοη'β Μ«ητι«1 οί ΟΗτθβΙε Ζιί^Γ&ϊατθ. 

ΡΐΌχη 11ΐ6 βλίϋβ•! ληίΐιβηϋο ΡβΗο^ Ιο Ιΐιβ οίοβο οί ϋιβ Β/ζ^η^Ιηθ 
Εη. "ννΐΐΐλ & ΟΓΐϋολΙ ΏίΒίοτγ οί ΰιβ Οτ^ν. ΐΛΏρίΛξβ. 12πιο, 
8ϋβ6ρ βχΐη, $1 00. 

Διιΰιοη*β 8ιη1(1ι'8 Βίοϋοηαζγ οί Αηϋ^ηίϋθβ. 

Α ϋΙοϋοοΑΓχ οί ΟΓββίΕ Εϋά Βοπίλη Αηϋςαΐϋοβ, ίΓΟίη ΙΙιβ 1>6β^ Αη- 
ϋιοτίϋθβ, αηΑ βιηΐχκίτΐηβτ «11 (1ιβ ΓβοβηΙ; ΡίβοονβΓίββ οί ϋιβ πιοβΐ βιη- 
^ηβη^ Οθηη«η ΡΙλϋοΙο^ΙβΙβ νια ^υ^^β^β. Πηλ ΑιηβΓΐο»η Εάΐϋοη, 
οοτηοΛοά &ηά βηΐλίικβά, &αά οοηΐλΐηΐη^ «Ιβο ιιηιηβΓοαΒ ΑτΜοΙβι Γ6ΐ«> 
ϋτβ ίο ϋιβ ΒοίΑπχ, Μ1ηθηαο£7, «ηύ Ζοοίο^ οί ϋιβ ΑηοΙβηΙβ, 1)7 
ΟπΑΒίΛΐ Αητηομ, Ι.Ι•.ϋ. Κ07α1 870, δΐιββρ βχΐτ», $4 00. 

8ιη1ΰι*β Αηϋςιιϋΐθβ, ΑΙηΙάβ^οβ, 

Β7 ϋιβ Αηϋιοη. 12ιηο, Η«1ί δΐιββρ, 90 ββηΐβ. 

Αιι1:]ιοη*8 ΟΙ&μΙο&Ι Βίοϋοηαχγ* 

Οοηΐλΐηΐη^ «ι Αοοοαηΐ οί ϋιβ ρΓΐηοΙρ»! ΡτορβΓ Νλΐηββ ηβηΰοηβά 
1η Α11^^βη^ Ααϋιοη, «ηά ΙηΙβηάβά %ο β1αο14Α(β «11 ϋιβ Ιηροι^ωΙ 
Ροίηΐβ οοηηββΙβΑ ιτίϋι ϋιβ Οβοβ:]:»ρ1ΐ7) Η1β(οι7« ΒΙθ|^ρ1ΐ7• Μ7• 
ϋιο1θ£7, Εϋά Ρΐαβ Αγϊ8 οί ϋιβ Οζββίίβ «ηα ΒοοΜΟβ, Ιο^βϋιβτ νίϋι 
&Ι1 Αοοοηηΐ οί ϋιβ Οοίηβ, ΙΥβΙ^ΙιΙβ, «κΐ Μβλβατββ οί ϋιβ ΑηοΙβηΙβ, 
ιτίϋι Τ&1)ΐι1&τ Υλίαβα οί ϋιβ β&ιηβ. Βο7α1 870, δΐιββρ βχίτα, $4 00. 

Δηΐ^ιοη'β 8ιη1ΰι*8 Νβτ^ Οίαββίοαΐ Βίοϋοηαχγ 

Οί ΟΓβθΐΕ &ηά Βοιηαη ΒΙο§ηιρ1ΐ7* Μτϋιοίος^, αηά ΟΒΟ^ηφΙϊγ, 
ΝαιηβΓοιιβ Οοιτβοϋοηβ &ηβ Αβάΐϋοηβ. Εθϋβά 1>7 ΟΗΑΒΧ.ΧΒ Αν- 
ΤΗΟΝ, IX. Ο. Β07&1 8νο, δΐιββρ βχ^τ», $2 50. 

Αηΰιοη'β 1«&1:.-ειΐ£;. οηβ εη£;.-Ιι&1:. Βίοϋοηαχγ. 

Α Ι^&ϋιι-Εθ£;ΗβΙι «ηΑ Εη£;Π8ΐι-ΐΛϋη Βίοϋοη&Γ7, ίοΓ ϋιβ ηββ οί 
δοΐιοοίβ. 01ι!ββ7 ^ιη ^Ι^β Ι^βχΐβοηβ οί ΓΓβαηά, Οβοικ€>> «ηά Ελϋ- 
Βοίιιηΐάΐ. διη&ΙΙ 41», δΐιββρ, $2 00. 

Κΐάάΐθ αηά Ατηοΐά'β Βη^ΐίβΐΐ-Ιι&ϋη Ιιθ3ϋοοιι, 

Γοηηβθά οη ϋιβ Οβηη&η-ΐΑϋη ΟΙοΗοιι«Τ7 οί Βγ. Ο. Ε. αζοιιβχβ. 
ΓϊΓβ* Αιη6ΐΐο»η Εάΐϋοη, 0ΛΓβία1ΐ7 Γβτίββά, Ληά οοηίΑΐηΙη^ & α>- 
ρίοηβ Ό1ο«οηΕΓ7 οί ΡτορβΓ ΝΛΐηββ ίΓΟίη ϋιβ 1)β8* δοπΓΟΜί. Β7 
ίΙίΑκτ.κβ Λντπον, Τ.Τ^η. ΤϊοτεΙ 8νο, 81ιβ€ρ βχ*ηι, $3 00. 86Η001. ΛΝΟ 60Ι.Ι.Ε0Ε ΤΕΧΤ-ΒΟΟΚ&. 7 

Α]ΐ1:]ιοη'8 Αηοίβηΐ: αηά Μβάΐβοναί 060§;πφ1ΐ7. 

ΡοΓ Ιΐΐθ τΐΒθ οί 8ο1ιοοΐ8 Εηά €ο1ΐ6§β8. 870, Μαβίΐα, $1 60 ; βΐΐθβρ 
βχίΓ», $1 Τδ, 

Βαι1χ>η'8 Οπαηιηατ. 

Αη Οηϋίηβ οί Ιΐΐθ Οβηβπιΐ Ρτίηοίρίββ οί ΟΓ&ιηιη&τ. Τν^ΙΙΙι & ΒΗβί 
ΕζροβΙϋοη οί ϋΐθ Οΐιΐβί Ιάίοιη&ϋο Ρβοαίίλΐΐϋββ οί ΙΙιβ Έηςίίβΐι 
ΐΛη^Λζβ. Το Ίτΐιίοΐι ^αβ8^^οη8 Ιι&νβ 1)66η αάάθά. ΈάϋβΑ «ηά 
ΕηΙ&τςβΑ 1>7 ϊΐ^β Κβν. ^. Οβαερι* Βαβτον, Α.Μ., ΡΓοίβββοΓ οί ίίιβ 
Έηςίΐβΐι ΐΛΧΧβαΛξβ «αά ΙϋβΓ&Ιατβ ίη ϊΐιβ Νβιτ ΥογΙε ΓΓββ ΑοΛάΒΏχγ. 
Ιβιηο, Μαβϋη, 88 οβηϊβ. 

ΜίΒΒ Βθθοίΐθΐ'β Ρ1ΐ78ίο1ο§7' &η^ Οαΐΐβΰΐθΐιίοβ. 

ΓΙγβΙ; Βοοίς οί Πιγβίοΐοβγ »°^ θΛΐί8*1ιβηίο8. Β7 Μίββ Οατηαβικβ 
Ε. ΒχΕΟΗΕΒ. Ου6Γ 100 £η§Γαγίη£^ ΙΟιηο, Μιιβϋη, 50 οβηΐβ. 

Βογά'β ΚΙΐθΐΌχΙο. 

ΈΙβιηβηΙβ οί ΚΙιβΙΟΓίο «ηά ΙΛίβητγ ΟΗϋοίβιη, νϋΐι βορίοηβ Ρτ&οϋβ- 
&1 £χ6ΓεΙβ6Β απά ΕχΑΐηρΙββ: Ιηοΐυάίη^, αίβο, & βηοοίηοΐί ΗΙβΙοΓγ οί 
ϋΐθ εηβ;1ί8ΐι I^αη^£ςθ, «ηά οί Βήίΐβΐι &ηά ΑιηοΓίοοη Ι^1(«Γ&1ατβ, 
&οιη ίΐιβ θ&τΗββΙ Ιο ΙΙΐθ ρΓβ3βη1ι Τΐιηββ. θα ίΐΐθ Β&βίβ οί ΙΙιβ Γβοβηΐί 
ΙΥοτίΕβ οί Αι.κζΑΐα>ΚΒ Κκιβ &ιια Κ. Οττιηττυ.; ^ίϊι Ιατ^β ΑάάΙ- 
ϋοηβ ίΓΟίη οΐΐιβτ δοιιτοββ. Οοιηρϋβά &ιι<1 αγτ&ο^Α Ιαγ ^, Β. Βοτρ» 
Α. Μ. 12ιηο, Η&Ιί Κοαη, 50 οβηΐβ. 

Βογά'βΈοΙβοϋο ΜοΓ^ Ρΐιίΐοβορίιγ : 

ΡΓβρΛΓβΛ ίοΓ Ι^ίί«Γ»Γ7 ΙηβΗΙαΙίοηβ αη^ Οβηβπιΐ ϋββ. Βγ ^. Κ. 
Βοτι>, Α. Μ. 12ιηο, Μηβΐίη, 75 οβηΐ». 

ΒϋϋΙβΓ'β Διια1ο§7'• Βγ ΈχΆοτγ Βηά ΟτοοΙχμ, 

Βίβΐιορ ΒαΜβΓ'8 ΑηΕΐθ87 οί Εθίίβίοη, Ναίαπα &ηα ΚβνβΛίβά, ίο ΙΙιβ 
ς!οη8ΐϋα«οη Επά Οοογβθ οί ΝαΙιιτθ. "ννΐΐΐι αη ΑηΛΐ78ΐ8, ΙβΛ ηηβη- 
ί8ΐιβά, 1)7 Λβ ΐΛΐβ ΒοΒΕΒΤ Εμοβυ, ϋ.ϋ., ΡτββΜβηί οί Βίοΐ^ίηβοη 
Οοΐΐβί^. Οοιηρί